Ang Islam ay para sa lahat

PANIMULA
Ang lahat ng papuri ay sa Allag lamang , ang panginoon ng lahat ng nilalang , ang maawain at mahabagin. Nawa ilayo tayo ni Allah mula sa mga kasalanan ng ating mga sarili at sa ating masasamang gawa, ang pagpapala at kapayapaan ay suma sakanya propeta Muhammad(SAS) ,gayon din sa kanyang mga pamilya ,at mga kasama,at sa lahat ng mga taong sumunod sa kanya hanggang sa .araw ng paghuk Ang maikling lathalain ito ay taus-puso kong ihahandog para sa lahat na may layuning .hanapin ang katutuhanan at tamanglandas dalangin ko sa tanging panginoong (Allah ) nawa'y .makinabang ang mambabasa rito

Basahin at unawain lamang ito upang magbigay .tulong sa iyo ng paghahanap ng tamang relihiyon Bagaman ang Islam ay Relihiyon na ipinarating sa atin ng huling sugo, ang mensahe ng Islam ay hindi ipinadala ng panginoong (Allah) na tangi lamang sa mga taong arabo,ngunit ang islam ay mensahe .para sa laht bilang biyaya Sa sandaigdig :Ayon SA banal Na Qur'an . 28 ‫﴿ وما أرْسلناك إل كافة للناس بشيرا ونذيرا ﴾ سبأ‬ ً ِ ََ ً ِ َ ِ ّ ِ ً ّ َ ّ ِ َ ََْ َ َ َ at Ikaw(O Muhammad) ay hindi naming isinugo" maliban na tanging para sa buong sangkataohan,na magbibigay ng masayang balita, at tagapagbabala ."((sa kanila Ang bawat propeta ay ipinadala at isinugo ni Allah sa kanikanilang angkan at panahon, maliban lamang kay prpeta Muhammad (SAS),ito ay isinugo ni Allah bilang huwaran ng sang kataohan siya ang panghuling sugo at propeta,at ang .kanyang mensahe ay para sa lahat

Sa katunayan hindi lamang ang tao ang inatasang sambahin si Allah, ngunit pati ang mga Jinn ay :inatasan din ng pagsamba sa kanya…sabi ni Allah 56 ‫﴿ وما خلقت الجن والنس إل ليعبدون ﴾ الذاريات‬ ِ ٌ ِ َ َ ٌ ْ ََ َ At hindi ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao" ."maliban na tanging sambahin lamang Ako At pati nga ang mga bituin , araw , buwan , hangin . (o hayop pa ay sumasamba sa kanya (Allah :sanabi niya( Allah) sa banal n qur'n ﴾ ‫﴿ والنجم والشجر يسجدان‬ َُ ْ َ ُ َ َ َ ُْ ّ Ang mga bituin at mga puno ay nagpapa“ .”tirapa kay allah Gayon din sa lahat ng nilikha ng panginoong Allah ay may likas na pagsusunod sa kanya (Allah),at ang dahilan kung magiging anu siya(Judismo man o kristiano o di kaya ay hudyo siya ...) ay ang kanyang mga magolang na nagpalaki sa kanya,at ang mga taong nakapaligid .sa kanya

{ (Ayon sa kasabihan ni propeta Muhammad(AWS ‫كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو‬ ‫يمجسانه}متفق عليه‬ ang lahat ng ipinanganak ay ipinanganak siya sa“ likas na pagsusunod kay Allah,at ang kanyang mga magolang ang dahilan kung maging Judismo o ”kristiyano o maging Hudyo siya :Sabi pa ni Allah ‫﴿ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا‬ ُ َ ُ ُ َ َ ّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ّ ِ ْ َ ِ ً َ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ (29) ‫أنْصتوا فلما قضي ولوا إلى قو ِهم منذرين‬ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ‫َ ِ ُ َ َ ّ ُ ِ َ َّ ْ ِ َ َ ْم‬ ِ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ ً ّ َ ُ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ْ ُ ً َِ َْ ِ َ ِّ ََ ْ َ َ ُ َ ‫قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه‬ (30) ‫يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم‬ ٍ ِ َ ْ ُ ٍ ِ َ َ َِ ّ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ َ ْ ُ ِ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ ِ ُ ِ َ َ ّ ‫َ َ ْ َ َ َ ِ ُ َ ِي‬ ‫يا قومنا أجيبوا داع َ ال وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من‬ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ ِ ٍ ِ ْ ُ ِ َ ْ ََ ّ َ ِ َ ْ ِ ُ ْ َ َ ‫عذاب أليم )13( ومن ل يجب داعي ال فليس بمعجز في الرض وليس‬ ِ ٍ َِ ٍ َ َ ]29 ‫له من دونه أولياء أولئك في ضلل مبين ﴾ .[الحقاف‬ ٍ ُِ ٍ َ ِ َ َِ ُ ُ َِ َ ِ ِ ُ ْ ِ ُ َ At alalahanin) nang isinugo Namin sa iyo (O)“ Muhammad) ang iilan mula sa lipon ng Jinn(na tahimik) na nakikinig sa Qur’an, at kung sila ay nakatindig (habang ito ay binabasa), sila ay nagsasabi:”Makinig nang tahimik !” At kung ang

pagdalit ay natapos na, sila ay nagsisibalik sa kanilang pamayanan upang sila ay bigyan ng .babala Sila ay nagsabi:”O aming pamayanan!katotohanan aming napakingggan ang Aklat(qur’an) na ipinanaog pagkatapos ni moises, na nagpapatotoo .sa mga ipinahayag bago pa rito Ito ay namamatnubay sa katotohan at sa Matuwid .(na Landas (Islam O aming pamayanan!Magsitugon kayo ( ng may pagsunod) sa kanya (Muhammad) na nag-aanyaya sa inyo tungo kay allah, at manalig kayo sa kanya paniwalaan ang mga ipinadala sa kanya mula kay ) Allah at sundin siya). Siya (Allah) ay magpapatawad sa inyong mga kamalian at kanyang iaadya kayo sa kasakit-sakit na .(kapaarusahan (Impiyerno Sa pamamagitan ngn mga bersong ito ay nabatid natin na ang Islam ay pangkalahtang Relihiyon na nagpapatonay sa mensahe ng nanga unang

propeta( tulad ni propeta Abraham, ismaeel , ishaq, muises, at jesus) at maliban sa Islam ay walang tunay na relihiyong kay Allah.sinabi niya sa banal :na Qur’an

Katotohanan ,ang Relihiyong tatanggapin ni“ Allah ay ang Islam,ang mga pinagkalooban ng kasulatan(mga hudyo at Kristiyano) ay hindi nagkakahidwa,maliban (lamang) nang pagkaraang dumatal sa kanila ang kaalaman , sa isa’t isa.At sinuman ang hindi manampalataya sa Ayat (mga aral ,katibayan,kapahayagan,tanda at ibp) ni Allh,kung gayon , katiyakang si Allah ay maagap .sa pagtawag sa Pagsusulit

‫﴿ إ ِن الدين عندَ الل ّه ال ِسل َم وما اخت َل َف‬ ْ َ ِ َ ّ ِ ّ َ َ ُ ْ ْ ‫ال ّذين أ ُوتوا ْ ال‬ ‫ك ِتاب إ ِل ّ من ب َعد ما جاءهم‬ ُ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ْ َ َ ُ ُ ‫ال ْعل ْم ب َغيا ب َي ْن َهم ومن ي َك ْفر بآيات الل ّه‬ ِ ِ َ ِ ْ ُ ً ْ ُ ِ َ َ ْ ُ ]19 ‫فإ ِن الل ّه سريع ال ْحساب ﴾[ آل عمران‬ ّ َ ُ ِ َ ِ ِ َ ِ

At ang pagsusunod sa Relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin ng Allah,sinabi niya sa :banal na Qur’an

َ َ ً ِ َ ْ ‫﴿ ومن ي َب ْت َغ غي ْر ال ِسل َم ِ دينا فلن ي ُقب َل‬ ْ َ َ َ َ ِ ْ ‫من ْه وهو في الخرة من ال‬ ‫خاسرين ﴾ [ آل‬ ِ َ ُ َ ُ ِ َ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ِ

] 85 ‫عمران‬

At sinuman ang maghanap ng ibang Relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya at sa kabilang Buhay,siya ay .isa sa mga talunan :(Sabi pa ni propeta Muhammad(SAS ‫والذي نفس محمد بيده ل يسمع بي أحد من هذه المة يهودي ول‬ ‫نصراني ، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به ، إل كان من أصحاب‬ ‫النار} . رواه مسلم‬ At ako ay sumusumpa sa may ari sa buhay ni“ Muhammad( ang propeta);walang makarinig sa akin hudyo man o kristiyano,pagkatapos ay namatay na hindi naniniwala sa ipinarating ko .”maliban na siya ay tao sa impiyrno

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful