You are on page 1of 1

DANH SAÙCH ÑÒA CHÆ EMAIL

Địa chỉ email Boä phaän

truongct@cantho.gov.vn Tröôøng Chính trò TPCT

tranngocdiep@cantho.gov.vn Ñ/c Traàn Ngoïc Ñieäp

phongdt-tct@cantho.gov.vn Phoøng Ñaøo taïo

phongkhtt-tct@cantho.gov.vn Phoøng Khoa hoïc

phonghcqt-tct@cantho.gov.vn Phoøng Haønh chính

khoallcb-tct@cantho.gov.vn Khoa Lyù luaän cô baûn

khoannpl-tct@cantho.gov.vn Khoa Nhaø nöôùc – Phaùp luaät

khoaxdd-tct@cantho.gov.vn Khoa Xaây döïng Ñaûng

khoadv-tct@cantho.gov.vn Khoa Daân vaän

thuyvan@cantho.gov.vn Ñ/c Phan Thò Thuùy Vaân

tudai@cantho.gov.vn Ñ/c Nguyeãn Töù Ñaïi

Rate