You are on page 1of 1

í∫’®Ω’-¢√®Ωç 10 -ï-†-´-J 2008 Ñ-Ø√-úø’ £j«-ü¿®√-¶«-ü˛ 2

Ramesh: Do you know if Jagadish is back from


the US?
(àç ¶«üµ¿-°æ-úøèπ◊. Åçûª-éπçõ‰ ûªèπ◊\´ üµ¿®Ωèπ◊,
Åçûª-éπçõ‰ ´’ç* cell phones Fèπ◊ üÌ®Ω’-èπ◊-
(ïí∫-D≠ˇ Å¢Á’-Jé¬ †’ç* AJ-íÌ-î√aú≈ ™‰ü∆ û√®·. ÅEo ®Ω鬩 cell phones market ™
ÅØËC FÍé-¢Á’iØ√ ûÁ©’≤ƒ?) ¢Á©’x-¢Á-ûª’h-ûª’-Ø√o®·.)
Naresh: Of course he is. He landed in Chennai
Ramesh: Help me choose one.
a few days ago. I don't remember
exactly whether it was last Wednesday (Ø√éÌ-éπöÀ select îËÆœ-°ô’d).
or Thursday, but he called me from Naresh: Depends on whether you want an
Chennai one of those days. ordinary cell or one with additional
(´î√a-úø’™‰. éÌEo-®Ó-V© éÀçü¿õ‰ îÁØÁj o™ features like Camera, FM radio, etc.
Cí¬úø’. •’üµ¿-¢√-®Ω¢Á÷, í∫’®Ω’-¢√-®Ω¢Á÷ í∫’®Ω’h-™‰ü¿’ (FÈé-™«çöÀ cell 鬢√™ ü∆E-O’ü¿ Çüµ∆-®Ω-°æúÕ
é¬F, Ç È®çvúÓ-V™x äéπ-®ÓV Ø√èπ◊ phone Öçô’çC– ´÷´‚©’ cell 鬢√™, ™‰èπ◊çõ‰ I do not know whether/ if he did it or his 6) I am not sure if I can get the same kind of
î˨»úø’.) Åü¿-†°æ¤ features- Camera, FM radio brother= piece again.
Ramesh: He told us that he would get us some ™«çöÀN ÖçúËü∆ ÅØË-ü∆-Eo-•öÀd.) 7) Depends on whether you want an ordinary
books from the US. Any idea if he has Ramesh: Depends on my pocket too, doesn't it? ÅC îËÆœçC Åûªú≈ ÅûªúÕ ûª´·tú≈ ÅØËC Ø√èπ◊
cell or one with additional features.
brought them or not? ûÁL-ߪ’ü¿’. È®çúÕçöÀ/ Éü¿lJ ´’üµ¿u– ÅØË N≠æ-ߪ÷Eo
1) Is Jagadish back from the US? Do you
(ÅC Ø√ û√£æ«-ûª’-†’-•öÀd èπÿú≈ Öçô’çC
(Å¢Á’-Jé¬ †’ç* ´’†-Íé¢Ó °æ¤Ææh-鬩’ ûÁ≤ƒh-†- éπü∆?) í∫’Jç* ´÷ö«xúË-ô-°æ¤púø’ Ñ whether/ if ¢√úøû√ç. know: (ïí∫-D≠ˇ Å¢Á’-Jé¬ †’ç* AJ-íÌ-î√aú≈?
Ø√oúø’. ûÁî√aú≈ ™‰ü∆ ÅØË-üË-´’Ø√o ûÁ©’≤ƒ?) Naresh: It certainly does. (ÅçûË-éπü∆) I am unable to say whether I am happy or sad sentences
FÍé-´’Ø√o ûÁ©’≤ƒ?)– Ñ È®çúø’ †÷
Naresh: No. He said he would call you too. Ramesh: Let us see = ØËØË îÁ°æp-™‰-éπ-§Ú-ûª’- if/ whetherûÓ éπL-°œûË:
Didn't he? tomorrow. Do you know if Jagadish is back from the US
Ø√o†’, ÆæçûÓ-≠æçí¬
(™‰ü¿’. Fèπÿ phone îË≤ƒh-†E ÅØ√oúø’. îËߪ’- (or not)?
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
(Í®°æ¤ îª÷ü∆lç). ÖØ√oØ√, ü¿’”êçí¬
™‰ü∆?)
   407 ÖØ√oØ√ ÅE. 2) Was it last Wednesday or Thursday? + I don't
Ramesh: He must have. I haven't had my cell remember = I do not remember
about me for the past few whether/ if it was last Wednesday or
days.

Has he come? Do you know?


Thursday.
(îËÊÆ Öçö«úø’. éÌCl-®Ó-V-©’í¬ 3) Has he brought them or not?
Ø√ cell Ø√ ü¿í∫_®Ω ™‰ü¿’.) (Have you) any idea? = (Have
Naresh: Why? What happened? you) any idea whether/ if he has
(à´’-®·çD?) brought them or not?
Ramesh: It hit the floor as it slipped from my Éçûª-èπ◊-´·çü¿’ ´’†ç Who, whose, 2) ´’†èπ◊ ûÁ©’Ææ’– Direct speech ™ 4) The cell phone technician doubts if it can be
pocket. The cell technician doubts if it which, that, when, where
ûÓ sentences Ö†o 'Non Wh' questions †’ repaired at all = Can it be repaired at all (or
can be repaired at all. join not)? + The cell phone technician doubts.
îËߪ’úøç ûÁ©’-Ææ’-èπ◊Ø√oç éπü∆? É°æ¤púø’ Indirect speech ™éÀ ´÷Í®a-ô-°æ¤púø’,
join
(Ø√ ñ‰•’-™ç* ñ«J ØË©-O’ü¿ °æúÕçC. Åü¿-Ææ- ¢ËÍ® Å®√n-©ûÓ ¢ËÍ® ®Ωéπçí¬ îËߪ’úøç ûÁ©’- If/ whether ¢√úø-û√-´’E. 5) Is it an expensive piece or not? + I do not
Lçé¬ °æE-îË-Ææ’hçü∆ ÅE Ç cell technician Ææ’-èπ◊çü∆ç. Ñ join
îËߪ’úøç Spoken "Can you do it?" he said to me. know = I do not know if/ whether it is an
èπ◊ ņ’-´÷-†çí¬ ÖçC). English common. Real life sit- expensive piece (or not)
™ î√™« (Direct speech)
Naresh: I do not know if it is an expensive uations 6) Can I get the same kind of piece? + I am not
He asked me if (whether) he could
™ î√™« ûª®Ω-îª’í¬ ¢√ú≈Lq ´Ææ’hçC.
piece, but it is very nice to look at. practise M.SURESAN sure = I am not sure whether/ if I can get the
do it.
ûÁ©’-Ææ’-èπ◊E îËü∆lç.
Has he come? Do you know? same kind of piece.
(= ¢√úø’ ´î√aú≈? Fèπ◊ ûÁ©’≤ƒ?)– Ñ È®çúø’ sen- Now lookat the following   
(ÅC êK-üÁjçü∆ é¬ü∆ ÅØËC Ø√èπ◊ ûÁL-ߪ’ü¿’
é¬F, îª÷úø-ö«-EéÀ î√™« ¶«í∫’ç-ô’çC).
sentences from the
Ñ sentences ÅEoç-öÀ™ whether/ if sentence
Ramesh: You let it is expensive. I am not sure if tences †÷ É™« join îË≤ƒhç:
passage above.
´’üµ¿u™ ´Ææ’hçC éπü∆? É™« é¬èπ◊çú≈ sentence †’
I can get the same kind of piece Do you know whether/ if he has come or not? ´’†ç if/ whether ûÓØË v§ƒ®Ωç-Gµç-îª-´îª’a.
again. = Åûª-ØÌ-î √aúÓ ™‰üÓ Fèπ◊ ûÁ©’≤ƒ? 1) Do you know if Jagadish is back from the US?
a) Is he is going to help me? + It is doubtful=
(éπ*a-ûªçí¬ ÅC î√™« êK-üÁjçüË. Å™«ç-öÀC îª ÷ ¨»ç éπü∆? É™«çöÀ sentences †’ éπL -Ê°ç- 2) I don't remember exactly whether it was last If he is going to help me (or not) is doubt-
ÉçéÓöÀ üÌ®Ω’-èπ◊-ûª’çü∆ ÅØË N≠æߪ’ç Ø√èπ◊ ü¿’èπ◊, whether é¬F if é¬F àü¿-®·Ø√ ¢√úÌa. Å®·ûË Wednesday or Thursday. ful/ It is doubtful if he is going to help me.
ņ’-´÷-†¢Ë’) áèπ◊\-´í¬ whether ¢√úø-ô¢Ë’ ÆæÈ®jç-ü¿ç-ö«®Ω’. áçü¿’-éπçõ‰ 3) Any idea if he has brought them or not? b) Is he a Congressman or TDP man? + It is
Naresh: Don't worry. You can get much better whether Åçõ‰ Å´¤Ø√?/ é¬ü∆? ÅE ´÷vûª¢Ë’. If éÀ 4) The cell phone technician doubts if it can be very difficult to say = If/ whether he is a
pieces than that for a much less price. Å´¤Ø√?/ é¬ü∆? ÅØË é¬èπ◊çú≈ Éûª®Ω Å®√n©’ èπÿú≈ repaired at all. Congressman or TDP man is difficult to
The market is flood with all kinds of ÖØ√o®·. (If= Å®·ûË ÅØË Å®Ωnç èπÿú≈ ÖçC éπü∆?) 5) I do not know whether it is an expensive say.
cells. Å®·ûË If *†o-´÷ô´úøçûÓ, ÅüË áèπ◊\-´í¬ ¢√úø-û√®Ω’. piece.

EXERCISE I EXERCISE II 2-F. Renew = Resume = °æ¤†”-v§ƒ-®Ωç-Gµç-îªúøç/ 4-E. Trait = Characteristic = ©éπ~ùç (äéπJ
Practise the following aloud in English. Match the words under A with their
meanings under B
°æ¤†-®Ω’-ü¿l¥-Jç-îªúøç. Ææy¶µ«-´ç-™E ©éπ~ùç)
Ram: We have to renew our driving licenses which a) Honesty, truth and non violence were the
A B
Åûª-†-éπ\úø ÖØ√oúÓ ™‰úÓ Fèπ◊ ûÁ©’≤ƒ?
Som: Ø√È陫 ûÁ©’-Ææ’hçC? Åûª-†-éπ\-úÕéÀ •ßª’-©’-üË-®√ú≈ 1. Fuss A. Dodge/ Avoid expire this month end = expire
Ñ ØÁ™«-ê-®Ω’ûÓ important traits of Gandhi= Eñ«-ߪ’B,
™‰ü∆ ÅØË N≠æߪ’ç èπÿú≈ ûÁL-ߪ’ü¿’ Ø√èπ◊. 2. Renew B. Stopgap ÅßË’u ´’† driving licenses °æ¤†-®Ω’-ü¿l¥-Jç--éÓ-¢√L. Ææûªuç, Å£œ«çÆæ, í¬çDµ Ææy¶µ«-´ç-™E ´·êu
Ram: FÍé-´’Ø√o ņ’-´÷-†´÷ ¢√úø-Ææ©’ ¢Á∞«hú≈ ™‰ú≈ ÅE? 3. Circumvent C. Injury The lease is for 6 years. It can be renewed ©éπ~-ù«©’.
Som: Å™« ÅE é¬ü¿’. Åûªúø’ Ñ®ÓV ¢Á∞«hú≈ Í®°æ¤ 4. Trait D. Complain further = ÅüÁl 鬩ç ÇÍ®∞¡Ÿx. Ç ûª®√yûª ü∆Eo ´’Sx b) Most traits are hereditary = î√™« ©éπ~-ù«©’
5. Makeshift E. Characteristic é̆-≤ƒ-Tç-îª-´îª’a. 鬩-°æ-J-N’A Å®·-§Ú-®·ç-ûª-®√yûª
¢Á∞«hú≈ ÅØËüË Ø√èπ◊ ûÁL-ߪ’E N≠æߪ’ç. F. Resume ´ç¨¡-§ƒ-®Ωç-°æ®Ωuç.
Ram: Åéπ\-úÕéÀ ¢ÁRxØ√ èπÿú≈, Ñ N≠æߪ’ç í∫’®Ω’hç-- G. Rotate.
´’Sx §ÒúÕ-Tç-îªôç renew. 5-B. Makeshift= Stopgap = temporary =
Renewed vigour= éÌûªh ¨¡éÀh, éÌûªh Öû√q£æ«ç.
èπ◊ç-ö«ú≈ ™‰ü∆ ÅE Ø√ ¶µºßª’ç. KEY: 1-D. Fuss= Complain= *†o*†o N≠æ-ߪ÷© û√û√\-L-éπçí¬ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æúË.
Som: ؈’ Åûª-úÕE Ñ N≠æߪ’ç á´-JûÓ îªJa-≤ƒh-´E Renew X Terminate.
í∫’Jç* †Ææ/ íÌúø-´-°-ôdúøç/ ÖvüË-éπ-°æ-úøôç. a) The speaker made his speech from on a
Åúø-í∫úøç ´’®Ω-*-§Úߪ÷. Officer ûÓØ√ Çߪ’† He fusses over a few rupees he had to spend 3-A. Circumvent= Dodge/ avoid.
makeshift stage = û√û√\-L-éπçí¬ à®Ωp-®Ω-*†
PA ûÓØ√ Åûªúø’ îªJaç-îª-¶-ßË’C? extra = È®çúø’ ´‚vúø÷-§ƒ-ߪ’-™„-èπ◊\´ ê®Ωa-®·ç-ü¿E ÅÆæ©’ Å®Ωnç: ´’† ü∆J-Íé-ü¿-®·Ø√ Åúøfç-´ÊÆh ô÷d
Ram: Ø√èπÿ ûÁL-ߪ’ü¿’. AJT ¢Á∞¡xúøç. Road èπ◊ Åúøfçí¬ í∫’ôd©÷, éÌçúø©÷ ¢ËCéπ O’C-†’ç* Çߪ’† v°æÆæç-Tç-î√úø’.
b) Madamme Curie, the discoverer of
àç †Ææ °úø’-ûª’-Ø√oúÓ (àç ¶«üµ¿-°æ-úø’-ûª’-Ø√oúÓ).
ANSWER "Mom, I bunked just one class in a whole Öçõ‰, road, ¢√öÀE circumvent îËÆæ’hçC. Åçõ‰
radioactivity carried on her experiments in
Ram: Do you know if he is there? month. Why fuss so much about it" = ü∆E ô÷d AJT ¢Á∞¡ŸhçC)
a make shift lab = Åù’-üµ∆-Jtéπ ¨¡éÀhE éπ†’-í̆o
Som: How do I know? I don't even know if he Å´÷t ØÁ© ¢Á·ûªhç™ ؈’-¢Á-∞¡xçC äéπ\ class èπ◊ áèπ◊\-´í¬ ¢√úË Å®Ωnç: äéπ îªö«dEo, Å≤˘-éπ-®Ωuçí¬ Ö†o
Mme Curie
has started for the place or not. éπü∆. áçü¿’-éπçûª íÌúø´ îË≤ƒh´¤ ü∆Eo í∫’Jç*? E•ç-üµ¿-††÷ ûÁL-Ní¬ ÅCµ-í∫-N’ç-îªúøç. ûª† °æJ-¨-üµ¿† Å°æp-öÀ-éπ-°æ¤púø’ à®Ωp-
lab
Ram: Do you doubt if he has started or not? Don't make a fuss about small things. Get on He is circumvented the tax law by registering
®Ω--èπ◊†o (°æé¬\ é¬E) ™ é̆-≤ƒ-Tç-*çC.
Som: Not that. What I don't know is whether with the work = *†o *†o N≠æ-ߪ÷© í∫’Jç* a part of his property in his brother-in-law's Stopgap = v°æÆæ’h-û√-EéÀ à®Ωp-®Ω--éÌØË ´ÆæA, °æé¬\
he will start today or tomorrow. íÌúø´ îËߪ’-èπ◊çú≈ °æE-é¬F. name = °æ†’o îªôdç ûª†èπ◊ ´Jhç-îª-èπ◊çú≈ ÖçúËç- ´ÆæA ´îËa-´-®Ωèπ◊.
Ram: My fear is even if he goes there whether fussy= v§ƒ´·-êuç-™‰E N≠æ-ߪ÷©’ °æöÀdç--éÌØË. ü¿’èπ◊, ûª† ¶«´-´’-JC Ê°®Ω éÌçûª ÇÆœh ®√¨»úø’. Makeshift/ Stopgap X Permanent
he will remember this or not. She is fussy about even about the water she For every law, there is a circumvention = v°æA É´Fo èπÿú≈ high frequency words in Spoken
Som: I forgot to ask him who he is going to dis- drinks = ´÷´‚-©’í¬ û√Íí F∞¡x N≠æ-ߪ’ç™ èπÿú≈ îªö«dFo Ö©xç-°∂œ’ç-îËç-ü¿’èπ◊ üÌúÕf üÓ´ àüÓ Öçô÷ØË English. O’ conversation practice
™ ¢√úÕ
cuss the matter with the Officer or his PA? Ç¢Á’èπ◊ ņ´-Ææ-®Ω-¢Á’i† °æöÀdçÊ°. Öçô’çC (ÉC English proverb). îËߪ’çúÕ.
Ram: I don't know either. fussy x easy going. Circumvent X Confront (áü¿’-®Ó\-´úøç).

Spoken English -§ƒ-ûª -¢√u≤ƒ-©éÓÆæç -éÀxé˙ -îË-ߪ’ç-úÕ.. URL: http://www.eenadu.net/spoken/spoken.htm

Related Interests