',' .

. ~ .,'

DE

A P PRO ~BA T lONE: "

'", , " ' , "~ ,

E TAVC'TOR l T A'iE DOCTR(N Ai A N GEL 1 C 1B ,D. THO M ~.

mli4i~~N TIN D R N. A :erlentil#etbr t in tantu~l ,'vt eriamei~rrod~

res iuxta A~ .natam afligere non v ereremur , D.l?rofpcri~

\ poOolkl 'se-aliorumqi pi,oru ope, difpl!ta,donc, dparina~ dis vocem, D. Jic imu1;l nrium C911:l tibus refHtum efl, vr difA

.Tbcm.doetri- ,~paci ~ nebulis ,.& effugara caligiue, Feelicius

nam Ifl1JfJUaTrJ .tanti Solis iubar,fdenfai!lacOntra,dicenrimn

tatholicam &~nt\be radiarer, ,Non potuir hoc deefle Dmi 'veridi{am fe-rliom .. ,do,~ririil:1 v t per omnia A ngu[tini v e. Ctari,.eamque' ',lligijs,'etiamdnm premiruqinlll1ern i non totis vidbus,J)olfun:llisi& nos intimili folieitndrne potiri oj,

, • • ampliare , ab . ; efflagi.~~re opem e Q. P.ro[p~ri verhis. qui:-

' jili~ls ;"t'prou;'.',J(I[;C IX <,;x~':.'dne>di[cipulatl1il1 _~U~,c:!ulam i~l1gUO'. 3g~·n!.)el (den), D. Tbom,

'eius aulpicamur; uam v t pra-dare,~t:nbr. ~ ib., c,p.atrocioiut;n!lt1gtllarifer exhibu.Ile v dc~ur ~

; ~ .. de Virginihl1s nos adrnonet, Primus du:m <~ic enimnir 1.6 ipfo fere initio libr'i contra

14; a,.dorjno~ilitaJ tfl Magiflri. ~a?l fit: au- B zCo~latore.in.' , ' ,

;,tem nobile huius magni ;'~r\llgellq:Doa,o- . : N ot: eft f'Uglig~ndilfn' hot: mal o»: qt4~d db

. tis magiileriUlo;etfi nobsstacenr ill~s~ v niuet ,0,'.'$1 liis pra« i rq~jf jltr,ini btu CW;(,! f. ur q uot i"

, . fU!rorbis,loquartlr, &:m.a:gtiijice-!1b:Jpfa"EccIedu,i!J-,ab c"tu.fw lariifJ Io.ngi.fqnc 4.1j1tnid

, ,'iJ:,8c,[otiunzRomin'£Jkdi~· Pontificibus e- . lurJ,ct!iudmdr.m fji in, q:wztz,,'''_' Drm;;nw

, " . ids doCfrinit commendatldlc,'f:tineoquia non . a_d.iuuat,.v"t f.J~!a"ttm eal« ffll1i,~ tsrem ty/o-,

,', defunr, quita,lu~oiar;ntn fpicqla, i~ ipfuron co~., "iJil altfl,atm-; ,gill IX iff: hliM'I<€, f);t!gtJit9 . torqueant, & ~atlas erus P!;OPofitlolle~ lIlfa.t~ '-', d;rJ~,quilm ;n,;qno {:fmib, a. pt.tciPU;/fJI ()~.

'gabili.curiofitate Icrutaees: nnno.indefenfabi J'fpl:,~:S'djs Ppr.,tijicibus int« lerunt', ab iH.~,

.: les.nanc cenfurabi les, nunc minus veritati CO id.OlJ~j & paru,mfltlJ.tiStxtdi1t;orli Fbii;,

': formes cl1mUiati,K vndiquerationibus exagi: ,:i.~d.i&"utu,.~&.'my!ro prrue,.[fiq:lt lr:.f,f1ffi' [.I , .tent.vnde nonmodice ea .quetanto Doctori ,eJi 'OJ, tTJ!n_ tJaf'o..,o"fin/~ff1t Ii ct« t . q ~11 ,1 r ~:~e; reue~~ntia " ~ affe.'~i~ de~e~ur, aut dec~ lo~ ad C 't~li4mfibj', p,.tlfomp~ i~nt p ep ~ r:- run ': Nt', " pnfslc,;autOQnUbllarl"r;:m InaJluw,n dl[SIIl)U, '~,rHm UJ'fIjint. bO.4 ,op.monll'llU" ,n ea« Yllrif'

" : latidam,v lterius ~ fed \"ig'iliillti.QridHpmatio- l(ili() mudq't","ditatr i'llttllig'di!f, 11M ttV;:I-.

'n~ difcu~iendalD,c;limina.l,'Id~mqpc ,Eetl(ui!Xlu,s"' ' ,r.!(at'i.tlP~fY.;;" ttl p,dJ,UIt qU'1'el .. ·, 01; tl~W&

Et confolamr .n0.5 veheQli:ptei inhac parre 'rt~qnlm po.triiffi"prorurnp~,.e, aCtio,. potilli~

,f:lna:irsiiniJll'tri§la(1:magl)iJ:;:c;:<;I~IiI!!MagHtri.PIJ~gnl) ingmio. &- vthemtr).t(/fudioIl6bOf,J,f

Augufiini cltcmplum I' cuius rlq~ril1a fimili {i;ve{tlbeiltflimi",.,a .. toris difPetaii~nib;.'f ,

turbine ia8:ata;cum Ii pJfirjhusPQIl: ~jllS mor eo'mprebttJjit"tJJjill'.3.mmG di(litr.1ior, & iiff

temJijrque non parua;i~&Cl~a.aa~~~Qri(a~is, pe8iu.jag:afiiJ,r.4.ni4fni"'" '{ qund (j''y;$Ff~'II,'uj

, R, PM~

:,:

,:,,'

186

Approbatio doetrinx D.Thom;

ea ql~a: his temp.o~ibllS 'Diuo Tho~z tan': quam indefcnfablha. er~onea •. vel mmus tenenda obijciuntur,curablffius·dlluere •.

fHiO" t & h"'ign!,I.JJ i1J~u,,~0f' ·no.n v;:it.ra.,. A Vrult e~gl1 b.flt: dlllge,ntllJ taleUtrl4~~1'R1tJ1J1 . Vnde;tJ iHI'JC tlutbimtattrJ'1 .fopertlil{;mlarJI l(t~j;4frontisfi ,mnautt J vt t'lJln(uf'lu [,n .. flUIll. p~n~~,.a IOt:l!tOnum, "U~1It,oIJjlJa"". ruminj:'Jz!.jh JC,.~t.Atorlum"11t1 '1I<lgr1U~qUI ft ;iii:.id ::onji:o't p"#fomilt Ifica~bol,GO p,.~di(.ltQ"i lIotam ,,.,oris ajJJgiJt? !2!!.aji ;r1t~gnit~ fIJ. aliquoa OpUI i"'pttatl4r; IJHJ8t1 ilia bis mor/ibus doCl .. ina i.miltu"l quit ,,0- ,mRI'n b4,..itit;l)l'um trJmment4 dijj;"tit J & ai'1bo!ittJ lum/J,.7! PtJ4gi4,ht dalicniJ tlijit. HaCl:eom S. Profper.

o G hsec arrenderent qui eanra anxierate B ad hoc iucumbunr.vt D. SanCtoal icuius not It macularn , aut fnl iginem indefenfabilis, erronea:ve doadn:!! pofsint ~(pergcre ~ ~a: e~ nim .;, morfibus laniatnr doctrina ? niti ill, .• tVRE s r.n, qui com .. unio"'''

• de qua Apor1:oIica Sedes.per os 1?'ij ~inti 2- (; ~~ ThomiRarum conilenfum in Ie-

terne , & fanth memone Ponnficis ID bulla ~ .. '. quendo ad vnguem Magifl:ri (ui .

fdl:iuir:ltis eius , rnageumillud prorulie elo- ..' fenfu,& do8:rina,al1t pereinaccm

glum: fl..!!oniam omnrpotl,!t.is Dei p~oui~m:' menrem cenfent , aut vt fimplictm irridcnr-

till flClulIR ~;r'f, f)1..A/'Jge~It:1 D"aoru VI,& Non nona neque recens ell cenlura iOa. Bce- .

'i,m-illJte d,r;Ci,.ini# IX 10 t,mpor, quo rtZlejli- ui poct S. D. mortem, Durandus in prefario-

bes duibul ap,.iplUI fait, mul,,, qu.e d,;,,- ne ad f .librum Ientenriamm in hoc violen-

,tpl t:JCQ,.tt6 .fonl b.,.t/is,tonfufo t & tonu;... tiam ingcnij!interri vociferatus dl: Comp,t .. ,

li.e tJifiip:JYIfJluI'. Et: iternm Paulus Pap.1_ It1", inquit tflu inJuflr, ,,/iqu'l71 nt do&tlJt. <l2intus in bulla ad Neapoliranos : Splmai, C tiel fl,.jb,Jtdijfo" .. 4b 91 iflI" Jfll"rni"attl.l

tllflilRi lidti Albltt~ B. ThortJII A'lllinJlil, Doao,. ftripJit ,.'jJ ta/,mrJo8orttn pr .. fi,.rl

luiuJjeripr;;,.um (Iyr~ milieA'" BtGl'.fI~, 14,,.;1 DoDoriblls Jprtllillde,., rtJi~m ;nf1Ji ..

bter,/icf)t'um (elo /rz!ir;",,',liIJil , bllno,.", jit;on;(}"'it~til ~ &- prtljla" impttJ;mlnrum

&- iJlnl,atiotJIIlJ indils magis J mllgifqut...l fiitGJj t &- }.mltJ ,.t;anil non filum Quul.

anger;, pfu7'imum in Domina gllutJerfJIll4. '~'" fobmo,Jio;/itJ tomprim,r''iJioltnttr"Ex.

N on ergo tal erandum eft, v t ealis : raneeqee . quo dido clarecolligitur eriam.temporibus

acceptinnis dodrina t quanl velue ceelefhs : Durandi , qui fuitplus minus 40. armis poft:

ful minis v i tIl in herericos Eeel eRa contor- . obi tum S. Thorn .iam rum fuifti: introduttu m

qlJcr, vel minirne obfcuriraris neuodenigre- "t multi alligarenrur , &' adhzrerent per om-

tur , fed lit Ecclefie filij Iludeamus quoque &:. : niado8:tinz D. Thom, 6quidctn .hoc ipfe re-

nos Catll {plendidiCsimi fidei Athleta: hono- probat,&de eoconquerhur.Non ei!" ergo hoc

. res t venerationemque indies magi s magi fqne nounm • net folum huius tempdti s Thomifi:l-'

Qugere~nec enimdeferfiododrine Dc'Thom, lJ rum. Prediemnt etiam perid (et~teti1pvris

& vindrcario eius ab erroribus.Se ab improba plures articuli nomine Pariftenfis Vniuerfita

bilitate fentiendi ,ell folius priuatz perfone tis ad errorem damnati, & fub ezcommuni- .:

vindicario, fed rorius Ecclerie iudieij & Apo cationis animaducrfionc prohibiti, quorum

no!iea:' approbarionis afferrio. ~are mains plurimi ~ Quia 'Videbanttlr S. Thornz tangere

aliquid in Tho-ria quam Thomas fufpicitur. doCtrina,m j Indequenon modiceeitis aurbo-

&. defendium ~od cerrenos efricacius p~a:. rirati decrahi; publico tdiBo ab Srephsno

fbtllros cOllfidimus fi ad normam fchola:lhca Parilicn6 £pifcopocum tonfilio,&: atfenfuOt

rlifpur arionis , quanta fit hujns d08riria: in pituU Patifien6s.ArchiepifcopiVienenfis,&,

Eicldl::l. authoriras e" Apollolicz Sedis ap-- . 23. Theolog.ii<MagHlrorum, & aliorem plu-

probatione oflenderimus, Ee ideo tta8arun1 rinm.in quantulh tangunr " vel tanger~ 31f~-

·hune in duas diuidirnus di(pUtationes. In I. rebantur Ianam SantliTbomz' doannatil~

,ofteden1us qualis,& q1l1ha fitha:c 3pprobatio recanrari tunf ,vt ex epifl:ola iptius Stepha>.

ab Ecclefia f:-H.:ta, &quid juxta ill am de do- . ni, qu:rincipit Magiftra retu:n expericntia

(trilla B. Them, a: fiUIUlld lUll fit. In fecwd,j ,'AntlO 13 tS.lIOtif~UlIl cfi.<l,214 yero eadem

. pau~

...

DIS P Y TAT 101.

'Dc approbatiQne E.,cltft~ 'irc~ : 'D. Thom.aoilrinllm.

ARTICVLVS PRIMVS.

14GiU"'Q;> ,""dam,,,'a tot;1I1 dif- .

PUlillio,.il.

»,

.. ft' :{Di:fput~ hL: ,',oh r . i;A t,tit,~,~ •. \- t8~7

Pa'rimiri"fis faCt11 tas:poA modam de iaUt hotit:i~ A. hac; ni~'il,~etr3 hi tur ,.fic~,~.m.~ at i j 5 :S~ .n8 i's; & t't~~ ~jppro~a~}one·~arin~.:D~ ;Y~rn~{e·n .. ,:. .. Canonl?,:3,t~s DoCtoribus'l quoru!l1ti!1_ar.in~

Ctti'flil c~e~rp11s artn;ulot11mcontra ;errores, ROt\ii\ omni fuaparte apprQ.b.<ltP.~Q:L~lC·I·C ...

fh I~s de~Mol1rcfonoJ'poltca4u~jjde~! f~t Dqtllli~i~ :rhaddorJls.ibfQj. Nit.e!apag.

mUif"~" :.::. -: ;',.':.', ·i •. i.~' .. :."{~ "'\':. 45.NoQPO:tl,l~t'~UtlG viderefaci.llra~bmnes'

. '\No,l¥ nollrimuneri s ,j~\lra:rcntil((umJ?u. approPilf,io",es' ~ qp:li:4 Sede Apo'tolk~.~.:na-

I'ftdi' pi;,lC.itum·,. quod mnltJ,!pofte~~;&,not2l[~" na.r,ijil~_(t;lrca:: dbetrinampiu. Thorn, .·Et ioth

'mc plurhnis·" arridee , autVelli&l't\·aur. pre:', ·l'~W.lfllln, qUpd:ijc:p.ri:>n~ndauc:rkdeil13.- _

m~J:rvridfquifque iQ fu(Henfu;~bl{ridct(dlltIi '-:-·t: 1!f~ I./ar.ipi:i ~r:~o.~~us iriteUigeot~",di;

niodo ·.ftnfulJ.:fit ;ql1i rel~fatum fa~iat, non. fh~gue.lI'!u$. fex.:dJifc;rc!ltI3s, feu graous ap-,

. qui impn?bn~) quallqu;1~ e1!j~m:in hoc ~::£~ pr()pall4id~S~,~li) ahqu1m. vd Dottore nt

tllrc· .. nbn)cOl1temnenda .mgema' defudar.l1or,: .aQ,.~cdc6a·.1?ri~uU.~· i,nfimuigr:adlls; ea.:

-tuibus'wgttiT ,Ii ll't_Ituri.pQfu1eris :v ifumc[\, qlPl1~Q ... ~d b.Qc;[q1.ulpappr.-Ci)batut' llliqrl~ s • vel.

ilhdlrifsinfa Sa1matlcenhs- Ac~emlz vorum S ~itls,fctlPt.at:V,t furilgari.pofsint; & inlucem deiuranda Sana. Auguil. &. Sana. Them.do-, B cmitti! inq~lqA~menii HCic,Ecdefiaip(J e.~

6tina;VclIct'itritlr tant'zVniuer6cads iudi- Q.lllg~n,'~ !mprm1ji;1la curet, &r.er,mi(t:l t,

cium ~eipfqut:~\lf~n(iones prona.rncntefilrpi~ 1l~ll.t~1!len 'II~ 'ppl"Op,j,[ioelt authoritatina

eimas, 'Sed :vthen1tntius:llOS. vrgee nunc~ d.o{i~iha:") nee fpcciali modo ab Ecc:lcfia com,

quoi 'dHfemiMr:( intcrmplro$'~idcrilus • :& ilcn4~t ur )' fed generslimodo perrni Hi rur,

tat;:! logum ·-£bnf9£cinari .. I.nultarutlT>l'.ropoli-. qJl(),~3!i teril ibri. ~tiJhditc:.l1Oil· cQrnprt'hcnli,

t iOnllID'l\qu;a ])i'"~ThGtlU'- :l.GGumulantuf ra!l<i:i, ~q al,l :E.cc ~ efi,a :p.tohibi ei, pOthlfq ut: p ertine t

{lU.1m'errane~, indefcnfltb ile6;&1(z211t· COOl", ~d perJl11fsl()n~m j qilamad.luthoriiatiao('ni

rilD ~H;; en;~ i¢(tlt." ·Bas elr_cord ide rccif::j.bimus. P?f~t;:l~am ~ & ta,llle'.ltequirjtur ad hoc quod ra

feq\len. di:(ptlrationC".Vtioam·fi~i.Jtitl,enr~.:.,> 'J:l:\I,cr.I p~3 non hab ~"'.uurror(m. dequoEc-

randis .his. itt~culis " Par il'ierilis Academioe" cle ij<l' ~,oqfr.e~~ "n~t:P 6~Qnft~r'et non. permirre-

qnidam [eqlluntut'iudidllmtitain fCc:tntati., rct,~\ulganliPJ'P-:w.·, >,,',' ",'" ,'. -

di s his quz approbawn. Sana. Thome do- ,i, $1, pnd .. 4p /lr:f!,.i;f! ~ft eoru ·Doaoru I qui

arinam1:angunc:~ fequerentudenfUm: mag"!' "'i clafsici, vel {olelT1l')e~hab.~miIH.&~il50ri,a .. na.ceree noscura -Iiberarenz vt i n Y:nam tan~ .. ~(l1)J1abent i nJc.hoJ j~,& if! kllt.em ij s qua s d ~ dem ncut chariraris., ira 8c,iorctl i genti.d:on'! C fl!'llQUut)Poc ficpe·~mittUQtu.l'ab Ecclefia, Sqnt:

cordiamvniuerfotum fideliiimcorda confl?i~ , :1.ofem·~dhllc.i n dupl i€,j dilferenr ia, Nsm qui ..

rat'ent. . p:!,mjpfa confuetudine ,& ,II fll reddnntur bPloii"in (choHst at vninerfiranbus.cathol ids;

. .f P P .~ 0 'B A T to . 7)- () C 17{1oJ. .& vocantur At'taorts d.a'~iti. qoorz1fll tdti-

, . . . , lllQni_o frequenrer vtifui.lr prsferrim fi i mul-

,. ,QA mtl!tipli.i:r~.(J,lhft(~b ' '~: ~qt~mpor~,corUln doaril1~ ,& femcnti:t pro-

tecleft". . . . p:,~a:nnt'~ Plorcs eorum, dm·in Tbeolcgis;

. qpi.mil'\;lJl.re, ;.tffert Pater Azor l;b. i. C:lP.l4~

V· - T ergo a~~iritpit:·i~4.1~'quai ir~tc:m ar~ ~Ompl i~ quia v alde deferuiunt ad pondus pro-

. . probnionis. circa Di1;li rhom.dodd.. hal,liljtatis in Icntemijs.prefernm circa rem

nam, .q\l3e a~EcClc6a~!ta dj:, v:~m pate~ . roqp,Jem; AI.ij, (unt~: quivltra hanc authori-

~US, iHu,dopporte.t pr~l}"I.it~~rt:',:n~n vno md- .·.~ar,e1" etiam in appro,batis V niuerfitatibus 40. Ecck6a: approbatiop~m.· ~.cpmmenda; ".'. cathedras lpecialeahabenr pro eorum do- 1:ionc~circ~doarinad:l:l'i.~, l'ripliceiUagnOf D Jirina.legellda Ilcut SCOttIS, Durandns., Gl.;.

uifTe v idetur faculras ,p~i6~nh_s in~xc;.erpt i~ briel ,.& ali j 6mjles; ,quifunt capita & duceS

articulorum fupra cie, :~~i,mo ,.ql1OA ,Ecclet14' fp~~i;tl iscdoa~iriz , videnrurque propr ie "0';'

d()6hiri~li'l aliquam tanquamvtilein & proba- cariJ?CJff~ P9B.Ol'Cs rol~Hl,hes;· qU3IKIt.;:lm a-

bilem etidlget. S:cun~r~,'quodpl.}l modo do; T' Jjqui;apud SyJuc:llrum V. Lex.namero 11. iJi

arinarn l1iqU:l_tP approb.tt ~~uo~ iuomni ful. nne. videaneur appellate, Dottores fotero.:.

parte fit vera. Terti~~qQOMalte[J).itafitap~- ~s, ill os qui ab Ecclefia fpecialiter.flmt

probata, quod in nullaJui parte fit in fide er- ~ppr~~atj.lhc ergo auehorieas, Iicct mag.i.

ronea,velh£r·ctica.Etfol~!U primom"do ceq j1a.£it ,. nonramen femper -fit Ipecialidecre-

fuit,facnitas.dfe apl'r()ba~amS3na..-TllQm;; ~Q.:1tlt iUQjcio Sedis Apofiolic;r.drca 00',;.

doC\rinam, non fccundp, Y.cltertio:,.nonob~ tirin:u:ll talium Do6orum t lieer ar-probe-

!bote (iallonizatioac ·S.~DoaoIis I cui e:i:: t!lr ab Apofro}ica xde~ere,aio,. &Jimqatio

• " • '. ", ' • > - • '. R. talirOi

::.. .")-

I

, I

I

188, A:p,p'fobatio doa:ril1~·D.~h,Qjn:

t1Iill!J1Voiuf'rrit;uihqll~ d1tlas'cath~dras prd A, ltl~, Doa~rjs ~cc1e.fiil,tnlll~~~.Q~ .raD4.ifi:~p~$

iJlOrlll11 Doetoru.o expli;andadotlmia dot~:.: trlbus~t, attnb.l1~iU$,vt;: m;;~~IQf]a;f'QO~

t~s habee, fi'l1r'f1o{!"rzC6plu~n(js ~t~derlll:ll: generah.collataO!l.e'l~l"tI.a At(llt~r;O', '''..P'~:

creitio cum {uis carhedr'l s exeemifsione A. b"'/ll/u.mMr, pr~ ""'.J';fo,IIIif!.I.e.lI.f'" '; ~,

)eundrl6'. flBa efrabtminenfifsimoCardi;. Eulifi ... Doli"rls Atba~.ftum , HdlJ"'f!!~

nali, {I: intcgerrimo PI~rl1le~' Fr. Francifcode B'fi.Ji"m;i.G"'~f)".m Tbfttlqg".!,;?~:"'t;I~

Ci flleros qui carhedras inni tuit pro D ~ Tho; gfJrluml'tl_ iJ'_;'~,,!9' A_mbf'{Jji,,_tI)tA.g"/~'!t!.

SCQro &N ominal ibusin Th eofogJa.Didtnt &1'., ramen Bonitacius 8 .. ql}lli 1,1c;lJ':Pt~CJP~1:

eciam'l Benedidorj, iullum ftflfre etigi le- Ecclefie Doaoi'es a(signal1jtj"_~J~Ji/"'i~Ji.f~"

aionE Scoei in Salmanricenfi Acadcmia;qu:i de rdiquijs~&'VtDcra[iooe~ Salla~OJmjb.6,\

legerernr inCOnl1entB S Franc.ifd.dequQ vi~ a: ~i~s V .;S:Th~ Aquinate~~~:~k~I~,in~g:-;

. dendus M,Blnel ,.i.q.l.arr.'7 .dub.~.quan- 01Ult inconltiturione, Q\l;e1u"pJt:.A1i'"".t.,J"

quam il1 ius BenediB:i. qui in 'fcltifmare f~it Deus.,&' ~ixtuS V./a~8:um ~o~¢:ntJl~jlm i~

, Pontifex , &: nunquam inri fuocederc VOIUIC. B. cODlll runone quZ' InClplt 7' "'~~p'ji,"U H II.

non immeeiro nutet aua:oriras~ j r~ rufo/em .. :, .:.., , . .L .: ,,;~ • :, .. ' .. ',

T erlifJ /DtO elht\probatlo Ecel eRz, Be- ' '.: (l.!!od vero:monus ,qu~uet'r .. rogariua fit

Apofioljc:r: Sedis ,quJ.ndo aliquis HI D080;; Do8oris.: E.:ccldi~? NOD·facile ~xplicatUf.

rem Ecclefie eligitpr ,aut int~r~Eccle6:tP.s~ Booifadus8.jo;cit. textn mitis eos laudibns

tres habeeur ~ quornm fcripranon Iolum in . eX toll it , ¥tpote~'tI; lanqll.,.III'·,,.,, •• r-

r,holis ~ fed in iplis Ecclefijs, &: Ecclefialliv .,,,'11[.,,, ~(I.~,14.rllm in ~'m.fI.l)flmirz.

cis of/icijs folemniter Ieguneur, Sic'plui'a Pa;.· ,Dfi,. lod., .IO"P'" , Biihjiill '411_IJll""t;;~

rrum opufcula recepra fune , & approbata:l:· d~1 i,,.~;.'rJI llIA,ulin,,,n: 'i ,Iflr.fltfu, ffZ~

Gelafio Pa oa inConcilio Romano. & habea "md" fl,."Il;1I , Ifel'.Jlis i,.,.;g.i grill;. ;.~

tur in cap. Sa"a.Rdmdn.~ dill ina. I ~.diRjq fi.m." J,,.ip-',,,.II'''. oIn;glbl4 .'f'''.'.fO/~

gUllcnr enim probata Patrum fcriptaab apo..;, "i, "odol ~ ohft.r •• il14';'''t,d .. b;.'fJlI.tli~

chryphis ~ idefi: latentibus ; Ieuocculris J vt ,/ar.,. Hecaliaque fi.rniliade ~orumdot\'ri ..

inrerprerarur Archidiaconus. in principio di- I'IZ' laude, If commend:J.tionc,Ponrifex edi ..

nin&. ,6 .q uia fc:ilieet non in Eccl efia, fed teo. C ci r, Lucal eneius ramen Six tUtQe.intusin ci-

mote, & fecreee funt legenda tanquam incer- . tat3 conllirurione, qu~ incipitT r;lImpba ....

tat quod SyJueller vbi (l1pra int'.elligitde·apo- . ';1 Hi,r.fJj4!'tII in decrero quofan6 •. Bona-

chryphi's ex dubierate veriraris,dequibus 10 ueneuram .ineer Doaores Ecddi .. coname«

'll.littlr. textl1s.ci r, in ~apil:.S "neh. Roman", .rari ma~arteorpm videeue pr~rogatiuas obi-

de quibus quifoue liber eft ad, credendum, ter esplicare, Decretum talc efl:: Authori ..

vel non cred e ndum, Approbat!l ergo, Parrom ,." A poJlolill' tlDO'; p,..jtnlillfI'J ; pJum flGw

opulcula hunc altiorem grad 11m videnrer-ha- Burn Bo" •• ,,,'''''.'''' i"",. p"/it'PlifJs;,,~ pri-

be~e:. vt rcilic~t pub!k~.jn Ecclefia Jegant~r . "'.11';01; fa; Tb,olugit. /lirtJ/I4Iii .ag;(I, •.

& In Ecc:le6aRtw: OffiCIJS, quoer apocryphis rio ,~,,/It1"U'" balnnlillm,., 'lI1n"4I1dll';'

MQ conceditur, Cererum Doaoees Eccle- '.ffi ti,,,,nlmtd, &- tl"I,".Irn",. De eius YC.

fie t qui fpc:cialitt:r hoc eitulo infigniti funt, to libris , LIe openbus fubdk( YI .1;0,,,.

Cl'illliull1 al iquem, & Ipecjalem gradum in Bttltji~ DoSIJ,.m '1f1ili1citfJifon'. "on.-

EC~lelia . habenr ! ql!od non o~nibus edam . 'modo p,.iui4,i;JJ • jiiJ ,.bU" 'i. kim • .ajijl. ex Patflb.bS :aur~bulrur. Et qnidem adfe.cen' 0 A,,,tJ~tJJ~I, fib?'iJ •• 01lIg",/!!J;imilliilj /liP fendQ~al!quem Inter Parres Eclefiz, vuJe·· 1'111"'0''''''111, ,.'trprd.tff)tI,buJ, IOPldfJn;. tl1rantl.quJtas curndoCi:rinz approbati?ne,feu :'\ b,u ./trmo,.;b., t:Qm~ibllfi1uI 41#s B,r1ifU-

accepnone fuflicere; ad. hoc aurem lp(:de, /!lri.,Jfutljs. thrijl;4tii}'I"' IJ:,,.c;l.tioDi ..

cur,fus aI?n'orum t &.vfus ipfe acceptand,d,?- bus tit.,.; tproftrr; •• ''1*' iU"" rt~ PO./.l.-

a:r~uanl1ll~~ rufficlt. Ad hoc aurem vr'ali- . IItrjl4~bi",i'; .0111#1111 t & 1J1I;r;drnIiJ. Ita q~ls fpeciah l?o~oris'Ecd~fi~ titulojhfig-. Pontifei. ExqiioPi,t~f adtnullils.Do6otis.; nratur , no~_CUfhClt appto~atJCnpfa annoru~ '. . Eccle6:rpereire~t,\"f IpreifitcrprimaribSj &

decur!" fa·i:t4, quz pO~lUS. ell accepta~Jo' pracipuos n1:igiH:ros .habeatur,eius Vera ope

. doC'trUlz ~ . qua m a?th~nt~t !ua approb:mo; ra poblice, & ptiu1ti m pofs inuutflOr'.ita tine

fed req~lrtt.ut'~ (pe.cl~le iudicium Ecdclic. Ie cirari,& proferrj~Dequataot autem Eccleli2

dererminacio Ip_fius talern honorem pl'2bens; D()ttotibusAuguA:.~tnbr06ojHyefonimo,:k

t:!~qulm. t:~Jmlu?, qu~ndat11doa:ottm- intet' Gregoril1 t norial_ite:r Bonif':t¢ius 8. decreuit

alIos tab rirulo mGSlltCns •. Nam lieee titd.. in fl?cc;iatcs ,.& pr.al'Qos Ec,lefi~ Doaol'es

CQ$

I

,.Dlfptitat.l.

.-'~ ~<': ..

.~ .. ' =_:} .. ~',

' .. :'

-_OS adlegere,qtla.m ordinando, v t iplorem fe';'PA ,::fexib I:pifi.adPoIfd(orC:llI£pif'r¢rt+., ii-, fit;q ltafub dl1plid officio cel~brnretur. vt confiat .. :vbi inqui~: reolh.tj"'Jtm(t.:)i_c,,.~,;(),}:.t. ex cit. c. qlorioftls. Et PIU~ v.de,D,Thoma . ~.;tl'.ftn J'grati4. d/-lill'ro· a~bit"'fjJ;I! lib,.i.

celebrari pr~(,ipit,ficilt de ipfis 9~a~llor Eccle . ·s. tf"g· "III#(_"JI lul Hilarium& :Pr.(lpttu

fi,zDoaoribl!s~r~~pcrat ~om~:l~llls,vtpa- :!~gnc.fii poffunt.~t fan8.\1!-> Ctrlt:Hir.ll~ ~o;ra "

let in(;itataco!titut'lO~C: Mlrd,luD~s, 'E~t pm c;pl~Qla.~d Eplfcopos Giilia: et Aq~.10 ..

hoc fuiff'e fuf6dcDS \It In lana:orulII DoCloru' , qlle~s ~nqult: ~04i'.llmqJ:'.uN iJhm Jii1ifl,se E.ccl~fi~ D. Th.o. adlegere~~r, declarant ~er·;foJp. mot;u fo"iWJ '''«nor (,}f,,:/i;. ~(J(lde-

ba SIXti V. qut exemplo PI) permotus fult ad .:uttllmrefcrens S. Profp~t 111 fine hbri ccu-

;#lfcr-ibendum s. Bonanenturam.inter £ccldi_~ An Coilatotcmdicit;~od CrJ'fihw IdJJ:()~

DoSores. SAnI, inquir, ad iJlJuoqu'nonml:~ r,im Augiift~p;"at' IIIf#.dattt qf;td ffpl'0rt,..

.ioc,.itt" ex&il~tifumustxtmplo fan.lhlm_err.~o . ,!:t tit ~Qt~m.·~tb~r;ta"finlir;J/lr;·ar. ~iJ1J;~

.ri4 Pij Pap" V. p',.ltdtU,fo~IJ n~ftn de (;br~- fifilJUJI ~hqm{J. Ptc!u}iaris ergo anrhoriras

Ji"ana Repllb.optlm, m~rlt1,& fJ,m'Jl rr;~par'! ··B 'A\!gntt. Iibris, &" doCinna:. prafernm ;1, his,

"m aabuc ,.,ueremurj &'(oit"mtis .Ls tl3111J rel- : qua de gratia Dei fcriplit a.b ApoiloJiu, Sede

-lif!iofo pittat, ; & jing,!' APi dtuolioneper:rr._ o- : dat a en, turnla \ld~ nd 0 pi eta t ern I ib rot 11 m,

tus qJIIJ afftcitbatur,rga S; T bo •. de ~.fjulf"i(Jtl1m aGnilh~ Iufpicionrsrun-ore libera m eius o1'dinis;foi deCtl;, & catbo"lic..e Berlifi" o,.,.,a·' 'ldodr ioau. declaraedo.rum a Rom am: Eccte-

mer#um. ,"pims eodem modottmdtmJanCJ~m ;fia eins [lcariollmapprobad.& (cqui ... ftilll.·;;i1

<cruiw p,.ttjJanti]sima in Ecdtjiam taihoY· rco.Similiacicdoitrina S. Thow.kq-lat.rc"

':Iam ml1#a,crmg#'uiJ bonol'ib,isexornarl. pr" .Jercll'.us.:· .

. -ttr alia bot iuJsit , &- dfG1't.it) vt iOius fijJu.s·. Dim: Hoc quod Sedes Apofiolica de Au·

diu quotan;s Jupl;,;s ifJi'Y ,ittia,d.i,ylar fan- . g~dl. dicir,& Ceq. arr.de D.Thom.lcfcttmus

Eiorum qriafuot' Etcle{t4 J)olJorf1fTJ p,rpe(uo -6!11~litcr de alijs funftis Patribus :i.ffitfll3ti

til eb r,1.t.e tur. qfl()d &- S •. B'l14iifntllrIfTJ(lCi,fr .non ergo f pecialis in ho c :1 pproba do, a Ut a u~

ri '-'limit) rribui dell,.,., ~qUtmJPl'of,l1o·tl'Cifl';_' .~a.orit;'ls illis~Jribuitur inter alio~ Etclcfia:

mamul,&,. .,". _ ... ;.: . ~Doaorc:s.A'I\t,c.probatur, 1l2l\111'! s. fyna.

Exbik patet, titulum Do-ftQrtS. Eccltfiz .C .do generali ~ vt fopra retulimus recipiuntur reql1ire.rc indicium, decretumque Stdis. Apo .... ' .per (',mpia (;lutH Patres, & DoltOrt's Eccle;ftol ic c circa p erfoaam, & dott~ l~3.m, ideo- fiat Hilari us, Ar hanafMls, Baf I ius, &: c. 11 t /11 f. .' queullgul!ri pnrrogatiua Cuper 3.l105 .DoBo-ripimfl.l(inquiunr)r;mni4 qtltl at ,.~·ati fd: & .' .res Iublimanrur , quinc:.ciudici.:> Sedis A~-..q. ~tJ,.,dtmnal;(,'Jt blllr,th'onm tJ(pfjim·!Mit. Et ftolicre fum approbati , nee eorurn ,do 8nnanmitia devenerabilibnsf'atribus hahenvur in

2uthodtat,;m habet a Sede Apollohca, licet Concil, Lateranenli fub Martino i .confu: ta-

in approbatis V r.iucrfitatibl1scathedras ha- tione 'i .Itero in Concilio ROll::U:O 1. [jib Za ..

beane , &:famofiores habeantur in comnami .charia Papa ab vniuerfo Concilio Ckmfns

approbatione Doftorum. ..' .' quidam herericus dan~l1:>n'~ elt , loqt!f1d /4.

_ . Jl.!YJt'1D modo eft adhuc malo~ d?&nnz eros Canorm jprlUtr'Jt i4!9J!c '''po./ltitnel

appobacio , quando videlicet Ipeciali modo pnllorum Pat,.um, Aw;.bro!fj, AU(~fi. &-

judicat, & approbat t vel Iequitnr Ecclefia elfte,.oJ'UrI'J ,,'IPuit tlitia[a.n"-rJ; tltlJ.Er If) Co

talerndoBrin:un, vtfi. dicat fe probare J vel cilio Valentino fub Leone 4. cap. I.IHdllhi .. ·

fequi ealem dodrinam, vel f affitD1ft Eccle, D lante,., inquit , D(,ic#orib,u [,e, & rtth trll.-

(h ralem doarinam efle fine errore, elfe ex in {JanrihlJ.$ fJ.erb:..m 'C"ritaus, ;pjifq", !UCri!

EuGone CGflefii t & alia fimiliil1lqu2; fine dubio 5(";P',,,"4 Itle;dljJi'INi. Ixp(:/il(mbtll, ideft

fpeciaJemvcriratem. cerrhudiaem, aut.pro- Cyp,.iatJo, HjJ,Jr';u, Ar1Jb,..Hy~rorJ'fNQ, ,lio;.

babiliratem'in tali dollrina requiruot.Sic Ec gule. G4.ttrifljlil in tathoUrlJ pittlltf 'lf1i,/fe.q..

delia Augufti nidoCt"ri1l3m fc fequi I & appro-. ,ibus reut_,er.U" auJitum, ,;. obhmperafWr'

bare faretur in epifiola Ioannis :I. adillufl:r.eS ;nttll,Clffm fobr1J#timru ,& qUA tip. folumn..

viros Abjenum ~~au~rc~ & a 1iQS,.qll~m re- r.o[trtlVJ_.fo,.;pjerrml amp/fii!mflr. Rdpol1doi

Ierr , &; I caluDlm,s vindicat Cardinalis Ba- alioo dIe loqui de tora Parru ortbodoxornm

ronius anno ChrifH 5 H num. 2 + In' ea de. colle8'ione., aliud de hngu!aribus perfonh.

Sanai AuguR. dodrina6c loquitur: Item Tora Patru collectio.longe excdlitquact1m-

a.A-grlft. cf4i ... , tl.oB,.:nam r"ufld~m p"tl~· i que parricularis perfone ::pp.robatiol\e- qv;;r-

M''.ffO,.1II11 m,of'flPi jI.,ut4RomafltJ, f'quillil': tunis IDl!gn:r 8( exc.;;lIeris,& in hj~ (lll:r :'>,d (3

6- pr.II .. , ·.Bt&I'fi'_Hor~das ct~amPon~~~: dCnati' .. me hans\] fpcB:ant,& 3.0 fidei drd:J.fa

R 1 tiul~ltnl

190 A'Pl~j:r6b"atio doarin~ :D.'Tq·bnt:

tionern fantl::orumParrmndi eta indubit!1um ,1\ . ' .

fidem (aciunt,& infani[sii"rius j:Hq'ui eorfi ex- ~~---:--,-----:,--:--,:-"--i-'-"',"""'. i .... ,..' ooI .. ~ •. ~'i'_'

pofitiones gelleral1te~II:emit,·aut'eis :eut!l:e~ tcrani[llum nonfubmutlt. Carerumin prre~ {euti Ioqu i ~ur de fJ1ethl i· approbarlone ali. cuius S. Do dorispra! alio.ficenim non eft du

, bium (andos quatuor-Rcde6'a-:D()8;oresfpecialiori modo fuj{fe.ah'Ecdcilt(approbatJis; eitque aggregatos S.T.lio~.~ S.Bonauent~r;lm,adhuc autem Ipecialiori modo AuguRt~ :C' Errnm eft non eire approbaram daarill!

nUtu(cl1ius fcriptafic Iunr laudara a Sede Apo .. D. Tho. generaliterfuJr.ptam ifiisdtio-

tl:olica,& recepta)fuilfe approbatum,& in-au- bus v lrimismodis approbandi inpracedsare •

. 80ritatem rcceptum. ,,'; ,. -. ., relaris.nec enimfingul~opjnionesD.Th()m.

!2.!Jivto lorofir approbatio ab Eccle6a,n6n ,a ligillatirn diCeutra:: Iunt a b Ecclefia, & ddinj,..

tam CIrca a liquem DOfrorem) vel do6trinam tltlaut vi probsbilioresrcpntare , fed iuditHi

generafirer.quam circa aliquammaterifi-Ieu Eccle.[ire ,dat~m en 'g~ncralirercjrca·rot:l.m

opioione determinata, quando Icilicer Eccle 'rloctnnam •. ·,; '" . - '. . ,

Ila de rerrni nate] & in par t i cular i derermi nat De/ec.flnd"o modo a pproba rioni s ~terti(l &

aliquarn opinionem elTe,veJ probabiliore.vel quarro.conflar omnes illos ab Ecdefia.arrti-

cerriorems Exemplurn ell: in Cl-l"mErin:t v nk-a buros dfe D~ T,h. Nam de illofecundo modo

de Iumma Trinirare, vbi opinio itla,qrI4J.ffi!' approbationis {uperua.c:l.ncii eft quererecum

mat !h'lruztl is irfundi inbapti.frAo g;'atim7l , & I1UJla, Ii t v uiuerfitas c~hQI ica vbi non I ega tor

,(,jl"tutf.f, & ,jimilite,. adulthttmqua probab,i - publice S. Th.dotirma. Sed & V thanus-V.

lior;& du.;1is fa'l4tioru~n ?l1cmQderTJ()l'nm do- anuo, 13 7o.Cl1m [serum eius corpus transfer e

fio1'm1J Tbealogiiemagi'S c;}_fona ~li.giturfocro ~bm ~Llra«et Tholofam v~j nunc requiefcir,

afJprobafJteConcilio, Ecce iingularis approba 'Jhvmue~6tateTholC?f~n~ elus.do~dmun legi

do HlillS oppinionis non quidem ddiniendomandault, vr parer J,n Illis vltHnis verbis ipillarn de tid e J fed vr probabiliorem eli gendo, C fi~s Bull:!:] 'l!0?"m'!ltnfiper &- ftnort p~4;n-

Simiiicer in c. CfJm Maf'cbdJ, de eelebratio-' ttum oobis tnwfJgzmlls, 'Ot diiJi B.'Ihom~Jo'_

ne Miflarum eligimr vt probabilior opinio; arinamt,m'litam 'lJ6ridicllm, &catbolicllI'II

fU(!J affil'it aquarn aua oino in flngzdne t,.an}'- fiElemini, landemqut j1udeatis toti S ",i,.ibul

111ata"i,vt e!uuat prOpl'iet4sfac-"amenti. SLat 47Jiplica~{. H~ca~tt~m Ij'~t Pontifex praci-

ergo ab ApoJ.lolitl Sede approbari aliquam ., plat pam culari cui dam vniuerfirarj , eius ra-

ooinionem, feu dodrioam indeterminata rna- men ratio ad omnes extenditur.quja fi<vt ve-

t~ria citra defiuirionem, '. ridica , &cstholica iuberur ha'cJ do8rjna-fe-

Se)tJto J & vltimo eft approbatio defini-, Bari db vna vninerfitare , iuOum qlloque& re-

tiua Ecclefie , cumvideliceraliquam dodri- 8:um dl,ql1od ornnes vniuerfitates feBentui'

nam recipic, &ddinit tanquarn defide.Sic foit illam, que vt, veridica, & catholica proponi ...

approbsta epiflola S.Leonis P:lpre ad Flauja-, rur.ad hoc emm engumur:6cque omnes POD-

num,de qua dicitur in c. S anC14:Jtomana..,_., - tifidum praceprurn pro VnillerGtare Tllo1o-

Q,god eius rexrum, aut iota vnumfiquis idio-. . fana,feCientur. Eft ergo D. Thorn. inter fo;'

raiJi(put:tuerit, & non earn in omnibus vene- 0 Jemnes Dodores repueandus ad llOc, Vt eius

rab iii ter acceperi t,3natbema fit; Si mi I irera d doar i na in r c ~olis ~ ega ~ur non qecmodoe iiq';

Coucilium At~uficanum,1.; qnedam capitula fed ex Ipeciali ordinatione ApoRalica. Re-

exdoC'trina AuS~ rranfmifir S. Leo definien- fere quidem faculeas Parifienfis preced, art.

da : lie in alijs 'Concilijs' cpiftola! alique re- . allegar3,etiam do&rina Magillri fentehtiarii

cepta: runt:i rota fYI;odoJ vt.Agathonis Papa: ahquando ex mandate Apofiolito legifoliti

ill 6., [ynodo generali ,. 8£ Scifronij in ea- . in Icholis.Sed non potuimus tale mandatiivi

dem, CvrilJi anarhematifmi i. dere.ipfo ramen vfu .. &confuet~dine omnium

.Condlio Ephdino;& al~a fcholarum conftat Magitlrum feneenriarum

fimilia occur· . Inter folcmnifsimos Dodares haberi.

, !l.!!.0d (J"in~1 ad tertium modem appro"; hatioois ,dicimusS. ThomarneffeabBccle. fi:t, & SedeApoO:olica' in I1llmertlmDoBoia Eccle6a: .coopUtUIQ _ & nomina ruin ad illfiar' qU;\tuor

, ,

~ .. " . _ .. " "~T:'~ . . ~: .: ,.~.f '~ .

Q!1od genuiappro.ba._tionis, do~inlt,'1fJjtll: ,-', 1boff).eabh(clejialrJbtl~ ',' :.;:.1

. tum fit?: . . , -01

; ~

~ .} :,. <"

runr,

.':

. \ -, ~

.Difputat. I ..

'. ~"':, .";;' A, rt 'l··CU· 'l-'I~I' .

)-_'1 ''",,·4 -' 4 •.

. .' . ·~.1 ~

qU3;t~r przCip_u~rumpoa:or~-EcGlefi~ Af!~-,A '~Mn mer;fld'em'~il tu "e..fipe.,.~iJ:",:iilA·~~(t!.~

broCt. ,- Augulhm, Hieronymi ,-&: Gregor! J. . btJre ? ,~la veto nennntlierrore Jlllkllt}~ tL-

Hoc conltar 'ex fpeciali conltitucione P ij V. rrbuht:ur,putantes:.Crucihxi Domini IIPC(lfl{O

que incipit M irabilis Deu: Anno J 56 7.vbi -';hll'ildifputatione.mquandam circa venerabi-

· eodem ftyio,& ritu.quo Bonifacius VlII.in_~le~£uchatiaiao: facratrlcntum a D •. Tborn, de-

bpit.Gloritl[uI,de reliquijs , &: veneraeione "ienninatainapprobatre~fciendum.eil:,quod"t .

fanaorum in [exro, ilIosq,!..l..1,tl,lo~ fandos Pa- , :bah emr in v,it-a-D.ThQm.in editione Roma-

tres ill ?o8:o'res ~c~lefia': elegit, pr~cipien-1l1 ~u{fu ~jj V: fa~a.in principia operum eips &Jo cIt: e_l~. celebrar,. 10 tO~O ot.,~_e tanquam de, Pbl~ta!&.m,aha hlfioriavita; ipfiusfaCta~ Fr. pra:clptllS DoaorIbus , rt:tPltls pracrprt v e ,Guillelmo de Thoco ~ qul.lpf1,lm Do8,arepi D. Thoin~i'nei~itai:eqLli~ll:mi& Regno Nea- ,:;K pr~[ens;audiuit, 8cvj\1ente~ nouit.eampolieanoveanqnam de przcepto coleremr e Tn <'que'f'ieofi:'ripfitMagifier SeraphinUs Por- . 'c£teru aUte,:,; orhu partihus(inquir) quemaa- ,~t:aa. Itl_c?me'~tariisfuis ad trespatt.D. :rho. modum flnBorum q_uatuorBcr;/&jta: Doaa·:; ?JOpntKIPlo,blsfacraefrad.D. Thom.vox de rum Jefliuttates; Pie metn_01'i08' Banifacy P /I-'~ < cmcifixo ; Ierne! cum eflet Lurecie Parifiop£ V Ill. p"fdecejJo~is noftri ;f'£cr!pto cel~. B ,titm,;&,ib~i oborta clretdifficilis qua:ftio ci,rc:1 -b"tmtut'_:flceunde'liuUem fiflttrn 'D.Thom. miEnchartfh:lrn,CODuenemllt Dodores , vt lila

perpetuum p'!f! hat omneJ vtriufquefo:cus fide :c.1eterininatio, quam deflinirct D. Thorn, te-

'les t:elebrmf,,& vmermtuf, Apijiolica autbo ·11enda e{fet.~irem hanc maltum Deo com.

ritateflatuimus,& fl"cimuJ. Roc idem etHi,mendans, id quod Icripferae de 'illaquil1:ione

:refert Sixeus V. in conltitutione qua S. Bona .pofuit Ihper Altare I &.a.d Cmcifixurn orans,

uennnam ih Ecclefie Doaorum afsignauit, . perijt vrdignaretur oftendere fi il1aqu~(cril?

'que indpi t -r rillmphantiHilru[al'l, v bi inter . {era t. vera effellt vt ad eius gloriam 8£ v tp i tot' .

alia inquie vr Iupra retulirnus pnrcedenti arti - rem noflram euulgarentnr. Cumq;.tatia;ora"

culo: Qgod PiuJ V. intlr alia hoc iufiit.& de-: ·ret quidam fratres.qui \f enedit cnm Iocio fuo

,,.flu;t, vI iOitu feftus diei qflO tiJniJ duplh:is ad obleruandum eum, fubito viderunt Chrif-,

Officij ,.itu ad i~/lar !a"aO,.um quatuor E cel, ·tum ante ipfum fnper qu:!ter. num quemfcri p- .

, ft_t£ Do8orum pe,.petuo ceiibt'anttJP,fJ_uoa &0 ' -ferae Ilanrem , &: ipCt Fr. Thomreaicenrem:_

· ;$, BO!1a.uentur£ DoClo,.i e~imiiJ tribui.eq_uu _. ::1Jene de hoc me; corporiJ flcrammto flripfiji.

~ pr'ofiBo exi/limamut • T ribuit autem Ponti..:(}- de rjueejlioP'JI tibi propoJita b(r'lt, &- 'lIerati-, . fc:x S. Bonauenture digni tate in Doa:ori~ lie. C ter determin,yii ,jirut in via ab bcmine pot~fI .

· elerlX. icl.emcrgofc;.tetur aftributumfuiffd. il'ltdligi,. &bumanituJd!jiniri. Cum autem .

. Pio Dv'Thoma, Nec aliomodovr fupranotaChrifiusficloqueretllr cum F. Thoma, iple uimus Bonifacius VIII. inis fanais quamor-'.Thomas deledatus de tali vifionc, &: locurio .

Ecclefis Dodoribus hunc ritulum attribuir, 'n'e,fubito eleuatus ell: in aere per vnum cubi-

. nifi precipiendo de ipfis lie celebrari (kut de .mm , ficut viderunt ornne s ! qui ibi aderanr,

D. Thora.iufsit Pius V. . <Ita referr hifloria prredia3 Gnillel mi de Tho co. Iterum autem Chriilus Dominus approbauit fuo dinino ore non 11 iqU:laHJct~~mina. tam queftionem, vel tracratum Do8:oris IanCtUS, fed indefinite & general iter dixit ilia verba fiipraretat:l7Jene fcripjijli dnne, &t.

. -Qgam vocem sudinit vnusex frarribus Con-

BAT I V s inhoc Ecclelia Dodo uentus Neapolitani.vbi iltudmirabile td\i~

., ..ri fuo D. Thorn. ornamenta Ian- rnonium a Chtilto Domino datum efi,facr;{\a

- ~ .- - .. 'llln'! c:ffudit,& f.reda1ib?Sapp~o- D quivocabarur Fr. Dominicus de Cafe::ra.qiJi

-.. ~ barionum formis dotlrmam ems -Heet conuerfus , -tarnen denotifsimus erat,&

commendauit • ve aprincipaliori Incipia-" ·Deus mulra fibi reuelaulr , Ifle Fr. Domini-

mus, acceprauit Ecclefis, &: fummo honore cus,qui ante matutinas (ibat ad Eccld1am,,$i:

venerata ell t_raditionem. i~lius hiilor~~, qua: {tarim recedebat , quando pulfabar primm1l'

teftatur Crucifixum fuo diuino ore Icripta D. tignum. feme! ifre Fr. Dominicus voluit ob-

Thorn. comprobafle ,cum oranri quadam no. Ieruare Fr. Thomam quomodo ora bat, & ecce .

Be in Ecclefia Conueneus Neapolirani tic ex retro in Capella S. Nicolai, ",bi fixusitlora--

ipfo Crucifixo Vale audita eft FR A T li R rione manebat, v idit ipfumquafrduobus cu-

TH 0 M A BE N i.·5 C RIP S>lS1"1 DliME bitiseleDatUroinaerc~&:admiratJs,& diu ex-

R 4 pc Etart!t

~V.A1\.TPS M07JPS .pfrobationii ab £eeleJia .

pro V.Thom. '

Approha:tio do6trini D. Tho'l1i~

'fpCi'a:ans'jp(um C\lmJ~1(hrylTJi5 orantem , fe-A, niritur J fed Ecclefie tradificne~& Sedi5Ap()o

biro :J.lldiulr, de'lA)wad' qr em conuerfus erat ',fioliclr accepeauone , & publicationc,c;;o1itiri-

2d:otandt!ID (:e. im<:'gir.t'cnfc)fi::d,31xJjuitenim .mara eft.

" Chtifil"lTl {1hiJCCtl!~I;tnl1,&djccnaDl :FTl''_

te,,'Tho'int/, bntcj~r.irfrJide,mt. rlf'ammerct~

~ rlrmv/$ tu redp:re d,rile de It! 0 III bon 1 Er Fr.

Tho01;!Srefptmdit :D('7I1int! nil alitidn1ji ft. )t~rtfcrt: ptzdi6ah,ftoda. :

", M.i,.im Yl,~:ll:<'nmnrill crnnium animis, ;!l ,

;C{ltdciotlm Ettltiia 6xa· fit huius hifioril: , Qu.;;m magum &: {oHdutriargui:b~jItt.ndc~~

reriras , .. ~allllicet resipfa in Iecreto noctis eldia: ftnfu, feu.f~mend3tex eius oration .. ,

-condg';l'ilzynec'flifl sb \'[10 tdh:(licet,Dei Ier- i:'us,qrnr ;'b vniuerfali Ecclefia ad DClIni fu~

ll..O)quj audiure, pornerir eius fama dinulgari, dunrur, deducatur , ipfius :Eccleh:rDQoores.

tarr.cti fie omnium meuribus infedit.vt Eccle B prdertim Augufiir.us £rauifsin;e tdh6c:lI~

fis Canqoan] v er.un rradirionem ism habear, tllf.Videndlls,dl:ipfcAugufl.Epift. J 07.prz,·

nam.in primis Pius V indt;j geodam coned .. ,c [ertim in principio &. fine!vbi c¥ Ecclel1. or,.

, fit Wi capel la" fu: iJl,:;,~jni Crucifixi a quo ra- rionibus ad Deum pro infiddibus, oHf;nJit

Ie rcfpon[llm N";To:1 DeCtor s.~ accepir , Vt conucrfionem-ad fiJt:m eire dcnnm Dei,. Ht

pater in bulla {up!'>' relata que mcipit : .::Mi.' , eodem modo '£pjtl. 9 5. ex hoc quod Deus

rsbilis Deus; Dcirdc 10 ip[o Breuiario Ro- oratur, De peccemus.ncfsciamus aliquid ma~

manc.& Ordinis Pr~dicatorum reuelario illa ' Ji, vr renrarloues y incatl1r,oHedit hec on-nia

· NeapOlit;;ni C(}rlUC'Oll1~ inlerra en . Tertio :1C Dei gratiam pcrtim~re, '& ita concludin

,Clcmen:::-VI lI.~n dnplici Bulla ad Neapoli- ljfo trt.0oYlI.tio.d""ifiimatjlgratiltt:/H/iea-

, ctanos esmr eferr & approbat , In prima enim _ tto.Et lib.de bono ptrft'll~l;\[;tire c.a 3'~ 011

., fie did t: Pi, prudmtef'.qlle er:git atis d, no"" o'at'ee E &dejill,'I:lt dllretul'inftddibkI jideJ.ni-.

titl;tptisfoltrcl10 Ilftifttndo CZI# ~tfi'(J,di".;. ji DttllJ'J (,.cd,ret,& aller/lis, &akt':!asbfl.

, ne vo/{mt Ilt is idnprftl 'lJi 16£ pDll;! aft, -6- 1'l1i1itll7i tldft CGfJlit rUrt 'Vo/~,Ma't.f • nee or •

. fJ1i~4(U/i'l ci ar0'Thtl.1111 ...,l'qumlltt. iliilll do;;' C ret T (clifi".'lJl.ptt:fill".a,.~t iitjidl Cb,.ijii no.

· a,.,n.t tlirJtumfll.illributum, 'Vt Ch'ifli.",4· Jutpta, uti vIlla tenllittonibtls mllndi ,"!Ii.

trtJdll;q,d, PItS ,diuinfi'fl1 t,;",n ilJlla habla,. CTtd~t'tt Dominl>mJ:'c in Ptiteji att bJlb~I'~ &0;-

. "tJlimo"ium , Bttillfiri.r:fi]!i de mi 'Ilir,ma_ nojirum,othonumljufJdnontt.I'umu/,nijip", •.

!n ft'(un~.:! dicit quod doctrlOZ' C!US tcftis ell: ~,ia VO_/f.:fJlatl,m'fj tal'J;.tn ttntr-tMi.S, "'ffi it/f

In ge us librornm numerur: Q,uoSllJe jim '(.Ilia . 111 ncblS 0pfrdUf',& 'C.'elk']l{ tlln ji htlt Ab p-

pro,fia errore .or/crifjit • & quos alintl, fl~t4idtmpcflit EultjiaJtdJjeilfofi6iJari

tCnjn1ploJ exprrJ!a Chr!/:iDotTJini '(,10&1 plJtat, ncn 'Veral,fld petjimCiftt"(lJ ol'Qtitmel

tomp,-(, ilate s 4t!dft;it. V bi Ponrifex abfolur e hAbet! fJ"CiJ IIb/it Ii nohiJ. Et multis ;;IIi js Iocis

hll}oria rn jlbm admirtit.nec vnum aut alte- , hllilifmodi orationes Eccldiz, Augcit. com-

terum Iibrum, vrum aut alteram parrem ",0. lIler:dar,& ex his argcmenrrmducie pro cO-

8rina', fed in vniuerfum omnes Iibros.om- filll1l!nda gratia Dei ~ hoc enim rnaximc op-

nem co chi r::UTI ccroprcbars m docer. Q.t!art 0. porter nos affcrere & tut-ri,llonpofi"e orario-

,Sil:rtl~ V. ad pubJicam conteflationem ft'cit ' nes Ecclefie perhmltorianffe, fed veras,fell in Bibliorheca Varicana ill Iecretiori Bi-. v erirari ip6. inixas J & Ql10d venm dl ab

blioiheca depil1gi Di'Ihom.cum S Hierony- D ipfo Deo depofcentes. .

mo,finifir:l mane Erclefiam geflanrem , dcx- , 11 Ol"fi:ppqf.to, non mediocre tcflimonium

;tem ~ ere Qtl:1fcriplit, n:2.glll'm h.minis Iplen- . pro doorrna D. Thorn • accipimus ex crane-

'dorcrn if} cam ip(2ri~ Ecclefiam imirrentcm, ne.qua vniuerfalis Ecclefia vtitur in eius fl;·

cum hac infcripribne. S. Tbcm« dtCh,if. (} Ilinitare, Delli IjJl,i EuitjiafTI. ttwn B.1 ho-

feriptlJ 4 Cb» i [to Cnuiftxo probar-II.,. Ita f}?~ Cor! jforis tfii,at9_tlt Danor;/, mira etJl.-:

:'rddt A r,gelli ~,nOCl in JIbe 110 cleBibFothe.;ditirme da,.;jiclls,t!r jiJdla opt,.4thntj.eGI4"·

· ra V3rlCar:a,& ct' (}peribusSjxtjV'P~I!' 2 ,6. ,das:lia nohis qltdfi.mtts & fjtitta(!tt!.it i"'ltO~ T1)eniGuc: .:l.deo ;r.t::dci~ ~,p,:cl omnes fidel uitu !on.!Pictte, &. 'i"ottg~t imitatiflfJlt'"1'I, ..

'y'1af'txobano hac c.e D. Thorn. co8ril1a faBat''' ,Bocp_crcltro mpnnus, de nullo Eccletiz

,w~'Qtjfl.o DCfniw, H lien nifi il1gctlfi tc'me-- D()aore fmi}{m oraticnem fundere Eccle-

Tir-it-e r-t'gati,am in dubium rcuocari pofsir.fiam,vt Ptf:!t.a Deo fibi dari icte11igentiam, ynadatt; veritas ifia non fimrlici hjficrj~ 'CrUPl~qllz jpfedQ(uit~ Petit qUidt:D:1.Ec~"

; ,

TtpimorJium.b or~ti'ni, i,cc'ijf4

tt,m;"er[a/;s.. "" . ~

I .'

, Bi[pufat.:l •. · "":' t:Artictil~ll'i '.-~,,9:3+

Si."t, iproDo&ore fuffraganre. pbrsit cxer.: k\) :.~;'.tti;.,j ~c.¢n~6t: orando"'j boaore~ «re quz docuic; pofsir ; pf~m int!:rc~fforcnl: . f,qum e.l{e 1>. TbQm~~ .~conficet.i.rr_, propribOi habe:re~eius patl-ocinia {entll'<',& ~fii!ldia '. f~'-enim ~i((ip~tori:lm,&addj{celidum _c~ cojl~~

de D.TbOD'hp.~dt 1 Deo~yt:p~fs;llan.telhgfe:... . ri·ad lO~clhgentiain eorum, quz i Magiflro

"~quz do~uit •.. Cum ergo or~tu;)ncs .Ecdc~~ c\!~nt'br;~o~a[ur aU1:c~_F.q:kli,a~nt.dljgc:re;

perfunaonaSthc-erenonpo,(sUJlll.S,fed vc;ra!l;}~ ea que ~o,c,b.!;D.Th.dum ad hoe diiJii1l1m aii;

·y't Aug_;ICKJuitur ,,:neceffc tlt:dicere~ eaqu~, xiliumimpl br:lt,crgo difd.pbla:tii ;ejtjs~£l:'!·

D. Thom~~cuit~non (o!um·bocvel iIIud, Ceq. '.' .: tat eC:l.lfed'at. Sp:lu~. i\~t~iP>yerjta.tj!) ;Ecclc~ iIIk~nb::c:ea qu~ Aocili.t: Y~ril;ltc ~ dQltri na;~a .eft di~(;~~ul~; dicete S.Lc~ne Papa Ser, i_

cont!nere,& maiorem cond~~entlam.ad fide: InN'lttl~' ~po.~O'q~~~,Ptt,n&~'Pauli f 1ft'

czphc ... ndollrumortfque ftabUlcndQ.s .. CO?r eq, ftmt 011'1 rP'" IJII~~ ~ibl.: IIp_gtl/llm t:hrijii.

pate~,quiaJ1cddla. non, orarpro It)~clhg~n.: .' R{)"!a,:r4'p/~"~71/~, ~ lJ.uI! '~"A~''"~fir'4'~-:' . . " do ::hquo.quo.d fitfaUulllj(~d:pro v~.nt3_t~It\~; flOW ·foiJiUNJij'ttp,/d ",trlt"at'l' Ergov,cntclhgenda orat,&\pfO v~Xttal'ejibl vrllr; &;,. tarem in dottrma p ', Thorn. Ecdefia·v~ef\tra .. ~onducente.erg~.lio.rat* V·.t intelligat eaqu:J: .:':_t\1r~dbm cum) vt Mlgillrum ponU1at~l:pco D.Thom._tloclJ-i,tindjf,rjtni03t~Dl, &finere· B imelljgere. . . ',. , ": ~.' '.. .

. ltrittione.&Jitriit:ttioDe ad:IJCK,·& iHud, .. th. ':jldhor gentis oi:atibilis ECdehz t qii," bin:"

que indifcriminatim,~a qu:t docuitD~ Thom, tum habet pondns, pcrtiilet .alia non lJIinil,~

vcritatem continenti nee p(){funt de indefen-, JQ~6de(abilis tefiifiqtlo in eiufdcru Eccle .

~abj h~3~~,aU[ errore redarg~j';~.I~Oq,~iD_~ i.n fiz otatioh~bus olith6e~J{omj~. adm,a&na~u

lila dottt-lfla,qu1m abfolur~ , l\nndJfcnm,~:D.Thom.elufque·do~rU1:tcommeMar·,(}n~", . nat imBccle6a a Deo ~tjtint&;' Hig~r:4cn·dt.~OS olim fuit in ritu Ep.ifcbpalis beri(didio~. aliquiscontine.retur ). txppncret fe Eccle6i ' ; . nis,quz ,ad p( ib1llm da6atbt, in Iolemaitaripericulo petetJdhiDcoinrq!ligehti~,ro alieu~bus pr.~lpui:- ,ex ptafcripto Ritualis .: fed ius f.llfii'at-is.feil ~·r.toris~. QQi~. 3utc;:m' dicer~P.oni:ifi(2lis Romani, quafdam proferrt ora:", audebitE,.:leli;ull petcre4,])~ •. ;OmjnreHi·: .eiones jn.cius fanai,autfolemnitaris nierno~ gelit'ialJ,l v.erit:lcis·13Pt eius.qnod Ecdetia, vt. ' .. dam lit la,udero. Pollmodum in nouioribtis, veruma:{\imat &t iudic:at"?:Suf6cil: aujem pro ./;.:, fontific;tlibusrefecatz (UDt~& bmHfz, be 16-

commendatiQiit;doCtti~.D. :rl;~q,uod E,~ ·'gioribus··c*remoiJijs populus attediaremr •

. clc(ia v.niuerfaJis j~o~atjonjbl!~fu}~ _ad ~dj~ ::.-lll~:t3inen e~ rpr:H'rjpt~. &,apprObario~ cam .,cram ciTe. ex,IlJlPat j cutUS' mteJhgcfli' G':Eccldi~.ruru:b IOJeb2dt.Extat rn antIquo Po-

tiam po (tulat. ;..... " "<, . .' . ,_, ··ti6c;l!i Ron1antl rub P<tu!oUt imprdJo Ve~ .

. ' N '" dhi. pOlen ~quod Ecc1efia intendit ro~-, . betijsiJi.J .cuiusadhuc ill. Bibliothcca C 6~ .~ Iii eoru, 'ill*' in.D. Thoma: dOCttint .era fun; . ueneus S. Sttphaiii Salmanticentis' ,t'e.u.lHut intelligentiam pofiuiarc, ~tO!mpJcll:3.tutj Ii.' : tP'lex aR'ehla.rur; eibfm{).di "OradohUI~ltjru$

_ quz vero fal~a {U~l:lvt re(puar, &: ahc:ris ~i~ " pro Epi.r'C!P\lJiben~jaiondndie. S.Thnmi

cel'nat.Contraenlm eG,qUl3 hoc modoeuam folemnirer dand!!-.,ln hac formula, . .

in quihufcumque' libris Gentiliutnlk Philo. '.. . jJt",dit"" -& iIIjJ().iilt ooi .otnnipotms fophorll!J1, imo ~ .bifrc,?CO~m1;.c~Je(ja po:: .. Dtui1fJfliP',. B.Tbomam..4lJflinatem.V.~rgi •. celt i Deo petere mcelllgentlamet:z:9fUD), yt'.·. . ntm,'f)o!1(!1"tm ~ COf1/tjfor'lhfo'!l'Iz d .. ittn~ " rerpuac mos.&: reijciae, At, cum l?ofhdat e~ ~ {"pimtiil ;~ IrI}It'aitnrl,B"lt/iam/ulJm {anitil 1IIuz-docuir D. Th.inrelledu eonCplcerc ,·noll C IJtI,.'.ftbu~ P""gllrl.& 'l'iriti,,;hus~ at lu,e '(/e~ ad refpucndam, feu abijdendum idpoO:ulat, .' •..... fitlnis.& tloCJ"intiinttgrit.ti ilJutf1inan !fl.'. fed 3" ample8enaum.& intcl1efbl pe~etran,,:~. iJign.~t#j,Ref.i.A.mqj. . . ' . ..... . ~ dum; nee i tJ hi s facie Ecdefia. <Ii if~rentiam, v(.' E t tilli jifJl doC1"i"am i" m;;jtatl.& tb,l~ po~ule~ aliqna int:llige:c s :J.liq~a ~e~pucre~Jj ~iI~1 fpJdata~/lt1/1isp',,.m;/it ad#lrjarttiu feu 11) his ,ql1:l~ PQCUlf vencaeem IJlq~nlre; fe~.; ~ellJ pi/UfltJtUt'l,tpfioOJ m rttl" fidt,6-Plrfi· ab(olore. & fine Iimitaeione.ea qua: docuit In~ '. _,,.anIl4 in foa t)QJII.tati Jignt(lI;' "oJlftrma~

fe-nettu cO,nfpicere po[tulal"t·ergp,fl1pponit r,~RefAitJm. . . '.' '. ':

omnia dfe digna ,qa~ in eel !eaua(I1pl¢aan~., fl!!tittnfll in fo/t ¢)'I'4p,.mati, &- i. bon;;

"tUr,nonquz re1puantur,alioquill non omnifi, tWeriOIlJp,,./iut1'anUI;iiuipretibus,& meri-.

intei1igeatiattl pollularet, {leur. [lee trror\10l; lis .a~ titl"na valiatis p,'tJ"iii'llilitiain ,~.

gentiJium,ttut .h:r:retjc~rllm, fedtorcm ! ~ui{ i~m lpfo. ~mPtr HuirlglibuJ 811.udQS lid a,.iL

erroees dl'c:nt rcprobatlo.ncm fcterct, no 1l1~, Rif:. Amen_., ':. '., . .. . :-', 'i.

celligentiaQl. ~ ~lC {coliC Eccleli:ulC'rc.qt'atc;JOtC'gt:.ltat~.

at;

-c -

\

. i

. \ /.

'.',.

· r94' App'rnbar;io doetr"inadD.:;Tholfi:

· ac'fol id i tate do~r1n3: D. Tliom~ 'killam' ac~ At, p0{sir)&or(ttjur'tttt;,op'prJrtttt!irt~/I,i.ta'fJtfltlii

cEHuauit fie maonilicautc.fic II Dee poRma."! refolutionibus I).Th. E(c1~ha;m.,;tuhi.l~falfi·~'.

ujr.'~ .' D ~ .. ,.y ," ," ': . ':0 taris.a~nofierc.Ne"C tam.en~bjllted~~~~'d~~

-» ""~':' .' ,. Iide)ql1la'nt)n"cpl'i)pOnlr-llr;:"lu~dc#iD!turpel""

" T E'S T 1 il1'o "IV/J ';4.',,., S E, V J $; Ecclefiam , de hac enim conOat· tanqualt'l de!

'. , ,,'d' ; . ; ./ ... " (., fide:iSpiritl.1fa,naorcgi oc~rr(dhdc'6nkni

. 'Af oft J 'e;' ,.ppr,Ob~~t~ •. TJ .Thorn.: ;:;~: do) quoduon (onll~t de D. Th~~doari:Da"'~

. df1[b~{nfA"'~': .'.~; nee ilia fie proporutur .ab Ecdefia';Jedafti:

.. , .!\y,j~; "i',: ':'~,.' '.f . ~rit12t:l'9tirl~a~;~.irc:aio,,~!~~.~~o~:d~~~~:;~

EA tanttim":l.Iferc:rrniS,'i quI' a nullo .negart. no pubht':I.. :'.'. ,', .'" .,'.c'."··-.: ":'

, coneroeerri :vepbtfdttt, f/ t,~lt omilF.partc., .. Hoc ide"":v ideh~·E.cdc{ja:tqila6 .ttadltiOoil

fir[1laiitrcfolUtiO'Il~lra' at itTerrie i',nec ali. lJe Vera firm~t unrapproh3rc.dunUd' ]ea.ioni":·

aliqu()d'~ 'v:W@,atic'dubieratc authodtiEis.v 1~ bus Brelliarjtpto'fdlo'S~Themal' ref:"ert;ip,fol'li,

Joraodo eedargui pofstt'.· .' .: ~ . , .:.:' B S .Doaol'"e~fotjof;IDJil1dflj.fo;'N;J1fYRdfi;~

'. . igiluI' primo low occufrie ipfa cand.ni:t~""-; " rdnoi: t~'mfiut#o,atJt labo'el~!:p',perijk .. ~.;

· tioni5 eius Bull<d Ioanne XXII. edJta In. . qtMmrJi"iKitWtraditt#maecj.piJli.H::rc {uml

· qua Pontif:x referens inter alil;id quod ,per· n1.1tim:in Br'eDiar'ij reaiot1ibu~. Rem tamCll1

tinet ad eius eruditienem y Be. do CiriU3lt1 ;:{jc' p~ulo fnlius:hiRoria til~s l1~rrilt ~;qua·rri{l1~r-3.·

· " de ilta cenfett N41n& infpimuftiemg.J~;&. C!C GliiJleHTlo'}1ho~o c'lt:1UJtm1S4Cujiml/'m.

· iJiut,pJ P bilofopbi". par.I ibm, .vrwolf' ~. t,"" qui i:; Yfi~ in'S:: ,.S rt!.I,.ino (quod. !II in !el'~~ / .. .:.'

ot;lJ.ruJ,fld{)p(ra"'tut'.t~l'raminel:n(jn;eda"" boru,foi-o,oJJ!fo4)curn Fr. Ramalb{orlo{r:o;

,irlfoC,.., S criptfl.f.4,PtJ!/~"'I".m flpt,. ~otlum; ~'tt4m'~Ziqui"~fr(,lt,.jbtU alfj4,?;'d:~iJPr4_.

tlldmvetw ujlammlum !crtptajplut',maque dWjJto".um~ftlh:I(J "aplUl rjl. AnIma lItuJuzt

slid Dei apmQ ·.td Dtdautlem ftddquedila.1 tUuataad viJ,t'latttn diuma.()um RRtt;ntollJ~

ta'i(m~m, .e""4i$.ionWJ9.uljludtriti~m da,..LJ Jit,,. dfi~ abjlr(J~iiI J finftbtl4,' ~ jii jl4_7'el

" (cum jCimJ ejfil)f411!oja (cu11l rf)!ftJ~~} n~fL.J loim imtiiobili-s , 6111nll etep,rlJ'#lIdmiral'i.

· abfquej}uiaJi D~j tnftlfton, R,r Imt. Vbl.no~;. &- rJta~iriJI /otbr rfPpi/rontf'if/ari IJU()dfll~

" ta.ndllm ~Ct Pootlfir.::cm IOqU'l, nonvt partlcu.; C. oltturat in/~njibiJu>& neflitnJ quid 'filti/. larern Dodorem,al1t101um; vt Encomiaflem '. Iud, IjllOd fi tf zJJilo;tJr€idijJeifrtdri{v.o';tjuitji'! ad commendandam .~, laudandamD, Thorn. . lIit;' fl'rio flIP quid bablbat.fl!!.i rcffiodi,: F,.. dottrillam, fed veredocere:. ct·c.1thedra,cutU . . ttl' fJ!fter M i!gijJtr ThomtU dJtlmpJanr ali,:, fit illa canonieaeionis Bu1l3; in qua Poritifc!¢' . qua,frfqlllrJ""- inJP.ir~tu 1'(lp.it.u'}fid;wlI.nqtJ~ au_horiratiuc: procedir.Non auremdiele PQ<.~ tanto f(mpo'l't jiltJttnlmftJfds jicaiz'll1"m " t!fl:'x P. Tho.ex fpeciali Dei j nfufiQne [c:tjp"" fmfibm. Vf'1de &- pqft alitjllam Dar;; iuil'P"'" 61ft: omnia , f ed pcrfecl(fe, quart dicatql1od~, ai[Jru jtirirn fi4ru; ad M "giJI rum trah-erls ipvltimum ;.~ pcrfeClum iudicium.in-Icriptis' ··.fum pe,. eappamjortittl',& qltafi a flrnnodol':(uis,n~ fine Dei infufione perfecie.Nec cDim.' .mitionutpfom v/tilfJlJ '~dtauit.J!!!.ifoJ}iral dinina Infufio vno tantummodo. fit t fed .ali· , a;t;fJ{aintiJd, tibiinjirreto ;t6Ue/o', probibml'

. quando fit cum ,tqta plenieudine, ieaue Spiril,' m ;1J'lIitMntaalilui (luMaJaie(:,.,:."enit_/inil .• tus fafJetus f.e h~bcat~ 9~ diaas, '" fcriptod~~' . [triptUf'itV1'" ,~ui4t4/;a fit!" t'l'Ji~j ri~a~t".; hun ea quz3U~1[,JcrJblt quafi calamns-Icrf-. . 'luoJ,a qZfttfirlpji 6-dotll.,iniJdiclI w,hl (1'_" b~~&,tuQc.ep.am apices , & iota 'Iniifuij1ma D 4mtui'.".iJjmodofiimtiammeat:n.. qUam h"". habenttcrtitudineialiquando [oHiditigic-in;;' ': bui J.u~lo,&'1J.tUl mihiimpofoit finn» do· fiinctu f pe'ciali(Hcer priuato )oe erret aliqois:" tmtii,& IX borJPdo in DlO mID, quod ficUI

in refoludone v ltinu.detefminada,lidt non . nunc r/FliniidoE/t'iHlf ml#l~ fie ,itlJ ,tt;' finil

a.fsiO:ar eifped31 iter.~n,.tOl:a difput atio~eptJ j-- _ oit« mea'. Idem paul (, poll cirea 6oc:m fit •. quando perfettam Icienriam infufam .d(m:tt~., iterG Fr.RaHuldoditir S. Doaor,vt poftca

'It omocs3prchenfiunes,&:.iudicia cerra lint;' referemos, . . '

Ii cut Icienria j r.tUfl Chrifli. Ex: .verbis aueem . S,,~.nJt,fij tjJltmlJH1tdh Sedis Apoft:dlk.,

~' Pontificis,qu'jbus af5rmat D. Thomefcnpra ..... defllmiturex:Bul1a Vrbani V.pto rnnsJatio-o · . 'fu:l,non..6ndpeeif1li Dei infufion.e perfecHfe,:· , ne facti eius corporis ex Foffa nona Tholo ..

not] obi igamllr ai1:;erc quod habuie (pecialein; fam.Incipir bzc Bulla LaudAbilu De!t4.apud

.' infufionel!l,nifi illo lecnndomodo lid dl :zd . mfitem FlafconemanDo 1.?'lO.vbi fie inquir.

perf ci en~ll~l, & ~ l ~imo determinandura i ted' 9 am '14m fl~rum 6- 'l)~'~r1bil' i~"PIla71. (UmfpeClilhsDel.mfLlfio acl:falfum·eiIc 'non Tbomlf tII..4tpdM Ordilill P,~JuiltO,.tlm

. Tb()~.

. ,

;'1'9,5, , ...

'. . ... .' I ..

, 'Ibolofomdt pl'OJ:imo tr;trlsjel'endtim; ",{)I ~t· Aclefh redpiuntur.' tl!od vera Rornana Ec-:

,mde.tes, quanta J Deo foientia dotatw Or· .: de~3. ~ fie eciarn vnim:·(f:lliter approbauecit ,,:~:., ,,'.

dintm!ratru"! Pl'edi,a~ornm, &EtdejiA_m. . :,cloltrinaroS~ Thorn. ex rli:ferendisdc:ctetis,"

oniu,rfolem ,ll,#rtluertf t II' B • .Atl!/!ftmJ - ~ft~l1d~l)1us.Pe precepto vcroVrbani V.pro,. \

'V~~igia ~nfi.9utfJs,Eu~ifi~m tar/J,m ~oari.·yllluetfir~teThb~Ofab~; non eO:quod tiirpu~ -~ '-<

. rJu.& fltetys, q~a plut'lmu adornauertt,&e. te(l)tls~ThadreusalcitVrbai:li.1rt1 C'ommendaf-

Ee conc1uuit: VolumfU info-P,r, & tino"0fed~Et_rinahl ~.T.hom.riihiJ preccpiffe.,N"os

p,../entio.w 'Oobu in;u~gim~l!,e dit1iB.'1bo- '. verba Vrb,anl appen~mus.l>!iusdidt dota. . '-_,' -,1_

"'If dlJ8rmlirn tanqttam ver,at,am;&Catbo- -lUrnp!iJ[e p .T#o~/ti~iJ';a J. Pto, E':'ifja,,; ':_, •

li,amj'e8miini)Mndemlju,jludeatu totu vi. doa~t~u,&lmnt!Js aM!"affeJeqtttfU tAug~

ribtu ampli;n.lta '!'on[ifex: V~ieodem fe- ~lj11g1a~A~ ~o\lhzc.t~ cC?~ertdati~?Et mag:.

re tenore docere -videtur fcientiam D. Tho. ' n.a• ~ l;b~ullg~t P~Ot1,fex; CZ:~no;'t p;'~Jmli~m, . fuifl'e fpedalitera Deo , dum dicir , quanta ..' ~o~u. t~lUng?mu ,vt~nrl~ B.Tbom.fi. .', fcientia dotaeus ~Deo fueri t , quod venig i j S B. 'liem Inl t anquam t1trld" amt& Cllthali ,am .•

Au"uH:. in6ftens Ecch:fiam adornarit , quod . ~id ell iniiigimilslAn mera & fola laus & co '"

tanquam Catholica,&' reridica feaetur.&:c.~embtio. qualeln poref] declafriaridd craroe

~~ omnia in!igncill huius Joarina:: appro- . inaghific.are? An fupc:rioris pbtdtatis iritpo!i. oacionem G~mficant. ·tio & onus, quod [ubieti:is imporiiturHd pr~ .

Hieronvmtu VvielmitU in libro que Icrip- : ceprum vocamus.quidquid fit ii1qti~tb ngo-

6 t pro [crtptis D. Thorn.feu de laudibus ip- ~ re COnllrsngar~_ , C ' .,._

fi u ~, hoc v,bani V. edi8:um refpexHfe II' ide- '.' T trtium t!flimoiUilm (lirnitur ex ~ ulli P jj

rur cum dixir, quod Apojlol;c" SecUs foHns . V.fupra jam citata , qii:z incipir : 'Mirabilu

"Ihol'J'Jof Joflrinam pubU,o edi80 prob,wt. newannO I 56j.vbi fie Pontifd::_ '1\[am & .

'E cr:/ifi"que[e8aritLim ,radid;t. Cuius verba mj'rai'u/'of.um jignis,qiUbuJ {erilifo; Tbomd; '; ,

Dermicius Thaddaus in fua Nitela referees, . -perpetuaverA pietatii opera "obi/ita,,; vol"ii' -.

plg .. 4 J.& ~i. d~fider~t ediaa_ ill, fibi pro·, i",ex~a~jla :nd, b;fjjg~~tu,& ttrtiJ!imli.; _ pont,ql1adi publica Gm,qU?m<>?0 [upprclfa? . 'Chriftlan£ regu_14iJoflr,n.e, iJUItS~D()aor, A;., V,.bantU autem ~intfl4, .nqUlt. inpui4fa.:pofiol#am B,cleftam_ inPmtil tonfotatu b,e. EpiPol~ dpt!ri1J~D.TbOr»."!bolofathl V,n_·C :-,.tjibfiJ ilJup;auit,MJuBiUfJI.r!ror. , (j.,,;"~ . .. '.,

_ue,.fitMt [eq:JnJdMIi, &- ampliftcM!thm 'om· ";XXII. pr4def~1' nqJIer , ,.Of) m Jan80rum .

mmJauit ;tja.oJipjiUJ.$. cotptU aalfJl ,,.tmsI4: !num~"1Im ",lat~ ) Ji'i !!fIiJm 7i.bfJu ;,tJJftzrifi •.

tum./it ,nibt I P,..tctptl; btldiWImt'Jonejitou ··tj_u(Jdie nuncetiam,o#tur,anniiJe,./ar;ohono. Ecclefiee earn pU,hUco. edil!o P!'''fi,,!~i~' • ~~~ ..... ·.t',,:·leb.,.d~~iuJ!i'. SIJ'luoniain om_nip'o~mtij trakre. Ceterii Vvtc\rnms folfiptlmodlxlt .. --;Dez prriutdmttafotllm2lfltW ..Angtim ttJo ... Sede Apo[lolicam pnblicoed,i.B:b probaffe~ ."tlot'uvi~&vtriMtalnlf."ind,tX eo tempo", .:

. quod ved.lsime &. p1enirsi~eJaci.t Vrbanos'-'quo '~lifiibt14 tittibtu aftriplw dl tmMt~ , in hac E?lltOl:l,& plures all} Ponttfices.quo~. ' .: 'quA Jezneeps e~o1'te font berefts tonfufll & Vviehnius non pottiit videre, & Dermiciost . 'fo,nilmti,rJi}ftparmtur, &c. Pergtrque Ponvel non legit,vel difsimulauit, & nos rcfere~. . >tifex ipfum S.in Eccleli2! Do Ctorem deftgila:~ nms.Dicit etiam, Scctej/.e/eBam/am tradi-' "re.eique £enos dies decernere.prout fupra ii _Jijfi" Id verifsim?n1 ~ft, n~l_lldoarina, qu~ , .' -relarum e,fi .• In pn\::~enti fol,ilttJ inter aliapon-

- ranquam Cat~ohca fcaan ,lubetur a Ponti- . ,. deramus 1?lUm <l!!mtUrr1Alce~.e.quodloa,!n.eJ , . ficein-v.na V uiuerfitate; perinde eft, ae fi 001-:' ' ." XXl1.mtracu!ot"t4nJ fignu~J 'lJ. T bo.edtttl; nibus propoperetur, 40ctriria enim que ell:: 0 & ,ertij1imareguJa Cbriji;dnofJoat'init,-qu~ C~thoiica.& [am pro vna Vniuerfitate ,pro,'.' ])080,.S • ..Apri/fo/Mt Bee/IJam jOujlt'4uit~

. ornnib,us Cacholica eft. & qum\ potelt in vna,; ipfu~ in!an8o,;uffl T/tltnt"um reteli«. CefiJit

V niuerfitate [echti, patdi: & in.omnibus, . ergo doCirinam-D. Thorn. dre cettifsimam , Ergohcc propofiriol icct ad vnam V niuerfi- ,.' _ regulam chrifrian~ do.8::rin;r; ,9uo nihilal riui

tatemdiri_gatur,ab omnib\l~ tame recipi po,; poruir Sedes Apofiohca de eius do~rina, aft.

te[\.It,totl Ecclefie prop?t'l1tur, quod refpe. firmare. . . . ••

au .,.ius approbame. In mre,fcre omnes de..; ~um autmJ tam p.c:rfl!l~U:1 Gnt hU1U~ Pon~l •.

ciGonc:sad par[iculare5-E~~ifcol'OS,3utEccle.. 6'lS \lcfba.fie magntficau5 S.Doa:ons [wp"

fias diriguntur.ldem in decifionibus-Rot:r~st ta & dOa~l~am.ea ta~c:n :1deo.~nmre acce:-

Eminentifsi motum Cardinal ium declaraeio; .. pi t De~mlclus ~upra ~1 t, V t om~mo v id~at\~r .

mbos; &. uroen pro Wnilibus'ca&IDus in ~~ nOIllc:gdfe,aut l8tc:lhgcrc: noludfe POot)QCIS

YCr~

, ,

Difputat •. .I.

. ,- ,

':'"

, r:'

. . "i ::

1'90 Ap-probaciodo6l:riiix 'D.T;~'6ri1;

vetba. Ait'.clljmp3g • .,~'.Qe4' ~io.v.imj1onu- j!\ .mentis vnI.ld ~e:lpoJitjnosi.'~cdpli~ all!!: ,ttJ1"_'J.OJMffiI'iJit.i;;d~ibJ;{mm'(Jpp-;llat n.~,!ho .. ; C!en~ensVH!. bls. ad N~"pchta"os. »;p~t' i'IIl cbl'!)'iilltutdoBrl1'J¢_ngulam ,ft4 a.mt c«, ,el ettlOne D.111O,nl.m patr.onumReg~u,.& re-

tt,.tiflim~ regula cbriflf.:zn£.~arm4 addu- melad PLO~egtmNearolI~auumllenel~en-

lJtJmfii¥fo Io:mntm XX I I ~ vtttlmJa~l!()rU tannm CQm~[{m.ln primaepiflola.ad N.e~-

HWUI'O tl4fc,ib~1'et;.,~ e=«. re-guladmt /? , P?l itan?S, ilL P.onlJfex de n.Th()o:..e?I~'t

'rlJl)rP.#onfutqffih.e,.!tt~o.J. Crterm,napertlf.. . (dara eft hac e~:li1o!a anno I~O j. & rncrpm

fimc,H'crba Plj V. hie Author derorquer , & .in 1j1l0 l'Jo,'pqfloralu, &c.)PJlpruaente,rlj'!'

planifs_imu~11.ienri.lm ~al{a!u)mel'gi[ catigine, . c~gitatiJdt"twuO 'iuita.tiJ,p~t~onr) afliflen_40

non e1llm dlCtr Ponrifex iha verba flcut P9- Clue vqho alUtrl4y/ol&.ntattJ mterpret« 'Ott.

llititte Author (eil. .ex cerrifsima rcgul a do- [anEJitate; &- mifafuJii claro T1Joma. A'l"li-

. ',ttrjll~ chriHianll,adduCtum Ioannem XXII. nate. c!/.it!Sdoct1';niitantutJ')ftlittjtibUlllm~ 'Ot

· e1c. Se.d dctruncat claufulam ,& alia verba cbrifiirJ114 crt/iitionis flu:, diu1r'Jum ttiam it·

omittitt6cque integrum Ieufurn non reddirs /tldhabefl:tejlimonium, l1mefi:l'ipftfii de me

Verb1- aurem (unt in Entia Pij ".vt fnprare- Tbom~1.1 n iecnndis lirtcns eodem anno ca. ..

tulimtls,vbimanjfef~~dicjt~c.AdJuaumf1Jif' B tis,qu:di]Cipnmr,jictlt Angdi)&c.ce D.Tb.

flloafJm:m X:y._l1.mirac"l!!orum jigni-s, qui- '. f:c inquir ',R;, !l_qtdd6m_ honor ,,:irtli~ibuJ ~ius

bU4Dcu,.: nobtiltat<cvo!UJ.tjc?1tr,mJuutJ" &- Gmf) adrmralJilt doEirma conltlnEiu optario.

re,.tiflima cbrifiiaf,·t1J 1"cgtf.he doSrin~ ,qua s. itlre debetur« 'ic dotlrii2/£ quidemtdfiuJl ifJ9

Doiior ~4.pqJlfJlic~ti'J. E eel c_fia iDujirauit.Vbi gem Jibro,.um monert«: , IjtJOJ fOe brtuijiimd

· aprrte pomr duo moriuaquibus Pontifex ell tm:po,'cin o mniftre dfcipl;ni#tim8{!nertji~-

·addudus,~ 'l r:ruf\ltiUt' perriner ad ~pfulll D. gtd.il.ri 0 rdir,q,ae; mira perJPi,uittite jirJe vU~ .

Thorn-fci :.fig.Il:l. feu rniracula ,quibl1s j Deo prorfos ~1',..(N'e confct'iyfft, in. qui/;tJJco"ifCrt~

ell:nobilitatus,&regul-a cernfsjmachriflfa- hfUdiJ i7_:lierdun flmttos r.Al;if,flloJ Petndn

n. ~ da8:rin:w qm iP~eEcCiellamillUn. rauit.:h~c & l!.ari!um collo.'1uen1es,I';cq(qu.,£ illi 'luoj'daw, .

enarn reg!,1laaJ ipfum Thomam· pernner, . Del :i:Jli1 entJi'i'lZntfJ habmt , & quosdandt....->

quia ea djc:itiUullr.1fk Ecclefiarn, no iljllllr~- confi;riptolCxprifFt Cbrtftj'Dowini 'llOC6 dJ·

.uie ;I!ltem~.E~de6a~~, nee confinauir ha':e~ pl'obJt~iartdill~t'D.eniqtl~·lnJitterjll ad Pr~

fes,nlfi doanO'.~.fl1?~.r.hn1 ergo, &: 'non.aliud "-, . regem NeapoliranbmdeDc'Ihom, ficloquivocar Ponrjfe~ certifsimam reglllam dodri- "', tl!r:Cuilu.diidno C/"lJtiio·. &:talefli doff,.in:i~ va: cbrifi;.lnx. Aurqu:<, alia ell illa regula. gua.. C miraG~Iif."quiiUt'quidlf'IJiDufl"i.J m~ritoapuJ

adduarn ell Ioannes XX; T. v.t tum {anaQ'" :,joemotijiimiUndti()n~J,fomma Chl'iJliani nil ..

rum q.l~h.aJago afcri berer 1 N a . ri efl rcri.p ru- . . minis ctlm la'l;ldt .• alrJ1le E trlifitt 'Ytilil ate u~·

ra, tradlttones~EccJdjre.;il1rhonta"aut p~t¢- • ~/tbr,#ur.,Etjnfra. Et "OJ flhmtU., vI deal

. £las a~ c~nonizand?m~autr. qu.~ efl: alia reg~- /unptl'!at:;ere!upplicationibtIJ,jtd f;ui(' cert~

la c_hrdhanz doBnDl,nullunJ iflorum pO~UfC: . ardenttoJ"t, C]uI!dam fJoJuntdte anniamus,quod

monere, feu adducere ~onti6ce mi Vt' canoni- f!J. nos ipJi Angf/1 co buic iJ (JEior} ,& Flf?Jl 1'0,

f,aretD. Thonuncnenim ex regula mOUCtDFf &Vlolius Ecclcji£ chrjJlian41'1omine plurimil

feu addncitur Pontifex ad canonizandere.fed liebtmul.·· ,

Juxta regnlamrex motiuisautcm qure ad ip- <' 1)enig"' Paullls". in;Rnila quadam ad

{urn fun8:um canonizandum perrinenr.meue- . Neapolit3nosanno J 60 sdn eadem mareria

tur;ifia aurern morina ex parte D. Tho.fee- Icribens.fic de D, Thoma iilquir: Splmdidi.f

rai:irairacula, & excelleneifsima doBtinaqlia·.·. " . Jim' CatijolitttjkJ,i atbletlf rJJ. Tbom« Aquiw \ ipfe mull:r~1Ujt Ecclefiarrxhanc aurem Pond- ' ..• natis,crtius{t"iplorom eltpea milil.-mJ Ecde~ JC!t;vocat certir~if!1am regulam c~riftian~d? Dfi4hte"dif:;r,!mt~/af.a:licit~~ did?t j.b{irionJ~· CiflD3:'.~t. non dp'.'t,~.egulam fi~e~)fed doa-r~...,' . &ventraltrmtmtndm m"gll ~magffqlie .u..

, 11Z" qUIa. m~e,r. doatJna~ vol UIt . JlI;J III Pontl~. ge,.i plurimuriJ in iJj~m;H(j gaudemuso .

fex, ~rce~UfSlmJ~C~!DtT1endare. Igirur .i\.u- .. .Q.1!" jitmmo"r~m P6hfJfitilm approb~tJo-

· . rhoris flu rus ex.phC3._\lOfcu fug3,ex.folo vcr· . nes, & laude-stante funt J ramq; per{pICIJ.~

. borum Pontificis tenore, &. confirutlion~ .. 'It nulla indigeanr declaratione.ane ponpe~-

pr~dud irur.N ec reprthenfione caret Penri- tione.nec ab aliquo Aothore contra dl~s.qt!ld

.6cJs verba fie t.runcare, aur invertere , idque .·qllamobijci fda. ~id autem gerierallter.;..d cjp re.qu~ ad r.hm\llll~ionetn ranra '::l.l1d;s:, & .' omnia haze rcftimonia aliqai :refpQndeaot,

{plendorH S.DoBorlS v ergere porefl, . '< Ilatim referemns;' ' .' . '.' ;.'

?';~ !};t",rt1il1J t·dlimonillm' ~ll; ex Jj~[eris eIe: NOrlli11 ./",,1 (olDmWle:iU~ C:Jo1giUG1

~.. . nno::-

»

Dirput,.T~}: Artic.II.·': (9:7

fnnocentilVI.in qllodal,ll [errnone vbid;~i(,: A. tl:~r Fr..l?;!,ne5-~a~IOh~~iusl'roui~~i;. ~trpa~

Ie fertur:HuiU6'Do8o:-u dotirina (fxcepta Dla:,o,:dIOU Pt3!dtc3tOtii. E~t(l~ JI:l,I)Qt9L~e

tiltionit:a)h"betpi';' G.eteris.p1'0t.rieta,m2V',.. o.ratio~ib~s habids i~ Cpoc. "tri4~i?J'[rt~O'

/JOfum cj1JOdHr11 iJi~nd{),.um, ventattm fmten· ~:Ol~:ln!Lt 5~7. .Sed illnd in.ter omnia pT"!,!cl:l::,

tia,.u~Jta 'Ot numqu~m f.ui ta~ uj'Juit ,inUf-; qf;".!m.l1'&~ t::ieb;,;crrill1u haberur, q~oVq; c,xf':

niatu,. d tram;t, vmttf.tu dw:afi t , . & qr1. ~J)1a! v~e.l)Fta~,I!lne:~t9; all rcql~ L~; .9ll() f~~Ill~qi

I~m impuqfJAUit, ,jempe'fuil. :J.~ .VCrit4tefu;: #}:orc:my;enC9bll ~ ~.lll:!: ~Y')9dti~ pe,'ume·rf.!,«;a, '. . .... ~ .. ';"''::,

p,l1~ :S~;ht qui.de,boc.du9od,qbit:;tpr, &. eins r.I~fe~llt~~~y,I1~i':p.pr.i~e~~claf~r,if(i1~i~ffA?

V eritat'4 non mnltu m lidunt. Se'? res ~fl. mag: 1..lJi :~Ol,l~d~f:ilb ~I;,f~.o.r~;1~QI1)I1'~P,~p,E.~~ ig~ .~t~

oa rradicione ad nos vfque deriuara, &, multi . PJ;,rf~,ur,~I;:·:pal~c.~;pa~~~t().C~~1\;lJiS·.,l!qi f\.l;~lttr , '.

A!)tho~eS'id referunt , & adriliEtunr ~fat~ruF i19USr~~n:!S.~qU1,t~(L:l~l!ltp~a:qtDl(J<lnl;.~l~.

que' Llmbcr~lJs de,~onre i~:l:l1)ris: d~ al1i.~ ]~~~ua ~W}'~!l'l~.!~~()~). 2; f~~~l?nri~(\f.~?~~ri~ .

in priocipio,lmprefSts COI~JI1fjJ !.4:94~~.l ~,er~ . fe~~ ~ .,d~.;~"Xh .• l1i,l:fin. Cerept,;l,b:ltut:.fcill;~e.[

ba ex fu(Hutographo 'exert pfilfc .N.om (5 !Il:~ ,;~ if} ~ 0;'; V ,u.:yi (U:l!igf.(i!i ( ~~ ga~\i,51;?l1r~i:\~~* " ero j n B reuiano ref6rmato Ordl.nt s P r:;rd t·: 4e ere to 1.\ !-i.a ~l dl~1t::b crt' tan~l1a r e'i'npSlllllt)P~ . carorurn aOBO f 6? f.'pofit:l [unr in 1e6boni· :£ !\q;i.f~~!M.:~ in~.~~f~. Cht~fi~ p;';m;!lir'j~~V:t~

bus pro oCtaua die S. Thorne. <,:~ter~m ilHs t,r.t11:t .C~.l1:J. (U()S~~P:o~tOloS,lIl(l:cetJoresW~t'i'

non egemus , "bi ranta [urpent ~opla ~ag-:- ,ri:l.(fe:,His~verb.js :Hocfofite itt meN t'f)_"'!1~J'fJO,~

narum approba tionum ex authentic] s epIG:o~ xar~Qg~ "E~ era ~ fteg onui iJe.re .djlcllllpPl. ~

'lis, &: decreralibus Pontificum. Ilia anrem prxfio l~lffr;lgi3:~~/es jn dkor:d,i;}" dipeJcip

verba non ex decretal h liqua dtanrur,,fed ex qui s ex p~ tr~lm ~q(e~\l ip. di-v oce e[1lp,t,) vi-

fcrmoneejuodlrndicti Pontificis.Vndenoln- dcri,fibiD.Th • .t .p~';F11art, .. 5 .ad .J.:r~n(lr~;

mus inillis enucleandis-Be defendendis rem- :ChriOlLDoqli nil iHi~ verbis nih.' aliud oi'di~

pl1 s re rere, ad r?l id iora fdl:in_3na:es. Ver-e. ra- ,Il.~ lTe ~ q li.5 CJ undo i 11 u~ f;.c,rofan8u rr.yltc r,i u in.

men ffiagni faciends (un 1:.' / "'. .. .. ..p:tfs ioni~ ~illslPen)Qri~ c~lebrarerur.~tfer-

Coruilti. T ridmtini PI'O 'D~ Tb.~(}mnmit.l~tjo. ~t:ur.iu,lTu ,CQciI ij Ii ber, notatur locus ~\ di Icuri ..

, . . .. . . Jpr.Cf1_q;}neius,intdligenriapauluiu h~(it~

Q'Tanrum D~ Thom. doad~:iifl·fi\fp~li:e~· ,s:~tllr;J,t?llru j/}i~'it,poderjs in (;6cjl,ij la~ctp .

fit Iacrum Gon~jJju!D T!idenr. quib~~ ,fol.a,D,;Th~:lurbopusadhuc dub It:itJ'1!~ pl~, .

eurn profecucum ~ue~lt honoribus, ac ,Iaud!- < :'~Qerit;C:9~,il,i_q p:o~itls decretfi fufj~edere, qlli bus, non obfcure indicae (an~a: mell'orl~Po~ 'e~fi:ite ~~~itatiorie de fc;n{u P.Th.:l.llmliq Mtio: tifeJt Pius V,in f;tpe citato dec.reto qno D.'·· '. ~ite.Diln-ru):f!: iudiciillim.1ioriocio d' #et~'

Tb,in;R'defi~ Dodorem ad legit,cum ,mui. .: .:..S.P()ctQriidi;~rut'ltu,cUq:jm1(:niretl1r.nil~i! . tis ha:l'erei,cju~ pofl:S._Do«oris mor[e cxor.. .. , inor:r.6ta ailer'done coutra.D. Th.fentenoa. tz ('unt~vf ac verirare doarinz eius.fuia;epro~ .:de6nlri)req.fefslone ab vnl~c:rfoC 6Cilio fanfJ.ig:mis af6rmat .. quod& antea inquit~ &'liqui, . j:ica fuir.~id,zd hac dicet.qul t ~ libero ani

do naper in Iacris Cone. T rid.decreris appa~' ,roo D. T h.ienfum non dubi t:ltu, fed c ertu,& ruie.Ergo iuxra POti6d~pl~nte decreta ilJa ... ";conG:ante t:IU!'lo fcrupl~lo teiiciunt?H~fe'·Ec.,

Concil;j,maximc iuxta D. Th~doarini dfot, .cll!fiatota,:).m:iarur)fufpedirur, definirio i~m,

mara .• & coceota funt in fidei explicarione , &. inprocin6u derinetur.ne etii rub dubIo:. le~ ,

hzrefulIl exdn&ione.Hinc ell quod Cardi- . . fus D. Th pnnermitt'arur,procllJdubio,.quia; -: nalis Baronius in noris ad RomlnuMarryr~. '. mens Concrli] Thomas erar, & de ilIo poifu':" login die 7.Martij in D.Th.pr:rconro erum- . ,'wus dicere.quod Volu6:,mus oljtpdc:Aug)~ 1;>cns :~i~linq~it~ '1uilqu~ en.arra~efilfi,~,.tt. .' epill.:. Le4i de~ft>tjtlid9.uid4b Auguflino ;g.

. • IJtlO~1J'l' [arJ!!i}1tmus,attj; dof}!g;,m.us.Th~o~O. o f'lQl'at'1 tflntlgufl?, . ..,

gorlt pl'.eCOfl.Jji tll,br8ltir, quatutj, IOtUJ til,·. Rpn. .c .. d·' .n: "p.~ ~4 ~·'U'r...

..J 'j' .1 r: n.' P 'h . r: ,[,' ... ' ~r[Jn/J(} a • t;,'T1'10fl14 r'!l:a. ~t 'J-

!Jat" .. Q:-ftnill,ajanriIM at,.1 fll m;allf"O,Jan· . . ... b t· .

, C" ',. T 'd' . fi· " qfJfnp"o a to.

8o(}t!cumemto {Jet 10 1" tntmo ue"ltaGC,,, . . ... ,. '.. .. '

;nlSlu. Mqua etiaacclamatione,&ce1ebrita-. QVI S. Thotn:do8r~oam no~ t:lhtlzfi}"

te pcrtinere vide zor.qood de D. Th.laude cb- ; rnrnr, Ql!ann prred~a& S~dJS ~pOfrO!h' .

ciontUeu ora eionem f()lcmn~ haberi volllit ex approb:lt,lOnCS, (igm,6~aot , vant; ad' ":-,

CociiHi,quod vix alijs rou:imisEccle6~ Do las' refpondcnr •. Oc;rmu;ms Tllad4a'Jls j~

".orib9 datudl.6cutdeD.Hieronymo cocio ft1:tNitel:!,p:H~'41, it:l,il1 gen~,tali rcJpondet';

h~bitaeO:illeode Concilio.DeD. Th.3Utem ~ibil d8t;fiJ~e Pont!pm tn ho( pa!iJ~"':':

dixit facunde fatis,aduculEte inlignis ~'hgi!" , . rfint; nibil jiJlmite; ttn,ndHm ot'd!"a"i{l:t.ft~:

, . ". . S' '. pr~

'.

-,,"

. ,

r '

- "''f,i'~!1

'_ • , I ..-' ~

'"

. ._'" .

, .

Ap'probatio doCl:rif1x D~ Tbom,

prJfoJ f!ltf1tlt pr'(J p~nji01~e,&:duJotionei~ A jnj~ulal1fl1virum laudarionihus dicenr t qui'

fl~:1urn -vi I'wm m{~1J bm'g:.ru I a~d.atO"fMll t Ecclef a= fie approba nr i nUl :tcquieftUllt? fJC

qlla;1J ex :;4t~tdrJ. Qklldquam ,o"dtnare rnte~~ laudanri non obfecnndant.e Ecce tarlllalldum

"it. in p.artl,u];:m .mrem ) verba Innocenrij cumulano.qualis pro nul!oa(ioDoao~e am-

VI.docet cirsri d loilnncFI3 minio ex quo- pi ior inueni[ur:.qut npxime animos'omnium

dam Iermone, non ~;{I~pin:uladecretjli.Non ad (equendam J venetandamque t3m,aq(JIIr.a,;

con£tare,quis ille lnnocenrius fuerir, an ante' bilem dodrinam incitare 'debuit , in atn.1r~

PonClhcilum idd"x~r_i(:an pollea i denique rudinemconuertitur, & ill zelum zlJIuJatio,;

J}l11rO loqui conm.eos. qU'f malede vniucrb. nis, &' nee ip(.1 tanti viti :f3nditasl ac: bcar.i_;

Theo'logta loql1uritut~ ,& non ex ratione ~3.~t tudo.nec Ecclefie vniuerfalis commendatio,

veriral:is ttudio,fcd ex 'libjdine S. Dodotem nee ror Ponnficum tamgrauist& deliberara

impljgnanr~autpetllringunt.4JPjunlV.n~- approbario SrJaus .coercere ingenia libel-a

gattaJe quid:dixjlfc, v Hl1pra v idirnus.Ad Vr;' potcii , quin fe in S. Do8orem minus pro-

b:\llUm: V.& ad verba CrncifiiiJ fnerur bene . pen(os,& grarosoftendane.nec tantam.bea ..

,It'thomanifcripfilfe, eiusdotl:rinamdfef;i;', tiviri e;loriam ineius commendaeda dodrl .. , ilam &: veridicanvhocrarrren nihil prohibere, ;B na fe pone ferre paldm maDlfefi£ll~. Dolen: qUin &: llij in Ecc!c1i:.t,fac:rint rani &: veridi- ' dum fane (quod nulli 'alii EcclefisDooori,

' c i. A. I ias spprobationes dicit fe non inuenire . aut Cali do cootingir ) Diunm Thnmam , quj

quibus Eccleiia.aur Ponnfices do8rinJDl D. plus omnibus, aut certe nullo iofer ius ab Ec-

Thomx coofirment.Hac 'Thaddeus.' , de fia laudarur ,ficab alljs diminui.& hoc in-

Atitbo,. Elucidsri] ROI;n<r,' & InHi(pania ter catholicos, nee inter perfecut ionum bel-

prohibtti plg.97 r.referr de his approbario. la, fed pads tempore. 0 que temporal 0 'llli'

nibus fic al iouoscenfere.Primo deferuire, vt Iludial Itla vtique de quibus egregreBernar-

.fcripra S. Dodoris aliqualem aurhoriratem, dus Serm.ll' in Canrica circa finem : Olim

&; honore rn capianr ex Ponrificum Iaude.Se- pr4dtlium if!, &- mmcttmpUd implttionu

,undo, v: r declarentur Icripta dfevtilia,atque aduenit j Errt in lace amarituso t1leaamarif

',deCi a llicianrur fideles ad eorum difciplini. 'Jima. Amara priw in nee, mArt,rum, a~.-

'Tetti61 v r amoueatur abipfis furpido de he- rio,.pqft iv confJiliu btt",ticorum, amaf'ijJi-

ref v 01 unraria. ~atto, v t horum .aIlegat'io ,ma mme in lJ1o"ibtll domejlieo""m. I me} ina. f~ciat probarionem, etia'rrifi Aurhorllullzm 'C &infona~ilisdi ?la!.aE~(ltji(f.&iJ(oi~ dlti:orum oilendat caufam.dum ramenoppo- , . pact amtlrJtuao lllU amarij1rma. Sed In gUll Iicum non proberur,vlt'tbo,.defenfionis can- " pac#? Et pa;ICtfl, &- nOlI eft pax. Pax a Pa'tab:i~;r pro eodem Elucida rio pag.176 • in-: sa_is ,pa~.b b,eretitu.[td ,nonprofel1o 4 ft-

telltglt Clemenrem VII To dum dixit D. Tb, !#I. , ' ' ',"",

sbfque vUo prorfus errore confcripfifle , 10- ":. _ Erlo quod Ponrifices non vt priuari quid" erroreformali propertinlcia.Etita ',Doaores in pr~faEis tellimonijs loquan-

fiOOrllS Pontificis erir .abfque vIla pertinacia " tur , fed pro Iua Pontificali, aurboritaee , 8c

.in errore, fcriptir D, Tho. SeCl'indo per folam ,1porc;Rare, nee hyperbolice J ant ex amplifi.

)audaroriam amplficarionem locuturn Pon- carione quadain laudatoria, fed iuxta ipfam

;tificem,non decemendo , nee determinando, rei verirarem ~ non erir difficile olkndere.

tertia non loqui inmarerijs opinaduis,' cnm Nam 'Ioannes X X I I. vt vidimus, in Bulla

In his ipfe eriarnl), Th.aliquando [e rd:raltet· Canonizarionis eius,vetba. iUa fupra relata

&. corrigar, S:c aliquos explicare docer ille ponie : canoftii3tio aurem non fit a Ponrifi-

Author .referendo has expliCJfiones non im- ce , vt i priuato Doti:ote , fed ve a publico '

pugnando~fe ramen illas nona'dmirrere dicit; D omnium,PaRore, & 6e neque Bulla canoni-

fed ill toto Tigore Ctemenris verba accipe- zati()nj~ fir ~ne authorirare Pomificia. Se-

re. , , ' (un~oPii:Js V.in Billlaq\ll Dieum Thomam

Q..u; cumqe /itJt. qui ita Pontificum deter';jr. Dodorem Eedefie defignat • vt Ponti-

, minariones.Ieu a;-probatiotiesaccipiunt, no fex loquitur, non vtDo6or priuarus, fiqui-

. 'cniro Sod perfonas rdpicimlls. fed ad dicta. mi dema8io ina afsign:mdi Do8orem Eccfe.

,lOr fane ita,:ifpkndiJir~imohoc lnminepo- Ga-, fefiosdies intlituend'i, indulgeneias Jar.

tuilfeexca:c:ui.vtomnelI1.3ditum,ol1lne(que ~j('ndi,. non nif a pOteflate & aofiorirnc

vias etiam invias queranc, neranti Dotior\$ ,Ponti6Cis emanar I quod rorurn in Bulla

, hOf!or.&. gloria, etiam ampl ifinotc Ecclefia ilia preflarur, Ergo Donporc:R did quod in

crefcere pofsit , fedminui. ~id de priua.tis', 'illaJoquatur Pontifc~, yt priuatus Doctor I

. ,. kd

· .: ~.

1":\. •. '1· rip' . ·ur tat~ ~. T··' .'." ... ". '!:, ~.' ~ ,J. "'t··· t~ C·· . ·"1' [: .. ')' . 11.· 'c A

U ,,".. . ,~' '! ..• -'. A'-li:. .,.' ~ 7

:fcd-e): autho~lbtePonti6ti3., licer nonde- it "~hli 'b~iiofu6orie ~ot1ib~o~ .p~rfd:W~.& tCfminanoo illanl parremeanquamd« fide,";:V~:a~Il~y<Jlltniniun,git 1vtfC:'~~ri,[ll~ C?:-

·fed :lpprot)~Ddo earn .~(" cori'lriie~darido, v t tnlD~ln e;tlls Tholofam tanquarn vcrldu; ~IIi,

v.riorcm , cereiorem , &c. De quo pollea, l~H;~h9hcam I-nihil omninofbtill;Wllt?Ei:

Tcd:io, Vrbanus v: Clemens VIII. Pan- 'Ylt~rius.6:fo1Um.l~~datori)s ·3mplip~:ltioo.i~

lusV. Iicet ad Ipeciales perfonas loquan- 'bu!lPoounceslt) httcris illisvtuatur , vel

tur , ideA TholofariOs , Ne::apoli ranos , &c~ ~Ia'dt~!'l iUt: veriuti-fubnixZf unr, \I el non, fet!

-ailn:o'cx poreflaee , & 'authot"itate Ioquun- ir.?hl~ '~yper~lic~ loq~tut. St prim\:lm ~~

tilr, &. vi~~~g.)urifdiaione ,quia coofir- l5.emo~untentum, na emm e(t·, & ralis t.it ,do-

.mant ea , qbJ::iNe~politanis circa ctigelldu ~~itU-!S.Thom. qualis a POlltifl.cibus oderi ..

in patroniiS.Thomifaau fuetat.er~o loqui- I.bi'.tut;'Si (c(undii' et~o fa-lfis l:i.uai~)iis, fai1at

tur Pootifex ;ludioritatitie)& iurlldi 6lione, :~iti .oottt'iuam PORtinces 'l!ludant III toni-

feu" pOrcllaie' 'vtttls ': ~ 'non'c:rgo ,vt Dod-cit m!!t1dJl11t}:iui:Jaleem ~lfjtatis periculo I qUI&

parcicularis, ficur fiinconciene J:tll[f~rmo- B -hyperbole ralls eO: quod f3.l(a in re effe ro-

nli: ~ vel epiltola f:lrnHi;1~!. aut fiml1i 111000 tef\:. Cutnautein Ecclelie proponal'lt P-ent!.

aliquid diceree ; Q!!arro approbatio do .. .' 'fic~s hanc Jo8rin~~Jtvt,ca.rentc:ri1 omni prof-:

a:rin~ Auguil:inipro materia de grat:!.l ~ non (U5 errore, vt veridicam sc carholicam, 8ic •

. :a.! ibrtlodo fa"J c:ft,nifi commendando illarn, ,6 hac-hyperbolice di tb rum I & cum {dura-

.& affinl1ando Romanam Ecclefiamillam Ie- :t~§p~nc~10.t:rgopafcitur Ecclefla i Ponti6~

qui> &. 'hoc perepiflolas Itript1&:'ad pecu- '~lbus futnrn~s ea d?8.riba,quz ell. cufu peri-

liares. perfenas -, vt OHdHnus Pap:!' ad .£- . cul0 tiHitatl~. Patet t~nfequentla t qi.;ia.~d

pi(copos 6aihz , HOl'lhifdasPapa,':aJ por- '~'t~ do.Ctrina Eccletia alllcitur, &: inuirarur, v ,

fdTorem· EpJf(:OP-Uitl ,- Ioannes Secun8l1s ad '& omnibus proponiturtvt vetitiid. & carho-

.AbienmD Senaeorem, Ik.t:x'his epHl:ol'is red. >lica,flul ~equi velinr, fimiliter .Ecdt~aorat~

dira eft Auguftini dos'trin'i 'altiori :thod'O ap- " \'t Deus illius iOtelligedtii ei largiadll''Jcrgo

probata, quam fi e(fer alicuiusparticularis '.6 f.tlfo hoc dic.it't\lcl cum,pcri.;;U1df~Uit:itis,

. Do&oris, ergo cum firoilifer P~}nti6ce·s fli' 'pafdt ~?ntifcx. &dt6amilq,afci 'pb{liJlat

pr3. relaei.eornmendenr dotfril1.lm' S.Thorn.tJ:,docnil:l,que habet fa-1Gb-tis periculam;Ec tari4t11in: ~pecia1i inftiti~nc a oeo. daeam, & C ~~'iprc:;Chtcitlllsp~til!nu.sdix~t,Bene fcrjp~~. line vllo ,pr.Qrfus:ertoreconfctiptal!i ~ 8£ a:b -ill de me, nuaqaid amphtkulone laudattma 'ore cruc ifi" i; aprrobatem, 6t. quod ·Ecclelia;; lotutus eft, &, nOn ipfa rei veri rate? ~od au;'

per eam hzrc[jt'onmt tela fcel~dtct elidie, 'terndiiOntPdnrillces,tottun cit ilh ChriUi

&: quod ell:ceirirsimareg_ula dQa~ili~ chrif- 1appi'obatidridirnile. Vllde ergo dici potdl

riane , & denique Eccldiavniuetfalis orae 'q!lod loquntur la6daioria amplificatione"j

Detl!ll~~'vt detfibi inrelli:gereea:qo'z dOcuir,Q_uoti fi Ieme) in Pontificijs decreeis admitquod eft declarate fe eatn~fequi' ,'ergO' ec:idtindnlr·ilh loeutio non fe(lindumvcrluri a fed

modo deb erdici quod aJ tiori moacieO appr~ ;fCCUlldun'l arnpl i6cationc:nibudawria m, er ..

batJl'-'-1tl:lm fi'eff~tfolumaliC:bius paniculittiJ ·to'enet.u:uur tota visdeth:wrum ApofroJi ..

Dottot'is. ~ .. ',.- C' .. ,,· • '1 ,tOi"uOlil'lhisinqtiibusalicuiuifanaitat~~vet

~. liJrJivtr8;,,, quod addi t~J p ontifice~ !liml 'c:x.ceilEti$ teltantut ~ vnde te!fiat quod eti iid

ll:l.tu'ere'" i fcd -magis "V t laull"atore5't'quam ~lllioddici ~ Bi?nifadtts y t II ~in cogloritiftls de

'cadu~dra~Doa:br$se'a encomia ptaft"ncama cxcellentta. Apofioloru ,81: quatnor Ecdcfiz.

I'lifi:titio~ qo:iJa·mlallda'toria~:quattl:Jlelli:.t >Doa:?r~&quoddic~t Sixt~S .V.in ~ulla pro'

Ute:~-Srlru:ogfiJerat1orte.rli€toJrftft! Noll" 0 .S. Booauel'!,turaj&~ha fim!ha: lO'Bulhs unone I't:tnllt£i'emens vttr, fiile .110; pl'orfus,.· ~ 'ni:t~tiO"tlii Sa,nctoruJtOtu accipi porsit fecii~ ,e~()reiibtoS:a:S; Do-ctorefuiA'e f~ripto~ ,&.,. . ·du hyperbole, &- la~datoria amplififitiontmi

tantOm i..llg:d0.arin~·~tl'ibritum 'edt;" t etiam " a "'it ad~o 01 hi I (err! pmdl ex decteris ApCi-_

diuil1tim,i Uud,;habeat' ~ai'ltiij'nlrtil1 '., Bene" nolic is ded'ud,q'-!3! enim ma ior tatiodl ibii,

fcr'p!ilu:d~· mo~ .Ee cUo1.didt p.ros V.'ex cer- qua h~~.jo decretis pro do!l:ri~ D. Tpo? In~:

tifsi[(\J. regula Chri(l:i'ariz do€tririli . qua: S. tcinuell1'ens autem confeqaentis omnibus 'co:.

DotiofEcciefiam i)luftra'tlit; tdduCtumfulf... ilbttli:n~ql1a in ApO(lolid SedE iniurio"fum 6t~

fe loannero XXI I. vt ipfumca~nizaretr .: Deniq_, ill~dqUod ad Clemetis VIII.vet~

DOnne O:aniir,quam'habe3:tHlad ~~~~nlv~~ ba ,dtcitur Jed. ~ollim ~olul{fe D~Thojna~ ..

neracianClft.. 'aplid Eccldiam ? Stmlhter ~c C'_)f!mere:.ab ~mrll pr?rfus eIro~c.fo.~n1a:ll,,{e~

la~v~'U~'UDl'dicit ipfum.non lin~ f ... ..:. yolantatla htrefi·i Ie cum perunacla', mmun

~ , '1"'"":. S ~ cU·

/z,() Q A'lp pr ofD,i,ti 0 d oCt r i ni D,~,Tho rri:::

eil'll10d in mei1rcmJ~riola~~l; & (ob.rle,Ja- A,lll~() pro~~ujt Chriflus, hc:'cquod.:&c:Jc6a

pientcrn ralis jllcidat -', cog~~ij.5i~~~'fQr.i:!&it . ,.voillerfahs a Dtopofiulat' mtdligcre. DC,.

ibi POllcif.;x.V.JlClI~eSllfantt.l;Vlm~t-.: ,;l.Qllll.ra- ;,pcdoCtrinam tantum.,non voluntarie." Per-

bilem cius do'Ci:riN\m .honore.jllo dign~m • rinacirer hz·rcricam"ma~e.rialit.e1( autem, &:

cITe: qllorl'il~ pa.tl'on.lIme:li~ere~l.lra·~t:apoli. .Inre forte c:rraot~n1.? Non, eft hoc Thomac

vnis., Elprobatdodril~::e,:~.x.cellcDtl;lm..ad- ,j~illriaieO.Ec(lc:fi~~ .. :.-;::',;"::.,, ,'.

lJlirabilem,.GuiJ.~Q~:!lh~Q~Jif1c vllo pt(l1:hlS i » • , " , _.".;;; d,:-i':,' '1.' ; ... ':.';:

er.rOte: conrcripij~:ai~lC9tircriPH)sJxp~e,~;I. " :'.' . " :." ,.;,' ,', ",,'

.. Chri{1:i Domini vO,G~:PfqqarO,$ au.piu:it~!~,S'i ; " . .

ergo (olum h:c1u<\it !?qlltitex errorclD:ip:I!:!-:A R' T .LC, V.·(':V s ·.T,E R:T IV'S.

:tilllccm ,: ,&' vp!uo, ariam h;tr~fim, tot.3;ilUa :;' '::. '!',:,:;, " '1 .: 1 . : ,

adlJ\.irabH~i~. excelfei1ria.dpqrillZ rcdudtur' .. ·,: t , .:. ',., .: • ('" •

adill~m~.rfl3.li~uhl~_q_()c.t;riQz,g~a4uDl; nem- ~fl:~.c.(t.r#'tido .e~ir~diais;, a!pl~"~

'pe qUQcf.hrerer-ic-J Wi!). (it~e,5:rorepet~inac~~ ". lioni/;&lsl',a V.7hom.do[Jr;n-. . .:

. .racire facendo qllQ:iin n; erronea , & hz:~eq- . . .,', ,_ et· 'atl.; ,., ::'::: '

,cJ.e{fe porefl. E:r.~lltv.;J.ld(,:ridjcula,~.h:t- B. . ,,~:.1', ,.ICI._ ~r~ ::_';'," ,

ret/corum caehino d.gn; comrnendario Po- :'. .:; -;: ~<.:,., " . :,.;: L "/ '.' ,

tificis~ qui canto honcre .dignum iudieat O. N 0" J,!:~jHs extricationis cO: ·dif6cultas : Thorriam ob admirabilern, do8:rinam: ;quz: ,1. hz:c; ,'''Y~P9:['~ip3ucorllitJ, .. di{put:ltloDi-

(cil. docer ina hoc folumhabet admirabrle, . bus trira .. & multorum a-mula:ioni pcru;a.

:quod [non eft heretica errore pertinaci , non ,Multi ergt) tantot approbanonnm mole .ad..

neg ado tarnen quod in re ~~\etica fitft:llclfe ,dpc;i,,&J9rtaLfe-non ranra Geut pra'~cdcRti

pofsit,aut erronea.Er quis ferar 6.ccatholi~ ;:uric.ponderaujmus, inexrremam Jentcll-

cos homines inrerpretari .Ponrificis deere. tiarn dc~}inaruJlt'~'vt doClrinam D. Thorn.

,'tUlU j Non De hoc potius e U irridere , &. irri- fi~ .appr-gb:at<\n;l eLfe;vo tuer inr, quod oppo6-

fioni omnium exponere ?c' ~idel)jm .am- ;.tll,mnon~.(;arer¢t fnfpiciondlll'refis .. Ira re-

.plius de ram gran4i Dodore. & admirabili ferunc 'aliqul; Ienfiffe HicronYPlum Balbtim

do61rina in hac parte.diceret Poneifex.quarn Jib. de .ceronarione-Iroperatoris p~g.2 8.:&

quod did potd de.innm!E: nota Aurhore , .inrer ali:9$:.idI~f(trd3ief,a$jn Iop.:D~:Tho4

non conui a:o de perrinacia in haoreli. & dedifputat.dH·ju&doCtrina dub. H~Contr.a,:dj... miferischareis, feuJibdJis,.qui fabulofa car- Cqnos etiam declamac Ca_ftrQlib. •. ~. aduerfllS

mina vendiranr , hec enirn carenr edam er- h:trcfesC4P'7.·qui.(tf«;reo.te·:jp[Q~ dic.cbanr .

rare' formali ; feu. p~rri,t:lci? Sinon aliud :furpe8os ,effede ha:r~6Jqui:i:B...:.Tbcmz(Ul-

yult Ponnfex, qq~,m:p~Tbom;tmhuic fcrip- .' -rentia difcdsiffent~ " ..' ,

torum f~ci co~q1.p,re; & inrervlrime for~j$ ~.,: Ii Iy p~raliud ezrremam.cenfent p:i"i1o ..

Scri pro re s recen r~ re , non altiu sde ep Jen~ ~!) B:rma!T1.f<!lum elfe approb.a tam ~ v tv tilt:m

tic ns ,quam de: illis feutiri. potefl , ocmp.i ,ec prfJb4q)Je~,:.llonjtjquodin,oml1i fu.ipat-

quod h1'.:reticlls percinax Don eHiC.crte la~~' ;t~_fit Y,~r3 .. i~I_PO :UQO' itaJ(JUo,,lin nulla rui

. dado, &:, commeadario- ilia ;Apotloli(.:z, Si· pane fit erronea.vel hererica. I ra·ceurniffe

~is l\l.lrrifionern,·agtCOQremptum fanai, in :P;arih~g(~mf.i~uJt:ii.t~m in:<:<Jufa:Fr.loaI:Ulis

;Ec~lefi1J hqlluHl). ~;C:l~lti.tionem:,& gludium' .de ,Mootc:foDorefert ,D¢rmiCius' Tbadd~us

,. :vcrfa'~tl~ .'.+'l1.n1 qllis.nonel;lihilabir doClri- - .in fuaN'it.elapag:·4S':. -EdDhoc~plurc:s JUdI: "~, cuius dum fUI1~.n! .. Iaudes.Pcnrifex pro- .... -qui itaaf6rrne~t ~non:f.errj:ha$ ap,prohatio-:--' feqtl i r qq:i U_u~: (o!~[n ,,{.~>t~~' ~. quod fc:il. '(laD Unes in omoia,& lingula pJaciti Autbprisiqul fit errone~err?r:c p;:~,q:lJ;iCn Et tam llla.g·Ofie apI:'r.o~tur.j (c~ 'ql1id: rof~iiie were.tar DO'> hQnor:e~i:Jec:~rrHt Pontlficex • & tam.. ·approbatlo fie.fa6a lOcertttudlne;& mmlta.o

of(iciofeceh:brat: df.lcrrio¥.mpnrom n!)nl)z:, .te doddp2' vi~-aliquis cs:plicar .. SoltUn,di ..

reiic:am ? ~id ergo:ha:retici feneiene.de : ·cllnt'd~arinamD,Thom.eil: ha:capptob~tio,.

~Uthu::i~at,(;:; p;Th.jm~-, quid de ~ppr.Qba~' nealiquakm;aUthQtitAtcntaC:cipcrcJ&a.ppto

none R;~lefirl, INellipe, quo,d furnl'llcJa,pdat. bari t~"qu3mcytilerh~& probabil~l.. vt.fuPc-

j_n. Thoqla.'.'1uod~9~ '<;:210ni-i;;us &: lix.i~ J~ rJu!reft:t~~Jdo~iaaapud AurliotcmJElutida::.

,iarJ!opjbu~,dici.Jl(i~.etlfqUqd:nan'fl!ntih,e;.. .-j,&Perrokiuni,Vidimu$.Qg6dt'.Owm'nf-

~ . .rcrlClCl.l~ pertfn:u;,a.,A~)·'ft; t,~pe.bra~qr.10lhll'e9.~l)~.Jnetta.tnfinc ifti~:ap.nm:ationibus

, ~~anc,~~-:f'pi il;.1tione,rn:,~'. imll)',1 {qlrJiua1H :!PiJb . S.edis Ar.o.RoIic:z.dOii:riil:l n .. Th ialiqtulcm, .

Jiilllf' .ft hoc;el~qu94 ~xpr¢U~Qre{(I~d,i,:! " ;.immo .&.-'.lU~: :al,,;horitacemmbcllar;.

-' . , f" .ti.

I '

: ~.

"til.irque~, p~obabilis apuJ omn~s, luJi,C!. A bus &~te!iz..ll1ulitlm' doariniD~ Thoni.it~

batllf, fl&._ut alioruOl Dod:orum role mnium . rribucJ\rll1tn dfe nu'Ius-' l1.mbigere. PWdl• ,

doi'lrioa- iapprobadonc~ habet, ~idergo ~OI!pon. obfcure v~tba .Cle·m~llti;<; VUI.

~pljri~ euppl~bationibus iHis illi.etl Oldie- ~nd!o~:primit~ ~pji1Qi:1, ad~Ne.arotil;u::os:'·d~~

aum?H:rc eft dlfficultas •. , .', '. " ~t~:~:l.,f)~·.~ Curq/: "brift j,3n.;'·t:i(f¢iri"'tJftll_''i}U~_' '._

.," P: Sf!artz: romo I. de grada prologo- , A"f'!.but~'IIfJ_Jl'.it r~~ itl(ltli Hi.,;,~ (ji14inum '-

meno 6.: ~ap~ 6. Dum. I~. _loq!lCtIS .dcGmili (f.:qh1Q,~i,~~ (r:!iiJlti(/niIJ~4 h.~bt~t, Bm';' ,

• IPprobadone fi.ft~:i Sede A.po~c;>iica cjf? .(f"!PJf,1~,jI11!f1~otl;~.: 'Mt1lruin erg.o:jmi~~

~erinalT1 S, AqguJl.,~ ma~~r',aAe gratl~i ,bl,l: dcbe~ ex. ,t-antl!. Ecclefie :apprpbl.tiur.e

c}ifficultatem hinc,t~tiglt ~,&. ~~l fu~~.do- bqltlk?arHla:~ )ltcl1IU conller nos 1l1l11o mo-

C~t.~.~fmo ral?o ~PlneIllA9ariil;JJIl,A.l~g~t1:. d93g~re de~'ppr9P3t1one~ definitiua, h~r.:

eKe ~?pro~,:l,t:II'Aab Ec!=l.~fi;!.:, irauc ab illa enim in, pra:f~n~l oonhabee lccurri , vt ian

4iC ,ede~e,noQJic.e'l~' ted Iolnm i\la q uam Ec- fUPf)o[U'4;11US a,rJi,c:.pr;rced.ali,'1s omni a Icri p.'

~l.efia ~e~ro9~q~t.Be deijn.~uit!j non aucem at~.p.Thom~f;'{rcl1tddide. jqrra iHam'illqui. •. 9,~em ,~o~rin;un .efie ;approbatam (00-_ rendum cft, guis ccrritudinis gradus illi·llt. n.a.~ .,c:i'cpiGula"CmleftiniJ., ad Epifcop!ls ~ .;~ tribn~nqu!,l. i1t~',· . " . ',' .' ,""_ "

g~ H,Ci,i? ? !l~"'1 ~q~q~li t : P rofo~io,,1S : vi~~ '., . ··D 1&0 P ,.i~J, Ra ntibus his E"cI t{];t' ,G ~'l

rrJ,d1ft6tltorifq'".l4rw mtur"""um ~fl"f~ prob:ldoniblls iam rel~ltis, doarin:.l D.Th~,

~to,~~.~i q~J£lttUJ pe.,.tr.li~"u,nt.t,qa~ b.,·, nullo.modo habet ~!il]lljd erronenm ~ V('~

ret:ci.j::r.ijf/~~J'urlt ,ficz# 1108 #uJ,tmNs e_01f·, in.4cfcnfabile. Hecconclntio euidenter pr~

temfwt t #Il ~()n ntr~t htJbeflll,"",~tlfl"u.'rf.J. )lat1~r., ~i<l dottrill~, 'iildefchfa biJis " aut

~Oll ergo ornnis dotbjl1a,AuguU:.~pprob1~ erronea e diil.fi/etl"O pl.1g[lat~ cum doariD-1~

13. ·ctt.Et S- Leo Papa mittens :3.dEpi[C6~ qM.d\ prorfus fine v,llo eirore, ,mp~oa~~

pos CO!;Cillj ArAufh:3ni " qnedamcapiea ex, na: que ell certifsima .r(gul~ ~IiruallGt do-

Ilbris S. Augui\ •. circa mareriamde gratia, .ltrinl:. qu~per coe1cfidll infufioncin.p,~'l: '

hoc ~ipfo fads ~o.!tendit , o(ln~r~lQla i~dirc;rh(ed~Jl1itl~q\1am'Eccl~fiaJpfa ac(ep,a~:",~", ~i!.latim e{f~~prOblta .Vl1d~'c,o; i jg!~,quo.4 ,app'~oba~am a b ,()r~ Cl1rilli' Domini ,. It ~s·qu:e. in: Joctrin.!l Aagp.H~.con~~~oDe~per;:ipr~nuanquam pet'dyp~ilm~ hzrc:ti'~, habent cum pr~liid.is capitulis, v~ certa te- C rn,~,,~t::l:l::e!id.it~quarJ:l denique ll)te.t'pret(nl

pcnda fUll!' eo S~~du certitudin l,s, qnohabue- p: ~u;i.~:v)l~l,l ta~;j_~., "'9~~ ;:~, &; quam inrelle ~g.

tint COnlJcKiOlll,::n.. .' confpJcer¢:!, DCIl P.9,fb),!a~.,. .Sed h;J:c omnIa;

. Sew)1.tW ad{;fit pro maiori explicatio-, . Ecdc:Gl "~ Se~c_s:_~<r9f(g.H.ci,l.do,et ~ene;,a ... : .

ne tria -. Prirnura quod quidquid AUg\l'lt. rra- - liter. '& in diJcrjmjl;l;!t,ir.n~,e!ib ris, &.dC?gri~

dit.vtcertl1m in hie materia, St'perrinenS' ad ~~. P~.'Th.om~. nl,lll:u.l!:_9:~~pdontm facjeij~

. clogma fid::i, omnino .defendeednm e(\ , &. d~ , e~~o in?i rcri~ina=t:im; &~ fine v.Jll,e.i~~p:

tenendum, Iicerab Ecclelisnoufit defiairum, none doctrina D. Thor», pugnat cum omm

etfetque magna remeriras id negare. Secun- errore, & ind.efo:nubili~:tlf;, ·Con[eq. c:{l:. Ie;

dum ~R, nihil dfe in do.~rin.a Auguf\:. quod' gitima. 0:1Itl 41 ;lliquiC\; v:el .aliqua Iinr in 4() ..

Don pO~sit [ana m?do iDt~~ligi, & f~ltem.vl: ltrina D.Thom; .indcfenfabilia .• vel erro-

prOb.1blh; defc"dl. T_cwo , Ientenriam ems pea, vnum ~ d~obus ne.::eifa[to Iequirur • aUf

eA'c pra;fercnd",m ,criaro i~ hiHitizfimplici- quod.Ecclefiaprecipiranre-, & iilcoJ)6dcr~,~

eer, tanquam vera 8( p[o~abilior~ ,o.nftan~ . procelsir ita abfolute , & indifcdminati(ri.:

. ter:, &c vbique aflirmat , 015 communis P.1~ iprofc:tcndo ilia elogia..drcj! rotarn doi1ti7'

trUm, & Ecclc6:t autboritas: obftct" quod ra~;. D. nam D. Thom. nthil c:~cipfendo , fri n, fir g\;.~ TO, ltC' nur.q~a~ c()pting~t.lta:Pa~e.r Sua:- . _ Ja1:I:tliqlU manta, Yel, indefcoCabiiia habet;

.rcz; de :lpprob:monc dO~rJ~ AUgUO.ldent,,: . IUt quod' Iciemer, $1 aduerrenrer nobis.com-

que i. fimUi videtur applicari poffc ~oari7 mender, & 'laQdet, ac fehandilm rropo~:.\~·

, 1\. D. Thom •. quz fi~i:I~1,TI habet ,approba.. ahquid erroueum ,& hTJefC:{1Jabile ; nsm ~

tiooemab Ecc1efil.-eo gr~dlJ, &.. veneratio- allqnid rate ell: i?do~rio~,i~a.lvel E.cde~3r'

DC feroan quam Thomas ·.Augi:ifl:ihQ, vt Mi~ . &. Sedes Apollolica, illud r(lUlt, $I: acluerr.lf~,.

gil\to defere J toquimur·:.;nill) ,ex parte do~ velllon .. Si 110n adoertir, I~tgo,jna~luel"~~n~r .

. 6rinz. qu1, ca~e~ pror{us .,!de~r ~,C\lI1\' ter~:1~ ,iooc:fioit3tn aFprQlr.ltionem:.pro:~

.. elligijo; A,llguO:un: Thomas tr~O:uerlt, v~ rulic de Slnai ThOiti. dod-rina" : &: t::m'

tradit "rbaMS V. I.D Bl1Ha {uprJ, relata. .' vniuerfalibus verbis eft vfa, ficu!: cum di~~'

. 'N.ihil_otnifJfUeX_~S ~p'pr?bati()~i; . (it. : fill~, vU,? prorfus c:rt:or~ fonr'rip6r~

. ~ ,

-

, . i 'i

./.

·r.

20'2-' Approbaf'i6 doarinx[D-:~T-h:&rri~

& Gmil i3~6 po~\"a:l~ iqna, vel mult~ pr~pofi7 it dar .• in gener.lt.i'r~_ pro ma:iofi~:p~rte: do~

tiones puE. rrr pollunt cum errore, aut lUd~.. ttfJn~ , l?onrefpfcu~nclo firllluJ-a:s'p3ttes , 8C

feniaf:.iiitate. Si aduert it , ergo aduerrenrer qllD'Cunjqti~-inea(;'ontc:nra: "Er'2pprpb • .1

nobi s propofuirfedancas propotiriones er~ tio Chrilli'"intelJigi 'p~r~'J3.p'o:-tt¢<J~' fi"C:I

roneas, & indefenribj]e~,ea{que tot laudiblls quod, D. Thorn, ~frle {cri'pferlt' iu:(t~; moi.

commenJJuit.& c,nblir.·Q.:ioacmnino'.itn'" durn humanunl','illhac vita'~', qui aliqllos de.

pie dicererur.Minor hnius fyllogifroi cobfiat< fcau s , & ignorantias ~-:~'_etroreS:,"m~terial;

ex cirat is verbisPontificum art.pra'ced.Ma~< los cotnp~ti~ur.- Ali6qqlb'fi Jlt:~nO_~.'it~.jn:i .

jar vero ex fc nota eft ,"mi conm,di8orie o:p~ - telligantut·, fedcurn tanto ·tjgore;/ dlt~rc:'~

ponnntur j{la: propofi t iones, libri D. Th, 6 lie . rur D, Thoin. ,~x~c:dere "omnh' f<Jba~sp:ii,,' .

y 110 prorf us errore fcripti funt ~qllod dicit Cle t res, de qtl1bcis- tamep' t#f.:i :.eJog1a': tidn .i~J .

mens VIlI. hbriDiTh. cum aliquo errore teHigllnturt,mn"t;llitp rigote:,ne-t'cffu'rii(hl' ,-

Icriot i Iunr, ItedodrinaD.Th.'qul 'IIniucr.: ~ogll'J:lti :iri'eI~ "ihfu"pt: ap'proqcata~i 'vt_ali~

fa!e'm. Ecclefiam illullraui t dl: cernfsimare- " quem defefl:l1m. velerrOrttfi~ 'ei'f{iinate'rii..: e.ula chrifliane do6:'rioar, quod dicit Pius V. lern 'adtriittete- non :pofsitir~' Noi:d:ifehi'd~ &in doctrina D. Th .el] aliquid indefefabjlc: B.' tern'grai~r il_}coQlienienti-,'~'terri~r-Jdte ''(~1

opera D. Th, non fine Ipeciali Dei iritufinne . per omne'S:'PJ_fres' detlaredo,CtrinaiU: IY.

peffcaa funt,& aliquid in operibus n.T1io. TRam;'~ ':',~'~~.'.<:' ~--:' ',: ~'. <: ~_'.'~'. ~ ~:-,' ~'"'.';

eft indefenfabile, vel erroneum, nam-exIpe- .: ; RfJP,.Quochtf -Ee,e_lefia {dh'u;n:.l:itldarcf.

cial i Dei infullone non: porell pro vtmire-er~ doctrjlla;~~ D. Them- elogijs"omrill1niblJs~

tOt'i veJ Indefenla hili ras e " Ergo di cere--qciod &.quz-- -ad' magnam Eccl efire : i p (ics illilftta-?_

· sliquid indoarinaS.Thoma: efi indefeufabi> tionem' figoihC:mdam p~rtin~ieI:lt ~ :nihi-ra~

]e,ant erroneumeft edianietro oppofifi)"'if'; rirgendo dehis quz- ad fecurifarem-:ralis

-firmationi Sedis Apofio1ic~ inprefaeis litH.: doCtrinaiJpe~n't, :poff'et vtcurnque fIla roi

llloRijs.- ' :: .. : ~ .: . ':' .': Jutio -tolhai-i .. Cererum in approbanda dci~

. Dmique appiobatio:Chrifii Domini ab ttrina D. Thorn'. Ipecialiori 'flTQdb :Ecc1dia

Ecclcfia ,.&: Sede ~pofr()lic3"acceptata, irii~ loquirur , quia dererminaeeab ea TerrOrem

po[sib:ile eft ;'l!lod caifatfnper doarinani exdudft',- quod non potdl:foJumin gt'ne~

crroneam, aut indefenfabikm quomodo ,_, rali expHc2ri , & -pra:maioriparte_d~a:rl.l enim (umma ver.itas, 9D~-nec fal~j poteft,n~c C n~, f~d rro fi~gul!s. in ea ccnrenris. Rario_ f~llen: pronuncrare poGet de aliqua doftrt-" , ,eft prrmo , . quia dicit efle fine: v Ho ptotfus

ni,qllod bene fcripra fit indefinite, & genera~ errore.' v-bi non Iolum pcnirur inddinita.

liter, & nih1! ex:cipiendo,fi in [e aliquid er- fed vniuerfalis Nf4I/() errore , Sl ad m:;.-io":

roneum, vel indefenfabibe ccnrineree.eriam rem vniuerfalirarem exprimendsm ponitur

6' per ignoranriam hoc e{fet" ab ip:o D. Tho, ilhtd verbum Pl'otfoh ~lJb 'aurem v;niucr.

,fcripcum?Noll enim In aliquo Dodore pre- faJis 7V_UJ/tli Iuper omnia,&"fingula'con-

· fertim t a m ioligni, ~. tam' excellcnti',& renra in·tali.d6ttrina. difcurrit,alias\roicet ..

fana:~poff ~t. v ere t.Bi, prudenter (Clirifio fa] is non dfc: i, fi' Joqtl~retbr' folarn pre; ina..;

Domino dici , BtJ?C''firipjifti,- 6 ignoranrer iori pam: in communi ; ergo; c;cpli~~re' 'if ..

fcrib:-ret, &adlllltt::ret aliqua erroneaj-vel lam pro maiorr parre, dhhiuerfalit3teil'i

· indcfeufabitia-; Dottor enim qui igllora~ ( eiustollere.; hoC'.aurem-magnuin inct;inlJc.

t'er fcribit, non bene fcrib ir ,.& qui ex igno- niens efiiqriod in indicio E¢de6re circa a]i~

rantl:! propalae t &diuulgac' aliqlJ.id .erro- quadOC'tiinav¢rb:l jnrelliganrurnpn'io'pro:'

neum ,'- &. iridefeftf.ibilc:- 'noubene (crib-it, prierate 'fignificationis, fed in {enfri Iriirii-!!

igllora·ritI:1 enim, e'a' malun{jntelle8os ~ 'er';' D propi-io~ & idoneo, Nam inde fequitur;quod

go quicnrn ignorantia-fciioir male ex, par. fi folum pro mitiori parte-coarina D. Tho-

te intelJ~Ctu~ fcrjb_ic ,-qnomodo ergOYerifi4 ma liberatiJr' ab' errore, non a"utelll qpoad

c::aT:ll~, quod ben"efcripfit? Sl'"aute11l11oii"ig4' fioguli in ea content! , de 'nulla verirate

.nOl:lntet.fed fdehrer'crrone~ fr.ribi:, ergo eius in pareiculari-poref] .. ccrti1icarliqJlod

.mulro rniouspote[t\dici quod benefcribar, cfl:liberaab errofc:,fe4 de omnibus In'pir.

91U:t tunc non '(~lum m-ale fe habet ex: parre. ticulari diiHitare·po(femu!;EigoqlT03d~ei:er"

'IOtel!ea~:;,~ [~d etiam ex parte' volunraris,' . cirium ~que incerr]' ;.aC parum (efurjrtiane~

· ex malrtia ~tl!m errae, Dehoc irerum'dice- mus dG dotidna ·D.rboan~ _faSa m~ appro;

GiIl.S CCJ:tIUl. req.. . . .batione; arqueanrea', quiai,Ha '~xtll'~Go vnil

. ,. ,J:il~es·, Ecdeliz ·:apprObtl.tiollCi ro~un.. .• uerfa1i$·a.bolimicitorc:-jftipernulIamveritate

- :-- .... ill

~' .' c

\

"

. '~ Di~rp.tlt'3;t ~l~ ' ..

. iltp~~i(ul:itj cadie , & Gc.de 6ml1ibi1~ de'q"i~ A . t~lis appl'oba~io Y(liuef hlis,ab:apPtoba riQ.Q~ , bm'antc potera t dubl.tiii:~ f ~ pardi &: poftea.fingu1arum ()piil,iQ~ .:Cuqle;xaminei' ;-&~; {:,. ' ...

~f~~~~~~~n_~~_ cil. i !~:a:~rpr,ob~~i'O" &. ci~oa~ ~~£sone'~pgn:l"rumJq~pp. vniu~rfa!~;~rp~9~~ '.

praxtl11'.; nul)~s·ytlht,atl9 " qltode{li m:l'gnut!' tlo.tanglt~9u!.ge.m:fiogula. cont.entaii.n..1:l!Ji.dQ~

iDcoriu~hi'ci\o;~liquja ern verba Conant v oilier':;' ttrl ~ 9uc;m.~'ld ~ci{f ~1.q uodabjlb. ~ a (,00'-

l'a:1itatelll- .... &; :confe'qt~ebter' fecuti tarem do- te~£l$ m;lU;t:e~c:ludit.-.r(;il.vtHint fine: efrort,..-

Drjiitt1i16:nriibUs·; ',in let autcmni h il: f ecurita- .' hll.t ~nc::. fl!.:lf1 .. rij.i"I~Qti$JQfpicione,~ •• ,.~ a,qp

.Hf i"rilJant}-'~' (ie-- peridiutur Ecclefie iu~ ad~lt! vel au.gt~ lri:Jmgutis ,nouam,cer.ti"rudi.

~li'c;uilio;';~; :: :_; j '_;;).: :·;',c:, '. t ,.,,:, n:cm pecliliat~;;fuuf~~~~pprob;U ~illi; .'

.~, ~·)A'~.OrctPfla c.~rf:fljnQsc primus approbansumcem'f:xamme& lUdlCIP 111iUSv erira.tls:iQ

db ai-mam !:i\ilgi.,!t~i1:1ej5ittOb. :1dEpi (copos pattku~ari; (edl;dipquit:qlJ9dhb€.~ ,in,i(to\gf~' ..

GaIHZ',' pi~H'Mi\ld'di~r,,':quam ·quod ilium du,Urtu V~~C;~i&'Pto~a"ile tttpto\l3.bil~ ,

;fui#q.·g4ViI~lr:FfuJi!fj'~o,;;s rumor: -afp,rjl4 ,~t,feq .·a{fcruo.ne'(b(C01us~a1fccurattam.tn'rii~ . lJ.iitnfJ~iI:"~fi'it,,!~'j1i iiWnfihquit )fu'ffi 'mej ~i ~il-e.rr,(lUeii;!,,'iM~'nfap!H!.ibi~o.tifieri,ql\i~ '.

,~im:'.,J~. J,·',?,'.~!lit~",~,~'i;, .. ~"t:h-A-:u·ll~.·~,,'.~jlh.,;',D:t; ~t.'; mElItSr'at!:.emn. ;J ,do Gc: cum t a ta vmuer faJ,l tate .dlC j tur r:ifdtl1e

," '''''' .rJfi'" Q " ... ..... ' vl:to-etroreiSlil~ap\ldm.c magni)1lomenra' e:{~ ..

poWer: e6 :fr.fa1iq U I S 'dice~e~qilod in Hla mat c:. , quod .liP or; fexv id ilT~~ aliquiJ vel.aliquis p ro '

!1a d~.gl;3.tja,Dd~· itt qua Pontifelc 'approbat, pofiriones D, Th.cire lod.efenfabiles,311t erro . ~A,\JM_£!~~~d?::h:"ja:m'. lila vnjuer~lis Dun9ullm,' fleas, vel ::lbfiinuilfet·:tb ilia vniuerrah.diao,. ;. 'rui,J9f'~(f!~,y;t~ /':l'c. int,elligitllr',pro,maiorj' quod fioevllo. prorfus errore .. omnia" fcripra

·pJ.rre~. ii~tlJ.pro)~h:'; . Sdk in- ni;it'ei'l3:d·~igra:. ' '{uor, 11 d a I i terdi Iilfet; '& fe ex pI icui If er, aut .'

'i# tqiie' incctti 'Iilantrc'll'ius cir(allpproba;. . aliquide xcepHtet; cogni ta enim v na propo-

lii}f!efu40a:rlt\~ Auglifl::l()'qp~ndo in ·parti.. - titian'l! erronea , omnia indifcrirnil1atiam ap.~urJ.~t:, . Ef ~llj(Jeih 'de S;'Otegotio, Na'Zianze>- 1~rob~~~;t:l.~ql1,am ; fine- errore fcripea J magnz -llo'Hi{luitHyd::(mim~s~Q&d t'nl~ '# ,;'IIS i,,' pra:,clp1tarJolllse{\ct.Ergo6 approbauir vni-

-iJoCl"ifia Chl~i{fi41ia~,#fiJrittil,iJftl,iI"'s fI" .uerfaliter, lIt.tame aliqua erronea ibi fune, vel '

:f';~~'~iaj,'Al~~J,taJ14m';;~t.r!'~"~';':"'l!';'fuflI'~. _ Fon~ifell:.iUa non vidit, & c.x ~gnorantia pro:

JjJi~"~ fic~cn~c . .t\~~ar~ft.~~,'.'~~,m~D1a~~ v~·t~~· C ,cefsn,& lInprud~nter"yel n\~ll err?~c:um eft, k~t~. Thorn.l.p. q~6.l.a[ti 3~-Sedauthon ... i-<; fuppofito, quod Ita. vmuer fall ter dntltj"n",- '

,;tasl!.ci:1elu approoailti~,itl-omni,l;jus~mulail ,j ,.,.vllo~.,' ." . . ~ .

'~a:~dl:~ &,'oial0rem 'autR~ritateiri .t!onciliat~' . ' "Qea,j attitlet addi8um ChriCI:i Domini

· "quain cuiuslil:;;itDOCtodi,imoquamcoUe- . Janefiloquercturimodo'noHro qui procedi-

. :4io omnium Do CtQrum ; v~exD.TlW>m. di';'JlJUsJineindiuidualirerl1ln cognltione, & di~ . 'cemus in£. eraof Ecclefiadicit Gh~ vIlo pror .mnCU·, fedfolum confu[~ ,bene dici poffer. fl!s errore ferlefiife. ortiortet ql1od:iiullis D~ ' .. quodjntelligirer eius diBurn humane rr:ore; :Thom~. ujC't is DO fsi t i nferd '~, l~mn ii,' alio- . ! fed cu III p-rocC'~t ill3;;ippre ba rioa b-i pfa: [urn 'guinipli EcCk6re infer7etur,::q\Jz.Ji'c:abfolu~hli veritate , fJua: omnia: inparriculari , & di.;

-ic doadnam eius proballlf.; ~~ :.: :~: .:':;. .'. .'. . il:jn~ifsi",~'co_gnof(;jt,-ql1ornod&pQte[t intel

':. . ,V~~~.' 3.n1pliusint'ell_ig,i "po(si~ aduertei iigfquodabColl1te pronuncier benefcriptitle,

quod:~iiliia ~~Iata art, ~~}.irl~~fa ~~p~robatio . 6 vi~eb3t tunc~!1,do·h.ocdi~ebat aliqua ibi eO: Ecclefie quand.o approb_:tt al'icuius Do- .e{fe Indefenfabilia, vel erronea , queconfe-

. aoris\io~rina.~:~.t,ia~: f~~~i~\,i ~odo, ficut: 0' quent~r iudicabat non ciTe:b,ene {cript:!? Scm approbauie OOarlnlm.Nl,lgi ~ qUlnooa,ppro- , pel' ennn apud me eft argumetum magrnponbat aliqwrO d~te:q:ninatiri:fopitiionem"ticut i,:7 deris,:quod,impofsihile eltab aliouo proferd I

ibi pofuirrius ,nquint'o modo: approbarionis; . 'vniuerfale, alit abfolutum, lie inddillitomiu.

& exemplis"6tlend i n1uso"NHri ergo nos did- . did urn de pluribus propofitiom bus, quod be

mus 6~guJ~~-~.~i~i().~~ ~ ,~~ ~I~?~ '-, ,~gi1~ ari ~. ne ~n~ d i a.~~, al1~ ,lin~error e, aaua~ iter V idc:n-

~ feorfum e{f~'prob:tt:l",-hl)C'enlm milwfdbf do Ibicontlllcn aliquam , vel aiJquas ~ qu~

{imum eR,cum' riondenttlfdccredl Apoil:ol ica cum errore fine, ..... elnon bene fcripce, e lIce,.

pro ~ngLlti~ .~l;!nion~bit~ .. ~~atufd~~,h'ter ex- enirn talis' approbario infe fal[a,& impr~l_de~

prefsl s Jed ~Itllll'::'$ mam; g,~ oem!.f,:'lJ·a pptO- ter proIa ra ,.& occafi~mem p~~bt:n s a I1<J S ~ vt

bationem fie abfo1ute,:'tqt,f mdcfim te,& fine deciperentur. Etli huiufmodi mterprecano-.

excepdone daram 30 ECtle{13', 8ra,' Chrifr~ D.es in, ill 0 di 80 ,Chrifii admi~tunturtetjam~.

Domine, talem 'clTe' quofl t!, fuffidens inclu- h?s d~cet, .quod q~an~o C~nftus Luc. 7: dJ;';.

dcreomniaContCntain D.ThUm.' Etdiifett xl~Slmonl Rr{jl lurJtra/lt, & Samantall3t

. , - S 4 loan. 4.

\ .

\

\,

\ .

\' \

.,

/

~O+ ,ApprohitioJoarin~D.thon1~

ldln.*.:tiibfllllf,Ji J;~fJ1:j, ,<!uod id intelIi·d A' Pt:q D. Thorn. data: funt turnm~:~v~~~~f!~f?~

@iror hl.uriafiO' n1odo,& 'admi'tte!W0'etian::'~~~' hlb'¢nd~.fltnt, line czterQfllm ram~inj~rj~ .. ;

rorem ~tiquei1h '&lkqtj~!bene: 'comp'atlt® ,(' '.! l)it"fil'mQo~~onfol~mapp~~ttqdl~

'ciuni l'lo 'didoChrif1'ij:qtiod' It.: Simon crroneedo6r'inz D. Thom~ llegatJUIC, ~~!P.f~~,~Jl;

diter'it:'" & ;Sam.iritrma tilfo;;;qllo~ incoeoe- fcilket quod ni~il in ea 6~"ioq~fe.n~,bif,~?~!~

ilicns "qu:lntotn, l'ic t :o,¢lmo'e.ft :qUi'UOD' vidt.:a,Vii crtonellmledet1~l11po!itt\'l~, .qu~d, Q~~f:~;~ c:~

Cur ago il1~3pprobt1done;:[);Thom. cum dj~ ?itiO~~$i~ requdi~~v,tq~~i,.~lli: Ir#",g5t~'5

xi!' ,Chriftus, Btn,Ji'tipp.fll,. non debet ih;; In certitudihe , y . .cl p(ob~bI1~~~~F:~;~P ~lt;fh~;

teU igi itl blto rig_or.t ;rf'ed'willpatiendp ali-! do I a:- ordine., in conueniennon modQ_,I;,lI:I¥;-tr:

9.qj~ erronenm !A?: ~n't~ ~i c :r illraapp~ob~G ca nd i ,d,!f6'u.1t.a t:eS, ~', &,apriar,ry~ q.5ff:R.~~~~. :: u~

t;nrdro'liquam-lridrEfo-:SlfIlOOIS • vel Slmar,.I,~ res; 6de'l~ 'p< fie omalbus pen(aqs:t:~BJ$-re-;

rani: 7 Q_.,illi no~uedj{h n~e, &indillidua<! r-i.:lica ,& (inc,c:rior,: &-. confol'llli:O~; vc:.rj~~ti)

liter ChMftns ifb'p;ut'3.quamiUudvnUR)cog Noriint~tldirril1s dj£er~,.alias:dq,ft:t;in,a:;;JI,l~iJl

nof¢at,'&quomodoappr(j~JpdliLDfic'.inteUi';,.,. p~b:ibilic~t~mn~n~l?'~et"p~~a,9)liF,:,l~.~~ gar~ An quia cokrar i nou por dl, quod Diu; B 111 m no!, ta mm .1,~rlt~,rc coo611,I,c'J 9~"':lP)tt,ap;,

Thom. .in aliquo nou errauerir Hpfi viderint"~ parc:otI>f{)r9b;ttlOnUlll, Jed,h;iQf4JcltpQ~h~:",

, ' 'f2!!..()iJ ver.odicitur ex hocfequi D. Tho.. bere condiciones ~t cztcris.przfc::r~n;~, ~,Y~

dc-fuper omnes Parres.Refpond.non dl\~'.fu~ conforrniorveritariteneatura- . .,' .'

pra t,[ed.omI1ium,di(dpulllm t 80rem verirae : ~" P1!~);ui~~"p.l:lcluJi~ni,s,~tpli~~~Q~c~,~"

tis eorum in omnibus collegir, & ideo appro. . I?r"~duertt.Prit'u~m,E.cclflialn.nqp,,p~~'~f1r;,

baric eins; approbario efl:omniumP,at:rum~ {~it~a,pp r Qbatio:nedo$r~ll:r:Q, Th~~.,d,irc~~,

.1Ut112;b VrixiOO V. approbaeur eius dotlrima . t1elld~'.6JlglJ'9S ~,rdcuJps, prOI.'9~~Io.fl,e~2 ~I;l~

tanqurm inti itens vdbgijs AilgUft. Ei: Do Th~ 0.riniQne~J,&,~J.~:\lG;l prob,a?i1jt3~~'rll~~el,re;,

ql~!1tlln.J omnesP atres reuerirus fueritomntrlt~tem,~llgendo fUCfcxanuOt!.& ludICI01i~t:J~

bl1$ noci fs irnum dh &'6c in eo nihil ChtHl:us fecitdealiqujb~jsJquat\lin~xempl~ P9f1)l?1:u~ .

Dominus • .&, Ecclefia approbarunr, quod non ;'.r,tii:. l.~(:jn:a 5' .lrilidup,al'prob3;tion~H' ~~~,~

in P,ttfCS referarur, & ab cis deriuetur. Vodc to minus definiendo6ngula,defi_riitjmplppio,'"

Caiet.,::z .... gl1:if.!, 14S. arr, 4. in Jineimjuit': ""; batione qua: eftfidci. Hoc honindige~ 1'[0,

,!l!!.Od.qUid D.1'1,6fn,fi,U"(Js DoflfJl'ts{ummi. "', b.uione, cl1fu(bnfi~t. i::alt;m"pprobatiori~n:. fJen,,.,,fulljJ, iJtJinl,eJlt!illfR omPliflm IJfj~. C non dui."nec talem de fingulis propofitiohi;.;

Ilat~)",odo fo"/#fU tjI. Edpfe D, Thom.mor- pn,d;f"ufsioncm. Aljqu~ quidem quzilpud

ti iarn proximus focinIuo. Fr. Raymaldo clio. 'D~ Thorn. (uftt,definierimtCon'cil iaD"Tho~

xlr:Ltut ptUJ p_OtiJipm pJ'.cjir:,,, ;,,(&iin'ill. pofierioral aliqna etiam vtprobabiiior!h:ce

&- 41ijJ pl'oJiff: in, .n8r;na I;J: 'I'tUtI41io.u perunr, fed htc fwm habenr , veldefinitiQ-

, mibi,foc14 J 141n'" pJ4ulil Dec mibi imp on,' nem ~ vel approbarionem, uti l?ff.a~ en con:'

"jiJ'nt;tJm GOtf"tJ; I iJIJ,,,dojirul noi; p'Ja~ ,tr.airc, nee iam vt approb:m, iii b. Tlloiri. fed' lui, fop(,io,.is fii,nl,1I "u8111,,/i61'1114IJ1.Y n ,\'t ddirt(~ ~bF:~cicti:lcreduhtrir , HI ytprQ- , .

III ",ib; ;nIlJga,D'IIJ loitlrl/il plli/fuAm IJ/fil babiliora pr:tfeI~Dtur j nee {)ppo6tur.riJit firic

Dollo,ibu/, fJlI; rJ;ueilll trJal'Jfi!,*nt';rJ-b,Ufll --, periculoerroris, vel' remeritaeis, ~Ql_l Joqui-:;

,.,~, ';~is/.lgl ",j~r'1h pr4finti oitll::riJ'''': . tnor~e hls , fed ge~~raliter de arp_rQb:lt~onc:

,,,It, G# In ''',rn .. m '""01"'#'1 rrlnjOl"tui • Ita . doerine .eius vt fatta dl,~b Ecclefia ~ . Secuu-;.

ill hifiori,a fupr:& relata Guillelm! de Thoco, 'du~n eft" q~6d,Chrjfllls Dominus '& Ecdcfia .

, "apud Porre8am. <l.!l0d tetlimonium vtpoce . non appro~3ruth3C fria prcibation~rfaliqui

~ v ira (an B:o d~atlm, & i?l n;o~e~l't& bum~ ~ ':0 ad c:r(dc~)~m~ feci ~o ch'j ~zm.,~ t~paf~¢,t: ip .. liter de fe Ienrienre , & In call clrcunftaoua -. lis Pontificfi dcctc:t1s,exCle,m('me S.mbulla temporis, tctlicet circa mortem, grandis pon: "I. ad Neapo~itanos= Cwidli6fl;;n".c;.,l'u""

'deris ell. Ex eo 3 utl!m conillt, nihil mi'nus,it ,lition;,,,~ijI;a"IiI!l;,tllm'rl.!jliJ"'!fI. 6&.

,czteris Do&Jribus .3cccpiffc D. TI:JoriJ"Don 'Et PiusV .c~;.ttfiimA tliri}i",i6 "g"J.s: do~

J~ omnibus prlEp~llen~<?, 'f~d omnibus fe fubij {l,.,,,'! • fll,. D()/Jo", S ~ fJ"iu,r/illl:,nE ',' I if'

. "CI coda! & eorum \I' clbgl j s inherendo.Ee qua. ill tI."""IIIIII. f!Jot~ E t Vrba nus V. IT "J "UI

: uis pr~f U~ptu~(um G.t V etl~ difeernere, 8; co. f)i B. 'Tb.m. ~~Sri".m '.rnqu,aWJ (ltr~~i,a,:"

parare q~ls maror fit Inter JI los.tamen 'nos de . 6- ttJtbolitaUl Alltm;"i,&~. I n ~o8tJ02 au"

D.Tho. mllenimus has approbationes aChri tern npn,prop91'1imfurrc,s c,redt.~Z'~ fed ~ro-

no, & Eccl efl:: fa Etas, de ali j s non dub iramus b:o:nda:, doflri na enim eO CfJgni r~ 0 prob:!tIu':l, ,

eas ~ vel maiores mercri; red quidqnid "tiqu. non £oSlli~iQfid~i~ Et quia tall! ~ar~a e~ J '&_

-. ~om-

'i: '

',A rcie.I 11.

, , ~:'.:', ~'" . , <"~)

, c~1IJpleairur fcieneiam lraamplam ,'non pO- A, docere, ergo iudicium Ecdefiz, fen capitis ltell omnia tra8:arc: fecundem a:qllalem cerci- "',' eius i qui eft RomanusPonrlfex , q\l3m~O vt . ;tudinem t fcd quedam. V,I: certa., plurima vt "Pontifex loquitur.",&: pafcendo Ecclefiarnin .probabilia.Ec approbatio cadie Iuper o,mlli31e ~i"aui.&: ad J.o~riDtdircretjonfm [peerall

, .j£b. indifcrimicacim- Qp,r~ di non faciaeom :le ( (leut ofiendimu5 lc;:»qlti in pr:rfatis deere-

'~llia, de 6I1e., nee idq nod probab i le ell reddat .tis.)-.debet pra:J~rri: illdie,io: omnium DoCiQ<"

I ~ertqlT!, rCllat vrvideamus, quid approbatio ' .rum ,.1i(!ct'.l1Ol\,dt,finien~o,_i:j~ fide, fed appro-

. .ifl:a POQ1t. Elt ;1.I.~temconG4erarein dD;Ctrina, (bando dottrinarp., & eamtoti Ecclefia pro-

quz probatiuo J119dOproc¢dit .duo ,: fcil,;cet ~,pon~do,proct:&_c,: .~od..a.ute~EcckG·af: c

.atting~neiam ip{am veritaris in ~er~,IJlodU[n .~efl[c~rde doc:ttina; D. Tho'mAic\l~ in maiQr;i

ipfllm;probandi.; & difcurrendi ad attingen~ptopqf~1imu~.,; ~ot::l(t,ar,e:x,;d·iais "3J':k-piuJ;Jd.

· dum illam, V[ ergo doCl:rina aliqua:lpprobe·' ~um;q!l~+.,yph.l'r(~li~ Eq~ldia, (lofiul-:lt a Deo

,tur, non requirijur , quod.eiattribuarur inf..l!- ·~nteqjgc;n~f~.lTl,do,q_rjM:p~,·~Th()m: tll~q\lia

,!ibi'liras 3.liqIJJ;4R~e[j[;l.~.e ~:fed ~ufficir'9u~d Brc:l~n:~qntaPontiflf,":U1~~d~(h~l,lll~ape.~te, pre- .'. 'JOmodo,prOC;edf;ndl, ~proballdl vcrol)J1l1- " . ,!eUJl~Joanlj!s ;,,.,.,1?JJV~~m_enm·8;;&~ .•. .liU5~· & conuenientius ptocedar, ·iran-nop. i,.;, -¢tgo4i,cPl0UQMR.h;IOC ~pp.robationct:nfiri-

erret inquannnn-probatiua; &, doc:trin:lli!l~ ,g .. ;d·~r~Ln confl;irr.~ .exellenciam doa dna: 0...

hoc dlex modo procedendi, Atque.itajll"fi.1l'< iT~p!1l.· &prxfeu~.,e;tOl:lJjjs~ de quibus ill11i.~

gllii_~ gr~dlb~_~ flli5hCjb~~.~tir, vt _.aptivr.~ ~Qn JianQ;ridic.lr.·n~?5xpHcJ~~t:~t a(l~i potdt hie

.uernenttor , If! probabilibus vt, probabtlior, .:dlCau.m, If10~(.ll.tlJ VI~ f~pra relarfi , &;J rpro-

-in cere-s vt certiQc;inomBlbus:vt concenien- "batum;~rt, prlJ.ceaemi, quod. b.ttJoClrinfib •

. tior. Be hoc operaturapprobario Ecclefi:r.., .b."<.p,,, '''tlri(JJI'opritltjlfoi o'trborum, '~(J~

,quad afimih:fenti~ J.>,. S~Wlrez de approbatio- ·4~::":.;'lndoru. IlvIr.;t,,"m!irJltntiJUi.lll,

ne do':l"i 11ft: }\ug. ~ Qi f\lp-r~:~ :~Li.d~nl: propo.t:.' j,,,~, ntUliqeuJ'fp; qd 'iIf'J t'nllitin~tniatu.

,tlOlwe fe1ltic:~dl~.m en de~doatin!i.::D.rhom. ' _"."'#HJ.'f':i.tJj#~.,dt";i1jfl •. vbi Pontifrx

.. quz rim; ! i ap prob.gi.(j1\c:i.E,c/efiz ~g:J~1~et:-:vt 1ibffram .t:ondwfi~nen'l fingularitcr docer, pra

.. jamottendimu~.· ,~,;f-;;;:;;; '" :, : ' '.' , .fett'qJhn.do'&tinamS.1ihom. cererisinpro-

"- ,R"I;O: ergg. ~ol1c1u(ionis't:l(C<t'(\lmitur-,C ipdet:&.te ":r;rb,9rl1ln!'ill ordine, in veritare.ien cqui~. ij;tQta colle . .aio Doa:Ol:l1m:EcCie,~~ i~ itwj,a.ti:Jni":lilllod·e.i\<lpp~~bare· illamvr cz .. :ho~.~I;m(pira,~eY\f'c:dice(e[._do,5rinaql.S,Tho .. [';!. Jterj,SAl.Qtlq(.Ai~ti.o~"mi';'J&: 'verit-ati" magis

.en:e:p~.rf~.:t:a,~l fp_~~i:tlii!1fuliotlc Dei , t;:G"e ret ::coQfo~m, ~&:{.jn~~crl'ote;fci."iptam·" cum non

:~l\ 1 ~Jri,ertj,f~!.We.m: (hri.~iap~.40tt(ill3! ~ ~ffi: :cr,,,::~qui -e~:m(~q,uiwr. ~tii ~Icmetls: S~confo

· jme .v.uo ;:,rr()r~'.~~,ll(Cr1ptal1!. ·61)C,dubl0111.1, ;flat. dl(;CndQ;:.-.Ql!Q_ IJb[tfIi ...... fll/f)o p,or!ul ,,,"Q:' . .fi\lgtl\lr~~p-ra:.~Qglltiuam it~jbue;re.t·,; &. prz·.rl .IQ<"'fo"iP.fikShnillt~rtum Vr~anllS; V~in-

, ferre~alUs ~tta,1tl ill ipfQgrac:iu certirudinis i:njullgit·.'fhQl:ofanisic:Ctari hanc doCirinam v_t

gene.red9~ri.Q:%J l)PUq~sDi,'P",3U~~~.t}lPI1~!' ,,~yeridic_am'&.cathQlicarri,:plane connrmat no

nerefe: ~QI\eai9J]i i .~H.Q_r:t~m!;Qrnpj~t'!1)Q~ "Sham c.onclu.fiollem,Lqn;:ai.iloar1l1:Im~D~Tho~

aorum in re gtaqL~m:.~~.,l}teri~q~~;, ~.Il :~qif!l,cluoo vetidicamprop_onitThoIbCa.hH~· 8( inilv ·1C:met~t:ia ",~~~j~,~.v~iqs: ingc:mAAl'9.lJI..t)il>tliS .Iis. 9miliP.c:chd~~: ,quia! quod cl\: :veridicum 'y<:;ll,c'f¢,oppouert:s.a_ul! pt!':ii9Mr:~i;;fe4, illd.j~vni, c:ft: ... eridicumotbDi~us. ,,6ne dubio oppor

· c,~~Ql,&,c . .;l~!i~,.~~edisApQnoli,t~ti:p~dfum; itCt qtlpdl!;l.i'is,doatil~a:f::I~cin in quantum do to ri,coit't"ii ioni ,OofrorQnt;p~:r{e.rtJ.l.l;"; ~ erg~ D . arina·~jd~ l1l~t,pl'O batiua 'Mmani fe lbtjlP V'e-~ ~di~,d'~d:;:iu~,D. ':r.hoOJ~~te:rJ~.inJua, cer~rit.ltis (id enim el1etfc veridicam, ideR veri

· ~it ~4i.f~lk.t~,p_rQ~~~· ~I, i~at ~ 'p~zf~llt!u,-i~ ,~O:.iM lr ('~ ,:man ife~j(i~ail1? b~~:eai~~tn6do r eo, m:lhife: nor, ~lt ~onl~_ii.np. ".la~ v t;doct.t1S.:fh;0I;JJ .• l • ~l~ -, -f,l;anw!L&:, pr.ohitll~h:v ode 'a-n'omOl bus' f e cba

qU~(!h'j",,~.:artid:~;.:fJ(lnfo{If'.4(JJ!/ch!i~, ~n....J ,vo(~,ir.> t'i cpn{e,1!}~l~l1~el!przf~rri;his qua: Ginl~

. fI"rJ;~"r,,/!~JMJfI '.fiff!J"~tIJ,j.Ntm~!f1J~I.~.tbQr h.Ol()o;:fO :l.ppt.Pb~.ta'npnf~nt .. _.. '.,> '.~"

riliJt'''',4J~!t ... qJf~~ :'&dpf44~a,ri'I'_it f~thr-[;",. ,S{f~tidi).pfll'~4,."r; conclufio ~qu~anoll.fo-

Ifj,.um; Doti(Jf.rJ,rJ), .~bf!. fi!~!l.4j 'pZ~f/;f#'h,~.ti_1jJ . J,Uri1oc;:g~rju.c~ J(,iJitefvt carens errore: ( quod

bah;;; ()~'" ~!' .. .g.~1 :jliH'IS.¥9J;~:Il~~i.t.~k9ri{"'f~ -ta(lIe!\Jht~n0T! p~te{l:, fillC: pofitiw.:ve~iqte)

'Bu_l':/iof:" 'l.a:J'1'J;{l·z_(gf~!b(l,i;dV.tl Hji'f'imiP'{!, Jt;d~e'~\:j1Jl pofinuo.rnodo approbatur a C,hrr-

~JlI . .It;ju)'tfl!"Uf.u,~!!:)1;11)'!;il" y:q~!r~~j::ipl;((;il}):P:- ;ft.();.3; ~jtlL~Ec~}d}.a...,' ~~mi C,h[Jfiu~ '!?ommus

f~mj;> .. Ih9m.Jnlm(1Jt~·:qu,a;~~~lefi:4·,hA(),et :¥ilP~ !, jB_q~,~firtpft}I,: £c~le.~a ~cceRt~t hanc

au ~h9d ~~t~m.:1 ,t.£ 1Ji~.g\ fI,;:,ritlj:Ti J~p.r1; cmnes ,~rJ. di;;1~'r.II:m, f c:,~ f;;.ct~l~:.~~ Itc:r~us dl~1 :,f]~O~

.PJ~orcs,); Q!1l!.W?$JliaiPO~9~t Hprti~rcJ·&I: > :l)Wlfu\eJpc:clau DCl: 'Jufubolldio4rma. f u~m

~ , peu;;.-

,\,";

:1

. , .,

\: .

, \

\

/

·······"·······1

' 'I:~t -:

... ~ '.

~. • - L

>\~

, I

;. ,'~1i6 ApproHatiod~)(~1:rini'D.t1Iom~

'p.erfccit ( v t Ioa~ric5 %~.):~ qt1od:'C,~ cer.tifsi. 'A, cellarib d'e?er e~eco?henj~[1tiq~ ~ ~~(ellf~

Dl:aerl'uJa dodnll:rdmitll,[)z;!'1tP1U~ V.er~ nor.aur hocreltlmonium non fuOflfht. Q_u04

/ to p6r1tiue rf~fe[elld;L~a, ~~ni~~s~ Prob_! fJ desmihi alia'!i.d(l~ti~.tm. il1fufio.ne t: --l_dli

(on(r.'l narn jn Jl!{J[elllltlomo ChrlAlltl:l.gnll ptrfedam ,oe 1113 non loquor ; fed ralis floh

aliqlJd .1l'[·riburum efJe do6rinz D. Tho. do- t;ri[ conrraria D. Thorn; f~d.ltfunt· plura de

ce: 'Cremens vIlt in bulla, I. !tel Neapolira- {ancHs Parribus.quibus D. Thorn. nimqu.1D1

nOS: Cllius dill,.;". I.lritum ff4;' I,;'ut*m_.(ontrad~xit,fed ferifb~ fubmifit. _ NOJl'pott~ .

tJt ~rllJitloniJ foil thrift;." .. ,tiAnt ~iui""~ aurem dre excellentior , & conuehiehtior drr-

;t/14.1 eyl i m(}tJiufn ~Ut"t, B tn, for, pfift; d.i ttriM, 111[1 in luo gradu fit certiorpro' VC'rzt3~

tJJl,i!f.;. Ht c:otlftar,qtiii ilIis' \ierbis figllifica~ ribus certisJ& probabiliorpro probabmbu~

uid:hrHlus Ddrilhtti~ reaum &: vcruiniudi(.. " pro emntbuscueuenieneior';' 1£ verh:u:i i ...

timu,fal,teminr:uibnedifcurfuS.,& dotirihafj harentior; ~ <" '" .'.' ,,' .,

. iddl: pr(jb:ltil1~' cdgriitionis procedendci;6cul: tu.«, bane rUIOIlC-M nnmum probar~,f)!riJ

cum dixit Simoni' Ri!1i 'irt'Jicllj1iLuc.j.&' fi lila omnia in I'ilore furn,an-'t~r;l dottrUu D. SJm!i~ltanz ~d~n.+ ~'t1I,it;/;Ic:ifli(JI.i' j~nb," 'Oil rhsn:-. erit canonica, ~ q~i~;umqite tf ,o_~t'ra

b,o f)ti't't .,fignlfiWllr rectum & verum iudi- dlxermt e~unt, yel h:rrctlCl , yet [ufpe£l1 ~c

i::i ulthfea d i dam I dirctirfiJ ramen humano ab errore; quod abfurd If-si mum efl,. cum Ecclefia

iIlishthun. Vade non pottH: hie refponded fuGinear~info & approber plures alias ab~ri-

ChriLhitn (dlum di:dlfe, quod bene fcdpferitw 'has, q~a: doCtriutr Did. Thoma: non confor-

non quod v,erc; l1am in hi_s quead CCigliitioncii'ilnr; fi(mt.s~Bohauelltl.ir~ ,I quz a Sixto V.

iritelle8us pertinent, idc,m eO benequodve- aprirbbata eft 1100 minus, quam,D. Tb(jm~&:

re, il,l10 Iy bene 6gniJicat p'et'feCte, &. COi)UO'" eamcn non inomnibus fequitur D~ Thorn, Et

, • • nji:;:r1t~l' cii ,ftt:ill]~non po tell aurem cor.oenielJ>. fi!tJ~Iicer Scorns , Dllra.n~ils , ali j ~ue plures

ter~ &= perfe 3.:: dic~ J quod fal fa dicirtiq aut" Allthor~s, [~m huius tcmporis , quam' and-

, erronee, aut, rninu~i'robabiHt(!r,el'go oppor qui pafsimapptob~rur. t1c(;.r!'men [equuntui'

tertet, quod fit cOllerii~ter .St' vere diaum.Ee {emper do~~t:'ifl'm;D. Thom.Rt'Ji}(md~,j~ pd,.

pwerea'.q uia fi bene ~irip{lt D. Th, ergo op- tili s non reddi canonicam doctritlam D. Tho.

firu,n, &c cOlltradidodum eurs nOd POtc::ft dic:i " ex eo quod :i Chrifio Domino bene [cripta

bene Icripru m, ergo opporseequod lit adnti :dj~atUl:', Na~ vt ~et canenica deberet O£, Sp:i ,

'nll'll cerrior & cotiu:I1'iefltior ~lia do&ina,qua 0 ritu _rand:d dlttarl ~ nOb vero fohim a pprobiUi '

eiu s oppo Ii t'a.E: hoc fdltintnos y 61 utrlus,;olm poOquotm-fcript:f ca~ Nam'approbari poteR. .

refped:t! do 5-ririr libi'-oO't1 c:1p'po[.J_c,z; n'oneG: :eti:tmquo~dtiflefpirjtu oiet~nte ;fcd folttm di

ql10dJit melior ;Quocfvc~~ addir Chri,ll:iisfo,.i Hgetite. vl!l,aux.ilianeefa~um_en, ~~lini~0d9

pjiJ, Jeoml,Y"ntU'eda qua: ad Theologlam( pe- rede fa Bum fit 10 fuo ordine, lden Jl1 ranone

dan~compl·ehen~it~'oml1ia,eoittJorditiantut' l(iotlrinZ'human:e'-Vfidea Chriiloapprooar1

ad GhriftumBll'eNl ridn'a: diui ni tids- tahtlfaTli ' &'ft tiq oi humatla dolirirni,& tfifcorfLi,huni2ri'o

flue ratione tnylteiijIlJurnationis,. Vndc Cle fatta;iitct'IUoad moduei (p~daIiDeimOtio

mens VIIh:do6lTinamcrrrHl:;a:aa D. Thorru rie,auf ibfiafione. Skut dChfiUus dixit Slt.a.

di,"i~ hoc ha?erc t~ili:~6i&_iA:alil bl!U~dt ~ia'tifallZ B'~1!4~ ... ¢.jJilt?~(<<jJitU~4'~arfJ1ri

Xlt Iibros D. Tb, e~prdf:r Chrl.fh Domini vo' taoa qnasdo Id dIXlt,_ Sp'III_tiJ faneto' tllaantc:

ce apptohatO'S'ctfe~'ergo did'mnibu's intell ig'i ',' dixit,fed ft1hltn'iiJouC:me.:_I~.f<U'ril Pall1tts 3.~ iur.q'tii.a:;omnia ad :Chtifi,uD't rcferuntur Bi or- Cprbbatiit: 'di#.u'm .: Epimehidis .ad Titirm f .. _:diDan[Ur~, _.;, .;,)", ,,~: ,. <_. Cl'tlinjiJIi:mp'''''nJ.''I.&diiitJ'{Ii,nfJ''': , Rtliq!l4 verb.tC!aimot1~a ;P'ohdficum'ctii fi ,.,iiim bq_i'ti,i'um-i'(Jt &' jterulb Acronun '17'-' pr~l~c,i~ne &,ez:<~JIenti~JlLlius, d?€trio~Jrz citauit~idu~Xr~tii rpfo""iTni!-'l,,?,,,j. rehq!llsJ?_r~[ertItn-przhls.qu~ Jill j(unf co'tr~ .",u, .oon dliclt htc.apptooido IIt'ill i i'\utho-

riaffa'tis rnani fette probi!,; nam Pius V.dici c: res, (lOafulo id diiitUlit eailooki fcriptorcg ~

tJ'r &m:ifrimli~,"'gf4/a'lI 'hri;fi"n .... dQ8,in4', lUerin't';fed appft,HJ:UtR mat'Cr'ica' fiqiii-i';'

.ergo intt:fchriilianls'do'-trin:ls'efl: exceI'}:~oL 'ill ex .,eriflitibifi mtiltalittt did-is" Bt lieet

'tiC}r;- ~Y eninrcerrifsima , & Iy regula nOli'pd- - qui mod6dito-et iiIu~ tc:O:iftlonlurr{EI;ro~i

·f~{} ~l~ deIuprema &excellentiori veri fi'carf~ dis non etfe verum; .non contradi«rer Epi~

-S~mtl,lter CU'D Ioannes ,_~. dlc:th"lVtmjiol iii 'menidi tantutn~ fed, ApoRolO, ideoqtlc-e;t

'~'n~ mfi!jime Yfi P"f-811m, manifell:e ill am' 'hac parr~etTet hzl'eticDS; ta:inen~quia jppro~

e.leul~ flJl'cr omllesalias dotfriniu Ginili ir¥o .bario Chr-ifl:i Domini. & Apofl01itli Sedis

. iUtio1'Jc GOtlei~noli{~ffuJca.s~~rgo pr!iUi:; M:'~eA d~,U!~q~ ~awxaivel:prQPQijone ift.

- pari

DilpuratI.

Artie.III.

plTticulari. fed circa rarionern generalem do A ,c:mtradi:ere doCirinT D. Thorn? Rifpm rem

4rinz, nonreddie C:lnonicam quamliber ve- 'hlOC,Jl.onelfenimis vrgendam, qui ,enflrr.

.rirarem, feu dictum D. Thorn. fed poreit In- & comparariones (emperodiofe iuor V t [;1-

teHigi t qood commendlt ipfam do~rjn,ml men etram in his ledori ex parte f,c: ,fada.

quoad modum, proQabilirat.:m, &: cert itudi- mus, '

ncm procedendi ~ inquo omnes compled.irur DifO 1,,.t;O, Cl!!.i ex COnte nnru D. Thorn,

pcopoGdooes, vr nulla fir erronea , vel moe- , do~ttdnlm.de horu.::i"taret conuicij<,"!,!t pafsim

fenfa.bilis.quia hoc contradicerer modo rcae aftirmare,r ,lpCum hah.ere,nrOPQlltiolJe" erro- .

procedendi. non ramen v~ omnes reddanrur neas ,~ut Ind~fen(:l~\le~ (q\lOd non fine irre-

" veritatis inflll ibilis: Secondo addimus quod uerenna.rann Maginn fir) non euaderer cen-

Iicer :ic arr>rob.'lllerir Chriltus.nonramen ip- f~lrjm :!I1qWUU, vel temerir::nis~ vel.iniuri« in

fl.a['p~obldo Chrifti elldefinira. ir1 quo] It!: iU~:,ciull, &: approbarionem Ecclc:Ii:t.O')! ta

de fide id di:tit'fc Chriltum .Iicet hi!'toril il!l men (ine irreuerentia , vel couterripru , k:l t"1C

ab Ecctetia recepra fir, idcoque nonred.iir de B. alio moriuo D. Thatn. doCirinam ddrrir. &.

fide doEfrih:im appro\jj·t~imab eo .li-cernrt- ahamff'iultor enam npro1ham, null.ltn cen-

"ime comrnendabilem , licmetiam Ecclefia furamrnerecor, feJvnuflluifquc:.in fen{ufrto

aliquando fuo examine approbat reuelano- po~dt abundare , ncut Scorus in mult ;~, D.

nes aliquas [t")cchies vt Iupponitur il1Concil. Thorne cloa:~inlm impugnauit, fed hoc (om

L:m~r;Ille'!lii rub Leone 10. ftf!'.) I. & ramen magna modefba , BE nulla irreuerenria ,. foJa

non {~eiinicqtlQj fun, reuelace d D.o, fed per (h(pu,~ar.jooe, nu!l~s alijs verbis agenso I mOj

mitrit illas, licet non definiat. Terrio dicimr contra "rrel,lcrc;:nuam cadere porefl cenfura

quod Chrillus non approbauit illamvtveriea .noncontradilpucancnen.e el opinicnem,

rem credendam, fed 'It dodrinam , j(\dht' , .• '. p,.j"..,Jpa,.JConllat;, quia Eccle6:! iudi-

cognirionem probatiulm,& difeur[u hUHl.100 cia lim, & spprobarione m1!'!,na.m vener:t(ia:;' ~,

procedeneem.Vnde in genere probanue cog nem conculir do 6 rilR p. Thoi11.i!rg~quid.;, '

nirionis , ~ doCtrin:r habet fummumfocum, 9ttid irreuerentie , illi irrogaeur ; contra Ec- ".

non ramen in r:i'done veritat'isfimphcirc:rdefi;r iudidumlir.Ilaqueconremprlls. sue creden.le , ficut';.Inoniea fcriptura requirit. C itrifio D. Tho.'quiafandu,s, iniut'iof.l dl: Ec ..

(~d quantum ilia ratiocinario, & difcur(us pa- "clefi:tqui illumcanonizauit vt de fe watiifetitur .1n quo t11.1len proprer fuam profundita '. ftumdl. Ied eriam irrC:llerentia 00 S:rin z eins rem, licer non remperi nobis penetrerur, in-quia approbara e,n in przilldiciumcedir Ec-

tclligendtl'n dheriorem dO:'frifJ~m latere, c!etia:appob.inris. Nam non pordt iniurio-

quia vt bou:1dtdrinl. &di(curfl'lsl Cllrifto ~/hm non effe, quod Ecclefiaapprobar • &' tam

approbarus ell, Ee quia do Ctl'ina illa con !'tat fingularibus encomi]s 'atolHt ficur videmus,

e:t diuerfis parribus, quedam .enom habee vt contemnere.aur reprobate lrreuerenter.fiqui

oprn:t[iua.qui:,:h~ vr cerra .qwrdlm vt con- dem non acceoeaeur ill bociHdicillm Ecalefi2

jcS:uralia ) approbatio qu~ c:1di~ fl1~er illam, fed deferitnr; 'de(erer~\auteril Eccieore iudiciu

vt doCtri na proba riua e it, !k omn es dl.Qs mo- ' in rnaeeriaea nge re 'doch inam.qu a m ipfa.pro~

dos probationis conrinet , o,mne~ appr<?b!tponit vtapprcbatam, ininria ell Ret tdi~, & in gradu & ordine fuo, ac prol nde rn ql10hber plrui penfio , feu vilis zfiimario t<lnti iudicij gradu ranqmm excellentior h~benda eft 1. & ~ & approbaeionis, vt (idicenre Ecclefia : Sin', mlgis probatl; QUl ranone vlde~ltr'~otu.~s D tlflo P,.O,.!'H errar« fcripfie O:Thom. aliq?i$ dilCill'c ChrHiuril Domimm bene fcnplHh" .. affirill.:lr!!·tCnm a] iqno errore ~ vel aliquid m-

qUlin vere, vr omnern modumddarill~ in ra-, defenfabile fcripfit, hec contradh~jo ad Ec·

tiOlle.&, qlulirltedoctrin1: comprehenderer. : c!er,~ indicium, iniurio(a ell. Item per hoc <1"

E: :lpprobltiom;:m Eccletiz non femp,e~ cade ,nlf hzreeicis ;lOr) inr111taodi nobi s. & irr'den

re fuperverirltem. Ied ruper probabthtatell) eli Ecclefiam, fi Doftorem .nuem ipra vr cer-

doa"ini.coLla.c ex CIementin~ v nica de fllm~ - tlrS imam rC£U:<lr.J doCt6nz Chrjfijan:r propo

rna 'Trinit. vbiacprobarur ranquam lirobbi~ nit, vrclvoenm contra rela h:rreticorum pr;l!-'

Iiorfeneenria , qu:!: virrutes docee infll'ldi in {hat, vt'dnarimmmir~hilem infufione cee-

baDrifmn. An verb alia doCtrinl ita fit appro Idli pe'rLchm ;Cll',·in; Domini voce e"Xrr~r ...

bat! ab Ecclefia neuc: docrriOl D. Thorn. di~ Ie probrrarn, tine vllo rrorfu<; errore conicnp

cc:mu<: in (e;J: art, fo!uendo lrgument:t. t:Hll, ~C". nos ipl1 E-d;:"!i~ filij irreuerenrer,

Sttl i~1qu;,..'t, -"'n Iattern ex vi harum ap= :J.D~ cna)co;':te:mOtl1 tr~aemn~. Abfir hoc i

probationum, cellfuraOl .. Jjquam mercatur,', file1iu;n cord:bm,. D!niqllt Ecclefia vniller-;

talis

. .

I A pprobatio dbctrillz D.~I'hom.

falls orar , vt Deusderilli ineelligere.eaque: A Iliana iudicatur , & quafi reguta aliamm d~

docuit D. Thoro. Ii ergo couremnimus , aut drmarum (certifslma rcglJia do8:rivre dlt,i~'

irreuerenrer Joqumur de- jjs qme docuit D. . ftian:t' nominarur a Pio V.) &: vrfine.etroris

Thorn. & ranqoam mdefenfabrlia, aut erro- pericuro [equenda propoOl;l.ir, qlli3fin~,Y:l"Q

nea ;lliqu3. in eo coneenta pradicames , ergo prorfiis errore fcripra dicirur if Clemeni~c:g;;.

irreuertI1ter rra.ClamUs. id -quod tam anxie Commend:!ri autern 'ill Iecurirate doari.n~

Eedell:! po ilulataDeo.Ergo hoc in iniunam maxima coromendaeio eH,lket aliz nondain

ce.lir Ecclefi~,qo3!fibi.yt tirmifsirnum pro- nenrur ex hoc; nequereijcianrur , fedh~ca:gt

pugnlcll him contra hereticos ponir dodd., referror , Infanum enim videtvrJquod 6 Ecell!;'

narn D. Thom.ideoque earn intelligercpofill lia rnaionbus rirulis , ae pluribus modis e~~

lai:a Deo, " . eollir ,& approbar S. Thom.dodtinam , e:c .

S,cumJ"ip,."'condl16onis prob.qllia Ee· ~qllOadrnittat,& prober can-que illi contra-

deli .. fie propofuiedodrinam D. Thorn (e.. diei r , fie enirn deflrueret quod ;rdi6caret •

. tbndam,veveridic.tro,& iraillam exrollir, B ~

quod ramen Iupponir in ea mulra dfe,cjlHt fo- ----~--------_~-.-

lurn ad opinionevfchole perr inenr , & ad difpurariounes philofophlcas.vel meraphificas, ergo !teet in his fecnndnm gradUin feum doCtnnl D> Thorn. fir mrgis probata prz alijs qua: fimilem commendarionem ~ & approba-. tionem Ecclefia non habenr (nulla enim do-, Ctrinaranr3m ~abet c6mendationem vt(eq. art, diccmns ) ramen cum in Iinea probabilis

& ooinariue maneat , aut cerre non definira

fit i~ pare i culari , nullus obligarur elm Iequi,

fed fine vlla cenfura poteft fcqai oppofirarn O:Jioionc'.11, dammodo abtir irreuerenria i vel conre.npms, quia hoc redundar in Ecclefiarm C Pra:rl;rel. D. Thorn, Joctrina ell valde profunJa, conarur enim radices veritatis penetrare ,quod mrxime occultumSr laboriofum

eft. ergo non poflunromnes earn intell igere

& cocfcqnenternec fequi, & a! ias non renen-

tur credere, ergo ex hoc nihil mali flcium •. · Similiter Se de ip'a inrelligenti::. D. Thorn •. fa:pe conrrouerfum eft, quo cafn non ell: con-

tra D. Tho. (i quilibet Ieqnaeur fuam inrelligentiarn probabilem, '

Diees : El'go rota probario Ecclefiz nor; . exrrahir do&rinam D. Thorn. a linea.& gra-

. "'dllprobabllitati5,rellopinionis~tt< ita non rna

gis approbara, Ien cerra manet eius doarinil . D quamaliorumDo/torum , qui oppolitum ce-

nenr eriam vt probabile, R;fpomJ.6nedubid indodrins D. Thorn- non omnia a-qualigra. ducertitudinis eonllare , fed quredam vt cer-

ta , quedarn vr opinariua, Sed in his edam opinariuis datur taeirudo & dinerfitas , qu:r-

dam ensn runt probabiliora alijs. & magis 1 I?ericolo en-oris rClllora.& connenienrius rradira. D_icimus ergo J quod pre alijs dodrinis pr~rer[iru fibi oppofins hoc amplius [ortirur dOi1fina D.Thom.cx iiJdicio,& approbaeio-

ric Ecclefie , quod in flio gradu vt certior, vel melior,8 vt conuenieatiorprododriaa ,hri:

+ <-'<

ARTICvLVS'lIrI. bbieBir;nls jolllufJlui<.

'P" R'ir_no ob i jci tor: EcdeRa non d~finjui t do

a:nnam D. Thom.nct aliquemcerenudinis gradum ei actribuir , fed {alum opinariuo modoprocefsit, ~ I~udal~d~ illam, ergo uon excedir approbario ifla hmlres approbarionis opinatioz., Hoc aurem modo edam mal-

eos EccJ eliz Parres , & Dodores commen~bt Ecclefia , at Iaudar , nee minus quam D~ 'Thorn. dottrinam, ergo D. Thorn. dotlrina

noneft prelata alrjs Dodoribns , muleominus Patribus , quibus fernper inferior ef], 8: fie J!cer impu~e ~am Eler~rt're! & imeugnare. Malar eft cerr!fslmal& a nebisadmiifa, & i tota Ecclefia fie imclletta, alias Ii omnis dot1rioa D. Thorn, etfet definira , condernnand] e(fent tam il!IlLlres Do6ores" & Theologi' qHi oppofirurn feqtiunt4r. Miner vero. probatur flam in cap. t;tOl'iofoS, de reliquijs,madme commendatur doarina raflCtdr~m quaruor Dottorum Bcdeliz, & in BuIJa Sixti V • pro S~ Bonaueaeura parificarer dodrina eius dodrine D. Thom.nec minus quam ipfc com mendaeur , vr ,:onllare potdl: rexnis ipfo5 in. tuenri.AddirDermi.~j.us infua Nieela pag.44 quod Ii ex approbatione pondus do&nna::dl:i mandnrn ell; {bIlls Afd:ande~ AJetdis omnes fuperauie , quia vt nari'~t Potrcuinlls: I"ffii I ,,,,ruirJt!i4' fom.alb TliloltJgi.e CDmpofu it" la mttbo4ofu4.,.,moiirJfuamafligmIiJ I~m suttm[uml1J,s", AI,itll"d,,. 4. tJ;pJom~de , .. .fiPIlIlIg;"'" fj;roriljing,..pbil (oiilp,.pIIlIUil,. vt proinde rnerito irrefragibilis DdCtor inde fal ~tetur .~lOd fi D iuus ThulTl:ls.pl Drib.us t~;. tulis , modiTque Iaudsrur ab Ecclefia , id to,;; tum peraccidens J & matcriaJiter [ohnn mul-

. . . ..' cip~

. J

.. .1

.. ;

.2°9······

. ,

,tipliC::l.tu! ,no maiore cerci tudini~graduaJd.it A dem non pertinent? Ide fUfuitiir ex COfu: i I io

SuurJdU"gu;Hr. COOlllni vfu &: praxi Ee- .' .,Ltcranenfi I. lub MartinQ'P~pa c6fuleatio;;

cl~ft~, qua: optimefuls leges interpretatur. '. De 5 •. ~bididturcondcmn,itii tire vci'bo &: u'.e

Sic lurc do Ctrtlla D. Tho. Ik Alt~;,aprrobat~ ,re~qul n~n.rurccpt.tit llmnc$fanti:l.s ry[lt)d;",s,

en Be accepeara in Ecclefia y t Mb tit iII kit ii . & v ~nerabIl~sPatrts ,cffn6aq; qUill: ab eis pro'

in aliquo ab ea difcedere, cum quoeidie vide:& rirthodmca6dc c.xuolica fundn ddhLiaione

rom: mul ros def erere opiniones D. Th.fiue v 1- 'omoiU h:trdullI.Et inCohcil·Roro. :i.fub Za-

10 ferupulo taliu approba tionu, & ~i(; toleran- ~~:lria,~ in V alcntiho fub Leonc 4.liJriil is 'i p'

turin Ecclefia , erso fignu efiitHiapprobatio-ptobatlodatUr prbdoltriria J'lat'rl:im yt fupra nell} non excedere gradu probab i lititis opi-' a,rt, I. J~tulim\ls. Cur ergOi'IlD. Th.doadn~· n2tiu;t! &. confequentermanere do8:rini in il..; .arn'p.liuSappr?b~tion~s. Ecc.l-tfiz op~ra~il:t1lrt:

Iis terminis quibus :tnte,& fie non eonfert ap- . ',' . 'qua In approbatlbmbus S~haorum Patrilm? probatio illa quidqui ad certitudinem, fed ad ..•.. ',Ccne c3.oooitatio fanSi no omilesalihs eius comeAd:1t ione.& laude 01 do tldnz,&: fie zqucn In fingulitl approba t lict~() n~i: approbat io dd

potefl eeneri Ientencia D. Tb, aeque oppotira, ·ttrinzomnf's,'" lingblas propolitiOhes.

Ide videmusfieri in do firin:l D.BoilauE'curZ',·.. CD"f'i'~quiajpraEcddiaapprobat yn'iuedi' .

quz tamen approh:ua eO: a Si ItO V. Iicut db- Utes in quib ~ (unr·' C3,thedra: .Scbi:i, Durandi,

lirina D.Th.Cum ergo illi S.Dottores inter .,'Noinillaliu,*c~qlil c(u,rariadb'drin:r D.Th~ Ie oppofieasopiniones habeanr, It vterque iiI:. . .. Ienferune, &: ab ali~uibllS magnihiris&. pij(liP?rob:1_tusab Ecclefis, ll1anifeftH:'iimii rigni t·, , fimis ill'i opinionesapprobiitlli' e:tfq; Ie batur' eft tal es approhationes non maiore cereimdi : ": cr!!o fignii manifeftii eO: approbatione do Etri~ . nsmprebere, Iedad folamhonorarjam com- , .: ~·bt·D.Th.noadhoceffevtcmii:udine '!_liqui menda t ionem perrinere, . . . " ;. 'lei" prebear, fed In 'probab il itate rclinqria t, & fo

T "'10 Eccletia in iths approb,ationibus $10 .' . him,tomeilder·ipfam laude quadi ho~braria.

- procedit ad aliquas propofiriones, vel Ienten '" . c' !Lt;1J"!O D~Th.llbiipfialiquadotntotrai'ius

tias in particularf , fed indiferittJinarim,& in .•.. ',&retra&t Iuas rent~tia:s,ergonipOtd\ tati COmllni omneslibr6<;,Qmne doctrina,~rn~n~::< ,~"habere certitudine, nee ei: fpetialijnfufione, ' .. ' dar.Ac in librisD, Th.multa phi lofopblUc6Ci"e«"efaftii '1 eguitrcl:ralbtihm:. Vnde non cl~ ' .. till~ntul",mubL~ eriiqna'ft. ad res fidei non At: "V,i~,',miriiquod ab alijs de(l:racur,6ipref~dc:ferit.· ceffari~, v t ti mul ca de habit~blls,de pafsivni' ,:H::~id,quOd excell entioi'es difejpuH D. Th.ali. bu&,&c;qU;l: omnia hnpoC:;ibl:eel~ ex ?:,quo cf. ~/qnando ip(umdefenjrit,ricc:iurabtj!1v~tbiMa" . teapproblt3. ab Ec·dc.ia.prflertim eli nopr~ .... giRri~\'t Caier.Vi8oria;C;U10J Oteafler.Pe- ..,.

cdfcrit: tinguloril dj(cnfsul;id talE approb~. '.trus'S6to,Dominicus SOto,CaprwJust quo ..

rionem ferendi,ergo non v idetur inrentu nc·'<rnm plures opiniones in qeibus recedunt ;i D~' cieCt,eJfe,dare apprcbanonemaliqua quamfr. ' .• Th coaceruar libellus fupplex prolslucidario '. ~d maiorem certirudinemJt:ti Iolumaliquali;: an!tione Cantabrica :iJol.158.non ergo pof . rer cottu:l1dare in ellc;el);:nda. ordinis.mer ho.,.: (u{!tomnes D .... .Th. retltC~ntiz ex iltisapprobi

di,alijfqucGmil ibus accideoeibussnon in pra: . rionibus Ecciefif:lCcipcre cerritcdlnem, ' .. ,.,

latione ad aIias,autdamll:i rioneal iarum, "", '. ~lfJto argni t Dot'alldtiS:inprologo ad I ibr~:,

Cllnf q\1.ia .. etia~ inc: ~a~Gta Rom~oa.l ~~: . J~ {eo,eriarulNl~lIus ni~ temer~t:iusaude~lt: . di~. plura fan&toru Farru opufcula ~c IndICC.":" '.' d.lcc~e)qtlodma~ls aC9Ulefc,~l1rlu tit ~llt~onta;. minatim approbaotur, & tlQ'li non ua omnia, Dc n CUlu(cllmqj Doaoris , qua. ;lurhont;l.tlDo-

in 60gu lad dl.:u ce of COlOr approbata , quod" 6:oiu quos Eccl dl2. ce 1 rbii.t,V t A tig.f! Y er~~

non lieea.tab·eisin aliquo recedere.aurcereio. &c. Sed in ipfis facris·Poaoribus cit all,gUld

rareddam:ur pr;t rcliqUls doeb'inis, fed in[ua' ql1odpofsitrc:ijci,& difplicere, ergo &' in do";:

. piij.ba~i lita ~e.lUanet. :E! in ,~ fy~odo g~oe~:lli; ,. . ~tina'O. !h::M itlorc pr~~a t ex i p_fo !' u~. tii., collarione Jim fine dl'ltur~fcql.lrmurpc:rom.) . in procmlO lib. 3. dcTr..lnltduJn'Ill·hb,.:l~:ut,

pia fanlio5 Paeres & DoftoresEcde6~ A tha. Vinccnrium'V'i CforE qui dl ~.Iibcr deanims:

nafiu •• Hilarifi, Blfiliii, Gregorium Theolo-. & etas originc,${ dlijs locis.quead v erbfire-.

!ttm,& Gregorio NiA'enu.Arnbrofiu,Auguft." feremm; infolurione bujtls:1~gumenth~lub~~,'

& fufcipimus.omnia quzdcrccb'6de ill: cou-. . f:ltdrir ;Aug~'nm1tadfe in fuis oi')Urt.q~1.X\l1.e:,

dcmn1tiolle h~reticorucnc:!t:pofuetunt. Num; ritofibidifpliceatlt:, Ie e:rfare eos 'lui put:mt_

quid approbado fcripto~um D. ~h. mai,?re.!\,. ino~nlbl15 etfedJa~f~la defc~~eilda. vt pate~ ....

iitamt tline inqua mnlris dlfcedlD"lus,ahqua.1. ill'C:{H{t ,.a~MlrCt)illll~nlo·: \. _,' _, '.'.

do a fententijsiftodHanaori inhis qua:: ad fi~! ' ifd 1. B'/p.11& Ilt'quaquim dicfte; qUd~'

. . 1" . £Celc.

Di(put.J.

"Aitic.IIlt.

/

210 'A pprobatio ,d.ottrinx D. Thom.

Ecc] efia (llis iPprobationibm:ddiniuit do&ri, A -.,4., iJ quod dicitur de 1\.1 c:xan.Hl~en~ r~fp. ;

uam D. Tbo. fcdtamcn tic3pprob3.uit,qllod, quod artinet ad laude ralls DOGtOrJ5 e"ufqJlc

ex vi approb1tioni! nihil erroneum, aut inde do~rjA;r lattmur impares nos elfe. ~9d ye,..

f~11 rabi'e cotincre fateamur,e:9 quod expreJrC:i ro at riner ad diploma Pootificiii q1:1o~a'pprot>il'

diciwr linc: errore cITe confcripra, & fie c.~_ ta efl eius doAriol, certebullailla,fel;l cdi~

zeris cOllcnientior. &ccrcior,veJ probabilior Porificiom hodie defiderarur apud AIlCt9r~s" '

Ilotberi debetiuxtagr~llm ciiiufcumq; mare nee poffumusviderequogenerciapprobatio":')

riV,eoquod f pecialiinfufi one: p~rfeda dicitur; nis a P orifice proponatur, V idel'ltllrtame ,\r,qr"

& vt cel"cifsimarc£u)a.do.irin. chrifrianz,.&;, ba Potleuini node aliqua fpeciali approbatjQ

clypeus conerahereeicos .c6mcndatur.NcqD~ De procedcte,fed de illo generalimodo apprp.,

·110c Qpinatiuo modo facit Eccle'a, Hcer non bandi Hbros aliorf Authoru1 dequo art. I.i.n

d(:finiriuo, &: eanquamde fide; aliudellenim·, :.vell_ modo approbationis diximus, Vpdc.

quod do ftrinam,ac opiniones in cacontent3s, exfolis illisverbis no infpeltoP6tificis e di-.

approhct:l aliud quod cpieariuo modnid fa"':' B 8:qdiccn::,quodinapprobariolu: Iuperauit Io. du. Non procedit P6tifexopinatiuo motio.:;· Jus Alexaoder,el1 pronunciare fe'nrenrii cau"uia non vr parriCularis. Doaor,fCd ytpaftot'. fa non infpe&aiNam ipfe foliiaffcrt approba

Rcdefievt iam (urca pro~3uimusart.).a He:" rionePoci{icisJallaab Alexandro,qualis vi:,

cet non deliniat de 6d~"tamE, procedic eJ; {uEni. ro approbario fir,non aIfcrtj conft~~ :ute saul.

d5d cereitudinead approbanda etiiopinirJ\ tos alios tile approbatos,v e Aug.Bonauenr,

natn doltriniintra p~obaQilirnis ~rad~ eam, . . Thomas.lnnl ti ex Paeribus, &. de Aug:& Th, , :tpprobido,& ab errore liberi declarsado, (h, approbarlonibus fpccialibus cQnfla'r. Vnde Cl\

cut cri;tlI] approbarregulam re11igionis. ~c9: go Inperauir folus Alel1fis in approbuione.?:

mllllC! J eges Ecclcliz, non defini endo de fide.; N urn approbarus efi ficut Augufiint1s~ No 0[-

feddirigeodo ad mores, & pafcendo fana do .. { tendirur, Vnde'crgo confiatquod plufquaD.

(lril1a. Er non eft minim hoc, quia de ipfa pro .' Th.qui ad.jnf}ar Aug.approbatus cH.N c:c ti-; bllbilit~ce do&dnOl potefldari eereirudo i &:' tuli quihusapprobatur D.Th.funcfolu mold, fie nonopinatiuo modo,/cd cerro poten .Be",::' plicsrione plures ."fcd certitudine & qualira-. ~1e6il probabihearem do8:rin~ approbare ~~_ 'c re J quia IiDe-omni erroredoarina. dTc dicitur a.pprobandoaddc:re {ulallthoritate maiorcrn . .: ," c~ldH infuQone perfeaa &.'mili.a,qu~ ad:

probabjIiratcJtl, vel c~rtitl1dil)E in illa linea;:.' . certi rudinem [pca.ant. .

. Geut cerro approllauirYt probabiJiore opinio . . All t • Refp. Vfum & praxim l.ecJclia: oIle-.

nem d e infufione virtumm in b,aptifmo; . ergo, dere id ipfum quod nos coced imus .fei1.no ir.(

.multo mel ius quando, v niucrfaljter approbar .: ' approbaffefccldia hancdoEtrina, quod u~n. doarinaro,&confcqucntcr; ea que fub tali vni,· ddinierit de fide, fed maiorE eius conuenienuerfaJirate contjnenrur, : . . . . tjam~& pr~ c2teris excellenti:1 in certi~u.~i1Je."

Qe,tlvero dicirur eodern m9doapprobaffci~ ." probabili.t.ate,& aJijs fimilib~ refpctliu.c_iu~.,: . ~cde!ialll aliorum Patrui~ D()t~"oriifcript.1Jt·]· .ra grad U cuiulcumq, materi.diue (:~r:t~ ~ fiuJ,:

, '''nrp. e~ fupra dicHs fp~cialiGri modo appro-, . probabilis vt cxplicatiiefi.Licct I;~mch.':~ ,,';',:

b~t Eccl eliam .doltrinam.D. Th.A'. Aug. qua -. approba tionjs Ecclefiz no .damneJur, aue pro

sllorum Do&orum quoscommendat fc fl}rD~ . hibeanruraliqui fequi oppolitu ,.qui~ ctiifui :J)opere laudae ,fed non ita fpecialiterde eo- . proboibiJitari habere porefi, dil~odotine d(

, r~m;~o~rinaj.u~~cat Geurin t.modoapprobs D ~c:nyl!u,a,ut ~rt:(:~cr.ent~ fiat, c~~c~ii. nonparii-

tioms a!t. l.dlx.lmu5; v.g. dlcendo quqd·6nc.· In linea cermudlnt!t&:prob~bdlt3.tJs confert;

omni errorefie fcripca,autl)o,fine fptcialj:Dci~ Ecclcfi:t approbatio • quatl;'nus&,fet:priorcmr

infuliQne perfe8a.:tur quod fit ccttifsima re- rcddidit do arinlD. Th •. de periculo .fiori.S;,;

!Jllla chrHtianf dolirinttucuc dicit de do&ri·.· diccdo fiDe c:rrore prorfas .;:[c cafcl'iptam, Ie,

l)iD. Th.aut quO(r.j{e;qllitur &probar S~~o conucniemiorE, tr coformiorc v,eijtati.du di":,

~ana. Ecd efia,ticut dicird ed08rina Auguft~· cit fuiff'e perfe4i ex iDfufione c~ltfii, "eifQ!

N_cc ttl h~c.fi~,i.rliuria.aE.s Doltorihu$ 8c,Pa~, (crtifsiina reguladoarine chrift.i"u.~,~

tnbus.qlll:l do~rina D.Th..t;ota eft ~xPa~ri.;; y,erodicjturdeapprobation¢.dq~I1.i.U" i~BlQ::

bus)&! in ipfius approbarione omnes .hQnoran. nauent, dit:imu):etfequidc mag1)i,,,, oltlrii, .. r::.

t~r. H~;;:djdmt~sipgc:neralide: do&rinaD.·· . nerarione [ufpici~ndilcdnpitafPf4i'tt¢6£Q1L

. Th.~ ~pp,robati~~e eias ab Ecclefia.ln·parti; approbatio doddn2: D, Th_"vtJiflas:dkcmillS'.,

, cuJ:lt"fatltCIll rcfponqebimus Ieq .~rg. J.~dl~, . vndcfbntibus contrarijs febtenfi}~;iRter.'hos'

1;_01#'" ,Ioqllendou,e <lpp~Qb,~t~llc S • .8ppa~~~ fa.aos Doaorcs,' ~JJj pcitius fali~rc:yide,tur.

t.urz;& aliorum, . .' . -.' . , .. appro ..

f·.

[ ..

..

!

'. ;.:,.

A.rtic~ ntt,

approbatio Ecclefie , cui plures magiCq1 (pe.. A Apoftolica Sede de: fecufit~te dlmettditiar;,

ciales approbariones rribuir circaea que tan quia ib omni errore declarara Iibera.. ~.'

glint certitudine, vt quia IIHi approbar de: ca- ; . A. I .Col:lj.Refp.approbationts 'P;1~ti1)vtl

reneia errorlscde Ipeciall iofuGdne: &. 6milib' Do.orn in ~\rgurneDtO relata's. non ira 'fpes:i:t

guX ad certirudine condncune, illi aUte minas leleffe.ficut qu~ faa~ fundhEcdel'ia pro D~

faueee videtur.cui non has approbariones tri- Th.ac Aug.Na me, SaR .. Roma8tJ apl'nibi ..

bait, fed [olum Ql1Z perrinenrad cimcndatio ~ur opu[cu!a quOti:lnda Pattu,& eorcm Doao

nero, & laude,& illli(\ratiOlle Ecderit itl gene rum, qui ab Eccle6a :Homaila n6 deili~beitmt~

rali.vcfacie circa S Bonsuenturam Sixtus V;. "in ems cCi&llmionis gr~ti3. Vfq; ad mortein '

Ad ~. Refp.non omnia D. Th. ex.equo elfe permanferunr, quanto ad bot quod eft corUrl '

approbara.Ied vnfiquodq; in ~enere fuo, uarn librosnon effdpochryphos. ilt«(:;reijcien~ps

&: ipfe Deus vidit cun(i\aquli fecerat.& erant ab Eccle6aj[ed in eis h:gi~orre.lri ). fyno(l,o

valde bona, nontamen equalieer bnna, fed v';' . redpful1t1'1romnia,~i.t~ S. Patrtscdereda fidc:i

numquodqj iuxta genus fuum, Et fie approba- ." codimpc~t'ionc hfrefum pofuciut.1k in'lijs·

tio i£b non rrao~fert probabilia ;lleuidentiai b· COl:!cilij~ttii.pt~l)~lltur;ea·9u •. S. Partes (.~

vel it'lcerti~udinc de fide)fcd intlatuprob:t.hili tra hereticos-docuerunr. Vbl 8(l'1I;.lql1a' sd ex

uris addle illismaiore Iecnritare ab crrore,& . pofitione fidei,&: codtoon:itibh6 hareium pel:

declsrae rmiore cQael1ientii, fellcoformitate' . tinenqiddlqu:l dogrnatica funr, omnia accep .

ad veru.~od \ter~ dicimr hoc fJati fuiffe in- tantsr •. &.authOricas Parrii ticabfolut~ fllinp- .

difcriminanm, &. fine aif,ufsione,& examine t:l omnibus ali]s pr.!fertur~quod nemini dubiii

fingttloru. Refp. non fife faa;) examen & die... . ell. Et tamen receditur lliobarido a db&rhl& en Is ionemqualisrequiritur addeliniendji rem. . ~licuitts ex P.1trib',n6 in h"is Ql1Z dogmatica de fide vel qualiber Cenrcmlii Ieorfim, fed eft'e .... runt, ant ad cbmh1ilr;e knfum ibtcrprct:mdi

bCtamJitlculionc: qua: requ iri fur ad approba..;· Ictipraram pertirient(inhis enim recedere no

tionem rnaioremdodrine fecurioris,& p:~ob:t ~'icet ex prefcripeo COltcllij Trident, Jeff. 44 .

bilioris generllirer.<b_;rris;qu:£di!c\llsjo iRa' ~Lateranenfi fub Leone to.feA', i 1.)fJcut e-,

fit? Breuiter dico.quod ex doClriri:t D.Th.Ee ,,·tiam in mnltis recedi poteO: a p~Th.qu::t rolii clefia, tam in Cenci lijs. qua extra iiliUlutneraf: ~} yt magis-probabilia runt apud ips U. Simili tet: -, herefes prof igauenr &: deuicerit, vt tdtatur. c ij:lc;Glorif?fos ,de reliquijs & .,c:ncratib}le fan Pius V. in cdlCtoQUO eurn DodotcEcc-lc:fia:;·. . &hlOli.:orilendaturvaldc: do~qrina facrorum

pronunciauitjquod 'fpacioplu[qui treceitl:oru ,DoB:drfl -ECcleR*,qttod ipfam valde ilIUOra-·

annoru dil'pu::ltiollibus,c6[rollerGjs, iodkijs;; deri.t tailqui fydus matuti'l,lu,tanqua h!mino;'-,

ill Icholis, in coofii\'orij;;, ·in C6tiljj~,in omni. fZ~ll:rde[)re1q; luc~rilz,&c, Eein decreta Si'll,-.

doari~ ventilariooe verfarur D. Th .. & fc:m":- !:iV.pro S. Bonauenufimilia multa de illulira

per eius dodrin1. purior , lucidior , admirabi-: tione&pletHe, ~ruditi(mequedoa:di1e eius '

lior appuet. Cui bzc difcufsio 1\01l fufficit, propcnimtur.Hec omnia licer tllllitfl cOff.en';

quid fufKcie~_? ~od ab jp(o hnius doCtrinaf; denr t:i illufirt: doa:ri£l~,ncc parfi fit, D, Th;

initio reputata lit ira admirabilis , qoodtpfo ad taliilD,Hloru \!~cdletJi ai:tingere;dieim·

,.ChriO:iDomini ore approbata !ir;qnod ~o.fe- ttme has Drones cOl11enda[iones pertinere di

Ire armis ooft eiusobitum fo:licifsimu in bulla . riiad laude _ddadrire,& d' ea dici quafi in gene: . c:tnoniz~tionis·c:ius pronuariarf cll~opera do'. tali. idcH no d~ lcendedc 3-d fpei:iiles ranoncs : adult fu:enan per feciffe fine r peci ali Dei i~· \T nde fumitur cert i rudo, ~ maior fecuri ras, vel .

fuficne.Super hec omnia, n;)ne (uffieies fund:t; probabilitas dq€i ritlre En," hoc didiliUS Ee_'·

mentum &.examen habuit Eccldia,vtprzfer.;. . D cletlarnfpecial] llibdotbitlcoatre.81 approhaf;;·~

ret cius-dodrinaioo fo16 in merbcdo.ordine, - Ie dodrinam S. Aug. ,. D. Th.quod non feci':

ali] rqj accidentallbuitfedilf fecurita:te,ccrti-'- . jil·;dij;~)t~ Iicerfacere potuerit, vel bon fJcere~

tudme,& verirate foHda? Nee tft\len reliquas : (ae quo non dif pute_' ) tam,eilil011 fecii:adhuc.

condemll3uit.tlJUd·et~ellim exeelleodore et::, De S. A~1guft.do6irn}atqula Ccrlefl:incs t. pie

fe.atiod reliquas non effebonas, (icut vit3.co, ,lit, lj/t,arum iutlllatoa, quid 0pp0f't,,.et de eo- .

templatiua efl melior.fed a~jua non mala. E{ ,.tlm ~~t/)rit~te /mti,.r f.~Ra~ maJ'iifcfl <It,l.jj ..

C!uaftusDominlls dj·,dt D- Th.bene fcripf1ffc' .loqUfO • v t inquu S. Profpe~ to fine hbi COh"'·'-

fed non alios male. Abfir.vt tantam Do50re~, tra Coll:J.torem; V nde fecurirarem .do$ i'inai ~

Ii tam Iublimem do.trinam Iola allarum dam ems ab ·etrorc:dfcndtP_O~ti fex illisvelbhUVi

mrione booam etre- velimas: Inter bonas elli qUI brmc(Auguftintl)lin~f.'''.£fofpic~oni1falt(;

, melior, & incer catholiu$ apgrobatiol', & all::' rllftnQf 'O"!lu~J1J ~JprTfit.Slmiliter Io::.nne~ z:~

- .• T Z itT·

"", "

212 Approbatio do6trinx D.Thom.

in epillo1a ad Abj~~ii {enatore!D~&al,ios,qu~ A Ali 4' Refp, retract3.{fc D. Th.aliqua ClE, exrar apud Baromu aO,no Chntll H ... ·~. ~4. . his qmr iumor fcripferar, vt manifefie cQnfl:a~' dicit quod Al1g.doarJl~~1ll RO~3.na [eq~ltllr '. ill aliquibus lads fUffitJ1z,de quo arr.feq.NcC'

& pro bat Bec/dia, 8( aha quz fupraart.l.re~· minim quia D.Tliom. canonicus Icriptor non:

. tnl inlUs,qda: dllendj1nt Ipeciallmodo effc2p- fuir, &. ideo ita aliqua traci:luit quod po{l'ent,

probaram do8:dniAug. & aurhorirarern ha- egere lima, &. rerrafeatione quod- &' fecit. Si

bere fpeCiah~. Similiter dicit Apolloli,a Se- aute ipfe retrattar,vrique non contradicit fl-'

l1(:S de Iibris D.Th. eli"e fine vllcprcrfcs erro. bi.fed feneenriam murat,&: i,raad v)rirnllm iu-

rc, eif e p.C rfe Clos ex f pecia! i infllfionc Dei td. d i ci um e i us ref piciendum cfl:,ilJudquetcnen-:

fe cert i [s imllmregulam do ttrinzehdftianz. dum. N ec inde poreH [utili ex empl urn vt nos:

~ta: omnia .~ cerritndinem, & fu.~~a.iitia d~- . . iJ I urn cmei1demus~aut deferamus, quia porius

anna! prcaii)s fpeCla nt, ergo fpeCJahusde d· /' fi ha-c psuca retracranir , quz in (uis operibus

hdo8:rinacelJ(uitEcclefia, eaiilqiapprob.:l.- vidir non tam accurare efle ditl .. , relique qUiC

uit,qtio\d1 in alijs SDoCtQribus,dequibus ni-, B. non rerradnuit.firmauir, Be S. Aug~qua mel-

hil iea exprefsir ad ccrtlrudine, probabilirate. ta ('X priorrbus luis opufculis rerraetauerir,

vernaiore, aut careurram ab omni errore Iicut docenr duo hbri Reeradariormm eius , nee

exprefsir de his dllOb9 ranaisDoCtoribt.N ec t:Wlel~ pr(!pre.rea conrradicit Iibi aurdeferen-

per hoc orrinihus Patribuspreferrur D. Tho. dus ell inhis qux nun rerradar. ,

feJ pocius vr eommvefhgia fequens l.ludatur,· .. Dim:{~omoJoergo [aluarut S. Tbd.2Q!-.

8l1.ic omnium PaWl [anCb dotlrjoa in eo ap- JeRi infl:lli(,nc opera fill, pd'feciffe .vt dicitur:

prQbarur.~oJ didrur.decanonizatione [;111". in bulla CJIlohiz:ttlolu·s eius, Ii aliqua dixit,'

Cl:C),-U,llllon dl::td rem, ib i enim ranrurnderer c~li:E rctrattaiJir.qu;tcnim infuftonediuinadi-

minrrurde per[oila.q~lod ilt fanC\ljde eius ve. . ·~\cunrur,nunql.ia veri tate cuer,atqueadeo.ncc

1'.6 'Ict{.iUs {oi U qu~ibi narranmr probata mo~' . rerradatione indigent, RIJP. in verbis loan-

firl]1tLlt",nQllllia • Doario.1 aurem D.Ti-!.on;t.. nisa % •. ponderandum dTe quod dixit non fine

ab rol u eeapprobarur ~ ergo_ 8£ ilia. e Xi quibus r&J diui na infu {jone perfeciffe (cdp.ta fna, non au- :

lis Jaddn:l confla], " . _ -'. rem abfolure ea fcrjpfiife,atirdjxilfe. Perfice-.

Ad 2.. eo~J. Refp. non effe idem approbare d re aurem confiimmare eft, &ira con fumma ril,

Vniuerficares inquibus Iegantur diuer[9't:'um: & .,ltjlIl~miudicium,vel in quofemperperfe

A~ltboru libri & fentend:E,dummodo carho-. ueraui'.D.Th.intelligend[i eft non finefpeda

Jici !inr,al iud approbate alicuius Aurhoris do. li infufioocfuifTe, non quidquid vnquam do-

ttrin~ detemjin:H;;:,& in partictJl:tri.Alioquid~ cuir.aue dixit. Er inhis qua; habentur ex ditli.; .

fi cOiir,11<l.tio &:1 }probario ere B:ionis alicurus il1 illfufione ell; larirudo, ham aliqufido haben

V niuo::r!lr.at is. ~«et apprcbatio dd::rrin:r eo-. rur per ~iprelflm reuelationerrua. iquando ex

ru.n Autho(u qui .ibi legurittir; ergo & Arlll., in!linltil occulro , 'lfleriutrt:m nej(imtlJ 614·'

pro phii 0 fop h icis I~ Au icena am:_GJI;CI1. vel ~ i'lJllrlt:l ,;r;tnfts p'Uliilu;., v r ex A ug. ~ .fuper Gc

Hipocrares pro mcdicis, & Euclidcspro ma- _ neiimad Iiteram c, 2 7,docer S. Th.i.i.qol11

thernaricis, & aiij (imilirer rt<lalijs facultati-. art. 5. Er quando lir per.expreflam reuetario-

bus.qui in :,recb)neVniuer(irati~ corinemur nem.maximam habet cerrirudinem vt ibi in-

e:ren'.~ lp;:>rob~ti pe, Seat Apo[lolici, non e- quit I). Th, De his vdb quz diuino in!1:int'iu

nim en: maior ratio de his.qua ds Theologis, N cog~6f'lln:u~Ju~d!~ ibi:N (Jflom~itJ t{tJt8 ~ogfeu Autho6bus Thcologicz 'facultatis. Ergo' U noji:lt1'lU1 dtRmo mf/!wnfob tll't{tudi"" p,.Otil eted:ioVn!lierfitatis .app~obatura Serle A. - pbttica nobis maniftjlantu,.. talii tnim inftinpofrolica.fundado· ilb prodo ei:rinis honefEs , 8111 !Ii quidJam imptrfillum in gffl,,,ipt1ipb,; legendis comelldatu~,tt infiituitur; Autheres . ti~, &- boo modo infel!igtnclu rjh.i1J1:bfJ Grel'-'

vero qui ibi Iegunrnr nihil aurhoriratiue ap- ;'j, quodnt 81'rouxhocpofiii "icid!I".ptf'Spi

probacionis ex v:i ercdionis Wins habcnr a ,.,tiiS ,e#iu! coritf.1i.t# fjN';Vt1'.jilitt au.iiit.

Iede ApolloI ica9 red ~Jntu perml'fsiuz,quia in' & flmctip/o! qulii/dip J;.it~i#tNPl',b",tldl: .

{chubs l~gi pennitrumur/n6 lIero line errore- Sic D.Th.VndE;~j3t~[';qi:!Od qrlandointettorJ'

fc,rip(1Hi;. aut ex cce.efli inru(ionedictintur~.rr. in!1in8u fiidiliiria: dirc8;iOi permirrieurquan

CUI: de D. Th.in Ipcciali docer Ecclefia. Ergo doque mens labi,ac deferituf,fedtamco ne er

ad approbation€: authoriratiufi do¢trin:e, feu' ror acddai,~orrigitlir cirius per Spiritum S •

. libroru: al icuius Al1~horid SedeApo(lplica.&daturJocm· retr<lctltjoni. Sic ergo potuii

p~rrr cO!.uci.t ereftio Vniueniraris approbata non line fpeciali ~nfll6oneab inflin8u Spjn· ..

. ioq ua di ueri.orii A urhoruca[ hcdri inHituiitur.' tus SanQ;jrc:gi Djuus Thomas J & ab cod-= In

. '. corrigt

•• ,.1:1 "

A,' -. I I' t rtf C.] , 'I :'.

"'21)

cordth,.:r l'eMtbtionc:~ in aliquibu!;,be er 'A~6CUt:i 'te poribus (ana~ ;':';c~or,j ~ P'l i.V. v k:ue

, ,"oracciderc:t,f ed omniarclilanercht p'" vJ/o :n,ullct &; Ideo fieu t aP 10 V. ce lebr i [~5 Do6 0-

'lH"/.,',rr",,.' ' " .' , 'Tis S.lIt comcdatioiids vaJde::u&iidt:&(iem , " All i~ f'ctqqood didturde muftis & mag...:'deamplilis petClc:tne[)tent~' 8.li.;"P~mllln\ V.

!lis difcipuHs'D. Thorn, qui ipfumdderuut, :'eiu'fq;'do!ttina Pt()lhiOtibu~difpllaiitillib.ls

quod argumentum aliqui granditer vrge nrin "e1\~~E~~lat~,6c:~be,? ti; pore fl ~i th'll~ ob f ei~,a

tOlatium [uum,ne: .,ideantur difcipuli D. Th.;!pmeftln~ I~ ah9\!ocnntrauer;iwur(:oCl:r';i;i' 'Uon.ctfe t etfiio.mul ris ipfum dc{er.inr. Rifp~,;:j~~U!.~1IftIPUhS" D.Th:&: i1)~u, ()rdi,r.iP:.:t· 'hoc nihil cfficere contra nos.;Etinprimis nonqitato~ eade re lege (anCtlon (3011[0 d\: ,itko 'la'dle ea ,redeoou pafsirn accumnlaotibus ti ~~~~;a',~ep'oribu.s'P'ij V ~~'rip!?re~'~ t~;~jjh~, 'malras of'iniones infigniii: J"homillaruioquiqUl erhoc ordine prtx!Jerunr non lnuC:l1lentur

bus i D; Th, recedant.Ied ipfi eoru libri con- 'irr;,.Hq~ti <1p('rie'~~fc~dere'.a dQdrin:l. g\ii con-

fulendi [Ul'l~, inquibus apparebie pauciora for ":aat'effc D.Th. tiquld velo :1tfc:mlr cit Atth'o

tatfeeffc,aur oODrii3gn~tht)mtti,in quibusre- " ;ribusantdJIudtfpu£ (n2m hi folfi'jil txi~hi

cedune ab co,&fo,'tatl'eI icer in re recedane, nO. B' :~~ducuottir ~b his qui ,id fcrutari funt) i ':.fiall~ ,t:ul1cnex Ieneeniia fC9 potius intc:rpretando "ps',autparUl momenti d 0, Th. rc(dknmr, fenfllmDo8:oris S,& pntantes fc lelitimudi' ',~aut cent purauerunt fie intcl!ige\)du[ullum

serc.Ad,hac.ex'epfa iitaThomifbru addupli· "D. Th.aut ob reidiflicIl1tate.&: n(m(~fldirpu~

cern ntle addticip~irUtlf.Primo ad pC!rfuidcn. . ·tatioilib;'dcpurad vent-ate,fie ceiferunr .Ncc

cum;rion dfe omnes D. Th. aifc:rcionenppr() ,(~fi niii~_ ctcuiffc fuccdfJ] temponi h:rnc S~ Th,

bacaut cerras , "infallibilespr:r 21ijs do- ,\'cnet:ltlonem,ficut & io aljj~ ill uftnbU5 v ids

~aritli$~6quide iliquzaffcrriones D. Th, ctil.,.' aCddit.Arifiorelica aObrina. nuequam in tan 'a fuis di fcipulis defcrunrur.Er ad hoc:paru r:~"~o pretio eft hab i ta ) "CUt ifiis po tirunis qu;t~ fert quod dc'feratur ~ ve)Qonderer:1tur a fUls ," dringen~is annis: Hyeton.verliooes in Ccrip .. 'difcipulis;conH:tt t'ninrnon tff~approb.2tam . ~h~r~n:tqu~:uo t~p~re non omnibus p)aceHr,

ccius do8rinatn per'modii appro~:)f onis den" . "fa!hc:rus pofiea:totJ' Eeet,Cha- placueree, V na-

liitil1% dc'fide"; & ucpotefi irnplllle deferi he :"~'ua:q; < re s .non fi:ttilll co rota fila ,d.ig nirare &: vel 'ilki opinjo i quolibet tine Thomifla ~ (me .. ~ ,~.ni'mationc: nafdtur; Ted ilugetl1r • .Etlia.c ell: "non Thori1ia.i~Vndequ(j.id hoc pl;tniHi imptr ;magh:t yiftutisinfO:J,i'dras (ali potil1sJcdici. titleS d\illci:'probatio;imoctia{i a nullo Tho C' 'ta-sp-liQ fozculo nafd.alia dti,~ati. '. " .

'IDifta inaliquaftntetia dc:(~rcrerur~adhuc oer .... ..fJ,r~9~10d.dt Dciranch,;'& a tri,ld.tiii obl~;a

-hoc nOj>orerat-reddi cerdordoEtriJ)'a J:).Th. :lllem:ee~dpifur~Refp,noiielTc ccinipt;t\il:ba-

1!rgo'qllodaba 1 rqt!o~ ve I;aiiquious 'deferanrur '~j[ads ,lie v~Ue rra,lt:lfe;& horio-r:(~~Virrl a!~-

.ltqu~opioioncs D; TIl.GUe ii Tbo'miftis.fi1ie '_'quctri ma:gnni(icut ipfc:'loquitur.dele,ilJlt ir}!.

nOll Tb'omilHs.nihilaffipl iuspc()oir,qui, llUJ. 'Bat fe,praJc:rtllt1 ell humilis fit • :& moddlu>s.

lii obligJ.rl rcqui omne~opiniollesD.Th~'1uja 'Niiqaidquiuliqui5 iDx-taChrHh Dcrnini cO

'opinidnes (uor .hoc tam~ nOIl"toUii: c~c: prob.a, ~:~~i,llm r~tllmbjtin ~Cl~if$i~Q1ocq. 'n~n en ~it . 'i>ilim'eS1& meliores ex tanta Ec;cle6;rappr-?. ,,~man?u~;vt afcepd,at fupmus', vt Iitei g,lorra bstione-t , •. ". :' "', .' ',''','' . ~,'cor;~~~~rCUO\~~ot!bus?ln hoc ergo fapl~~l~

.. Suuti.o poc~Qhoc adduci~'a.d~pet(uadeoo.u :, -;t?~~lmO A l~~~:tI<r,h0n:.as(id eti;;in:~~Id ~lJj

, poiTe niultos·elfev~t'os ~,I~g'tt11l10~ ,Tnoml~~ /",= ... ~5r!~ ~ores) de ge~'u tt% fUll Imfll! hJ~t: [~ tasfine onere ~C1blJgar,one fequi~l D.Th.lh,,," 'nontr~l~'O loc() {edere,& fuafJ'l dlJtlrl_oin~ t~

, bmnlb{js:E1:T~'sifra alj(lli,n~iipu'ttjli svide-mr, . ~agOJ fi'~ pr~djcar.~. fed nOJI fk:3 P <I".ttefa tni

-&m:l"gfs'e6te~~e~~a,qil'5.J~ntilatida~1~~~f~~i D _ha6'J'~~r,llllsi flin~, rC,~('r~i.nlo~O ~onul~ijj, f!d 'qlli'd'de hoc :t,ttln.g'r~us ~~~ •. d§~: ~()l~ .aqll~!- .'l~ .~!mo'S'!lc(~~lt~~fu9!lm~tl (unt. N.unc. au-

't'oh'abtl1ili'ttfe:lo hocra~~one'temporlSj nlijl item cum E~c~~fi~ .~~, holjca.i pfm um clo?trl Qas .

l1t\oo ~ tiq~i e x'Tho~Hl~~:O,1 ,ima,!~~~l~S'~pi-"~ . ;i~a:cii~'nila re pi' £~J C;(lle~ i~,& ~ppro~ ~ lH:r.i t! i~-

nes D~Th. dcrtt\terlDt,~n~fi~tr.an~u, ell".' ;:fi,~l~~~;ex .• ~rby ~un:~,lmt!$ eo:u dtH~~re

noOdidta v'eJlfil,atz.&'dlfputattontbus dfent lcld)':'m'GO~tln3~ m~gl~ aute re,frlceread \7~r

ad v n'tl(\1'dc~tat~ ,:,~f1r~x ~efeau'd~pl1 i~\. ,.~~_E(~ 1 e{i'~~l t;li\'Qbl s f~ m~lIdil.~tl~~. vnde ,,?!b

'tionu,& prof~;j14\l~tedlffictdratrl"fo~e!nctll~ ~;u ,q r h~ It.?rlJ~~or.~ ,~v~h.orJtafJ:rt9:o _~,~.;

'uibus'D:TIHnentE'n~~[unt'a~e(\ttl;rt'dre1: ,C.tm-t. no fllmus h:lc.fQttl.~{('~W (eJ,9HJho~

~elfdruc:ab-;ip(&':tl~;attti?ratt~ iH~,S'~d:i~ AL tif5i~;t~(oo(enii~~e.4 ;~~~i8,\'¢ltl"~\~~sh'n~ h~~

PO~9Iic~,q\1?i'ita'a~~~tlte,rnos Iecuros te~ .ad p~ eo~ d edil~ere ~u"l~ ltI,a,.nec f~~~,~ ~l:>~: ~l"! WSI

duu, dt do&rinaD;,TliiillfJtipOtC'ptcditrit. rc:mlttere, E.~ Ul'rrlmt-squH·~ S. AIl!:';. ~lbrlS

." " T 3 'ahquul

. b. . .. d~' n' " D Th"· ~ ',,'_

114- .A.:'pp,ro .' 'aEJ~()~LrJn~ :, ~~. ,; ,_l',i om..

al j u id ranq uam ~inu~ v.e~Ll ro·.v. eUicar,e pr~.. A 5~ .fi"':: .• ;~in~J,[JiQm, . 'l) d i~'~J'JP/I1.: r~,-i~ fll~p(erit, monee duo. Prirnum.nos Don de: . - .. ".' ~or,,~'!'.SI qfolf.~ ~.n ~1I,O:.f~tc'.0'P.~fh5~/~'!~ .

.fendere AugufiinutIl.Qy,091pdocgt:n.QUe, fed.a ,~ijlmtlo,,1S tjI m,u,~/:m~fll,gl.. •. d!'~'f4¥1~\

· Ie cOf(eth.im 8& emend;ltum.ficut lpr~ cerrexit - -~j &- ., .. ,umJi(f!)~'R'. ~,s.Ii:~ltf:;411I1g i,.4jiffn•

· $4 rerrJ.8:iuir 0PUCCllla omri~;fu3 in libr~.s:-Rc u.;'~r!1 t f,'": .. ,,ti, f~fT.IIf!1~ii;j1.{U~m-t~ .. ~r~'?~ maationuJ&tita~ui.loFa.AlJg~cit~ilt~~.qll~~"t' ''!llmJlt,,,!, pu4.S.lc:A,.~gJ~~l},a.~~l19~l

bus die i r aliqua fe ha~~~~!.qu~ ~e.n~~. dl(('l~",: .~~te: .,1 }Uq v f*. po..nder~p ab ,o~m~~~~~PRj: .

cere po{funt ,vellelijqllhJ ~fslgl?~rel1_~!()cum loc.us lac c.Jtilt~r~vtq~u At.lg~~~guQP:l0 ~l,gPr

Aug. 1:1 II i pofr 6pufcuia fna .rc_tf a 8:ap)~ ~.m,cll .dan t.q uaf callOPI,co l~b.ru~ !qi 1.1,!~13, r~m~f)~

· data id dixeric , fed nO.lJ inuenienr, Secun_domomeoca. & c.~rt!~u~lmsfu,~.~ql~~~~;~u.( lWei moneo, ~t pocius ~egu.: l;ttil'j pfius 4~lgJequ3n- ·.~t di cita t~r~. 3. d h.oc \PC qui :C9p~ro\ldi,~~nt "i~c

rurquliri !ibrod~.bonQ pe~f~u~railtlz c._24. Ip6 fil1~:t>.J'ho.n?g:co~tr~q~catlt;ntq;;der~~'-

"9ue}tJ'; Itlm~fe~e,~rate.(dJdl~.l~eoq;.~~ ~p~o 'rall,t,m~.~~ il-~thoq~at~ dUllmr"a~t J~~P~.i.

.rn Retratla rionibus non rnemmr t , fie .1PqU~ n B r~tlOne al ~ql!l~ probe~t (quo (oJ~~a ~rp~r~.m.t :Q::!lt"r~~' ml i~ijlima"'.tli,,m .ttqutftl.'" r- .trc fe c9~ngf Aug,) no ex ftla~~Pltyl(:,.atlt ex .: 4flige";lt" qu" {141}f diEla,o.njid'~tnl ~ ne p,":" .contentionc? fit hoc c-fi 9uod V.qIC_C 9P,~fP'GS,

;';I/sjJ ipji er1"lnl,O vocem PlagnJficam~ vo~e . ~v~ fi~us.=,,;el~ThC?dl!fcnt~rt·n(m PX~:~·JIJ~~t'l

· creldbs magiRc:rij!pJena iudicljt&" ~etIt.at.JS!, . ;nlO~lbl1~,no~prO)c,ont~l1tl<?l~e>.alF ~ytpla.tH}-

~Ia rnul ti il! f:lI~8;o:Li Do~or. ~mctla~p._llg. . .~,e ilIlPugl~.etur,rc;d.{i.alrqu~I~~9Q~ .. ff~\.41.t. J01~

I & fh.JoB:rlna Jrnpmgunt'tqul3. none,t1a,a~qi . ,~ddt rnanifefla, aur ~x>authomaJ.e 4~l.llga~11:

'e [ii eonlld erlnt,fedleuirer rrarifeunt, 8£ erro . _qpid contraeorfi qoa.til1ieuj~cit~r, ~ytlC iere

'res accurnu I aut ex leuitate:, cum fort.ars~s i p£i opti (nodcfe~~t\ur,aur corri gatl1r"~·~§.~li:tq::,,

'errene, .. .' • : "_.: .. ; ";'; "', D'''i1;d,t~~ur~.ocus Allg.C:X~~}1jfl?'a. ~9.~

, .. ~gi til,. Aug ',In hb.2:adV l~.c~ntlU VH9:o:e;' .BY,c:r~~lo~,b! mqul,t:l'lJo f:~'f!.1! f~~_r!Mll J~!

,qu~ crt 4.~1;: amma & ,elllsO~lgm~ e, ~. fie 10- fl!/~ ~.I~/ft'fP~14.f':'''¥o~~''''~h91ft.JI!'';I~~fI,.IS.1

qmt: 0 JilII4 r,p,.,hmtl,,.'I,,qu!"'j1a rtprtbl- .• fP,.{al"~A'9.I~lb'f!l(~!."IIJ'/i!,4rJP.~mfi~~;"

fint JotJ.t dig",. N 'fJ"~'njm nrg4" .drIIlQ,. .fi,.n/o~ nu_fI;; tiJT.I(A"tbo"1.fir#'Jtlq'~lif~itl ft: u~ ~;,.rpfi: m()~~bUII ita "'~itll.tffi;~ t •. P1i,ul C i!,.,.~jFjif'Pi.fimtf;!~.stndlli"~."IM#'i,~. "gfl. I"rJ!uflub.l "~IS, 'lfl4 p_w.'n.I.,u/'o.lMdmo!' .. flt fjuotn!~~I,tJ'tfo'f!l;'.JJ'~.~41."''''~9;P~4'eIDl&'J·Utl4'it~I1·/~.~~ ~filp~"'~HlCdlloc~s qUl'~i J'4nt ,,,,0 st!'1} .VII'1/. Pk.I, Ji,ua Ipftll.JtpJII·J}f

a Dllrallqo cirarur~&.btc,(l,ln.r yerba.A~g.'Vbi . fid 'l II ia ~n;bi oj fI,1 p'" illOI AII14g'!nl_"~,,,i-

"(1 non aliter culpanda e(.t . Aug. dod:~iri~ quam ·&OS ,vIi prt1{;4bili r:4Iion"qlloJdr!'ronp~ .• b~

mores cius, quis non videar ~tHur.i, co~(C;[s_io-,h[}r,.t.1itP'''fooldl,,'potll''ut.sr;~ h::rc.a.t:Irt19: neflihll).c magna v!!n~~a:tiQ»:eAignalll' l?~~ ~t . ~J'it'a~nihi~ nobis oblbrjquisenin! l-i.bro,~~tJgl'

:c~ n.tu~rr*:l~~ql1.~ ~?ri~E;lXi~~;1~drin~,/~~.a.4- :v~~ Tho' .. v~.canoni'o! pr.opqn_i.I.?QtV~5o'rwn

d!dllfe:grauam. Ille crgo}n 0purc~hs Aqg.· ,~'.Ba,~tt;redetld.afolu)Jnop.v~p!obam'il,~.r,.

~(pra:rert i m iam ab ipiius 1'~,tr;iCtatfqnr emen- ~tionc:!:d~{~u.t:{uq; pefrl:1J1PCJ,j~'~~cep~~ii ~Qgitl'

:datis;8l ab Eccletia commendaris )aJiquid re- .~~(ip'i~~~~tgo: c.:(P' .. 1,"'h.~qpqgiy'J<\uthorita

. 'l)i"ehebfione d i gnum'profer~t,qui in fao.~#~!'" . te diiJina, v~l probabili Ii fa rione perruadet~~

:ml~ eius m,o~ibusaUq~i~,~~i~_n~jpri~~n~it",¥~ ;j~t.c.t; p~~~;;~~~cs. 4~f~u~rus ;: e~~.,prob~J:iri·res~·

~9U,I~hC: p~ccat.()·t;ff,P~l,?l~~.lJl~.~r.~U}a,.el~tJP~f"'. r: .• q~j*~~~-&(~.,"*~~e~A(;9.lRm.en~ntu~~&appr().o ;c~t~pa1nl.U~~recra:a~t.~~'y~~IJ~ A:ug.~~,:-f~~~ D' [~~l?~~I;",)v;~~y,~p,~us.(, ....; .. ;, r .. , ,c '. iJ : ... '-;:. "', di po.fftJot(j pI,um&- atF.'::~~ll~h~.~~~~~, ~~tl~rct .• '. ;:~. ~,rW~.f,.4.If$~e;X-I~m~ ... 71~d~{~~~11,l~ q.?~

: .f! !!'tljr d~ln~~~~g,~~,pJ;oe~:IJ~Jl~\ .. 1.9~_,~ ;g.:t'~Wlt<~f!I!J1·fi~:Y:~/: f/14.' ~~.'ntj!.~,!'!1;.I/II«'~ frlol tate~Culus}~~~~Ji<:,f~ R~~~~~;,r..Ir.~.'~- ...1 J'J,Ii!.t.i '''! ~rtiffi.~~tll tJJi~~r.fo.f'(JJg.o~tlm tn'tJ -',lit 't8(Jr' m,,-u"'.,:pJ? lift: ~~~/;, ~"4,'h~i .' lrn.al ~t!4~iI._,!. ~p~rlU_~.i!fl ir#t.~!~''!~!~i'A'" "!u f(J,.rtllort;'iJlofibj~ P/~ ,WJ' ,IiQ"."'~M~- l/mdoi.~iJ1.-~t, ~ila~fnfi~ipl-f}r;~"ifiJ"orrm. )IiHi 9."'4m'lItholil~'mfi4 ,'!",iJ!' fi nil •. ~~'l. ".r a.JI! ,~~;~~tii iJtJi..I.tIlJ14,bp'.t,ll ;,pfJ "~I'J~;" .

?"!pl;;'~ .q~a ~,~~b?/~, im ft'''~!''~''!'c=~j&R.':;!I;· 14iij~'Elfft!Ji.ll!. :!\fot#.~~~.'''''P'.;P[o ,~~~ijf

- 4~'o,"(J11 '!JIII/Illm .1Jr'ift ~"fJo.'~'i flrlpt.,. flPlr~m.m!.flJ.Qq,~'1)O'" .'!I~b,.-plltt' (j~"J~.4

.. rts i,. fl,.~;r#,fia ; nJl~j.~ ~r!f f~d."()iJ.t~/~~b_f .&.b~'Y;;1?Jj! :fJHhi~jl,tJfl !.~i,ft.m..f!;'tPtdhtJ~

ltim ;PJ~~tr;s il'l;lu_~84!,"~ f;'I~M';iJy~ IIU-. fo"; .• N.~s;t:.rgn;q~~.p;I~ li.J!D,~Jq;!jc;i~~~QP[;4

J'''JfUo8.J .. ~t~mPJ~PJ~4b:th.I.''iJ! ~''''u t",,!J.r.cn1U~ m~~~ i ~uggl}~nl JlQIJ:t:J~P5»41~lr.i(~~mo't

l':t''';/In_of',.Ii''m.~~~~ ~."ir?'ri;~I" #litJito PJO;' ,!ed vel, ~iQ.i~o~ fl;~",p's,~r~pq~u~:. ·m priwii

,:Ii _'i.i "U"'I~;(_ I~' oPin.iQf).~1(1'l'QlJlfrJl.!9~· ~a.t;DiQfi'-[J~JD!i~:lf,kDi I'~~r~~ :mod~!pm

" : P' _ qua

\...

, ,

,f)irp,utaf~I .. :. '_ : ,:~~! DAttlg;~~: "', "iIS;'

qua inultum inO:ruimur, ad'ffijra,nt~~j dicimus Ai r:et,q~, ~e vil'ru~.ibus,& V i#j~ tra.Bat D.T h. AuguR, ioqui in ilia epiilola~nt't,<J!.l~,lTI(Il~~ : '"I~,~~~:z.~~,~~qqem Qr~ine, ac flyl? inueniun-

ederee retrad:ationes , vt apc:r~e~p@1;l;to ante ~qr,~~~~~a.~~~ 10 compe,n~um artlCll\l fi,o(re·

ilIa verba dixerar, nnnc ancern Ro!LAug11{h~ dafl'if V:l~~~Pt~~s :.:1.~.rempriccefsjr tempore

num ab Augullino cotre.aum,& re,tJ,tCtawm; D~1?flOm.& hcv,iiierur O:Tflom, ab CO'll1l1-

poll' librorum eius ii(:zleCiinol.'laudatam:; p;la~riJ!~~orJlrte~~fk.o~~hoc'dur~lln v,id~~ .

pierarem, poft commenda tam. do4r~nam .ab tn.r, .. ,& ~otlusaJteref}du~ eA':v mcenr j mn, mu-

Hormifda;iJoaoAt: II. ab "l1Ju~rf-i1 Ecclefia, ,t~~,~~~, J?~:r.ho(IJ~qec:c:a:at;(1 Itlferwr D, Tho..

d,efendcndoipfum ab omnierrore non iam 111mls1Uu~n~JIl c9mp?fuiffeJuam fumtnam;

eilliifl:i mamus Oipfum' t;1f~:qualj s .jpr~ non eft, ~ ,t,Roff er .~: Vinc!=,n~i,o v jderi Nidit hanc d I fli-

fcd qualem illum nobis ex hiber 0 Eccle6a: , ctiJt~a~~\.P5i~nl,ls ,J vt opjno~ ~ Fr, Francifcus' '

'~Irn nurn'lUrlm falr.;fo.IP;t:i'~is. rumor af " Garcl~:l ~_cot'rc~i,ol1!! :,par~ium s. r hom, ad . :

pei:Jil.ld~ de fideli~simo erus 9JrC1pulo Tho~: ~1~t:~rV.,bl,~ffi~~~ape.t;,~j,fsj,~um dfe,D.Th.

Ill!' affenmus : f.J.!I./ifI, vlla,pporjus,tr,.ort.J ~ V~ncen'CI~" mutUli;ffefcre. omuia~qua:- ad. il-

flripjil,Sede Apol\olica, tenifi~antc~' " ' S' ~a~ ?~tt~~.fp~~~?i,eQq~tOdv~ ipfe exilHmat,

" : ' • 'fl,n(:,eti;~lUs~bic::dt:apno 12 io,D. Th.autem

i_: 3"t';I\l?,~s po~ fcU~,~,~,74' Nonporuicancem.

, i\,R.TI C;:V·L V SQ._V I N T V S. ,D •. Thom.c~mpbicritquinquagen:lril1,s .ede .. :

, r~fUaOlflimmamantebbiqllriVinccrirjj.Ea-,'

f'iE.em irJt/~ .;~tmJl librQI flmma D. th';"~: de'nicxcita.'uitdubfiationi:iD tatdtn~B etlar- ,

. ,1()eHmtlignitatiJb~btAtl", ,:; minp.~:lib~'de. SC'!'iproribusRcCleliafl:i"cis in

, .. - , l?,. thom~cl1mqucaclducirion pofsie , vr ere-

Vb: de hac ~e dubium.aliqaod elfe' poffe't~' , dse D.Thom,~ii Vincentia mucuaffe ; Ieneie '

iI Iola tra,~ido,ilC_ c:a~mu,nit~r accept1q" o,p,ud illud fpecuH moralis. non iVincem-io

vdlemus eff~, contend. ,p~enim ,Jo:m~pllniF,' D,¢Jp;iq;nG; Jed abalic Yincenno illnirir(

traditio e~,D;Tlt~ma f~m.\TI,~m, Thepitlgizl" fq~ffe~Jiiti";Et, confenrire videtur Bzo~ius ~ v, It imo ",' t:t, [UIE t~mpor~ C.O~1pO(uiJre. eam-; .." ;tm)o,,~Jlr~,ftj,~ ,:r. 50. V hi agit de ob.ttu Vinccri~ , "

quequa.6 vl(i~ilm dp¢t.tin~fu~ r~f;a~t"nru~, . tihAlijv:crodjxerunr~bfoJutt P.;Tho. prius'

dc.lega{fe,l,i~~o~ vc;ro. (el1F~f1::i~r;um i!.lu;}n{(e. ."',l ~~~r0.rtl~lfeJ!ia~ (u;n~a;~~del~de fenern .in: c::omrnentaflJS ,:uqt:~d m.~l11:~r~Jr;1uream P.,a·, C' quatuor hbros.[entellt~~~UQl rcr~pli{fe.lta 1O~.

r.ifijs legeref'."ucqued\l!'it:IPf.C ~~ Ip,~ofa¢tum.i finuar.Aurher Elucjda~jj,D,eiparz in defen- ..

in ahq~ibu~fumll1f' lads ~~liqr&~e fenten·, 'fi\irie}::~~t.;tbrj'caobl~ta: fandfsiinoD,N .fo!~

rias. Vt Caiet.noeat lllul ;ts:ll} [ocis przfet.~) l(5i'.)l(::~t.lpfe,id non feqqatur ~ fed ranqusm

tiOll.P' q.,6. ~rt. 6, in calce Cpn.l~memariJi ahofnm.,()piJltOnf'm referar. At pro ina opi-

F,rrar.3.conrr~.Ocn~i •. cap.:IO%.§.v.lri a"g":,' P,~?nFfl:at ShirJogius in 4.nt~l?quijs Canti<:

merst,outem,; P:~tfUs,a.erg6~~1ll1~jpctmcqr1~' (;9nl~~n,~cioqui() n.reB'l.num, 14', ,0, •

dantijlHa.bu~ ()l1r~z,.p,Qn:t;l:lIn,\:I,s~~n:lapp:ar~tou; ., '1\[jb1J()minus,duo .inbac parte mihi di-

v .. 'l'b9~asd.;.,Aquio??~ ~o~q!'t.~ ~?f ipra, hi,~: CC;[Jq,.l viJ,mtur.Prirpl1l11,non-fcripl!ifeD. Th, f.

l\oriavi~~ipJi9~ .~.f6;x;a ~~ i~, ~t.i9 ,op~r~m t, iUSt fuam (ummalq pri\1{~uam commentaria in li-

" t;:J:omqib~f~re, ~pmm,~np~f?l":iPli,Sras d;,b b,rqs [cmemia_rum. SecJlIldum,poruiffe !lpti~,

ciputis,.:Pepjw~ q~~4,quy1,~~,~~,o~~.~~e tC:~Ji . ~~ a~lU.lc.el,[em fpe(ultun fuum,~?rale,on- _

poru~ it\d.~rR9P~ll~ls~~. !!a~~4ts h!*lS, ~",tl'\~,' ,fic;,erc ,ex his qu~D. rh~m:'l'0fult 10 1.:1. &, hundiJm~cp f9l1J.~T,~I!~l9,~j.~~>:lj:i,f!l3.s»pJ; , ,~'~Sl~.iqmm~.~alDgll:.v~dilT~f; ',' \:; ,:;:' , y e.ndjC'atrC;l~ m;l,xll11at:Q ,~~J~S~~f~,(fe'ltl~C:~\Rmn. ' {! .) i ftJ!!!4f tt"J,.:ol1tJ:Har%.tJt;ncntoe~mierrlt~ nia'op~er~ ~._~h?rn. ~~t~Qr,1~a~5,ql~ilPn.~;f;f;,O v.t},.~lf lt1dJ,catum.e~ a,b ,lpio Aurnore 1?!UCl~ , pient¢$,~, ir).6m:~PI~e.sp,~,.P,9~!f~lm.il~ ~il;l,V.tt:.,' dplp;n~efe~G~ne IJI;lJllpr~ rd~ta ~ag.,16 i· " ocip("'wr.~ .io.,lp~o~~c~qW;m"I,4, .. d~4~~~r~ t~V;~ §,ra~41m t1iilt1ifdl(~P· Thorn. !O fml)m~ ,,:x:~ , proiDd~ ole.u,m~,&,op~I;~W !J!~wfct1~P~~~~1'':'' p~~fs~: affirt,tl~~ fe q!traCtarc, id qUGd:.alfbl "

'luiGumq\l~ ~a.~ fu~4~.fll,W,\~V?ffiIl,WPti1m~,I~i fqmfer~t~, (ellfe:~~ log~~,n; de pra:te~~to) &::,

fententiaq\ ~eue~t~t~ n~ft,l~~:":Y;~;~~f'm CO~,} ~Q~ U1Uel~ltur fCrJpcum ,Ill ,emenuanJ:s. !1';

rUllldubli~,{~~lqup,~hsf~~rOU:l~~S),&v.i"; n?~ .abbi ~,:,ergo Icriptum {en~~ntlarum,

tita,tern tlrmem~~~,: ~ ;:: .r: :,: i ~ \>,:",~" -: ~;; R~ili~, tempore fuit qllalllf.umma.Con~cq,ue~'7 .:

Scimclum ~;h,ui'~&ll),it~~19P~,:~!lf"'!D p~~ t!:8eil mal~lfefr~)quQmod{) enlm.p.otUlt.r~lra;;

buiffe Vi~centiJ Belu~&en~~J~r.~I?t~l~ '9,!o<l ~a,~~c: rem ram fcnpram dCipr(tt~nto.11 J~la~::

fpccutum tD?r;r.l~inrcri~i!l,l[iiRR.~g~m~f~f~:,; f,p?AtPo!lca.Amc~ed,nSt~lfefi\'m_e~)~;',

in pr~rnis 1.~.q .9.1ft :4·,loqp~ns de fc~ epHa:~ ;';N; ,: 9UOO circ~ contraaiopcm ,pcccl~j origi~~'.;~ acquifiea anum:Chrt.U~, d!,~ll: I?ott«?t~. tu m B.V.da::erat ~. p.q.l7' ell vaide pue~t11"" idn tluamuiJ IlJiterllltbifoi'ipjirrtIJ,dic.hJd.tlm' ' ter fundare gramfsunam fenrentiam de 1m-.,'

~/, In cu rijJo fHiJI~ fci~li/~tu'! .ailJ~jfit~~, ~oc' micL1l~ to conceptu, & i, re incertifsj~~ tan~; ,

aucern al ibi Ita fcnptu.extat In ].fcnter.dlft. tat molisfundamenra t:lugere.Scquentl tame',

It.g. ;.ar.l.necalibi jt~, repcritur.1ceml.p. ' difp. D. Thom, {cofui Ec;clefiz in hac part~:' ....

q'7~.art.vlt~re~crt .. opi01~~elDdicent~,quod non obti.k({e.one~demus. ,.', . r',

gr;tt!il collara mCt~Cul:nclt10ne non valebae Dmtqu'lp(etlylus, gt"auttls,lnatUntas,.

<It\ i'difkndum omni concupifcenne r QeJoa' merbodufqueadmirabilis fumrnz Theologii.f

eti;i!'JJ~ i n'1 ui r.4Iiqu~ndO inibi vij'Um ~fI.fld di~' ,apcrre clamant esm fuiffc ilia ruriorismentis

J~'1M1~" co::'Pdlr~n# appal'd borDOn tffi. ili~':' parrum.qui ram folid~,grauit(:r,!c·r~foluto .. ,

r;;"J ;&c Hoc aurern li"bi vif (i'or dUn 4. diih ride ommbes'iudlciumferat, Torumipf um:

{,q.;;~,att.4' Item 1. P.q;'16 ~art~4.ad 7. rela ... ' opus a deo ;trigiifl:ioris fiyIi eft, ve cum fenten-.

uOjl'illiom:,ql1am Iecurus fuidn l.dift.1 r A 'B tiarijs collatum, videatur ~ol inter, 'medias: quod Pacer &'Fllius fuO[: duofpiratorcs, &, il:ellasemicar¢.NccmiJlL:lsp~riderat,qu~d fi, UOII [alum duo fpir:mtes,reijcitillam,dicens::- D.Thon~. in iuniore arare Iummam confe-

, S dm~fju.f oidcturdictridu11l1 quodjimt tlii'; ciffe;:t.l~_(m ira relinqueret imperfe dam in vl-

/pilarlleJ ,ftdQ_fJJutifP,ir~tortJ .Ii:·~m i~ ~.dift~: tim;).f~ipart(',qU;lI~rameu rn~rtC 1?t'a:~lem~s

.H.t]. l.~ r, ~.dJIt.ngulr !n~erdona. SpmrusS .. .' perficere non porurr. ~oJ emm dicunr ali-

q~l;: [ant in inrelledu ~ quod alia per6ciunt ,qui D. Thomsrn Jicct iuuenis cctpi'fct fl1m~'

p:trr.t m [pecUJ:niuairi; v t intelledus ~ «£pie~ ,. roam componere .ramen pofica obgraui (sima

ti;,;t:i:.l p2; ~cmpr;l.ai::.~m, vt confilitim ; &,' munia irnpedirus.abfotuere non potuie, (icue '

Cci(;!lcb.C}uud eciamdocuie (.<l..q~ 63. Atve~' alb multa imperf(tb rfdiquit1ytin PfairiJiSj'

w;:.l.:j.3.art.6.idrttradar,diccllS :StJ'rJi-:.' in libris Perihermen.sec, Sed ramen mirum

';geMc;' int n.ttzc;;d~nJim i;"Jtdlcfl.U4,(Aon joJnm ' e'ft quod iUa grauifsima muniaJlioR impedie>

/n/ib:t cil",t:.zJ}j,ul.J.titl.J~fi_d,tti.lm ,ji'c,,;ote~' r~nc comment~ria inqnatuor libros Ienren-

randa. Et ideo {)pport~t a!zt~,. eOI'UrJ"J dijlm,"c. ' 'tlarum,quos dicuut elaborsffe po(f[umrnam;,' 8iorl:1i:J ~l ~·ti ipe I'll, &:. V nd e patcc quoJ ' lee u- . nee impedierunt Ii bros contra Genrit es , &' d~.r~..:J .. j~ , no~. {?luCI,p0fr ~cntcDtiarios,f~~L C expofirionem in epiilolas Pa~i,~ Catenam' '

cnarn ptl/t l.l.ti.m [cr;pc;i. ,e '.: auream quam V_bano IIII.dlcault,:& {olum

.A! b,t' s, 1 i b r osfeutenr iantm inrerprera ~.:~' ' , imped ierunr graui f ~jlili opfr j s.&t oro mu n..:~

, tus tit' D. Thouscum oro gradu IDlgtflcrir; ,do celeberrimi vltimam manum in paucis:

1t:?,~r~t: In Vniuerfirate P J.rifienii • CURl ~ff.:.(' e qliir:~ion~bus quz dcfoeraDt.~l:shoc Cred3.fi, b),clulaureus,& proforma & gradu m.rgl[lc:~, /' Denique fupplemcntum pro 1.p.'conf.c.:8um: riilegerer, Atltequaffi vero ParHijs legeree: , . en ex fcripto fuper quarrllrri feDfcntllrum '

, Ieurenrras.non pocuic fummarn componete,'j Petro de AJucrnia di{cipuld S.·Dottoris~

~li,J mifrus ere Parifios e Colonia, vbi erae VI: refert Ptolomens de Luca.in hifiiori3)qtl:e, '

A:b erci (OJ. gni auditor ex ip fi us.41ber,ti prz'-:;' hab ere r jll Bibliorheca Vat'icana Iib.:2. j .c.1'

fcripl'o,& Hugonis Cardinalis, V~ videri po- :, ll._& licee ei{de verbis conftc[ 'quibils qur;,;

t~~'jlih,ii1orja v. ira: ..:i,lIs ~rzfi xa in operibus' , fiiones,& a:rticuIHlIperrenrentias~ lIont:rne:

Rf)n1J: imprefsis meu.PJj V. & in hifioria:, 'p;i.rem aurhoritatem hab"~i ClUJ)" fumma. ,Si.

G ,11 i'J lel mi de Thoco, apud I? orre ch ruper 1- ~, ,aute¢fuper fent-codas rcdpfiWcr. iam lenex,' ~}L1~,' a~tetn ~I'a£ adhuc dl.fcip~lus AI,b~r~F & po~ (crj~1:2m rtini~lm, line 'dubio:,~aioris & valde lUUCDJ5", nam magdlenum accepie D., authqrJtaru cd"et'fdppleme*ijm g~:tmJutnanno ~ratis ~)'.& ante magifre,~jum j;l~n Ie-: <r ufjjp(a,.<l!!are hoc expr£diCl-:t pfiidiOJie DOB: gua c inbachal ;i!l~eatll [uPt:~qu~tljo~. lib.r~s_: " :~odici peri~hJi~mnlll:Il{~quifi1ri qlrodcl1Iu:

Ientcntiarum, vr In pr~<rdldlSblnonJsdlC;'l'::~ JticommUDi,omnJi.Jin fcboJarum, ac Doao"

t~l;·.~Lt~ ~utem probario qu~ iobifioriJs)~\ . rum aci:eptatione minQris~ui:bOtica:th, f~

tll1111Sr) :.1:: rur, m;l gllamhab et vi ID, necp<?tcll:: librj fcorco'i13rUm quat!} fumtnal fi ~m(,)d& di~;

, t~m lcui tlindJ.!1.1;:;~~O eleuari 6cuc habe,i: A.a-: ulilgaretUrfummarii elfefcriptaD1:liit~felttE~

a:or~~ ~~?O fi rr .qUl. Iolum OJ runtur illo a~g~~'. tias)infc:riorrs'3uchoriritis'm:meret,'(ooub3"

men~_() d~d!Jao .exf?::;:~u~? moral,i Bdulten~: ac per hoc walde irn.":Iinuerer\iiiri 6mniu api

"fiYJ!19d q~:!.l~ H1t1,;zn;uuc. ftaeim o~'ende-' nion'eD::rhoii1·.(fjgnitas'§auiliOrttas~ ':.

~tls:~~ma!lo~l aliJ~ci hoc mouen~ur~\;'t ro[~:: ',,: Di"'/,DlirantJusci;ans'ali,j'tiarido;& reru~'

, u~~ .b:creD, Ihum.i"ctraa.llfe in I ,d-ift.·44~' , cans opinionm. D.Thom.,itadpfllfil in fen~

I ten~

,) Di t pu t. J., ", ",~, r.', AJti¢~;Vl ~11t "

t ,_ I" ',";:' _" "

rentiarij_~.& non in [uL1i~a~vt Patetin 4di~., jio,naturalhtii.n;al:dprO: Vincentia f:tau~: 49. ,~. z.qlJod non ctfet Ii ipta fllln.1I1l maioris. ."" ~ontra:eniDlentqu'od,.Jj~c~,fpeculu~h.Hio~.i~. , eliet authoritads,& non [ent~.i1Hari;" ~tlbuif-:' lent prorogatumlon!)'cv'itr.1 tempQra Belin-

fer enim Durjdus.ex iHolocqCi~are,Jtii ma-. ,~enlis a,~ ~rt4~,;di~~'\Jh:hore" ~Rie~ frctu:': ,

ius effet rObur,& aurhoriras. R~.~H()cnihii, • lumuaturale ,.nonco~lf~t"ab ,aliqno e«~ aii~

, c:o,lluincere I quia _~rralfeid,:,~~I(:~a,r(;futabat ,~u~~ hec allt~'~Il~:di~inll.\s, ex nar:ut'ali fpe-'

J)UranduireX\--irc[slUs.au,t larius In loco fen-cuJOJ:ml,ta (urit~none1(h.il\oriali'.' ',," : , : ,: ient i~t'um :p,ofL!era t D. ThOlJ)~ q'ua in, it:! (~:o:, .. ' _i(WIV~;'9q~9: a;n~(;:Qhitl-it. mimm q~,as1~' ,

Itt!,&: ideo :iM,e cirat,ipfum; aut G code' mo~: tUJDAuthorts vanenr, Cardrn. Bellar(J1inus

do t'ra(tJ~erlH,in von loco ."atq,llc, i~:,a;jo ~'vt ", ex·:Allt()i1ib~e"crifl~&Vafa'o ad~nllliu! Il~6; fzpe accidir, peri ode fui t Durando, ,Citare i p:-; "afs igija.~ ~Ifl aq;lii~~nl1 i ~i ;~v~. ~H\9r 101 P 6~ fruncx vno loco quam ex' alioianc quo~\ ve~" 'f!ft~;i!js tIi;[~:in~ '~nyr~)UoIUI~,;~lij~~i(-: 'rius puto.licet fumms drct maicris.authoti-, ~~mantpb~~ffe,apn912 ~4: \(t' ~(',~~h,~~d,~1S <'-:'af~

tlti~t ramen tunc nO durn legebarurin fcho- , "< tlHus 1.p.hill:orJ:J: OrdtOlSPra:djcaton1ill,hb. lis.nee pro rexru Theolog.corecepra era[.~~ ?:' ~',(.6i.~}~:e.ri:l~s'~'~'1\~e!lam;s in C.ht:{;ntC~,C~\ cne potte a procetiu t e OlpOW; fal umau t e m.m: 13>7 .-hq)bu~ d(: ,Su.fa~o, In Ch romeo; ':ll10 ~ c~ tat Icholis le~ebatur M:lg,ififrf~n~e't~:itllm; vn- ' .: 'Fe. Alfonfils"B.:l,;1till,fL in,fua Apolog:a fol.it4- de ex. commenrarijs hi ip(lltndefiiriic:bar .au~;, ' & v.iderhidtdl: fr~Alfonrl1s de Ribera in'h f-' .thorirares q1Ja~ cltabie Ddr~~dUs', potiusi' toria. ra~;a E~~~hati~.ii trad, .~lt. § J 5. A\~i

quam ex fllm,im,licct (;;iddri iri'fluW:ria.. 'OIP" e~hmD:,T~o,fu~ fupe(vixiffe putant, iddt ".

tinercl1tL1r." c 'ylt#,ihhQ~i ii'74;q,ll()~,Sa~.:til~ bbrjt. ~od ,- re feriinr rilec~ i,mpr<>ljSb,i li[e~, dici ,fll f pican-

iiJiVirmntio Beluwnj;, tllt' :r.heoIJgiy~danl~i,itlnoua imprefsione,

. , ·.fic1uacen!ilojDu3f:i 16i.4:.in examll1efenteti!

P' T3ndtt fere ~ota difncnltas ex det~tmin3f,Bo::U;1r~i!l,g:ih!: 'B'irua~,e"(eib a~, mi,l'lus per-' done eemports quo ~b* Belnacenfis. In~ " ~Ue1.l1,({ead :itliJi:lm('~6ti~, iIIod argluneoto dt~ , ' ql,O facilius eft fcir~quJ.ndo no_obient;,qu:UIl";: Ql1o:dipte ~d Lu~uk,um Regem kripflt con-

, pr~cii~n a.rticu!~m ~e!~p.or_is-,m~r,Sls ~ius de" ".fol~ro:i:l,~ ~~i_i~ol~~ fu~~r morre primoge-' fignare.in quo VIX aliquid cem po~dl: e,,~u·: '\ Pitt {UI~ qnan1,Ulte,r C1U,Sop('~a recenfer brethoribus colligi. S;;:J cameo f<:re eertc Ifid.e~;,::ue C~r.~n)c0'1 Magilt~rurP. Gener.lIillm Ortur 'nih! colligi potie , ipfum vidilT~ icnpdtJ :dinis P'rit-'dl~a~oriip1.qudd liahstu~ poll conf-

D.Thom. ita V~ ex rlljs potuerit tuum mora-. tirutioncs elllCd,:fu_Prdinili,& Fr. Fcrdir.an-,

le Ipeculum elaborate, , ,', ,,'.-,' ,dni; dd C~frillo Yl?i_fupra;' Mortuus ell autern

, 'Primo !g!r~r certumet1 jl:lfum non 00- ". " primog~~ii[~s S., Ludouid anna 126~: iddl ,ijre 34.abnis anre D. Thorn. ideitanno« Z40.:' , anno ~,Alexandri un. vt, conftar e xipt1\ls

! in quo valde lapfus ell ille ,FrJnc~~cus Glr~,,' ,'PomifiFis i:r,in:~16 .~,d pr~dictumRc·g c n;J~. cia, forte errore dudo ex c:oquod Tr~ltbe~nu5pe,reade morte~v.r referr Hzou~us auno Il60. "

dicit in libro de F.-;;ciciianicis fcrlflr(:mbu~ num.rs, PeruO:nltergoadannuu6o~&. pro-

agcns de V ~nchi~: CI.:truit fob _F r,d~r!t co 1. I; ' b~b ile fat,ilI ,cit_ ad annum 1 i 64 pCfuc:niffe,ailt

anno Il40 SeJahudetl:cI;ii'ul{lc,:l.!:uL:oblJf-, i:tlaOlvli:ra.'". ..' " : .. , "

fe.Sim:1irer certurn eG: n6obJj!Te anoo !2. 50;~f E;J bii deducitur potilill'~ Opt1rne Belua- '

vt ponit Bzouius, Vtrmn'1ue contra GJrCli, tcnbn accipere ex .Icriptis D. Thom •. fllper

~ Bzouiu n euinco ex ipb liiHoria B:1U,lCC· 1.l &: d.l.quod .in (uo ii1()rali ,fpCcliiO infer-

fis,naol in Ipeculo nai:ut'~F lib, 3 i. C.lO I. reo,: ':Uit;CUlil mueniainus ipfum v,Jutinidccem an,,:' {crt can-onii~~joncm S. PC,td m.irtyris anno D nis a)1~e Ob,ltUlil S: DoB:o,ris ,vd ,1~: ~c ,ipr~'

lo.InnoeenttJ II ~ t, Is ,a.m:nH eO I a ~ J. quo-, S, ~o.::wr nOIlna~l!lf y Jri n;a ,an'u.'lJnlauo~~

modo ergo ponnt mori-Beluacentis -anno pel r~Clr [O!:JlU fummam., led potulr dUpolle~

,:a S'o. & multo minds decem re,t~o~lOnis. Si. re,& p~x;1:l.ra~',~diu ctiam_ante obirum rtl~m;,

,niliter in lib. J I,C,lOJ.me,:J(mc:m facu [J:ldI &pneh:rwll iua qux perrinencad I, :?,&: 2 .l.

S.Ludouici Regis (umS-,~rracenis.v~ \Ilkr ab qua: omnern traO:Hum moralern 'comprchtll·

Oriente di mitreretur , Qt10J ..:ontigi t anno dune, & !il,.gu\ari ordine a D. Thomcccnrex-

-12. So vr ibi do,cimr,& jtari,ncti~mn~mlr ca·, ta,etiam,loogn ante mortem !uam.te~por~

non;Zltio!1emS. Perri m"~tvrt~" E:"\;o non pr~p':lra(fcvldetur.VndepOtU1t,ea obtinere.

,obiit illo mno qao ponir G;,:-(.ia & ~zouius.', 'ymccntius. cti~m anreqlllf!l vlrima mairu_

Nee po tell dicihec flul.teaJil.!aulph ipc(;u';' ccmfumarcIltur,e-:. fie transferre ad fuum UlO~

, rak

; ,

• i,& A:pprohatiodochlnxD~T-h()m;

raie tpccnlum"cllit'tHei"~lldicii!m ¢~,ql1ia_H,.('/A' Ge~it. ex: Diu. Thoma ,v r: iPtid;ipt~~: ~[h' ret::l ionainBdllJCenfi.eodemordme,quo' :it"'i "qul~ lpCe nan vt Doctor "CUI D. ThOlIJ.& nk

~'lld D, 'rhom~!nl1('n13nt:~r [tr!ptal_tam:n non: • dicOl.nd,?de'doai:i~a .,fed v [ coo:pi'a'?,r, ~"

e"dem pctfcltwnc;de{untcmmargumcnta" trantcripror ncut III D. Thom. !I'lvtnl,t fie-

& mill rum eriamde forrJ.ina:tr~l1[murat, ham! "'. 'tranr~rlp'l1t~:,,: ': -', ',' , " " de virrucibns agit poft, tr~ea[um de gutta., '" ' _ V"dl n~n'dt nUcdar-iutndicete, fpetu}IJm'~

D. Tnom.aueemegrr.aore, pcdoni$C:~Hun! , iflud motaleabalioVinct'htiopoReriothat,

tarn in communi "qu:.::ripin particular! 'non, norrab ipfoBehfa'fcnli 'fuWe 'cOflfe:duri:l:, 'vtl

Co loco s. &;-;(Itd~ne'agit quo D. Them ... ;~ p{ltarllntBellartni,tJus~&: Bzouius;(uprJre';'

denique magis compcouiaildo·dodrioam-ar,-: - l~ri, cum oflenfum fit, ipfurn porttiffe adhn~'

ticularuOl referr quem p]CIIC: deducendO,&t:, , (no tempore videre parrem hanc D. ThOrti.~

refoluendo . ; Sane Vinccnriusin (pecDlo na-: ~,icet' non fic:rfceb.m ;. & pleue confumma-'

nir;il'i Iib.'16.:D multis capitibuscitar.ipfum. tam.- ,Et'Jd:bocyjdtl'~ poffunr , quao;afferuiit; _

Thornam AqninltcID fUD proprio nomint,:, E 'Theologi Collcgij Vedafl:iRi in nouifsima'

til tranfcr ibit , ea qll.:e D. Sandus habee.m, lrnpl·t[5ionpBc:1uacc;rifisDuaci1614: in'jot .. :

qu.rfl:. I I. de v:~jt,ltii ,&:quztt. (1. &q.ll'< i;, t.looperum,rcD in i.romo, .

,1~.I\lptll, qUf qtl:rlhonesv:d~t1ruti 0'. T.h~! .' . Sol",elliam ~ndlt,biunl rC~lOclti de ccrti[ti~;: e!:rbor:1;;;e ,UIll 1.1111 maturlOtls>~lret :ztatlSj!:' " " dmc lphu~JtlIml'!a: T hco!ogrca', coquod fz~) v t ipGns fiyli grauicas, & pleua refoILJdo~Vjus- emendara, correeea & reftituta tie , ne€

d!.Cm;);.n:r.am~ Cum ergov ideaturpr()b,~"ile. ~:, ramen adhuc omnious'> IUtll1dis' fit expurga-

Vjilcent~um prius edtqUTi fpcculu:nnatiiriil~tl ta.Vbi aut ein tot emendaricnea.addioionesj

qui morale.quiaeocrdinc opera irf,l Vince .. :,: ,ddra8iones, circurncifiones bunt, nutar fi-

tij ~lfpofirOl funt, vtpril1idit n~6.1ralcfftCcn"!': des esemplarium q,u~ habemus ;vnde enrm .

lum ql1amwor;ile,qu~de~l:vltimii inter 4l:1U5 .nobis conllare p'o[ell:.qu~ tinf leginma exeat

opera ; habuit vtiqiie Beluacentis ipfe eem-. pl'ari:locumnoo poruerit tanra diligenria oms

pus ad videndaffi.l.2.D.Th.& 2,. 2..fdltem iJ]nia in inttgrm:n c.ai1i_gart'?-~od vero rnulta fui prim", cOl1tcxtIJra,4l uilpofirionc , Geut ad ,<loea tint Y-arire,& dubie lettiobisAmhor Elu- . componendum rpeculu!TI naturale quod fLl!':! ,.,d~rij ac~~mula.t prz(c:rtim,pag. 9i6. til 918. : al1re~or.a.le~ha~uit!ctjpt~D.!hom.ex~His"C "&9'1~'. , .. _' ,', , '. ...' -.:

, queflionibus de ventate ,CI tans , QU3! enam. ' ,~tbdom"ftt14 hit' oble8:190mnmb futI· 'v idt!lfcur fcripra polte'tiori-a:t~l~ D. Th, Iicut lis; c;rt,cu!ll pot ius nullum fit maius iudic 1Un1' fllil1ilJ;1 pr£Iertim in I .~.&: 2.~. It~que darur; ",cert~'c:x exploratzdoEtrinto,& comendatio-' fuffidens eempus.vr decem annis ante obitu" .ilis librorfi , quam periculo tot deprauacionfi Inurn D. T h .6e di fpCifit<lm h abe ret hanc pu>, -·l ubi acere, comuniter enim ill i ! ibn p luribus tern fux fumms.vc pollee videri ;i Beluacenfi. , -deprauationibus parcllt,qui pluriu manibus

~n el fo~maJ& modo im~erfea:o ~uo ab j pfo' rerunt~r f" plur~es pralo ma ildarur '. Qg_Ot, 10';

.11\ Ipeculum redadaeil:,itcc:t 00o_111 ea perfe-: ca refiuuta,emeoara.ctJtrecta (liAr 10 I erru ..

,Ctione ,qua poflea a S. Do dore confunimata tulliano pcrPamc!ju,perRhenanu at :1iio';itl

ea. D~oique,fortifsjmum mihiinJicium e1l~ CypriOlnopetPameli6,inHieronyri1o petMa.

BeiulCel1[em ex D. Thorn, fump6ife I non e, rianum ViCl:orem dn AuglH.hno a Theolo-

c:orttra~quia cum D.Thotn.~.2.~q.S.art.6.rc.' gis Louanienfibus, in Damafceno per,Ia..;:

trad-Ct id quid dixerac 1.2.. q.6 8. de difrin .. , coburn Billium, & inalijs rnulris per alios?'

dione donorum Spiritus S.-quod donum in.' Ee fere nul his antiquorum (cdpt6ruiIi ell: ,

te!IeCtus pertinee ad parrem fpecnlarieam • &. " 0 'qui hac locorutn cafiig:u:itme, & emendariopt;tCl:icam non ad ipecubtit~:tlilt:il1im, vt di.· . ne non indignerit, <l!!_am malta in ipfis Bixerac in I.l.eodemmodo:LpudYincentiuQ'l ! blijs einendau,rclHtutl ,carretta in ipfa

pi)llitur in lib. J.trad:'4' narn difr.r.loqui[u( vulg:au. edirione jaffu Sixti V. &: Clemen- _

limt I? Tbo.in r.e, &: III dHlind.6. agens de tis V I I I. reformara JqUit Ioca diligenrcr-'

dono mtdleCtus I eodem modo id retradar, annotauit fr'ancifcU! tbtl! ; pracer multa '

Iicut apnd D= Th. 2..1. Non c:11 '.autem veriCi- ali:!., quza te~VOtibti§ antiquis in vctlio(icni

nHle':Q\l9d 11 D. Thom.hoc accepifler i Vin. Iepruaginta irrepferanr j & :i Sj;cto ~i1itd

cermo.v idens retraCt:uii,id quod p:1uloante , emendata funt? Si hec omnia a (u:l'excidunt

, d,1cr:ucircaGo:Ilum illteHettusnonidemc. authoritare ex erraris & meodis .quibos veF

clar..::;: quando fcripfit prirnam fecu[)d~. Ergo " .temporum, vel hominum malitia libri.eriam'

V !Oi;CDtl US,qul pt!re tra.n[cribebac t ita ac:; ~a,ri dep::aulllltur.erio & P atres, 6: !~rip~uri.

jpr~

"., .

, :J_

Difpittlt.II. Artic.I. ': 2:1,9

. ipra ad hzcvfque rempora quando corre&a A,il;lmttlat,culi'lpro:veritat~nos pugnaie'&'iu~ <,:'.' (Aor, apthoriutc caruerust, E.t~amc:n huic .-:~al1l caalam tucti~[uprcma iUius_fcdi'sAutho~ .... poKe fubiaccrc periculo c.tiam: f'flp~uras i p"; - r,l tate patrocl nante:' dircamus • .Accid itt: cbim:' fasApollolus Petros OQ-sadl1lollc!; In fua t.. .·.p.J:h?m.~9~ritlz,qp6d; It:do_"'fid¥:.s:e-Au~ .. canoniei,c~v 1~.chJfU dic_it: ~.~~, iii ,pi· .' ,?f\:~m ,CU,lUS IUC lideHfsimus fetiatorfUir,:&:" .,

jlolil P "141" ~U. ,njl.",lu, ,6: ,n do 8, M "" - .;d~ ret p~\us I de qua S.Profpcr in przfar ione .' .:

~,., .~foll1JipfoNhnp'r.rlfn~Ji.,ut& t"~. .: ;.:ad~apl,tula~lIorUin ·.6.c itliluit; DoB,.ina"" ','.\ .~ ", .. for;pIM~III. Nec.ra~eD: cx lfil~ depraua- ,'iJtUlflfo,.tI~ '!Itmor.i,! -1"guftin~ t iij}~OpUI" . tionibus pene, aut diminuieur .Icripeure .:ll1<i. ,--to"',.. P,IAg.anvl1ntmtfojg,..tl. Cbrljli.& .

thorlras,quia. vbi errat3,vcl mC:l'!do[z depra- 'lib,,.; ."bilri, tUto'"I'0"s PI' rmJIOS a,mOI, '

, uationes f~repuntt'diliget~a humana fUPPlec. . _ ',Afy!o/~ti IfjJe~ujltli"~rifiI"! marW"it"fuj~', " " .

. per collatlonem exemplarium corr,llmum, b"f~,"ifo'" tjI.,afll rI'O 1.lllltg'rult, "ul' inr,l·'

que femper in Ectlc(ia lllancOt. Et idtql.dl:. Jigie(Jm "ollnJo"rtPr~btn.,,.,.. S, bot qullji-

de) ibris Pa trum, ~ t'.tcrorulll!?o 60rum, oam .,' ,tamp,,,di"',,,.Iogn;tio,," ~ bil fU; ;1I';t:;0 ,0rN,licetdiuerfis erraU$,aut m~nd.lS dep.rauC[9r~. "B··~,;~~,q~~a.",u" ".!fe.,.,.,. 'P~ '1u~'i" Jib"._,""~iai. , fc:mper manee vnd~ i dO&'lortb UI id .corra,a . ".x f1Jrfilti",,,abtill' ",pr,.ijl"aci.bant;breu't4VJ pof~ic per (ollac.ionc:tn exemplariwn proba- ~:":".,ittdo,,um ind;IJiI;'p!'.it.;tllrmt;'aliqtl"'~·

.. t~or._ ~mt aut.,ex di~currU. ' "fie ni hil. re nat. p~.. ~i: ~:P1i~~to~ & d't'flAIi0r'~m#~ .I. u.~rn;mp'lt TIt. . , no:uh •. Hoc idem In fumma D. Tho. ~ontlglt',... .,.oli,,,.er,,,t. &- al,.blllJU4 tnJ~ma'p'nI , t:ur.arn:

< quz'v el in curia amanucn6um, ;lut ncili~en,":·'~tlr~;,;-ltavr;'''u,."",.tat~ w._, "1l'go: 'bfJnt :,' .

ua.velraalitii. typolraphorum~auth..srct1CO~ •. p,,.foll/iortlrn "'"'"'fJII;' "";p;,,,,&,,111 iU-:.: .

rum non paucis mendis tefpcrfa eft, fed jpijs, .;'; "~fmfo"'ftript;:s eAtbalid ;,.ejJ' 'Dollar;'; ." '. It doftis viris (ed1(,M?r proc~ratii eft. 'It fu~ 6- ... ,qua/tm '_·fui ftu~. riliwmi.t)lUr, ojIm.: .... dci reddcrctur.QLtldc re }licron1mU5Vy.lel~ .' 1;,", ~Ji,.giJiJ~ ,ilpi(tdii; qUil rt#i()rJis ti.ulo .

; mius lib. s, de doar~ D. !POQl. t~ftiltur~c }/:f.r"""iJIIII4"f 'br,ui &. -.b~l!I! •. p~fejJ io.v :

, authore, Genc::raiemOrdinit Pr&dtcatorum ..... rr!lDnd"o.Ita'Prefpu. Hec ergo tOt3.nofiTa: .'

••• Stcphanu~Vfufin~ris co!'ucnid'e V~nc~i;~ ;f~/~.cautio .. eft ;. pu~r~~pS>~n~~abhit~qUa:~ ~n D; i:

•. ·typographum corlm NunCIO 'ApoR:oh~Q Jlt~ )~;,::rrhom.catholu:;rDoaotiSiiaC Scrl~totlS do-.:~

.' p." imprcfsionc:D. Thotn.quzplut:ib~s·DJe,;'::;: :\adnlm~& ia&ari andirons,· &ab-aliquibus: .,.

< dis deprauata ab ipfo cr.at. Nee ta~CD adhu(;;; ;'C!:iath~i teg~~u,!I.'t ne·ha,ofperfuafionem. tc~c:""

~f6rm:lte pod'Um\ts omntbu~ I~.mcr.s ab(olu~ . ',;' tc qUls rCClpl'tj &"tlletil,putct fcnfum JcrlpurOcinendation~m_':O. 'Iohol,11; &aan1 dfe_.. .~. :;:~is eiusiriell~iqualem· in. o~cntant'·ealurn.: 'T antlccfi: bUl1l~D~ proui dcnt.i~in6rmi ta, , &::,.':>ni.ej' iHi, hac: mfputati(Jne' rcfponC1crc' 'cona- .

. . incertitudO. Nam8c.ipfim Vulgatam Scrip._' '·,bor,&:iDqu9,AUthoreca: lc&cdmintiouabo.

turec.ditioncm,quar:aRoman~ S~sPonti~;,!, ." . . '. . . ;' . ..

leibus fumma di ligenti. pr_«ura.ra, ell, 11«; <' '. -.'" ~. ; - .. ,~, : ' . - . '

. onmibusrnnneris abfolUta'mpr:odijtTe, spes;., i., " "',

ciuspr.fatio iilinitio af6~<!ecl;arat. Ho'.·;:· \'< .:,·'ARTIC VLY·S', P RI M V S •

. amen nihil deauthoritate clillh~t • cum ~\.. : ~" '. . . _

qu~ oculos-eme~itium eifU?h1DtJa~ a,liQriC.: .. Pt"P_"'t4t'jfJ~4;. D..Tb.obfi';U~N'.. )

diJC:mfnrltcollitloacaduCru. ec corrlSl por,:: ;~, - .. ' .. < -':': • ' :

fiOr.' ,..'.' <, .... , Dvplex propofitlonum ,tnus InD. T~ottJ •.•

~ .• l:(" -. laa:~tur:.~~damv[.crrrooer, aut inde-«

'.' '. . ,!> fcnfabiles.AliJ:.vt dignz quz defe!aDrtlr,,;~

. ", . '/" minus' (:6nlodiores explicand:didcl,& Thea- :

., . ,,0 lSljV~r·.A;r ron, : D.~ logi:t~au~infcholisminus beneviflEo . " .

PI i,.,,.~ji;i(J;"bll$',;~~ .. ·e~s'f~A i,lD •. l alrtll prWmmlmtll.

- . > Tho,..m ,bij~.i."~,,,r. - . ',t p" Ri~o obij~iturtquia in materia de C~·:~ .

• ,'1 N I Y 110 prorfus' -cr~re Ii. crip~> .. ceprione BeatifsilK Virginb.duo prom-

j 6OC: D. ThOrn. Apoftohca Sede:s :i,. 'lit D. Thorn. qnz bodie- fuftineri nOD potT'dDt'a per os CleDlentis Pap., OAaUi,· Altc:rum quia iffirmat efJe erroneum ~cer~<, .nosfccuros,tc cerr<Hrcddit,ideo~' quod aliquis ptztc(~hrifl:ullllit fincorjgina:'

• • d..L"....r..-..o.... • .. ....... "'1' ii3., - Ii nec'at9 conceptus.n_, UK" cifu.1'a eft en. rclfc

\CfUC 1R CUlt !Wl'lii~~J'~USCX"'-'J"_ ~ ... :. '" :-..;.: -r- con-

, -

~>

210·.' /Approb'atjodtlaril1~D.Thom. .

cOlltradcre~mination~m Sixti III~. ~ijY~:~_A' X.·de6~ltii, elltdicendo_q~od7.n~ca.fpiblt:i(jne:~ CondJlj Trtde.ot.& aJlOn1'!lI(ummoru PO.n-· . prot-edit a P~nr~' & Fdw_SD1F1ttlS S: ~efer~'

tinctJm, qui .dcdararllnt non t:ffc erroneum! tur ha-c propofitlO ab eode Authorc: ibidems.

dicereB~Virgiliemdfe'pra:fctuat4lrn ab ori-: . Qg4rto D.Tho.io·3.dill.·6.q.1.dldtqi.lod:

ginaJi, & probibentqD3,mcumquecenfuram~' ina propol1ti~ M.1gtJl~i fentent.FlliuiDei ill oppofirum; ~od :lutein id dlxerit D. T~it· ..... alfumpftt bomirUm,1!i ill a pr~pofi~io • ilJe fjo-\ conflare x I. '1. .q. Si.a ft. j:.D ieenriut1ujiloJ It::. -~ mo ta:pit 1ft Dew, & Dem Cf~!11 e.ffi botIJOj:., 'tt~dtlm fi d,m C At!Jo/icamjil'mitlf yt tm~ri.it:hce r (:ida I (a non tam en h:i:r,tlca. li[ t~me~~ JUff1Jljuod amnII hiJm;n.u,,-,. .. tt,.Ch";f/umfo;,:~'.· jpfc D. Thorn. j. p.qoi.art. 4.in fiile~ditlt:e(iL

. 1:1111 tJe .Adam tltriziJt.,t, p,r#attkn origirid/6\ : Ie propoficionernhfreticam.& damnaram >Ur

'lorJe,..JbNnt. aliiJfjllinNm;, itid;g'r'mt ,.edtmp:~,. Concilioj1a.tllcM_tenim,inqmill1t,l).Thoma,.

';ofJ~ p~rCk,.ijlllm <flloJYI ~,.rmit"if" ~I tcriil . J ererminat io .il 13. Conclli]. Refertut· ib ideo.', .

quodprorulie D. ThO(IJ.e~t"f.'cl1t1ta 1/!l0,.a~l ab ~~:dem Allthore. "; , , . ,';>' luI' qtlo t"1'I'Jl}ore,1J~v. jut1f.it .Jaf'JlJif/Coftfl ,ct:,~,,·. '. . ~jfff(j, DIt14 depotenltillthj'o'uta nOIJ-po';j1> iebratu,. fiflumfantlijiciltionu liulpo#t~.f),."';' 17'/arl .!idm I,,.,,am p ritle,. iftam· qua,· inh4.;, quam C()n"'ptionis, ItaJ. P~q. 2 7.art· 2.. B:~'c'~, B bit~.ltahabet •• p, q.47~:trt~vlt.advltI~.:.. aurem reprobarum dLiGreg.XV~ 10 petl~~n', mum.Refertur ibidemab eodem Aur.hore. :'1' .

. Jia~i d~'(~eto ,quo,prohibet nul h~'modo i,1l o~:..;',. S t'::;.t0'1.tld~ J!~Pbflil;;lis~reatu,.tJ :",bfo~l4t,,-; ~ ..

ficio.diuino vtendumd(e .. nomine [allal~Ca. .. ~. "e&tjJlt4 .. ,..ix!/ttni;qtH£ proinde nonpofsie no! .

tionis,fc:d conceptionis.1 - •... ', ,'- -".':\ effe~e{fctqucD"ilSc1'llus (olillsdfe.eIl necef ... ·, .

]flU JUdi propolit'ione"ex D. Tb,affetN\ti'\ fadu'l1 ... E~-D .. ThoiJ1.1. contra Gentil.c. 30j;

thor ElllCHttij Dc:ip.a..z lib. i. ~ratt.5" pag~~: Rerfertur ab -ilia AQth()reiblde_m~··, '

969.qu~fiab illijS<lbietb.~.Er pro{erisiudi .. ·,· . Stplimo,quoclcum votojhiJjJliti paupe"~'

dfid~ his.pag,p7j~dieit·.quod fiDodol'S('l\ tatil in,.eJligione nOn po!Yt ,oh~,,'re dotili3,·

has p,'opofkione:s' d<)cuHr,i:~t'ius 3uthorita,.~\~. niu", bonorum., Non defigoatur locus . vbi' itl··.

in Racp.irtc-clf(tdebilitaf~per·SediApono.,~'t . dicatD. Thorn. fed videtur ctft 2.l.-q.J8d' •.

,lic:un.Sed authorirarem rclat3Rle~ J.p,;dici~:~ '. nrr: 1.vbi 'tamen foluJifagit d~ foJc:nmi voro'; . ex. rr a rid e ~ " . corruprel a·j rte plitT e in textu~l.;, Jib aur~m pmpofiriodarnna ta dbi Gr~ gor~:

D.Thom.In I.~. vero illam cen(llram non ef:.,:.>. . X II I. in Bulla Afcendenre Domino. Refer~ fi'D. Thom.(ed:tnolJntllli~iniqucdtclarai:a.i;-,-" mr ab eadem Auihorc ibidem. ' _~' Be D.Thoma-:n folum''iamJ1ar¢,:id quod iw;:C' :OE1.1ud,C~'"iflllm DominumbtrleJiwi.ftp~;· fert taoquam inconueniens fdl~ aliquem nori J., .' ..' Plem, &- wnum no" alf/Sf}tl4JU ,4141 Ali/) Jnodll; \ indigerc redemprione p'.er Chriltum • non ve-. , . gl4am&of'Jficrationt,& itabenediliio Dont'll:'

. ro errore norare quod aiiquiBfine peccatofit'~"- diHinguesda a conf~.('ra:tione.lta D~Tho.!~ . t:onceptUSe. '. . . ., " .. P.q.78.art.l.ad I. Cuips oppotirurn uluifi6:

SerllnJo obijciune S • .Do!l_orctt1 dixitfe:-" . .catur.in Tridene .. (,r.f3.c~ •• & fie c:xploia.14':

'!k!,fJJvotajimpli,ia fJfJn[aliuiJt ",Ilig;o/urn hzocrente:ntiaa rcholis·;.Refc_rtur jbid(~i, ~'. ,

'z.~.q, I~9 .• arr, z.ad I.Nec cen(~r! po~~lt:aJi- . ; 7£.ond,Epif'top4ttlm non tJ{eordttf'mt~(F

- qUlS religiofus per vora fimplicia , abfquc . [afl'(,u11tnlum.ltaD.Thom.m+,hll. :z .... q.J.,

profefsione fa: emni.nec cenfcndusApo_Alfa,. at-f.:t. q. '1. .Bi liceeplures eandem (enrentiam , ..

qui recediesquod tanquam meneem D. Tho~ ". (tquanrut,quosicfcrtVazquez -j.tomo 3.P.-. nonnti11i cr,cdiderllll:.}t.rrijcinlr aurem, & da.:r . di(p.24o.c.l •. ~amen~!ij cenfenr hoc t5mpu~: natur a Greg XI lI.mBulb·4/i-mdmtf Do--- re effe feneenriam periculofaaxob locu Con-o mil'lO.Irc:m quod votumfimplex ca&lit:ltisin _;_ /; ciHj Tridc:ot;fcf. 2 _?c.i-.ReferturibideiD':' ' rcligjoo~ irritam non reddatm.a:rrimonium... 1J4 p,op'o!itiorus rcfcrteJl[ .aHjs Amhor contra hendurn.nec irriraripofsit.nifi per (0- . D E!u'cidarij~~ fnbijciens iutJiciii;(umn~ fl:arui~,

lemnem profefsionern.Refere has propofi> . nullam propolitionemdamoatamd cal.:l.mo&:

tiones idem Author EluCidarij P;i,g.971.c01. . bJtlitc D. Thorn..profcttanuli qui eO i t~.o.,.'

. , .1.E:t~ ~llt~~ propofinonem docee S. Thoni. pore.ab am~pu~~fibiiS'i a tjipographis irfcp-

Inaddieionibusjq. 51·art, I .&'2.. . ..' fir.Nc:ilJe Ie nidJCii:lliifcrre,an oliine·s ilia: pro

. Ttrt;d opponimr ~ dixitin.l.dja.ll.q~ r, . potiriones mereanmr cenfur~m ; St;SP2U'-: f~

,n; ''4; !!.!!,od P liter & Filiwpoj1m11 JieiJuf). . tamen.nih il fiuirritlllT-in' operibii$l'. Th om .. j}1~4tlJ1'el,ji&ut &- duo '/pirant61 t cuius 0,." - . niliex deprauarione codicum wminerc.9.Ett .

pontum doc.et l:par. qua: 11. 36.·artic. vltim. j raoibelJa vrbaRitate,~,JDocenO iudicio, hoC: .

ad 7.quod enam 10 C6dl.Lugduo. fub Grc:;~ - a&itur, vcquitQf.'propcifitioncs ( vt pwtantm) ;

uo-

_,

; .!

.-. ~ -. - .. _......,-~."..."".,."C' . .....-.....,.--------,.-- _

"Di(ptftlt.l t.

ft~>I'

.~~~~

, tt'nn~r.'.\bi!es in illo libro , :ltrr vidernne I :m': A:,orpU3 diuJ:bil~'&'JPatNim intrr talos, nrq;

(::Il:cepcrtlnt:, &: ex al Inparte , ridicula cuafio . Alios :1.!i!J ~jhtcn#n:JOh·Secundo,rlucmiliJm"

ttl: dICere; quod in ornnibus ill is accidit me· rax.1t~reJos:ignQfdt.11l2.dift.J;:Falt4;q.lljb!-lS, .

. dofus error III codicibus D. Thom. cum ho- vndeClmum add€dlfrtl afiroloeicis:t'ltionitiu$

die pr~l1llnibus omnium. hoe alia emenda- .~onuincitUr.& Thcmiftz fa~entiJr.,tehio, .

tione verfcntur, qnid randem iudicare pof.. ~o~~jj·~o~p~.~prljJit tit /,ealitrrinr#to:, .

funt.niG a81lmeiTc de :1utho~j.[iite D. Thbnf. ,b~lom,dlclpn:)~dift.37q'J~art.2"& iii.... •.

in-lions, quos"Vt legitimos h&bemu.~ Det}uC '-ddl.IQ.3.r. r.ad 1.Oproli1:~ fentemtia,dlcctn",

tDilD2lij e mendati orcs exrsne ;-licqire 'judi.. . modior pro c'&Rlicad(kmyfitrio Euc.ha.t;"jfij:n •.

cinm Sedis Apofl:olica: t rjuffri ]iltl '()O(Jli'o~ '.' fdic ~ multi!fThonlillis d~f'tr~l.ut.Q~iarto aie .

1«4 rrror« to'WP;}jit~.totA;uuJg:ltiserrori'. p:ob~l)JUuscfl.C zo"'ltqfti;;,oa!~u df,dJ'lh"4:! ,

· bus t hzretic.is·Cx.llbilandum. excreaodiiqui " htt,i/1I1c 1,p.q .. loz.arao:td -4.ctll!horlie,rdta';'

relinquinir, • . .•.. ;.;,. ~ . ..: gJt~r_lIl~ni~e(l.1."e~pc~i~ntia. Q,E_into :ut, ~tj'

IJ.ddamU6 alias propbGtloneS;~\1~~'plutl~ ~. 'I2",d""I" tlllfl'1j},1tm nCib'yp i""'()dffi-bi~ bus At1[.h~ribu!l circ~l't,lferuoturextra.&:E. :et' ii. 8o,J .Pi~.94';(~'~o :&..l:~:q;;j;!?;ait • .,.. ,<l.[od quodam Iibello Iepplici anonyme ad iu(hce. "8 plures ex Thomifkis llOq:;admi trunr •. SCXIQ,

y.edtaris.Ph:iresqu;e ibi continent~r. fune ex ' !l.!!,oairJUnjio qtllJlito1fi4Jit rr mttiorr .radir"4 '

iamrelatis, fcdfaperfullUli~;. ';. ,.' fia1'J1i~fubitfionuOogl'adt~iJdJitflJ'i;tdicii ~n·l , ,

IOaoppOni~tlrD. Th.quod dixerie j.p.t!. HI;" 2,4t~o:V1._<l.rt.y&·dil.i.4Ml' I.art .. r, Q5.od:l

sn.1."d J.ad 3o·lmagil'umCb';'i/ii"1l9n tjfOi. '. plLmb.lls Tbomifiis derti:ir,qt~ Septim.o, noft I

.dOl'lidli ,do-,.if;o,., latrill!. Q.£.od'!;41~~l1r ep'; .: poffi dAri itYJrumt)Jtllm"J'lat~};n;'.affirm:J.t :u:'

potitumdeterminaeioui 7 ._Synodj~ro alia ittl.,;" p.q .... ~~rt. 5.Sc 2-.(ootr.a Gent.~.31'~ COlma. "

prefstone eiu(ge:libeHi hsbenm Httmilluttt~~ • i4quid'dixcrat in zalin-.!iR.I.lrt~ I.,v.bi r:ur,e, ,tm Chr:ij# nan efi at/;oranrlamuaralwn, /",,' .. < non loquittirdeinftrum.entQ expreffe, nee d_;,: trt.e;qlJOd coni tat . eife; co.Otra eandemSySlO"._ ·_·::.:,:rr.opria fenfC:ritia,f~d,M:t£.Hoc, ramen i,plu. '. dllm~fe:lhop\onh3betP.Thom~ .' _ •. , .. ' }~:'ribusThomi~i,~ noprobarurtqui pOl1U~ .inf,;;

" . II. Affirmat ,1,,.; ,dm"+ tlji aejenamdo ft in:."~):i' )ruri:ternp. ·itd'.tid::rea tidnisin tr:inhlhfilda;. .•. "" ji,iM ~l i!mi.mau.e,' i~l'egular't:.. 2 .q .6-3' )~>;:5~i pn~p_a::lt~O;nfg¥, flip t: ma"ttri a p r~m 41 bli~" ..•

ar~. 7 .ad l;qllatiTUi~ non'iil~C(lda .. ,t"in~.er.~Ger~ ".'";·f,'.".i:,,b":'I"~P, , r,i~ t..x.}i1ffi.·tm~q,I.I, o. d plenq; .Tbomj~ -. altum,fed fe defcndct~~Oppo6tum drfi~,1tum., " ", .>tlz non·a_dmJt~l1:nt'N ono,dic:~ fpecie bus fa~ .'.

efHn Clementina ~ nica de homiCiClio", .'. ' _ ·~:i-c;~,~~ra~~~libi1sJlj9~ja_g~1lc:r:i~ut.t,do(etibj mil,. · I' .Dicie ,I; l"q. to-i.ar.'+ad6 ~ p,.opitfa'd-;~:·':'rJI!t'tiJUiib'it.!~J'Off) wf*'i'iilfltformi(fiibjl;t,.,. , . . ~itJm fuifJ, tabf}~am,"lap"dI,!m. C?~,n;l~ .fuil~e,,;.:, 'i~J~$~ ~or~q~~"f~t~.ri~c.~~cgener~to.~di:> .• ex auro mbodrlslmo Exodt:2 5·1£ 3'7. • '.:: "~',: £hOglU rpcclea~ahJs4qul~erabtarert:!m ha:-,

1. ~. V'Oti /iJlimwtiUlm t~l!lflN in..tjillfiJhJj"J';.,berit, 1. r.q~ 7'.Art. ,:at1n:'ij.:difi.li.q.l. ar. :3 iI' . " ro'1fc"atiofJe,{iu fot'muJil/piritulJli I!-dDlfI"'"'J~\. '.:~ 4.c.ontr(G~l;lt.C;4i 6:A qua {ciltfniia di r ce"': 18ft;ne1lt",.-quiJt.lx ..AptJjfo!ic,,-irljlit,iltiOf}u""'i <.oont iliun:rfsTbcmifiZ.D~oiqueinfa.rtinan~; : c;. iur' diujno vi",babeat. .,blig~Ji ;·".2.q. 8 S .;tur al ire opi nione s ~ 1: t-quod ! ndiuidnar i 0 fl.1--i .

. .' Srtie'7' OppofitlJm determinand~,cinifjdlli ;.' . matur im:1ftria; 'quod ef1'entia, &: cxiftt bti:l: .c'ylINfi c.v,nico,de votO& ,vo()ti: recemptio'!~:t~.: l:ea,H{~r~~ifi:ingtlan~tlr; q-.md:!'lllitl16t interui; . . . ' i1e, &G~eg. XIII ~ in Bulla Af«nde~ic D.o~ { , ~.l~l1rtis:. r.eali ter di fri nglt:l ntur ~ quod c.t'flantC:'~ ,

· inioo,qucid 6t ex iu{\i tlitioni:;~1a £,,3 ~ Gz 0: i :;':;;:imotu,(~' arm" ·0 ron.ia:. ell blunar ia, tr[a bunt; i : ..

14.!J.!!.OJ,t:JIJPr»Jfolibiij·;pij'~~U. ';Ori·~ritu~t,:"",q'Jodh~bitils-.rcicntjtr.f1f;~lnP!dqualit~s,"~"i. imp,dimttMtfJpubJI ,;I kOlfef!at1l_; rn 4,~·~t'4~ ~_~ i;.f.:\ ,: t2t1icn c~relldat~ri~stJ.,~~ propdit 1_0 n C !l~" , q.\'nka3t't~toq; ..... ,adj. Op.po{i'uttn: detet'nlt"'~~~:")I~CDt'q: fncmur~:~i;:~ :.:~.'./ .. ;', - _ ',/" " ". :1'~', i nat Alexanaer lII.incap-;l\tF:audia:htiam,dll ~~.:., :E~;Thc91ogi~:piures,a.l ils{uhinfc:rt ,Ethl.ij .

{ponf~libD!i& iucm. haklcttlf ip,ctiV,oico:,cO~j~~::,:..':l:lI~~plf~~S.:r. hom~~l3: cep~ent DOD df~ ~;t~~'Ut . demtlt.in&i . "'.: :.. ". '.- " ,"... "', t'eJ· .~ J?f~mo;Aogc!UlDri.pndremloco, vt 10 10co,);<'"

'-~Setlj'IJJi4tngmtllp,.opl1jitio~:mi.:·· ,.}' -: f~~,tVn9f:cr;1to.Seclmdo;;t.?n:l:ffe POf5.\~!"":

M Vlt.iin:hoc gencre numc::ranror,ql1Z 3ds, _)el2f.p&.w:,.d.Up.s :A·hgctos eI.ufde!"fl fr,eptl~ ,

pbilofQPh.1:.a m fpc R,3nt ,; ~._,,,.' t:Iril~q": : ~on P9,(fe Ang~htQl p~ctare 1~ prllli()lOll~ tl~.. .

4:(fe diGllnt etie Indetenfablles ;alloj,fc-h()hSitJ . n, Aogd,?sJQ-!plP_ co,nletitQra,h rer .cogeo '(:~; .

exulare.Refcrcllll.1S quas. referr Au rhor' Elu~~ re Furuta COl1tl1l!eijt~~.~ nen 11 beta, Qr_od f ~4:'.

cidsri] lib;4- tI'aa •.. ~.p·ag;:915 ... P.ri~~ I)jUU,~l tne~ Angcluuprthefi{ht , non pot(;~ Yrql..l<lllll··

Thom In 20 "l'i\:'t. q, 2.oarj: .. '-)--I'atl).al.t}J:un,~,. qPJlttcfl. QiodPe.us pr:rdetetmUl~tp~y·

, •• ~ .' .', -. -" ~::/l·; _. ' , - v. . 6e9

. ,

.":

c'-;'

li

;.'

A pprobatio do ttrin.1: D.1'hdm.

lice altus noRros' liberos. ~od Deus futli~ A. ' '

rs libera folum conicdlir~ll[er cognofcir, ART Ie v LV S ' lI. "

~od Deus n?u cognofc;~tf~,t~a ~oni~tion1 Q!!.i~jit jenfo..s D.T h .&i,.{a~a qu~ E riifjia~

tOlanifi per C'OOletlur:Ul1. <l.!!od merrtanon re- ,:' Gtt de tmmatfil .. tA Ytrgmtl CeQ' , ' ;

uiui fCuot. ~od idmeri rum debet ad us fieri ' ' iepti~nL ? " ',', '

e;e,lJ'k'1ritio c;hatmltis. ~od pr~mum p,(!CC2rQ H" 1Ece~ apud oppoficos ~[.Itbo~~~,' iot~jo~

ra ci onal is creatlirz riccedario debe e ttfe m or~: , ' " ma china ,q(}~ In fohdtl Slmtlm ddctl'lliZ

rale- ~odperucnihad ,v fum rafjoilH,tene~:; D. Th.murumarietaf,& plut'"s ad cJaf-sicum'

tur rub morrali adumJaccrequo fe (ouert3t ucjia,l:tir.nec tnddici vtriufque parris bHem

, ad Deum. ~od habitus; ftipdnaruraltSi'Joii' atcaidit jri.1ffer~ndil ; 't'clprolhgada alteru-

allgenUlr,ni[j perat'tusintifzorclo <hod vnu~' ira (enrcriti~. Vnde caadi funt-Romani, Pon-

,hlrafter:cxttodit'ur. iii diuc:rli. ordiilibus~ ,tdicet iter-ads ediths ptlblicas,difputatiQt1(;1:'

~o~ in Cbrifi:d non fueru.nthahicus rr:.r a~ in ha C rc i nhibere , & tand': iudjchi eil tilctF

· cjdens irifu~i.<lsod \ih:im3:~~fpofitioiD·iuli'.;, tiliparrb{firmaim;t. & caurirne qui pi; opiticationc elic.itLlr abJiabjtu chariratis~Q£qd. njooeaiJ~<1mlCilr .ali31n impiJgoenr" aut-dc ei n!'to perrinecad ar,c'icuJosfidei Dc-tun ,tlfe~ B ~uom9~olibf'l' a~anr,3,ut trader. haP.JuItJ$, Qtod 11 irrU'tes morales {alum funr in apped. _ V." -Greg-ori us X V. in ftlis (onR i tQ tjonibu~

tu, {coli. dud dccpt.l iH',ftleia & prudenti2~ pro immaculata Conceprione, Exceplr t,:l;[r,c

· '?t0d.Cl1rilhj~ nott exiflat "Dili per~exiftcn::" 2~ hoc, {iJ!!ritio ipfe Grcgoriu!,xV.: f1"2.l:r~5

(i.un rn cre.lu,Qi!.odJormllIe "1110015 hypof .. : " Ordinis {:irzdic;:.at()~u,.t lidtc Pflfsjl1iiriret;~

• tati-c%Jkquzd;im :AttiO., ~od in cOilfccr,;;:_ fe,&, non cum a!ij'ddpf:lt-rli~are",v [,con[lat

~one caricis illaverba fin!; dlcntialiatJo(J:;,~ , ~x_BuUa,qljj~ndP_it: EXimfj dfo fillguldrt(

item; tylamt'l1ti.,~c.nonminulqt1:uDprilua: jrfil1f#i'18.1ilhj anno i62:Z .Q:!are aobis nOD

, Hic,yJ calix [angu;iJi! mei«. , ,'" Iicer quidqUi'rrat\:are,vel a~~re de opinion,,:

, Di bu propoiiti~niblls fubditA:uthor Elti;;;·, a,ffir~'I,Dte contr:ia:i~ne p«(ati_;licctramnl: eidari]. plures ifljjs contirieri, apt exrra, aut: ,- Ecdeli<& {enrum~que':omnjbUs Apbflolii:a feconrra menteritDo~'oris Angelici '; Jll,IHam .' de!! pro'ponit,hic etiiexhibere.&' q"li'id' Ienfe,lf e propotirionem SoDo~~oris,quz nOD op:~~' ri t D. Th .expJica~e,& Ikl1t ab' al ij s AUthori~;

., time 6::pJicati',acddendi p~Jsiu .: " . '," ,"::, bus in (uiI fcnfumadducitur,ira nobis Jicebit\ ,,' Ali.,. ?pinio!lde:riU~J.e~i(u~ in d~~cn~oneC:~~rft ilJius ft:~(Qn1 ind~B:ne,nihir de ipfaopi.:~

Cantabru::a ;,fql.q67.,mq'lllbus d~fsldc'l1t:,;' DIone ta:ngentcs.;~, " ", ",,',' ~',

Thomilb:, &qu;r, Oatii fii:~ligendaido(:er"', !l!J.4m/ob;;tE"I,pa inb(Jtmjfl,,.j~, ' eriam-{ipJliresThomitl~(l~ritproaHa,;Dc:, .. ,-'--,' ->:/t1ffudtJli';:", ' ,,' q'~.ibl1s'_111 _pr~(~I'l[,i~?Ii'dt .ti:~8anduriit r~ .':1' A Rc""u hoc~tLterja'EcdefiaSpjr.itll So: fuis locis In TheqTogll de llhsagetnus.uf '"i" _' gubern:na,ICuillrutb,fi('fummapletlrc_ pr ~rcnt i em ~ ro~u'nlv ~ltdicamusD'~Thomi}\"t,; -fenerae'ur,ve tarndt,magna,cum moderatione, non omnes Th-onljllas'; ,,'; -'.:,' "',' ',,;: _., hi rc rantiinomentiprotidat,& loquarer , &-,'

P/U,.,J ex pr:rf:u:is opinionibus, fco pro.:'~ ,j'fui5l1dcHbui ticfentiri ye]ir., " " ,;

pq'itj~n:bu, erallslar~ !l1nr,e:\: b.is_,q~~~Cf~rr. ' ,~l'i~igiturdr;>c~~t,& ,tefi~t,u~P~ntilicd ~!rm~cJ~$ Thad.d.tus 10 fua' NJttla'PJg.'_"s..-,rtlculu fillec nondu dfe3bAp(jllohc'a :fedC'prltei" ilbs au(cm (01000 rtllant apaO:.ipfdIU' dcfiriitii',fcU'dftlaratii.lr3'Sil'tb.HUJ~iDE""!,, iIl:a! pallcs.Prima, quod exiflens in 'pecczto~' , tr~ua'i' G:".u,~ir,Piu~ V. in c6fijtutjone,~ rn'1>rta~i~'Ctiarf:t0cddt~~:peccaffi ~x' officio fra"" q'ui, ;n(ipi~,Stlfir./Ilitil/4~ & Grtg.XV.infra ' t~rn.htcr. ~otrig:t[.~~@n~i,qtl0d -itf hamla8- ," citidu~. VndC',,~ aJiqui :ttter6t ct deerere', ~t vnica fot'.pa.:~b'~~~£i~Hst1Ddc' ~:iril:fequl; f,$;qUoai.Co~!I.ii ~6J iEtis,!~f~ 3.~.~_qliO ~~6ni .. , tur ~otpus' ChrJfh Vl.l1um a: ~orr:uum:,nod,":' tor probabalu:uedfe reotcurl a plade Imsna.

,f u iR'c' idt#,nec rel iquias r:in;ftortimfuia'ca1i~1"',; '" culata,6cepi:uVirgirti§~c6nO:.:1t C1mnr aut ho-.: ' , '(i'llid in i p115 cUllJv'iueb'ant~Tertiaiquod'irlt:~ "i- riratc' car etc, tii'quiot c()c~ I iii iI1udia~ in C'2, fef, " 1()l)iurio-n~' S:tn~ormrf "?n' errare iRed"']) , 6oin~ cr:a.i acrpoah!.8bi vero &: fegksmo PO-'

til', f ol Oln pie cred i tnt.- '<l1!.arra~ cjnod\'ndJ:r'~;' titic~ Eug.Illf.feg'i:eg'atii:rfiqujjSi xt.HIJ..

, "i:IO-!",oCsit comifcerra:iquid cal~i'!'Y": 'qui foil' poll: ilhiHCociliii f '!lrijCj~eius,fuccc:f-

'co(ccrato,contra' pra'tullGt~ ,~: ,I /. " ~: fores ell:prefsi doter articn-lii hie nodi'ieli'c 4

-;: ,corum." , " .. ,~i": :;-, "~ 5tdeK.?offol~ca dcc1ar3rii'~Er~cjiiit'a adhoe:

_:O~' iliiquiillud decretum .&J,iltCQ(va6fmif:lUefrlj'

~ '-~ ,'" _ ~::: ;~.::, .qJcoDfitmatulD.f, _,' '.',.-

;'

,.

f

I

Ditputat~ll.' ·Attic~t:l~· \·~23.

· . S 'cu~~ qU:lOt3. :f?llicitudin: ~ .1~tenr ione~ .A flPi~"ti;t;t~t'mJr~ t:brij/iilft.f1-,or:bf J D'to'pr;t .

.. &:cau~e,a to hac parJ:e Ap~{Iohca Sedes p:o-· f~t11fof'l!us/!2.e,srt t:1t#.J.n.odtlti~ tttrrnafHpilti-· .. :,

. :(1:'.(£ ~nt, ~ procedi1~!non aliunde, qUlLU e~ l~- /'~ lifclef~fi'.t tit,ntit»jfl~"'iP,ri'trahll'pa- ~ .'

,lis. Iitreris .Gr~on 1 ~y. ,?~are, p~rcrlt, l~tif"er'!, In p~il. ~~1U)~~~t.ofJ!:iPGt!m >(:_ cums Ponnficarus 1~1 no all igentifs nne p~o~ . au,boret.te iebtrltjit1ele's\~onlJ.uiif",.t~fr,a.ha;.· .

. ;~ur:)t,u~ ~a, vt re s " . .lta ~andem ,ad ()pt;l.tani~e~ex.lib.t?I~_gati~~,s .l\>.irco~~cd~ fatt¥' .'

:~efi.01tJ(;~nem perdllc~~etur.ts enim {>.o~ltlfe~ ~e~~,~ ~~f~~t~~~h~tnAiiolOgcnco,pt() .• '

'. l~ liteeris ad C~t~OJ1~Utn Reg~l?hlh.pplUn .~acr~?epp6to,~~ II_to,fine, Set! prina;rjnt.¢~: .'.

,IIlI.pro hac re fo:liclre PFo Iuaauiea p~.et.at~. .gras ,l~tter;\s Qllfcuhanc.iu,(dem !>o!.itif1i:isad· ..

. ' ~rgentem,t"ic rcfcrtp6t:'1\[,t quit/. tamen nou_: Jer,ellifsitPa~'k~l\fa~t(in M:argadta\n d!'Crll:'

. ""tata re b.m"4'urlmonet.titif!goWmagm~ . ;~c(rt!.r-niH}lpilis fa:i:Wi ,8tfupetiorllm~xe'l11:O;.

tudo,tmn 'l{pmano;.um Poptift,um p I"£dcce/' 'plum)ih~~g~q dm;ilc~\fiariic(inob(o M:itrr;vF;;j. [or-um e;Jt~mplllm;Spil'itfUf.mm mim 'Uocem~e~fi o1ili1r:ina.jhlonialC~ Cui~de hac iliatcda', , . ,.t.~(cul~iJ1'e,nofl buma~ru!1' rtJ#onum p~fZde- B' fie Ponrif~x re(criR~t;br~I1i;Jdiplenomaic~

'ribw rC7J1txarnina,rI{i~bemUi''luj1iil dtuin.e natis.frylQre~tatltanipbl1dcran~. ; '" ,

, ~ '. • ," c -' ',' _;..,' , -

.. ",

. ' . .1 ~.

·',r._

· ~"~~joo' 1OIIioio_· .... ~ ........ __ ~.Ii .. · ... - .... iOiJ ...... · .ioi· .. r ...... __ ...... ~;-"":.o;;;··'""· ; ...... ' • .;,;....;;,;. .... .,;, .. -.. ... .-..ij,.: ... ::... •••• l,." -z: .' .... ::~ .. : ..

• " h

" ';'

JVileClA i.n OhriPD ftli~ 'nQ ~1!.~~i;trifororiMarg4r't~ . J' t~ij~,: ]4tia;mii;,'~lij",

: ." .'" \1(egis CArholiei AinltAi .~..,: ,.. ' .

r'" ··.IWT:P SV E 1{O'iA' ( .....

¢J~i~irmsPapaX,. ': =. \..

· . '::~~r:.' '" i fit c T ..A. j'!'cTi;!4~;Jia ~~~~; Iii ~i!li~;' ~ fii~~~!» &:JRiPoi~,~m b~~~i~iO.:· '.

, ~I~~.i;. 'Her3 • ..A.ngelms ,bam rn~e"dfi: & [Jeatorum gatql:a'4ntr~pei't ,kJmtfl" tl1.1t anI·' ~" .. , ~tiltt~:I~ me, q~~.4 mort~(i.u~ ret'~m ,on~'~/f()n~ft'rlit'! ',fi ipfiU '!1.'''tijfi~~ J' i"i.ir}f·.'di~1It;'·:} '~, t,"j7 t'unt •. E1uft)1.()dijalt&ttat'£Hflmp()terlJ eJfiJPcrammrt'{ohilltlJt(m ltfam ,.5.it~· tn. r,lIt ... ·

, . gio/i~ c laufir~ .Cklitefler.it 4N-imo qUotid,c in ca:Jytem patriam dunigrari}ft4'det.. Cog! " '

· . ;,ouimu erzim-ex limr';J tuu;fj- ei;ferm~'ii._eJiltmjiij Nobi~i? ,()iri C(jtnit~ VionUr..'trj, quant~ . I' .

jludiq _Dtipar.s {a.u rlibri6 tn/e,ru/~!'Jta mlm:fCr!/;~. ot f!bi glo~iie Jltintip~tzlmi!diF !foi:. ~i~fr~~ .'

.. 'ris,fi 4ijfl1Jtiem~s.1'beol(jgorz'mt>popufor:umiJut d:.jjuratlones, 1.'" '{.Jnflm altquaI'JJq pur1firme C~ ~ .. ": .'

· ,ceptionu.flntentidm conuei1i"irJ;'~~;~f!~p.m,!t/V1 ipt_ ~Mtif!i';1;: M ~r~~ ,ob~dleril.iag1'ftjoi f!.~qutUn;

_ :,[a,rifo_iu;ji, fi wrrj d~m":m fMf!'U~Mr ,*1~,,~er,olrml, /iult.Af~fJ{"If. "'t:tb.o.r;it!'tu Icgtt;u.t!,e.J. ,~.' \

· " ipfoi..?fiitiflia,~opirUmpnej'r.u~w{rm~~ ;SpJ,.;t:~farj£itJ4~t"':"4tifit,!iU p,.eqtb'4.txo~~ttlJ; n~,!dgm . ;f ..

/~tant~ myftery arfantl1Yl ~~~l{f!.;e fo~ pa~rfom. 7,[pJ'!uttm non ~iji 10 (rtle.~"tt .• ,.~terf!':;J':r;r. iJ~~

..... ::1umerJ-in Gbri.ftltPU fofJJ~ntj~ catbe4" .. ltgtreofJebem"".:Qga.rt. In lam gr:~~~.~lJ rieratlr;ne a ~ on-: .. .. ftift.cum·M~ximiJ~um qU/~o.j~n7t~1ie,.u,.tJe~tm!~lf,~r!rt~~n~u.o/,·.non f!P' (~~~JIi~po~i arp!tr~:- . . ' mur~ Obtita7ll tfIliJ,ein eunt1#: cmfi,!,w perutC~CI cm~ ~f!l.f~l~rlI~_{~!~~,.a./1t;luiJil~~ 't;bc.~~ .: . lo~oru.maltr"iatif}lJjbtM.tletJifoordta,um l.atlrjifJ'!uliJ!llJPJ~pletat.u .PJt1(J'ftjiJwpwu )nz.~fmy~

'Uri&. tJij}zit.itiqriibfJ,& .iJytJ.u"4ndoct,.;~mpbt'. < ~ontifi:~q)ltl!'.&to,tfufm,'Jipej;i tf!hm f,rope (ll iii fa. .

. .Ex to ,ognofoe, . .!;MatijJ~.t'!a.., 'J,ii4/!i p~opel'l.a t+ ,vo/~m~lt~eg,.aty!ut'm-r.:~ e ~lmpl!trt'~el;;;.)" .' .

. t (ba7'itattp"pfiq:;iinu.~. ~t.,!:t, t'egrl~t/'t.Ct ~·om~ t~ j;..c,,!I7JI ifl~{~"fo~tJJ1Itti"!,r: b~ifttanatdf'Plrru~. t~ tum ~xempllJ, t"I#J.ft~)ft.~" ~t ~l!ltg~o/.~ t~4J :otrgzn,tj !'l?~t!~t.at". ~~~, ''!1"attoJU ad. nl,.ttt)~u:~ ..{.

\, . iliuino,.um:m#jJ&to""m:ftt!l1tti4.ac,.,~ mmart.'~ Its of1ln.rbuJ, ttfj~qtl' erelifiwm 'f)J'iffllat.()~ ~,<

. pH-m "{ibllrld;temp,.~~amur;4t~at ;jJ.jJofloli,;ynbf:ti>"cdia~one~ p,.a"!~tJ~e,. #Jipan!J1nIr.Di1ttl~

. Rom£tJ(iudS.8H4ri(nn.b1"w"mfob~nnu~o Piftatoft4, dIe 4.!ulfj '16 tt. PMtp,attM nojtr,

~rmofo,im_do~' ., ' .... ". . . . . .._ ..... .' ._ .

. ",:. ' lonnes. C la;mpol~~~' 1l.'j

·v 3· '.1-

A pprbbatio~~6trit12t D. thorn.

His p/4rJt Ii~rcrris c:dc:ccml1r qui.rita /~~,: :~S in~articu!ar~dd3 .Virgil1c !'r~rli.luit, vbi de . ", brierare , graultate j & ctrcu~fp~aJor.c: .'n.:, '; ipfius prz(crtl~t,i,~ne cxv t pril1iiegijtlgeb;uur~ hac materia loqul nos decer, qt13muql i' N:iloqu~hdoe,:(''ijlcgis,iUv~jllerfaIit;ltCtli proprij iudicij perilic.ac:ia ,.aut renacieate, &;' , origin.alis peccati:ell:redic, 'it nulli exceptio_>., .,

;bopiniol1um ~r~pm.rutQ ,~~hzfiome ~u.el· -. ; 'nidedcritlocu,& oppofieurn cefura jl111i1erit~· '\

·li. Be fola ment1~".atql1~ Opln1oollm rdigna,,:; ',: vcfbrim oflendernusr vbi aurem 'in fingularV tjone ipS glorio{ifsimz:.,ac putifsillur Vir.. agirD .. Th.de ipfa B. V. an fit excepra a peegini ad pcdesRo~~ni;:ApoftolatiJs &fcruirc;", caro.originilh_nl1fqu:i cenfu:am aliquam ap: debell.iIlus, hoc enim Ip~!Cr~. &ruper o~<. POfllic,.Secundu quod aduerrimus dt,q\lod D. nil grati{simumJorc EcCldia ipfa nasdot'" ~hrnU(lUam propofuir qU3!tl:ioni ~irc8c:vJn ce.t. Sau.g~musetg,~hot·,di1jgCiJtft ext:qQi,' 'B.V.fonlraxtrit pu,atumd1'igina/l, 4ntlCrO "'-

''1ui cumqne i~ ,era humi1i~ate tant~ Rcg!~ 'fu,rit p:oefl~fJtI~iJ.fe.d v~~uf/~trltfo.naijh#iI,

h~ pure fidehtcrquc obfequlprofitemur .fIae . 4liml A,,!(11..,tto~#';qi.t1<l.CU 10 coceptlonc: B, V.:

lTlodeA:iampial1e Iecutus cfiDiulis Thoma." '. arrendanrur dbo,fcil. Bl perfona concepea, vt & hanc nos docuit, & ita in hac patte feulir;': "i, terminus,&: ad:io ipfa ~cncrandi feiJcodpie~ ve Iernper- IQcpm dederie ~Ui fenfui,qui mo •. B,dit&v rrfiqne.conceptionis nominc6gni6cHi " .do ab Eccletia admirritur , nee iIlfvnqu.flrL~":;; foleat,& po~it;n·5filit,folJic'irdsD.Th.qu~,,;,

, • cOl1cradixjt.~id~ quodSwtus ipfe fubtilir":S:$~;~";' rere de perfori:l,allfuerit praferuarione priui- ' , limus t ita &. modcfrjfslmus dodor , adeo [0'(;< ., iegiata,fcd de attionc, lie de principiis ex qui brief Be caute rcm ifl:am traCtaujt, vt miran-' , >' bus generata ettperfona fciI.ani,tn;hVcl carne

.dnm po fhiritari . de hac re. e~~lilpJum' reli~,:,,':. :tn[can,il11MjOij~,ill ex Viftl:1, ind.uurjnt· fali:qllerit ? Cum enim in j. diftinft+qufft. r, . .: ait.lI:crn .iIi p~r[on:tJ& cure fuitipft exclude-,

difticultarclll han' vc:ndlaffett&:.ql1ibus mool .' re ab ad:lOne priuilegtum, & careti:lm debit] .

dis pofs i b i Ie Deofu ilfet f dar pudfs i me rna- ccntrahendi peccaeum.hec enim carent ia c::c

. tris animarn iii primo i~i1and,jnjm.'ltionjs '~pf'12 erionis gcnedtiu<efa!1ait~rc:, Ceil priui-

.. graeam [anctllmque Cf~cerc li ~~fcel1dcns ad . 'kg_io fequebarur, De perfona vero concepra, .. · qu~{l:ionem de. fatlo, 3{ quid in.illo occultif-i' 'an fuerit ptiuitcgiat:l ilonobfiarc.tdloi1e iIl!i'fi[11o~ atque c"le!li myl1criojne[fabi'lis Dei; .:' fa, fel1~~iua cOllceptione,qnz de (c in pecca-'mifctkordi:ieltecuta fir, hzc verba fubijcit: •...•.. tum ruebar.D, Th.moritnulttiin tr016tauir; ctli J!J!~;(.( autl!mborum t~iu~,' 'ltl,;ojJmfofoni" ;:~ loquendo de opinionibus.que {uot€porc, iam .', " '!Ifi pojJibi/i.f tfo8m~ /it, DIU' notl#;jiau., C. currebanrrde vtraque [ocunrsfie proba.bdi-

tho ritati Er;/ejid:, '011 de#boritAti ftriptur., tcr, ficucino tempore debebar loqui propter . no,. repug1ut; f}ithtH~ probdiltt ij1JiJd'~ul •• r, '. Romana Ecclefie J.[jth<?ri1:atetn~ ilOtldu tunc ·/mtiUl. e.ft,,~ .. tt,.ib1J'''h!Jlfa''iti. Nihil plus<:., _polit'iuc f:lllenti$;fcd(oJllmpe~mitt~[is opi- .

"·in hse queflione de f:l.80, Scotus detcrmi.<f: nionem pi~rii,&: jca·adEcdcfi~ authoritatetri : .. ;. nauir, & mUltumin breuibus iftis ., erbis nOI?~"" Ie remittiMtcut &: S~otu$fetit)cii iudiciii de

'. docuir, ' . c' "hat re protulitqL1:lntiiadqu~A:ion~ de fuao.· .

,1/. "', , Ig'itul' drca primum hoc puM!turn~ileod no-: .

'A.d D .1'hom. finfomJtel""~,;Jufli tJ~"J4,,;f. t~m~$,aduertenduri1 ell: quod fuit nece{f~ril1m ~

. . , pril"tJIAntli,.. . . ,D. Thoni~tr3aareiHain quz.ftiori~tiJdi age •

. ret de l'tc:a~o otiginaIi,an miaerfalirer in Onl'

N [hit mihi vidctudta commcndarc cce~:, .' DCS homines l'e-':·tranre:l~,cxvitegis,,, feclu- .

· lcll:em D. TholU.docltinam, quam (i at-' fo priuilegiotq~ia h,r~fis Pelagiana , liter i "

tenee infpiciamus, quanta vigilan~i~ 'fanar- ... " principi() negarc~ pe~catutri otiginale in parD. ealamuJll in hac:re d·jiJin,~ proliideli.tia· te .. " ' .. '-... uuli s.fed p~((atum Ad. fibi Coli nocuitle afperarie , DC in pari:kuIati aliq .. id fcnbere;j )2), firmarer, tame .. poRta ira,pcc'catiim otigil1a,; . quod prefenti Eccrc:fiz O:atui,.&CenfUi Que~ ~:: 'Ii cOfefsifupt,9 :tam€ atferebit nO in om,ncs ~.! 113.b,ltcirca Virgillcuc6~eptumconttawcerc'" ,homines perttifir.e nullo excepto( eX,vi lcgi.F:

pe{fer. > , •• ';j • IGque[,.1ritUrno~ritid~eptiuil(gij.)Et.cu A;

'Duo ergo opporter diligencer pr.norare . poftolu's-4ic~t RO[ij!$ .iii om-tils bomines mo',.i

in D. Th.doarina pro huius determinitibnis ptlt,."./i# ;;;fu~ ai/m,ije&taiie,.ut;ly.Omnes

Iuce.~tlmu,lorigulitcrlocutiifuj6'1: D. Th, diecbiddE cffC quod mu/toi,non~:i;~J,te;Qmnc$

cum It? generali~l!dn communi ageret d"e'ni- . nullo ei:cepto~q, in cq~f'e.dit:'eb~#t A~o{lo-: .

· uetf:d~[:1te ptccatioriginalis qtlantum eft ex' .... Iii indialfe do dicit: PI,..ira;1I ibld/tnti;

ti legls,&omni pd\1ilc;io{cdufo.aHtcr cum'.:' jilw~/()rtS tYl,it",ifo"trnNJth.5l,fic ly on]ne~.

. . ldenl

,"

.. )

~2!f

" 'idtrr1 ell: quod multi. Er dicendo de Chrino~ A fi:~ft:~6ilmppt tOiuin~jone ajJ£~~t'~ 1Te,pif~: , ~e,.'Vnit14 iuflitiam in omnu:bomirns in'i:U· "bom~nl1S,qul fine med:atore Chrijloln;er':;'l'Jte. Jii/irafiorum, \y omnes nO Intel1igit~~r de ?~iJfq~falu.1!ltejifJt Hberi [alu/que J:,j)&~'cato~'

, 'nibus nemine excepeo, fed de multis qUl JU- Rotc A~lg. lliatlo a perri requii-6r : til'Pcligij:

'fijlica.nturo ' ' , fe;l~en~la,fi ex.yi l~gis ~ & Ieclufo phoHegio

" , HOGe1'(!o aduertens Augun. in P e 12 gio ~ &, ilo in {)mL1es homine s nullo prre i:e,rroi 11'0 pee-

'Iulia[)o e't'~" difcipulo , 110n Iolum contra fi- catum tnlll~re~',fedaliqui~ line i}lo'lte[jcr~re~,

dew df;:. afferlli[ negate peccarum o,tigim.1e' tu~,tunc,(lllm tile non indig'eret rde!l}pt,iot.i~

in paruulis, ticnr prtmo negauit Peb'gius, Ied ~p'cr C hn[tum,quia ex ipfi lege 'Qrdin;;:ria; ca.

.eeiam J.ffirmarc quod 110n omnc:s rangie ne- reree peccato. ,.: " ' ", '

mine excepto ex vi legis .ordioarie., ficut Ie- ;::: ,[!J!bi& ergo .mabifdkdtducitur,qllod ('um '

cundo Pelagius dixit. Videndus e [l:. Augu!h . D. I h~tr;lth'llIt de uatura peccati otir:1t,'afis: '

lib. de natura & g~tia, c.4-1. vbitncuit : Il- ciu ((111C vfliucrfatitatCl)& all1plitudin~ in to: lud quoJ. commemo rat' i, per 'lmum bominw} B" turn genus hUlnami, opportuit -derermiaare pm:atum intrauitin rtJ:mdum, &- per p~cci~.tontra p'elagi[]m, ~ fec[]odi:utl fidem catholi~

tum mars, & itiJ in om;w bQmirus mars per- 'ellll uonfolurn conrrahi peccatum oiigin;lli!

ir.tnji}t in fuo oomes pecc4tJtl'ut.& antiqllo$, ·Ii panuilis, fed eriam in omnes ooniir.e5 ;1~UltO

&- Pt1clnliof'u1 &J'JOs. & p#t"iomrwjfr.o~ pl"a:tcrmiifoJPccqtull1'hoc tranfire , c,!{cepr'd ,

/eYftentia vta cQmplec1itur. Ponit etiam Pe-: Chrifro.cx II i Iegislcquendo.cum 'e,tiim hoc

lagIUJ tijlimonium vru1~:probcl ,cum di&itur '- fecundum (uerit a Pelagio a{fe,rtu~ll t & tJU~ On2.I'lCJ t nOYljimpc1' omne; nullo pr.ttrmijJo . qUlltndiO:ii1f.tus articulus 'hI. COlkiHo Piil~(·

'Jeb~f'~irJteUigiJicut inquit p'I'imi:l,J homt' tino fuerkei propofitus ad abiuriuUOl. Nam

"u dc/tlium ir'Jomnes homines itJ",on:i,mrJit. ~ primo diCtum efl,,, rabinrarer; QE,oi:lpeccatil

tio/mn,Jie per vniU4 ~r!flitiam ;n.omrJtJ' homi~' VAdani i pfimifo lum'l.efl1'it, &- non gmtM btJ,.-

. ,ntJJ in i~jtiftc~tio.fJ,m oite , ct4m per'Chri/li' ·in:t11u.;S.:dH1do. 2..1.0# p''I'morfeJ11, &' pr;eu.l

in1uit iziftiti&mfi{}fJ ()m~es bominu Jtd eos ''r,ica~ion'l.AJanonor;Jneg~IJu~bltmanUmoria

iantum gui illi obed.ire vl)./iJerur.t ,[.'mc1ijiCiJ- t'M,., & quodnfJ p~rrefo"rettiD;l'C Gbrifli01JjrJ(

tOll}Ie non dubium /it, '1'l...ar'i pt.:;nt uftiinoni~'gen9 bmnanlt >,tjii,ge1'lt.l,:.imr D. T h.dcbuic

,. iflo proliat quad ,vult. nar!Jjictttdmtl1'J'l, efiji·. C ~ explicare hoc fptcj:di~:r, €l' reciiou tide: cat ho ' ,,"tp~l"vliiia deliC1umin omn»: homines i~llcamcootr:i Pelagium fa[endlim dl,omneS '

,'CoGMm/1..JtioMili. vt nuUUI pr~.:mr.itte,.#, . 'homiGes 'nullo excepto, i1irr vno mediarore

',ur;jicirJ to quod dh.'1u11t ~!l pe, vfJhu i!{/ii· Chr~fto.loqt!enchex,'il("gis~, ~~ f,;;dl)fbpri~

tiam in 011Jr.~s bomines mi11J'l jea4:iQIj"m "it.t Illlegin( ~ rloquirur.D. Thom~& Aug. vrpore

iUdltld p'i",eUr mtfuol!jf. nontJtda oml'lCS in__..l ;contr~Pi.':b!Hlum) conerahere peccamm ori-

rumc,.edunt,!ed quia mWQ iujitjl:Jtur, n.ifi "¥.ina!e;&6cporuitD~THom.i.i.q.31.art.3~, i. tum &l'oI'aat. Adha::cio libro 6 .contra Iulia-. ' :& q. 4.de malo.arr, 6~ & i not ;dJ llo 4- J.q. I. arr,

'. nUn:l~Cap. u.aHas '4 pofl:quz.tl1:problluit At:!~ " .: -: ;l4.ad 3.&.dllb ~erura id debuic af6nn:mi::,qui:i ·guftin. illod verbuni, OrIJ~~J Iigmficareom :.", , ',;¢ll dogma carholicum '~ontr3 ~e1agij h";tre. 'nes nullo petermiflo, fubdit: Vos JIlt-liTuIum., .',~6tn,'~,Uuh ead,ecenful":L o9t.ltllr:ab Aug.loi:is

. non omym ,fed rnultoJ psr Ad,n:, contltt;'n.i~ ',~Cit.&ob eandemrationem qua vritllrD~Th. tOI.jiueperGhrffium !iberatr)l vulta i"ttt.~,,' .fcil.quia alids Don indigerer ~liql1is ~edell!p~':

Jig; ~ bo,.~e~da·per~,.ji~a,~ Cb"iflianje,;oel~,> 'iione per Chrifium • de quo 'etiam videlldUs

gion_t re[s/!!tu. Deniqee III ltbr~.ldeper~Et!o~ } ,tfi: Aug.6. contra Jut cap-i,&: ~.,conrta Iu- . ne !Uthtl;!: cap.sr.tomo 7,' eifdem ferever- D clianum~cap~1"&io.deduii:~cap.6. &. lib, ru:

'bis, & fnbeadem cenfura loquitur Aui;u(tjn:~' ~,(·6de3d Pe'[rum;C:lp.21$.,· ,:,',

3:C D. Thorn. In prirn,a fecunda: qua:{t 8.1.i3n1 ' ; Ne'que vetba Djui:rho~, &;Angufiin;

citata I didi enim Ai1~llain; f2!:£.ifquis d!(!..J;",. .ira .vniuerfaliaJ zt,;" (~b .cenfurapof ra iu ali,;.

vdfuijfi,mbac'lIita aliquim hominem" vel', "quo htdur.t. ailttat1g~\lt Hogulate Beat~[sl~ tiliguoJ br.imiTi4!pul~t'Vno tXctpM mediator!, " ,,:foll: V~ priuilegitim ,quia quando leX. 'aliqu:i 'Dti, &- boniirium. qllibw nfm fuerit ner:~fJa7, " .fcrtunroiuc:rfaHter pro omnibus, irrtoro.ril'iI, ,.tmifJ io P'c&",forum, &OfJtrAritu ,!ft tJ,ju;'~ , :gore veH,ati,5 didn:'lr' quod lex ill a ci~i}e s ~ill ' ",eforiptfj,..,fJhi ..Apo}lolU6ait per'V';fJm bo~' . 10 prerermiflo comprehendir.etiam ~ a liquiS',

rni"em pt&cat'um i.,ef'auit iFf mJl7JJum t & p,''', per priuilegium excipiatut s : non, enim h;rc, '

ptccatummors, & ita inomnes bomines marl dquinterfe pllgnJut, quod exvi legT5> ott1!1e~,

per tr4nfijt in quo omrmp,r",tur,tit.Et ntte[ . fint,. coinprchenu, &: c~ virritlil~gij ~Iiqll~i

V 3' fit

:' I

,: .... ~

. ,."

I; ~.

, " ' ''''"

A pprobatio do:C'trinre\D,. Thorn.

tie excmptus, irlJmo pornrs nltl'lra pr~uilt'~jr A caro , 110n 'ex vi Iee:is: prohibitlo aurem S'e:.

filp?onit,ex vi legis O?p?(jt~lm de~erI , 31,10';, di s Apofiol icz in ctnfur:,_f)Ll'ori"OJtlffitfi .circa

quin priuilegjl1~ no11.,ellet 11. ~b vOluer[al~t~· opin ionem piam t Gll.r ex priullegiodit;it B~

, .te legis non cxc,p~rt't,hoc emnl. Ienfu , ~hx!t V.tlTe praferuaram .• non _t'x'v i legis ordins- '

optinH~ Augull.epJfI. ~o. O!_~otl diJ}mfot1o !JIJ. ri:r ,qtia" en pro omnib~s Vnde quando D. , .

'l)tl/!1.fI;J eontr« inlegritatem flueritatis, Non, Thorn.agir de ~. V.in particulari non cen{u-,_

ergo priuilegium rollit vniuerfaliratem ex vi rat; !~cet vratur eadem ratione, ~ia alias no ';

legis,r ed rupponit~excipit autem ex vipriui- r eg,Wtredemprione Chrift j, vr paree 3'P.q ..

legij. Vnde E!ther I). dixit AtTut'rlls Rex: 27.:m.::l.& in l.diU.]. quzH.I.arM. & aliJs

Non P1'O It,JM Pt'o omni!·us hiult;t1la1a £fl. loc:s inf.adducendis, , "

Vbi conuenienrius videbarur dicendum, non Ci7'C4/ecmidii quod inD, Tham. noran-

, pro re, red prorellquis , non aurem dixirfic, ' dum diximus, illud en prz oculis habendum

fed pro omnibus! v e darerur jnt~Higi opri- ipfnm bene aduerrifle omnes modes ~ qnibus

me (taret quod lex !it pro omnibus yuiuer(a- - porerar conringere i[l:a r:llJ&i6.catio Virginis liter, licer non fit pro aliquo ex v.i priuile- 's non (oln m modo ordinario ficutllt'inalijs ho-

,gij. Ergo bene :1:l~1 defide cae quod ex vi., minibus ex peccaro , fed eriam preferuario-

lesis 'Q:-d 100ri~ OW>1\:5 incurrunr- peccarum ne be in ili,lid inciderer, am etia per gr.ati§. ali '

" £010 Chrifi-o exccnro j & ra men -in nullo Iz- , .' qUJm ante animationern , vel collaram :t,?i. _

, darnr {ingulare priuilegium Virginis. ' rna:. vel pll~ilic;:l:telll mareriarn (cmihalem,

, Scio Caieran, &- Medinam fuper illum aut embrioucrn.Qgod bene aduerrit Seraphi-

Iocum ex prima. [ecnnde, propofitionern D~ nus a Porre.:ta[uper l' par.ql1a:fi:.2-7 artic.s ,

Thorn. in hoc fenfuaccipere, quod Iolnm (it Fuit autern follicirus D. Thorn. excludere no

tie fide ornnes homines contrahere peec,,· urn ipfam preferuanonemperfone'Virginis

tum origin,d e quoaddebirum , non de faCto;, in inllantireali Iue producrionis, quam pm:-

ficur e[i de fide ornnes homines habere debi- feruarionemcarnis vel anime , ira quod ex vi'

turo mo riendi , non ramen efl: de !ide, fed in ~oceptionis adiua:,feu generationisreddete, ,

, o;:,iniarle, an aliqui de f:dlo non lint rnoritu- tur fanaa ilia perfona,in feautc inqllini rer~

, ri. illi videl icer qui in v ltirno fine mundi in. ". fona Iin;ularis,& pro duCia non eguilfet ira-

, ueuienrur, Ceeerum communior D. Thorn. tiaJiber.arionis,necdebitumhaber:et in Cill'''

. inrerprerat-ioefb qu~::1 Ioquirur D. Thorn. in' C rendi, fed rota gratia fieree; velparenribus,

illa vniuerfali propofitione ex vilegis ordi ~ , vel3.6t_ioni,feu principijs ipfis.vnde perfona

mris, relinoneudo Iemper locum pnuilcgio. ilia refiilrare debebae, idell.carni, vel anime

Ira cenfenr Ferrer 4. contra G::mil. cap. 50. ' ante animationern.Hoc f!lit intentlltnD. Th,

ZL1i11~! 1. :J.qu;:r!l: 81 ... rt.l.qu3!!]:.vnica, Lorca " & ideo Iernper inquiliuie ~ an Iuerieanreaei-

& AIlIJreZ ibidem .Parer Azor romo r.inlH't. _ 'mnione fanCl:ificara.QEod vero ipfaperfona Jib'4'c, J4·S:lias romo z. ill l.~. tracbt.13. ,: 13 produda.que ex vi &modo (ure' coceprio-

_ , di[pnr. t l.fed.S".qua:ll.il. Valencia J .2.dir·:,:, nis habebat debitum incurrendi.defado non

" pur;tt.6. qUa:H.,I r, puueo:l. .Mourefines ,If " Incurrerit peccaeum.Di'Th.non fuit -mutrUl11 :.qll~{t.Sl.arlic. J.difputar.u.quadt8 .. tw(ij;.,., Jolidt'U's,fed~trique Ientenrie: dedit locum

:!H. Cornelius a Lapide fuperepill, :1dR'Q,..', Eccletie ,:adquam Iolum pertin¢tiu~icarc:

,mat:llcap. S .Eodem modo explicant propofi-. hane Ol1:tfl:iofiem de fa&o~" - '

tiOllcslI_niuerfal_esSanaorum, quod toquan-': Ho(.auttm- enidens fieeex ipGslods D.

, mr ex: Ifi legis, non, ex vi priuilegij', Pllramo .. " Thorn. vbi ex profelfo hanc.queflionem tralib._f< de: edi d:o fidei q!la'ft. S • Bellarmin. lib .. --.-. ~at, in qaibus ,yidebimu5 eft agnouifse eti3:

, 4. de amifsione gratia: cap. 16. lEgidiu5 all prrercr113tiutro:'l'cdemptionem.:,& prrcipuc prefenraricne de-immaculata Concepeione .', " ' intediffe negate.quod gratia iRa no beret p3- Iib- J.qllzfr.i.pra:fertim areic.s .. ,& qu:dt. s~.,"" rentibus~';'efnaturi,fed Ii fierer.deberee fieri feq. Suarez 2:. tomo ~ ; part. di Ipurat. 3'. rctt. perfone ipfivirgin~sjn fingu lad; in i pra _Yo-

, S,.V3zquel i.to~ol1d1.par.difp.U7.C.JO.1i: '. ,- roperf<1naprodl1aareqt.1jtkfolii~v.eldebJrii.

fequentib'J;;.<l.!are ex itla vniuel'f:lIipropo~, vel peccarum , v,~·.dicamr redimi &: H!;)~r1l:i

: -fttl{)~~ I? Thom.& eiuscenfura, qua: fotnrn non verofolum peccatnm. Et in priD!i:'l~-6ccu ..

, ~erplclr ~d quod e~'~i-legi§ ordinariz corn- " rrirad hoc infignis locus D.Th.in 4;.q)~'4~~

preh end Hl1.r , aull urn pt~ indicium" nee cen fit ~ q. i.are, 4.ad 3.& habe turin additionl'~' ad ~.

, ra r,~fUltat tn~eamO?inl0nem. quZ' ex priui- part.quzflqS.artic~ r. ad i~'l'rt?Pof['lerat D ..

,lei" concedie B . .v.pra:!eruationeQl:;i pcc:~ Tho.argumCQtumifiuodaliqu_a.ndoDe~s hoc:

, - ~ccle.

126

,,>,'

'I, ,'--

';',

: Difpurat.I] ..

'Ecddi~pra:{}abjt vt ila(cantur homl~es ab~- A ti Dinui tho ... ~ jn_tr'orpj£~t'nd. in il_iji

.quepeccaro original], enquod Bee_leha pent ,. to,cis.. . " _'.

fie)debitarelai:ari, & lie vrplen,mealfeqn~-. '.,'., ,l)';"Jioppol:'tet. cQnferteint~rrcidCi tar hancpeeieionem, opporte~qtlod pI e.n~m::p. Thorn. ex I: feneenriarum , &t:x j. p. ~t

aliqu:1ndo affequatut: relaxationern debito- . "on{h::tqu,om~do ipCe diainicerit gratiiitlatn

. rum) quod non erit nifi aliqui s homo (1 ne pee- .: pra:(er~a ~lU:lm. &: Q1l0lt10CO ,·i'!l:'g:lll(:ri t •. Is :idl

.caro oriainali coneipiarur- Refpond.D, Th. n~ ,3, {h\l:mCt: 3·qd.ar.t.,.mqllitit in I.qoz;.

!J.t~p~b~~ Y! erl'oneumdi~t~t , quod a/iquiJ fl.' fimncula anB, Vitgo Iuerit fanetifieatll ahte

m (J~tgtfMlt ptttato conctptatur preter Cbri- : quam conceptio carnis fibs finii'~tllr;' jdtft

111m. quill liG no~i1J.digeret redc,,!p.tione perduID,caro:iBa eratfub forrn~ embrionis , vet

Cl:Jl'ijfmn' Ee(ubd,t, N f( ppld/ dw quodnoTl Jilftmm~lj ma[:rj~.~t,rdpotlde~ negatitle.

b(l~ ,.ed~mpt;ont ifjdigufT'(lnt, qttia pr~flitum In qUrdhuncula s.mqurnt 3n,fahchlic:l.ta fue-

. fuit ei s, vtjirlC pt~,ato iondp~,.m.tUl',( e~ce gra r i t ante ani mationem, fe U J tlflJ 60nttn ani mli::.

,t!a.. (eo redempm~ prrerert1~tu~a )q~t.a lila p'" Bl?c refpondens huk ql1t'fi. dicit; lid 2. dktj·

'tttf~alJ!fl par,,,ttbus, 'lit tn m onium tlatu- dum quodjanElijicati;j B. Pirginis "on p(Jeuit .

,'rtf !andretur, tJuo m,zrimee jim originali pewi -. dfo dmnt~,. ante irifii/ionem anim«, 'JiJ~il1.ra-

to genll'(Jruon pojfint I vel ipji'M"tur/£ 9.u~ fa· :ti-e capllx nondum Grot, Jed ne« etitlm in if to

t'JlJ/ti tfl. Op'ol'18t dllttm pont'" IjUI)t/, quilihtt i'!ft.tJ_fJti jrJiJ[itmis t vI foil- per gl'i1t; am !..~~e.

per[onalitl1' I"14empti(JfJC Cb1"iJii ;"dig#/#, non Jib; tnf4am wnfiraJnti! t fie (lit pam tmglna

· Jolwnl'a~;on'ri!ltu~4! IiblPtZri dNl~md'!1al~, 11f7l'i inct(rre,.tt~Ecce tiiauifeHifslme agllO{cit

· ,'Pel J 4ebtto abfolU1 non pottfi, nift qUT debt-D. T~om. gra tiam pr~Je~batil1atn he inci,.lIra.-

tumirJ.cui,.it, 'Ue! in m,lumdeielluujl (ecce: . turrnacula in illo infl:amiil1fufionis ;1.nim;r, 8t

'di {hnguit conrrahere malum, vel debitum tan :: diQinguir ill am ab ea gratia. qua: fierer Vit.. .

tum)&- it" non poffintomrmj,.uClumdomini. . gini ante animarienern se conitirutionem pet.·

. Iii ",d1mptioni:J inftipPI p,reipt"" mp()rn~s . Ione fiue in fuis parentibus , flue ill 'in:ltei"i:i

4ebitortJ na/'t,nntu,. &0 17JAJofohittJi. 'Dn.rl2-J • ,fl1i corpons.aur in anima.cum t~l1qU;llD difiiI1 . dimifiia Jebitorll1fM!)"/ib,hltioa,ma!o w;rifo-.·, ~s djffjcult:l.res ifi:z pertra ftet. Er i~~~lp col'; ...• '. . .:. t;jJ i,!ttlliti. qtlin aliiIuis ji(ltdtbito , 'Uti it1l:: ,cpgirtlf e~ ~., ad Aniba Idl~n: din 111&: J~"q. t., . . ,tnumJ d malo naflldu~,&c;ItaD. Thom.vb! ."r~rt~ I .vht dlClt:~od nee a"n,onCtpttone~nrt -pondersndum ell D. Thomam negareillam . '·.:in,on&lp';(m~ Ante 4nimatilJrmn,' nee inipfo

-. gra tiam pr:i r eruat il.11 m q ue fi¢ret parenti btl s, .irif/ Ju~i itJjfofioni s ,,,imit ~ fanEiifi cat arfl, di- '. /,

.tantum)vcl.na[l1r~,m:m ipti perfone , eo quod . :,fiinguit ergoomnes inc!> modos faochfit;;.ti6 . / .

. ,teputat 'It magn~m ioconoeuiens', quod ali- . '~nis> tum ante inOihs I!.tliit1edonis ~ rum in ii'_;'

.qua perfona in Ieperfonalitet non egearre- . Joinfiantiinquoiarn.pt:rferU3retur. feu condernptionctfedgratia qU2!.jlljfit,fi~ in Iuis pa- Jeru.lrefutperfona ne incnrrerer in pt'j:caWm.i .b:ntibu!l, tid ipf! fl:iftzrot • sur prinCipijs l'l:atll~. .;& l1onf61um i pfa aaio. ft:o materia corpodsj .

.... 'it, plita afiitti.t t vel caruianre coritHtU.t:lfl1 ., .aut parentis pf.t.[cr~Taremur. ne genc:nlrei1~

•.. i,.erf()nan:t,:&.'a!'tean~ina.ti~ll.eQ1·.Scc~na.op?n '.,: rr~!e,n1 in ~et:at,?,ticet, autemD, lh.Qtl1~

· dcra quod ad hberal:l0nem ptr C!1 n~l1m.dlf~ -. .. In lilts locis ~ertI J Jc;~tentlOlrum 0 rnne S jQos ! iun8:iuc po{itilat D, Thorn.vel debitnrn, ve1~in~dos fllti&lficuloms exc!:yferit, tamenpo-,

ctilp:lni in eo qui rtdimendiJs(l(l je~go 6fuffi~ .' _ ifteajidell i? 4 . .fenr~tlti!lrum cit. & in,,?' p,c:j_; tierJt'tt falliJ.t D. Thom. redemptionem per .. ' D ~1. art.". lftntll vlrimum iTlOdllrtl: de t.n~bfi- . Cbrillun1 inaliquo qui f()Jutl) nafceterutc\lJ;lt ,cationcprrefert'latiu1ih, eodem jnfiahd infU •. debito ~ non:;,mpliu.requiti.t quando loqui- ,.. [ .. liqnisanimzt vdfupprefsit,$r Nnifit, ire1 ~* ...

tur de Vit'gine; &.iuferf prd,.in.ttit!uenlcnd, '-;' r.li(atlit~- Sli,~'re(Wl!ltJid~ ihj-p. d,.~'b.i

ql1ia alias ~o~~n~!geretred~~~:i~ne per Chri... ~nquj~: ~Odfol$RiJi.&titj~ 'B,.':trg. nanpoujJ .

ftUn1;in.telltglt,etUmqupdnO,-.l,Pdtgeret6too!#.nltlltgt a"u~tf4J:,,-mf11attont~., & cOIll:t~dH;

eipereeue fine debito. ant fiQc:p~€:tato, QoQ. 1!..tfi t qUO(U,riJiju: mif~Q; B , VIJ'g. a~tt arJ1m~-'

.' tamed fi' conciperetl1t(it1,e~ pevc~~j)ldulnmodd tionim flniliji& dt 4fui/fit ,numqUl~m in&tJ¥ti_F

tond pererur c"um debito in }te:r(ol,1a.- !.~ quo,. fit mawl ain.l}rig inal! j ctllp~ , &- it a non in;'i-

ties D. Thoro. infettqllod, not;, io!}igertt re- g,r,t riJemption:pet Cbri}lfdJJ: Vh i, S .. Do':

de ptiot1e,1y not" ifi~igt"'I;enqu!a~"d~it~r . ¢tor, p,cr Iy l!~ClJl'tJlJ~~ !ll3~1l13in iritelhglt eti~ .

etia debita. hoc ennn 6dtrnr (ufficlc ad (ndl~ dttbttom.wmex expJ!t~tlone fupta re1ara ex

gentiam 1ibcta~ion~s" vt ~.xlifl~ .loco colli., .' . 4.:(ent~nti~rum, u::ttt:. qlli~ loqu.iru,r:jiJt~.nt'{l!1i ,ittll' .It ita lQCl.1S blC~,lIlaKm:ie pr.Ulct:t rne~ - cb6 .. atloms ~me,al1lmatlOnem "In 'Ill o~~~~:

,

;"

At\tic.Ir~.

< .

.)

A' - b--·-- •. -,:~',J- i). .... :-: ~. D· T- h· - . "':---., ppr-o atJOo0\:'Ll !liz, • - om:

( :

iprapctfonaliternon effer obnoxia, fed in fna:' A ptincipiurri infide, quod darerur aliqua perre'·

perfona caI"eretOJn~i_d~bj~o_. tum eXJa~ione , oa inter homines', qua: in it: perfonaliter t feu;, .,.'

~dillQ"a, qllia_M~ Indl~udl~t redemptl0nC'~, ratione rll~ perfone nou indigtret redttIJPtio

verb U In an tern lildlgeref empe r r eferrur ad. debe Chr j Hi. Ad hoc astern needle erat pone r ~l.

bitum,vr oQendimus ex D. Thom.~i aurem debitum 31 iquod, feu periculum in ipfa per(o-7.;

habe~ debi tum,ec(j non peccacmn,iridiget re· na , a q qo {i non reneretur , 11011 1iberar~tur~j"

dirni , feu iudiger liberatore periculi in quo, Proprer quod in his duobus locis.qne v-Iden· .

e!l~ quod D. Thorn non negar, ~rc:in hoc, rur dIe poflrema: d ererrninarionis inDo Tho;

IOC01. p. omninoomifirillnm modum faotH.,; fCIIicet in 4' difiintf. 4l- cit. &: 3· p .. q. '7.:

ficarioni s preferuarine pro eodem inflanri, &: art. 20 .folmn fui r folliei tus ne grana ifta & be· '

6c [olum loquitur in Carll ante animaeionem 'neficiufJI fanaificationis fierce Virgini:!.pre '

dicense E t jJl fUOllltB'ltil ,nodo'antl .sn;m"i;. anima ti onem , ita quod non i pG· perfoua fie-:

';o,.,e",.&,. Explrcauir aurem in 4, fenrenes. ret, fed aneecedeneer adexifleneiam perfone .

diftinii.4~. cit. quod ad Iib erarionem , & re- vtI ipli'-p:ttcntibns, vel couceptioni 'aaiu~l,

del11ptione~ iilf~citl ::el debitum in perfonas B VI: tca~ni dum generabator i vet anima: ante

vel clllpa,& Itali B. Vugo preferuara en a cul iofuuOlleln, hec enim nondum funt perfona- '

, pa, dummodo ill perfon:~ habucrit debitum," . Hat' p"",1.o Habil ito J quod pracipue fuic~

, nihil courraD, Thorn, ncque illa duoloca, tura;' D. Thorne, &: ili quod tatum pondns ra-

,. r- quia runt poflenora illis ex 3. feotenriarum· -rionis rll:e Iibrau ir fci!ice.t quia alias non in~

Citatis,p!enius explicanc menrem S. Doeto- digeret redernprionc in fUJ perfona,{i debitii

ris VI: ism facimus, . falremuon naberee , ill quo & SCOtl1S COI1Ut,:":nit, dum ponie folum in inflanri leah petuifle Virgiricrillibcrari, &: io inflauti namre dre cumdebitojvtpatetin3.dillinB.j.q. J.§._ Ii aU''Im, refpondendo ad Iecundamrepli-' cam: hocinquarn Ilabilito t dereliquo an Ici- _

Ex hi, pr~notatis liquido con!i:abit de Jicer habendo debitum in Ina perfons, de fa- 5 '

menl:cDo.joris S.qll~ (j arrenre fuilTet eli 8:0 non contraxerit culpam. tIed preferuara'

,- fider;1ttl ~ &:: .collaris diuerfis fuis lods infpe- "C.· faerie B. Virg. iu inflantireali [wr ~niniatio~

.' 'eta) nihil iiniB:ru01 vnquam de illo fuUfet fut:. his, vrrique opinioni locum dedit D. Thoms

, picarum in hac parte. Iraque inuenir D. Til. Quia erat qu~dlio ~efac.to. Sed.quia videbar

, jam {uo tempore conrrouerti hanc difhculta~ Romanam Ecclefiam nondum celebrare , fed

tern, 8{ mill ros inclinare in imm1cuJatum coft tanturn eolerare iflud fefiulll,vo}uit :tdh:rrei1~>

ceprum Vil"ginis, Ecclcfiafque non paucas do Romane EccJcfi:r., eius (:duare rationem; .

, _ eetebrare ~oc feflum ex tol.erantia Roman.e< I ".RHio aurem qua Romina Ecclefia ·tuncdn.,.

Ecclefie , Ipfsm ramen Ecclc(iam Rom:tnarri" ,cebatur ea erat ~uam affert DO_'or.'s.quocl ,

,nondlllu ilIud celebrate. Vnde permaximc:i , .. - lib. 6f q. s. are, I. qi:JiaRomali3:i.ccldiaj~ • follicicus fuit devno punAo, quodinhsc ma*, ,"- , quit!i &: ~Iiz plurime coatiderantes concepterra grauius & comiderabilius eft, &ad d(}'l. :',t~onem Vitginis in originali peccaro fuin~ •

•. , ttrinam chriflianam precipae fpe8:!ns; vide- - _ fcHum conceprioniseon celebrant. Si ergo ·}ice t ne gra ri a fanee i fieati onis~qu~ tribueba- ' Eccl eGa hoc tune confiders hat, -& fend eba t. tur concepeioni Virginis,. i ea 6nifire intelli- ~ -. : .•. '. quornodopcrerat Dot.torS.non ma~is inclig~retutab al iquibus , quodnan:ipfiperfooll:;· nare in hanc pattern, tum quia fie Ienriebat

, Virginisdic~rerlJr fieri hz~ gratia) [~dqll~~ ~D tunc Romaaa Etclefi~ cui_us', fcofulD ~ebe~

curnq ue gra t13, fe U benefic tum bodit ,{pfi per· bae S. Do .or defendere, tum In determinan ... '

1011Z Vi~ginis deberfieri', non parennbus fa~ co qua:fiio1fc:m:dc faao qualis ija: erae J :-op.· .

nando vltiurri narure.non conceprioni attiuZ' portebar expc:Ctareiudicitlm EccJ.e6z,& non

fcu:pta:p.1ratiu3:. & cmnixtioni femit1ull1t'n~Jt Tationtlmhumanaq ....... poederibus duci ~ vt in

e mbrioni, p?,firemo nona? i m~, neque carni (i1is H~i s_ dott:~ ~'Jregori ~ s H. .fupra r. c:]_a~

ante ammatronem &connU:Utlonem perron!", tus_.;{i..loItllt erla in qtJz{bont; de faaO.DJD •

. . Hoc votuit maxi me obferuari D. Thom, & ill Thoro. aIiud fa,tJi quam :id quod judie.liat,.&>

hoc totutn fuum ftudium pofuit,quia videbar, fCIiticbat tlItJdkdelf:J W)mana.in cllius au-

. ' fi in hoc 6oi1l:ra aliqua intelligentia inolefcc. .ihorirate.dtbent' 6ddc~ conql1ief~ere. Sed ,'ret, &. fernel- admitteretur non ipli perfona=, . tatnenvtlocurtn:tiam,alteri Qpioioni dar~t' • . ' Vtrcinis fieri hoc beneficium" denruj"grand~ l}UantilttrE.ccl:~a-i'unc;'pC:rJllitt:eb:\E' addjdit

" - . Z·pi

:\ 1

co W FO'l(M AT S E ''V.

T born. ftnfoi .peeleftA.

!'" •

. \ 1,-

~, . Dif p:ut .1.1 . . _>;j,i; ~.:~; A r"lic.) t~.:·i

· );p:q.lj::trt. i. &;3. Q!oJ flljlll1"I.jJ~A;~;.n,~t;J etlinEcclefia ~ inquit: Qu,oJ t~ltFtio . ,R(Jfn.".'Q/,,. .. b4# ill if4lf'.lii ,,/,j;lIlio, .... ;· .,~. ft~~rr. irgJnjJ : .. i» .. ,I4~"tif)Jifi~t"!ti,,-:!?:a.t(/~

iian""f.1fJ,.liU,. nlroll.,,~ ... Bcee quomo- . 'rft-u.yqu~ Ad,Q t,~~t:~r:~s<~,!,!!:Q~f! ~~~" plelwos~.

·d.()femper D. Thorn. inbzret fenflli'Roma- i.djt!.,,.e~r~o·,,?$1J~~~"''igil.f11$ p~,;,;pu, fi.~

:I'I~ Bcdc:fiz)femper earn honora t~femper fal: .: ;41t!ft,.ifitml( P .. ,.ljitHftAflt!i gill hlmtji.i ~N

· t#F Vode cum modo Romana Ecd(:/il ,.no,. ',' .. ·:~~pl;(I"~mp.'f/!:,!,iJ;I"~JtJ'QJfo,;,.,til:tlliPa~~ {Qt~m' roleree ~ fed eziam po{iriu«I przefpiac , .. ~ff.r.~tfi. 1' ... ~.~,.. (In/e. 4t~'"b4~~ tam,,,:iJt6ttJ,,t p4 ....

· ~~lchr~ri ul~ fdlum!in~dq~"Sn.~sf~uotibus, ~:b.~ICI.I~( 1~!"":P1'f;'"~' difpl4tatlo",,!,,~ _ .Ita

ptoreq~aiU:, I09ucndo 1~_Y1. dofu~~3: D. Th~ .;::SbtO'.qll% Ideodlxtr,ull ,.\>tconfietillufircs "

.: oppor rec v ice verfa defm Ienrenei Jscen{ ere. . ~ .: :::r~SD\lP1l:S (equC:~t~s JXTbom. non mul tum '&D.Th.fic c~nfereti6 CriimexroLi wleraria ·lla!rercanha.c qpr.lbone de faCto, nee in ilIa

.: }toman:!: Ecclefiz..illafefiiuitas:trincnon erat . .:~rmgia r.a'tlk~ri~·'JlUmEcde~'l feofus poftulat~

· fpc:rnenda, npqfiduo prrec~p_to~& :fauore,'~, ··Dill.l:in"quodi]ib. 6.cib exprdTe'dicit S~(; :

· ,uinta magis ~~ce['ec \l"e~e~~nd;im?Pniferdn1 ' _'~:~:'T~o~'~ n,. \1 irg~,fui(Je i.nc!l~fa~.ihi\lla vJliuer~. cum ex hoc prober B. V rrgrnem (jn~ peccaro . ".'Ja.1I -m quoomnes peccauerune t • qua/oilli fu.i{fen~t:ull,qlliaeiusnatiuitas-.CI:Jc~rat~itab~'9bl"!Jiuj;t.iU;pit~h.qlli'tJA~m".o_"fllltfl'u"

· Ecdr;:fia 'fCJ?atec~adem q.17 .• ar~Hstgo luell_1. ~.lljJU4ji .. )na.Jtm ,.atf0If,IW, "1tt)'llJ1njibOf·,,JI'~ I aCconc.eptlon~dlcerC:t, ti~l1nceoqeQ1 modo .... :·/rj conu.'nii'li gu~m(Jhrifl~Mlon indWe,.eJCb,.j

· celebraretur·~cutnatiuitas.Pro iUo'et:f!p tem::;tJ#r'1'!ni'ion~; ergO, ~_ti.~ur. ilta.comeq~en[ia. pore ftc cenfuit D, Thorn. ficurE.ccJefiaRo7,:. ·· .. llPQ:m~lgeildd·e~emptlOoe • non {olum ad

,~ mana fentiebar, pro inci ver~ (en~irc:r id quod,,· -. ·:'j;:rcibafidhm qllOd blfbeardt~jtuw,Jed Ctja~ , ill:1 ftmit,&eo modoquo rentit·~ln~is.enim.·,:.;pecc.tui.n. RvpCI~.-artenaeoda dfe 9'erb*~': qua:lhonibus de faCto ill~lta diuerr~~~mpot-2J.;.~'\iiYP.1'hom.di~itenjrn. ab iUa vniuerfaiifolua_ .; .' . ... ariatur iudicium)& crc(cit rerum nQtitia pau,c;-"thtilhllTI exdpi ~ qui bon fuit. in AdaaJ;l {ceu;' .' t .. l'atim. ,- .. . -:.... .... .},';':aUmferninalCmtationtm raliuquinfi hocal- •

~. . c&.o4 .verb a! iqui affcrunt . e~ i~ febte.ne •. :,;'.,,;t:eri c~nh~nifet! ide~.~ ~i::bt1ile~i~et non etre. in ' ., ,:. . (Jlllin8·44·q· J .• art~.J. ad ~? vl?d). rhom.:.'·~c;;:A:~aril feclIt:JdU¢femmalfratJonem ( ld emPl'.,:i::\

· inquit.!.T .. Iil fuii ,.Htta_tB 'i V!"giiaiJ, f.~\O,;r~feh:fil4e~bhn~ai:prb.np,m.en hoc) Ii; It&~r::·;:: , ... ,:.

· pt~f"'O .,.'~m.U,.fj- .n.4/iiwniJG."is ~;/j!:t;:<\:r;~:ii~~.Qji(~~~er.~fp7cc~tii~b9~ .. ~d~.g~tti;~~ri~:~.~~~:: .. >. > .' · .vbl ficutly w1~"*uc:ade~fllpcr.~~,tl,,~~ ~ec·. ' JJ~~cmt't.on~.~. ~~a: mamf~~If.~.ll1l\lrn e~~(;,. '.

'. ',.Cltlinl,oml)fmeiu$ cor:ig~onem t:~d.ud~;I~~a:\i,.;t:;-,.ui~il.jiil ~tlem~~~J~m:.rat.ioJiem }tb~dant~" .

· cadensf upe t original e, omnem eius ~n~ra :,'(. i ;f<.h'Ol~ de(c~~aef~~- ,,~~~,~,~ f~it~~ j ncutte~.~ .j

~Ionem excludere debet.Refpond.quod baC:, . eccadlID habtidf~t, be,' indJgentlall1 rederop . > " ••

· ~~j(it D. Thain. ve.11U!a v~riq~~orihi~ni f~"';: :'ii·._iOll!~~.ciu~.~tf.(.l~~i~~.~n a~b_c~et (On59l~~~ ': - ./'

-.. rut, qu!t!:lJn'.~lirrep.ar JO Ecct~~)~. Yna~tr~~;trcp~c~a.tb~"'i:¥~~~.~lt~,~~ foJ~.~; ,Ptqb3tJl~;c: . _

· -lerat3. ab Ecclefia Roma~alalt<l vt 2.({'erta,Jlr~;.,c.,h:rhQm~ nQn lDdJ&~r~ ~edemptlOnC:rno~ qUi

-cee propter ilH~s: .Eccle.ii"~~h?r~~:,; ~b~~i;:~Ki.·ia.Uaa9, ~?ri ~~[It~~hit.~~3:t~~ill~, it) perfqn~.;,

· ~ienti.tG?~agis &:pluri~s~lrifhpa~erlt ~J~;<;#'~R::~ua, rc~qm~~n c~tl~r.ablt ~q.UI,a 10 Ad"n'l no~' •. _ . !bam. In allerf11ft f q~~~l.~~:~ ~?l ~r~.t~lP: N C.{:!.;i.~;:r,. ~Af e.~u~J,~~J~m.J;na.I~~auon'~ .• ,~ tqi, ad t:~:\ .

_ 111 ud v erbum 1 ",,,,,,,,uJutmtur getlerall DJ()~;;.:>.:. net deb 1 tum (:on.trl~~JKh ~abet .•. & Ita nega .. ; :

do, pi:o hrimuDita,te, .<:1 ptz~ctU~(lte ,~eJ .l~~.,,~{:~~:::{itio i.tid!tcii~~~.reqemp~.ioni.s fe.rtip'e~ eXcil1dft,' .:

· ber:tnte,~tque adedY~~l?l1m ~h~~d, = en ~m~~;:1~~~e~1~um ~.['u~}~~ Th~m.~ ~Ja. t~9"~nvt !~_ •. _

· nino c:"l?ref!up;, nc~. ~l eb~ A~(:~aratti1~»~e~i:t~~: .: Vloqu~hb~~efe.rt!JLc~tfia~oman~;.& al~,::' .

S. Doaons;pr~rertltnqU1& lb~ ~ol1lF9.oPJte~c'.,~4 . ~cc;lcfi,z ~unc.len~l??a.~; de ;fa~o; ~0!ltraxl{~".

· :Ui:~~!ti~~~:~~l!:J~:~~f~~~t>;:~q~~:~.i,\:<!::·cf::~·~i~flft~~'~1f~j~;~:~b~~j;~;tfd:F" .

ex' profc1fore~ aJjquami:ra:ihtjnd3g3.nd~; !biDi.~r~fc:ril~Hila~~;ibip~(uit ~'J~d ordi~: ,tft~ .'. . . _. ':., -, ,,)~ Ham i 'cuc~aIIJs_l~c~s; n~~ ta~en.o _~o~ ~u[~

EI ;1.1 haric nofiram f~ntentiiiri tenet 'PQi~[:]~< : . tUIll fuit, ~o.lIJ,CJtUS,~?lll etJ:1m all, Opl~

rea, j.p.q.,j.arr.i. at vidcbdus cftM •. Mt:~./::' »lOIa! ~O'll"?JilhJs !of~$ non .

dina fuper eundem locunide~erid~ns ~fia~~.,·· . dcden~ ~t. Vidl:

opinionempiatnprol:)abiliter,&Calct.vtP~9t.::; . .us.

bahikmreputattom.z.opufc:. traa. I.e.. S~f.'l

& M. Soto in cap. S. epift. ~dRom.loqll~~~{ lUxta confuc:tudinem celobritatis huiu$,. qu~:: .

. -',_ ,'-:;-

;~'. -.

'_.

'.-'.

~', ' , . .

~. :

,~.' .

:; .

'A.p probatiogp6tri n,i "n'~1-'~ om,

" .", .. . ~; , ";;~{/'~zA eionern ce1eb.rati(jnis'obt;t}~:i,t,~n,e'nclit,aU114./ .

:w-ESPOWSJO"A7)_ ~',()1J IEeT.·At.' .. ~e!l enirn po~ius f3:n~ipcaFi.:mc atte;n~i~,AH.lld, :

-, ~\" "'h' ;' .. '. ,.;(;.'; ,. . '. . ,en eOncc:ptJoncfI) c:x~!tl~J'~ Er Card~~,;tlelIar .. ' .

. .clreJi ~f)~frOePl'~~.n(",. . . ; .. tnim,'1~in.z.rolll • .1ib~;" 3- de cultu fanltonn:n'

, '. '" ..... ·":<,,,:t.. :, '. <' '.' - a.p. rlJ • .diC!~qllodpra:cipuumful}d-a"r;ilen~uni .

Ex bit· tc'Iifiq1i~tur-e~pOfi~,qua:: con~r4 ' huius fcllinpu e~ concepno immacul~t3~ r~Q D. Thom.lq~~t patce,obiea~ fl)nt a~ti..: .. : filll~;lic_il:er.c.oll'-~PtioMat:ris 1?eHutUi~ ~u~ prxced. dum referebatQil:s;c~'Jllzin D: ~~q~: .. Jircumqu~e~i~ fl1e~kH~a~()o(:ep:t~Q,~'~if;~: norzntur, Itaqu:,adh90Ie¢hone(Jl dJClnw~ . , ,quo c~nCCN~?JUl[Matns, fingula~~gatl4H]tl1; D. Tho. in illis verbi.s nOD cenfur;are a,liqlltf' ' .. ,' afferr.muudo, Si,crgohocetfprzc;ipl.1i.lttjJU~ tnodoafferdonem epinionispie, fcdJoJu,~'···' .' ~.:lm;lnn~m-qlJ,aIW~umqLle fm:rjt_ ccinc_cpri~K affertoi1liPe!2gij fe 0ppollic,quC) di.ce~*t cur ('Jgin~tt,~1;>~ rf,om. quia "iie!",j,t,p~till~

loqnendoex vi legis quod IlOnQ_l'nries'p~c.C'~~ • . fJn8:ifipt~~c:mqLl~~~onceptionein ce.le;bri .

uerunr in*dam nullo pr~te(mjflO, (edfl:i,rim, B . ri, ide~ pr.rcirt!l1tr,1f(lnd:1m~ntum~criilai~ ,

nmld .. Contrabos'diril~i~~ecnfuramD.,Thp~< ficat~oil~!?-},r peniquchoc folum pertr.,~t~t!:

:lit vjdilllUS,hkC aurem cenluranon ell :CQl1~r:\:!> qua~Hi(:ilK!DJe f.aa:o~!!1 qu'! inutatj9aec~der¢

.C!os qui_ dicunr ex p6u:l5gio; B. Vi.'i~Q~m .; pocejl}tl~~~.,~iucrfa~cclefi:!td~cre~:t".,TuriF· ;.

~rfe i?f3!feru.ltam,flOn ex VI l!::gL5,Vt fuClsofi~I}.' . En::lt:6il~]_{mn:l,l1~ndn~um decreuer~r ~eI~br~.

[Utl1 cff. ". .' :. ',. '.':;, .. ' '. r.t fl1b 1)o.lJ}inecoo(:'cDtionis, nee ce1ebi:!ba.f

Ad.2-. inql1oobiJdtui- Dhl; Th8m. drilll' , .,·ipfa. MQd~.& cei~.btatil:cd~efer~rt. b.tb6~· .dicit cetebrsri porius feRum Jao'f.ljficatj9"··· . r;ltioll~m Si. narr.a~fojlem readidit~iusl qUrid .. IJ~S Qtl.1!l\ '::~;I_cept.~olUs, c('1Qtral'iari:. ?c.cre~o .. _ : fl1ot_em?op~~t"!rteb~rNonc,~n~.a.~h.turei • .. Gcegor._15. lU[)e[)tlf;vb!q~erlJb:~o~ln~ COI1.::-:/q~ alio rcs:npore, Id.el1,nuf.lc..EcClelJlt-decer., .

Cepti?oi 3 ~;ld)(ari:,R,wond. omninoini,i)Jfc,',nJr. ~ t:;c,Q~egQriLl'li 5' det,e~liii~at quqq ~(Oi .

. . ~ i nll pi e mer id OblJckPri.n:1O quidem • quia . 'pore D. Th. tic celebraba r ur, fed [01 t.if~] prz.:.

D, Tho. nonreddir ibtraripner.a celebrario- ,dpit vt modo C.C celebrerur, Vnde el]~o "eli.; .

, nis huius fefti eo mQdo,.qllo;nunc facir .Ecc~~~··-! ·.trariantur? ... , '. >' ••

- ". ~~I!~b:;lIlo~~t?J~~I~~~il~=:::C~~:~~:~:~- C . . ~J" .. '-.,,' j"" -M:" ..~.

,. rlt;[tl_ ip alijs EccIt;6js~ipra ramen non ceiebr~~L_ ... ( ./ .

bat, Er dicic hoc'feciA"c't'llhC, qU:13rtendc:~:./"· A>nTl tv t.v s it I.' ,:.,"

bac magis ad (3nd'ifi,#iQ.nem quam ad <:otJ~ .' _ _ .

ccprionern, ~a: rarioopti,ma €it rcfp~Ctu it'; :'\;:, ,'S4tisfitillfil p"op._oj1t;o;,ib,,1 D.Tho.,biif1iJ - - ,

I ius toler:ilnda:, qw: tempore D. Thorn. erat,','- i~lr. ' , in primD g'''t:~L. . .

pro qt:o cafD rili loquitur deere ill '!l Gregorijj :.;'~/ ,'" __ .. ,. _ -. _ ,-,' '.'

Nllnc vero iam Ecclefia. non fol~'lIn,roleratjJ;:'}~/':C Ecunda propoRtio in I). Thoro. obie&3i

fed &: pr~ci pit illud feOum1iu quo eafu non lo- .. <~" .~.-,:~ ea i'f on flttl~.e ',,:,lititi{tJn; vot.jim,Ii.,iar' quitur S. Thorn. Vtl1e ¢rgo contrarietas e~~>E~:/;,il(Jb_fq(l; pr.~fiJi.i~.;,~ JOll"',;,;;rtb[tniJils '.fl., .... int er ,! ittt~m S .:rh9~'& d~d:~lium Grcgorij?,:'::::'; iq,,;s !:,ligf0foJ •. > V ~rb~ S>Tho!D; ita {eh3~: .

, Secundo, quia abLlde_n .a8~tFQe_noltJi~l:, feu. ::', bent2.ci.quzH. i g 9~~tr.1. ad~. 'Ail p"imll", .. ' j ;,~i.ctilo ~ ub'luo ce1ebra_r,i:dcbet ~?C ~ea.ft~.aJi l:i4;~~' .;t!i.~n4~~;'~fll().i~p"e:rt tjJ_:~'OI~_: tJnumfo~ .'~' te ratIO~~. c~Jebr~_ndl •. De n9mmc llollnegaciD, 1'Ip;n''lu~4~~''!.!'''fltl!',f~~~~r.iJclJ&." f).!.1

.; D, Ttl,()t _quurpOtllu :14m.ttl~ nOI_le!rer.epro~ -c .....• ~!"'lIt,.,_11310"Hfi'~/"m_J '1140. 'OOfQIIJI' pro.

: . banda.~ ,~eni!l;f,atj~·d.~e':G,onceplione (-_ec¢c:,~i." flfi;o , t!r:t"Ji~'io~q",tl'ftIP"iidJ_'''''''fi;;lIj . t t!t1:l1us~ r~ltno~enLllb~~~bF~_leb:ra~~r ) d~,~r,a •.. '-: .. :l~obil~ioni~~f{~p~~lIiihltitll~.~:~ti __ 41111", tg)~ltl v~ro.cf!! eb;atl?~l_~dlltl t;;pOtI~S t1f ~ flO . ·;i/1 'Oolll"'firiJp~rx > 'J;'1I1O iIf'.l/uu "onJit 1m) ..

. iib~cauon"rste(l:~qUJB.l (iQnCeftj~01s~ .. E~. ha'G )M_'~~i~ '(~/.~.:t_#'K'.-ofi"I# .. I,J,Jfo!u:in~o~/jg.sUi".,~

"~~ urn _efi:;qmil n~ ce!ror:tE_cc1e6a.de a,IJq!!O,rlltglo"tf~ffg"ilfo.llJi &;J." Ja/iQoIutJ) notJ

nIIl r;t~Jone ~anaJtaw: .. ~t .:GregorIusf:Fiij., 0FP/irlll jr~tIIJt":, jiro~alio.isAr,num~]terri.

b.ctf ~b n~rmm: fO !lC~p~W~. ~ C el.eb_r.a~r~,· de rOl -, jn :t..z~ ~~Z(t4 IS 4' 3r,t~ 4,. ~k ie : R!!.Qdi;, :I!". ~

;tH:~l1e.Vf:to c~ld)randl n,j}dlCl~.re[tJf) 1Hat,.. . III P~'fifl!o"il d;&~tll"_4/ittuir_'ifi pt'opr;,tid firlcrlua POU"1t~~,bMI fiji 11m j~nt1ift( .. tiD;," ·boc 'quOd riIJ.lig41 fi P'''P'/~,o fUm /1{iIJ1I. fl-

IUS </" .. 01 cfmupmUH,~' no\! == conccpqo-.J"1'Ini1411 a4 ;,J qu.ip,,·,,8ionis f'l.",t. Et ..

Il~_ltl ~de_b,r.:.tlld;!m, 1:110 WP?tUIS" fUPPOt;il,t .. ql1odlib.r. arcic, '14' ad I. N.~"~;t_ti';tlJl" b4~

- ctta,01de lila. celebrari.fed quid POtlotclll,ra: r.·~tr'jJ_tllf4'" I.'ifttl;on;s"iji flliJd/."lt 101 mml, . ,~i J..

: '.' ". ::.' -,. , ." " , Pftj~-

13'0

\

proftfsio'rll Ai b.iu[mo.tli "blig.tnl~ Eot idem A .votum 6mplex ~ :(ed~erprofersionc1n' quia

docet opufc. 18.c~.16 .10 finc:~ . " ; ,folum locutus ell.de fadoi & prout tel i~io[us

.: , Diffteulitu modo con6,rut,quomodo cum ftatui erat tunc in Eccle(ja~, . .

. b2(.:doztrina: ftet, quod aliqU2 vota fimpliCi:i,:.; . AH'lro loqpendodepofsibjlj, &. fccun~"

fiidunt were, 8c prop-tit religio[um ficue tace- dum quodpoll:ca hi s remporibus decreuit Ec ,

. rein Iacra Societatis ·lefu.Rcli.gicine cdothe 'j~:le6a dre religiollem, & fieri vert' reliarofos .'

ex deCihonc:Gt'cg. I t~ inBulla;~ AjtinJItIIO ~pi:r quedam vo~a Iimplicia intra 5ociet:iu;m

Dom,no,& ex aJlj5 Pontificibus, .~'. . : :D. Tboil_i. non lo~tlm'rdlloO negaoir , ftd po-

, ,' .. <B:'fporul~ S. T,hom.locurum e'~e de voto titludmllir,&iriam ad id aperuir.docens por~

.' 6mphclconlideraror:x fila purl natllranon,cx' Jeex:, Ecclefi~ itatuto limplex votnm dinrne-

Bdie& Ap60:o!icoditret~rci1 accepranone ,.re matrimonium; cohlmr'!llltern paris.rationis

Ecclefirefredal i qua il I ud acceptae ad conff .. 1· ,,'effe qllop v otum fi O1~lek ma trimon iiml di ri~ tuendem rcligiofum, noiU!UIll alltcm accep- ',_ mat ex E.'~kfiz O:~tuto,&.quod pofsit rcdigio tauerat temporeD. Thorn. Et ~.loquitur de;~'[ fum.contlimere , ob hoc enim maxime 'reliteligione ~ feu ftat~ religio~o ~rout fuo tt:m~':1~tiQf~~ contlitilJt~ qUli:t inhahilitatad ~atri~ pore erat in yfu at In decre.us':Et:c\afiz d· tn;. , O1OO1um ,;dLlmi.· tale vonnn durat. ]d autern

ius iU,r ~~~itat~deriuatur o_mni sr~1 !~io. Q.!~.o~', ..,'~.~iGH~ ~.,.'fhom~ co~ [lat c:i . hi s q u~ t~;!dit

votum-llltiplex: Clt natura loa rehglOfi.lm non .. 1n',at!dltlombusqtla:fi.5 ~. art. 2. nam In ar-

£3.ciiitprobaticiile rign~get , . :Uiisotnhi yotd . gumento j~ Iic.inquit b. Thoro. Vol",;, fiJm., fi~p1id !d COlltie?i~et;tUtp .. t~n cort~et .~~ .. ' ...tu ~ib~ l b4b'tt q~'o~ ~"" prIs it,(I~t ufn jimp~ t:~ \ mreRe extra Societarem Iefu vera iimpllcla ·jlJ1•a fJotutnjimpJt): poffitb4h,,.,jea,, •• JIif1J

non tcdder~ reli gio[u~~ Snde c~mD.~ho,; i ';',:ltmS poJs d 1fi.._ !" p~b.lt to f!t~' JiJl t~~" p'rn;li , loquatur de,votofimphc!, 10 ,fen~u'f(jr,mah, &:, ,);!" B~II~f!A-fiJffil tS- .• ,b,rd flAtu.,,..,, q,lOtl

'c'x natura fua ~ non ex a.dJunCta e:nrinfec:l ac:~:·,' ·'t;otumjirnpJ,x;jJirtm't f'TI.'rifIJo;m~m '0';c~pcatione Ecc! c61i' ,~iiz ldh~~ ,fUb temporl :' ·')r4a,.m~ flt m.li.p'iMI~ ClU,idur ,~"go iJD. riooc:rat~' 6pi.iriie diiit t~le votd~fimplt'~ .• ' ./~;'t;lin' "Mt.in /impJiie.nDPI .;";~It ",~,;. ir30 . non facerereligiOfum.Addovero non potllir: •• ' ,;':~hiuin. fliqutfol,mti'.,r;f7;"i ,"'''.Refpon~

:fe ali ~er (entire ,D. Tborn .. de: vodsfimplici~:.'\i~':S.Doaor -. ArJ· F ;idntlum fUOtr 'Va tum [0- , ' bus inordine ~ ~on~itlleri?g.m r~t~gione~j;tA)51''''''' h~blt t~bij;;;o;,,;;, prDprfj torpq,.;s~ quam {enGt& dJS:lt. N:m cumrchg:o conlh~}~~\;'tu"", no" b4b" f)ol'4IlIjimp!,jt 'Vt tic Ji[l;/ '.,' tua tU r ~uthor i tate; &}Jrdm:Utonc )!,' kGt:~>~tfP'''''~ . &' i.,iJ ~.Ii~i,(k'nl" {ji& i tnti p,.bwJ; t. '. 'tunc in tempore D.Thorn: ;~cd¢ti.1~ folinn (~;:;Vbi:D. Thcim~ll()n riega.t polfe ~x Ilaturo Ee· .'

cefebat etfe'r~ligiofoscum'ft!'edu ; qui dfel1t,;}2t:lefyZ vorem fimp]ex dirimere matrimoniumj profds, il!t c??b~ t," c~f" ~1.lg£(;fo ~~QeA~ ·.·.:>Tf:·fc:d?!c.~taah~c effe~i~r'e~tiam inter vo,t~m' uis.de {cnteotla UCQmRlUllI canonis rn 6.vbl«' ~ mp.lex ~ [oktn~quod hoc habet adualem dicitur: Q!4muis .. iltim ~J {~f';iqtic""~.:iii;.:'j;i;.hhibitioncm propri] co:rpbrls, quam non ba k"~it"' t, r'ligjiJ~~ .. t"m qfi8u .:'Infl~r?tolf.,:t~~~bet~otu~.fimplbt;;licet d {laturo ECCl~~it

" pojiil;i},on"jJ'!A"",. Ct~fiCf.~'iffip~o.fllusLtHt;:ba'P:ea~ d~n~~~C:i,Sler~d nonn~g~[. ~Ot1~ ~d . ,ergo ex ~~¢1c~l~ 'lk;:'et:Ji1Hl;t~;oth:. ,tunct'lon,'L.Eccl~fia.m n~~~e!e,I,~rlam no~~~ga.btt po~e crat aliquis reh. gloillS. an, ~,~,2r,ote~~I()f]em:,.pr9, :-"'.'.~'."!~:~?~¢? ~~atu,t(),'£CC~,C~:':, re1!.e:ofu, m, C?nnl~, fefsio';uitcm neque tunc, ,lleqlJe ifu;ido etlamj, 'l'::;c.tl~~rec!=lam line profefslOne.Q.£tlocus valaJc::

. in SociecateI:.fu fit' per vdt:dirilplicii J qui \{1~ .fing1)laris eli, 3C notandusprb bac marer~id enim in Socictai!e po(\; bieniuIIl' emiftuntvo_"~'::'l';':qu~Jlc itldif.;rHni~ti'm forct fuggiIlari Dota 6mrdicia ~ ~ic:t,fin~ ;l:e,r~:~ct~giofi,. ,D?Ii.~a;;Xrflx ~6r.:,S:~U;~~~ra. p~c~siil'c: e1t ~ido~ibus n:icn ptdf~fS_I; ohm autemJ~ ~c1eGa.I'I<?~uQJ:fffi;L:~~ totr~fponckt!l1 4. ~dlina. 38. q; I,. arne. l· etat d¢~&~itla fpedes"~rellgloforu~;a:utc:r:~{!!1rrqu'iff,j~ , ',," .. , ,'. '0,·" , '. profcfsion·c."~', ~,~ co.ntbt:~~ pu:~ai.<f~~~fe~.Q~,f1:l~:g ~~" ~'S;"!;l~I.'t:q~t~d D. Thoma: te~pore non Vri~c D. 'F!'o,m.h5quenspr~tllto ~.C:tnJ:()r_C:;:::~~F ~~rc,t,~l~q~l~rdl~.~o(us ~di P~?f('f!!one &. ~o~ ii(jl,.potu'itpOnere~~~o~ ac;fa~Ct' ~(fct.t~~~:.t;;;' ~.~olemnl.c?nfb.~ ex ~e~tu CJt;&lt~~frcon-. rcHgi9pel' V(;)t~ ~mph(!a,. &~nte p~ofefs~~:~i',r: >~ ~~~s fen~.ent:la l~rl, rperttorum & ,Surr.lJ:~iJna~l!~ nem. Irno·tlamus hXUtt1scfi. D. Thdlti.quall1~:<> qUI ommno. te,ne!lt tandem fententlaul cum

. iu'sipfuaa canonic~NanHus.~nOriiq]~a~;:,.;:'::· P',:!hQrII. quia ,IOqll,tltll: rec,U.~u~ iU,s.anti~ .. cit~ Nonpo"fl tfi~':I/!C!~.~d,g,l,ro/ ~'''Jt''t.~: 9uum, ~taducert1~ .~~~or h~.l t.10~1,tutl?n~1I.n At D. Thorn. abl\mim i v~rbo PO,lrjI ~'& fo-~" .... ' cap'.% 4' q.:J.~~l C1l:~,t pl(fr~s. (:~ tOtcrpretl- 1umic\iXit quod OoLlntaliquis:,tt1iltiO'f"'sp¢{ .. 6us' iurisfafionid urper rubricam ·thliii 'de

, ' !tccu-

i:l

l)irputat~:lt.,

Artic .. 111.

2]1

Approbado d()tlri,nz.:D.'ThGm:

R~gt!ll!'ibus, & Sllm!lliLtIlS V~Rdjgjo., aut 1\ Filius,ve! duofpiratoresCoucij.nih]! (lcli!~j~

R::, iPl0fllS. aut V. Votum agendo de votr fo:~ uie , (ed id p::r conrc:qll;::aci~u~) $:: dHi::m'fl~ilt~

1 cmnitsrc. OE.:mJo -cq;o D.; 'fhom. ~i~it reo. Th~orogj!l-deducirur"d(p~L'det enirt .. :e~ pro~

cuiri ",O:ll:11 foJcmllc vt aliquis CIt r~hglorps~ potirione op-inJbjH,anly,pirator hsbear "Of

I~CJuirur feCtl!1l!l.un i~ls . .antiquu01 non (ogno~~ iJum nominis mf(:~iui , vel {ubftaotiui,,& C~

cens at iqU05 etle rdlglofos ante profefslOr,a, ~ regula dilJe:4jcl~an fublJ:lUtiu3. fignitican,tt';

profefsio aurern non fie nifi,vorofolelllni t' vJ: o.peradoni Inmanr Iuam vnrratem 4,b Yoita~s'

pate .. (':'1<; c. v oleo de \,oto& voti redemptioue opera tio~is" qu:r<efl q~TJ{j forma fi_g~if.'c2.S~

ill 6. ~()modoJlutem vOtU folemne ex ll:l.t~;': "el.ah vnitareoperanris.Ieu (upPQtl!"l~it D <.

rs (01 taciat rcligioftlm'" cum rota folemnitas Th .• in I;dHl. I J .q.t.nn.*f. feeIHQ~eA9pil:~!~

veri ex-authoriraee Eccktior:'defcend:tt. vtdi~.· nem que ctialntft mulrorurn ,vt fat('tur I.?~

citur inc. vnico devoros; vod tf:demprioneJ q.J6 ,3rr.4quodfpir:uor habet (c,ftCllt nomE

rliceinus .inf.circ3:propo(itioncRI f 3. None· auicdiuur.n,:&'ica funt,pJures [f'irawres, quia

nim hoc colfir quod eeiam vorum folemne id B funt plures p.er(ol1~ licut &plures ~oir~me$,,' f.l.Ci;1teJ(:natura flU, com eius folemnitadsn. ;') Cuifuree Hi1a~jU8 in s.de .Trinir.-di!;(ps:.fp,i rura pcra t i Ilam approbarionem Ecclefie tan' rit",n S .' .. P"lre~& F moaAI/JQ'i."IP"()~'" quammuruum conrradum, &- Qipulatjone,n. ' . .'';I,idetnaut~m dt aurhor t &ipir3:Wf, Ho~

{en porius rrad.rioncm qua: flneaccepratione : ramen rerra&'.luir'po!1ea D. Th, in loco cit.i. "

Eccldi:f non confwiJamtur. at cafla.me cxfua. p. meliusexifhmans quod nomclJfpit,ator r:tl

natura rel;Q iofum fdcir. fubHamiuum.ficu[ ly principiu. & JyJ)cus,~.

Eox his [oluitur :ilia propofitio qUl: cum h.lc ' 6cur Pau:rt& Filius non (untplttra prill;dpia.

, ill D. TllOm.obijciebacllr.fcilieer timplex yo fie nee pleres Ipiraecres, Nee retf<la-auicD",

tum cafti,acls in religfone.irrirum non f .. cere ,Th.oppo(icJrn ranqlljccn(ur:lbile~fe4 vtmi~

m:tt,imOI:llum. Refpond. enim D. Tho. nuTh"'·· nus V'eram. Bt aurhores qui in hoc D. Tho.fc~

qUltl] locnturn cITe devore fimplid in religio 'qullnruc.nibil ceo (Ilrz in oppolkam fententi~

DC 6&0, quod ex Apoftolico fiatuto confli- ·obijcinIH'.vt Molin.'l I.p.q. ?t.f. arr._",dil,.+:

mit religiofurn.cum v[que ad hec eempora id· 'S_ulrei lib, J o. deTnnit.c, 6 .nom.;:. Quae"

nondecreuer ir Ecclefia , fed loquitur ale vor6C [;tIna definirione CO[Jcilij, Lugdun,nlis, ,f1~;, Gmplid ex natura fua, &: vdit extra rcligi~ Dt!dinecenfuradifput:tbilean fpirarod;t4ld. llem,& lie non irrirarma[rimonlum;potrc: au .. .: , je8;iul101, vel rubll:~nrilll1m, &mn,l~iplj~c;tur:, rem ex [laruro Ecc1efi~ vorum limplex iirlta",'; !,,:' ad lolam mulriplicarionem fuppotitorum. Ec reuurrunonium docer D~ Th-loco filpr.:l dt~:' in hoc f aliqukl minus probabileprius teQui;

D.:rho.Je 'pfum correxir, vndc Y']til11~ eiua,

tJete_r:min3£ionifi:l.Ildum eft. ' ,

§If'A'1( T'Ll '?V( 0 P o SIT 10,', . ,', ,FiliuJ Vti d/fof1Jffit bomint1DJol

S P fit dU,., valde piMna:z iriquircrc • 'AnPa.1'" '; ill. P;"fojillo"Ile "o11lo.~~pi'. ~

• rer, &; ~liius ~brv~ic.Il~ pr~ncjpiu~"Sph':,~, ~ 'VtllS ,ll·r.~t 'tfi'!"'C. ,

titus flD\5h~~ VDlC:l fp,ratlooe Ip(l1mtpJref.lr~:;' :0" .. I·' 4/.J-

&i?quirere an pofsinr did duo fpiratoie~.l1ef~-'D: i' .0. 141JJln htl. ,

primofemper docuie D. Them, elfe vmcum ',:;; .

principium fpirandi't &: vnicam fpiratiQnem.";{}· ''', ,rllle4.

~tiJm .vb i docul t: elfe duo,$ rpirarores, v~ pat~t,~ ~'i~.: H', de ,i,,(u,,:~ ~u3spropoGti9t)~ inuofuit; 1l~ l.du1. ~ .r.q. r, arr • .a.~ dIll. 2 9.Q. ~~JCl3r~}';;:f::' , Prima quod ilia propoficiQne Pili"ID:; tlc'i' vb,l Hl [econdurn o,m.ne~ d{e drcenduO'I,;:;;:j1n ~1fI.PJiI h,.i., vr falfam no n hl!retici D ..

,c:~?relle elOCUI r, Et hoc eG quod. ddini~it CO~"W{~':;:. l' h.~~i~~~cfjtjn 1. {cDtc.ntlarii ~iIl.6'~9~o~, ~a~ cilium Lugd ~ne~re, vt haberur 10 c. vnlco,dc:;"c '. men ~eIec~t. polleaJ.p.q. 4. (na 11 vc.flnt diu.', f Ulm~a T ~i mea re ~n. 6~fcil. S piritum S ,p",u'\·~( re.!ii904,:O. Th. earn 'pr()po(jti?ne~enu~~~t:,.: i1,;J'6 II, ~~N,&F.IIt~.IJO" t4ntftlllrfltXallo"'_, ' .1pera &f.11fa calurnnia Ilam~:blde m,l. d,U.6' .. P:'IIJ:';uys f;d t;mq,J4 :x'rJ/10,UOttdUab'!S/PIr.4 ··q.l.art.::.,~xpretTe(,ol1dwht nullolt1~o ctfc "o.rH~~!jfa;t_m '.1. A rq, l ~l qc.:mtu ad id qllod,: t~ncnd U q~:J homp tit alTumptus)& boc quia .Jchm ill ~ C on cr ~!U '11 pan modo fenti t D. Tho: I>. Th. vid i t d~cermil:Jldbne ConciI,ij qUi3q. , ' DI,a~all,~t f:hc~;,~us,\'n~s fpjl"ato~ ~.lt~r~~:J~alJon vj4I1:ra,t~"r~.u[!lp. .. rg~i,ndjSa q -t'

- ... 'lln'J"

T E 7?_ T J A P 1( 0 P 0 S / T I 0, fl,od Paur,&.FJ!ills f"./foru die; , • .

, J~o !p,irf1to,res. . :

_, '

Oit putott •.

art. l' vb; inquirir:, an Filius Dei arrllmpferit A hominem(no~ inq.2..art'4,vtmale citatur ab Anthon: Elucidarij P;_g·977.) Iic dicin Vndt

'& p~ima opinia q~J.£ p~~it;.t" in ,? ' df;~.! ·fen,; tentral'um"on,~d!t h::Jmme ifI C 4jfitmptfl,fld 11

Ja ophlio ~1'ronea '11 >Jtfoprtl~it1~ !P'fcil~q. oJ art.o.vbi D. Tn.nullam meunone f:lCll: alien-

ius determinarionis ;Concilij circa hanc propOiitiooe Filius Dei aflumpfie hornine.arque ade~ falfo Wi imponitur qnod dixerireffe dam natum in Concilio, Ied D. Th.drxie itlam opi';;' nioaem dfe erroneam , quia duas hypoflafd ponebae in Chi'iA:o, &: ex conlequeuri affere-

bat hominem elfe alTmnptum.: '-"

· Di",,,,in 3 .Ienrentiarfidilt.o .q~ i:.art~S .D. Th.dixit hanc opinione non efTe hzretica, 8i:: ramen nunc dicit efle errand: in 3.p.ergo iarn

. Iibi conrrariatur in hac p.lrte~R~fp.tti:i 6 to~ tumdaren1os)hihU in,6ueniem fe luiturioqui.i aJiqu3ndo emendar.vel addit D. Tho, aliquid infumrila The61ogi~,qilod no dixerar.vel ali terdixerat in fenrenriarrjs, Ettie ad vltiillmu eius iudicium in Iumma Ilandum eLL Secundo . addirous;quod in citato loco ex JJentei1tiaril doett Warn opinionS non effe hareticam noil i:&bfdhire,fed qtiamibdvnum ppn$lurtl ~ quod. Ibi trath,bat,(cil;quia ifta. opinio R0 poaebat ... ialiqtJalb vniene accidemale Liebt Nefloriusj C '" Diofcorus inter Dcii. il nUR1anain ria hiram " \It pater in illis verbjs I S "itnililm tamtn quod ,I prima op inio ~tlllum PI',2~il1rJ~u modo";;. ;cJr'Ji~

nil pombat,'f'Jrirnon d! !Jd,.~tll;a)&,. ~ctl.e."

hac parte qua non pO [11 t vmonem accidenra-

· tern. An vero aliunde tit erronea ri(jlldifcufsit ~tii a ibi non ttl. aabat de omni eo, quod :IJfe.:. • tebat il ta opinio,rimlta enim alia dice bat , vt tefecl;' S. Tho. in initio Wins dillindionis. At

· "ero in j,p.q.1.art.8'. dicit ilIari1 opinionem

tlfe errorieam, & incidere ill opinioof Nello,; -s EXT A ? 7{ o P o J 1 T j 0:.

tij,qu:a p?"ebatd~as hypo~afe~ inC~l:ifio,& ' .. , 6 tlotlJit porsttilij crraturea cx/n.ens .'

quiapontta{futnp~lffe homtn.emvtdlcltq·.4!. D""" ~ r: 'j~ . :.I'

arc. j. VtAiiCeltinegabatvmone bypoUutlca .. 4bfoltlla hti.'efili,"e~. . .

(ifcaceidcAtattm,bihildeilla in J~p.d,iCit~di~ .., .

xer<lt~ei'o in i.felld;t.~uia{ic no ell harerica; 'E"~' Si,.mel':l '~olrirhnj4,iorlmi ehj~ J,cqu!tl\r,.

Di /llitl yere; propofirione , fcil. I lie bomd . D Thom. J, crearuris habentibus nccef

jnr.,pi~ ifli i?eus>nonfaci~~eritione.D.,!h~ fit3.tem p:midput:Hn,& depcndenteab influ-

in j.dlft. (j'.clt.fed folumdH:,![ quod l~l~prln:a:xu Dei ,fine contingentia ramen qtlre'[}rOUe~

bDinici diCeb.1t, quodp£rrona verbi I11CZPlt. nit ex materia hab~nte. pbfsibiiitate ad in1l1~

·cite illa fubftalltia fcil~ homo ,qifOd non erat i:asfonnas. Verba D. Thorn. fum in 1. ,contril.

intclligibilet lion ramen ponitibi propofitio .. ~· Gt:nt. ClP· jo. in rrl,nci pi 0.. Simi qmedatti

nero Ulamo,})po'fir:Hll, kilo We homo incrpii ;I~ rihui t'r~MiJ i quif jimplicitir.; & ilk(o';'

dfe Deus. At~er~ djfl:~1.q. i;3r.~·_.docet quod lutr n#if1t ~jJ tffc '.,ilI.1i lni;n rb firnpli~i~ .

hec pro:,of,tio HJmo/ati1!J tll~~t/,/, f~cu~,; ter,&, ;;bfolute, nwjfi eft dfo. ilA,qrtibtJJnori_

dumdillerfosfcnfusahqlladoeHfalfa;:1JIqua.;, tji paflihi!itas ,1d non ifJe, qu.etJ,tm d«ttrJJ,

do y~~alnon ~ame;n~i,~~aliqtiiddc'4=cnfura",p ¥IS fie fUf~t a ~~O in if1~ pJ'Qduc1;i: I qur~ l~

- . ~ WN-

;~;.

": '

at h~re:l~a;vc1 erronea; ailll6~ In dHhautcrrl :ll.q.l: art~vliico~d 7. docetidl::?i iu~ifil:l~ tll'e de Illa PI"OpoTItio~e ~ HomQ tncd!pit eJle. Dms.atqhedc ilia HomilfolJuJ 'rjJ Deus * &. i,deo' rcquiretldi.lil1 efie in dift. 7~Pot1ea i 11 3, p; q, t 'o.art.9.v,bi iriqi.tirii::.an fit vera h:1,t propd Iirio rlU bomo i,wtpit /ffi.non trJ.Ct;lt:de cenIura illius , fed folum·docet proptet IO(llno::' uem herefis Arri) elTdir:tndaih,hc:t aff'err tie

. terrmnatioueuullius d1imCol1cilij memiuit; V nde nefcio qua occafione h~c propo{rcibJed

bbkd:d eO: impofita D~ThiJm. .

B, i£Lr j 1\1 TAP i( 0 P OS I T ro, 'Deus non f0'ttfi(rc~rt dliquam iuram p'r:tte" ~Jlam quA

. babet';);':'.

I,' -.1 lE.c propojiti'o enrnid:ahtiiimilia. Verbi. ~D.Th.1unt I~P.q~47.an.vltimoadvld nnnn, D it:e.,dun: ljllOa iR'uiJdu. (:f/njl-af,. e if: tot j fila in~te~ia , ':0" cfter,,_;'_'l.poflibikrffi ;1liam

ttrram ~t; .. m ijJam.''Ju~a omni:, ft'Yrd. fi;·~·ttu~

. 'Jaturaltteradho,medzum vbtcumguerJr.t &: ~dem .ejf de aiti! ~o}'po;'i~ti~', qt~£font p4rtt~ muUd1.ltaD.l hom.vbi non haberur verbum quo 6gh}ficcrLlrD~um n'oll poffe creare aliam l:crram,~od enjri]dlClt,;Jfi;l~r 'pf.,:fJibili/dJ-&'~ loquitur riatiira!jt,i:r~vr pacet eit fubie&:t pro" batione; fl!!.ia ftr;'eU," n"furaJiterid mediu; dicendo enim nattl;'aliltr., tiltis hi.dicat.quod fllpernatural.irer alitld poifei-lierf. Nee -bi D. Thom~ ifiquirit jn ordine ad potent lam Dei abfoJuta1fedck f.lH:i in fit tanrum V;.lU~ O:llA.

. dus.aut vna rerra , de pOtentia enirn abfoluta . hon efl dubicab~lc polle dft: alios mundos,

" " .. ,

234

A pprobatio do6tri n;e D. thotn;

i,?';UtrJ naulrajitpotm#Jad '/Wi} ffi·2f!pd qui },. risIimplicibus: fed ramen quidquid dellec fir,

;em cot#ingJt .e;:h(utlJo.d m~t~~Ia.ineif el! i~ terre Eon co[hr nobis fLliffe ohm religionein

potentia ad 41Idfopm_a; ,lite Igl~nr,.ts,l~ ~~I. approbatarn exprdk a Sede Apoftolica cum'

bUJ l3~n IjI waterta,<fJtlji dI,non di pojllbl"~~ folis vcrisfimplicibus v fq; ad hote temperas

.JAiillmfoi'ma,norJ }jabet potentia .aPi.on dfi~ Ee fie D. Thorn, nufquam agnouit ralem reli-

,111 igitu,. jimplitit,1',& a""bf'olute ruceffi iJi y:. . gionem de f,!8:o inEccldia dari.Ied folum 10.

ft; V bi Ioquirur S.DoCtor de poreria materia curus eft de religionibus per Iolernnia vma

li ad non eife, &: ex pr.ilidpijs naturalibus, C~ infiicutis.

remm in ordine ad Deu,fubdit: Si autlmJiui 19itur S. Th.quando loquitur de voro patl-

. ;llrq#o(Je"lJu.fofJt'~nihilo.,/.utJntutjJdtji perraris [016 loquitur de voco lolemni,& non

ili,tihilJ1, tendu"', f!r j/,omnilhu treatu,.is in [olum ad rc:1igioheriltfed enamad profefsio-

ijlpotenti. a,Jrwntj'PJ1anijdiu di bffnonfo· nem pertinence. Verba au rem eius de hoc: vo

qlli;aicuntur eni11i res~r~tJt.g in nibi/a tina,,.,: to loquendo Iunt in 2.2 .q. I 86.arr. i- \I b i in-

.0 moJo qU(jfilJ'Jtt~ fiibi/o, quod tjuidK non yt. Cjl1it:..Ad pcrfi8ioru'I1I charitatis tlcqui1'e'l1da~

Piiji filurulfi. potentia ,~genth. S i 6" igitur in ",. .B pl'itilu_m f.'IF/~amertttl1'l''' ejJ 'lJo!tm.~ aria patl/,eI:- .

bU4 rr,"lij non indl potentiA tid rlo "iIfi.flJ cred las, vt lI.!tquzs abfqH~ proprIo vlual. hero In

to,,; ifJej! potentill,VHiJ det dle~vd iis dyinat q.l S8.art·i. dicit: 9.:!.odbll~e,.e iIliiluiJ iro-

tjJe inftu,re, ,u non (xrlwjiitate naturJ "gal jl'iuw p'''feaioni reJigionis f,pugnat. <!£210

iii 1'41'"'" P t'9duEiiOIJ'!. S ic D. Th, vb i cia r 11 si- ca vide ndum dt,quomodo non conrrarjentur

me f:uetur non efle creaturf neceflario exHl:E . dererminarioni Greg. Ii. iiI bidJ:i «.A'fill'nde,j

ten, tefpe8:u agenris a quo Ilbi datllrelJe, fed it Domino, dicenris quodinreligioss votorii

. folo pel' re[peltii ad matedi patente murare fimplicium i~l Socierate remanet dOininiulll

formam & e«e~ quod en dicere dari crearnras etf non 1/ Ius bonorilm. , . . ' ..

incorruptibiles.licer anihiiabiles, fell fecun- Sed R'/p. J. quod D. Th, loquitur de reli-

dum potentia logicam no effe entia neceffaria l~jone per profefsionem fufcepta.que [olii Iuo'

bene ramen fecundii pby6ca I quad in calum- tempore erat in v (u: Iicct autem religioni ill

niam 17ertere.& in propofirione erronea, mag' genere non repugner domiuium, bene tamen

llt infipienti 1! eft. vt oprime de qnibufda Pari. profefsioni religronis etiam _in Societate .. III

fieo!i~1us.ql~i hiic,propofitioneD. Th.[u[ped;i '. qua profefsi dominic omnino carent, Secunhabebant dicir Caiet.r.p.q, 9.:lrt.i.in fine. C do' quando dicit D.Thom~ 'it abfqne proprio'

vinar , lY ab[qtlt proprio, non fdltingitilr ad hoc vr ablque dominic 6t,fed indifferenrer, (I( diSiunB:iue fe habet vt Intelligatur, vel abfq; proprio; ca"ieadddominio, vel abfque v[u., & adminitlratione bonorum edam dominio retent6,hoc enim ad minus requiritur advolun tariarn panpertarem ~ quam etiam feruare in Societatereligiofos fimpliciiunvotorum nul Ii poteR dubium effe , non per abdicarionem domini], fed per carentiam vfus,& adminiflra tionis. Et extmplaqllibus ilIo primo]6co' oll:endit D.Tho. requiriadperfe8ionem vnluntariam pau'penatem non procedunt se,ab- .

Ddication~ domioijJ~d v (US,UCllt illDdqu?~af fert ex Hieronymo.de Crate Thebanoqui ab Iecie magnum podus auri, &: de ilia diuite cuj Domi nus dixie': VaJeuende omnia qfkf babes" &t. necenim obligamur inrelligere ,quod di. xerit il1iFac te iricapace domiuij, fed (().lil~ -It fu. . rc priua, Vtrumquc ergo in illo verboA¥quI proprio viu2c', potdHnteUigi fiDe de abdica-

rionedeminij, tiuedc'abdicationc ~{~S. Ter· tio D. Thom, inprior] loco nondixit quod abfqj proprio viuere (eria 6 jnte]) rgatur abfq; ~'ilDlinio )" 'D de: !lCcef5itat~J & efIc:ntj.ar.~h:

,lOPIS.,

SE7TIMA p'l{ 0 P OS 1T t o, . ~d in religione cumrvoto jimptici 1'~ufeTt4tiJ min fofs.it ,obA~

Terl d(}mmlum,;

. S" t, ,,~"tu," iRa propofieio; nee deGgnatur~

locus v bi id S. Th.affirmer.fed dicizur plures c:( Thomiftis eam defendere.vr eX princ.i pijs D. Th. dedl1aam.~i lint Hl:i ThoiTIifk~ rioo' cieanrur, Certe ipfa propofirio manifette fe prodie norreffe D~ Tli.!lufqua enim Doctor' S.locntlls eft devotofirnplici in' religione & • . Bo,cullJ. eius tempore nondum ab Ecclefia ta:

Ie quid fLlilfet {b.i:U:i:um. Etlicet'aliqni patent fuiifeolim'aliquas religiones foJis votis 6m~ , plicibu's conftanres.vrdocuit Michael de Me dina lib.i.de Iacrorumhominum continentia cap. 31. at Henriquez lib.12.de matrimonio' cap. 5" nnm, 4. docee tempore Aug. fuiffe relig ionem de ricorum cum certis votis 6mpli.;·

-, ,dbus,&: Va.~q. Y. 2.. aj{p~I65. cap. 9.'tena~ tur aliquos vires do&os Societatis fenfitfcan! tiqpit~$ f\li~e ~cligio~es w:e,[U I:UIll'.fO!~$ !o:f

~

I

·

·

·

Dl· ~p' l~t.at' II'1

s _~ .." a.., io: •

. !ionis/ed quod sd f,:rfc Cl;;one charirarls eft: Alr\.~. apologili& al: j P<'ltrcio. Conteci'ariQ er-

primu f..qn,.bmcm{i.. idea princip.11e. & Il!l::i- i;o benediB:io .::[1. Ex alia vno ~.," rte f, p(I!l:r-

r.{Jllm.q~od 111;.:810 ni."g:are: potell~cum mtlllii ad tur !l..lia b(n¢di€tio non cofc.cratill3. prolara a

Eerfd:tio~ ch- r~t<!ti~ ilia abdicario codn~t. ChrJf\:?~"6 POtcft txplica.d,cjI.l:r na fucrit, ni

Jnde vera inferre quod !:um voro ErnpJici pan" verbalis, no cobt quibus verbis fu::rit f:l~r..

perratis in a\il.1ua. vera religiose noncoharet . &3.d ~aidChrHl:.u~ bis beoedis::jfet p:tnt:m,&:

domiuiji.nonapparet.que illatio , vel confe- cahcc pt:r ~er.bl, P~r fign:l.lme non apparer,

qlietia{!t.ln poftcriori J.nt~ loco loquitur ex- . 'lure bencd!ctl0fucHt ,na per figr.u rrucrs, qua

.preffe de modoviuedi cil proprio 1uadohabet '\'tumur modo facerdotes quando benedicuue

fOlicimdine circa proprias diuitias, quod valna a.dtignificidii b~nedicboncC\~!'iniani:e c5 de impedie perf::8jone. Proprif aurem euto fecratl9ne.fcd ad exprimendii vinure crucis follicirudine dicit dominiii (urn v futrCu adrl1i;~ius vt dicit S. Th. 3· p.q.B ).ar. 5.:ad 3 '[~J tanifiratione bonoru)qulE admiuiflraeio non ell li figno,no dt vfusChrifiu.$, quia itcihuc tunc eriam in religions firnpliciumvoeorfi.Inqui- 8, nonr:mttiticaucrat cruce fila morte, Ergo tlw-

. bus etfi decernae Po(ifex manere dominium. net rnexplicsbile t qua: filerit ilia b~n~~!iaio

non camenvfum, Vbi ergo decreuir Pcneifex n6 confecratiua.Ne ergo in re incerra ora-ci-

quod habere proprium cumfollieirudlne circa pitetur fentcl1ti:l"ouc:nt~ntib" elegi, D. Til ..

diuitias eon repugnat plirfettioni religionist- dicere qgad ilia benedieno qua ponunt Euan

OCT A V A . P'P 07'0 S 1 T I O. geljfl~,1l6 clhliudquacOnfecrario.Neq; 00' ..

L\. ftatquod prius referatur benedieho , deinde

Ch"ijJum Duminul1'J h~"rJjxij! t panlm tOfccrarionis ptolatiociieC:lldo:bmeJi »it ; at

no" ,,1!is'lHrb;s,vt! modo,quam ' frtgit, dtiJitq;difdpulis,& t.U3. litera opt i me

cOflfi'rlltionf-; conllrui poreli dltcndo:BemJixil Jimu HoI

C On)., de hoc varias fuiJfc or-inionts; !J1'Ol'pt4s ~u.ly vero fn:git,ac dcdn intt!lioo:

qU;Ls refert S_ Th. 3 .p.q. 7 !tarr. I,ad 1.& guotur mtcrpo{ita,& qhah inter par enthetir .. ~,

in ;\.dift.S.q.l.art. J .ad r .hociicquc tota htc faciunrq; huncfEnfum,du frangtret, ~ darer,

tnltJ!ria opinab il is e!l. D. Th. elecit ill i opi... . benedi x it dicfdo: Hoc eft corpus rneu, Cerr e niol'tem.quod bcoeditbo iib Chrifl:i nonfce- C i~ M~rco nece~ario d~b~~U$ll iqua pet afl~i'" fiuliaqulcOfecratio; idipsu fecuti fuot mul " ClpatlOne explicare co d":'lt:Et alttpto ctlbci

ti,&i: grattr;S Am:horcsy Alexand.Mll'fiiius Du gr4tilts agins JeJi' tiI,&fliJ,'I'zml tJ( t~ omnlJ

l'lodus,G;tbr.Hugo Card.Lyra, imo & carhe (;- nit ii/is Hir l#fall_fUIJ mtuJd~~ .. tNbi rna-

cifmus P ij V. tit de Euchari tha, quos cit11: nifefte pcnitur quod blbcrilnr.&l'ol1ea narran

Vlz'1.3.wm.in 1.p.dlCp. ~ g6,c. i .Ide exRc, tur verba confecrationle.quod Itare nO potcH::

centionbus fequnrur Valena romo 4.dJfp.6. . aib lCilquedo p£rallticipatiolll!)3. liu fi bibif~et

q.6.puoao r.Henriqslib. S, de Euchariltia c. ante confeCtatione.bibHfent ex calice no Cdl

.16. Petrus a Somdc.intltuc.facc:rdotillel:l,. t Iecraro. <l.i!,id ergo proh.bet ",iuHitt:r imelli ..

de Eucltarill:ia,Nuno ~.p.q. 7 S.:lrt. t.circafi. gttc:lDticipatiMCI benedi.iiotlc,quod ricer iU4

.em dubij v ltimi~qui dicit vtriiq; tife proba- terponatur ly F rtgit, Iii dedit. tamer. bcnedi ..

bile edam inrer Thomi(las. V nde miramut 8:io,ojm~gi debeae cnm Iy die ens Hoceli cot

'1l,1a ratione dic~e potui.t Va~q. v bi fupr:l. hie pus meu,& ita illu b e nedi8: to tit cMe r ra fi!l~,?

~pjnionc:lIu{fe In fcholis rch8:a.m J cum tOI: Qeadvc:ro oppotira feutentia ill hrl n-;eme ti

habeat atfertorcstS: rantos, . '" D in concrariti atfc:rat.confb.bit ex [olutione (;0-

p,,,,'r AuthQrcs vero, habet: Icii magtlu; rum qu~ obijcir. Primii quia Cone. T ri(~car.i

Itpro.babil~~imit·fllndament~;oppofita Y~r(; fell I j.c, I. dicit: Hotj:uJ'amtntf!; in vltim$

fentcnti;& nihil a ffe rj, quod vllius momenri lit t(Jllla Rtrlfmpto,t nqjifotlln f~,~itJ!iffi cum prJ~

contra ilIi. Vnde ergo in dcf~nr;lbi1i5 cenferi panis,v;nifi bmtti;ai~rJ!ft.fi;iJ.;~l !'fj"l't:J iliis

porell:?Q!.ed habeae magnu fundarner <i .indc pf'''h'f'~,tJr Juum fln,!.ume,diftrtt s 'Oe~b! j t if"

cOlli&itur.quia corccr:i.tlo ctis bentdiftio ap- ius !ft. Sed vl!rbaqtlib~tdlatus eft Ie t1h~ dare

pellari Ioler.vt r.ad Corin.ro, Csli» hen~di.. fu6.corpl1~, funt verba quib» fir c61t:cratio, t'r..;

tlioniJ cui [",udi,imus,non.e eomtmioatioJa,... goG po£\: benediCl:ionE,ilh dixit, benedidio .

f1uimJ Cbi/1i til? I!t code modoappctlatuI ab ilJa no fuit cOfecr:uio. Refp.f! fiando it'! pr;t[ ... r

J\mbr .in !lb.-dt; his t'lui inirianrur c.9.Hit e# cifa coO:mf(ione grammaticali • duplice fell ..

\p'~r;Jif 'l1'~ bt"t~it~io ronJic;,&,!i~, Author libri fUIIl poL!illlt facere illa verba. Primo fie quod

(1e C2.rdm.Chu[h openb,,~ tl t. de: ceenl Qo.. 1y poll benedi.B:ione re feratll!", ~ corJtrll3.tllt'

milli, Cyrillu5 epill:~ lQ~adN.;ftoda,.lll£l;iQl.J! ~"ly~~~tatu~ .;U:!& tU~' eft ~n[usjpriu'ibdediC

,A, a flle..

~.~ . .,.-.

A rtic, I II,'

:.~

Approbat'i6 dQc\;ririx Di'I'liom,

b.::ncdittion:!Il1.$: pott illarn teilatus eft fe da ,A 'ali.ulodo cO{:cr~uit qua i Ila be I;.::dja:iotle.~[' re cO,,}DS (uum, &. in hoc [eofu procedir obie-, go krnilitcr m die ccene confecr auit beucdi- 8.10. S'f;'cL1ndo quod Iy poil: benedidione refe·' ,tti6ric.ll11o ex hue roborarer noilt:.! rc:metia

ratur,& conltruaturcum ly corpus fUA,& tunc " quia non folet frang] hofl:i:2 nifl pofl.confecra

f.!lcit f~nrumquod rdl:atusel.l: illis dare corpus "tiqnem.ergo Beq; verifimile eft Chtifltlm:il i.

fUlllU,i deO: i d quod pof] benedi ttione, feu con ter feci 11e, fed ante fratHone przcefs i t b eaed i

fecrarionem ell: corpus fQum. Et inhoc fenfu aio vt dicunt Euangelilte, Bentdix it, ac fre-

benedi61ioefl:confccratio,&:hunc (cnrum nos iit,&c.ergo ilia benedi dio filit confecratio,

accipimus~qui etialegitimus ,eft, ficu; Ii qui, alias frangeret ante confecrarione.Qpod v e-

dicerec, Poll: baptifinii regeneratus homo ac- ro dkimT debuifle ChriHil pra parareanimos .

cipir char.a.8:ere &6de,(enfus enim el1 <.l'rc::ge difcipulorum.Srinuocare Patrem aliqna ora-

neratus.pott bapdl'm~1, feu per ipsii baptilmfi tione, refpondemus , prrparilf'lequidem turn

;.:: non.acre , accipit fidem, &c. fie reflatus en: loquedo de inltitntione facfa'merj cum Jil: it,:

ChrHtl1s fedare illis corpus poll: b~llediet:io-B D:!i.derio dll(jdlraui bo~ Pdflb$ mand. tlG.'lr~ nem, ideLl: id l11uo:L;orplls luum eft poft bene- ' ~obifcttm,&t.tutn corn pedes lausndo,& 1<111-

dia:iQi1em~ 3C non ante. . ponendo ad tanti myflerij perceprione , tum

Stead" tJ,"gtJitul',quia Chrillus prius benedl ad Patrem eleuando oculos ficut ill C:1IlOQ'e

!tit £lua fregit, vt verba Euangeliflarii rnaui- Miff:rdicit Ecclefia; tum etiaargratias ;1grn~

fdtanr, fed. non coni'ecranit nifipofl fraCl;ionc; do,vt EuangeIit1:l:: narrant, non ramen rcqui-

~lIe parricul ~ fOer fraftionem caderenr , ergo a rieur quod pra:ter omnia itl:a;benedi€iiOf;i di

fortiori quando b enedixit nondum confecra- quam non confecrariuarn fnpcr pane p£Otuk.

uie j Gquidcm quando benedixit nondum fre- tiro Eleuario quippe oculorum , $£ gn1ti:.Ht~m

gir,Huc cr iam ~onlel1taneu eft verbis Icripru :laia ad potefl:ate relpiciebsr, pro cuius tunc

r<!"111a; hoc ordine uarrat rem geflam , nee eft exercitio iea arduo.sc excelfo ad Deli Ie con-

ioi:Lliqu:t figura ) vel necefsitas incelligendi'ueftcbat;benedi.itio'v-ero\olij refpiciebar rna per J.<lricip.nionem:prrefertj in quia cenfent:a,tc:rii corecrandalqu~ filfl1cienter ipfacOfecr3. neurn ersr, vt Chrifhis aliqua oratioue pr:Epa ' tione relpiciebatnr.que end erat bl::nedimio. r;t{fct Ji(ciplliorum animos ad talern confecra C W () ~ 1 A' 1'J ~ a PO SIT I 0.,

tionern,& ruyfteriii,& aliquam inuocarionem .L" ,- .,

Iicereefuper panemjicur fecir quandof.azarfi . .Epifiopatus non ~(l ja"d-

Iufcitsuir, e:-go connenienserat ralers benedi

8;i()n~m non confecrariuam pramieere, . mentum.

Rljf. nullo fuffidenri fundamenro dici pof A' N#fua eO: ifl:a quzfiiolt V31de :!Iglt~ri

Ie, quod Chrifius prius fregit qui cofecrauir, pradertim incerTheologO!.tI.! Canonifta5

Nee illud de periculo l"",.rricularii quid~t1~ &vtraq; opinio habet pre fe g:ra~esAuthote,

obe!1: .. rum quia modo fine tali periculo facer"" qui fine vlla cenfirra dealrerutra opinione tnt

dos frang-it haRia pori: confecrarione, qaanto il:ant.Nanarrus inrnannali c. ~ ".'ntl; J 8. dicit

Irllgis Chriitu9 !!lui fumma aduerrentia , at Canonifras etilHmare quod danrnr 'a6ui ordi

omniporentia rem ilia. pc::rag€bar; tum quia:i, Des, Teologi vcroquod fcpte~(w quod Cano~

rerspore Apoftoloru Iemper videmr hoc fuif nifl:z etii inter ordines numerant prima tom;

fe ill vfu.vr ranis iam c6fecratus fi·angcrerur,", fur'am,& Epifcopitfi inc.Cu1'tl~inga:, de<l'ta vnde dicit L~polt.load Corinth.lo.Panii.lJu'i _D te,& qU2.litate,& in c.CldffJS '- I ,difi. Theolo

f,.a,f~?imus no~n.1 p.1rticipatio corporis Cbrif/i' " gi vero numcrit Iepte.exclodunr enim prima

!fI? Be A:it.l.El'antpcr[eqcr.mtn indo8riIJ(I' tonfur3.,quia nqnt:{l gradns,feu ordo, feddif-::-

.Ap(}/}olotu~&- t'ommImicatifJf:Jf:/ra8ionisptt ~ pofitio ad ordines,Epi[copatavero~Cjuij_ [9'10

~i.r.E.r info Fra1zgmw circa domcs pdnemfo-.. dl: dignitas Cjlireda & exteafio faccrdotihnon

mehant cibif" &c. Ec ipfc Dominus in Emaus,. facramenrfiipfum Iacerdoti], feu ordinis -. ~~

vt did~ur Lu(£ 2 + Acctpit pm'1£;& bme~i,xi'~ ita fentitMag.:.!in "".dm. 24.11umeral,ls (ohma

ar fregit, & p01'rig~bat illis, Vbi Iecunduex- fepte 9rdines,hpifCoputii vefonon:,d ordine

l'0(itionem v aid 0:: comusem dedir illis corpus' , fc:dad dignit&ti,officiu'l; red'lldt.Atq;. !~a r~:

fuu1quod Ggnificat Theophila a:U$ fupereun- qunrur Ienrianrque grauifsimi Authorti! ,!~I

dem locum , ~iaforntntibusJ inquit)focrstni, ' Epifcopamm folu!D dicunr etTe po¢dl.:~y1l1.

pa~1111 ~Ptl'i?UJt' oculi vt,euP'! ag"ofoant, fllllll,· dignitatemq; conrumm;,itiU:liriI~,cerd~tlJ:!~O~

temn Intm vtm kabebat Domini,caro.Sic¢r;~ facramentum ordinis.D, Thoti!.10 4.ch f) iilet.

, Dcminus runc ill'ius benedixir quif~~;.i.t,ncQ' 2. -t. qu:dHoRe 3- .artic.2. .qi.1~i1. z. Ric, ~;!.rdn S '

, llilldern

,.

fr'

,\

._ ;.~~;.

~"'''7' '

.. .. \ '

...

ibi;km:-J.t"t.).q.l.Albertus ibi art. 39.·nohi~,' A ,~tdin;e raceradt£j~ Ei'p~?-'t~re:1 ~i'gch;i::b~c~

ucn;:. in: .p.il: ius di8:in6r.ionis ar-a.q, ~.Sco qiria: G aliquis conlecrerur in Epi Icq,pfi apr e

tus q. r .§ •. De flclmaa a,.t.lic~t oppo:itu~ e: ,iicenlutiu.dt irriraconfecratio.ruua lummi'i

riam no reijciar.Caprcolus dl!l~i5.q.l.coc1. , f~cer'd.otif:r(q~~d~t~l: ~pifCCP,'lru~)~ioe I;\'"d-do •

~. A.butcnlhin c· ,6 .M.mh.q. 7i' Turrecre- ~IO non putt:!lm[~!lq5;', ergo fignn ,~{lrotelta.

ma ta cliff. a r.c. I.§. AJ ~. Ferra:004.c6tra Gen- . i : tlim ,Epifcop:!tllSI:6;) [e hribcr~ ad fll('erdoriU

'tii.c'76 .§ . .1d b~jul i/uidentia, Soto in 4-.dHl.·~: ' 1kllt orduft?hior :\..,\ ir:(.criOl f: ,!km tacen:o: . ,!

:. +q. , .art, 1. Lcdef!1l:lI~ 4" z,p.~. 3 6. Azo~ i11lim·d Jiacl:.lri:Jtu~vf:r-fnl~diH:0n:'.tU ,{i enim ' ..

z.\J.id1:i r.ub. 3-'::.17· qm plures cHat ex S.ttm q,u1:s pfr bJ.rilordihe;tor ra(~!>l1os ~nt d::.lC~i~a

. li1I:Hs.E: CUciHcruWfet ibi diCtum Hugonis hl,oc~~;r.:·do tene!,m~cn;nrdinia1~,qDi:t C~t'(~'

rtpnd Ar,cnidillcollU e.DI":u9nl)J9 J;diil quod (lprlu{n conrinet di:t(oh~tij cminenr cr. Sf cr~'

E:li[cooatum ordinern t'uc, nnllus nHi cacus, go' Ep!rCopatl15nof-C~;lb~t~t or do fup'cri0! '

i,!l inoi'dinatt1s dubicat, CIJ[Jl fpeeialis ordina- ;td int-':dor€:;3{\I! COnd'11ensiliii;fulnri Ii:" h:~-

rio habeatur in Epifcopo poll [leerdotiu,fllb beb, ~ 'It pif,t11t~~;'qil~da addii:~ facetdoti(),&::',

die Atilt Certe r:iiror cUI'jic,rontl'tJ Tbeala- B' cofufnn1ans illud, non \·tTacritmentu'cirdH1is~

Ips /il1guam IIIJftMJCri t .C.£fltS ergo ipfiUJ iudi- Ell d:epHi iri i pb rbn::fb re rib fo luend d, pee

cio eri« s.Th .ceous S . l1orlautnt.CI8CJlS SC'lfj$. , bcis.,qnx per fddlil non cotifl:ib.iit 'HCr~n;ftl

~if,Jl'dHl. Jl!!:Ji'f~tUf ,quifintiuntEpifinpatte rum line poteflatc dferendi, f:JcrifiBti,; V n({~ ,

no c(ft Q1'dinem,& s, Ergo ipfcAzor [,tludclt Ii in o~diflatione,prcsbftf.rillon ci5f-.:rremr po '

in ~1:iC caufa in.quo [uggillatur D~Th.quod te ti::f1:~1S ab(oluetjai,fer. idt"i:rjl.li~ contecrar io-

nueri c opinionem q!13! ita communis elU.pu4 nern & fokm~ilt'atE traderenir, tailS con re'l~

l'h~ologos.Jmo etiam fi S;Th.eamnon ten,e tio,\ieet cflet 'potdb:s{l'l~[lif:.lc~rdoulj~,no

ret, propter auchori tate tameh tantorum V1- ram en r.OUU 13Cf:lIDtlltU lien: di IHnglliturla-

rorii.ab ornni e,elora. a riobis,libe.rari ~~J)ere~~ ccrdorinrn a diaconstu, Epifcopalis :!mf f'o-

J1t D. Th.non ticg.:-.tEpi[copatu no~ dfe ordi ~db.s en qtlxd:>mi:"itt:nfio illius potef at15~

De Ii ordo [u6a~ur.pro pote.Pcatc: & officio dig quam a.ccipir bi:erd6s, [11pe\, corpus ChrHl:~

ni tatis ad :.11 iqna.s:aa:ionts hi erarchicas, Si :11.1, ~1y (\ icum ,non i:~l ius qL1~m accipit [uf'r3. cer-.

·tonfumi1::ilrordppr1='J~cramelltbo.rdi.nis, nc! "',pusCb,,itl:ivctumii1EuchafiHia. , ' ' ,'gat id conuenire 'E.pifcopatui, quia [~c~am.en~ (.;;; :P"~Ifo., hoc ~rftlm~ro Vnqllrz t:-:rcc c, )~. , ~tDmol'dillis ordinatur ad fac(ificiuj ~ Eucha~ 0, .ntlrn. 50H:ligit ill~ [olud'one, quod Epifcop;1~ 'ri fii~nl; circa qu)i. ~Epi[copatus nihil magi s ha' 'ttlS nun cit {:l era mcntu riequcor,do diIHnch.1S!

'bctquam Iacerdotium, Iedfolii circa P?pului, *.f3cerdoti~,&ide()'neq; addit fupr:1fepterri

lit [icct a Hqu i 17 e 1 jot d dh!1g uere, a pl1d D. Th, , ,ordine ~ •. qJl ia cenumeratur Ircerdorio.n t:c;t1e

duo faCr.lfIkni:aodi ni s .; vonmr. ordiuatum ad .fico,nffrat'ut line facerdorio v3 J id iJ 5 t f! , ~ t1 ii·

,~chari(\:iam,alit1~l1()l})tMnenhQfnu,\l\lm ~~ non.elt ordodiftioous in re if..1Cttdotio.l ieee

-bet fundamentuID In.D.Th. cum-ideo abfo.ll: J-rtpotefhs m:lior~ftD'~it~nfltdaceri.lotjj. C.e

te tllt§et" H.pifcoP3tlUtl ef!dacra~en(L1m;quia .,II!}r;mhoc ipfUm & non arriplius dicii feoce'n':..,

non ordinann' ad:fiueharifi.i:lQii !,..;,.. . ,tj:l D. Them, quando enim negat Epifn::lpi';

, C,rutundame,otil huius opiuionis, ita fir~, tum:ffc [:1cr;lr;1cmnnordinis, 100(1\\ ur dc 11 .. ,

:imimell:,v~lllip.1!ufit po,triHf~aV:2:qtlcZ .? tdiocQdifrir.aE ar.1CI:;n!o'iO;&reCl.:~du. id Ot,OO

;too inl~p.d~(p~i~o.c~~.&ab.~)ij!l,quo~ citar, '3dfac~rdotitlm:(tlpcr:lddit, & hoc qhbd f~'pi:r '

notam inuri h\liC.dpinio!ti.Na~!n p,nm}SV;; 5 :.ddi'.::~d f:tf:~rdd~Iudid'c elk diP.h!t:Heri'J or-

, fatetrirVO\(q.ibideLric'~?rl'~.47 •• lr.adl: fi~:l1lt, ilini~.& offcil1m,f,a.tion facrai'r.~nt6orc]jRi's;

RUo" ~o.ll1mfitt.:reprfn.', or~lt~es]o, facramet?D nee fe b~bctacUacerdotiu·,!1(tlt f.1cerdot![jol'

prdillls,quoduon e.i. hberud: eOt'llrollume~o ,ad qintoD:ltU cIJif6rcrldclit iifiCJuid, quod per: '

", Jc:ntire.cam jam communis f,!,hol~ Ienrenria tioet nonad fohitn(ii~njr:~te,fcd ltd tationern

:fie.Illas mln1£i~i;Ct.'ki!~ Trj~t1t.rc;{f.2. J.c.z.: ·racranle.l1~i. Si v.ero i;matI" Hpi fccparns non '

'& io:erillps.Epitcopatu!l~rJ'nl1tI1~rat,le,d fo- " ':;'PritHnina~:i f::cttdbtio. fta cuB 1o, lie non

1 rim qua:ttlot?'r~.hl~~ mi ~ore!l, .&.~rf_s rna 1.0res " ' i~11i rut D. T nee pore G: j H qui s n eg:l ie~t; nod

{ubdiuona m.d iacomru, Iacerd t?tl u, Epifco-, .1ocl udi! rfac ra~tntu o;·di ~;,,] f ci 1. i pru In r J{ <:~ ..

,patnsau:C::l.d m:1.~Ol'e5 d:::bc~ctpcrtin,er~ ;;~.' : 'loti.iit 't:lq~ ilhld tJi. Epifcoparus ~.thlit rl~rr:t:

d~ (e patet.e~go'~l r:on funt ntlHeptem 211• b~~: {"ct:rdotifi.\":el zfr, l;lCt:tmcl1fi, & onio ajir:tlis

di111O:[; c~ quibus mtegratu~ facr:luwlltllord1" Vitr.:l fepte ill os on1il'!esmaiore5 l tx,n'lfnor:os

,l1iSIEpi[cOp3.t~15.non po~eft, in facraf~~ntQ{l'~-. ' velnon. Si prlmii,cllr folll ~dmitt;t V;'?;'lUfZl

dini:iUumeran,ieddl:dlgruta~ &. OfltClUlllUl '~el'teft'i ordi~ie50 J &: n6ri o&_'o? S,il~ ~\l:,'tr:: itp·_ ,

, :x 3, .pu~la:

Approbatio d~ctrinx D.Thom.,

pl1ll"!ut D. Thorn.sur eius O?jl1~0~c:m notar .. , i\. qua' {mIt lacramenra CL'm ergodeincf'ps C:';'-

· cum D. T'n, (olum loquarur de Epifcoparu H,' none IS. defini~ Coucihum dTe herarchiam di

cit c(}!1diftin d:us a Sacerdocio & fuperadditus uina ordin a tione (onfiitl!t;}llI, qu~ confla t ex

iJli quando negat ipf~m_e!1c_ faccamentumor- Epifcopis.presbyreris & miuillr is, non loqui

dilli~,!icet fit ordo dlglllratls? . tur de ordmefccundu ratlcr-e [acramenci.iarn

Obt/;il v.azquez ex Concil, Trident .Nam enia~ de hoc W Ifb:uer:H. ted in qcanr fA digni-

feO'. 3. ;. cap. 3. probac ordinem effe vnurn ex ' us eft~ &. hierarchia confiituir , & I Ii hac ra-

.... Iepecm fa cramen tis Ecclefie ~ quia per [acram r t ione intra t Epif cop:u us v e dignitas qu rd~!m

ordinarionern, ql\.!tvcrbis & tignis perficitur, Iornma,

(btllrgrati3..Dcindec+decl.:trat, Epifcopos Obfj"it a.Nsrn P;ll1lu:s I. ad Till'oth.4. di

qui in iocii ApoU()ioru lilccdfcrllnt,pra:ter'cf dicit: /'J Fili'l1~p'!ig~.,.t'gratiam,tjl!"dat.f dl tihj

tt:rosgradusadllullch;erlrchicuordineprz-' ttsmimpojifiommcuuup'I'ubyll'!/,Il z ad 1'1-

cipue percinere.ar canoned , ddinit in Eccle~· mor.r .v't Nfoji:itogf'tJti!i 1/u. Ul in If pt,·jifl

filc.1tholica effe hierarchi! dinina ordinario-. B p(}/ition'jmamlii lm'arii.H~c Ioca !lures int e]

111: infHtutam,qual (onfbr ex Epifcopis, prer.. JH~l!m ro.nuntter de ordrnatione Timothei ill

byreri s, 8l mrnifrrJs,\!rgoEpi(coparu includie Ei1ifcopt1,Ci:ryfon..Theoph ilabu~,~ D~Tb.

in eo ordine.fcu ordinarioue, qua Jefininit d. C:tier.&: 3!i j Iuner ilb.loca-E:t ill is a me pr()'

{r flcramentll &: daregratiam,ergo periculo- bat Concil.fdr. ~) c. J .ordinem elTe vnum flC

fum en nee-ate modoquod Epifcoparus fit fa. Iacramenris.quia d:.n gratiii,nh:e dicir P.w~

cralu.:ntUfn.R1ff. Conciliumnufq111 derermi lus.ergo EF1i fcop:ltlls,i:tcr;!melltt:m eC:!: t :t!i;lS

nare quod Epifcopams fir erdo qui)a- facra- claudicat cclle ctio ilia &- probatio Concilrj,

mentum, fed ordo pertinens ad hierarchi a Be- Ad h~c A mh.l ib .de digni tat e [acerdor U c. J.

defiallicam quod verifsimu eft quia (!frdigui- farerurper cofccrarione Eoifcopi cOferri gru·

ras &: offidum in ordine Ecclefiafhcc , &. dar tiama D~o,~isdatjrf1t"{il1qllit) Epifcapa

Ipirirualem pote!bte. Imo in canoue 2.illil1s Itlngl'atia?Dau anbo1no.? ReJp'iJduJine dt!MtI

fCfSionis inquir CQ~dl. Si'fuisdixt"itpr~fij,. 2):us.Ergo fenrir confecrarione 111m) cUt f:t~

Sactraotili non 1ft 111 Er;cJijia &atboliclulioJ cramentli.quia dolt gratia. Demde imprimit

· ol'dil'm~& maiof'es,&minoru,pe;oquosveltlt C chlrs8ere quiadJt potellar. iDdeJtbile €tljl-

lrr g1'4dlil fuoflilt in S ac,,,dotili tmaatut! anti. fiiciendi aliqua facramentat t:rlo deb et eriarn

tbemt;fit. ET quo loco forrnatur argumentum c6ferre gradi. Yt operatiOneHhlra8:eti s dig

lie; quando Concilium dicit pra'ter Sacerdo- neminiilrentur , &. he eftfacramemu. Deniqj

riurndari alios ordines in Ece! dia. vel loqui- . quatuor minoresnrdiaes &fl.lbdiaconatlls fune

fur de ordinibus qui (unt facrarnentfi, vel non. facramenrfi ve nos concedimlls.:crgo di Ep i f

Si non ]cquiturJ~ergo neq; quando dicit Epif coparus fit fuperior.:&a ChrHlo inllitutus, Be·

copaturn percinere ad hunc ordine.non loquc chat:6Gl:erl imprimar ad cuius ·exetciriu requi

tnr de Drd i ne qui en facra m enrum.Ied qui per • rirur gratia v t digndiattJ:cf nocrit (olerame [[,?

· riner J.d dignit;ltem,& potefrate hierarchic!., R!IP.concedcndo,quod in ilia loco AroHo

Si autem Ioquirur de ordinibas 'lui furit (acra. Ius loquitur de ordinatione Tiu'Cithci in Epj{: .. ·

mentum.tales ordines diuidunrur ibi in maio copum v't plures Pau!=s intdligul1t,fcd no de

· res & rninores adsquate.fed Epifcopatu,)ne-; Iola, fed etii del ordinatione 'in presbyterum,

que en e" maioribus ordinibus, neque ex mi-. vtruq; eniOlviderurcoprchlditfcPaulus illis

noribus.ergo non ell (icramentum,Maior ex- > D verbis. ~od nonobfcurc: alij Parres indidt:~

primimr ibi a Concilio : Siguil Q;x,rit 1""-" Aug.in lib. qua:fiionumexnouo ac ycteri t~f- .

'/P' S {1Ii1'4otium '/jon t.ffi (lliol (l1'fJiml maio· tamcnro q.9 J .Ioquens de infuflarioce qua da.'

· res,tYmin(}1w, &c.Nec vidctur inter ina da :. tur presbyrc:ris poteflas 3.bfoJucdi a peccatis ri medium.cum enim ordines inter fe zqllales" .. quod c6ftadieri in presbytC'ratil,fl0 in Epilco

110n f1nt I 0 ppOrt e t quod ornnes vel fin r rna io- patu, inqoi t : -I;,.fpi,.Atiu,,.g_D be« .g,."tia qr!ltd;;

· res, vel minores. Miaor paeet , quia Concilii·, !ft qUil p,jftrAtJition'ti1{unditur orJiKtZtis ptl"

dicit ibi quod omnes tam tnaiores.qu.i mino-· qua ,'i1m1Jati01',J b.be:Jtur; tJUt .Apof!oluldi .

res 6~'d ines Iunr II cl~t grad us quidam ~uibu.·.· .. 'it tid T imQtbt;;,~oI;' ,.,t!lige"e grati;; IJlUI if} au S.1ctfclotiil rendarur. Epjfco~tlls:luti 110' i,lIt, ,-U4 ~At4_ '.ft tiki fN impojitiont ".ja"'1ut/t

tendi!:l-d facerdotillmledfupponit iiludt& {lI' '. pmh,t,,.fI.IntcHexlt ergo Aug. hnnc )ocu'f,-

peraddit dignit::nctnqu:HJdam,ucc "fqua Con. POfioli cdi pertiaere ad iH:lmgratiil, qlHf ad

. cii iii inter maiores , vel minnrcs ordines illii '. rernittends peccata darur f:icttdotibus , tk fie

numerat,ergo no coptdu:ndicur in ordivibul Paulul Qoadc fa!a c:owccrationt in £pifra .

.. ' . P~U11..1

239,

pum, rcd de: ordinati\)n~ presbyt~eri eti~ ~O~Atrib'uii dlgnitattm, &t. . .

· quimr.AJ h:c Amb.fiucAuthorcol1'lentarIo~ ..AJ ilJhilde imnrefsione ,h3ratteris did-

rt1~ in Cptfl:':ll:lr;. Pa.~di a~ud, Ambr._!l1p~r i. ad :t~\r .erx D.Tho.in -i. diU. :4.q. licit. quod per

':I'imoth.4< Man:iJt~nqun'. l1npojitzonu, <;;01" Epllcepatl1n1 non imprimitur nouuschara-

'ltafimt "'JJ1ha, qu~btiJ_co7J.J!":nat~r II~ 0 piM ·.cter, fed [acel·~ota.lisc x,rer:di rur , lion pro ea ,ldllM,vl dudeal «;ltce '1?0mm .. ,jt"r(./!c!umof parte qua ordinann ad oifucr.Gum facrificiii,

ferre. AaU5 auten~. ofrerend~ Iacrificium ell: fed pro ell par~equadatpotl'.:ihtcmfllper po-

proprius. S:1CerdotlJ non Epifcopame , cr~o ,pUIU~l,& 1i1pcr, corp~s,Chrini tnyil lWl11 J ex-

noroin: impofitionis m:noum inrelligir A. tenditur eann 10 Ep&opo, vt 1101) Iolum ab-

poltolus non .folam ~~n!~'ratjQncm Epifc~ ."c:'luerc a ,pccc:lris in Sacramento p·a.l1itcll'

palern, fed ctl~m orda::m~nt'm ~acerdotai~1 t!XI fed enam confirmare pofrit ,~~ ordhl'{!S

Videtldus ell Soromai or in C pI fl. a, ad T l-cc:nfcrrc. & pienel'cgere populum Dei. V ntl e nlothiClP,Lvbi promifcllc iorelligit de ordi- . hoopporret quod,vt condii!inguitur :i f;;c'e.nltiolll::Tinicithei in Epifcopum.vel pre-by- B . doric fit S:1cranlCmllffiordinis1fed(oJum co.

teru. & fuper t.adTimoth.c·4' & iuvtroque fmH:ldl1aqu~danl potcfbs,&:dignitas facer.

toco'Cornelius iLapide.VftutU enirn Iuic cir . dorij, Nee pro tali exrenlioue cfur.1t'i:eris eft:

ca prim3.,~eporaEccle!i:t.presbyteros ¥'ocarenecdfe, quod. illa conieerario dec grati;,m E;likopos,& Epifcopos presbyteros, non 'lex opere operaro.Ied ex opere operanris.Ad

· omnium eff'cr: vna ordinaria, fed quia inlimut . mud de minoribus ordinibus.dicirur quod t a.

· EccJcfi<£ gubernarioni afsillcbanr,de quo vi. ... 'illitquam fubdiaconatmmume~an[tir ;i CO~l.

· cieri potelt Baronies ad annum ChrifU ~ 3.c~ cil'il) inter Ieptem quibu s inregratur Iacra-

3 .. ~ Cornelius ad Philipp.r.verfu i, . . mentum ordinis.quia per illos a,d ficcrdo;jU

s i& "'go coUdtio I feu probario Conciji}: ,afeenditur, tlno.1~Epjf,opatus verb. no or-

{b.1: firma.ex loclscllirit v hi Paulus .loquitur . .dinarbr ad facrificium~hequead b.ccrdotium,

de tratiadJta inordinatioue-colhgi; orJilJe " fed ill~dfupponirl&:[ollu,Ilordigitur ad cor.

effe [acrarnentum , npll qu; ~ ibiloqua tur A· . • . pus C hrifH dlylli cum, circ~ quod fpecial eiii po [lolus de fola confecraqionein Epifcepum, ':'''porefiatem ordiilisaccipit,non facramentu~

lie enim inefiicaciter colliaere« ordlnem dfe .. ordihi.s ~ . . "

faceamenecm cum non nDll:Jcrj..{fc[ Conciliuin'c

.inrer ordines.nec maiores.ncc miuores Epif.' •.. to. Pf'OfiD.fitio Tm .. go C/;,.if!i no;ujlaJorajj·

eopatum.Ied quia ibi loqucbatur P aulus eti:i" all ad(mi.I;01ItJatrill. ~,I:I hllmanitiu .

de ordinacione Timothei in presbyrenm t &.' . . Cbr!Jii.

· non folum in E?l[CCIplIOl,&:fic; .. confequentia," &. collectio Coucili] ~fficaxell,pfobatque (;Ii. dinero etfe facramentum.quia in aliqua ordi- . natione damr gratia, vt ,oofilt ex Paolo, er-

go aliqua ordinatio en Iacrameneum. Q!!od vero hzc ordinatio,lle qui loquitur Paulus;

fit Epifcopatus eantum, vel presbjreratus 6,;,.' mul,iBi CoociHum noD ex pl icae, r uf6cit fup .. ponere.quod loquatur de ordinazione .aliqna dante grariam.quam nos iuxta allegata didmus non eff'c folum Epifcop:u:urn,fed presby .. teratum.

~d Iota Ambroli; Refp.Joqui de gratia pro

· j pro munere t feud i gnita. te Epifcopal i .qu, e tia beneficia quodi Dei dl:.no pro rarittitah:, 8(

fie appdlatur gratia b:xiori tignifica.tione. <i' colligirur ~x y erbis snrecedenribus, vbiArn~ brof.dicir: Frs,tr JJ,ljcop, Gumda"" pe&u: -". siam tju;J&u;!pijii?Grati"m epifoopalfin ai- . lepi;v hi uon loqui rer de gada fantbficante~ qu~ pecuuiis non polfetllccipi, fed de gratia' , pro munere.f ell d i gnita tit Eoifcopal i, de qui· .. fubdit: EpifloJUI initial 'rdi,ftrJ1 ,fid Defti

Difput~ I J.

. \

Artic.III.

I'::_j V£&pr(}.p(J/itio in vtrsqne parte Cui rna::-J nifeuum mendacinm t'n~Cl!\ll oppcfirum expref~e reneat S. Thorn.Nam j. per, q.l S.

·nn:._f.vbi loquitur de inla~1ne Chrii1i fie di'cit:lmagJ"i Cb,ijli in qllantum res fJli4dam .. !ft,put.lignmnftulptum.'Otl depitit,m "ul/a

, reuermlia exbibdul'. quiA rfUlrentia n:JJ3.niji, rat;on.li ""tlm,. di~~tur. Rdinquitur erg() fj,Ioa fllum t~bib~atb,r: Ii ,.eut:rmti~ in fJu(J.~'

. tun; imago ejI,&Jitfofuilur fIJoa t~dem :e:-:

D. uertntia ~"MbilmJfil,.;magini ChriJit ~ & tpp

. Cbl'if/o.:Cun1 ergo Chr inus :dore~ilr ~do~~. titmelarrir:,confc:gucns ,ft:quo.d ems lI:n01go fit adoranda adorarione latri~. De humanitareetiam Chrii1i,qiwd fie adoranda adorario-

he larrie , exprefle affirm1t D.Thom~cadertJ q.art. 2 .M:lllifdla ert~o flUitas ell oppofimm attribuere D. Thom.imrno omnes Aurbores, qui de hac materia traCt:lnt. &: referunr duas : .

opiniones.alreram iffirmatiuam quod itflzgd . Chri!l:i fit ado~and:t adorations latria, .litera negaduam, pro Ujli~t ~ .. ff(';mt ,8£ ciranr D.

X 4 'Thorn •

\

I

\ l \

" .\,

.... . .' \

An p' ,~ ob ... t 1- 0 rl o .4 i·; ,'\ '-I;' fl '1J~n i1," . _.

'Z,.40 r'" ill. .~ ·v ... _~;: ~.illi.. ... ~ L~ ~ .. :J.',it',. .• ~~:'o,..,-,

1'~H!l(!' II ~ v idere ~ft J?ud p~w Q Suarez ibi, -A' fi'Jt~,no!if'~1~n r·,j.l't"t:,a: ,.;·pou,-;.h~ \~nit~erfa

io;;:il: I.Willa J. p.in'. difputac. 5 ... Vazquez, . fynod~l~ [cfpnpdlt: {/ 'p,./im.l~JJ',w~!r'!dJiHt'edit;·

, difrar:i..r. I 0 t!.capiC;IQ.Cabr. {u_ptrc a nuc;m, &F, docet, Larria alirtmJ.1t: ;l;jt}r:Ltlo~· quam

':'Fl;t:i'!:ion. 3~L~rc;3;d,lf~),9 4- 3: a~H~s. '. I 'D. Thorn, tribuir ;Iml~ind}bs[]on ell talis,

()uiJr~ pot1u5fub\t mhr fufpicio , V01Ul:f.:qllOd i\~ imagine 21 ir;uid.nullJillis credar, vel'.

Au~rell1 ilIiLlS libelli tupplicis obijcere D. in ea fidem feu tidIJciao1 P0tiilt, [edob llu(l;ul\

ThoIl)a!, no propofisicnem negatiuaoi, quod reprlt(cntar1oncm dicrtcas ~_'d(irarj; ergora-

non Hr adoranda adoratione latrie I idcnim 'lis ponirur ,i D, Tiiom.qual is tiConcillo. Et

l'a!jll;lria f;.l.ltital dl-,(ed pot ius ;Iffinn:Lri\1;!m~ hoc ipiurn flincta fynodtls T ridencina ex pli-'

quod IlC adoral!da.N:lmconrr:a hoc (ommurii cauit Iefsion.s 5.de.C!'etO cie Rdlq'l1ij~: e~ i ma-

ret obiiciunr Authorcsoppoliri .;J.uthoriuti. gillibus,vbi ipium {eptiilTla! SYllodi decretum

7' Syncdi in :l8:ione 7. qU:lm enam all~"at renouans.iuxra D. Tho. fc:nfmn vidernr ilh ,J

Author ipfe lib c;1I i Iup pI ici , • & adeo cfhta exphcaffe .~lit e'lin1: lrIJRgi~iJ C brf/i·j·f·(_:}-

vifJo Gil aliouibui, vt rcfert Pater S:l:n:2 die. .' Deip,%I",e Vi'gir.;4, &- a Jiormn.f.mi:lorJi7lJ i" purat. S' .f.c~it.(<:C1:ioil+vt exilliment nco vi- i)t~mptiJ p1"~foitiw bo1iJmd~ ~ (} "ltil'!mdM~ dak D. Thcmem illam Synodum I quia for- lJ.euqu: debttum bonorem, &- rf~Jll"entf{Hn tmu!T~ nondum erar inlarinurn I:r:111fht:l ; c~lhtsp'l;.:imriil'flf • no" quod fl'frJ .. tNI' i,H.ilrA1i!fua

ligOlUl dt~qtlia nutlarn de COl faci; merionem fj.r Qi.,tm,vd ~iN.irJttiU pTopicl' iju~mfint CO~

in hac mJ.rcria.<l.:!.G4Ii v idi a;ct , mulrn 21 iter lmLlJ: ) vel fj~o~.:zb eu F~ tf-liq,!i~l'tlflfdJ1,~l!J

d€ adOr;Atione ilu.li~inum locutus fllilfc[. Elt . rot! qUiJd/idufld- m ltnagmtbJU_p, /igmda fillll;

aurern definidd C~ncilij ralisr O-!!.i tmagint.t 'Ii olim/iebllt dgmtiby--s)qud:i'HjQlu.1jm17fl;~

.'OIlj~'1'If)! 4f1.Jl'Y, I'I/iUr.hd ~l'jgunt .. ,. ad primi- . • cvllflftt.bant fila q#"r;iilfJ1lioiifJl.:qt~i tU Ixh;{l1-

tiU1),'1 ;"r-urn mt,moriam,& ddideriuln,& ad-J • tt:r,rc_(c,.tf1T'aapl'otGtjPIi: qll~ ill.t ,'epI'4;f'J~

O[:;:/WH. &- /J,cJ bOMraf'iam bis (J.dr;l'a!i(;~1.:in . c: t(2f';t; Subduque id iplllr!!l decreris Conciii] 2~

il'ibu:iz.1am. "If t smtn ed aeram lah;it~w qUii . Nt,:;:ni'd(:;: fa!lcituIrI.Q-i.!_id erto in hac mate":

.' ictr.nJ,um/idllm tJ1vff.i<fquefoiam diuina'fIJ n~. ba.egemHs tdbbu!'o 1 mUIJ ConcilijT ridenri i~i'~m :1>(,1 ,imp;;!'t imd.lm.-£·gu> dicere CjtIOJ' ·.·.nI teftlfhonitil-rIOl.ait,1.s ornusbus eft. Eo aurern

l;;,~ri:t deberur i m:lgini Ch··i1.ti eft conrradice cxpl icatur o ecretum Synodi Nicene , quod

re dtpnition: Concilij • Et idem habet D.l.. noluit rribusre jUlagiil,bil~ larriam J quail iii'

lD~rc. I 11:> .... de hJ:n:fihu$ propdintm alijque C ipfis aliquod numen aut yjrU.ls illlir, bene ts-

fantti Paeres, . . ll,i;O,quuO honor. qUI if-lis nJllbeUlr,rdt:ra" .

1'{jbj]omiri1iIJ D. thorn. fenu:ntlOl tjldc . tur ad proto.yp:l., cerrum cft aurem , €jLllJd Old

COi!i!i)lll)l& 1;:;1 inter Dott~rf!f.. lit: rp~cill iter ... prototypulO,quidl: ChriItUl not! fertur nif; 1J.e

a c!!urooi;\ illarn Villdi(,il)t Cardin. lLroh:ts. tri~"trio honor felt adoratio fjli£im:ginmJ

tomo 9.Anno Chriili ;'9.num, -41. S,lljr~z, ta.)~git.& Ad prototypum rranfit ia:crJ:1eIl-,t£f

&: Cabrera locis cita~. LOiC:l. in 3. part. d~fp.: .' pi:Ctiti:i tarnen &. honorari:l.,& hoc eO D. Tho $nnl1~:n.61.V.U'lutt dtfput:lt.1 09·capit'3.· . . bn: .atfa:rrun;. 002are an D.Tho. v ideru ~~8:a;:

E: communis Cl.poritip Co~ci1.ij dl:,~uod I)~-._ f4ptimz.SYnodl, vel non ~jderjr. ego nefcio, f.,:t e~hibcri larriam ~~na,illibu~ :l.~~o.!u7am,r.ec nih diuinando Cdri potdl;quod vdo frio

l~ perfe 'wa{i aliquod 'Js nu.nen Ieu CIU1&lt:lS . cf4 Concilium Tridenrinnrn VJditlc: D. Tho-

jlilit , aut fidem in cis popere debeamus.fed - ·In.am.~ uplicariont:ll1, quam rribuir deere-

adorarioncm lJtri: r't~lu:lln, & propter tis NiccD& Synodi dIe iux.aD. 'lho.fenfum., aiilldl'lUJ.m COl1ciliU!lii:';~E.~~ honorariam, ~ .

. Epiph;;.niusjbic:i:aL.-aai§nu~.filUplicCiO. PWDECIMA P7\.O POSiT 10;·

Larris eni ~ ~~foiut::l, &: perfe talis .dlt qut;d D. cut damr,::huln1tate:l1 h a bee , 2!.: nnmen, a.: lD . ,0 fidem [~U fidllci .. m reponimus, adorario IIlNndimplcx r~urc[p::a:i,ua.. lilt bonorari~ <, ('!U~go tie T'~=aO)rlOA c~ t~JjS'9~~ in.ea'~ du.iasn pouamus , aut ahqll1ddlUIRlta.tlll {cuh;.l{llinilO,fcd [alum repr ~(ent3.do prill~ipalis

.. prototypi honorarur. V ndc:Tharafiu~P;ltriar , ch~ ~~ (!ade fyno.~_o aCtio i. [IfJ.JgilJtJ(l"ttuit) . kiU'4J()1'.zinUJ fiJ Ilprrtil v,,.;'i.s t~/"'mur 1101

l14f1i_ tI;>(~1 i" 1NJmr. D Qmn ·v:rU?ill"tdam ~ ..

C/;rit.", /t occiddl tlli'l~em fo de~ fint/end, ;n,,,rrert jrrtg,~JlA-.

"tA;em.

S· ta». Tlr.",.rentit 2..:l.qriren.6'4.artic,1: & fie feneiebar tunc Ecclefiavt paret e:t decreto ~ icolai P a P~i quod ibi iiJ arp;mr ento 3. adducit D.Thom. ~orrexjt verb hoc ,igsal)tiql1~ ";~uocaujl; ~clefia,hal1c irre;.

,uiad-"

. -.

J;_ •• :

• ; .. ~. c

... ;;" .

'''', "

i"

--'.,'"

'Oi r pili.IJ.

!F~~r:t3.t~m in CiemtHtina vnica de bomicF A'

d;o.~omoJo.bgoD,Thom.potuitnegO'!re, DPO' 'r.ti . .

CJ',lOh:1 mcurr ebz.rur irregularitas li [uo tempo- ". . . nEC} M A .r 7{OP01}T 10.

IC nondum era, ablata per Ecclefiam , (e~Hla. bilita?Neque;in his que pendent ex Ecclefie fi:..:tt1tO, quidquam do drine detrahiturf ;,.ffir m-rur.iux ra [brmii Ecclefie aliquid,quodpoft

. modu.n reuocaro illo Hamra. non verificarur, ·b\ pro rempo:'l; qua dictum dl:,femper verifi

Cltur. .'. .

S do non dcdfe Amhores, qui ft'Sltiarit etil ~:~udo in iure ~ntiquo non contrahi irregularitarem.eo quod In pra:dlti:o decrero Nicolai cap it,.de his 9!erici,s 50. diJ1inCl:. Iolum dicit i3 Pon:lfext~C1d'bt ronfitlet~Uefo'trdosft ab o[fic:ofoflcrd'J3'.&!t 1':cedat. (l.!!od potius vide-

rur tupponerc.quod in rigore. non incurrit ir~ ~(!'g_ul~ritare~n» (olt1~ enim t~llqulrn melius

id tibi confulicur, Al:J enam dicunr, quod 10. quicur Ponrifcx: (alum de clerico excedenre mo.leramen inculpate rutele, Sed tamer, P6 tifex: d~ quoub et modo occidendi exprefle 10 quirur, Alij :ld:kmc in Clernenrina citata non fll.ife conditum nouum ius reuocans anciquii.;· fed idem ius cOl1tinL1atum.Ca:rerum.o?poiit~

ell certius , & tempore D. Thoro. 11c; 'I iderur . intcl lc8:mn ~t pt3eticatum.illud ius, Videa~

tur Sylnefter v. Hom:cidiuf1lI z. quelhon. i,o Caierau.Se Ba.nez ad locum D. Thorn. citato c ex: s , 2.Vaierieia ramo j.dlfpuclLr. 5.QU.tfr. th pundo 4. circafinem, & aUj . N ec Pontif~x: quando ibi dicit: .:JJ.1.ultumfibi 'o»fi£llt Jill" "'.tjJ ~ C j MAT E i\ T l.A.. officio {tmrdatdtJi rwjfi,.it , id ponit (olutIl

. pro ci>~(ilia line obligacione ,&ranqu:tm;~d mdius,fedabfolute. v t pater ex rationefublunch :Satiu4 iUi e}J5 Jie domino j4muI4f'i,'" . quam .. It& i,iu bite &ppr:tmdo in p1~nfonJum in. jll·niaemcl'gi.Sentit ergo ad id teneri rub da:. nationc', &::fic non id corifulir vrmelius.Ied vr debimrn, Nec in.Clementjna ina neceffe

fufJf~t'id explica.re de IlOUG, fi i uxt~ antiquum 'D' . B hoc tra.Cta t S. Thorn. i . i .qu~n. S g .ar~

" ius lion' incurrebatur irregularitas , ociofs .. tic·7· vbi dici[:Solernl'Jitanioti attendi·

enim videbarur iUi noua declarario.f notluni, tur jhufulum aliquidJPiri~uale, 1f1l~d ~d 'DtU jus non condebat i Nee eil: id~ deoccidenre aD Pt1·tirut, iJejl fmmdum a {1q1Jil-m Jjmltualc,:, cafu & fine voluntate r\U~·qlli:l.b irregularira-' brIJidi8ionem I vd conficl'tJtimwn, qu~ 'x m. reliberaturin rnultis Canonibus . eadem dif .. :; jlitutioru tJlpijiolotum adbibctilr in Pf'oj.:fii,

tin8:. 50.&in titulo dehomicidio, Nam de- nllertd f'eguI4flGlmdo$r.(Jdtt!~llfacri oi'~i-

fendens [e; volnntarie occidit licer fine pecca nu fufoeptionw'l , Vi d:czr D;{;f/yf!UJ 2. ~t1p,t.

to fleut index & miniftri eius, qui tamen irre- Eccle/iaftic.e Hierarcbi«» E t bUtU1 rano ~ft •

..,u\arit:ttem incurrunt.ergo eodem 1110. J '. quiafo l~mnitaftJ ,~or1 co~fotuertJn~lfIdhib£i'~"

.. " do idvolebar Ecclefia de defeuden. . '1Hji quando t!liqr.i.s total:ttJ' ma,!-~1!~tur 1h7"_

te (c J licetnon peccaret., fed • Gui rei , nM mimfolermvta,JI}Uptlat~ adJJ1ho.

tamen. pofl:ea correxir hal: tur, niJi in cclebratio'{u matrimony. quando'

. ius. Sed de his fuo ; . 'IJ.terque cm~iugtllfl.fui 'Oi"P_Ot'U pDf_dfauJ1J ~lfl!

loco, ri 1~_Jit.Btjimiliter ",otljoimmlttU !UJh1tbt~

. ur

Artic. III~

: Tr~!itiatorium.fotJF t.~ul",,; ltapid,am. .-

R._l!'.s ,h.fc [cdpt?~u~, vel amintierifillLnin ' . curta , aut v It!O 111 textum D. Thorn. irreplic I.z.qud1ioll.loi.arric.4-.ad 6. Nam ex. D. T hom. non prccefsiffe , clamant: al''ld~ qua excmpllri:l,qure folum habenr. S itpe~a,. .:'~m e7j~J tahula q~~dam, qUtfllictblltu_r propi rtato1'tum,& non dicitur aurea v el bptdl.:a.vt norauir Magiiler\ Donatus, iril lmprdsione Snmme Diui Thoma: inparua forma Rome

,I 619.;1J rnarginem illius loci. Refert etiam Po V nqucz in Commentario , illius articuli tom. 2. in prima fecunde r inmanufcripro corice Salmantino antiquo folum haberi;T aba IA qu,edam,nec dicitur aureavellapidea.qaod

.anre Vazquez affirmluit Me;dina in initio Commercari] , qua:ft. IO,J' .d\.1fdem prim! fc. cunde.Dcnique ipfe D~ Thom.exprefle dicit: fni1re .rabulam aurearn illud pro~')1tiatorium~ fLlp~rEpinolamadH<tbrzo~ capir.9.1eEt.i. ad iH~ verba: 81 tabul .. teflamen~i,r!N ~o'; modo ergo tam manifellus error poteH: prefutni in lirtera Do Thorn. niG ex: fcriptor6m vitia iri'epfilfe? .

froPo!it;(1 •.

SoieJ1lmit~s ~(jti ,onfi~ii in ali1ua~, , ftcrAtione •. exApoftolic4 rr~di.. .. tiIJnc,(tJ iur t aiuin9. ,

.. r '/'

I I i

A pprobltio doctrin» D. Tho~~ (/

tm·.~[Hf'Jtl() iJl1ip~iJ P~1' jufitpeiomm[a.,.; 0,., A d.nffi aliquarn b~nedi8:ion~~I! vel cOl1_~ec.r~ •.

d!;'iis d;t.inrnninfjeI'10.r#ppitNiit". Et in pro- tionem ex Apottolorum II!WC',tlt!Goe adlubr-

jr:fiipru 'p.t~.1'!gld", qu_!mdo pe,. ab':Munci::.- tam. idemaurern en ex Apo[to\]orum infl ire-

tiontmj"'t:MII. &lroIP(# V(;Ju~t~tu, ,dl'luts tione atque ex Eeclelie conttuucione, rerum

fiaffjf}'J pnficiiorri4 lijfomii • La D. Them. enim hoc peronee ad IUS pofinsum Ecclefia; '

ceil fU":O non agir de Vl 3: tfficacia Iolernai- &: fie verba D .Thom.nulle In(,i'.o contrarian .

t<lm vori c , &3.11 pofsit tolli vel di[penf~ri po- tur decifioni Bonifacij VIIL & Greg. XIII.

rdhce humana.dehoc enim :::git ibi ar, I r.fed Contra hoc vrgentius infbHtlr ex eodem D.

fUlll.l1 in quo conllHat Iolernniras vori, Solet Tho.qui a.~. "l.SS .art- I J .ccntraponir roli.~

alt~tll diJinguidupiex foi;;:mllit:h in voro.al- nit:!te vori rd igiofi yoW fadl, ordinis, quia

tera Iublbanrralis.alrera accidentalis, Prima ordini [aero non eftannnumdc binnn coati-

(onll(l:ir in ipfa rradirione feu exhibitione ho neutie niu ex Ilaturo Eccl~(jfJiiaU1i vercke-

minis ad conrjnendum , ob ediendum , &c. ligiofo ell: annexum eflenrializer : <::rgo remit

cum :lcc~ptJ.~ioni:· Eccletie , Secunda confif- non etle in vow Religiofo fo: emnitarem ex

tit il) ariqua dtwori caremonia, uue fit be- Ilatuto (en cooflirutione.Eccletie, id enim fo

nediecio , (iue confecratio t flue aliquod aliud B lum aetribuit ordini facro.opponina ergo de

fi~nlUTJ cxtcrius.quo iIla interior traditio fig- cifioni Pontificis diccntls dfi~ inuel1tam cam

IlJfi( Jturs&: {olcmniz.;"Itur. . folernnirarem e~ (CnCtitlltiC!1~~EccPt-G~ erram

19itllt' his verbis D, Thom.relatis eiufoue in profefsione regula: ~pprobat«. Q£od ex-

{cllCtt1tiz o?ponitm ab Anaoribus oppofi'd5~ pre fsius v iderur dicere S. Thoro;" in 4' dinj~

deciiiLl B.}llif;;cij VIII.in C:l.P, vnico devom, &ion. 3 S.qu"O:. I .arric, ~'l:Ju:dl:ion.3.& ~nad~

& v Ocl redemprione in Iexco , vbi fie Ponti- dinornbus ad 3. rart.~LJ;rHion,. 5';. arricul, 2.

-. f:::,:o:: ·~didt ' QJ.!obJOfUrlJ de!'~at rJit:i flJtmnf!, > vb i refert aliquos dicere qUCQ votnm [olern-

& ,d til rit. ~t)tl':lm m;ill'imonltlm ifjicax ,nos ne d i rim) t matri rnonium pro:Rtcr it:: tutum

cO;{J!!re 'U{Jtu!/fi • 71[01 igitu1' attmdmtes. Ecclefiz:Std hoc (inquit) ';Ol'Jfofficit ,qtJipfl' .

quod 'llotfQ'lfmnitM ~;efola ,o'!flit~li9m: ~~.. tlmJumboG Eafefi4 pdfit cON.lrart't;mjlattJe-

;te/i .. ljI :nutJ1J!4, 6-6' }r.ejintu J.,IIJNirlJ,mz ,_ re , qNodnon viJ,tlJP vtf-z,JjJ < S'-.ntlt ~tgo D.

JuximU4 o rartllo(-srrlfitniu.,,· iDtis [alum 'lI0- . Thom, Iolemnitatcm hanc voti ad pmmen ..

tum dfblY't did fl1t7Jtnl I/JI"l';tum.d poi tOfJ· dum matrimonium effe iudepeadeueem :l fla"

tf'a{Jam milt'J"imOiJium tiiriwmtthm ljuodJf)o. tll!O Ecclefie, ' ...

Immiz;4tu11I fij,f1'jt p11' fifol ptionem ja," j oral C. '1{ibilomintu.fi fenfus D. Them. jnrpkia':': .

nt;'v,d p',. profifiion:m ~xp1'ifJtJm, vel tsci- tur nullo modopotefl conrrariari deciiioni

. tt4m a/iGiJi de Rt!igionibtu pel' ....IpojioJiflOm Pomi6curn.Narr,D. Thom.[o!emnitatem vo

S,tiem app?'oba:is. Ira. Pontif;:x • Nihil am« ti tam annexsm ordinibus (a'ris~'1iJ_a.m prefcr

plius probant verba Gregor.Xl H, in Esera- (ioni regula: approbate ponle df" ("x Ecc:lefi,

Ulg, ·..A/emdent! d"mino, vb i inquit:~.oJ fon . conflitutionc:,& ordinatione , fed diuerfimo-

jidera1Jtn vote j(Jlemnit (Item [oIA Efl/efttl de , nam in facrisordinibus fit ordinaria ((U

tolt/lithti()~e imuntum tjfi, tl'i.squl huiu/mo. confecrario ad miniflraooum cultul diuino,.

di So.ietaris 'votA t41lU1tji j'impliciu,wt/ubjlan obligatio vero ad conrinendum illi adiuc8a,-

trati" RtVgio_nu vot~ab bac_fedef#iffi 4d1T!i[. qne diciror votumcafliraris, &iohabilitario

!a,iUaf/_w rrnttten:es m fiatu ReUgiwu vert ad matrimonium eft fuperadit.8-lI. ex fi:at:uto

C01llj1,t:J.i qt:.ippe q/ll pit' 64 ipFfl fl.iet.ti d,- .EccleGs: ifii ordinatioDl.At vero in ptofcfs;o

dicant.iltqu~ :Jclu tratiunt .flque diuinoji:l'ul.. ftc re&ulz non adijcir Ecclefia tX fi:;,rmo fut).

tio ilHll mtlncijJtJn/.S, ergo Pontlfices faren- . ad profefsionem , cb ligarionem conduer.di;

tur roram folemrurarern vori ~" Eccletie con f)- fed {laCutO Iuo accepraz traditionem, & msnIlirur ione effe -nuenram , quomodo Ilare po- .. , cipaeionem-hominis-ad rdigiofe, & conti-

re'l.quod confitlat in al iqua fpirirualibenedi nenterviueedrm t &. hac accepratff:'ne: f;'da _

it iOl1e ex: 1\ poflolorum tradinone emananr i, pel Ecck6am(ql.lz v ticue ex Ilaruro Eccltfi!

&. quod de iure dmino obliger. arque ex DJ.- & ordinarione ipfius ett)dfemial:tcrf('q!Jirur

tura flU (it annex; effentialirer votis rehglo~ debirum conrinentiz perpetue fine a lio noVO

65 fell eorum profefsion] ? ft.turo~eo quod res Iernel derntlra [eu tr2cli--

. ,S::i qui« pOt~:~ aliquis dicere.quod D. 'Th. ta miniflerio diuino(quod D. Th(1nl.('onf~cra.

pt. lOCO non dicit Iolemni rarem iure diuino, tionem feu Ipiriruah m btT:cdiaiONO' VO'"

".j!l ~x 11:t~O~.l ;-ei e{fcannenm voti5,&' profef (at) non eft amplius reuorshilis t6;!m :+ ip-

Iioui RehglowrulDl red Iolum a.ttenda fC:CUD: fa Ec;tl,~a._ltaque ex inucntior.e, 1k codi-iTu'"

tiOQ~

i',1

'"

.

Pifputat. lIt

tione ECclefil? efr,quod talis traditio feu min A,natre.Et ~i: inomni Rc!igibnc in~enituraJ.i.

cipario hcrninis ad cafre; $I: religiofe viuen- quamaneJP:atio~&[l:adit,lo hominisad dil1illu ,

d.llTifiat,&I: quod l1cclcfia ipfamaccepeee, to- 'fcriJi~ium, vr ex verbis Gregor, XII 1 ~ fupra "

tom hoc ordinario Ecddi~ eft. Ee 6e folemni r~latls pater probamis ¢ife vi::r(;: in !tatil.i"i::li~ ,

ras voti que in i Ita accepratione Ecclefie , iii: ~u~[o ~in,ittbu~s v Ora firnpl_ii:ia in Sodeta~e

tradirione hominis corififiit , ex irillitni::ione ' quia ~e t~du?tJ &: m~ncipant feri1itiodibino: '

Ecclefie en:~ fed iii reiigiolis, hec acceprarid ,Sed, J?.a,l_l~t:l~us fir mailc~p:ttio hamin!! per

e!lad catie v iuendum perfc,& direde, ideoq: ~ota h~llphcI~,~a,cepU~li:meEc~kfi~ no irre

fine alio n:amto flllperaddito.ei vi prior-is ac'; uocabih ; (e~ cum PQte[\:ai:e manumitrendi;

cepraridnis renentur c~fl:e< ... mere,ideoq~did~ In .alijs, autem ,fie p,erprofefsionein l.d'regu-

tur effentialieer illi an rieeli; fCilicet nu votO lam approbaram ~ & votUlrtfril"ernne 8£ tunc

fie acceptaeo ab Ecdefia~In ~is antem"qui fa: :EcCldia abfolureacceptat iiJam traditioi,em'

cris ordiriibus initiantur .coafecruio minHhi &: tunc dici~ D. Thorn; roi~ihniiari voturn ~

fit dlreCte adminifiridunl cultui diuihOt quod,rl:tndo fitabFolil~a tradi~ib~,&.:icCept~tio v~ v ero fic ordinari cdl:e viiian.t eiigidlatutum ~_, !ll hoc loco cnar .ex 4. f~ntehtJai'utn, & fupra

Ecclefiefiiperaddinim confecrationi ; ideo- :8 2. ffqll~lt; 88.art.7.(!h:it. ." .

que nondicirur illi ordibatiorii eIfentiilitet .: ,0;o.d v8ro D. Thorn. paUa!: )J-ilferentianl

anneiuri1~, " , " Inter Iolernniratem vori idieCbm ordini [a~

, Qy_od ergo S. Thom.Inrellexerie folemntd.':' fro,& illam qua: d. profefsione regulz, appro

tem nanc (qua: Iublcantialiter fit traditione .' pac:E oritur; quod prima fit ex natUrO Eccle-

hominis, ,& acceprarione Ecclefie) ex ipfius fix,feci.uida dfduialitet annesaiain ex iure.di

Ecclefie inllitrii:ione,& ordinatione deriuari, ~iho , oporret diligenter attdi~ere"erb3: D~

prreterdi&a 2. i. quaillion. 88~ ardc~i.quod . Thorn.Nufqiiam eO,iindixit D. Thorn. quod

en: ex inf\:itiltionc Apofl:olorum, qua: vticjuc Iolemniras VO[i religiofi cll de jure diuinot

inllitutio'pOlltiua Ecclefie dl:j fumituretiam aut natllralii:i:r (cuetTeiuialitet anneta {btul

ex his quz Meet in 4~ dift. iS~ qclZft: i ~ art.-religiofo. fer.H.liXit quoddebitum continen- 2.quxll:!on. 3. vbi inquirr T fine fJolum[oltrn-. ~ire dl: ,dferirialiter anti~xrimfiat"i teligiqfo "i~tul', quando ali'l.tUJ pr'd:je"tialiur ji tl# .' peq;rofersionem faCto ( ftc hoc Joguitur D. Deo diuiniJ/I1'uit#s maritipando , quod qui- ' , ·.Thom.qui Iolum crat fuo teroror~) non veto derlijit pe1'ji"l'iordinn (rgieptiontm, &prtJ: C"' :fuk,i:~j:ioni facrorum ordinuln,& eit longedi";,

fefsionc17It:l1'tti regu!tllUbito modof!l.C1~Jrlli . ber[um, ~oqlli de de~itotontif'lenti,~; aut de

ttt in manum tieu iJfJi debet rttiptre ~ df alys {olemnibte,.qti:i [o1emhii:Hur vomm . Et Ie-'

. ei,.cunfiantijs qu.t{tcllnJuifliur.iti!terminan . cundo dicir, quod flatus Religib[us per pro-

tfir' t ali as ,.(ilt effit V otum fo l~rf#it quatJlUrn-. fe (5 ronem fa dus non i nal get 11060 Ilaruro Ec

tumrjut,tj_uii prijltet'etu",tjuid. u:,tali p'1'ofif clefie.vt habeat annexam obligctionem coi"-

fio,,~ no'" fte,.~t fob Pdtijla te eorum, qui "Higi,,' Hmmda::.ficiit iii~igetftl[,eprio fieri ordinis,

ni pl'tlfoni. ieee D. Thom, ponie Iolemuita- fed eflentialirer facta profefsionc habet :U~ild

tem voti in' rnaricip'1tio'ne ad diuina offici~ ',' ium hoc debitum. E.~ tertid ~ quod Iemel fae:-

nonquo1110doel,nnqtie, fe'd (ceu'Aoom Circiinf-: fa ifl:a profefsione, & mancipatione nominis

t:iRtias,auas detertnin:uit iura. Ex derermiaa : ad religionernnon rnaner amplius reuocabi-

. tione ergo'iriris ppfitiui Hl:a Iolemnieas vOt~ Iis.Et biiitlS rationcm [umit D. Thom.ex dllO

. depend'et ,: fieutdixit Bon,ifaC'iu5 i &aR'eruit bus principijs.Prirnemquod talis folenloirai

D.ThQn1: , ,~ ,_ " , .' _ ," fit peraliquam traditionem • & m';mdpatio~

"'", rte(J~r(J,,~lkcle6a por~i~ ~:otis bmp!ici-::, ' . n~lri ad diuiaum ~~feqi',i~l.m feu co I Uil:'i Ceq r~ b~\~ adlj'c..er~ fiaturu1l;1, de dir~tt1endo ~~t_r~mo, 0 ~~n ft1fcepc10 facn,~rd,"ls ~on.tna(1~lpat feu

. , mo , (jcq~: acceptarc= ea' ad 1;er~m re h gl,onem J ~ru.ecra_t ad cafle ~ III end II m dire a e, fe9, ad,

n:rho'1n',adn'li tit iffadditiOiubus ad j. parti dlIn!firandllm alrari, ~c1 efi~ vero fie ordin~.

quzftion~ H:'3.rtku!.2:.argu~nt~ 1 •. aditll~~!is ftatuto rUQ~Iligault deblt~~l_, vt cafle V!~

fa: eius [olunoht. Q2.od defado his temp on- uant, v nd~ ca~J ras ."~n elTe?tJ:od rer ann~eh7,

bus feCit Bcdefia in Societare rem protmis;' tur {ufceptl?m ?rdltl1sfacrt , fed ex ~atllt~

qui pon bienium'tria 'ior:afirnplicia faeiunt,' E.ccle6a: adiungirur .. At vc:ropr~fefsl.o re,lt.,

& funt verc rcliglo6,6:c acceptante Ecclefia gtO[afit quidem, & inueuta efl eX,ordmat,o",

eorum traditiol'lem,& n'lancipationem ad di~. ' ne Ecc~c~:l: approbante r~gul:.m.& acc,ep,:a~

ulDu'm feruiCiUln,ita vt fi. perre ipfos receda8t. te ~radl~Jone~ , & ~an_ClpatlOllem. h01~JnI~,

I fin'e licentiS aut roanunilifsione ferc floc apo' 'V Quentls & profitenus;vnde eft ddl:m.atlO feu

I _' J, (oof e~

Approbai.ioqo6tritl1! D.T.hom.~

A quia ad contincuduin damr, qu~ ramen natu-' . ra voti.iiarutum fupponit acccpranris Eccle- . fire. Sea nit ur Iecnedo, quod Iolcrnni tas In \1 0- to religiofz profefsioeis (feu flatus reJigionissvr profdfre) no eft exibtuto fuperaddito, & accidenratirer fe habence ad ~OU1m, quod foJ6 negae Ds'Thom.fed ex: fi~tuta coofiirucD te ipfam prefefsionem iufua rultura~quatens O:arutum,& ordinario Ecclelia: acceprar iJlam rradieionem ex manciparione hominis ab~ fo!ure;& quaf muteum comr~a.um traditi~. llis~& acceprarionis conllireir ; quod non negat Ds'Thom.quo poiieo reddirur homo abfo lute confecrarus, ~,dept-mulls per proftfsio-· nem ad [pi riruale obf equium n:ligionis. & ie- . B reuocabilieer .Sequi tur eertio.quod cum de'; creta PpnrintUQl nihil.aliud dicanr , quam

, quod folemniras vori ex ordinatione EccleCia' j &: conilitutinne eius ell,nce dcteriniIliln~ quod fit ex conllirurione {uperadie8:a vore feu profefsioni, vel accepranre ipfam profeffionem,3: eraditionem homini5:,vt fir:.broliJoO' ta~&rolemnjs maucipatio ad diuina.nnllo rno do coetrariantur D. Thorn.qui foJelllnitau:1D jfbm pofllj~jn rradirione hominis, & acceptarione feu depura rione Eccl eCtx ex iuRi lotio ne Apofiolorum,Oll ~ deputario quadam confecrario dicitur.Huic autem traditioni,& ;Ie"; C ceprationi Ecclefie.que eonftituitvotum fo.lemne di xit dfe annexum effentiali rer debi .. rum conrinentie, quia ad hoc fidllud votllnlj & deputario.vt ad obie6ii clfcntiaif'.& perle prime non ramen dixit (01 emni tarern non e{~ ferexJnO:itutiolle Ecr.h:filf:, 3utfiatui rel igiO-O: fa incommuni accepro ; ailt fine profefsione habiro, dfcntialitcl' , vd de Iure diuino dr.

! ~ .

-,

ton(ecr.1tiohominis diu!8e ad cafle viuenau.n.&' Qbedi~mer,&c. ynde cumad hoc di ... tea; mancipetur[~tl contec!e:llr ab Ecde{].'l two inJigcc OO~O !latuta adll:lO~CntC er deh~ .... tum conrinencia, fed dfentlahter wnfcqul:tut";qui.f, ex ipfo dr7nt~3ti & [pecifi~o obiecto.huius confecrarionis ad id deflinarur, Et nellt c:l.Ii K. coofecratur ad conrinendum Ian-. guinem dOlnini,ira re/igiofus. ad carte viuendurn· & rieur confecrario calicis, Iicer fit f.1C-ra

ex i~i1:itUt'ione Ecclefie, ramen feme! facti, nec indiger nouo ltattiw fell ordinarione adfd confecracionern • nee pateLl: smplius rolli, &. relloarl,,·it;,l COI1(ecratio feu defhnario hominis ab Eccleiiaad calh:,& rdip..iofeviuedum, licet ex in(btu~j(mc Ecdd1a:fi-;_t , ramen fe-

. .rnel fa8:a noneli renocabil i HcfpcB:u ;cias ad t quod fa.d:;1 eft J nec iiamro Iupcraddiro indi-

get ad d~b irum conriuent~<e.~ _ ..:

fitb(}c dl fecuodum prmcrpium quo inirifur hJ'.'c ra cia D, Thorn. qui:!. Iciliccr, res qUf . femel confecratur ab Ecclefia J licct ordioa-

.' - !:loile,& in!!:itutione rlla ie! Ecclefia faci a e.rarnen re ill a in~egra manente, confecratio illa toili non potel.t,necreuocad,vt pater in eali-. eeconfecraro , 'ex inll.iturione enimEccleuz en, quod confecretur , & benedidione ipfius ab ea inilituraconfecr:uur 1 ramen dum c:11ix illteger maner non rollirur confecrario , me de nQUO confecrabilis ell. Er hac tpfum deduci~ur elt iIlo Lettitici '1lc.Qf!.Jdquidfimdftt. toil C()1'1jiCl'a_tlJrJJJ ja1Jflum finE/aNtrA ~I'it domi w ,r:_.,.. amnis corlj"etrati() q lid qjfol'lu1' au hfJ';' mineno» l'cdimetuPt ergo Iimiurer cum In re-

. 1 igioio profeffo ex vi voti ab Ecclcfia accep ..

, tarj fitddtjnnioq!l~(hm,&deputa.tjo{eumi cipario ad diuinum obfcqllium in genere v iuS··

. di religiofe in c:africate,& obedienria.Src.illa depiltario qtla:dam confecracio efl: ex Ecclefilquidcm, &: Apollolica rradinone deriua. .. ta, fed dm~.&:e, & effenrialirerhabens anne ..

, -l:Utndebirtvn ca{iit;;tis~ & obcdienria f quia

ad hocdirecte , Vi: ad obie':hvn df~nti.lt. &; [pecificum m:lndpatur,& con (ecrarur homo, D

Ex qUibU:f principijs Iequirur did aD. Th s, cebitum concineuriz annexum Iufceptioni fa . cri ordinis ex !htutO' Ecclefie.qnia ex fill natura, & fpeci fica racioae facer ordo non depu tat;).d continenrrarn.fcd ad miniflerium-alra-

- ris.profefsionis vera VOtU01 depurar ad con-' tirlen~rl m ex fua rpecifica ratione, &- obiec .. : toJ&Gc eflenriahrer habet annexnm hoc debi tum.VrvL~ confequenrer vorum folcmnereli gionis non ex Ilaruto fuoeruenienri habet debiram connnemia , fed ex natura talisyotii

annexam,,

~·EC.JMA~.AY(1'4 prop oftti, •.

,

Ex feonP.libuJ irritis non -",Ittlr jm~

. peJi1l1tntum ,.b!icA h,,~ . .

nejlfitis.

S·· .1'bb~. in 4~~iiiln: 4"qmrflion. i::l:r.tl quzlbun·4."d J.docet:Reqa omnIa. m;fl Jimmt;J 'Ill. fldunt JPonfolia non .tJ!~ j}onJa,. Ii" ,non le1'mittunt tJC palii(j1le"upti~r~f!1I'fjini!attm fie1';' Circa quod rdpln: de(l~JO JU" ris ineenitur.Prhna dl AlexandriIJI. III capir.~J .At"JifIJJi~m~de fpon(alibus" v b i ¥ <>.

- .. . tlff¥

.'.:

~'~~r%~~,~ -,. -

:A ' =.': '"I. '

.t "~ •. " '

rtlc~,III~'·· ,

J~ip<ti~~i:.°tt~ ,_::;:;

'·:tifej;.; Ptbh..ibui~~[pi~l~w:~ni~s fra~~i s. t~~dj~~~,,:~ ~liiji~lln; tempore D. Th~bt~ t;~ri fu'!fre

al[enfrat~.I, .9L1~af~o.nfa~;~t;r.ac fr~ms., hi;e,tEn,.\.{ ,v.hJ IvmcdeC10or.elIlAlexandn ,qua': ''''"1!~.'''~

.de rponfaE~o trqta,h~lff~t: $.I;:'l_1nd.a.de~di()c·~"{~f!~,:c\ln~~lijsdecl'ttalibus .authorirare G ;Clt ~ap. V'ntCO de ~ponfalt~L1s tn6. ~? BQn~~~~ii(;,>,(IX~ ~pl~eaa: (llnt; per. S.Ra "MII'nlH'h", ... ..,:l.<: .... "

faqus yIl~.fa~cJt _q~!=,d e:c~po~ra.liQ_~~ P~~I~;tf(··,rl1m~ r~mpoy'e.D. Thom'~.i:lm iJI~: :1!i.. C~r:~lS, ~tu.~fi PI? 1~~gUII:\1 rat1.s.afhQI ~a.u.s~ i)f~:··\.,:·.eran~·etlil t~:1 t IJ! ':. cu~ . preceff eri t !~A,"""'; ........ f:lgloll:atlS" re.ltg)On.l~, ~utalf:- q~~ws r:~N~'}'::;i'flf9nU~St T.~pma,& ipfe f~pius citar . u~ndill!: nl1l,l;)' I dummodo o,:'!l h~t. ~ul_la ~.~~!li!~' ,o:r~ tatC!,fi,ex .Hh8'~f~r:et3Jibus.& _i 11 diuiduali

d :fcctuC01.;j le.n~ U<; '. oP'W, ~ttica.x; ad. ~(Jl~e~jJ::+,';.~cJJ:at:bQI)(;:~e,x.t~m Al I=xanurilU. Ioco . .

, .dlelldU!n~& d,1~uu,en4uFPJequentla{p~r.rah~~;Ut~4<:'c)"g~:e.~at)~y{~~ '.' .'. , .• -; .~'. ' ' .. '.

~ vel ma.tnm~D1.at !101~ aurem ad p.r~c~eIHl~}~!i<,;;,;';:· ~{l~d~nlnglmt .mrer affil1lrate'HJ'JUI;~I'IlA'~

d i{rolll~ndutn,. t qlpe;hmt:'m~lIT.' pUlJll c~ ho.ne:-)::X.\~i.ll·j.peU:i m ~11 f,li 'nl publ icehonefla; '~atis;T,e".riadecHio el~ Con~llij rrldenl::.fe~&:~'lt\:t';c.unpJ¥,;,Tl1.t1e~i.r{:~uod if! 'UJ'~ ~P. u.,'." .~U~i;·'~'l"~ 2.~.deR:~~orm~~t~m~t,nmo.I)I!' fa_p, 3:I~1'. d':J:)i:,t;fe4'H9.n:\!:nt:'~d111.Wntu~!Na,ne;xrr.c . , ' (:1 t: 1 ttfl!tl.epubll~-d: hfJndlat14: 'mp~~t~8.t1l.m! ,;>~J~tL1rd~.afQ,f!Jf~tf~£e~ ~eJ~Qd9 ~~linJ,ta~Is,~' .

~bl !potJfolta ~lIl1.fu_rnque ,.~tlotJe. 'V,a/ldA 'WI.:f,j l ;,[,i¥,n0!1~p~J?~hlt9,,l;;n~q~ :v,~r(ldlm q~o~ ,II al

t~u~t,farl(J.l./.'1no~UJ~p"o,fos to/lll~~n I;lac~~e,~. ,'" 91~.,ll_1I,C!o.r:~:l:be;t impedimentum- u,,,'uu.n-

,tla decifione l.t:1tlll t Ecclefia feq.tcntl<tIn I;>1l1~ Ja: ~ctRet~~Tlfr),& conrcahar . '

Th.' Secunda dfc irq faCta fait .. pOfttcm PQ,t~ "ttlr~iC,i;i~'~QJ'tl1t n tum put> 1 ~ce.. . '

~P~.Th.a, Bon I t~dQ. VnL~Pri rna, df;c~fio :f.Ii~:iti.Il~~,jf.stgQD.!.h:i~t.et.affi~j, tC'Iln.~':ln

fl.::-Ia ante O. Th.ftb,Alexadro I,n. &.~~o ~ , "i¢IIl)~Pt~Ql.pub.h~·hoilc:fi~tJ,$ t..:",',~;':T'" .. rilim'..i

d\f.ir.:lilta~quomodocontirail1aml()cutus Ii. ~pedjmeilnim hot

D.'fhoin. :'. ' .• ,.:: .. '> ;"., .. ;,~';; ,,::~n9d:en~Hl~affiOita~.~"'· _:.-1_" __ '

,. fl!!.idmn difliqlltate ,opprefs.i ~i«;:unt Dilli1:!9i;;;,;filli~adS:lqll~p'ritll~, ex .ijelrO{Jlnl~lti(}Ilc:~.De

T\lom. non vidiffe textura .. illum;Ale~an~r·i~~~:ba ~~Jut.tjroiorcr-

J I LIra P .. SlnChez. lib. 7.de _ma,tnplomo dl. ' .'!.extetideb~tlJtad ---..,.".c ..... ---,-

·put.6 8'.num. 5. S~d mihi .porius. yidctut. if' :: Vn(k· ned;iml~nrl\m;l':Hojr.;_

fum non attel1ditl'c:ad locum Diu. Tho. Na /&:i.ffinita

,~1110t:Q fll1?radtat9~ex 4;reQt.e~'ltiarl~fn.·,'eg.~ :;tii. Er.D .

. prc~~ ~. D;)~or .~iqt rexrum A.l e.~~od,r.i_di:~i::,c:)~;~YJ.o_nfoh4, .... IU .. ,~,U'I'~ l"~m,",

cetrs III arzumenro c fed contra; ~td'(JlItr~ii[;';!': -;Jttu·1mp~~Un~~nl{4ln'~'4~i/1:'#4."'P'l!;/fJ',(

, .!It qfJ!ul..A.lcx;J;JMI' P_ap:~ p1'obi~tJit muli~·?t:~:Y;Cllt rem qt4iJYI,4iWJ &14idam 'l;il':j&Oniu'lgi,.quiaf,.~~';,};'~6. ita & ilh

il'ifoJfuc:rat d~[ponfota~Et in margine ct[a.2!i~~t1,'j.ir:>.tem,jll~lm '. .

tur hoc-cap •. .A,l auqientiarnAe fppnf.lliblls~:}i.i;:'., R!~d1·t probabi) , ; "j':~n<lr"l'

nee eil aliud in qllo A!exander Papa il fUITl Clt:;}l. ,FxDuraQd(l iH~ dij}·41.q~

.Iinn clecidat,nifi texrus iHe ill roto titulo de>' " fit'pqfl: deciilonem;l\Ol!ifac.H ,

(ponr;! 1ib\~~,et'gQ v~dh D. Th.rcxrum i~lum!" 'ea~q~le ~Ol)fen~l~m ~~eCi}lQoe;Ale_x

, -, ~!fi dicllnrD.JhOi::.locutu~ ,e,(fe"lI.lXt~ ~dJqtqu9ddeclll0A!exnnd_.rl '; .. '

'utionem l)atl1ralem,q~lla [p()pfaltJ.lrma. no . In calli quo perfone d.efpoI}lar,a: .. J

fum lponfalia,& fie nihil cauf~rc pOU~lrLt ; ~.. , impe(:hme~tl1lI' irrii:ans fpo~fa1ia"

fimiliter locurus e£t Iecundem mra antiqua in . .<;confcnfu Iaitem prrefumpto lila ebl·at"l;'nr ..

~ap.fi'Jui!defPonfou~!~t e1l,.l.7.q·2. &iux:/ .. quo cafu ~pt_ime~?lait l)on ' ..... : ., . ..

it alitlq110rUi11 eWOt~tI~ne;;n ri 911~rqJle pet 'D 'mf;'p~uill [j~kI,.pU~,]C.~ .ho.neI\~t1s " .: no~<" B:mifadumVIII.qu~ fl1lr POtl D. L hom.op61. ,dt:rul[ cntl:~n~IlS,11Ce~ :I~~,lt !gnpr~mm~:rp~,' , pofirun Ihtutl1!Il elt. ~ ca SrI ueller y. M:l.i:ri., ' . ·dirnentum ltnta.ns. D:~lI1o 2llte:J1_) ~.?m!J.'':l

monium S.rnlO1. :q .• diCto 6' .~~retu s. Th~.; ., V Ill. pr?:c~I,~,t,GI:HI~ jnodo'; .,q~Ht ,,:\1

cum exprel1e citet ipfurq tel(t~ Ale:rJildrl;_ [emper orm, }mp::~mlc:n~u,!,. publ!c;::' ;ho

qumnodo po'ter~ dici '1004 Iolam rationem - " pdh,tis ex fj)o!l(a; lbl~S irnns ex qua

nlCllrliem,& non eius dccilionem fccutus en? . que C3UG1,di~-n m()t'? nO~l lit ex ~ffe~ll. _

:io illo anrern cap.ji qrt#:s ,J1Pon~ue1'it. non' . .fenrus • y ~lvC (j qUi;; fCle.~ler. cum ,~pph~o t:

:l~itl1r de fponfaliblUi,irrieis.kd validis • im- .menro m~lante.ccl:~brare~, fp.ollfal!;\ .~. e~;;~;!it'~

mo aliqui putant effe ibi rermonemde[pMi-, videci(ion:S~oIj:faclj no~rcflilta!'f;t l.mp:d~~~:if:~!>?:'

libus de Dr:fCentiqnx facittnuconinglilm .id~ I l;I'.ent~1[npu~,I.IC~ il.?~Cft.~ps, :190 propre:r.m;\f~~gc

tt'.l~ ibi Gr~-iilnus infinuat paa illum tc:itl1., l'cd.mentii.1ll0l irncaauz fecpcu:n Ie.fed Cju!~':~:~: ,' .. ' ,

. ..... \.. - '. - "" X ~e::; ,;',,(.,.,~:;iq~ ,.~,~,'

~l .... ·

.. ,t~ ~:~~,~,. . ...

. ,.~";:

~~

. ! ~ ":: P! . c ~ ;,.'!

:... .. , .

\

·t:< l4-6 Approbatr6db&rin~ D;Jhorrf·

d ':drctconlcnru~( quo cafu determin:1tPi:1Il!~:Afidnbahitab'i'!is,fci(;,l1dLl~11 cit quod D~ Th.r·;' ti feX" non rdult3fc talc impedimenrum) eO·<:·~'JHJ. j Ol."rt. z.:ld '1-- vtramqueopinienem re-

): 'quDd qui (cien.tc:rcurn rali impedimento co~:".~(· ferc,&, add,i~ ab Ant1. exprefle ~eneti'qll~d fie,

>:'<}:::~~'/ ·.trahir,pr!(uillltur non haberecori{fenru~,vbti.::,·.,· ,111bab.ltablhsp~optC[ ;b~u~d.:l.nt1am ~alorJS)& ;

': :::}::~.il.:·.,: .. 1_:;:\:~ 'alltcmd(;efi conffenfus 110n nafcebaturlfnpe'-:,;~ 110c videtur fib! probabilius , fed no.tut pro-dimentmn public~ honcftatis (ecundum·tJ.eci.,. prie fenrenrie fiui tum adh~ret. OfulJ'dir etlilri

( .. <,\. :" fionem Bonifadj. At vero decilio A1el:ao::, !ll!.i14quid tlthor: /i1,rrtti-eWtm'JtjipArlitlijtJ;"

.: :,;'.;,;.~,:;.'~.' ••• ,;,.:,.'.'.;'"":,, dri Ioquiturdelpenfal i.bus contrad:is cu~l~'" tJfil';nJ'~~'o t'mdP'r'Hifsi~ fUnb T~'1hU;".OlJjal.~ ..

pedi menro irrieanre rgnoraro ,atque aucQ~;.' . VI II IlI'!.Non urn rempore .: .nauigatfo

"', ~ap G ne con(fenfu',. quo cafu ,na:r~iturimpe~,'; .1JcsmQnfiraueram l£quinodialcl habiran. Vi ... r:' iliraeiitum ,ficut edam docee Bonifacius; ,~r, de Caiet, 2.,2. q; 164' arc. I. . ::'V;,} vero. ·Dil1.,Thom. qoando dicit omnia, impe~:,' .: Pril1J(J~rgo propofitioeflquod inter ccelos

,I .. , '~Hmenraq'u~faciunt (poMaria rion dfc:''fpoh~~,i;:·.:' 'darwc [patiiidiuiGbile alicnius corporis. ita'" t':llia l' non indacere aHinitatcm ~ loquitur/de:: fph~rf non fintlibi cotiguz.Scj~l1du en ergo. ;imp,ediillentis fcienter pofiris, &llcui.igIlO:-, :~:,':, quod D.Th. in 2. .dif], a.q.z.arr.a.ad 5~affeJt ,'ratis, & confequencer in qllibilsdec:ficPn1f~'ll~1:B folutione quoruoda"qui dixerunr in ccelo for-.

,:'!" \/ .. 'IllS , quo caf u non loquitur B(mifaCltlS~'Qeq9~i;:.:.; 'f!landam df e vocem a b eatis per coofractio-' r'" .... ·,':,\\:ttAlexander, nam loquieur AJexandeq.qua~~~~~';;.>nem ipfius cf.li!ii,adquam explicandam vtit"ur

t,.:;f,'.:.;<. ;';'."~.'.':, , .>:.:.;~Ir!do imped,imemum fllir ignOrat.lllI1j"prfn'¢,ip .. J.,.?, :.i~,·.;~i 1j_uorulldam AftrOlogor,u. m exc:rnpJo?,qUi inter >:',>, ;'; ',:\' \: ,,-·.:(C"fi tic poftea inaentum quod effent conranglnneJ'!"~;:c.i\ua~ Ipheras qll~ non poffunt fcindi , ponunt .

:j:·iix;\::;:;c~1<;.~!' :vr cx:preffe dicit textus~&Bonifaeius exdpjt::,;~;:" aiiquod fiJaciumrepl erum corpore diuifibili, . i;,'~'Yk,:,i}'::;:,01~(:~l;t::} . filllii i t' e r caf urn quo fpol1[aIia funt· nulla ex d e".: ·c urn in i 0:6 Ipacio fi t motus pI ane tam m fecun .. ~?)!1}?'~}~:1\:,t~*"1i, tech, conf'fenfus'. Et moueor ad hoc, tum quia. '.. d urn mot urn epicicli. Vb is, DoBar nee a p;. . ,;.~;;; ;.!f:Wr:<~?;~'} n. Tnqm~ non IxqtJiOufcumq~e fponfalibus:~ . probat.nec reprobat illamopinione, fcd vd.

,.' ",ih:y:~;:;'~;;:;l\':ill1!:,e~i~is .dicitnclnnafciil1amaffiDitatcin~ . . tur ilia in exemplum, imo ill fine arr, ponens •.

'J.:~:;r;\':;~:~'fedtutic:qu·ando fponfaliauon f~nt fponfali3, 'quod'ca:]um empyreum 'non Icindirur per n;o

. "'J:",':, :,:' ti:Jnc"aut¢1lI impedir_nehta faciuntllol'le~c. . tum beari concludit)~id antI;» de bi~ v~~N. ... ,.tfponfaliot cum rorongore ,quando nee realI-I;!':. fil~ i""r:um!ft. qtJia~.tc(iJ8 dtt,rmin5itlll', :,f,~*,i::ttt') ·iiec:prrefulI1prii.ie Iponfalia Iunr, quod ell:"~' n~cl'iJ:iotJ' problJtf.tr . Non ergo profert in ';':jI'l:';q(lln~O i~a.fcie~ter .~unt quod,eis, de~tl_c~n(-~C hoc iudici.um fuum nTh.fed fu(pcndir, Iicee

~.,~.' [eofl,s; CUm qUlae:l[preffeD.Thom.lbJ dlClt,' exemplo illo-vtatur, • . ','

, ';.:0' c:"inipedioientoithotato~nfponfalibbsnaf- .'.' . Cielerum inalijsloc1SexpreIfehcoatfpa':': :"\' Giaf£ini tatemiJ.lam ... v ide,-~ Jeer, quando en im- dum aliquod inter [ph :tras.c~leftes, ~t pz t ee ':.'i~/r?teriti~perp~t,tlijtiPU~ro ant:~ pl1b('r~ateniin 2. de Cot10 ~ca -. ~.ill tine "bi i~qlli.t: Qr_~ol 'tiled pd~ [~pren~~II!,~r!t0ld~m dlcer~t D. Th s : it' earpora C(f!!tjluun,fph<t~tlrlJ~,fi tn~ Gem ~~n~ '\;:de quocp~queal~QtmF'c:dlmentoIgnorato~ " gunt,&- flmt GontmtJa~ idYl tmmedldt8jibl11'1.

'quia, eO: eadem ratio; Iolum.ergo nega t 113.[ cr Inuictm "miunlia,nec dhtiiquodrorpili int ei'

, . f6ui tat em incafil que ponieur impedi inen:~ . medium qZlodJupple at varuit ate mJPh~ral'Unf

~'(',' ·J;:~\Ifl~~ht~r).a.!qlleade(J cumdeeft conifenfus ~tl:l 'VI quidar:z ponunt,fiquel'e~ul' enim ilia,corpo .

",j, '. . .'''~~1~rr~UrhpHue. ,'. . }'a ejieo~1Qfo,ct!.mntm:hahlll'fl.tmotum c;r.fuI1

) ,., . . .. . rtm. Vtdcndlls eft enam Dodor S. 12. mer.

'.;','\ . . ' \:,;} >,' .,' I 'led. 10. vbi ex Arifr.; excludir i1J:tm Afiro!o-

~~,' '~~~:AR r I C V LV S I I I I. gonim opinione decorpore intcr~cca.sltt\: frh,;:

I . ~i~'J~ algs propofi#onibus in fifund(J . r.1S. ~a~eex pr?prii Icntentia !lun,~ham D.

:i:(, .... /.... gln'h. qliietfJiJ? D Th. tenurt dfHcirpus medium mter 1i~hnj$

kj' . " ..... .' .. . . cmlefies. '

/1:~~/;J-·,·.:t>QJ· Vziidecundo genere obietb fuere D. . Situnda'pl'opofltio en, quoe rantum hnr

:~~';~:\<~""X;;!?r '. Tho. itiprimo articulo, quod artinet ad decem cali edam numerande empyrcum.De

.' -. :>{·,<ti:i\,·Pbilofop?ka. nonfolum non ~en{7~tis effe i_l) hac materia locurus efl: D. Thorn. tutu in : a

\::;~{':':.~r~·I.1cfen(a.bl1es opnnones, fed cereus probabi- . dill. Ii~qlli locus cirarurab <tdllet[::nijs J rrtn

~: /1:'J:\~t;::;liote~,vtfUls Iocisoflendemus.Sr fere omaea in 12. met. cornmentzndo Aril1otelcm~ I.e

>'~.t';l;rfj,t~aaauitn!l iA philcfophicis.Sclutres exami femper Iocutus dl:D. Tho. iUxr2 ea quz vf~H

-, 'c, 'r?l!;~~abimus inpra:feilti, qui- aliquid difficult3ris ad fua tcpbra ex aflrologicis obfcrr.ati1Jnihu!;

..' .:t~i!~'abere pciffunr. Licee enim pofsitquishere- firmatii erarv Ille ergo locus exdil}. J 4 Iccfi-

..;,:rt'in 1,?toPQ[itiont quod zona a:quill~Ci!aj~~ ~lfc1itetiar\1m~ valde p~uii yr~c tlr.5 ihi fo'ern

. / - . D.Th ..

~ I

bifpuudl. < Anic:IJil. 14?:

'. ':D~Thom. inrendir explicate .Immerum coe- A:!~ll_n(!Dm AIFh',?dum Regem mouerur .qua •. ' . "'.,

.lorum afsignarum :i.ltabano, ilken,im~U: tj~"r",dragiota nouern rnilhbosiannorum. Nam ·V.t ~,' .'

tttlm:artic.40 Vtt'UfnfJU1~'Urus ,rzlo~/Jm fOrJ~ ,ihi4emdicit,$, PQctOI' :~t5tiot;.u, tJ'iq~{ ,~~

uenimter 4Jii~~tu1' J Rahal'Jo~ A(sigt:JJuerat . -!QruriJ nor. p(:/!iml.vijitper'cip;,fod idfirumm-' .,

autem Rabanus Ieprem ~~Ios fcil .. enlp~reu~' PI4/lr.otfJ!/cu ,& /J~YJ,jja,(,4tl~nib~ . ,&" qlsi~

:ch.y!lalhlll1m,(yderelltn,t~neum,oIYqJplum~ , .dam l{)l;l/fl~!)]u te7!Lf!)t!';b:'~5, dliipar.ui4.Mo~ ,,'

, et hereurn, ae ~eu~l. Explicar ~,u!em S, Tbo. '. ,·~!tus, aurem Ill!.! tardl!,s,itptls p,(lng,~fs,imo,t~ll1": :'. '. has Crel?s.'J.UL! !t,es ftlllll perd_uc~t. a4,co~":"r'01,C de~rehenh.l~' rlllr~~ !teet CIrca. tempo;<:': • 'pota ra:lefha~ reliqui qllat~l~r~d lll~ ,~rpo~ ':'\J~, Dlt!.~~OID,~, ram dqll() I~Otwn, dfer. qlli~ '. . "ra ele~en~~ha. ~u:e ,p.ln,IclpaQt,ahqtll,? de ":;:~iA.:ph.onr!1sl~~~ cogf!O~1~1~to.g~piens; ~alij' pr~pn~t:ltll1us Ccel.I,{~ll~ v~l cl~~'.tate.m:, veJ,~:gHU1 C1e. ~o.t,l;fRutatlll:~t,~ \ ~.tr~i1~e:~por;i Diu. altlt~ldlllem titus. Etin illlstr~l1~ pr~mls I:~ ~"':;::;SThom •. t1Ol·ueHlr,~= Reil;enun.Alphoru.s n;~t':-

· cxphcat Rabanusfph~r;!.s(pec.l.ahte.r, ,fed ~~;,:'!tu!Js dt,afli1o' 1.S,4.QC·Q:riip p9(l.Dio,. Th.9.,m..

· g~nereln~(ll fub c~!o !yde~~:~, ~~tell,J~!t. ~ml .' ..•• :;;'!~lam~~ res nOfl~;r"t"adbue,~~?jn() fir~a~a. &;, feptcm orbes pl~!1t;tarumt ~t ;I~l e~plIc3,t D.:;~ ",~, DIll' J;ht?ll1. ab ea ab~lf).\lJ,t.-, vel ,e~U$\ no;~ . Thorn. ad J. qUIa ornnes llho[he~ Jlabent"B;<~idaln. norihabuirj fed de, cttlorllffi nnmero. aliquid de1Ji;lphlno, B:. a1iquiq ~e, nellilt(t::;i:~~·~;[\pit!~rui(itfh~ i~hil1,odv fque ad' fll~, !C~P;;':' '

, Ceelum anremchryflallinum eft illudquod e!1:\{~;iramrH AHroi9gos 6.rln;H·um.er~ t;nOll'l ux ra. "

· ~otU!n ujap~a-num.& c:l~et Ol~~Htd!a, &: poC; ;:;;'I~d9uodru~cdru,~~;rip.grpH~pert,~~~fui.r~ . ,',f. ·~tt Iupra c~l~m fyderellmJed hcutfub, cce~() ii'~';);t·" 'Tertl:l pr~poji/,q,'d!: .. qtl0crl~,'!O; 'qt!otf. , fydereo contmentur O~I1CS orbes h~~entc:s",';::".!me"a~flr :~{p~t:(bUJlrU{ihatifli~{"'lqH ".1(1;

I " fte llarn fell p l:u:etarn.,~lc ft1~ c ce 10, chryn.11 b.~ .,/,:;,:~(tma,tf"'la flil11anOaJ~ ,fid. 'Ji"~ritita.'s to. GO no du~ fph3:l"S: inrelligi po(funt, vnnqua:' len .. ,'. ':'J1.ltert.e.,~:rc+ g\l~n~1 ,~1otal,dUlne{l: qll~dD~ rifsimo- motu voluirnr fcilicet rron,us nrbis~, '~:'Thom. J;p,:ut. qu~n.71.·at(icQhl5. m:.s. re ~ J. alia qua: rapidifsimo, idcfl: diurno mom cj;;~,' ,./¥it:at _opinioncs.· P,dma ;Qi10d n:;ate[ja. ~.' \I'd· .

I rur, quod d~ primum mobile', vrerqueenim " ',Afllb(lanria: p~nifi, r·c~it~.,S,t;Cl1nd,i,l1!i~~<r~l: ' orbis eHGLl!! Ileilis, Et rupra ipfos.el\,clXiuffi.: .:,:";lur denQ~idm.at~ri.a~.qua~l,QpiQj6f!e[l\,9jc,it· .' empyreum,Qiare c'i hoc loco non poeell d~~",,;:~polTe' (ll(l:i.lled~J' qria"qnode;r.vi .code .. , , . .auci contra D. T hom. quod, Jolumpofueric: ..... '.'; ~rat~oni,s h<lbet:qU3.nti ~a$j :QWXi:6. ~ v;ic'r. 1l,1.\l~,.

. '. decem ceelos.curn nonexprimar, an nomjne:'!";i.teria;- ~ &.pdfflmll, .rubie~~u?,l, flibJf.'ql'Cptiucri . .. ~hryaallirii inrelligae vnam folam fph:n~h1, .:C>:fortna~llrn tf~~i fi~f:q\lod,c:~ l~~cjp~r(: ftl~':"' . vel plures, ".' !,:., . .", '.,' <:;feqlle~tcs.fO!J»:as.·fubfhln~u~le~:I)Ol1~f3.Cl~ . .• C(eUl'u,n ipfe DsThom. comrnentatus A-.. :.Jlll;:ntjra~JTl,an~ndo·in.geri.ereqtl:tntit3.tis~

.'. . rill:ot. t i.metaph.lca_9,textll 4ot. oecafione.:)'~ accideiltisJ¢d.qqiliraufit;&: couertitur in....•.... eius quod Ariff.docetde n?mero. fub!Ja~tia~, c ':;"ll~:Ioteria.m~pt.ip.1;;rn!qll;J;d_efe:nJ~atgc[)~ra:IO-··

. fum Ieparararum ; que runt tot quot orbes ... nt fubfbnttalt;;l.~lllfuhtt gem;.ptmms, • ','t .

cceleffes qui ab i ofis ,rnouemllr~ditre:rit de nn- , . ". ,'~bjd~m 6griificat\qlut~ at1j; d ic~f.l~~_~. QtJotf mere fph~Ea'runi c(eleL1:i~m. vb,~ (icjnqu~t: ... ; quantit~ accifit 7tiir~culo!Jvinf&prJprie-: ....

. Conjide,aniltim ~jJ ljMQrl pojl.pt'un~,;~ latH),:, .. 'Iale;nJu.hjl:a~,:Id!_, & ideo p~t9ji rr:dJ;fi;rt. i1'i._j"

,. ;mn,.Af'ijlot . nO" c~mput ~t, nift lationes pI IJ-:- . 'l.m·U1'fiq:iC fi: I~ m fM{fi an.tza J;~ , &- -d,mmfo- .

· nt'tlSrUI!j, qt~iaeiUd tempQrtnfn~dum tr.~t 4e~, nem •. Non ;ergo fen,nr Diu.Thorn. qll~?_tlr:l- .

prebenfos t1JtJ,~iujlmal.tH1,J:ftxa1'~Jm.V nL. 'lOmll) ~lltm?e a~C1dc,ntls ?Kiht;lltt':,IiJ.lrl re-

· e~!flim(mit quod pBt.tta JP~d!ra.fn '1uafo.nt: ,bus ~e~le!at1S.mill1~y,c, _fed In ,m~tcrutl~ w.n~,

., .' Jle!Ire_{ixtl ef(et R,:imum m(Jbt lel,&mctcY' 'uUl,,>~eru 9lUIll3 ':!HU,te fn'!inlla~lt1g,erl~ratl;l~l~;

.pmnum pl'tnczpmm, ~ed p(JfleaJepn~et!rtU ·D··"quod cO~lUe~~entl;USV1,1l~ t:f\D. T.1tl. q~l.,m '!/J au .A:j1rQlogi5 intJttl~ jhll;Jrilt1'J:ji,!~rU1n_' ,:,l".onere cre:lt:?nem m.ll~~,u~,~en.ol1? •. pr~re.r.· ;,uontrariUln pri"!; 1no~«!~:'lI,jJ~·,n~,ij1edf,;, ,:' ~Im p_ropte.r:~,\1~~J:;!.~c,t~ru~,ql~l dlcm;t .non , iptodfoper1Pberamftel1~~';~fixa~iimJit aNtJ," ; ~rean:1P,~~e~l~m c~r~O;~km ,de~1c~o .. p.r.(et~r

eircumdans, ql{£ ,'~~()lult totu'!1 ~~lffm =«: ~3.~q~ .aB:a, e~t~ m!~1~~[11~~'\I::. ~l(1r l~

,- di;trno,& hoc elf prlmummobl!c tptoJ mous-, :. ".:J.dA~lbaLdj& • .r _:Z·9s,n,w3. ~l t~~·3' ... e~ ra:

v , turJ.primomotore[et:tJIJa:;tm .:Arfflot. Vnde, ",.: n1ell.vttahlq~cop,mIO!:ernJcll,.(le c;.r:ea!~~m: .:

· pater quod temporcDlt,~1. hom.nondum erat . n,o~re mater::I:, ve: del,;otmerfjon~ quan.dt<l

deorehenfus przter morom I que vocane ·tn:- . tIS ~l1 mlterta~ D.~bom. probabrkm. nTI.l-,

pidationis in oet:;_mt fphxra~ alios tardiOl.~ .', t.1Ult, vt pjtet in c1.d1il. lZ. Sl1~ft: ! . .1~r!(tJ:.l.', '

iI'lonls quinon:.crpha:r~ ,ontier).i~Jquiqi fc: ,qu::ft.4'·&locom·2·p·vt yll:H :wr::n rGtl_d~".

. . 2. . gl-: .

tF<

. j

"

,.\

','

I,:" '

• ,'o{'-',

, >',

~,48 Approbatjodo~t;ii1l: D.Thom;

J:aitt1r D.Tbom.licetextlU:eritqllod mate. 'A (u(ct;~ra;ur decrero diuir.o.cius (letermir,a· t~~l.l, vel i Llbih:ntia panis redear.eo-quod co'.:·' rio, ~ei, i pIa condirionuhs veriras formenlt,,'

uer!a. fu!t b ip,!llllcorpuS Cbri11i,rame quod .' tanquarn ex condinone ex Ipfo decreto , ve~ .

!loin rn:ut;ria creetllr,vr probabile admi!lt>~" ex eius cfficaci3.SubiatO auremomni dccrero

. p'rob~bil ius! quod quanjiras ~?nu~rta.tl1r Ill. . fell determinarione Dei, res ll1a'let jnccg;~. ' . rn: r er ia m , hcut pams conuernrur III corpus. .nofclbjliscerto~?-, determinate ex let (ed co",; . Chnlb.non iamcudi:<itquddqui.tit\ls ill en":, jeti:u~ahter"licet Deus couie·auraJirer non

tirare Iua accidentali nj'anetl oco .materire in':·.· . cognofcar.quia decrero v cimr'adderermiod-. .. " ' ..

his gH1i ge(lerantl.lr~.x'fpeckbus. \8;: ita (equK;<. dam ilJ.i'm v erirarem ,de CJuo dicemus inf.q .. ·.·

tur Caier- fuperjlhimI6cL1m~1.p.alijqt1e Th()~:' 14.ag~ntes de.diuina fdenda. .' ..

miit;J!; l_ic~'aljqu! volucrint mZllerequ:;~tjti,,:: . Tel'tiatme,l'ii4tJonre1lfuljcunt,Calurnniofe. , tern temper vjCt niaterJa:,f~d non eIl~~c llies,' o!;;.ijcitur,nam 1.P~q. 89; ar.y, oppofln.m-de- . D. Thom:,Nec_argllmer;! qUl: vazquez 3' tp·.', . eerminar.De modo v ero quo reuiuifcanr , an . 0)0 .N~.dJrp, 19 ).'. j.ocnrrahanc fenr,emiali)/ ... "'in rota [uaquatir3 ~e Ilarim.an inrninorj iux-

" 0p'po~';i ~:qi.1idqti:m1(onuim~unt. eo quod jn~B' ";; fa d.ifp?!lri,onem p~niteiJds',~ caruquod noJi . prfnClpi) " D,Thom.fbndo nos fatemtirquo~~. ,';i; tota quanrrras fiat.lm dernr j ail alio tempore ]lbe( ens crearum oofle conuerti inaliud co~/::;~.+detur in hacvira.vel in rnorre.S, Th. non rl~~' uerfione rotali.non folurn propter~erjficario:~,~!~:i;~:: terminar, Iediux La varias opiniones.erid mnem v erborum qui bus Iacramentem inod().,~;:: . rer 1 homiflas.varie feurirur , v.t cit.Ioco dj~

:conficifuf, fed propterin compofSlb~lititeo:l:·'.,:,· ~cetur,& rbi videri 'patdl M.Nuon.& B"oe.i 'v'nitJs o'arur:ecurilalia;nuando'h:rc .conueit(~:)· . in Rer~tr.de'augmcmo chariratis , & 2.1,q. tnt in iiJam;& ita PQt~fr, De:lls,vel ~rcare no- . ~4,ar~6: ~od vero in fub~anda menta .re-

uarn rnarer iam ;ve I quanciraremconuerrer C; ...•.• ~ .' uiuifcant.expretle dicit S, Th.ihi~ .

in mrrer iarnfic difpofrt"m".ac4et'erminar a m > !!Jlarta.npn pe,.iiri~t ad a'rticuloJjidei D d~

ad hancforrnam, ae Il-v'creiu ilia di(poGtio:,: fifo. Non diftinguiwr hie (enfus D. Thom.Ied ..

nesprxr;,(siiTeot,de quo-hie n6eft locus djf~ . crminute referrur, Denm efleprout demoaf- .

, . putandi;kd J,ufficitdcclara~e Ienfum D. Th. ··tranlf ratione o:nurali,& atriugi rur eriam i.~ .' & quid probabile, & probabjlius iudicauer it,' ... ne fide dicit D. Thorn, non (fl', articulum 6·

• in hac parte. Suo vero loco..idef] 3.P' q'77~:: .dei,{ed preambulum ad fidem I.par.q. 2.<1l;:r;.: .

traEt;:bitl1r~ : . . ~. : . .: . _ .C: -s.ad I.D.cum etJ~ •. vt [uPe.r~atllr<lj~~ Autbq~~ "

Co"ca prop,')jitJones :rhc::o,!Oglcls J ql!lr In· .' (tim omnrporenna.S; oHlnlUmprouldeou",&:,., "

· b;)(: fedeoblje1Ll.nrrr,licet pluicstaquamve.i alijs, que ratione narurali non omnino prp.:: ,

r~ i nob is defelldendx tinr, ft'. ex pJieanda: fui s '. bantur,elTe art ic 0 lutntigei.docet in (}. 1 + de _ ~( .

- c' locis, ramen ilJi;r.qupiel faJfo,vdfine debita . "verir.ar.9.ad 8 Erquodfic fit~principate cr~,,;.

· intdligentia cppoourur.breuirer .fnobis Ci"l.i . dibile in quo alia credibilia cotil'lttlt.c()c(:'e,

.; plicabumurs : . . -' ..•.• I' .:." ..• i.2.q.t.art.7.Mdoifeft;lri rarnen multa per;.'

: P ~i ma, D em futura I!/J,e,.a [01 u,snieBtlYll -: -.', fid em, e tiam.q uoad ea q ue na ru rali tat ione de

, . ltt(rcognofcit.Ert meraciiluru11ia)cli. -exprer-::,;:· ... Deo potTliOt cognotci;« t de facili eriam ab .

Je D,Th, 1. p.q. f4,arr.'13 .prpbefDdiiorui- .. · . his qui demonllrariones nefciunr s cog no fci . riue,&cerro videre futura couriogeneia ill fe - pofsir, docer D. Thorn. I.!p.q.J .art.I. & I .. , .

ipilo.&non Iolum inluacau(a.· . .... contra Gcnt.C.4.& 6 •.

S Uantl1 ,Jutu ra cOfJ..dit ion at a non cfJgnofiil .' fJE,inta. for-mali. vnfonu hyprjlilticre dI

D (j.j·,niji pe?'(oliiefiui(i ~Nt1(qu:lmhoc dHic ' qU<tdamjii#o. Ipfa .obiedto eit lrera litho.-

D'Th~!n;(e~{'I1~qilelhOIniHf qui ~~ hac re ..Na.uq.pat.q.1.~rt'7' (icciici.( p~~ho.1!<t~ c 2;;llr~dJxert1 nt Del1n:tper,c~meal:Jraea coge. D 'Unto de qua !oqurmur,non 1ft me.eorea/Jte,., ..

· r.ocere ex p:mtl'cogno[cen s Jed obie.Cta ip- 'fidfictmdtlm 1'tJllonem tantum,inhufIJ4tJa 4U~

· fa condi rionaralibera.ex pra::(~tra natura {U3. tem natura,qu. trtal,.raqttoftdameji}"ealit',. _

• ante on-ne decreru Dei_l1oP fundare cerrd no-. !fl &- ideooppo~j8f¥fel'e > quo'djit quiddaf:i, <:.,'

.. ' ti~li. red coniet.tUl'ale quanr u el1: de fe • quia C1'tatum. N ullus autern ita intanus elt. vt ve-r- .

" non rnbcnr de [e dertrmina.tiverita re,feajn . ·.Ill vmonem temporal emponerctealirc:r u,i .. 'cliffcrellmi ad vnf.,~ei :litera rarte.VIJde~:ad • flentem in Deo cum fit imn nr::.bjli~.,J~d fo-

' .... verit:lte dcterminandi If) con.d1ti{mati5.qua·...]om in crearura realirer pOl1ifllr.JI.xc aurem

-. donon aoporurur c01'.(hii::l necerfaria, fell ne- '.3. D. ThOfTl. eriarn arfi'rr:arlJr.~An,verQ ifLt

" (I; r~itJtei I:lfert:m;,lt~ cl! Ie t"n ditferens! &,~ . V'nio fit (oJIJn:'rel~t.io ,.:111 ftlo:d_us.· it] iqui<; ;J b·

'. q~J.foteLl Hare OppOll~U , Qrport~t c:l1lOd v d . .folutus nu:dlaus mttr huniilOltatem>& Ver ..

. . . bUJl],. .

. ,

,)

. ~.

Dirpui.lr: . · ,;;. A rtlcolltt., .: \"49:

bum, analiquid aliud dinerf:! quzfrio en, in' :A dicit perrinere ~d iri-tcG'rifarem' iOClHj~riis~" quo variant Aurhores, ~ ruo loco explicabi- . : .. deinde ad f~bfl:antiam OcfoJill;r ,optiioe tit.· tur, S uffi~it ~ i cere quod fecundum D. Thom~/·-:. ~i!-l§':V ~tbts rdlringitllr,ld ':~~~Mrl,aO!p~~,'> •

non ell aliquid fiall~. fedreale , vt te!_lec {~ mte~ntare, [Jon pro i:iferltlal.lr.a:m)lle dl~:

ex. parte h~lIi1anitatls~.. . _ .. " .. '. .. ,',:( c.et~on llegeffiu~ aliquandov tiQ'lmfiu: fU!b::

, ,S~XI4i In &lmjC&?'dtlO'n: ralrcu ,.Oa'Ytl'btb:;.,.. fiantJz pro effentia, ,fcd ~jce1(plicll.~ Ie, Se-~'

N oz:i & (/]~t'i'ni t~jlam,mtifimt eJ!et)~ialit'Ji,~: .' ~undo ,_quiil dic~t p~Il~ThoPl:~e,p~i. hl~~i::

.. tut ill»; lit, ~ft flngUlJ mitu·. D. Thorn, non ' .. ~ 'U.t1'.f:ontmfongumu ,Ots ~:'''bu,Hif~ &ali~:: .. , - r dl xi c eff: ~ II a.v cr.b.1 ,J e .efi_en ria for~~1a: ,f~d d~: 'j;mZtt~nis njci •. co ~o'do 'fJflo ·.,i~lu,"J yi ,tJi'c~'ri.i,;:' · Iubflancia.quod Illxta ipnus dodrlnam tnte.h_: ' .[ecr.:i.ttompanu. Dixerae lautem artlc'.praoce- ,:. ._ Jigirur de (llbfl:anti~quo:td integrieatem non,', dent.~l1odformQ, confe.c,ra'tionispanis per';:·.· quoad eifenriara, Verba D. Tho. Iunt j. par. ,:' quam facramenralirer ·6tma. (olllietriO dt: qu~U·iS. a.rtic'3· !J..!:t.idamJi.xtp.unt'qlJod d;,:h'"~' ilt:l;~Hoc rflr.prp'rM m~um·~e.rgo ~ foj~io" '.

fieb/ia7!tiafrJ1'iit.i huit/4 ej/ h.l)cfill;w, qt1oddi;',;T}! modo die.lt perfici ~otiu¢r6ol1f:mfa"l!liiniS'i -: .. .~ ..

Gitu1','Hi: ejh'aJix [sngmnis me;, "o1'ltJuted"Fi illis verbis, 'Hie Ffl fa1J.~1J.;j m~iiJ;~ 111.1oifef. •..

ea rtt~ ft qlmtZ!r.s cd hoc i1idetfJi' indj'fllni~nl,i 'lr }l:IlD;l.efiql~i~tdl igi t~ilJa folum df 'mla~:~

qUJ.l eJ.tjllJe -f~ qt~ntur fmit qUildam 4'ete1'mt{:::;f;\Jia'eff~:, :qui3. iJi:tfbli,nll c;lfcntialf:t furittqui-;"

,,~t;iones p?'~dj c3.ti, idr/l fanguinu Chrijli,vr; '::j};~, bus perficirur.,·cohil¢o.rlio, 6.:.1i t racr~inenrum~ .

· de p:l'tinmt'fJtUntep·itatem eiufdem I()mtio~.;::--~, S1 .. :lUt~m alia verba .prerer ilia. elfduiaija: '.

· "ii. Et propte,. ~,]& JiC;Jt alfim~/iqj difan~.>:/~ effcilf, ante eorum prbla~~oilfin hOll' po(fc#" omnia fl ip~el't.ti a! unt dtfof!liantiafot'm~ '<!I_~ ..:~ fieri, conuerfio] fi enim p~lfet, ergo,! II i~ Ilon;::' .' qu~ ad b~,;: quodpo/ltd}'equitni' J RI£,t,!u()tiip: :./.~ prolat] s.lliter dir! cqrll1t:rtianelll.~' &: j:obfe-,:.,·

, t(J.m{J1J.~ft~e"itii ill. mei l1umoi'i4mfotietii__();:!,;}.: l1~cri.r~ facnt~entlJm~i:jui~l1on ~~t tO~ller~,:,' .' E ~ Infra, dtpmdum YI e "go, quod omn1 a PI''' ~;:>;.,.; futn,elfe fa Ill; U! nern r&:.llpn da n Iacram en-r. . diaave;'ba_~ntdjlubjitJnti" form" • Ret pfr;;<?A:. iu~;etiam6rdiqut i:p~~Hrer quia. omittf;r~t;f,:. p"imlJ,ve1'ba cUff!.dititul'lHic YI ,,,/ixfinguf'·.':'i'·',' aut i!1l:l')e(iirerur proferre~, -,;;: ..... _ ',. .,'

, nism:i/igli!jk1Jtu1- ipfa .conulrfi~,"!it'ijrL.J;7;\<,'.; '. ~a?t i1~g_an~?I!l':nbri e,~"o~e aliqitic\' flngum~m '0 mo'Jo,quod.ClRm y!tfufJYJfit:ra-:;.,J.:' per!:~nl:rea~hl1tegntQt'em forpl~,. & non ad .

. '. ti(Jriepa~ii, f ~;"v~"h,a _a,jte~ !e'lu,"!i(J. ddi:g!.,:~,Ceff ent i~1 ~mra.t~~lOein,~·~ti~ v}ii-i j s eiemp~~,s~ fJlllf4r vtrttt4fongultJtJtjfo/i. Multl ergo, h'l~i:,~,'< Tho.[llIJla:expIICatltjv.g~ til facl'2Qll':mo peetelligum idem efie apud O~Thoidicere qtiod.:~' nitenriz':fatisfactioptrtii1ei: ,a.d lublhilti~7" . i lla verba flint de fub G:aqtia form:r:-, ac dicero<j" - . Iempartem facramentiilQn'ad eifehtialerP~ ~. quod limterfentiai ia J'quia quod pertinee ad~-},< .. ('onfe[$ioveilialiu~ 11mul cum aJiquQ m?r-l.:, Iuoflantiam facra:f.Jlebti. perriaee ad dfen-·:;;':taliadiil~egi"ib.tel!1 pertinet ; O(}l1 ad dIen';;.'

· tiam' eU15 , licutetiam dicirj.pare. qti~O:iog.:.· ) tiam confefsionis. E~ .in. forma abfolueionis 6'0. articulo oltauo. quod.fi diminuatu~~a!iJ.:,' .. fildicattir I Ego i:bfolttote oJ pect:at~J t.,is ~ 1y

· quid eOrli,p quo: [lintde [~bftal1riaforrn:i: fa"\ti_\ego,&JY. a.peccatiS'c?n~urrut1t. ~htegral;i~~i

. cramentalis non. perficimr facrameneurn, .. '".: .. ac.lforma[J'li~oQ eff~htJ~hter. qUIa, (ine ,1111$ .

'. Nee pueam h{ AuCl:ores. pci!fe aliquid per~_.',,/p'erfidp?ffei~ '1{t~oMa~ r~fpoi'iGoP.,va,i~ .tmere adinregritarem fub(tamirei &: non ad ' .. ;ijtiez vbi Inprac 4. quod. 10 Iacrarneuro pce '. eflentiam ; vt Vazquez: affirl11at J. romo F~"i nitenrie, fatisfatl:ioor'dinatlll';,d aliquid.dif~'

~ ·part. difpur. lS'S. c,ap.A" vbi vided po{funl:,::':';( tinttu,'n.ernpe ad.j_b~,~ti?~e_mp(e,:x ~ ~ Ideo .

aid ql1<Hallegat;cap, 2" . ,." >c:;:. eft pars inregralis qua: ~laU~ cth!cn~,t,.).h~",

:, ~i~ilon;imtl Dlli.Thdtti~fufli~ie~rer ei- :p;~~etprl);£er gr~daro}ei:~is t2m,ep eff~~lbu~' :pli~amt. mentem Jtl3.~ j 9u~d 1~~~I.t'!lr de ,?,;;:,~~te~ratur t~~U,01 [acram.en}p~. I~ fOI !l13 :?,: '

· {ubl1:aol1a. forma: pro l,Dtegntate; Ilonpto"_:tem Ilia, pro n~l11en Ego_i~ apt'H'at,u_ tuu; .' ratione eifenriali.<l.:!.ad ex duobasperpen- .\ :,)icet ooocxpriri_iantur.l~ffiqtn~cr .cUD intel- : .: di potell -. Primo, quia incitatis verbis di-:':' "li grJotur; v~d~:Equ~~e ue ~ effie1 not pro lata j •

. ;ti,tDi~. TnoIJj.quo~l~a verba :p'e~tilile!lt~d.. . atque nq~ pxol~t~i, ~el!i/llbIJ!~el,:eaa. ~lla au~,' .' mtegntarem. Iocnrionis .• & poflea {ilbdll:,.. tem.~erp~!Gl pr(),<l!~blI effu,td.~rtr, 6:(. [\0[(

· quod Iuncde flib!l:anria forme. E: idel~l ha.;.c.:: . '~!lb ~rite!hgumll~i .o,tl1 profer3._ntur ~ ~ l!~ vel;

.. bet in 4. dillinet. 8. qux!l:. fecunda" art]culd .' ~ebet' e(feFtfenuaha, vel aCCJdeilt.ahaJ &: non .

fecundo qu:eO:iuoc.primi. Cllm,ergq hoc no'; llltegrani:1~a.~.,... ...•. .. ' ";

· men fuhtlantia fit indlfferens'ad dfentiaw; . S,d2t~.taclle)quod lOpnQ)IS \lcetf.1Uf .. ,

V.c1ld inregritatem, fi prius {an8:. Tho~~" .. Y ~ 6;~.~

..

..... '~"

" ,

.'

( ,

A pp r9batiod;~~rinxDj Thain}

f<lCl;io foU'refpicerer pcense :tblatione,& nul~A:· bumilitate delinqufllt'l non puca_tjtJu/ihi "0.

10 111odo e:r.:ztl3ffi)etii vr pars (acramenneft,;, ua. condmmatio,um acqtlirl1 , licet per "O~ in

adhuc cu~it ratio potits.quia refpeCiu ipfius. .: conflitntil1foaj'lJeJfaltemfratrutodrmnak;/" abl:ltionisPcellz non coucurrir fola 'fatisf~~' .: 1tmfiqftmd~t.Etq.6o.ar.i.ad. J~SiptC("tq/ aio,fed etia comritio,&c6fc:fsio, ql!~ & rol-. inquit,nonjul'lt pIJblicafedo~cultaJ &f'mifJi~i. lnnr prenam ~terni, & altquid de tell1pOrali;:.:' " tiU ;udicandi imminetpropUt'o!foium,pl!lefl\.'. & t:mtapote~elfe~ontricio)quod rotam tol·;,,(> . cum timorc,& bumiJitaUdl'guere,vd iZfdica . Iar~& ramen adablatiocem iftius prena!' nOil:¥~" ,.e,idq~_eprobatexAllg.Ergofiand6 efthuic', . ccncurrir fadsfa8:iofacrarret;llis, vt pars ef~t';: vltirnedererminationi D~Tho.nec eft quod;~,J ....

. fentlalisJ& fiQcqui non porsidub6fierc,{a~~.[:.. nu obijciarur.Videamr Petrus Bergo1l1enfj~; :: , cramentnm, ergo bene fta t quod ill fac~ameq~;,.> ' in concords nti] s dub ~ 7 96> ' . ,: .

tis rcfpe~u.e~u[deeifeaus·porsitdari'pars i;D~.:· Secundf1 propojitib.lnbomine dl tllntu<ttJ/J' . tegralis fubijantialis,$£ non effentialis;:en~.<r',:.:;~forma.Eftex prdT~ D. Th. &. communis Im:cr, '.

, . flUlilite~infotmacalicis aliqua verba pofsi1t'~<" Authoresi& a nobis probata 11) Jib.deanim:i

. . feha here, v t pars.integra! is,&' no vt dr~nti~H8!b:\ q. J •. Et mud: de idenritare corporis.Chri ar' · ·lis.<l.!!od vero dicirur deilla.panicula,A,p,:'c(]3. foluitur aD. Th.J.p.q. ;o.ar~).ql)od efl idem.

· C4ti.s. Refp.~od ex v i figtii~(;atjonispo' fu , ' corpus nnmero propter identirarem fuppofi.,

iueelligitur.fed ex mareriacircagu'i cadit. ~)~g:p d non nature. Reliquie autem SanCioru nolt cirtiifb.n:ijs quibusproferrur, r:a ~x vi vetpp!y:. ," .. funt e'iufdc Ipeciei c6. ofsibus,vl;i carne villa •.

: AbIQ!uo~inditfer~llterfeihabet adibfdlnendii';'c,:. quia vrdicit Phil of. 2. de anima tex:t'·9.& 7.

a peccatis, vel a cenfuris, ~c. £t l:amen.con~;~ . met. tex.H .ocnlns, vetcaro morrui liquiuoce. currie in regralieer adeffeCtii abfolutionis , l~.", : . eft oculus, vel caro.per mortem enim corrfip 1- . cer no elfenrialirer. Similirer etia illa veroa,'" tur carovera, &. f.t aliud in Ipecie, non pore!};; Qp.i P,.o vobis 1fonrktu'l' ~ &&. fub"inrelligi' _ . autemfieri aliud in fpecie amitrendo diffc:re~ poffum: ex circumUatltia.& materia circaqui tiam animalis, v el v iuenris.quam certum ea proferyn~ur.fcil.circa. co'h[ecr.1tionE f:lngt.:!i~ , i. amirrerefiquidemmorirur , nif amirtac erii~' nis Ieorfum a corpore .• ~ria1T"' r, 'fo I a jJIa die a- , gradfi generi cum corporis & rubftanti:e-, qllra' eur Ric. Yl Ctllixfonguinisme' .. licet ex v j fig"'i .. mutate gradu Ipecifico.non porefl genericu!; ni6c~tionis nif expnmanrur, non (ubjntdli~." manere ide quianrea erat,qutlibet enim fpe gaJ1wr. Ergo parimodo fe habene,ficllt 1ya. des co[rahie genLls,& mnlciplicar, acq; adee peccaris in formaabfclueionis.Ee Iicnihil in' G diflindnm reddir gradum generics in Ie qni;

· conueniens 'habet Ienrenria D. Thorn. quod' ': erat.in alia fpecie.El'g9 grades genericus cor

· pertmeanr ilIa verba ad rubftt!ntiam forma:,,' poris.qui erat in (Fecle viuefis,Yelal'ljmalis~

calicis inregraliternon effe,mialiter. . •• ,)eo mortuo.remcuerur, &:a,.Jiud,corpus eft ill

j S ~pti;n!l p1'Oprijitio: In Ch"tJl(J nonfue,,",,',,:~~' [pecie de nouo prodlltl;a,etgo no remanet for; haliitu pt1' McidmJ infiJi. Loquendo de, ha- c,' It!a cade corporis.que anrea erat , fiqaide ad' biribus Icienria ordinis naturalls.&: :expe["H;~ " hoc (oln pofferremanere.vt darer idem dre -rnentalis , nullumin conneniens eft: quodin;", .. corpons, Nee obllar quod viderur manere,

Chri{1:o nO. fuerinr per-accidens i nfuG led pro ide corpus In mortuo,a.:;in villa C;ii eifde acci-

prij S l &i bus scquifiri, v t docer S. Th, 1: ,p.q~. dedbll! Hoc enim.eflpingni libra judicare de

9·lr.4·retraCi:as quod docuerat in 3. clla.l"'_; . veritatibus philofophicis (oJuex corricefenLoquendo arrreaidevirmeibus moralibus 3C:' .Iuum, Nafirenimet ca.de forma corporis in qui6tis"D_ Th.nonnegauie fuilfe per accidens, ', animali.S; in cadauere mortuo, ctia reOi;lne- '.' .

infufas.De quoibiagerur Deo dante. . . c -. ;'., ~ bit c:.adSform:icor.porisdi ex carr;11lerefit ig-

., . '~;D" n.is,:,cl[erra!~Qt s~guis,m;c.e~im ~fl.m~iol' ~~

7Je alijs!ropofi,ti~ni~IIJ. . . no mvno qaam a!toiBdic mhll'(pecla!e addu

. r';. ~. .. citur in argumero de ofs.ib·,& reliquijs 5:10. ci'

· ~ 1 r_ca. propofitiones~}qo:r: fe,al,nt ex !Jcr~·. 8:orii.fed ide dice~e.pofsiitd' onmi corpore-in- " .

•. ~nllclo Thad~o.P1"tma df~quodextftt,,! quod fit,tral1smutacio!4l'remafl~t eade forml. .

· '''_peuatl) m01'ta#pt(t'a~ ,ji e:i:4Jicio CQ1'l"-. corporis in omnibus, quod fads abfurdu.efr. '

· plae delinqueme.Rerp.quod D.Th. in4~dill.: . Dicirur ramen ilia taro, vel corpus perrinere

.j 9;q.~ .ar, %.q. i .docet quod pecca tor ql;li e,e, "ad tale ranctii,qnia rnaner eadem m~!l~ria pri

officio corrig;t delinquentes r>eccat,qilia.jn~ ma,& habetordine ad reCurrea.lonE facied:i

digoevtitur officio.ramen in 2.,.~cj'1.t. ar.·5o in code corpore eli ~adE3Jli~,:yt drGitS·, Th,

fie vl timo dec£rui~~S i p~c~atot' forTiplat WrJI l. p.q, So,a.r ~ 3.ad~ •.

2$0,

,',."

-,' , ",Ie

"::'

~ , ;~ ~"

...

Dirp.'~tat.'~l~~, .,,:;st&A·r~,ic. V.~. , .~st

, . T i~'~', iJfultl in e,m'f'JI~a'!on' ~ A~aJ'''~, ~~,~i,t~. ~O~itio.ne eii_gi~ P~~tife:i ; ve earn i ';ut' / P'''J',tlftIJr' qUtlii E6,Itfo .,.rl/.~' 'lWn_pp[s"". e' c~,p~ene l:1telhg:;t~ils " ':i~ltin nl:1J1tl_El-b,ca, difce~ Ae[po~. hoc ,~(fe valde prooabll_e-, ~,~~m- : '~I,.~!hQ1Us,. hO.t elllmiloneU:.rorl4jf~~:,djfd,pilla. ~une(hcetahJ t~oea.nt etTeom~m~cer~.~ ,. ';'\i~~s" f~9-~tu5~'~ ~ac ~.nitll t~hdif1ii{s: ii~'fi~ Ira vtoppofitum tit herefls l&.,h~c,~pmlo""'L,:,~lusdoa:nn~; dlfclpliOlfin .y;c ,adei~s;;ierjh1.

;,'nePlte~7nc Ba~c~. 2. :I~ q~ .l.,~rt;,,,y~.'j~.~~:" ',!:;l;'t'l~~HiJ~e.~tLlmp,~~~e~ia~us,·:v~rtW~t:n: "

. ',,'~: ~enu.r IJ s breuioribus 1ub .1· ,!~r~e,~ ,;2.,. ~:" <>f.~~If~OC e.:t .mu~ere, p.ot !11~.D(! i habetb(J::quatn,~d: ~, ,:dl fptl~., ,16 • ~u~. {. Pena I. ,p~r~,i', d,lr~?f'?r.J J ',.!,i;'1i;~~n,dmop'lbusdl fttp~lat,US. ,N,:1rt1&: ~~c" ¢.6i(, . ~ q~:dl:lOD~e J t- m fi~e t, Can?, ~ll?~J~ .d~ h}~~S,~F ,qc?r~,ta o.e.~:, .~t ~eth,Q\:li~(!a.', qui: Diu, (

, Eal' 5. Couarrub.l:b. I,. v,ana~~t? ~apl,t:~!:?'J';f .;hom.~:oc,lll.f~~teH~~pconfpt~~~i: .~qri'~er~ .• '

, . num.1 3. S. An.tOll1n.l~ part.tJ~.~, t:.~~p',~.8'~', "d~fi_mt,~er~lscffe, T~oJ!lifi.~:;~:qtn;,ri~h'iri, :,

': :r~rrecremata m traCt. de Eccleh:l.cap1ti5r. ,mulbusde fa8oatTequltuttnentem':DoCta.

, ·,'SYlLldl:er, verba can()nizati?; alijqueplpresi ' ,~t~. eumg(ld*~:)ligit;NaJ:n:3cpr~p~tr: men; ','

De hoc aueem agemus :a. 2. .traa.de pOteft~td J~. ·mfirmlt:1S~j~ :cloar,ii'litprofl,mciiras 'nolf '

p,:tp:r. . , ,,' .. . . '~,' .. :',): ;~lnper:id,~ati~ur,;i'Se~.t~,meh ,qtii, 1'hb!P:ifil;. ~'

, fJ.!.'Ir' (j' qllod non POle) 'lriJulfl""ift'r~' ,~lro nollleJj,pro.fftctil,l' ,Jalt.~m ilia C!iiQP~ fet:', ' lotJ;,; (Ov!rC,.,u(1. De hacqureU:ioooaliuddl. ': :.are!de\le~~{cihett fea.atf&arihil;m 'eius:i& ., tra8:are quid 1 iceat VEl e_;tpediat ~ alf~ldq~id}?:;t~ljlpli4t,¢'f#fit in ampliatiOllem totis' 'v:idbus ' ,

, Iequatur ex tali mixtione, an feilicet'fpeCics-;' .' umbere. " .' ,,, . • ' :' ... ,-c,' " . . .: , , corrnmpantur fa eta mi:it tione , v el 'non.', :Oe:~: .. ,': S~ Ii qu;;ai n hod proJta,r~PQr~ ~l'~ifhCiJi tas' t," 'ho~ fecun do a g i [ S. Ti1o_tTI .i;l ~ part. q~~ lt71,;' ):,,;~,:\~riia :mul t1 'p(j{l~lil,t ljbiper f9a,~~~' ~;t< jri~ . . •. ','

,ar,tlc. 8. & quodlib, lo.att~c. 3. &: m 4: dt .. ,;,;;:;:·t~re:, qlloc;ire,Cl:antLlr;,&a.~pl~~[]t,do ..' ,

llintl:. 12. qlla:H:. I. artie, i .q1Jad}~ 6. &:re~<':';,';J?, Tho~~ ~'lij~c,~n~ra~6~i 'petfl~a,dent.fepo~ (Oluit quod ad comixtionem alterius liquc;.;.:;,''C,tl,llsf)Je!'lus'lHurn JoteU,lgl:!c,;& expljcare, ~. ris corrumpuntur fpe.des ; vel in totum, 'Ii: <: ,:;:tc~qf~quenter aillpliare,a~q; itade intel.Iig~n-: .

. totum per fun~rur,vel in p~rte.m,lipa!s: C3!!;:{,~;§;;~~,a,~tIf:~;~6t3~.~on,~r:l~1~iO;!!i9.~ ;~rgo iu(H . terum an hoc hceat, vel non-liceat ;lblrnot1"';~h!';:;B~~.l'Potet:lt;qUlJ>iV.erl,Il.S, ~ prop,tlus,D. Tho,

./ '. tracut, necvtdco'qllidcmltrap~a:C,imGr":' rer(ia~t0t.:6~?p~~r~.n~rp,cumi~:C]ll'1,tj~:,lpc~s D. "

~orum.ftatuatD.Thom., .': ,"c, . ;'~rn;Jt!ho~.cjo~~,I.~:.!arJa,~ ('!fGl~li1~:Jnt~ll~gen~ \:,:, ;:~' ,

, ~ > nas , 10 ~hJs'v~r.o n'1'nd~,m (hfputatlOUlbusj ';~" "',>.

----..... ...... ---...,...--. •• :-0, .;;.,..;;-...:.;"-=....., ...... - .... ,:' ',' i~ fit clle~~ilat;t, ~It! pbfsit, ,ad , 'tiil\1m JIlens :"' "'."::.'

A RY·· I C,'V' r.v s . V~ .~:>,t ius PCD~tt~ti!;~*'P"()ilfttlpbl1f::~dc:ieri, ucut .& "

• i, a multisc;tt:rmth(imiffis deferitur, Ad hoc" O" ' ,

< • • ••• • • " ~:' ~ • .~./~::;t·,··tTgo'argn~Jc¢q~~~m '~~Qnnuilfs p61tpmus indi-

Q.!iI.""Ir;:~ mtdhg,'lItarIJ,er J~f;'p~ .})::;>~cijs vb;q\libu:s):onditi()nesY~ri ~ propn] di(- , ..

I",,,m Do TUom. 'Qfsa.u'~ntl " . ;,.,;"'~:~'_cirLllatu~ S. po«ot'ismanifc:fl:adpoterunt,&; .

.' s _; ··',:;>:tiifceroi" -. , .. ', •. .

- E Am (ibi ap~i~ omnes Adeles: illj~ ~~ri't3t'."",: -: ~,. r« r,;init jlt! v bi eu~ckri; & clata rad? non' & amorem D. Thom co'nc'fll:i~!t, vt fe- '~~,' "-roanlfe(\:;it, qua: fit mens D. Thorn. vt illam

re nulhrs Gt t qui elU;~ oomeri ; ·Gntlitatemj' .''''·~'fea:emur ;aut euidens impLlgnatio qua ea re:>' '.!.. do8:rinamque nOB.admirctllr, di(;;ipu~atnmo :'::', ., jjdtl1r,opri~t1m fignuro iritelligenti;i D. Th,

qu~ non am~i~t;~;bus cerre ,verbayrbani.J'[)):& di fc.iptilatus~ius eft~ con:inuatioi& adha:~ , V.ln fzpe cl,t;uac;pdtdl a ad Thole fan?s pro~,',,~.;: ·60 ad III as t qu 1 per fllccisionem tt:n>poru m: ponenda funt, vfcxds f~ciledi fcernipo (5 it?{> .di kiptlli eius habi ~i ftu'lt, eiu [que do~rin~ 'qualltum 8(adquid U'eriD.· Thom.(,li fdpulEW:j .adhzferunt~ ..• Ic di{~ernendi~ eni m genehbu~;, ' loeius ddendcn'aa .. ~~ fequcriliadoftriha tC~,:,;.:). &. familijs, maxi'tI?ufn (acoin &. vim prebatio . neanrur ,'Tmo'-~ p;'~fin:'til4W10riqui[ Pc,'Jnt~ .. \i~<' pis ~bet c~O~jr.ilat~ rllcc~t~io. Vndefi 11 t2ll1 .' . fex )<Jo"il;'Ji"~gimul t.'!t~Pf.tpD .• T'~;:,<. n:~l~ls :,.n~I,~;&.a~!proD .. r.ho~re tc~pore,:". ~t1ffrinJ'1Ha'ltlu4m fnr,"J;'.fII.; & tjlthoJ,...", c1,tclpul! eIDs.h;lbJtl funt I qm (i~ 11l1ll1l mrcl-~

: tam jia,mipit-,ip_fomqu,I t.lli'it'o;,.ilnts oJ •• ;'-. ., lcxerunt,&fecuri rl1~1t vdl:igla ei~~~fic~t Hz.r, pUll" flIIJ~Jtii~ Dall! ergocoudirioaes Junt,::' ~!1~. C:a~reoJ. ~"let~. Ferrar, V l~OrlJt 50- ....

(id quas c;rterz reducuntur ] t)\ire eerum So'·. . t?,FJandn~,~ alt~ liml1es, ergo potlu'S..haben; . , . ThOlll.difciil'ulumconftitmmc.Primajfcftari".:', dl.flllRvt ~lfcIp~h D.,TpOID. ac;, ven.!ho~;

eills doctrinal\') vtveridicam ,:& C3thelic:irn.~ iDIH:t, Gt:I! fub lfl:oT11m linea y & 111,,~f'5wne:.

Sccun~, ,am tOt.s viribus allipliarc~ In ncDt:: <Will Cant Diu- Thorn. quam qlii - b_os j:iJd~:. ~t .

»,

'i :-'

.l·

. ~{i . Appror;ati~~96tria1iD.1'11o·m •.

· . l'IlI1tio'~ :tUt ~meooand(), alj:tmjnteIJig~tttia~j{g~:·ia·T~~~Cd~d?erin~ rllcce,f~iQ) Ijc.e[.ip~oc vel.". ieh'u:i r: il i r" glorlanrur. Cerrev; feCt:c:.o~ rer~.~~:·:l:' dl9 ~l].ql1~s mfc~us. ve Llmp(. LJefilQ inuenta .'

; .. paL1~t:re.rtull~l~uS, n~Q: a~i9i'P~~('1~rzft.:t~~}~;.~: ~~,JQ:lfucpaue~ :_.'., . . .' . ',' I •

..... . ~. bieur i cltfiQIICIs contr~.~~rtltl9)s ·'Hca.: If!':{;~ri'"',~;;_::Slr~.n.JlI_mfig""m, fel!_lndu:lum fl1mlr~;,._ ".

. g ii:i01~.n f~ri ptl1~!t . i~t~ I ~:ig~~tiairi~ q ~~m. ~r"~~~;.: ~x~~rt~Jly ~?flSl!1J()do ~to ~ed:endi ci rca ,dC)dr~.,(. . • .... . terideridoin n?~ls(OrIJ}u;l·~~{l)Juccefslo.n~~jj~( p~W!§~{p~~or15.. ~I enll~ non ad h~,pr.~<:; cum vera tra.dltl\lIl}:fid,e.~:~:J~,·I;;~m EcclefiJs~.q$~!i'· C1Pl!.'i=.].~o~a~, v~ eius do8:u~am defendar,~t,-:

: Apor;tolis' fu~.qa,~i~;~:~~~t' .tn.in, $1!~fU ~ ~~i.~~t;;i::' qifij~~tt~t~~~~j~i~at,[ed pot JUS excu[atiolles" > q!mTerc?U: Il~d~,:{lr~fcrtpt~O[JIbUS~ •. ~;,. . "" ~a~~~d~f~~~r.~l: ipfum, n~~_flJul:um. curat ~~",: ' .

• J foam t)r:,'g':,""~f~fi.~1 ~r ,!tcfll.41 (~t~. ",r:;. ~~S~5~pllca ~lo<Del &fep~ u uXi.aga,ndo, n9~1~~ ', ;j! •.

de Woq~~~j.l~~;$I!~·~abetl.da.s Jeg!UlDas f~r~. ' ;;.f gn.~lpe~ &.(lllf~re Ie «r~~.lbct S. ThoL11fdlfcl"!( .. tllras,,'4¥}nq!t~l~~lll ~~r:u:as ,qll:tJ uccefs IO~~4U~:" pl1 ~!l;~~ I t:u~q::Iffec!tus ipf ear p Thom.d9,~:+U·., E'Cd.~,g~~~~';,.l?ct~antls d<:~eliefunt 3~. ("o,~' j;V~i;> Ctrln,~I1).t &COl1qtu~ j"1C labor l~ def\:n~elyJ<!,:/r:"

C7e,ft!1.!~rJ';(lllmllt cap. 2 !:~) r:on(!"9'lJ.n~ . &£3:9JP'.lando,ma:"Gll1umJigplltnt:llven cl_1(Cl~ ..•....

~.i;fl!dJi'lri!. gii.e n;IPUIiJEe~r~!i(1 Apoj1,i{~f;, pU!:J.·~llS~ etfi.:11iqlla~loex infirmitate propri~L : .'

,~~~!,'f~b~/~ (j-.I)~;gi1ilal i.b,lid;4Ii cf}nfR.i~~. \> :u:: ~rofundi t:u'e d~fnClll ta tum, non p!enc in.. . .

'~{!~'1!4'J;.d'put~rid~",.'.S~<; ~rgo expp,gl.tel!IS,aru:, anteriamdeferarur, Vb, a~tetl1'

· ItJl1CHll~ cenfus ifte Thomllhrum~onlbr~.l. ,Janguetdte COBltUS I & affectus ,.&: mmus.

en"iq,'potius veram, &900 adulttraui!] ei#fol~iCltatql~:j.decxplicando(en[uD~ctori~~,: '.

il1r~f1i gent i:,ll1tetfe' .dicemus t' ibiqil~·veTu~. , .... ··;plrtim eriamcuramr de nomine diC,j pull ~,' .·.Tl'iot'111lbr6 rioilleric;cnfe~i, quii:'i:cll'Ipo:re D.~~:· '::;=' ills, • .R:ttio vero ~uiusetl~ quia tales n08fht~:· '. ;;';.i;';':~ ~J~Qo·. pet. fucc(!fsia~~ip'~ (~)np,~E.~·F;ei~s ~cgi):~~K; .de~~,totis viribuscius; ,ampli.are doctrin;tl~'''- .: ;~ti.~\~ij: nrm di!Clpuli 'hlbl::(f!Jnc)' 1S:.I~~: qU,1 ~ld~~_,;.;, 'm~~m afIC~m excufariones habere volnsr III ' M.'lk::'ifuccefslOlil.lluncligglie(;anrlll." " &Jllb ea nl!h7\. ,;. :.delerendo Ipfum. Hoc autem e-Q quod V rba-,

-, . :{;'?:~':::';: t;i"ll~. _int~.r~D, Th.6:ri:dif dppI os .ponjmri:ieri~f~' nus V. fetbroribnsdoctri na: D. Thorn. ma-, ,

;,;"/';}:r':' to-c~n!"en~!xtn~:~~ A:!i: .. v~rc:r~npe ~x<?~~it3.rii~}::.>:"ime cQm!1le,ndat •. PI ~i.l. inqait,' doEl~;~.'., 'V;; >,' aur I n tell;lcg~\l1=J3~1;J J;~I:(!l1., ~<:;~qmmull.~.~~r P~~i:>\:f;. H.t.mjlu4tam. to'.t~ f)trlbul,!tf1P""~t". N e .. ; .•.

· ,. t()(qnno.tJ.lm'fucaf~!ol,lclDr.e(;~pcalO comJel'6'~G:'mo 3utCD1 totlsvmb.us ampliar, qu rescu (a"': , '. ".'~~. Iere niruntur,··extra cenfuin }l.lum& genas'::<' tlonesprzre£erl:.Jionfequendi~ Proprcr.hoc.., -, ,

'~':. :, '~fllnt. . ',' . . \ :- qui iiJilitie difcipulgtUp:1.,D.Thom. nomea

~;f::;'" tna«, i1li qui intr.~·tillemIui:~ef#oiu:m d1t,cxiff'ectuadiprum S.Dpcwremj&ad.·.

difcipl1!i D~!h0ni':f~.rireOt~t~a}iqM·!lJ() .ip~ -. : eius docerinsm pr~p:J.ri dib:t,h9ceftim pri~!(" {U:'n ~e~~runrt ergo ~~n:~Il~J .. c~b.H~,erl~. e1U~: ,,:,:cu::Uldu~ ell, vt ame":llls Allthore~ emus fc.

di !ClpUllS aliquando Ip.lll1oadh~.rere.P ~IID";.· ...• :-: qui doccrmam:deftderamus._l1nlchre Augu,ft. ',

• a\iquos fie: di.cefsitfe,[ed i~ hocdfe anende1.1·;':i<:: in Ijb~de v~iHtat~' 'iredendi ad Honorttnm . (hni~ ifferen~i~m;.nam .:il~q~rf~Jt~jfc: djCl;(fe:·'~!1':¥apI6.> eomo fi. dg"'JU~~'i~'~ui r.,/,,;;us efJ vI:: '. '. :run~ impugnando, r~l~C01!tr;Jd!~~.IldQ ~.& hi ,,,' .... vluthtl,.eupfos 1Jf)rHjdtrlS,del~dt 'Ot.'amts,e:-·

· • ql.iailtu:1lld hoc 4ifdpllii no~_fuerUilt ,tl Th,~:":,,,:"oiageifdHrtJ(luouidlijjm~dt/potiuSqtume)4

" -. magis aurem abierene rerro, Alij nOI1 contrat ;'0";:; palJin/!is.t()PTln. jitittr'}tjil', at litt'l'is.PrOJl~ ' .. dicendo ~ vel.iIUptl?nando, fed ~Ilt' non alfe· ~IJ.:.>" "I'(a tJu;afi Virgilitlm iJdfft~td ~ .;;nojJfJfJfJ

. qt1endo.~utlu}H.l[qnaapp,t~~ntJ :ritlOne-pu~'::" : tum·p:"~a~'J"ct~/~iau':iJ!.tt" 111(1;0,.11'1' . >- . tlnd() ~elntell~~ere, l7e.le"pf1c<trememe~ S .•. ,pnojJl'orum.cawimtrpl4ttorwr},Jltgcl'emm ~ nmt" '.' Du.ftoris.cl1~ 10 re il~il:ita',~!l"c~,quiaforta{fe::i;;:'. tpwn n~~ilj(ltisforertt de il/iitius 'luitftia" .'

res ipfa [t1ffi~ieore~' 'KJ~~er:l~vendlat~. ,&'dif- :;::~~'::,: ~;kui. riJrii(1J1""biJihtls, tjuibus g1'ammatir:i put~tioriibus .9i(C!iftt, ',ifl cOll!eqtie~rer neque O::¢.~" agita~r~ :r;.p~ftP';ba"i fllmi. ~'r: I/.UrJil'8- . ~ellS ~. !h~m.c!lre~~~)!hb~f' m qUd?O~::;(;:.;, mtp ~jbentl"'.1tl.~cum.iitlllautfe·ilJ{l1txp,Jird

· d\ fC1PU;1 ~om~ aml.r~rnnt~Jl~e~,~_[l'Jperfet:tlOr1 ::::;, fid ei flut,.emus , qmp'''.l,as dlum 'rl'a./J';, a, : .8)odo ipfius doEfl'H1am hrit;Jecini •. N ecea .. :·.i}. Jeli,.tljh~onii-"ett""ofJtnJ.t',.e •. Nunc auttm :.~ruen ob hocfuccefsio ip;ailt'.d6;lrinaD,Th~ ';:( c[jme"jfnul~i, lie iJartt p,.o [no .quifqu",_, . . ··.~tl"~ldetlda int!!~t·,tU?ta'ef,t~ quia neque ~J>¢'6m'::S~> . e_4pttJ apt,.ir, tgnentfJl', JJi.1 p(jt'ifsim~pldll;'

.:,:. nesfecerune , neql:'!-ihmult!s , feQiripa~~r! ,":'. dift'" t pe,. quorum Ixpofitionemi< mdio·,.;n ~

. . . .. ~ Iic d,efecerunt. &-te~e fei!lpe.r' conan funt:~d>'~ UC"littll' pot'tIJ, qui non filum nihilpuGtJ!fi ..

metiorem D,. Thom~. expl.iCationem·qu:tm;-'·::.fid r!!bil1lfm laudab~lite-" cerintffi","beise.~/p~.:?e~~rJr~~q.L1()a ... mnl)t:ilm.nonftlit.alil1s~·' . _i;ismqui eU1}Z non it'-te!Jj~.t ;tr,Jitur,.It:t.

': ",·m~u.u~In::eltexlt ,ficqu~'ll~~flqu:ltnllefLiity ~~.; ,,-Auguftilll,lS J q~z hlirifice noRco def erLliUOC

.' ' . pr~

I" -

', ".

,"_>

.Dirpu'iat .• lT.-:\ Attic. v. 2,51

.pro'poGtO, vt videlicet prius hoc verus biu. A:{ipfo in condur.ol1ib~s q\1as dO~'H~ fed'ei:iam . .; Thom,~dirciptilus :lg:1t; vt non Iolum oon.':r~tioneseills,nonreijcit,[edexpli(:3.re',.&.de.;.

, .' 'eum oderit,fed edam amet.eriarn quouiselio _:. tlarare.fl:udet, edi qu~ loca viderirur COn[ ra-

. /. ~'lIJodo·quam expouendis eius lireris , aderl~ . .: ria cbl~cordare., &: exponere. Hoc eniin 1110;'

.' tClltij.s. Deinde vern iJ~e~. DoB:oris pra:~~.. .. '~o i!laic:ime prOCllratur ampliario d'oftrinZ: pued&lpulusJelDo~firabltur "per queIllPo,;. .' .. ,', D. Tbom. E contra verb non curare muimm

'" .• tifsimum eius dodrina ~ppl~tidi~~r ~ ,& pei .·'\.?~crat!briibus D. Tbom, nonde locis \:bbtbl~ • 'cuins t'xpo.fiti<?nem mellor. lhU~~I.t~r" ita v,~'~:;;~:§,!':~il~ cbncprJ.;u~dis; ,a~deniq\.letdiais lod~ ,:non [alum m ,HI peccaffe , fed ml:l~1 non l~u-·j;·(.,vbl clare, & exprefle rem tra6;at .' vei)ditarc:

-, ' dabiliter ce:ini~e. edam ah his a fIuibt1i~: .~~:' ?thcntem D., Th~m~ ex aliqliihus l~c;s ubfcu~

non il1t.~lligl ru~; ~~~da~ur ~ S,i e~im hoc in'i ;:.~,i'ioribus; aUt vbi obiter. & per tranreo!lll"l de

· fe~atOrlbus YU'glllJ comm~mte<r accepturn . ~;;'>;~;,tealhlba agitur.;_!1on efi-{ed~rciplllajjl' Dii.i~

· ~gdf~ ,.Augu{lmo non ~lfpl!c.et.!qU~~(jd~. :')~hbPl~~xhlb~re.Rariodhii.1ia qU,1 ~Oilc\t'- 10 DIUI Th.om~ (e,~tonbus chfpllceblt? .Aut ,'._~ 5:tl.fioo_es .Ii'I.U' T~Qtniacceprat; Jedrationes rer~ qu?mod.o ~ liter dt fel pLllos ~itis~l~mef~~i~d-:lJ'!;'fPuit,~b(.fp:fo fat~f,ilr ip~l1m}?e fuFfide.nd tem'lq~ll ad hoc COl~:!.tul'.Y [ to ~hquodet~cltfc, ,\_:;~~f~n~~t:ll:e~~o;. &: ratlOnt:~?ciJlff~ ,nee Ie ex:.;.

S. D?ctorem! aut,mpefen[a~11¢md{)anhan1(.. ·.·hlbij!ffe M!lgifirtiiil, .~.Doaorem ; qiiia 110n .... , .:

.. . habuiffe d~~on~re~u,r ?Me~uls ~,ft ~.~ ~~e~~-.i.;_;{~ro~atlir 9ilz..~ixit~. ~~~.bdb.,el;go.?~kj(u~" . I

-, tur lauda~t1tte.[ ~e.ctnll{e; eClanllD hl~ Ii!.qul~.;;'S~~J~uel~ls en~.qth r~tlonts,eJus conteml}lr; quo

· ·bli~ hon inrelligirue, _ .: . : ... ,' . . ;'?fi,'<]nodd in M~gillrilm eum h~bebit; ~ ianqu~tm .~

· 1·8,,;,.~jig1J"m fit,fi ineipoilenda merl.i~ft:;:~.\~,~un1de primiS .&:·:pribbpibiIs'D~JOori.lrri ..

. . "te S. Dottoris ei us maiorg' or ia: ; & cI atitas 1i:',~;:;'Yei1etabitiJr • cuitis h.i:ionei def pied Sincta- ,: : c 'quzritur, non proprie opinioi1is~aUt6plnYd~\nt":tione: atit'e:ijl oohdl (tir:rii:ia net dochina~ er"; ; Dum, ptaufus , &. nOllit,as; cettt hoc d:rtifsr~ ;i//"go' n9(vli1't in fCi~~tia: M~ginrtimhabere, , ..• mnmjndicium eft ven t. ac. tlnt~ri,eiu~ di[d"\~;',~':-J'1Ueriilio~vult in r"ationibus quibuti docet ip- . pUIi. Narn';' t opti me Bernardus fenD. t 3. id,~'.';.,";(u m apprb~ate;, tro.~ atiterntion eft :i h1P I ia re Caneica admonec, FitUlis f'; ti~~ fo~ult.li;'((,lJ}\aoarjriam,efl rl~ft:~ncate •. &,.tr;lrifinmare. II, Ii tI, ",u/l4. glo!,iti Dom;ni _t~; ,ji?S(;n..J ~\:' ergo ndn.e~ It''erU!l- iecrator Diu. 1'~()in. nee ..

- e;':Iunt"ill8, ,,~/Mm tFlmfitmtl PlIUI j 'lir:: ~~,' qualem VrbatliV.exh_orrarlP;adinJ:mitioq'Uc , ", .

I' ,'u;, manibiu -JrJh,j;t1" &(1'1';"1"" 'tut.u iUJi· ::~ 'defiderar •• Elegariter 'y~htctJtlus Lyrilien~s ',. mlttJ!i4,um Ddm~~jj"luJd tu~ I Gutt~ram'·. ··.lib •. aduerftl~~zrefe~i:'~.prf/fifJfmj inquir, .

'b/Jmj1J;h~~"~ gtor-ifir4fJJu~'non"'. !"'4p..- .. :" jm·tintt ,~It #j.fi';"~i P/~ vnaq~.etiiJt ;uam:, .

· ''rIm 4,_,j i~ calif.,fI, El'gdvertiSD.Tijoqi(,plifict':~;'j.tlp'''.t"rbllt(f!''tm_'tMiJ, vt alt-_ di[cipu!us ~ & minHl:er. n_on fuam fndoB.rin3. :.. .~ui4 iXillio in iJii~d l;'atijilirtMur. Crifca~ . fed illius fatagar !;16rialil fratuere. Alioquiri, .. ,;git",.oppO,."t,·.&mu_l.tum vt!Jcm'tlUrqUf non ell toe,is, vil'i~us' D. TliorQ~ dd,Ctfinair(,'i;/P"fiti4tttJtn Jngul_(jf·.m , qiMW, omnium; ,

· "anipliare. f~d opipidne~propriamjred pHaj~;;';~jP::;;'Pt11. v~itn bbthin;i J tjt!Ain .,otiu! Efl!fiJ . _ . fum; fed ,g!drian1i Yride,_iur.ei.lli,iri~erp(ui.i:~!;;~/;;~!iltldn, ... tf~,fillp~iImgl'ad.bu,l m~dJ1ge,!,; .

. ~ Thom, fdhtpres iiiltilerati Pd~eriirit.qtll d~-i?:!;)::("a; [apl.mt1il .flltrJ~,adtd. ~n/uo dumt,JxfI' 6rinam cimrioH ftia,n:i totis Jfud~nt viribus,~':i:J!mt'" ~tn eoa~m fin)"", laatmq8t (4nftntl".

· ampliare, <l.\!.odB (ohlmqtiis:fe-qu!torDiu/,:,'- .Etjl)f.'FaJ~fi"fJtp~jfo" ilia e~lejJjs pbi.lcfo~ . -: TholTi. qti~ndo [1lZoonferitit doarinz; & Io- :;~. pbitl·'d0lm~t" fr.(Jet.JTu ttmp".rls txtU'I'.cJtlff'·. lum fuperfid:iliter" &: petfuri8:orie cnrat de.,' .. , limentur J polltln'.",.,jiiS tHfaJ dJ t!(fO,'f,~" mente. Di~·.T~o~. expliCa~ '. hie ,e.x ig(a. :~Il t'titur ,nefi;s,fJl ~;t:,,~~t~t~r,. vI muttlt~~. ' fu:t ilitentlorieuj~J(:atiiseO: ,qut3. Je Ipfnnt '; .. fur. Au/pm'!.: J't,r~~u.,d,,,tI.dn ,J'~m'!1 " rJ~ ..

· pri mo 'toco . ollent~t'e ~itr i~ ioord II ius " gl o~~· . :.,jUfi~!iO," 'h'f,' -fori" ~Wft~tJ i~! t.; It: iffe: './I-p ~enl: .'

• .~ riam pr6palare. Q£are ,I lie ~xcor~e,~ VC:~ 'ludl~fm , ~nltgr'~~tt"!~p,ot'i'ld~tm?-~ Ha:c ...

rirate di(dpullls eius dh_qtH de Slnth Do. :vel1emfibtan,te oCll.lo~ p.(QPon~te~~.,omn~s

· itorb gloria, & amplificiit.ione d6ari~z fol. .' !edf~d~r~(.~,:& dl.(tlf.uh l?:rh()?1".v u~ " Jiciius! nOR pro'priaindiratateiD quent, fed .. ' . m [~r~pm:ln dlf_put,at~oOlbll~Jm exp~Gtlom _ .

~ Maomti. .' '. .'. ,..... . ••.•. ~bQs; mtendanrl!) S:.cDocto:ld~ PI~Clt1dS l11fcem._

_ ~~u~"'u .... dg,.,,mtum:ttli·.ex ipfo. m6~"d(Oi.n~ti~Bem~ueanert5,' I~ teun~n 0" ~m. ~.' •.•. dodcfendelldido'adnam S. Thoro. Namqui . . 'per elUS cloctnnre plen,.tudlhcm.r 1Dte:;>nta.~"" vere. & lincere diCcipulum f¢ eiU5 pro~t}:tur{~- tern ~ propr~~raretil. S;. :.mn:m ell1S r:lllp~,e~:.

· ., r 1 requitut ellm autCOnueBlt ,uBl pon ·,0 nfirm atur .. fcd deferWltut i {j tan, t~t,

.. son ~o.u 11 , 7' per.

- ~

" ~~. ' .

"', ,-,-",,;

. , '" ',.-

\'

. '.

.,

";~I

.. ~;'1::~·t·}~ . ,,::;:~~~

~) ~ A pprobatio d~ohjflX b. Thorn.. . ~'~

perfuncroric de eius mente '. 1e:()[llql1~ e~pJi-j~'; yc eni.1n io ~mili pOlidrera:r Caict. {upe'reol Z<;;;j,:

./ I. (;<1 udo rraCrltl!lr, 11 ea qU;J: 6bl,comran3 vldeQ;:~ii~,Ioamlls ;,d llla·vC:'rb,a:Ylt:r't.iI#f1t,loIfJi:llisqul.i:'r;

J • rur non cOfJcorda~tut" no~enodantur. qMOIJl,?,~,!;":"t;:..~,n1 o.>i"q4' r,Frudus,ipquir,:imit.t;'i~~hf!Pi.7 ' do.reeineeur plenitude, lhcegritas I proprie;.;,:'';or~iiJ in lJ'o'PaI1'4~ & lifIlJllppot1;tui:p"'~" ta{que do~rj~~? Q!.i.od flnon _retinccll: ' qu~i:it'~i;;;LpagatioJidti ad 'ClnitJerfij~munJUm, f!'~n,t~l"'c modo rons virions imderur ems amph;l.tJ'ohl'::;b)SjL {il~,mtis eXlenfiorumjide~ , ,non' tll'fh .ft'-rlpr~': quomodo '\led feet~tores funt, qui hoc mini';;:~~:~:':;~{;l#,~~.!i,;ne. quitfp vil'lutefin#atis CbT'!Jliano~,:I:.: iteriumnonitnpJe"t~ .. ' . . '. ' <~~!t"'iil1"i~IJeo& 'ijU.viiJem',nimmundu.1CbrJ.,

fJ.!!.inttU'lJig~,.rnea maior, vni ras, & CO~)!: ./~n~s vnuilJljh fide ,IPt, &~bil,.it.teJludijj :\~

cordia In feq~~.nd:t v.ia&doa.nna D. Thom.;'7#,~l'ibllq;fl"IJndlJmDeurtJ o- J efiim.,moi4ttur" Eeeni m t:liuifJo in r.iotl:rina femper de v ~rita~:' ·~'4IJ.'tndenJum.;Expt,.;mtia 41# em ttjlatti.r 'Vi r. teJufpett·a.cq; P'ra Autrmfipten#.t ~vt in~:;::::,:<"J'umtjJ, lju()dtlMt7Jim;inui~' quia e~ !,u6" :;, quit Dyonil: 4. capir, de diumis llominjbus~.'<;:i:4t, ,Cbr!ftian.ipaPlim, lUll tJibflfirnt'V13I1'11 in lefo;.:· .

. ,' yla l'IJu11,hopit1.ioni6us tfin'urtenh & alf%BX:.&;Patl't.nrJn t;1Ct~nd;tlJI'·f;drj, Ch,.ijti ,[ell. '.~' tJnam v';'Aml&rmjfl)rml1n.tOngr'gli"llof6T~';,rc iorl~jn~/di~.nuitu.r. Ita Caiet.& preportio- . , , . biljomrd, & 'lIno vl'li,iuo hmllnl 't1,mp!'n/~" , ~,,' naliter applicar] porefl cuicumquc dorS:rir.a:i '

Superqoa: verba D. Thorn.Ied. 4, In CJP' 4; QU2-_ exi,llimatorvera.Ex vnitare enimeorum /

.,.. de diuinis nominibuss.f IUt inq~it ~qu;,0.f';':;:'~" qui earn fequntur , Iequitut ex.tenfi~tjus ,ex - iJofi'UJt Ve,.ieat,m,tO,Jllln:;lIfJ( in foil ft'JtI,n~~ .. diuifi9nc: vero diminnrio ; .' vt {lroii1de appa-'

. ii6 ~ {idilli qui ;g"o,.~~t, 4i"i4i1lUur per: Ct4..:t:cai nihil.addiminuendimi.D. Tnom, autho-: .

" "'OJ errores, <eal~e vui mafordl- vnio infe~?J,:,:.'trita~~m i~a dficax inueniri ~ '1lJitm Invarias: , quendz doctri'nJ .Di.Thom, rbirnaior en di[-.:'·<'<;Lt1itiitlones J eius fcorum difTi:carc; ~ conns, : po_il.o'io ad. eius ~tf~quenqam v~r\~atem ~ ti. fi~::f~~i:.ve~o nihil ad ei~s 4od;rioZ' ao;rpJ ia,tio~em~ ., j b 1 a pen: IU s eft lignum finceeio rIS dlfC,l.p!1Ia.-"':0;'::', ex c'eo6orcmque It acondn cere. quam v nita s, .

tus D. Thom, . ..' '.~ . ,.,'... ·;~;'F.· & concordia in eius.mcnte,rc:nfuque explican ~ N" obfl4t1quod intermu1tos eeiam Tho~2t;i,J> do; & fequendo..· .' ',.

tnifiarum tam anriquosjquamrecenriores h~c~;k~;J· •. He« ()tim; .. di8afint non alicuius Iluore. ,. . deGdcrar~~v,nio) &_ concordia; & mul~a: diui~'Y~C:;,'veJ ~nuidia~necc.per[orias ~Jiquas rHpicicD.do, ' ; '.' . ".".' fiones repenunter 10 (:IUS mente explicanda, ., ;~iJed In COOUDum , profirenres non fie doa.nD~ , .~T;1r:~\ ~:'J'" " · ergo Iemper tdbteadern,dif6c1;Iltas in dir· ,.' '.D.Thorn. nosadhlfr~re,.quod;<llion.uri Doc' •.. '.' / '. ,.' ccrnendis ver1odbu~(,,:cbtoribus D. Thorn. ," .. '~.' tonim fcholas '.Ilon:un,emui~~ ~ eJ:~elros vi-: . ~ .i,t.;;l Sed rifp. ve nihilInIraccorrnpcibilium re- .• '. rosquUuv,erl)o:glorizl-](}rtierullt; &·ae')reDt •. i ~~~<tum [erie ell: vndequaque perfethlm~'ita neque . ,:; eriam fi,i:!D. Th9m~ di(ceda.nr,. non venue- •

. ,".' Inueniri hanc vniorlen1,& concordiarnab om.,:\: rnur, Nam vl('r:a-clart,.idcrn S. Dodor.docet ... ill fci!'furaj & diuitione Iiberam.prefercim an";,;~:~i"c" Arilfor •. I:f~meraphyf.lea. 9' infine; In

~.' teriorj rempore.Cgterumillud pro figno~&in{~/r;:rtlige"dijop;nI0"Jibllj, <Otl;.tpudiiindi.1, ncn:»

. dicio legiriroi, ac finceri difcipularus DoTb.J.;;~\;,' debet b()modpei, ... mo.re_.~ 'Otlo.dio introdui:e!l"; .: : accipimus, no'I1Vbi abfol~ta& pciea:i(sima';f,::),,~;.lil opinionnn ,jed mllg:i{IX tt"tilt!din~'lJtri • ..... , ' vnitas & concordia, fed vbi maiot fir,~.vbi"0,:(:: latis ,ideo ()pporttllltJztrr, ':'l(tfifiJiJ~ ,Jjililel

. 'tOaior conams &' ftlldlumadillam pro mOl1~n·,:,~'.;"D.f qqol!!lin ()pjn.ionemfi'liiiriiul', &.iOJ quo- . 'dam 8{ con Ieruandarn adhille~ ru'l' , nam V t. re-'\I'umopinio,nt1l1 r'p,r#4WiUI. Virjqtlun;mjlll;'

.' ·il;e T errul, dixit I ib. de prz[criptionib~Hl~D'tlIler"''!I1I4iri:ql#'''!i:iJtlm ~8':italtm I &- uOJ'm '. I>i i. "'S~ .fiE.,d aptld "ultol (i,'Jl,IPn infltnUU,." . ',:' boca{Jifltu,ijf/fI,f: fori tamtniJpport it"no$ P'~

. DO",6jI ,,,,.111140 j Jid ,,.',,efit'im .. Et in fchola·,.{ \;,:,;folldlriJ eert,iorihtf!! itlefl.jeqff,i opiniQnem . , .'

, . Thomitlarum' ad vnirarem doti:rinz' faltcmS;~iijL·. ." loruti'qui c~rtiuJ.tJdv;ritM'rn

... in nonobuiando ueqoe conrradicendo Diu .. fiP;, . .• ·J.lii:m~'runt. 1~ ~atergo .

Thom.mendquantumfieri porcfl: fttidiumH~ ,. D. Thomz '~dmo:: .: '

apponieur j ex hoc cnimmaximepende-t,am.'\ .,.'.' nirione quief-,' .:

. '. Pli:ltio)multiplicatioquedoariDa:ci~s,qlUrri' , . CaqlDs. •

.,~,.< .ta.ntopere Vrba.nu~Ponti(ex 'cpmmerid~t~. , ~ t)

"" .

.\

~ • I

" .

, , r.t ..

, .

N,""I,S~

~. {. - .

.- .. ",,',

,\".'

..