You are on page 1of 12

El Zen al Jap

Ana Gmez
Laura Pascual
Conte del te
El Zen

s una disciplina, manera de viure, creena


que t com a punt central el satori ! la
il"luminaci#$

La il"luminaci arri%a quan la


intel"lectualitzaci mor$

&'(i pot arri%ar per ) vies* les paraules i les


accions$
Est+tica Japonesa

,im%re

-a

&implicitat.austeritat

/aturalesa
El zen en l'art
Cerim0nia del te 1ai2u
Cerim0nia del te

Es presta atenci a la senzillesa, supressi


d'all0 super3lu$

4elacionat am% la naturalesa ! te#$

5%li6acions de l7esperit* (armonia !8a#,


rever+ncia !2ei#, puresa !sei# i tranquilitat
!9a2u#$
1ai2u

:n vell estan;
:na 6ranota salta
so de l7ai6ua
-on9os 2omuso
-on9os <omuso

-on9os de la secta =u2e, inspirada en la 3iloso3ia


zen, anomenats <omuso$ !s>?@@#

Evoluci dels tengai !%arrets#$ :tilitat* separarAse


de la vida qBoticiana i ocultar la seva identitat$

Els samurais tenien el recolzament del 6overn per


viat9ar arreu del Jap tocant el 1ito;o6iri, al(ora
de servir d7espies$

=inalitat* arri%ar a la il"luminaci a travs del so


suizen o meditaci C%u3adaD$
-on9os i el s(a2u(ac(i

,ransmissi oral, de 6eneraci en 6eneraci


imitant al mestre$

Canvi en la concepci de l'instrument* mit9E per a


la meditaci$

:tilitzaven el &(a2u(ac(i com una disciplina per


arri%ar a la il"luminaci, Cel seu so arri%ava
directament al corD$

Es creen nous estils o escoles de6ut als canvis en


la naturalesa reli6iosa i al repertori$
Conte de La lluna
Fi%lio6ra3ia

&:Z:<@, Gaisetz , !HIIJ#$ El zen y la cultura japonesa. Farcelona* Paids


5rientalia, !KL#$ @&F/ MKKINO)NIO$

/E,,L, Fruno ed !HIIMA)OO)#$ The garland encyclopedia of world music.


/e8 Por2Q London* Garland, vol$R, partK p$ LKMALLL, ROHAROL$

P51-E@, C(ristop(er !)OOO#$ C&ound JapanD$ The Japan Foundation


Newsletter. A6ost )OOO, vol$ >>?@@@, nSm$H$

FLA/C5, Carlos !)OOM#$ C&(a2u(ac(iD$ A* FLA/C5 =AG5L, Carlos$


Instrumentos musicales tnicos del mundo. -urcia* Conse9erTa de cultura,
9uventud ; deportes, vol$H, p$ )NH$

-@LLU, -arta !)OH)#$ Contes EN! "etites hist#ries per despertar.


Farcelona* ?iena, !K#$ @&F/ IRMMKMNNORHOJ$

Ge =E44A/,@, 1u6( !)OOO#$ Japanese musical instruments. /e8 Por2*


5V3ord :niversit; Press, !@ma6es o3 Asia#$ @&F/ OHILIOLOOM$

LA ?A/G:A4G@A$ $s% es una ceremonia del t japonesa Wen lTniaX$


Farcelona* La ?an6uardia Ediciones &$L, HH mar )OHH WConsulta* novem%re
)OHNX$ Gisponi%le a* Y(ttp*..888$;outu%e$com.8atc(Zv[eZltRtsFvGA\$