You are on page 1of 1

-Ç-C-¢√®Ωç 6 -ï-†-´-J 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Q. i) Assent, Consent; ❖ We were astonished at the six year old


ii) Astonished, Surprised; boy's memory and his ability to do com-
plicated mathematics =
iii) Avenge, Revenge;
Ç ÇÍ®∞¡x ¶«©’úÕ
iv) Bill, Act- -Ñ -°æ-ü∆© Å°æ‹®Ωy ñ«c°æ-éπ-¨¡éÀh, à ÆæçéÀx-≠d-¢æ Á’i† ™„éπ\-™„jØ√ îËߪ’-
í∫-©-í∫úøç, ´÷èπ◊ Cví∫s¥´’ éπL-Tç-*çC.
(Astonish = ´’†ç ®√®·™«, ≤ƒnù’-´¤™« EL*-
Å®Ωn¶µ‰ü¿ç N´-Jç--îªí∫-©®Ω’.
– áç.®Ωç-í∫ߪ’u, É©xçü¿ §Ú-ßË’çûª Ǩ¡a®Ωuç).
A. i) Assent = ÅCµ-é¬-®Ωç™ iii) Avenge - ´’†èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† ¢√JéÀ ïJ-T†
Ö†o-¢√J ÅçU-鬮Ωç/ ÅØ√u-ߪ÷-EéÀ ´’†ç v°æB-鬮Ωç ≤ƒCµç-îªúøç.
eg: He avenged his father's death =
ÅçU-鬮Ωç ûÁL-ߪ’-ñ‰-
ߪ’úøç. ûª† ûªçvúÕE îªç°œ-†ç-ü¿’èπ◊ v°æB-鬮Ωç B®Ω’a-èπ◊-Ø√oúø’.
The president assented/ gave his assent-
Parasurama avenged his father's killing by Q. Corporate °æü∆-EéÀ Å®Ωnç àN’öÀ? Corporate A.
Corporate = äéπ °ü¿l ¢√u§ƒ®Ω ÆæçÆænèπ◊ Ææç•ç-Cµç-
ed to the bill passed by the parliament =
Karthaveeryarjuna by killing Kshatriyas = hospital, corporate industries, corporate cul-*†. Corporate hospital = (v°æ¶µº’ûªy/ üµ¿®√tÆæ’°æ-
Parliament bill
ture -
Ç¢Á÷-Cç-*† èπ◊ ®√≠æZ-°æA éπ~vA-ߪ·-©†’ îªç°œ ûª† ûªçvúÕ é¬®ΩhO®√u-®Ω’-b†’-úÕE OöÀ Å®√n©’ àN’öÀ? vûª’-™«x) ÊÆ¢√-ü¿%-éπp-ü∑¿çûÓ é¬èπ◊çú≈, ¢√u§ƒ-®Ωçí¬
ÅçU-鬮Ωç ûÁL-§ƒ®Ω’. 2. Hang out Åçõ‰ Å®Ωnç àN’öÀ? -D-E-E ¢√éπuç™
❖ Consent= ņ’-´’A/ ņ’-´’-Aç-îªúøç.
îªç°œ†ç-ü¿’èπ◊, °æ®Ω-¨¡Ÿ-®√-´·úø’ v°æB-鬮Ωç B®Ω’a-èπ◊-Ø√oúø’. ™«¶µ«-Ê°-éπ~ûÓ E®Ωy-£œ«çîË ÇÆæ’°ævA.
❖ Revenge = ´’†èπ◊ ïJ-T† ÅØ√u-ߪ÷-EéÀ ´’†ç ᙫ, à Ææçü¿-®Ωs¥ç™ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L? Corporate Industries = °ü¿l °ü¿l ¢√u§ƒ®Ω
The father gave
v°æB-鬮Ωç B®Ω’a-éÓ-´úøç. 3. Men are from mars and women from
his consent/ con-
Avenge, Revenge
ÆæçÆæn©’ E®Ωy-£œ«çîË °æJ-v¨¡-´’©’.
Duryodhana took revenge on venus - Ñ ¢√éπuç Å®Ωnç àN’öÀ? Corporate culture = -¢√u-§ƒ®Ω
sented to their
Pandavas because he felt 4. Side, Aside Å®Ωnç,
marriage =
Side, Aside
¢√∞¡x Ææ çÆæn© †´’t-鬩’, ü¿%éπp-ü∑∆©÷,
insulted by Drowpadi = vüˆ°æC ûËú≈ àN’öÀ? ᙫ Æœ ü∆l¥ç-û√©÷, working habits.
°RxéÀ ûªçvúÕ Ææ´’t-Aç-î√úø’/ ņ’-´’-Aç-î√úø’.
È®çúø’ ´÷ô©÷ ví¬çC∑-éπ-¢Á’i-†¢Ë. °j† îÁ°œp† ûª††’ Å´-´÷-Eç-*ç-ü¿ØË ¶«üµ¿ûÓ ü¿’®Óu-üµ¿-†’úø’ Ö°æ-ßÁ÷-Tç-î√L? 2. Hangout = äéπîÓô’ †’ç* ¢ÁRx-
- Naaz Sultana,
Ææçü¿-®√s¥™x ´÷vûª¢Ë’ ¢√úøû√ç. v°æB-鬮Ωç B®Ω’a-èπ◊-Ø√oúø’. §Ú-èπ◊çú≈ Åéπ\úË ûªî√aúøôç.
iv) Parliament/ Assemblies ™ Ç¢Á÷ü¿ç §ÒçC†
ii) Astonished, surprized- Ñ È®çúÕç-öÀéà ŮΩnç Hyderabad Get going. Don't hangout here any longer =
B®√t†ç– Bill. ÅC
Ǩ¡a-®Ωu-§Ú-´úøç ÅØË. Å®·ûË, surprized Åçõ‰ ®√≠æZ-°æA/ Éçéπ-†úø÷. à´÷vûªç Ééπ Ééπ\úø Öçúøèπ◊.
3.
Governor ÅçU-
´’†ç ņ’-éÓE °∂æ’-ô† àüÁjØ√ ïJ-T-†-°æ¤púø’ ´’†èπ◊ ÉC ñA≠æç™E ´÷ô.
éπLÍí ¶µ«´ç. Astonish Åçõ‰ surprize éπçõ‰ 鬮Ωç §ÒçC† Mars = Åçí¬-®Ω-èπ◊úø’
î√™« áèπ◊\´ Ǩ¡a®Ωuç– Cví∫s¥´’ éπL-Tç-îËC ÅE.
ÅÆæ©’ Ü£œ«ç-îªE N≠æ-ߪ÷©’ ï®Ω-í∫-úøç-´©x éπLÍí
ûª®√yûª îªôdç– Act
Å´¤-ûª’çC. -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 405 M.SURESAN
Venus = ¨¡Ÿvéπ-ví∫£æ«ç.
4. Side = °æéπ\†. Aside = äéπ-JéÀ ûÁL-ߪ’-èπ◊çú≈
Ǩ¡a®Ωuç. ÉçéÌ-éπ-JûÓ ®Ω£æ«-≤ƒu©’ ´÷ö«x-úøôç.
❖ I was surprized at his pres- He said this in an aside =
ence there = Åûª-†-éπ\úø Öçúøôç
îª÷Æœ Ǩ¡a-®Ωu-§Ú-ߪ÷†’ (Åûª-†-éπ\úø
Öçö«-úø-†’-éÓ-™‰ü¿’/ ÖØ√oúø’).
Don't hangout her e any longer ÉC Ø√ûÓ ÅØ√oúø’ (Éûª-®Ω’-©èπ◊
NE°œç-îª-èπ◊çú≈).

I saw each car pass by =


Q. 1. Each, every ûËú≈ -à-N’-öÀ? 3. Half of his property = Half his property- ᙫ ®√ÆœØ√ correct.
car car
2. It is useful to/ for me. 4. î√™« ´’ç* v°æ¨¡o. Cotton, iron N≠æ-ߪ’ç™, ¢√öÀéÀ cotton/ iron
v°æA É™« ¢Á∞¡xúøç/ É™«-¢Á-Rx† v°æA †÷ îª÷¨»†’.
I saw every car pass by = ûÓ îËÆœ† ÅØË Å®Ωn-N’îËa adjectives èπÿú≈ cotton, iron. Åçü¿’-éπE
It is convenient to/ for me. etc.
É™«çöÀ sentences ™ to, for
©™ àC ®√ߪ÷L? àüÁjØ√ ®Ω÷™¸ Öçü∆? É™« cars ¢Á∞¡xúøç/ ÅEo cars É™« ¢Á∞¡xúøç cotton cloth/ clothes, iron trunk, iron rod Åçö«ç.
3. He sold half of his property. (Åéπ\-úø’†o ÅEo cars É™« ¢Á∞¡xúøç) îª÷¨»†’. Wool N≠æ-ߪ’ç™ wool ûÓ îËÆ œ† ÅE Å®Ωnç ´îËa adjective,
Half of the fruit is bad. Ñ ¢√é¬u-©†’ of ™‰èπ◊çú≈ ®√ßÁ·î√a? 2. Useful to somebody = äéπ ´uéÀhéÀ (to) Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ®Ωç, useful for woollen ÅE ¢ËÍ® ÖçC 鬕öÀd woollen clothes Åçö«ç.
something= äéπ N≠æ-ߪ÷-EéÀ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ®Ωç (for) Ééπ •çí¬®ΩçûÓ îËÆœ† ÅE Å®Ωnç, gold èπÿ ÖçC. Golden èπÿ
4. Cotton clothes, iron box Åçö«ç éπü∆? Woollen clothes †’
wool clothes, gold medal †’ golden medal, wooden horse †’ a) Tools are useful to mechanics for their repairing work= ÖçC. Å®·ûË ´÷´‚©’ ¶µ«≠æ™ •çí¬-®Ω°æ¤ ÅØË Å®ΩnçûÓ gold
wood horse Å-ØÌî√a? (for repairing work),
´’®Ω-´’t-ûª’©’ îËÊÆç-ü¿’èπ◊ °æJ-éπ-®√©’ áèπ◊\-´í¬ ¢√úø’-éπ™ ÖçC. •çí¬-®Ω°æ¤ ÅØË Å®ΩnçûÓ golden ÅØË
- T. Siva, Nandikotkuru mechanics

Each, Every
´÷ô†’, áèπ◊\-´í¬ ≤ƒ£œ«-ûªuç™ ¢√úø-û√®Ω’. •çí¬-®Ωç-™«çöÀ (Åûªuçûª
A. 1. Each Åçõ‰ ã group ™ v°æA ´Ææ’h´‹/ v°æA ´uéÀh (äéÌ\éπ\) ÅE. to èπ◊ ( N©’´ Ö†o) ÅØË Å®Ωnç-ûÓØË (•çí¬-®Ω°æ¤ ÅØË Å®ΩnçûÓ é¬èπ◊çú≈) gold-
Every Åçõ‰ ã group ™ ÅFo/ Åçü¿®Ω÷ ÅE. mechanics) en, ņúøç ¢√úø’éπ (usage).
Each boy here has a book = Ö°æ-ßÁ÷-í∫-éπ®Ωç. Wool, woollen ™«í¬ØË, wood, wooden. Wooden- îÁéπ\-ûÓ-îË-Æ œ†–
Ééπ\úø Ö†o v°æA Ŷ«s-®·éà 㠰æ¤Ææhéπç ÖçC. b) This book is useful to you (Fèπ◊/ ´uéÀhéÀ) for your research wooden furniture; wooden chair, etc. (wood work= îÁéπ\-°æE).
( Wooden èπ◊ ´’®Ó Å®Ωnç, ´·êç™ ¶µ«¢√-™‰-O’ éπ-E°œç-îª-E.
Every boy here has a book=
F °æJ-¨-üµ¿-†èπ◊/ äéπ N≠æ-ߪ÷-EéÀ)
Ééπ\úø Ö†o Ŷ«s-®·-©ç-ü¿-Jéà °æ¤Ææh-é¬-©’-Ø√o®·. Éçé¬ îª÷úøçúÕ: Convenient for somebody for something This actor's face is wooden =
Each of them received a gift = A car will be convenient for me for my movements = Ñ †ô’úø’ ûª† ¢Á·£æ«ç™ ¶µ«¢√-™‰-O’ îª÷°æ-™‰-úø’. (†ô-†-®√ü¿’).
¢√∞¡x™x v°æA äéπ\®Ω÷ äéÓ\ •£æ›-´’A §Òçü∆®Ω’. ؈’ AJ-Ííç-ü¿’èπ◊ car ≤˘éπ-®Ωuçí¬ Öçô’çC. Her delivery of dialogues is wooden =
Every one of them received gifts = É™«çöÀ ¢√öÀéÀ rules Öçúø´¤, ÉN ¢√úø’éπ. îªü¿-´-úøç-´©x, dictionary, Ç¢Á’ (†öÀ) Ææ綵«-≠æ-ù™x £æ…´-¶µ«-¢√™‰ç éπE°œç-¤.
¢√∞¡xç-ü¿®Ω÷ •£æ›-´’-ûª’©’ §Òçü∆®Ω’. grammar books ≤ƒßª’çûÓ ûÁ©’-Ææ’-éÓ-¢√-LqçüË. (Dialogues °æ©-éπúøç îËûª-é¬ü¿’.)

Q. English to Telugu to Q. 1. Future tense ™ Ö°æ-ßÁ÷-TçîË shall, 2. Mayor, actor, poet, etc femi-
™«çöÀ ¢√öÀéÀ Who gave it to you = FéπC á´®Ω’ Éî√a®Ω’? Q. O’®Ω’ 19.08.2007 Spoken
English dictio-
èπ◊ will © ´’üµ¿u ûËú≈ N´-Jç-îªçúÕ. nine forms (Mayoress, actress, poetess, Who did you give it to? = English ™ Out of the six best
naries author
à N 2. Mayor èπ◊ feminine noun - Mayoress etc) Modern English
Ö†o-°æp-öÀéÃ, ™ ¢√öÀ-E in the class she is the top ÅE
†’´yC á´-J-éÀ-î√a´¤?
Å®·ûË ¶«í∫’ç-ö«ßÁ÷ éπü∆! ´’J Nï-ߪ’-¢√-úøèπ◊ lady Ö†o-°æ¤púø’ ¢√úøôç ™‰ü¿’. ´’í∫-¢√-∞¡x-ÈéjØ√, Çúø-¢√-∞¡x-ÈéjØ√ äÍé Who saw you there? = ®√¨»®Ω’. é¬F bestÅØËC á°æ¤púø÷
ûÁL-ߪ’-ñ‰-ߪ’çúÕ. mayoress ÅØ√L. °æü¿ç ¢√úøôç äéπ\õ‰ Öçô’çC éπü∆? ( superla-
- K. Vijay, Kadapa
E†o-éπ\úø á´®Ω’ îª÷¨»®Ω’? tive)
Mayor Åçô’-Ø√o®Ω’.
Whom - Who
É°æpöÀ °æü¿l¥A. Who did you see there? =
ü∆Eo É™« îÁÊ°h ¶«í∫’ç-ô’çC
A. É°æp-öÀéà ¨¡çéπ-®Ω-Ø√-®√- áçü¿’èπ◊? eg: She is a éπü∆? Out of the six top students
ߪ’ù Telugu to 3. Spoken English-367 great singer
†’´y-éπ\úø á´JE îª÷¨»´¤. in the class she is the best.
English Dictionary, (Songstress = 4. The point is why you didn't tell this to - P. Srinivas, Vegayammapeta
lesson Who gave
me? sentence Why you didn't tell
™
the best. A. Best
Ñ ™
this news to you?
í¬ßª’E ¢√úøôç ™‰ü¿’) ÅØËC äéπ\õ‰ Öçú≈-©E ņ™‰ç
ÅE îÁ§ƒp®Ω’. Å-™« this to me, question
Q. 3. Who ûÓ Question begin îËÆ œ-†-°æ¤púø’, ü∆E éπü∆? One of the best ÅØËC ¢√úø’-
ÅØËC é¬ü¿’ éπü∆?
I request you to Who did give this news to
Why you didn't tell this to me Åçõ‰ Ééπ\úÕ
é¬èπ◊ç-ú≈
kindly let me know you? ņ-èπÿ-úøü∆? N´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. ûª®√yûª helping verbs like do, does & did éπ™ ÖçC éπü∆? He is one of the
the Indirect speech 4. The point is why you didn't tell this to
®√´¤ . ÉC who = á´®Ω’ ÅØË Å®ΩnçûÓ ¢√úÕûË. Å®Ωnç, †’¢Áyç-ü¿’èπ◊ Ø√ûÓ îÁ°æp-™‰-ü¿-ØËC, ÅE Å®Ωnç, best students in the class
for this: "Do you go English ™ á´-JE, á´-JéÀ, ÅØË Question é¬ü¿’ 鬕öÀd helping verb ®√ü¿’, of the six
me ÅE îÁ§ƒp®Ω’. Question word ûª®√yûª
É°æp öÀ Åçö«ç éπü∆? È®çúÓC,
to Agra this year?'' whom •ü¿’©’ who ¢√úø’-ûª’Ø√oç. ®√èπÿúøü¿’. The point is why you didn't .. top students, she is the best,
helping verb ®√¢√L éπü∆? Why didn't
Å®Ω nçûÓ -
she said to Kamala. Whom ¢√úøéπç É°æpöÀ English ™ ™‰ü¿’) ņúøç correct.
you tell this to me ÅE ®√ߪ’-èπÿ-úøü∆?
( ņo-°æ¤púø’ í∫´’-Eç-î√-Lq† N≠æߪ’ç–
- A. Bunganna, Kurnool who †’ á´-JE á´-JéÀ ÅØË Å®ΩnçûÓ whom Nobody knows where he is (Åûª-ØÁ-éπ\-úø’-Ø√oúÓ ´÷´‚-©’í¬ top Åçõ‰ ÅEoçöx
A. She asked Kamala - T. Vijayapal, Vijayawada •ü¿’©’ ¢√úÕûË Å°æ¤púø’ questions ™ who á´-Jéà ûÁ-L-ߪ’-ü¿’)– ..where he is = áéπ\-úø’-Ø√oúÓ– íÌ°æpC/ Åçü¿-J™ íÌ°æp-¢√®Ω’ ÅE
if she would go to A. 1. Shall, will ûËú≈©’ î√™« N´-®Ωçí¬ Éçûª-èπ◊- ûª®√yûª do, does, did ™«çöÀ ´÷ô©’ (help- question é¬ü¿’-éπü∆. Åçü¿’-éπE Where is he éπü∆? Åçõ‰ ≤ƒ´÷-†uçí¬ top ÅØËC
Agra that year. ´·çü¿’ lessons ™ ÖØ√o®·. îª÷úøçúÕ. ing verbs) ¢√úøû√ç. ņç... Where he is ņ-úø¢Ë’ correct. äéπ-JÍé/ äéπ N≠æ-ߪ÷-EÍé.
Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm