ekaMgaI

AjaunahI tU tXaIca
jaoMvha tulaa pihlyaaMda hÜt pahIla
%yaa pihlyaavahIlyaa xaNaat
œudya tuJyaa carNaI hÜt vaahIla
Ajauna tu tXaIca
DÜL\yaaMcyaa kÜnaatUna baGaNaarI
AjaunahI tU tXaIca
najar caukvat baÜlaNaarI
AjaunahI Aazvat tuJa
AÜz dabauna hsaNa
AjaunahI Aazvat tuJa
XaRMgaaraivanaa sajaNa
tuJaM AMgaz\yaanaI jaimana ]krNa
maaJyaa manaat KÜlavar Étlaya
%yaa xaNaat porlyaa ibajaaca
Aaja ek Canasa rÜpT banalaya
%yaa sava- AazvaNaIMcaa saugaMQa
manaat drvaLt rhatÜ
%yaa ica~asama AazvaNaIMnaa
maI tasaMtasa inahaLt rhatÜ
DÜLo imaTuna eoktanaa
eKadM rÜmaÐTIk gaaNa
maga dba@yaa pavalaanao tuJa
baMd papNyaaMmaQyao yaoNa
svaPna naahIt tI maaJaI
%yaa tuJyaa AazvaNaI Aahot
maaJyaa (a ekaMt jagaNyaalaa
%yaaca Kt paNaI Aahot
maIhI japuna zovalaya
maaJaM ekaMgaI cakÜrpNa
caMd` pahtanaa p`%yaokvaoLI
yaotoca tuJaI AazvaNa

p`omaacyaa gaMQaavar jagaNaara maI
malaa makrMdacaI Aasa naahI
tU maaJaI vhavaIsa Asaa
maja xaNaBarhI Baasa naahI
kQaIca laaMQalyaa saImaa
maI prkopNaacyaa
maaJyaaca maI japlyaa p`itmaa
Aaplyaa AapulaopNaacyaa
maaJaI svaPnaÊ maaJyaa AazvaNaI
tulaa kQaIca kLNaar naahIt
maaJaI pavala tuJyaa idXaonao
kQaIca vaLNaar naahIt.
sa%yaijat.
]<ar nasat p`%yaok p`Xnaalaa ²²²²²²²
hoca Aaho ka p`omaÊ
ivacaar tuJyaaca manaaÊ
naat naahI kÜNatca
trI ka ha AaplaopNaa Æ
p`Xna dÜGaanaahI saarKacaÊ
]<ar dÜGaanaahI hvaoÊ
tuca saanga ka ekmaokainca
saÜbat dÜGaanaahI Baavao Æ
maI hI ivacaarto AahoÊ
hoca maaJyaa manaaÊ
ekmaokainvanaa krmat naahI
ka Asaa ha vaoDopNaa Æ
]<ar nasat p`%yaok p`XnaalaaÊ
hoca Asaavao KroÊ
naahI tr imazIt yao]nahI tuJaa
p`Xna punha haca ka baro ÆÆÆÆÆÆ
-Amruta.

p`omaacao dÜna xaNa
maaJyaa p`omaacaM AavarNa
AajahI tuJyaaBaÜvatI AsatM
tr štraMcyaa najarotlaM vaadL
tuJyaapya-Mt kiQaca AalaM nasatM
ho jarI KrM nasalaM
trI cauikcaMhI naahI
XaovaTI tuJaM AayauYya tuJaM Aaho
maaJaM naahI
pNa p`omaacao dÜna xaNa
tuJyaa AayauYyaatlao
jao tu malaa idlao hÜtosa
to maa~ horvauna Gao} nakÜsa
maaJyaa jagaNyaacaM karNa tu Aahosa
maaJyaa marNyaacaM krNa tu hÜ} nakÜsa
....ivaBaa
AtuT banQana ²²²²
p`omaacyaa AtuT banQanaasaazI
p`%yaok banQa iJaDkarlaoÊ
hsat saamaÜrI gaolaI duKanaa
tuJyaasaazI maI kNakNa jaLlao.
pNa kQaI jagaayacao malaa
kLlaoca naahI maaJyaasaazIÊ
jaIvanaat yaoNaaro p`%yaok pavaula
]calalao kovaL tuJyaacasaazI.
kaT\yaanaa kÉna javaL
fulaanaahI dur laÜTlaoÊ
kaT\yaanaI GaayaaL hÜt gaolaI
tirhI tuJyaavarca maI p`oma kolao.
kaT\yaanaI idlaolyaa jaKmaa
kQaI jaaNavalyaaca naahIt malaaÊ
karNa tu idlaolao kaTohI
maI fulaagat Jaolalao ²²²²
-Amruta.

tuJyaacasaazI
saairpaT taáyaaMcaa saaáyaa
maaMDuna basalaÜ Aaho raNaI
tuJyaacasaazI
ixaitjaavartI AMtratlao
rMga ]QaLlao Aahot saaro
tuJyaacasaazI
AMgaNaat maI barsat Aaho
saat sauraMcyaa hÜ]na Qaara
tuJyaacasaazI
tojabamh hÜ]na kDaDo
AMbaratlaI vaIja sauraMcaI
tuJyaacasaazI
cahuidXaaMnaa drvaLNaara
saugaMQa maaJyaa Aist%vaacaa
tuJyaacasaazI
p`saad
kÜsaL...
AaBaaL Ba$na daTUna yao]na
jao baoBaana hÜ]na kÜsaLtM
AsaM sagaLMca malaa AavaDtM
maga tÜ pa]sa AsaÜ
ikMvaa caaMdNaM
AaiNa mhNaUnaca tUhI malaa AavaDtosa
karNa tUhI daTUna yaotosa
maaJyaa [cCaMcyaa AnaMt AaBaaLat
AaiNa kÜsaLt rhatosa
tuJyaa Aist%vaacaa kNa Ana kNa Gao]na
maaJyaa Aist%vaavar
pa]sa AsaÜ
caaMdNaM AsaÜ
ikMvaa tU

tumhI kÜsaLt rhata...
maI iBajat rhatÜ...
AaiNa ho caalaUca rhatM
p`%yaok xaNaI...
maI kuzohI AsalaÜ trI²
p`saad
kovha...Æ
baIjaanaM ÉjaayacaM kovhaMÆ
fulaanaM fulaayacaM kovhaMÆ
%yaaMca %yaaMnaa vaaTola tovhaM...
ratraNaInaM bahrayacaM kovhaMÆ
caaMdNyaanaM barsaayacaM kovhaMÆ
%yaaMca %yaaMnaa vaaTola tovhaM...
p`omaat
p`omaat
AaplaM
AaplaM

fulaayacaM kovhaMÆ
Jaulaayaca kovhaMÆ
Aaplyaalaa vaaTola tovhaM
Aaplyaalaa vaaTola tovhaM...

ixap`a
imaNaimaNatI BaoT
imaNaimaNa%yaa ]jaoDat
%yaa dÜGaaMcyaa najara
ekmaokaMXaI baÜlat hÜ%yaa
@vaicat kuzotrI
papNyaaMcaI Alagad hlacaala vhayacaI
ek ivaYaya saMplyaacaI KuNaca jaNaU
hlakoca kQaI itcaa hat
%yaacyaa hatamaagao lapayacaa
Ana gaulamaÜhrasaarKa Xahara
itcyaa savaa-Mgaavar fulaayacaa
itcyaa saLsaL%yaa kosaat
tÜ naohmaIca gauMtayacaa
maga idvasa Aaho ik ra~

hoca ivasaÉna jaayacaa
tI AavarayacaI Ana saavarayacaI
ek mayaa-da japayalaa
pNa imaNaimaNa%yaa ]jaoDat
tÜ naohmaIca hatabaahor jaayacaa²²
....ivaBaa
gauNagauNaNaara caMd`
sahja caÝkXaIcaI
tuJaI dÜna caar p~o AalaI
maaJyaa manaacaI faMdI
ihrvaIgaar panao lyaalaI
itt@yaaca sahjatonao
maIhI tulaa ]<ar idlao
]trlao doKIla AsatIla
DÜL\yaat tuJyaa maÜr inaLo
evaZ\yaavar dÜGaaMcaa
p~vyavahar zPp Jaalaa
manaat gauNagauNaNaara caMd`
ksaa kÜNa jaaNao gaPp Jaalaa

ixap`a
----- inaiXagaMQa
saaMga saKo gaM Ê ksaa tulaa ivasa$Ê
to maoGa punha Aalao baGa Ê
Jaalyaa EaavaNaQaara sau$.
tI AÜGaLlaI baGa vaolaIvarcaI fulaoÊ
paNyaavartI punha jaIva qarqaro.
qaoMbaat laÜMbatI panao cahUkDo Ê
gaganaat rMgalao tuJyaa smaRitMcao saDo.
gaMQa maatIcaaÊ AMgaaMga Xaha$na jaašÊ
tÜ spXa- tuJaa rMQa`at Ba$naI rahI.

maI ]Baa tsaacaÊ icaMba iBajalaolaaÊ
ha hat tuJaa hatatÊ nasalaolaa.
katrvaoLI JaalaÜ maI baobaMQa Ê
smarNaat maaJyaa Ê $jalaa tuJaa inaiXagaMQa.
pmaa
ksaa saKo vad tuja ivasa$
Aalao baGa to maoGa punha Ana
EaavaNaQaara hÜtI sau$
fUla AÜGaLo vaolaIvartI
jaIva qarqaro paNyaa vartI
ksao saKo magaM mana Aava$
pNa- DÜlatI qaoMbaa tÜlat
smaRtI saD\yaaMnaI gaganahI rMgat
]QaLNa maI tI kXaI na sma$
maRd\gaMQaanaI AMga Xaharo
rnQa`aM tUna tÜ spXa- pukaro
saÜDuna sašnaa prt if$Æ
icamba iBajaUnaI dMga maI Asaa
hat tuJaa hatI na ksaaÆ
ivarhaEaU maI ksao saava$
baobaMQa Asaa maI katrvaoLI
sma$naI tI inaiXaganQa kLI
smaRtIt Éja%yaa inaiXaganQaacaa
ksaa saKo vad Gaat k$
inaXabd