You are on page 1of 1

Hi havia una vegada una dama i un cavaller que vivien amb

els seus fills, la Carla i la Maria, que eren dues bessones


eixerides per una mica entremaliades i el seu fill que es deia
Miquel que estava al gremi de sabaters.
Un dia tots els cavallers van anar a entrenar perqu els hi
havia dit el rei, per tots ho van trobar molt estrany perqu ell
no va venir per ho van deixar crrer.
!espr"s, la Carla i la Maria van anar a veure com
entrenaven, per no els van trobar i li van anar a dir a la seva
mare.
Mentrestant, van anar a atacar els Musulmans, els seus
ma#ors enemics, les nenes van crrer a buscar al seu germ$ #a
que no havien trobat a la seva mare, per #a s%ho imaginaven
#a que a aquella hora sempre estava comprant.
&uan van arribar, es van posar a buscar als cavallers per a
que lluitessin contra els Musulmans, al final els van trobar
lligats a un arbre, van lluitar contra ells i van guanyar.
'() *&U+ U, -./ '() *&U+ U, -*) *&U(/)
C.,)( /%H* *C*0*)