You are on page 1of 2

H

et Microsoft Innovation Center Vlaan-


deren (MIC Vlaanderen) en Trefpunt
ZORG, organisatoren van de net-
werkavond E-patient meets e-doctor, wilden met
hun initiatief inspelen op enkele belangrijke
trends binnen onze maatschappij. Eerst en
vooral zijn mensen zich steeds beter bewust
van hun gezondheid. En dat bewustzijn gaat
gepaard met een onstilbare informatiehonger:
we wachten niet langer het deskundige
oordeel van een arts af, maar gaan proactief
op zoek naar info, vertelt directeur van het
MIC Vlaanderen Peter Dedrij. Daarbij komt
dat gezondheid een steeds centralere rol
krijgt binnen onze leefwereld en dat
gezond zijn tegenwoordig veel meer
inhoudt dan de afwezigheid van ziekte.
Mensen willen evenwichtig eten, fit
zijn, zich mentaal goed voelen, noem
maar op.
Gebrek aan regulering
Op die tendenzen wordt gretig inge-
speeld vanuit digitale hoek; m-health-
en e-health-toepassingen schieten als
paddenstoelen uit de grond, overal ter
wereld richten patinten digitale plat-
formen op waar ze hun ervaringen met
elkaar delen, technologiebedrijven ont-
wikkelen aan de lopende band appa-
raten om tal van fysieke parameters
op te volgen, enzovoort. Veel van die
nieuwigheden vinden ook snel hun
weg naar het brede publiek. Maar het
gebrek aan regulering zorgt vooralsnog voor
heel wat argwaan, stelt Dedrij vast. En hij geeft
een voorbeeld dat het
probleem perfect illus-
treert. Vandaag kan
iedereen die dat wil een
applicatie op de markt
brengen die voor elk
merkmedicijn een gene-
risch alternatief voor-
stelt. Of hij of zij thuis is
in de farmacie speelt geen rol, en er is ook
geen enkele instantie die de inhoud van de
app zal controleren.
Voor de gebruikers maakt die afwezigheid
van controle het er niet eenvoudiger op,
beseft Dedrij. Er is zon
wildgroei van apps, plat-
formen en devices dat
het onmogelijk is voor
een individu om die alle-
maal te screenen op
betrouwbaarheid. Maar
dat betekent niet dat we
het kind zomaar met het
badwater moeten weggooien en de boel
moeten afwijzen. Ik ben er zeker van dat
kwaliteit op termijn sowieso komt boven-
drijven, klinkt hij overtuig(en)d. De wereld
van de digital health maakt momenteel een logi-
sche evolutie door. Nu is de markt nog rela-
tief vrij en zien we een massa aan nieuwe
toepassingen ontstaan. In een volgende fase
zal de regelgeving proberen om de situatie
onder controle te krijgen via specifieke wet-
geving en maatregelen denk bijvoorbeeld
aan de Health Apps Library waar de Britse
National Health Service aan werkt. En daarna
is het tijd voor consolidatie, waarbij het wet-
gevend kader verder verfijnd wordt en er
goed uitgewerkte certificatiesystemen komen.
Pas dan zullen veel zorgverstrekkers de nieuwe
toepassingen met een gerust hart durven
adopteren...
Niet afwachten
Wachten op die consolidatie is evenwel niet
nodig, vindt Peter Dedrij. Artsen
en andere zorgverstrekkers, en ruimer
ziekenhuizen en andere zorginstellin-
gen, komen vroeg of laat toch in aanraking
met deze vormen van digital health. Ze kun-
nen zich dus evengoed nu al de vraag
stellen hoe ze daarmee om willen gaan.
En waarom er al niet actief in mee-
stappen? Heel wat artsen en zieken-
huizen doen dat trouwens al, bijvoorbeeld
door hun steun te verlenen aan een
patintenplatform of samen met soft-
wareontwikkelaars te werken aan een
eigen toepassing of apparaat.
De adoptie van digital health kan artsen
helpen bij de nieuwe rol die ze moeten
spelen, gaat hij verder. Patinten zien
hun dokter niet meer als een zuivere ver-
zorger, maar als een soort gezond-
heidscoach zeker voor artsen op de eer-
30 ARTSENKRANT Vrijdag 10 oktober 2014 Nr. 2379
Digital health opent internationaal speelveld
E-patient meets e-doctor, dat was de intrigerende naam van een netwerkevent dat eind vorige maand plaatsvond in
het AZ Sint-Lucas in Brugge. Reden genoeg om Peter Dedrij, directeur van het Microsoft Innovation Center Vlaanderen,
aan de tand te voelen over de onstuitbare opkomst van digital health. Nu is het nog moeilijk voor artsen en zorgverle-
ners om uit de wildgroei van apps een goede selectie te maken, maar op termijn komt kwaliteit sowieso bovendrijven.
Onze doelstelling is om innovatie en ondernemerschap
te faciliteren via technologische ontwikkelingen, voor-
namelijk binnen het domein e-health. Let wel, het begrip
e-health moet je ruim opvatten: het gaat hier zowel over
activiteiten binnen het domein van comfort en well-being
als over care en cure, vertelt directeur van het MIC
Vlaanderen Peter Dedrij. Het eHealth-platform zoals
artsen dat kennen maakt niet meteen deel uit van
onze core business. Al gebeurt het soms dat we de ont-
wikkeling van bijvoorbeeld een ziekenhuisapplicatie
steunen die op termijn gelinkt kan worden aan dat
platform. En af en toe geven we ook workshops over bepaalde
toepassingen van eHealth.
Maatschappij en economie
Het MIC focust vooral op startende bedrijven. En zo zijn
er nogal wat... Hoe verloopt de selectie? Dedrij:
Een doorslaggevende factor daarbij is duur-
zaamheid. Een project moet uit te bouwen zijn
op de lange termijn n op grote schaal. En net
daar knelt het schoentje vaak binnen de zorg-
sector. Een voorbeeld: ziekenhuis X ontwik-
kelt een app voor een administratief pro-
bleem, terwijl ziekenhuis Y twintig kilometer
k een app ontwerpt voor datzelfde probleem. Vanuit
hun eigen standpunt is dit misschien wel een relevante
inspanning voor beide instellingen, maar de maat-
schappelijke valorisatie is hier nul: buiten de muren van
de respectievelijke bedrijven zijn app X en Y onbruikbaar.
Daarnaast moet een start-up ook commercieel poten-
tieel hebben. Binnen de zorgsector durven er maar
weinigen het over economische valorisatie te hebben,
maar die is nochtans essentieel om een bestendig
project op poten te zetten. En een derde punt is de con-
nectie met de medische wereld. Het gaat niet op om
in een hoekje een innovatieve toepassing te ontwikkelen,
zonder met de doelgroep af te toetsen of je wel op dezelfde
lijn zit.
Hack for Health
In bijna twee jaar hielp het MIC al 53 bedrijven bij hun
start-up in digital health. Geldelijke steun moet niemand
van ons verwachten, wij zijn geen financile
investeerder, verduidelijkt de directeur van
het MIC. Wij voorzien louter in begeleiding op
technologisch en bedrijfskundig vlak. Maar
daarin gaan we dan ook echt ver; al tijdens de
ideenfase zitten we samen met potentile
start-ups om de groeimogelijkheden uit te vlooien.
Via het evenement Hack for Health brengen we
bijvoorbeeld softwareontwikkelaars en professionals
uit de gezondheidszorg samen om in teams innovatieve
oplossingen te zoeken voor concrete problemen binnen
Maatschappelijke en economische valorisatie
Cordinatie: HENK VAN NIEUWENHOVE

B
e
lg
a

Im
a
g
e
Vandaag kan iedereen die dat wil
een app op de markt brengen die
voor elk merkmedicijn een generisch
alternatief voorstelt, ongeacht zijn of
haar kennis van de farmacie
Ruim twee jaar geleden opende het Microsoft Innovation Center Vlaanderen zijn vestigingen in Genk en
Kortrijk, en in die tijd hielp het heel wat bedrijven bij hun opstart binnen het domein van digital health.
Peter Dedrij: Patinten beschikken niet zelden over beter materiaal om fysieke parameters op te volgen
dan sommige ziekenhuizen.

Multimorbiditeit is vandaag immers de
norm; idealiter beschikken zorgverstrekkers
dus ineens over alle relevante data zodat ze
hun behandeling op het totaalplaatje kun-
nen afstemmen. Het komt er nu op aan voor
een kruisbestuiving te zorgen en de ver-
schillende gegevens met elkaar te laten com-
municeren.
Off- versus online zorg
Ook al zitten veel gegevens er nog in aparte
silos, toch is het duidelijk dat de wereld van
digital health nog amper grenzen kent. Op
zich is die grenzeloosheid positief, maar ze
maakt tegelijkertijd duidelijk dat er een span-
ningsveld bestaat tussen off- en online
gezondheidszorg: terwijl gezondheidszorg
nog veelal lokaal georganiseerd en geregu-
leerd wordt, krijgen patinten via de technologie
en het world wide web toegang tot een inter-
nationaal speelveld, aldus Peter Dedrij. Kijk
maar naar het community-gebeuren, waar
mensen van over de hele wereld samen-
stromen op een digitaal platform. Patinten
met eenzelfde ziektebeeld gaan daar de
behandelingen die ze krijgen logischerwijs met
elkaar vergelijken. Stel nu dat een Belgische
patint opmerkt dat hij een andere therapie
krijgt dan zijn Amerikaanse lotgenoot of omge-
keerd dan is de kans niet gering dat hij zijn
arts daar wat vragen over stelt. Dat de goed-
keuring van behandelingen en medicijnen
kan verschillen tussen landen, beseft lang niet
iedereen.
Dat besef kunnen we wel deels aanleren,
meent Dedrij. Natuurlijk kan je niet ver-
wachten dat Jan met de pet opvolgt welk
device of welk geneesmiddel waar en wan-
neer wordt goedgekeurd. Maar patinten
moeten op zijn minst iets weten over de
werking van de zorgsector, en zeker en vast
ook over de kostprijs ervan, betoogt hij. Ik
ben dan ook voorstander van patient education.
Mensen verliezen tegenwoordig voeling met
de waarde en de kost van gezondheidszorg
deels omdat er amper transparantie bestaat
over de kostenstructuur en springen er
daardoor vaak te weinig respectvol en zorg-
vuldig mee om.
Tijs Ruysschaert
Traumeel crme PP
50g
100g
12,95
18,45
Een doeltreffende en veilige
behandeling van letsels en ontstekingen
van het bewegingsapparaat.
HO-BE447173
Geen interacties
Zeer goede tolerantie
Geschikt voor alle leeftijden
0
8
/2
0
1
4
Traumeel

crme Waarvoor gebruikt? Traumeel crme is een homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik
bij aandoeningen van het bewegingsapparaat, met inbegrip van de ondersteunende behandeling van milde of matige
traumata, milde pijn en ontsteking van spieren en gewrichten. Wordt uw klacht na 1 week niet minder, of wordt hij zelfs
erger? Neem dan contact op met uw arts. Wanneer niet gebruiken? Bij overgevoeligheid voor n van de werkzame
bestanddelen of hulpstoffen. Bij overgevoeligheid voor planten van de Composietenfamilie (Asteraceae). Wanneer extra voorzichtig zijn? Cetos-
tearylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis). Vermijd contact met ogen, slijmvliezen, open wonden of beschadigde
huid. Mag enkel op een intacte huid worden aangebracht. Bij tekenen van huidinfectie dient een arts te worden geraadpleegd. Zwangerschap,
borstvoeding en vrucht- baarheid Bent u zwanger,
denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft
u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u dit ge- neesmiddel gebruikt. Er zijn
voor dit product geen gege- vens beschikbaar over het
effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoe-
ding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwan-
gerschap of borstvoeding verwacht, aangezien sys-
temische blootstelling aan de werkzame bestanddelen
van Traumeel verwaarloos- baar is. Voor zover bekend
kan Traumeel crme gedu- rende de zwangerschap en
de periode van borstvoe- ding zonder bezwaar over-
eenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt.
Tot op heden werden geen schadelijke effecten gemeld.
Hoe gebruikt? Gebruik dit geneesmiddel altijd precies
zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft ver- teld. Twijfelt u over het juiste
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De crme is uitsluitend bestemd voor uitwendig
gebruik. Tenzij anders voor- geschreven, de crme 2x
per dag (s morgens en s avonds), indien nodig vaker
aanbrengen. Breng de crme aan op de te behandelen
plekken, eventueel onder een verband. Mogelijke
bijwerkingen Zoals elk geneesmiddel kan ook dit
geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet ieder-
een daarmee te maken. In zeldzame gevallen kunnen
allergische huidreacties (overgevoeligheid) optreden
(bij minder dan 1 op 10 000 gebruikers). Het melden
van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem
dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter
staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via
het nationale meldsysteem. Door bijwerkingen te mel-
den, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over
de veiligheid van dit genees- middel. Samenstelling De
werkzame bestanddelen van 100 g crme zijn: Arnica montana radix D3 1,5 g; Calendula ofcinalis 0,45 g; Hamamelis virginiana 0,45 g;
Echinacea 0,15 g; Echinacea purpurea 0,15 g; Chamomilla 0,15 g; Symphytum ofcinale D4 0,1 g; Bellis perennis 0,1 g; Hypericum perfo-
ratum D6 0,09 g; Millefolium 0,09 g; Aconitum napellus D1 0,05 g; Belladonna D1 0,05 g; Mercurius solubilis D6 0,04 g; Hepar sulphur D6 0,025
g. De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Alcohol cetylicus et stearylicus emulsicans A, Parafnum liquidum, Vaselinum album, Aqua puricata,
Ethanolum. Farmaceutische vorm Crme. Tube met 50 of 100 g crme. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabri-
kant Heel Belgium nv, B-9031 Drongen (Gent). Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen HO-BE447173.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2014. De volledige bijsluitertekst is op aanvraag verkrijgbaar.
P R A K T I J K M A N A G E M E N T
31 ARTSENKRANT Vrijdag 10 oktober 2014 Nr. 2379
ste lijn geldt dit. Uiteraard blijft verzorging bij
ziekte of verwonding n van de kerntaken van
een arts, maar daarnaast verwachten patin-
ten dat hij hen ook helpt om gezond te blij-
ven en een personal healthcare scheme voor hen
uittekent. Geen eenvoudige opdracht, maar
nieuwe technologien zijn hier een belang-
rijk hulpmiddel: ze laten toe om parameters
op te volgen, de patint te activeren via
bepaalde apps, ervaringen uit te wisselen, enzo-
voort.
De hardware hebben patinten overigens
vaak al in hun bezit. Meer zelfs: hun arsenaal
aan snufjes is niet zelden beter dan het mate-
riaal in sommige ziekenhuizen..., merkt Dedrij
fijntjes op. Officieel zijn horloges van Polar,
Garmin of Apple dan wel geen medical devices,
ze worden wel almaar gesofisticeerder. Idem
voor veel andere apparaten en toepassin-
gen. En zelfs al zijn de aangeleverde data
iets minder precies of kwalitatief dan bij FDA
approved-devices, ze openen wel een schat
aan waardevolle informatie die tot voor kort
onaangeboord bleef.
Voorlopig zitten veel van die gegevens
nog opgesloten in aparte silos, opgedeeld
per ziektebeeld, en dat werkt contraproduc-
tief, betreurt de directeur van het MIC.
de Vlaamse gezondheidszorg, gaat Dedrij verder.
Die teams groeien later soms uit tot heuse
ondernemingen. En als zij werken rond oplossingen
waar een breder draagvlak voor bestaat (vanuit
maatschappelijk n economisch perspectief), maken
zij kans op onze ondersteuning.
Publiek-privaat
Het MIC Vlaanderen is een publiek-private samenwerking
tussen heel wat partners. Naast uiteraard Micro-
soft zijn de Vlaamse overheid (via onder meer Vlaan-
deren In Actie en het Agentschap Ondernemen), het
overheidsbedrijf iMinds, de steden Genk en Kortrijk,
de hogeschool Vives, de KU Leuven en Niko Group de
voornaamste partners. De twee centra van het MIC,
in Genk en in Kortrijk, werden in maart 2012 gelan-
ceerd.
T.R.
MIC Vlaanderen-directeur Peter Dedrij.