You are on page 1of 1

Hi havia una vegada un nen que es deia Mart, tenia 10 anys i

era baixet .El Mart sempre havia volgut anar a ledat Mitjana.
n dia el Mart es va !omprar un rellotge, ell deia que era
m"gi!.
#uan va arribar a !asa va !omen$ar a investigar el rellotge, de
!op una veu va dir%
&'ine, no tinguis por(
)ot seguit una porta es va obrir davant seu.
El Mart amb moltes ganes va passar la porta .*o es podia !reure el
que tenia al davant era el !astell de +ardona, per, molts anys abans
m-s o menys al segle ./ .
0ll es va trobar amb una nena que li va preguntar !om es deia.
Ell va !ontestar
&Mart. / tu1&2eguidament la nena va dir%
&3o Marta.
El Mart volia !on4ixer al rei, per, la Marta li va expli!ar que
estava malalt i que sol es !uraria amb una 5lor que es deia
67#89/0.
El Mart va de!idir que dem" bus!arien aquesta 5lor, per, avui
jugarien una mi!a.
#uan es 5eia 5os! la Marta li va preguntar al Mart on vivia, li va
respondre que venia sol i no tenia !asa.
:a Marta el va invitar a dormir.
0l dia seg;ent van anar a bus!ar la 6rqudia i just davant seu la
van trobar, r"pidament li van portar al rei.
El metge li va 5er la medi!ina i al !ap de dos dies es va !urar.
El rei estava molt !ontent i li va donar una medalla.
El Mart havia de tornar a !asa, el rellotge el va tornar a portar.

)67*07< 0: +02)E::111