You are on page 1of 126

Neiojamojo kompiuterio

vartotojo vadovas
Birelis 2010
LT5430
15.6 : B53 Serija
14.0 : B43 Serija
2 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Turinio lentel
Turinio lentel ...................................................................................................... 2
1. Neiojamojo kompiuterio pristatymas
Apie vartotojo vadov .................................................................................. 6
Pastabos, skirtos iam vadovui ...................................................................... 6
Saugos priemons ............................................................................................. 7
Neiojamojo kompiuterio paruoimas darbui ....................................... 11
2. Paintis su kompiuterio dalimis
Virutin pus .................................................................................................... 14
Apatin pus ...................................................................................................... 18
Deinioji pus .................................................................................................... 22
Kairioji pus ........................................................................................................ 26
Priekin pus ..................................................................................................... 29
3. Pradia
Maitinimo sistema ........................................................................................... 32
Kintamosios srovs (AC) maitinimas ........................................................32
Maitinimas naudojant baterij ..................................................................34
Baterijos prieira ...........................................................................................35
junkite neiojamj kompiuter, mygtuku ON. ....................................36
Automatinis parengties tikrinimas (POST) ............................................36
Baterijos galios tikrinimas ............................................................................38
Baterijos taiso krovimas .............................................................................39
Maitinimo pasirinktys....................................................................................40
Maitinimo valdymo reimai ........................................................................42
Laukimo ir umigdymo reimai .................................................................42
Perjungiamos grafkos technologija (pasirinktuose modeliuose) ...44
Specialiosios klaviatros funkcijos ............................................................. 45
Spalviniai spartieji klaviai (pasirinktuose modeliuose) ...................45
Microsoft Windows klaviai .....................................................................48
Iplsta klaviatra (pasirinktuose modeliuose) ...................................48
Daugialyps terps valdymo klaviai ......................................................49
Perjungikliai ir bsenos indikatoriai .......................................................... 50
Perjungikliai ......................................................................................................50
Bvio indikatoriai ............................................................................................52
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 3
4. Neiojamojo kompiuterio naudojimas
Rodomasis taisas ............................................................................................. 56
Jutiklinio kilimlio naudojimas ..................................................................57
Jutiklinio kilimlio naudojimo iliustracijos ............................................58
Jutiklinio kilimlio prieira ........................................................................61
Automatinis jutiklinio kilimlio atjungimas ..........................................61
Atminties renginiai ......................................................................................... 63
Ipltimo plokt ............................................................................................63
Flash atminties modulio skaitytuvas ....................................................65
Optinis diskasukis (pasirinktuose modeliuose) ...................................66
Standiojo disko diskasukis ........................................................................69
Atmintin (RAM) .............................................................................................72
Ryiai ................................................................................................................... 74
Tinklinis ryys ...................................................................................................74
Bevielio LAN prijungimas (pasirinktuose modeliuose) .....................76
Modemo ryys (pasirinktuose modeliuose) ..........................................78
Windows bevielio tinklo ryys ....................................................................79
Bevielis Bluetooth ryys (pasirinktuose modeliuose) .....................81
Patikimos platformos modulis (pasirinktuose modeliuose) ............. 84
TPM paskirtis ....................................................................................................84
Patikimos platformos modulio jungimas .............................................85
Patikimos platformos modulio apsaugot duomen paalinimas ..85
Priedas
Papildomi priedai ........................................................................................... P-2
Papildomos jungtys ..................................................................................... P-2
Operacin sistema ir programin ranga ............................................... P-3
Sistemos BIOS nuostatos ........................................................................... P-4
Bendrosios problemos ir j sprendimai ............................................... P-7
Js neiojamojo kompiuterio atkrimas ........................................... P-13
Atkrimo skaidinio naudojimas ...........................................................P-13
Atnaujinimo DVD naudojimas (pasirinktuose modeliuose) .......P-14
DVD-ROM diskasukio informacija ........................................................P-16
Vidiniams modemams taikom standart atitiktis ........................P-18
Pagrindin informacija ir saugos nuorodos ........................................ P-22
4 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Federalins komunikacij komisijos (FCC) pareikimas ...............P-22
FCC radijo danio (RF) poveikio spjimo pareikimas ..................P-23
Atitikties deklaracijaR&TTE Direktyva (1999/5/EC) .........................P-23
IC Radiacijos poveikio pareikimas Kanadai .....................................P-24
ymjimas CE enklu ................................................................................P-24
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ........................P-25
Pranczijos apribotas bevielio danio diapazonas ........................P-25
UL saugos praneimai ...............................................................................P-27
Maitinimo saugos reikalavimas .............................................................P-28
spjimai dl TV imtuvo (pasirinktuose modeliuose) ....................P-28
REACH .........................................................................................................P-28
spjimas dl liio naudojimo iaurs alims
(liio jon baterijoms) .............................................................P-29
Optinio diskasukio saugos informacija...............................................P-30
Lazerio saugos informacija......................................................................P-30
Prieiros spjimo lipdukas ...................................................................P-30
CDRH Reglamentai .....................................................................................P-30
Macrovision korporacijos spjimas apie produkt ....................P-31
CTR 21 patvirtinimas(neiojamajam kompiuteriui su
taisytu modemu) .....................................................................P-32
Europos Sjungos ekologinis enklas ................................................P-34
Pasaulini aplinkos apsaugos reglament atitiktis ir deklaracija ..P-35
Atliek grinimo paslaugos ..................................................................P-35
Autori teisi informacija .......................................................................... P-37
Atsakomybs apribojimas ......................................................................... P-38
Aptarnavimas ir palaikymas ..................................................................... P-38
1

Neiojamojo kompiuterio
pristatymas
6 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Apie vartotojo vadov
Perskaitykite neiojamojo kompiuterio vartotojo vadov. iame
vartotojo vadove rasite informacijos apie skirtingas neiojamojo
kompiuterio dalis ir, kaip jomis naudotis. Pagrindiniai io vadovo
skyriai yra ie:
1. Neiojamojo kompiuterio pristatymas
Pristato jums neiojamj kompiuter ir vartotojo vadov.
2. Paintis su kompiuterio dalimis
Suteikia informacijos apie neiojamojo kompiuterio
komponentus.
3. Pradia
Suteikia informacijos, kaip pradti dirbti kompiuteriu.
4. Neiojamojo kompiuterio naudojimas
Suteikia informacijos apie neiojamojo kompiuterio
komponent naudojim.
5. Priedai
Pristato papildomus priedus ir suteikia papildomos informacijos.
Pastabos, skirtos iam vadovui
Kelios pastabos ir spjimai patamsintu riftu, kurie bus naudojami
iame vadove, ir kuriuos jums reikia inoti siekiant saugiai ir tinkamai
atlikti tam tikras uduotis. ios pastabos yra skirtingos svarbos, kaip
aprayta toliau:
SPJIMAS! Svarbi informacija, kurios btina laikytis siekiant
utikrinti saug veikim.
SVARBU! Btina vadovautis pagrindine informacija siekiant
ivengti duomen praradimo, alos mogui bei komponentams.
PATARIMAS: Patarimai ir naudinga informacija uduotims ubaigti.
PASTABA: Patarimai ir informacija specialiosioms situacijoms.
Faktini operacini sistem ir taikomj program komplektai
skiriasi priklausomai nuo modeli ir ali. Js neiojamasis
kompiuteris gali skirtis nuo iame vadove pavaizduoto kompiuterio.
Praome priimti neiojamj kompiuter kaip tinkam.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 7
Saugos priemons
ios saugos priemons prailgins js neiojamojo kompiuterio
veikimo laik. Vadovaukits visomis saugos priemonmis ir
instrukcijomis. Iskyrus iame vadove apraytus atvejus, bet kok
renginio technin aptarnavim turi atlikti kvalifkuotas specialistas.
Baterijos saugos
spjimas:
NEMESKITE baterijos
ugn. NESUTRUMPINKITE
kontakt. NEARDYKITE
baterijos.
NEDIRBKITE nevarioje
ar dulktoje aplinkoje.
NEDIRBKITE esant duj
nuotkiui.
NEDIRBKITE ar
nesunaudokite alia
skysi, lietuje ar
drgnoje aplinkoje.
NENAUDOKITE modemo
griaustinio metu.
NEDKITE ant nelygaus
ar netvirto paviriaus.
Kreipkits pagalbos, jei
paeidte korpus.
NEDKITE ir nemeskite
joki paalini daikt ant
kompiuterio paviriaus
ir nepristumkite j arti
kompiuterio.
NESPAUSKITE ir
nelieskite ekrano.
Nelaikykite arti smulki
paalini daikt, kurie
gali brti ar patekti
kompiuterio vidun.
NEDIRBKITE esant
stipriam magnetiniam ar
elektriniam laukui.
NEDKITE neiojamojo
kompiuterio sau ant
keli ar ant kitos kno
dalies siekiant ivengti
nepatogum ir galimo
nusideginimo.
Atjunkite maitinim ir iimkite baterijos tais prie praddami
valymo darbus. Neiojamj kompiuter valykite celiuliozs
kempinle ar zomine skepeta, suvilgyta neabrazyvinio valiklio
ir keli ilto vandens la miinyje, ir bet koki papildomai
susidariusi drgm paalinkite sausa skepeta.
8 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
NEMESKITE sugadinto neiojamo kompiuterio lauk kartu
su buitinmis atliekomis. is gaminys buvo sukurtas su
galimybe dar kart tinkamai panaudoti ir perdirbti jo dalis.
Perbrauktos iukli ds su ratais simbolis informuoja, kad
gaminys (elektros, elektronikos renginys ir savo sudtyje
gyvsidabrio turintys sagos formos elementai) neturt bti
imetamas kartu su buitinmis atliekomis. Elektronikos
produkt utilizacijos klausimais skaiptykite vietinius
reglamentus.
NEMESKITEbaterijos lauk kartu su buitinmis atliekomis.
Perbrauktos iukli ds su ratais simbolis informuoja,
kad baterija neturt bti imetama kartu su buitinmis
atliekomis.
SAUGI TEMPERATRA:
is neiojamasis
kompiuteris gali
bti naudojamas tik
temperatroje nuo 10C
(50F) iki 35C (95F).
VESTIES NOMINALIOJI
GALIA: Susipainkite
su informacija ant
nominaliosios galios
lipduko, esanio ant
kompiuterio apaios,
ir sitikinkite, kad
maitinimo adapteris
atitinka nurodytas galios
vertes.
Neteisingai djus
baterij, galimas
sprogimo pavojus
ir neiojamojo
kompiuterio
sugadinimas.
NENEIOKITE
ar neudenkite
veikianio neiojamojo
kompiuterio
mediagomis, kurios
maina oro pralaidum,
tokiomis kaip neiojimo
krepys.
NENAUDOKITE stipri
tirpikli, toki kaip
skiediklis, benzenas
ar kiti chemikalai, ant
ar alia kompiuterio
paviriaus.
NENAUDOKITE paeist
maitinimo kabeli,
pried ar kit iorini
rengini.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 9
Transportavimo saugos priemons
Paruoti neiojamj kompiuter transportavimui jums reikia ijungti
(OFF) ir atjungti visus iorinius renginius siekiant ivengti
jungi paeidimo. Atjungus maitinim (OFF), standiojo disko
diskasukio galvut atsitraukia siekiant ivengti disko paviriaus
brim transportavimo metu. Todl jums nereikt transportuoti
neiojamojo kompiuterio jei jungtas jo maitinimas (ON). Udarykite
ekrano plokt klaviatros ir ekrano plokts apsaugai.
SVARBU! Neiojamojo kompiuterio pavirius greitai praranda
blizges, jei juo tinkamai nesirpinama. Saugokite, kad
neiojamojo kompiuterio pavirius nesitrint ar nesibraiytu.
Nelaikykite savo neiojamojo kompiuterio atviro
sigykite neiojamo kompiuterio krep jo apsaugai nuo nevarum,
vandens, smgi ir brim.
Baterijos keitimas
Jei ketiname naudotis kompiuterio maitinimu i baterijos taiso,
sitikinkite, kad ji visikaip krauta, ir prie ivykdami ilgesnes
keliones, pasirpinkite papildoma visikaip krauta baterija.
Atminkite, kad maitinimo adapteris krauna baterijos tais tiek
laiko, kiek jis bna prijungtas prie kompiuterio ir maitinimo altinio.
inokite, kad kaip neiojamuoju kompiuteriu dirbama, baterijos
taiso krova tsiasi daug ilgiau.
10 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Saugos priemons lktuve
Susisiekite su savo oro linijomis, jei norite neiojamj kompiuter
netis lktuvo salon. Didioji dalis oro linij taiko apribojimus
elektros prietais naudojimui lktuvo salone. Didioji dalis oro linij
leis naudotis elektros prietaisais bet ne lktuvo kilimo ir tpimo
metu.
SVARBU! Yra trys pagrindiniai aerouosto apsaugos renginiai:
Rentgeno aparatai (naudojami daikt, padt ant konvejerio,
pervietimui), magnetiniai detektoriai (naudojami post
praeinani moni patikrinimui), ir magnetins lazdels
(rankoje laikomi renginiai, naudojami moni ar atskir daikt
patikrinimui). Js galite leisti savo neiojamj kompiuter
ir diskus aerouoste praskenuoti Rentgeno aparatu. Taiau,
nerekomenduojama leisti neiojamojo kompiuterio ar jo disk
tikrinti magnetiniu detektoriumi ar magnetinmis lazdelmis.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 11
Neiojamojo kompiuterio paruoimas darbui
ia pateiktos tik trumpos instrukcijos, kaip pradti naudotis
neiojamuoju kompiuteriu.
dkite baterijos tais
Prijunkite kintamosios srovs (AC) maitinimo adapter
2
1
3
3
1
2
HDMI
1
2
3
110v-220v
12 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Atidarykite ekrano plokt
1. Atsargiai savo nykiu pakelkite ekrano plokt.
2. Ltai pakreipkite ekrano plokt priek ar atgal kol nustatysite
patog matomumo kamp.
junkite neiojamj kompiuter, mygtuku ON
1. Spauskite ir atleiskite mygtuk, esant emiau LCD ekrano
plokts.
2. Naudokite klavius [Fn]+[F5] arba [Fn]+[F6], nordami
sureguliuoti LCD ekrano raik.
OFF ON
2
Paintis su kompiuterio
dalimis
14 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Klaviatra skiriasi pagal teritorijas.
15.6" modelis
Virutin pus
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
5
6
9
7
8
10
1
2
4
11
3
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 15
14.0 modelis
OFF ON
5
9
7
10
2
11
4
1
3
6
8
Mikrofonas (Integruotas)
Integruotas mikrofonas gali bti naudojamas vaizdo
konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso
raams.
Kameros dangtelio jungiklis (pasirinktuose modeliuose)
Kameros dangtelio jungiklis leidia atidaryti ir udaryti
apsaugin kameros dangtel. Perstumkite jungikl kair,
nordami udaryti kameros dangtel. Perstumkite jungikl
dein, nordami atidaryti kameros dangtel.
1
2
16 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Kameros indikatorius (pasirinktuose modeliuose)
Kameros indikatorius rodo, kada naudojama integruota
kamera.
Kamera (pasirinktuose modeliuose)
Integruota flmavimo kamera leis jums fotografuoti
ar flmuoti vaizdus. Gali bti naudojama vaizdo
konferencijoms ar bet kurioms kitoms interaktyvioms
reikmms.
Kai kuriems modeliams, norint jungti / ijungti (ON/OFF)
aparat, aparato dureles reikia pastumti ON/OFF padt.
Ekrano plokt
Ekrano plokts funkcijos yra tokios paios kaip ir
stacionaraus monitoriaus. Neiojamasis kompiuteris
naudoja aktyvi matric TFT LCD, kuri sukuria puik vaizd,
kaip ir stacionars monitoriai. Prieingai nei stacionars
monitoriai, skystj kristal (LCD) plokt nespinduliuoja
ir nemirga, taigi tai geriau js akims. Naudokite velni
skepet be jokio cheminio skysio (jei reikia, naudokite tik
gryn vanden) ekrano ploktei valyti.
Express Gate klavias /
Power4Gear klavias (pasirinktuose modeliuose)
Kai neiojamasis kompiuteris ijungtas, paspaudus klavi
bus paleista Express Gate funkcija. Daugiau informacijos
iekokite Express Gate vartotojo vadove.
Windows operacinje sistemoje is klavias veikia kaip
Power4Gear Hybrid klavias. is klavias kaitalioja
maitinimo nuostatas tarp vairi elektros energijos
taupymo reim. Maitinimo taupymo reimai kontroliuoja
daugel neiojamojo kompiuterio aspekt, siejam su
veikimo maksimalizavimu priepastatant baterijos darbo
laikui. Maitinimo adapterio prijungimas ar atjungimas
automatikai perjungs sistem tarp AC reimo ir baterijos
reimo. Pasirinktas reimas rodomas ekrane.
3
4
5
6
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 17
Maitinimo m ygtukas
Jungikliu galima JUNGTI ir IJUNGTI neiojamj kompiuter
ir atkurti kompiuterio darb po programini takeli
atkrimo (angl. Systematic Track Reconstruction - STR).
Nordami JUNGTI, vien kart paspauskite mygtuk,
o nordami neiojamj kompiuter IJUNGTI, palaikykite
j paspaud. is jungiklis veikia tik tuomet, kai atidarytas
vaizdo ekranas.
Spartieji klaviai
Spartieji klaviai leidia paleisti danai naudojamas
programas, nuspaudus vos vien mygtuk. Isamiaur. 3
skyri.
Aplaistymui atspari klaviatra
Klaviatros klaviai yra prasto dydio, patogi j eiga
(j spaudimo gylis) ir atrama abiej rank delnams. Du
funkciniai Windows klaviai skirti narymui Windows
operacinje sistemoje palengvinti.
Jutiklinis kilimlis ir mygtukai
Jutiklinis kilimlis su savo mygtukais yra rodomasis taisas,
kurio funkcijos tokios paios kaip ir standartins pels.
Programa valdoma slinkties funkcija galima diegus
pridedama jutiklinio kilimlio program, kuri leidia lengvai
naryti Windows aplinkoje ar internete.
Kontrolinio kodo skaitytuvas
taisytas kontrolinio kodo skaitytuvas leidia pasitelkti
apsaugin program, kuri kontrolin kod naudoja kaip
identifkavimo rakt.
10
9
8
7
11
18 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Apatins puss vaizdas gali keistis priklausimai nuo modelio.
Baterijos dydis gali keistis priklausomai nuo modelio.
SPJIMAS! Apatin neiojamojo kompiuterio pus gali labai
kaisti. Bkite atsargs su neiojamuoju kompiuteriu, kuomet jis
veikia arba su juo buvo neseniai dirbama. Aukta temperatra
yra normalus reikinys baterijos krovimo ar darbo kompiuteriu
metu. Nedirbkite ant minkt paviri, toki kaip lova ar sofa,
nes taip galite udengti auintuvus. NEDKITE NEIOJAMOJO
KOMPIUTERIO SAU ANT KELI AR ANT KITOS KNO DALIES
SIEKIANT IVENGTI GALIMO NUSIDEGINIMO.
Apatin pus
15.6" modelis
5
6
7
8
2 3 1 4
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 19
14.0" modelis
5
6
7
1 4 2 3
20 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Baterijos uraktas - spyruokl
Spyruoklinis baterijos uraktas naudojamas baterijos
taiso apsaugai. Kai baterijos taisas dtas kompiuter jis
automatikaip usklendiamas. Norint iimt baterijos tais,
urakt btina pervesti atsklendimo pozicij.
Baterijos taisas
Baterija yra automatikaip kraunama, kai neiojamasis
kompiuteris jungiamas prie kintamosios srovs (AC)
altinio, ir jos paskirtis utikrinti kompiuterio maitinim,
atjungus altin. Dl ios prieasties kompiuteriu galima
naudotis laikinai persiklus i vienos vietos kit. Baterijos
veikimo laikas priklauso nuo vartojimo ir nuo kompiuterio
technini parametr. Baterijos taiso negalima ardyti, ir j
btina sigyti kaip atskir vienet.
SIM kortels skyrius (pasirinktuose modeliuose)
SIM kortels skyri galima kiti mobiliojo telefono SIM
kortel, kad bt galima naudotis 3G funkcijomis.
Baterijos uraktas - Rankinis
Rankinis baterijos uraktas naudojamas baterijos taiso
apsaugai. Stumkite rankin urakt atsklendimo pozicij,
nordami dti ar iimti baterijos tais. Stumkite rankin
urakt usklendimo pozicij po to, kai dsite baterijos
tais.
Maitinimo bloko jungtis
Maitinimo bloko jungtis galina nustatyti neiojamojo
kompiuterio ssaj su pasirenkamu maitinimo bloku.
1
2
3
4
5
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 21
Atmintins (RAM) dangtelis
Atmintins dangtelis leidia praplsti kompiuterio
atmint. Papildoma atmintis pagreitins program veikim
sumaindama standiojo disko prieigos btinyb. BIOS
automatikai nustato sistemos atminties dyd ir atitinkamai
sukonfgruoja. Nereikia jokios aparatros ar programins
rangos (skaitant BIOS) srankos po to, kai buvo diegta
papildoma atmintis. Apsilankykite aprobuotame
aptarnavimo centre arba pas pardavj, jei reikia
informacijos apie js neiojamojo kompiuterio atmintins
atnaujinimus. Ipltimo modulius sigykite tik i aprobuot
io neiojamo kompiuterio pardavj siekiant utikrinti
maksimal suderinamum ir patikimum.
Standiojo disko dangtelis
Standusis diskas yra saugiai patalpintas po dangteliu.
Apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre arba pas
pardavj, jei reikia informacijos apie js neiojamojo
kompiuterio standiojo disko atnaujinimus. Standuj
disk sigykite tik i aprobuot io neiojamo kompiuterio
pardavj siekiant utikrinti maksimal suderinamum ir
patikimum.
Skysi nutekjimo anga (pasirinktuose modeliuose)
Dugne esanti skysi nutekjimo anga skirta netyia ant
klaviatros ipiltiems skysiams nutekti, taip apsaugant
klaviatr nuo sugadinimo.
6
7
8
22 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Deinioji pus
14.0" modelis
15.6" modelis
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
HDMI
E-SATA
9
10 1 4 5 3
11
2
10
9 5 7 8 6 4
11 12
7 8 6
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 23
Bevielis skirstytuvas (pasirinktuose modeliuose)
Suaktyvina arba ijungia integruot beviel LAN ir
Bluetooth (pasirinkti modeliai). Kai i funkcija suaktyvinta,
vieia bevielio ryio bsenos indikatorius. Prie pradedant
naudoti reikalingos Windows programins rangos
nuostatos.
ExpressCard lizdas
Vienas 26 kontakt ExpressCard lizdas palaiko vien
ExpressCard/34 mm ipltimo plokt. i nauja ssaja yra
greitesn naudojant nuoseklij magistral, palaikani
USB 2.0 ir PCI Express vietoje ltesns lygiagreiosios
magistrals, naudojamos kompiuterio plokts lizde.
(Neveikia su ankstesnmis PCMCIA ploktmis.)
E-SATA
E-SATA Prievadas & USB Combo prievadas
Iorinis SATA arba eSATA prievadas leidia prijungti iorinius
Serial-ATA renginius, kurie originaliai skirti naudoti
kompiuterio viduje. Tai iki ei kart greitesnis nei esamo
USB 2.0, & 1394 iorini laikmen sprendimas bei lengvai
prijungiamas, naudojantis iki dviej metr ekranuotais
laidais ir jungikliais. Aprakstam skatiet sadau USB ports.
USB Prievadas (2.0)
USB (universaliosios magistrals) prievadas leidia prijungti
USB 2.0 arba USB 1.1 renginius, tokius kaip klaviatra,
rodomieji taisai, fotoaparatas, standiojo disko diskasukis,
spausdintuvas ir skaitlys jungiant nuosekliai iki 12Mbits/sec
(USB 1.1) ir 480Mbits/sec (USB 2.0). USB leidia daugeliui
rengini veikti vienu metu viename kompiuteryje kartu
su ioriniais renginiais, veikianiais kaip papildomos
prijungimo ssajos ar akotuvai. Per USB galima pakeisti
rengin nenutraukus darbo eigos, taigi daugum iorini
prietais galima prijungti arba atjungti neperkraunant
kompiuterio.
1
2
3
4
24 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Optinis diskasukis
Ileisti vairs neiojamo kompiuterio modeliai su
skirtingais optiniais diskasukiais. Neiojamojo kompiuterio
Optinis diskasukis gali palaikyti kompaktinius diskus (CD)
ir/arba skaitmeninius vaizdo diskus (DVD) bei gali bti
raantis (R) ar turti pakartotinio raymo galimyb (RW).
Apie kiekvien model isamiau r. techninius parametrus.
Optinio diskasukio veikimo indikatorius
Optinio diskasukio veikimo indikatorius parodo, kad
diskasukis perkelia duomenis. is indikatorius dega
proporcingai perkelt duomen dydiui.
Elektroninis optinio diskasukio istmimas
Optinio diskasukio istmimo mechanizmas turi elektronin
mygtuk padklui atidaryti. Diskasukio padkl istumti
taip pat galima pasitelkus bet kokios programos leistuv
arba Windows skyrelyje Kompiuteris deiniuoju klaviu
spusteljus optin leistuv ir pasirinkus Istumti.
Optinio disko avarinio istmimo mygtukas
Avarinis istmimas naudojamas optiniam diskui istumti,
jei neveikia elektroninis istmimas. Avarinio istmimo
nenaudokite vietoje elektroninio.
Modemo prievadas (pasirinktuose modeliuose)
Du kontaktus turintis modemo prievadas RJ-11 yra
maesnis nei LAN prievadas RJ-45 ir pritaikytas prastam
telefono kabeliui. Vidinio modemo perdvimo greitis yra
iki 56K, palaikomas V.90 standartas. Viduje taisyta jungtis
leidia patogiai naudotis be papildom adapteri.
SVARBU! taisytas modemas nepalaiko skaitmeniniams
telefonams naudojamos tampos. Modemo prievado
neprijunkite prie skaitmeninio telefono, nes sugadinsite
neiojamj kompiuter.
7
8
9
5
6
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 25
LAN prievadas
RJ-45 LAN atuoni kontakt prievadas yra didesnis nei
RJ-11 modemo prievadas ir palaiko standartin Ethernet
kabel vietinio tinklo prijungimui. Integruota jungtis leidia
patogiai dirbti, nenaudojant papildom adapteri.
Kensington Korpuso prirakinimo jungtis
Kensington prirakinimo jungtus leidia apsaugoti
js neiojamj kompiuter naudojant su Kensington
suderinamus neiojamojo kompiuterio apsaugos gaminius.
ie apsaugos gaminiai daniausia yra plieninis kabelis ir
uraktas, kuris neleidia atkabinti neiojamojo kompiuterio
nuo objekto, prie kurio jis pritvirtintas. Taip pat gali bti
judesio detektorius, kuris garsiniu signalu spja, jei
artinamasi prie neiojamojo kompiuterio.
HDMI
HDMI Prievadas
HDMI (Didels raikos daugialyps terps ssaja) - tai
nesuglaudinto formato skaitmenin garso ir vaizdo ssaja
tarp bet koki garso/vaizdo altini, toki kaip skaitmeninis
priedas, DVD grotuvas ir A/V imtuvas bei garso ir/arba
vaizdo monitorius, toks kaip skaitmenin televizija (DTV).
Palaiko standartinius, patobulintus ir didels raikos
vaizdo raus ir daugiakanalius skaitmeninius garso raus
viename kabelyje. Ji perduoda visus ATSC HDTV standartus
ir palaiko 8 kanal skaitmenin gars su duomen
pralaidumu siekiant prisiderinti prie ateities patobulinim ir
reikalavim.
10
11
12
26 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Kairioji pus
14.0" modelis
15.6" modelis
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
E-SATA
HDMI
7 8 1 4 3 2 5
7 8 1 9 6 3 2 4 10
6
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 27
Maitinimo (DC) vestis
Maitinimo adapteris kintamj srov (AC) iam lizdui
pakeiia nuolatin (DC). Maitinimas per lizd tiekiamas
neiojamajam kompiuteriui bei krauna vidin baterij. Kad
nesugadintumte kompiuterio visada naudokite pateikt
maitinimo adapter.
DARBO METU GALI BTI IEK TIEK ILTAS IR KAITS.
PASIRPINKITE, KAD ADAPTERIS NEBT UDENGTAS IR
LAIKYKITE TOLIAU NUO SAVO KNO.
USB Prievadas (2.0)
Auintuvai
Auintuvai puia vs or kompiuterio vidun ir reguliuoja
karto oro ijim.
sitikinkite, kad popierius, knygos, drabuiai, kabeliai ar
kiti objektai neublokuoja auintuv, prieingu atveju, gali
vykti perkaitimas.
Ekrano (Monitoriaus) ivestis
15-kontakt D-sub monitoriaus prievadas palaiko
standartin VGA suderinam rengin (tok kaip projektorius)
neiojamojo kompiuterio ekrano vaizdui padidinti.
HDMI
HDMI Prievadas
DisplayPort ivestis
DisplayPort ivestis - tai nesuglaudinto formato
skaitmenin garso ir vaizdo ssaja tarp bet koki
garso/vaizdo altini, toki kaip skaitmeninis priedas,
DVD grotuvas ir A/V imtuvas bei garso ir/arba vaizdo
monitorius, toks kaip skaitmenin televizija (DTV). Palaiko
standartinius, patobulintus ir didels raikos vaizdo raus
ir daugiakanalius skaitmeninius garso raus viename
kabelyje. Ji perduoda visus ATSC HDTV standartus ir palaiko
8 kanal skaitmenin gars su duomen pralaidumu
siekiant prisiderinti prie ateities patobulinim ir reikalavim.
6
5
4
1
2
3
28 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Mikrofono vesties lizdas
Mono mikrofono lizdas (1/8 colio) gali bti naudojamas
ioriniam mikrofonui prijungti arba signalams i garso
rengini gauti. io lizdo naudojimas automatikai blokuoja
integruot mikrofon. Naudokite i savyb vaizdo
konferencijoms, balso pasakojimams ar tiesiog garso
raams.
Ausini ivesties lizdas
Stereo ausini lizdas (1/8 colio) yra naudojamas
kompiuterio garso ivesties signalui prijungti prie
garsiakalbi su integruotu stiprintuvu ar ausini. io
lizdo naudojimas automatikaip blokuoja integruotus
garsiakalbius.
SPDIF ivesties lizdas
is lizdas leidia prijungti SPDIF (Sony/Philips skaitmenin
ssaja) palaikomus renginius skaitmeninio garso ivesties
tikslams. Naudokits ia savybe nordami perjungti
neiojamj kompiuter Hi-Fi nam pramog sistem.
E-SATA
E-SATA Prievadas & USB Combo prievadas
ExpressCard lizdas
8
7
9
10
C
o
m
b
o
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 29
Priekin pus
14.0" modelis
15.6" modelis
Bsenos indikatoriai (priekinis)
Bsenos indikatoriai rodo vairias aparatros/programins
rangos bsenas. r. 3 sk., jei reikia smulkesns informacijos.
Flash atmintins lizdas
Paprastai iorinis atminties modulio skaitytuvas yra
perkamas atskirai siekiant naudoti toki rengini atminties
korteles kai skaiptmeninis fotoaparatas, MP3 grotuvas,
mobilusis telefonas ir delninis kompiuteris (PDA). is
neiojamasis kompiuteris turi integruot didelio greiio
atminties modulio skaitytuv, kuris greitai nuskaito i ir
rao daugel Flash atminties korteli, kaip bus vliau
usiminta iame vadove.
Anga lustinei kortelei (pasirinktuose modeliuose)
iame neiojamjame kompiuteryje yra taisytas lustini
korteli skaitytuvas, kuriuo patogiai galima skaityti
duomenis i lustini korteli ir rayti jas informacij.
Bevielis skirstytuvas
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
2 3
1
OFF ON
1
4 2 3
1
2
3
4
30 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
3
Pradia
32 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Maitinimo sistema
Kintamosios srovs (AC) maitinimas
Neiojamojo kompiuterio maitinimo pobdis yra dvejopas:
naudojant maitinimo adapter ir naudojant baterij. Maitinimo
adapteris keiia elektros lizdo kintamj elektros srov (AC)
nuolatin (DC), kurios reikia neiojamojo kompiuterio maitinimui.
Js neiojamasis kompiuteris pateikiamas su universaliu AC-DC
adapteriu. Tai reikia, kad js galite prijungti maitinimo laid prie
bet kokio 100V-120V bei 220V-240V elektros lizdo nenaudodami
perjungikli ar galios keitikli. Skirtingose alyse gali bti
reikalaujama, kad jungiant pristatom JAV standarto kintamosios
srovs (AC) maitinimo kabel prie nestandartinio lizdo bt
naudojamas adapteris. Daugelyje viebui egzistuoja universals
elektros lizdai, kurie palaiko skirtingas tampas bei maitinimo
kabelio kitukus. Visada geriausia pasiteirauti patyrusio turisto apie
kintamosios srovs (AC) tampas nei vetis adapter kit al.
Galite sigyti kelions rinkin neiojamajam kompiuteriui, kurio
sudt eina maitinimo ir modemo adapteriai, tinkantys beveik
kiekvienai aliai.
SPJIMAS! NEJUNKITE kintamosios srovs (AC) maitinimo
laido prie kintamosios srovs (AC) maitinimo altinio, kol prie
kompiuterio neprijungtas nuolatins srovs (DC) kitukas. io
veiksmo nepaisymas gali bti kintamosios/nuolatins srovs
(AC-DC) adapterio gedimo prieastimi.
HDMI
1
2
3
110v-220v
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 33
SVARBU! Neiojamojo kompiuterio maitinimui naudojant kitok
adapter nei reikia arba naudojant kompiuteriui skirt adapter
kit rengini maitinimui, galima sugadinti rang. Jei pasirodo
dmai, jauiamas degsi kvapas arba AC-DC adapteris labai
stipriai kaipsta, kreipkits techninio aptarnavimo specialistus.
Jei tariate, kad kintamosios/nuolatins srovs (AC-DC) adapteris
sugeds, kreipkits techninio aptarnavimo specialistus. Jei
naudosite sugedus adapter, galite paeisti tiek baterijos tais,
tiek pat kompiuter.
is neiojamasis kompiuteris pateikiamas su dviej ar trij
kontakt kituku, priklausomai nuo teritorijos. Esant trij
kontakt kitukui, btina naudoti emint kintamosios srovs
(AC) lizd arba tinkamai emint adapter siekiant utikrinti
saug js kompiuterio veikim.
SPJIMAS! MAITINIMO ADAPTERIS DARBO METU GALI BTI IEK
TIEK ILTAS IR KaipTS. PASIRPINKITE, KAD ADAPTERIS NEBT
UDENGTAS IR LAIKYKITE TOLIAU NUO SAVO KNO.
Itraukite maitinimo adapter arba atjunkite kintamosios srovs
(AC) maitinimo altin siekiant sumainti elektros energijos
sunaudojim nedirbant kompiuteriu.
34 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
SVARBU! Niekada nemginkite iimti baterijos taiso esant
jungtam kompiuteriui (ON), nes taip galite prarasti informacij,
su kuria dirbote.
Baterijos taiso djimas:
Maitinimas naudojant baterij
Neiojamasis kompiuteris yra sukurtas darbui su keiiamu baterijos
taisu. Baterijos taisas - tai kartu sutvirtint baterijos element
taisas. Visikai krovus baterijos tais, baterija veiks kelias valandas,
k galima pratsti pasinaudojus maitinimo valdymo savybs BIOS
srankos metu. Papildomi baterijos taisai yra pasirenkama galimyb,
ir j galima sigyti atskirai per neiojamojo kompiuterio pardavj.
Baterijos taiso djimas ir imimas
Jei js neiojamasis kompiuteris neturi montuoto baterijos taiso,
vadovaukits toliau nurodytomis baterijos djimo procedromis.
Jei is taisas nedtas, vadovaukits toliau nurodytomis baterijos
djimo procedromis.
2
1
3
3
1
2
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 35
SVARBU! Naudokite tik tuos baterijos taisus ir maitinimo adapterius,
kurie eina neiojamojo kompiuterio komplektacij, arba kurie yra
specialiai patvirtinti gamintojo arba pardavjo kaip galimi naudoti su
iuo modeliu, nes prieingu atveju galite sugadinti savo neiojamj
kompiuter.
Baterijos taiso imimas:
SPJIMAS! Saugos sumetimais NEMESKITE baterijos ugn, NEUTRUM-
PINKITE kontakt ir NEARDYKITE paios baterijos. Jei baterijos taisas
veikia netinkamai arba yra paeistas dl smgio, ijunkite kompiuter
(OFF) ir kreipkits aprobuot techninio aptarnavimo centr.
Baterijos prieira
Neiojamojo kompiuterio baterijos taisas, kaip ir visos kraunamos
baterijos, turi ribot pakartotin krovim skaipi. Baterijos taiso
naudingas veikimo laikas priklauso nuo aplinkos temperatros,
drgms, ir nuo to, kaip naudojamas pats kompiuteris. Idealiausias
variantas yra baterijos naudojimas temperatroje nuo 10C iki 35C
(nuo 50F iki 95F). Taip pat reikt atsivelgti tai, kad kompiuterio
vidaus temperatra yra auktesn nei aplinkos temperatra.
Bet kokie temperatros svyravimai, neatitinkantys leistin rib,
trumpina baterijos veikimo laik. Taiau bet kokiu atveju baterijos
taiso naudojimo laikas laipsnikaip mas ir reiks sigyti nauj
tais i aprobuoto js neiojamojo kompiuterio pardavjo. Taip yra
todl, kad baterijos turi savo nustatyt tinkamumo naudoti laik, ir
rekomenduojama sigyti kelias ateiiai.
2
1
3
3
1
2
36 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
SVARBU! Nordami apsaugoti standj disk, ijung kompiuter
(OFF) palaukite bent 5 sekundes prie vl j jungdami (ON).
SPJIMAS! NENEIOKITE ar neudenkite veikianio neiojamojo
kompiuterio mediagomis, kurios maina oro pralaidum,
tokiomis kaip neiojimo krepys.
Prie pradedant sistemos krov, ekrano plokt mirksi esant
jungtam maitinimui (ON). Tai neiojamojo kompiuterio testo
poprograms dalis, o ne ekrano problema.
junkite neiojamj kompiuter, mygtuku ON.
jungus neiojamojo kompiuterio ekrane rodomas praneimas
power-ON (Maitinimas jungtas). Jei reikia, galite spariaisiais
klaviais sureguliuoti ekrano raik. Jei reikia, paleiskite BIOS
srank, nordami nustatyti ar pakeisti sistemos konfgracij,
spauskite [F2] patekti BIOS srankos aplink. Jei spausite klavi
[Tab] programos krovimosi lange, bus matoma standartin sistemos
krovos informacija, tokia kaip BIOS versija. Spauskite [ESC] ir jums
bus pateiktas sistemos krovos meniu su galimybe pasirinkti krov i
esam disk.
Automatinis parengties tikrinimas (POST)
jungus kompiuter (ON), pirmiausia jis praeis eil programa
valdom diagnostini test, vadinam automatiniu parengties
tikrinimu (POST). Programa, kuri valdo POST yra diegta kaip
nuolatin neiojamojo kompiuterio architektros dalis. POST apima
neiojamojo kompiuterio aparatros konfgracijos ra, kuris
naudojamas diagnostins sistemos patikros atlikimui. is raas yra
sukurtas naudojantis BIOS srankos programa. Jei POST eigos metu
iaikja skirtumas tarp rao ir esamos aparatros, bus rodomas
praneimas, raginantis itaisyti prietaravim paleidus BIOS srankos
program. Daugeliu atveju raas turi bti teisingas jums gavus
neiojamj kompiuter. Pasibaigus tikrinimui, gali bti parodytas
toks praneimas: No operating system found (Operacins sistemos
rasti nepavyko), jei standusis diskas nebuvo i anksto keltas kartu
su operacine sistema. Tai reikia, kad standusis diskas buvo tinkamai
rastas, ir yra pasiruos naujos operacins sistemos diegimui.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 37
SVARBU! Jei sistemos krovos metu paleidus disko patikros
program, rodomi spjimo praneimai, js kompiuter reikia
veti techniniam aptarnavimui. Jei ir toliau juo dirbsite, galite
prarasti sukaupt informacij.
Savikontrols ir ataskait technologija
S.M.A.R.T. (Savikontrols ir
ataskait technologija) tikrina
standj disk POST patikros metu
ir rodo spjamj praneim, jei
standiajam diskui reikia techninio
aptarnavimo. Jei sistemos
krovos metu rodomas koks nors
spjimas dl standiojo disko
bkls, nedelsiant pasidarykite
atsargin savo duomen kopij
ir paleiskite Windows disk
patikros program. Windows
disk patikros programos
paleidimas: spauskite Start
(Pradti) > pasirinkite Computer
(Kompiuteris) > deiniuoju pels klaviu spragtelkite ant standiojo
disko piktogramos > pasirinkite Properties (Savybs) > spauskite
Tools (rankiai) skirtuk > spauskite Check Now (Tikrinti dabar) >
spauskite Start (Pradti). Galite taip pat pasirinkti Scan ... sectors
(Skenuoti...sektorius) efektyvesniam skenavimui ir pataisymui, taiau
procesas tuomet bus ltesnis.
38 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Js bsite sptas baterijai senkant. Jei ignoruosite praneimus
apie senkani baterij, neiojamasis kompiuteris laipsnikai
pereis sustabdytj reim (Windows numatytosios nuostatos
naudoja STR).
ia nurodyti ekrano paveikslliai yra tik pavyzdiai ir nebtinai
turi atspindti tai, kas atsitiko js sistemai.
Baterijos galios tikrinimas
Baterijos sistema gyvendina Protingos baterijos standart Windows
aplinkoje, kuris leidia baterijai pateikti tiksli ataskait, kiek laiko
dar ji gali dirbti pagal likusi resurs kiek. Visikai krautas baterijos
taisas leidia dirbti neiojamuoju kompiuteriu kelias valandas.
Taiau tikri skaiiai skiriasi priklausomai nuo to, kaip inaudojamos
energijos taupymo savybs, nuo js darbo gdi, CPU, sistemos
atminties dydio ir ekrano plokts dydio.
Nuveskite ymikl ant baterijos piktogramos, kaip
nenaudojamas maitinimo adapteris.
Nuveskite ymikl ant baterijos piktogramos,
kaip naudojamas maitinimo adapteris.
Baterijos piktogramos
spragteljimas deiniuoju klaviu
Baterijos piktogramos spragteljimas kairiuoju
klaviu
SPJIMAS! Suspend-to-RAM (STR) savyb nebevyksta, kai
baterija isikrauna. STR yra ne tas pats kas ijungtas maitinimas
(OFF). STR reikalauja mao energijos kiekio, ir duomenys yra
prarandami, jei visikai isekus baterijai renginys nebeturi
maitinimo arba nra elektros energijos (pvz., baterijos taiso ir
maitinimo adapterio imimas).
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 39
SPJIMAS! NEPALIKITE baterijos taiso isikrovusio. Laikui bgant
baterijos taisas isikrauna. Jei nenaudojate baterijos taiso,
j reikia krauti kas trys mnesiai, siekiant prailginti atkrimo
galimyb arba, prieingu atveju, ateityje gali nepavykti jo krauti.
Baterijos krovimas nutrksta, jei aplinkos temperatra ar
baterijos tampa yra per aukta.
Baterijos taiso krovimas
Prie pradedant naudotis neiojamuoju kompiuteriu, reikia krauti
baterijos tais. Baterijos taiso krovimas prasideda netrukus po to,
kai neiojamasis kompiuteris prijungiamas prie iorinio maitinimo
altinio, naudojantis adapteriu. Visikai kraukite baterijos tais prie
naudodami j pirmj kart. Naujas baterijos taisas turi bti Visikai
krautas prie atjungiant neiojamj kompiuter nuo maitinimo
altinio. Visikai krauti baterij reikia keli valand, kai kompiuteris
ijungtas (OFF), ir tai gali trukti du kartus ilgiau, kai kompiuteris
veikia (ON). Baterijos bsenos indikatorius kompiuteryje ugsta
(OFF), kai baterijos taisas Visikai krautas.
Baterija pradeda krautis, kai ieikvojama maiau nei 95% likusios
energijos. Tai apsaugo baterij nuo poreikio j krauti danai.
Pakartotino krovimo cikl sumainimas prailgina baterijos
veikimo laik.
40 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
SVARBU! Nordami apsaugoti standj disk, ijung kompiuter
(OFF) palaukite bent 5 sekundes prie vl j jungdami (ON).
Maitinimo pasirinktys
Maitinimo mygtuku galima
jungti (ON) arba ijungti
(OFF) neiojamj kompiuter
arba perjungti j laukimo ar
umigdymo reimus. Maitinimo
mygtuko faktin veikim galima
sureguliuoti: Windows Control
Panel (Windows Valdymo skydas)
> Power Options (Maitinimo
pasirinktys).
Jei domina kitos pasirinktys, tokios kaip Vartotojo keitimas,
pakartotinas paleidimas, laukimo reimas ar ijungimas spustelkite
rodykl alia urakto
piktogramos.
Sistemos paleidimas i naujo ar pakartotina sistemos
krova
Atlikus savo operacins sistemos pakeitimus, jums gali reikti paleisti
sistem i naujo. Kai kurie diegimo procesai pateiks dialogo lang
sistemai paleisti i naujo. Nordami rankiniu bdu paleisti sistem i
naujo, pasirinkite Restart (Paleisti i naujo).
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 41
Avarinis ijungimas
Jei operacins sistemos nepavyksta tinkamai ijungti (OFF) arba
paleisti i naujo, yra papildoma galimyb neiojamajam kompiuteriui
ijungti.
Laikykite maitinimo mygtuk
nuspaud ilgiau nei 4
sekundes.
SVARBU! NENAUDOKITE avarinio ijungimo kol vyksta duomen
raymas, nes tokiu atveju galima prarasti ar sugadinti duomenis.
42 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Laukimo ir umigdymo reimai
Maitinimo valdymo nuostatas galite
rasti Windows > Control Panel
(Valdymo skydas) > Power Options
(Maitinimo pasirinktys. System
Settings (Sistemos nuostatose)
, js galite nustatyti Laukimo/
umigdymo arba Ijungimo
reimus, kurie bus suaktyvinti
udarius ekrano plokt ar nuspaudus maitinimo mygtuk. Laukimo
ir Umigdymo reimai taupo elektros energij, kaip js nedirbate
kompiuteriu, blokuodami tam tikrus sistemos komponentus. Po
kurio laiko toliau tsdami darb, ekrane ivysite visk taip, kaip
palikote (pvz., pusiau paslinktas dokumentas arba nebaigtas rayti
el. laikas). Ijungimas udarys visas programas ir paklaus, ar norite
isaugoti savo darb, jei kas nors nebuvo isaugota.
Maitinimo valdymo reimai
Neiojamasis kompiuteris turi eil automatini ar reguliuojam
elektros energijos taupymo reim, kuriuos galima naudoti baterijos
veikimo laikui prailginti bei sumainti bendrsias turtojo ilaidas
(TCO). Js galite valdyti kaip kurias i savybi per maitinimo meniu
BIOS srankoje. ACPI maitinimo valdymo savybs yra tvarkomos
per operacin sistem. Maitinimo valdymo savybs yra skirtos kiek
galima didesniam elektros energijos sutaupymui, kuomet tam tikri
kompiuterio komponentai perjungiami energijos taupymo reimus
kiek galima daniau, taiau pagal poreik jie gali veikti ir visiku
pajgumu.
Sleep (Laukimas) yra tas pats, kas
Suspend-to-RAM (STR) savyb. i
funkcija isaugo js einamuosius
duomenis ir j bkl RAM atmintyje,
kaip tuo tarpu daug kit komponent
yra neveiksns. Kadangi RAM yra
nepastovi, jei reikia maitinimo
duomen ilaikymui (atnaujinimui).
Spauskite Windows mygtuk ir rodykl alia urakto piktogramos,
nordami pamatyti i pasirinkt.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 43
Temperatros lygio kontrol
Yra trys temperatros lygio kontrols bdai neiojamojo
kompiuterio terminai bsenai valdyti. ios kontrols pasirinktys gali
bti konfgruojamos vartotojo, ir jas btina inoti jei kompiuteris
pereit tokias bsenas. ios temperatros verts - tai sisteminio
bloko (ne CPU) temperatra.
Auintuvai sijungia aktyviam auinimui, kai temperatra pasiekia
saugi aukiausi rib.
CPU greitis maja dl pasyvaus auinimo, kai temperatra virija
saugi aukiausi rib.
Sistema isijungia dl kritiko auinimo, kai temperatra virija
maksimali saugi aukiausi rib.
Hibernate (Umigdymas) yra tas pats kas Suspend-to-Disk
(STD) savyb ir isaugo js einamuosius darbus ir j bsen
standiajame diske. Tai atliekant nebereikia periodikaip atnaujinti
RAM, o energijos sunaudojimas enkliai sumaja, taiau iki galo
nenutrksta, nes tam tikri suadinimo komponentai, tokie kaip
LAN, ir toliau reikalauja maitinimo. Umigdymas sutaupo daugiau
energijos nei Laukimas. Spauskite Windows mygtuk ir rodykl
alia urakto piktogramos, nordami pamatyti i pasirinkt. Atkurkite
nuspaud maitinimo mygtuk. (PASTABA: maitinimo indikatorius
iame reime ugsta.)
Taip pat galite naudoti klaviatros sparij klavi derin [Fn F1]
iam reimui suaktyvinti. Atkurkite nuspausdami bet kok klaviatros
klavi iskyrus [Fn]. (PASTABA: maitinimo indikatorius iame reime
mirksi.)
44 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Perjungiamos grafkos technologija
(pasirinktuose modeliuose)
Perjungiamos grafkos technologija leidia jums rinktis i integruot ir
atskir grafkos apdorojimo rengini (GPU) reim siekiant optimizuoti
sistem grafkos apdorojimui ar sumainti energijos sunaudojim.
Nordami pasirinkti GPU reim
1. Deinioju pels klaviu
spustelkite ATI piktogram
Windows praneimo srityje
ir pasirinkite Confgure
Switchable Graphics
(Konfgruoti perjungiam
grafk).
2. Pasirinkite tarp High-
performance GPU (Didelio
efektyvumo GPU) ir Power-
saving GPU (energijos
taupymo GPU) reim.
3. Js bus paprayta patvirtinti
savo pasirinkim. Spustelkite
OK (Gerai), nordami jungti
savo GPU pasirinkt.
Jei sijungimo metu ekranas
kelios sekundms inyksta
vaizdas ekrane, tai normalus
reikinys.
4. jungus GPU parinkt,
atnaujinama Switchable
Graphics Status (Perjungiamos grafkos bsena) pagal naudojam
GPU. Spustelkite OK (Gerai), nordami baigti.
HDMI prievadas veikia tik High-performance GPU (Didelio
efektyvumo GPU) reime.
Pagal numatytj nuostat, neiojamasis kompiuteris sukonfgruotas
taip, kad automatikai parinkt optimal GPU reim, priklausomai
nuo maitinimo altinio. Nordami jungti / ijungti i nuostat,
prieais parinkt Automatically select power-saving GPU when on
battery (Automatikai parinkti GPU energijos taupymo reim,
kai naudojamas akumuliatorius) paymkite ymimj langel arba
panaikinkite jo ymjim, paskui spustelkite OK (Gerai).
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 45
Sparij klavi isidstymas tarp funkcini klavi gali skirtis
priklausomai nuo modelio, taiau j funkcijos ilieka tos paios.
Vadovaukits piktogramomis vietoje funkcini klavi.
Specialiosios klaviatros funkcijos
Spalviniai spartieji klaviai
(pasirinktuose modeliuose)
Toliau apraomi spalviniai spartieji klaviai,
kuriuos rasite savo neiojamojo kompiuterio
klaviatroje. Spalvini klavi komandos gali
bti vykdomos tik laikant nuspaust funkcin
klavi ir tuo paiu metu spaudiant spalvin
klavi.
Zz Piktograma (F1): Perjungia neiojamj kompiuter
pristabdymo reim (Save--to-RAM (Isaugoti RAM)
arba Save--to-Disc (Isaugoti disk), priklausomai
nuo laukimo mygtuko nuostat maitinimo valdymo
srankoje).
Radijo boktas (F2): Tik bevielio ryio modeliams:
Perjungia vidin beviel LAN arba Bluetooth
(pasirinktuose modeliuose) jungta (ON) ar Ijungta
(OFF) pozicijas su virtualiuoju ekranu. Kai i funkcija
suaktyvinta, vieia atitinkamas bevielio ryio bsenos
indikatorius. Prie pradedant naudoti beviel LAN ar
Bluetooth reikia atlikti Windows programins rangos
nuostatas.
Saulut emyn piktograma (F5): Maina ekrano raik
Saulut auktyn piktograma (F6): didina ekrano raik
LCD Piktograma (F7): Perjungia ekrano plokt jungta (ON)
ir Ijungta (OFF) pozicijas. (Kai kuriuose modeliuose; itempia
ekrano srit visam monitoriui upildyti, kaip naudojami emos
skiriamosios gebos reimai.)
OFF ON
46 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
LCD/Monitoriaus piktogramos (F8): Perjungia
tarp neiojamojo kompiuterio LCD ekrano ir iorinio
monitoriaus pagal i sek: Tik LCD -> Tik CRT (Iorinis
monitorius) > LCD + CRT Klonas-> LCD + CRT Iplstinis.
(i funkcija neveiks esant 256 spalvoms, pasirinkite High
Color (Didel spalv palet) ekrano savybi nuostatose.)
PASTABA: Prie pradedant sistemos krov, btina
prijungti iorin monitori.
Perjungiamas jutiklinis kilimlis (F9) (pasirinktuose
modeliuose): Perjungiamos montuoto jutiklinio
kilimlio funkcijos UBLOKUOTI (pasyvinti) ir ATBLOKUOTI
(aktyvinti). Jutiklinio kilimlio blokavimas apsaugo,
kad raydami atsitiktinai nepajudintumte rodykls.
i funkcij geriausia naudoti, kai prijungtas orinis
manipuliatorius, kaip antai pel. PASTABA: kai kuri
modeli jutiklinio kilimlio mygtukai yra su indikatoriais,
kurie vieia, kai kilimlis ATBLOKUOTAS (aktyvintas) ir
nevieia, kai jis UBLOKUOTAS (pasyvintas).
Perbraukt garsiakalbi piktograma (F10): Perjungia
garsiakalbius jungta (ON) ir Ijungta (OFF) pozicijas. (tik
Windows OS)
Garsiakalbi ivesties mainimo piktograma (F11):
Maina garsiakalbi garsum (tik Windows OS)
Garsiakalbi ivesties didinimo piktograma (F12):
Didina garsiakalbi garsum (tik Windows OS)
Num Lk (Ins): Skaitmen srit (skaitmen klavi)
perjungia ON (j.) ir OFF (Ij.) galina naudoti didel dal
klaviatros skaiiams vesti. (pasirinktuose modeliuose)
Scr Lk (Del): Perjungia Scroll Lock (Slinkties urakto)
funkcij jungta (ON) ir Ijungta (OFF) pozicijas. Leidia
naudoti didesn klaviatros dal element navigacijai.
(pasirinktuose modeliuose)
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 47
Fn+C: Perjungia Splendid Video Intelligent Technology
(Puikaus vaizdo intelektualiosios technologijos)
funckij jungta (ON) ir Ijungta (OFF) pozicijas. Tai
leidia perjungti tarp skirting ekrano spalv ipltimo
reim siekiant pagerinti kontrast, raik, odos atspalv
ir spalv sodrum raudonai, aliai ir mlynai spalvoms
nepriklausomai. reim galite matyti virtualiajame
ekrane (OSD).
Fn+V (pasirinktuose modeliuose): Perjungia Life Frame
programins rangos taikomsias programas.
Kai kuriems modeliams, i funkcija veikia tik aktyvinus aparat.
Fn+A (pasirinktuose modeliuose): viesos jutikl
perjungia ON (j.) ir OFF (Ij.)
Power4Gear Hybrid (Fn+Tarpo klavias): is klavias
kaitalioja maitinimo nuostatas tarp vairi elektros
energijos taupymo reim. Maitinimo taupymo reimai
kontroliuoja daugel neiojamojo kompiuterio aspekt,
siejam su veikimo maksimalizavimu priepastatant
baterijos darbo laikui. Maitinimo adapterio prijungimas
ar atjungimas automatikaip perjungs sistem tarp
AC reimo ir baterijos reimo. reim galite matyti
virtualiajame ekrane (OSD).
Fn+Enter (vesti) klavias (iplsta klaviatra):
Perjungia Windows kalkuliatoriaus taikomj program.
(pasirinktuose modeliuose)
48 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Microsoft Windows klaviai
Yra du specialieji Windows klaviai klaviatroje, kaip aprayta toliau.
Klavias su Windows logotipu suaktyvina Start
(Pradti) meniu, esant kairiajame apatiniame Windows
darbalaukio kampe.
Kitas klavias, kuris panaus Windows meniu su maa
rodykle, suaktyvina savybi meniu, ir atlieka tas paias
funkcijas kaip ir deiniojo pels mygtuko spusteljimas
ant Windows objekto.
Iplsta klaviatra (pasirinktuose modeliuose)
Iplsta klaviatra
prieinama pasirinktuose
modeliuose. Iplsta
klaviatra turi specializuot
skaii klavi rinkin
lengvesniam skaitmens
vedimui. Naudokite klavius
[Num Lk / Scr Lk], nordami
kaitalioti tarp iplstos
klaviatros klavi skaitmen
funkcijai ir rodykls krypi
funkcijai. Rodykls krypties
klaviai yra skirti navigacijai tarp
laukeli ir element, toki kaip esantys skaiiuoklje ar lentelje.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 49
Daugialyps terps valdymo klaviai
Daugialyps terps valdymo klaviai leidia patogiai valdyti
daugialyps terps taikomsias programas. Toliau apraomos
kiekvieno daugialyps terps valdymo klavio js kompiuteryje
reikms.
Naudokite [Fn] klavi kartu su rodykliniais klaviais CD valdymo
funkcijoms.
Kaip kurios valdymo klavi funkcijos gali bti atidtos
priklausomai nuo neiojamojo kompiuterio modelio.
CD Paleidimas/Pauzs reimas
CD sustabdymo metu, CD paleisties pradia.
CD paleisties metu, pristabdo CD paleist.
CD sustabdymas
CD paleisties metu: Sustabdo CD paleist.
CD perjimas prie ankstesnio takelio (sukti
atgal)
CD paleisties metu, pereina prie ankstesnio garso
takelio/kino serijos.
CD Perjimas prie kito takelio (Sukti pirmyn)
CD paleisties metu, pereina prie kito garso takelio/kino
serijos.
50 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Perjungikliai
Perjungikliai ir bsenos indikatoriai
virus
14.0" modelis 15.6" modelis
Pus
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 51
Express Gate klavias /
Power4Gear klavias (pasirinktuose modeliuose)
Kai neiojamasis kompiuteris ijungtas, paspaudus klavi bus
paleista Express Gate funkcija. Daugiau informacijos iekokite
Express Gate vartotojo vadove.
Windows operacinje sistemoje is klavias veikia kaip Power4Gear
Hybrid klavias. is klavias kaitalioja maitinimo nuostatas tarp
vairi elektros energijos taupymo reim. Maitinimo taupymo
reimai kontroliuoja daugel neiojamojo kompiuterio aspekt,
siejam su veikimo maksimalizavimu priepastatant baterijos darbo
laikui. Maitinimo adapterio prijungimas ar atjungimas automatikaip
perjungs sistem tarp AC reimo ir baterijos reimo. Pasirinktas reimas
rodomas ekrane.
Maitinimo m ygtukas
Jungikliu galima JUNGTI ir IJUNGTI neiojamj kompiuter ir
atkurti kompiuterio darb po programini takeli atkrimo (angl.
Systematic Track Reconstruction - STR). Nordami JUNGTI, vien kart
paspauskite mygtuk, o nordami neiojamj kompiuter IJUNGTI,
palaikykite j paspaud. is jungiklis veikia tik tuomet, kai atidarytas
vaizdo ekranas.
ASUS aplinkos reimo perjungimo klavias
Spustelkite mygtuk, nordami pasirinkti
kur nors i 2 individualizuot reim / 1
bendrj reim, t. y. WallPaper (Darbalaukio
fonas), Mute (Nutildyti), Output (Ivestis),
Disable Screen Saver (Pasyvinti ekrano
uskland) ir Hide (Slpti) program
piktogramas darbalaukyje. Pagal savo poreikius
galite sukonfgruoti individualizuotus
reimus.
Jutiklinio kilimlio blokavimo mygtukas
(pasirinktuose modeliuose)
Paspaud mygtuk ublokuosite (ijungsite) viduje taisyt
jutiklin kiliml. Jei neublokuosite kilimlio, galite netyia
spausdindami pajudinti ymekl. Geriausia j naudoti su iorine pele
(manipuliatoriumi). Nordami atblokuoti (jungti) jutiklin kiliml,
paprasiausiai dar kart paspauskite mygtuk.
52 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Maitinimo kontrolin lemput
JUNGUS neiojamj kompiuter, usidega maitinimo kontrolin
lemput. Kai kompiuteris veikia Suspend-to-RAM (miego)
reimu, i lemput ltai ybioja. Kai neiojamasis kompiuteris
ijungiamas arba veikia Suspend-to-Disk (umigdymo) reimu,
lemput isijungia.
Bvio indikatoriai
virus
14.0" modelis 15.6" modelis
Pus
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift Shift
Ctrl Alt Ctrl Fn Alt
End
Home PgUp
PgDn End
Insert
Delete Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON OFF ON
OFF ON
OFF ON
ESC
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Pause Prt Sc
Sysrq
Delete
Backspace
Home
Num Lk
Scr Lk
PgUp PgDn
Enter
Enter
Shift
Shift
Ctrl Alt
Ctrl
Fn
Alt
End
Home
PgUp
PgDn
End
Insert
Delete
Insert
Break
7 8 9
4 5 6
1 2
0
3
Tab
Caps Lock
OFF ON
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 53
Baterijos krovos indikatorius (dviej spalv)
Dviej spalv baterijos krovos indikatorius rodo baterijos
krovos bkl, kaip nurodyta:
alias vieia (ON): Baterijos krova yra tarp 95% ir 100% (su
kintamosios srovs (AC) maitinimu)
Oraninis vieia (ON): Baterijos krova yra maesn nei 95% (su
kintamosios srovs (AC) maitinimu).
Oraninis mirksi: Baterijos krova yra maesn nei 10% (be
kintamosios srovs (AC) maitinimo).
Nevieia (OFF): Baterijos krova yra tarp 10% ir 100% (be
kintamosios srovs (AC) maitinimo).
Diskasukio aktyvumo indikatorius
Informuoja, kad neiojamasis kompiuteris renka informacij i
vieno ar keli atminties rengini, toki kaip standusis diskas.
Informacijos rinkimo metu indikatorius mirksi proporcingai.
Bluetooth/Bevielio ryio indikatorius
i lemput naudojama tik tuose modeliuose, kuriuose
yra montuotas vidinis Bluetooth (BT) ir belaidis vietinis
kompiuteri tinklas (LAN). is indikatorius vieia parodydamas,
kad kompiuterio Bluetooth (BT) funkcija jungta. Jis taip pat
vieia, jungus montuot belaid vietin kompiuteri tinkl. (
reikalingos Windows programins rangos nuostatos).
Skaitmen klavi registro fksacijos indikatorius
Jei is indikatorius vieia, tai reikia, kad [Num Lk] skaitmen
klaviai yra suaktyvinti. Skaitmen klavi registro fksacija
leidia kai kurioms klaviatroms raidms veikti kaip
skaiptmenims lengvesniam skaitmenini duomen vedimui.
Didij raidi registro fksacijos indikatorius
Jei is indikatorius vieia, tai reikia, kad didiosios raids [Caps
Lock] yra suaktyvintos. Didij raidi registro fksacija leidia
kai kurias klaviatros raides rinkti kaip didisias raides (pvz., A,
B, C). Kai didij raidi indikatorius nevieia, renkamos raids
bus maosios (pvz., a,b,c).
54 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
4
Neiojamojo kompiuterio
naudojimas
56 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
SVARBU! NELIESKITE jutiklinio kilimlio jokiais kitais objektais
iskyrus pirtais arba kitaip nepaeiskite jutiklinio kilimlio
paviriaus.
Rodomasis taisas
neiojamj kompiuter integruotas jutiklinio kilimlio rodomasis
taisas, visikaip atitinka PS/2 pels dizain su dviem ar trim
mygtukais ir slinkties ratuku. Jutiklinis kilimlis yra jautrus lietimuisi
ir neturi judani dali, taigi mechanini paeidim galima ivengti.
taiso tvarkykl yra vis dar reikalaujama dirbant su tam tikromis
programins rangos taikomosiomis programomis.
ymiklio judjimas
Deinysis klavias
Kairysis klavias
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 57
Jutiklinio kilimlio naudojimas
Jutiklinis kilimlis leidia pirtais vedioti ymikl ekranu arba
pasirinkti ekrane rodomas nuostatas nenaudojant standartins
pels. Nordami naudotis jutikliniu kilimliu, lengvai spustelkite ar
taptelkite j pirtu.
ymiklio judjimas
Padkite savo pirt
jutiklinio kilimlio
centre ir veskite
bet kokia kryptimi,
nordami perkelti
ymikl.
Veskite
pirtu priek
Veskite pirtu
kair
Veskite pirtu
atgal
Veskite pirtu
dein
58 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Spauskite kairiojo ymiklio
klavi ir atleiskite.
Lengvai, bet greitai
taptelkite jutiklin kiliml.
Jutiklinio kilimlio naudojimo iliustracijos
Spusteljimas/tapteljimas - ymikliui esant uvestam ant
pasirinkto elemento, spauskite kairj mygtuk arba savo pirtais
velniai palieskite jutiklin kiliml bei laikykite savo pirtus ant jo, kol
elementas bus pasirinktas. Pasirinktas elementas pakeis spalv. Du
toliau nurodyti pavyzdiai atitinka t pat rezultat.
Spusteljimas dukart/tapteljimas dukart - iais veiksmais
galsite paleisti savo pasirinkt program. Veskite savo pirt ties
programa, kuri js norite paleisti, spauskite kairj klavi arba dukart
taptelkite kiliml greitesniam atlikimui, ir sistema paleis js
pasirinkt program. Jei intervalas tarp spusteljim ir tapteljim
yra per ilgas, operacija nepavyks. Spusteljimo dukart greit js galite
pasirinkti pagal komandas Windows /Control Panel (Valdymo skydas)
/Mouse (Pel). Du toliau nurodyti pavyzdiai atitinka t pat rezultat.
Spauskite kairj klavi
dukart ir atleiskite.
Lengvai, bet greitai dukart
taptelkite jutiklin kiliml.
Tapteljimas
Spusteljimas
Dukart
Tapteljimas
Dukart
Spusteljimas
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 59
Tempimas - Tempimas - tai elemento perklimas i vienos vietos
kit. Veskite savo pirt ant pasirinkto elemento, tuo paiu metu
laikydami nuspaud kairj klavi, tuomet veskite element norim
viet, o tada atleiskite kairj klavi. Taip pat galima dukart taptelti
ir laikyti element tempiant j kit viet savo pirtu. Dvi toliau
nurodytos iliustracijos atitinka t pat rezultat.
Laikykite kairj klavi
nuspaud ir vediokite pirtu
per jutiklin kiliml.
Lengvai dukart taptelkite
jutiklin kiliml, vesdami
pirt jutikliniu kilimliu
antrojo tapteljimo metu.
Tempimas - Spusteljimas Tempimas - Tapteljimas
Slinkimas dviem pirtais - Du pirtus veskite jutikliniu kilimliu
auktyn/emyn/kaiprn/deinn, nordami paslinkti lang auktyn/
emyn/kaiprn/deinn. Jei ekrano lange yra keli polangiai, prie
slikdami perkelkite ymikl ant polangio.
Vertikali slinktis
Horizontali slinktis
60 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Tapteljimas trim pirtais -
Jutikliniam kilimliui taptelti
naudokite tris pirtus. is veiksmas
imituoja pels deiniojo klavio
funkcij.
Tapteljimas dviem pirtais -
Jutiklin kiliml taptelkite dviem
pirtais. is veiksmas imituoja
pels slinkties rutuliuko funkcij.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 61
Jutiklinis kilimlis reaguoja judes, bet ne jg. Todl nereikia
jo paviriaus spausti per stipriai. Per stiprus tapteljimas neturi
takos jutiklinio kilimlio veikimui. Jutiklinis kilimlis geriau
reaguoja lengv spusteljim.
Jutiklinio kilimlio prieira
Jutiklinis kilimlis yra jautrus spaudimui. Jei jis tinkamai
nepriirimas, j galima lengvai sugadinti. Vadovaukits iomis
saugos priemonmis.
sitikinkite, kad ant jutiklinio kilimlio nepatenka nevarumai, skys-
tis ar riebalai.
Nesilieskite prie jutiklinio kilimlio lapiais ar nevariais pirtais.
Nedkite sunki daikt ant jutiklinio kilimlio arba ant jo mygtuk.
Nesubraiykite jutiklinio kilimlio savo nagais arba kitais atriais
objektais.
Automatinis jutiklinio kilimlio atjungimas
Windows gali automatikaip atjungti js neiojamojo kompiuterio
jutiklin kiliml esant prijungtai iorinei USB pelei.
Paprastai i savyb bna neaktyvi, js galite suaktyvinti j:
1. Pagal pasirinkt Windows Control Panel (Valdymo skydas) >
Aparatin ranga ir garsas > Pel.
62 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
3. Spustelkite OK, kad baigtumte konfgruoti.
2. Viruje spustelkite ELAN, tada pasirinkite ymimj langel
Pasyvinti, kai prijungta iorin USB pel.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 63
Atminties renginiai
Atminties renginiai leidia js neiojamajam kompiuteriui
nuskaityti ar rayti dokumentus, paveiksllius ir kitus failus vairius
duomen atminties taisus.
Ipltimo plokt
Vienas 26 kontakt Express plokts lizdas palaiko vien
ExpressCard/34 mm arba ipltimo plokt. i nauja ssaja yra
greitesn naudojant nuoseklij magistral, palaikani USB
2.0 ir PCI Express vietoje ltesns lygiagreiosios magistrals,
naudojamos kompiuterio plokts lizde. (Neveikia su ankstesnmis
PCMCIA ploktmis.)
Ipltimo plokts djimas
1. Jei ExpressCard lizdas apsaugotas, iimkite apsaug
vadovaudamiesi ExpressCard plokts imimas instrukcijomis
apaioje.
2. dkite ExpressCard plokt su jungiamja puse priekyje
ir etikets puse vir. Kai iki galo statomos, standartins
ExpressCard plokts pritampa prie kit neiojamojo
kompiuterio komponent.
3. Atsargiai prijunkite bet kokius kabelius arba adapterius,
reikalingus ExpressCard ploktei. Daniausiai jungtys gali bti
dtos viena kryptimi. Apirkite ant vienos jungties puss
esant lipduk, enkl ar ymjim, kuris nurodo virutin pus.
sitikinkite, kad djimo netu
ExpressCard plokt yra lygi.
64 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Ipltimo plokts imimas
ExpressCard lizdas neturi jokio plokts istmimo mygtuko.
Spustelkite ExpressCard plokt vidun ir po to atleiskite, nordami,
kad ExpressCard plokt bt galima itraukti. Atsargiai itraukite i
lizdo ilindusi ExpressCard plokt.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 65
Flash atminties modulio skaitytuvas
Paprastai atminties modulio skaitytuvas yra perkamas atskirai
siekiant naudoti toki rengini atminties korteles kaip skaitmeninis
fotoaparatas, MP3 grotuvas, mobilusis telefonas ir delninis
kompiuteris (PDA). is neiojamasis kompiuteris turi integruot
vien atminties modulio skaitytuv, kuris gali naudoti daug Flash
atminties korteli, kaip nurodyta pavyzdyje apaioje. Integruotas
atminties modulio skaitytuvas - tai ne tik patogus, bet ir greitesnis
nei dauguma kit atminties korteli skaitytuv, nes jis naudoja
vidin plaiajuost PCI magistral.
SPJIMAS! Siekiant ivengti duomen praradimo, naudokite
Safely Remove Hardware and Eject
Media uduoi juostoje prie
iimdami Flash atminties kortel.
SVARBU! Flash atminties modulio suderinamumas priklauso
nuo neiojamojo kompiuterio modeli ir Flash atminties
modulio technini duomen. Flash atminties modulio
techniniai duomenys nuolatos keiiasi taigi suderinamumas gali
keistis be papildomo spjimo.
SVARBU! Niekada nebandykite iimti modulio, jei vyksta
modulio duomen nuskaitymas, kopijavimas, formatavimas arba
trynimas arba i karto vykus iems procesams, nes tokiu atveju
galite prarasti duomenis.
Mikroprogramins rangos angos vieta vairiuose modeliuose
skiriasi. irkite ankstesn skyri, kad surastumte i ang.
MS / MS Pro
SD / MMC
66 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Optinis diskasukis (pasirinktuose modeliuose)
Optinio disko djimas
1. Esant neiojamajam kompiuteriui jungtam (ON), spauskite
diskasukio istmimo mygtuk, ir pusiau pasirodys dklas
optiniam diskui.
2. Lengvai patraukite diskasukio priekin skyd, ir dklas isitrauks
visas. Bkite atsargs, kad nepaliestumte CD diskasukio li
ar kit mechanizm. sitikinkite, kad nra paalini objekt,
galini strigti po diskasukio dklu.
1
2
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 67
3. Laikykite disk u krat ir dkite diskasuk spausdintine puse
auktyn. Paspauskite i abiej disko centro pusi, kol diskas
usifksuos savo vietoje ant vors. Jei tinkamai dtas diskas,
vor neturi bti ikilusi labiau nei jis pats.
4. Ltai stumkite diskasukio dkl atgal. Diskasukis pradeda disko
turinio (TOC) nuskaitym. Kai diskas sustoja, jis yra paruotas
naudojimui.
Jei girdisi garsas ir jauiamas intensyvus CD sukimasis
diskasukyje duomen nuskaitymo metu, tai prastas reikinys.
68 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Faktin vieta kinta
priklausomai nuo modelio.
Priverstinis itraukimas
Priverstinis itraukimas yra optinio diskasukio angoje, ir i galimyb
naudojama itraukti optinio diskasukio dklui, jei neveikia
elektroninis dklo itraukimas. Nenaudokite priverstinio itraukimo
vietoje elektroninio.
Saugokite, kad nepaeistumte aktyvumo indikatoriaus, esanio
toje paioje srityje.
Optinio disko imimas
Itraukite dkl ir velniai kilstelkite disko kratus auktyn, nordami
nuimti disk nuo vors.
2
1
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 69
Standiojo disko diskasukis
Standiojo disko diskasukis turi daugiau galimybi ir sukasi daug
greiiau nei lankstusis ir optinis diskai. Neiojamasis kompiuteris
tiekiamas su keiiamu standiojo disko diskasukiu. Esamas standusis
diskas palaiko S.M.A.R.T. (Savikontrols ir ataskait technologija),
kas padeda nustatyti io disko nesklandumus arba gedimus prie
jiems vykstant. Keiiant ar atnaujinant standj disk, visuomet
apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre ar io neiojamojo
kompiuterio prekybos vietoje.
SVARBU! Neteisingas darbas neiojamuoju kompiuteriu gali
sugadinti standiojo disko diskasuk. Elkits su neiojamuoju
kompiuteriu atsargiai ir laikykite j toliau nuo statinio elektros
krvio ir didels vibracijos bei venkite sutrenkti. Standiojo
disko diskasukis yra paeidiamiausias komponentas, ir galimas
daiktas jis taps pirmuoju ar vieninteliu komponentu, kuris bus
paeistas kompiuter sutrenkus.
SPJIMAS! Atjunkite visus iorinius renginius, bet kokias
telefonines ar telekomunikacij linijas bei maitinim (tok kaip
iorinis maitinimas, baterijos taisas ir pan.) prie nuimdami
standiojo disko dangt.
SVARBU! Keiiant ar atnaujinant standj disk, visuomet
apsilankykite aprobuotame aptarnavimo centre ar io
neiojamojo kompiuterio prekybos vietoje.
70 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Standiojo disko imimas:
Standiojo disko diskasukio djimas:
15.6" modelis
1 2
1 2
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 71
Standiojo disko imimas:
Standiojo disko diskasukio djimas:
14.0" modelis
1 2
1 2
72 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Atmintin (RAM)
Papildoma atmintis pagreitins program veikim sumaindama
standiojo disko prieigos btinyb. Apsilankykite aprobuotame
aptarnavimo centre arba pas pardavj, jei reikia informacijos apie
js neiojamojo kompiuterio atmintins atnaujinimus. Ipltimo
modulius sigykite tik i aprobuot io neiojamo kompiuterio
pardavj siekiant utikrinti maksimal suderinamum ir
patikimum.
BIOS automatikaip nustato sistemos atminties dyd ir atitinkamai
sukonfgruoja CMOS automatinio parengties tikrinimo (POST)
proceso metu. Nereikia jokios aparatros ar programins rangos
(skaiptant BIOS) srankos po to, kaip buvo diegta papildoma
atmintis.
SPJIMAS! Atjunkite visus iorinius renginius, bet kokias
telefonines ar telekomunikacij linijas bei maitinim (tok kaip
iorinis maitinimas, baterijos taisas ir pan.) prie iimdami ar
ddami papildom atmintin.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 73
Atminties modulio djimas:
Atminties modulio imimas:
(tai tik pavyzdys)
(tai tik pavyzdys)
3
3
15.6" modelis
14.0" modelis
74 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Integruotasis tinklinis ryys negali bti diegtas vliau kaip
atnaujinimas. sigijus kompiuter, tinklinis ryys gali bti diegtas
kaip ipltimo kortel.
Ryiai
Tinklinis ryys
Prijunkite tinklin kabel su RJ-45 jungtimi abiejuose galuose
prie modemo/tinklo prievado kompiuteryje, o kabelio gal - prie
akotuvo ar komutatoriaus. 100 BASE-TX / 1000 BASE-T greiiams
js tinklo kabelis turi dviej gysl ir 5 ar auktesns kategorijos
(ne 3 kategorijos). Jei planuojate, kad ssaja veikt 100/1000Mbps,
kabel reikia prijungti prie 100 BASE-TX / 1000 BASE-T akotuvo
(bet ne BASE-T4 akotuvo). 10Base-T atveju naudokite 3, 4 arba 5
kategorijos dviej gysl kabel. 10/100 Mbps visikas dupleksinis
reimas iame neiojamame kompiuteryje yra palaikomas, taiau
reikalauja prisijungimo prie tinklo akotuvo esant suaktyvintai
duplex funkcijai. Numatytosios programins rangos nuostatos
naudoja didiausio greiio nuostat, taigi vartotojo siterpimo
nereikia.
1000BASE-T (arba Gigabit) yra palaikomas tik pasirinktuose
modeliuose.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 75
E-SATA
Dviej gysl kabelis
Kabelis, naudojamas Ethernet ploktei prijungti prie pagrindinio
kompiuterio (daniausia akotuvo ar komutatoriaus), yra vadinamas
tiesioginiu dviej gysl Ethernet (TPE) kabeliu. Kabelio gal jungtys
vadinamos RJ-45 jungtimis, kurios nra suderinamos su RJ-11
telefoninmis jungtimis. Jungiant kartu du kompiuterius tarp kuri
nra akotuvo, reikalingas pereinamasis LAN kabelis (Fast-Ethernet
modelis). (Gigabitiniai modeliai palaiko automatin perjim, taigi
pereinamasis LAN kabelis yra pasirenkamas.)
Neiojamojo kompiuterio, prijungto prie tinklo akotuvo ar
komutatoriaus naudojimui su integruotu Ethernet kontroleriu,
pavyzdys.
Tinklo kabelis su RJ-45
jungtimis
Tinklo akotuvas ar komutatorius
LAN prievado vieta vairiuose modeliuose skiriasi. irkite
ankstesn skyri, kad surastumte LAN prievad.
76 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Bevielio LAN prijungimas
(pasirinktuose modeliuose)
Papildomai integruotas bevielis LAN yra kompaktikas, paprastas
naudotis bevielis Ethernet adapteris. gyvendinant IEEE 802.11
standart bevieliui LAN (WLAN), papildomai integruotas bevielis
LAN pasiymi didele perduodam duomen sparta, naudojantis
Tiesiogiai seka plsto spektro (DSSS) ir Plaiajuosio ortogonalaus
daninio sutankinimo (OFDM) technologijomis esant 2.4GHz/5GHz
daniams. Papildomai integruotas bevielis LAN pasiymi atgaliniu
suderinamumu su anksteniu IEEE 802.11 standartu, sukurianiu
vientis bevieli LAN standart ssaj.
Papildomai integruotas bevielis LAN yra kliento adapteris, kuris
palaiko infrastruktros ir specialiuosius reimus, suteikdamas jums
daugiau lankstumo dirbant su esamomis ar bsimomis bevielio
tinklo konfgracijomis esant didesniems nei 40 metr atstumams
tarp kliento ir prieigos tako.
Siekiant efektyviai apsaugoti js beviel ry, papildomai integruotas
bevielis LAN eina kartu su 64-bit/128-bit Laidinio ekvivalento
privatumo (WEP) ifravimo protokolu ir Wi-Fi apsaugotos prieigos
(WPA) priemone.
Saugumo sumetimais NESIJUNKITE prie nesaugaus tinklo, nes
tokiu atveju informacijos perdavimas be uifravimo gali bti
matomas kitiems.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 77
Specialusis reimas
Specialusis reimas leidia prijungti neiojamj kompiuter prie
kito bevielio renginio. ioje bevielje aplinkoje prieigos takas (AP)
nereikalingas.
(Visi renginiai turi
turti papildomus
802.11 bevielius LAN
adapterius.)
Darbastalio kompiuteris
Delninis kompiuteris (PDA)
Neiojamasis kompiuteris
Infrastruktros reimas
Infrastruktros reimas leidia neiojamajam kompiuteriui ar kitam
bevieliui renginiui prisijungti prie bevielio tinklo, umegzto per
prieigos tak (AP) (sigyjamas atskirai), kuris sukuria centrin sait
bevieliams klientams bendrauti vienas su kitu arba su laidiniu tinklu.
(Visi renginiai turi
turti papildomus
802.11 bevielius LAN
adapterius.)
Prieigos takas
Neiojamasis kompiuteris Darbastalio kompiuteris
Delninis kompiuteris (PDA)
78 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
E-SATA
Modemo ryys (pasirinktuose modeliuose)
Telefono laidas, naudojamas neiojamojo kompiuterio vidiniam
modemui prijungti, turt bti sudarytas i dviej ar keturi laid
(modemui naudojami tik du laidai (telefono linija #1)) ir turt bti
su RJ-11 jungtimi abiejuose galuose. Vien gal prijunkite prie
modemo jungties, o kit prie analoginio telefono lizdo sienoje
(prie to, kuris bna gyvenamuosiuose pastatuose). Kai tvarkykl bus
konfgruota, modem galsite pradti naudoti.
Jei esate prisijung prie interneto, nepristabdykite (nejunkite
miego bsenos) kompiuterio, nes atjungsite modem.
Pavyzdys, kaip prijungti neiojamj
kompiuter prie telefono
komutatoriaus lizdo, skirto
modemui naudoti:
Telefono jungtis yra
maesn
Telefono prijungti
nebtina
Telefono kabeliai su
RJ-11 jungtimi
Telefon kitukas
SVARBU! Kad elektros tiekimas bt saugus, naudokite tik 26
AWG ar didesnius telefono kabelius. (Daugiau informacijos
iekokite termin odyne.)
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 79
Windows bevielio tinklo ryys
Prisijungimas prie tinklo
1. junkite belaidio tinklo funkcij, jei reikia js modeliui (r.
jungiklius 3 skyriuje).
2. Spauskite [FN+F2]
pakartotinai kol pasirodys
bevielio LAN ir Bluetooth
piktograma (pasirinktiems
modeliams).
Arba dukart spragtelkite
beviels konsols piktogram
Windows praneimo srityje
ir pasirinkite bevielio LAN
piktogram.
3. Windows Notifcation srityje spustelkite piktogram su
oranine vaigde .
4. Pasirinkite i srao bevielio
ryio prieigos tak
prisijungimui ir spustelkite
Prisijungti, kad bt
nustatytas ryys.
Jei negalite rasti
norimo prieigos
tako, spustelkite
Atnaujinimo piktogram
virutiniame
deiniajame kampe, kad
atnaujintumte sra ir
vl j perirtumte.
80 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
5. Prisijungiant jums gali tekti vesti slaptaod.
6. Prisijungus, sujungimas rodomas srae.
7. Informacini praneim srityje galite pamatyti bevielio ryio
signalo stiprumo brknius .
Pasirodo perbraukto belaidio tinklo piktograma , kai
paspaudiate <Fn> + <F2>, kad ijungtumte WLAN funkcij.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 81
Bevielis Bluetooth ryys
(pasirinktuose modeliuose)
Neiojamasis kompiuteris su Bluetooth technologija eliminuoja
poreik jungti kabelius prie Bluetooth palaikani rengini.
Bluetooth palaikani rengini pavyzdiai gali bti ie: neiojamasis
kompiuteris, stacionarus kompiuteris, mobilusis telefonas ir delninis
kompiuteris (PDA).
Jei js neiojamasis kompiuteris neturi integruoto Bluetooth
, jums reikia prijungti USB arba ExpressCard Bluetooth modul
tam, kad galtumte naudotis Bluetooth.
Bluetooth palaikantys mobilieji telefonai
Per beviel ry galite prisijungti prie savo mobiliojo telefono.
Priklausomai nuo js mobiliojo telefono galimybi, galite perkelti
mobiliojo telefono duomenis, nuotraukas, garso failus ir kt. arba
naudoti modem prisijungimui prie interneto. Taip pat galite j
naudoti SMS praneimams.
Bluetooth palaikantys kompiuteriai arba delniniai
kompiuteriai (PDA)
Bevieliu ryiu galima prisijungti prie kito kompiuterio arba delninio
kompiuterio (PDA) bei keistis failais, bendrinti iorinius renginius
arba bendrinti interneto ar tinklo ry. Taip pat galite pasinaudoti
Bluetooth palaikanius bevielius klaviatr ir pel.
Bluetooth paslaug programos jungimas ir paleidimas
is procesas gali bti naudojamas daugelio Bluetooth rengini
pridjimui. Viso proceso informacij r. priede.
1. junkite bevielio ryio funkcij, jei reikia ms modeliui (r.
Perjungikliai 3 skyriuje).
2. Spauskite [FN+F2]
pakartotinai kol pasirodys
bevielio LAN ir Bluetooth
piktogramos.
82 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Arba dukart spragtelkite
beviels konsols piktogram
Windows praneimo srityje
ir pasirinkite Bluetooth
piktogram.
3. Atsidarykite Valdymo
skydelis, eikite iniatinklis
ir internetas > iniatinklis
ir bendrinimo centras, tada
kairje pusje ydrame lange
spustelkite Keisti adapterio
nuostatas.
4. Deiniuoju pels klaviu
spustelkite Bluetooth
tinklo jungtis ir pasirinkite
Perirti Bluetooth
tinklo renginius.
5. Spustelkite Pridti rengin
, kad perirtumte naujus
renginius.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 83
6. I srao pasirinkite rengin
su jungta Bluetooth
funkcija ir spustelkite
Toliau.
7. savo rengin veskite
Bluetooth saugos kod ir
pradkite porinti.
8. Porinis ryys skmingai
umegztas. Spustelkite
Uverti, kad baigtumte
nustatym.
84 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Patikimos platformos modulis
(pasirinktuose modeliuose)
Patikimos platformos modulis (Trusted Platform Module, sutr. TPM)
tai apsaugins technins rangos prietaisas sistemos lentoje, kuris
laiko kompiuterio parengtus kodus ifravimui. Tai technins rangos
prietaisas, kuris padeda apsisaugoti nuo silauli, norini pavogti
svarbi duomen slaptaodius ir uifruotus kodus. TPM pagalba
neiojamajame kompiuteryje programas galima paleisti saugiau, o
bendravimas ir kitos operacijos vykdomos patikimiau.
Patikimos platformos modulio saugos funkcijas viduje palaiko ios
kiekvieno TPM kriptografns savybs: maia, atsitiktini numeri
sukrimas, asimetrini kod sukrimas ir asimetrinis uifravimas
ir iifravimas. Kiekvienas atskiras patikimos platformos modulis
kiekvienoje atskiroje kompiuterio sistemoje turi unikal para, kuris
sukurtas silikono gamybos proceso metu. Jis dar padidina saugum
ir patikimum. Kad tapt apsauginiu prietaisu, kiekvienas TPM
privalo turti savinink.
TPM paskirtis
TPM yra naudingas kiekvienam pirkjui, kuris nort papildomai
apsaugoti kompiuterio sistem. Kartu su kitais apsauginiais
programins rangos paketais patikimos platformos modulis gali
suteikti visapusik sistemos apsaug, apsaugoti failus ir elektronini
laik ir privatumo srityse. TPM suteikia apsaug, kuri patikimesn
nei ta, kuri jau yra BIOS sistemoje, operacinje sistemoje ar bet
kurioje kitoje nepatikimos platformos modulio programoje.
sigijus kompiuter, patikimos platformos modulis bus ijungtas.
BIOS sistemos diegimo programoje j junkite.
Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas 85
Patikimos platformos modulio jungimas
eikite BIOS Setup (paspauskite [F2], kai sistema bus paleista). BIOS
srankoje Advanced (Papildomi) > Trusted Computing (Patikimas
naudojimasis kompiuteriu) pasirinkite funkcijos TPM Support (TPM
prieira) parinkt [Enable] (Pasyvinti).
Naudokite TPM programoje Restore arba Migration funkcijas,
kad padarytumte atsargin TPM apsaugos duomen kopij.
Patikimos platformos modulio apsaugot
duomen paalinimas
Kai nustatyta TPM State (TPM bsena) parinktis [Enabled] (Pasyvinta),
pasirodo Pending TPM Operation (Nebaigta TPM operacija). Pasirinkite
io elemento parinkt [TPM Clear] (Ivalyti TPM), kad bt ivalyti visi TPM
saugomi duomenys, arba [None] (Nieko), kad atauktumte prinkt.
Turtumte nuolat daryti TPM apsaugot duomen atsargines
kopijas.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Di sabl ed]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save
ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Advanced
TPM Confi gurati on
TPM Support [Enabl e]
TPM State [Enabl ed]
Pendi ng TPM Operati on [TPM Cl ear]
Enabl es or Di sabl es TPM
support. O. S. wi l l not show TPM.
Reset of pl atform i s requi red.
86 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
P
Priedas
P-2 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Papildomi priedai
ie priedai, pagal poreik, pristatomi kaip papildomi neiojamojo
kompiuterio komplektacijos komponentai.
USB akotuvas (papildomai)
Papildomo USB akotuvo prijungimas padidins js USB prievad
galimybes ir leis greiiau prijungti ar atjungti daugel USB iorini
rengini, naudojant vien laid.
USB Flash atminties diskas
USB Flash atminties diskas yra papildomas renginys, kuris gali
talpinti iki keli imt megabait duomen bei utikrina didesn
duomen perdavimo greit ir yra patvaresnis. Kai naudojamas
dabartinse operacinse sistemose, nereikia joki tvarkykli.
USB lanksiojo disko diskasukis
Papildomas per USB ssaj jungiamas lanksiojo disko diskasukis
naudoja standartinius 1.44 MB (arba 720 KB) 3.5 colio lanksiuosius
diskelius.
SPJIMAS! Sistemos gedimams ivengti naudokite Windows
Safely Remove Hardware (Saugus aparatros paalinimas)
uduoi juostoje prie atjungdami USB lanksiojo disko
diskasuk. Prie transportuodami neiojamj kompiuter iimkite
lankstj disk apsaugai nuo elektros smgio.
Papildomos jungtys
ios jungtys, pagal poreik, gali bti sigytos i treij ali.
USB klaviatra ir pel
Iorins USB klaviatros prijungimas leidia daug patogiau vesti
duomenis. Iorins USB pels prijungimas leidia daug patogiau
naryti Windows aplinkoje. Tiek iorin USB klaviatra ar pel veiks
vienu metu kartu su integruota neiojamojo kompiuterio klaviatra
ar jutikliniu kilimliu.
Spausdintuvo prijungimas
Vienas ar keli USB spausdintuvai gali vienu metu bti naudojami,
prijungus prie USB prievado ar USB akotuvo.
P-3 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Operacin sistema ir programin ranga
is neiojamasis kompiuteris (priklausomai nuo teritorijos) gali
pasilyti vartotojams i anksto diegtos Microsoft Windows
operacins sistemos galimyb. Parinktys ir kalbos priklauso nuo
teritorijos. Aparatros ir programins rangos aptarnavimo lygiai
gali priklausyti nuo diegtos operacins sistemos. Kitos operacins
sistemos stabilumas ir suderinamumas negarantuojamas.
Palaikanioji programin ranga
is neiojamasis kompiuteris teikiamas kartu su aptarnavimo disku,
kuriame rasite BIOS, tvarkykles ir taikomsias programas aparatros
savybms suaktyvinti, praplsti sistemos funkcionalumui, savo
neiojamajam kompiuteriui valdyti arba pridti kitoms funkcijoms,
kuri neturi naudojama operacin sistema. Jei reikia aptarnavimo
disk atnaujinti ar pakeisti, savo pardavjo pasiteiraukite i koki
tinklaviei galima parsisisti atskiras programins rangos
tvarkykles ir paslaug programas.
Aptarnavimo diske rasite visas tvarkykles, paslaug programas ir
programin rang visoms populiarioms operacinms sistemoms,
skaitant tas, kurios buvo i anksto diegtos. Aptarnavimo diske nra
paios operacins sistemos. Aptarnavimo diskas yra reikalingas net
jei js neiojamasis kompiuteris buvo sigytas su iankstinmis
konfgracijomis tam, kad bt galimyb naudoti papildom
programin rang, kuri gamyklikai nebuvo diegta i anksto.
Atkrimo diskas yra pasirenkamas, ir jame rasite originalios
operacins sistemos, gamyklikai diegtos gamintojo standj
disk, atvaizd. Atkrimo diskas utikrina visapusik sistemos
atkrim, kas greitai atkuria neiojamo kompiuterio operacin
sistem jos pradin bkl, su slyga, kad js standusis diskas yra
gerai veikiantis. Jei jums reikalingas toks sprendimas, kreipkits
savo pardavj.
Kai kurie neiojamojo kompiuterio komponentai ir savybs
neveiks, kol nebus diegtos renginio tvarkykls ir paslaug
programos.
P-4 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Sistemos BIOS nuostatos
Sistemos kelties renginys
iame skirsnyje pateikti BIOS ekranai skirti tik susipainti. Tikrieji
ekranai gali skirtis priklausomai nuo modeli ir teritorij.
1. Boot (Paleidimas) ekrane, pasirinkite Boot Option #1 (1
paleidimo parinktis).
2. Paspauskite klavi [Enter] ir rengin pasirinkite kaip Boot
Option #1 (1 paleidimo parinktis).
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Boot Confi gurati on
UEFI Boot [Di sabl ed]
PXE ROM [Di sabl ed]
Boot Opti on Pri ori ti es
Boot Opti on #1 [P0: Hi tachi HTS545. . . ]
Boot Opti on #2 [P1: HL- DT- ST BDDVD. ]

Hard Dri ve BBS Pri ori ti es
CD/DVD ROM Dri ve BBS Pri ori ti es
Del ete Boot Opti on
Set the system boot order.
Boot Opti on #1
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Di sabl ed
P-5 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Saugos nuostatos
Slaptaodio nustatymas:
1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptaodio nustatymas) arba
User Password (Naudotojo slaptaodis).
2. Surinkite slaptaod ir spauskite [Enter] (vesti).
3. Slaptaodio patvirtinimui surinkite j pakartotinai ir spauskite
[Enter] (vesti).
4. Dabar slaptaodis nustatytas..
Slaptaodio trynimas:
1. Security (Saugumas) ekrane pasirinkite Setup Administrator
Password (Administratoriaus slaptaodio nustatymas) arba
User Password (Naudotojo slaptaodis).
2. veskite dabartin slaptaod ir paspauskite mygtuk [Enter].
3. Lauk Create New Password (Sukurti nauj slaptaod)
palikite tui ir paspauskite mygtuk [Enter].
4. Lauk Confrm New Password (Patvirtinti nauj slaptaod)
palikite tui ir paspauskite mygtuk [Enter].
5. Dabar slaptaodis itrintas.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Password Descri pti on

After the Admi ni strator s password i s set, the user password
can be set. Password i s not case- sensi ti ve.
The Admi ni strator has ful l ri ght i n Setup. but the User onl y
has l i mi ted ri ght i n Setup.
The PasswordCheck i s used to ask the password when enteri ng
Setup and OS (Al ways) or j ust enteri ng Setup (Setup).
Setup Admi ni strator Password

Admi ni strator password : Not I nstal l ed
User Password : Not I nstal l ed
I /O I nterface Securi ty
HDD Securi ty Confi gurati on:
HDD 0: Hi tachi HTS5
Set the system boot order.
P-6 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Isaugoti nuostatas
Jei norite ilaikyti savo konfgracijos nuostatas, turi isaugoti
pakeitimus prie uverdami BIOS srankos paslaug program.
Jei norite atkurti numatytsias nuostatas, pasirinkite Restore
Defaults. Tuomet turite isaugoti pakeitimus, jei norite, kad likt
gamintojo numatytosios nuostatos.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Advanced Boot Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Save Changes and Exi t
Di scard Changes and Exi t

Save Opti ons
Save Changes
Di scard Changes
Restore Defaul ts
Boot Sel ecti on Menu
P0: Hi tachi HTS545050B9A300
P1: HL- DT- ST BDDVDRW CT10N
Launch EFI Shel l from fi l esystem devi ce
Exi t system setup after savi ng
the changes.
P-7 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Bendrosios problemos ir j sprendimai
Aparatros problema - Optinis diskas
Optinio disko diskasukis negali nuskaityti ar rayti duomen disk.
1. Atnaujinkite BIOS naujausi versij ir bandykite dar kart.
2. Jei BIOS atnaujinimas nepadeda, imginkite geresns kokybs
disk ir bandykite i naujo.
3. Jei problema ilieka, kreipkits vietin rangos aptarnavimo
centr ir papraykite pagalbos.
Neinoma prieastis - Nestabili sistema
Nepavyksta persijungti i umigdymo reimo.
1. Iimkite atnaujintas dalis (RAM, HDD, WLAN, BT), jei jos buvo
diegtos po kompiuterio sigijimo.
2. Jei tai negelbsti, bandykite pasinaudoti ankstesne MS sistemos
atkrimo versija.
3. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistem,
naudodamiesi atkrimo skaidiniu ar DVD.
(PASTABA: Prie pradedant atkrim btina nukopijuoti
visus duomenis kit viet.)
4. Jei problema ilieka, kreipkits vietin rangos aptarnavimo
centr ir papraykite pagalbos.
Aparatros problemos - Klaviatra / Spartieji klaviai
Spartusis klavias (FN) neveikia.
A. I naujo diekite ATK0100 tvarkykl i tvarkykli CD disko arba
parsisiskite j i ASUS tinklaviets.
P-8 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Aparatros problema - Integruota kamera
Blogai veikia integruota kamera.
1. Patikrinkite Device Manager (rengini tvarkytuv), ar nra
kitoki problem.
2. Jei problemos isprsti nepavyko, i naujo diekite internetins
kameros tvarkykl.
3. Jei problemos isprsti nepavyko, atnaujinkite BIOS naujausi
versij ir bandykite dar kart.
4. Jei problema ilieka, kreipkits vietin rangos aptarnavimo
centr ir papraykite pagalbos.
Aparatros problema - Baterija
Baterijos technin prieira.
1. Toliau nurodytoje tinklavietje uregistruokite neiojamj
kompiuter vieneri met garantiniam aptarnavimui:
http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us
2. NETRAUKITE lauk baterijos taiso, kai neiojamasis kompiuteris
naudojamas su kintamosios srovs (AC) adapteriu, kad jis
nesusigandint atsitiktinio maitinimo nutrkimo metu. ASUS
baterijos taisas turi apsaugos elektros schem siekiant ivengti
per didels krovos, taigi ji apsaugo baterijos tais, jei jis
paliekamas kompiuteryje.
Aparatros problema - Maitinimo ijungimo/jungimo (ON/
OFF) klaida
Diagnostika:
1. Maitinimas tik i baterijos? (T= 2, N = 4)
2. BIOS (ASUS logotipas) matomas? (T= 3, N = A)
3. Ukrauti OS pavyko? (T= B, N = A)
4. Maitinimo adapterio viesinis indikatorius (LED) vieia? (T= 5, N
= C)
5. Maitinimas tik i adapterio? (T= 6, N = A)
6. BIOS (ASUS logotipas) matomas? (T= 7, N = A)
7. Ukrauti OS pavyko? (T= D, N = A)
P-9 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Simptomai ir sprendimai:
A. Problema gali bti susijusi su MB, HDD arba NB; kreipkits vietin
techninio aptarnavimo centr.
B. Problem sukl operacin sistema, bandykite atkurti sistem, nau-
dodamiesi atkrimo skaidiniu ar disku.
SVARBU: Prie pradedant atkrim btina nukopijuoti visus
duomenis kit viet.)
C. Adapterio problema; patikrinkite maitinimo kabelio prijungim, jei
viskas gerai kreipkits vietin techninio aptarnavimo centr ga-
minio pakeitimui.
D. Baterijos problema; praome patikrinti baterijos kontaktus, jei viskas
gerai, kreipkits vietin techninio aptarnavimo centr remontui.
Aparatros problema - Bevielio ryio plokt
Kaip patikrinti, ar neiojamasis kompiuteris turi bevielio ryio
plokt?
A. Eikite Control Panel (Valdymo skydas) -> Device Manager
(rengini tvarkytuvas). alia elemento Network Adapter (Tinklo
adapteris) pamatysite, ar neiojamasis kompiuteris turi WLAN
plokt.
Mechanikos problemos - AUINTUVAS / temperatra
Kodl be pertraukos veikia auintuvas, ir temperatra yra
aukta?
1. sitikinkite, kad AUINTUVAS veikia, kai CPU temperatra aukta
ir patikrinkite, ar i pagrindinio ventiliacijos angos puiamas oro
srautas.
2. Jei esate paleid daug program (r. uduoi juost), uverkite
jas sistemos apkrovimui sumainti.
3. Problem taip pat galjo sukelti virusai, naudokite antivirusines
programas j nustatymui.
4. Jei problemos lieka, bandykite atkurti savo sistem,
naudodamiesi atkrimo skaidiniu ar DVD.
SVARBU: Prie pradedant atkrim btina nukopijuoti visus
duomenis kit viet.
P-10 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
DMESIO: Nesijunkite prie interneto kol nra diegta antivirusin
programa ir ukarda apsaugai nuo virus.
Programins rangos problemos - ASUS programins
rangos kompleksas
jungus neiojamo kompiuterio maitinim, rodomas Open policy fle
error (Atvirumo politikos failo klaida) praneimas.
A. I naujo diekite Power4 Gear paslaug program problemai
isprsti. J galima rasti ASUS tinklavietje.
Neinoma prieastis - Mlynas ekranas baltu tekstu
Mlynas ekranas baltu tekstu pasirodo atlikus sistemos krov.
1. Iimkite papildom atmint. Jei papildoma atmintis buvo diegta
sigijus kompiuter, ijunkite j, imontuokite papildomos
atminties plokt ir vl junkite maitinim, jei problema vyko
dl atminties nesuderinamumo.
2. Paalinkite programins rangos taikomsias programas. Jei
neseniai diegte programins rangos taikomsias programas,
jos gali bti nesuderinamos su js sistema. Bandykite paalinti
jas Windows saugumo reime.
3. Patikrinkite, ar sistemoje nra virus.
4. Atnaujinkite BIOS naujausi versij, naudodamiesi Easy Flash
Windows aplinkoje arba AFLASH DOS reime. ios paslaug
programos ir BIOS failai yra prieinami ASUS tinklavietje.
SPJIMAS: Patikrinkite, ar nenutrksta neiojamo kompiuterio
maitinimas BIOS atnaujinimo proceso metu.
P-11 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
5. Jei problema ilieka, naudokite atkrimo proces visos sistemos
diegimui i naujo.
SVARBU: Prie pradedant atkrim btina nukopijuoti visus
duomenis kit viet.
DMESIO: NESIJUNKITE prie interneto kol nra diegta
antivirusin programa ir ukarda apsaugai nuo virus.) (PASTABA:
Patikrinkite, ar diegtos Intel INF Update ir ATKACPI tvarkykls
yra diegtos tam, kad bt atpainti aparatros renginiai.
PASTABA: Patikrinkite, ar diegtos Intel INF Update ir ATKACPI
tvarkykls yra diegtos tam, kad bt atpainti aparatros
renginiai.
6. Jei problema ilieka, kreipkits vietin rangos aptarnavimo
centr ir papraykite pagalbos.
P-12 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Programins rangos problemos - BIOS
BIOS atnaujinimas.
1. Pasitikslinkite konkret neiojamojo kompiuterio model
ir parsisiskite naujausi BIOS fail js modeliui i ASUS
tinklaviets ir isaugokite j savo Flash diske.
2. Prijunkite Flash disk prie neiojamojo kompiuterio ir junkite
jo maitinim.
3. Naudokite Start Easy Flash funkcij, esania BIOS srankos
paslaug programos iplstiniame puslapyje. Laikykits pateikt
instrukcij.
4. Raskite naujausi BIOS fail ir pradkite atnaujinim.
5. Atkurti numatytsias nuostatas Exit (Ieiti) puslapyje reikia po
to, kai atnaujinate (mirginate) BIOS sistem.
: Sel ect Screen
: Sel ect I tem
Enter: Sel ect
+/: Change Opt.
F1: General Hel p
F9: Opti mi zed Defaul ts
F10: Save ESC: Exi t
Versi on 1. 28. 1119. Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Apti o Setup Uti l i ty - Copyri ght (C) 2008 Ameri can Megatrends, I nc.
Mai n Mai n Advanced Boot Securi ty Save & Exi t
Start Easy Fl ash
ASUS FancyStart [Di sabl ed]
POST Logo Type [Stati c]
Pl ay POST Sound [No]
Speaker Vol ume [4]
BusSpeed Setti ng [NOrmal : 133MHz]
I nternal Poi nti ng Devi ce [Enabl ed]

I ntel Vi rtual i zati on Technol ogy [Enabl ed]
VT- d [Enabl ed]
Legacy USB Support [Enabl ed]
SATA Confi gurati on
Press ENTER to run the uti l i ty
to sel ect and update BI OS.
ASUS Tek. Easy Fl ash Uti l i ty
[ ]: Swi tch [ ] : Choose [q] : Exi t
FLASH TYPE: Generi c Fl ash Type
Current Pl atform
Pl atform: B53
Versi on: T0L
Bui l d Date: Apr. 15 2010
New Pl atform
Pl atform: Unkown
Versi on: Unkown
Bui l d Date: Unkown
FS0
FS1
P-13 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Js neiojamojo kompiuterio atkrimas
Atkrimo skaidinio naudojimas
Atkrimo skaidinys greitai atkuria js neiojamojo kompiuterio
programins rangos pirmin veikimo bsen. Prie naudojantis
atkrimo skaidiniu, nukopijuokite js duomen failus (tokius kaip
Outlook PST failai) USB atmintin arba tinklo disk ir paymkite
bet koki pritaikyt konfgracijos nuostat (toki kaip tinklo
nuostatos).
Apie atkrimo skaidin
Atkrimo skaidinys yra atsargin js standiojo disko erdv,
naudojama kompiuteryje gamintojo diegtos operacins sistemos,
tvarkykli ir paslaug program atkrimui.
SVARBU! NETRINKITE skaidinio pavadinimu RECOVERY
(ATKRIMAS). Atkrimo skaidinys yra sukurtas gamintojo
ir, j itrynus, vartotojui nepavyks jo atstatyti. Nunekite
neiojamj kompiuter
aprobuot ASUS techninio
aptarnavimo centr, jei turi
problem dl atkrimo
proceso.
Atkrimo skaidinio naudojimas:
1. Sistemos krovos metu spauskite mygtuk [F9].
2. Spauskite [Enter] (vesti), nordami pasirinkti Windows Setup
[EMS Enabled] (Windows sranka [EMS aktyvus]).
3. Pasirinkite kalb, kuri norite atkurti, ir spustelkite Toliau.
4. Perskaitykite ASUS Preload Wizard (ASUS iankstinio klimo
vedlys) ir spauskite Next (Toliau).
5. Pasirinkite skaidinio nuostatas ir spauskite Next (Toliau).
Skaidinio nuostatos:
Atkuria Windows tik iki pirmojo skaidinio.
i nuostata itrins tik pirmj skaidin, leisdama palikti kitus ir
sukurdama nauj sistemos skaidin kaip diskas C.
Atkuria vis Windows standj disk.
i nuostata itrins visus standiojo disko skaidinius ir sukurs
nauj sistemos skaidin kaip diskas C.
P-14 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Atkuria vis Windows standj disk su 2 skaidiniais.
i nuostata itrins visus standiojo disko skaidinius ir sukurs du
naujus sistemos skaidinius C (25%) ir D (75%).
6. Nordami baigti atkrimo proces, vadovaukits nuorodomis
ekrane.
Tvarkykli ir paslaug program atnaujinimui, apsilankykite
www.asus.com.
Atnaujinimo DVD naudojimas (pasirinktuose
modeliuose)
Atkrimo DVD sukrimas:
1. Dukart spragtelkite AI Recovery Burner (Viso atkrimo
raymo renginys) piktogram Windows darbalaukyje.
2. dkite tui
raant DVD
optin diskasuk
ir spragtelkite
Start (Pradti),
nordami pradti kurti sistemos atkrimo DVD.
3. Nordami baigti kurti atkrimo DVD, vadovaukits nuorodomis
ekrane.
Paruokite tris tuius raanius DVD diskus sistemos atkrimo
DVD sukurti.
SVARBU!Prie atkurdami neiojamojo kompiuterio sistem,
paalinkite iorin standj disk. Anot Microsoft, js galite
prarasti svarbius duomenis, jei atliksite Windows srank
neteisingame diske arba suformatuosite neteising disko
skaidin.
P-15 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Atkrimo DVD naudojimas:
1. dkite atkrimo DVD optin diskasuk. Js neiojamojo
kompiuterio maitinimas turi bti jungtas (ON).
2. Paleiskite neiojamj kompiuter i naujo ir spauskite [Esc]
sistemos krovos metu ir pasirinkite optin diskasuk (gali bti
ymimas kaip CD/DVD) ir spauskite [Enter] (vesti) sistemos
krovai i DVD disko pradti.
3. Pasirinkite GERAI, kad pradtumte atkurti vaizd.
4. Pasirinkite GERAI, kad patvirtintumte sistemos atkrim.
Atkrimo metu standusis diskas perraomas. Prie atkurdami
sistem, btinai pasidarykite svarbi duomen kopijas.
5. Nordami baigti atkrimo proces, vadovaukits nuorodomis
ekrane.
SPJIMAS: Vykstant atkrimo procesui netraukite lauk atkrimo
disko (nebent duotos tokios instrukcijos), nes tokiu atveju
skaidiniai taps netinkami naudojimui.
Atliekant sistemos atkrim, maitinimo adapteris turi bti
prijungtas prie neiojamojo kompiuterio. Dl nestabilaus
maitinimo tiekimo atkrimas gali nepavykti.
Tvarkykli ir paslaug program atnaujinimui, apsilankykite
ASUS tinklavietje www.asus.com.
P-16 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
DVD-ROM diskasukio informacija
Neiojamasis kompiuteris teikiamas pasirinktinai su DVD-ROM
diskasukiu arba CD-ROM diskasukiu. Nordami matyti DVD vaizdo
ra antrates, js turite diegti savo DVD periros program.
Papildoma DVD periros program galima sigyti kartu su
neiojamuoju kompiuteriu. DVD-ROM diskasukyje galima naudoti
tiek DVD, tiek CD diskus.
Regionin paleidimo informacija
DVD fimo paleidimas reikalauja MPEG2 vaizdo ifravimo,
skaitmeninio AC3 garso ir CSS apsaugoto turinio ifravimo. CSS
(kartais vadinamas kopijavimo apsauga) yra turinio apsaugos
schemos pavadinimas, priimtas kino asociacijos siekiant apsaugoti
kino turin nuo nesankcionuoto dauginimo.
Nors CSS licenzijos idavjai kelia daug projekto taisykli reikalavim,
viena aktualiausia taisykl yra periros apribojimai pagal regionus.
Siekiant palengvinti geografkai paskirstyt flm leidyb, DVD
vaizdo ra antrats yra ileidiamos specifniams geografniams
regionams kaip aprayta skyriuje Regioniniai apibrimai. Autoriaus
teisi statymas reikalauja, kad visi DVD flmai bt ribojami
konkreiam regionui (daniausia uifruojami pagal region, kuriame
jais prekiaujama). Nors DVD flm turinys gali bti leidiamas keliems
regionams, CSS projekto taisykls reikalauja, kad bet kokia sistema,
galinti paleisti CSS uifruot turin, galt transliuoti tik vienam
regionui skirtus flmus.
Regionins nuostatos gali bti keiiamos iki penki kart,
naudojantis periros programa, tada galima irti DVD flmus
pagal paskutiniuo regiono nuostat. Regiono kodo keitimas po
to pareikalaus atstatyti gamyklines nuostatas, kurios garantiniam
aptarnavimui nepriklauso. Jei reikia gamyklini nuostat
atstatymo, kompiuterio siuntimo ir paties atstatymo ilaidas
dengia vartotojas.
P-17 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Regioniniai apibrimai
1 Regionas
Kanada, JAV, JAV teritorijos
2 Regionas
ekija, Egiptas, Suomija, Pranczija, Vokietija, Persijos lankos
valstybs, Vengrija, Islandija, Iranas, Irakas, Airija, Italija, Japonija,
Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Saudo Arabija, kotija,
Piet Afrika, Ispanija, vedija, veicarija, Sirija, Turkija, JK, Graikija,
buvusios Jugoslavijos valdtybs, Slovakija.
3 Regionas
Birma, Indonezija, Piet Korja, Malaizija, Filipinai, Singapras,
Taivanis, Tailandas, Vietnamas
4 Regionas
Australija, Karibai (Iskyrus JAV teritorij), Centrin Amerika, Naujoji
Zelandija, Ramiojo vandenyno salos, Piet Amerika
5 Regionas
NVS, Indija, Pakistanas, likusi Afrijos dalis, Rusija, Piet Korja
6 Regionas
Kinija
P-18 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Vidiniams modemams taikom standart atitiktis
Neiojamojo kompiuterio su vidiniu modemu modelis atitinka JATE
(Japonija), FCC (JAV, Kanada, Korja, Taivanas) ir CTR21 standartus.
Vidinis modemas patvirtintas pagal Europos Tarybos sprendim
98/482/EB dl paneuropinio bendrojo galini rengini prijungimo
prie analogini viej komutuojam telefono tinkl (angl. PSTN).
Taiau dl skirting, vairiose alyse pateikiam PSTN slyg is
patvirtinimas pats savaime nesuteikia beslygikos skmingo
veikimo garantijos kiekviename PSTN tinklo galinio renginio take.
Kilus problem, pirmiausia susisiekite su savo renginio tiekju.
Apvalga
1998 m. rugpjio 4 d. EB ofcialiajame leidinyje buvo paskelbtas
Europos Tarybos sprendimas dl CTR 21. CTR 21 taikomas visiems ne
balso galiniams renginiams su DTMF rinkimo sistemomis, kurie yra
skirti prijungti prie PSTN (analogini viej komutuojam telefono
tinkl).
CTR 21 (Bendrasis techninis reglamentas) dl galini rengini
(iskyrus balso telefonijos pagrst atvej paslaugas palaikanius
galinius renginius) prijungimo prie analogini viej komutuojam
telefono tinkl, kai tinklo adresavimas, jei jis teikiamas, atliekamas
dvitone daugiadane (DTMF) signalizavimo sistema.
Tinklo suderinamumo deklaracija
Pareikimas, kur gamintojas privalo pateikti informuotajai institucijai
ir pardavjui: i deklaracija apima tinklus, su kuriais is renginys
skirtas dirbti, ir bet kokius nurodytus tinklus, su kuriais is renginys
gali turti bendr veikimo sunkum.
P-19 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Tinklo suderinamumo deklaracija
Pareikimas, kur gamintojas privalo pateikti vartotojui: i deklaracija
apima tinklus, su kuriais is renginys skirtas dirbti, ir bet kokius
nurodytus tinklus, su kuriais is renginys gali turti bendr veikimo
sunkum. Gamintojas pareikime taip pat aikiai nurodo atvejus, kai
tinklo suderinamumas priklauso nuo fzini nustatym ir pakeist
programins rangos parametr. Be to, gamintojas pataria vartotojui,
kad is, nordamas naudoti rengin kitame tinkle, susisiekt su
pardavju.
Iki iol informuotoji institucija CETECOM, naudodama CTR 21,
paskelb kelet paneuropini patvirtinim. Rezultatas - sukurti
pirmieji Europos modemai, kuriems nereikia kontrols patvirtini
vairiose Europos alyse.
Bebals ranga
Tai gali bti atsakikliai ir telefonai su garsiakalbiais, taip pat modemai,
fakso aparatai, automatiniai rinkikliai ir avarini signal sistemos.
Netraukiama ranga, kurios galutiniam vartotojui pateikiamos
kalbos kokyb yra kontroliuojama reglamentais (pvz., telefonai su
telefon rageliais, o kai kuriose alyse ir belaidiai telefonai).
P-20 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
ioje lentelje pateiktos alys, kuriose iuo metu galioja
CTR21 standartas.
alis Taikoma Papildomi bandymai
Austrija
1
Taip Ne
Belgija Taip Ne
ekijos Respublika Ne Netaikytina
Danija
1
Taip Taip
Suomija Taip Ne
Pranczija Taip Ne
Vokietija Taip Ne
Graikija Taip Ne
Vengrija Ne Netaikytina
Islandija Taip Ne
Airija Taip Ne
Italija Vis dar nepatvirtinta Vis dar nepatvirtinta
Izraelis Ne Ne
Lichtenteinas Taip Ne
Liuksemburgas Taip Ne
Nyderlandai
1
Taip Taip
Norvegija Taip Ne
Lenkija Ne Netaikytina
Portugalija Ne Netaikytina
Ispanija Ne Netaikytina
vedija Taip Ne
veicarija Taip Ne
Jungtin Karalyst Taip Ne
P-21 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
ie duomenys nukopijuoti i CETECOM ir pateikti be joki
sipareigojim. ios lentels naujinimus rasite tinklapyje http://www.
cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionaliniai reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu renginyje
gali bti naudojamas impulsinis numerio rinkimas (gamintojai gali
pateikti vartotojo vadove, kad renginys skirtas tik DTMF impuls
siuntimui, tuomet papildom bandym atlikti nereikia).
Nyderlanduose nuosekliajam jungimui ir skambintojo ID renginiams
btina atlikti papildomus bandymus.
P-22 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Pagrindin informacija ir saugos nuorodos
Federalins komunikacij komisijos (FCC)
pareikimas
is renginys atitinka FCC taisykli 15 dal. Veikimas priklauso nuo i
dviej slyg:
is renginys negali sukelti kenksming trikdi ir
is renginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdius, tame
tarpe ir galinius sukelti nepageidaujam veikim.
i ranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klass
skaitmeniniams renginiams taikomas ribas, pagal FCC taisykli 15
dal. ios ribos sukurtos siekiant utikrinti proting apsaug nuo
kenksming trikdi diegint gyvenamosiose patalpose. i ranga
generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dani energij,
todl gali sukelti alingus radijo ryiui trikdius, jei sumontuota
ir naudojama ne pagal naudojimo vadov. Taiau negalime
garantuoti, kad trikdi nepasitaikys priklausomai nuo konkretaus
diegimo. Jei i ranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavim,
tai nustatysite jungdami ir ijungdami rang, rekomenduojame
paalinti trikd vienu i toliau ivardint bd:
Perorientuokite gavimo anten arba pakeiskite jos buvimo viet.
Padidinkite atstum tarp rangos ir imtuvo.
junkite rang kit grandins lizd nei imtuvas.
Papraykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko
pagalbos.
Ekranuot maitinimo kabeli naudojimas yra reikalaujamas
sutinkamai su FCC spinduliuots rib reikalavimais bei siekiant
ivengti alia esani radijo ar televizijos signal trikdi. Btina
naudoti tik tiekiam maitinimo kabel. Naudokite tik ekranuotus
kabelius, prie ios rangos jungdami vesties/ivesties renginius.
spjame jus, kad keitimai arba modifkacijos, kuri aikiai
nepatvirtino alys, atsakingos u atitikt, gali ataukti teis dirbti
su ranga.
P-23 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
(Perspausdinta i Federalinio reglamento kodekso #47, dalis 15.193,
1993. Vaingtonas DC: Federalinio registro biuras, Nacionaliniai
archyvas ir Registr administracija, JAV Valstybin leidykla.)
FCC radijo danio (RF) poveikio spjimo
pareikimas
Bet kokie keitimai arba modifkacijos, kuri aikiai nepatvirtino
alys, atsakingos u atitikt, gali ataukti teis dirbti su ranga.
Gamintojas tvirtina, kad io renginio 2.4GHz danio kanalai
ribojami nuo 1 iki 11 pagal speciali JAV kontroliuojam
mikroprogram.
i ranga atitinka FCC radijo danio poveikio ribas, nustatytas
nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo danio
poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio
kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis
specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo danio
poveikio reikalavimus.
Atitikties deklaracija
R&TTE Direktyva (1999/5/EC)
Toliau nurodyti punktai yra galutinai suformuluoti ir laikomi
aktualia ir pakankama informacija R&TTE (radijo ir telekomunikacij
terminal ranga) direktyvai:
Pagrindiniai reikalavimai kaip nurodyta [3 punkte]
Sveikatos ir saugos reikalavimai kaip nurodyta [3.1a punkte]
Elektros saugos tikrinimas pagal [EN 60950]
Elektromagnetinio suderinamumo apsaugos reikalavimai kaip
nurodyta [3.1b punkte]
Elektromagnetinio suderinamumo tikrinimas pagal [EN 301
489-1] ir [EN 301 489-17]
Efektyvus radijo spektro panaudojimas kaip nurodyta [3.2
punkte]
Radijo patikros komplektai pagal [EN 300 328-2]
P-24 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
ymjimas CE enklu
Prietais, neturini belaidio LAN / Bluetooth funkcij
ymjimas CE enklu
Atvetin io prietaiso versija atitinka EEB direktyv 2004/108/EB
(Direktyva dl elekromagnetinio suderinamumo) ir 2006/95/EB
(emos tampos direktyva) reikalavimus.

Prietais, turini belaidio LAN / Bluetooth funkcijas
ymjimas CE enklu
is prietaisas atitinka Europos Parlamento ir Komisijos 1999 m. kovo
9 d. Direktyvos 1999/5/EB, taikomos radijo ryio ir telekomunikacij
rangai bei abipusiam atitikties pripainimui, reikalavimus.
IC Radiacijos poveikio pareikimas Kanadai
i ranga atitinka IC radiacijos poveikio ribas, nustatytas
nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti IC radijo danio
poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio
kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis
specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo danio
poveikio reikalavimus.
rangos veikimas vadovaujasi iomis dviem slygomis:
is renginys negali sukelti trikdi ir
is renginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdius, tame
tarpe ir galinius sukelti nepageidaujam veikim.
Siekiant ivengti radijo ryio trikdi licenzijuotoms paslaugoms
(t.y. bendras kanalas su mobiliosiomis satelitinmis sistemomis)
is renginys skirtas darbui patalpoje ir toliau nuo lang siekiant
maksimalaus ekranavimo. Licenzija reikalinga montuojant rang
(arba jos perdavimo anten) lauke.
P-25 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams
. Amerika 2.412-2.462 GHz Ch01 per CH11
Japonija 2.412-2.484 GHz Ch01 per CH14
Europa ETSI 2.412-2.472 GHz Ch01 per CH13
Pranczijos apribotas bevielio danio diapazonas
Kai kuriose Pranczijos srityse yra ribojamas dani diapazonas.
Blogiausiu atveju maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra:
10mW visam 2.4 GHz diapazonui (2400 MHz2483.5 MHz)
100mW daniams tarp 2446.5 MHz ir 2483.5 MHz
Kanalai 10 ir 13 imtinai veikia nuo 2446.6 MHz iki 2483.5 MHz
diapazone.
Yra keletas galimybi darbui lauke: Privaioje nuosavybje arba
privaioje tarnautoj nuosavybje renginio naudojimas vadovaujasi
preliminaria Gynybos ministerijos aprobacijos procedra esant
maksimaliai 100mW aprobuotai galiai 2446.52483.5 MHz
diapazone. Dirbti lauke vieoje teritorijoje draudiama.
Toliau nurodytuose regionuose visam 2.4 GHz diapazonui:
Maksimalus aprobuotas galingumas patalpoje yra 100mW
Maksimalus aprobuotas galingumas lauke yra 10mW
Regionai, kuriuose 24002483.5 MHz diapazono naudojimas yra
leistinas su EIRP esant maesniam nei 100mW galingumui viduje ir
maesniam nei 10mW lauke.
01 Ain 02 Aisne 03 Allier
05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Arige
11 Aude 12 Aveyron 16 Charente
24 Dordogne 25 Doubs 26 Drme
32 Gers 36 Indre 37 Indre et Loire
41 Loir et Cher 45 Loiret 50 Manche
55 Meuse 58 Nivre 59 Nord
P-26 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dme
64 Pyrnes Atlantique 66 Pyrnes Orientales
67 Bas Rhin 68 Haut Rhin 70 Haute Sane
71 Sane et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne
Panau, kad is reikalavimas laikui bgant keiiasi, suteikiant
galimyb jums naudoti bevielio LAN plokt daugiau Pranczijos
region. Patikrinkite ART naujausi informacij (www.art-telecom.fr).
Js WLAN plokt perduoda maesniu nei 100mW, bet didesniu
nei 10mW galingumu.
P-27 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
UL saugos praneimai
Reikalaujama UL 1459 aprpt patenkantiems telekomunikacij
(telefoniniams) mechanizmams, kurie bus elektrikai jungiami prie
telekomunikacij tinklo, kurio darbin tampa su eminimu nevirija
200V piko, 300V nuo piko iki piko amplituds ir 105Vrms, ir yra
montuojami ar naudojami pagal Nacionalin elektros kodeks (NFPA
70).
Naudojant neiojamojo kompiuterio modem, visada btina
vadovautis pagrindiniais saugos reikalavimais siekiant sumainti
gaisro, elektros smgio ir alos monms rizik, skaitant:
Nedirbkite neiojamuoju kompiuteriu prie vandens, pvz., alia
vonios, vandens rezervuaro, virtuvs kriaukls arba umerkt
skalbini, drgname rsyje ar alia plaukimo baseino.
Nedirbkite neiojamuoju kompiuteriu griaustinio metu. Dl
aibavimo atsiranda nuotolinio elektros smgio rizika.
Nedirbkite neiojamuoju kompiuteriu, jei patalpoje vyko duj
nuotkis.
Reikalaujama UL 1642, apimanio pirmines (be pakartotinio
krovimo) ir antrines (su pakartotiniu krovimu) liio baterijas,
naudojamas kaip gaminio maitinimo altinis. i baterij sudtyje
yra metalo liio arba liio lydinio, arba liio jon, ir jos gali bti
sudarytos i vieno elektrocheminio elemento arba dviej ar daugiau
nuosekliai/paraleliai (ar abu atvejai) sujungt element, kurie
paveria chemin energij elektros energij dka negrtamosios ar
grtamosios chemins reakcijos.
Nedeginkite neiojamo kompiuterio baterijos taiso, nordami
j utilizuoti, nes gali kilti sprogimo pavojus. Patikrinkite vietinius
reglamentus dl galim specialij utilizacijos nuostat
siekdami sumainti alos mogui rizik dl gaisro ar sprogimo.
Nenaudokitekit rengini maitinimo adapteri ar baterij,
siekdami sumainti alos mogui rizik dl gaisro ar sprogimo.
Naudokite tik UL sertifkuotus maitinimo adapterius, tiekiamus
gamintojo ar aprobuoto pardavjo.
P-28 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
REACH
Sutinkamai su REACH (Chemikal registracijos, vertinimo,
autorizacijos ir apribojimo) reglamento teisine baze, ms gaminio
sudtyje esanios chemins mediagos nurodytos ASUS REACH
tinklavietje http://green.asus.com/english/REACH.htm.
spjimai dl TV imtuvo
(pasirinktuose modeliuose)
Pastaba CATV sistemos montuotojui iuo priminimu norima
atkreipti CATV sistem montuotoj dmes Nacionalinio elektros
kodekso 820-93 straipsnius, kuriuose pateikiama informacija, kaip
teisingai atlikti eminim, ypa akcentuojant, kad bendraaio
kabelio skydas turi bti prijungtas prie pastato eminimo sistemos
praktiniam pritaikymui reikiamu atstumu iki kabelio vado tako.
Maitinimo saugos reikalavimas
Gaminiai, kuri sunaudojama elektros srov siekia iki 6A ir kurie
sveria daugiau nei 3 kg, privalo turti patvirtintus maitinimo
kabelius, auktesns kategorijos arba lygius iems: H05VV-F, 3G,
0.75mm
2
arba H05VV-F, 2G, 0.75mm
2
.
P-29 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
spjimas dl liio naudojimo iaurs alims (liio
jon baterijoms)
CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the
manufacturers instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in
modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o
equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie
nellambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemen Austausch der
Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller
empfohlenem hnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien
nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig hndtering.
Udskiftning m kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levr
det brugte batteri tilbage til leverandren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Anvnd
samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas
av apparattillverkaren. Kassera anvnt batteri enligt fabrikantens
instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi rjht, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda
paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hvit
kytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger dexplosion sil y a remplacement incorrect
de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mre
type ou dun type quivalent recommand par le constructeur.
Mettre au rebut les batteries usages conformment aux instructions
du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.
Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt
av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til
fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)
(Japanese)
!
.
. (Russian)
P-30 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Optinio diskasukio saugos informacija
Lazerio saugos informacija
Vidiniai ar ioriniai optiniai diskasukiai, parduodami su iuo
neiojamuoju kompiuteriu, turi 1 KLASS LAZERIN PRODUKT.
Lazeri klasifkacij rasite glosarijuje, io vadovo gale.
SPJIMAS! Atliekant pakeitimus ar procedras, kitokias nei
apraomos iame vadove, kyla pavojingo lazerio sprogimo
pavojus. Nebandykite iardyti optinio diskasukio. Saugos
sumetimais, optinio disko prieira turi atlikti tik aprobuotas
technins prieiros teikjas.
Prieiros spjimo lipdukas
SVARBU! NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOT ESANT
ATIDARYTAM RENGINIUI. NEIRKITE SPINDUL ARBA
IRKITE TIESIOGIAI NAUDODAMIESI OPTINMIS PRIEMONMIS.
CDRH Reglamentai
JAV Maisto ir vaist administracijos rengini ir radiologijos
centras (CDRH) 1976 m. rugpjio 2 d. prim reglamentus dl
lazerini gamini. ie reglamentai taikomi lazeriniams produktams,
pagamintiems nuo 1976 m. rugpjio 1 d. Atitiktis btina Jungtini
valstij rinkoje silomiems gaminiams.
SPJIMAS! Naudodami valdiklius ar reguliatorius, taip pat
atlikdami veiksmus kitaip, negu nurodyta iame vadove arba
lazerinio gaminio montao vadove, galite patirti pavojing
radiacijos poveik.
P-31 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Macrovision korporacijos spjimas apie
produkt
iame gaminyje yra autori teisi ginama technologija, saugoma JAV
patent ir kit intelektins nuosavybs teisi, valdom Macrovision
korporacijos ir kit i teisi savinink. ios autori teisi ginamos
technologijos gali bti naudojamos tik leidus Macrovision, jos yra
skirtos tik nam naudojimui arba tik kitiems ribotiems periros
tikslams, nebent bt gautas Macrovision leidimas naudoti kitaip.
Draudiamas reversinis keitimas arba iardymas.
P-32 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
CTR 21 patvirtinimas
(neiojamajam kompiuteriui su taisytu modemu)
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Greek
Italian
Portuguese
P-33 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Spanish
Swedish
P-34 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Europos Sjungos ekologinis enklas
iam neiojamajam kompiuteriui suteiktas ES Gls enklas, o tai
reikia, kad gaminiui bdingos ios savybs:
1. Maesnis energijos suvartojimas naudojimo metu ir veikiant
pristabdymo reimu.
2. Ribotai naudojami toksiki sunkieji metalai.
3. Ribotai naudojamos aplinkai ir sveikatai kenksmingos
mediagos.
4. Sumaintas natralij itekli naudojimas, skatinant
perdirbim.
5. Pailgintas gaminio eksploatavimo laikas, taikant lengv
naujovinim ir ilgiau tarnaujanias atsargines dalis.
6. Sumaintas kiet atliek kiekis vykdant grinimo atgal politik.
Daugiau informacijos apie ES Gls enkl rasite Europos Sjungos
ekologinio enklo svetainje adresu http://europa.eu.int/ecolabel.
P-35 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Pasaulini aplinkos apsaugos reglament atitiktis
ir deklaracija
Kurdama ir gamindama ms produktus, bendrov ASUS laikosi
ekologinio projektavimo princip ir utikrina, kad kiekvienas
ASUS gaminio eksploatavimo etapas atitinka pasaulinius aplinkos
apsaugos reikalavimus. Be to, laikydamasi reglament reikalavim,
ASUS atskleidia atitinkam informacij.
Apsilank svetainje adresu http://csr.asus.com/english/Compliance.
htm, rasite informacij, kuri ASUS atskleidia pagal reglament,
kuriais ji vadovaujasi, reikalavimus:
Japonijos JIS-C-0950 mediag deklaracijos
EU REACH SVHC
Korjos RoHS
vedijos energetikos statymai
Atliek grinimo paslaugos
ASUS perdirbimo ir atliek grinimo programos iplaukia i ms
sipareigojimo laikytis aukiausi aplinkos apsaugos standart.
Manome, kad ms pateikiami sprendimai padeda klientams
atsakingai perdirbti ms gaminius, akumuliatorius ir kitus
komponentus, taip pat pakavimo mediagas. Apsilank svetainje
adresu http://csr.asus.com/english/Takeback.htm, rasite isamios
informacijos apie atliek perdirbim vairiuose regionuose.
P-36 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
is gaminys saugomas vieno ar keli toliau
nurodyt JAV patent:
7,416,423; 7,415,588; 7,413,402; 7,411,791; 7,403,378; 7,400,721;
7,399,011; 7,392,968; 7,388,754; 7,388,752; 7,388,743; 7,382,605;
7,382,314; 7,375,952; 7,374,433; 7,373,493; 7,369,402; 7,369,064;
7,362,568; 7,362,521; 7,362,276; 7,361,034; 7,359,209; 7,359,189;
7,355,372; 7,353,408; 7,352,586; 7,343,645; 7,342,777; 7,342,193;
7,332,990; 7,328,354; 7,327,568; 7,325,241; 7,321,523; 7,319,585;
7,304,257; 7,294,021; 7,294,011; 7,293,890; 7,276,660; 7,267,566;
7,261,579; 7,261,573; 7,261,331; 7,259,342; 7,257,761; 7,245,488;
7,241,946; 7,234,971; 7,223,021; 7,213,250; 7,203,856; 7,193,580;
7,189,937; 7,187,537; 7,184,278; 7,164,089; 7,161,541; 7,149,911;
7,148,418; 7,137,837; 7,133,279; 7,130,994; 7,125,282; 7,120,018;
7,111,953; 7,103,765; 7,100,087; 7,088,592; 7,086,887; 7,085,130;
7,078,882; 7,068,636; 7,066,751; 7,061,773; 7,047,598; 7,035,946;
7,002,804; 6,980,159; 6,933,927; 6,922,382; 6,8730,64; 6,870,513;
6,843,407; 6,842,150; 6,827,589; 6,819,564; 6,783,373; 6,782,451;
6,768,224; 6,760,293; 6,728,529; 6,717,802; 6,717,074; 6,711,016;
6,694,442; 6,693,865; 6,657,548; 6,639,806; 6,618,813; 6,612,850;
6,561,852; 6,515,663; 6,500,024; 6,491,359; 6,456,580; 6,456,492;
6,449,144; 6,430,060; 6,415,389; 6,407,930; 6,396,419; 6,396,409;
6,377,033; 6,339,340; 6,310,779; 6,253,284; 6,226,741; 6,147,467;
6,094,367; 6,085,331; 6,041,346
U.S. Patent Design D563,594; D557,695; D545,803; D542,256;
D538,276; D534,889; D518,041; D510,325; D510,324; D509,194
P-37 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Autori teisi informacija
Jokia io vadovo dalis, skaitant joje apraomus gaminius ir
programas, negali bti dauginama, perduodama, kopijuojama,
traukiama paiekos sistemas ar veriama kitas kalbas bet kokia
forma ir bet kokiomis priemonmis, iskyrus dokumentacij, kuri
laiko vartotojas kaip atsargin, be specialaus ratiko ASUSTeK
Computer Inc. (ASUS) leidimo.
ASUS PATEIKIA VADOV KAIP TOK BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK
TIKSLIAI SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, SKAITANT, TAIAU
NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO
PANAUDOJIMO SLYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS TIKSLAMS.
ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR
ATSTOVAI NIEKADA NRA ATSAKINGI U BET KOKI NETIESIOGIN,
SPECIALI, ATSITIKTIN AR DL TAM TIKR PRIEASI SUSIDARIUSI
AL (SKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOL, SANDORIO
NUOSTOL, NAUDOJIMO AR DUOMEN PRARADIMO NUOSTOL,
VERSLO NUTRKIM IR PAN) NET JEI ASUS IR BUVO PRANETA APIE
TOKI NUOSTOLI, ATSIRANDANI DL BET KOKI IO VADOVO AR
GAMINIO TRKUM AR KLAID, GALIMYB.
iame vadove minimi gaminiai ir kompanij pavadinimai gali bti
arba nebti registruotais preki enklais ar j atitinkam kompanij
autori teismis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turtojui
atpainimo ar paaikinimo tikslams, be jokios paeidimo intencijos.
IAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA
YRA SKIRTI TIK INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BTI KEIIAMI
BET KOKIU METU BE IANKSTINIO PRANEIMO, IR NETURI BTI
TRAKTUOJAMI KAIP ASUS SIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA
JOKIOS ATSAKOMYBS DL BET KOKI KLAID AR NETIKSLUM,
GALJUSI ATSIRASTI IAME VADOVE, SKAITANT INFORMACIJ APIE
JAME APRAOMUS GAMINIUS IR PROGRAMIN RANG.
Autoriaus teiss 2010 ASUSTeK Computer Inc. Visos teiss
saugomos.
P-38 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Atsakomybs apribojimas
Gali bti toki aplinkybi, kai dl ASUS kalts ar kit sipareigojim,
jus turite teis reikalauti ASUS padengti nuostolius. Kiekvienu tokiu
atveju, nepaisant pagrindo, kuriuo vadovaudamiesi js turite teis
reikalauti i ASUS padengti nuostolius, ASUS yra atsakingas ne
daugiau nei dl alos, atsiradusios vykus kno sualojimui (skaitant
mirt), vykus nekilnojamojo turto ir kilnojamojo asmeninio turto
sugadinimui; arba dl kitos faktins ir tiesiogins alos, atsiradusios
dl teisini prievoli nevykdymo ar neveikimo pagal garantin
lap, kiek tai apima kiekvieno gaminio nurodyt sutartin kain.
ASUS bus atsakingas tik u arba atlygins tik tuos nuostolius, al ar
pretenzijas, kurios yra apibrtos sutartyje, civilins teiss paeidim
kodekse arba statyme pagal garantin lap.
is apribojimas taip pat taikomas ASUS tiekjams ir prekybos
atstovams. Tai daugiausia u k ASUS, jo tiekjai ir prekybos atstovai
yra visi kartu atsakingi.
ESANT BET KOKIOMS APLINKYBMS ASUS NEATSAKO U: (1)
TREIJ ALI PRETENZIJAS DL JS PADARYTOS ALOS; (2)
JS DUOMEN AR RA PRARADIMO AR SUGADINIMO; ARBA (3)
SPECIALI, ATSITIKTINI AR NETIESIOGINI NUOSTOLI ARBA KIT
SU TUO SUSIJUSI EKONOMINI NUOSTOLI (SKAITANT PELNO IR
SANTAUP PRARADIM), NET JEI ASUS, JO TIEKJAI AR PREKYBOS
ATSTOVAI YRA INFORMUOTI APIE TOKI NUOSTOLI GALIMYB.
Aptarnavimas ir palaikymas
Apsilankykite ms daugiakalbje tinklavietje http://support.
asus.com
P-39 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
P-40 Neiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas
Gamintojas ASUSTek COMPUTER INC.
Gatv ir namo numeris,
miestas
No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
alis TAIWAN
galiotasis atstovas Europoje ASUS COMPUTER GmbH
Gatv ir namo numeris,
miestas
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
alis GERMANY