You are on page 1of 48

~~ ~ '1-·

QVAESTIO DE SIMPLICITATE DEI.TERTIA~

TEXTVS

rOTIVS

QY.!ESTIONIS. '.

~~~~~~,~~. 1 RCA fimpliciratern Dei explicandam diicurrit D. Thoro. per ornnes modes ~ , ! 'i- quibus potett m Deo imaginari-compoficio ram in Ie.qudm in ° .dine ad alia,.cUm ~ r- ~ .. , ~y.. ~ . quibus. com~o_nat,& ornnes i~los cxcludit a Deo , Omn~s a~t~m cOO1po~iri?,.quCf: 7 ".' ' ':~I" poreft ln~enlrljVel en ex partibus lntel!ra_!lbus,,& quantltat1u~s vel ex,pluficlS , vt

~~ .»: :~~, ',' '.. ex mareria.Sc ~O, rma.vel ex.natura,& tli.b1dl~[1t1a, ~el ex effe:nW1 & eXlltentla,qu~

'. _. ' _, "> " omnes compolinones perrmenr ad Iubflannam rer , & realiter enam fium. Vel

': ~ . \ '. 0.2n.· .. · (, e.il:compofitil) m~ta.p~ifica.exge~.ere &djfferen~a,quiperr~tion~mp~rficitu~,

._\. (" . "~/la0'-\ ~./', ~ hee, tf[lnda.me~tahr~r 111 re_1IJUe~laIUt. Vd, ~enrqucefl:.·c?mpofitlo re~~UJllali~ , ~._<: ' ... ,,_ ~)) -: ~,.quo exrrn fe , v. g. cum accideneibus ~d modis.qua. recipit ,.vclcum aliisrebus,

, :.D~.. """': _.' " .quibus coordmarur ,'Ex his enim omnfbus pendercognitiofimplicitatis diuiwt.

qua' plene COgIlO(CI non pot~f~:,.ni{i co~nita etiarn compofirionecreature , quztOl! modis multiplic;atu('.~ .. &: omnes illos rnoclosnega: diuina Iimplicnas., . t : " • ;. r: ' '. r~iM in r. art. ofh:udic D. Thorn.Deum non elfe corpusloquendo quidern de corpore phifico qualenos cxperirnur in hoc vUlllerio,quia tale corpus non mouet nifi mcnnn.Deus autern efl: omnirio imrnobilis .,Lo,.~ll~odo ve ro de corpore marne ma.ico.quia quantiras eft diuiiibilis in partes,& fic includir porentiarn , vt diIIlJar,H .Dcus ;r ,~ro omnern poccntia-ri excludir • Similiter vbi runt partes ell: tatum, & omne totum eft: mains fua 'Il,~e)li Dco au~em [1011 d1: aliquid maius.neque aliquid minus, quia fie non eifet aCtus purus.Sc perfea:i[~ fill·.:1S.q~lOj curm en minus non effer ira p~rkctuLU. Loqnendo denique de corpore rneraphifico , quia corpus c.\: ;ene!"~ c orporis non e [1: eus nobilrIIimum,cU!_!l.~~qHc;npttur in enribus magis vilibus, & lpirirus ex [e ell pob;!iL)j' corpore ~ Deus aurern ex. Iuo gcnde ~fl nobilifl~:iJmm,adLlpie!IJurnens.

IJ; II rt , z , p reb at. D. Tho III Deum QOI1 ccrnponi ex materia ;&:fortna,~e~ N rte q uide rn mate rie.q u i a materia efl- pate aria, J)e us autcm actus p 11 rus.omni potentiali race ~aiens; .Ex parre.vero forme , quia forma compo-nenscu,n !TI<!;eria non eJf prima forma, ~ a.aus.put(l~Jledfurftla parncipara , Ell enim forma conneniens 1l1.a:frJ~,& JI1ni ta[~adiJla.m,& fimuhcurn materia cornponens ranquampars.ergo per illam non confhruirur .allqc,iJ.,qJod 'e roto iir fOlLll'l.'& Ic toto-tit ageus, led me 9.i ante parriciparione forma: ill materia, ergo neque rddl~d' r rimum agens,& prima for,nt/,e£\pllrl forma, ted Qllxt;\ marerie.ergo Beque ell: adus purus talis

fomla,iqcQ fegregJt:ub omni porenrialisate , " " . c.'

iii c{ft.J' prob at 0 Th. non compc.lni De ilrhe 'f{q.ppti:fito, & 1I11:llta,{eu ex: quo,&: quod dt:Jca quod Iicut nO. ell forma parrialis reJpiciens materrarn vt comp::trtem',ira. nee fie forma totalis re.piciens fubfil1:emiam, vt (()rrltlJemenmm,cum quo componat, Ranonem vero,gul1n rcddit D, Th.quia valde profunda elt, & diriicilis in t:qu.cmi ditputatione d:CCHtiemu~_

III ill. 4- probar D. Thorn. Deum non componi ex ipfo effe.feu exillenria.S; eflenria.que eft Cubiefr,llnl exi{h'llci~) co quod eilt; non aduenir accidentalitcr Deosnec participariue ab alio cum fit primum (;:11$) & DOn em ret panic] i:Jationem. Ergo non potefl: exillentia dillingui ab illo]& confequenrer neque componere cit

illo da:c ra.io etiarn cxarrunabitur Iequenti difpuratione , .

ITI ,~rr. S. P robar D. Tltom, De-urn non componi ex genere) & differentia, quia cam fit aaus purus caret ornui F~ret1tja:i[a~{", g(;;llllS autern habet (e) vr conrranibile.Sc dererminabile per differenriam , differentia ilU,C111,vr actuans, & conrranens potentialicareru- Ergo caret gcnere.Sc differentia , De hoceriam agemu,\

4J tpucanone (cq uenti . '\:~

11f. att.6. probac DeulD carere omni compofitione accidenrium , tum ex pane Iubiedi , quia fubie&um~c", )

.' "; , cideati ,l

. 4

Difp.IV.

. A .: ··' I'

~ ~ rtlc ~_ . '0,

:';,:' :-~·~.t"~~f?

, : I ; ~ I

" ,

.'

t()'~ ,. ~r;r:::J

tidentiW? el1 in ,1)Qtenri_a ad illa, v~adforillas aftuant~~ ~ Deusautemcaret roralirer porentia.tum.e» pam ~c:cldcnt1um.,q~a runt torma: cautate exproprijs principijs Iirbiecti, velparticipatsab aliquo extrin[eco,& '

inhzreures jU~I~cto, quod return ell: fOrn1:.t:lmper(~ctz, ~ non conuenit aCttu puro. .

h~an·7·colliglt D. Thorn. Deum efle omnino fiUlplicem-, &uull", modo compofitumj aliasdaretur in eo prms,& pofle.nus,m~ius,~ minus, potentia.Ss attus,to quod partes fum priores toto,& totum ell: p(Jfierius, & omnc roturn _etl: marus Iua parr~)& partes non cornponunr.neq, comuugunrur in vuum, niii habcndotepe r modum porennse, & ~aLlS. . _ " _ ..'

III stt, }3: oltel~dit Dill. Thorn. Deum a~1n etfciimplicem per modum parris, fed per modurn totius , ~ perfe ... ti , & he n~n componere CU~l alio , eo quod dl: primum e[1S; & actus pnrus, qaod aurern comporut ~um alrer? h~bet Ie, rr pars,& contequenrer ell: minor coto, & tatum etl peri:~dius parre.nilul autem ell: m;uus,& perfecnus Deo .

--- -~-~-~---~--.~

DlSPYTATIO

IV.

De JimpJi'itute Dei ,& compofl1iofJe creatur~ •

IN hac ,Wputa!;ione {alum de his agemus] qUa! duliculracem aliqnarn Ipecialem habent in compofitione creatura:,'& in timplicitate Dei, G~ cut dl compofitio Iubfiileutise, & exillenrie , generis, & differentia ) reliqui enim modi cornpofirionis difficultate vacant.nee de illis runt Ipeciales courrouerfia in prafenti . Ad hac a.utelR expli ... uncia opponet ex his.qu.e in primo Phyficor, quo 7. circa exifkntiam,& [ubJifientilm diximus.aliqua in prafenti prelibare ,

-----~----~---------------------

ART I C V L V S I.

. .,

Vtru11tf!!bftflet:ti4 1& Ilaltlra difiingtJ4lUudn owmi C1'Mturtt,& quomodo ~

'1 N [ubO:a.t'lti j s. p rzter [mgularitate m, & indiui-

" . duaeicnem dan.jubfiilenriam, conitatrnm ex hlSAua:t!ocer fides ,tum ex: ius, q~\~ difcurfimacu-

rali cognotcimus .. Ex tide quidcm id nobis rnanifdtauil myllerium Incarnauionis , & Trinitatis , Nam in my r1:e rio Iucamationis tide conllac naruram humanam eflcin Chriflo, &non effe perfonalitarem' humanarn , f~d diuinarn , & rahs natura humaca ailum pta Don dr a.iT cmpra in vniuer: ali"

fed .in fingulari, nee v nicas illa fingularis ei rribui-

till' a verbo , fed tuppooitut" natura efle vna- reali-

ter, ficut ell e as: realiter ,vnitas aurern realis fingula.ris ell, quia a. pam: rei non porefl.dari , nili ;Viql,ud. fingulare , diftinguitur ergo fing~larita.s,

a pertonalitate-. Similiter .i~J?e0 multiphca.ntul'. realiter .. per1ona: nonlllU1~p~cara 6ngular:ta~e natare . Ergo r:tia1ingulamatls,& perfonaliratis diueriimode [ehahet.illDe.o-, ~ mulromagis di-

ltmguelnturincreatucis. ," : .. ,. .:; D

, Ex e_ffdtibl.!.S naturalibDs idem eeiam col.ligi.po .. teft .. .Primo; quia fihgufarjta.sstt..comnfunlS,Ct1~ accideorihus,datUf'.miim h~C'a1bedo,&h.'t1: nigredo, & hec quat:llli~~;fltbfiftentia aurem [uiU):ll.

, conuenit fubftantljs->-:; ergo ex ,ilio ,conceptu' noll 'f eft idem fiftgularJus:, & fuhGf1:emia .S~c~ndo; ~ $uia.fll~finentU recl:dit rem fiiliil:ancero, &juften~

I \ • "'~.

ranternalia.Sc in fe exiftdnrern fiue indigentia vbrerioriscommunicacionis ad aliud Iubitans , &. luIlencans , (ljuodnon facie fola indiuiduario, &: tinguiariras.vt patet in Iingularibus accidcntium. Ec ratio dl:, quia. nugLdaritas fol-rn opponimr vni-, uerfalitau , & natu ram reddir contraccam, & IU~ communicabilern alijs infe rionbus , Iubfittenria autern non opponitur direEte vniuerfalirari , fed inherenrie.reddirquenaturam iucornrnunicabile vlteriori rermino.vt !uflentloti,& Iubflauei ilu.n a .quod fubfiftenua toHit dependentiam in exiftcado -ab vlteriori terrmno, feuiubiectocquarn POLIlt inherencia . .Et Iicee hec nonuiti-m fingularibus.poi.fit inueruri, quiaiolum ilia POtfUllt gabe re e 1ft: , t;l-

B men diuerias forrnalirares.explicasr fingulariras ., :& [ub!iil:entia, licet vtraque' iacommunicabilis nt, ,q uiamcommunicabilisas Jingula.ritati s . e tt re epe. .. nu inferiorurn.ne conrrahsazr. pc r ilia: inecmmunicabilitas [ubfitlemllt,eil relpeccu termini vlterioris , ne {ilftentetur cab.;i1l0.&Jllbiter ill! iu exiflendo., Itaque tublilh:ntla·~L&na.tura coiui P:<::.. ranrur Iicut q uancitas,&'punuum,qnanti ras euun, v, g.Jinea componitur ex pa1'tibns , rerrninatcr ,a.ute:mpunCl:.o,quod eft aliquid-iuper additu pan.i",: bus; ita (i:lbf1fl:enoa. non.te.habec ,.vt pars componens fubibannam , fed vt terminus reddens .illam in(ella.n~em) &inconm'mmc.1hilcnl .in exi-

'fre ado. . ; .' , ,=.: " , . ~

Edicet plura.quz pertinent-ad liibf Ilel11:.iam trlC"

eCtari foldt in materia de TriOlt.& InL:lrn:E.obor~ .tet ramen.in prafenti ea.,attinge.re,gLi~L: poillill~ eile fundameunun ad mtelligenda ea , qua: polb.:.l. in prefaris marerijs tracraucnr .. , Ec W~1:krtim ,qnia; in prelenri vrgem iotct!ige.ni:.ra 1).: Thom.Jn hue art. 3. circa di!l:inetionem fub~1l1:emia: a narura iu; his, qua: non runccompofita exmarerra, & to'~<l11S. Er ideo in.hoc artie. (ria ag(:Ul11S •. Pl'imm/!. vndc coniter:.dIfhngui1ubllfl:enri:im;i,Qarora. SCCJmd&.. an. Jubfiltentia addat aliquid polirtnu Iupranaturam ,quoctii;; modus, vel res, inde enim dependet

'in{leliigacio huius compofitio[lls e,xllatu,·:l.,&,ibb:. fifl:el1da~ Tertium quomodo inI:eihg3.[l1l" p.1J1Ul>li. cLlrn.in'hoe artie, ~. videtur ne-gareJit1111W,jUea1 [ubiiikntr.ej&:namrtt in fimplicibus ". '.

. . } .' ~ ', . .. ,

.. ' '. :" .. P.rim.'f difjit1JltifS • . :.: . \'

" ' ;' : ,,."(\

C.opfittt ex diti:isdal'i fublil1:cntiam in nlJ.turls

, .'. [ubfraatialibu,s"Et lciqu(!udo ingellt.:r~c;t;\a

CD!ll~:!~

~\ I ~ ~ •

Qy~ft~III,

cot;(lat debere 4iilingui fubGfrenti."m a natura Ii!" ue lit ,~!i'iuid ncgatiuwn, Iiue poticiucm, de 9uq , pOlka. Hoc enim ruamfeflaurr nobis my(lenutll ~n'~rllltlOnis, 1n quoa~llI'na per(onaali~!TJPt,a ef] humsna narur-a.Jirie [uQJill:enria, & perton';dltar~ propria, ca:n Itt: de fide In Chritbo non elTqperiq~ " nam crearam ~ led [alum diurnarn , i~ qna (llbllf1i~ humans natura. Nee porell dici , quod in natura humana aJfumpca r~m~er per[ona~itas creara g~l~ tum ad euucarem ) licet non quoadeffeEtum, ten denO!njnacion~m,.?'quia ab alia fuperiori pertonaIitare prauenirur , que ~Lfllmendol ad fe naturarn non permirrit encirarem illarn 1i.Jt?fill'entia: create reddere narurarn in fe [ub!bl1tcm, & exiflenrem , fedin alio ~ Contra enim ef}, quia. ahasin r~'d3.rerur in Chrifto perfoaa crew. encirariue , &, quantum aq realirarem eius , Ii autern toea realiras periona:elt in natura, ergo verbum non [olurn ,Humplir naturam, fed criarn perfonarn, quia rotarn realirarcrn pt:r(onx <&.fli.ImplilTec J quod neglt Aug. in lib.de fide ad Pecrurn cap.Ss probac D.T~o~3' par. quo 4art,z.'& 1u 2,arr'3,licque realirer, Sc enrira .. tuie ni ChriH:o e 11"cn: 9ua.;perl(.ml:.li~et ab vna (olii riererdenonunario, [i;ilicet i diuina, qua: principaflo r ell. D icicur am: em iu 5. i ynodo generab canon ~ 5, quod izquis mrroducere cone cur in rnyflerio Chnlti duas {ubIi fte~ rias , Ieu duas p~r[on:is anarhems rir, Contrar autefIi, quo~ qui ponerer toti entit~te[ll pertonse ~at~,in Chritro :itfumpram,a periona diuina , quod maroducere conarerur duas pcrfonas , Iolum enim ~e~r eMc vnam .quaarurn addeoorninationcm,'qUiailigninl" ~ &priucipabQr ~ll:. Hoc autern nf).!~ rregauit Ne11ori~, qui.duas perfonas poluit in Chriito ~ fed dixit Iecundum dignitl('em fUllfe factam vnionern in perfonalprincipaliori . ~are fides Incarnariour S Iaris nobis rna n]fdl:auit dLfbngai debere pertonalicarem :i natura.

Dubium autern efl, an remora cognirione huius n!y1rCtlj , ex prmcipijs nature dcducarur hzc di-

, ftmttio inter JobfiHemii, & natur am. Multi enim exifhln3:rlt Aril!ot. non cognouitfe diili~lEtlone~ Iuppoliri a natura, (ed iplarn naturarn efie id quod operscur, Iicer enirn dixerir animarn non operari , fedhominern, nufquam ramen id dixit de humanitate, tJeque dixit aEtiones etle fuppotlwrum, red rngularium, idelt circa tlnguJaria. verfari, in hoc cnim fen(uloquebatur ibiin3. met.

NlbiiaminrlS lieet res ilta non Lit talIti momc:nri , tamen quod arrinetad rhilo[ophum, iplliUl dinia~ , xi!k fuppofltum,:i natura attriqui !Teque aCtiones iuppofitis, & non folum ftngularibus, !emit expre[ ie D.Thom, nam in qtlodlib ,l,anic-4- il1quir, ~l hfl1lrquNj1ionclll <!l1jl!ppnjillim fit idem ~lJeml~ ,veJ naWTj{l 11iOUet ph~ifdphllr ifl7.lIIetapIJijics: lextu u ,l'biinquirit l'trU171 fit idem Vlwmqjffidque& ~1tod qUid ijl enis, & aeter .. J);;llal, quod in his qu,c dicUlliur per {e idem eft res ~ & qlw.l quid rei, in bis lIurem, qu/t'Mwntur pe1.tccjJem uort cj: 'e, IJD1lJ(r elJim nihil eft ,r/tud fJlumf qllodquid rjflJDJnmif , "iM enim ~lll!d jigllificat-hnIIIO,~utm 4tlimalgreffibilebipt; ,Jet i !t's Iflbd 11011 eflldem omtzin9 ei qUilllquirl ejl,albllm, q~d f(i-,

Primm Parris .

A ,li(et (JglJijif41UY nomin,ealbi111dm allImn ~!.Jll fignift(4it~/~ , '1JUIl1~t.1telfJ, Ft aicilUT.il1 pr&;d!{{fffttQii.s, res auum alba fll/;.o jtt1fJtia b4f;ens qllali/n!,ttn. Secundllm bat ergo cui{umqllt l'fI

~ 'te.ft ifJiql/id acc!dcre, .1tJnd not! Ji t de ~ dtinTlt jlN til ffl ,dtJ!ert,,' , fU, & qflot/qmd lji jllle fopf>Oplffm, (Y patrI!'a, )ta D. Th.

Senrit ergo quod pI1l1o(oph~s folurn In his, q~~ per re, & dlenti~liter' di<;t1ntur,it~ quod n~n includune .ail'lt,qd accidens, non dm~nxl!: (uppal!. rum .a n;ttU~ ra, bene ramen ii natura ~!Iqua, vel fubtlantla recr, pia< accidentia , Irern Philotoph.in Ptitc de, J\lb~ H;iIltia didr~q!iod if. prapl'ilim quarto modoJtrbJl.mzM rt~ fipen call1l'aria/eu JilbffaTf accid"l1Iibll). Ergo ho~ ')~o~ en efl~ rubflans , vel Jll9£iftcns en extra quidditarem JupJbntla:. cum !it proprieras eius . Similiter

~ inrcllexic Diu. Th. quod Iecundum philofoph. ~H:' tiones Iunt Iuppofitcrum cum dicit j. par ,quo c c.a, ~. ad l. quod agcre t/~n !ltll'i~uitltr l1afIWa:, l't (Jgelll:, Jrd perJolu, a tIllS enan Jijppofit~p!m jiml, &_{iIJ;!,fliarium jet ii· dum philofoph. lntcllcxir ergo D. Thom. philofophu cum dixit ~aiones efle (ingularium locurum cOo

de Iuppofitis . ' . .

R.atiO eriarn philofophi idem oflendir, quia 10 7' meth.rexru ~7. dicit formam non generari , fed compqlitUm ~ quia compoiitum en hoc aliquid , vbi p~r Jy hoc aliquid Ipecialern lingtllarttJ.tem artribuic, ta cornpofiro qua f6rma:, vel mater~re. Hac aurem ringulariras compofiti ell: fillgula.mu lubiifl:el1tia:,lcli ruppofiri, narn (ingulariras cornuniter dicta pro vr inuenirur in furRU" & narura.non

C ell fingularitas qUJ! conthruir terminurn generationis.fed ad generarionem > requirirurilla iingulariras compotin, qua dicitur hoc J,li1luiq,dicit enim PhiJo(opl111S, non.gencrari formarJi,' fed ~ompollruni.qura compoiirum ~1l: hoc aliquid. ergo aliqua lp ecialis fingulariras inuenitur a Philolopho in ip- 1'0 compofico ,qu;i; non in forma, tcilicet tingulariras qUk porett dici hoc a,liqllid) red '100 (olUlll fonna,pa.ni.l~s v,g.3f1ima, ledeeiam forrnacoralis v.g. humaniras habet fingulariratem j & non eft hoc aliq,!id, quia natura v ,g. humaniras ell: id ~U() homo ell: hoc aliq,]id,dl enim id 9,ll(l homo ell: norno Gcqr albedo et] it! quo aliquid elf album; ergo fingularitas hurnanitaris non ell: fingularitas qua dicitur hoc aliq.ud , Icd efl .Iicnr Iiugulariras for" fll:r, leu anirne, ergo preter Iingularirarem nature

D v, g. hurnaniracis ipecialem a;liam iingql~ritatem 3.gnolcit Anltoteks ~ua.dic.i(~u:: hoc ariqaid., feu !uppolinull , & h;tc filtfici~ ,. 'v; aliquid di~atUr generari quod non tlltIicit fQri"rib,-quiafOi'm~,. Vt Ibi dicit non generatur; ergo neqne hllITlltUt3!S,qtlri,= habetvc forma, i~quo(fnondl hoc aliql1ia Vnde vlterius colligiOlus quod,q[~ando dicit Ardl:~ I,.de Anima rextu 64-quod anillla,neca:dificat~ne,c iral:' cirur, ii:d homo; idem pror[usdi-ccndumqJ:.lc;l.e lui· manit.a:t:c ;' qlLla clirrie ea~eill.rocio, Ii quidelll hn~ manir..as ell tormacqua ,hom~(dllI0nlQ,~ fiCllt anlt' rna en ide quo anirila..dl: animat11~ ,: id.eo:.U:it.crn anima non redifi~ac.fi:d hom~~qui2,c:ft id quo colt· fiittUrur homo, ergo fimilitItt'DQn4iJ::et:ul" quod.,,_,

, , humatutas a:dificar , fed homo:. quiahl.l,m,;mitOl '; dl if ld quo hOlIto ell: homo & qua ~.llhQC aliqw.·~, ~J!; ,£e/lt

~b~

Difput.IV.

fie non conuenier eifacere.Ieu operari.nif vr quo, A Iicnt etiarn aum"tl; couueuic Opt rari, v r quo.Rellar ergo.quod neq.forma partialis,n-;:q;.form<1 rotalis :ftt Iuppofirum.neq, eo modo derur iingulariras in :illis,ficut in fiippolito Iicet re vera fingulsres , &:; mdiuidne forme lint quia forma efl Iingularis vt

quo} Iiippofirum autern vr quod.

. HJfC'.1d Ariflotclcm. ~od ad rern ipfarn attinet , cornmunirer conllar incer omncs.fubfiitcnnam dillingui a natura, led non ita coniiar, nee facile ell: explicare rarioncs.quibus id probauir D. Tho. ta autem duplex.prima pro cornpotirrs , ex materia,

&. forrna.tecunda eft vniuerfalis pro ornni narura creaea eriam Ii carcac materia phyrica , llent runt Angeli.Prima ratione vritur D.ll1om. in prxtcnti 'lu~t1:.art.) .Secundavero vtitur quodlibet 2.art.+. ·B

',. & j. pare.qu.r.arric.z. Erprima ratio fandacur ill ilia confequenna ,quia principia indiniduationis, & ipta indinidaano in compofiris ex materia, & formanou Innr de inrrinfeco coceptu quidditatis ;

ergo neq; terrninus.Sc cornplemenrum talis indiuiduarionis eil: idem cuui natnra,& quidditate.ted diflinguirur ab illa , Confequenna probatur, quia fubfiftentia.Sc.Iuppofiraliras dicit indiuiduarioue,

vt completarn.S; terminaram.ideo enim vr aduer-

tit D Th. 3 .part.quzfl.a.arr. 5 .ad 2.& l.plUllla::ll:. 2-9.art.I. ad z , & multis alijs locis , nypofia.is.Icu iuppoiitum fignificar rubllannam Pd.cticllIUCl11,

non qU01l10dOCUt11quc, iecl. prour ctt ill ,ilO complemenro.Sc fie no conuenir.parci.fed tori, impor- C tat ergo Iubrillenria indiuiduarionern [ubHantlx.

vt compIccalIl,& tcrminatlfll,c!'gv 11] in rlla narn-

ra in.qua indiuiduacio.ec ems P nncipia runt extra nacuram.ab illa dillinguitur ecia & terrrnnus , {ell 'complemcnmm talis mdiuiduationis > nee potefl pertinere ad conceprum narurar, led extra ilhi cll~·

& ramen realireriili coutl'ic,ergo in re efl: aliquid dillind urn ,& fuper addiru ill illi. 5 leur fimiliter e£fe e:ri£len~it; pcnizur a D. ~ ho.di~cturu ab ~Ilen?a,

vt lqfra dicernus, eo quod realizer conuemt ellen-

tie , & non vtprxdicatumintrink:cum. fed con .. zingens.ergo vt difhntl:um. Antecedens vern fcili-

cet quod pnncipia indiuiduationis , & ipia indiuiduatio fim extra. eoncepni natura; materialis i~pe affirrnarur a D, Tho.quia in homine db: carnes, &

iaa oJfa,qualia inaeniuutur in Petro 'If. g. noll Iunt D de conceptu , & quidditare homuus ie(;UpdLlD1 (e , alias etiam conuenirent.Paulo.Sc alljsindi~udlUs. Vnde in naturis marerialibus videmus multiplica-

'ri indiuidua (UbftamioUit~rj& non quidditatiue, $;J effentia.liter,ergo.oponct, quod ralis indiui.d!4\uO multiplic:abilis) &prillcipia, a quibns defumirur

lint extra"conceptunl.& quidditate na.wne. proue larillS rradidirnus ex mente Diui Thom.jn ~jb. d~ Generat. qua:fl:.9.att.3.& 4- Et {icconfi:at, quod :licut principia .indiuiduanria . [tmt ~.x:~ra C;Ol~cep;um ,& quidditatem natura: matenahs,fic etI~m terminus J & compleIll(E].tutn eius) quod dHu~ fiftentia.

Lf' SlJcund.; rlltSQ DiLl.Thom.p~c~dit g~ne.r~1it~r ~ . ,:~m~ narura. crcata,etia.m fi milia pnnclpla indi~ .

.~.

;;..··~~~,iJ~ ~f ;I~t::;

- _' ~, ~ _ 1

• .. Artie:.; I~~

uiduantia non diflinguanrur 'a principijs fornilli::: . bus natura:,& Ipeciei.ticut in Angelis. Et [uilda< . rur in orricio fufl:ent:lOdi, & [llbfl:andi ad:identi .. :

, .bus, quod .proprie conuenit ratione iubflantiz·. ..

IgirUtcon[equentia coufilht in hoc. quod liifren ... :. ratio, & ordo ad talia accidentia non pertinet ad·' qnidditarem nature , ergo id ratione cains redditar natura rllblhns,& (uHelltJ.ns, ac recipiens illa' exrrinfcca.accideuria de bet eHe extra quidditate.· & naturarn {'ublhnti:J!,tanqu;;,m terminus.S; coin"!' plemenmrn illins , Et vis iflius confequeaneIlarin hoc.quod fubflantia capax accidennum no po-· ten illa recipere , & vnire in ipfa formali ratione llatUrx,& rntra eius coceptum.quiahoc ipfo quod vruuntur ran quam accidentia.vni-i de bent vt impermixta,& inconfuta CUlJl ip(a natura fubfl:antia~ li,fiquidem Hat accidentia mntari.Scrolli, ipfa natura inuariaca rnanenre , ergo neceffe eft dati aliquid extra quidditarem talis natura! rauquamternu.m quo recipiarur ,& {llfienretUr fine cofutlone~ & pcrmixrione natura [ubfhitialis,& ipsu accides..

H&c cUljequentia ralde diffid1is "ira: ell: rnulris prltIertim Patri Suar.di(p.34.met.feCl:. ).nu. 13. & pc-' nit dirticulcarem ill eo.quod iH:a·accidt:ntia; .quotu: natura el] capaxnon Iimt id.q"uo"fi.ippo{l;;fl dillin .... gllir~lr anatura cum fubiifhmtii non conttituarnr eer accidenria ,ergo antecedenrer ad accidcntia lllppoGmmrul1inpjtu r inJ.tt;r.l : Q_oom<JJo ergo fUrriimr argnmellll.illl ex dJ{hnCtione accidentiurn' ad difhnctionem luppoGti d natura, niti forte pracedarur a iimili , Qjuia ficuz accidenria iunr extra' cOllceprum quidditans illbttanti.:e,& ramen illi co"' ueniunr .ita {lmi1iter (ubfi !lentia. ex rerum confequeutia D. Th.non fundarur in co quod lUppOl1tllrrl confhsuarur per accidentia.neque ill fola fimilitudlne , feu indicio quafi hoc .iptum quod.natura elll capax accidentium.qua- iUUt'cxp-J filum concepriiv eriarn debet habere (ubGlledam,qme!lt extra ra-' tionem nature , hooc euim 'c()nfeq~li~ntia non appar~t,q__~p~r~tatt' .nitarur;fed vis c,oh{e9uel1Ci:~ precrpue mnmtur m eo, quod .accideutia , & narara vniuntur inter [e inconfuse/& impermixre , ergo neceflario dcbent vniri in ali quo rerrio , quod {ub'" Ilct vrrique.Sc.vrrurnqr recipiar-Schoc debet cne

extra cocepturn naturz . Et r,1tio 1l,quia. falt'uri air.; . pliciter potefl void vnum iltcri;vel quia Ii t vnum cum illo immediate, vel quia cum illo vnitur iuali-

quo rerrio.vt dicit D. Th.in j .dill.S .Q.3 .arric, 1. ad j JI10 porefl.aurem accidens vmri primo modo' na- . rufa'!ergo ioJum fecundo.Minor probarur quia na:·; tura rub couceptL1 natllrre wlum dicit id, quo ali';' quid efhale,v.g. hUHl:lilita.. sid, qno h")!DO ell: ho~; u~o,& ita concipitur per inOdllU1 furm;c,& ilgnifi~ catur vt 'Iuo; quando alltCl11 vnimi" ci alia [.:)I'"ma :,' qU:l: eft accidens no potcH compal'.rri ad il!l!dpn modum formx,{ed per modu01 recepriui;.& tllJte~ tariui illius , Jiqllidem infonnetnr :lccJdcn~alii:er ab ill0. Ergo oportet quod taIls nat!lra ii,b alio modo.confiderernr,id draon lub ilia modo tt ha.- . bendi vt quo. fed fub aliQ modo~ & te"rmin~tio~e· fe l1ahcfl.di J ·Vf .qu~, quj. modus, [eu terrmnano'

- -- -.. . l,;L1m

-;:. ........... .r--:--"I""'; r- ,

., '

;.

<zyxtt. III.

'Ii!l'\ r~(pi~iat non (olum predicara qui4ditati~~,&

· ~o~fl:it!lt~ua; (eq etia.~~~tranea~& accidenria.qui'~IlS~ll:~t, op()rterquodta.lis modus n::Hl itt pq_~ Hi~~tlf co 11 ftituciuu naru rx ~n.e~ ue ad erus ~QIlfh~ ~cionc;~ percinens, Jed habl!lt~s n"'[IIra~J ad re-

· ~i~ien~", exeranea p~4H;ata~ eo .cpo4 recrpere ex trltte~ nqq P e niqec ad ~opfb.ttl rro 11 e~ ~arLlt:~~~ e:¥Cell recipere ip,fi1'OB~ltutma pra:qic:lt:l, l~d l~ ~uodextr~ .;:onJltcQti44dl:: ergo fie recipere res ~itrane~ non pe ~inet ad Ip[~l~ n~~ r~mjecnnd li fOncep~m~~ 'll,liddiwe.an q~qr~~ f~d Cub modo, 8c tctthtnaqooe non pc:~ne~te ~g quiddiratem, rei

1i~et (u~ ratione rU~~I1~~ ~~ ! ~~coq~e re.~ipere ~ontraria porutur a P~lofop~o ~qtef proprierares fubl~tiJ!, nOQ inter p.r.t~i~~t~ qui~dira~~ua ~

. Dices t eriam ac~i*nt~~ poffqqr recipere [uas proprias p4ili.0~es~ & df~ medium r~dp!endl aha: accidenria Iicut quamit~~ c~ medium recipiendi Hu~t¥eS ~ &. potet~ti~ eQ; rario recif~etldi actus ~ ~ecUnJo infbabi s in ip;~~~~ {u~41lc;:qria, q~ eft ali~ qlliddi{l;in~nm a n~tqLa:, & tameu recipitur irnIllcdiate in natura, ergo ad f~cipicnd\~ aliqoid ex traneum, feu ~(lintbull non, requiritur ~iquid pra! rernaruram , E cOI~tr; vera iLlbiifl:entia dJ'~ina, no ~i[tin'gUi~r a. natura, & ramen i!l~lllCdl~re rerrnie nat aamram extrsne~ln) ergo non requiritur aliquid difh~ctum a natura adrermmandum, Tn-(ro,. dare to;tq hoc, a4f~u~ ra,tto fada non concludit ~ quod lub,q~h:ntia diflinguarur a natura , ted (alun~ quod ftOll fi~ de conceptu eflenciah natur~ ~ b,ene

.• nirn ttat 'Q4od aliq-nd identificerur cum aliquo ~ feu non di~~guaCl1r ahillo, ~non fit de concepeu illius, Iicut rationale idenrificamr cum animati in ~omine , . & t amen non e It de concepti! animalis ~ · viA priwuu. re[p. quod accidentia non recipiunr ~lia accidentia tal1qul!ll Iiibftans , &;.1'1 quod fed vt medium, & vt quo, ipfa enim Iubflantia re habet, vt 4uod, & vt (ublhf\s ,Utic accidentia Iolum ditpoaunt lubfta,ntiam~ & p,r;:Jebeut medium recipiendi ~lja, non fub£1:ema.ndi, quando dantur plura, qur ordinate recipienda fuat ) rnum poll aliud , ~a!' ell Iolutio , DIU, Thorn, I. 2. qureJ1:. 7. artie- 1" ad ,.

.Ad ftcun.dum rejp. quod ruQfifrentia. proprie non recipitur in naruraficur accidentia , Jcdefl: modus n;u:t.ir~ [ubHantiali~ reddens Warn rerminaram , & l,ocommuoicabilem, vr po!Tit natura tpia red.di (u~ bilans. reu (uQentans ;Ilia. N0n repugnatauteffi i31elll modunI', & t1;ro1inat~o,ncm licetnon p:et:ri~, neat a.d conceptum na.tut:J.: irom~dia:te tamen Wi .~uenire,. qui" cOQ1pkmen~um illius efl:, &; tcrmi"t nadQ.eius, quod,1icer !lOn conftitua.t: 1 comple,t (a-. Olen naturam in tatione termini, idt':oque natura~ dicitimtnedia..cum ordineUl a.d ipfum. tanqlla,m. a~ 'Colllp.1ernemum lUI generis, & non omninQ exrraueurn a (e: At ver6 a,::cldemia. non ~'mneo't ad· camplemell,[um nltUl:l!, ueqKe illam termin:'tlt in (LlO proprio, & (ubft~nri ali elfe' ~ fed a~liud.nouum elfe fuperaddul1t. Vnde non poteO:natura. [ubA •. (l:antialis immediate ordinari ad talo en.e reeip.lenol: dum in ipfa. natura Cub ,onceptu. natur;c:, fed m~

., ;

A diaare aliquo ~ quod fit extra conceptum .illius •

. Im~ ad recipiendum iptum eue lubO:~lltialc eric ije:nd<t', quia accideraliter , ~ non qu.idditatiue ~f1uenit non potefl: immedia[~ ill~d reciperefiih

. conceprq nacure , fed [Uq ~olll,:ept? lnbfiftendi deeermiaare, & v~ qllod)v~ poltC')j.l dicetur .• Eft Iimile in ipfa (llPitami3., in quantum operariua, nam quiaop{;,qltlO ell a8:uaJitasqw;!:dam accidentalirer conueniens ope rami creato , ideo non p~tdl: immediare o rdniar! ad operarionem, fed mediante potentia ~ qua: eft accidens Iuper addirurn tub" fiO!Jlrix, ipfius ramen potentia! tubllanna eft imniediatc capax, & immediate ab ea diznanar , guia fe habet, vt mflrumcntum complens Iubllan-

13 tiam in g~ry~n: operariuo ~ Ad id vero , qnoddi. cirur de li1qfifientia diuina refponderur . Q:!.od jllanondd~i~gu1tur a nlt4f~ qiqina 1 quia in Deo nihil extraneum recipirur , pee diuerfum effe hahens ~ quod vero polIit {ubIHh:nti~ 4il,l.ina terminare alienarn naturam s hoc non elt recipere ali .. quid adueniens natura: 4ilAj~ , fc;d fupplere vi .. cern I'UPP!lfi.ti alieni terrninando naruram creatarn l ad quod non requirirur 'luod diflinguarur a natura diuina , ted a natura creata , quam terminat propter infinitam euunentiam , quam habet ad fupplendam vim luppo{iti proprij .

..AJ tertium refP. ex dodrina, D. Th, quodlibet z , ¥t':4. ad I, quod dnplicirer aliquid poreft accidere alicui pra:ter racionern eius , Vno modo quia, non cadit indefinirione rei] fed ramen dererminat, & contrahit illam eifemi alice r,& ita licet non coo- .

q flltuat iPI~ in (e , ramen cum ipci conflitair ",Ii .. quam effenciam.qcia dererminat gradum Iuperiorem . .t\lio modo dicirur accidere alicui rei, quia. nee conlhruit iplinl effenrialirer, nee cum ipfa ~liquoQ tertium per eflen.ialem decerminarioncm. Primo. modo bene fiat:) quod aliquid dicatur ali. cui accidere quarenusnol1 ~Il de quiddirate eius,

& ramen identificari cum ill~ dicarur , Iicut rationale idennficarur cum arumali licet nonconllituat ip'~ml J, ramen quia det~'r@oat, &: contrahic ipfurn e~~QtiaIiter, iclentifica,r~ potefl cum eo in aliquo cerrio , quod conf1:itllul\u, t&contequenter etiam inter.e ~ quia quor: limt e#.m vnitercio (Ullt eadem interete . Q!!..:l: vC?ro [e~undo modo acci-

n dunr.non poffimt idemti{iqrilt:=d necefle eft,quod {it aliqu,i4 dilHnCi:WD rea,Uter ~.,e~ modalitcr, & hoc modQ fe habet rub6,flenti~ ref~au narunt, & runiijt~t;' exitlentia) quia !n.~c;natnrarn clfentia;. liter conJli~t.~unt, neque drentialiter conrrahunt,&: & determinant, vt a1iqu.oc:t teml:1t'Qo elfe~tiale ceu.;. fiitaatur, fed rei conllitut% aducoiunr habeRti otn~ nia pta: 4icata. con llitucilla; ~~pa.teti n eh ri 110 DO"< .;nino, in, qnu ell [ota,:& ill;u;gra, natura humana ~ &omnia) quz pertinentadJpec.iem~ &g!'adum .!lius nOI\ miuus quam ill aIij~ ~Qfllinibus,& cameli n~nh.abe[fubfi\lentiam, erg.o,J;\on preti'iet(uba~ ftentia adcoallitucndam eucnr@:n; neque ad dc~ ~<;nninandulll Warn effencialitel;' ~ ;.,

~~

S,:lU1.d.i, 4i

--!i

Difput.,lV .:

, SecUllaa diffimltds.

. . .

erR C .A Iecundam difficultatem res fuit olirn valde courrouer.a, quid imporraret de ' formali perfona , feu fuppofimm , & quid adderer fiipra narurarn.De qua re Ieprem opmioncs refert, &; late tr.aeta.r,C:tiet.3 .p.qu.z.jart. 2.P.Suar.difpllt; 34. met. fupra. citata) M· Medina ;.p.qtJ.4,art.1.& Banes I.P.q·3·a.rQ. Nos in-queliione 7- Phyacor~ folum retulirntis duas farnofiores . Prirnarn eorum, qui dicunt eire aliquid pofiriuum, Secundam eoni, qui dicunt effe aliquid negatiunm. Er hoc Iecundurn reiecirrais , primnm vero Hatuimns.Sed circa hoc politiuum quid fit ibi 110n explicaeimus , quia res illa magis eft meraphy fica , & Theologica , ibi autem futllclebat .eam leunertangere . Nunc ergo dicimus ornnes illas ientennas rcduci ad rres Itrincipales , Prima quod Iuppoficurn (olum addit Iupra naturarn nega.tionem dependenrise aeeualis , vel apritudinalis ad aliud, CUlUS fit pars, vel forma in .. herens.narn lubiiflentia negacinherentiam, & uegar eHe partem .

Secund» iententia principalis fatetur Iubfiflentiam addere aliquid pofinuum fupra naturarn , led diuidirur in alias duas Iententias. Nam qnidam explicanr hoc pofiriuum 0:011 per aliquid abfolutnni, & intrinfece conueniens ipfi fublbmire) fed per conoorarionern alicuius extrinfeci ~ ad quod dicit ordinern , icl quod fubiif1:encia ell ipfarnec natura prour connotar , feu dicit ordinem ad res extrinfe .. cas.quas rxcipit Iiue ilt ipfa exiflenria , qua in fentencia D. Thorn. ditiinguieur ab etlenns , fiue fine accidenria, vel operationes, qux ad exiflentiarn requiruntur, vel coniequuntur . Qua ratione videtur pofle interpretari Diu. Thorne, quando dillinfuo .. nern I·uppoiiti i natura Iumir per hoc) quod fuppofiturn ell capax accidenriurn, non aurern natura fe- . cuudum Ie .

Tertia denique fenteutia dicit [nbGf1:entiam addere aliquid reale abfolururn intrintece atliciens fubflannarn , & comrnunrrcr ponitur cffe quidam modus tubtlantialis • (ell terminus eius vlrimus , Iicet attribuant Caier, citato loco ,.part. & Ferrar, ~, contra;. capit, 43' quod dixerint efle realiratelll diltinctam a nat ura, & exitlentia, de quo Ih.rim dicernus •

SiiPfofito ergo quod fubfifl:entia noll addat folum negationenl dependenti.e iupra naturam , vt o(lendimus,qu.7.Phyficor, citata, relolutio in pr.efenri eft, quod lubfilh:nria addic Iiipra naruram no {alum connorationem aliquam , vel ordinem ad rem excrinfccam , fed pofiriuum aliquid afficiens per intrill(ecam denominanoncm iptam fubflantiam, & probabilius mihi eft erTe modum fubll:auttialem,quam realitatem aliquam di1l:in8:am a filb:.. ib.nria ranqna.m res are. H;ec ef1l.;oll1l11unior (ententia modo inter aurhores, prx(ertim Thomifb:s, de qua videri poGime Caiet.J:.'errar. Banez Medina. ci[ari Alba.rez 3. pare. di(f)U(· 23. Sitar. di1pur. H·

'[ata,feebone +& alij.

Prim.a pars huius conclu1ionis ex eo deducittlr,~

'·Ar' . ~'[

; ,"

: .. : tic.. *

A: quia omnes ifh: connotationes, {ell refpetl:us. ad. ,. exrrinfeca fupponunt naturam-iam.efie.mcornmn-"

. nicabilem , & vlrimo terminatam inLe,fiquiciem non dicir ordinem aditta exrrinfeca.vrextra fe po- . fita, fed vt in Ie recepta.non aurern poffet illa recipere in. permUte, & nrconfusecum natura, aifi recipiens haberet incornmunicabilicatem ,ratione· cuius omnes ille forma: exrrinfecereciperenrur fine confufione cum natura,& talirer.quod vlterius non eomIDunicarentur alteri fubieCto} feu [ullentanri . Igiturordo, [eLI connoratio ad extrinfeca recipienda in fe ef] ordo , & ref peCtus {ubietti v 1- tilllo tetminari , & incommunicabilis ad aliud fu~ ftenrans , Ceil fabflans illi, ergo iam fupponic naturam {nbfil1entem , & ita. non. potefl ditferre narura, & Iappofirum perfolam diuerlam ccnnoratio-

B uern, & refpcflum ad diuerfa conncrara.exrrinte- , ca , vel ex folo diuerfo modo fignificandi eandem rern.Probar.confequeutia.quia vel talis refpectus, & connoracio fundarur immediate in ipfa natura Iecundum conceprnm naturz , vel in aliquo illi Iiiperaddiro. Si in aliquo iuperaddiro ,ergo prxter cormotata exrrinlcca narurali quid in ipra natura (uperaddicum , ratione cuius habet rllum refpe- " 8:um ad talia connorara . Si nihil Iiiper additur, . ergo natura.ex fe , & ex prop no conceptu narure relprcicilla extrinfeca ,Iquod eft relpicere illa tanquam proprias paffiones,& fie folurn in ordine ad proprias paffiones conlhruerur fuppoficum : imo & ipfa natura {ecundum coacepturn nature erit Iuppofirum , fi Iecundum fe fundat illum .tefpe:ctum, & conuorarionem, in qua dicirur confiftere I

C fuppofitllITl. Vnde vlterius fir; quod cum in Chrifio fit natura humana fecundum tatum conceptum natura: , & habeat ordinem ad proprias pafliones, . & ad extrinieca accidentia Iibi adiuncta , &in fe habita.dicerur illa natura. Iuppofitum , & perfona, : arque adeo eruntdua perfoneia Chriilo, quod eft contra fidem.

Quod fi dicatur : humanitatern Chrilhi in fenria Diu. Thorn. Care re prop ria exi (lentia , & con ~ fcquemer non dicere ordinem ad illam , przcipuus autern ordo , & connorario exrriuleca [llbfifl-en. tie ell: re[peB:u exiflenne , quia conlhruit (Ub4 Il antiam exiflentezn per [e,& iccundario dicit re[-. pectum ad accideritia. V nde cum hurnanitas ChriHi carcat connoratione , & refpectu ad propriarn

D cxilleutiarn, caret etiam propria perfonalitate . Sell centr« boc rft. Primo, quia lic res cerra fccundlllll fidem fundabimr in aliquo vald2 incerto , Icilicet, quod natura dicar ordinem immediate au e xiflentiam , & careat illa in Chrifto non cbltanre hac) quod natura dicirimruedianicrdinead i111. Nam quodD. Th.negaue tit in hurnaniratcchri Hi prop ria exif1:emiam 3 ,par.qualft.r 7 ,artie. 2.. idl:o dl:, quil center nlturam non die immediate. capaccm e:"l:i~ fientia:, fed fttppofitum, fi vero na:ura imme~ diare effet c~pax: illiLlS, mulo modo carerer exi(temia propria in per[ona Verbi. Secundo, quia. ftando in doB:ril1l Diu. Thom. in ilia. re eli" ordo, [-..;: capacitas ad extrin[cca pr::e,dicata.J

, Gg &

i.

&,onotata,in qna.iunenitur.receptio jp(a~ualis

. t:WllIl1 przdicat~IUl't,conHat autern q~od e~llen~ cia, &. accidetia recipiuntur in JPi@{ubJc.ao,.mqu.o fo[te!ltafl];ur non {ecundum excninfecam deno~ nationem, ve 1 counoracioncm, led realirer , & intrintece)ergo. in eadem {ubic~o debet ~£f~·ca~aJ:i ...

. us, &..hablCu.do ad raUaextrll\ft:"a, &ltJ iatrinle-

. Ce debet ilU conuenlrc diB-a capaciras 1 &babitu ... ~J.iCUt conuenit ipfa receptio .S~d (ecundum Diu.

Th .• lola narura non dicit capaciratem hanc , neq ue illurn orditleU1 ~ fed hypoflalis , feu !ilppofitum, &

itO! non dacur in namra fine Iuppofito .j1icur narsra humana in.Chrifto non eil: capa.x c!lciHenti:r crea .. ulli::cundu[ll.Diu.Thom~neq) filiationiscreare , vt docet;.p.quretl:'35.arr. y.ad r.ergo id, qaod addit bypoflafis fupra naruram non eJt Iola extrinfeca . connotatio ,.fed'aliquid realirer ~.& illtriniece con- ;B ueniens iUi [ubi!;fto.,cuiconllenit IDrrinle<:2 recipe ..

re exiHenti.am,& aliaaccidenna .

• C!!!....4lfe Iuppofirum intrillJeCe,& realiter conuenir lpG. lllbil:ancix , ponit erurn ettedum forrnalern in lpla,'luatenus reddir illarn terrninatam, & [ubfia.ntem, lea ruflenranrem ea qucz: in fe recipiunrur.que fu!iellta.cio, & receprio non conuenit iubflami;I: per lolarn connorationem , feu denomination em e,"(trinlecam ~ fed per inrrinfecam conuenienriam, feu denorninarionem .

~e'!lllda PArs conclufionis , quod [cilicet id quod addit fubfiftentia Iupra naruram fit modus. & non realiras diftmda , non ell omoino cerrum euam inter Thomiflas . Nam quid am ex antiquioribu~dixeruot efle modam , vt yla?~ja.So-

to) & ali), & probabile rcputar Ban. vbitupra , C ~ Medina licet ipf oppofirum teneant ciranrque

pro fe Caier. Q9i ramen citato loco ;. p. in priJ1lQ,& fecundo corollario de idenritate , & infeparabilicarc huius termini', feu fubfiltcnu;t:J natura dicit, quod ifle terminus eft quodammodo idem,

& quodammodononidem, fi..:ut terminus ell: terminaus quafi idcOl,& quafi. non idem, ell: enim aliquid eins.Icilicet te!1llinus~& n<?n efl illud, vt parer

de pnn&o,& linca.Et fubdit Caier.quodpotcll narurafieri Iine Iuo te rrnino in attn, non aurcm e.co~ ucr[Q.Q!lZ omnia ruot ligna modalis diihnCtionis.

Et in hac q.3 .a-r.g.esprettius dicrr, ~od Jubfirle-

ria , & natura non cUI hnguunmr dil1iLlctione inter rCo),& rem.Ell edam expretia fententia Di'Fh.qui

in q.o.de potenr.art.r.adr.dicir : E/e modllm exifleudi 0 111 filll,ulal·~ Ji,bflami.t. & art. 2. p'rJ~f14, inquit. flgl1ifi-

cat lIatrlram cum quodam modo ext{hmdi , qui modus eft cffe

per feexiflcns - Idem [umitUreXl. Icnr. dif], 23. quo

1. artie. 1. ad 2. & I. p.q. 30. ad I. vbi dicit: 111diui~ dllum 1l<1g111l1 Jlgmficare natf!ram cum tleurmi1wo modo effilldi,qm comprrit ji!1guldf/bus] vt [cilicfl fit per re filbfrJlens.

E[: ad ;e. inqui[ ~ qr'od ipfe I1'lOdIl5 exiflelIdl iIlCMt1If/(uic:~biliter pntUl rJTe commrwis multi,. An vero principia indiuidualia vnde lumimr We modus, (int diflintl:.a n:alirer in rebus matenalibus,lic2t non in [pi l.~uahlJtls,infra. dicemus.

R,tlic verQ en,ql1am diximus)Q.7 .Phyficor.art. 1- quod fubG.t1:cntia [e habe[ ~ vt terminatio [ub1l:an~

• c ~.

.Prirnre.Partis .

A tiao,inde enim Iequitur quod [ubiifkntia non da.tur tanquam extremum cornponcns , led vt terminatio lpl'a,te It tocaiicas cowpk .. a~& retulcaus ex compo, iitione~t conltirutionc omnium parciurn.ieu pr~dicarorum {ubtumia:, ergo non [e debet habere, vt reahtas.ied-vr modus.dar euim Ilarum quendam, feu_ruod.um effendi ipfi rei, qllam ... their Iicut PW1- dum dum reruiiuat linearn ,tp(um rerminare mc, dificare clt,& Cite rerrninaram non eft alrud, quam fie d1~ modificatam, lit non vlrerius Ie exrendar , twt componar cum ali 0, led ibi Ii ll:at. Repuguat aurern , quod id quod re hiliet vcrerminus.fonnaJis,fc:u ratio rerminaudi in aliqua compofieione fit reaiiras ) & non modus. nam id quod fe habet, vt

· realiras componere debet CU!;Il eo, cui adiungieur ..

· vtl::! illis reiulrer aliquod torum per fe, vel per ac .. cidens.ipfa vero ratio toralitatis.leu eerrninanonis, &. vt fie dicam vlnrnazionis J Don potefl fe habere V.t vltima ratio,& rerrninauo compofiti ~ ergo non

porett etle realiras cornponens ~ fed modus refultaos excompofinone; vel ex integritate totius, Si aurem refiiltaretvt realiras, rurtiis deberet vniri, .&:componcrecumre,quam arlicit , hzc enim el] differentia inter realirarem.Sc modurn, quod realitas coniungirur alteri per vnionern cum i110 , modus vero te ipfo modificar , & identiticatur , cum realitare £eu,cum re cuius en modus; fiquidem non dHfert realiter ab eo. "(nde Ii id qnod fe habet

· vt terminus, & tanquam terminario vltima eflet realitas deberer vnirt rer , qLlam terminar , & inde reiultare aliud torurn , & alia rerrninatio ~ & non

torum per accidens.quia vnio fubfiftenti~ acciden .. talis non dl.fed ilibll,llltialis, & per Ie , vt pater in vnione hnrnanitaas ad verbum, ergo deberet re-

fi.tltare alia rerrninario.Sc vlrirnario ex tali vnione, &compoJitione,& lie t:fft:t proceflus in infinitum, quod nullo modo to: adrnittendurn , przferum incompolitis per it:-, (icut Gmt (LIb Iianu alia ) quibus competit iJJI·a !ubli(tcnria..

Q!tnd verci fubilJh:ntia Iit vltimum cornplemenni, [,u. terminus Iubllantie , conllaz manitclte , quia per [Oil a.,ie II hypollafis dicit rem rnaxime comple .. tam.Sr incouunuaicabilern, opponitur enim ratio- . ni p:Lrtls,& raticni in hx rentis, quo d eire Don p~ tdt,nj{i drear rerunnationern , & vltimarionera in gcnere (ubHantix,& idcirco dicirur per Ie exifles,

& lUbfil1ens, & fubtlans quail tub omnibus vltimate (iitens, de q1tO videri porefl Om.· Thom. in 3· difbntl:. 5. qua:il. 3. artie. 3. debet ergo dicere

rnodum ipfius totalitatis, & terminariorus non realicatern luperaddirarn ,realitas enim potiUs fe ha~ bet v[ cOl11ponens, qllam vt terminmo ipia com~ politi, lei'! totius. Et G011jirJllat. quia totum, & to-

. t:llitcr ditferunt, vt res, & modus, quia Iy tota~ liter importat mOdltnl tOLaliratis, ipfum vero totum rem iptam, leLi fubfbmiam, fed fuppolitalitas) fell [ubii!1cmia dicinomm, vt tOtaJi[c:r,feu ineoITll11unicabilttcr Ce h3.bens. Ergo addit fupra ftlbll:antiam non reallrarem, fed modum rei, [cili~ cet totaliter (e h~bcre • feu per modum t?~us. ~ j Et confirm. [ccundo, quia cJJe partem) vel eile ll1h~~'

. rensi

_.;~!~

'\

Difput.IV .. ;

'cos i~port.an_tmodum, & no~ realirarem dillil1~ . A ,'Cam tupra Iplall1 narurarnparns , vel, acccidenris,

non erurn accidens dilbns:a realirate indiger ad inhzrendum , nee pars ad parcialiter fe habendum, ergo ncque tatum, vt rotalirer , & zerrninariue Ie habeat non indigec realirare.ied modo.quia oppo-

{ito modo [e habet ad parrem.Sc ad inha rens , Denique fuffragaturl comuiuue axiorna , quod realirates inoa Iunrrnulciplicande noe caufa , neque in rebus iinmarerialibus alia JifhnEtio pont debet, qua.m modalis inter Jllbftfrentiam, & fubf1antiam.

Et in diuinis perfonalitas coucipirur ranquarn mo-

dus, dicunrur enirn perrinere ad efientiam , vt modus.non vt res conlhruens .

Denhf1.!c ex hoc inrelligirur optime rniflerium Incarnationis.in quo Verbum affump1it naturam hurnanam reddeudo illarn non rerminatam a Ie , fed B rerminararn ab alio quaii excludendo rerminatio ... nem illarn per hoc quod narura humana rracta fuit

ad terrninum.Sc totalitatern aiterius tao quam Ii el-

fet pars cills,ficut vidernus.quoci vt ali qua linea, vel fllperficies,qute erat terminarafuis punEtis ponatur

fub alieno rerrnino fufficir.quod vniatnr , & coatinuerur cum altera, fie cnirn reddirur tanquarn pars

eius , id Verbum diuinum exciufit ruodum terminarionis ab humana natura , reddenda illam tanquam parcell! Verbi , quod [e haber vt periona to-tails, &; lllt:gra., & fie natura humanam arnifirrerminarioncm propriam , & alieno termino Iubltan-

tial: ternunata ell , de quo viderrporeri D. Thom.

in 3 .ad Anibal. di!1.5 .arr, 2 .ad 3'& OpU{C.2 .cap.zu, nequc aliud fllit Deum fieri hominem, quamnaw· ram hurnanarn > qua; de Ie inregrali , & zorali mo- C do poftulabat exi!h:re) vtpote lubftancia, impcdiri

.i propria rerminauone > & altai rerrnino ; lett per~ rona: vniri .

Sed obijeies: fi fubfit1enti:1 ell: modus: ergo eatita-

riue j & realircr nou dil1:itlguitur a fubH:antia cuius

cll modus.ergo in humana narura mantir rota per(onaliras, & Iubfi lletia crcara enrirarrue., & realirer hcet non fOrlnaiitcr, quod vaide durum videtur, & contrariurn rniilerio Incarnarionis , quia in Chrifio nullo modo eft perjonalitas !;rea(a.Sedid~ quia (i.IP~ potitum.Sc natura l'e habenr vt includens , &lac!u~ lUlll;uqu!dem fuppofitnlllii1dlldit natura.ficut copoJ'itum parrem,ergo debenr realirer r &; no rnodaliter dilt:ingui,licllt alia.que [e habenr vt' includcns, &incln{lHll, v.g. rorurn refpetl:ufonna:,ve!llute- D lix,ciii1:inguimr en im torum a quail bet parre realiter.Terti" quia D.Thol1l. 3'. parr.qll;ctl+atcie.l. di-

Cit; ~lL Ii per (0 II a pr,eilltelligf!retlcr.1.UiIllJp,iotli IJpporte·

ret, quad [orm~PCJcJ~r ptr.iPJ~m~.all1nt'tionem, ~. ibidem artie. I. a.d ) .. 1J11.]i.m, ql1~d Allgelus ?r&exlffens

l1~n po!]Ct ill vl1italclR perjiJlJ,!! dWdl,~ I1jlllmi, lIifi eillSs per~ jiJllali;,tJ d~fil'flCrelllr : erg6 .. perCona.litas eft aliqua CtltitlS realis,alioquin:1l011 deil:meremr,:Ied mane ...

ret ma.nen~e re .ct]nl qlla ici.entific.:lrnr. Item ill I ~

dill. l5.qu::efLmic.I. ad ]. dicit: ~JiJHDmp~

1[:'(5 natur,~ h,~{Jet. rea/em (hJf~rerlti,3IJ; !Id per/ilTl.1UI ,illqumP-

~'\1,WI ~14t[jrtl) jit aMilia .tliroi.rI5, ergrJdlifert tJilqHan~ ,f'!esa re. . ....

. ~-

Artie .. I.

".Ad pl'imum rif? In Chriflo Plihil per[onalirao, crearz rnanere , qeia rotus ilk modus rerrninandis & fubilfl:endi in Ie deflruitur , &. fuccedit alia. rerrninano Iubfiitendi in alio, vnde in forrnalitate modi nihil rnanct , licer rnanear entitas, qua: erarradix talismodi , & cum qna idennficarur modus. Neque efl: alia ratio defiziouis modornm, quia ql1an· do vnus modus fuccedir alteri , deflruirur .VOllS total iter ill errtitate ipfa formali modi l (icuz pater cum amirtitur vna figura, &: Iuccedic alia , vnurn vbi,& Iiiccedit aliud.Sc fie de alijs modis, neque ell: necetle , qood alia modo dctinat perfonaliras , lei! fubfiflenria propria human x natura: ) nili eo modo definat, qtlO vna figura deli nit aduenienre alia, &-: vnum vbi adueniente alio, Iicet entitas rcalis ) cum qua idennficanrur.idefl a qua realitate aliqua non diflinguiror , maneat .

.Ad [Cwl1d!l1tJ farernur.quod [l.Ippofituffi,& natura fe habent vt ioc1udens)& inclufum, fed Iy includens potefb dupliciter Iinni , Primo pro ipfo toro quantum ad entitatem,& fufbmiam, & fie eft compofitum,&comparamr ad partern incluiam.vt realiccr diHinCl:am tanquam res ire ratione alterius par4 tis admn$:z.Seo.mdo pro iplo roro quantum ad iP4 fum mod urn toralrratis.Sc vlrirnarionis, & nicoma .. nicabilitatis,& fie eO: fuppoflmm,& comparaturad ipfam naruram tau'luJm modus filper addirus non vr realiter difhndus. Iraq, return iumptum pro ipfa re copofita ex partibus ,& includens illas diftinguitnr ab vna paw! realirer ratione alterins incluf::e. Torurn autern fumpnnn pro rnedo totalitatis.Sc vlrimz rerminationis includir pa.rtes ranquam modus terminans non tan guam realitas difhllCta.

Ad oltimum dcirur : ~od pertouahtas propria pofiraaffumptione ad alter~m p~r[onam cor~umpirnr eo modo> quo modalis enntas eorrumpl po~ ref] ficut vnum vbl corrumpitur alio adneniente, & vna figura adueniente alia) non vera corrumpitur, vt realiras dill:iu6.a.In vltimo autern loco D.Th.loquirur de addiriene fecundum remnon ex parte ipfins {i-loGftenti::e) fed ex parte principiorum indiui .. duanrium.a quibus caufatur.Sc hac in rebus marerialibus aliquid realitatis vltra naturam Iuper addunr, Icilicet mareriam Ggnatam. Vel feclUldo loquitur D. Th. de reali differentia natura; a perfona non reali tarrquarnres are,fed rcali modali •

T mid djfficulMs.

C[RCAratioElemDilI.~ho~1.inhoc art.j., ma ... gna eft difticnlras,quta videjur CXp.le[>;t: docere, quodin omni fubfrantia. carente materia 11011 difiingultllr (uppoGtum a. natura. Ha:c li!nim flmt exp relIl verba Dil;l. :rhorn. In his, qu,t non Jimt comptr ]ita ex materia, &- forma, in qrlivlts ilJdiflidut1tia l10llefl per Inaterirth1 illdiititltumtem, JeJ ipJ& fotm& prr Ie inditlidualllur ,aportet ,.qllodipf~ jornJd)jirtt JtlppoJira Ju~{iflmtuJ.Viuieillcjs n01J dijfim (il?pojitwn, & Ilattrra. Ex quihilS verbis apem! [eqUltut Angelos Cllm nOn Gut compofiti ex Iilaten.a " & forma conreqllemer non dilfl!rre in eisnatnram,&; fuppofltn;&tamenhuius

G g 2. 0PP0-:

1·00

Q!] reft. III.

Primae Parris .

OI"pofitllln ccrtumdl,& ,10: Th. alfcrtljUl [lim in' 'Abuh't a~trex inconcordannjs dub. t I 4. qu::e redu,

quQdlibet z , a. rt.4-tUn1 quia dicit 3 ,pa_rre,quxlr, qu: . cunrnr ad diuer.as coufiderarioues naru.re 10 con ..

i.arr.l..a.i1 3 ",quod Verbum pottUt a~lufTIerc natura creto.& rn ab!lraCto,p.llylice,mctllphylice,& 19.9i-

AngclIca.n1,iIcur, &h<HlJ_J.Jl.-un _~ erg« aperte ~Ltpro- .ce, Iecundurn coruhruriua incrinteca , vel extdnk.

nir dillingni in Angells JuppOhtUm,& llamrs:.alI.as (a I & recundurn vnarn coniidcrarionem dicit di-

110 pOikciHa aifumere d~ltt1l8;o [uppo{it<! proP.no. llinglli a !uppofi.tO non (ecundum aliam,qua: ibi la ..

Propttr hire ddticills vlia ell doctrinahurus ~rtlt:l: tiU.s videri pUlfunt.

li,Pr:.derci!1l quiailJam rradit ,VJU. Thom.alijs l~ClS NQS igitul, Vi: ex ipfis Dill. Thorn. verbis mentern,

nO\-1101mu loquendo S'c~leraJl. mododen~~uralm- Diu. ThoU1. elfciamus tupponimus 1 quod {ubfi~

mareriali fie eoWl potlemus mrerpreraruuurn de lh:nt"ia non ontur ex nama Iecundum principia.

nltura om~lino t11lUlateriali, qualis ell aCtus purus, Ipecifica.fed fecundum principia indiuiduantia , &

led [pecialiter Ioquendo de Angelo dicit nun di- fingularia , vnde (i.tbfi Iieuria origmanue imporcae

tUngui in eo fuppofitum)& nacurarn, vrin qua:Jl;. 7- principia illdiuiduationis, formaliter vera eft tee-

<iq>otenr.an:. 4. in .Angdi5, inquit, quo4bbfiJU,IJPOJI- minus, tell. modus quidarn afficiens naruram fin ..

MlleJiJU4 Mtu.r.1. E~4-contrag.cap.55.ad4 expreC.. gularem,eamque cornplens, collar enim quod [Ub4

Sc docet 2 qu~d COtlltClI~1I5 (lj}um[Jfa eft humlfnif lj~~ tiHentia elt complcrncncum , & terminus nature

Mil, qU,tl~ .AngelKa, quia ill bomiue almil. Ijt ?.1~ura ~ B reddens ilrarn iucommunicabileni , & Jic neque

4lifld f_>fl'jonA ~ &um fit ex mctteria, &- fotmtl camp'~I,I1I5, IJOI~ conueuit natura: in vniuertali, Ied in fingulari , ne ..

,;uJelll ttl .Al1gelo, qflj4 in'matenalt. eii , ~I locus v( pra. dicacurn quidduatiuum nature , quia tim

'1a1de vrge-t) ueque aJmittit e:x~ofitionern lalll.lOfi- quiddicas iecundum predicata conftitunua , quam

nuatarn > quod quando VlU •. Fhorn. non dtlh~l~ natura in vniuerlali communicabihrarem irnpor-

goit (uppoiitum i. nacu:a III irnrnarenalibus to- rant.Er in Carillo inuenitur natura fe cundurn om ..

lum loq uiru r de natura nmnare nau ,qll~ ell; De us, nia p rzdicara quidditariua, & fecundum fingntar-i~

ciltnexprefit: Ioquazur in illis locis de r-\ftgelo. Nee tatern.non ramernecundum Iubfirlenriam , Q:!.are

'iolum loquirurdl: principijs indiuidul[lOnis] qux Diu.Thorn. aliquando (umir (uppoficum.feu Iubfi-

certUDl eft non difhngui ahip [a natura ill AlJgelo~ Ilenciam taururn forrnatirer pro iplo termino com.

dilliaguuntUr aurem iu naturrs corporeis .. Nam p1e~t~ namram , aliqnando ctiarn pro principijs

1:04l1at,quod Ioqnittir ex.p:e{se d~ ipia per~onali~ indiuiduancibus , ex quibus 9rigillOl.tur iHe termi-

tate) & iUblilletrua Ahgell, Iiquidem loquitur de nus luhtiH:enriae. Et quando loquitur primo rno-

Angelolvt aflumptibili j per~ona diulnOl,negat a':lte do docet dithngui lubiillentia anamra eriam in

aff~mi £loire n~uram ~ngehcam>.qUla non,dd~J':l,~ reb~ immarerialibus , Q3ando vero rumit Iubf ..

gLUtu.raiupp.o~lto t erg? no~ I~I.Il~U( ~e prU1CJPJ)~ 'C Ilenriam Iirnul cum principijs indiuiduannbus do-

indiuiduanouls, vel de ipfa indiuiduarione nature, etc non differre naruram , & Iuppotirurn in rebus

quia.hzc affllmpcibilisdt. Iola autem perlonalit.a.s rmmaterialibus.bene ramen in rebus rnarerialibus,

el~, qUJ:: repugnar afiwnitoiw in Aogeus,iqWl.lll ill. .eo l1uoJ in illis principia indiuiduationis non dif-

Ilobis + feruut ao Il"[~ forma, qu~ per Ie reddirur incom-

Ex q ltd ponderatiooe reijcimr rnulrorsm anrho- muntcab.lis , 111 iitis vero fU¥ler addunt aliquid rna-

rum folurio , qui exillimanc, D. Thorn. in pra:lenti teriz, vt reddatur indiuiduans.Se 'dilhnguens vnum

qu., art. 5' quaado dicit UOIl ditl.ingui in rebu~ irn- ab alia in eadem Ipecic, vt in lib de generat.quzft.

!Jl4rerialibus naturam , & tuppolicum loqm de y. declararurn efb , Iraque in [umtna, Iuppotitum

principijs mdiuiduarionis, ex quibus oritur Iubii- aiiquando iiuni.ur formaliter, aliquando radicali-

tlentia> qux prlOclprloon dlfhnguulltur ill rebus ter , reu otiginatiue. Et in Angehs origo, leu ra-

irnnlatenJ.hbus ab iptaforma , feu narura , di{tin- dix ihppaliti non drll:inguitur a natura, bene ta-

gUlcur ramen :i nat,ura i9rl.illi~uata ipta {ub!ilrell- men tub.Ienria ipfa forrnahrer , idea terminus ip~

tia.. Qgam expoGnonem Iequrrur p.suar. drip. 34. Ie orrus ex prmcipijs indiuiduanrihns , In naturis

me de a. 3 .I1U.17.A nub. hie di1p. 1 o. c. 1.Albare z. 3· a utem mace.ialib.rs non [0 knn I ubrillenria for-

p,diip . .l ;. & !'unlitllr ex Ca.t~t. in pr;:tlenri, qui do- malis , fed etiam radicalis .difiingllimf a narura ,

cet cum inqumtur au Deus ilt lua natura, I y Deum D quia principia. indiuiduaatia ,qua: Limt eius radix

non fumi pro perianal (e,LI luppofiro , ~ed pro con- aliquid Iuper addunt namr~ in rebus materiali-

en: to illdiuidui comment tribus perfonis.Czrernm bus. In Deo autern nee radicaliter, nee formaliter '

ha:c tolutio non potelt fl:are CU£? eo lo(.:C?,quem ci- klppo6turn ditiinguirur a natura, quia perriner ad

rsuimus ex 4. contragenr, vbi tpecialirer loquitur eius quidJita.t:m etlall1 iri abll:raEto cOlideratam~

de natura Angelica) quam ~it DOll elTe aITumpta, a qua non dilungulnIr perfona.lirasin reJ(ed folum

qll.ianon dil.hnguit~r ill ea hl~pofitum ~ &. n.~tu[a. fecunduLU no{ham coniidcrarionem.

ficutin homme,ergo non luqwturde pnnclplJs 10- Et q!lott h;ec fit legitima mens Diu. Thorn. COl\4

diuiduantibusJed de ipfa fubiiflentia, quia ha:c 10- fiat, quia in hac 1. part. quxll. 2.9· a.rtie. 2 .ad 3.di ..

lJ. in ail"umpribiJis.efi-.l!r:.ererquam. quod in pr:;r;len.. cit, Quod perfon;l, jell hypoff.tjis addmzt fupra r.tlir'mem

rj.t:~pre(fenomi'_lat (uppotitll1n.,aJce~q~o,(1 'lOn tffmli~ principia ill(!widu<lm;t1, 1l£qllC jtmt weIR ;IJ

dith:rnnl: luppohtum,& natura m (ubfiatlJs lIluna.. comroJiti5 ~x materia> & f(Jnna _, II: (fI{Jrtt att1wn efl cims

terialibus. Eq~o male explicatl;lr ,de pr1ncipio lll- de Jim~hcrtolte dj~a ~6el:elllr > quodc~l in IJla q~.-e~..4

diuidu;wonis. A11as[olurion~s affert author t.l- 3,al1!c. 3. Vblclar<;Diu, Thom.1elplUme;'1'lIcat~1

q~odf

~

Difput. III;

quod in ifla quefl.Iocurus efl de perfona. feu lilp.:i

. pofiro.vt includirprmcipia indiuiduantia.Sc no Io, [urn racionem termini complenris, eamq; compol~ rat nature Iecundnre conceptum quiddicanuurn, vt antecedit principiaindruiduanna.in quo COllCCptu natura: (ol om agnofcic in Deo, non differre Cuppo-fitu01,& naturarn, dnferre autem in reliquis crearuris, (alrem quantum ad rarionem termini, licet: eriam in rebus materialibas differat quantum ad .principia indiuiduanria . Vode in 3. par. quzf], 17. artie. 1. Ndlll.r~, inquit ,jecundum je cDnfiderata pro~t iu IIhflrat10 fignijicilwr lion l'ert potUf pr,rdiwi aa flip" pofm~fi'U-prrtfolla> nifi ir) Dee, in qUD lion dijfert qltD eft) & quod efi, vt i1M~ part. eft habltum. Vnde renfiis, Diu. Thorn. in hoc loco I. part. fic inrelligirur, quod.in Deo natura ipta etiam in abilracto contiderara no difrert a fuppofito, & lie peculiari modo venficatur de Deo,quod not) differt Iuppofirum.Sc natura, quod de alijs crearuris etiarn immaterialibus non verificatur.quia ralirer Don differt in Deo, quod de narura ipts enam ill abftrad;o conliderara prediuri poreft , Reuera ramen non negat D. Thom.iu Angelis difierre iilppofi tli, & naturam a parte rei, vt in quodlibet. 2. art. 4. vbi id ex profeilo difputat~ & refoluir. & 3·part. qmdl:. 4 • arr. 1.ad 3. Vbi docer, quod non pofier Angelus in vnitare diumz perfonz aiTumi,.nifi perfonaliras eius deflruetur, arque adeo, fupponit naturatn Angelicarn polfe atlumi perfoualieare eins deftrud.a .

Quando ergo S. D. affirm at in przfenri.quod in his, qu;t non conltant ex materia, & forma, 80n differt G.lp,pofitl.lm,& naruraloquirur de Iuppofiro non [alum forrnahrer pro ipfo modo terrninanre, fed edam radicaliter, & onginanue , preut includir principia indiuiduanria , fie enim res immateriales cum (inr forma: Iimplices no habent aliquod tatum refultans ex partibus, neq, ipfarn ra.ionem indiuiduarionis.Sc ieparaeionis vnius ab alio habet ex aliquo Iuper addito ipfi colheurioni totius.qaale eft in rebus materiahbus materia fjgnaca,leu. de figuara quantirare.Et voicumq-D. Tho. negar Iuppofitum dillingui realiter in Angelis , loquirur de ulppofito non pro Iola ipfa formali cerminatione Iubfiflenrie, fed edam radicaliter pro ipfa Iubfifiemia~vt originara. & radicarain ipfis principiis indiuiduantibus , Nee repuguar, quod ex aliqua narura.que el] forma Hl11plex,& nou actus purus, fed includens aliquam porentialitatern, & conlequenrer habe_t dep.endenriam ab cxtrin_kc? ~~_rdinero ad accidenria, refulret modus aliqnis diltinaus a natura. quo reddatur Iubliltes rerminariue, &fo rmaliter, & licet careat materia phyficanon ramen caret porentialitate, qUl! loco materia: eH in natura AllgeJi<:3.;& fie temper verificamr, q~H~d indiuiduatio, feu [uppolimmdefumitur a:mat~ria~ vel ab aliqlloloeo niateti~ fcilicec_ ab ipla n.1tUr~l vt potentiali, idell: vt h~bl1itatem funda.ns ad reC1~ pieudllm)& Iubfiandniu .. T.dtatur allt~tn D. Tho.

in I. di ft. 3 + .qudl:. I; art. ! '. qlJ~d il1 i!tis~ ill q~bus eft altud ~(~Dtia, qu,1111,fi1ppojiulIn,.& b),PD/bjis opnrtet, q(lo;!" )it rIIliquid . maufllIle.l'lL quod 'IJ:l&f4 ChnlitllWis imlWi\

Artic. I.

101

A duetur, & dctermillEmr ad hoc fi"gul.fTe, l'1Ide illmn ckttr~,

_ mitMtiotJem materi», velli[icutR5, quod loco m4ler;~ ft he-. bet, addu i1J crearuri) blpoflilfis fupr.! eJfew:iam, & tutu.; film. Vmlt mm 8mni110 tlla iTt: creatuus ,dem fll1U J vbi r cum S. D. farearur [ufkcere, non (oJllm permate~ .. riam determinari naru. am ad hypoflafim, i(il 1ub-. fillenri;!m, led eriarn pI,!: ;i.!lQ!lld, quod loco materi;r; fe haber, manitclt2 pomt in Angelis fuffidcns principrurn ad d.tll:rngul:ndum fllppofitU!ll a. narura, licet illud, quod Inco materia: fe haber ad indiutduandum non di:hllguatur ab ipra forma, &natura.

.Adlaca allara ex;. contrag. & qua:fr. 7.de pot. refpondemr, quod in rlle loco con trag. fi O. Tho. Ienrirez non diilingui omnine iptam mbfiftentiam in Angelo, vt poifec affunu, non dicerct effe conue-

B nietius, qlolod atlirmererur narura humana pre An .. gelica,;ed quod oppofitum elfet impotfibile , Icil, Angelicara ailamere.non zurern hoc dicit) fed(fo-< Jum)l.)llod illud fuit conuenienrius, ergo [uppOU!!" bat vtnunqu~ eiTe poifibile.ticur de £afro id a{ferit locis lllpd. ciraris prefernm- 3. p s r.queft.a.arr.r. ad 3. leaque [alum affertmaiorem conuenientiarn ex parte natura: humane, quia in ea diflinguirur fnppofirum a natura enarn radicaliter , & in fuo principia, &:ita coauenienrior apparet atiumprio, vbi ell maiordiftinfrio [altern ex parte radios, & pnncipij,& fie ram in iIlo loco, quam in alia citatoex quztl. 7. de potentia, & in quibufcunq, alijs

.Iocis, vbi negac difHndionem inter Cuppofimm,& naturam in rebus immarerialibus, Ioqurtur de fUP1

C pofieo radicalirer, & non Iolum formaiirer ,ideO: prout ex parte principij indiurduarionis [e tenet, Iicut fi diceremus, quod pafiiones radicalirer (umpt'l! no difliaguutur a natura, bene tit formali[cr •

A. R TIC V L V S 1 I.

.An fubf!ftwtia fit indiuifibiUs, & nan cawp~fita, & . fofceptiua exi,flemid) •

.1.:-

DE iills difficultatibus egimus in q. 7· Pbyficor, Vt autem breuirer de iHis :ag.1II1US .. prius otlen~emu~ [ubfil~en~arn e~c: r~ti~n~,:n ~~~ (ciprendi exitbcnriam, demde de ems indiuifibilitate per -modurn termini, que conuenit ornninus fubtitl:entijs agemus .

Igmtr, quod Iubfiflentia fit ratio (u[cipiendi enfientiam,&it<i quOd prius conueniat nature.quam eius exittentia.mdubirabile ett in Ienrenria D. Th. ditiinguentis exiitentiam ab eflenria, & atrribuentis illam fuppofiro , tauquarn exifleuri, vt quod) ira quod [uhfifle3tiafi~inu.s natura: ~rimo, & per

. fe,& anrecedeter ;l.aexill:enu3ffi _ Qsod ex duobus I:Quitare pateL!:: Primo quia Cllbfiitentia ex ip[a fua fornuli udone intimiOt eltnarurz, qua exiJl:etia, Dam Jubiilkntiacauiarurexipfa totaliu.:e, leu in-

, comunicabilitate; tanquaIRpernnens ad c01Ilple~ mentum ipiius iubil:autia:.& lie non eft prredicatu ira contingens fi(;ut exifteti"" quia. exillemia rota-, lite'!' prouenit ab ;.xcra. (cilic~t e;'l:jptaattione;:age ...

tIS,

102

tiS, ita quod ratio conueniendj efl ipfa actio, qua: ponit rem.exrra caufas,(ubiiftenria ver6hJ~etful1- darnentum & rarioncrn conuerricndi in ipia natu-

, " .

rs.licer vt {it aetu extracaalas perat ai,9:ione ~gen~

tls;nlll1 rlJh£tantiad~ fe pede compleri compleme-s toJub.fiJtent\<e; cii ex Iira natura fit ens per fe ext'fiens . Vnde magis lntrinlece,& per fc,& per prius

. l2on~mit ei [llQ.ii{tentia,qu3m quceIibet paffio, qu~: ell:.accidens, ilquidcm (ubfiJ1emia. noll en: in. alio . pr~dicamentfl 1 {ilblfal1tia, fcd ad ill~ld n;~~citur' Wlguam complcmenrum.S; modus erus.pnus auteOl cfl:, & magis intimum fubf1amix compleri in iuaeiltiratehlblbntialiquJlltu ad modurn per Ie fuoiillendi,qua ipiis accideribus, qua: Iimt proprise pa#k)l1es ado.rnari ,& affici in 0 rdine a.dopcrand ii, vel ad alia accidentaiiaofficia, &t<"lmen rnaiorem t:o!1ncxionem habet fubftantia cumproprijs pat:' fionibus,qulm cum ex.ill:etia,quiacii propriis paf:!lonibus fundar connexionern necefla.ria,& eternz veritatis , cum exilienriaautem non porefl fund a'"

re talcm connexioncm.ergo Ii Jubfiilenriaprius.Sc inrimius conricnir, qLdm prop rise paifiones, l forriori prii'lS,& inrimiusconuenier, quam exifienria . Nee obflat, quod (ubill1Eria potefi rernoueri 1 natllra,paffiones aurern lion. Narn contra elt,qllia et propri;r patfioncs porliinr {ep:lrari,EJll;J.ntim~.:1d ac.:. ruslem conuerrientiam Iicct fernper ySc neceflario Cl)!l{]!~rl-iaot narure gU3l1tl101 ad aptirudinem.Sc eo.:.

de L11 modo prop ria fubti rr-mtialic~t 'attU'non con-

. uenrat hurnanirati Chrilli, haber tarncn. intr.in(eca -aprnudinem ad illarn . Er ['!Cut: in qosnrirate prius :imc::ligitlJr rerrninatio.per indiuifibile vnde refultar figura~~uJm inharentia ;h."to3.lis, manet enim

in £'llch:l.rlll:ia quanriras rerrninara.Sc nr)[iinh~res) .in in .ubttant ia pdusdttJ1c rerrninaram per p-ro" J>ria\Tl fllbFilhntlam, quirn aftu·exi{temeDl,Ira.que {ubGfien,ia j mmcdia.c re(ultat ex ipravnione parrium in quantum coniliruunr totum.Sc eX1PCa in-liuidua ione Inb-!1antix ,qn~lel\ti-sfi.lbfh~lt·ial1s eft, <jllia eius compleruennrm.Se terminus ell, Exiltenria aur.rn no refultat c:, ipfa intrinleca ratione (ab- 1tllllri;r, vel il1diuiciu.1tiorre'illiu:sf(ed;fb,!Sin et a1tione agenris,qLlia exillcntia conftiruir re ill f:J.El'b ctl~ exrra canfas, ergihltiO cOllueniel1ddn!l'ps intima ell in iubl1ltentia,ga;lm in exifteilda,,~t·.Jktiidt .

. Setll/tdo hoc ddumI[nr ex D. Tht)'.qtlJpl.lrpetllo docet exillcntiam non connelliren~tutre,nili medi()' [uppouro, 'id quod' licet-natura Iirprincipium '1rlo~ ramen non reddirur cap:l~, recipiendi exiflentism, vr quod nih fit Inppofirasa.,: vt. vi-ded ;potefl: 2pLlll Din. Thom, quodlib. '9~ arti'c:. ,;. & r~p':lrt. Cjtl;J:!1,17 art. 2 .&·l[q<..:<ldAnibaldum difhnet. 6~ I:jlla:1t. vnic~, att .. 2. adik<iOUfldum, .'9'bi ihqnit, QyG~ ~rnprit, {lee panrs, 'Iec .Il::crrleiJtia IitJbent ~·ffo;.fod~ ta;iimrl foPpofrlum COlttpl~t'lrn, r& {u P Ija dixerlit: Quod, ej]e; \:1li~ qll.t.l1tiQ es1Tttti(mir, Ali:qmrt!do IlatllriC ,& :quful.e!fe'fl<i!Ur,C JrCilll'· dr/ppii[itcr,!i1iiijt1tfJ/(iodlcitl1L'Wm 'primti,li',: qUi eft

. "el fjtf1t ia~'fh1::eiL1iitl4lireriUe11 eli prmcipi'tmL i11sqL" do: diEt! aEtumJe,uuJUIN ,Qlli fit a{tu5. wiiSl per ejJentiiJl/I,:(f.J. . tat2/1Ic.i:T cfi '4c1u5'i(!Celllis. po; irfol1ila~ent';;.I:t.pr[mfi

. llJoJIr dimity cfcdc}propojitltlfJibuft ,/eCJrrJdo1 inano:Jic ,1Zam,*

Primre Partis ,

.at. 115, teriio. modo de 114tUrarU11J juppojilis)qrli<f en ",ailS jitpp6Jui; Vt l]t'o(l efl,forl!l.~ 'rcro w.quo eft. Sic ergo Cllm c·xifrentia ficut, & quodlibet aliud predicarurn accidenrale neccnario exigac f ubiedum, quod & no . Iolum {jlbieQ;um quo.fed fuftenra.tiuum, & fillceprinum ifbmrn forrnarum, & denominatum ab ip .. lis, & rcff'l'eCtu exif1enti.:t: Ipecialirer habet ratio~e

[ubiefrj, quia fuppofirum eft id.quod dire&e fit per prodllEtionclll;liquidc11l produdio terminatur ad WtU1l1,& imegrnm,nec ante fiftit productio.quam

rorurn.quod in aliqua re etl producendum fit produdum.exifrentia autem conucnir ratione prodn .. 'roonis, qui:i per earn ponintr res exrra caufas ill 6.80 efle , Ergo illnd eft direCte Iubiectum prodL1aionis, (eu produdum per illam , Er preterea, quia producens.ten gcnerans Iubflantiam inrendic .

B pr~ucere Iibi ~mile, & propagare fuam Ipeciem, :quod non fit 111fi producedo integrum, & cornple .. -rum indiuiduurn.in'quo fimilitudo nature Ialuatur,

-non enim qui producit manum, vel pedern drcitur

propagare narnrarn , fed qui producit perrouam, 'fell fnppofitun;I, quaii alrerurn [e. Eft ergo fuppo< iltum proprie ,,& di reCt2 terminus productus, &' confequentcr proprie , & per fe fufceptiuum exi-

j Hcntb:, quia proprie, & per (e eft id quod fit, (I{ -'C on Icqu enter id.quod fadllm efl.exillentia auteru <ell: id quo aliquid eft III faCto effe ,

~, Sed obijcies exiflenria , & natura immediate inter Ie vruunrur.Sc faciunr compotitnm, quod di ..

. I citur exifhms, GguiJeLn non poflirnr vniri exiften-tia, & nstura in illo tertia ftlbJiftente nif vniantur jntetfe:tanqnam extrema talis vnionis , Tunc er ..

C ,go quando vniri-inrelligunrur inter fe, prius ipia 'narura atficitur'extflcntia.qudm (ubfifh:nria, & fie {ubGIl:cntia. (iiperuenit rei cxiltenti, ipiamglle exilfl:enLiam.potefi terminate, & modificare . Confinnstur, qnra filbftan6a. conltirui.ur exiitens pEr fejnon auccrn natura perfe, difiuitu r cnim , quod fir per W exillens , confhtuirur auters per fe rneclr;mte [ltblifieotia, ergo.irnmediaze, & per [e affi'Ci!·e.dt1;~ntiam nonnarurarn , fiquidern reddir natitrlm cKll1entem per Ie, ergo.prius [ttpporntut ext Ilentia in-narura, quam Iubfiflenria, Iiquidcrn redcliWr exillens perle .. .Secundo, quia ialrem dininxus porcH narura prill's conlhrui exillens, quam fubfl/tens .' Ergo [ub611?utia,non eft ratio formaIisAi.if.cipiend.i exiilel1tiiuEJ; fed ad [(Jmmum.condi~

fj. tioqua:.(Jal11, & fie forrnalirer prii'ls fubfdlelltiaaf· ti·(it' tC(iirCiltl3.tn,l1u1m narurarn . Patet confequeria, quia finon de e{lentialis ~rda inter fubiifl:en .. tiam, &. exil1-entiam naneH ratio, nee fundamcn. uut! cur dicamus .Jilbfillentiam eife terminum na.~ tLit~,&nG~1 e~ilh:ntia:~ex eo 9uO~ l1o~ldl\m {U?po-< lJlt rllam, 'h{:]Llldem n@l't ·cit. Imphc3.tlo, quod tup~ JMnat", 'ii·Dens exi{hrntiam' prius rribuat natutz:. qtdm fubfillenriam .. Plura videri po!Tunr,qua:n'7'

P.hyficorllln,.art. I. ' .... : , '. . "

:,g~jpohJeruy.quod GCtat dicit-biu. Tho01~ in.,.Ad AJilbalidill:.5. gux{hnic: art~2., ad L vniri allplimer &oiltlt·~ :vd p~um_ftC'ri ,vef:il1 vlJa firri > & h?c. ;exphcat t~ cX«llpl~NI1'l.OOlS· nmtra: hnmal~x, &; dll11IJZ., qUJe ,

Vl1!un~

~

':Artic.II.

vniuntur non quia fiant vnum.Ied quia fiunt iFJ mo A ser Ie fublifiens) idefl: alteri non cotnmunica.~ ;:

.J f1 ' , r

1 e 10 vno iuppotiro.inquo communicant. Vnde bilis., "

11i1~C doctrinam exrendimus ad omnia illa, quzira Ad fieutuJaPil Cmprmatiouem, Refponderur , Qg_Od

vruuntur, vr In confufa, & in permixra permanear, aliqui exifhrnanr lubGfienriam Ie habere vt ratio-

&. fie accidenua, & Jl:lbic:ti:um inter ie vniuntur, nernforrnaiern recipiendi exillenriaur ~ Alij vtco:..

qUl~ ~onue~ul'lt in vno i"uhietlo, feu fuppofito, & ditionemcEr primr dicunr non potle recipi eJO.!le-

1.1~il1ter exittencia.Sc natura non lie vniunrur qua6 riam nui in ruppolitol Iicur nee actus vi tails ru:1i ill'

fiaar vl1nm~ta quod exiilentia fit natura,&natu.ra potentia vitali, neque gradus (enfinuus-niti przce-

exiitentia, vel quaf mifceantur in vno tertio, fed Oat v~gerariuu. Er hoc ideo efl.quia narura.S, e-:ti,.

yruuntur in vna,idefbnfilppofito . Vl1dc non prius Henna vniuntur, non vr fiant vnum, led vt riaut in '

lutellJgunrur vnizi inter fe.quam in illo vno, in quo VIlO. Ergo necclrario prreexigir exifteaua ad (ui

coniunguntur. Et fie non fo]um vnirur exitienria vnionern, & eoniunCi:ionem, quod precedar rubfi-

.immedrare ipfi Iuppofiro, vt ftibic:do denorninatio- ' Ieenriain natura, vt fieri poifit illa vuio, vt in quo.

nis,!Cd etiam vnitur ipfi Iiippofiro , vt immediate Secundivero dicnnr.qnoa .ubfilteuria Iolurn i'e ha-

iutceptiuo exiaenti~,& tanqu.im ci,quo4 eft rario bet vt condiuo adexuiennam, qU£E quidem conna-

recipiendi tale vnione>& cofhtuendi vnirate ex illa ruralirerrequirirur ,iednon elfenciallter • Et in nac

retulrancem, cum .n. folum fir vn.io in vnonon vnio B fenrenna dicendumeft poffe Deum de poreua ab ..

9Qa tiant.vnum, non potei] intelligi tq·I,is vnio, Riu folura eziilenriam adnmgere nature ante (ubfI"

mteruenreme fuppoiico taquam eo.in quo fit vnio, fiemlam, ted tunc non vruerur connarurah modo,

quia illa vnio ell in vno, idelt ill (uppofito . Vnde ficnrporefl exiflcnuam conleruare in accidenn 11:"'

non debemus phylofophari de vnione natura: , & ne inherentia, & iicfubfiltemia edt .ternnnus na ..

exifleurie, & vmone nature, & aceidennum Iicuc turz connacuralis, led non etienrialis, feu etientia-

de. vnione materiae,& form~, ( vt aliqui voliit)qua! liter requititus , In prima vero Ientenria, fUbiille~

pnus vniuntur inrer ie tanquarn partes, quam in ria eft erlenrialirer requifita, ita vt fine illafubfbi.

toto, quod ex illis re fll I rat . Ceterum hec dodri- cia non lie capa.'( exiflendi, co quod non eft capax

na currie in illis parribus.Ieu extremis, que fie vnl- vnionis ad aliquid ddl'inchl a (e,nili vno ex illis rna ..

untur, vt facianr vnam naruram.ieu fiant VtlU01,nQ dis Iiipradidis, vel quia. fir vnum.vel quia fit in vno,

autem f (alum vniantur in vno, rnanendo inter fe & iinefllbGfl:entia vnio no poreft fieri in vno, quia

inconfafa.Sc in permisra.maceria aurern.ec forma non darur aliquod tertium, in quo liat Illa vnio, &

lie miunrur.quod conlhtuunt vnumj& lie non me- fie folum fieret vnurn ; hoc autem efl impofhbile

diante iplQ toto vniunrur, fed immediate inter Ie, fieti.ex illis duobus exrremis.quia Iic debent vniri,

vt ex illis refiilter rorurn , Accidentia aurem , & C' vt maneant iaconfufa, idea nee znuceanrur in vnu,

exiltentia Don comparanrur cum natura canquarn quia mixtio fit ex corruprione mitcjbilium,qu~ hie

partes.que eonl!:itUlmt vnum.ted ramquam exrrc- non interuenit, nee vnam naturam conlhruant, vt

ma,qu.:e vniunrur in vno, quia. inconfuta, & inper- extrema, fed vt confhtura rerminetnr ,

nuxra perrnanen- . ~dJi ngf,1s: ~omodo in accidenri fepararo

.,..itt 1. COlprlll,,!. Refpondetur, qnod Iubfitlentia vnitur illi exifhenria, immo, & alia accidenria vni-

non reddic exillentiam per (e aauado, & fuperuc- unrur illi ficut calor, vel frigus, quantirari {::pa.ra~

niendo illi, fedfupponcndo Ie illi, quia (cilicet na- ta: in Eucharifbia.S; ramen non habet ace-dens Ie-

tlIra~ iprarn complet , & immediate il1i aduenit paratum modum aliquem ratione cuius fiat vnjo

rerrninando illam,& terminario illa Iubfittendi el] calium accidenrium, tanquam .in quo vniantur, &:

terminario li,ngularitJt1s, qua: pertine~ ~d ter:tium fianc Bon vnum.fed in VHo,pra:Jertlal m noflra fen-

modum pe~ le; ringulariras autem, (eu indiuidua- rentia, in qua.non ponimus modum iuper addirum

rio anreccdic exiltenciam pertinetque ad comple- accidenti, vt fepararum ii t,vtdirimru> in lib.de Ge-

mentum nature, & ira dicitur aliguid cxitlens per nerat.q. 9. Rerp. quod lIcet accidens, c.x feparano-

Ie, quia Iinc cornrnunicarione Cui, vel dependenr~a ne non acquirar aliquem modern ponnuum mrnn-

ab vlteriori rerrnino petit ~xifh:ntiam, & ,fie ey'" fecurn per Ie eflendr.vel riIbfiflendl,qUlaex (ual1~-

{knna. adueniendo tubied.o indepeudenci • & rn- D tura non petit fie eife, acquirir ramen modurn a11-

comrnunicabili, reddirur lubfifh:ns, & per Ie idelt quem negariuurn Ceil. illdepende~tiam adualern i

110 dependens.uec commu?i,:abi!iit, ~ ita !l.O prius fuhiecto cum exrrin!eca luitemaoone DCI} & ha:c

aduenit {ubiefto, & poileJ. (uperu,?n1t 11I1mc?m- fupplet modum [ubliftcnd.i,re~quic enim iUud ac-

municabilitas, [ed prius (ubi~B:um m.commu~ca~ cidens,u non lubllll:ens per ie; talcem iufienramm

bile rcdditur & tunc exiftentla aduemens reddltur per fe negaritH~, ideftper ~pium. Dei.cocur(um po-

ctiam per [/ Et ratio e1r, 9uia ad ipJam exifl:en~ :I:itiuum iodependws aiubleCi:omeflendo. Et hoc

tiam fa nna.liter {alum pc rtmet redden:,& ponere futticir, vt alignid poillt illi voiri ioconfuse,. & in

rem exrra clnlas, quod vera fit huius,'i'.e! iii us. per- permiXtt,& tauq_uam i~ ~1~O, ~ non {alum vt voii~

fe....9:ionis towm prouenit e~ l1atllr~, ~en fubleEta qllia fine mod? Illbfirrerll1n~rm(eco per fola.n_l ne-

cllillS ell exillelltia, ficllt etI;il11 ab tpla haber (p~- gatiua~ termmatlonem.ex dlo c:o~cur(u pO~lt1UO

,.. &. {j b"fi a ex. trinleeo f:16tam, rcdditur [uttiw:nter habile ad

ciCl1l & dctenninariom:illwam, Ita II !1 eon

, & ·11 . ·11 r..Il:enrandum alia. accidentiaiu effe. & confequen~

[e rcrminat nanlr:lm, l;l termlllata,eXl. eJ1- lW •

illi adueniens iJ.comlllUtlicabi]is n;dditur ~ & ter incoDfuse •

~' ,

~ ,

Q!!re£tIII~

104

i".

. .2..:,~,.~ ~ .

S Y lJ SIS T E N'rl A S E hI P EJ{

fjl inJiuijibilh J " :,0\,

IN' It!rt:ii.'7' Ph ~rficor.a!t • .3 .otl~ndi!lll1s~on~'~an,i incomp,ofito i~bflantlah pa:tl~l~s_{ubfiftet1as~ , qu:e couueriiant partlbus, & e.X.d~l~ inregretur vna rotalis lubfillena,eo quod rarronr pams repugna~ filbfiJlenria.aauaJi~er,&formaliter,qllia ru!)uHeo .. , tiaefl:terlUinacioqua attu res rerminamr in Ie , pars J.urefll. vt pars n?Q ter~inatu.rin.[t; ~ kdad,... ilUlgitllrtotl~ & ternlIn~tur 19.. toro., Jl~O ii pa:~ res ~Ctltaliter Iubfiflnnt in Ie fubfiflentijsparrialipus, cum. fine infinite partes, in potentia: necetle el], vel actualiter rnulriplicare infiniras [ublll1~n"" tiasfl queliber pars quantumcunq, diqifrbihs in 10- i1nituOlllJam propriam vendicat iu,bfip:entiam, & hoc eil magnum inconueniens, vel iol!un poncnda{llllt finiree fubii!l:encia:,id. quod vna fubfiJ1ctiacooeniardetermmarepcrtioni parrium, & tLUIC p~~.;, rerquamquod. v~x. e(1: ~~gtlabile in gu~nta p~r~oM: pa.rtium pooltur dii1mGta [ubfif!entta.;1flcdltur il11tn te n ti am, quam inredim II s, f g llidem:to~a ! II a colleccio, fe ll, detel1rlmltaporno copre1lendit tubi~ plures partes! qoss t4D_1e~ vnica il.!b1i~h::~ria ~~~ iidtnon confians e~ partialibus lubJll1eIlrlJ~, alias Iiexparrialibus conilarer , redir idemargumcnmrnan illre partiales [l1bGfientix fint 'itrlinirx ac~ ru.vel.finita-, &c. Qgare Ii vnica.fubfifteana non conllans ex panianbus jUhfit1enrijs lilfficit pro rna, parte determinara rub, qua plures ~i.E,c~n~ .. nentury.cur eriarnnon rutticlet vnica.Iubfiflentia ill ipforoto.licet rub illo plures partes conrineantur .•

• , E: ex hac per.euidenrern confequentiam colligi-

. tur)quod Ii iutficir vnica fubfiflemia noncontlaus ex.partialibus [uhfi[1:entijs ad afficiendum aliquod EQ.tUU1, vel aliqua patre.lub qua. plures ,alia: partes' contincutu r .ratis Cubiin:elltia dicitur indiuifibihs tormaliter ~ idcl] non compofira , neque ccntl ans ex [ubfiitemijs parrialibus, licet virtualiter fit 6-

. 'l.l.i!i,bilis, & ex parte eHectus) quia perficit rem diuifibiJem, ted tarncn quia modo iudiuitibili id faCit, iddl: p.er modum termiuivltimi.Sc toraliraris ideo .dicitur efle indiuifibilis Iicur in C]lttll. 2. de Anima. dixirnus .animas perfectorurn animalinm ('fie iudiniiibilcs noll quia effeEtllln diuifjbilcrn, no habeanr perficieudo, (}; informando partes diuifibiks,(eu quia omnes ill as re fpJ.ciunt modo indiuii'ibili, io.!eil: pe r modurn vnius integrre, & confirmt'lUti. ~Hrpo:!itionis. ad nnimam ,. quarenus requil:it corp1ls organicuru, & organicurn fine pluribus partibus terminatis 110n inuenitur . Eodern modo. tatio termini vlrlmJ,ex (;0 quia vltimutn eft indilliGbil~ formaliter cile debet ~ alidsdrimum non. cfl~r, licet rcfpiciat in renninando plures partes' diuilibiles,.. . ,

Et b,~c eft »Ie,lfS, & dod.rina D . .Tbo.qLli perpetuo;. negat.partiales. [ubfi,th:orias, vt e[rata loco 011 endiuu,s, & inluper. vlderi potefl: in 3. adArHuald. ditl:. '5' qu~fl: . .'Irtica, vbi inq.tlit, ~d rdtio ~,miscontfqrlil,IUr rqliohjperjollll:, wm peljOlla fit q1Jid(oi1rpletwr.~

Prima: Parris .

X& ptrfdl:mn, & PM' fi fobfiflens, rdlio au/em parti! ~(t r,r lio impelfefti, & ideo El1UJ11. conuC1lit rsiio. perfin.r. • Et ide.· haberr.parnquefl. z.~u.n. I. ad 2. &;arric.::.&.f" contrag, cap. 49. ad 10. Ne'lue partes (inquit) alfC/~~. im fubJldmi.~ fie diculltur pdYticu/,ms jlJhitl111tii£'qullfi fmi pu fe fll.vjifimtu,ftd JubfiJftw! in toto, 'l'nde l1equc bypo..: flttfts po_(Jum~ dici, emn nulla eatum fit fobfiSleutiacomA ptell1, 4Ii~$ ftqw:rewr, qUlld tlJ l'lW h~mine tat ~tTent h)'f11" fll1ft~, qrmJimt partes. Nee potell dici, quod Diu; Thorn. negat partes fubftantiales habere hypath':' fes,[eu Iubfifbennas compleras, & torales no rr1l:rj riales'. Nall'l contra etlquia Diu'. Tho. loquitur de pat1ibus~vt funt vni~;in roro, quia loquitur de illis 9U~ {ub6lrunciu toto, {ubfill:emi:e aurern torales {eparJ.tre~quatum qnzlibet conflituir tatum} nullo modo erar dnbitabile.qnod non eonucniunt parri-

B bus, vt runt ill toto.quid enim diceret D. Thorn. fi folum dieeree.quod partes non habenr fub:!ifhn~ tias rotsles, quod efl: idem ac dicere, quod partes non «U)t totuffi,quod effet plane negari ?Si ergo negat.quod partes habent fublifrentias, quia Iubfilhmt in roto.vtique negat illis lubfijkntias partiales, quia folt'lm iflarurn capaces runt, & diccndo quod [ubfIt111nt in tiitO {olum agnolcir [ubfinen~ tiarn roralern in qua partes mediate [llbfitluot . '

Et e.'( hoc explicarur vlterins fundamentum lupd al1atutn~qllia Iiibfiflcntia imporrat modum.Sc for-: ,ma.litate' rorius per. medii termini vlrimi, ira quod ipfa ratio eoraluatis, & terminationis przbetur oi" filblif1:emia, ergo no porta conuenire parnbus vera,& prcpriafubfiflentia, nifi zquiuoce loquendo de Itlblif!:cntia, & Cum fit modus tonus, vt romm

Cell faciendo illam modum parris, vt pars eft ~ Itaq;. vis huius fundarnenti, & rationis confilhe in hoc, qllQd fubfiJlemia, (ell perfonaliras pertinet ad ranonern totius , & compleri ; aliquis enirn modus ponendus eft pro Complememo narurse, 3:: pro r.a~. rione vltirni rermmi, quo natura reddacur vltirno rerminara.S; coplers, iUe .n, efFecrus forrnalis ab alrqua forms, (et'l fOrlllJJicate preltari debet, &id vocarnns fubfiflenriam,fetl perfonalirareut. Repu, gnat autern.quod ifh ratio,feu formahtas roralira tis inucniatur partialircr, fell coponatur ex modi~ parrialibus, narn licet enriras totius coponarur ex: enricaubus partifl,tn modus parrialicazis efe oppo fitus modo rotalitaris, & rerminstionis, cu modus parrialrtstis {it modus cotnrnunicabilitatis.modus aurern rotaiiratis, Cell iubfifl:enti<I: fit modus inco-

D municabiliraris: ergo dicere, quod darur fubfil1E ... ria parrialis en idem, ac dicere, quod datur termi ... HUS non vltirnus, fell non rerrninans, & lr..com::>lll-' nicabiliras communicabilis, pertinet enim aMub.~ iillentiaLU incommunicabilitas , & ad rationem partis, qth.'Cl {it communicab.ilis. Si :llltem diCatllr lllbGi1emias ,parti~lcs ell:' commun~cahi.., lcs, & quod dicunt modum partis nOI1 modulll 1:otius ,con(equellter d~ci Jebet:, quod fubJiHenoa partialis non eO: einfOeIll rationis , cum fubIifl:entia. totah , red potil1S ei oppofita , .& p~il[atiol1em illius importa.ns,:!icllt comnll1Qic:ll; b!lc,. &. jn~cnlnHmicabjleJ arq; a.deo non pordl: I

yna.

-. "

eliaLl•

" '

Difp.IV.

"IU eornponi ex alijs • Vnde oporter hoc bena A: norare in quo coanngir hall,\cinario ~ quod lieet enutas rorius componatur ex earitaee parrium.ta-

men Harus.reu modus parris non porett compone-

re: modl~tn,Li;:u l1:atum totalita.tis} quia ei opponi .. rur,& ita Iubtiflentiz parriales non poffunt componere Cubfiil:entiam rotaleui.Sicur aurern in qu:i~ ntate vnurn punctum indiuifibile terminat rotam lineam.Sc omnes eius partes , alia vera puncta interrnedia non habenr rationem terrrunantis eriam

. partialirer.Ied Iolum conrinuantis.fic in tubilaria modus parris non porefb did fubiiltetla parrialis, fed lola (ubfi!lentia totius,quia terminus vlrimus, &. coruple mentllm ell: •

. CQ1W~4 hanc tan-len refoluticnem prreter ea , qllX B

folnrafunr qu.;,dl7.Phificor.art. 3. obijcies prirno

ex P.Suar. dlLputat,34-met.feft.) .quia tubfiltentia

in rebus materialibus habet exreruionem per rotii corpus, ergo) & diuitionern , & compotirionem , quidquid enim exrentum ell debet efle diuitibile,

& cornpofitum.Secundo quia Iubriflenria rei Corporeae non eft tota in toto} & rota in qualiber parre.alias diet modo Ipirituali,ergo erit tara in toro,

& pars in parte, & ftc j ubfiftenria habet panes, quod eft dari partiales fubliflcrmas . Terrio quia Iuofiilencia en modus.vr tupra diximus , ergo non

pe_r mhzrenriam Iicut accidens vnirur.Ied per ide- . riticationcm cum re cuius eli modus ~ ergo fi res

ilia naoec partes enam & modus, nee potelt vnus modus idenrificari.curn omnibus parribus. O!tar~ C to quia Verbum druinum atiumpfir humanam naruram.Sc partes eius, vt cornrnoniter docent Theo-

logi 3 .p.q.o.crgo partes iilnt atlurnpribiles.fed afIurnuutur l Iubliltencia diuina deflrnendo fubfificntia propria.ergo aliqua (ubfifl:entia partialem habet p:utt:sA pouit ftlbilncti~ diuma (ubrogari,

Ad pnmu1J/ rejp. ~od tubfitlentia non habet extenf oneni formalire r ,nee partes, le.d folum virtua .. lirer.quia retpicic panes lui cornpofiti rerminandas.Se ira rermiuauue dicirur diuifibilis , quia ell terminus rerum diuitibrliii, & reipicir omnes illas partes ranquarn mediate artacras attingendo ipsii compohrum.quod conltat ex illis partibus , refpi-

cit enim illua tornrn per modn vnins, quia per modum rermini.Iicnt punctum rerminans partes linee rc(picitomn~s illas partes per modum vnius,& eil: D in ilJis inadequate quarenus per madum termini reCpicit ornues illas partes. Vnde dicit Dv'I'ho.q.v,

de potent.ar.3 :ad4' il¥od prr/nt1~ i'lqull'mUrt/ huiujiJlo-

di a(cidir> qu&d Jrf cumpojrt'l ex hoc quod c01Nplememum,& per(eFtin, qu« reqUlriwf ad rationem perJano: noll inuenitttr ft~tim il1 t'11~ jimRiiti,Jed fe1f1rrit adt!l~atiol'lcm fmlltor~lm. Ergo per[ona!lras, feu Cublli1e?tIa nOl~ habet to_r~ maJiter partes, ideH rubfittennas p~rtJales, red 10-

!um pr:dupponi[ partes~ex qllibus onginatur ,q~)ja. relilltatexip(o compollto qll3.cc:nus totum, &: In-

rcgnun c n ex (uis partibus,& iie pr~ruppomt partes tanqLlam requifitas ad t~tum , led hoc ert per 11lW> ..... H .... "~'& mate rialice r,qula totum eil compofi~ m ex panibni in Angelis c:nim datuT totum, &

mi. fine refultantia ex partibus. Bt talls .

.-..,..--c ___

• I"

'~;<~"':~~tt~

. ~ I'

Artic.III.

..105

modus refulrans ex ipfo roto.vt habet ratione to .. ralitatis.ica conuernr ron immediate, & parnbus eius mediate> quod non diuiditur ad dinitionem partiurn , quia non conuenit iUIS Iecundurn quod diHingULlOWf,& extenduntur in plures partes. red vt adunanrur in vnirarem.Sc terrninarione totius , & fie iolnm el~ in parribus rerminatiue ,& inaden\fotmaliter aurern in toto, vt precise vnum eft * ficur puna:~m. non ell aliqua parte, vel parubus a~::equate,h:dmada':qllate, licce omnes parresterminer.quia ornnes rdpicit terminariue , inquanrfi COil! u mantu r in J. Iiq ua vuicare, & te r minanone no inforrnanue in llhs quarenus plures Iimr , Et lie no repugnat aliquid indiuifibrle fine hoc.quod formahter exrendarar in Ie, atticere plures res diuifibites rernunariue.Sc inadrequate,quia refpicir illas tub aliqua ratione vnicans , vel vltirai non rub ratione pluralualis.Sc exrenfionis . Quadoltrina in .mulris exemphs pniletophicis vtimnr, Iicut anima perfcB:orum arumalium eft mdiuifibilis forrnalirer.quia Ircer re.piciat plures pa .. res corporis, vr inforrnadas.ou.nes ramen per rnodum vnius, quia. requirit corpus inrormabile efle organicum, vt vltimarn dnponnoncrn ll1 ratione anirnse , SImiliter qualiras indiuiubrus potefl moru diuifibrli intendl,& eius gradbls acquiri mom diuilibili eriaii gra dus ipfi non Lim partt:s diuilibiles.tedmodi pertedrorrs radicacionis ) gUI ramen virtualirer funr diuiubiles quarcnus inter vnurn , & alium ell latitudf> poiiriua vinceudaper rnorurn.eo qucd ef] inter terminos potiriuos.ucur edam lpecies celoris inrermedij acquiruntur motu.quo de vaa (pecie tri-

. fitur ad alramsnon quod inter fpeciem, & (peciern derur pars, feu meuieras tpeciei acquirendx, fed quia datur Iarirudo pofitiua inter (peciem, & lpCciere , Iimilirer porelt dan in iplo tow relano totius ad partes.que ramen non etl: in ipfis partibus . parrialirer , & diuifibiliter, cum pouus partes habeanrcorrelanonem oppofiram. Ac dcnique pun-

ltumterminat panes Iinez ~ nee ramen efl infingulis partibus diuifibiliter ,

.Ad 2. Retp. QU(9d rota fubfifientia ell: in toto fupponendo compofirionem ex partibus vt relulu:t modus ipre torahtaris.non ramen efl- rota Iubfifh:miain partibus.nec partes lubfilrcncior formaliter runt in illis , led folum eft in pam bus rerminatiue,& mediare.quia ornnes rerminat ariiciendo VIUCO modo rorum III eo , in quo vnico , & rorali modo rertninahile eft} & fub ratione totius arhcit partes non per rnodum exre!lfio~is,& dinifi~ilit~~ tis Cui, (ed per modurn rernunanorus , & vrntans, lieut 111 exemplis {upra allatis oltenlum ell,& art.

"i' amplius <;,H:enderur. . . ...

._Ad {.dicHlIf: Quod modustOtluS 1t dJlbngmtnt i nlodo partium eft in tdto fine diuilione in partes,[ed termilJanao totum attici, p.rtcs vin:'~alirer in quantum con!litllnt J psi) romm,& pr:el upponuntur ad ipfuffi)non autem per Was 1e formali-

ter diuidendo . .

.JJd 4. dicltur; ~od verbulll atlllmp(it parces vt funt in toto,& cOIlI.titULmr totuTIll Don autem par- ,

H h tialcm

:,1 '

Qgreft.III.

tialetrl (Ll~{t r1cmi,am Ei$ tribuendo , nan enirn nli~ A

, RllSdic!mr v crbum.aur Chrith.ls, jed dando Iubfill"ential11 wei enam HI illo pa.nes inrelliguntur sf .. {u(nprx m .... dla[C, &; prout in toro • 11011 autcm im .. ' 111\."dIJte, q: per parualern l1lbiil1:eotiam. Videan, ,

tilt qlllt dixi rnus C1LaLO loco Phyucor. . ,

Dell~1.e ob ijcres : Q.lia in anima rationali datur !i;GJilh'l)tia parriaJis,.'k coI11ll1unicabiJis; feparara

.)1. lUDlid:ic,& non nnquam t orurn ) Ieu pertona, vt

D· Tn.doccr in 3.diit5.q. 3.& Ibtd.ad Anoibald. a.

s.ad 4.& r .pal"t·q:t9·ar, 1 ad 5' .ergo vt pars.Simi-

lirer III O~O ponnnr multi Theologi Iub.itlcnriam ablolucam prterer relanuas , I{ r infra ofienderur ill materia de T'rinir.Scno per rnodum lllppOGti, ku perlon~,icd vt cornnnicabilis tr ibus pertonis.crgo :s 1101) repugnat dad iubtillennas partialcs , qu~ nOR cOIl!lima.il-t iupporirumfcd rerrniuum vlrrmrun .

Rc!p. : Animam ranonalcm Iepararam , Jicerfie H~blifl:ens quantum ad hoc quod eft cxiftere ill dependente r ab alio quod in alijs tormis.vcl parribns lllbib:l.lld,1hbus non repcritnr/ ideoq, nee (ubfille~

til\l1 parciale habent ill ratione termini incomunitabilis;!1et};exiH:tlltialll per Ie in ratione indepcn'ucl1rix in etfcndo )adhuc tame dicimus, quod fllbJilh;nda rlla, leu exilleuna per {i: anirnz rarionalis

non eft lubGfl:ell~ia partialis.Iic . n. filppOnCl'el alij ·p:l.trilJe ex paw; corporis.vr cum illa componeret 'vn;<ln rer tiarn roralern.Sc fis: (i p onimus fubfifll"n-

tia~n parciaie in anima ad couiponendum vni l·tJ b - . :..-., '1i1h:ntiammcegram,necdfirio tencml1rfai:.Trl cd-i. L.. 'i.n corpore prom diltingui tur.ab anima dan (ilbfillenciaIU parriatem.qse componat cum Lubii.fl:Cll· tiaal1lm.i, & fie non em prop rium animal habere . {ubll\1:ell.iam per ie,& ("xl(tere (eparara.Si vero in ·'Clrp0re nou admittiruus partiale lubi!llellti;;tm,~ ranien anima rubiillitkpa.rata~necdlariodicend.ii :efttoram iubuttentiam h0l11i111S dari in anima, fed

'non toralirer explicari in anima, It'd inccmmcnisarionc eius ad corpus, ibiq; ll.lbfi.fl:ere incommu'nicabilicer.quareaus non ell: amplrus explicabilis,

~ cornmurucabilis in aliud.ideoq ~ anima feparats

)~OU eft: pertona.quis nOH eft ib i .ubfittentia modo [ncornrnunicabili , eadem ra.ncn iubfifl:mt1a, qu~

en in homme.ell in auima,& eadem exillenria, vt 40cet D.Th. 1.2 .q.+.ar.))ad 2. vt oltcudimus g. 7. Phyficor.citara , Et IiiJllando morirur homo mallet 0 :quidell1 torur» efle hominis in anima, (cd non rna-

net communicatum corpori , & hoc eft hominem rnori ; nee maner illud eire anima: tamquam ciTe hominis , quia non ell effe communiC;HLnl cor __ pori,ficutVerbumdlUinum (i dilllirter~t humani~ .tatel1l,non amhterct eile,& (ubGl1entiam fimp!i~itcr,[t:"d vt cOl1l111unica,am hominj~& yt blllnana. J>lura yicier.i PO.!ftlOt 10c6 citar.

A R TICV LVS ·III.

VJrimr exijicmi,1 dtJrmgl1.111lT lib ejC1Jria illcredrl)' J

. . & quumodo. .

C Vpponendul11 dl quid nomine C'xil1e!lti<t ill;::, relligaflltls, qn.ia oW inhQC1' coatleniawc hon

.

P rima; P artis .

pot~ft=dil&ujcas ina inte:Higl,& explscari,' N'bini.:. . neergo exiJl:cntix mcelligirur cornrnuniter apud' orrines illud.quo aliquid denorniaatur pofirurn eX'tr;t'c;nt(a3,& extra nihil in facto efle.Ad quod n01\ 1l1jijdr denorninario aliqua evrrinfeca ex pr<tteri:.. ta productionc prouenicns, nee pura, & ida rclario dcpendcnrie ab <lgcme. Et r iltl~ vrri Lli-q; eI1:,qui~ exiH-emia,(cll etJe efl aliquid rnaxirne reale ,& intrinlece denorninans rem exiflenrern, fiq.lide nul. Ia res dicitur exifierc uif in Ie real ire r extra call;' {as ponatur,& per hoc quod habet tale eWe maKi~ me recerninrr ab enre rarionis.Sc anegarionibus t eo quod per exiH~nti;).111 ponirur extra nihil: ergo oportet (llIad fit aliqui d reate in ip fa re ex: Ileute, &: ~onkquenter non fir (ola dcnominano cxrrinfeca , quia hxc nibil rcale ponit In dcuominaro , Neq;ex.ifletia eft relario ad aliud, quia vnuquodq, dicimr cfle in ordinc ad fe,in tantum cnim exifht. inquanturn in (e habet dIe, imo iplamer relario, cuius rorurn elle eft ad alterum non dicitur cd}c-re ratione iptius tid red ratione Ipfius in , quia vniit}llodquc exif1:it ad Ie non ad alrerurn .

, SC~li1!do lupponcndum efl: exiilxnriam hoc modo .[lImptam dli'bngui ~l rl1bli[teJ~i:;a, nee D. Tho. pro eodern 1i.ln1Crt (ubGllentianJ,& ex: fl:e [J am, in quo aliqui \'lld2 decipiunrur puranrcs D.Th.pro code .repu.arc cxifleriam.Sc fllbliHeno:i. Imo a.rqui qui negare Don polflll1t in dodrina Dc'Th.exrtlci.ciarn, & etlcntiam realirer difhngui in crearurrs , dicunt tamen non fumi exiflennam pro actualirate qua 'res ponitnr extra nihiC& extra caul as, hanc .n. di'~HUl[ non di (ljnglli ab efierit ia rea.i.ten puJita. extra ihwm ponibilirans.tcd Iurni pro to, quod confti- . wit rem per fe} vel in alio ex (1 lenten I. & noc mo'do diihngui i D. T no. ab eflcntia.quod., it iinnere exiilcntiam pro modo li.tblIf1:t:no.l:) vel inherentil!. Ita nuper Viefcas [up. I. p.q., .arr.4. dub.i r. & q. 4-artlC,!. dub. ,. in ql10 plan(_' contcnrir his, qui extra. Icholarn D. Tho.non dr!lmgunDt exiltenuam ab eflenria poiira in re.ncq, enim iph IL1l11ULlt exillentilID , niii pro ath]:.lIita(t reddenre rem extra caulas , vt videri poref] apud i'. Sua:'. dilpur, 31. met. fe6:+ Vazq. 3·p.qll.17.a.r~lc.2.dirp'7Z. c. vlr, & alios J nee cam Iumunr pro [Ub(J1tCllt!3., neque renunnt concedere /ubiilleLltial11 dithngui :l parte rei ab effcntia.Sc narura , Cum confler narurarn hurnanam clle ill Chrifro fine [ubli! lenna , 19itur aplJd D.Thom.~'laujtdh[m ell e xiltcntiam dillingui i lllb[i Iientia.Sc vrrumque ab efklltja,na D. Thom tan quam d dlindas ditiicul[lrCS di!~ol1t3.t dif1inchoncU1 eXllrentic ab elli::ntla, & di(1inCtionen. fuppo(iti,feu fublilfemia:: 1 natu!'a. Ergo nOll {omit pro cadem CubilHel)[lam;& cxiilentiall1,nili facicndo inllrilem rcpcritionem. [later hoc rnanife .... He,nam in ha.',,: qll. artie. 3. illquirir :In Deus di~1:ill~ gll..1.tllr a iLla.l1a.turJ, , & rc!oluic in artie io imnlltcrhliblls [iJbflantijs non dillinf!;tli fuppofltuDl

~. nat.ll:a,bell~ ra.men in ~omp. ollri_:.ln ar.~tI[~l11 t. ~ ),~qlJlr~t an dlfltngu3tut In Deo elk ~ & .e~e[1tl~, ~', :reio!ult, ql.lodm on111lbns creatuns dll1mgllltUr): non veto in Dco,exiJlenriJ. a.ure)& eile idem {ullt,

. __..l~. ~~

~ ~I

Difput.lV,.

etfi ibi loqnercrur de effe c;:tfeatia; false} dicerer di-· A Jhngur ab et!ellti~ill creaturis , narn euequod ab

dla difhnguitur lolum eft: dfe exiltenrie.ergo fi in priori articulo (uuierer (ubfifientiam pro. exillentra.vel if] hoc artie.a, exiliennam pro lubGlh::ntia,

c{fee inucriis repetino , & inconiecutio . Idem .apparer in qllodli. 1. artie. 3. & 4. narn in 3. inqui-

rit au dil1ing. ill Angdis e IlCntia.. & efle, in 4. aute

an diftinguar. lUpp:ljit. & narura • Ergo .non Iu-

mit exillenriam pro iubfifientia, vel e conrra , Et idem videri porell in z. clift.3.g. r.art. 1 &2. vbi eafdetI~ duriculrates tanquam dr{linc{as filppo[1it.

Er hoc ideo ell) qnia i n doctrina D. Thorn. (tlPPOfirum , ieu {ubtiltentia habet radicern in ipla natura ~ orirur enirn ex principijs eius mdiuiduali- B bus )ldeoque S, Thorn. Iemper [llit foillcitus di~i~g~ere .fuppofil:um, feu (ilbii!l:entiam a. uatura

sa tria ura radice , idert in priucipijs iudiuiduali- . bus,qu.e folum in naruris materiahbus difimgllLU1~ tnr.non m i.nmarerialibus, vt filpra vi.urn ett , Ac vero exitieutianon haoer radicem ill ipia natura,

feu prre .. ise aduerur ei ab agence ex: rill It: CO , quia

· exiltenua po-ur rem cx.ra cauias , & Ita tequrrur tel. prodllEbon.:m, imo ett ipra produccio in fado eat', vt co nttarex hoc artie. 4. vbi ottendit Diu.

e Thorn. cxiltenciam in crearuris , neque e{je ellenriarn , nrc parrem etlenrire , nee propl'ietaEem,(ed ab cxrrirueco venire. Comlat etiamquodiexifienria ell: communis accrdenri , & fubJ1ar1cia:)

· fub .iltenria non. ergo non p oreil Iumi .i D. Tb om. C exillenri a p ro Ii'lb Ii ~tell(ia .: Deniq ue magnum in- .

.conueniens efl.quod D. Thom.pe rpetuo Ioquatur cum hac improprierace, & abuiioae courundendo exillenciarn cum iubfifit:ntia,nec dlfctrnedo qUQ7 modo vnum ctifiinguamr·ab alio.ied it:mptlJ:q~

· traccat de cxiltenria diuercar ad tub: iilenriarn ',& .relmqua; inioluram illarn difiiculta.em .quoincdo ~e{{e exincl1ti~ recuudumfe ddliugu;j,l:uc ao dTt:n,.

ria 1 ii rolum diLlint;l1idllbiiltentiau.t ~ non aurern .exi!l:cnti:!m,qux (olump:r~bct.cilc extra C;J.'lllI.S.&;:

in communi kn{uautflOrnlD pro alie.ramicur cxi.!l:~miJ qllam (ublilkntia.Et pt2iertim,qllia..D.Th. doccc cxiftenriarn • feuetle recipi in i'uppoiico, kn hytJol1aii,& ROI;)' in narura.nec loquitur deerle q(fenrie, quia hoc efrjpja;ll.et:eff~l1tia, leu narura.Sc i.nu~nitllr 1[1 hUHlanir3.re ,aflampta, .. in qua:t~men <ID fecundnm Diu. Thorn. acm datl,lr cile t'xm~uci~ proprium. Similiter doe-et.in Deo dari""nt1~l cUe

& tres {ubfifientla.s, Icu'per(enas, 1i autc:m lum~-

ret e:xillentiam prolubftltetia. dicerec dao, in'Deo

· vnanl !ubWtentiam, & r:res LublilteuClas .. Similiter idem cael: djce~e;>'quoq exiLtentia,reG.iperetllr ~iri iubiifientia, ac dicer~,quQdexii1:el1ciarecipitur

· in exiQentia, qme ell bar.rologla. De tItle autt:'m

· videti pott:1l1"P, (j."1 7.· artie. 2. & quod.llb:9· ar. .:l.. & aJijs locis vbi dacer, qLwd dIe pcrtlllet ad

hypoUaiim . . .... ; ,

. DmlqlJe fupponenautn!dl, quod di~cultas nQ.n . onJ!fiitI.? hoc; a.neHeI1Ci.a creat~.i~ Ihm p01fi~1- 1tatlS'dlfterar- ah'exlfiennadit emm con(lu'lII.uod natus. pOilibilitaus habet~djti.1Iri: e.xifh:ntia-, &

r-- .

;.;

A· c.,. "'(II rttc.~1. . J

. confequenter debet ab iUa aillingni [altern tan .. . quam priuane feu negatio,& forma potiriua , red diliiC'nltas ell: >.an eflentia adhuc in Itatu aCl:uaJita., tis dilferat ab exiflenria.per quam reddicur aetna-

. lis, ita quod Iicec torum hJC cornplexurn e§entill adualis, non pouic dif1:il1gni> ao exulenria tan.quam ab.aliquo , quod {it ditl:iuEi:um a toto illo complexo ) (ed Ie nabeanr ve mcludeus j & inclufinn, ramen in iplomet cornplexo dirficuitas ell ~ an duplex enuras concurrar l alreraetlentie , que recipir exillenriarn > alrera ~.:.:ilten:ix, qlla: reddir illaru actualem , ticur corpus album non (olum re-· mota albcdme ,.lcd eriam dum et] job iila difhnguitur ab albcdinc, per quam rcdduur album • & cxntensvquod res cxiilens remota exifl enria deflnit o ill ni Ill) , &: rnauer nihil, corplls autern rernot;l albcdine rnauer cxiltens , & ita. ibi faciledignofcitur quomodo ab albedrne difhngo.lai:llr realirer . reft)cau vera exiitentia non ita facile a~ pa ret, r<jllOd ab ilia di llillguarur aliqua enticas, q .le: vocatur efii.:ona,q..Jia [olum rnuerurur actu quaudill efl: tub exiltcncia , ilra vero.remora , etlenria rnanec nihil, & [alum oblc&iue,&inUa.ll poifibilita-is . Ec ex noc aJHJ'lJ in.ulerunr 110n poffe dirhngui eH~mja 11 , & exnh.nuam ruli Iicur n.hil, & ens, & rieur resin tta.cu poilibluca(Js,& rpiamet in ttaru extra cau.as ; quod. autem -enam dum elfeucia, exithr ddmgaa;:ur ab cxiilenria , ira quod alia realiras lIe exJl~t:!l(ia > alia eflenna ,licet Vila. Iiue alia. nuul lie. hec ell: toea ~dlfficll1tras. Sutficit erg.:.) videre om a.lhoc quodel1~ocia llta8ualis, & ill reru.n narura ponarur requiracur duples entitas ; atceraque vocarur 'elf entia ,& recipit exi.ftenjaln: )0. alrera quz fir ferma • feu Fonnaliras aliqua.aaL1J..l~ illam j an vero Cutficiat vnica eon ... ras, i:}Ll.0l: VI: producta ab agenee dicrrur exiflens , .vt prodiJ(:ibili~;autem,& ~n .fbitu.poflibilitatis di.cicur efic.nna qbiettius p.uJ.f.ibilis~' ; '.

1 Jl hac .".gil ~!Dicultate , oflendimus.m diCta qU.:l:J}. 7' Pbyii~o r., ~;'{.~enteDiu. -Tbom.exiftennam dill:ing.hircalltl;l~ ab efientia, &'000 'Iolum racione, .iuxraDuran durn, Be alios recenriores , vel diltin·dione forman iuxta Scoann , Sequuntur aurem .Diu. Tho, cornmuniter eiusducipuh rnper .iHllm locum, & .alijs infra ci{anqj.s, Cai. Capr, Fen-a!'. N'!zariu$; Nauartcte, Ihiiez,& MoliJlamhac:

GLla:I}. artic-4; diJp.2. Gii!ius-lib. 2: m.d. 4·C;1p.:6. ·nUITk 2. Potell: autem mc;flsD,. JhoLTI .. eIicl ex duo~ bus.,~·:p"~ill]a r;:x,jH.ls loci's:· mqLl.ibLlN~xprelsc :l.ttlr.mar, quodin creaturis·ewellWl._, & ·~lse dilferuelt> necp'ote.fl yl/.Q,mJdo. e.:tplicari. d~ ·di:uer(i~al:c.lohim per rati0JH~m ,led a !~al"~e rei. S~clmd;, ex hi:; condirionibus ;'quas atrribui( e;';:Llt.'!nci:r, I'd erfenti~, qn;e tales (Llill:. v[non pOilinr ll1ueniri :Hil ill

hjsJl!tmt;rcal~cet diffcnmt . .

0e/ltum ad pri;o,lln ,iu primisill opuic. 48 . traC/;.clefub,bJ.ltC. cap.4 .e.xprc,tsediw: Cl.!!.1d eye ej: !ef1lifi.& eJfr f1ftuiflis e~fl~llIl$d1fer:mt reu/itcr " I'f du.c Allm'j:t IW~ .. ,De.Ange1is idemaliirmar.inI.p.gu·50 . .artic~-l",'Ad ,.& opulC. 4:t. :cap.I"S'; rot i;]qclic .Qt(M .!/1.ngeJl ~iIknt fJjle aI1J1d~'4~ fius jUb.fJ.1illi.I, & 2.

H h 2 ((!.~cr.1~.

lOS

~t~g,c. 5 ). & quod lib.s.art, 3. vbi inquit: Qu6d~ ffl qu«iI1m CU4tura efl"lIIul ipFureattWi# l qut ba~ tpt

. (riFfome,fff eirr3& in 1.adAnib.4ill.3.Q,l. art. t , ad ... 3 ·di~~t : ~tl cum ~ ...A.ngelu ~iffer"t Jf~b.ftlfTJli:J Q~ fffe~ erlt .Ibj aftus?& pfJte?t1U 1/#llIfit.e", ",~tet'ilt1& !tfffTlji ,ftd.

f(J~,(y e§e. Er gel).eraijterde ~hftinai()ne ~Jfe ab dfentia videri potdlopuf.,,·.C·7·& R.&qu. s r.de vtdt,3.lt,5 .a d 8. vbiit1qllit: NDnjequ#rtT~ ~lIIJdJubftatiil ieJs rei nen dic"ttIT ej{e per efte alitfU/Jd, {["OIl ipft 1I0P! }it, ". quid eiss e§e no duitur ~lIS per Itf,quod tfte ,Ijuj oW jPfo, Et quodlib. 3· a re, ~ 0, Omnh aha ref Pr.ltCt'Deum tif tmparmipatiue ~ita quod dl.iud it in flO Jubfi;t1llla afitld if'-" pm {foe particip.atum,In h.is locis p. rt, non ~oqllitur 4e t:lfe tlfentI~ qo" enimraanifeflurn ell QO dllbn~ gui~. efseria.Ioqnimr ergo de elle exiflerie.quod ~tdiXllUUS non ett confaodendum cum {ul:ljil~tiat

Ne4J ell adrnirtenda Iolutio ~ quod loquitur D.

Th.de dift:in8:iondpfins efle ab e{f~Qtia per ratio. 1iel1ll& noa realirer, vel quod loquitur de natura in flatti polfibi1i,& obiediuo retpectu fui ipfius vt in actU. Nam in.prirnis hecfolurio non milirat i:O~ tra primum locum, ex opufc. 48. vbi expreftiJlim~ 4illinguit a~um exiHentiz ab actu eifellti~ realieer.Deinde.quia ill eifqem locis.in qnibus attirm~ jilp?oGrurn io rebus immareriahbns non &iibngni a nltllta,([cil.originatiije,& radicaliter (ell CJi: para ptincipiorurn indiuidualium, vt iam Iupra expoiuill\Us) affirmar in eifdem exiftentiam efle aliud ~e!fe[ltia.)vt conftac in bac qu.arr.j . a<l4-.&in 2. ;¢i!l';'9' I .art.I.&: ~.& 4.C0l1rra~.c'5 5 .ad 4.dicit:

Noll dl.JfefTe", .Angeu! fflnmfitum it n~ulra ,& in 1. Con"

. ·trag.c.) I .aftirmll-t: Q.:!~d tliitrt -:Jfe,,~ e~hlrI~ -in .A.ntellS! & is alijs rnultis-locis , qll~ filfJtl~ retulimus agendo de diUjnCl:.ione fuppofici, &; nacure sed '1:JLl~do dicit fuppofituIUJ& naturam nondifiing1.li -in fpiritu a lilMls~loquitur d~ dilliri~ione realj, nam

. fecundurn .rationem uon Iolum inf?iritualibnsJed eriarn in ip[o Deo conftat difi:ingui . Ergoquando .docenn eifdem qii1:inguiJ feu etlealiud exiftentia -&: ~~entia.10q~tur etiade difl:i~aiQn~ reati , ali;i~ . ~alde equiuoce procederet , & In re Idem diceret ·de efle (:xiHentia:,& de (ublillcmia. Ch!od vero no ;~'cipi ar D- Thom.emlenciarn pro fub.{](lemia,vei 'U1odo effendi quando illam dilting-liit ab effenria ,

.~bnnde o(lendimus.[upn. . .

. sewMo colligituc mens D. Th~. de dil1in8:ione reali exillentia: ab eifcntia ex his conditionibus, Allas attribuir vr:raqina.m:in primis probat [up po.: ·litum ipfum in A"ge{ls dilhngui a Qatura (Ron sqp'tum originatinc pro principiq iHdiuiduationis-, ·iedfolmaliter proipfo rerU'll!1Q ) quia eile dift:in:. ,-guitud. natura,neq; eft de eius conceptu ,& tam~ ·in i'uppouro recipitur,vtconllat ex iplo quodlibet. .;. art. 4. Ergo Ii [uppo[itum difiinguitHt .i Il.atnra_

( {iquidern a,lfufI'\i pcitdl: naq.lra, ruWatafubftJ1en~ ,ti~) a forriori ipfa exillentia ditlinguctur ~ narte rei, alias noft berie coUigeret D. Tho:. Et: vrgc".:ius pr~m.itur hoc argumcmum • gam inde maxiO'l~ ..::o\iigimus filbfif.lentiam difl:ingui a.natur~,a.pat~ tci,quia huma.nit3J> in Chrillo efl fmel"ropria. tnb .. ~aentia,[edfuniliter fecundum prin'ciPiij. D. Tha ..

Prima; Parris,

Act jam hut)1-anirasChrifli ellfme propria exifUtia,

, ergo djll'ingllrirur exiflenna ab eflcntia , Mai. eft Jlt:ira,~ ~oncdla..Min,prob.nam in quodliber.c.ae • 3. iuquirit an ill Chritbo tir vtH11TI taQtum eO"e , 8: refp()ndet~quod efl vnum ctfe 1 quod ell proprium fp,ppoiiti, vbi non [umit dIe pro rpbliftcntia, (ell fuppotitCI ~lias pro~n;tdari in Chri1lo vnum effe, iqen vnum filppofitl1m: quia darur vnurn fuppofitum,qnodeffetp1ant l~ugari . Nee deb1:ret dicere, quOd ell vnam ~Ire ,quod cit p.roprium fuppoti_ti) Ram [UPP0!ltU1l1 noaetl propnurn fuppo6tJ> fed idem.Et idem docet D, Th.in J.rlilt 6,qu.~ .art.s '& 3 .p.q.l 7 .ar.a.vbi dim in Chrifto non inueniri du-

. pl{'xe(re,(~d vnumtanrum , Necpotefl dici , quod

13 D.Th.loquitLJr de exitleuria filppofiti non de .e~iflenrja narurz , ita quodlint dua e:Vfienti~ J UCut . ~u~ entitates.Sc fie deficiere Iuppotito deficit exiIlenria illius. Nam contra efl,quia D. Tho. in ilJ~ quodlib 9·citato dicit , qLlQd hoc etie, quod imp~airur in Chril]o relulrat ex his.ex quibus eins yn1- ras inregratur.quod vtigipettjnet ad efle ipiius hu-maniratis ; vrntas enirn , humanitaris ell, fell narure.Irno expretse dicit D. Th.ibi quod (i humauicas feparerur a. diuinirate , tunc hurnanitas Iuum eflc ·h4bebic aliud ab etle diuino . Ergo etie.quod nuc -deelt humanitan Chrill] in ienrenria D. T hom. eft efle eriam ipfius narure , & non folurn elfe fubfi~fiel1ti;e,qua1i fit diflinctum eff'e naturz . Ac deniq, qui:t. in i Ito articulo toluOl duplex effe agnotcie D. Th.pri mum ell effe refulrans ex his.ex quibus vnitas lupll.iti:J! integrarur.quod propric en: ~ffe (up ..

C potiri fubflantiale, aliudefl efle fuppofinanribatnm ptu:ter ea, qua: inregranr ipfum , quod eft elk fuperadditum , Icilicet accidentalc, finn etle albii ~rlbuiturSQcrati. Ergo Iecundnrn D.Thom. nO '(iatur aliqua exillenria natura didincta ab exil] culpa, [ubriO:cQti~> (ed ynicum tanturn elle rei'ultal.rs "¢x-his·~ ex quibus micas rei integrarur : ergoeil:: 'ynum efle pro rota fubftanria quando ef] vna , ~[{i ex iltis refulrat ergo diltillguirur ab eisid quod refulrar , . .

" Dmique frequenter Diu, Thorn. ponit compoG~Ji()nem inter eflenuam , $G exiflenriarn eriam in -Angelis ~ & quod propterea eifenria An!ieli ,& .cuiuiCufllque rei pr<trer .De~n eit in potenria re~

n :cc:priua ad :cxlllentiam, tiG cuim in op~[cul.lS. cap. 8. 4icit, Quodfo'9!alftia rei babWs 6jfr eft tlftJ~ quam rei J't!tentia meptiut.i ImiuJ ,fEfusll[ui eflejt, ~od non po[dl: intelligide e!l"cntia A,Qgelil vel .1.1rcrius creatllra: opieqiue ~& ~n flatu poilibiliratis. qtti:lo tub hoc llatu dfentia noU eft rC'1eptiua c~ftet1ti%, fed potiils e:tclufiua) qttiaell fiams oppOfitudb .. ~l exHtenQi, ergo folum pote!c efse receptida e:<iL1eqtl1f' quanda en J,ttu .produaa~ ~jpti eJji-

nenti~ fllbiecti,ita quod nQn per (e ip{a,m eft ext. (lens) Ceq per cxil1:entillT\ , ·'U~ iUQijcitur ... &: qnam rl;:cipi~. Et h+nc Ntionep.l latiu.s pro (e]cuti {llmus, qu;:r(l, 7. philic;,or.art, 4. vbi videripo ..

. te ft· , ~ I ;,~

Prd!cipuam huius: (eQt.entiz furlda.mentum in eo.,' ~onfiituitut a D. Th quod ex exifttntia cll: a.li~ rUfu-.~

--.~

parricipamm in crestura, & non .elfentia eios l vel A . pars eLkm:iz,fed'a.b agenre derruarum.eiqjconrin, g~oter conueniens , In quo qportet rollere a:qlli~ uocatioaern qnando dicitur , quo j cflenria aduaJis,& in re pofita diflinguitur ab exillenria , quod

non debet Iurni eflenna a~~ualis pro adualitate

I exillennz reduplicatiue.fic enirs dicere ,quodcf~ .renria exifbens eltexittens.non ell dubiurn , quod .fitprzdicatio c:lfentiafis,fcd hoc in quibulcumque predicaris accidenralibus dici poreft.narn cum di-

co corpus efi album} eU: p redicatio accidenralis,

& fumirur ibi Iy corpus pro corpore coniundo albedini.non feparazo ab ill.1,fi ramen dicatur corpus album elt album, ita quod e.x.pruna(l!r album ex parte Iubiecti.reddmu' predicatio ejrt:mialis.~a,. B re ~ cfienziam efle exittcnrern importee pra:aicauonern accidentalcm oporret ex parte (ubiecti,

cum dicicur efienna el] exillens.Iumere elfcnciam,

vt concormcanrer Inbieccam , & coniunftam exifie~ti~,non at> illa (eparararn, & in flatu poifibili-

. taus, non ramen reduplicando , vel exprirnendo actualieaeem exiflenne.Iic enim reddirur predica-

cia efiennalis.erlenria exiflens en exillens.Surnen,

AO ergo effenriarz fine iila rcduplicarione ,& expreifione.rurnir D.Th, hoc principium.quod bene potelt res aliqua recipere formam.feu athulitate,

r:er qllam reddanir cxillens , & ita no (emper pr~Iupponirur.Sc precedir exillennain fubieCi:o recirieme ad aliquid recipiendum, fed bene potel] '.C' .reddi exiibens per id , quod recipit , Hoc It lewd iruelligarur rota iila quetlionutfius reddetur dif-

. ticuJt<l.ris • conflabir cairn quomodo aliquid poffit reddi exiltens per aliquida Ie diilinamn, &. in Ie

receptum ..

Fot'lIJalUf ergo ratio D. Tho. fie : ~!l. belle fiat recipi in aliquo formarn.feu actnalitarem, per qui conlhruarur in elTc,& quod non pre.upponaeor ex p~e recipientis iplurn etle.ergo bene fiat, qy.od ede, leu exiltenria fir aliquid difhndurn ab "}fen,,, ria . Anteced. in primis ailerirur eifdem.verbisi D.Th,opuic.,I.in principioi,biinquit,~dreclm~ dum 00. dufm maltria': fuiJJdlD,quilZ ill/JIlt!' eft id; qU/Jo:l . non b.rbet ~([t ex eD, quod aliqulll ei ",duma ',jed qu.nd eft per Je,& babet efe CiJmpl~tum.Jlt homo nJJtJ b"btttjJe perdllmlinan ,:jed materza diciwr tllqumt bt,bf!t ejie e~ '0 > ~UM fib;'

:iJdut1Ur, qfli4 d, Jt babn ejJe Uu&mpletunl, imu nullum ejt 0 .baba,11t dicit CommematM' in a, k Ilmm. Mzdt [fmplicutT )~q!!rndo forma dat eJJe matet'u,acciJms .tuum fUm d4t'ff"e jubiefJo, Jed Jilbietfum amdemi. Deinde h.x:iplllm probarur ex ipfo conceptu form~ fubflantialis,

que exipfa propria ratione talis forme non [unerarur in etle .afubidl:o ,idenim proprium eft for.me inherenris.ergo ad fiu receptionem non requi-

.rir eifein fubiedo qua6 ab ipfo t-ccipiat:, fed folii, ,,<}uod[ubicCtum fltcapax ipfius.eiTe, quQdper for;malll.pr.ebetur. Solum aure elbiupleKforma, fcil. 1llbfianti..Iis.& a£ciciematis, ergo duplex el1e [ei .. 'licet ftibfiantiale, & accidentaIe, fed. fublhntia.le

i\#dre hoc jpfo,quod [ubftatiaIe dl,ell pr~t1m eifc;. ., ~ 6mplicite~ clk, e!go,e~ ~r.opriQ';:O"ceptu ~on "eba: aduerurc Iftbltfio :t' 'In quo. Pl'tulppomtUr "..._

.,.-,~"

Artic.III.

.efle ,fed porius dare illi ipfurn primum elTe, alias . non duet efle fimplicirtr, & primum, fed Iernper darer efle Iecundurn , Ieu [uperadditum; quod eft efle accidenrale.Er confirmarur ex iptageneratio- . ne [ubHantiali , ~1:Hn per illam iraproducirur primLll~ elTe rei iubfhitiale,quod nullum efle talis rei .priCiupp.0l!imr ~ aJioquin fi pretupponererur aliquo~e!1c 10 actu.in ipta re qua: generarur, nulla e[Ict vra diltinguendi generationt:m Inbftannale ab alterarione. Et dico in il;ia. re.qua generacur.quia In cQrrUpta,qllx prrecedir.exiileria lupponirnr,fed corrumprtur ~ & in materia, qua: maner inuenirur capacitas ad habendum eire formam l & fie ilifbn ..

.guirur a crearione, qt.:a: pure en ex nihilo ~ & fine vllo fi.Jbieao.Si autern tupponamr mareriacxiflcs, & cum exillenna ella permanet in regenica , ergo ~ene~a~io [ub,l1antialis no gcnerat primurn efle, & Iirnpliciter efle ,nec habernus vnde conuincamus antiques Phrlofophcs qui uoudifiinguebant alterarionern ageneranone.eo quod non agoofcebant fubietl:um aliquod, quod nun pr::dupponererur in aitu,.x exiHes,& conlequenter per aduenrum forrna: non accipiebar die pnmum.quod c11 elk fim· plicirer.ergo vr hecfslfiras anriquorumradicirus euellatur.oporrer in hoc principio couenire, quod aliqnidpotdl per formam aduenienrem recipere

, filbftannalc,& prirnurn effe,leu eile fimpliciter, vt generario (ilbflantiaJis fiabiJiarur, alioquin nunquam precludirur via ilJi faHitati, quod geoeratio nOD dillinguitur ab a1teracione,fi poniturlubieCtii "aCtu exiilens ad iPI3.m (ubflantialem gene ratione •

-Dicere autem quod non iupponitur fubiefrum co. pletum, fed inc:omplerum,non euacuar diffic~tate: -tum quia hoc ipfo , quod forma fupponar eue incompleenm Madar primum dl~ Iimpliciter , tum quia hoc rdlahat prebandumcotra antiques philofophos.quod daretur taledfa incoplemm.quod -coaiuodum cumaltero incomplete facerer vnum e£f.;: perfc,&primutD fimpllcite'r,namipfi negabit .formas fublbnt1ales,quia dicebaar fubiectum generationis effeens,aCtu,& ira. nen r.equiri, nee dari formam.qua prebeat primum e.lle,fi aurern lupponit primum etf~& folum fuperaddir aliud, dicunt non eiTe formam {ubflamialem, fed accidenralern, Ergo probate anriquis gene ratione fubfhntiaIem ditl:inttam ab alrerarrone.quia [uppollirur ma:c:ia habeas elk a&u incomplerum, & forma fubll~Ialis dar ilJi li:lfe incompleeum.iicq, ex vrroq, efle fit 1'1lUm complerura.efl (upponel'€''lrlOd~antur form;r fublla.ntules incompIetumdfe dantes , quod jpfi negabanr.non probare generatione [ubl1~tla. lem,quia: priU1um,&fubllantiaie effe producirur.

DClliqtL' hoc ipfurnprobarur , quia. nulla apparet 'f'epDgnamia,lll.jt ine6urtBiens,quod aJiquid txifta! ,per exifieRtiam fibi juper.addit3,& in Ie rClcepra , ]lac .n.non t-epugnat ex parte iptius recipietis;quia ad rc:cipiendunl (uttici r ex.ifientia concomitans,ira ip nilnqua~ re fubietl:um recipiens carear efie)nO taIlle ~qillmbt '1' ex f~ p~habeat cae,eSc cOfeque... ter no tCtpagnlt ex vi caufa: recipietis,lellad exer,Q;lumiftUaIwm.tat~ r~piedilluO:dpr~edac dfe

ex

!':f'--;-. .', L

, ~~

~.j

'100

, t,x ppe jpUllS re.cipii~s, red poref] bene j~~eJI.ig~ A:ruJ cnim magis connexum eO: quam idem fibi ipf~ quod habe;:tc 1111.1d per formam receprarn hquldi ... ifld'Ji .e:'l:iJ.kl1tia cit idennficars cum aliquo , nOll J1Jij. requrr rrur' eXl Itt'mia recipienus.rcd .capacit:l.spotdl: cr a.duenirc: per cxcrm.ecam pattiC:ipati()..

ad~~jn"':l1du.:n uu!l)!nvdo com irerur rpla cxilteu- ncrn I led debet per inmn. ecarn idenriratem co*,

tia habi.a carneper [Orilla·, &: no ex vi Ular-cri~ . Fit ucnirc ,quod G per identirarern , ergo per conne,

r~IIO lll,llll'i.efL t]uia nibil recip it ratione aB:us, que xicnem.,

habet, I~J rarr 0i1~ p()t"nti~ 2d id quod non habet , Nee potifr did; quod bene fiat aliquoci predica,

. t:rgo r4.[10 rc:.;;ipiewit n~il dl eill::, ~::4 capaci.as , ~ tum accidere alicur, & ramen rdenrificari cnm illo,

poctnC1J. Er hoc lcilo qlll'l cautalitasmarcrialis ilent rationale accidir animali I & ramen identifi.

pllgis ordinatur au prop num eRe: ,& commodum catur cum illo, quando inuemtur In hornine . Con.

rt\JPltIJ,Ljs,q;;:'tm ad dandurn al ijs.ad hac cnim rc- rra hoc enim inflst D. Thorn. quodlib .... a.4.ad r,

~lpit} vc hab -a.:: a;iq:.lod (;Iit:,cau,;!' anrcui, qllx call Q,'fi~ dupliciter, inquir, «liquid a(C'!(lil "!limi ~ V110 modo,

fsrrccipicndo , 8.: 11(1) daud ) ex . v i ilia! fonnaiis ra- .W deiffmi114tfl/um 4licuius pril1(ipy (jie11li.1lis lice» itl cius

tionis nor). ret} d ritetle, feci capacicarern ;d clle, ~i :d~(;nitiol1c 110#1 [adat , jiw0'41icJ1lale .,1C( idit IInimali, 44~

~littQ1 reciprat ruileutaud J,& daudo elk tiellc Iub- B ~odo, qilia nequc eft de eirir dcfiltitiolle , lIee determmatjllrun

ll.antia. accrdcnci nQu~fl- pra:ci(e recipere , led fu-· ·n{icull!s principii ~/feJ1.ri,.,lts jieut albedo ,,[eid,l hom;,,;, 6-

fl:enta.re, &. t1.-n!a.[I;jnetl~; & i,Leoacih,>c pra re- ,hiJeficti1zdo rnodo~~ijle1ltiaaccidit rei. Quare impotli-

quinrur ~lre.atS:u$. (-J:.1ando autem reciprrur non ,bile eft, quod ~.:lqllidiit idencificaruin cum aliquo,

dando, {e& pure recipiend», (urlici1: capaotas non .& prredrcetur de 1110 contingenrer , & acciden.ali-

;.tJtem ;J.crl!<lli::at) exi] bl:ix, hanc euirn non przbet ter, nili lIt dcterminariuurn crsenrialiter iliius.licet.

.ralc lubie,;tun ),~(:!1 (olum porenrialiratern ad ~111am rion fit: de CllIS COnCCpt1.1 foi .nali , Et ita. ha-c pro-

cornrnnnicaudam uou requirirur ad: ualitas.ied !o- poiirio i.db.ri non porefl , quod omne , quod ell:

lum potcntia , &.C:,jplciras, li.l\ticit a.ue.n COUC()- rdcntificatum CLll11 aliquo vel dl: de eius concepru

.Plit~riexi!l<;;fltiJ.~ll,La vr nunquarn 1[1 re inueuia- .fonnah etseniialirer, vel ell dererminanuum illius

~llr line ida, !~cut 1~l:ImJlW1] inuenitur i+r!eform~ . cflentialrrer, & conflinuiuurn curn.illo alicuius rer-

.Ergo Ii ex ipio coucepru, &iOLriuleca. rauone po- I:1j, iicur ranonale Iicer non G~ de concepru formali

.ttu.i~ recepti L\;:t110Q prece dir e lTe, nee requrritur, ..aninulis,dha.mell formale.Sc.erieariate dererrni-

rnu coucomiranrer, non d1 ratio cur dicarnus non .llatiuutU eiils ,& conlhruriuum nominis Cum ani-

puJle dl:1 pocenuamrecepriuam ip~\l!;'~'JOtl:el1tia::, ./";'hllli > &ita vbi efl identifica, 10 necetszvio ell e(~ 1[J, quod ill re jet:Qf~r !13..l.:l~t ~XlnennaqJ.~'Jc.:p~alJl l,t..i fen.:ialis connexio , vcl ad conlhtuendum iplum ,

,e:.. auquo 11Qi. til p~ iaddiro, p~r cuius, c!c~au.n111i(a.n vcbad,conHi tuendumxdrn ip (0 ahquod ce mum, &.

0 a ,11 exuhc, (;a~Hme,autt'm pOtenti.a.utaw l'eciplt~ .dererminandurn, &cqnrrahenduffl iplurn cum quo

& lit qu.al.t1dVC~iIjqu~: P-roq~lci:rt!r. allqL!a;.Ijj~S excIf! ':id\lntifj~atUn ... QSod antern neqllc .elsentialem co..

.fll3.~.caU:4S nOtl;te~tla[.illcc:JljgcreAu6d:iqteruG~ nexionern habet conltiruendo al iquid , neque d~-

,nUH )bl dLlplrtx ~lIri(as, ana ipfius-rer, ;qntllcxlf!:tt -eernunando plUtIl',.alit confiiruendo cum eo ali-

-l'tcl2~tn.L~1: .. ..a.lt~")l;:;,qLlt: 4c~ .r~ci.-)..;t::.; tendi can- .q4-0Q rewUrn- nullo. modo iden.ificarur LUm illo t

Jgi.!an a.,ctcl;1.ltcaj·J.l:in; );!lle " :. _.'"' ~ :.' '·J::,i;:·:·;: :quia ornnis idennticarfo connexionem alrquam po

l?erii1tn~HlI;Q.lt(!lIdcre, :quod,ho:<;.quodJic dici- ituitt.ptr{c .. ,& ersennaucer Cum iHo,cum quo ide ..

:U1l1S. ·pOU!q. Ie :,pfhndlll:l:\' ~t!l,IH1;\~d,~.faa:n fie O¢" tiiitatnf_> mail enirn paten: ubi ipfi concingenter,

.ceHJ_'·loYQncndll);.t'l' .. [:;1 ~~UIS. f"rjO:" -& .fuadamen- & accidenralitet conuerure .. Ciirn ergo cxitlentia

tum L:~,"e,o iillPl[LWI~.,q\lia. Cxlnl:p~ia,eft.pr3ldicaturn itacon:pa.rertJr ad etsentiam J quod ueque confti-

re:J.l(j wnut:nieqs~onLJl1g~nt~.r;:).am~iji:ptia:,qllalTI tua,t ip.la,nHauquamelSenria.le predicatum ) neque

ornnibus erus p;l.hjbuSl~ pfa:diJ~ll'is.n~l enitn e[sflnchl.I~rc~ determiner iptam , '. vr confl:i~uar cum

eil,Qjl:qujdcbl;J.~iui 'QQuj:niat'r;xdumol:~el emu ea1liquoJ~erc.ilt~ ,.ql:1la aullirei create con ienit

co habeat ¢.~nn~~ioolimIlcceffa<·iaRl·~·;c;>;ifl:cntia c:(i'fie uti a p.er ie,& Iecundu-n ccnnexionem cisen-

cnirnrolum prouenjt n ip1a p rodllruQn~ exrrirue-. p: rialem, mal1ifell:2 deducirur non idznn rican CUOl ca agcnr.s fine alio fllndJ:m;:mQJll'iUtur;t,creaca ,elsetltiaa.liqua.i:reli·a ql1i",·6tollitur ornnis conne ..

qcamqno.i hahear.in 90 pp,a,ciwte-i:n;\'lG f.tq,ipiamr ·~o efsemiaJis, to!litur omnis identifi..:adq rl'alls.~

e(gon~cefia.riQctkb~ qllling,i.i j;part:~; .4e~ al;).ip!a. &. cOE1te,ql.JeJl~~r d~l:tflt,re"ipi ·ta·nqu~rn aliquid. di-

elf.:nda. ·Aace,~¢d.sn.f;U-jSl1orl.lm, nalll ;qtlodJit fiillctUll] in ().fsoRtia;, . . .... ,:.. ,:' '. . . . .

pr J:d!CaaH1I reaJ~Jl1a;l1ifdl:uf11. ;C;lt, ,cuJ)tnih-i1 t<'i¢ .. LJjces.:h~c o!ll!1ia:p~w"alte:qUQJ~·Hil1gl~imr n;i ..

.realc.l.it , .. qJ.amipi9, eXl. lle4tia pe~ q11~}g,' ahquidtlenda- rt<auLer a.b el~eJlti~obl.(;.chu2 lumpta, & lfl

rt:ailrcr .. clt <. x."a I:;1U'·a.S, ~ dill~ngtUCU~ ab eo, . Ha~l1 p?=ll;bdir.adsnollal:l etsemiaa, iuali.quia ha:c

Illwd eft [;;l.l1tiJU1 R~r raclQiWllb; l~d~ cqnr poe jpiOAtl."d t:Jt jI.~l"~fIS., etiame(lcxtr::(c:all!as~

tll)g:::n~:r cCintleLliat~tialll d:l p¢t ;l,aJliOJiUW; ~·CUill & (:Q{1+,e,q.IJ.en;:er iam in(eiligltllr: includ~re' in fil(i)

new f.[UJ.'11..pO fit b:e rj prapoJi tiC) ·~re rl}3! f,VIl ritatis·~ con,~pJ;;ll,J.1:'9jle:n,6a(lj :vnd~ l;lCtnali~ eil;itas·non

.&. ..:ql1nexwllls.p:td~ exdteUl;izcuilk'";.m ~ ." PO[l;;fl: <':f)gcIPj. fu}eex.iijelltia .,.am.eqal.!ll y~to fit

Conleq. YL:'TQ pacet, f;I:tia;iI1)PQ;'~Qil~ dh;q~diali" ;lcl'ua,us;eil:m i hI, U:8Qliibdirar1.s, &·.ii~nibil dt.er,.

qUid r~OI.jlU.T CQn~et11CI1s:aJuitli lie. tdmi;;llm -jUo.·; ~~.nulll:~]I;l·ant t:ise~cil).)iJllittur,:!~·aliq~q rea.!e·p~)J

&11:J1l ha..)~a:· c!)nfl;.:){ion~m ~l..:~(:~lfa~'c"Uliteo.:::I 'J[jul •. nl,~&;.ltxcr,a Qiluh, &,ql~o.d ~~ddh~a.a ~b ex; .. "

lleq'lt;C;ULl~ a.\iqJ.~.,eItio8ltodC:UUl":iIlwJ.i:.iaitpuiar-; !kQUa!. Cftc:rutll h~(; QbJ'1~ yaJd~ l;l.~or:at. !I'l.

. a:~'~.

' .... ~:.a

«quiU()C6,vt (,Ij'lraiam norauimus ,& Iibi contra- A'. ·quia e sifteda ma~irn2 dicitur a [e cum etiam ip[a i

dicit nimiurn probaudo ,nam iuxta illain in nullo relario non dicatur exiltens per ranonern lid, led'

,flaw venncaripotdt, quod exiflenria accidcnra- per rationcm ill: tum quia illa relatio.dependentise

liter conucniar elfenria:, VI: pater applicando idem debet efle re alis , ergo requirerfandamenrun, ab':

ar~ul11eI1tum. Narn vel ei1'entia Iumitur intra cau- . [uJutU!l1,& hoc non porefl eift: eflentia (umpra 10-,.

[as;& in flatu poffibilitaris, vel exrra caufas , & in - lum pro pr.edicacis quiddirariuis , fie cnirn {unt

flatu aCl:ualir.:l.:ls. Si primo modo J exillenria non <tternx vcritaris.cc .amcn non fllndant exillcnti;i

conuenit accidcntalircr , quia ralfiticamr de illa , x:erna.m) ergo debet clJe aliquid Iuperaddirum;

opponitur euim flatus e xiliendi Itarui poif: bili.a- & de nouo parricipatmn ab ~~t'nte ) & hoc voca-

tis,&; Iic faUtun cfl dicere quod etlenria ponibilis mus exiitennam.

exifiat,ergo non prxdicamr de illa accidenraluer.

Si fecundo modo tiimatur , iam ergo efl:dc C011- ceptu effentia: ad.uasis ip Ii exiflcniia, narn ti idto identificatur cxiltenria cum ellenua a8: u ali , quia pretupponirur etlenria adualis extra CatLi-;l~,& lie :B -aon porell predicari de eflcnria aduali nili cum identificatione , ergo necellario debec dIU quod

predicarur de illa el1l:mialicer;quia de re exnteun

-dicere quod de exiflcns.cffenriahs conceptus el t fi ·efl idemicus, J1 quidcrn in raurum ideu.mcatur in quantum dicitur de eflcmia,Hattuail,&exl!lcmc:. Laborar autern in sequiuoco > quia quaudo przdicamus exilteuriam de: ctlentia actualr, vel porefl

.reduphcan ratio fta~us adllali.:aLis;veilolLHTI fpecificatiue teneri ratio Clst,j2:,qll~ Ilarui ilh aetnalitatis [ubdl. Si rcdupircer 'tatum, propotitro e(:' ienrialis rcddicur , q(IlOi tit !(:I1itIS; quod InqWlnmm adualis.ieu exrilens crr exiltens . 51 ve ro urmatur 'ipecificatiuhamul1lLic przdicarur accrderuaiirer

· exillenna de ipl-a cflenua , cnaru quaudo a:ctuaJis C : efl.ticuc quando dicirur homo albus.ly albus pra:-

dicarur de hornine in quantum: ubell albc duu.uou -ernrn de hornine Ieparazo ab aibcdine poretl verificari,& 11 ly in quantum faciac len! urn reduplica-

· tiuurn propofitio eflcnrialis erit , quia ell: II;11tUS,

homo in Cjtlantut1l albus eI~ albus, Si aurern turnamr rp~cificatillc prxdicario tit accidentalis de ho.n-ine ,lieet non verificetur de rllo nifi quando !U·bl:(t.llbedi~,i. Idem drcendum ell de exiflcnria

rcipccru dl<:ntix aaualis.

<1!!!d fl tnourrss : Cur non fufl1cict ad hoc vt res

· dicacur exiltens quod fit Iiibiecta ageun , leu pro· duet a. line alio tuperaddico , vel ialrem cur non Iutlicier dcpendentia ab as-t'uce,qu::e eft queda rclatio, vt drcarur rC5 exiflcns ratione ralis depende-

· rie.non ratione alreriusforrne Jen actualitaris ILl- D peraddirz , Refp. Q£!od rem clie productarn ab

· agenre , vel tumirur p ro aliqua ratione incrinlcca

· denorninanre.S; hoc intrinfecum vocarnus c-xiIh:~ ,tiam, ell enim eius elfrftus formalis ponere rem ,ex,ra cau(~s in faEto clle , Vel lumitur pro aliqlla cicnominacionc extrinfeca qllatenus res eXtritl[C-

·ccdenominanlrprodut!:J., & hoc nOll iUftiLH ad

· ho"" vt dicatur cxiftens , q;:ia, rUll cDc exiitvn(( m non pocea· cfle extrinit-ca dcn(}o~inalio,nihil el1l!11 nlagis imrin!ec2 denominat qlli IpLtun d1~ , qllOJ -iunme imb. bitur in vnaquJ(Jjre reddenda IlIa rc;;-

-lem, & pOiltam extra ~alll;!.s a p;;.rtl;" [~j, « ideo

~rcqL1ir!lur aliqnid iutrinlccull1 quo res torl1lalli::er I ·redda,ur ('xiH:ens. Sola autem deptDdell~ia nun .,..~jt,fiquidem.lla:e dependemia en rel:mo) tum

r"

I'

. - ,~.

J_t\rti c. III.

11 i

EXISTENTLA NON EST MODVS,

jed realita r ,

R Eijcicnda in primis ell: aliquorfi opinio qui · exilhmam eile accidens reale prsedicamenraIe,Ic.:ilicet duraziouem.qaam dicuut pertinere ad

· p ra::dlcamen .urn 'l.!!.mdo, v c Ienrir Molina hie .. rt. 4.' dirp.z , Sed obrtac huic poiicioru manifetla ratio t

· quia accrdcns pradicarncnrale lutl:entatur i iubieCto;eiql!t mae rez , ergo Iuppoiur in Iubiecto exiflencram , &. elle ill actu , accidens enim inhzrens dac elfe Iecundum quid.Se Jullencarur ab 'Ire fimplicrter quod eli dIe fubflanriale , ergo repugnar quod ipfiun primum elk fubJtal1daJe fir accidens

.in h.ereus,idcfllu1temarum ab aliqno en" timplicicer , Er prxcerea accidens non porel] dare , uifi

· efle accidentale,& inhz rens, ergo fi iptuui priuiu eire rubltauciz ell accidens.fubftanna haberer primum elre Inurn accidenrale.S; ftc cfie Iubllanriale eric eflt: accidentale.qucd repugnat. l\elillq~licur ergo quod exillenria debet erie aliqua fOmllill3.S, f~u reaiiras tubflancialis non tameu ranra, quod li~ przdicatum eflennale , & conlhturiuum eir'-'l;ti.~, aut pertinens direae ad prxdicamemnm. Q::_::Jd ex mpra diths parer , quia ex illeuria .conuenlc 11;1:tune iarn totalirer confhrutre , & accidit ilti non autern perrinet ad pr zdrcacurn eflcnriale , nee pu~ ret] te habe re vt gradus,vd drffercntia.aut aliquid inrrans conltitunonern quidditaris , aids pLdq: fundare proporiuoue a:tetllj; 'l'erit.tcis1Sc res t.: rlct exiflens ab zterno , & neccfI;lrio, ergo non pardI eue przdicarum dlrectc pertinens ad pr.edicarnctum.nee tanquam genus, nee Glnqtl .. m JpCCll.-$. vd ditrerenna , uquiuem tori narurre jam conihcucrr JUt)eraddmlf.

Rejf;It el~'o vide re , ail fit rc aliras fuperaddita c i: [cmlx > I'd moJus. In quo idc:m courrouerrnur , quod do.: wbJilbmJ, & cndcrn fen: rune.im, IUS potelr procc.ii. Quicia;1I J:ent'l1C (olum C.lIltlllgui t:ln<}nam In.)till ab dltlljJ,Vt iv1.S()t,):'. l'nj):cor. . qu:~Jt. :1, !.]lIem ml,lri (eqllliumr. Allj telltl1t diitlngui ab dlt'lltia [~llqll;lm rem :t rt ) quod multO p,obiLbillUs ctnkt Iv1.ltLll. I, p.q.; art. 4-duO. 2. & cit3.[ pro i1~c l('UCel1l1a CJ.preolit,Calcc.f crr.:JOllcjllJ.~-& alios.Ec Iftrumg; probabrliter dctcmlimr il11Cll0la Thomilhrulll.A1Jni tJillen \'H!etu r ![)xta principia D.1'110. 1oquendo,maiorcm alil]l!;';ll diibilCtiouem ponendam inter exiI1emi:!.m)& el1entii,quall iuter Jllblilrenrra & n.amra· Er [IC magis inclinom hane len[enciam] qllOq. exUtcmia <l'_l\li~

rc:!Jit::.:t:::1\

I I 2

Qyreft.IIL

rea1irltem eiufdem generis wins tiJerit exillemia ~adiH94 p reedicamcntum requd~rt11IciJicetfi eft Iubllanria fubtl annalem, {i accidens accidenralern ft nlotius mocla lem . R£xefl (enrenna Caiet. de enre, & eflenr.q.r r .ad+~ a~?,.

Moueor ad hoc. quia mlpnlUI5 efl expreffa D. lhom.opu{(;;uI.48.tra~'t.de {Lib 11~~ni:ia ca. J. vbi 10- quit. Quo4 exiJl~nli4 & epenlfa dlfJerufll rea/iter, w dUll M1e1fl res. Dernde qui~ reperio in D. Th.dilcrimea imerexiftentiam.8( {u~Gl1entia,ql1od de exillenria ;.ili(olute dl~it ~ qeod c?~pollic. cum dfenria etia~n in (ubt1am:I)S lmmartnahbus , rn quibus negac (:0- poGtfOllerP,. ex iubfiflenria , & natura, & ramen in illis fat~~ur Iuppofinun ,& natura aliquo modo di- 1hngui quodl.:i.ar.4'& nos lup r'a art.I .deduxirnus ~ilil~gU~ rubfifbemiam a n~h1r;! tanquam modnm, ergo Iecundum D.Tho. aliqua mawr diHinClio elt exdlemix ab eflentia qU31111ubtilleuti:d narura, 11a,n vbi dl: maior corripofitio opqrrer.quod iit rna ior dillmctio exrremorarnInrer etlentiarn aurern, Stelle ablol~lte prornmciac D. Tho. q~ri compofi, tivl'lcm dm in rebus rna.erialibus, qU;l.m irnmateriahbus: ergo ab.olurarn difhnctionem luppouir in rer erftnti;i.& efle. Halle aurern compofinone dad farerur Iocis iupra aikga.tis in hOI; arc. Item O. Th, ab;o[utc~ docer exi: lennam dure r re ab etlenria , &; ffi'~ aliud ab ipia , 'Iliad affirm arc non (o[~t in his ~ qua rnodaliter ranium dilhnguumur, fed folurn d.lcit, quod aliquo modo di i tinguuntur, ticue de fuppofiro. $c natura dicit quodIib. 2. cicaro.De e:xi flenci:i.· vero abfolure docer , quod diffm ab effencia, vt in eodem quodlibeto art • .3. & 2. concrag, C3p. 52· & in 2. Cent. dif], 3 .qU.1 .art 1.& alijs Iocis fupta allegacis . Et hoc maxime ponderat quanmm ad mentern D. Tho. qUlJ. huc modo loquendi vtitnr quando diilintti;111t:;n rea If incelhgit.tcilicet abfo lute di ce re, quod d. ffcrum, n (} ve r 0 ahquali ter lfx, aiiquo modo, 11' exphcar drihnctionc modalern,

DClfJde tumitur ran» I:" X duobus , tiua: cxillentise ~ttjbllunrur, qua: I1lJ.XJ'llt' vi denrur Fetere realita tern, & non Iutlicere t·)cm,lii,a.:c rnodalem, PrmJ1lm quod cXlfh.ntJa ell vjrima, & .umrna a.tualitas reIpe8.u omnis enricatis, qua:: pore I!: exiltere, ipiJ. au tun vlrerius actuari non porefl : non videtur autelll tam a. perfectio Ioh ruodali en.irau arrribueda, quia modus dbnfirlluR1 m ce r enna . Sewndum quodexiHen.ti<1-eHip(a ratio Ql11llis realttatis dici~ tnt enim vnum quoclque ens reaIe per ordinem ad dfc,vel quia habet eile, & remota. exi!1:cmia remanet: nihil, feu intra caul as : inConllC1llCllS 3.lltem videtllr, quod prima ratio tatius reali[J.tLs,& per Drdlflem aoqUl.m omnia dicllntllr rraJia.llon £it rca~ litas, fed modus. Et quidenl primll '. lcilicct, quod n::inenrrJ e!l: v ltitna,& maxima actua\iras amplius ot1endetur feguenti art.vbi agel11US de pc:rfeCl:ione exil!:enwt', & inreriL,1 videri potell D. Tlwm. quo 7· de pocelltia anic.:!. ad 9, vbi dicit: ~d IJJ eft . a~'hlalila5 omTl/UW adJlum, & pet:feHIO omnium pelfedtO--:. u!lm, b nihil eft eo fDrmalius. & idel11 habet t. r. qu~fl:. 4. :l['[ic. 1. in corpor.&. in q. de animo artie. ~. ad 2. dicit. '1E2d eJJClllfa eJl adl!J primm exjftCf1.;i~

PrimscPartis.

A wrB 4{fUJ_(efU;ullu. Et opufc. 15, cap. 8 .circa fiMtn

• 4cit, {J,Utl<'l forlf}.$fit~lijlens eft altus, qui eft f9T11I4 pl1t.~ tKJpaWld "illf.1m a[tiJ" qCli ~{f elfe. Et ratio dl quia omnia {ilnt in pocenris ad effe , & orenis potentia-

. Iitas contiflic in carenria alicuius efie : ill tantum enim al iqllid efr in porcnria ) in quantum non habetur i[] .:tau, & in efle rd quod poretl habere, reducirur aurem in acturn per hoc quod redditur il~ Iud exiflens , & extra caufas , ergo ipfum eKe exi-ne:uti~ tdped:u omnis enriracis habenris potentialitatern cit anus, & fiG ~fi maxima a~ualita.s. Er licet conueniat ornni enti , ramen conuenit ei inqusnrum pelft8:ionem dicit, & vt remouens po_ tcncialirarern eius, [\ fie Iemper Ialuarur ,quod exi-

n fl:emia cornparata ad eflenriam cuius ell) ipfam -!,l perficir,& porennalirarern cius toUit)& fie ~fl: perfeEbar illa, v r infra amplius dicetur ..

S~c"ndum vern, quod dixirnus attribui exillenti;e taris de f~ manifeilum efl , cum conlter in rantum aliquod ens diei rcale , inquantum poreft ha ... here cxdtentiatn,& tunc aCtu ell extra nihil quando eH: exiltens, ergo fine exittenria non datur rcaIiras ,qlli:l quod en nihil non ea reale , igirur prima ratio realiraris (eparantis , & dillinguentis J. nihilo ell exiftenria , Inconueuieus e rga videtur , quod quando enriras non eil modus, led realiras

. prima. ra(10,& fundarnentum realiratis fir modus. .. Ex !JOt aucem explicatur dittercntia. inter rubfiA:e . riarn, & eJJ.:i{l~ntiatn quantum ad hac p;l,rtfm quod

C Iubuflentia dicar modum cxill:tdi contiituendo ri: [ncorrununicabiliter.Sc per fe ex.Ileutem.perfeitas aurcrn, & incommunicabili.as important modum, quia contra ponunrur cornmunicabrlitari parris, &: jnherentilj; accidcntis.comurucabrlitas aure in parte perriner ad modum etlendi , idel] ad fl:atUll'l ip. . fU111 parris non ad ennrarcrn : inhzrenria fimilirer pertinet ad rnodu effendi iptius accidenris per que. aCtudcpendet a. [LlbH::ao~ergo 11lbfill:enria per qui aliquid exrrahirur a l1:atu parris, & accidenris , &; conihruitur in flatu filbfb.ncia- torahs, & complete etiarn pcrriner ad rarionern modi.quia corra ponirur modis cllendi parris.Ss accidenns.Sinriliter ipfe effeB:us Ci.tblillcndi,qui ell vltimo tertninare na~ ruram magis pertiner ad modum, quam ad realiratern Iicut terminus in quarirare perfignram, & (i[11

D pereiuer ad rarionern modi , & gcneraIiter onmis tenninario magIS pt:rdnet: ad It.ini,& modll [e ha.bendi qua ad r.:alitare:m aliquam ratcicipanda . At vero exif1eotia licer fi.t vltJfi1uS actus noo tamen ordinatllI" ad da.nduLTI natura:: tla .... 01. & modum ip(llm tennillationis, incommunicabilis, led ad dicta ratione realirarisextra cauras, & fonnalitaten1,. fen actllaliratem poremialicatis ,ideo enim diciwr ;Laus vlcimus , quia formaJi1Iimus; fubli(lentia a.ll tem dicitl.1r vlLirnus non quia maximc perfettus. & formalis. fed quia incommunicabilit:ottem. &: rerm·nationem, jeu vlrimationem pr::eber natune ~ quod pertiner:ld aatum ,feu modum c{[endi. kHicet eiTe cum iocomrnllnicab~litate. Ita-que: t" vltimum per n:1odLlm t:erminatinnis incommuni .. ,. cabilis, & vltimum pet lIlodum aB:ualiratis,& fq_,:~

m_~_."

~Dirput.lV.

ma.lia'illli altus,ita d'iilantJ quod mum pertinerad' A modumi, ten ilarum, aliad ad realitatem, &: max.i~ roam actual.itatem ..

Dtc~ quomodo ergofilpptedpotcft ~ Deo e~ Renda hurnanitazis 'in 'Carino per exitl:eatiall{ Verbi in fenrentia Sandi Thoma! ~ fi ex.ifl:entia non

fe habet per modum terminantis ficutfubfifienriaj fedper modum in fcrmantisficur actus) & forma,

ReJP. quod exiltentia hoc ipfo , quod dlaa:us vIti ... mus,' & perfediitimus .in altoando non informat conftiruendo nanrrarn.fed pet modumrerminatio-

nis pure perficierrdoeriamf fit'tcalitas,&nonmO'!

dus , nam, exiflentia datur ad ponendurn naturam aliquam extra caufas, & lie fupponn iptam contbrutam in fua quiddirate, & fie non fe habet, vr pars illius, aut predicarum confhruens , ahoquio per fe connectcretur o.UU natura , & non contmgenrer B conueniret.Quare exiltentiasita eft forma aCtuansJ &'pcrficiens, quod per fe perllcit,& non conftimir,

& talis forma poteet a Deo fupkri eriam fi fit rea .. litas, & non modus' , vt patet in Ipecie intelligibili, Deus enim per fe ipfiim inrelligibiliter inforrnar intelledum bead , quia inforrnatio intelligibrlis

non datur ad conitituendum aliquam tertiarn naruram cum intellectu, fed pure ad perficiendum i~

fum in ill 0 ge.nere intelligibili, vt docer S. Thorn..

3' contra Gentiles cap. )1. & nos infra explicabi .. rnus ditput. 13. Icaque omnis informario forma:

qux [e habet vt pars in confhruendo aliquam naruram Jiue tubllaneialem ,fiue accidenzalem rep ugnar Deo , quia pars inuoluit imperfed'ionem re[pe8:l1 rorius.eo quod omne totum eft rnaius fiia pa.rte,. & C ornnis pars minor toto) nihi autern poreft efie rna-

ias Deo : .Iorma aurem , que non informar.vr pars

fine inherens, vt accidens.fine informans, vt forma. ii,bJ1al1tialis, fed Ie habet ranquam aCtus complens :ip!am, totalicarem rei eonlbtut3: vel dererminans ilklm , & porius ad lui con(ortium , & participarionem trahens aliud extrelI1Um,qllarn ip[e aaus, feu forma rrahacur ad confbtutionem alicuius tertij; ralis modus actuandi , & dererrninandi non repu· "'oac Deo .quia eflforma pure perficiens , & [loa ~ontlimens, & pure perticere non repugnae Deo cuam Iormaliter.vt dicit Di'Thom.loco ciraro.quia

non tam ell: informare quam rerrninare, Exil.1:entia aurem en forma} teLi actus totins non ordinacaad cOllfiiruendatn aliquam naturarn , led ad derermiIll11dllrn, & pOilendllm extra caufas rem coufliru- D tam & rra en actus totius, feu fappofiti , vt docer

D. Thom'3-part,q.Q.art. 2. & ~c vbi ~oni~r Iiippofirum exrraneurn. ~ontt.ur enam ~xdleot!l. e~~ rrariea}quir ell: pro~natalis["ppofitJ. ~are heet; exifl:entia non terminer tanquam modus ,'fe~ tanquam .. era, & propria realitas , t~en quia e~ 3.'5tus-Y;kimns per niodum complenris , & terrml1antis Hon autem conllituentls naturam, & fie ashiat pure perfitiendo, & terminando poteR: [~

, pieri a Deo ficut,&lp[~ fll~Jlfl:e~J.t.ia~qu~ efiterl'fl~:" I nus nacui"x ,& licuto'[ pecIc S lotelliglblhs) qU;t terml'"

lItt L"telie<tum •.

y ~-

r

Artie.III.:

113

PRIMO arguitur fundamenro P. Vazq.).part •. qureft.I7·dilput. 12. cap. 2. narnin his in qtai...; . bus nobis Don conltat vnum realirer Ieparari ab alio, vel per diuinam potenriam pone Ieparari noll' pot~fI: eonflare , quod difi:inguanwr realicer , fed ponus quod idenrificentur, quia fola feparazio eft mdiciumrealis difbnaioms) fed elf entia ~ & exifienciil feparari non poff'unr,nam de exiltenria manifeft?I"l' ~~, quod fiare non porefl fine effenua, fie enim nihil reddcret eX!ftens,& produdum, im .... plicae allremintelIigiprodufrum in fafr.o efi"'e,quod ell: exiftentia, & quod nihil fit produ8:um. Simi ... liter effentia fine exiHentia fiare non pottfl , quia fine exiltentia nihil eft aem nifi intra caufas , Et licetetfentiz ab a:tcrnO multz pnudicata o.ecdfaria attribuantur ~ ramen ea non dicuntur de effentia, per copulam"eft denoranrera exiilenniam , fed Co-o Iumcennexionem vel conuenientiam ,

Se&tmdo . arguirur fundamento Parris Suarez in mecaph, difputat. 3 I. feCtion. I. Nam exiftentia eft iii quo res drcitur elfe in adu, &: extra nihil ; er .. go anrecedenrer ad exiilentiam res eil nihil, vtpote non aCtualiter, neque realizer ens extra caufas, ergo non porefl difhngui . real iter ab exitlenti;t ranquam duplex realitas pofiriua, fed vt nihil, & ens.quiahoc ipfo, quod-condiflinguieur effenria ah exiftcntiaJreducitiur ad nihif, eondiGinguirur enirn ab eo, quod eft poni extra c~l3.s. & fie manet intra. - illas , Nee porefl did, quod eflentia aicitur ens reale ~ quia habet porenriamad.recipiendum exiil:cntiam,& ilia capacirss confhrueteffentiam reaIem , Contra eaim eft, quia effentia non recipit exillentiam rnateriali recepeione , & in porencia fubiectiua , ficut lapis recipic albedinem , vel calotern) fed dicuur effein potentia ad exillentiam· quail in potentia obiectiua ,. quia potefl: per virtu .. tern agends reddi' exillens , &. hoc non requirir di .. ilinCt.ionem aCtus a potentia.eadem enim res, quar modo- eft in poeenria fit in afru per hoc quod ab agenteproducitur in aOO, nenperhoc quod di .. ftina-am realitatem reci pit.

TertI(} arguitur . Qgia effi:ntia cum dependen- . tia ab agente (ufliciencer inttlligitur produeta !n facto efle, ergo exiflens. Con(equent. parer • qW2 nihil alitid ctl exi1l:entia, quam rem in fatto-eife poniextra caufas. Anrecedens conftat , quia vr res dicatur produciin fieri fufficit,quod dependeat ab ageme in ipfoJieri , & in Huxu ~ ergo. vt fit produaa in facto elfe [ufficit, quod in faCto efsede .. pelldeat., & fit exifi~ntia ~on adder fupra efsenham, ru6 .. dependenriam ems ab agente, qua: ell relatio qu~dam ~'non vero aliquam rc:.alitatem ab~ folut'am .

'l!!sta: quia alias daretur relatio realis . inter € ,:iIlentiam)&'ei~enciam,quia diflindio, q~am . relatio reaJis eft:, non potdl autem IDrer vtrumque elSe relitio rcalis, quia efseD:tia vtdiftilla~ ab

IJ eXl"_ .

3' r·'

;:. ~

.~ ....

; ~ . .-

exiftentia non recipit telationern ,1nec potefr il~i A(\¥[l:e~tl,tii1 -~a.u.ent~1 efienria fOb.a1iena exifteom,

.dare efle , am ii111entare,oihil. enim fnLleotat acci- . 1,i;,iji$C; fRY, ~IUJn~,hpc ~nlm {ltfilGlt ad inueniehdarn

. dens ill actu nifimedisnee exiftenria . dItlina:ionero jocer vnum , & aliud, ficut inu.enintt

Q!.!jntv: Qll ia e lfe eft etTcCi:us fo rmalis forme, U).tctiilhii.1tenciam, & effimtiam,licet major reali-

f(l[uta enim ~Q q ll!J:'Qateffe rei ~ fe tre8: us au«=~ ~ot:- ~ li~ e :cia-entia!; " .quani rub Ii i1:entia;: a b rationes

Iti.tlis non difiinguirura forn::a .. ergo m;qJ.je~Xlfl:c~- (upr:;HI,Uat~, DsniqueIioer feparario vnius ah

. tia', fell efie diibpguirI\~ ab ipfa fqcm;lo, .. £',.oU11l.!~ ~o !i~ ~!Ja,~n1Urp .(i;;n~tt) ~hllindionis realis .... non

fere arg!;lmenta j qll« caug:unr l(J;arn~atl:~l~ ~- \"4-\uen JO!llm,(ed eaam vbinon dHeparatio;pot-dl

fimEtionis intc::r eXlitcqqam,& etTel1tWIlHllll:t;lc:;t~ efkdill-inCi:io; G. alias 11111enirur. fufficienstuci~

nnt.inillo prindpio,q~a eflenria tine nijt~nuaet! p;1t:P~U!UJlOn ha~t:ndi connexionern elleotiJ.tel}l in-

nih,il.uon ell: enricas realis.seque .ad:1.14li~~ f;J;"gO no «'f.l~, fed (o.Illnl,~ccicklltalem,& counngenrem.Ss

potcUdifiingui realiter ab e-ri.11~u~IJ:~ q.e,qlJ~)J1am p.t;El~r~in15quil ,::~_iftentia prouenir i principia ex-

rtaIiter re.;iper~)aut0mpor1C:~.re cum illa)l vel alia rrinteco r;ealiter ¢.tlin¢l:o ab.eflenna , icilicet ab

fimilia face:te:,<i}r,I~_reaij~MI:U1~~a¢tuaFtM;<~_illtel:' sgenre, cni!lspro.d~.o _in facto efie confhtuir exi-

e:atem a po{l:tilant. LnO, e(feutia non a.1lI;t ~ te~:-:- ~-eur iam -,' - ~t ita ~ijmpedircnlr ;iDeo rna exillen-

mlaat generacionem, qu:am exm~-roia;, quiit';!rnll- ~ia ) rerulraree altera ex vi producuonis in v.ariata

nus generarionis tl{l: dlencia~ vt e.xiRcus,c.&:. non vt ~ etsencia ~ -quod en fUfficiens Ggnum dilhnctionis i

antecedente r fehabens ad. exiflenciam , er~:r.Q non parte rer " Neq; ad jilaru .inflantiarn relpondet

ilifHngullrur realiterjiquide~ eOdl:.fll.mQcio), « y~qu~z aliquid quod _e~a.t .impugriatione ,JicCt

eademgeI1era~nCprodllcuntllr •.. ' I ,j:._,:;::, ~eri1~l~l:vn ~ ~...' ' ..

DeniquJt -addlpoifU[Jta,rgLllnenr3 apl)tU~';.a.~~t.hb. (' .A4Jecul1dllln rifp. concedendo , quod exifleutia

de em. & effenr, q. IQ.qu.e vel p;:oba,lltnonJilUQ.1' ~fl id, quo res ponitur c:X.tta nihil) & extra caufas,

gui eflenriam a •. b exillenria quia dl):m::,Ia. de li;:dl: J.t cum infertur quod anrecedenter ad exiflentiam

nihil, & exi fteD!i~ eriam de te c ftj_ndi&~Fcmi ad e {:. l;fI: 'nihi! ~ nee porcH: reali dHlinaione difhngui.

feve! non eire ,cum noa Iemper !ieturexillenti~t .Refp. Quod ft ly antecedenterulmaulr precitiue,

vclprobant non dan ,orr~po4tic~,m:il1~re~e~da, & abfir:lt..,'-t.il!e feparando Icilicer exiftennam, fare-

/j:J exill:entlamJl. qUla-eilcnt~ eft III po~(!tJtJaad fc .mur quod efsennamaner nihil, & non eft exrrc-

iptam in ad:lJ.~i4I;!m .awell) in potenria n.pl1,cQmpo~ mU1l1 diflindionis realis , Iicnr nee Petrus :i Paulo

nitc.t;_!11 fe jpfg in aau,oe~ ex ~il~nti'h $i. exiHeutia poifibili diitiogIlitur realirer.Si vero ly anreceden ..

pote~T fif!ri¥nl:101 pe:rfc;quia ill~:t"ltl.i.l.1P: ,:;.~i;a,m. ~n.. rer uunatur.nonfeparatiue, & precifiue.Ied Iolum

dig~_bitqi["l:enPa'}' §.;:'Q,uequenj:er·itcl'l::lU14iJlin. fecundum k) ita quod efsentia [uRlatur pro re Jii-

.{;uetur exi[l:el,ltiaa.b;j~o,tertio,& fiG rurius proce- C bieda exillenrie , non reduplicando exi(lentilJfr; derur ill infinitum .. Ad hec ergo fer_~ .reducitur W,:, fed ipecificando receptionem illius.fic diftinguntur ra visrationum probantium 1100. <Ji!4ngui ,~jfen~e0ftem:ia. .ab eisearia tan quam due realirares i

.eiamab e;oqtl:-entia. 'Et he eadem ~~rtJ)~oe~.dunt parte rer inuentz ,,(ilb eadem exilientia, -q1J~ aCluaf

-aq probandum, .quod non dilhngui~ur ~nentia ab elsenriam, & reddir illam exifientem non i Ie , led

e:iiHent_ia. tanquatn ~;reali~ates > fedv~ ,D?OdllS~ pet recepnonern exilrenrie , Itaqae ad durinctio-

& 'res quia h~ dilhaCtio (ulti..;it ad;v~Fificaudum ncrn realeui inter exifcenriam , & elscntiarn 11(!11

omnia illa. qux de (lxiU~ntia; ~ e{fe5tta ,dicuntur.. requiritur quod confidererur etsenria , vr feparara,

ergo nihil ampliusr~quiritur.... _:: ... . & remora ab exifrencia.fed Iub illa , ficur materia

AJpril1wm feJpanJe®" v ; C@..M etiarninhis., qu~ aotecedcncsradromnernformam naturaliter non

realiter videmus (epararimanente fflO iine alrero, exiicit, lllque elfaliqu;d)~ rarnencx fua natura dl

aghpc pot~i1; inue{lig~d difl:ill&~O:'te:ili~ ex aliqui- ennras realizer dllhnda a forma. Et fimifirer res

bus ~fFeaibusj& pr;t;4i~atis,ql1~ dil1incuonem rea.. naturales corrupnbiles, v, g, homo, rernorrs acci ..

[ern pcfhilanr , nam eriam non, confbarnobis.mrel- deucibus non eXlflit,ttd corrumpitur, & uianet ni-

11:&ull1,vei vol~ut~eillpo«e [ep~q,.rj,,& conferua- hil , ergo quando tub eft accidenribus , {eilditpo!i;::

ri [eparata ab anirna } &;: tal?en di(l:jp@:io_oem 'tca.le tiOI1lDi.lS uondifl:ing!.iitnr realirer ab illis: Hxc !,":on-

eOJ"Ulnes.' futtide.atillus 'eftedib~~, .8e mionibos D feqQemia.not1 va1et.~are i!1ter pumOlnihil, &

inuellimus •. D. ieO,ergo.: Qll09. in. ·primis fl:O~,dl:, ~tfen- else exilkns per propriam entiutem datur pw~

tiao tepa.rari,uon-a_bPlUI,lj:y_x,Htentia !,.ret:! a~ 11~~ vel ilium ~ lCilicet erse e~dle~s p~I; _receptiollem exi"!"

iqa.determinat~ i :&',(L:lP.ll)eti, q:·i{.i~~ti4tHf.~t:apcr ficuLi~) &.de Ie e[se capaccrnchabendi iJJam ,&

dimnam ficutf!Jpf'l~J;tII}I;U:bfifletl\l.alU (J1.n(lo: ,.eu- ~'J:ap:alitas !lon eit llih~1 , _qql·anihil dt incap~\.

iuS di(tinCtiot).t;:H1.i D4\l,ra hoc ipio ft,ifPcjp~t~r.~ol.:: CXi£i:COlU,cuHl oppoaaqlriUi cpmradidorie. Sed

ligiznus,quia .e,lth~qianitas in Chriili) 611<; p!Qp~i~ t;aJ.:nl:n vt ikaQu ,itlquiJ requitit c::xi(tentiam~on:-"

perfona.lirace termjnatp per per(08~iutclli\,\~t:!"bi: Ci)tllitjl\~!;.e~o&, ilb illOl e,'(i[d~ 110n per id~~ltifi,atio,~

Si1l1ilir:er eJ::go cum in. ftntencia Diu.-TQ9m. hlJoLlH-: I).cmcl).1l,lpi:tcuJa~!~d. pef receprjone[1l. '. .

nitas ChrHh exithr per exiftentiam in cr~at:an;l .F;t ~~ll'~i1}btllr I quod non pote1t dari potentia re~

Vewi , vt modificata.m ipia pet_(~~tat.e S' ~rbi,. ctptil1a e,:'{il~enria:ilcut al!orum:accidentiuln, quia.

coni'cqucorcr diccn4um eft dltli_ug9!~I)~~i~_~H~n", flQIl),upppnitlir e:-_:'l{tens, ilcut.fupponimr ad acci ~

tiaul , & efientJaln, non quia exilt~nia Ul~n~a~ fe- dl>ntia rl:cipienda. RCj> ~bd 'it" [npr<:. dixm1~'

parata,H:d qUli1CQnfUmitur, velimpeditur~Qr9pri.t. ,x Diu. Thom. non lolum poreft dad potent),

#' recep-

r~c.epriIla,quia iamexifHt"fed trii recepriua eius, quo e...~it!it? .li5ct ad ~recipi~nd~m ~cdcle~rjape: modnrniublcCtI [Ilfientanm UIalh eRe pr:Et{lI'paRl

. . Jebea.t exrllencia in fubicCto'qliatenus fubiectum . debet habere elfe fitnplic;iteri\"tfufielltet efle accidenris facundonl quid;L C~enUl1' ad l'ecipitndura exitt.!l1t:iam ipfam qua 1im!:llk.ittll confliCuitutin die non re qui rirur., :quod p raccdar cxiil:eQtia' ,'fed {ufficir,quod recipiarur , & fie in.re (empet·cotlCOrnirerur porenriam receptiuarn dando illi e)tif1:ell~ rianrnon prefupponendo.quia vt iarn diximus ratio recipiendi non ell: actualiras, & exillernia fubicaJ, .fed potencialiras.vnde'bene porefl recipere iplam exiltentiarn qua res redditur realiterJ& actll extra. • nihil quia cauialiras receptiua non petit: e:xiftemia pr~ctdem:er, fed.ccncomitanrer, vt realis fit, Et fie entiras creara non (olum eft in potentia obieetiua, 'It producatur j Cea edam dum producirur, producirur aurern, vt recepriuaipfins exifrentie.quaconfhruitur infacto effe exrracaufas.Vnde licereadem . .res . tranteat de potentia. cbiectiua ad actualern exittentiam per produthonem agentis ! tamcn hoc ipfum ponit aliquid in ipfa enritare diftin&:nm quo reddirur formal iter in faCto etle , quia effeB:usilh: ,formalis, & realis non ell: przdicarum effenciale, vel pars'entitads, fed aliquid ex produdione agentis illi conringenrer conueniens .

.A.tl ten/mil rejp. non lufficeredependeoriam, vt pura relario eft fine fundamento ralis dependearie, funda.mentum aurern non porefl elfe alia rclatio pra:cis2 , nam hec edam alia fundamenro indigeret) & tic in infinitum J fed deueniendurn ell adaliquod abfolururn , quod titfundarnenturn. Hoc aurem nO. porelt eKe ipla eflenria vrprecisc dicit pr~ dicata quiddiranua.Se etlenrialcs connexiones.hec cnirn (uuc ere rnx ve rita tis .idefl neceflaria .nec tamen ab zrc mo fundant illam dependentiam ab age me .aur e xiltcntiam. Opo rtet ergo fundari hanc dependeuuamm ipfa etlenria.Ieu natura.vr imrnutamr,& paritur sb agente no (olum in fieri.led etia in raCto etie.quia iempcr pe rleuerar ilia dependeutia,.::\:: con!equemer fundamenrum eius.Sc ralis rrnmutatio inrnnicca conueniens in flEto ca~ ipfi e[::. femix vocarur exiftentia . Et przfertirn ) quia vt [llpr3._ dixirnnsexifbenria non ell: denominatio re~ latina, Led ablolura , & maxime ad fe, cxiHit enim

. vnumquodquc non ad alrerurn , (ed ill (c , in tantum quod ipta relano exifhr rub concepru ill non fub COl1CCpW ad . NOll ergo in (0 la dependenria relatiua , !Cd In aliqno ab(oluto ponenda ell: exiHentia.

Adqrwtum rcrp.nul~umi~cont1cniens vid.eri,qll~d inter drentiam,& eXI!lenn:un dctllr rdatlo realls~ ficut inter Inlteriam,& rormam)& ltcer vertlm lit, quod lubieCtlim inbJ:Gonis ,in quo elt talis rei alia non fit (01a materia ieorfull1, & (ola for.ua, fed compofiwm > fuua;J,mentuffi rarne~1 eI~ m~teril! ~ forma,qux edam funt extrema rdplClentl;E . Slml~ lirer non en relatio efJenti~ ad exiftemiam [ubie ..

. \ .. ¢tata inelfentia. CeorCum, allt in exilh:Rtia feo,rfl1lll; ~ .; [cd in ip(a re exifbnte , ext1;erna tamen , &, hlDda~ If

~~ ~ ..

, i Artic.III~

'115

~: . menta ,inter ql1:C exercetur relatio realis [ulltipf& ; cHeliria, & exilteritia;' narn ad fundandam relario-· ncm realem fil'le difi:mctionis, fiue dilfimilitudinis, . £iue proportionis , aut quamlibcr aliam , fufficir,· quod eflentia in reIirvere exifiens quandiu fuben exillentie, ficur materia re(pecru form3::,licet non fit exiltens (e ipfa.. Iraque hoc iplO quod exiftir Iiue per identific:itfone exiftenria, Iiue per formate receprione capax eft relarionis realis etiarn ad ipfam c::xi{lenti!,per quam reddirur formalirer exiltens •

· ..Ad qllit1tll1n refp.quod ejf!: eIl: effeB:us formalis fo:ro~ loq~edo il~ gcne!c)lcd ell duplex ejle; ~u~ efientta:, aliud exiiientire . EOo eili:nti:£ prouenrt a forma confhruete naturam.S; eft efi'eCl:us forrnalis eius, quia non efr aliud quam id quod in natura fe habet per modum adus conrriruentis,& non pore-

B tiz. Else autern exiftentire eft etii effectus formalis, forme, fed non forme con~ituentis, quz eft pars narure.Ied forrux (fripetueruenti~ naturz exparsi .. cipatione agcntis, & ha:c etlexiftentia , & fic Ialuarur.quod ornne efle eft ab aliqua forma. Qgam-

. uis eriam addere poflumus, quod exitlentia dupli. citer confideratur, vno modo abfohltl! vt precise habet hue eltectnm, qui ell ponere rem extra canJas,& fie efle exiflenrie non prouenitvllo modo a. ·forma confhruenre, fed [OlL\fU ab exiflentia terminame. :Alio modo confiderarur exiitenria, vt li~ mitataJ& dererminara ad talern fpecieJ pura quod

'fit exiflenria horninis, vc:1 equi, & ralem Iirnirario-nern exiflentia habet J natura, cuius ell exillentia, parricipatiue , Et hoc modo non inconuenie.quod efle exifienti:r, vt Iimirarurn, & determinatum fit

G dfe€tus formalis forma! fccundario,& parricipariue non ramen prouenit ab ipfa forma fecundum [e.

· & abfolute,fedvt filbell: prodndioniageuris.Sc ab ipfo accipir exifteutiam .

· Et e" his rrianer refponfurn ad ea, qUt poountur circa receptionem exilletiz ill eflentia, & compofitionem cum ipfa, &c. Ad receptionern enim non requirirur, quod precedac exiftentia in recipicnre, fed quod recipieudo exillat.quia ab ipfa forma recepta habet primum eIle, & lie fufficit exiflenria concornirans.Sc {uflicit,qnod fit ipfi rccipienti collara per formam dillincram i Ie non iden:ificac~~ ~UI1l ipfa , Similiter ad componendum no requmtur,quod extrema COll1ponenri~ hab,eallt,drIlinCt.i cxiflenriarn vnurnquodq, (uam,iufficle e~l:n) quod

D exillant in re,& aCtu lim extra caufas, fine id habeant vniCJ,ulle pluribus exiltcntijs, imo ficLlt vnica rubfitlenria futh:cirpro omnibus partibus compofiti, id {ufficit vnicaexiltemia, vt dicemus a.rtie. (equenti. Similirer ad ter[J'JiQanda~n g~n~rati~ nem non requiritllr, quod {eodllffi elsenUl tenlllncr,& {eoriunl-exiftentia., fed efsentia terminatgenerarionem,vt lubie El:a.,exilrc L1tix. Nam exirtenti4 non eft res prodlltl:a vt quod, fed eI! id qua efsemia reddJtnr produtl:a, & pofita extra cauras in facto efse. V nde eHi.:l1tia non terminar generatiooemJni(i inquantul11 (ubijcltur exifientix.Non tamen ex hoc fequitur, guodlit eadem realitas elT~i1tia, & exi~ fil;'nria,;tilll1 qllia eadem attione po[sat 3tringi pJu:..

Ii· ~ res

tesrealita.tcs qua})do pertitlfnt:.~.d .eundem cermi- :;a. 'UUOl, {iCllt ma.t\!riih.&fc,mna e.adcmCrCatlpne.!po[("

,[unt prodilci'.~:· $. ~ar;uraql!~ ft!is ac~d,clltib.us,. (etl

, paJlionibus ." 'k: c9rpus~Jjil) i ll_!S_ parcibus.quannra-

, tiuis,<tut animal cum (wsorgan1t;:ls;rwnc;tl~!'ll,qU1a :ql1ado product rur res ahqua.pore It- ?mp~~;li.~i ~e re-

" lultet propria exil1erJtr1 com:mtJ~}!aanu() }Ill _e?=-l-

: Iteuriarn dru inz pc rio na:, fi cur i~n.tltt>.~b~.~.lctum . , dfe ill hum,aoit:.1te Chnfli) quod:ef\: Julfi(lens fi·.

gntlm, VI: dicarnus e~e dille r1~r_u. realiratern lid:t produttam .eadem ~chone I quiaquoad iltam par-

t.m potefhlIlpedm. , ". ,

Adargmtlmt~" qua: apud Caier. proponunrur ex Jillis maner rerponfum . Dicimus .enim quod, eflI;nt1a remota exiflenria .eft: nihil , !f;Q lUq,illa ell: al.quid , recipielldot,:ffq)er illam pou per idenrificarionem cumilla.Itaque ett rnedium inrerefle m- 'B hiJ,&dle ah quid petid_entiticario~emexifiens~ tc~~

licer cfle exiireus perreceptionen~.~o~ vero di.,

tirur eriarn ipfam exHleotiam erle lodift:renten:J

vt ilt vel non {it.cum fit enntas creaca . h.efp. extfltntiam non eOt iudlfferenrcm ad exil1Gn~Hm vt

IfIlDj & forrnaliter CUttllllJe nOIl_ fie :tlh~d jquam ra-

tio ipla , &: actualiras pU'bens formalirerctfe., potclhameo definere dl\: denominariue , &.vtquod. quarenus defin~nte nsmra , cuius et1 exillentia etioi

ipla reaJltl:s ex.:I1C]ltl~~110 'I~ancr .l~QJ1 t>llllCp ~rop~

. terca CXlglt all am e~lnenrW11 Iibi fuperaddiram j vtex.ilht ,quia per Ie ipfarn dt turliciens ratl~ red-

dens exi Ilentem naruram , & confequenter (e·lp-· fa.U1Cjllamditl nat1l.~ p~~ ipfam depelitm~~ ab a_gE-

te exithr.Quodvero obijcirur de compotiricne Jam. rdpGnllm1 ~n, quod ifl:a comp?fit~o!it ex ejlt:l1~a.,C & exilh:ntia non quidem ex efleuria ill n~m obie- 8:iuo , nequc e x elknria identificante Iibi, cxittenriam,led recipio;:nte illarn dum producitur, & coniungirur illi _ Vnde illud tertium qnodrefultat 110[1 Jflcilget dillincta exifl:entia, quia non ell enriras dlllillEtaab ipfa eflentia, &exincntia~ imohoc ipfo quod inchldit:!-:;f1::entiarn nature, includit exiltel:tiamilu.lIsrertlj,quod refultat ex natura, & exijleotJa., ilquidcll1 relulrat ex ip(aexiJ1emia, &!ic

non arnplius reqlliric,vt Iicexiftens .

T ~ndem obijcies ad probandum exiflentiam non

de realitarem tuperadditam cflenuz . Narn hoc

non ell generalc omni euti J modus enirn non po~

tell hab~re cxillentiam , qua: fie re alira s , fie eriim

eil,t rnaior re exi!lc!ltt: .e . Similiter accidenria non :.pparec quomodo a~uarj poffint ~b il]7 re,alita,te D a Ic dillincta, ,& qql:l alias requallS entlt<ttIS eI]er

. exi\\.emia,& cl)tita.s ,uius ell exilh~lltia.Deniquc: jn

. [ublh.ntijs exii1el1rianon pme!1: ef1e rcal.itas, quia lie indigt: ret vnione ad fubfbntiam I qu.a:redditllt exj l1ens, gu?: ynio nort pocclt etTe inhxrllntia:: Clln1 non (it accidens, nee voio !llbl1antialis, cum nOll CQsihtu:tt (ublla.mialll, r~d confl:itulx aducn(at. Et de ip{a vnione 11 dt fnbltalltialis,rurfus en difficuI- , ra,s,quamodo reddinlr exitlens,& de ipfa eXI;' ~tia. n:ddlt diffi.cuItas quomodo vnicur, & fie 111 inf1l1i~ tum. Cout'. gllia li exiHelltia elTet [eaii[c r difbn~ aa ab t:!lemia,PQiIet di uini tllS confe rU:lri ;l Dco 6:-

. '

"

.BllmreDartis .'

sz:

p~ !'li(~Jl~ja.,id etihn~PloFciomwr:um ,-qua- tea1i~ Jet 9.:t1~qg;tHJ~lH;\h!JC:i~:l,l;tem citirnP(ll[1iblie,:Uc cnim P~~t;~~H;eE., ;. :tif~nria ~in~ ~imitata . fpe.cifie atiolJ.e,

, ,quq.9J:*Pieij~~{llt;h.ft1l:1(,;.';ljcutnon po.tclt exHl:ere .fjgHra.::ti nt;_q\lalki~.w.t. ':ifuQ!exjibc vldetl1r cxilfell~~~ l11~lJm .i!l1?fJrta..r~ . notr re alirarern.q uia 'p er ill a) J.l,O!l ~~Iqna na~uJJ\l'6hnitL~it:u~jj~dl;onititutain [br

. ,l;~:p o@ij;-ur ,(~iticet,ext.ra,(;au[as,. {tatus13aJtenud . .m~U!n.:p~rtioer,),uec:ca necefle.mnkiplicare enti-

.tares.Irne cauia, . "

( 1?6jpolldet. quod~~lInduOl mentem -5; D .. quod)ihe~,'. 9.artie. 3. faten!lum eft.in ac.cidetttibus dati

, ;di.i1:i!)Q:uI1;t e fie,jC: H. exifle 0 tiamab exifle ntia ftll:lil:i.t.ilL.li~q.u.i~accidr:ns norrpezriner advnieaeern per [e iiu~fi;l.ntla:" & conlcqueaeer, nee ad eik.eius, quia ::m1tas-, ;Cxl.Jl'ntia! Jeqult~l:1r .... nirarern enns.perfe,ctalJl, :&ternlluatam,:i Jic2t verum fit,qllod vr ibi .aduertir S, Thorn .. efie accidentale.non coaueniar .iptiaccidenti.vr quod.fed.vr quo, fuppofizo aurem .connenit illud effe acoidentale., .vtprincipio quod, :& vt habenn illud , Iginrr exiflenria rcalitarem ~dicit:' acco1l1mociatamrtli:Cl::,iA:enti,u enim.etl rnodus. (alum exiflentia ex i110 .irefulrans on rub,i,.9:o modalis eft) G· res-ef] , nihil verat reiul.tare . exitl.nriarn qure fit· .realiras , Er quando I;ejul~a~: ex accidmte reali , ilia. cxiltenria vt Ipecihcara, & l.rnirata ab accidenri, imperfeaior j110 e H, ex gene re vero actualiratis eu;!:, pe rfccti or, ., vtarric, j~_qllel1r.dicetur.. De exiltenria vera fub-

\flartti~ dicirnus , reahrarem cius vniri cffenrie, id .enim.non en ditficile inrelligere , cum !i.tbfiften~ tiarn Verbi. vnin tubilantie humane conftet., & cxiiienriam eriarn in opinione Diu. Thorn. ~id .ergo rnirurn , quud exiflentia crcara , qu:r ell: .. realieas vniarur , non.vr forma. fubftantialis, fed vr terrnmus adualiratis.fubflannalis s Nee Icqui-

.turprocefius In infinitum etiarn admula VnlO!)C, qua: fit modus, narn exiflcnria huiufmodi cum fit modalis, null diltillC1:.a vnione vnietur, fcd vt .!l10~ pus coniungetur , non vr realiras, quia modi exiIlenria etl,

Aci c,01ljir;naliMem rifp011detur>, aliquos id adrnittere , quod exiltenria pottit tine ellentia conferuari. Sed hoc difticile capitur J ell enim cxiftenria COD~ l1ituens rern productarn 1Q facto tile, non pot~H: alltern .inrelligi producturn in faao efle , & nihil pet illud elfe proJll..':tWl1, ieparara enirn exiftentia, uullam rern reddir producram . Dicimus ergo non o.nnem realirarem pone [epa.rar1 ab alia, Iicut iniemcnria. Diu. Thom~ ma~t:ria nOll poteH fepara~

ri ab 011101 fonna,oec rei:uio dari lim: termino , viiio fine oblefto,hcet ab iUis d;!linguanrur rcalirer . itaql1e quando realiias allqlla habet: depeadeo~ tiam e{F:ntlalelll in aCl;uab(ate, vel fpecificltione fUl aba-lio realit:er dlHindo, non porell: fine iIlo. (onleruari, ticut matcri a if! pa::-ticipaodo a~"l:ualitate 1.11 vltimarn , guz ell eXlltenria depender ab in~ tetl11edia,qtl<:e eft forma,& exiHen~ia 111 flIi [peciii~ ca;:f..")u,;,: dcplO':odtt j_ na.rura.,. & fOHlla,i'ine lirnitatione aute~n,&, liH:dicarione determ1t1a[a.l1o~ potefr,.i;f de,tc rtmnJ.ct: 'xill~re 111 rerum na:ura . Ad Id,qllOd ~

dJci;:!..lr, .

-- ,~

. (i:irur, exifientiar;rt: perrinere a:<i fUmm\;,& rn~ ~flJ1iim fupra.,diximus .non pertinere ;adllhrum I10diBeanrem realiraeera, fed· con11ituentenl rea-. ltate~ inefie , a,prirnot at per fe,diflillglienrem

.i!l,amab eo,qlJQd:,efbqihiL~ intra ·c~fas,&Jjcpo-. • nus pr;rhtetrea~ltatem· 'FrJ.lHam 'j;ql~anLreal:itacit .

modurn , " .. _ J' -L" • "'. ; •. ,:.,~~,,,;~, J';'~"

~--~~_-+.,.".,.,.~. ~-:_,~~ - ~~ )+->----""'-"-~

. ~AR;rtC'V L VS IV.

. - .

.An exifltmia jilvnica, & il1diuifi~lis il1 toto~ & ,,';

I perfearor ipftl. ·natura?

_AFfit1~~ru~t if1-~,'dua:-difficulta~~s:,& interfe , ' conne xe, an-exifienria indiWfibilitet con~ .neniar toti, & aofit accus ipfius [uppBiiti',,' &,medianre illo conueniar l1aL~rx; indeq;:patebit vi .. ad retoluendum an e:pilentl<l ,6 t pe rfefuor in ratione

actuahraris, quam efienria . .',' ,_;_ . ' ,

• ' "L

. ,.,' ."

Exiflelliia ~ainditl;jibilis,., ',' )J ~

. .' ~ . ~ - " .

. E .Ademfcr~ ratione procedendum eflin-hsc

parte, sua (llP ra-traetando d,e Iubfiftentia..

Senfus euirn efl:,qu6d exillentia conueniens com .. pofiro habenti partes 'non conflatur ex parrialibus exillentijs ) led ipfa vnica exifle01i .immediare conueruc compofito , ~ mediante eo partibus ,

, ex quibus conrlacur .Surnit!lr ex Diu. Thorn. 1. 2. gl)3!tl'4artic'5~.ad 1,_ y~i inquir: .Quod fjJ~ totill1 flolt eft ttl icuue fuarwn . part;um ~ PfIlle vel. P&S, omllin(' dtjillit deft'tlt1o tot», vel fi . remanet, habet 4liud t.JTe- in pdt/. ,jiCfJt pars liJJe&·h4bet a/illd, qu,im tota line«, Jed ttllim.( bumd/l,~ remanet eye cnmpufi!~ toft cnrpuri5 deflm{fiOlmr., & bpc id~(), quia idem eH e_ae _~'Itt!,~, & 11H1 ... leri,c, & lJOC tdem eJI~rrecomfn'jiti. Idem docet in 10:cis in quibus arhrmat per partes aduenienres non aduenire nouum etle , ted etle totius cis cornrnunicari.vt in.). p. qlldl.l_7.l.rtic·. 2. &. in zvdif]. I. qua: It. ~.;lr[,+ad 2.

Hoc autem duplicire r poretl inte11igi. VIlO modo, quod cxill entia vnica Iufriciat pro toto compotito.ticut vna forma Jubftanrialis tilffieitpro to. to compofito, & eius parribus.Iicer rorrna illa per

accidens reddatur diunibilis informando panes rotius, non ramen fer hoc, quod in diuerfis pard. bus Got diuerfe form~) ex quibus (omponatur forma rotius, nif lolum per accidens.ec t:o modo quo forfl'lX conuenit habere partes. Alio modo porefl; intelligi, quod e xiitentia Iit vnica In compofito, & indillifibilis in iutormando, quia non a:qui-rdplCit tatum, & partes; fed vnitatem rorius immediate refpidt,partes vero nou ablolute vt partes Iunr.Ied vr requiruntur ad vnitarern totius, Et ralis forma iicet rei diui(Jbili corn:nunicetur, icilicet ipii CCn1l4 pollto ,\& eills partibus, non ramen eil diuilibilis formahter, fcd vtrw:lliter., qliia communicatur compolito iubratione indiuillblli' fcilicer rub rarione vl(imi termini, &vnir:nis totius, jid:t rei

\. d~ulrl~li COllW1l!11'icc,tu.r. ~t b~c r~tio~e i? IIbr,i_:; , dt: amma q.l ,art, I. dHl!nx,unus In tomus v1UWtlLt

.,

, {! Aitic~ IV .

'.A' quafdam etle diuifibiles, quafdam indiuifibiles Co... lurn ex dineno modo) & rarione'informandi.Iicer enimvrraqee forma ram druifibrlis.quarn indiuifibihs cornmunicerur pambusdiuitibilibus, ramen 'quredartllfdrln::e,comunidntnr per informarionem dilli;{ibil~lb~ que-rune accidir quando ~guo modo relpicir partes, ac toturn, fient urhomogeneis. Ali ... quando vero forma indiuiiibili modo infbrmat beet omnes partes lttingat, & eis participerur.quia videlicet [uD'ratione indi.uiJibilirefpicit plures par tes.quarenus vel plures partes requirit per rnodum vnius dllpofirionis,Gcur forma viuentis, quercipicit corpus, ~t organicum ad hoc vr informer illud, 'vel quia rejprcir permodum vlrimi.rermini omues partes, rano autem v Itimi.indimfibilis eft liter di-catur virrualirer diuifibilis , quia-tub ilia. ratione

13 indiuifibili .communicarur parribus , nOD' ramen -eft forrnaliter diuifibilis, quia ncu. componinir, ;& 'confiamr' ex rnultis parnbus, ficut terminus -linee terminar omnes partes linee ) &: forma. ignis requirit OECO gradus caloris pro dilpofitione , nee ramen in quaruor gradibus media forma.

-inuenitur, "

: Qu.ne dicendfi efl,quod exiflentia in rebus compofitis, & ymca eO: ,'& indiuilibilis eo modo quo -torma: indiuifibiles dicunrur ex modo indiuiiibili .iuformandi.l icervirtualire r diuifibi Its fit, quaren us .reddendo compofirum exifl:ens'omnes partes ex: quibus confiiruitur actuar, & amngic, Et r;Itw eft eadem qua Iupra art. 2.. P robauimus ·{ubfillentiam effe vnicarn in toto compofito, & non conflzri, ne-

c 'que componi ex parrialibus fubfi!l:entijs ,& infra probabimus exiflenrism eiTe proprinm adil [uppofiri, &noo dati partiales exiilerreias ex quibus conflerur exilleutia torins . Hoc' autern non en: dirlicile intelligere fuppcfiro, eo quod iam probauimus art. przced. quod exiflenria non identifiertur cum enntate, led fuperuenit entirati conflirure ponendo illarn extra cauras, & confequeter ie nabertanquam terminus vltimus,& totalis iplius actualitaris totius, quia illud vltimate panic extra caufas . Iraque , quod exiftenria fit voica in toto cornpofitoin eo fundarur, quia parres , vt partes fum non exiflunr exiftentia parriali, fed exulenria tonus , quia nulla producrio Gllic in parrious, vc partes fnnr, fed ~ aliquo toto, qlleler~e[to, fiue unperfecto . Qsod patet man~dt:, qUla partes,

D vt partes tiint non producuntur, ndl_vt rendunt ad tornm, ipfiunque perl1c~unt, hoc. e111m ell hab_erc fe vt pa rres, non filte re in fe, led ~n, toto, ergo implicat produCl:ionem alignatn reipicere partem, vr ?J.rrem} & ibi fillere: Qgod!i ,nonp~oducan~r partes ill aliquo toto, jed leparanm ab illo, hoc IP- 10 per fepara(ioncm definunt ef1t: panes, & fir towIIl,crgo nullaproductio tenninarur in bao eflc, niii in atiquo toto,licet cotingar prodllci diuerfas res rmales. ex qllibus rur(us aliud WUlm conllruitur, & rc(peall illius v!timi torins, priores prodllarones partiaks VOCl[}mr; te [amen yera quando f]llt, totaies flint in tuo ordine. Exil1entia aute non [cquitnr produEtiontffi, nifi in faao clle fillu!dem

elUS

'118

c:iusdf.::Cttls formalis en I;cin'fHt4'Gr~ rcmextr-a caufJS in fatto eae ; ergo ibi fo linn darur exitlentla vbi filtit produEtio in btto dfe; fiihtanttm in a1iquo tOto,& non in p~rtibu~, vr.partesfsar, ergo non dantu r p arrial es ~xl!1m~x~ I1co:mll.IQphc~tu r iuxta multiplicatiouem pa,rtHlrn i;Jed rn ~qttt;ll.lbet totoiilliicic vnica exilttnuaprQ, JP(O,~partlbLlS eius vtJl:a.tim infd magis cxp licabitur,., . ;,

, ~d l'FrO !itindiuifib~li~ in j~fom?doi!~fi.>nnan:di! eX hoc ipfo dedu,ltur, gUla e.x1fi:t:Dna non ex ~ql\O rclpicit partes, ac toturn, fed immediate, &

, perlCipfum totum perrnodum vnius integri produCli,quod ill faCto effe ponirur extracauras, parteS .utero ponit extracaufasinquaatumcontinenrur ill ipfo toto~&iilqtlatlUn:pertinentad eius vni,tacelll,& cormnunicarionern, quia vt didii eft exiHentia non iciennficarut cum i p fa .ennrate pard ii ~ vel totius, (e d ranquarn difiincta actualiras fuper'llt:nit dtenciz ex participarione agentis ponenris reru vlrimate in faao dIe extra caulas.ergo Iupponit rem conftirutarn (t,undllm [lias partes.ex quibus eflenria eius conl1:ruiu!r,e rgo non. rdpicit partes a:quc prime, atg;ipflllU rorum, fed refpicit totutJ.t, v( conftirurum, eique Iupenienir, & fie eius a(tuatio lilb ratioBeiudiuHibiliiddl filb ratione vldlui ferrur ad toturn, & [olum virrualiter dicitur dilliiibilis, quatenus cemrnunicando [e tori etiani iplis partibus.que cornponut totum parricipatiue, .1ellfllediate cornrnunicatur . Et fie opportet bene dikernere inter forrnas ptiusconuenienres par ... ribus, & mediantibus eis toti, aut (: conuerfo prinlQ, & per fe conuenicntes tori, & per rorum parribl1s).nlm prima! Jomla)iter dicuntur diuilibilcs, quiaconilantur ex partibus : fee linda: verofolum virtualiter Iimt dnufibiles.informatio vera earum fit modo iudiuifibili.quia relprcir ipliun tetum rub ratione tot ius, & vlrimi termini-.Sc IiI.: ad Cui participarionern rrahicpartcs .I~t hoc modo .fe habet exifleutia in ratione a8:ualitatis eriam in rebus conipofiris, vt probatum ef], n.irn in Ipiritualibus, nee virtualiter parteshaber.quia ipfum tatum non conllac ex.partibus.neq; illis comrnunicarur . ] tag; inforn1;ltio~ {ell actuario exi Hcnti.:E en indiuitibilis, quia. prirno , &. pede refpicir tatum, non ratione parr.urn, JCo vt ell quid cornplctuur.oc per 11lodum vlrirnationis . &·tcrminationis : tempe t ll11(:ll1 ratio vlrimi ell: indiuifibrlis , licer refpidat parte s.Iicut punCtum reipicie Iinearn . Exillentia aurem rclpicicndo torum edam refpicir partes IlWcil:ltC: & p:micipatiu2, quarcDlls inllcniuntllr ill tow.

~~d ~bij[ies: Q!;i a non potefi intelligi, quod exi~ fienti:! rei corporalisflt tota in toto, & tota in par tibus,hoc .n. ctii in reb:Is lpititu:dious diftieillinll.~ 111telligitul", quanta magis in exi fl:entia. corpo [a.li, ergo opponcr, qllod vd diuid;1tur p~nes partes, iic\itiptanarofa.corpOre:l diniditllr,vd fit (ollun in Vila parteo& no in r~1iquls,& iie (olilln vila l iitcret, & non rcliqn:I:, pr;:e[erquamqllod non en: maior ratio, quod fIt in JJh patte,tluatll in ilia. £tinpartibuseterogClleis~cii (luotlibetp3.rs h~bc~

, !,

A' ...atdillinCtii eife, no potliint vnica exiflentia info ..

· rmari, Gonjir._Q!!iare vera exilteria.corporis erlri. ~idcorporaL~,ilquide e:ill:: ip.a efsctia cuius.eft:at-

· kjpit dercnninatione-Sc limitarione ergo debe r di

· -u1;ii addiuifionern eius~neq; ,no exiftetia eit,magiS :ilidimftbif.is,qtla forma, feu natura Jqna prouenir, nlm cu eife [it ~U~ enris.vr efl ens.vbi funt plares enritares adu esrracaufas, oporter quod lint plures exifl:enria:7 Iunt al1t~ plllreS!p.1r{t!s actu in ipfo copotico.ergo oporrer dari plnres c:xifienas . Et ne dicarur exideriri.i couenire {ubfl:'antii: antecederer ad quantitate, & fie elft: in diudi bile . COtta hoc inItarur.ni quia. [ubfiantla ipta aduenientc quanrirate-dillinguiturin partes.ergo eriarn e~neti:l : tum quia Ioqui poflumns de ipl:l exiflenria quanritatis,

n. ~u~pc;r,ic c?DUenit habere . p~es : ergo exiftentia ~ 1111 conuenrens partes habe bir. '

. CoI!fiTl1l4tUr fecllI1do. Qua fnnplicior eft exi (lentia Allgeli,qulm Iapidis, eoquod fubflantia . Angeli fimplicior eft,quam Iubltantia lapidis.ergo fimiliter cxittenriu lapidis erirmagis compofita, quam cxilbenria Angeli, non ergo repngult exi-Hentix compofirio, led Iicutexiflenria Iimitarsr, & deprirnitur per eflenriarn, cuius efl exiltenria, ira rcddetur exrllenna compofira, & in partes dilIifi Gnlt ~p(a eflenria corpore a , in hoc enim nulla apparet impoflibiliras, aut repugnanna.imo ex ipfa natura. exi Ilentix deduci rur, ql1 i a propte r [ui wi~ Icendentia in omni.gradu.Sc in ornni parte [mbibitur. Ergo no repugnar.quod e xiflenna parris, fen. . gradus jnfiOli componat earn exiftentia partis.feu

C 'gradus perfections, flew; ipfa entiras partis,& gra dus cum emirate alterius gradus, & parris.

Reftolldetf!1' hzc omnia probate, quod exiflenria eft d~lIi6bj1isparticipatitle,& virtualiter, non aut~ form'a.liter,iddl ex vi (u:)! informationis, I'd! modi infonnandi, quod et did poretl.quod fir diunibilis &quiita per-accidens, lie enirn vocar illarn D, Th. dura i.de ca:l.kCt.6. inquit : ~cI fj]~ rei potefl dlci per ,wit/em qrWltlHll r,l/iolJejrlbjctti,quod b.IUCI dctei"illl114tam qUil1ltuatem. Cum ergo cxiitcnria no informer modo diuilibili ipfam enritate tonus, quia no ex sequo rcipicir totum,&partes,[ed 101um pattes,vt habet modern toralitaris, & vnitaris terminate in toto, ideo non dicirur exiltcnria quanta ex vi [ilK informarionis quaii prjmn informer partes, & ex partibas rotu, ted quia. informando totfI rub ipfa ratio-'

D 11e in diuif bili totaliraris eria informar pmes,vt ibi; conrentas , Q1ando ergo dicitur, quod exil1elltia. nOll eft lorain tOto, &. cora in parribus, red rota in' toto,& p.1rs in partibus, re/podeo: Quod el1 rota'

in toto) & inad;rquate, feL! pa.rticipatiue in parrib", non iliuiJiuc,quia cum dica.c ratione vltimi en indiuHibilis. Yn& eo modo dl in partiblls,quo pundii in partibus line;:r,in quibus nO forDl3.lite r extclldi-, tur, fed virtlla liter, illasomnes tenninando; & flliario conm:nit toti :lnimaJi genito,non tJ.men ~lUtlibel pars illins dicitm f11ia,quia illud accid~s propri': connenir: ipll toti, partibus autem non partialirer cOl1ueni[,kd prout in tOtO Cnnt VlllUl'I . for~1a.',j ergo tcnni1.1:ans nonqllantificatllr fonnaliter alu"" ~

bic~lo,,_,_

....._ '~~

bie8:o, ~i1e ramen forma informans ;Pllodo par': . A dali~& diuilibili ipfius iubieCl:i.. ., ..,. _ _ .." .

~d fi mfies, nam eire~iturquantum per accidens, vt dicit loco .cirato Diu, Thorn; punctum au-

tern non di~irnr)qu(lnn'U11 per a,cCidew.,qLiia termi-

nat partes lince, ergo non.fie Ie habet _c;y:iHemia, ficur punctum, fed Iicut albedo, qUl: per accidens

tft extenfa , &,quanta, & ita non repugnat dari parriales exiflenrias Iicnt partiales albedines.Rqp. quod eire dicirur.quantum per accidens, quantum

ad denoniinationem, quia omnes partes denorni .. nantur exiitere, ficut omnes partes denominantur albre,& in hoc no tenet exemplii de punCta terminame, Bon .n, fingu10ts p-artes denorniaat Iccundu

fe tertuiaaras.Se diuiras. Sed tenet exernplu quoad hoc.quod exilienria non extendirur adexten:Jlone patriurn rieur .alpeci9,licetomnes aCl:ll denominet B pona[q; extra caufas.eo quod tequitur productronem in faa9<;tTt:~ &.hzc dirette artingit torum, ibi enim Gil-it perlicirurqjproductio exitlenria vero no dicit quamcumq; pr:od\lEtiDl1em, fed in faCto effe, arq..adeo perfcd_am,~ Iiitenrem, quod non cuili-

bet parti conuenit.ted tori, licet in illo aB:u denominer ornnes p:uci_s politas extra cauias, ~are in his.que per rnodum tcrmiru fe habenc.non en aillgnare totu in toto, & plt~~ rn parte, fed- torume ft rerrninatum per rnodurn vIti rni, & 110c vltimum di .. citur indiuitilnle.Iiccrpartes inad~qll_ate,&. virrua-

liter, [eu mediarJtangat,& denorninet , _.'

Ad iii, quod dicitur.an exiftentia fit in vna parte rantiim.vel in omnibus, dieimus quod in omnibus, prout llU1t vnuincorurn, &per rnodurn rermiuare toralitatis.nonauremiu vna {alum parre.nec tame ,C diuiditur per partes ,fed rerminanue Ie habendo

ad tatum, omnes aau- ponir, & denominat extra. caufas . OEodvcro dicitar de parcibus ererogene ..

is fadk . Ii.t;! p. quod ilia. non habent diuertam exiIlentiam.Ied vnam,& eandern diuerfo modo communicararn.quia partes jp[~ diuer(a: quahtaris, & conditionis fuar, & ficut non repugnar eadem-ani ..

Ula inforrnari omnes illas panes propter ernmcndam ralis formz, ita. nee eadem exiltentia.adeari prouenienre ab .eadem forma cum Iimiti perfec .. none, & eminentia.

.Ad primam (onjirmat. Refp. exifjentiam corporis,& quantiratis etfe fimilirer corpoream,fed per rnodum formd:_ rerrninanris, & coniequenrer indi ... uifibilitatem habentis, Geut omois terminus indi .. uitibilis eft Iicer terminer partes, & id. rieur pun- D awn, vel linea terminat partes quanncans, &_afu~

cit illas, nee ramen formaliter diuidirur per illas,

itol non repugnat; quad exiltenria Iicer corpore.a

{it, aut quantitatiua aetuet omnes p~rtes terllll-: nlLldo, nOll autem in i11as formaliteri~ diuidendQ~

quia per mod~m termini fe habedn geDere attua:i. litatis,licer corporca fit,{icut li[]ea,& puntl:um . Et (luando dicicUf; quod. ~xiHemia etl aans ~entis, vt

ens e!l:,diHinguo, yt ens en- p~rfeautIJ. & per mo-_ om}) tonus pofttum exrra. (aUraS com:edo, vt'im ..

' .. pe1:feUUOl ell,& incompl¢mm,& l?er;tnoaum pa~'ri!l tcndit ad Willi'll nego ; pam emm.non conut:8.lt

Attic~IV.

exiflentia.nifi mediate, proutiri'totOj&p;!.I.t!C~p~ .. tiue ab itlo.immediardaurenr ~H:_aitus totius ,: &fie ornne ens et] capax e:ciil:entit,fed non ex.aqao;. & eodem modo, fed quedam imrnediare, & formalirer.qaedam mediate, & participariue, vt .Itatim amphus explicabirnr • ,.,' ..

. Ad ftnlltd_;nn confirm. Relp. Quod .exiftentia Angeli dl:hmplicior,quaOl corporis, qUlaab{haa:io~ eft: l mareria,& fie nOD extenditur ad partes; neq, immedrace, m:-qj mediate.eo quod iplum t0r'mu,tJ,' in Angeto actuarur per exiftentiam.nou conltaz ex parribus, & fie neq, exiitenria tel;:xtenditad was. Et curn dicirur, quod non et] repuguanna, vt exiItenna diuidanir in partes, ficur Iimirarur J & de .. rermrnatur per efienuam.cutus eft exiiteria . Relp, id repugnare.quia exitteniia elt actus cerminans, vt vlrima actuauras rei produda, de ratione aute termini, quia dicit rarionernvltimi en, quod non diuidaeur, ted mdiuitihili modo ternnnet , Adid, quod dicitur exiftennam.rranlcendereper omnes gradus,& fie dum aauat gradum infimum manere In poretia ad exillenna.n gradus fuperiorisj. Refp. exitlenciam nunquam habere potentialitare in ratione exillenti~ ad vlteriorem perfectionem, v~l efle , Vade dicit D. Th.q.j.de potent. art.l. ad,. Quo d non eft i11telligtndum ,quOd el, quod. dicp eJfe, 4UqUiJ 4ddattd,Qu04fit to jm-m4/ius tpfiUh duw1fJif!dfJlljicut !f{tU$ potentum. En; p. q. + art. I,·"d 3' &(;ir: QulJli ejJ~ efl 4t1uaJit4S omnium rerul1Jj.& aiam ;l!farumfrrtm4l'I1m~ 'I'1IIit nan.c(}mpar;ftUY ad ali.:s ftcut recipiens a_d rccepturn,Jed mugis ftcut reclptUM ad recfpletJJ • Ratio autem eH·,qui2 exiltentia eft id,quo aliquid reddnur in faao elle) & vltimo extra c:mlis,fi aurem darerur e¥ulemia, qne adhuc euee in poreutia.ad aliam exiltennam .. erir in pocenzia ad eilendum extra cauras,& fis.::l1o.:' dum erit exiitens, neque in fatto effe • - Eeillcu,ti,a ergo aduat omnesgradus rei, in qua ~f1;:1~a pe,~ modum termini vlrimi, & ira. Ii folum detur.gradus infiffius,& imperfedus.illi iolum accommodabitur exittentia, &; mode mdiuiJibili ad uabic Illum , Si aute~ Iint plures gradus perfediores.immediate,& formalirer att!l.a.bit illud rotum.quod ex Has gradibus conflizuitur rertninando modo:jndiaili~ bili, feu per madum vltimi ipfuUl;gr.adus vl:ro ill., ferrores, Iicut & ip[as parres mecliate~& parricipaciue.prouc ad illud totum pertineot~& in iU\l mueniunmr .:

'_i

- - ~ -_ EX1,STENTIAEST ~CTVS

- immeJi4iU5 fuppofiri.

S Enfos en, quod fuppoficum f~ habet; vt principium, quell recepriuumexittenti~, & uatnl.l vt priacipium qllO,Jed cum hac dilferentia ad torm:l-S accidentales, guod licetl-fuppoatum ateriam principium quod earum iuftetatil1l1m,& :n:cepoull, tamen etiam ipCa natura eft mccliam rcciprendi ac.,. cidetia,it:i quod ple_diante natura cOlluc:mium {lIp" polito) & dertouUnant illlld,Ileq;eftnucefie,quod immntent ipfumfuppofuum inh3:relldo; led falum natura, yt alanife[tepater in accHientibos ~onue ..

Bl~Il-

;.1.'

nientibus Cbtifio ;Dno~qnJ;!non inherente in tup" pofi.co,neq; imm~tanriUud,fe,! m~diau~e humani-

e Ute illud denominars- At vero e.xiltenria non me~~ di1nte natura conueniz Iuppofiro, fed immediate n:!picit Iuppofi tum, vr p rincipium_ quod, ~ vt.r~tio-: neQ] reciprendi, quia eire p.r~ut9:u~e~~lnatlne_' &,nfado effe folum CO!luenl[ ipfi roti.Ieu fuppofito, &: mediante toto connenit na::~t:E. Natura aure ~i~ cirur principinm quo eXlnentl~ ,!nan~ ad .et~S fpedficatione~,~ derermmatJOne,qul~ vl~e!lcet~ <jLlod ex:.iflentla ahguafit talis, vel ralis ipecier, v.g. hullla.na,veJ Angelica.vel alterius rarionis.Iumitur ex natura.cuias efl:exifl:enria, qua ratione dicit D.

. Tb~1.p.q. 50.art.5.quod efle conuenit fOW1X per fe ficut rotundiras circulo , quod intelligitur, vel de exiflentia,vt fpecificata,& Iimaaca ad ralem naruram, verbi gratiaexifrentia, vt humans, vel Ange~· liea, &c. fie enim ratione forrue idhabenvelinrelligirur , quod e{le fequirn: f~rll1a~ ~OB abrolllt~~ fed vt fubieecam produB:ionI, & to Ie {ulJlHlenth "el inha;:renti,. fie enirn formz , vt produda per Ie conuenit.vt explicat Caiet, 3' P: qnefl. 17. artie. 2. ad 8. Videantur etiarn, qua: diximus in Jib. de aniIllaqudl:. 9. art. I.

.Quod ergo exifleotis lit altus proprie corrclpol1~ dens luppofito ell exprelfuma. D.Th.;.p.q.I 7.art. 2.&in ;.ad Anib.dtfl:.6.q.vruc.ar.z.&quodl·9· art. vtiarnfupra ponderauimus ar.a.ibiqcadduximus ncionem ad id probandwn, przcipneq, id lumitut c:tipfaproductione, leu generarione rerum. Erenim exrfbencia ell id quo aliquid dicitur prodactom infado eire, ergo ibi ent vnica.exiflenria vbi fu'crit vnica produ8:io in faao effe terminara; red re(peCl:u vnius fuppofiti , feu toti~. datue vnic~ 'generltio: n~ compofi[~ ex:p~mdh.bus aa10m~ bus; er.go eciam dater vrnca extftenria non com·poitta ex pa r tiali~Lls. e siftenri js , Coniequ. pat~t, quia eriRentia. ~n iplum bau,? efle generat!on~s ~ ergo fi generauo -ell vna , ~nlCUU1 fa8:U[Il eire illi correfpondet. Minorvero probarur.quia genera. rio norrcefiat.nec pemcitur in faCtoefle)quoulque pedlci~tip~lln~ ~~tur:n,nec 1i~ir in parte, vt pars ell, quia no;fiR:t nih ill iuo termmo ~d:equatoJf'~rs ~u·tt, vt pars-no ef] aaxquatus te rmmus g~neratlOOlS . Si autem Gfiit ill parte, &nonperficitipfum rotu, hoc ipto g.eneratioredditllr imperfe8:a.,& rnanca, . &. hoc ipio.quod fifbrgcneratio in aliqua parre.illa pa.tS remanet [epara.:l.ab alijs, & fi.ttOtu! li~h i~ptifeCtunl; ergo vtilcumq; genera-uo fiLht,tn aliquo toto)teu l~p_po~tOfi~it,~uc p~rfea?, fill~ i~perfeCt;) ; ergOlpsu fa~u e.fl~ l:on lllrlenIt~r~fi In tOto,ku iuppofito;ergo extfl:euaefrproprtalu'ppo {iti,[cu tmiUs'9uia.exilletia efl poni in faCio eife)&; ~rfeac extra ,auJas,non infieri,& tendentia . .

Dices hum:lnitas.. Chnfl.i veri:., .& fonmliter eLl produda,&dfe produ\ta.m non habet ab exiften~ ria Verbi~ quia tlo:lfl:ellna Vei'bino potefr forma-Ii.,. ttl' confr~tner<:e~ .. ;:rtacum}ergo,nec prodtlct!1 extra. <;;ou(as,ergo in,ltU!llanit:lte Chrifri datur e£ftl-~ tllS formalis exiJlent~)qua::non (~quirur fuppofiru; . feU. naturam fdli<:et.(;xiiWntia: c:r(!at;e.Refp.hUllla.~

"

Primse.Partis .

A; ttitatem propri« non product, vt qu~dl:!d vt '1lio~ \'0.. . . d.e non redditur p roducta in faB:o elfe 'p e r e:Xiften;" .tiampropriam.quia producrio non fuit terrnmars, & cornplers in humanirare ,led ipf-a alItimptione, fuppleta& in c"-illendo perfcEtaefl:. Dicitur ergo humanitas produ8.a vt quo propter dependendam, quam habet ab a8:ione& conleruatione Dei, qu~ licet non dederit illi exiftenriam in faCto eKe, tame per aliam aCtionem,[dl. atfumpriuam eomunieara ttlper[ona.,&: exiftemiaVerbi,& Iicur habere-perfonarn fie communicaram pender ab accioneDei, ita,& habere exitlenriam fie cornanicaram, & hrec exitlenua fie comrnonicaraper adionern Dei reddir naturam extra caufas.S; dependentem non per exillenriam crearam, fed ret increatam fibi in rem pore cornrnunicaram , at1umptio . enirn ad fiibfi-

B tlentiam duunam impediuit aCtionem creatiuam dare rerrninurncoropletum exiftenti:e,&t{uppleuit diuinam pro ea, vt Iarius dicetur in materia de In-

camarione . .c

Et quill etfe non conuenir nature.nifi vt principio qun, non vt hsbeari fuurn eflc, & vt principio qUQd~ aduertenda e ft differentia inter predicara pertona'lia, v. g. exilientia iubfillentia,fJiario, & Ii mi1ia~& alia P ra-dicata accidentalia, qua: ratione nature dicuntur conuenire. quod Iicer omnia conuenianc fuppofito tanquam principio I]liOd, & vt fubieEto 'denominarionis.Sc inheficnis.tamen in quibufdarn ip[a natura ell rario conueniendi.vel medium recipiendi.in alijs .... ero ratio cenueniendi.Sc recipiendi cft Ihppofitum , licet natura fit principium quo

.c quantum ad fpecific:n:ionc:m, vel limitarionem ralis pra:-dicati. Dicitur natura elfe rarto conueniendi, vel recipiendi aliquod predicatum, quando vel it1ipla. natura fnndarur connexio cum tali p rzdicato, vel non potell ccnuenire, nif mediante ali quo pertinence ad naturamvficur operatic non potef] conuenire, nifi media potentia, & hec aonnifi media natura.que eft radix porenrie.S; prirnum prin. cipium rnotus, & firniliter color non potell conuenire nifi media fuperficie , & hec nonni{i·1'1-· none corporeiraris , Dicirur vero filppofitlllU e{~ Ie uric>, feu medium conueniendi quando toturn fundarnenrurn conueniendi fumitUr ,non ex ipfa . natura, fed ex caufa exrrinfeca artingente dirc6!:c Iuppofimm.Sc fie fe ha bet e:l.:iffetia,&6Iiatio, quia exiftenria, vt lipe dicti1m eft, dl ipfa produdio in

o fa8:o eile,& petitio ·~tr.a.l;aufas, -& filiario eihe'" Iatio geniri ad parrern , Ie u propagari ad propaganrem, Suppofitnm antem.eft id , quod primo, &per fe producitur, & iie exiH:enria;qna: contU-' wit produdum in fa.Cto efie)priml), &.per fe coue..;. nit [upp0{1w, partes vera natur:t dieunrur coexi· fiere)fed no fimplicirer e:ufiere,riifi r.anoll!; todus.

Et riltil)ejf ~ ~ia exdlentia eft: jlJa, qua: fimpliciter pOUlt rem extra call.fas J nulla autem pars, v[ pars poni tnt a b to I ute c:.:xt rae anras, led depc ndenter ab alia.compart~, &:l. tOto, n1m fi indcpendenter pa-. neretur txtracaufas, hoc ipfo effettotum , & non pars, quamdnl enim depender ab ilia vlreriori, vt /' ponatur extra cau[as !impliciter nOll habet iu'(,

fe

,Difput.IV.

, (ecxifl.cmiam,quia non habet ull1pliciter poni e'li:~A tra cau{as,Gguidern vt ponarur ab aliquo vlteriori dcpendct, Vt erg,o l'e~fea:2,& Iimpliciter ponatur -extra cautas, & Iit exiltens requmrur reddi inde,pendens ab vlteriori.hoc autemproprie eIl rotu ,

& hypoftafis, quia in hoc opponitur parti,quia no

efi communicabnc vlteriori rermino , pars autem .wmmunicabilis el1:ergo id.quod fimphciter red~tt~r exitlcns efi rorum.reliqua vero dicutur Coe:uRemIa, euam accideuria ipfa, quz [Llltcntantur

In fuppoiito qoaii ab ipfo habenzia vnde vlterius non, depcndeanr in exitlendo.Sc in pofitiene extra cautas .

:' Q4.'lI'Cexillemia firnpliciter prour dil1:inguitnr;i ,oe~lnemiJ.eil: actus Ioppoiiri.Ieu totius > partici.1?atm~ autern conuenir parribus , qUJ.tenus rcddit ,B illas extra cauias cocxifleudo tori . Q~'lOd contrariomodo intelligunr authores oppoiiti , Icilicet q~od patces,& quodcnrnq; ens, vt dilhnguitur ab

.alio Fer (irammet entiratcrn , qua ell ens rcale ell; etiarn extra tlihil,& exiflcns .rotum vera retultar

.. ex partibus , & tic refulrar etiam ex illis cxiltenria roratis . Nos yen) dicnnus , quod parri, vt pars eel: ,non. conuenir formalirer exiftere , fed participati-

ue, ld~fl: coexulere , co quod parti, vt pam repugnat tieri, vel cxiflere.nifi vt depeudens ab alia vl.t:triori,non vr rerminans in lC,& {taeOs ipfum fa.(.:111m _cllc, & iplum poni extra cautas, ergo ante ,illl..l,4 a guo ranquarn ab vlreriori dependec 'no exi- 'c' Ilir 1l11e,kd Iolurn coexifht in altere, vel tendirad ~xiJh:ndllm in 1]]0: illudaurern quia non dependct

ab vlrcriori terrnino, vrpouarur in elfe,dicimr !11l1- r:_liciter.ex1Ll:erc, & Lie [ala exiflentia eius ponit Iimplicirer extra caufas.quia quamdiu aliquid pe-

.der ab alio 'it fir,iine illo nondum ei1:,quandQ vero arnplius nou rcquirit.tujic fimplicirer efl.Denique

.. exitlcuria dl:,qu:e vlrim<\& ill faa 0, ~jfe ponit ex-

.tra caufas , aiioquin non dicitnr exiftere Ii aliquid deeft.vr extra ilJas fit, ergo nou potet1:'ej1ecom~ PO!ICJ. ex :l.lijs exiftentjis. Pater confequentia, na compofinun vr tale includir plura, ex quibus componimrOLcrminus aucem vltimus non potet1: componi ex pillriblls,fcd eLfefimplex , & indiuifibilis , . ,9uia vltimum.etl illur] vJtraquodnihileft.Si aurem includererplura, vno eorum accepto aliquid vltra reflar , ergovt non refret a!iquid vltra non debet D plura habere.fed vnicnm efk,& vltimum,& Iicno dtbcr efle compofirum , , inquantum vltimum eft. ~xill:eutia. ergo .h~ iplp qgod e(l:aul1$vltimus; l~eJJ ponens \d~il1] a~e,~ j flJaCto e ffe .extra can( aSj .co.rrlj:l?~t~ ~OA rJ1. ViQ~ap,mr ph~[a;qu-'7. Phi{icor.

art~ >i :Vb.i.~liW1.djximus quomodo anima, ratio .. ~i,s)~lOU o~ft'iln~e qu.Q,d Gl~,p.al:s,~$.e;lt (:xill:en~', FlalI;l,g.ec t~ il1~ ,e.\;ill:~J9i;ta· c.omp!Jnlt-cullJ ex1-:f~e,ntia Illa!efi£;~Jj'WiJ.ln te r,tia[l"l, led eadem erifie~ t1aJo.rmx, ~o!,liU)lJ,I{)iqt~L milt c t: ix > &.ca,ui p all to; y£,4q0;[ R~J~~ r; 2 ::q\t,,*,a.tt")''3.d:z:Eft <::l1i,ll1.hoc fp~~H~.lq.~IlHf1j.i{;t~a2;l!;,r,q.uO,~lta.flt,pars:,.c0I?'" pq~l.lii ... @~Ii'~!=i~m.f!tin{~ fotma fuqfifi{:Qs', {en

p~;- (e;..pifitn~, VAge 1IlOQ.1 Grl~l]l.[e' i p ram com mn.; !llCatim.~criab[~.ft>,~\n ~ fed. ¢ tian::t ~ xill:.e.ntiam

"._._ '.... ,

. "2", > ~ ~:-~

":h'8lfi9'

.Artic.I V';

",

,'111

Jlliiln communicat toti, & parribns, & e:mde exiIlenriam defcrr rccum quando eft Ieparata, Iicer in ilia Ilaru [106 iit ellC hormnis, fed efle fpiritus,qnia ibi non en- cnc comrnun i caturn corpori, & confli-

. turns homincm,kd {erar~tl]m.

EXISTENyrA EST SIMPLICITER pcrjC8ir,;, a8U,1/ilITS, qu:tm ~J'1I1i'1 •

'8 LEe drfficultas Iolum habet locum in opinioI, nc difiinguenrium cilcntiarn realirer ab cxi ~ Ileuria.qni enirn dicunr cfie idem non F01S11Jl[ con ararionern tacere mtcr Vl1nITl & alterum cum nr) }nueniatur iGi vnum,& alterum . Igitnr in hac opiuionc quidarn ex Thomiitis tcnent exillenriarn ex Iuo gentre etle pnfeEi:iorem quam eflcnriarn , de .quo Banez 11l pratenn.Nauarrcre cotrcuerfia I.}. Ledeirna q. I a.de eire .Dei,& alij , Quidam c cotra .dicunt exifbenriam ell~ Iimplicirer impttfcBio:r6 .crlcnria.Iurncndo ramen erlcntiam no in fiatn pofIibiliraris.tic enrrn ef1nihil;iCd in flatu productionis.Iraq.pofiro Ilaru extra caufas qui quide.habe-: tnr per cXIl'l:entiam,& cornparado in hoc flarueffenriam.qua eft res habcns iJlum]& exiflenna gll~ e {t ratio dandi hunc ttarum.dicunr perfccnore cfle dtemialTI qual';l exitlentianr.Qgam Ientenria plnres defedunt,& nouinime M-agllter Bieicas I. par~ .q.j.ar.a.dub 1.2 .ted ramen eius timdameotii firpra reiecturn efl.qnia exiliimar cxiftenriam qua:: eft difiindaab eifencia non contiituere eifenria.in aEtu cxrr .. caufas.hoc .n, in quit conuenire e{rcnri~ ratione fil:e propria enriracis adualls,eriftentiii vero couflrniere remnon ablolute extra caufas , fedjn ratione effendi per fe, vel ill aiiovr affirrnat infra q~ 4.art.l.d~b. 3. fed hoc eft confundere exiftencia ell hmliJlencia, vel inharentia ,,&.aCtualitatf qua res eft extra caufas no difhnguere ab ipta cflentia hoc antem en: quod interidit oppofita fententia, & non arnpliusjfurnir enim exiftenriam p,ro aCtualitate el~ fendi per fe,vcl in alio,& ita. conuenir cu hac {ent,;ria innon diflinguendo illamab efsenria, hoc autE: fupra reiecimus.Sc arnplius Ieqnenzi diipll,:lrione, arnngetur , . 0- . ' • ~

" Pro, rgo{lIlinne, ergo oporret aduertere ex Cueto infra quxfr. 7- art. 1. quod aliter Ie ~a?et ac1:!1~fi~ tas torma:,& actualitas d(c,[cu rxlfhnx,llamfor-: ma.eft·attll5 cOIlfl:itues auqlriU in dcrcrminato gc~ nere,:& [pecj(!, & [ic.ex fua p'ropria ratione habec eerminos fUa! dt't~rmjnata: phF2ai.oOls;ar vcro dli:: felle~fiehtja ~x fua proprio~& tiJrmali conc::ptn nooiei}[urmaconflilllen'S ,1njpcclfvci geIt~r:; (k ... rennillll'tQ;;:.fed C"onconi1:itm::.t:n cxu;.t' cJ.uf:ls po.:' n:ens;,.qao:d qnidem ,a&UaliTI;Isdl:, &:con!equtnt~r perfetti!)', ted quod litt:ll1tn.v~halJ.!::l."{l~rf.£[io; meUll1rwa-Hr;& d';:IUrm:ndj),cx ipCa namm] .& ~(-: fentiacll~alliga;tlll' v.g. exi!h:i1tia hominis: til p~F~ fdttor)'1lui:m exifi:emia lapjdis perfeEtiODe~ ,&li",. mitatiellle.(!efiJli1pta.~x'nawra~cllills dt.e'..:ineutia.~' De fool I!Ktldi!u:eptu e~iilentia'loJ fl. ~c:i~aduaii t:1...,' w;r~Queote iporentialitatc:'Gl.ia l.iJq,ulIi ell: latr.t~ Gru.ifa!>sf¢fic~oit e.~ra iH~ oo..sero iJb?ott~~ co';"'

K k fhm-

CZY~fr. III~

tl,mtionem aliquarn e~ generel~ differentia quod pertinei:aq qLliddita.tcJJ1;c:cinenti~ aurc dbaua~ lit'4S extra iptarn ql1iaqIWem, qma curn nulla rc ~tc¥a dicit e {feqti'llem connexionem, [cdc~ fo!a Iibera Dci p~rti~ipatioqe conuerrir , ,Ex q.no ~~ quodderenninacio per[ect101l1S qux rnuerutur III ~xinmtia not) q:c:petfumi ~nes prQprium genus,

&. diffcrelld~ eius.qui (ullcrentlilii inrrinfeci quid~;t..¥!s,redpeqys or dinem ad Iubiecturn quod atli~ ,;it1lJuia vr dicernus q~fi'7.o~lnis forma. (ell natura/alum q duphci Cjlpiie porefl Jimirari.Sc derermmari in rua perf~a:lOne', yel penes terminos intrin(ecos qn ibus fo~lbtuit~r quiddiras ) ratione cuius vn3. Ipecies d4f~rt ab altet~ ~L1 perfelhone. quiahzbct pC,rfcaius~en~, velperfecciorem di~- :a fcrenuarn.Alro modq limltatur forlTI;.;&de~rll11- . uarur ex ordine ad fubiefruirt in quo recipitur ~ vnurnquodq ue e nim recipitur admodum recipientis.ficut albedo minus ptrfe&~ eft in hornine qui

ill niue ex diuerto modo recipiencium . Cum ergo exittenriauoa poffit prim') modo decerminare, & Iimiure fua[J1. pe rfedionem canq uam aliquid per

[e potinnu ill pnedicamenro Iecundum 4~termini'"

tum genus,& ditfer~qw~!D,quia potius en aCtuali...,

us nulli enn create clfentia.iicer conueniens.rellae

vr [ccundq ~04Q eiu s perfectio Iirniterur ~ &; de., te:rminetur ranquarn tcduttum ad illud pr:tdLca. mentum, ~l~ ad illud genus t & [p~iefQ e;:lTeotU: ill

<lila. reeipirur • .

. #~c fupro{lto~ R~fp. quod ~ exiihntia conlideretur es tuo genere,&cx precito cqcepru lu~ adua- 4[atisqu~ dl ponere rem extra caulas,· omiffo Omni eoa. quo Iirmtatur, & recipirur ~ quod eft ei 'cxcranelUl1 )t:x1 I.l:encia efi' pe rfct!:io r effenua, quia, ~:>lnparQtur ad elremp~.L11 ficut =!tt:us tecundus ad ~um pritnUl1~~vt .Q.Th.Jtcitin 3. ad Annibal. diihn.6.qu.vnica art.a, Ceterum ti confideretur exi .. 4lenciJ. Iecundum fuam fpecrficam.Sc determinara l'erfeC1ioq<::;[l1 ~ quam parricipac ab efi'entiacuius

ell exiltenria.fic no ell: 4uhiurn,e1rc;~tia111 efle perfecborem , quia (peci 11 cacio ipfa , & determiuata perfectio haberur participatiuc in cxif1:etia;, etlentialiter in ip Ia etientia. Et iuxt~ hauc duplicem c6- ftderadoncUl itlt~enitur aliquando ill D, Tho.quod ctfeefl pcrfeCtilumurn, & formalnumu inter orones atttia1ita[es~ vr docet q.1. de Potcatra art.z .ad 9. &; in hac J. p.qbl.~J1,+.art·.~.~d-3,& ~rtiq.ad r, qutrt7.a.rt.l. &; q~a-.9.artic:. I. Et ratio c;ft iam iupra. ta8:a.,quia dfe eHa-crus fecudus., ~. vltimus ingenere entitatiuQ; omnes: autem a~llC formz f~ habent,vt aCtus priulus I & in potentia ~d ~xifh:nt13l1) ; omnes eriim forma: feu naturz 'r~ fimt,

in potentia adeiTe: , &pofsnnttranfire ~ ~oo elfe

ad ctfe ~ ~ in t~ntU!n (imt in fbtu imperteCi;iows. inqual-ltum care~c aliq~o e{fel~u.exiileJ.~i1.' id eft inqllant~m ~on4Llm habear ~l1:u ;lliquid.quod poC...; funt habere. T~llC a,utem a,liquideft a-&1Fted -. <!',l3.ndo habet exiflell:tiarn aaualem,(~·natnrtl

'let eius tei feu perfe&ioois,qu~pj)ftu:laf:~.~

dl: ergo exifientia "lUma ~aliq1S quarinlv:tUt-;: quaqux re de fideratUt'~&~omnis furriu~p- ertici-

Prime Partis.

Jl.wr;& aCl!,1a.t!.ltvltimopere)tiRontiarn ; ergo ~ri .. ttel1ti~ In ratione aa.ualitatis perfedior-dl OB.."Jlri,. bus forrnis.fiquidern omnes eas aCtuat,

Net pnu:jf tUCf • quod efle eriL1enti:!: t:ft peneCtiOl' omnibus formis perfedione fecundurn quid , quia. modo accidentali atiu:lc illas.ficur etiam ~~cickn-. tja aduant f.hbi'bmia.tn,& fubllantia. ell m poteatia ad illa non ramen accidentia tunt perfectiora, quam fubitantia. Demde ad. D. Tboro.retpondenr . aliqui.quando dicit, <flod elTe fJt perfe8:iilimaDl, & adualiffirnum omruum loqui de effc non pro folaexiftencia, fed proUt eriam includit effenriara in adu producram.Sc lie cornparauir efle cum exi-

[lenria ad ipfam etlennam in Hartt pOHibilitat-is,$c ftc non ell dubium.quod eft perfectior ilia-Juon tor men comparauir D,Tqo. exittentiam cum etfentia acruali.que illi fubijcitur JIl actu quando dixit exi-

flentiam etle perfecuorern , Vel rerrio dici potell: quod fi cornparemus exifleriam crearam ad eflen .. uam crearam.talis exiflentia intrinlc(:e efllimit~ta1& confequerer etl imperfecrior eifeatia V't m()~ dice mus. Si autern Iumarur exiftemia pro exiftenna diuina.quarn cermm eft efle perfecnore qU.lcUque eflentia creata • Ergo non eft locus atfirinaJ1<U e xi He ntia ali quam in fingula ri , & dece rrninate dfe perfectiore etfenua.loquendo de exift€tiacreara. , .Ad I. ~nflllntiam Reip. exifrentiarn non (e haberetanquam accidens predicamencale.vc iam fupra.

C. dixirnus licet fir accidens pradicabile.quia conringenrer dicicur de quacunq, re creara.Vnde fonnz, & n¥unJ!~qu;r: funt in potentia, ad exitteuciam, no

fum in potentia ad illarn ranquam ad acrualiratem fecundum quid.ticur Iubttanria ad Forrnas accidetales quas ftlRemat, quia. tales formz accidentales fupponunt iubiecrum habere elTe fi.mpliciter, remanere autern in porenria ad formam , a qua non habenr eiTe fimpliciter , led efle Iuperadditum ad propriutll eKe, & tale elt fecundum quid. At verb ad exiftenciarn f.Jbflalltialem, ita cornparatur forma, feu nacura.quod remora e:qil:entia nullu m dfe haber-Sc per illarn habet cife lhnpliciter, rernotis aute accideribus adhuc habet efle firnplicirer, Ma· le ergo diciturquodeff'enqa,ell: in potentia ad exiIlentiam tanquam ad ~quali~atet1l iecundura quid,

p ,.44,.. i:njl4ftti4m dicimr illamexplicarionem non faluare {enfUrn D.TbQm.TulTI quia.Ji'itJquod elfe eft acrualiras omnium rerum etiam ipfarum forma~[l1,& omnium 3,(:1:11alitatUlll , vr parer in locis [upr:UUegatis: 5i ~em fumitelfe pooutincludit efiellt.i~m~& exillentiam noq pottfl 'fieri przdicta campa racio, vt fit actualiras omnium acrualitatii, & forrnat'umAnia nQn remmet prE ter exiilenria; &drent~atnaliquj4 refpectu cui~ exifrentil dic.a"

tu r acrU.alitaSllll11 tantQl\1 refpe\; tu; fra.rus p offi bi Iitatis,a4 quOd.nOD requirirur quod :diquid fit perfccti1JiOlum,& formaJiJtimum , nam ruionna ellci.~ tas 9uantutmumq; ,i.rupetfetfa hoc iprO)l]Uod p~ duCltur ell pc rfcct10r omni· re, & forma p£tili.bt1b I &rarne no proptereaveritica.f@S~ quodquzlibet minima e ntitas eft a,(;tualita$.Q1lllU 6 .ic tnal itatum~

. ·~9;:-'.

·,_:c;.-':- L ~ ••

~/o~~~~u~ inter D~~e,~ ~9. rmas ~ ~ ll~ ~ti~ ,A 'll!ladlqt ~.T~.·~mo~~~c 9~i?~',~~~~t pe~?tlffi";" .: ~UD1'~ ~a!:l~hlA!\l;um. q~~llu~?,o,n d~ ~Clple¢;

f~d r~c~p~t+I:nin ~1fe~tra,_vt~«e hdm~[ljs e,ll: {'ecer~ .

t ':1 tn, Ifl ~o~~e~ vtp~~~t~~fr~ 1<J4~1l+ ~,rt1C, I .ad l'

ted m eife!1tla poffibdl nou recipirur cXllt-:!lltia,led

W e1fe!)y~: rt6gUa:~ ~. & CubieCj;~'~f'fi exi'fl:end~}"& . pofi,t~ ~,:f,qo! ~.al1[as p'~r ~p(am; fiC~t anima recipi": .

rur i~ ~orrore orgifllEaw, ~'foroiato per iplarn;

~Ll: enun act_llS corporis organici, &line anima. QFg~l}iellln non ¢fl niL! req~l,,?ce, ,iiClItCO,rpus . mortuum, aut Ilarua ~ ergo non 'comparat D. Tho. exiibenriam, & effenriam' ad formas poffibiles J fed

~ productas,iddl: lub(ecbs ip{i ex.i1b:nti;e media ..

te produ?-ione. Denique Diu. Thorn. comparst adualicarem exiJrcm'ial ad alias formas, & dicit B quod Ipi~~dfc e{ro~t~'Wl~alf;UiUin,um > vt ex

hoc co14~~t Deurn efle infinitum in etTendo , quia

eLl iplum eiJe fine receptiene in aliquo, YC pacet :i¢'r~ CJua:Jl. 7- artie, I .Ii aurern l~querc:tur de e~~ effe~a:, & eXlltentiot IimllJ re1peCtu formarum p~l1ibi'liupi"noJl potf.e~ cc:iiligere nanc rnfinirarem diuini elfe,rurn quia' corlJP~rat1one ad res po.ubi-

lei qu~libe( elfentia , &: QHa:libec exrltenria ell: ~er€etb~r ornni re iu I taru pO'iJi~ili : vnde ex per':' tethonelpfiuseffe,& aftualicare eius {uperomnes alias formas non colligerer rurnmam.Sc infinicarn peifetti,,?oe m ~ui ru 'c!fe ;qul avdir pc rfedil:J.S fo r-

mis ooffibilibl1<' ", ...... a!dfe. fime in na.ta pOJIibili-

~ti; ~.~. ·indii;t';n~~~;~· perl~aion~, ted (ollln1 c:

p?pl exrra nihil: rum quia O. Thorn. colligir infinitalllpc;r{~C\:ioncm in Deo eriam rdped;uomniii. .epH:elltly.!p; imo edam fi omnia polhbiLla exille-. rent] ad1U"DeuselI'et perfectior illis- Refpedu aatem exifientium nouporel] fieri illa cornparatio quod efle fit attua.Lius, & perfedius ornni far':' rna. nifi dilhnguendu inter c.illentiam qrue ell: perfectior, & eftemiam qlolz nOD ell ira perfecta; ergo fine dubio D. Thorn. accipir cxiftentiam pro vt diftinguitur ab eflenria quando illam dicit cile perfcltiorem.

Ad;. infin1Uiam dicitur quod loquimur de exifielltia. creara , fed in lila di, tmgiumus du!"liccm conceptum.tcilicer id quod ex lao g<::nere precise dicir.id eft aa:uahtat~m non contluueurem natu~ ram,! ed ponentem extra caUl as & Id quod habet D ex participatione eiIentia:, & n~tllra: cuius ell exific-ntia., vt v' g. quod fIt exIih:nua hlll'nana vel Angelica,(iGU~ lj in calore diflingu~r;:J11(1S perfecuD-iJ.~m,q~m habet e~gene~e fqo, vel ~~a~ hwer ex Farqcipaci~ne,v_el re.cepr~one In tall (~blettol v.~.

ill Igne,vel.n arHmah,& iecund.umpr!mam c(_miI: ilqetatjon~m diciQ1us txl1!eQtl,a,ffi elie aauahtare

de [e perfefiiorelll <luOlfll el1"entia) iux~ fec~da~l vero non ; qui~.ap ea, habet ~lem p<\ruclpa,t~one)

yt iam di~ll.~lUS • .

~Il~ j'enmdlfm ~te~ prQb~lllr CQdufio qofh~,

qUi:a"l~P~ U. '{hoql. ~rmat (_luod e~~ vt part!Clpa[um in eff~,tia ~~l~ vel. t~ (pfl;le.l ~a,bet 1m· J?£..¥OOtlil i~xc'\mod. unul]"Q:s,,,tdiCJt 1.~. 9~1 ""i~lrt.~ ~. ~ft cot!JuWretur ipJUHlljc pro n p.n:tm ..

~~1 .

r

J 13

'p4H1r ill b~c r.ev~f (U iH~ q(!tf!!On f'~pitmt tOtlJm perfot1io."; frein eflen,di~ft~ bapelll ~ji imperJeflum fit iii efl"ejJe cu,ujlj~' bet crea(urt~fic m,unJeflum ejt ) quad l[Jum effe ~tllll pit'::jectiane fitperaddita ejhminemz/Is. it iu qua:ll. 10. de Verirate artic.s .a,~ j, ~ II} hac 1; pan:.qu~it5.ait'.

2. ad 1.doce~ ex 0 .1J~onifio-, Qetlllw 1fJum ejSt if per!ei:flus qtlfln "pita, &- ipfo va« , quam wi.: foPlf11lia ft "rmfideremur jewtJduJ1j qllod di/fmguu'ur rationc,lamen l1i:", .ttem eJt per/eflius, 9u~!rl ens tantun.; gain rmens 'etta;/l elj . ens,& fopml! eJ! em C?' Flu.ens . peUlque Iecundum n.' Thom:elf~ntla, (etl to~ma Ic habe~ rt principrum, . & rOlLO exiffenrie : eXll!l;ntta vera vt efledus & comple.~~n~um' e ius vr docer 1. par.qu.a:ft 41: ~r~. ~,adprl~llm ~ q. 5 o. arr.j. &1.2. q.l II. artie.a. imponibile eft aU(!=Cll quod id quod te habit v-r ef:- ' f~aus & a,ccefloriu~ ifu ~omr,lf,~~,n,tu~ alterius ftr pe ;f~4illS {'u?.p.r}_ncIp~h, Cp.m, ergo r:u:io (ped~ .. ~ca>& el1e!1t1ah.~ i.e per _Je J ~ principalirer in ipf.i nacur~ oportel,QQ?,4 cpftenna .qilZ l~!~~ partic~ .. ,pa~lUe,& acceffo~le .paruclpa[peffectl~mes:n fpe; ~ cincam e11'emI;1:,ieCWl,du hoc jtnpe~fefhor Iicilla,

Sea ex hoc vJdetur fieri argurnenni ad probandu quod nmplicirer e~~ntlafir p~rfeI,.1i( II: e.\if1:enuil, erenim pt:rfeti:io !~mp1icj[er 1i:ilT!~~I;l~ ex Ipja ratio .. ne elfcnnab,& qtuddlCiltiua rei 10 lc erum conn ... derarur excetlus per£eroorus v~u';'(upcr' aliud., contlae autern quod etTenriali~ perfeB:io filIniwr: ab eflenria nan ab exitleuria , vade' perfethor di ... citur homo quam bpi$ ratione e1fto,rJ:l inquai1Iu el,edir,Pe~rus autc:rn ~xjflerJsrio dicuur cxcede- . re Paulum non exifbenremIicnt homo excedir 101- pidem: ergo Iolus ex~([\JS exittenqz 119ll (;:]1 ma.:-: .ior quan;t excelllis mrer duas eileurias 4i1.l:inEhc: [peC!el ; erge Gg,lllllU ,"fl: ,"~iil~.ntia~ n0It eH~ t:_e r:fecberem effennz . CQnpr. quia alias eflenna timpliciter or~p.;rerur ad exiltcnti~m vt ad perfe- 8:iorem,non e.pfiemi~ ~d e{femiam,& fie quando Verbum diuinum aifL1mpfiJ;Q;lt9r~mhumanam,& non exilleri:.un,alTumpfit quod erat imperfedius, fcilicet .:xifi:entIalIl. confirm z. Qu4 ab e ilenria fummimr operaeio.eiufque nobilitas,& ideo ope~ ratio natura imellefuu;e eft perfecliiIima, ab exiflenria vero non fl,lmimr operatic, nec nobiliras rei, eil: enim cornrnunis.osmi enri qu.antumcumq;. infirni gradus , SImiliter potentia illa eil: alrior, & perfedior,qu;E magis abllrahit ab exiflentia,fi,ut. intelledus eil: nobIlior vall!nr;u:!!. quia imelleans nO. depfdet ab exiileci<l, Ii~lIt vojU,t<lS'(I~~ IoEi rd .. picit eifc,uec abillo ab.fl:rahit:crgo e{seua e,ll pert(:CtiQr ex.inelltia. Del.liq.Jimpoilibile eft ljuod aliquid cxgenere [ltO, fit nobili!Js altero, & ~~ fpede [ua imperfeCl:ius l ergo fitxiftentiaeil nohilior ex. ,genw.: fuo, llOQ poteft ex fpecie eHe imperfedior f;:UeUtia.

RI!JPand. Perfeet:ionem,& nobilitatem rei dupli~ ,ieer ;J.ttendi ) "1\0 modo !e~undum gradllarisnem _genericam,&fp.ecificam, [es:und\tln qua~ natUra: ,ere-atiZ! hahenr fna.m in ;equ.a1itatem, &. ypa eO: al~ tera. melior. ~ perfe!9:.ior . ,Alio modo fumitur .p.erfc8:io, ~ nobilil;a$,n<.>,n [ccWlQum)<\titw;lineIl;1 ;ira_duaJemintr~g:enqsly,el [~ec~em]IC:d. in iplo ge ..

. . Ll z nere

t, ~ .. :.., - ., -.- ,. , .,' .

. )me entis fcc: fidum-qrtod J{tu~lii,a~:erid~ vr dteqs:'A_ no6Hmitatur i4 at~iogenduiri obiedumIiib illis ~

. 'opponitu r po renna hrati.qu ;ialiquide ft intra cali - . &iiq~ 'alice r. Cncnim inretleStus ~ qui confident

Ti1$,& in Itaru po.Jfibilitatis,q[;od eft potiils nobili- . obie¢t'i (ua ind!!pe'ndemer·ab· Uils conditionibus ,

t~S fbUis,q.nam graduatiollis; Er primo mod9 r1'q- etiam confideratexiflentiarn.led non deperiJ:enter

~ilitas}& pt: r fettio fUOliwr pene s formam' con(h - : .'~, cxc·rc'itio eius,'J~d fecundirrn Ie vt quredanf ·Pet;':'

rutiuam rei ipiiqjefientialem}& inrrinfecam.Secu> {eftio;& aCl:ualitas d1, & in ROC ordine p«rf~aib,r;

d0 vero modo penes a(,1ual1tart:m ~erminltiu!.m ~ §(.forinalior ell 'abfrraCl:io exiftenriz , qllarrteJen-

uonconllitutil1am rei. Sed ramen tqpl. perfeaio [ia:,quiaefl: vniuer!alior.inratione aa:ua;IitatJs~;l

eJ}em:.ialis,& oonflitutiua en in porenria , & peru - rnaiori enirn potcntialitateabflraruc \eCrird~!llre~

ciwr per adualitatem exiflenria terrninauuam ~ quia potentialitas adtxifientiam reddit rem In fi:i;'

quia per ill am ponitur extra caufas ~ &une ip!a en til porlibilitatis, & nihil, a qua poteatialirate Mil

nibil. Vndehaber fe ad iplam, 11cut .:rCtu5 primus abllrahit eflentia recnndum reo .

adlecuudum.cc Iicut aetualiras deterrninari gene- .. Ad id vero quod dicitlir de pcrfcd:ione generis ,

risad aEtu~liLatem in toto ~el1ere ends. Dicim~ls Refp. quod id quod per Ie, & ex proprio conceptu

ergo quod perfedio effenrialis dicizur perfectio 's J2ol1itur ingenere.Sc per fe conrrahirur ad Ipeciern

fimpliciter intra larirudinern fni generis , & in ra- Ii habec genus perfectius , eriam & (peciem per Ie

rioue perfcctionis gradualis,& Ji-,ecificz,non :19te loquendo.quia (pecies radicatur in genere.Czrerfi

ingeuere cutis firnphcirer. Vnde exillentia ex for... exifleuria no dicirur ex generc fuo pcrfeaior quafi

mali ratione tui conceptus excedir adualitatem habcat genusdeterminamm,& gradoale ex [e,eurn

dl~nti'C fiC;l,lt adualitlsin toto genere ends lana- . per omnia genera cntis inueniatur , fed ex {e ell

litatem deterrninati generis , & ficuz a&us (ecun- . ~ftuali(as vniuerfaliflima enris , & fie dicitur Iiimi

dus JEi:llm pr'irnum.Si vero confidererur exiftentia in genere dercrrninatur autcm feu porius Iiraitamr

vrparticipat ipfam razionem determinaram, & 110£1 per contractionern ad (peciem, fed per recer-

Ipecificarn qua exillenria Iirnicatur ab eflenria in tionern in fubiecto.forrnz aurern per receptionem

. qua iubiectarur 11c efl inferior ad etferidamlvtpote limiranrur qua: ab(haa~ perficiunrur, vt infra difp.

ab ea accipiens Ipecificarn limitarione (llam.Qya~ 7. dicetur . .

re dicimus dtfferentiam) & insequaliratern perfe- Rcftal),;1f agere in prxfenti an Iolus Deus fit prin-

. ',\'ionis in rebus crestis principalirer defumi ex cipaliscaufa exifienrie.an eriam cauta creara , Sed

-:) l1obiJitate, & adualirate eflentie , ficut homo eft de hoc agetnr comrsodius infra quzf1:. 8. artie. r.

'<;;. nobilior Iapide-Iioc ramen pertiner ad perfcttio:- C De caufa aurern rnateriali exiltencire quomodo f¢

'nem gradualem Ieciidam diuerfam fpeclficatione. . ip fum fU,f'pofitu rn, & vere ac proprie recipiarur in

. 'Ar vera perjcctio exiflenrie non perrinet ad gra- ipra re exiftente , quomodo eriam accidens habeae

.ciuatione11l,& Ipecificanone.fcd ad ratione acrua- diltinEtam exifteotiarn i !u.bftamil, non ramen re-

litatis v ltimJ'!;& per modum actus Iecundi entitati- ccptam in ipfo accidenre.fed in fuppoGw :i quo fu ..

ui adponen dum rem extra nihil, & extra Ilarnrn fl:enta.tll~,ruG feparerur a Deo J. tiro (ubieCto) fads

-port biliraris ratione cuius.Paulus exiflells) & Pe- conilat in hoc an. & in p rzcedenti in fine.

trus non cxi ficus plus differunr in ratione enris,

liccr in ratione gradus fpecifici Iecundurn fe}& abi1rlbeotis ab cxitlentia minus di!ferant.

Ad !'rimam rnWil'w. Refpond, eifentiam ordinari

ad cxifl:enri3.tl1 Iicur aftl1ill p rirnurn ad iecundum

~J1 gene rc enris.Iicet exillenna (iibordmetur ellen-

tie in genere Iirniraticnis.Sc (pecificarionis. Verbii

allt€ diuinu aisupfir id.quod erat perteetius in gc~

uere naturx,&eJl'encix,[ribnit autern id,quod erat perfeB:ills in genere entis forrsalis , & actualis, D (cilicet exilbenriam .

..Ad Jecundam confirm. Refp. ex: di8:is nobilitatem opcrationis, & narure.Iurni p ene s perfe8:ioncs ef~ (entialcs ~ quia toturn hoc perrinet ad perfectione waduakm)& fpecificam.quain Ieqnitur operatic. Exillentia vera tolum tribuit nobilirarern, & perfttl:i9nem in ipfo Iormali generc entis, quatcnus f~iliLet O1Hn~1l1 i11:1.01 perfeB:ioncm cllemi:e,& na.'tu~,6ue {it inlirna,fiue fit (uprema ponit extra nihil,&: extra caulas : q<lll omnis illa perfdlio nihil. eft.Ad id veto quod-dicitnr eile perfe&orern l>Vtentiar1.l,~u~ magis abH:rahit ab exiilenda. Relp. N on tile perfechorem,quia abftrahit ab exifielltia fccunduLD l-e , ie d quia abfl:rahit :.i conditionibus, .. qu:e ad cxcrcitium eJ!_~ilenriz rcqllirtUltur;ita quod,

r .

. _ "

ART I C V L V S V.

.An rem prabttuerit Diuus Tbomas Deum non p~flS in genere.

N Orninales aliquos [en line Deum poni in pr~" dicamento phires referunr . Aurhores apud Gillium Iib.a.rradaa.capir.S. Arrub.Iuper hanc qureJl.3.artic.,. ditp.rc. capit, io Vazq, Molin. & alij , 1110s ramen excular Molina ab errore, quia: non ita pcfiierunt Deum in predicamenro , quod aliquid n::gauerint de diuina fimplicitate , fed exi- . Ilimanr cum ea componi hoc quod ell Dcurn poni in prsedicamcnto, quia vel nullarn compoiitionem requiri putant ad hoc, vt Deus ponatur in przdica .. Olr.nto,veI lolam compol1rionem ration is , qua: ira· ftfht 111 conceptibus,quod In te nihil correfpondet; fient etiJ.rIl dicunt vniuttfale [olum inneniriiu conCeprLl,vel voce, nihil autem illi ex pa,rte rei corre(:' pondere. 111JO Gr~g. in I. dift.3. qt:!~(1.3·artic.· 2. negat requiri dIfreremiam ad hot: 'It aliquid fub genere confricuatnr, ideoqlle non eae nece[- : [equoJcoml'0uatur Deusexgenere) & differe~ -vt pouatur in pr:edicamento • C:trerum coffimuou;"'

1'!!'b~ -Il

r>ifp~IV: .

, I

The()l~gortun f~i'I~elt,tia Deurn a pr<tdicam~nrlS· 4\ excludit cur.nM.,ih i ~d:iftinCi'ion.8.ibique Scor.R'i~' cllard. BOliOlU;' & cbm!;illliiiter aliJ'Theologi & ex: . di[cipnli~D: Th:tam re¢entiores, qulria ailtiqUl ad. arr, 5 .huius ~lIi{l:;3 .CcifiRai: enim in prredieamcn'; . tis, i]IIX i.:01l1mlmiter cognofcimus res crearasccllo~ari - NOlJpoteIt autcm dsri aliquod pr&:dicatl't .'VDlUOCum 1)~tj; & ereaniris, quia nihil prredicatzit

de Deo , tUiiaCtus purus, nihil de crearuris , niu a.ctus purusn6n fit;- ·ergo non po!limtfubcodettr genere vniuoce eomiiJeri.

• C.ttatam; q~ia ration~s D. Thom.probam Denm

~ ?ullo_pmdieaI11elltci fiue de [aao, aue de poilibl!lpofie peni , oportti:'iUas figiUatim' explicate', Prt~ ergo raeis D. ThOlll. eft: 'Q!ia ii Deus pouiturIn~en~~deberporii tanqliamJpecies,imo tan;' q!-lam ludi~lduum;fed Dens non poreil: habere [pe~ CI,f',m c?nfbtutan;t rub genere , ergo nonporel1- po-

ElI 10 aliqua pnedicamenro , non enim in Fra:dica.:.

mew ponitur,nifi quod rub genere ponitur, Minor probarar, quia ornnis fpecies conrenra' fubgenere~ debet conftare ex aliquo genere, & differentia, fi •. qlUdell~.qu~c~lq;rpccies_debet eO~lj~ntre in~enere

c~m ahJs/peclebas,& differre ab 1111S peraiiquam differcntiam eflentialem . Hoc aurenonpotefl in~ ueniri in Deo, qmaditferetia coparatur ad genus ~

vt actllS adpotentiam, narn propriaratio differen-

cia: eft determinare ) &contrahere genus ad confutuc:nd.1m in actu fpeciem, ad quamgenus eft determinabile,& lndifferens)& in potentia. T orii au-

tE quod eil in Deo eft aaus punts nihil de poretiali

~te adm~ttes, ergo no potefl coflare ex genere~& C ~£ferent1a,qu£ nccelfario Iimt in ~qu-alis perfe&o

illS. '

Circa hanc rarionern, qu:::e fundarur in negatione cornpofi tioni s ex aciu , & potentia, ex geuere -, & diffe~'entj~inrur~i~Vazqu~z hie ~ifp. 22. c. j .quia rota dla compotitJO genel'lS, & differentIa.:: efl:per ranonern.Sc penes noflros conceprus.tcd Iecundii rationern notlram non rcpugnar pOllere in Deo compofirionem , & aliquam potentiam , & aCtum fUndatum in nofl+is conceptibus, non in ipfo Deo: ergo hare ratio D. Til. nihil probat, Min. conllat .. quiain Deo fine eius fin)pJicitJ.tis derrimenro ponirnus attribllta uifhnQa per coceptus nofhos. &

per ipfos he rum componimus,& cofiinli111usDeII. D & fimilirer ex elfentia, & relatione cornponimus perfona,erg0 compofitio per noflros coceprus im. perfectos, quorum VUllS potentialiter fe habeat ad alium Don obftadimplicitaci diuine , & cofequenter.neq;compofitio ex genere,& dift~r~ntia.caj;lftr. ~a non repugnat concip.,ere aliquid 111 ~eo per modum potentia & a&l1~ rieur n~tura~ ,& l~tcll e~ B:um diumum in aCl:upnll1o ad mtelhgere m aCtu feeundo,& vu1untatem ad vt:lIep~rertim a.d "die liberu, & omnipotentia ad agere, ergo 11011 repu·

. gnabit per coceptUS no1tros eocip ere :l.li quod. p~ dieatuITl masis detenninatum, & contraB:Hlum

illius.

~ia non repngnat in dillinis concipi vt contrahib.ilc, & aliquod) vt. I·

Artie. V.

B

-d€tet'Jlli~1ans,&'contr.1lrens~el·go negue p-er ·modft''gMt tis ; &1 diiferel1tire, fiquidem differentia non: !{abeti~li'OltR;at,_9:ualil!atem-relp:e8:lI generis qua dt!~'";' r~ifl at€ illud, Anrece d. p rob.tum inab I 01 uris, rfi I io'ie1<Niuis:ln abfoluris, quia concipirnus fubft:an~; tiiiTi Dds vrpradicarum cornsinne.S, imelleuiuu' vtptaillic;",!tum magis dererrmnarum , & tale inretJeCtinuin tdli',:et aB:lls puri, vt vlnmc derermina-; nmi_'Siili)t:iteriml:':'lutabilita.s eil cornmunior :eter-t mtlre 'J'(j_u:oe eft inlmG.l:abi1it~s ad durarionem ,& iuirriehfitate. ql1a' etl imniurabiliras ad lOCl!m~" 10 relatiriis aurern , quia pe rron a i & relatio dj.;/ nina concipitur, vt communis fecundnrn rarioncmad hanc , &illam perfonam , vi: docet D. Th.Jatr, q.30:ar+ Ergo non repugnatconcipi in Dec a1i-· quid vtCol'ltrablbile ,& dtrermiDabile , & aliquid. vt conrrahens, & dererminans , ergo neque repugn~~itgenlls,& drfferenria.Deniq.Deus porefl co:.... cipi per modum termini communis fine fingularirare; vr diximus in Iogica , ergo eriam vt conrrahibilis per dnlerentiam tingnlarem. Et exemplo na-: turx Angeli cz id exp ficOlrur ,quia porelt concipi, vt conrrahibilis per differenuas indiuiduales, licer in re non poflit ill as habcre.iolum quia concipirnr ad inflar rerum corporearum , ergo firnilirer Dens conceptus ad inffar crearurarum corporeamfl1 po-. rerir concipi.vr communis, & contrahibilis. .

Nihi/amiulls ratio S. Th.Iohdiifima ell. Licet enim compofirioexgenere, & differentia fit cornpofirioper rarionem , dehet rameu filppOnei'e fun?,a;~ mentum in re , idei1 quod extrema Iint realia , . quando pe rtinent ad veras, & p rxdicamentaks naturas.ecfimilirer quod genus, & differentia non fit aiqualis actualiratis.ied vna determine.t alia, & ~~ljJ:-r addat ad illam,nam figenus efl:tqlla!Is aftnalttatts & perfediouis cum differentia quannimcumq, dif~ ferenria ei Cuper addatur nOI1 redder illud magts aCi:uanun, & dererminatum ergo nequc: confhruet fpe~iem diH:"erentem ab al!a ina:qualit:r) quia rota Ilia inzqualitas, & actualiras differenoarum afrua.-liter inueniebarnr in genere.Quare licer per ratione fiat Uta cornpofirio , tame f alieni nature reali attribufrur debet i f1:a.s csnditiones habere.Sc \'er2 illi artribui , & cum fundamenro, narn jj falfo , & chi .. meric2 arrribuirur , hoc ipfo non vere pOllcmr in

przd icamento, quod eft intennlm.. .

Dices: non requiri tantam inequalitatem nicer genus, & difri:rentiam > rieur inter potenriam , & a8:um, fed [ufficeN, quod vtrumq, fit actus dummodo mum non explicet rarionern alte rius, fed iiIper addar illi,hoc enrm modo vnurn atrriburnm fa .... per addit alteri, & cornponit cum illo per non-rum inrellecrii, eode modo potefl inrelligi, quod inrelIectiuu,v.g. eoparetur ad COlleeptum ltlbtramix in D::o 1100 vt atrributumled vt differemia,liccr eiufclem actllalit:.ttis cuUl fub!lamia. sEd [clll'j",t, quia. hoc modo repngnar qLlOd dctur in Deo conceptus generieus , nam fi inc1ildi.: ille conceptus gcnericus in aem ilhlm conecptum differentia: • ita quod non etl: in potemia ad illum , fed in actu inclucit illurn licc::

fiCIn

Qy.reft .1 II,

.. If6tl e!p~tt , ergo cuicumque c;:o~m~~r ille conceptus generis etiam co41~uruc~n:~lr ~O~P"" tuS d1:Ife['eltti:r~ fi'lwJernaau includirur Jn~lpJ' _& ol'flue quod ath.l lOcludit cqqceptns- senewti~Q~'"

. tirunicarur infuriori. Vel ergo CQI1CeptqS gqpgn"

. chs.id Deurn ea {olum, ipfi Deo proprius _>v~~e,tioi alteri prerer Deurrr l1:ilicct ~~e~u~ CQfl)I!lp'tPs-:_ l'rinltll1l ftarc non potefl, q~l:lIP~t:!:94 e,fl: PNPq~ & per Ie aIiCufuSt ~ !ton ¥t~ri p~er Ce C;:Q~rp~fle noh paten: illi conuenire t;Ulquam.geQ.p.~, {\qmdem connenit ei per Ie primo, arque adeo, c~mu~rp~ili~ eer, ergo non commuuiter, ~ g~nen~c~ & etC non. pgteJ1:e!fe genus , ni.fi qu~d Gqi ~ &: alreri prz.f~]:[e ~il eomrnune , Si dicsrur fecundum ~ ergo illeraet conceptus genericus l qui c6tiue~t:- -Oeo ~~ ~e,. i:1I:tcoouenir(! creature J quia r~tet 1}e~ nilUl. ~Q: aliud, quam cre3.tp.ra, ergo fi iuxt~ i[l:i1P1(oJu,., nionem conceptus, qui eO- genw~ ad Deum, ~.ln", ~llldi[jpram 41ffe["entia~ confii.tI~tj4;j.m Dei~ tll41i Jiiferentia etiam COOW1U£lI~ltllr creature, 'l"la totum quod e!l aBu ill coacepru generis ~QIl:lml~" nicarur omru Lno inferiori I & 6c creatura hi\b,pjt di1fereotiam Dei ) quod eft cite Deurn . Si verQ tllicollceptui gencnco aon conuenit a¢t;u3lj~nlif,. £erentia Iaoram infe.iorurn, fed tolum c::H ~ P9t~ .. ria adillam conCequenterconcepms gelleriPl~ Dei erit in potelitia ad diffcrenriam Dei , quia Deusel] tali genere inferior, & fie conceptus w~liericllSDei Aon includic a8: ~l differentism Dei r~d in .potentia & fie non edt: aCtus purus, quia aliquid de pot~~~i~ ~~~cl~di~; ergo compqiiti~ ex genere ~ & diifere~t1a~W~Cflmquem<JdQ [4matur ref':Ugnat Pro ~

Ex hs relpoadetur ad ornnes inllanciasa.ddu- 8:15. Ad prirnam dicitur , quod· cornpofirio per ~ti.0tie":,eO:dL!.plex; alia qua: firpeenes m-a~orcm expliC3;tlOllem, [en expreflioaem eiut dern aCtu.a:li .. ta.th; ali, > qU:J! fit per additionern vnius ad aliud ~ & per rnodum dererminationis a&us , & potentia: ~ prima non repugnat Deo, quia nOB dl:compofi~ rio, Ied fumma iQentitas,& fimplicitas exparte rei fed quia ob rui eminentiam non pqtefl: vnico can .... ceptu noftro imperfecto explicari , additur VllUS coaceptus ad alium raaqcam exphcans eminentia illatJI non tanquam addens , & accumulans ,uiquid non inciu[lllll in priori conc(!ptu, feu cOlltrahens id, g,uodell magisporell:tiak. QlOmodo vero dif": ferat~tio vnins .con.certus ad alium per modii maio.rJ~ e::.xpreffioDls, vel per modUl}) ~ont~io.~ nisdi~lD'lusin logica tr#t. de analog. entis ,& in ... fraetia.m aningetLH artie. (equent. Secunda aJJ.tC COn1politio per rationem orunino. repugnat neo ~. quiaaliquid potentialicacis prreCupponit, ~ ha:c re ~uirit~r ad cornp~G.tionemex genere ~.& differenoa, qtUa vt o{1:cndlmLls adua,litas differe~tia: debet contr<l,here, {k qualificare genus (prtd~catur cnim in l]l1ale) & Ron includiaCl.u in ipio.genere, neql genus ill differentia., alias non diceretur vniuocc, <"}l'ia. itl~ql1alit:l.tern differentiarum· eornmullioa'; rer, &. incIudeTer. Eodem tnodo'intelligitUr coni ... ponere re latio, feu per[ona.cum elfentia, aut vnn ;ilttributulo11 cum alio, non per additionem afrualis

P rimre Pantis.

A: ~pq;-Mq~e~ fed p~r rtllB!'Mf~\~~nPJ;fot,~IPt~·fuIl 'plici~~~~ ~a VDQ~a_gB__ct~ <l.~~~q •. .-, . ~ .. ~~

. -Ad pr~f~~WJjir~niJt. ac:~tRr--ii1'.eJl~H·m QI~ polflf ~oru;$I: p€r JnpdllW:~~R~lR¥.~ [f'iQ,~

::~~~~:~~;~~~l~iJ~!;~~~~it~~~

. ptInJ;'l} n.t;:c Pl.?~e.(t cP9cip!,. v.t ~rtea-l~~itf id, ql1~. diuil'll,~~(l~ (44:a (»J11w,c p.~~f~~)l~h~ ~l!fJ:q~,. rer in a&,~ fuplrnci ;~yl~imq,qgo n!?~~ ~~1! ptj;. lJilO, qui nOIl;c:fr~~lIl~~&;o vltirI!~s.~~ rentt em_~ alius ijui eft Iecundus afrq~ P rj~~u.lIh& 6c ~M~ Wo. lit i~eo i.pJ;eUeft~s '':1 Deo c.:.~ !pfJ.l.jtl in~llige .. n,~ vo.lQnt'lS vene , ~ pote,mia, agere licet ex i(~

. ;lgerel\Oij. ~mreli f~qAAW~~ff~~lJ.s a4t;ttr~J q~ J,lO".ell:;l,.ct.io. per.t\l~m Illptll'ii ,,·~viJ:,.q9-~M~ ~etlu Ilo~ e_~r~~tur) f~d p.o~i.~ ~~ glo4u1A 1l1!P:o Plt i\~:ijita,~s; a ~ e£fe~~s H?Ce ~iCtJ.itQl' p.~~ ywt, & qu~p,4o, VWt, qul~ ~~~o 1'*. "'91,lt.i<? D,e~ rl;~ hapeot libertatem penes Cfg_~, ~.el P:P'l ,~gr~~io porentia , reuera enim non ~gr~~rnr ~ ~# ~. ttinsuerenJ:QF a poten[ia~a.quaprQct;~~pcJW~ M libert~ ~Qr.um~opGftit in ~ ~ ~~041l~ Ji9t ~~ .. pelldenr:cs ~ Qpiefhs creazis , ~ obietta. it!!#-~e,nQeapt aQ i_Pfis, qqo~~xifie!Jt~ a~one, ~ V!l'" Uti.;>ne quoad [':lbfi;1miam, IWtefi non tcqui efS" Ctus) nee obiedum reddi volitum, .& ita ~ai9 ~ ..

timi non ~~ inp er e it coni unCta paUio~i, ~ immut ... rioai elftdus , ficut creara , De qUi ampJitlS di~~: mus, q~ft. 1:9 • agendo de libertare diuina,

. ~JecfllJJ.m CfiJit. :R.eip~ beae polfe cencipijn ~~qid, vt commune _, 8; vt fiagulare (~CWl.

G dum p·rgcifionem neg2tiuam concipiendo, (,iliett naturam, ~non {ingularit;:t.~e1TI, ficuteuam vnurn attnbutum fine alio , vt ponirur in argumenro noa ,~men p<ltdt p~oifiolle pofitssa., ita quod accipiatllr VUUIll, vt vniuerfale, &.anquamgenus·cOll" ~rah.ibile per modum porenriahcans, & aCi:us, nee potefiaccipi VIla rario , vt perfcd.ior alrera, &:

VRlUIl vt determinans } & conrrahena.alrerum , ~ ~etermina.bile, &: contrahibilc ex pane rei call" cepre ) licer ex parte nollri modi coacipiendi vnus conceptus fit deeerminatior altere fecundurn rationern magis explicitarn non Iecundum addirionem perfeCiionis ex parte rei concepre , Vnde dicit.p. Th. J .p.q.,o art-4-ad 3. Quollllcet perJon£·com:~

II Inrmit!lS fit commun#II.Hdtianis, .& ntJn lei, ttmle# fUJ1J Je-quituf~ quod in dil!inis fit vniueYJitle~l't1 pilrtKrUare>gmus~ velJpuies : tUm quill neque ~ rebus hum.wls commurnttlS .perfonufl comrnun~l4S generis , rei JPede~ ; tum 911111 pelfa~& &iflin.t b,abem l'fIum efc in ft , gejUlS IflI-tNn ~ & fPrcitr.., &' ju.odliben1t1itJerjale pr~dtOatur tIt_ pltrrilnlS fooundum eft differenti11fl~. Vbj obiter- nota. D.Th. n,egare in per .. fo~is plura c::{fe ~ [ell exiilentias relat\uas ( ~e etf~ enim eLfentJa! relatiua:euidens e~ 4a.ri in per1Q,. . ~s tres. actuales relationes diJl:.inCtas ) aliots rutc ratio nih~l v·alcret 1 po{fet eni~~!ponderi, quod . perfon~ diffenmt [ecundum ef(e relaciu.u.tI' Ii~

non [ecundurn ablQ1utun;1 . . ..

.Ad vltimullf re[p. Deum per n<;Iftros conceptJliS: 'polfe ~cifli, vt commLmqn ql~;nei~~ue y.t~ ..

. (;tU;ffi dl non tamentanquarn vrunerf.veJvel;;e~us... .•

fJJ~'"

, i

Difp,.IV.

4Uia boct of.i,(olii dicir omiillonE fingul:aritatis ,fed (tia cOtrabibilir.1tc3& porentialitare ad inferiora. Angelo vera couenir copctino ex a..'h,& poretiaj &: fie couenir illi ratio generis.Er Iicet ipedes An gelica n5 dilliaguatur a pnncipio indiuiduite, tamen Ji concipiarur in ada:quate fine lingularitate . (fieut edam porefl concipi Deus) non [0111 ill a [I'ecies redditur fpecie:s [UbljclbiJis, jed etiam ex VI illius in aQOt'qLlaci coceptus reddiruri lla (pecies prt .. drcabilis de multis non repugnaneer , quia coacipitur,vt in potentia adplura non qua: aCtu illi conue .. niune.fcd non repugnanrer, quantum eft ex vi ralis conceptus in aaxqLl<1ti, licer aliunde repugnenc plura indiuidua Ji adequate concipiarnr ill AngeJo non lolurn quod efrnawta:, fed eriam quod eft principij indiuiduautis ill natura de quo diximus plura In log,q. 8 . art. ;, &: 4.

Secunda ratio 0 Th. ell: quia fi Deus e{fet in pta:~ dicamenro, ells eller genu/; eius, red ens non potel] effe genus. Ergo Deus caret genere . Mai. prob. qUIa Deus cum Iitfuulll dIe eft ens per eilenriam , ergo ratio enzis perriuer ad eflemiaJem,& quiddirariuum eius conceptum, & non Iolurn ad tranlcEdenralem, ergo genus eius debet ene ens 1 qUIa genus tigl1ificat qmddiratiuurn conceptum, fiquidem pradrcarur in quid. Min.prob. quia eus non eft extra differenrias.cum ipl~ non Iinr nihil.ted ens;genos aurem exrra difierentias dIe debet, quia co~ trahitur per ill as , ergo ens nonpotcll elli; gmus~ vt dicit philoC

.Ad explict11iofZSIh huius ration is • {upponimu, id, quod lupra probarurn dll D. Th. are. 4. quod efle exitlenne.quod creaturis couuenic accldenraliter. Deo conuenir eflenrialirer , exilte1]tia aurem proprie refpicit COl> , vr ens tanquam actuabile it Ie, noi proprius actus enris eft erie ~ tubttannaaurem, & . accidens non relpiciunt effe , vt proprium acram nifi inquanrurn enria funt • 'narn inquannr (ubfbitia exigir effe perfe, idef1 modum ilIum perfeitatis,&' in quannJOl accidens elfe in alio , non errt>ab(ol ure, Jgirur cum exutenria tit actus ends in ratione entis, (i effentialiter conuenir alicui enti , conueniet llli. vt acrus erlencialis, & confeouenter ve differetia,floll vc genus & cum tirproprius actus enris, &: funderur in illo non pozerir ralis actus ellentialis ~ 1lloi ell: exiftemia haberealiud genus quam ens, id enirn in quo fundatur , & radicacur , aliqua dille. renria eit genus rllrus, n::iftentia aurern noa I"otdl: limda.ri nift if! enre ,quia eltproprius actus enris ~ vrens ell: ; dicirur enim ens per ordinem ad eIfe, quod lciJicet eJh:apax effendi .

, Formtttti1' ergo dilcurClls D. Th.hoc modo'. EKe e!tiHenti~drentiale eft ~o ~ ergo G: in Deo datut gtllUS, exiitemia {e habebit, vt actus vltimlls ,de:

IentiaIis, arque adeo non vt genus, fed'ft dltfertniia,ergi:>id, quod Ie h~t vt fW1dan(~l1'rum, & ra~ dixtaJis :Lcrus Ie hllbebir)vt genus H.~dix autem,&; furidJmlentum exiO:enria:, CulUS ell proprmsattus

I c:A:ens. Ergo ens habrbit ie, vt genU's • quia genUs. pertinet ad'efrentiam fn:quid,& vt ["at{ixdiffererit~ fil::Clt;'exifienria)qUi eft 3ct'.lS vlrim~s 2.cr eifentiiUls "'-' .....

'~ .

Artic.V.

.l27

A fe habcbit inquale rerpecru ralis enris , ErgS. fiens nos potettefle genus.Deus nuUum habet ge;..' nus, Nee obttar, quad alicuins poifet dicere.quod .' mtellecnuum Ie babe bit, vt differentia COI)JtitUt- . nua narurz Dei, cum tit actus elfentiatis 3 & gradum nature conthruens . Relpondet. enimj, quod Ii intdlecbulz ell dffferenria erir inferi6r,& magis (peciricus quam exul euna, exiftenria aure fe jlab~bit,vt dirferenria iuperior . Quod enirn de- . bet ene dliferenria, conuincirur eurdenrer ex ranone facca.quia non conueuit accidentalirer, ficuc . creacurrs.ncoue vt propria pam.o,(edeifendalitet~ qUIa ell' predicarurn intrinfecurn , & c6fiirutiUlim Dei.per quod ef1emialirerdil1ioguirur a creaturis,

B e~g,o {kb,er re haberepermo~um differenriz.quia dirrercnria non ell aliud ,quam aEi:r1S effenrialis ~ quo rnum dlHingnitur ab aJio,& fie predicarur in quale , ergo Iiue inrellecnuum lit differentia, Iiue non , ramen ti ponirur Deum habere genus edam exiflenria cum tit eflentralis actus in Deo ratione dJ1fereonx habere debet ialrern jHperiorem ad rationern incelJecriui,& ratione WillS currie ratio D. Thorn.quod Deus debet habere ens progenere (u~ periori,lilppofito,q(l(ldcx iflmtia fit actus eills eflemi,alis ~ & dlfterent'ialis Jaltem vt filperior differenna .

Sed obijtier :~ando D. Th.dic1t,quod ens deber efle genus Dci.ve] tiHnit genus ?ro elremia3£eu nominalirer , yelp rout ell idem, quod exiltens, {en parricipalirer. Si primo modo faltum dl, quod [0· Ius Deus lit ens per eflentiam.qugcuuq.ennn crea-

C turahabet fuam inrrinfecam efienriam ~ qux ill! etfentiahter conueair.Se fie non repugnabir , quod elfentia fit genus, quia tic ens conuenir effentialiter.preferrirn , qui, effentia hoc modo fumpta in Deo eiHubO:antia,quanlnon repugnat elfe genus. Si Iecundo modo verurn eft,qfl.od exiilentia effen- , tialitet conuenit Deo , non ramen Iequitur , quod conueniat vt genus, fed vel ern differentia , quia. per te primo conueair Deo.vel erie atrribururn eiIenrialirer conueniens Deo Gcur fapienria , & nn .. meniitas , &;alia. Iinulia , Ac denique 3 qura licet exitlenria effendalirer conueniar Deo non ramen fequirur quod rub concepru uilNnox fit genus ~ {e,d filb concepru {ilbil:antia:' quatenus [ubftanria

o dicirur exiflenspe rfe,& fie non repugnar.qoodfic genus. CQ1ljir. inflando -rninoretn alfumptam a D~ T11o. Q!ia., fumendo ens pro eo, quod etl exiflens non bene probat de illo.quod flt-tranfcendt::ns 3 &: quod inc1udaruf in difrerentifs, ideoq, non poffit 'clfe genus,nam exiflt::ntia nOll ell propria a1icuius formx3 vel panis,fed tocins,vrfupradiximus, dif-

. ferenda autCffi. fignificamt per modurn fonna: ~ ergo exifientianon Ie habet vt tr.al&'endens ref-

pectLl'diiferenriarum . ..,. .

Re/pl1tldetUf ex diftis : QgOd ~ns in ratione D. Th. ;rullIirnt pro cute clli us p'rop rius acttls ell exiflefl~ ti3.>~uod ell enliiJumprutitiri'c6mmunipro. etfentia,elfemia erum ell praprl'qfu (ufcepiiuunt c~iRE .' tia:,.,&1i exiftentia fuerit atrus. effentialis 1 & Mn cQntingcnter cbUucniens , ~fsariO'habebit [11k

tDs

. .ens prq gmere" &000 pro Cubiec;to. Nee; potefl:ens jtafurnpttllneHG; [ubllamia: tum quiaexiflel1tf;,1. ell proprius aC:1:11~ entis , vr ens eft ,:nccpoteH: j"(,: 1,,!p.~rc yc_q.iffc rentia rc!ln:ctu !~bH~lltia:, ip(a_m·1; .fublhntiatn habcro; progeoere • quia genp:; Iei11~ pe.td~b\::teae}uperill~' & conrratubile per diffeJ'cnriall)llJbftar).t:ia aurem non pOtelt [(,; habere, vt _q~ud Cup~riLlS;,& contra.hib~le r~l~e!tu c~.lle~ti~", ql1ii1ce:}l1l:cIlU3. dl: actus vniuerrali tiimus.fiquidem .o!Uo9 ens eft capaxexillemi<l>. & iraponus per :ful>ltal1tiam conrrahirur I ~ limlta::ur, qUlm j pet ,5trahat !ilbllantiam,& Cc habe at ad illam, vt dir·ft:r~ntia I &. iic Ii aliquiii habet pro generc debet dfcens,vtcns ~ft:ti'lm etiam quia fi habcrcr pro _gr.:llcrciIJbfhutlam bx,; non deberer el1~ (ublbll.1

ria crcsra.quia calis nonpredicarur de Deo vt r;c.nus.nequc lubil<J,oti;{vt9iuina, hec enimuon cfk gelOns D:::1,(1.;4 ipiul1! indiuidnurn ~ & natura, qUa! detcralin~te eft Deus, ergo debet el1i: aofirahens j creara.Se increara.hec aurcrn no minus eft ana~og~, qllim Cl1S,ilCC minus intrat in ipfas differen,ti~,quJf!l ens ~.& fie; ~Odi;1U modo currit ratio D. Th·~(jd veri> dicitur inargllrn~mo,qijodc~ifle-

. ria nonfequirnr , q"od conueuiar VI: germs, Ii;d vt . differcnua.vcl attribwtum,Refp.Qt.!od vt attribunun conHenire non po~dl: ,cum lit pri1l1U111 pra::jllpp()[jturl1 ad ornne anrihutum.quia eft id , (1l:0 prinio ens diuinum reccmicur abente creato . Si ;l.Utcm [:: habet vt differentia.in hoc; currie rota vis

.rarionis D. Tho. qura rune non poflec habere pro gencn::nill (.1)5> vt ens dt,hoc aurem :repugoJ,t en~ Genu$,c':&od ,,:er~ dicimr nOQ l~qui,quodfLl? C01:: ~eptll oi.!lh:nu~.ilt genus.ted mbconceptu lllblta~+ia:.Relp.[1oS no dicere.quod e:x1fl:eotia fi~ genus, .icd quod Ii darur genus m Deodebet dIe ens, eo ,qllGdexi!ll!nua. debet cflt 1;:1US diff.:centia l & hoc

•. 1J.co)qui:l. non fQluill tub conceprutubflanrie , jed Jub conccpurexiilentie cflenrialircr couenirDco,& ita debet efie aCtus efl~mialis , &; conlequcnter .diJf~r(nua Ilando ill coneeptl,I exiltentie, vt cxi-

,.n~nriil.ell:> ~n~n ji.lblhllti~, s

,4d ~QIJJij"NVifpJJ. Th.nG dicere , quud c_'~inft!<l~ {e}l ens prout .jicip::x41e,ns,fit genl1s in DGo, led .ex eo quod e~fi:e9ti~,J~ell[jalite rconucnir D,eo colligitur ,.quod j;!llS).o},tI;.m potefl eiie genus e~us :{uruptWol Hl.[,lla~a,[JrI1Qin~ fecundum quod eft IuJc~ptil1Utn e;cifh.noa: > &. exHtenti a proprius actus eiusens a~l~ell1 in ~ac latitlldme tWO en- getlUS~

,quiadhraqlf.en~ens :.' . ' .

. . Tmj,J ratiQ p. Th.ett)qui~omf!.ia,qu:£ [Ullt in 'I no J:;c:ncre cOilenit,ll\tiri:q~pdita.te,& difleriit lne!fc, ~tiF~lt 9.lilld.eft ~jre ~q u.i,~dle homil1is ,qllX ~.O!H~,1}1I,J!1t .in gener~anin1ilis,~<k alim! ell eflc h~.)us ho.f~nis,& illu~~e.[go <1po_q:et, qu,.)d qua;cunN; tunt in gcntre diff," ra.: in eis efle,& clli::l!tij1,_~~4!il}j)co

l1o~tler:~~,:&else~\~,~goDc· nocil: in gel,1~r~. : .. qOP'l~!llanc. x;atiqncnl inil:atqr,p[in.w .• Quj~Iol\l . f eqp.ll1lr, q u~,d-q\ q l:!~ ,~~ueniullt ill g~n.e;r<: ,'01 ~.J, ::4;~P'N in e{f~. ~Jft;nti:lL\'§<Jpc,~q ~!}t,~r,fe~q~N?

vetO ~ffl:rant 1~cl1I.l41.1£l1'eX1r..le~p~\l} ".ita,glJ.?4~~ :,,~dell1[pe~ie ~~~F\tia? ~ e1fcmia _d#er~-!,~Of

" .... ~

Pririlre.parfis.

cA ~:vllile fe.tluitur?Sccllndo infratur ilia (ecnnda conee>-· queotia,fdlicec in Deo non differr eITe ab cIfellti& ergo Deus non eil: in genere : Jaborarur enirn ead.:, ;:cquiuocatlone: U.l Ii loquitur de etie effenrie , hOI; ccrtudt,quoc! non differr ab Ipl:t quiddirare eriam in rebus.que ponuutur in przdicamenrc , & ita ex hac nou bene infcrrur Deii no eae in prxdic;l.men~ to.Si aure loquitur de elfe exiilenrie.ecia confeque ria no tenet, {utlicit enim quod etle exiltentia Dei differar ab exifl:entia alio rnm ,qua: poniitut in pre~ dicamfro,Gcut exittenria horniuis, & equi differ&t: inter (e)nq.,erO requiritur.quod eHe exiitenriz dit:' ferae ab ip(-l eflenna rei.qne p orurur in prsedicarne to,hoc cnirn nunquam probarur.P rererquam quod

B edam ill creaturis multi dicu'1t non difhngui I;!fen ):ia ab cxillcntiil"niij per ration~,& ramen res crea rrr ponunrur in predicamencovergo 110(1 debet pel' rf (;1 dubia Geut el] exitleuriam ditlingui ab eflenria probari res ita cerra.ticut en Demo nonponi in pra.dicamenro, Vnde Ioluirur ratio D. Th.diceudo, quod licer exiflenna non difhnguarur in rea Deo dill:ingnitlll" ramen per rarionern. &hoc tUiti'-lt, vt Con ueniat in gencrc, & differat in etle I crlicct, .dI£. fereudo pa rarionem, & n.in realizer .

NibilamilU!5 vis rationis D. Tho. valJ2 eflicax eft, ~ profunda. Pr<tfi.lFPolllt aute principiu1l1 ram lit .. .pra ollcnfum, quod genus non pOLell: dI'c aallSPlJ~ .rus.fed deber eil;~ ill peccnria ad differennas , per

C <qll~St;otrahi[Ur;!i enim genus nou m porentra , led in attn connnerer Iuas diftcrenuas, cum vnaqua!qi .Ipecies parricipet totu,quod actu eft in ipto gene-

-re.cotequenrer vnaqueq.tpecies habebir ornnes dif .fcrenuas.gencris.Sc fie llO erunt d.uerfc lpccies se .. .tire rt:t;Undmn diuerfum elTe,llu-: dl"':nri<E,llUe exif· :tenti~.Ergo (i differunr (tiquidem itul~ diueria; Ire;_,ics oporter qL10qgt!1US Iiz in poreuria ad dirferen .tia.s,& cofequenrcr ad diuertas cx:dt:l1J_ias, q~I;t: !C~ -cundu tales differerias conueniuut ipiis 'lKciebus; :Ergoiequi~ur quodrale genus non lit ad.us purus, quia efl.in potentia ad ditterentias.quibus cotrahit.ur,&.;td ~fle,qllod{uper').dditur ratione ralium ~ fercntiarurn. ex quo vlrerius tequirur , quod ncquc: ip(a ratio Ipecifica ~ qure conllar ex tali g~llere po,:" cefl effe.actuspums.fiquidem ell: coniunctus poren tialitariipfius g~neris; ergo tarn ex pane geaeris ,

[) quam ex parte [pecici noaefl actus pllrus;crg'? nee fibi conucnit eflentialiter exiltenria, fedparncipatiue,cl,li cuim cOllr;;ni,t e(fe_lltialiter cxil1:ent_i;&eCt a.~ dus purus,&ilc noo;eri;: diik retia inter Delll}1" ~ ,ct'e~tHr:a:"q»iain.creitura accidcmalitercQfiuenit exill:cmia ipfi eflcnti;e. Et fie bene [equirurex cq q:.l.od, ~liqtP.dponat1fr in gen¢re quod e}(i!tentia dift,;:ra.c ah dfemia ~ [eu accidentaliter. iUi coone.,. niir;8},' 3:(t~[S porus, fcdp.~.i:~ntiJJe ens. . . c' ~

; fTiIlle [91uuntur inltanti~ add\l&x. ,Ad ~:_e:q!~~ eli .. .cjtqJ.,cx, r~tioqe D.1b'.icqlli quod lpeci~§ FpnrffitF.

. JiIb ge~~re d.iffcra!)t Jecuodutl1 elf~ e{f~l~~<4~. r~ ,jii'IlIll. Ac-G::qmd.~ efi"e. e+i{l:eEltj~, .,qij'?4.:{fl~· ciebI,U; .. ~p~Sl conucnit ~ )~ c(;m[equemer ~ 8uod FX' . par.tegel)Etis Deus~ap.eat ali,qul9P9teUtialitatis s _ .§f, ,~n :fit a~us purus ~i~4e·:ve[ij il?-fcrtu~ J,q~q~.

. ~ O!£l'

.. - ~

·Difput. IVl

exiflenria conueniar jHi accidentaiicer , & ditfcral! ab ipfa ,

.A.d z. i1lflanti4111 Iirniliter. Refp. ex ratione D.

Th.reCte infe rri,<] uod fi Deus ponitur in genere licer non differat quidditas generic a ab efle effentl:1: .aEtuali, habet (c tamenpotennalirer adiJlud, &! confequenrer ad diuerfa elle, fine effentix,fiue exifl:entla:,qjke inueruuntur in iptis fpctiebus . Ex inde vero opci!tHeqrntur debere difhngni exiltennam ab effentji,quia non eLl aCtus purus .hoc ipfo quod habet aliqurd porennaliraris, & conlequenter participatine , & accidentalirer ei conueniet exiilenria, quod in Ientenria D, Tho. non ~ fine diilin- . chone reali exiltenriz ab eflenria .

..Ad vlW',llmre(p. Quod Iiue exiflentia diflinguatill' per ranonern ab wenda, Iiue nOD ramen quod direete probarrario D, Tb. cR, quod Ii Deus ponirur in geaere.oporrer quod genus non fit aCtus purus,& confequenrer quod exiflenria conueniat ei accidenralirer , & participatiue J quod eO: eodem -rnodo conuenire.arque creaturz , quod recundum D. Th. non fit fine ditl:inc!:ione reali inter effen-

< t:iam,& cxuleuuarn, &. i~a dicit D. Thorn. quod ea, qU4t ponuntur in pr~dicamento conueniunr in qaid:dicatc,& difieruur iecundum eife .

A R. TIC V L V S V I.

~~ d;jfinftwi:r compofitioJit inter attributatliuinst.

DE hilC qu~ruone[oletetiamtraa:ari infra, q. 28.agendo de relanonibus diuirxs, quomo , d.o diftinguaurur ab eflenria . Commodius tam en ;a.gittlr de dillinfrione arrributorum hie vbi trada-

'{:Iir de Iimplicitate diuina , ex qua dependetdiftin~ . c~io,vel identificatio arrributornm ,

. 19ii!lr circa diH:illaionem eorum.quz in Deo siit ad quaruor Iententias poflimr omnes reducj , Dux funt exrreme.du,c Ole dire . Prima extrema ali quam difhnCticnem realern ante operationem intellectus

. ponit inter e!rll~jam , & atrribura . Sic atrribuirur cuidam Gualrerio apud Niphum Iib.u.rner.dirpur. rj.capit. 3. De eadem norari {alet Gilbert. qui de perl oais loq uens exiilirnauir non effe ide rnpe rfenam,& Dciratem.nihil ramen tic atrributis Iocurus viderur , Erica dice bat relationcs difhngui numero ab eflemia,& dfe Deo exrrinfecus attixas, vt docer S. Thorn. infra queil. 2;8. artic. 2. Si Bon. Alexaud, & alij antiqui , qui propinquiore s fuerunr rernporibus Gilberri.Sc in eifdern locis docuerunr, quibus ilk, & ita maio rem noririam hurus erroris habere potuerunt . Vnus Vaz, l. tom. I. p. dirput. l2o.capitulo I .nihil tale Gilbertllfi1 docuiife reien, CUI aplaudit Granad. hie tra8:. 2~difpllt. 5. (ea.l, Sed cordatius P. Sl1:.1r,libro4· de Trinit.capitulo :1. ::ltldacia not at eos. qui dixenmt tales aurhorcs ·Thom~m , Hana. &c. impofiuiiTe hunc errorcOl Gilherro. Efi enlin non modica andaeia ad ex· cul~mdum Gilbertum tam Sana-os DoB:.[)1'es fuggdlare quafi id ci iIIlpo{uerint, pra:fertim cum .Vaz.predse fundetur in hiftoria Othonis Frinflllw

'--~

r- ~,' • .

··~'ttC~~:\~~;~~.~

.,. I

CI

I

. Artic. VI."

'·-1.,19

A genfis:lqui ramen non videnir narraffe.omnia • quz:

. . in Con cilia Rhemenfi vbi Gilberrus damnarusefl; .' rractaca JlUlt:lfed furnmarim ciecerpIil1e a1iqua, ueque ita ex propofito errorem hunc , vel mareriam explicaffe , quia 110n ira ad Iuarn perrinebat hiito-.

. riam , Iicur illi Icholaflici Doctores explicarunr, . qui ex propofito rem iflam rractauere , In Concilio autern Rhemenf inter propotitiones Gilberti expreise pooitur illa , quod rres perfone Iunttres res xtcroa::,& ad inuicern l (ubllanria diuina in nu ... mero differcntes.Sj auremnumero differunr i IubIlantia diuiua . Ergo realirer , Ez Sanctus Bern, qui przfens fuic in i110 Concilio cum alijs Epiicopis fYUlbolum confecit contra Gilberrum.in quo inter alia dicirur : Nee aliqu,tJ amnino resjiue lela/jones, flue prQpnetrttcs > vel vnilam, Aut ttlia hl!uifmodi dicantur JlJ,

B fjJi o«, qu~ Jill! ab lllm110 ) &.tMl fim Dew, Sentiebat e.rgo Gilberrus aliquas relationes.vel proprietares dari.que nan effent Deus, & confequenter , quod diO:inguerenrur ;i Deo . Ad hanc eriam Iententi-a.m,reduci potefi placitum Dur .inr. dift. B' ql1a:£l. I, ailerenris 1 nrer perfosas,& effentiam efle diltiudionem modalem.vnnrer rem, & modurn , licet id non agno(c~r in atrribucis.

Sutma.1ftntentia, in alioextremo tenet artributa diuina , nee per rariouern diRingui .pofle cum {undamenro ex parte ipiius Dei, Jed {alum diftingui ratione rariocinante , ira quoddinerfiras nominurn figni6cant~ diuerfa arrribura non habent pro 4ignificatoaliquid fe tenens ex partelzei.Ied {alum -connotant diuerfos effechis, feu parricipariones Dei increaturis.Ita refert S. Th. aliquorum opinio-

C nes circa hoc in r, difl, 2. qu.i.artic z.eamq; artribuit Auicene, & Rabbi Moyti , Q£_arn Iententiam videnmr poflea Iecun Greg. i01.diItS.q. 2.art.l.-& z. & Aureol. ibid.art, 6.qui Iolum videntur concedere diftio8:ionem attributorum quatenus connorant diuerfos effedus in creatnris , in quibus participitur ifbr rationes.no aute quod ex parte Dei ali.quid illis correlp6deat nifi Cola diuerfiras norninii., . Praller iilas duas Ientenrias extremas runt due media:,in quibus certanr tchola D, Thorn. & Scoti, Ad quas reducuntur ornnes alie , qnx in hac materia aJiquid addere voluerunt , Ied re non differunr, ornnes enim , vel [alum ante inte11eCl:um agnouerunt dif1:incrionem flU1damentaliter, non aEtu:lii~ rer, vel vcre aCl:ualem agnolcnnr liccr alijs norni-

D nibus eas nominent ,puta difl:incrionem virtualem emincntialem.inchoatara , vel (imilia. quod totum vel en ponere actualem difbnCl:ionem vel folum fundamenralem a parre rei. Nam ii nominatur difhl1Ctio virrualis,& ilia darur adu ante operarionem intelledus.actualis efl . Si non darur aB:u ante operationcminteIleCius, (alum fundamenta~ liter clt,aa[l vera rarionis en. Igicur Scotus nrijs locis celeb rem illam difiinClionem ex oatma rei inutr.it,quim in attributis diuinis pofuir, & in gra-

. dibus metaphyGcis,& in alijs,quf in [chola D.T.ro~ lum per ration em, feu coceptus !1ofhos albaljt2r JiflinguuDtur in re allteffi rolum err virmalis, ideO: £uodirnemalis) feU eminentialis . .difl:in&io., qna~

Ll tenus

[Jet

tenus eilrtn1R)tiiuimt t<lIltre efhrn:rrjtumti~ ~·v.tP~l\ bdadn~lJeaui ltwnfumentUlll ad :diftingllendl1liIl' . iniJwat1!tilillta.~. iq~~tiS,ptrr' \7l1icaa:n:mi~~rn . ' cUlinelltotn ial;ic eaiqUa'lIl~ creaei sdi U~ ip.tr dil1.Ut- . aiooomiD" hac .clifiilltliuueJ e!'{,mn! ~a' re I vidend us

dt 5cotdn.udifl:..2.an. §.StHhicrdl4f .i&mjLS.qu~ +.&qu. 2, quool iherj~d fiaem , :&:in\r:eport<1t1s lnl..ilill:.26JljP.'!Z·& d1l't. 3rQ·z"&7. 'mer .. q;hj.tqna.t Ioc:wirruAr.n:;tin us. inraonIDlet1tavi js:Sireihdd{lt"" ma~ibus,:p:ag .174·

jPf_JJigtml~ auaem :rnuU6 'ffrOeen~ $t:v::ri ~ tandfrdt.,qtloo Scorns, &,eitIS EChola fcHurn aijr.nm.. ~itquo~er:a.difiim.'ili.ruUs.,((jliah nealis, i;:,pM:io-

nis, in OO!IlO1unj ~nirn JoqullIK!o.om nis .Q#lintl!io j

qure rationis nem eft 8.ioittw.exln:Gtll~ r~iJ 100 .:ilpat-fe,(lej;feu,'ltealis. 'Ca~nunlub .hoc g~nere dijtill- n ~is ... !eu:a_rnrtt rej;p4JreSlpon1ttpeci~ u fuJautium quod.JdiuedlhioGellliqzJati1lUelliuIltut,no ~tili'3tiIinmrfu~M[J&e potiit., appeH~m Scqr . .tnon ifumtir.3!exn ~ iliRinaiwem )illam 'G~lfotIma" hs:.efi;;lcu>f::\:wmr:a rei}vtpntet iln .,d1ft . .2.lq.·il Ak n'iilm Antetin .",hi ihpm .l~lle: fun. bocg.eMre .diftluiairrmis ip3rte.reITponunturin rcAgl~9cocFqu3.tuor Ipecies kiljcet giflilIITiolrelllis, ::qua:::timpHcilo ~t.,!&p.oficiu,e;e£l: ;d,ftintlw"''1lJ a: !is·jn'M!h.inmimer

re m,ar n~Jtl,\v(jJ r.em,iSomodum. Se ctJl~dO eft .difl:in .. ilif}.et'(~ra.rt'li;t;ettj:NIiihndjo:£o~lis,rqtla~ dillinttio t!!fentialis·.Scd tres ~ltmHt'na:n·t:lm)rtJt1t difhnfu one SIp ofi I9ll11: JquamltrORliaenftimt:es.,l&:J&,. lum((!onJifunIt-.m bmc, qu6d41JiqtlllooedeaihduDl KnrfuxtUi:I:c m,: mate ria1ittt;&0emitmti tn: ,nan tJamtllll ft=,hrclmiuPt.fin;undlut)!omnern ragienetm., ,f,Cf'lrO il- C ia,~ 1:jua.'ie:uonindudullt ,!fcn nonidemrificantut:,dictUlburldi£hingUi,.&.llui;ui:pa.rre:reiJimlenttur"> quo.drlfnoo mclndant ft'Ulildllm taWnllrntioffem IJclu:l ilbn:J;teiilL1i.e.r;& emitattu!:::ridenrifiaeotlIr, dicaur ilia'llOtlIith:ntitlfS.>.~illil1Jfti€) dpM'te· ttei, :fe~ e.X'Wi.IIlt>l:t.o. Edicfenteniia'Sl;otii potiuH!Onfrllit

iN. Ll~ ~rbtil!tat~Ejuatn.indilter,fo-fenruQ:com~ mUllitfCiltelltm~{ol urn enirn appe lb:t dj fb nEtio nera e;Xl1:ntlnl m+quirlq"id;non ell: irtclu!ioleit identiricario "lUiLfS cnin riii'o pro .nliqua1la.tte , fell (ecundum aliquam rasiorrern.anre confiderarionern no-

ftri intdletl:us. 'Quod 'tandemScor. vocauir diflinEtiollem virttJ.1fern . 19itur apndScor, dittil1~ €t:iot;xrmturat:ei fohlll1cOllfillk 'inhoc ,quod l p:ar.n: rei verificetirr a:1UJuacolltradi6:io inner aliqlra,fi"u~, v.g_ quod mre 'P.,zrer fit incemmarucabi- 1) lis, .&e(lemiacommunicaailis .DifiinCl:iofonru~

lis ell: quando tlaturiib cOll.tllldittiointer duas to:rUlal1[ateslDinjnttio~rreurh!is quando danrr in-

ter duas naturalS, {e:m 'iuidditatesfJ,U2 'tales.natura, &fOrtllali1:ateS alias.ideneiticenmr in aliqna errtitare, fiue 80t1. An ver&.dillinCtioformalis., & ex narura rd fmrdiucr.f.:e, ~n .. edncantur.ad vnam eri1.!ll ilrteripfoss:codtt<1S dl dilIidiutU ,quod noll mUhulb refi:rt .

.Edi,erg.) coNigit Scot.attriblitta ill diuinis de ... bere diflingui exnatur1. reiy &: pra:lertim perfonas ab!.: iTc:nria. Co 'q~od in iais 4tttID11tis funda.Dtu r;co.. ttach.;t:otU etiBm fcdllfa vptr.ati01ie "lRneUeCtllS )

nanHi:p:rtreTeii6Iius procedit .per ,irtteU eanru " :&. non per voinntarem > & Spiritus SanCius e .cot1tl1a,~ El!g@-in'lntc lJ.t::L4;u,& vo1tn~t:a!ie. daeur ante noftnun concepturn i i urhciesrs r.ac10 diil:i n6ti Ollis) qu.iadatUi: .fUtiicieas,[arioCOllrr3UWonis. Et .eedcm modo po>teft'IiLl:ridiimi1J~ ~oDtn'!ditti? in alijs .amibtrlti~ tiam:v. . .g .~e!ttmle ricordiam Deus non. ptH1it ~ .& pOr:1uflitfampuniq:-er imrnenfirarem ..:l:ifutin ze .. lliliS,l&tlQQper zeernitaxem., vel ·bonr.:.rem~ .&.ad haac-vnioam ranonern reducirur tQtcuui:fLmdarueo"o l:tUl'rScmiadponer.diuniftllfll diflin8:ionem e:l(:na., eura f.ei '!mer .arrributa fu:ut inter g'1nus, &-[pe.,. ciem , lieih:non defint,aliqui 'iuniores qui differen ..

ri am ponun rimer a:nrlbum inter (e_,. & cum.efl'cli" . ~&litltUr perfonas'relpeCiu eH'emiw)&4icunt in .. WNm.tlibuta null am datidiLmn&!ioIlCOl,nifi perra~ rionem,'Mer eflenriam vere., ,& personas dad di .. Hin&onem ante 'opus inteUertus ~& vocanrhanc diflriruftionem vj ttuait:mN Llll:lin'.ordine ad .huncefs iettumqui ·efi. .conrradidoria verificare in~'1:& aure ,oper.;ltiooc:mmt6Hedos idem facir quod .ru-. Ihlliftio realis .'~a1l1 contradiceoriarumverifica, tiorren» non.inueriiun tinter attribara.ficurinrer .ef.. [elttiam;1kper{onas~· quiaerfentia eft comrnunicabilis non pertona , Sedfic ';IeL! Scori .fementia,noil recedunr-vel nihil dicunr . Contra eos agir.P. Alarcon rract'5 .dc T rinit/difp.-l.c. II o. Nos in materia de Trinir.Ex eo autern probar.Scotus, quod eft difhn&iOlclfe.ntiali.s)llUt fo rmalis 4 parte: rei inrerarrrib uta di ui na, q uia srrrib ura ift a di ue rf s de Ii nirionibus deriniannrr ) cfk diuerfis ifortnalitatibus .confiant,<l1io'cni m ai 000 definitucbonites, ;j.lio~apieria.alio itrlhria}' & h'oc 'exfe an.Tieopctationem inte]ledoo.,. ergo i:.paracl:ei fondant iih diilinCi:ione Iormalem, 'V,,!.efl~ntialem .. kaqut: rolum.ietcndie . Scot. probare nega~i0nem :idemira.tis inter artri- . bura.quanturn ad -narurarn, &.foTmalirtltcm ralium atsribucorum , quia f:cilicct fecundum bane rationem.nomdentificanrur , Iicet Iecund.lUlHealitatem iJU'ntlfictmtlr.

£fLl1uemalia Ientenzia media, & quarrain ordi- . neD.Thom.& communis inter TheologosJ C[ll~:af .. firrnae difl:indiCClnem illam ,iciLncn identiricatio, he]]'l Scoticarn non coniliruere aliquam crliHitk"tio..

. nern in re ~d:l!alem ante operanonern intcJlea;llS, fed Iolum eile difbnCl:ionem erninenrialern.Icu virtualern fundarnenralcm non vi rrualem a8:uale.m) necactu dari nifi.per operationcm iutellecrus.cc fie Iolum agnofcir duplicern Ml:inetionem , fCijj~el: ra.tionis , & realern includendotiib reali .modalem , modus enim Ell minor enritas quam.accidens in h~~ rClls,& id.el1 dependens a re.modificara, quod ;)er . fe iplum , & non per fuperadd tram inherenti am coniongitur , & ideo. dicitur identincati cum re modinclta realit~r, leuefr~ ~adem reatit~, q\IJia ;non diftinguitut rcalitr:r licet fit dJlljn8:11s modus" ;& hums ratiodl:, ljllia:J1 mod,.Is non per feipfilm immediate, red per aJiqu€'m (up~radditum rl1Odum, vel ra.i;ion~m inh:oeren:r, !equerecur proct:ffils in infinitum,nvim nuius Je iHo modo,i~ilinh~r'entiame.dianre, gtla inh~ret inquiw£Ol ~.per [e-

fplum

Difput.IV.

, "

Artic. Vl~

131

ip(um vel peraliu~l inhereret, ~ ~cin infinidi vel 'A nern noflram dillinguipoftitinternaturam,& per-

delleoiemus ad aliquem quite iplo rungatur, & hoc, fonarn , fed quod nulla ratio, ideft nullum argn-

vocamus modum.eiutdern enim rarionis efi modus mentum, ve 1 ditcurfus ralem introduceret diuifio-

inhorn:nciz, leu vnionis, &alij modi. llIam autem oell1,qua: diuiderer inrer naruram, & pertonam, {1 ...

dilliocuonem ex natura rei qua: nee fit realis nee em: Gilberte obijciebatur.In Concilio quoque Flo-

mod .. lis)negant Caiet.de ente, & effenria cap. 6. & renrino [xp~ dicitur hypoflhafim a natura Iola ra-

commnniter Thomil1:a: ad r.partem.quetl. 2!:l. ar- tione ddlinglli,(eu a relationibus ,vt {er.'7' 18. I9.

ric. l.vbi videri porefi Bariez.Forres.Nazarius Zu- Sed eit aduerrendum in iJ1is fe:llIonibus nihil defi-

mel, Suarez lib.i. de dfentia. Dei, cap. 10. Vazquez niri ~ fed ranrurn difpurari , vbi vero efidefinitio

tom. 2. in I'. parrero, difpur.no. capit. of.Granados [cilicet in litteris fanda: vnionis nihil de hoc dici-

hie traa-Jtu 2. dilput. 5. & alij plures, Er iie affir- tur.Definitur quoqj in c. JamtJamm, de Iurnma Tri-

rnant illi authores arrribura diuina nuIl9' modo di- rutate,qt:od Deus efl omninofirnplex vnd~ per di(~

funglli ex natura rei/cd Iolum per actionem intel- curium inferrur carere diftinctione.vr Ilanrn dice-

Iectus cum fundamcnto in re • rnus , Hzc autem eo retnli ~ vt in verirare eonfret

Ex D. ThQI'iI. habcrnus iattributa in Deo , & per4 quomodo hec conclufio ponie in Iacris Concilijs

{enas non dil1ingui ab eflenria nif ratione vt late ' fundari, 'I'd oppofirurn cenfurari ,

tractac in r. difl.a .qu, I .arnc.j , directe ramen con- B Furutamentum aatern conclufionis optime deducitra fuoda.mentum Scori , & coniequenrer eontratur ex duobus principijs Iciticer exfumrna Dei Iim-

diihoctionem eius ex natura rei loquitur 1. part. plicitate~& ex ipfa infiuitate, & ratione adus puri,

qua:il. 39' art.·J. nam in 1.. argume nto ponit [un da- Ex [umma fimp licitare de ducitur argumentum ~

mentum Scoti , quia Iciiicer affirmatio , & negatio quia Iumma fimplicitas debet excludere ornnem

non verificantur ~imul j & Iernel de eadem, & Rei:' modum,& rarionem compofitionis , fi enim a.liqua

pond.quod ill quantum eilenria, & pe non a in diui- non excludit pro illa parte.non habet omnern tim-

nis difterum Iecundum inrelligenrie rationem , ie- , pliciratem , fed aliquid Iimpliciraris ei dedi: ergo

quitur aliquid poKe atfirman de vno quod negatur edam debet excludere omnern difiinCl:ionem co-

de alrero , Er vberius tradit eandern doctrinarn in rum ex quibus conH·at,& qua: fibi conueniunt, Pa-

I. dill. 34.q.l.art. r , ad 1.. quibus locis ad conrradi- tet contcquenria, quia impoifibile ell, quod aliqua

€tioncm ittam affirmacionu, & uegarionis verifi- qua: funt dill:incb. conuenianr in aliquod vnum , &

candam docer [ufticere dillioaionem racionis , & Don faciat aliquam cornpofitionem vel (altern ag-

fie aperre conrradicit Score qui ex hoc fundamento greganonem ; aggregario enim minus vnirarisha ...

verilicandi conrradictionem , dilhndionern illam ' . bet. Et ratiodi quia quando aliquod vnum r.dultat

ex natura rei/eli non identiratem inueuit , C ex pluribus eft retolubile in illa , qua: enim conue-

Di,u ergo Prim" inter attributa duuna non porefb niuntin aliquod vuum.remotaconuenientia wlfol ...

poni~6ue aliqua difhnctio realis.pofinua realis.fiue uuntur : ergo. omne quod couflat ex: pluribus refo-

modalis Iir.Ef] contra primam tententiam, & com- lubile eft in illa : ergo etiam eft cornpofitnm ex il-

muniter flabilirur contra Gilberrum qui (euiic re- Iis.Patet confequentia, quia omne quod en relolu ...

lationes eile aifixas ext rinle cus e tlentiz , emus a[- bile in aliqua ex illis componitur.cum enirn omnis

ferrum D. Thorn. vocat srrorem 1,Pa.rt.q.lS.aru,. relolutio tit ab vno in plura , impoffibile ell, quod

& reuocaturu fuiile in Coucilio Rhementi. Ve,uLU- refoluatur in illa.uifi coo Iter , & componatur ex it ...

ramsn in aB:is Concilij , qllX nunc habernus nun lis-ergo oportet quod non fit Iinnrne fimplex quid-

ponitur exprefse , quod iola ratione difhnguanrur quid ex pluribus dillinCl:is conflar.Ec htc ratio pi ()-'

effenria , & perfonse , Et licet in ,ymbolo Bernardi cedir contra omnern diltiuctionem realem , fine lit

ab ipfo,& Epitcopis compoiiro in eodern Concilio modalis.fine realis.Iiue quocumque alia modo n~~

dicarur , O!iPd null", relasienes jille prop1W4leS , vellim~ rnmetur, quia hac ipfo , quod cit aliqua diilim'iio' ,

uues PMldl1Wt, q!i,~ [tilt aem« , & 1101/ jillr DelJ5 ) ramen qualiicurnquila fir oritur in eo.quod ex illis conllat

quod fint Deus [alum realirer , vel modalitcr ibi aliqua rdoimio,& confequenrer compofirio , quia

non dicirur , Neque illud iymbo]urn acccpt¥l.lrp:'o':':' quidquid eft reiolubile in alrqua eft cornponibile

fuir l Concilio vt docct Ocho frinfillgentis eX'".1~> D ex illis.Et addo quodfi lint plura etiam fi noa com.

id habetur torn. ~. Conciliorum in 2.. parte rub Eu- ponanr.ted dd'bn8:a in re maneanr.ficut Petrus, &

genio 3. in Concilio Rherncn. Ccterurn vt ibidem Paulus qui lunt diftinCti, & no coponunt eri:i obdE

dicirur,edl Pontifex illud lYlllboluLn non definiuit, {impliei[atij& vnirari, quiafirnplicirati non [o~um

, ,vtporc feorlLIEu faUum i Santio Bernardo> & alijs obli:ar compolitio, fed etiam mnltipliciu.s, ergo

. EpifcoplS fine imeruentu Cardinaliull1 qui ex: hoc. ponere dithncbones fine compofirione nihil iUl..lar,

lIlUlu1ll1 indignati (unt, ramen circa vnam ex pro- lieer aliqai lie eJfugere veIint argumentum .

pofitionibusqux Gilberto obijcicbantur lie POll- Ex mjiJZirale aurem actus puri i<km ofl:enditnr;

.~' II tifex dd'iniuif; N e aliqlt4 nrlj~ i" T he~logut inter per- quia actUS paras eft ille,qui caret omni pot~ntiaJi-

) Jimam> & ej.:miam drwderet,ne ve Deus diuma efimri'l di- tate, & fie nulla perfeetio potell ei delle, fi .n. ali~

<'it o1ereCUr ex jtt/ru avlatiui riWtIIl11 , frd etlam 1JOmjlwilll (6- qua defiterit in potentia ad illam,& fie no edt ac-

" cut homo dicitur albus albcdil1c ) hon ramen dici- tllS purus .1g1Ulr qUa!:cumq; perfectio, q~ conci.

'" rur il'fa albedo Deus aurcm dicitur lila dlemia) piturin Deo,vtactlls pums concipi debet,vr inclu,

,,,hi !lOU ell [enrus Pootificis; quod neque per racio- dens omncm perfectionero in ip(o conceptn actus

L'l 2. pLlri

i:.

"

c '

rl~ri,ita quod ad nullam ll~i~l pore ntia, ergo U:_ v,i

, i1hus conceptus adus plln a nu llo _attrlbut?, fe~t perfdl:ione d,fi-inglu poedl:, narn [I.Jn re efler ali'quadi[tina.io~ in re 11~C non e{let~llud, & rame~ poHethaben.! if lud, quia ell perk01O, &_ attnbutu • tibicooueniens, ergo cJ11I1 porenrra ad illud, quia ilJuddit::ltur d1't: in potcnna ad aliquid, quod adu non habet illud~ & poteJ1 habere, ergo Ii datur aliqua~n6tasin DC~Jql~;:r diJl!oguitur in ~ ab ;liqll~ 3tWbuto]vel p~r,cBlOne, m re non en IIJULi armbuwtn,& conte quenter de Ie talern habirudine ha .. betadillud acrriburum, quod de Ic no habet illud, &t.llllenpoteH:habere,& Iic de fe non elt infinitre pcrfcCt~on,is fiqnidem ~e [e eft aliquid, ali I?orefi adiungl aiiqua pcrfeciie, & fie de fe deefl aliquid, quod ptr addiriouem alicuius dif!:inCl:i ei eoucnire Totdb& fie ncq, eft jnfinit't pe rfeCl:ionis,ncc aCtus Vurus,~<e ratio Ji vlrenus pencrrerur enam oftedirlqnod non {olun~ marerialiter , & {ec~ldum rea" .Iitarern,fed et1am tormahrer vnurn artnburum 1O~ trat in confhturruum alterius, inquanrum de eius .concepru efi,qllod fit adus purus , & de conceprii a8us puri eH indulio ornnis perfectionis, quia. ex dfeDtiaJi ratione fila ad nullam efl: in potentia, ergoe! cfTell[iaJi ratione nra ad u omnem perfed ionem habet, & fie non habet locum ilIa nonidenri-

[as, q\lllll Scot. rn r.; ipiaconfiderauie • '

~ed dIm: hanc ratioueru nirnis probate I ex lila

cnim videtur (equi.quod rota difhnctio arrributo'ruin ell ex pane nollri intcllectus non autern ex : ali quo t'l1odan1ento in rt)iquidcm fi res iJla rangi, tut,vt efl: aCtus purus non en imzginalJiUs ibi ali- ~lIadillina_io ~lpe&u atrributi " iet:l r~rft'a-ionjs

-nbi conuementns, ergo tora di HlIl alO fundatur ex

parte ipfius inte llectus non ex pu-re obiedi , Adhoc ~xplica.nd\.lm •

Oi(OJ~(~fldo: Inter arrribora diuina, & effentiarn

c datur dilhnClio rationis ratiocinarse, & cum fun,datnento in re , &, non [oltlin r arjonis ratiocinatis . - Et idcltl cit de relarionibus , leil pc rl cnis reipectn ttrenti:t. Ha.nc conduiionem docer.Si Th ill I, din. .a.q.i.arr. ,_&_1,p'~Pl·ar~'4 &:l17_de potcnt.ar.2. -vbi ofleudit diucrla nomina diCta de Deo non efle ,fyn()llima (& idem ell de concepribus ) r(~ eande 'rem. qll~ Deus efl diuerfis modis, len rarionibus 110'11i~iclri • Eandcm Icnteutiam cornmunirer (e~l~[lflCl1r Theologi, EI Juvd~memllm en, quia res i1-

la)ql1~ en Deus haber infinirarn pcrfe ctionem, & fie jlcet fit vnica, & fi mplidilma, & no ramen potdl: adxqu:tte concipi :i nofhis conc.:eptibus, q~i fpecicbus ctt:arUrl\rtdm vtmlnlr ad teudeoduOl lfi Dellt11; CreatH ra: allre joad.:equ:1te, & Ijmirat2 par- . t1(ipam perfcCtionem diuinam, ergo per iJJas non poteLI: pcrllcni re in Deu!l1 ada:quate,& fic oro net plures conceptus nlllitiplicare ad attingclldii perteBrones diumas , & fie ex cllljn~mia diuinx pcttt-ttionis, & limitl' ione noflti intclltdus prOlle· nir ,& fun datu r ilb diflincbo ,& pi uralitas concep!l1!JiYl , V nde. D,Tho.d ~ - c'tara fic eonclLHtit . O!!_u1 pIHr'l!iw dtt!r!!m f aliomllll noll tantam es1 ex par,c im ~(/erlus Henri Jrd eri,111t c,'( pllm ipJiU! Dei il1qll.1l11um fUll

PrlnrarPartis .

A ,ptrfe8io fitp£rat Vll.1mqfW1'lque cottcc~fionem noflri:imeJ-., , ,kttus, & dc~ pizl1<11ltlui tjEq.l-tHIl ralioMW ,ejpQvaet .:Iii .. ~ qrud til re, q/l.J) [)t'!JJ eft, mil quidcm plt!TI~!itl1S rei, ftd ple_ na {iL"Ifeit/O) ex 'j!C4 CQnlillgil, vC emut: ijtl~ .onceptionts ei Ilptelllflr.

~ Vi ampliu$ hoc explicerur aduerrenda funt duo. :

Pri.mum, qu_od dithnB:io, qua: tic per iUtelleauln~

, vcl.pote tt fieri per aCi:um iudicariuurn atlirrnando, vel negando dJihnctionem iprarn : aut potd1: ned per Iola appreheiionernvqua vun accipirur reliCl:o alio.qua ratione did toler, quod abtlrahcnrif non dl: mcndaciurn.qura i,ilicCL: 11011 ell indicium, neq; iudicando abftrahut.ted apprehendendo vnum G,,, nc aho.rnendaciu-n autera non ell nifi In judicio" fiClIt enarn kni"lls accipir vnum fine alio1vt virus colon:m)& non (aporem , Difhndio primo modo:

B facta ii vera ctret cum fundamenro, requirit, quod, dillinEtio de cur in rc, quia. veriras iudicij fit per, adequarionern ad id.quod ea in re, vude fi vert iu-, dicanrur aliqua dithngui oporrer, quod in re rahs ,dil1in8;io fit alioquin Ialtirrn eric judicium. At veto. di!1inCtio rarionis (ecundo modo idef!: per appre-_ .henfione non requirit, quod in re illi correfpodeat difhnfi:io,(ed Iurficir.quod djuerfitas repretenrata in conccpribus apretur ei, quod eft in rc, Iiue emu diuerfirate id habear in Ie, fiue non. QQare difhrl": dio rarionis tunc em fine fundarneruo, & per rarionem ratiocinaure.quando conceptus fum Iynonimi, &idii quod reprasenratur in vno reprefenrafur in .ali%Jiitl; ell: repetirio conceptuu, vt cit ide dicirur de (e ipro , Dilhn6 io autem rationis ratio-,

C cinare.fe u ell tundamento in re eft quando dinerfi conceptus non eandern rarionern repetentes , fed diner/am) coaptanrur alicr,j rei,licet non modus iple diuerfiraris, ['Ib quo reprsefentantur , hie enim folum (:Q: per rarionem. Ad venfic~ndul11 aurem id quod concipirnus non requi ritur, quod modus Cognitio0I5 etiarn reperiatur in {ubie8:o, (ed [Olll id, quod rener rc ex pane rei Cf'gnirx,licut res corporea) &; materialis cognofcitur modo inteIliglbili immareriali, irno ha:e fillt caula errandi pl"wni., ,quando pofuit id<ras Icpararas , qnia exrfbmauit obiccrJ. eo modo debcre rcperiri in re Iicut ex,

parte inrellectus cogno!Cunwr,vt aducrtit D_ Tho; 1. p. ql1;~ft 8+ arr.r, Durn autem concipirur aliquid iimplicl apprehenfione, diuifio couccptuurn non tenet [e ex parte rei cogllit~, led ex parte mo-

D di concipicudi.qui non pOleH torarn rem adzquarc pro omni parce, & ita coneipit LTlodo diuilo, i<1- quod in re ei c0I111~nir, ied non eO modo quo con·uenit,idel1 fine diJ1ind:ione , Cum vera altquid iu· dica.tur ciTe di!1-inctU!TIl ip fa dillincrio eH: ex parre rei cognitx,gllia lie iudlclrur elle, & ideo opp{)r~ tet, quod in re ci GOrrc:i~~ondeat , '

SeruI.drul7, quod adllcrtimus en, quod intellectus ill ifl:a difbnct10nc ra~iollis per apprebenfiooe, ad~ hue duplieiu: r rrocedit. Primo perrotalem, & in-:- .' tcgram pra!cdionem,id (juod vnmn,quod pra:(cin~ dimr aeru nOB indudat .aliud a quo pr::ejcll1datur, fedid C'xcludat,qu6J remmcat ill pQ(e~il ad illlld. Et huic pra:cifion..i} [dl abll:radioni corre1p ondel'

Call·

, _c :'lI. '-~

, "

" ,

contr'aCl:io quando per additionernvnius ad'alte~

rum detenllinatur ] & conrrahitur id] quod przfci-

fum erat. Et ad hoc requirirur, quod ratio fie pra;: ..

cifa aliquid de potenrialirare habear rerpectu eius;

a gllO preicmdnur ,& i qllo potell conrrahi ; nam

Ii 'fit PUfUS aB:llsaEtll-includit iliud , & non poterit addrrionem rllius iu!cipere ,& iimiliter non debet

efle rran'cendens , quia fie nihil potefl relinquerc,

a quo prelciudarur.Iiquidem in omnibus irnbibirur,

& rranrcendir per omnia. Alia modo dilhnguitllt' vnusn ab alio non per precifionem rm:alc:m,led pe-

.::s impliciturn, vel explicimm.ditlincrum, vel confuium conceptnm de eodern . Qua: enim inconfufo fnmrnllllmr} ibi acru includnntur , non in potentia,

fed ramen non explicanrur , neq. exprirnunrur dif.i:inCi:c,fiellt cum virus a Iongc vidit plura.qua aan ibi runt , (ed non difcernir illa difhnguendo , & eX1 plicando.fic inrelledus potefl: aliqua aCtu actingere 11.10 COllccptu no ramen explicare.Sc ditcernere.ted

per modum confoti reptatentare, fiCllt cum accipit torum aauale, v.g. dornum, & non dum difcernir, neque explicat partes. Et hoc modo diflinguitur includens.Sa inclufum.rorum.Sa parres.rrantcende-

t!a, & inferiora , quia. hac omnia non prefcindunt tall ab alio.rernanendo in potentia ad illud.Iedin .. cludit attn ~ dicuntu r vero dillingui per conceptus, quia in vno explicanc.quod in alia implicant, & id.

ab illis, vt expricans , & exprertis przrcindnnt , fell

po tl us confundnnr illa ,ab illis autern abfolure , & iecuodmn le non pr:~rCilldlmt.

rgttui artributa diuina hoc modo per rarionern difhnguunrur inter {e,& ab eflcnt.a , (cilicer pa:nes impticirum.Sc explicitum ,non penes pracitionem rotalern villus ab alio , Et f~ljQ ell, quia artributurn quanrumcumq; diHinB:e concipiatur ab alio fern-

per remanet actus purus ,ergo Iernper includn in aB:uomnem pcrfectionem.quz Iibi potcfl adiuflgi,

vel conueuire.Se ad nihil manet ill potentia.nee per adduionemexrranci poretl cocipi perfectibile , Ied

ex Iiro eOllCeptu pe rfeccurn eft , licer ibi non explicerur tora eius perfectio . Nee poreft dici.quod atrribucum fie di1l:in&:um manet in potentia (ecundum rem ad aliud aztributurn.N am contra dl::quia'

lila potentia fecundurn rationern vel habet fundarnenturn in ipfo Deo, vel ncn r Si non habet, ergo' talis porennalicas eft: ficra,& chyinerica vtporc ca-

rcns firndamento, & fie remouenda , & fine ilb facienda ell ifl:a dif!:inGtio,nam quod fine Iundarnen- D to eft non conducir.Ied l'emoueri deber. Si autem. habet fundamenrulD in ipCo Dca, ergo Ilon re!l1a.~

net actus pums l C]1.l.ia de fe fnndat potemialitatem aliquam}& fepararionem ab alia pcrfd!:ione,& (eparatiunem ab alia perreEtione, lie funda.t cOl1cep~

tullll limitltlIl!l) & non Lumme perfecl:um ex pane

fui, fiquidem flll1da~. coneeptum com porentialitare,& exdufi'one alicllillS perha-ionis, ql1antum t:ll: de [e. Deus aueem Jie~t pofIit concipi conceptu limiraro a uobis; nOll ramen pOlea fllndJ.re limit3.tiooem aliqtll.l11 in ip!a re COIl;:(:pta, l'f:d Cl1mmam eminemiam, qu<£ adJ:q:']ari non pordl: vnico eOl1~ ceptu imperfcd:o ex paree lloH:ri . Ita.que diitinB:io.

~- -'Jl.

, : .~ Artic.VI.

, inter artribura debet fieri modomagis eonformi 'ipf narurse diuine , qu:rdl actus pUfUS; & fie re« mouere ornnern diltinttionemflind.:cam 10 poten~ rialirare, & cum aCtuali inclnfione omnium perfe-

.. Ctiollum Iolura difhngui penes irnplicitum, vel ex-

p!icitum, vt diCtum dt • . ,..... '

, Si au~em dhas: quomodo illa 0d1mcho reddat attributa difhnda ratione raciocina.a • ii zota dlfl:in~ aio Ie tenet ex pa rte modi cogrlO [ce dii' ReJp. quod res ipra cognica habet duo, 8, vnitarcm, 1~1'U1U1pli. 'titatem fummam, &: ermnci.tram perteti:lOnis ion4 nitre. L'cer ergo ex ip ta racione vrurans nuli~,in videatur fundare dilhndionem ~ red pouus omni diIhncrioni opponi . tamen ranone ernmenne habet non adaquan concepribus imperteB:is, & in adaquads, nee polfe vrnco conceptn ditcerni , & expli-

B phcan quoad totam perft:&oneru.Et :!~ lila diuerficas concepruurn habet fundarnentum J~ X. parte ipfius diuine effentire non propter porenriatitare qn:l. vna eius perfccno fit in J?otentia. ad aliam j ted ob fumrnam eminenriam tumpram comparariue ad conceptus hmitatos, & madequatos , 1 quibus eJ .. fet imperfectio vnico concepru poll', explicari , &: non pluribus •

, DICO vlum« . Non ell ponendailla dillinCl:io formails, fell ex natura rei, quan! ponit Scorns inter artribura.Ied abiolure dicendum d1:.attribura non 'diflingui actuali diflind.ione.ni li per Co nceptus noflros, ante 1110s vero omnimodam vrutatcm habe .. re,& Iolurn fnndamenralem difl:inCl:ionem. Fund.1~

mtmun1 Iirmirur ex dupliciprincipio rum generali , .' quia hac difhnctio non datur.mm Ipecialr, quia. at-

tributis diuinis repugnu. Ptimum explicatur fie, quia Iolanegario idenurazis ex parte talis , veltalis modi idenrificandi non futlicit ad coailicuendam difhnCl:ionemex natura rei, fed I <liuarur cum formali, & aCtuali vnitate , {ell identitate , & Illfficit quod habeat virtualem , fell Inndamencalem . Et ratio eil:. ~i.a vt derur difiinEl:io i parte rei ante operarionern intellectus necefle eft, quod ad:u. exillat talis diitinctio a parte rei, nam Ii a pane rei non exiihr , Ergo aB:u non darur :iparte rer , fed Iolum actu edt per ratronern fund:J.ll1enta!iter autern a parte rei. Sed vt exitlar dilbnttio aau). & de faEto:i parte rei non fufficirJ quod ex aliqua parce.ieu cOllfide!arione non ~dentiticentur ~liqLla>

fed quod ablolute non rd .nuhceumr J Ii euim abfolure idenrificantur Iicer non ex omni parre , [ell Offill: modo nondum exil1it ati:u 'dli1li1dio G-

elite COlmerfo. IT aJiquld ilt mum, & non multa no reqlUtlClll.",Y.ilOd 'm~libus modis fit mum) ficut v.g.lignl1m diCltut abl~lute vllurn,& non roDka, ticet partes eius non omni modo copuleutur, fed ioInffi per ext renma.t.: s ,& iiC\~t materia, & fo rma ei9 nOll lim omfllbllS modis vnunJ>L~d (olii per vnlollC~ Et hoc ideo eft,qll.ia qua.mdiu non tolhrur Op?oGtum vnitatis, [etl idenri[aris non wl!itur identitas. & e COllller/a ex eo amem, quod aliqlla nOll omni coofideratiuae identiltcentur , & omni modo, il tJ.n1 'n de facto idellcificanrrtr nondilm actll exi{ht diA:inccio, quia a.ctu datur eius oppOGtUffi)

lcilic":'t

o

134

.~reft~lII.

rei!. identitas licet 110n omni modo,ergo lila nega ... tio idenritati sex vi talis conf dt:rapionis,_i~ il modi, . li noo tollir identitatem abfo1ute~ & in re non po ... flit ahiolurc;& in n:di!l:jaCtionem!> aliasfi hoc Jufficere; ad tolle ndam vrutatem,: &; ponendam dit1inB:iOOt:U1 in re , nihil e/fet tirnphcjte r vnum.quia

. nihi[lde£hnurn~ quod lith ornni confiderarionc, «modo vaum fit.

TheBl; non. faci2.mus: vim ill non-line dillia..'tiouis,fufficit Scor.. quOdl1~ re fit aliqua ncgatio identitatisfuha1iquo modo, ex hoc enim bene Icquitur (jl!Manre ornne m operationem inrellectus hoc no ~11 idem cum illo rub illo modo,& confequenrer no indiget ope ratione intelledus ad talem no idenritatetn .I:\efpod. in hoc fere toram late re fallacian~ {enteDt:ia:Sc.ori~quianon dillinguir inrer negariol1cOlidelltitatis, vt folum accetlorre , & modificatC (e habet ad aliquam vnira.cetn ~ cui cooiungitur, .&. negationern idericaris) vt exercet per fe primatium.[uum effectum opPo!1c.:ndo re vnitati, mile ne-

. gat;io idcnritaris ie ha~t acce.~o~ie ~ & m?ill~ca~ tiuequando con[equmJr~& adiugirur alieni vruran in re.narn vniras, {~U identitas aliquoru in re ira fit hoclIlodo,qUDd I~Ol~ illo,v.g, idtnrificaon;r aliqua l'calite.,vei d(entlahter, fed non adxquate., vel rub Q1l1tUformalitate>iHa ucgatio iderificarioms, idef] rali modo (100. rdenrificari aliquid acceflorium.Sc <Ol1rcquCOS. eft adip!am vnirarein, & ralisnegatio inuenitur in re, ficut vnitas ad quam Iequituryilla enim vniras facir vnum, & idem in {i1ogenere, & fuo modo/ed non alia modoA~: 1 v non alio modo in ipfa vnirate muenitur ill ~e '. TU,AC aL1tcm.ncg~:" rio idcntiraris fe habet principaliter, & directe, -qnssdo nOtl, [equitu~ a~ ~liC)lIam VOl~atCm.J (e~ porius tollit illarn, &hc taClt ahqu am dd hnd:lOnt:} .&; qcando lie iunenitur ante operarionem intelteSus fadt diil:inEtioneUl ex Hamra ret, Iinrninns, folurn per rationem. Et eft tarna ditiantia inter uegationem identiratis priiuo , vel Iecundo modo rieur inter vnum.Scrnulra dilhllCtllm} &iclem. EI: 1i Scotus non velir nifiprimo modo ponere negatione idcntiratis.ncc carat de difl:.ind:iol1e, Ied tolii de nep,;ltionc ideutiratis quocumq; modo, adqnid ramus labor improbando, & fundandoyquod datur diililJCl:io ante opus intelleccus, ex eo quod vcrificanmr contradictoria ante operationem inrellcdus ? Nos ergo dicnnus.quod Ii Scotus no vult ratiOlv;m difl inctionis introducere , cxringuitur onmis conrrouertia . Si allte .. clit illam negatiol1e ldcn:iratis) qux cQolequitur:a.d al1quam vnirate111 hoc ipt'O,qllOd tit tali modo,& l10 tali,ponere quod :I1t in re aJiqua dHl:inCtio, in hoc ei contradicimus) .

, fI1 enim deceptio in hoc, quod omnis negatio jde~ tir.:Jris, fundct dillinBionem] nam aliquando ne~ gado ideo.tj[ari:; ~ rub tAli ~ vel tali modo cOOli. tawr) &. le quitur \'nitltCm,1l011 aurem toliir illam, hocipfo quod vnitas JdentJhcar vno modo, & no~ . omn;bus~ quare cOllcedlmus, qnod mgatio talis. id<.:nti~il[is ipllcniwra pane rei] vt rcqnifira ad talenl vi1itatem,& co(cCtrta ad jj)am, non tamen inu':llitul' a P;)rtc rei~vt (onftim~us difiinc.iOlle a.ctllJ

Prime Parris "

&. t.ollells vIUtari ,red hoc folli fit per rarionem CO"" Ciplenrem 111<101 negat'ionem identitatis per mo~ . dum duplicis rarionis.Sc confequenrer pet modum . diH:inchonis •

e Seculldum principiumcontra Scorusi [nmitur ex lpedali rauone auriburorum 'dillinorum, n3.[J'I at~ rribura formalirer includuntu r· j n eflencia diLlin~,&

. in ipfo concepru actus puti, imo \'DUm artriburnm in alio : ergo non habcnr formalern dittinctionem in re ex vi illius negarionis identitaris. Con Ieq, pa" rer.quia repllgnlt aliquid efle formalizer icier!'>, fell. inclufum in aliquo1& dIe form a lirer dillinttfl)feiL exclusii ab il10 - Antec. aure prob, quia elientia in iplo fo rrn ali conliitutiuo Iui debet c{jflitui per a.liquid excludens ornnem potentiahtate)& [alum di-

cens adum purum : ergo non folum idcurice , &. marerialiter.Ied ex vi ipfiusformalis rationis COnftituciu:e dicit ornne illud, quod perriner ad acturn

punun: vnde in ipfa forrnali ratione colhruriua ad nihil efl: in poreria ergo formalirer ex vi coceprus aCtus puri includir omnern perferuonem,& confe-, queerer attribura, qUa! funr diuine perfeccioncs e ergo a parte rei, & remoro modo noRm cccipiedi imperfecro non poref] dad aliqua formalis diO:in- 8:io inter illa , Qg_a: ratio non milirat iu predicatis crearis.que identitare habent.non tarneu (unt actUs. purus.fed vnu Ie habet in potentia ad alrerurn.ticut animal re(pettu ranonalis, fie cnim rationale non ell: de forrnali ratione animalis vel e contra : vndc fingi potef] aliqua diflinctio forrnalis, feu non ide-. riraris forma lis inter vnurn, & alrerurn : fed ra men

C in adu puro etiam identitas formalis darur vnius ad alterum, quia vmi 110n ell in potentia ad alteni, Jed in [ui forruali conflirutione habet ratione actus. puri.Ergo in ip:a formali conilirutione identificat . Iibi tormaliter ornne perfectione : ergo omnia. attributa , Et hinc efl.quod fi nos viderernusaccributa in (e mcipieudo aratione actus puri. non po!Te~ mus diflinguere rationes artributales, fed videre-. rnus ill:,l.s,v( pertinetes forrnalirer ad rationern actus pan. Qlia Veto niic cognofcirnus artribnta ex. . analogia, .& flmilitudine ad res creatas, in. quihus. diltinguirur illa diuerfarario artributorum v.g. ia.-. piel1li:l:,n1ifericordi£,iufhriz,&c,jnde d1:,quod cocipimus per diflinccos conceptus) quia afcendeudo. ex crearuns non paflumus vnico concepcu formato ad umilitudinem creatures explicare omne per-.

D fecrionern.Sc emiuenriarn, qUa! de in actu pura, &:. fic diuidimus conceptus , Vnde n.Tho.in crufl::. l~; q. I. ar.j. dicit. Q,Jwdillulle{IuHidcndxu,tmum 1l01J;~ patcH imponm: Deo'1u~J lion Jign~ficel faptell1JfHn,& botlilatcm,aut aliqrtid bUl!1jimdi,pd ftgllifiwa n~niumtfiDlll~. illcluderez ~fd Ji l>idem Deil medwntt com Cp,jol1t JI~Cf(fci'"' litet forma extra. vi!;0nem, n~m intra verbum non tormat beams conceptionern , fed diuina vtitnr) . impofl~ret llomm Den 1mej]'ant dcberet t1l!potlere plur.l n~~' min.1fopi(:!tui,-e)H!I1ilari5,&c. Et1ic· dllhnc(io radol11s. fundatnr in. accl,l non vidente Deum per e(fentiar;n' [eda.d in ftar perfccdonum, qu~ funt in crcacurIS~ quia incipiedo ab acw lil1rO, vidcnt in ip[o forrua]l. com;epru eius iotrarc Qll111eS pert~;Etio)1e$~& ;i,(t[1-

Dura.

B

.::. '.{

Di[put~lV.

buts. Nec-deberrruscoseipere.Deum vt a.ggrega:'; tum quoddalll .aiLUu&ar:llfQ:p<;:_rte6!:iomJlll., recundum di{lin&io~xn foI'ffi.i.:ietn earurn, kd eQ:' tan~ quam vnica ratio f9tmalis-,~U!l: omniaillaformaliter identificat, tl:¥S ue-enirr;liuRitia, qtut: en in Deo, vel (apientiaefi: d.u.p-:lc~ ratiofapientlre_,'& iufiitix inter [e"oniund-~ (00 vnicaratio fuperIapienne. idel] fuperiotis rarionis formaii(et" incladentis rarionem iuflirie , & vna ratio !i.lper iufuti:e includentis f(}rmaJitet'la.tioll6mt{apienti~, vt bene no .. tat Caier. 1. p. q.I 5"al't."5.

Denique hoc oilendi,potdl ex eo.quod verificatiocomradiEtionis nD in€ert neceflario dffbnB:i-oBern in re , Sed hoc commedius dicemus folRendo argumenra,

Solll!$tur argument.:t •

PRO jemrntia Sttltia-rjj\litltrl.ab Aretina vbi Iupra varijs, A-uthoriratihus > tUrnScript-tlra:, tum Santtorurn. _ Ex Scriptura ndmRom, dicirur : lll-uifibilia Dei per 1M, CJ-'I,~ fac1tt Jiwl,ilttelieftti ca11:(~it:i:utt-tm' ,iJla -autern inuilibilia Iurrt arrribnra effentisIia, n,im per(onali-a excreaturis non atringuntur , Ergo arrribura dieeatureiulra ab Apoftolo etiam Inquanrum con[pe&:ll-,-ergo non [alum vr fi-8:.a,&: per raeionem, kd ex natura rei p IQ.tR f unt . Etfimiliter ad Hebr , I I .. dicitur ~ ,F-itk rrredinrno 4fJmw~jk {.wAIt Vir~ DIl~,"rl f%ffluijibilihlf vifr~ilirJ ,fier-em, ergo ex parte Dei (unt pinna dnuilibilia. loom ApElilo .. I us r..cu! C~rill_th..~. fltlfontnei _)"110flrt n~fi !piritu5 DtI, led !pinru.s Dei viciet,& cognof~ intuitit~ D~um,ergo etiam illtu,i-trrue 'Uogtl.0k:it plura, dicit enim ApoJlelus,·~ _film DeiJin .plurali , non-quod eft Deiin~ng.ulari, e£god~turaliqua pluralitas ex natura rei.iu Deo., ftquidem pocefUntuitiue vi~ri talis pI nralitas; quod entm iglillitiue videtur a parte rei cll. CaJ1jirmatllr, nam Diu. Dionyf cap. 9. de dininis aomiuibus cap. fl. im-qnit 1 Nunc I1mcm ;pram diuinslm aJuriwem---non wzti.uicnem qtlJmd-aHI forer -i-n({lm~c~tftbil;. i.delllitatisfufoifCII1JrJ' ,f~d vnitiudt1l ,iJ-e§t mu.ltlpucem !onrwioflCffl, &mll[.ti(nr11lrs mult-tC (IECll1IrliTalis ornnifl~ p:(lC~fJi()11eS. Ergoigno(eit Dion:vr. ali .. quam alterirarem kcundum mulriplicem formaotionem in Deo.quod vtique fine ali qua. dil1inEtione ex ?~tura rei Ha~e ,non porefl . Item AuguR. , . de Trinir, cap. 6. dicir . Quod alio Pater eft Deus, alin eft

> Pl1ter,n~mefi Deus c,ffemia JiuifU,ejl: dutem Pater pdMTnitate,ergo inter patemirarem.Sc efienriam aliqua diflinB:io darnr, quia ante .inrellectum habet e-Ik-ntiam,& pareruiratem.Sc ilJaeH Dells,acPate-r-: Ire Hilar, 8. de Trinir, dicit, 0,md IIn11- rfficit rredtUYlTln 'PvlflfJtM,ftd p(Jlif/llh ergo eO: diitm8:io inter potenriam_,& volunratem.quia ill-a efficit non ilIa. -Denique Anfel. in Monolog, cap, I. dicit'; S'ptritflm Si111- awn 1lon itlcrrco jC iNtcllig-ere,quia ,fe ttlfltft , red idcirco ft dmare~uia fl diliglt, etgo &1 iqu.1m difl:-.tnEi:ionen1 ponit inter mtelJigcre" & 4mare,~Ji:is !lon fXopter

. vllum conneniret aliud .

ReJPoffd. Inprirno loro il'1.uifibi!ia Dei aecipi pro ! rifencialibus .artrjblitis, &appdJari nomine piUi"a.- :

r

Artie. VI.

A li, quia fie. appreaenduntur a nobis, & )lq;tomi-

..• nanrur apud nos,& £Unt p!ura a~lldD~l!ill emine~~, .' . tel' non formali rer , Qy od verodicunrur efle co- 1PeB:al nobis, non imel1igI[Wr, quod Iiar conlpe- .

. a:a in fe, fed per luos -efl:-eB:us fcili<:cr,pc:f ea. qnz faEta furrt, demonlirara calis veto con(peB:io medianrih I1S eftieB:ibtls p-luralitatern cau jii;;, & (,idhn-:, ttionem in concepribus.quia per crearuras ,aifur,-: gimlls ad Deum , Eodem modo retponderur ad 2. 10e. Ad 3. {en(ils edam eft manrredus , quod lea, qua: Iirnt Dei fIemO nouit n-iG Spiril!u8, Dei, ideft , q~ [ecundutn noltros concepras Iunt -plura in Deo .nemo nouit nifi Spitit-usDei~11011

-romen fequirur , q'Jod ipfe Spirizus nouit ea per

modurn pluriurn Iicur nos, fed -vt Iuntvnum in [e. Vel fecundo , qua: Iunr Dei non Ioruialirer

B -plura in ipfo, fed eminenter, & virtualiter nouit

'Spiritus Dei . .'

./lJ t"(!n_ftrmn. Refp.locun1 S. D1On. poaus flare .

pro nobis,qnia ipfam al(e~tatc rue-it ~o.ll etfe :v~- . ('ia[ion~ IdL ex-pane Delled elk vmt1~ fe~ , -muiriplicem forrnatlOl'1ern,iciLexparre no~r',qw;a

-formamusde illis dhrer[os-coeepws.qoos vannus

11oR-ro m0do inrelligendi . Ad tellimoniurn Augu[' . Re{p. S.Th ~,'8.depolX'[lar. z.ad 14·quodquand? Allgull-. dicit non eo e1fePatrem CJ,llO_Del_lill ~oq~l. tcr exparte modi fignmoandi, qrua,~ela~lO iIglll4,~catur,vtad.a1rerum,noH vt id, qL10 aliquid eft 10 fe~ -4icur'flgnificatlIT~pla ditriniras, ex parte autern rei

-fignificam: nooJrreg:&t eO,eJ!e p~~e.m,' guo Deu~

& fie Iy alio, & alroinreIJlgmlt rn diunlls (ecundu~ -difl:-initionem rarionisformaliter, & ex parte Del

C eminenter , Ad Hillar. didmlls non diflmguere intel' voluntatem,&-poteftatem-ex natura rei, led ,fe'. cundum diuerfieaeem a nobis ctlcep-tam, quantum ad illas rationes rorrnales,qure tamenfunt vnum In Deo ex natura rei, & !:Olllm erninenrer plura , Deuique illa caafalis Anfelmi b~~ faluarur non pa"~ nes diflinctionern ex natura rei, fed [ecundutn noflros conceptus, & Formales rariones , ita quod vnum non fe hab-et vt caula alrerius, fed 'It ratio, 'lleut imrnurabilitas Ie habet refpeB:u eremitaris, quia vnum eft ratio alrerius in intdligendo non III

caufando . .

Secundo arguirur: quia in diuinis artributls con~

currant princ~pi-a ad d!Jli~B:ion~m ex natura rez rcquifica.ergo darnr ralis drfl:lncbo. ~nree. proh.

n nam ante nperarionern intelleCl:Vls verlficawrcontradiEl:io,G-ctltquod verbum procedltper mt:llecrum, &; norrper vol unrate. quod ~~[er e~ incornunicabilis,& efl'eoria. cGmrnunlcabIlIS;vb13urem eft conrradictio eflaliqaa diflinai~'9ui~ vna'nega:,& alrera ponit . Item ell diuerla diffillltlO, fiCl~t aJ~r~r definitur boniras ill Deo, aliter veriras, vel iuflitia, &c.Ergo anr>e operacionc:m imelIeCtus vcrinc_a~Wr diuerfa: ddluitiones, ergo correlpondent dhs diuerfa defimbilia in re, jute/leaus cnirn denlllendo Aon .fllcit diuer[as etfentias;fed {upponit, fi aute diflinguerentur [01a diftinB:ione r:J.nonis, (<?ltlm

aecidental~ter differrent • It-ern vedficantur diuerfa nomina de :De!), qua: non CURt {yncnima, nee idem

,I _~f,. : ~:

I

, idem fignifiE:aht ex parte ~ei ftgnificata:),a~i3.sgli?d A. tiaco!1lmullic~b.Hi;<;;& nba per{ona,tatneh loquen~ ,

~OllLU dicerct repeterct aliud, ¥t cum dlCj~r HIe,.. , do idenriee, per.(ona.efl:!re:dlla.,quz en incommu,

rem, 31. F(}T1~J]ime!1'/ifgilcpollmi,&c. non elbdem,ac tlicabiIis;& ejremjaefrTes.jUa~ giW!elt commun],

4ictre potens, & potcns l'eretcn,do:; fi~mficantLlr 'eabilis,& Filius procedit per rem, qua:: eft "ohm-

erg6diuerfa, ergo non ettn?taddlincbo ex part~ ras,&Spiritlls Sanctnsper rem,qll:E eft intelledns ,

cancipieotis, led ex parte tel cC?ncept~~,qu~ correi- Ergo iira-conrradrdio non fadt difun8'ione:m ac-

'ponJ~til1is concepribus- Denique vbi vnum de- tualern in ipta re.ted {ufficit eminetialis uifl:indio.

111onfl:r:ltLlt p cr aluid, &.,e~ ra~o al,t~ri\is non £itt¢. ~dt rolmio D. Th. I .p; q~ 3?art.l. &In I. dift,

fed ver2~ibi eft ~hqua dll1mC1:1O, alias ~emonfi:r~- j4. q.r, art. t. ad z , ',',

rcrur idem pen idem ia re,efietL1ue pot! us nugarr, - SedinfttlVis ex P. Granados cuidifplicet hzc fo~

quaUlode!l1onftrare. Conflat autem demonilrari Iurio : quia dillindio enrinennalis, & l'irtua1is,vd

in Dco voluntatem per intellectum ;..imelkctufi1 Iacit, quod ante precitionem rarionis rnifericor-

per .i!11!l1a.ter!aHtat,e~;a!ternitatell},pcr,iIDfl1utabj~ dia noll fit .iuflicia,vd non facie . Si primum, habet

)itatem. & all a. fimilia.ergo diue r1 a. venras corref- Scotus inrentura, Si Iecundum, ergo ft .. re non po-

,pondet rei demonflrace , &probationi demon- tell, qnod przdicetnr aliquid de vna perfections,

'tlranti. ' , quodnouprzdicetur de alia, quia quod de aliquo

'. "ReJp()1!MI. Hoc idem £iliJfe fundalllcntulD GiI- ,B dicitur non poreft non diddeillo, quodeftidetn;

, bertiadponedam illarndiftinB:ioncm realem, qua cum eo.alioquin dicererur, & non diceretur dt:!l~

ScOU1S non eft <Ul[US poacrc; narn edam eidem cn~Jo. Et c;onjirm<Jt. Quia .fi dillinEtio ernmentialis

'tirad teali materialiter fumprse non poterit COI1;- (ufficit,9't in re vere dicarur deinrellectu aliquid,

trachCtio conuenire, idei], aliquid Fmuluegari, & quod non de volunrate, etiam fufticir vt in re dica-

'~tfirrnari tcfpec;ru eiu(dem realitatis.Se ita 11 arga- rur.qnod inrelledus non eft volunras, quod tarnen

lIlentllm aliquid probar , etiam probaret difti~- nos negamus • Et fequela preb.quia non f};}inus d:'

,aionem realern. Ad omnia ergo vnico verba Re1~ Ienrialc cIt voluntati efle principium Spiritus San-

ponciet!.ir. ~odaliud ell de propofitionibus co- iti, quam efle volnnrarem, ergo li ratione dijlin-

tradidorijs~ahud de terminis, feu norninibas con-itionis erninenrialis dicitur.quod vol ficas dl: prin-

'tradi8:orijs, vt commanicabile.iucommunicabile, -cipium Spir. Sandi, & non inrellectus, eriam dice-

&c.applicatis tarnen per duas propofitiones affir- tur,quod intellcctus in re non e f1: ip[a voluntas .

lIlarillaseidem rei, non' per vnam atfirmatiuam, Rrjpol1Jetrrl': Q.1}0i dillinctio eminenrialis ante

ali am negatiuam . Si loquamur de propofirioai- operationem inrelledus no racir.quod rnifericor ...

bus conrradiceorijs rcquirirur, quod vna fit affir- dia non fit iuflitia , Er ad replicam dicitur, quod

, m:lti1l3,alia negariua eiufdem de, eodem Iub cae.e C no Iiar pradicari aliqnid de vna perfedione, quod

ratione figi1i6candi; feu concipicndi. V nde fi fie ' ' non pnedicetur de alia identicc,& materialirer.ce-

, [ormentur ( ficut ex Iua natura pecnnr ) nunquam cedo,forma1iter~& abfolure.nego , Vnde Ii prredi- '

de. eadwl re:. feu de eodern fubieEl:o vcrificari poi:' catio fignificetur verbis imporranribus identirare,

J Iunr.quia vnarollir.id quod altera pouit abfolmc,quidquid verificamr de vna, verificarur de alia, li-

a fine rc(l:rittllJ[lc. At vero duo termini contra- cet enim non dicarur abfolure . Pater efl: comma-

, 'diClorij, (eu norninanon rcpugnar affirrnari de :1.li nicabilis, eflenria eft- incomm~nicabilis, quia fa-

:qQ3 re Iob aliqaa Iormalirare, fine lioc.quodin ilb ciunt Ieufum formalem, [ciljcet quarenus Ham lub

faciant ;lttu.alem difliudionem in re, Icd (u[ficic conceptu Parernitaris vel cflentire, ramen in !tolu

.ernincncialis.id enim non perunt ex natura Iua.ni- identico bent conceditur l res qua: eft Pater eft

,{i vel ratione Iimirarionis ipfius Iubiecti, vel quia communicabilis, res qua: eH eficnria , en inc01'11- '

Jiuidit oppofitio rerrninorum ipfum efle, & enri- municabilis.Sc fie de aJijs. Si vero non !Jgnificerr-

ratcm iubietti, & mducic concomiranrer pofiriuas rur te rrninis idenricis.non quidquid prardicarur de

-sliquas differ eutias.quibus tales res diflinguanrur . vno, pradicarur de alia, quia licet in re nullam ha-

'ft hoc manifellorn d~, quia due rationes ex n a - be ant dil1indionem aqualem, habcnr ramen flln~

.rura rei non dnimguunrur.nifi per aliquam pofin- darnentum, vt per intcllectum filb vna couiidera-

-nam diuerfitatern, coutradictio aurem terminoru :0 tionc accipiatur vna ratio, & non alia. O\lTI ergo

'110n habet de te extrema pofiriua.Ied V11um eft IlC~ dicitur, quod quidquid pra:dicatnrde aliquo, pr~-

gatio, & alterum aJfirmatio. Ergo forrnaliter ex dicarur de eo, quod eft idem cum illo difl:mgllo,

vi fUl conceptus precise non facie dinin&:ionem identice, & matcrialiter, & ill quantum tcrrnmis

in ilIa re cui conuernt , ni{i adiungatur ci aliquid identicis fignificatur concedo.formaliter nego .

atnplius, quOd faciat pofitiuam differentiarn l vt Ad cOlljirm. Negatur iequela . Et ad' rep lie am

quod6 t1imlca.nunefi'e, quortlr:n vnum includit ne,. dieitlIl', quod heer vtrumgue fit elTemialevolun ..

garionem,& h:pa.rationem akeri\ls, vbi aurern d:t- tati, 110n tamen eodem modo fignificatur ex parte

~ur non limitatio, !Cd eminentia ~ ilia verinc3.tlo modi Iignificandi in vtrag; ilia p roPOlltJ one . Nim

..:on~radifcionis \loncfficitdiftinctionema8:u.Vn- • quando didtur imellcctum non dIe vo]unwem,

.cji; \,idefl1\1s,quod i~ dminis (i termini oppofiri po .. ' nOll ponimr aliguid, ratione euius formaJite,rne~

l);lntar non lccundt'un ionnalem fignific:ltiol.~m> gctllr ynom de alio, vel {ub aliqua appcllwOPC,

fed [ecllodum identicamentitatem, qnidqllid con- l'Vel rci1riCiioEe, fed ab[olute negarnr ynum elf~

Pt!l1it vni~ (,;t;lI1Ll(pi[alt~til &(1, ]j~ct~Uc;atllrejr~J;l,-alitld , negatio ameaJ abfolare poilU a,b[olu,tlJ

, ~~i;r.{l.l

_;",

Difput.lV-.-

cti'Am negat,& coniequenter etram iditice. & ma';_A

- te riahter tollir vnurn ab alio : at vero cum ponirur 1Io-li'.luod verbum rrnportans aliquam appeltarioue, :vel formalitatem fecundurn quam fiat negario , & non abrolure.bene potef] aliquid negari de voluntate quod non de intellecru, vel e contra, Iicur cum ponirur hoc verbum procedir, vel aliud fimile , dicirnus enirn quod filius proccdit per intelle-» crum , & non per voluntatem , non quia negeturprocedere per rem illam ~ gUa" idenrice ell: vo--Inntas.ted quia in Iy procedir.exprirnitur ratio formalis (ecnudum quam fit procelfio,&. iam i(1:a. tormalitans exprcflio pertinet ad rnodum quo res illa eft in concepru noltro,

Ex his manenz explicara ornnia.que 10 argurne- B to principali adducta fullt. Nam quod attmet ad conrradiccoria nomina.Ieu terrniuos, iarn diximus

per Ce non inferre difhnccionem in ipro fubiecro

de quo verificaarur.nifi illud n.brecrum {it Iirniratum,& negario concradictionis aliquas differccias pofiriue diuideures fupponar.ad quas coruequatur,

non aurern fi fit tubiectum cminens, & equrualens pluribus Iimitacis : cuius lignum ert.quia Ii contra-

die rio fiat Iecundum rerminos idenricos, vrrurnq, nomen conrradictorium prsedicatur de omnibus, ,ficu( dieimus quod Pater en res qua:: ell: conuuunicabilis.Sc drentia ell: res gua:: eft incornunicabilis ; ergo illa difhnctio ex contradrcnone orra , r;l,W}

tarn lequitur res ipfas quam modum fignificandi . Similiter etiaiu dantur diuena: dcrfininones de at- C triburis di uinis in quantum inadequate, & imperfede concrpiuntur .non vt ada-quare, & fit: quando diueria ditlinitio 110n flllldatur in ipiis rebus tecun.dum [c,& adequate confideraris, (cd in adequate,

& imperfcete.fic diuerfa drtiimrio no inferr diuer.fadirlinira 1[1 re, led 1 uxta llofi 'urn modum concipiendi ; in re aurcm Iurficrt erninentiatis , feu virrualis dilhnctio . Neque hoc etc reduci ad qmdl:ianern de nomine {eill ce r quod i Iia diuerfitas vocetur eminentialis , vel acrualis; dicimus enirn hoc el1~ '1ll:JJi1lOnel11 de re.non ell enim idem etle dil1-inCl-.U acrualirer vel ioJum virtualiter , & Iuudamenralizer, Iicut fi vnus dice ret In [ole erfe calorern em i-nentialiter ratione h~ds ,alius dicerer, quod edam formalr[er,quia lux in re caurar calorern , Don eflet

.quzfho de nomrne.red de re . :0

Ad ,d J'er~,quod dicirur de nominibus Dei; qu 00: non tunt (inomma , reiponuetur quod vr nomina finr Iinomina.requirirur quod _Ggnificent idem non quomodocurnque , fed vt tubcf] eidern conceptui • :;i qun:m ht;l1iH.;~nt idem, fed non fub eadem latione,& tub eadem conceptu vltimato non lunt unoUlma, vt doce( Diuus Thomas, infra qua:fl. -13. anicuL + Et hoc ideo, quia nomina non jrnpol1untur [olum ad Ggruficandum res, fed etiam cO\acepms,& ideo nommamus ileuc cOllcipimu~ ~

"' ,Vbi ergo res aligua ob l~i perfection em en,inen" ~em :rqlliual~r plqdbus raciouibus) qua: per vl\ rios, Ifonceptu~ dillinglli poflil1lt etiam a:quiuakt I ::: pluribus uominibus non fioonimis. Et ideo non l to" dill,"ctio tenet Ce ex pa"', conciplCntis, {ed

Ariic.V_I.

.. eziam fundarur in ip(a re quarenus diuerf 0 modo concipi pocefl ob Cui perfectionern ,& eminentia. ~od veto dicitur de dernonflratioue vnius per aliud , Refpondetur ad demonfirationem Bon requrri plurafirareur, vel dlftinccionem ex parte rei ~ Iedfclumneceflanam conaexionern imt:r ea, qua: ailiU1lL1ntllr,&jnfenmtur, & qllOd job ifla ccnnexione concipi poilinr,uue ha;cdifbnctio derur in re actualiter ,vel vrrrualirer ;imo quanta rninor difiinctio in re.ranro maior conncxio,& identitas,

!erti~ a-rguitur, narn Ideo implrcar videri druinacr effenriarn Iine relariombus in nof1:ra Ientetia, quia fimr idem in re ; ergo eriam implicabit quod per_fona non comrnumcerur fi efl: ornnino idem cum ellentia.que communicatur , Sequela pater, quia fi pertairrererur videri etlenria fine perfonis 110n haberear omnimodam identirarem , ergo f per~ mirrirur ia re comrnunicari eflenriam , & non per~ Ionarn , in re atiqua tullitur idenriras, fi quidern maier diiiincrio en commnnicari, & non cornmunicari, quW1 videri, &:I non videri, feu videri vnutn linc alia.

Con{irmat. quia beari vifione intuitiua dillingunt atrribura , ergo in re Iupponirur illa difhnctio > & . non (olurn fit per rarrenem .. Coafequentia pater~ .quia inruitiuurn reipicit rem vt eft ill fe, non vtcr)cipitur a nobis,ergo Ji per cognirionem inruitiuarn

· aningitur , i11a drfhuctio conuenir rei fecundum .fe , Anrecedens probarur.rum quiaexprefse affir"' - rnatur a Diuo Thorn. in r. dillin. -t. quefl. 1. arric,

3. vbi inquit: ClEotl fi intel~Ctus vidms Deum per ejent;am , impo1lf!ret nomen ret, quam v;dtm mtdi41lte Jua cclIccptiollc > quam de ed habet, OpWleret adbu: quod impontrrt --plura tWnfna, quia impoffrbile eft) qrwd [ouceptin ilJleIJe8us _ cre« ri rrpre[entet ttt/41tl diain4 ejlellti~ perfeffil)nem, ergo

· conceptus bean in ipfa vifione difl:inguit hrec artri.bura : tum etiam quia Beatus penerrans diuinam · erlenriam non videt totum, & roralirer.Icd de ern.nipotentia verbi gratia ~ videt aliquas crearuras ,

· quas potef] , & alias non videt , alioquin videret omnes quod effet comprehendere Deum.ergo for_ mat conceprurn omnipotenria: inadaquarum , ergo .idem erit de alijs accnbutis.quia non penerrar om-

nem rarionem erninenrialem taliurn attrrburorum : cum Beni~lIe , quia Beatus re ip(a vider filium non -procedere per voluntatem,& nee Spiriturn Sancru

• per imcllecmm, & (alrem videt a nobis ftc difhn- gui,ergo difhnguir ipfe inter intellecrum.Sc vohm.rarem , & hab;t pro obiecto anributa , vt per no_flros conceptus plurificata (unt. Confirm.t. ~lja

Parer,&Filius ddtiJ.1guunmr inter ferealiter. ergo -vd realitate qu~ eft elfencia veJl:jua: non efl: ellen. tia. Si realitate eJ1enti~> alia erit elf entia in Patre. & Filla. Si alia realitare, quam elI~nti~,ergo in re datur aliqua diftinctio inten pat'rem , & efleu~

~am. ., - - ..

, Re{p.llIudargulIle_lltuID, aut,nimis probare > aut ,nibil.Nam fi ahquid_proba!;,e~iam probaret e!leo~ ria diaillg~ realiter a ferfonis,v.elartributis; qui~ -idenmas ) ratioll!!: callUS etfentia noit poten videri .jjn!= pc:r£onis.eft idetttitas realis; Sicrgoex hoc a.r~

Mm· guitUt'

, , ,

.gnitur ad probadum.quod Ii effenria comuuicarur, & non perfona, maior crit dinind:io ,arguimr ad probandum ditlindionem , feu non identiratem • tJEare refpondemus, quod idenriras realis futlicit

. ad hoc.vt \II1um non videarur fine alrero.qura vifio inruiciua t.edl t ad entirarem rei vt el1 ill fe , &; ad id

• quod exiitit in re,& pr£$Cs efl: cognitioni, Exillen-

tia aure couC!uit realirari.vr realieas efi,& fie eii in tuirJO rcfpiciar exifienria,dire8:e ferrer in id,qaod

fllbe a exiUemire, fcilicet ad to tfi q l10d ell entirariue,&teaJiter fubcxirlentia.. Vnde {i videretur vnii tin~a!io cOet diflindio in ipfa exiltenria, feu in ip-

{a tile. glIOe! en realirer diflingui. At vero cornunicari etlenriara, & no pcr{ona in re aonarguit di ... iboa::ion:; in effcJ[ed in rdpeEtu, pcrfona enim re[peftu eius.cui relatiue non opponirur communicarur, re!peCtu ve ro !iIi correlatiui non communicaplf,qlled non argllir difti!lctionc in elfc,fed follt in loppolitione L~lp,-a:iu;l refpecru rerminr.Si ante inueniretur commuuicari, & no cornunicari ablolu, :tc,& fimplicirer.Se rclpectuomuis rei fine abfolu-

Ie, Iiue correlariue, hoc maiorcm argueret difhn-

-crioncm ~ quam vidcri,& non videri . Cateru uon conununicari Iuo correlariuo tamllm,& eflenriam ;p(am cornmunicari (ecUndl1ill (UUQl etle, & ipfum

- relarfuum relpecru ClUS .cui non opponitur 1100l ar~uit maio rem diftinctionern quam vider], & no virderi.boc enim porius prerequirit diuerfum efle, feu

:. c~Qcntia,qu'E directc tangirur per vifioncrn, nam -C. .videri vuum, & non videri alrerurn per eandem vi~ . l1\9uem prafupponir non habere vnum,&idem etle

• Bwa quod viderur direcre per inruitione eft effe.

Ad .,?I1jir. negarur anreced, ad I. probar, dicirur

D. Tho. Ioqui de nomine irnpofito a Beads media {Ul conceprione creata qt;~ farm atur extra Ve rb fl .. pam vifio Dei reprxfentat toram perfectione Dei, vt eft ill Ce > & ita D. Th. in loco cit. in verbis paulo ante immediaris dicit. ClE_od fi aliquis D.eum perfo ipfitln -pinertr ,ill,pO/ieret iili vnum millett, qfwd mm(igni~caret.bo- 11ifateill taniur» ~ HI/aplt1)/1i1i41 tauunn ~ &c. Sed fignificara ornnium iflorum includeret , Ergo licer de

.Bearo videnre Deum ibl Ioquarur , tarnen in prio- ribus verbis Ioqurrur de illo;vt artingit ea q~laJ (imt in Deo rauone vilionis, & intra verbum-in tequentibus autern Ioquitur de eo.quod arnngirur media te coceprione formaraextra verbum l~eet l videnre verbum. Vnde oportet mentem D.Th. ex verbis ~ntecedentiblJs haurire lU qui bus negat plura nQ~ 1lJina formati abeo qui videt DeBm per (e ipfil m • fen dare in Ie , poflea 'Veto loquitur de -forrnatione conceprus Dei ex vi verbi .

. ..Ad [cctwdam.p1904f. dicitllr. ~Qd Rearus non

format GognitioneIl'l ina&quatam de attributo (lrnnipotenti~ in fua cntitate ~ (cd re(pectu creatllra~um}qu;:e in ip[a. videnrur dit1-incte,&in' parti(.:u ... lad, Gam in comuni befie conllat yidenti omuipotentiam .quod pO-tell infinita. C2'terUlU ex' eo fJlIod . pet" omwpotetianon penetrer: omnia, qua: potl '~ no fit dillinctio ali qua inter att.ributa, fiue inter fe, flue ab effenria.) quia bene frat Bea.mm 11011 pe~ netra.re haJ:,itLl~em potentia: ~d onmes (;rcatl1 .... ·

P ri nie P artis ..

A·tis dIlti~ct~; & parricularicer, & ramen videreto~:

- 'tarn entirarem omniporentia , & quidquid f~rrna- . liter eft in fe,S(: confequenter quod cil entitas indi~ flincra alJ dfen~a, alijfq~e acrriburis . ~are ex eo quod non videat ornnia obiecra outnlpoten~ non fcquitur quod ex parte iubiecri ipfam omnipotentlqUl diHiliguat ab aliis artributis . . _

Ad ttrtiam pro bat, dicirur.Deurn, & Beaeos vide. re.quod filius proccdit pet illarn rem qu~ ell volfi .. ras , & Spirrrus Sancrus per ilIi entirarern , qua; eO: intellecrus, neqne ex vi vifionis difhnguirr inter in- , rellecnun.ec voiunratern. Ipias aurern proceifiones Filij,& SpiritllsS:icti vident difhngui inter Ie.quia funt relariua oppofita , non ramen inter intelleccii

B & voluntatem , quiaeis relaciue non opponuntur • Iicet erninenrer , & fuudamenralirer habeanr vndc dillinguanrur.I noflro inrellecru, (icut eriam videt, QL10d de facto HOS iUa artribura difl-inguirnus , fed ex hoc pr-ecise non formatur illa dilhnctio a Beatis.licer cognofcarur ab illis,quiacogRofct[Ur vc la formara, & fie fupponirur.uo vero rune formarur I' vr latius diximus in log.q.a. art.6. &inf.artingetut t ·w{p.18.agendo de fcientia Dei ci rca non entia. Ii

Aa vlttmsm cOl~r.Relp.Q!!od Pater, & Filius di~ flinguu11tur ca rcalitate.qll~ eft cHeocia non inqui. ~ tum abtolnta, red inqnatu relariua, hccr in re vruca exiflcns erniuenrer habear relariuurn , &; ablolu-

tum.

Vltlmo 3.r:'guirur in fauorern fenpentl~ Greg- &:

Nominalium , Quia dli difiinctioOl.qllam format no f\'c r intellecrus , nihil co rreipoder In re ex parte. obiecci, ergo tora illa dilbinctio ell fine funJamero in re,& ficra. Anreced. probat, Q;;..13. return quod in rc eft,ell vnUQ1, & indiflincni. o;:r:;o nihil correfponder illis couceptibus difhncns in re quantuad rationem diflincrienis, quia in inrellectu ell: diflincrio,& in re nulla diftiucrio, ergo illa duhnctio ell ficra, Pater coniequeria, quiaillud eft ricrum.quod fi ariirmetur.In re non e-fl: verum, & rubliltens ~ fea Ii nollcr intelleczns atlirrnet dari rllarn dillinctio· nem, quam concipit.aflirmatio edt fala.quia ralis difhncrio non darur in re • ergo eft dithnctio flet.a, & fine hllldameto.Colifir.Q!!_ia fi ill re poneretur ll~ la dilbnctio. quam format inrelleccus, mmaren;r in re natura diuina,& non effer Deus.ergo fi pooltur in inrellecru, mutacur in inrellectu natura diuina, ergo iila dil1incuo nOLl Hat cum fundamero in re, (cd {olum fiete. Acdeniqlle,quia velinreUectuS noJ1er concipit fapiemiam,qu;!, ell: in Dw,vel 'Ill: nG!l eft in Deo.Si qu~ non ell in Deo. _Ergo i_am n? concinimlls attributum diulnum,icd iapieoua crc~ ta.m/~ilicet qua: non cfl in Deo.Si veto concipit (a~ pienciam,qu~e!l in Deo, ergo concipit nOD lolu~ fapiemiam, led edam bOl1itatem ill£lJriam, & reli-qua attnbnta,quia fapienti:l Dei eft omnia ~lla, el'! go non formatdiHinctionem int~r ipfa attri!>uta.·-

R~(p9IJdetur. Qg_odintellecn:i noRro diilin'~e~-t ti inte r attributa correlpodet ex parte obiectt a1~ .. quid in fe VflUffi real iter • & form;liirer , fed eml- . nentia1i rer aoqlliualens pluribus, &: eon{equentet

- .fuudans ~ultipli~irat~m fi ,oncjpiatur OaR vt;

" ell

, -, ~"'~;C""',~I:'r':"

" '·t,

.'

Djfp.IV.

~~rtic.VI. '

cl~m. Jf~·ft~~,_a'd,jnfb.r~,~~!~~~, ,,:,~:A!, ~~.~~u~m~;~~~~.~le!~ E['l1loceH:'.tt~~~#~l~ ({,( ,',_; ffttj~ .. ~yJ()' . ,; .!'In,i~ra~~t~:d,i-1?e~~~'(f)f~P:() a

·:t~_i;~~j~l_~:i_',~_;;_'~'.' ~_:1!l;,'~~_r~~\~_ \ :_.~, u ,;;t:;>,:.:\~s :,r~~~:_Q_~~~fM_":,~_lt~~~,~f_.,-_,~~~a;;;;", ~~

f~ con,CJjH !lili.,~t)l11?JPl~~a,~~~$~q t ,jM.,'f", t~~,~~~t~~,~~~s~~~fit()~~S{a~en cu~~ '~nh9~tlO~PJ~~'~~;~~~. ': _ ' ",' £>{y-. ',dt tau_~~W)~a:_l?-Cl~p~~I~=UfeQ~ordi~~~a,e qUlb,u~~ml!!entt::ri~~~i~~~~~r~~.,\ .. , ~n¢ti~,}::j'-ii,;aprfl!~l.~9:,e6t'a%f9ntept%n«?Q~os. "~;"')! netP;.quW,~~.JIJj9f~':~¥. £~P,t., {t~s:~'~':_ ,_.~,~pt~,;~~ppg.;~?~:,~l1~~;~lh,1)a:l?;llo-

ad~q~at~,~ l~~~C8!~ i·, ~~i;li~~ D.Th'9~' n~ , ner~~~.~iMl,.~,~U:e,f9"d:\i~F' ~~~ iied

1.~'1;-l)tIzft;l-4i't. 3 .'a:df~ .~M (plt:Dtllsfoflti~ ~t,_. relfrs:Freo autmi' q'riod pb1'f.irUf nrranorre ri6""[e-

dum Iuam fiJ!!pUCfm pl!!f~.'l:i(f1m!t multlt{lldifI,i i_ftorl!m "uri- qllitll,~nll!l;_afi,na;uramjl.il,Uni, in inu:lIe(Ju -xpar-

btllltrU~1 correL_hwdet ~ ~ert de!2r diC'lifI_tr. ~tf~ h# I. ~ t~,rei ~6cep~le~.L61umt::* r~~c modi cognoiCe~

P3r. qUZfi.I'3 .arc4.aa Z.diClb~ QuailmmnlVt{ullii' ra- 'dt admf1:ar-i1renu.s:.coguoCcij&'fllppofita hacxati6

tiombus, reJPolIdet. vnum qUi.d jim?/e:>c per ,Qmnia~ultlji~Qd! .' ~ . ne,co~n~~~n?.~ i.~.l}ye~. tcaa}~?n:~9~it ur ilia 'aif1in-

mu1t~ph'iter:, s. lInprfe~,~ ~!?r¥en~atrlf»~ ~ar.t l\Ce! B. cho r~tlP~IS~i . '~-i: ',; ',.; ~ -I; .. . ~

non corretpodear fHl diRin'alOnI a(tn!:iur(')nftn·, di- . .A.rl·-Ilmnumiliclttil'; Quod"qhanoo conClplO faple-

frinCtio aliqua ad:ualis in Deo.ted ipfe Deus.qui in tiam diuinam.concipio Iapiennam.que elt in Deo ,

rqefl: omnino fimpleKtcorr,~(pe!ldct t;\l_lWJl non v:t. , qUiJ!. ex pa]'t~re~ cq_gl1i~ !C~jge .. m: qlloQ. inftitia,§;:

~p r:t'set~bili.~,. lub illo II1~tJimp!ici,quQ dUn. Fe" fapi~(ja: ~i).e~H¥fF~~~~.C"ogno[ten:di'in ~ .

fed rub modo llDperfecto,~.HN4~quato.ql.l!.refire- ada:quate,~l~pe_1Jeae rron cOr:t~fp9ndet rllU [~-

p_rx[emabilis p.:r. ordinem ad.crearuras. Et i~a·IllO-· pientia, &poDiua.:\t~<.!-"vel~onita.s,g~an~lll11 ad e.~~

dus coacipiendi \10 adeq uarur modo eifcndi,quod . plicationem ifbr,WJ.il. tati~<YIlM.:.dl'tit S. J:;@.

no e(bnirum,cumaliter I;'CS lint incoceprn ex par- " locis ciqarr{!x~,:~ fe~lt., ;a,q~:Jlil~:~l~«~~'fus'w:ftei'i(!,

re modi cocipiendi.aliter in rebus.Et ad probatio~, . quod GlJllpip'Nk ~!U#lfjVfl c£M:'tfPjif1jljf'!#."tejt1Jill Deutp,

nero co[equencic;,qnod illudeflJithunqu\>d fi attir". :. 'Flaft in,erf .fit ~I' 1!Ji)_d;!115ijIM ttfi"KrJtk'iPif;Pd'iN,dJigirip!Jm

memr.ae r~eft fallurodHbng.liatlirnietur taqua,ql.:_, , bQIII.·tiJ!fflJ:AiW;11/,rijfl4l~a<1.!j{ttifitijJ_!.eMI!Mil1lellellils ita fe habens,l;;'( parte rei WI1CePC3!,& in re cocedor. .lJrijlerC{ln~ipil effi{I!PT<ti4Ilu4~'~iprtgr.-'Et ira.,-(o- 1i affi rrnerur taquam Iolumfe tenens ex p arte modi ) i : e : ]UID It:qu.,itur ex ~.~mn.etO quo d modus concipren ~ concipiendi,& nonvc aecributurn ipf rei nego.nam ;". di no adzquetur mOdQl;'~i:mi"P~uti~atid

conftat nos concipere D:um,&:res ipirituaJes ad ipfa res. CO'QccP,tai; li~~HloJ;modo itDp~rtetro

.modum rerum ,orporearuminontamen fitl:e, red ' nonfit; eadem J ,qu;c. e4ljll':!&rpc;i:niodtuu -pene~

im"pcrfet:te~& connoratiue •. Et :fimilitcrJi diflin- . autp" ..'. ', . :, 'l;>,,'~:;~i,2 r:ir~! i:: ~ .. ~ <.c;': .. I

.f!~~-!i·r \ ~. !.i", :.~ .I L· ~ ~·I, .'. 'L ,~::;.:.t.·, L \'~~L- ,.:i1 :'J:[':~: ' .. ~~ .

• _ i> ~ .

.. '

- ';-::'>~--I-.i.. L ~:;, =-:~ ~: .. - ... : ~ '-:~ 1,'.;<' ~,~: ~ ; I ~-.- . .'. _t ~i_Qf:~:i'~) ~

T :J ~* : .. ? '>~

,'. '

~ , _.

_[ • _ -o[

:.""'.-' .

. ~: -.

. . ~ . . -, ': -', .

Mm