T II 0 M AB.

,

"e.4 P C 'T 0 R E Fr. lOA N NE ~A- s. rHO M Ai !-isboniertjiSdcyit'1heologiA M ag!jl rosin Corl1p!~tenJi Acaaemia;

• ~ . Cstbedr« lftJPertin& l£heol(jgi~moderdtore,in Suprema, fidei Senatu,. Cen/orc; atqu: lnjignis Cd/egi}

. p. 'I boma Regenl ~

c

IN OMNIPATIENt'JA

I .,

. \

[

,

I I i

COM P L P T 1.

Aputl Antonium Vazquez Typogtapnu m~,· .. . . Anno M~ DCs XXXV Il,

""

. __ ....

""\

' ..

. .\ ... :-.

~.

.;

\,

, • ~ :!

;-~l>;'i

.pr;_~

~," '.

'<'"',s_;'

. ,

"

; ,-.,

. ,

:. _." ~ .

I I

\

~

"', ~ .. '. : ~~::,-

~~-,,,;

"

-.,,~

" r

.',

1"!l· .•

..

s . I

/.~ " / i~~'r~

;! . "., ... Suma:·;.J~"I:'P' riu :.l<:ti··: '1.', .';;--';.:1,< ~.'" ':~. ', :~·!·r'·/;· : ... ~:.' ... ,:

i. ,"',_.- q.\i.oI,,' _ ".1 .COlO., .. ', .' ," "" .;_ .... .>, '

'~c' ••••• " .' ":- •• <", ' •• r .. - .. ,-"._: -, ·'"l-':;;~·:'";~!~'_·.~·-·~\b:"'_.jI. .:··::'r'-:-~>:: I~'\':';-;~~,

I' "'; 0 R 'quant~pOl"paree?e vos:FraylUari.de fan't9 Th.(mills;(:atA¥Jt~~l~:~e V'j(p'~r~t:"~ .. '; ·de.TheplogladdaVtllUtrGdad"oela vI1JadeAkaladeHehares~'de:hrOrdende SlIJ

.~~ coi?omingo ; nos' fue f:(:~? rei~cjon aUiideS,'0tnrUefio,' v.·bilbi9 I'lJt.li~lddo.t om, u~. ~ tfJP, ~mfJ~.r?ur{tJJ Tbeologttt In pl'tmamp~rtem DlUz Tbom« , geJlPeh,a:Zlades ,prefen. V'~, en el qual atll~des pueflo muc.ho.dludioy rraba]o ~,~~5a.muy ~tilfp.f,6tie:c'hofa ei,ri}ris', tullOS de ]J~coll1g:ta:por eflo queilad~sJacarl:i-Juz;ynos p~dlllr;ys yfuphcafl:eys (ls'lhadafe..:, IS dar Iicencia y facultad~Nr~ qu~pUdle{fed~s Im'primir;:: ¥ prmikgio por diez afios , a como la.

jefir-1 m~rGe?f,,~~ello qU,aJ :vl~opqr.:I,os~~~Qut'-fit9.ConfejQj por quant'a. en eldichc librofe hiJ la di1igeQ~la q.ue la prcg~al:lcaqu~ por n9S V Itj11'!am.ente fobre el 10 fec'ba di f pone , fueacordaIo que debiamos ~aDd~rdar ella nllefira.~etlula,ep i~ :dichara~'6n~y nos rpuimoslo por bieo:.1>o~ Ia qual os ~:U~l,O,S h~*n .. cia Y fa,cllItad j par3que parti.emp,Q"y.:dpacio de diez afios curnplidos p~i~ meres l1g,u!e~te.s~~~~ qorran Y fe cnenren defde el diade Ia' fechs della tlue.fira cedala en adelsnte; 'vas 0 la per[ona que, ~ara ello buefir~ poder' ouier~,y no otta.elgunapodeys imprimir y vender el dicho libro que de fufo Ie haze mencion, Y por Ia prefente.d!lmos-Jicencia: yfaG1:IIrad a qualquier 101prerror de nuellros Reynos que nombraredes.para.que duranteel dicho'tiempo lopueda impr] roir por el original que en el nlletl~o Confejofe vio.que e~arnbricOldo yfirmado al fin de don Pernando de Vall~jo nuellro [ecretarlOtY efcriuapode.Camara.mas aneiguo del nueflro Confejo.&c~ Fecha enMwdd a dosdtas del mes de Iulio de rpH.Y feyfciel'lwsy,tteynt':lyuete afios , YO 'EL REY. Por,mandado del Reyu!lefir9 Sefior, FrancifcoGomezdel Afperilla.

j

_----- I1111 .... ""'._ ... .., ... __ ~ .... _-:lI __

T

A.

s

5 A.

om' ---.: '. 0 don, F ernando ~e,VaIleio fecretario del ney nueflro Senor~yfu efcriuanode ell;;

, . ~,' ~~ ll?ara mas antiguo. del ~onrejotcertifico.qu~ auiendofe vifio P?r Ib,S Senores de el ~~ "

::r :rll,lbro.que con fuhce~cl~ foe Imptetfo inrirulado TomUJ p"1m~s ~#ifUd Thto!ogtcJ

. .. mprtmampartem D1UtTbomil, Compnetlo por Fray Iuan de (anco Tomas,Cathc;·

drarico de Vifperas de Theologiajde Ia Villa de Alcala de Henares, de la Orden defanro Domingojraflaron cads pliego del aql1atto marauedis y medio,e! qual tiene ciento y feten.t:l y qua-

, rro pliegos fin principios ni erratas, queal dicho precio manta en papel feteciemos y ochenta y rres marauedis , yaI dicho precio mandaron fe venda y no a mas ;yque db. eafsa fe ponga al principio de cada volnmen para que pot eJ fe Iepa 10 que Cehade pedir y lleuar , fin que Ie exceda de la dichs uffa,como conlla y parece porel dicho auto i decreta original que efta y queda ell roioficiQ~ que me refiero.y para que delle contte day la prefenre en Madrid a veynre y ocho de Nouiembre de mil y feyfcientos y treynta y fiere.arios-

Von Fernando de Vallejo.

--_ .... - ....... ------_ ... - --- ... --- -,~--- .... __.;-...;

E RRA'T A. SIC CQ.R.RIGl'IQ"

In prioribusTraClatibus.

.~

"

bus.p: r; 1:~.2.!; [ I.dele M.p:. s 1:~t.I.42;vita.l;vj_ti3:p:Y~~.(~s.\ .. t. p[!m:t 1. primz,p.5 5ri~ c.z'!'4').dc iniull:itioll.l~de iniun:itja.p.167'c.~.J. 5 1.difpofiortem.'l.drfpofitlOnem. p, 17G. ,.1.]. ,z.Mticil1ot.l.denciuDt,p.I 35 .c.I.I.14.dicendi.l.dJfceDdi.c.:.·1.,.oararn.1.notam.p. I 90' ,.1.1. :2 9.rnarche,1.!'y1a,rtM.c.2.1.! J.lmp.Hcare.l.implicare.p. J ,1:,'(. r.I, :e2.Doa-orum~ 1. DO~t'em. C. hI. r 1;tres.l.t:ertiam.l.41.1anClus.l.fanCli.p. 17~ .c, a.l'~1Iquz lo.qua.p.:201.C.2..1~2.1.i~Qfcri .. minariam.l.irldifcriminacim.p.2.0'f.C. 2..1. J 3.Raymaldo.l.Raynaldo.p.206.CI ,.l.a S. opone:tet. Lnporret.c.a.l. J9 .S.uamllritan~,l. Samarirane.p.s ~ J.I.v It.l~tlnes~].Io:mm:s.p. 1&'2"-4. c,,~.t.~.ad hzfiome J.adh::dion~.p.2l6 .e, I .l.v lr.ptiuilegi j.l.priuilegio.p. :)19.C.2 .1. I 7' fecundaus, J. f«Qo_: dum.p.s .B,c. ~.l.lo.decerminationem,ad deConcilij.p.t4~ .c, I .1.peolllt.faciIlDu.L.facipDt!

A prima qua::flion.O.l hom. _'.

P Ag.l·C.:t.l.vlt'.cuiufq; l.eiurq;p. 5·C. 1.1-.48.& 49.fides noAra. I. fidem rloRram.p.6.col.I.l •. IjA: eoe.l.eos.p, 10.C.I.I.f6.fcepruum.l.fcepttum.c. 2..1~7.inuillius.l.in vi illius.p. ~ 1. c. ~.1.17. " ·tt'ecenCre.!.ducem:z, vel rrecenrz.p, 26.c. i .1.24.erar.1.erant.I.17 .loallib.l.ioarib,p."7 .c, 2.1.1~; roane,l.matre.p. 2. g. c.I.I. I .feptimo.J.feptem.I'J4,cap,Daniel is.Leap, 9. Da.oieJis~ibi.~.a.l.17. jbiJ,c,~.1. t 7' Otirabanus.I.Hircanus.I,vlc.ptHHnaminam.l.priltio3m.p.j [.C.2 .1. 10. lue.l .. ic:u~ p. 51.c.l.I.1 ).J.ffirm~t.l.affimcl1t.p. H· c.I.I.41.tandem.l.camen,p'.n .c, I.I: 51 .ft;ntentii.I~[enR telltjarllm.p.;6 .c, r .1.l.cot.l.tot.l. 3 i.nos.l.vos'P.j7.c, i .1.34' fupemarurah.Lfupernaearalis.p, 39.C. 2.1·7.aHa.l.ill:ltP·40·C. 1.1.2.1 .6e I.fit ibid.c.a .lin. z r.promo.I, ~ritno.1.1o~intelljgu[}tur.t~ inrelhgiror. i '4~.{lb i.l.tJbi,p.4 T.e. I .I •. H. a8:lls.l.a8:urus.l.S4.fed.l. fcilicet.p.41·c.1.l·47.prz .. cedilllUSel,procedimlJs.c.z,l. 32 .quot I.quX,P/45.c, 2.1.j r.reqnitur.Lrequiritur.p.ae.c.f.l, t I.per fonaea.Lpsrfe nota.p.50.c.t.I'4.magnamcooquifitionem~feudjrputatiohem.l.magna.conquiO:ia Me feU di[putatione.p. 52 .,.1.1.5.& l.e{\: p. 51 .c.l.l.lO.fiat.l. fiat.C.2.J. 36• compofsibil i. I.cowoo: porsJbilis.p.1:!6 .c, 3 .1.vlr,conCequntur adde dirigimus.p, 100.C. t .1. 39.0ITIoe.!.oOltles.p.12 5. c.t ; 1., 5 .agenrir.Lageutis-p, r j r.c. 't.!.2. S .fublifiemiam.l.rubJlalitia.p. I 31.c.I.t.l.ql1cndo.il.quan~ 00.p.136.c.1.2.1. J 2. intriniece.Lexrrmfece.p, t j 7.C.2.1.4.fllbfiftamia.l.fubfiamia. p, 144. (:.2 .. ' ]'47 .parr.l.partem.p.I ,6_quz mali notatut.168.c. (.1. J 1.& 1.13.Comuoitacis, veroliq, J.:,om~ munitas.p. 162 .c. r .I.r 5.eorem.I.eorum.p.I66.c: I:l'J7.commodus.l.commo~j~s~ p. 161. c. r. 1. I 2..alcerUln.l.ad alterum.p.t e S,c, I .1.48.fed.l.fclhcer.p.170'C. I. t.2.2.correllthtl1.1.t:()1:r~1:ui",: ui.p, [~.C.l.l. 50. eO'et.tdle.p. [75.C.2.1.,8,pr=exifkri. I. przexitter:;-. P: t s+ c.~,1.41.a:qild.l. eqlle.p.18 9.c.:) .1,4 4.cnoflOtatum.l.conotawm.p.I_9C.C. t.I:41.exifil:~tilf'.l. e~ifiel'lti:l. p.196. c.~.I.37.clcpenden.l.depeudent.p. :aOI .C.~.1.18.rat1ooe boniraee.l.raeio de bonitare.p, 2.0 i.e.:I. 1.1 &.fe.ulus.1 .acotus ep. '0 3 .c.I.I. 2 S .dewontiooes .l.demoaflrariones .p.10 9.( * 1. J * 3 o. id.l.idett •

.... .

..

.. Cerera prudens leaor Vt minutiora Ials OClJliS corriget.Compluri Die ,,?Nob.ann. i 611,

. .

Dp8o,. AlphonJuJ SanBiul&

Cenfura SapientifsimiDomini Docloris Prancifci de Torres,magni S.lldephonfi Collegi] Complutenfi meritilsimi aJumni;in Cathedra

Darandi Theologie olim profeff@ris,nuQc in Murcienji Ec.. .

clefia Canonici Magiflralis meritilsimi,

11';A »: rn..,4 r 0 'Domini ~on Ferdinand; ValJe.fterot &* Saahulf"a,P;ctl1'Y Ge, ~ I mralis ,Smn;/iimi Infantil Ca,.dindlis,bll"r: Tbe%girutncur[um, A'lteuertnj do admadum 'Patrt e!l'J. ag;flto Fr.Laann« rJtS ."'0 Thoma, VtJpert;,u: c_ atbtdrte Tbtologitf,in bar Complutmji .A..adem;/J 8d odel'atort,& in Supremo fidei Sma ttl Cm{o,.,,&c.Elahol'.eurn,4r:r;uratt per ltgi,in quo vtram & g~rmanAm 7J. Thome doa"i~ nJU' imitaturJ & Jaritflntes hal1muI, ..Angelid 'IJol1orit,ob maxim/un eius profunJit~etm, lmtmti,u~in meriJiI""m tI.If~rt /uctm,talemque flqumJo magifil'um in offmfo eurrit pide, (Jude ,mm4llUct ab ;pJo in hoc or;lumi,,, 1l'tlrluntur,_forrtt pagin.e,r~fI{Jo,,,m patrum jeriptil, & fl1l)rUT!1 borJt_ft,ui magna fobtiJ:lat;l corrtJPondent) aftjul ad to &on[tqut,,'t,. ajirmandurn cmftJ,qu()d de V.Thom.eJe,.iptiJ Clenun) OClaulfJ rJo'Uit, ornnia videliret,jim ollo pro'/U$ errore filiffo tonftripttl, datum in bar SH aior; miu; I1dtpbonfi Collegio 10 . ..Ap,i/il ) tA,mQ

1636. D. Prancilca de Torres.

.Aprob~:

NOS elLi~d!~Odon Fcfnlul~o deVaJl=Ileros' y Sa;lled~a ;MiClfire E«ueJ~ e~ tll Sinti

. Ig!t6a ¥agl.ll:ralde$an tuLlo y Pallor defia:Villas de A!cala de Henares.y V icano Gene" ral en!a ~udle~cla y Cott! At~obifpal della; y rodo el Arlobi rpaoo de Toledo POt fil Altt2:l el . ScreOlfslmo (eoor don Ferpandode AnUria In£1nte ~Etp;,;na Cardcnal de Ja fanra Y glefia deRo ma~de~ titulo de Santa Ma.ria, i~ pOfticp, ~#rlbtftr~aor perperuo del A; S'0bif pado de Tokdo. Chanctller M.1yorde Caftlila rm fttior,8: c,]1orJa prelflltf' darros Iicencia at Padre; Maeflro FraY' luat~ de f~n[o T~oma!C~thedrarjcode Vi rperas de Thfolugia de 13. V n;u~1 fidad de ~1c.a'a, par!, que lmprlma el Iibro IDtlt.ulado ttltj't14 Thtologili in'R,;mam pA"ttm Diut Thom~. QU,t,p1 e(c:t~· ro: sreneo nos conlla no neae nada que qui tar ,.tildar.Ol borrarsni cora contra la fantaF ¢·Cathoh" c:a.bucnas cofium~res.o! ~nfeiiao~a. Yaprobamo~,Ja tenfura y rareser del Doror Fra..,cifco de Torres Carhedratico de: 'theologia de la Vniuedidadd¢tla dicha Villa, aquien par nos ha {ldo remitido • Dada en Alcala" en nyote diu del mes dc:Abril' de mii y Ieyfcientos y trfyma y feys

~ ~

anos.

- Bl ~ittntititJrJ Jon Pm1i1ntk Par fu mancaJo

tit Yallef'ol1. Saauldl'tI. Fe! ipedtl Canillo •

.... - .... · ... ·-- ...... ----~- .... ,._ ...... _d lIlY - ... -*- ...... ------'.." ••

Appro~.ario R~A~mod(]m P.Alfon(i deHerre~a .. ex s~c~a ~dinimorum fa: mllla Prt;ruJOcl": Ca1teIIz Pdiaico::is,Ifl Matrireail Cttoobio Carrctto: t1s,ftudlotUl'ti Regentis, & olim io Comph:tenfibui iludi}s l'rrele(~or'Js Theclogici mcritifsimi •

• VbticzvtlIitads Maginri infdetiarutn Complcten6 Emporiot)'oaQris.v,rre:tin~

, Cathedra: galeare Theolog;z Alitece[oris,R. P. Fr. Ioannis a S. Thoma. opus In D.

Tht1rn:r primam partem.imperio Sopr~ Cafidla: Senrrus tenifi. 6- AgfJoui (ex D~ . . . Bafilij mut?bjtJPuI.W fifo~el'e fllmtItjlli rJ'7IirorumliheroJ ~xJlmiliZlJdme! in ~;s ,'~r1f p~tua iJglf()folJn~ • Agm;>Ull.n 9ua~hunc jP~!lS liberum,ir.gemj.& Sapienrie eius orrulT',~lr 1J(l:t1nu~ awe a me multls 3J;1nlS agnlta.probara;vJ(a. Nurnex hijs.qulI' ipfe me edocuit, ba Ibutl{,OS dIC:i~, q ue vt i:tifique conferunt adretcrnam I audem (na OJ ? <lEi d roof pi cu it atern non aglio I cam, :;H~ r.om; ita gerrrlan~m;cum ip(tlmJ& ipf.lmateam confpicuorum fundalfe exi{lima[t.?Video(pr:r:r.er f203m, & Cat hal icam do Cl:rioamjbonis moribus eonfonam )fubtil i ra [em dexrerarn in v ed t:Jte, inda g ~ d~. & eruenda.ac D. ~homz;me~te~ba:c otname~tum ~ra:tiofifsilru!l':qllO illius familia fi.IH! R t'~IS. 19 duirur, cerus omms glona tub mtlls.quamuls fir circum ami$a vader.:nibus'l enuc1ea oJ;!," t !P~ f um.f ui ipfius nncl cum ~ ~nto Thoma porrexiffe putem.Lucubratio ergo rufu d; gi1i(~ ilT'3. ~.!C C enfeo III Conneneu D. Mrna: de VU~oria Matdteofi Minimorum O[d'fiis. Die 20. M.!l} Anna Domini 16 ;6 •

- Fr. tlJlJjo~jus d: Htrrer4.

Proninci;'f Dcflnitor,& fiudioruin Regens•

Faculras Reuerendi adm cdum P. Prbuincialis.

F R,[Ollrj;jli tltlPofD Sat,." Tbt%giee t5I1~gijl,,"jt PrOtJnti.t f!1fiiiji~~rdinii Pr.eJ~ca IO,."F/J bu.milis P,.i(}1' Proaincialis, TenfJ"" pI'4.1tntium cormdo tTbi .V .1g~/UQ Fr. !?o1r1P1t d! S .Tboma,Ctttb,J,.. Ve(ptrt;nJ8 Tbeologitt bl V nizltt:Ji:an Campluur/imx.t1'aforzjtCtll'tt' &fo.cultaumtyp~J mand.tnJ(p,.i"!um Tomum t:ud}uTh!Ol?ghi in !"imam ?a~um D.T bom~,_ci/. Qmn,btts!tlis pa,.ttbm & appendit:2bm. qutm gl'tiu.tol'um bu.!uJ f'JOfi~4 Pr?tlin"tt 7!~'}'um qt<I(JU' id com~rj,l1uu:enfora p"Qbatlim cO'!/ltJl.Seruaw tamln ommhuJ ~ J~l?g=dljflT(,til1df! ttlxttJ d"cP'tt,;; $.IJ£li COTJr:i/y r,.idmti,ii,& p,.,tgias fana'on(f.~tnqft~a_1 ~OrJ/Ntlf1otm. !,; qtI07'Uf1Ji, terti btl ".RU prOp,.i4[ub[&ripjimnrdnnry'iro Go"umtuSanfil Domintci OudmjiJ, FJ;: r s • ..Aprtlil 1636•

Fr.Ioanees dd Poro.

Prior Pinu·ncia!i~. -

~q j leaot

II 0 diuine (apientj~ in 3ccefsibHern Iucem 1 & ad caliginem monris , de quo loquitur; Deus.non proprioauru irruentes,li.ed iPfiUS.inuitaru ex auxilio freri p.roperamus. N .. ec mirari opporret ,quod diuine fapienria: 'mons caligine ta.nta, a lfuoditJ.!r , & abfcondirur ~ nam [emma cogniEionit humane altitude quz de nco in h.ac vita. haberi poreit.non nif in caligine Deum trangir,crelum vidc:.i.:Pt" ejfiElUJ mim(1hquit D. Thoro'"3' COn. tra grnt.c. 49. )d~ '1)U) ,ognq{cimus quia eft·M alfjlfopmminms & lib omnibzi$ rtmotfU, & hoc efi vltimum & pnftCiifiimum nofir« cognitirmi1 in hac vita{vI g);oniJ. dicit fV libra de myflica T h~ologia) cum D eo quafi ~1{11()to conhmgimur. Vndc & d.d h uiw rublitnifl inJd cogn;1 i anis iguo rantism dmzonjll'anJ.a.m 1 dt !d (lyle dicituf' Exorli :l? qZl:Qa amplt ~d ,aligil~t!? j,!. '}!liS 's:.af Dc,#,. Non potdl crcara infirmitas ad Deum af~c::ndel'EHn{-e ipfo , magIs autem defcendlr Deus ad nos, ficur Exo Ii r 9- Icriptum ePt,dtflmdit Dominusfup,1' Montem Sinai in ipfo mon./U uertie«, & vocauit.:J(f oyftn.in eacsnun eius .. N ec e nim in i p [0 eriam man ti s cacumine, ideft fub limita te C(l me .. plationis.poffet Moyfes ad Deurn accedere,Iiifi ipfe Dominus de[ceodi{fet;vt ex hoc Iciarnus.quj tumcurnq, [ubl imis (It coctemplarionisgradus in hac vira,ad hoc folum polfe pcrringere.vt quafi defcendeurem ad fe Domiuum ampledaeur.nonv t vltra ad ipfarn in Ie pofsir aftendere. Defeen':'· dit autem Deus caligine quart nube circumdacus effetS:uum,per quorum gradus in mentes nollras fe rrsnsferr.Iicue in Pral.I 7.dicitur: lnclin!iuit(r.:e/oJ, & defimdit & caligafohpedibuuiuJ. quafi ex: ipeo defcenfu caliginem induens.qui in Ie rplendor luddifsimus dt,apud quem tenebre no fuat wll;l, E.r. ideo.dum infidei velamine quail in nubibus ceeli Domiuurn maieflaris Ipeculamur.dem veftigia pedum eius nitirnur comprehendere.ee ad Monds Caliginem in qua Dens eft ~ 'per nofira: rarionis circu irus accedere laboramus.alrer nobis Moyfes oprandus ell, qui folus intra. illam admilfus ealiginem,fecurioris conduBus inde nobis commeatum reporter.ficut ex: ipfo ore Domini populi ill i non minus dure cerulcis quam intumefceneis rcienti~dudlor ille predicauit & docuir, Ccmeejl.z,.:. inquir,populum,ne fin·te velit tra".fimtlert terminal ad vidmdum dominum ,. & pereat :~~is plurim.J multitulla. Tanra eO enim humani cordis imparienria !J &: irrumpenris curioficaels v is.ve nulhs retineri terminis.oul llsarceri repagnlis.nullis conllringi vinculis pofsjt)il~ vlrra fibi concefla prefamae , neardua rca ndat.ne ill ici ra tentec,& pro confequenda diuiniraus Icienria Eue in bonum, flue in malum.etiam mortis pomumdegullare,appetirus notlri mulier nfirecufer.In ipfo igirur Tbeologie limine quam fauenee domino explicandarn aggredimur , conreflamur omnes quotquor ad huius fapientiz montern laborant accedere.ne forte velinr tranfcendere terminos ad videndum dominum.Ss fub tali pietatis prztextu(quid enim poffer honeilius v ideri , quam ipfam fummam honellatemvellevidcre?)vltratetminos populorum quos conflituie Deus pra:fumlmmi difcurrere.N a fi 31 io colore, & inanibus propria: gloria: titlllis effuderimus fuper nos animas 110[tras.quarn excufarionem porerimus obtendere.cum nee ad videndum dominurn, fepta illa mentis & detignaeos lirnites tranfcendere populo concedaturrPropter hoc eriarn ira initio huius t heologici curfus.breuem Iummam Texrus Magifiri fentenriarum.Sc concexturarn torius fumrne 1'heologicre D. Tho.proponimus.ve in illis atreodamus ad perram.de qua excif fumus,& ad cauernam l:l,~ ci de qua prefcif fomus.nempe ad veram Theologirrn, quam Icholallico more eX Saotlorum PJ .. trum di 8:i s & i nt e lligenria, illi primi Theologie parentes pepe rerer ho~ ranturn nob i.s can r.:lt..1. ntes De v ehmus Patrum &; anciquorurn tranfcendere rermiucs etiam ad v idendum dominum, & peteat plnrima multitudo , Periclitarur enim rnul eieudo populi, fi nirnia fit in Ipeculando Doetoris pr~rolllptio.Ergo non altum fapicnres.Ied plane cimenres.ad Iobrierarern fapere Hudeamus,&pro folo diuine gloria:: intuitu,excrefcences propria inuentionis nouirares ampurfres, in lab ores alia tum introearnus.quia edt alius fit qui feminat,& alins qui metir.ramen iuxta verbum veritari!:EI qui metit m,rced(!m accipit & tongt'(!g~t jru8um in vitam dternam, 'Vt & qui /emina' Jimu/J/lII~ deaf & qui m.rtit.Ica aliquando ad iw['leri mihi voueo.ira ex poflulo, V ALE. RF~

T .,

. , ~

ILL VSTRISSIMo;

A C _R EVE R. END rs S I MO·O

D~ D 0 MIN 0 Ft. D 0 MIN leo P I MEN T E L~ Cordubenfi Antifliti,Catholic::e Maieflatis a confilis J at que apud Sedem Apofbolicam ex legato, ab ordine Przdicatorum aflumpro, ,

I Itujlrifsim,. ac Reuerendtpime Domine;

P 0 S TO L lad monitio,& p~rfeB:a: regula illa efl:~il plJn~ tAl viritllm, & de jt'uElu tim no'; edi,? Vnica videlicet tenrentia dup lexflringens v incu \um; in v inea,gratit Il dinis; in a g rico 13, gra~ tia::. Si enlmad planzationis beneficium.v inea prouenrus non reo {undar, vtique Ilerilitatis, &. _in ~r~tjrudjnisvi~i~ arg,ue~udi vero fruaus etfinon vberes,ralrempatC10res expretferlt ~ a.gncol"t gra~

. tia efi:,ooD'Confcrtnte_tC'J:l.utrel'eJ lere.fed fouere. fed d efe ndere, i p. fo proprietatis ~ ptaQtatt(;lOis flJ.;r Iure , PI ures anni funt Magnc .' Al'itilles ({4pc.em de(iRi &,meiriihi) I:x quo cum efleris huius ooftr~ vinee.hoc eO przdicaroriz prouincie Hifpanie excultor & yi-

: gii~ntifsitnus c,Ufr~~JJlai1us vdlra..tenaem hune Iurculum in Theo logiz facurtate'~ & prime leB:oratus munere , fingulari beneficio planrauir.En E'"Q(t! .. n~DIl} tempus, pr imitias Theologicorum fruBuurn(dcmelt'aiaritAi"riu & Philofophie regete) cnltori meo de-

rero,3.dhuc: qnidem immaturo'sdo8rinz, fed non immaturos gr3.tia:o • <l.£od meum ell off'.;:ro debitor' creditor] tanto. ~od vellrum dl::(lllufirifsime Domi~e) _~agnif.ice exl~lb~te; erie cni~ magnum opu~ hoc quod molimur • taotum {i .-cflrum effe recogriofcaris V ALE. ,10 reuum fo:lI" • Com~

plut~ 12}Apr_ilis iproRe{ut~ea,io~is. DcrniniceDie 1931. ,':'

, ,

Fr. 10d", s a S I tf" homL..J

.~

12>

TRES l-'RACTATVS

A D THEOLOGIAE

TIROGINl VM PRAEMISSI •.

~ ~

. PRIMVS

VNIVERSVM TEXTVM MAGIS'TRI Sententiarum in ordinern .. !edigit

SECVNDVS .

OMNIV.M .QV AESTIONY~

D, Thomz, & materiarumin fua '

, fummaconnexioncm -_-.

explicat. ,

,

TERTI V S VINDleI'AS D.THOlvIAE PRO ipo_a:rintE eius puritate.probitate.ec ftngu;

, lari approbatione offerc, '

~ iA.b eodelne.4uClorc"c/}!.Fr,!04nntdefonto ~

'I'bom» Cutllc7i. ".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful