, ~ '_

, '

Q V-AE 'S"'1S1 O~'<aJY.A.'R ':rA: , f' "HifJ;:,'~Ej~~:EC T 16:ik:'E~'i>Ei." '"", ','

',-; :_,! :-: ; ','" ,,j[l):~ ;, , , ' .:' - ' . ,< '

X-P:.L'l' C !A:'l'Jt\. ;m-uina fimplidt&ttHra[jfit-D.Tlf~tO':'adatiud, atrribunan diui-

1111 rrl·expIit~ni;;fcilicet perfettfonem diuinarrr. 'Etcirc'a hoe tria itiql.iirIt, Pri.. i'

tTI6: an D'd ~1~ fit-'ptirfe&us. Secur1doqua..ota. pe rfeil!ibne f t 'p'e rfecrus ,al'1vldeli~ ,:

cet.omnesrperfedione s vniuerfaritc!- t.i conuenianr-, Tertio' an fit cantse perfe- I'~-

Ci:ic)J'ji~, vt nullacrestura ei finiilis tHe pofiit' • ,""! \:'.,

Primiul1 t-rilthu;.!Diu.Thom. in I. arcic. & refoluir Deum debere e{fe perfectum,

i(i1tl\t~~~'t£~~~ CIiJ'tis'i'ntetfigt:atiam (irrnit ex eo quod Deus ei~ principium erliciens . Vnde di- .

~, ,qingr.ntdc'p-'r-ft1Cil'iijs rerum per'mocill111 mater!aI )vd pt'r modum agentis ,quod i

_ ~._ l'nrtCipillma{!ellj~d,quiaproctdlmt'dG potentia ad a,ftum funr imp crrecta, ideo- ,~

~ , ,qde\fm.lmq!lijdq!!~;fn flli princi~i'O"imperfet1il1s en, qlla~b in ILll confitmatione , I'

-'. _: .' ',' ;, : ' ,"' ~ _ :';' PtopNrea' pht!~jb~hianriqui, t}uirolum coufidcrauerunr principiurn mareriale,

Mi~ruorprimum:principilim:nofi 'e:ffi! p!nf.e~tml, Princil_1ium,al!t€l1l per modum agentis deber efie perfe- \'

-(ttum,qlua vnumq l1ooq'ue agit in-q uanrum eft to attul & pnnnrrn agens cum fit:' vni neri aliili mum in agendo, ~:

·debetJ_urrime clfe: (n'$hi,quia v(liu(n'f~Hll1lf1am;ergo debet eJl~1>eN{;ttum!_qtJ~a.~cut potetia de _le eft .irnperfe8:alJeu perfedibilis,ita ad.us de fe ea perfedio . Deus autem DOll' eft pnncrpium.ve mareria.Ied vt ageas.

In aft._(ewndo ofi~tldit Diu. Thorn. Deum vniuer(ali~~ r habere ornnes pe rfecbones, quia nulla illi dcel+ . Et hQC probar duplici medio fcilicet, qui a Deus efl [upremum, & vniuerfaliffimurn agens & Jle omnium effeetuii perfeetiones deber continere.quia porefl illas dare. Secunda quia dl: ipfum enc per I L: h.:bn.ltens,t~)rmx aurem fUPlifienti in ipfa ratione formse fine cornmunicatione aliqua adrnareriam vel luoKttum conuenit om-

nis perf~Ctio ~ui ge ner.is. De his t,,~iqni~~sJ!~t~~ ~geJr~s;..., ',' , -, . _

1111111,(. moo oflendir p.Thom;~ufia.Il?~~~~ram.;~~~_ ~lem,Ut,o n~,fi nnalogice.quia fimilirudo eft qua:-, m.m coaueruenna.omms autem..c-Pu\leDiPlJli'{etpD,dtit#·a,_lqQ~!ll quiddirarcin ad(1alem 111 III aliqua forma.

, Q!a~do ergo c~nti!1gir aliqua cO~1U~tllIi~a:de,~l?rp:i3) ~ i~eQde~ mod~ habendi ror.nam , talia runt

fimlha,& regu?-ha,jl hahenr ean'4eOilfo~)& noilQQ;1110do f(jJ:~t fimilia.fed in equalia . S1 nun habenr ean- 'J

dem forma.nequc eundemrnodnrrrralrs t{~iIjtUdoa.dh~,h'it magi8 remota, v . g. inter ag~ns equiuocum, &: '

effdhundJ,tur aliqua iim~Jitlldo'9111acQr:i~_~~~rw;ii?-tfprPla' &"eperica, n_on l.pecific.l. Si a.u_te~n_ ~!:?CllS ~[a fit fupremUlll,r.I!uod non connneatur ill ~~~vt:,~~:_;,~~B:qs ro!u:m ~fIimllablrur 1111 analogice Icilrcet JO r.l.~ tione enos; & fie cre~turaefl fimilis Deotiioqpefte4f~~que ~quahter,nec generice .

_, ,.;;):.,', 'c

-~ ---~ _:i1.> bet preexiftere in.caufa efficienre.eel eodern mo-

PIS P V TAT I 0 V. ' Cr' do fi fit caufa vniuoca.vel (i.lperiori fi lit sequiuoca,

fed Deus efl: prirnacanfa effcfuua omnium. Ergo oporter omnium rerum perfectiones ill eo eile modo erninenriori . Maiorem probat D Th. quia ornnis dfe8us deber conrineri , &: pr.eexiflere in virtute (ua: caure t'ffeaiu~, led prxexdl:ere in vir- ') tute caul!,; non ef] preexiltere irnperfectiori modo, ' quam in dfeau ) in hoc enim diflingurtur cau[a eff..:niua l mareriali , quod in caufa materiali res exifh1l1t in potentia], & imperfecro modo , "Vtfotc

in principio reducibili ad acrum , in caufa vero ef ...

fectiua tanquatn in princrpio perfecto, & in acta ~ ,

rtpote actiuo . ~od 11 edam fttdeterrninabile ~ " &inpotentil., hoc eric inquantum p2i'ipa~ali~; ,: quid 4>

: -,"j!

De modo P~felfirn4s diuin&.

------,...

--...,....-----

ARTICVLVS

J.

fl"ltU,n tlltirmes, ~~'IS tyobat D.Tbom. omne5 pClfcEtiones c~fleniri Dee vm rffiClU'ff~

P~ma ratio D, Thom, qua probar conuenire . Deo.omnes perfcdiones Iiimitur ex ipfa ra.none caute ?,rJJnZ eflicientis, & proponirur in hac

forma. QUl~uid ~tfe&ionis eft in eife~ de,,:

.r"''_'

Difp .. V.~

quid dernaterialirare ,feu potentialitare ~t:rg() .. A oporcer, quodeffecrus perfecto modo Iinr in caula cfiecriua, & confequeater-in prima; caufa erficien-

te o~u~ rerum , -Iebent omnium perfecciones connnen.

Pre imeUigemia huius raeiouis nota duo. primum:

. quod S. Th.loquitur de caufa principali , non inftrumc mali )1:tC eairruol urn [e· habe r ·mi niileriali~' ter.deferendn.vel applicddovfrrnrem principalis ,

non aorcm v.t vrrtas per fe primo acciua, & ita Icmen) v .g.nan coutinet e£fecrllm perfection modo> 'jl.l4ffi fit in fe) quia Iolurn [c haber ve caura intirumentalis, Secundum cll,quod S. Thorn, non vult, quod in omnibus call1i:; iireJfenus perfecriori rno- . 0!?quam ill [cpo{itiue,li~d yet pofiriue , vel negari- B ue.nsm in caufis vninocis eft perfecriori modo negaulle ~ idel1 non pertecrius in (t:, quam in ell!"

fa; in cauns au.e £quinocis etiJ potitlUC,qui.a cau-

la xqwllOcamaioris,&: excellentioris virruzis eft.

Sed mft4bH. Hrimo, narn effectus prout in caura nihil efl.neque.babee elfc, Ergo proue lie non po~

ted: did pe rie ccie r, vc.! a:qlle perfecto s, quam in re,

fed nulla en comparacio, vtpote entis ad nihil, vel lien comparatio, eJI: ems , quod-eft virrualicer ad id,quodeft [onnalitcci & iic non fe habebunt can£a,& effccrus vniuocas Ie cundum eandem ratione.

RrJtJ, ~()d quando efl'ectuS compar .. cur ad, canUm,comparamr vr exifi:ens,& producrus , C<; tunc perfectio , quarn.ia fe habet formalitcr • vel ade<ju.1tur ~llj~ efrccc1lliI: ~ Ii Iic miuocns, vel eft infe-

rior illa G. fir a:quiuocus,& tic omnis perfectio effe<iUS debet prznaberi in caura , vel zqualicer, vel C {uperiori modo. Vl1dc cum dicicur efiecnun in cauia vniuoca iolum clfe virtualiter ~& non Iecun-dum eande m rauonem.faremur.quod durn eft in-

rra caulas no LIt (ecundum eandem rarionem forrnalircr , led dicirur ctle Iecundum eandern.racioucm.quia quando eft extra caufam eiufdeni ratio-

ais [0 rmalp,: e {t cum {.ua cauta.licct prout 1 ntra ill a,

& Iub Ham illo imperfectiilimo non delta perfecrus, iicur cauta • fed Iolum obiecriue , ratione Ila-

'ttiS, quia. non ell: productus . .

~eamdh!l.£l:abis : Nam edam loquendo de caufa ;rquiuocallonen verum.qucd quidquid continetur

in effecra.conunerar in caufa.na So! ell caula zquiuoca ~ominis,& aon continet omne perfectioJ1e~ D illius>fciJic~t ex parte anime • & fimilirer eit caut a ~quiuoc:;deonis,&.aliorllm viucnnum.Sc ramen no

elt perfecriorillis, ergo non quidqurd perfectionis

ell in effecru,dt in caufa . COIlJir. ~a neq;in caufa vniuocadl tota perfectio, qllX eit in cfEctu; tum

tluia (alum eft perfectio eadem kcundum [peeie

·in cau{a_'& in etfccru no [ccnnd um i ad il lid num ,ll;; fecundumcoditiones inruuidualcs potius funt Jifiimile£ caura vniuoca,&effccms) perfuctio aurem indiuidualis aliqualis perfectio el1:6uod nOl~ CO~.tinet Gl.\lf:t VlllUOca; tii etia qUIa cftecrus caula: vUl·uoc:r eria fecundum [peeie [olum eil virru aliter in caura vniuoca,no auti [ecwldii propriu efle forma io:.Ercro adhuc iecnndu rationem {pecificam nG dl: .

-in ca.ttia. & effeitu fecundum eandelu ration em ~ .

~ I" . "_ '0 _

.14.1

tJlaiavirtuaIiter cKetakefl: imperfedius.qnam er; Ic tale formalirer. _, _L\ ., ReJp. In ~caula. xquiuoca inueniri ql1id~d etl

. perfeciionis in ef(ectu in eo generc,&Jineaiin qua) eft caura ~q!Iiuocal& fie femper.debet efle Iuperior15,& perfections virturis.qua dfeaus a ie producrus- >_inquantull ralis eftectus eft. Sed ramen Sol, & celum non eil: cauta ::equiuoea re{pe&t.ll -ornnis entitaris, qua: dtil1 homine ~ Icilicer re{pedu enriratis Ipiritualis , & operarionum fpirituaIium , (cd. rcfpedu corporis,& corporahum alteracionum.Sc Was coatincr Sol eminenrer , Qpod veroadditur de leone. Refp.quod celurn ratione fUa! corporea entiraris confideratum non eft perfeB:ius Ieone.aur alijs vinenribus , fed calum vt motum ab intelligetia)& includens ill am in Ie ftc eft perfeCl:ius rnultis ~111etibus, ea:lum autern nonrnouer.ncque eft prino.wu alrerans.nifi vt- includit motricern inrelligentiam.nam vt corpus qucddam eit,j alum efl: initrumentnm Angell, & morurn ab eo.Se hoc totum cojunctum ex celo, & Angelo perfcftius: en viuentibus corporeis, non ramen potd! Angelus.mediante .illo inflrumenco corporeo direct2 moueread operanonesfpintuales , q~ funtin homine , fed

folum dnpofitiue. ..

.Ad cmjrmat negamr anreced, Ad prim am probar.diciturjquod caufa vniuoca non contiuet effea.UDl Iecundum condiriones indiuidnales abrolute~ fed Iecundurn eadem rationern (pecifica,conditiones autern indiuiduales producuntur a cauf a fecun durn dererminatioaem materie, a qua depcndenter 0 perantu r;& quia materia fupponitur ab agen ~ te crearo, alalo autern Deo producirur, ideornaxr me pertmet ad Dcum determinare in diffcrenriam agentium quantum ad indiuiduationern adiom;l11) & condiciones mdiuiduantes , qua: [Ul11UI1:ur i materia. Et fie conditiones indiuidualcs quantum ad perfectionem Iuarn continenrur in caufa vDl110- ca (ecnndum quod inuoluunrur , & contincntur in ipfa fpecifiea ratione) qua:: fine indiuidualihus riltionibus non poteil produci , co aurern modo, quo oriunrur ex dererrninatione rnarerie > & ab operanone De i mouenrc.ec dererminante caufas [ecun-

. das, fie non Iubijciunrur caura:: vniuoce, fed porius' de re rnunant Warn ficut mate ria dcrerminar agens & cauia prima omnes inferiores

Jidjl::wndtT111 probert. iam fupta diCi:nm eft, quod· effeftus cnam Iecundum rarioncrn lpecificarn CQnrinentur virtualicer in caufa vniuoca virtualirare ta men Iundara in aarura.Ieu forma eiufdem r:lti0Flls cum Cf!'t:ttll) quaildo e1fcans ~xinit extra callEul1 . .Hoc cnim liIllicit vt dicltur tA:ct1ns cotineri in cau fa (ecundUlJ1 eandem ra[ionem, ie3. rall1~n quod quandiu non elt extra CluCas, nO:1 ('.::ntinetllr in cis fecundum excrcitium exifl:endi) fed lolUlH obi::{ti ue, & quiditatiue.

Tertm obijcies contra iIJarn propollrioDC'm D .

Thom. qnod effefrns pr.eexill1r in virtur; (~tlla: ,non imperfediori modo, quam in ie,led perfettio ,.ri. Inquiritur enirn de inte;ligenna huius propoii,tlOrus propter infiaRtias ia.m add uti:as, de .caw~

vniuoca,

, ,

~nillOq~ I.~~fl nrum,entali , ia qllibu$ e t&tP!.s cont,il,~l~[!lr itl1perf~¢tiori modo ~. &: quia geaerslirer Joql,eodOe[£l:ttus LP1H in ~.1uJ~ virtualrter J ~ in poce!lti4, in I~ vero !implicj[cr , &. in.adu., ergo rnelius ell efe~i.li POnt q~ra caufas , 'JlJarll in lliis

wmfu~. ' , •

, R~f¥,V arie fennreaurhores de. inrelligenda ifbu~propojitjonis D. rho. <J!!.IPUS opinionibus omiiIis, quia nonmulrurainterelt dicjmnsfenfum J). Thom.nolll:ife, quod elfeC\:us pr~e~Hlat perf~,t1:iori !1l04q in caufa fecuadum aliquod etle renes :fe ex p~rn~ t:;1fc:8:us, ~ (e!:1IJld~ln. etr~ tenens Ie ex p~e ~~d~,~ i~~ in illa rropofitiollc mredir.quod Jno4u~exmeQW 10 'ilr~ut~,aijl;t agenrrs c;xigJtta~ lem perfcftiotlct1:l jn agente , qllgJ tic eiufdem rationt~, vel fupe do ris cum p'erfi:¢tiolJ¢: effe¢lus producendi, ira quod Iicej aQ:u non .f~t j:~hs d_ftCtus , raraea pc;:rf!&:w , q uam agens habet jQ. t~!l yjrt!1te~ vt porlit illurn p~od!l~er!,=eft adequata ~ v~l fllpe~ ranspetfedionem ~ quam ~jfect.!-l-s· nabet , quando jn[e producitur,~ cxi{h~. ~a.re cu diclrui.quod p.ra:exiil~l'~ in virtute cauie el] p'r~exJ.llere perfe,ffaiorj modo ,ly prrje('tiQri uon debet conllrui, ~ .comp~{iU'j ',urp ly efMtu , qllatilPl~ ~ffdl;lJs perfectiorj ~04o ~ ~ Iecundum p~rteCtips ~ae filJi COU4 ceniens Iit in caufa , quia in cauranon ceauenir jl_Ii sliquod eKe, quod non fit iplacauta, fed Iy Pefft.,. it~ri 4eget ~ol)aDIi cum jp1a'c:nt4, ita. quod qU4 fa a&jups j$!~lUldum ~rf~di,)re~ rarionem.quam in !C hage~ contiuec dfed~, eo q uod agcns non produ~ir eft:ea:us~ vt perfedibile, ted vt perfedum 'ad diferennsm materia:, qu~ ell cau: a inquantum per[eCijbjlis, & in potenria, &:; V[ inquir phHoloph. poifegel'lerare etl fignum perfectionis in agenre , (:un1ergo caula achua operetur effectum non vt pcrfettjbills ell: ab iplo fc4 [ccundu quod in Ie per· teaa, ~ rcrfe¢\:.ma eft, illius . V ndeIequirur quod debecelle eiuidcm , vel rnaioris pHtettioJlis qua1u circa-us. quem facir, inquanturn etfeCl:us rllius efl:, quia re!pc:Cl:u omnium illarum rationurn , qu~ erlicireomparaq.lt, vt perfectio , & non vr perfealbllis.Ergo reipeetu omnium rationnm etf..:aari~ .a Ie debet cornparari vr pertectio, &= non vr po ten:tia., & perfCl3;ibilis, ergo nee vC inferior ~ quia vt inferior ~ffetin potentia, ?Ie vt perfectibile , ergo "el debet ad:l:'quare,vcl lilperare ipli.lm dfedum in pt'rfectio~c. Ex, quo [e~uitur alta cOQiCquemia ~ A nod cauia dfeehtla omnIUm, qua: dt Deu~ debet cominere perfechones O~nlum cffc~l1umperfe~ thori modo,qui~ relpe8:u ollll1is p~rfeaionis a [I;; effeCt;!: debet comparari, vr perfcEtio, ~ nOll vt perte$:ibile. Ergo» etlicit 0111n~S iQ inijnitum , & tine termjnQ,ad otTInes comparatLlr vr pllrfe8:io,~ it3. omneS continer,quia OOlnes po~fl erlice~.

EI mOlm,!' ad fie intelligendum D. Tho, tum qui~ fie ra.tio ipijus fioe ,.Ila diffi~Llltace currit;tum quia non dixit, quod pr~cxitlere pette8:iori modo qL..'':;: res lit in fe.led ab[ol!ltc dixjt,quoq efl: exi{lere perfeCtion fQodo ] "'ita poten. inteIligi modo4iCto, quod ell: exiJl:t:re pcrfetl:iori modo;' <Juo caura po- . !:dlquia £loa agit fecwldum quod pede8:ihilisJed,

Prime Partis .

. A ·'vt per~ea~; turn ex eius pr?batione [ubiii~.prQ.o , hatl:olulquod pQ:exillere~n vrrrure caulE agentis 'e!l:p~e:dllere non irnpcrfcctiori , fed ·perfection modo.quiamarena ioquantum hUiJlfinodiieft im~perfeaa] sgens vero inquanrurn huintrnodi efl: perfedml1 ~ qua: ratio non.probat tffefrum ibi habere aliquod eifc perfeqilIS; fed quod caufa fecundum id,qu06 perfe.,..'tius,eft jll-iplil,luu(er, & conti-

neat eff.;:d;ulJ1.!& confequenrer perfedioni dfectus compart.cur, VI: perficiens illurn.non vr perfectibilis ab iUo. Vnde fr eHca.ufa effeiliua; omnium, Be ~mni modo, quo res effcdibilis ; vel perfectibili&: ell, oporn.:c,'lLH)d ralis caura adequer omnes perfctDolles,& ouiues modes perrectiomurn omnium

B iuorum effectuum ,~fie vniuertalite r omnes perfe-Etiones contineat .

V1IIle patflt ad inflantias adductas. Narn quod attinet ad cauiam vniuocam dicimus conrinere effe8.um non perfediori modo, qusmeffedus fit in fe,kdperfetl:iori l110dQ ~ quo caura potel] COO1paratione acJ. effectam Iecundurn fimilirudinem vniuocam , &adxquatam ipfi, non ramen perfectiori rnodo., &. fecundum altius eile , Nee obfbac quod effcCtuS vniuocus dependet a caufa non e contra ~ nam hoc pur accidens dl,nam quanrum cft ex natura reil~ arrenta perfedione quiddiraris precise, id quod (,I£l: ctfettus vniuocus xque bene potlet eire ~aut3., ~ quod ell cauia poflec etle effettus . Vnde per Ie lo<tucndo non habet perfeB:ius elk. De caufa vern inllrumeutali Illuleo minus vrger, quia cauta inflrumeuralis non coutiner dfeaum neque

C' ~girinvjrrutepropria,ledin virrute caule priucipslis.neque illi affimilatur eifettus,Jcd canie p rincipali.Sc Ita virrus agenns principalis iuuenirur ill jnli:rumento non. pt:rfctl:iori mo do.quo pote lt , led jrnperfecbori,fi::iltcet miuiftc rialircr, & partieip atine: vnde no eft canla Iirnphcirer ,kd iecudu quid, ~~tanon conrincrperfectrori modo.quo caura po, ~ertconrin~re, ~ fed perfection modo, quo cauta pnnqpfl..ll~ illi cornmunicat , &inltruOlentum rniniilrat . Q!.od vere dicrrur effeCtus contmeri vir. tualiter in Caul", & rnelius etle ipfi produci ad extra quam efie in caula , ReJpolldet. quod effeaibus yt [unr quid diWnthita cauu,& producibile extra ,ip[;un,mdius ell: produci.quarn non produci, quia

o jHud elTe diiljnCtu1I1 ell: potentiate, & obie8:iuu1l'J qua.lldiU nOR producitur. & per produCl:ionem ponitur ill aqu.Quare no imelJigiulUs,quod eifec,us rlebea.nt habere perfec[ius efTe in cau[a ex parte: Lui elfc diil:il1cri :i eall[a. ,& dfectibalis ab ip[a,[ed ill" ~elligltQ.r quod prxexill:ere in virtute cau;~ eft pr~: exift.:re perfectlori modo quantl1m eil ex parte virtutis, & actiuitatis cau!a:, vt explieacum eft.

or,,,, fecundam fat;rmem ell notandum, quOd i1LZ innirltur tribus prapofitionibus. Prima ell. D~us ell ipfunl eKe (llbfillens, qn:r probata. e!l quttl. ptxcedcnti articulo 4. SewullJ. eife 'uj;)lill~ns ba?Ct: onmem perfectiollem e{feoQi. Tertia, quX' cx:d1:~ jnfcnur,ergo con dnet perfectiones omniUJ11.&m~ . 'fl. Quia ex eo aliq~la forma non habet omne_m.. perfJ.:,tionem fui geueris,quia Q,OD p arcicioa.(ur Ie"'.

:'",';'df'ndLHn· [

c; ).

eunduin ornnern rationcm fuarn.fedfecundu qUOQ pernnttit ipia capaciras.recipicntis J {i autem for ... OUL non recipiarur.nec recepcibilrs iit,b;;.ber omne perfectionem rllins generis.teu [pceiei ralis form~ •. Ctlitls ratio ell; quia forma, rub concepruforrrre folum dicit aClualitatem per modum principij quo, aaualitas autern folinn efl: ratio perfecsionis, crgQ forma,qut non kaber uifi aEl:ualltarem [oi gc~· ncris habet in te principinm Iirnitandi ralcrn pcrfc ... aioneIll, ex vi enim, & conceptu ipGus aaualita~ ris,& form~ non porcfi Iimitari.cum pcrius aetua· Iitas fit rano perrectionis.crgo Ii Iolum efl: aftuJli~ ras,& forma, Iolum eric pcrfccrio illius gencris,il1 quo actualitas eH:; fedforrna non recepra, icd in fe iilbfil1:cl1s tolurn habet id, quodforra.r, & a.ftu;ili~ ratis ell ergotolum habet id.quod perfectionis ell: in tali genere ; ergo nif adiungatur illi aliquid pra:tcr conccprum formx non poterit Iirnirari.H oc a litem vel eft materia recipiens, vel cauta crliciens illius , Materia non darnr.vt [upponimus , quia eft forma feparara .. b ornni materia: Eriiciens autcm non eriicir aliquid limiranun nifi inrrinlece POflCl1- 'do in re eileaa aliquid quod Iir ratio Iimitarionis forrnalitcrycc in Iacto crle. Etdehoc rurfus inquiram.an fif actua1itas,& forma, vel mareria , Marcria non darur.actuali.as aurem, vel forma [ollt efl: -rat1o,& principium habendi pertectionem., ergo

-nou rernanebir talis forma cum aliquo principia li-

-mitarionis intra genus tuum, .

Conun hanc rarionern obijcirur , Primo, nam . vel Diu. Thorn. loquitur de eHe exiftentix, vel de efie cflcnti;:e , vel de vtroquc iimul. Si primurn lion probat Deurn efle perfectiflimum in toto ge~ nere entis, fed [alum in gCl1crc exiitencie, quando dicit.quod efl: die f[lbllilens . S1 de cfle elleutiz.talc eflc ablhactnm ell gradus analogicus cntis , qui .eft ilnpcrfeB:iffirnus. Si de vtroqitimul eric.quod'dam (,on.flatum ex abflracto imperfeceufirco Icili .. -cer ex eire catntia: in grade analogico , & ex elfe exiftenrie, quod eH: perfeCtiilimLlD1 non abfolute , Ied in gencre exiftenrie , ergo ex tali conflaro non poreft intern, quod DeLlS habeat omnium rerum perf;;ftio!~t:s, !:ec pot:i1 verificari , quod I?en_s cit ;fub {i ttens in elk eflentire.quia non poreft iabfifle're m efle eJ1Cntl;'e nifi filbtift:.tt in grade analogico -[cpataw,qllod eft implicarorium .

Scnmdo obijcitur , Narn forma Ieparata filbB· i1ens no habet roram perfectionern Iui gen~ris ex vi talis lllbiill:entix, nihil enim vctar ptura indiuidna concipere in tali [ormaiilbfincmc,Gcut in ge~ nere relaticnis [lint plurcs relariones rcalesinl.ieo, ()C tJ.l11CD qua:libernctl huber totam perfcctioL1em relatiuam alteriuslcd diilingl1irur ab illa. Simili~ tet poteH intelligi [eparatll5 c:llor iu,el1[Us , & ca· lor rcmlfiils, quia taliaaecidemia [epa rar:i p 0« uot

. ,ficut·quantitas in Encharij}ja,& tameutunc calor rerpifiils non comincbit totam perfettionem c;:doris. IteintlaturformafubHamiaJis ltlbfi!tcns, vt anIma rationruis}&tlmen non habet omnem p\:r.;. feaionem{ui g~ne.ris, & Angelt1 s eit forma. CubG;. l1e!lS fi~ lUatcria, &; tamen non COHtlnet onm~m.

~

:"

A perfcctionem uatura AngeJ[ca;, nee fuorum ihfJ... ·riorum. Denique cHe eXi11e1lt12: err . rcaiiter Cd;" .thnCl:l1m;ili efle cHemial, ergo ex eo quod fit rLlb(i~ ftens tale eKe non iequirur , 11111 quod habeat ernnesperfecriones exiilenrie.non autern omncs per ... fctliones eficntJa:, ergo non Iequirur quod contineat omnern perfectionem ill toto geQt't"\; entis.uif fupponatur habere ellt efl"tntia: infinire ; fed hoc crir procedere ex alio principio.uon ex eo pracise, quod efle fit fubliHcflS; led ex eo quod efi erlenris infinira quod tanka reltabat probandurn ,

. Pro imeiligellli4 huius rationis Diu. Thorn. qua: \·",lde profund~ e~, oporter pra:/hpponerc illarn nlIgarcD I diflindionem , quod alia abflradio eft

formalis , alia totalis , quas abftradiones difhn- . gmt Diu. Thoui, 1. pur. qua:ll:. 40. articul. 3. & abfl ractio roralis ell , qlla abflrahit vniucrlale :i

particulari , fonnalis .vCTO dl qua. abflrahit a forma i marcria , veJ actus a potentia. Et differt vna ab alia.quia in abllraciione torali non remanet id, :l quo tit abflraciio , rernoro enim rationali noli remanet homo. At vera in abfiracrione tormali vtrumque rcrnanere poref] , quia remota forma circuli a ligna adhuc remanet lignum. Dicitnr autern abflracrio toralis, quia tim id, quod aba-tahit. quam id, quod conrrahir fignificatur, vt rotum, ita. quod vnurn predicatur de alio, (icur animal de homine . Er in il1z abftracrioneIernper id, quod eil vniuerfalills, & abftractius eft irnperfc-

C thus, & pocenrialius ,qui~ remanet magis CO[!trahibile , &; dcrerrninabile , & confequenrer magis indifferens, &in potenria , quanta enim aliquod zorurn eft magis deterrninatum , & contra':' crnm , tanto in paucioribus rnuenirur , & minus eft communicabrle , & confequenter minus com'; mune , & vniuerfale , quanto vero abltraccius i tanto vnicerfalius, & communius , & coniequenter minus determinatnm , & confumrnacum , &: magis in potentia. At veto ablha&io formalis folum feparat id , quod actualiraris , & forma: eLl! ab eo ~ quod potcnriale , & mareriale ell:, [en condition is porentialitaris, & marerialiratis ,& fie quinto abfiractior, ranro' perfecrior , quod eft proccdere oppotiro modo ad abftracnonem totalern , neque in abtl:ractidne formali confide-

:0 ratur ratio vniuerfaliraris; & parricularitaris , vel quod fit vniuoca , vel analogs, fed [olum quod ratio abH:rahens indcarcondiricnes actus ~ & fortn:J:: 3 . exuar autem condip:ones porenrie , & rna-

. • -I

ten<:e •

19i1w( Diuus Thomas in prefenri accipir effe , vt abflracmm abflractione fOrIU;l1i ~ & quod in ,tali abltracrione form;!Ii':(ubiiftit debet habe-. 're amnem pcrtcctionem ·in genere ent1s , nee potel! in tali eife [epar:lri id , qnod efl: exi":'" 'Remix ab eo, quod ell eile Dtl a: , licet cnim hzc duo in eote confidenmUlr) talTIen forma ej]en·tialis] [eu ·elfeefli:ntia: nan poten: pcrfeCt(;:~

.. & limpliciter ab~rahere abllraction;; fO"111a.,.Ii bene tamen elle exifl:enri~ ~ & tllllC coin.'cidllnt dfe eficnti~, cum .dre ~iftenti::e-.

Et

B

III r.1tj~ eJI; Q!:! ia elTemia, vt qitlioguitpr ab exi(l:~ II ~ ,. ,A t;a quaarumcurnque cnncipiacur' per modurn tot-

l11:t,& princip i] confHruentis formalirer ~[r~ncij. femper rame n incJudir pon:ntia.J!tatcn,1 ill gen~re

enus I Iiguidem qiJ1ingultur ab eXI~ef)tI<!o,'tll"n illa

llc terminus v Irirnus ;lctuahr~t1s ,elt 111 potenua re-

fpeal! iUjus,11 O:!l ergo clf~~ti~ rub <;oncep~u efleu-

tiOl j & vr diltinguirur ~0f!tra exiljenriam potell: fimpliCirer, & perfeCl:e abftrabere ~bfl:raa-ione fora1ali in genere euusfiquidem 0011 potefl fcgrc"

gare, & exclude re omnern porenrialiratern ill ius generis, cum Iemper manear jn potentia ad exiJi:cntiam. Vc ergo in gCller(! enris abflrahatur ali- ,

quid a.qlha6t!qne formaliperfecte , 8c liITJpli~itet oporrer.quod non Ilw1arlJr conceptus ef1~ntia:, yt dillingunnr ab e xiltcntia, leel quod ip(c: con~eptl~s ~xilh:ntia:,q ua: en vltima aCi:ltalitas in gencre enus punlicetur ab OIl1!).i hmirarione tibi adilln4a~~ fie; excludat ornne m porenrialitarern ex parte eifcnt!:t)iibi prouenienrern. bt tic in tali ab!l:ra8:~one

non porerit eile aliud drentia, quam etle , lI111a.ef-

Jeptia folu!J1 di£bilgll!tllf ab eJle ratione ~otent~;lIiraris.quarn dicit etlenna ad eJlc" ynde cum per abflradionern formalcm feparejur ornnis potentialiras in illo genere in quo fir, per abl1:r.utionelll

in genere enris tcgreganir ornnis porenrialiras cf-

j :.'ihi:!!,& confcquenre r non debe t acci pi ibi efleef-

!entia:, vt diftincruui ab efle ex.illemia?,qnia eile fie dillinttlun ell in PQtentiaad efle exiU:erl(i~,& con[equeutc:r nOB perfeti;¢ ~bllracq.lIn a poteQria!irat~ in toto genere entis . Ex quo fit ,qll()4 cfle exifleucia: lie abitracrum continer omnem perfecrionem,

&. acmaJitatem enris.quia Iolum e.xcludjte1lenn;i, quantum ad idsquodporenrialicacis el], non quan-

tum ad id.quod acrualiraris.quia accualitas entita-

~is,ft extra pocenzialirarern cO: necerlario perrinec

3-d dte exillentia: , non contiderando exifbenuam,

~t eft actus dilbincrus ab effenri a , hoc euim illi c:xtrin(ecull1 eft, ~ peraccidens , quarenus fdl~cet in eifentil,cui adiungirur rupponit aliqua porentialiratem.ied coufiderando illam , vt precise efl actus .ldlllUs in ratione ef,lt;.;,hoc enim ~It de eius concep[u, difhncrio vet~ elft!ltia: ab exilh;lltiOl ex: imperfectione elfe~ti~ nalcitur quateuus porentiali-

~are habet lid exifh:n4u,uo ex'ipfa forrnalitate exi fientia:. Aliu4 eO: (!rgQ~llrahert;~ feu [eparare .0

;utULll e~ftentjz ab eQelltia, vt <::£t actus diHin£tus .

ab dfencia, aliud ;ilifhahere actum e.xiHendl, vt pfa;cise dide yltiitJa ~ctu'a1itatem in gene~ entis. Primo alodo non pqtdl: fieri abltractio for[nali~ perfecte,& Ilmplicirer,quia ho<.: iplO quod fU[U1tLlr fxi~entiadil1incta ab ~!fenti~ lumitur; yt dttenni.,. natlJ& lilnitata ad ipfam potentialita~m elTentire, ratione ClJiUS diflinguitLlr ab illa] {eclIeeundq mQ~

do abllrahir abjhactionetotalip~rfecta;8cllLnpJ"i~iter I & fie; remouet OlTIrlem pqteIl~!alitatelll III gcnere entis, & tun,C cQincldir eae e~il1enti~ ClIfll eire e;ficmia: , & cominet omnem perfc:ctionero : gener.e entis,qui~eft fonna. perfecte abltracta ab~ gtle[lOne formaIi in ilIa genere .

£~ btl ert,o fit pcr(picua visrationis Piuui

Primae Partis .

Th01lJ. i:1me non fundatur il, eo, quod aliqua forma ' fub!iHac • led quod forma. abRrad:a abllracrione , formaJi perfette, & fimphciter [ubfi(h.c, ideti non " adillag'1-tur alreri ex cuius potentialitare imperfi- ., .ciatur, & Iirnirerur , Nee fUlldaturin eo, quod exi-

'ftentia ill quantum e11 dilhncra ab eflenria abrlraharur abllracrione formali, quia vt eft actus difhn crus ab eflenria etl- exill€tia limitata, & derermina rJ.,& tuppouir ipfam porentialirare eiren"ti~]cui adiuugitur.vr ratione eius diflinguatut ab Ilia, Iolum enim diflingsi rur ab eo.q uod e tt in poreria, vr acru etlltifl:!d loquitur de efle Iub conceptu vltirne aetnalitatis ill genere entis.Iic enirn abfl:rahedo,& (egre g:mdo omne porentialirate per abtlracrione forma

B lern excludir etii orunern diftinctionem ab eflentia - & cum fecernar omnem porentialitarern, & perfectiosem in ilIo genere entis conrequenter includit ornuern perfecrionern illius gencris , accipiendo folum id .quod purum, & perfectum ell. Qg;r docrrina deturuirur ex D. Caiec. I "pa.rt.qu. 54.art. r , §. Sed (mmdam dllbit41iollem •

..Ad prim1!m ergo quod obijcirur in conrrarium , ReC ex dicris, quod S. Th loquitur de eKe exilletia! non vt eft dtfhnctLl ab efle eflenne.hoc enim {olii cosucnir illi quatenus ell efie creatum , led loquitur de efle e xitl entie , vr precise ef] vldma acrualitas in seaere entis, & in i lta ratione vlrime actualiraris perficirur , & depuratur ab omni potentia .. Iirare, vQde excludir ornne principium difiinguen ..

C "di eOentj~tI! ab q.iHemia, difhnguirur enim ratione pcrentialiraris effenrie, & ex eo, quo.! exillenria tali elfencia: poten.iali cornmunicabilis ell] canquam propria eius , & dererrnina- a ad ilium po- , tell eius irnperfecnones parricipare • & fie non abrtr~het abflracrione formali (implicirer , & per~ [cete.

, Et eX defe{lllltuiusiqt~IIigenti:1: D.Tho.lapfi limt aliqui, q:oji dixerunz D. Thorn. cum in pretenri cli~ .cit, quod efle eft pt!rfeccilfimllU1 omnium, & omnes perfecriones effendi includir ~ quod loquitur de JP{o duplici cffe exillemia:,& eflenrie ,quacenus difhngutitur iater fe, & cornparauir efle elfc:ntl't 3e' tualis ad elfenci;i poslihilem,& alfe exdlenti~ a,ctJJJ lis ad exitteriaru pofibiicrn, & voluit dicere, quod

·etfeJ1.tia acrualis ell perfectior cff~lltia pofIibili , &: &xiil:entia actualis exilh:ntia PQihbili, & ita omne ~Ife acruaJe ( aggregando effe .;lfel1tix,& exiJleri~) ell perfecrius omnibus rebus polIibilibus, quia co-

paratur ad eas tangua actualicas ip(arurn, C£irn all

, tem fit inlhntia,quoq ~xil1e!1da elt illa,qux reddit

, e(fentiarn actualem, & exrra PQiliQi[itarem} & fie per ipfaOl habet elfel1ci~, hane perfeq:ionem, gua comparatur ad poffib.ili~ taQquam CJuid ~cua.l.e .. Re(po5d.Biefc;lS in hac q.4. il,r~. I ,d~b 3· quod ex!fientia,qua! difhl1guicl!t r~~lit~r ~b e{)f:1ltia in cre;t turis nO ei1id,quo elTenti;l pO[litur extr:.t q~{as. ~ I;:xtr~ nihil, fed id habccc{re[lri~ per LUJ.Ulprapna. entitatem) pe r exi ac:nria~ rerq [Q~qrn ellp~r" [e > vel in alio li~lI1e~do exiQent]~ul, vr d.iQin_gumll." , realiter ab e{r~ntia. Vnde ·idem :JlltqQribldeni. • art. z. dab. 10, torfit rationem Diu~ Th_Ol~. qua

" ' --- ex ~I

~1.

;1 Difput. v,

. t(-

1''1· "ex abftraClione formz probar conuenire illi om'; A

. ,.. llem perietbot;tem lui geo.eris1~. r.e~u."{it rationem \.. D.Thom.ad aliud princrpmm, Icilicet, .quod Deus ~,' . ell ip(aeflt:nria,&Jubfiftentla in abfi-raCto)quia eft firnpiici1lima;,rlon recipiens eflentiam , aut exiften-

tiam tanquarn effentia parricipara , fed vt irnparri,ip3ta, & fie concinere de bet ornnes perfe8:ioues n:fum.

C,£tefultl hun fuperiori difputatione impugnaui ... mus hanc Ientenriam }qllanturn ad id , quod atlir-

mat exillentiarn non conltituere rem extra caufas neque quoad hoc difhngui realirer ab cflenria , Nii reuera nihil aliud dicunt oppotiti aurhores , quam quod exillentia Iumpra pro actualitare poneadi extracaulas non dillinguimr ab efTe nti a , SI vero fummarur pro fllb1iIl(;1ltia, vel inherentia non negam diflingui.Ied hoc eft confundere exiltentiam, B cum [ublificnna,& funditus euertere principia D. Thom.qui (emper diflinguir exiflenriam , & Iubfiftcntiam,vt dupuz.prsece d, vidimus, & 1. Phyficor-

q. 7' Qwad lecundum vero , quod dicit ille 2.11tho.t circa iationcm D. Thorn. manitefhun eft, quod diuertir ab illa.neque enirn DiTh.probauit omnimodam Dei pcrfe.2ionem ex GmplIcit3re,aut ratione eflencie irnparticipace , fed ex abflractione formaliipGus tifc. A qua ratione diuertitur, fi omi!faabH:radione ipfius dIe recurr itur ad firoplicirarem diuitum,atltadalipdattribumm. Et non probamr intenturn ) rellat enira probate quomodo Iirnplici-

us ex p~cjCa ratione Iimplicitatis.nif alias fupponarur forma ipta,reil eflentia.quz Iimplex eft fummam pe_rfethonem habere, ornnes perfectiones entis in te habeat , oportet enirn [ernper recnrrere . C ad aliquam fonnam.que toram perfedionem entis arnbiat , vt omnium perfed.iones in Ie imbibat J '-luod in ipfo dr~ ii ell: .aa.u~ totius enris oprirne ap~ paret, alias petitur p'.:;"'i.·lptmn .

.Ad Jcwndllm argUllJellf, L\.~[p.Qg_od in forma fubfiIlence in abfl:raetione formali ab ornni materia no porel] intelligi aliqua difbn6:io indiuidualis , quia

hzc difl:inCtio fit pe.r principia materialia , cum fiat'

per infimum gradum in przdicamenro.que cerero-

rum omnium iiuccpriuus ell,& non pcrtinet ad cOfl-irutionem quidditatis Ipecificse.fed ad modum,&

aq Ilatum ipfius,fciUcCt, vt indiuidnerur , & multiplicerur , fecundum diuifionem non forrnalem , & ipecificrun,fca rnaterialern iutra eandern (peciern . Repugnar autem, quod vbi eft abiiractio rormalis, D qu~ excludit omnern materialirarern.inclndar rnulriplicationem indiuidualern, que fit per materialia principia, ii enim excludit prmcipium mulriplicatffinl$ indiuiduorum.Qpod vera dicirur de relationibus diuinis.Refp. mulriplicati qujdell~ rel~tiones proptcropvoficionem relaUll~m)led quidquid perfeB:ionis ell in vna, eO: etiam in altera propter infini[atem, quarn habent etiam in genere relationis.

\I .. it in ratione perfcaiolli~ ':l0n ?pponuntur ,tc~ {01ul1. in ipfo exercitio re[p !clend!, & tenrunandl.

De quo amplius diccmlls infra circaqnadt. 18.

. ;Art tertium ni.iurr: ~Od acciuemia. teparari a r~,..

hi ::cto nOD eft lubfiH:ert: in abl1raai~ne formah,

~>

.'

,

;:Artic.lI~

:' .. r:

I, ~ ••

nee remouere habitlldinem,&a?timdinc:m; adex.i- . fiendum in Iubiecro, Ied [ohlm tine a8:!l4l1i concur.[u [ubieai ~ & dependenria ab ipfo exiilere . Vnde ex ordine ad Iubiecturn, quod in cis remanet, indi- . uiduanrur illa accidentia , & patdl: in eis rnanere intenfio.Sc rerniuio.que per ordinem ad fubiectum conuenir accidenti Q!areex Iepararione acruali

a Iubiecto non dicusrur accidentia efie forma: abfiraCl:x abftractione Iormali.ideft rernouenres om, .nern rnaterialitarem , (eu habitudmern ad fubieomnmaterialc,& potentiale •

.Ad q~artlltFJ diciwr. Quod aliud cil: dati naturarn fub!iRentem eriarn fine marerra , aliud dari forma abflradam fubfit1emem in iptaabflractione J vel in fuo eire. Non enim dicit Diu. Thorn. quod omnis ejfentia :ub/dl-ens ~ feu omnis forma ~ne mate" ria fNblillens ell vna , & continet omnes perfectiones fui generis.hoc enim eO: manifefle falfum , Sed quod dicit eft,quod forma abfl:rahens abftractione formali,idefi purificata abomni eo, quod formale . non ell idefl: ab omni materialitate > fe it ab omni conditione rnareriali Cui generis l & fie fubfitlens, omnem perfectionern contineret in illo genere , & eflervnum. Modo aurern anima rationahs non fup~ fifiit fine ornni rnarerialirare.qnia dicit ordinem ad

. corpus.imo.nec Angelus, qui erf omne corpus ex .. cludat.nou ramen omnern porentialitare , quia P04

. reft recipere effe, &:accidentia. Et tamen quia excludit Angelus materia phyficarn no eft rnultiplicabilis indiuidualirer, quia caret principio multi .. plicadonis material is fine Formali ,com fit forma fine nu.ter~a. De quo lat.iu~ dice~us infra, q. ~o.

..A1l J11tun. Refp.ex dtf:hs:ql1oo Di Ih-Ioquirur de efle exilienrie.non vt dicit exiflenriam Iimiraram, & dillin&am ab effenria.ted vr dicit rarionem vltirna: aCtaalitatis in genere en tis deputaeam ab omnipocenrialirate , & materialitare illius generis "fic . enim totius generis entis continet perfeftionem, quia omnium excludit imperfedionem.Se tunc coincidit cum eIre effentiz,vr explicatum efl:. ,

ART I C V L V S I I.

Virum oltlnes perjefiifflCJ maturilfum fim in Des

fortthtliur, vel filum eminemer .

PRa:mittendaelhriPlexdilHnctio. Prima ell de. ipfis perfe8:ionibLIs in [e. Secunda de modo ex parte peri:efrionis coarenre . Tenia de modo ex parte perfeccionis conrinenris .

Prim« dijlmai~ ejl: Perfetl:iones alie [nor pure increare, vt: effe adum purum,e{fe crearorem.Sc Iimilia , qure ex: vi lui fonnalitIimi conceptus increare funt.uec alio modo concipi poifunt • Alia: funt pure creare.vt efie dependens,effe fadum.effe potentialet, elfe pofitum in predicamenro , & fimilia, qua: fiance {uo formali conceptu nunqua patTune depurari:i ratione creata,& artriblli Deo.Ali~ funt per~ fe8ion~s medio modo [e habe!1tes, ql1a: ex vi fui formalis conceptus Don diCllnc deremunate perfc:B:ionem creatam~neque increatam, poteH: tame ad

. No vtrum..,

vtrumque trahi ~ &b:u: vocari Iolet perfeceiofim... p1lciter rimplcx ~ &dtlini[UrJfic,q~odin~wete1Jt~.

, mel,ot rft1pJa :I qu.1m!JnlJip(u; idel_l e~ rpra ~anone e1:-tis femper e1t melior tans pedrfuo ~ l1cete~partl:" . culariconceptLl po(Jit ei rcpugnare ~ &.lic oont:1fe

ei bonum Iicur Iapidr non ell bonum vruere , quia deflruit naruram Japidis, Iicet in ratione entis my...,

liilS etfl:t. Jraque iHre perfediooes ex (e iimplices

fum fed ramen ex aiiquo adiuncto pofluut iuueni ..

, ri in;ncotvel in crearuris.ticut eLfe, i.ubfifkre) vinere intelligere) naru ex (uo forrnali conceptu nihil di~u[1tde crearo, vel increaro, fi ramen er adiungatur aliquid , ratione cuius Iimirentur , rcddunrur create, v.g. viue:re.,fe uelle humanum .vel Angdic i1, aut quid Iimile • Sia.ut<;mp.uriiiccutur ab ornni r",rione limiranre ~n:dduntUr mcreatse .

secunda difli11Elto eft ~ quod pcrfecno in alio coo:- B rents poreft confiderari duplicrcer , vel quoad efienriarn,fiue narurarn lium, vel quoad modum, & fla.um elk nd. ~ fi cut alio modo pt! rfecno inueniru r jn.re,lciucet nuterjiliter,& eutrratiue ) i1ll0 modo

in imeJleCl: II {ciUett intennonali te r, & inte lligibili-

ter . Similiter alio modo res ell in iua exiflencia,

alio modo io virtute lill); cau{re)~ aliornodo res eH

in fatto e£fe , alio t11odoin hen; alio mcx;lp in ternpore.alio modo in 3O'teruitare)&; ficrnulraalia exe.-

pls poni !,offunr, nunquam CUlm vnar~s.PQteJ~ etle :inalio .ecundum eundem modum ; .quo ,dlmie 3 quiaille modus~& d~enniDatio,qua eH in fejdl: limirano fe,undu~qUjl non poreft tr:aufite extra [e.

Tertia dr_ftrn8ifJ rfl : quod conunenria alterius alia

dl formaJis, alia etainencialis , alia vl[tu}lJis. COil ~ rinere formalirer ell conriuere aliquid {lIb ea lorma,fuhg1l1 natu efiexiJl:ere in fe, IicucSol, & ignis continent luccm . Continere erniaenter ell: continere aliquid fub ratione firperioriexcedentc cam

vr ell in le.Iicut Sol coruinet.calorern fub cxcellenriori forma.quam efl m igne;lcilicit in forma cale-

Hi. Et hoc rnodo etft:aus runt in caufis requiUO(is.

&. quanto magis crdeit eminentia caufe Iuperiotis" tanto perfect ius ~ & altius continet res infe riores. Vnde JI1 Deo,qui eft iuprerna caufa datur con- . til,erja rerum omnium (uprcmo modo, jddl,quod conrineat omncs res fecundum ornneru.Sc adequatam rarionem fuaro.quia torum quod eft in eis participatura Dco. ]n call1is vera creatis quamllmcumq; {upedorihus non poITlInt ficcontineri dfe- 6us, qUIa annHacau{acreatamaoantdfeCtus fecundulJ1 om nero ratione01, qua: in irfis en nam ialrem [;;:ctlHdum id ~qllod tenet fC' ex pane materia:~ \'flde fumilllr indiuiduatio non emananta caura creata; quia nulla: caura cteata fadt mareriam } ted ftlpponit,al as v ere ,crearet e njhilo, & fie efl'et creator, 110n crcatnr.t. ·Virrualitet,tannnll ,& lIOn cminellter dcitm contincri aliquid in virtute cau-

f~ fibi:rqoalis,aut Illferioris, Xt in caufa inflrumenuli, in· ditpofinone ad formaw, itlfemine) &c. in l)tribus virruali(er tmtum conun_etur aliquid,idcH-,

iri aliqna virtUte ~ & principia, iQ quo res non (00- tinerllr <lttu In fE,fed invirrme, nOll tamen ernincn-

ti ~ &'l.-upcrk>ri modo- • .h.dtll~c aut~m ea) qua: I; on,.

. ~. "

PrimarParrls .

..'

A . tinentnr .emmemer in a~iC]uopoiTunt duplicitel'. '.~ contmerr; vel errnnente r.tortnaiirej-, vel enlinemer' 1 ,viJtu~Jjt~J:. c l:mincljtedorlTiaijr~r quando ihueni':' >i,~ tur aliquid qi10UlLUm ad formam t & fubfl:antiatn \; iLlam,;11 aiio mod!) tatllenl& Haru altiori,& non eu impertectiombus , quibus in inferiori, Iicur aQima,

. rationalis.continer vegerarinurn erninenrcr .forma. .lirer: fonnaliter quidem quia p, a-bet illud cOr:pOri ».cut:lli~ anime.quanmrn ad lilbfiantiam,& forma .ves-er;Hld:i,cminenrt'r autem.quia non cum ea IimiWiouc,& modo) quo infedotes anime , fed altiori .vtpote forma ipirirualis. Eminenter virrualirer co, tinetur ali quid quando nan .fecundurs e anden: forma1l1)&/lIbllalltiamc'Olltil'leruried fub alia.que in vi~·tllre- a:~U1ualet i1li licetr'lon fit ficut ipfa, & mo,

doJupenon,acque e-kuatiori :id continet, Iicut Sol ( connnet herbam eminemer, non tamen in. Ie.haber t herbarn formalirer, fed virtualiter •. ..'

c'

. Hu pafilis pnnctus drllicult-.I,tiscon!ifiit in tribus. !:

~rmll)" an pc rfectiones f mpliciter limp lices poffinr i~ tecundum [uam Iorrnalem rarionem, & proprium k conceprurn efle formaliter in Deo.Secundo an per- L fca:ion~s,qu3! (Unt pure create, & in create genere ! porhnt ltanc:p,.rari ab imperfectione fila, vt inueniantur ill DEO forrnaliter , & erninenter , an vero Iolnrn virrualiter. Terrio an perfectiones rila: f non enriratiue, & ratione virruris diuine fa1rem in tell i-

,I

·gibiliter, & in efleintenrionali inueuiautur in Deo :"

",~demrher,qua: in crearuris •.. ;i

, Du» primo, perfediones fimpliciter firnplices (ecundum firum Jonnalem conceprum inueruunwr

formalirer in Deo non-ramen fecundum modLlm,. J quo inueniuntur in crearuris .Hzc conclufio valde :; ~

communis ell inter DD, Earn ramen negat Bide. to . ~.

p.q·4.art.:! .dub.y.S; dicit :lI:lfi~ efle contra D. Tho.

Scd exprefse D.S.no/ham conclufionern docer I .p .. g.1 3. art.j , v hi inquit : Ptr((ctWl/eS pro [f(/el11cs {I Dec 111

creat!lL1s,in DeoJu11t jerulIdwi; emineueren: mod!ll17,qua iii (,

(rCdltrris.i11lelirCfIl5 eutem llrjler eo 'm8d"b ttpprebrIJdtt res ft·

cundwn quvd Jimt in aenturis . & ftCimd;; quod 'lpprehendit ;:

fa, 1i~llikcat t« 11Omilla.II! nomilllb~ i;Jirur) qtU; De» ani- ,

bl!;~1S ~H duo cOJiderare Filicet pn{e'&iones .ip[as jigiiifi,a~ ~

ti1S,W b~l1it<1ICI1l, vitam,&- IJUitl/rnnJj)& modm jgnijicandi. Qg_sllrum igill!l ,1d Iii. qflvd flgl1~f1( ant blliIl/moJi nominll prop;-it (Ompel!,m De~, & m.tgls prnprirt quam ipfis ,real"ris,& per ptlllS dieuflllIl" de Ueo. Q~I,mlum ver~ ad modum jigmfic{lIlJi, 1/011 pfopne dm!ntur de Dea, babem mim mo·

D dum figmjic.111di,qtli rompetit crwuris. Ecce quomodo D. Th loquitur de:: his perft:B:ionibns,qure [unt um" pliciter fiOlplices,vr bonitas,vira, &c. de qnib'; ibidem arc. z.& p(lfiel ar.6. dncet, qnod ha:c nomina non wnuePluntDeo (alum duf:'litc:r,[cd efsentia.liter) idefr fo,-maliter,qllia cum dicoDeurn e1fe bo~ . num:ve1(api.~nttm,n()n iolum dieo, quod efi ca.ufa: bonira6s, vd faplt:ntix, flcut en caura corporum, fcdintcndimus dicen,quoddt in [e bonum, & [aplcns; Ergo /Ccl,lndn D. Th. tales perfettionc:s qgnificar:J.:' per iib nomina no [11m (olu vi1;waliter 10 Dco,& cauianue,(ed cilentiaiiter,& [ormaJiter,Ji· cit quieii ad model habedi irJas no ewe modo [Jnt in Dco,& 'rea~uns,;ed crnmcriori modo in Deo_

Et

c.

I

. ~.: ,'j.

~ ~Difput. V:

E.tm hac q ,.pr.% .quando dicit D, Th.quod omniu rerum perfediones Iunt in Deo fecundum eminenciorern moditrn non addit, quod non fimr fecundu eaudcrn rationem formalern, VI: male aliqui ciranr ~

R4tW concIuf. dl: quia rernoco modo habendi ~al.es perfe~ioncs" q~ ex parr~ fubiect_i- fe _tenerj lpi.:r: perfectiones In tuo formali.ac pr~cI(oeoceptu nnperfectione no important, ergo non eO: cur negemur Deo.nihil ,n, negarur Deo, nifi ratione imperfectionis . Vt ergo atrrrbuarur Deo, CuAidt to}. lere modu ilium imperfe6:u, qui rnarerialicer [olu comparator ad tales perfe8:ioDes, & non ex VI fui conceptus conuenir • Et '&71fir. Quia line vlla metaphora,& proprio fignificaro arrnbuirnus Deo ifl:as ·perfeCtiones proprie enim dicirnus, quod Deus ell: ~apiens,efl: intelligens.videns.Scc, Ergo non dt cur tales perfectiones non atrribuantur Deo fonnalirer, & proprie, & fine vJl;1 rnerapnora, alias nulla etiet differemia,quido Deurn vocarnns ignem me,raphorice,& quando dicimus eum iapienrem ,

Sed ejlmgumemum Contra hoc : ~ia etiarn iRz perfediones.quas dicimus tirnpliciter Iimphces no conueniunt DWJ& crearuris vniuoce, led analogi-

· ce, bonum enim, viuens.Sc inreltrgens analogice de .Deo.Sc creaturis dicunrur.vt probat Diu. Thom.q. illa 1 ;. arc, 5. vbi otleudic nullurn nomen dici vru-

· uoce de Dec, & c rearuris, ergo tales periectiones no poHullt formaliter inueniri in Deo, & creaturis eriarn.remoto eo modo, quo in crearuris inueniuntur , Conrequenr, probatur . Qlia ilIa nomina non Iolum ex parte modi quo pertediones (imr ill

, . -creaturis.Icd eciam ex parte ipfarum perfectionurn analogice dicuntur de Deo.Secreacuns.Ergo ipi~

· pcrfecciones non habenc eandern formalicarern in Dco, & crearuris eriam Iecundum le, & non Iolum ex parte modi; alias vniuoce dice re ntur recuudum

.. fe de Deo,& creacuris, & non aualogice.Iiquidem

· analogia importat diuerfirarem denuatam ex Ip(a rati one communi .fe d modus lilt" ,quo inueni unrur in crearuris perrinet ad conrrsccionem ipfius per{cEtionts, prollt eft in crearnris, non ad racionern ipfam perfecrionis in communi, ergo iu ipia per~feaione fecundurn Ie, & vt communis ell analogi-ce non inuenitur iRa diuerfiras, ergo non fecundu

-vnurn conceprum formal em inueniuntur illz perfe-

.'ctiones in Deo , Et cOl~'irm. Qsla perfectio aliqua .prololt abllrahit a Deo, & crearuris non poreil: efle eiufdem rarionis in vrroq; membra dinidence, neque paten efle alrior Deo.ergo tlL111l perfecuo poteH concipi , gua: formaliter fir in vtroque, & fie -J,ffina-n.ltur perfecbo fimpiicirer fimplex II1 crearu~ra, neqtlc 'abfhahendo a Deo, & creatura, fed [0- luminD6(l.

Rifpond.Has perfeEtiones conuenire Deo,&creaturis J.n,dogice,no analofPa. m(caphl)rica,itdl dllD_rum conccptllum, fed 3.llalogla yropon:ionalitaris, in qua. compatitur conceptil analogum eJfe forma. liter;&propri2 in vtroq,analogato, lieet ell depedetia vnius ab alio, ficut ens inuenitur in (ubl1ada. & accidenri fine :lliqua meraphora, Ced fOl'mJ.i.irer in vtroC}j & prop ric} &; lie bene Hat, quod Deus1vt

-, Artie. I I.

. I.;~

I . ' .

A I ->cau(a equiuoca contineat perfedionem cteata, & , tame forrnalirer ,& proprie perfe8:io creara firvera , perfectio. Ad prob.confeq.dicirur- ~odli(;l!t ana .. loga non habeant conceprum omnino,& ~qualiter vnum.fed proportione vnurn, bene ramenpcretlin vrroq, analogato inuenin illud anal~gum pr~pnc, & formalicer.Se non lol[1 meraphorice, aut virtualiter Iicut accidens formalirer parricipar ens, ita ramen.quod ab ipia ratione enus inzqualiras illa deriuarur , Et ide el] de ence reipcctll Dei, & crea'mrarum , quia creature forrnaliter exittunr, Iicer

.. rota diuerfiras effendi ab ipfa ratione entis deriuetur ,

.Ad COH_PfmAt. Relp. N ullam perfedionem abflrahenrern a Deo, & creaturis etie alriorern Dco.vel a=qualem,quia non eft eiuldern vniuocz rarionis in

B Deo.Sscreacuris , poifet ramen erf_c formalirer in Deo, & crcaturis non quidem fecundum eandern formaliearem vniuoce, & zqualieer.fed iecundurn eandern proporrionalirer.arque id diuerfiras, quz: tollit vniuocarionern.non toHit quod forma.liter~&: "roprie. & non Iecundurn meraphoram vtrique communicerur.ficut in exernplo de enre manifeftu eit , Et fie darur perfe8:io fimpliciter firoplex in creaturis • lic~[ ex parte modi, quo eft in crea. turis non fit pure fimplex • fed mixta limirano-

ni . Sed qwa hanc Iimirarionem, & imperfedionern non ex vi (ui forrnahs conceptus, ted exaliquo modo mareriahter ad.iicto haber, & ab illo puriri-

- cad potelt , darur perfecrio fimplicirer Iimplex; idell putificabilis a limirarione,& modocreato , DicajdunJo; Perfectiones ex luo genere creata1,

-€: & ab intrinleco pofi[;l! in przdicamento O?D .u~tin .Deo fgrmaliter emineocer, red Iolum virtualiter eminenrer , 1n hac conclufione ditlentiunt authores. Nam quidam exiilimant illas perfecciones non folurn genericas.Sc Cpecificas,fedetiam indiui-duales quantum adid,quod perfedionis eft, eOe in Dco formaliter non ramen eo modo,&: cum illa Iinucatione.qua timt in creaturis.ted purificate ab illa limirsrione > Qu: eft Ienrencia M. Ledetin.Iib, de perfect. dill. p.I .art.r , Haq;perfeaiones creat~ .funt in Dco f irrnalirer eminenter, fi Iy formalirer appellet [olu Iupra rprarn forma:e radone perfecrionis Iemota imperfeerione, qua habenr ex modo, quo (untin crcaruris , Si <lute Iy formal~ter appell~t rnodu e !fendi in creacu r is, fit no [uot to rmalire r 1Il

,n Deo. Et fundamentum reducirur a.d hoc, quia nulla perfedio repugnat Deo,[]Ut ratione alicuius imperfeetiorus.vel Iimirarioms adiudoe,ergo lila perfecho creata formaliter femota limitatione, & im;perfeCiione non debet deel1C: Deo. Confeq. p au: rJ

qU13. nl1lla ~erfeaio de~l1 Den Cll habeat in~U15a~. Antec. vera prob. QLlla iu.mnu: pc I [eaJOm no Cotrariatur perteCi::io aliqua, I ed defiei entia perf~ftionis,ergo iublata limltatione, & inddici~nda a per-·

, - iedionibus Grearis,quidquid refur, Deo non repu~

. gnat. Pote11autem concipi perfcftio creata. fecftdu id.quod perfeaionis ell: ablaris imperfcEtionibus, quiaiib: prouenilItillis ex modo,quo {imtin creatLU'is ) non ergo repugnat concipi forma.li.er fine

N n J aliqua

,'.

a1(q1Jj perff:Stione adiun@:aqua.at-umeJl e:x:yifui

. {onlls.lis conceptus. .

, IrJrfulfl1llillN5. oppofitllm[u{.fillCdulJ1 .dlne,_~~~o

qllomodo a1i.:J.1ent(\!l~i;1fwhHent pollit, r).~ft corun .. denciv:p erfe Ci:iones f1wpliuter-timp!ices cum p~r". ti:aionibus in cezro gcnere conrentrs . Eqno hac ientem:ia vjd~ri pot~tl M:Gonz.hlC.dilPllt .. I h~9'" dilC3.h.ccius fUflda.01t:)lwm 4eclucJmr c.)::D., Tho; &nf(a4H.ar-~. adphldicit: DtIJm tlqtl (oh!rIJ ifF;; twIllJ11~,qfJlil tJ1 ~aIljd. brnu~fiCutd;.ci!fff t'a.uJa~orporuW, fid~~iI id quod. bonit4MII~rtat in cf"fl<wrq,fJl.£cl'-ij1l1 i:l [)to. Deus ergo nonpotel] dici,quo~ eJtco.r:p.US3 vel perfeet io corporis forrnalirer , Iicut djqtur" -qiWdio,fmal.it:er efl:ho.aus.Et rarronein reJdi~ jH t, 3'~PJ~roull:~quia.qy~da~ nomina runt.qse fJgni.~ hQIlq':lJtrf65tiom::s prDCl:dentes a Deo il;l res crea.tas, ita quod i.p I e OilOdus imperfeceus, qvo ,icr~a·tuta~dpatlJl"iac14diotlr 10 ipfo Ilomin~figllifi.CllI:O, qug:dam-w:I:.[Q ~Oll)jtla ligruhcaot PG:"~'l(jo:n~s~M0l.Lme,.& lJ~Hn¢lclum,<]l1o partieipi\fltur,Ji~t~yemMn,b~mll(ll)~iuens~&c. Ex quo at argu'Ult11tu:;qt.ti3.di-tljnCto rUlQdo Iunt perfecriolles iiOl:pliciter Jirnphces in Dco,arqe perte diones cn:a.t~, 'qPa!intrinicc.e :i~mt ,iiJ..;en.o g.enere, Led perfe~ho- D€slitupliciter- Iimpliccs non.r unr ju D~fJ mB re-

-fBl)t.O modo, qno.juur ~ creatu ra . S;i.nlil#;"-tr ~ilE

~one:s _Q'.etl.~~ jtlJt~ OPPOU(<Uil1; Jen«ntia.m d.imr.iIl:.Deo_r~p1G~~odo, qU9 tim!; lfln(jI,(W'a, ~ ergo non eft _dlillnt~-jp)ju{eT per[t;a-1QM.s-(i ~ici-

. c tcr~lic~s.., &. im~;p~J£e.Cti9n~ Aetiff~atig.e

neris, ~pd@l)jl.ijw !lbthf~Hi. ~Jl.n.i.Ptrf~t'tjoncs ~ .fullplicit«JJ%lP1ic~~ ~3 (uo fQrt.Ilalii cPceptlj'oo sut rin 'H~~i~~tpe'Jll:c;>.f~fl.ex.lfflli):'4J:io~e 3'~_II.:ab. eO, ~ "lqucx.!·pq rr.itwn f'·f!c,rf~~ti!:m.e.s Y~f~ [q1!'r.4;geoetJs

.. ptdt,,&f~Jjt§:f'J"Ill)t jflpr~.dit;:<I;JlleN9. '}:' -

:' .: JlJ~plk"(t1 a~l1~ b~ funiUJJJ~n~tl.tn·'~ Quia - pj:!tfi:8:.iQ~SA1,J,~H¥¥"ifi c~n0geMieJ.!~_[J.loquid.~ ; diuei~to CI:mp:p..tJ.h &:; f9rm~i:!W,,:a-~iH4,iJiud ge..Jlr.lS,rr wtP.al :~ .. ~~~'~ lapis, &c, JCi)l1od.p.ltiel: mani- fdli.qoijt pr,u:ij_§~p,g~llerj~~,~QjfI:em:tj~li~ .qui.WS'OI(tIjJ) flJ;\ll::' :$i:-f:f. qu_ib~lj>Q()n !htW.tt}l'-fp~cie6 wtiili ei~~;11i~;> W~~~ geuuM\: (!J tft:jrf!}i~ eTs~ti.al i-:te.r 'QPihnwm ~f{~1, ql1~ NfU~lJ I: m. .prajdlc.a~ _~!'ItQ .,Ergo,pe[tf~i:iQ rp~'J6c.a. '~J~~nFl'i~a in, tt.inl~l;~.~ ~JJj;fi~.i9~i {~rinJPP.r,t;ij:~pn:&6tiQIi.C@.:l f~ c :Jj.mj{fl\aro,q~w~f,.f'fi (l~i_~{)IlG~~~;j!l<:J~ij; ;iwpt' r"" . *e·g.j9il~lt~'1 ijUW lnRr?o.!wri,lr !ia~.p~i!!h~ffi.:~i-u~d::on-

~rpr4, ~illllt~ ;ab~n~biHJlr,¥.:: pudJioJ()tYl'-,abilJa rar~Otle jOlperf~ai( .. m~~Ji1Qljt;J~i9Qi~.pJM;ihlif,fUt I.P -N,'WQU dl ilb-j.t;:JJcnti* ex ~i, Jhi'11mHs Liti',con-

- #;~p.nl$. in-eo inqll9~:Jijhl1§yjcQl'a rir~'l;iro~ fiQt

.. i~)hjt~.Ii mphcr, ~ P¢llrwttlf ip{~elremia.!is ratio . talisperf:&i!Jf1j~._.pr:1t~ic;lJlll::nt~jjs~ quil. de cflen-

tj:l.]j 1,;00000Qi';P(l! il1i4l1' 1'fi flerfeltiogeneri'!:ll, i e u de~erp1jlwj!gen.qr4;lf rl ~Ofl PQ);e 11 £9 rm..aJj~~ r ~(re in peo,J"1Jh ;dt':Hnw;!;prjU~ r;j._~'')"g~O~fj,a,.&: \IXllir~[a,

-,tr~ofljfi ddh_lJ,Ufw(lHrPlHialisjtLi flil.d.(.llJOO t)Qoi:~llr.H) -Oeo. ~;.i.m.ffil~Il:PJ.lfi6cn.tiQ) .scd!lfn~sIJi;'"l . _ 4tp.~1Ipcrfedj91leAfhalJs~ qli<);d f!;;1iI;H.]JlJtlJl.a Pt\~ .', k{l;lpfLC In eJ,:{ r~~ _g~lWll &'. Pf~d.ic¥l)WlJttJ,.\I'"e 1 '-; .I:1~rt • ~l FJ.QU-l[ei'P51Illf;, ~I g? P!9lJ...t $j~ l}l)jl! PQtlitur ~ - ,-

PrimarPaifls .

A: ~npeo.{i:tli :fepllgnatoblnis'ra~io:generica_'&:p~" .

· ~~~ents.ljs.~-i reliuquirextraprsedrcamennna .

· ~kftruit,~eotlal~Itl'ClQs razionern, quia etfentiali .. ~t;r~oflilatie;x pl;£dl.caris genc-r.Cls,& predicamenfiitibUli,iCUttJ. conkituatun effentialner e~' genere, ~ldi:ffeiCrili'i:.a.. .:. .' . . .. :]·N,tcPIJldt- drci, ,quod illa perfedio pertiner ad predicarnentum, &-'Q.utta.tgenere, & dnferentia, qaarenus.eftan c[d~u·ris,.&: ie.culidum modum limitarammoa-prout dl in Deo; & tecuneium.modii t!mdneni:ero.eademtalllt:n dl vtrobiq.ficur eadem per.f.e&io,.qua: ell enriratiueia obiecto eft mtenu(mllliter- in Ipecie, fed non, eo modo quo en i1:l ;ohitd:o~elil:jnJPt:de .• sed C1)Jltr4efi, quia 'res,qu3: :fhmirUI" in.pnxdicamellto aon Iolum eflia illo ra .. iio!le modi, fed ratione .iptius {ubllantir, & quid-

tl iilitatis,qll~poniDUr in tali pradicarncnro.fiquidem 1n fe eifentialiter,& non (olUJill ratione illius modi eft definibilis pc.: r pra:dicara generica,'& difrerttia.lia ex quibus ccmponirur in ratione .quiddnaeis, ,ergQPJ:O.ut confideraeur in fua formali confhrurionG,& eJr~ntiali concepru, & !'IOO Iolu m ratione 'modi, qLW elbn crearuris ingreditur in ea pradi.carum gen.ericum, &; rpecificum, & confequenrer . r-acione: talis quiddiraris in .pradicamento eft,.etfi -roilitur a prsedicamenro, nonuolmn modus quo til: in crcllt:uris'[edet qllid4ltas eics formalis deflrui.rur, Quod vero addncizur de ipecit inrenrionali.Sc ·obwGd1:.wnge.diuerla rario, quia in jpecielllp[: :.0 mnia p.ttdi c a.l:l q U rddir ati u .a n:pne[t>nta tine, .qme

funt in obiecro enriratiue, eriam rpfa lrmirario, & .:§ pofitio in przdicamenco . J\.t ver:o in Deo non p.o-

-,rell: poni rr3:dicatumaliquod ingrediens pradica· menrum.fiautd perfcctio aliqua pure CITata pr~-fcindat ab.eo.quod en poni In proedic;;mcnto,hoc iiplfimllrarUr etlencialis rario ralis p(:d::tbonis, Iicquide:.c-on1htuirur ill fuaquidoicu e.vr pra:.dicame- i.taljs~&ilc nunquam.poi.efl.ialuari, quod pu-t"edio illa maueat eadem fonnaiiter in Ow prxicinciido,

lk purificando. ab. ornni impe rfrcu(J),(:; nun ralls rpudfic..ado;& pnici[io deltruir e!LnuaJem concep·ui .illius pertt.-tbQnis in.cuius viiceribus incfudirur -illa Iirnirario .. Quare 101 ii (_ minete r, &. v.rtuali te r hu ,ju!mG!di p-~dt(._'i:iones corincorur in Deo, idd1: ran-qua efu::Ctus in vi rru re cauG: nan 'It forruahrer exifrendo, & arficiendo iptum Def!) licet quia caula -illa e,Htitpr-<:ma, & eminentiilima, ornnes rationes

{i) -cttam indiuiduales dttCtUUlll conrineat,

.Ad juudam. cppofine rentenrie . Retp. ex dKtis .nllJ1.i perfectione deefle .Deo; nifi ratione imperfeaion!!> adiuncte , Ied dicimus eflealiquas perfe-8:.iom S,.1.{1Kt in (uo.collceptu furmali , & confliruri- • 00, iui incluchmt imp~rfeEtionem, &'limitationem • ·cerci gt;neti's,Gllod non pot1unt Hante [uo concepti; ·c:fl~nt1ab ab ilJa pr£fcindere,& purificari. Includiit ,aute in ruo cocc-ptu effo::miaJi ilIarn impcrfc8:jone~ .quia earil ds~tiac1t COflirU[l ex gene[l!>&differi~ -0.1,1& fie pc rfe6tio ) vr gencrica pertinet addefioi4 ,tiom:rh , ~ & qllldditatcID tallS rei> & noD' [olum 'qnoad moduro rn3.Leria1irer.fC:- tcnem.cme:x. parte

, :J~ietti;., ' . .

Dict! ter!io. Edam inrennonalirer-Scinrelliaibili .... tel' perf~'c.bom:s ,(rl'a.d,~ dererminarigeneris Don Iunt fo(ma.Utel";~ine~n inDeo ~ fed C:AIIOCnrf:r ~irtl.iali~cr,Ita M. Gouz. vbiIupra <clijqj Thomiltt'. :Ex:pui.:ilcio ·hulUSC(mdufionis mulrurn ~Lf'ende.e)( hisjqUi£ dicemus in QU.14,:cir.ca an:.).& 6. quomodo Deus intelligatcreaeuras , Etpro nunc fuppono Deum non inrelligere crearuras perdpeciern,vd eonceprum.immediare rep ri£fentite rn illas, fed mediante,etfent1aJoo;vt cognita~-qllt.'l h~c ell obiectum immediate motiuumdiuine cognitionis , crcanrre aueern WoluB1,JUnc obieciurn 'terrninariuumeius.li .. cet'perfetl:iJ1i:me, & ada:quadfii me inrelligantur, non ramen vt G'bieB:ii moues immediare.Ss lpc:cificaus,wtrinam cegnieionem, fed vt conteutum ,leI). ded~ttumt:x 0011:&0 prirnario rnouenre., quod eft <.<ifcucia·diutn a , Ex quodeducirur ratio P'l'O noflra conclufionequia.inrentionalis , & intelligibilis repra:fenta>tio tn-rJfl.1)um continer perfedronern inr.retam ·in obiedo formalirer imllua.ntulIl ell: idem eli

.. ilia licit in J.lie·e{te ,kilic~t in_effe intenrionali , & iatdligibili,erg6 Ii non reprzteurar immediate ta.le obiettum,neq; eO: :imll:1ediate idem cum illo, red !Cum alio.quodetlcaafa ralis obit:tti > non contme .. bit Iormal: tel' ilJud,l1ii'i -eo modo quo fuerir con ten.. tum in rahcaufa , & in tali :obied:o itnOled:ate rel'r:denraw;led efle intelligibrie.quod furmahter eN: an Deo cl] eire intelligibiteirrcreatum, quia in.Deo nondarur ipecies aliquacreara , vt de Ie psret , careteaim Deus 01110i perfectione a.ccWfenUJi, & fi .. :nitl ;ergo non potert immedi,a.te,&;~ rrna liter conitinere in illa :reprzJrnraciolle perfectionelU creatam,(ed tolum v.irtJja.liter,.&n~eiliate. Patet eonfeq. quia iohuILrepta4ent:atu r, ,& coutinetur repra:- 4~nta..{iu2 creatura m ed'ebna:·diruna, in quantum conrinerur in obiefto primario direcre ~ & imme-clia.te,&per ie reprefenearo, Icii. in eflenria diuina, ,ibi Olutelli conrinetur virtualitc:r.non formaliter , vt . oH:enfullil. eft, ergo virrualiter eria, & mediate COIL· rinetur in Ipecie ilIa .inrelligrbiliter repreienrante diuinarn cifentia.m,,& mediante effenria.creatnras. Si aurem daretur Ipecies aliqua in Dee ~ qoo: immediae reprefentaret creatarn perfectioaem , & nOR diuinam , ill qua continetnr-virtualiter , zunc hcneiequeretur, quod cenrinererformalirer ill am in alia modo cflendi , ficut Ipecies innnediara , & propria alicuius rei'imrnediate , & formalrrer con ..

. riner illarn reprafentanue , h.ec aurern non poteft dad in Deo , quia vtdixirnus (alum habecfpeciem in-a:eatam, & hsec rmmediare ,& formaluer foluru P?t,eil repra:fentare,' ,,& .correrponderee~e,ut~ia!' diuiuz tan quam obiecio immediazo, & Ita 10 ... ]m11 mediate ~ & virtual iter potdl repr:deritate creaturas.

Sed ObljCieS primo. ~a Deusint€lligit naturam creatam prOp rie quoad omnia) qllxiu ea:Ji.1Q(, eo quod contme'illr.in et1entia diuina , 'Ui;Ut adus ilUperfectus inperfe8:v)'lcut ternariuS'inJenar..iJ.> vr docet Diu. Thom;iufLllUill.I + artie.lt Ergo 'Con" tinet pcrfcthoncm c~ea,run fonna-liter imelligibi-. ll{'t~ quia (;ontlu(;t llla quantum ad onltlla~qna!'

',,1',:1.

;Axtic. II.

A funt in tali crearnra , ficur rernarius in fenario., in qU(1)'form.llitcr conrinernr , DQa virn.alirer ,alias nonhaberer proprmrn conceprnm crearare.Scimmediaturn i1 inrelligibili modo non contineret , & repreiencarer forrnalrter illlarn . CantfrnJ4t. Quia alias non eflet dirterenria inrerperfcctionern creaturse.qnam Deus'cognotcic.Sionuarionem.feu malum, nam mala cngnofcir mediate inquanrum .priuanr bono, ergo p~rftCl:iones imnJ(::cUa(2,a~tingj.t) &. nonpr0ut in alio .

Refp, Deumpcrtedirfime cognoicere omnia quz funtinereatura,& ab ipto Deo pandClpal1ti.l:1'in illa non iicucformaltrer In Ie eXlltemia, ted {ient effdl:UIT! a (e deriuacum, &delCc<id"nrem, 'canquarn ab adu perfcdiuimo ach:s fmpt:rt-..ftus, & parncipaws. I..!£od vera drcicur contineri ill DEo} {jew;

B rernarius in Ienarro incdllg1(u r de continencia virtuali per moduruetledus non forman per modurn inclufi, quia nOllin[dl1g1tllriiLunernariuIDcomponens ienarium.ied ucut rernariurn parriciparum, &; deriuatum a (enario, quia on1nis perfectiocreata (olumcotnparatur ad Deurn vt perfectio patti .. cipara ,qua: [1 eflenriahrer fit dererrninati generis 11011 poreftpurifieari ab imperfectione generica.vt formaliter ponatur in Deo , Ied folum maner virtualiter vt eifectus .

v1,d·cQnjirmttt. Kefp. Quod mala, feu defedus, & priuariones non funr in Deo.neque formaliter, neque virtualirer ,quia nonfiuu parricipariones Dei cum entia non finr, nihil autem patticiparur aDeo~ nift per modum entis , fell tanquam effC::Ctus ~ non

C tanquam defectusfeu deuiario ab enre, Quare nulla priuatio poreft effe i Deo.neq, aliquis d~feB:us~ quia manet.exrra rarionern formalem agediipfit!.s Dei.quia felum.agit rub ratione entis.Ez ira au cognolcelldas iilas pnuationes non de bee Deus intu .. eri Iolum Ie ipfurn , & in fe immediate priuationes videre, quia lion efbimmediaeaconnexio , & deri .. uatio a Deo ad priuazioues.ted oportet, 'l!lon prx ... ter ie iplinn videar formas, leu res pofitiuas , quarfi illt funr pnuariones.Sc fubiecta.in quibus fllnditlii'j qu~ vtique aliquid creamm Iimr.Deo enirn non op-' ponitur priuano , quia nullus defectus aliquid de Dco toHit.A:d videndum anrem pcrfe8:iones creatas folum oportet, quod rerpiciat Ie ipliim ranqua principium , a quo immediatarn parcicipationem habenr, ranquam dreti:lIs deriuati , non tanquam

o rationes forrnalitet mclufe .

Secu1I!{(} nbijfles: Nam ideo diuerfa fpedes rerum, &; eisetttire non potlimr euunenter connneri in aliqua crescura, qLUa in.firuratem non'habent .ficque non poilimr vnire in [e plures eflentias , qu e lirnita'la: iimr,& oppoficiooem habetit,ergo eifencia, qu:,e eO: infinka~& a ql!a omnes participantur poter.it in [e vnire line IimltacioDe) & oppofitione illas elfentias fpecie diuedas , & fie per [uam infin:itate toHet ab Illisimperfettionem,quam ratione jimitacionis habent) &. fie formalii:er erit in Deo ratione perfeGi:i6nis ~ ElConfirm .. <ti!,ja Theologia, vt J.i.lpra dixt· . rous el1:pr .. aic~&:fpeclilatil1a,& formalirer,& no fQlun:r·virn~ter eminencer; quia pra&cum, &

ipl;!;ll-

i j o

Qux{l.IV.

{pc(",J[atiuUITl forn-ali-er inueniuntur in Deo , & non (O!U01 vi rrualirer, lieer lint [p ecies isrer Ie ~ppolitz, &dil tinCta:. Ergo non repugna: eif:ntlas ipccie dillinCtas inuenrri formaliter in Deo Iernotisio1perf;;Ebonibus. G~IlJir. Iecundo , narn anima raticnslis non !ohirn emmcnie r vi rrualiter , led fornlaliier habet In Ie vcgerarinum , & fenfi.iuum,

qua: rarncn mue niusrur inferiori modo in planta.,&

. equo , Erg'o non tepugn;lt forma: fuperiori vnire perfectioncs iuferiores non (alum virtualiter , fed ,tialIl jorrnalrrer eminecter, ergo multo minus repugnabit Deo ~

Rifp. Diffe renriarn inter Deurn ) & creaturas effe, quoduul la crearura.porel1conrir.cre erninente r aliao1,Ileque formalirer,DeguevirrualiterquanrBm

ad omnes perfectiones, CJll~ in tali creatllrainue~ niuntur • Deus autern potdi ratione lill! infiniraris omnes perfeaiones crearurarurn conrincre emillcter virtualirer quoad perfecriones pure crearas.

Hoc autern non poieft crea.ura , quia non poreft habere virrute m cauiariuam omnium rationnrn,

qu:e in aliqua crearura inueniuntur ; nam ralrern mareriarn non potdl: producere , quia (olum fit per creationem ,multo minus pDteil perfertiones alia-

rum crearurarum ernincnrcr Iorrnalirer connnere ,

quia ilJa: perfediol1~s,gua; Iimr in alia.creatura sur cllliMa:,& non poffunr, ira purificari i potenrialitate, vt ponantur in alia creatura foruialirer , fed kcundum eJ{lg~ntiam fLl~ efientie , h.l':C autem hoc jpfo,quod rnanet dillinda, tanq uam pe di:&:iG ere- 2ta,manet Iirnirars, &ftc non poreflperfedionem alterius in f e conrinere.quia Ilanre limitanollc, & diflinctionc opponirur illi , &diflinguiruT, nee po,: fell in confornurn lila! vniraris rraherc.Deus autcm noa potefl formalirer erninenrer omnes iHas per .. f,-Ction~s in lc coniungerc.quia non porefl illas habere.nifi Iiiblara omni ilDpcrfi.Cl:ione) & potentialitate , qua. lublata de Ilruitur eflenrialrs conceprus

tallS create perfcctionis.vt dictum eO: .

.Ad primam [fi1~fir Retp, Quod practicum , & ~l eculatiuum de {e flmt perfect.ones fiOlpliriter Iirnplices, C~Il1 pertineant ad ipfuni inteliigere , quod. efl perfecno fimpJicjrer Iimplcx , . &: non 4er errniuati generis.S; fie in ilJis non curritrario faCta . .Ad ftc~tJdam C01if.r. Rcipond.aliud dlc quod forma ali-

~!Ia corineat gracilis aliquos forrnalirer.aliud quod

c <iti neat e Henri as,[eu naru ras aliorurn .fonnalire r.

Hue fecundum inneniri non paten bene ramen primum, ficnc anima rarionalis com:inet gradum ve~ D s~!atiuum, non tamen babet [peciernvegetatiui~,

qll~ dtin pJama,vd fenfitiuum, quodefbn,:rquo, nill.c:n.linCl1tCr. f(i.t porills a::quillaIenter, quia en fimil1s,llli.Et dilparit;lsdl:, quia gradus pertinet ad pr.rdlcatnnl confl:irutiuufi1 alicuius natur:r [ecun-

dum 1110duOl prxdlcati Cupcrioris, vel inferioris. Vndc forma conllituens aliquam natL1ta~n Ipedfi-

cam cum dcbeat COIl(1ituero illam [ccundlam pra:_dicara Cuperiora, & inferiora , QPorret quod III 1(> b:lb~at gradus, & ilii eos tribuat. At vero namr;:i Olltcrius IF:eciei , vel quidquid ad illam conllituefl--: .

. darn petrlnl:t~non potdl amibui alteri.rei ) & fat:,,:

Primre P artls .

:A .. maliter ad earn perrinerc.quia ill tll:l. [pt::de llrnka... ta.dl:,nifi depurerur arali hmjtati~r:, & irnperfe~ tbone. ~od non potelt eire conteruando iuiier.. fentialem concepturn.Sc Ipecificam dillincrione ab iJla natura, & fie formalirer in ea efle non poteft ,

f'llimn prgrd1ut .Quia Deus, & vrnuerlum limul no ell perfeti:ins folo Deo , alias poller irnagmari ali .. quid Deo perfe dius fcilicct illud conflarum el£ Deo & crearura.ergo oporter.quod ornnes perfediolles,ql!~ torrnaliter lime in creatura fint in Deo, alias aliqure perfectiones erunt in creaturl,qua: non eflent in iolo Deo, & fie perfecnor efler Deus Cum

. zrearura , quam Deus iolus., Iiquidern aliquid perfe8:ionis torrnaliter addit crearura klpra Deum, ,qll ~ non ell in Deo , COl2firma r. prllt10. Q1i a Deu s cognofcic creatures per Cuam eflentiam, ergo f in illa non inuenit omues perfecciones etiam indiui, .duales.no cognofcet illas dHlinCte in Ie , & in actuj

fed fonim confose , & proue Iiinr in virrute , & porcntiacauia non inruitiue.in (e. Confirmat.Jecundo. Quia perfeCtionts creature remotis imperfeccionibus runt ipfa. diuina eflentia.Sc perfedio, ncque illi opponuntur.qui ell: fumma perfedio ,& debet habere ornnes perfediones.ira vt nulla ei defir , ergo ~ftlblatis I mpcdetho!libus nulla perfectio crearura-

rum delft Deo.alias omnibus modis non efler perfe8:11s.Er prx lertirn.quia creatura non ddtinguitur d. Deo, n:{j peones aliqnam imperfectiouern > quam -Iupra PUranl perfedionern addir , ali oquin cum diuina perf~a;o lit infinita , vltra iplam aliqua poffet -addi. Si ergo {iablata imperfectione ,id quod rellat

C. ·de creatura dl: fora perfectio non habet per quod dilliuguatur a Deo,& fie in illo erir •

. _ ReJPolld. Non minus effe perfcA::um Deum [alum quam De Ll cum crearura.ad quod (ufficir quod perfectiones, qu::r in creatura (unt Formalirer participatine ,in Deo lint errinenrer.virtualirer , & tanCJuam in pnncipio, i quo ornnes ill:E pertcctiones . deriuantur. Vnde fi. non (unr in Deo formalirer.non ·eft quia deuc illi ali gila perfe8:io, fed quia no porefl purificari p,~rfeaio creara ab ornni imperfecrione fibi efienriali, & illa 110n purificara non potefl efle in Deb .' confequenrer furra Deurn non addir aliquid quod poffir meliorate iptum , fed [olurn quod poflir dirninuere.Ieu parricipare.Sc Iecundum participarionem extendere .

. Ad prima711C01:firmat. Refpond. .Quod ad cognofcendum diilinctc,& perfecritlime aJiquam creatu~ ram fi1ilicitcqgno{cere illam in aliquo pnncipio,& virtute) j qua participatur (ecundum omnem ratio,

nem,& majuro imaginabilem. Er hoc modo fe habee virtus D.-i ad creaturas. 5i autem aliquid cognofcaturin.alio,in quo lolum imperfecrc continetur,& non (ecllndum omnem ration;nl ab iIlo participawr,ex vit.:i)iS cOlltincntit non poterir perfecte cognoici.Ad hoc vero vt videamr inmitiuc 10 (I; no r~qlliri[ur quod "idcatur per ipfam creatura, t~· qua p~r O1ediu01, I ell motiuurn videndi, led fufficlt hoc medium elfe ipi"am toirtutem diuinam a qu,a parrjcipa.rur rota cr~atura, terminari vero cogm· tionem ex ratte obiecti· ter01iua.riui ad rcmcrea~

~am, vt coexifientem fib!. , lid

B

Difput.V.

.At! fecu~d.tm tJirtfjirm~t.Ke[p., n~~a;~do filppti[i;' tum nempe, qnoddentur perfedwfll';S crezrse de .. rerrmnari generis, &; quod Iublaris imperfeaiOrii~ bus remaneaar in Iuo conceptlleffenciali formaliter, vt declararum e11: .. Solum ergo runt in DeC. virrualizer fi.JbIlliis imperfectionibus in[virttlte Dei :i qua participanrur , formalirer enirn haberi non poflunr propter irnperfedionem, qua: fibi eflentialis en~, & cum qua producunrur i Deo ex.~rt~ reJ

;. . '. . .'

Artie, II .

· produCl:a:,Jicct p'erfeCtialrrteex pa~e ii}QdiPl:P.db~· '. cendi , Et' guartdo.wcitut ? quod .~r.eatA~a;f'i)lYlm

· difiinguirur.a Deoper.i~perfetl:ionem,dif!ipg~oi per imperfediouem fibi elfentialem,& i!l1B,rii,fcjndibilern, concede, non eflencialem Ubi,~ego. Et:

· !uc ilia perfedio creara forrnalirer conf derara n6 porefl.etle inDeo ob imperfectionem.quiddirariue 'ubi conuenientetn.non [01l),ffi ex parte modi fh~~ '. nentern, ~:ita ru~cit)9:U)d,tit In Deo~tirtuMitCr .:

Q V AE S T .JO ' Q V IN T A· DE BONO IN C01111VNI.

~:~~~:~~~ R ~ eTA T VR V S, Diu. Thorn. de artriburo bonieatis, quod fequirur ad per~ ~ "teebonem) fiquidern vnumquodque in, .tanrum ell bonum, in quantum perfe ..

) : .~.\, . ctum prius agit de bono in communi, deinde queflione fequenn de bono

;,~.. '§~. ~ Dinino .

I. SYMM.A !2.:rJESTIONIS r:. .

<7~0"~ ~ C Irca bonum in communi confiderat Diu. Thorn. tria. Primo) quomodo

~ bonum Ie hab. ar ad ens, cum quo idenriricatur, & a quo differt Iecundum

'~~~gf~.~. ~~ ranonem , Secundo.quid fit illud in quo bonum di£fert ab enre, & in quo

(;enfifi.ar. Terrio, quomodobonum diuidatur .• Circa primum prernunttanquam fundamemum in art. I.

quod bonum ell: idem cum ente realizer, & differt rarione.ee quod rario bani ell, quod (it aliquid appetibile, . omnia enim apperunt bonum, quia appctunt perfectionem Cua.m, vnde opporret.quod vt aliquid lit bonum" fit perfeCtllm. Perfeccum aurern dicitur aliquid ill quantum ell in adu, quia elTc in potentia. cit eife imper-. fectum, elt autern in attn, in quanrum habet efie, & etle efl: adualicas enris, ergo opporter , quod bonum fit idem, quod ens in attu,& perfectum ~ explicat ramen bonum illam rationem appenbilis, quam non explicae ra.io enris . Et ita fiat bene aliquid efle fimpliciter ens in ratione fubftantialis effe, non tames effe fimpliciter bonum, quia deell 111i perfectio, & conturnmario, qu~ per accidenria conuenir illi ,

Ex quo fundarnento deducit D. Tho. art. 2. & 3- quod ens ell: prius ratione, quam bonum, & Iecundo quomodo bonum conueniar omui enti , Primum ex Co oltendir, quia prima ratio cognoiceudi eO: ens, cognofcirur enim vnurnquodq, in (luantUlTI eil: ens,ergo fecundnrn modum cognofcendi priuseft ens.quam bonnm beet in ratione mouendi.cc caufandi bonum fit prius, quim ens, g~lia elt apperibile, & habet rarionern tinis, qui in c:lula.nJo,& rnoucndo ell prior. Secundum vero probat, quia omni enn conuenic elk, vei ordo ad efie , Ergo aliqua perfectio, Ieu adns.ergo aliqua ratio boni.qua tI confidererur , vel in Ibm pura: 1:"'0- cenrialiraris, vt materia prima.vel ill !bea excludcnre omnern morum, & alhcicntiaai, nondicernr lub ilio

flatu apperi, vel monere,& contcquenrer non ell bonum in attn. , ..

CircafoCIIlldum, explicar ill art .• ~. & s. quam cautalirarem dicar bonum, & in quo confiflat perfecbo born •.

Et dicit art. 4- quod bonum irnporrar cauralirarem firris (ecundum, quam bonum efl: diffufiuurnfui,quia irnporrat rarionem perfecti.non (olum rccundurn ra.tionem cauC:c tormalis per qnam ahquid perficimr, ~ ~onflituirur in it: perfccturn, fed iccundulll rationern appecibilis, qua mouet apperirum, & hac ell: rano h.ms. In art. autern 5. oflendic.quod perfcctio, qua. aliquid dicitur bonum coniifhi: in modo, tpecie, & ordine , Nampertechun dicirur aliquid per aliquarn formam. ClUJ, conlliruirnr in actu, & ha::c vocatur fpecies , qUIa

: forma dar fpeciem rei. Ad formam autem aliquid preexigirur, & aliud confequimr. Prseexigitur quidern modus.idelt cornmenfurario ad li.la principia.fiue efficienna, i quibus ell'. tine marcrialia, i,l quibus recipitur , Contcqcitur aurem ordo.teu pondus.zc incliuatio ad rendendurn in fibi co nneniens.Sc iti confillic bonum ill fp~cie, modo, & ordine •

Circatenilw diuidit in art. 6. bonum in hO!lefium,vtilc,& delectabile . Qux diuifio Iirmitur ex ipla ratio:;ji~ ue appetibilis ; dicirur enirn appctibile id, in quod rendit apperirus.Sc vbi terrninarur morns eius . Et id. re-, quintmedium.per quod tendrr ad rerminum & in ipCo rerrniuo rem, in quam tendir, & quies, lcit cetf-rio 1l10tuS) quia fruitur cermino . Si ergo aliquid apperirur, vt medium dicitur bonum vnle.quranon in eo Iiltir, ~',. fed illo vtimr ad aliud . Si apperirur vt terrninus.f fit res propter Ie defiderata el] honettum, fi vt quies.Ieu.

I iucundatio ill bono, efldelectabile .

QVl£-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful