You are on page 1of 6

V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 1

V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi


- EH$ gmamgma {dMma
- lr{Zdmg Zmd}H$a
----------------------------------------------------

(gXa boI AmZ§X A§VaH$a `m§À`m "_mohrZr' Xrnmdbr A§H$ 2008_Ü`o àH$m{eV Pmbm Amho.)
OdiOdi 35 dfmªnydu - 1973 gmbr {dë`_ dm`baMm "~oZha' Ambm hmoVm. Ë`m {MÌnQ>mZo Ë`m dfr© 11 A°H°$S>_r A°dm°S>©g²
nQ>H$mdbr hmoVr Am{U Vmo {dH«$_ _moS>m`bm H¡$H$ dfm©Z§Va Ooåg H°$_oéZMm "Q>m`Q>°{ZH$' `mdm bmJbm. "~oZha'_Yrb aWm§Mr e`©V AmOhr
Amnë`mbm WaméZ Q>mH$Vo. 1983 gmbr pñQ>ìhZ pñnb~J©Mm "Om°O' Ambm hmoVm. H$mhr dfmªZ§Va bmoH$m§Zm H$ibo H$s, "Om°O²'_Yrb emH©$
_mgm hm V§ÌmYmarV hmoVm. {MÌnQ>m§_Ü`o V§ÌmMm hþH$_r dmna H$aÊ`mMr gd` AmOVmJm`V MmbV Ambobr Amho. _J Vo ~m°brdyS>dmbo AgmoV
H$s hm°brdyS>dmbo.... AmVm Va _amR>r {MÌnQ>hr V§Ìm{Yð>rV hmoD$ bmJbm Amho. {MÌnQ> V§ÌmYmarV AgUo doJio V§Ìm{Y{ð>V AgUo doJio...
{MÌnQ> V§Ìm{Yð>rV AgÊ`mbm {damoY AgÊ`mMo H$mhr H$maU Zmhr, nU Ë`m V§ÌmÀ`m dmT>Ë`m hì`mgmnmoQ>r Ë`m à^mdmImbr Iam (!) {MÌnQ>
hadVmo` H$s H$m`, Ago dmQ>Ê`mOmoJr n[apñWVr hiwhiy {Z_m©U hmoD$ bmJbr Amho Am{U EHy$UM {MÌnQ>_mÜ`_mÀ`m Am{U AmñdmXH$VoÀ`m
Ñï>rZo ho J§^ra Amho.
`m {df`mMr gwédmV _bm EH$m _hm_mZdmÀ`m {MÌnQ>m§nmgyZ H$amdrer dmQ>Vo. hm _hm_mZd AWm©VM am_Jmonmb d_m©... Á`mbm
A»Ir B§S>ñQ´>r AmO \°$ŠQ>ar åhUyZ AmoiIVo Am{U `m g§kobm Vmo nwaonya OmJVmohr. "{edm'nmgyZ AmÎmmÀ`m "gaH$maamO'n`ªV am_Jmonmb
d_m©Zo Amnbm {d{eï> Agm R>gm - Mm§Jbm dmB©Q> hm ^mJ Abm{hXm - C_Q>dbobm Amho. {edm, amV, gÎ`m, O§Jb, a§Jrbm `m
{MÌnQ>m§n`ªVMm Ë`mMm àdmg Am{U Ë`mZ§VaÀ`m ZmM, _¢ _mYwar {X{jV ~ZZm MmhVr hÿ§, S>aZm _Zm h¡, gaH$ma, {Z:eãX, AmJ d AmVm
gaH$maamO `m {MÌnQ>m§n`ªVMr Ë`mMr diUo {Z{íMVM doJir AmhoV. Xaå`mZÀ`m H$mimV AÝ` {X½Xe©H$m§à_mUoM am_ybmXoIrb Ame`mda
V§ÌmMr Hw$aKmoS>r H$aÊ`mMm hì`mg gwQ>bm Am{U Ë`m_Ü`o EImXXwgam AndmX dJiVm Ë`mMo gd© à`ËZ \$gV Jobo.
ZmB©Q>_oAa, ãbm°~ Am{U H$mhr à_mUmV EŠPm°{g©ñQ> Aer ga{_gi H$éZ ~Zdboë`m "amV'_Ü`o V§ÌmÀ`m dmnambm àM§S> dmd
AgyZhr am_yZo Vmo _moh Q>mibm hmoVm Am{U Ë`mÀ`mVrb {MÌH$_uÀ`m Ñï>rZo Vr Z¸$sM AmemXm`r ~m~ hmoVr. gÎ`m, a§Jrbm hoXoIrb ~ìh§er
Ame`mbm _hÎd XoUmao {MÌnQ> hmoVo. ì`dgm`mÀ`m Ñï>rZo XmoÝhr {MÌnQ> Q´>oÝS>_oH$a R>abo. nU nwT>o H$m` ? hoM Ame`gmVË` am_ybm H$m`_
{Q>H$dVm Ambo Zmhr. "emobo'Mm [a_oH$ åhUyZ Ë`mZo Or H$mhr "AmJ' bmdbr, Ë`m~Ôb Va ~mobm`bmM ZH$mo. "_¢ _mYwar {X{jV...'Mo H$WmgyÌ
Mm§Jbo Am{U J§_Vrera hmoVo, nU Vmo AJXr nmQ>çm Q>mH$ë`mJV hmVmibm Jobm. AbrH$S>À`m H$mimVbm am_yMm "gaH$ma' hmM ("gaH$maamO'
Zìho) VwbZmË_H$Ñï>çm gJiçmV Mm§Jbm {MÌnQ> R>amdm. "gaH$maamO' \$maM AdmñVd nÜXVrZo aoImQ>bm Jobm, Ë`m_wio Ë`mMr
{dídmgmh©VmM g§nwï>mV Ambr. Ë`m_Ü`o nm°OdH©$Mm Va EdT>m _mam Amho H$s, Ë`m_wio A»»`m {MÌnQ>mMr JVrM nma {~KSy>Z OmVo. nydm©Ym©V
H$mhrer nH$S> KoV Jobobm "gaH$maamO' Z§VaZ§Va H§$Q>midmUm dmQy> bmJVmo. Ame`mÀ`m àdmhmnojmhr V§ÌmMm à^md `m {MÌnQ>mV A{YH$
OmUdVmo. bmo A±Jëg, S>mH©$ bmB©Q²>g hr am_yMr Im{g`V "gaH$maamO'_Ü`o A{YH$ CRy>Z {XgVo. Ë`m_wio Ñí`mË_H$ n[aUm_ Mm§Jbm hmoV
Agbm, Var Ame`n[aUm_mMo H$m` ? Iyn Mm§Jbr nQ>H$Wm AgyZhr "gaH$maamO' Ame`mÀ`m Ñï>rZo hadVmo, Vmo `m AdmñVd nm°OdH$©$
Am{U V§Ìm{Y{ð>VVo_wio...
"{Z:eãX' hm am_JmonmbZo Iyn gmonm H$éZ XmIdbobm {MÌnQ> Amho, Ago _bm dmQ>Vo. "bmobrVm' hr ãbm{X_ra Zmo~mH$moìhMr
AË`§V JmObobr H$mX§~ar. _m[aAmo H¡$PmaZo Ë`mda Ho$bobm {MÌnQ>hr gw§Xa.. nU Ë`m H$mX§~ar qH$dm {MÌnQ>mÀ`m Ame`mVbr Vrd«Vm
"{Z:eãX'_YyZ Amnë`m_YyZ nmohmoMV Zmhr, H$maU H$WoMo ^maVr`rH$aU H$aÊ`mÀ`m ZmXmV hm {MÌnQ> \$gVmo. ~ao, EH$ doi Vohr MmbyZ Jobo
AgVo, nU Ë`mVhr H$moUË`mhr nmÌmMr ì`{º$aoIm åhUyZ dmT> Z Pmë`m_wio Vr \$ma dadaMr ào_H$Wm dmQ>Vo. (AmVm `m Jmoï>rbm ào_H$Wm
åhUmdo H$m, hm ^mJ doJiçm MM}Mm..) "[Z:eãX'_Ü`o gmR> dfmªÀ`m EH$m d¥ÜXmZo naXoemhÿZ Amboë`m Amnë`m _wbrÀ`m _¡{ÌUrÀ`m ào_mV
nS>mdo, (_wbrMr _¡ÌrU - _wbJr Zìho) `mVM gJim gmonno Um gm_mdbobm Amho. Ë`m_wio hr ào_H$Wm ZmË`m§_Yë`m Jw§VmJw§VrMr Z hmoVm
åhmVmaMi bmJboë`m d¥ÜXmMr qH$dm nmoñQ>_m°S>Z© VéUrMr ào_H$Wm (?) ~ZyZ OmVo. (Á`mà_mUo "MrZr H$_'_Ü`o A{_Vm^ d Vã~y
XmoKm§À`mhr ì`{º$aoIm ñnï> Z Pmë`m_wio H$emMrM CÎmao {_iV Zmhr Am{U _J ho H$m, Va boIH$-{X½Xe©H$mbm dmQ>bo åhUyZ ! AZoH$ _mUgo
V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 2
Ho$di Amnë`m H$Wmg§H$ënZoÀ`mM ào_mV nS>VmV, nU Ë`mda gm§Jmonm§J {dMma H$am`Mr Ë`m§Mr V`mar ZgVo Am{U Vo dada H$mhrVar H$éZ
~gVmV.) "bmobrVm"_Ü`o _wimVM ZmË`mMo Oo Ìm§JS>o Amho, Ë`mVM `m ào_g§~§Ym§_Ybr ^oXH$Vm gm_mdbr Amho. EH$ àmo\o$ga {OÀ`mH$S>o
noBªJJoñQ> åhUyZ amhVmo, {VÀ`merM H$mbm§VamZo b¾ H$aVmo. {VÀ`m n{hë`m Zdè`mnmgyZ Agbobr _wbJr bmobrVm Ë`m àmo\o$gabm "S>°S>'
åhUyZM hmH$ _mé bmJVo. Z§Va H$YrVar Ë`m ~mB©Mm AMmZH$ AnKmVr _¥Ë`y hmoVmo Am{U bmobrVmÀ`m g§JmonZmMr (?) O~m~Xmar nyU©nUo `m
àmo\o$gada `oVo. àmo\o$gaMr H$gaV gwé hmoVo Am{U bmobrVm Á`mbm "S>°S>' åhUyZ hmH$ _maV AgVo, Ë`mbmM Vr EH$ {Xdg {dMmaVo, "VwPm
Hw$R>ë`mM ~mB©À`m earamer H$Yr g§~§Y Ambm Zmhr H$m ?' H$m` Pmbr Agob Ë`mMr AdñWm ? VemM AdñWoV "_bm VwÂ`m~amo~a
Pmonm`M§`' åhUV bmobrVm EH$m jUmV àmo\o$gaÀ`m nwéfrnUmda H$ãOm {_idV ~mnmnojmhr nwéfmMo ZmVo _mÝ` H$aVo Am{U àmo\o$gahr Ë`m
jUr {Vbm {damoY H$é eH$V Zmhr. Ë`m jUmnmgyZ Vmo Ë`m JV}V A{YH$m{YH$ \$gVM OmVmo. "bmobrVm'_Ü`o ZmË`m§Mm hm Ioi nmhrbm H$s
"{Z:eãX'_Ybm ào_mMm Ioi hm {H$Vr H$MH$S>çmMm Amho, ho bjmV `oVo. Ë`mVhr "bmobrVm' Am{U "{Z:eãX' {H$VrVar \«o$åg OemÀ`m
VemM.. AJXr bmobrVm Am{U {P`m ImZMo {^OUohr gmaIoM... AmVm ~mobm... _yi Ame`mbmM ~Jb XoD$Z AmnU H$mhrVar àM§S> doJio
XoVmo`, `m WmQ>mV am_yZo "{Z:eãX' {Xbm, VmogwÜXm Ame`mda V§ÌmMr Hw$aKmoS>r H$éZM...
AgmM V§ÌmÀ`m hì`mgmnmoQ>r \$gbobm AmUIr EH$ Mm§Jbm {MÌnQ> g§O` {bbm ^ÝgmirMm "ãb°H$'... ^ÝgmirZohr `m {MÌnQ>mV
A±½bmoB§{S>`Z \°${_br dmnéZ gJir H$WmM gmonr H$éZ Q>mH$br. {H$VrVar doim {MÌnQ> B§p½be Amho H$s qhXr hoM H$iV Zmhr. Ë`mMm
"XodXmg'_Yë`m AdmñVd ^ì`VoMm gmog AOyZhr nwaVm CVabm ZìhVm, hoM "ãb°H$'_Ü`o {gÜX Pmbo. AmVm Amnë`mH$S>o Aem àH$maMo
{MÌnQ> nmhÊ`mMr gd` Zmhr, hm ^mJ gmoSy>Z Úm. Amnë`m bmoH$m§Zr "ãb°H$' ZmH$mabm Vmo `m H$maUmgmR>r... nU Ë`mnbrH$S>o {dMmam§À`m
Am{U Ame`mÀ`m nmVirda {dMma Ho$bm, Va amUr _wIOu d N>moQ>r Am`oem `m§Mm A{^Z` `mÀ`mì`{V[aº$ hmVr H$mhrM bmJV Zmhr.
A{_Vm^Zo hm {MÌnQ> KoVbm ZgVm, Va åhUo ^ÝgmirZo VgmM ~mgZmV ~m§YyZ R>odyZ {Xbm AgVm. nU A{_Vm^ hmM `m ì`{º$aoIogmR>r
{_gH$mñQ> hmoVm. BWyZM Ame`mda Hw$aKmoS>r hmoÊ`mMr gwédmV hmoVo. H$mhr \«o$åg _mÌ ^ÝgmirZo Aà{V_ KoVë`m AmhoV. (AWm©V Vo
Ë`mÀ`mH$Sy>Z Ano{jV AmhoM, ZmhrVa g§O` {bbm ^Ýgmir Am{U S>o{ìhS> YdZ `m_Ü`o \$aH$ Vmo H$m` Cabm !) nU Mma-XmoZ \«o$åg Am{U
amUrMm A{^Z` åhUOo A»Im {MÌnQ> Zìho. {MÌnQ> N>mZ (!) {XgÊ`mÀ`m CÔoemZo dmnabobm _hmàM§S> ~§Jbm (hr {ZVrZ XogmBªMr
{H$_`m), A»»`m {MÌnQ>mV dmnabobm ãë`y Q>moZ `m XmoZ Jmoï>r {MÌnQ>mÀ`m Ame`mbmM _maH$ R>aV hmoË`m, ho {dMmanyd©H$ H$m_ H$aUmè`m
^Ýgmirbm H$iy Z`o, `mMo AmíM`© dmQ>Vo. "ãb°H$'_Ybr gdm©V _hÎdmMr KQ>ZmM AZwÎmarV amhVo, Á`m eŠ`VoMo CÎma AmOda _bm
gmnS>bobo Zmhr. {MÌnQ>mV EH$ àg§J Amho - amUrbm [\$am`bm KoD$Z Ambobm A[_Vm^ {Vbm EH$m ~mH$mda ~gdyZ {VÀ`mgmR>r AmB©pñH«$_
AmUm`bm AmB©ñH«$s_ nmb©a_Ü`o Om`bm {ZKmbm`. OmVm OmVmM Ë`mbm AëPm`_g©Mm A°Q>°H$ `oVmo, VodT>çmVM Ë`mbm EH$mMm Y¸$m bmJVmo
Am{U Vmo nmb©aÀ`m {déÜX {Xeobm diyZ Mmby bmJVmo. \«o$__Ü`o - ~mH$mda ~gbobr amUr EH$m Q>moH$mbm, AmB©ñH«$s_ nmb©a Xwgè`m Q>moH$mbm
Am{U Zo_Š`m {déÜX añË`mZo MmbUmam A{_Vm^ {Vgè`m Q>moH$mbm Ago {MÌ {XgVo. Š`m ~mV h¡ ! nQ>H$WoV S>moH§$ gwÞ H$aUmar eŠ`Vm
Agmdr Va hr Aer ! AmVm hr Am§Yir, _wH$s, ~hrar ~mB© Kar H$er OmB©b ? (qhXr {MÌnQ>mVrb "H$moUrVar AmoiIrMm ^oQ>bm Am{U {Vbm
Kar gmoS>bo' dJ¡ao `moJm`moJ Agë`m Ame`KZ (!) {MÌnQ>mV g§^dV ZmhrV.) àM§S> CËH§$R>m VmUyZ nwT>rb àg§J nmhÊ`mgmR>r gagmdyZ
~gon`ªV amUr WoQ> {VÀ`m ImobrVM {XgVo Am{U H$mhr jUm§Zr Kar Amboë`m A{_Vm^bm "_bm EH$Q>r gmoSy>Z Hw$R>o JobmV' dJ¡ao {dMmé
bmJVo. amUrÀ`m ì`{º$aoIoÀ`m AZwf§JmZo AË`§V J§^ra Agbobr hr eŠ`Vm boIH$-{X½Xe©H$mZo VerM gmoSy>Z {Xbr. H$WmZH$mÀ`m EH$m
_hÎdmÀ`m eŠ`VoMrM Aer ~moidU Pmë`m_wio H$WoMr nma hdmM {ZKyZ OmVo. _J AmnU \$º$ N>mZ N>mZ \«o$åg ~KV, hþH$_r àg§Jm§Zm
S>moiçm§VyZ nmUr H$mT>V nwT>bm {MÌnQ> nmhVmo Am{U ^Ýgmir Amnë`mbm EH$ gdm}ËH¥$ï> {MÌnQ> XmIdë`mMm Am^mg {Z_m©U H$aVmo. "ãb°H$'
Mm§Jbm Amho, `mV dmX Zmhr, nU Aem Ame`KZ {MÌnQ>m_Ü`o V§ÌmÀ`m nS>ÚmAmS> _hÎdmÀ`m eŠ`VmM AZwÎmarV gmoSy>Z {Xë`m H$s Ë`m
{MÌnQ>mMr, H$WoMr {dídmgmh©VmM {ZKyZ OmVo.
^ÝgmirÀ`m "XodXmg'~Ôb Va H$m` ~mobmdo ? eaV²M§Ð MQ>OvÀ`m "XodXmg'À`m Ame`mdaM _mV Ho$bobm hm ^ÝgmirnQ> hmoVm.
H$mX§~arMo H$WmZH$ Am{U ^ÝgmirMr ì`mdgm{`H$ J{UVo `m§Mr ga{_gi H$éZ ^ÝgmirZo àojH$m§Zm ^wbdbo Am{U Amnbo bmoH$hr `m
dabr`m a§Jmbm ^wbbo. _wimV AmO bmoH$m§Mr A{^éMrM EdT>çm {d{MÌ nÜXVrZo ~XbV Mmbbr` H$s, Zo_Ho$ Mm§Jbo Mm§Jbo åhUOo H$m`, hoM
Ë`m§Zm H$iV Zmhr`. AmOÀ`m VéU {nT>rMo Va H$mhr {dMmam`bmM ZH$mo. MwÞrbmbgmaIm b§S>Z[aQ>Z© ~°[añQ>a Ooìhm "n go ß`ma, X go Xmé'
dJ¡ao ~aiy bmJVmo, Voìhm b§S>Zgma»`m {R>H$mUr hm ~°[añQ>a PmbmM H$gm, Agm ^Ýgmirbm Z nS>bobm àíZ Amnë`mbm nS>Vmo.
MwÞrbmbÀ`m ~°[añQ>aH$sMm Am~ _moVrbmbÀ`m MwÞrbmb_Ü`o nhmdm. (g§X^© : {~_b am°` {X½X{e©V "XodXmg') Ame`KZVoÀ`m Ñï>rZo _bm
ñdV:bm nr. gr. ~méAmMm g¡JbA{^ZrV "XodXmg' A{YH$ AmdS>Vmo, Va n[aUm_H$maH$ gmXarH$aUmgmR>r {~_b am°`Mm
{XbrnHw$_maA{^ZrV "XodXmg' AmdS>Vmo. `m_Ü`o ^ÝgmirMm "XodXmg' Hw$R>oM ~gV Zmhr. H$maU Ë`m_Ü`o Ame`mda (VmogwÜXm ~Xbbobm)
V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 3
V§ÌmÀ`m ^wb^wb¡æ`mZo _mV Ho$br Amho. Ho$di ^ì`Vm, MH$MH$sVnUm, _mYwar-Eoíd`m©Mo EH$Ì `oUo Am{U {~aOy _hmamOm§Zr Ho$bobr
H$mo[aAmoJ«m\$r hoM Oa "XodXmg'Mo `e Agob, Va ^Ýgmir~amo~aM Ë`mÀ`m "XodXmg'bm S>moŠ`mda KoUmè`m àojH$m§À`m _mZ{gH$VoMrhr H$sd
H$amdrer dmQ>Vo.
"gm±d[a`m'gwÜXm H$mhrgm AgmM \$gbm. _mÌ `m ào_H$WoV ^ÝgmirZo dmnabobm ãë`y Q>moZ AJXr MnIb ~gbm, Á`mMm "ãb°H$'
~KVmZm dma§dma Ìmg hmoV hmoVm Am{U Ë`m_wio Ë`m H$WmZH$mMr Ame`KZVmM H$_r hmoV hmoVr. ^ÝgmirMm _bm AmdS>bobm Mm§Jbm {MÌnQ>
åhUOo ZmZm nmQ>oH$a, gr_m {dídmg Am{U _{Zfm H$moB©ambmbm KoD$Z Ho$bobm "Im_moer-å`wPrH$b'... Hw$R>ohr V§ÌmMm _mam Z H$aVm Ho$di
Ame`mbm _hÎd XoD$Z Ho$bobm hm {MÌnQ> hmoVm. Ë`mV {VÝhr H$bmH$mam§Mr g_W© gmW. Ago Agob Va _J V§ÌmMo AdS>§~a hdoM H$embm ?
Zmhr H$m ?
Aem n[apñWVrV _J ^Ýgmir Am{U am_Jmonmbnojmhr {dYw {dZmoX Mmoàm COdm dmQy> bmJVmo. {dYw {dZmoX "OmZo ^r Xmo `mam|'À`m
doir ghmæ`H$ {X½Xe©H$ åhUyZ H$m_ H$arV hmoVm, Ë`mdéZM Ë`mÀ`m {dMmam§Mm àdmg ñnï> ìhmdm. n[aÝXm, 1942 E bìh ñQ>moar, _wÞm^mB©
E_~r~rEg ho {MÌnQ> Ë`mÀ`m {MÌOmUrdoMr gmj XoVmV. "n[aÝXm'_Ü`o ^S>H$nUm d V§Ìm{Y{ð>VVobm àM§S> dmd AgVmZmhr {dYw {dZmoXZo
AË`§V em§V d g§`V {MÌnQ> Ho$bm. Ë`m_wioM H$Xm{MV `m {MÌnQ>mMr ^oXH$Vm A{YH$ àIa hmoV Agmdr.
"Jm°S>\$mXa' H$aVmZm \«$mÝgrg S>r H$nmobmZo _mb©Z ~«°ÊS>moÀ`m S>moiçm§Mm EH$hr ŠbmoOAn KoVbm Zmhr. Ë`mbm {X½Xe©Z `oVM Zmhr,
H$mhr H$iVM Zmhr, Aer gya Q>rH$mH$mam§_YyZ Am{U Ë`mÀ`m {damoYH$m§_YyZ C_Qy> bmJbm. Ë`mda H$nmobmMo CÎma hmoVo, "Á`mÀ`m noernoerVM
H«y$anUm R>mgyZ ^abobm Amho, Vmo H«y$anUm Ë`mÀ`m S>moiçm§Mm ŠbmoOAn KoD$Z doJim XmIdÊ`mMr JaOM H$m` ?' hr {X½Xe©H$s`
Ame`KZVoMr g_O... (VrZ-Mma dfmªnydu H$nmobmÀ`m _wbrMm - gmo{\$`m H$nmobmMm EH$ {MÌnQ> \o$ñQ>rìhb_Ü`o nmhrbm hmoVm. N>mZ hmoVm.)
ŠbmoO An, bm±J em°Q>, {_S> em°Q>, Q´>m°br, H«o$Z `m Jmoï>tMm Ame`mÀ`m Ñï>rZo Ë`m§Mm åhUyZ EH$ AW© AgVmo, ho {H$Î`oH$m§À`m Jmdrhr ZgVo.
åhUyZM H$nmobm qH$dm {hMH$m°H$gmaIm {X½Xe©H$ loð> R>aVmo.
AmewVmof JmodmarH$aZo bJmZ qH$dm ñdXog Á`m {MÌ^mfoV Ho$bo, Vo Z¸$sM àe§gZr` AmhoV. OmoYm-AH$~a _r AÚmn nmhrbobm
Zgë`m_wio Ë`mÀ`mda H$mhr {Q>ßnUr H$aUo àeñV R>aUma Zmhr. nU AmewVmofH$S>o {MÌ^mfoMr Iyn Mm§Jbr g_O Amho, ho H$mhr _r gm§JÊ`mMr
JaO Zmhr. Ë`mZo Vo {gÜX Ho$bo Amho. XmoÝhr {MÌnQ>m§_Ü`o Ë`mMo Ame` R>iH$nUo {XgyZ `oVmV. H$mhr e§H$m§À`m OmJm AmhoV. nU.... Agmo !
ahñ`nQ>m§_Ü`o Á`m§Mo Zmd AmO AJ«H«$_mZo KoVbo OmVo, Ë`m Aã~mg-_ñVmZ `m {X½Xe©H$Û`rMmXoIrb C„oI H$aUo `oWo H«$_àmá
R>amdo. "~mOrJa'nmgyZ h_amO, EVamO, 36 Q>m`Zm Q>mD$Z, aogn`ªV ~aoM Mm§Jbo {MÌnQ> `m Û`rZo {Xbo. "ZH$m~'gmaIm dmB©Q> Am{U
b§~mMm¡S>m {MÌnQ>hr Ë`m§ZrM {Xbm. nU "~mOrJa' Am{U "h_amO'_Ybo Aã~mg-_ñVmZ "aog'_Ü`o _mÌ H$mhr à_mUmV V§ÌmÀ`m à^mdmV
hadë`mMo OmUdVo. Ame`mÀ`m {dMmam§_Ü`o _mUyg H$_r nSy> bmJbm H$s Vmo V§ÌmMm AmYma KoVmo Am{U _J bmoH$m§Mr \$gJV gwé hmoVo.
"{edmOr-X ~m°g'À`m ~m~VrV e§H$aZo Var AmUIr H$m` Ho$bo ? Ë`mCbQ> gw§Xa_ lr{Zdmg amdZo "nwînH$'_YyZ Z ~mobVm Iyn H$mhr
gm§{JVbo. AmUIr H$m` hdo ?
Ame`mda R>m_ amhÿZ H$m_ H$é nmhUmao AmUIr XmoZ [X½Xe©H$ _bm {XgVmV, Vo åhUOo AZwamJ ~mgy Am{U AZwamJ H$í`n...
AZwamJ ~mgyMm "_oQ´>mo' nmhrë`mZ§Va Va Ë`mÀ`m n[an¹$VoMr ImÌrM nQ>Vo.µ na§Vw AmO Vm§{ÌH$ PJ_JmQ>mV hadboë`m Am{U Ë`m§Zm Ë`mM
dmVmdaUmV dmdé XoUmè`m {X½Xe©H$m§À`m ^mD$JXuV "_oQ´>mo'gmaIm Mm§Jbm {MÌnQ> hadyZ OmVmo, `mMo dmB©Q> dmQ>ë`m{edm` ahmV Zmhr.
"_S>©a' Am{U "_oQ´>mo'_Ybm AZwamJ ~mgy nañna{^Þ Amho. "_S>©a' hr Ver gd©gmYmaU _gmbm H$Wm hmoVr, nU ~mgyZo Ë`mMo H$m¡eë` dmnéZ
Vr Iyn Mm§Jbr Ho$br. nU Ë`mnojmhr {H$VrVar A{YH$ Mm§Jbm Ë`mZo "_oQ´>mo' Ho$bm. "_oQ´>mo'_Ü`o Ë`mMm OUy H$g nUmbm bmJbm hmoVm.
doJdoJiçm ghm ì`{º$aoIm§Mr Aà{V_ Jw§\$U H$éZ V§Ìmbm Hw$R>ohr MT> hmoD$ Z XoVm AZwamJ ~mgyZo "_oQ´>mo' C^m Ho$bm. {MÌ^mfo~amo~aM
Ame`KZVoMr AmJirdoJir C_O hm Ë`mMm _hÎdmMm n¡by `m {MÌnQ>mÀ`m {Z{_ÎmmZo g_moa Ambm. àrV_Zohr `m {MÌnQ>mV JmÊ`m§Mm doJim
àH$ma dmnabm Amho. `m {MÌnQ>mVrb JmUr H$WmZH$mbm nwT>o ZoVmV, OUy Vr EH$m {ZdoXH$mMo H$m_ H$aVmV. nU XwX£dmZo Aem Mm§Jë`m
{MÌnQ>m§Zm {dMmaVmo H$moU ?
am_Jmonmb d_m©À`m Vmb_rV V`ma Pmboë`m AZwamJ H$í`nZo "ãb°H$ \«$m`S>o'gmaIm Iyn Mm§Jbm {MÌnQ> {Xbm. Vmo Iao Va
S>m°Š`w{gZo_m hmoVm Am{U Vmo _UraËZ_À`m "Jwé'nojmhr {H$VrVar nQ>rZo gag hmoVm. "ãb°H$ \«$m`S>o' hr _w§~B© ~m°å~ñ\$moQ>mZ§VaMr X§Jb Am{U
Ë`m_mJrb H$WmZH$ `m§Mr Jmoï> Amho. S>m°Š`w_o§Q>arMmM {df` Agbobm Am{U Ë`mM nÜXVrZo Ho$bobm AgyZhr Vmo "{MÌnQ>' åhUyZ doJio ^mZ
XoVmo. àÎ`j ~m°å~ñ\$moQ>mÀ`m _mJÀ`mnwT>À`m ~mVå`m§_Yë`m pŠbßg Ë`mZo Aem H$mhr Iw~rZo dmnaë`m AmhoV, H$s OUy àÎ`j ~m°å~ñ\$moQ>mÀ`m
V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 4
doirM {MÌnQ>mMo {MÌrH$aU Ho$ë`mMm ^mg ìhmdm. XwX£dmZo Á`m doiog hm {MÌnQ> `m`bm hdm hmoVm, Zo_Š`m Ë`mMdoir Ë`mÀ`mda ~§Xr Ambr
Am{U Á`mdoir ~§Xr CRy>Z àX[e©V Pmbm, Vmon`ªV Ë`m {df`mVrb hdmM {ZKyZ Jobr hmoVr. (_mPo ^m½` Wmoa H$s, _r "ãb°H$ \«$m`S>o'Mr gmS>o
VrZ Vmgm§Mr AZgoÝgm°S>© ìhO©Z _m{_ \o$ñQ>rìhb_Ü`o a{dÝÐ ZmQ>ç _§{Xabm nmhrbr, {OWo Ë`mdoir eãXe: _w§Jrhr {eam`bm OmJm ZìhVr.)
`mCbQ> _UraËZ_Mm "Jwé'... {MÌnQ>mnojm "Jwé' hr A§~mZtdaMr S>m°Š`w_o§Q>ar dmQ>mdr, ho _UraËZ_Mo An`e Amho. "~m°å~o'gmaIm
Amda{hV {MÌnQ> XoUmè`m _UraËZH$Sy>Z "Jwé'À`m ~m~VrV EdT>çm gnH$nUmMr Anojm ZìhVr. _UraËZ_ Ame`mnojmhr V§Ìm_Ü`o OmñV
dmhdV Joë`mMo `m_Ü`o ñnï>nUo OmUdVo. Ë`mVhr Eoíd`m© am` ZmdmMr ßbmñQ>rH$ S>m°b KoD$Z JmUo dJ¡ao XoUo hr ì`mdhm[aH$ An[ahm`©Vm hmoVr.
nU Ë`m_wio "Jwé'M hadyZ Jobm Ë`mMo H$m` ?
"{damgV', "gOm-E-H$mbm nmZr'gmaIo doJio Ame`KZ {MÌnQ> Am{U "hoam\o$ar'gmaIm {ZIi {dZmoXr {MÌnQ> Iyn Mm§Jë`m
nÜXVrZo XoUmè`m {à`Xe©Zbmhr "^wb^wb¡æ`m'_Ü`o V§ÌmMm _moh Amdabm Zmhr. AWm©V Ë`mZo hþemarZo Ame` Am{U V§Ìmbm {\$âQ>r {\$âQ>r
Ho$bo. Ë`m_wio "^wb^wb¡æ`m' {H$_mZ gwghç Pmbm. EH$m JmÊ`mMm AndmX dJiVm "hoam\o$ar' öfrXm§À`m {MÌnQ>m§À`m Odi OmUmam hmoVm.
AmOKS>rbm dmT>Ë`m V§Ìm{Y{ð>V {MÌnQ>m§À`m nmíd©^y_rda M§ÐboIm, Am_«nmbr `mgmaIo {MÌnQ> qH$dm _Zmoha XogmB©, _{hnmb, ~r.
E_. ì`mg, Eg. EZ. {ÌnmR>r, OrdZ dJ¡a|Mo nm¡am{UH$ {MÌnQ> V§ÌmYmarV AgyZhr H$Yrhr V§Ìm{Y{ð>V Pmbo ZmhrV. Mm§Jë`m d g_W©
Ame`gyÌm§_Ü`o V§ÌmMm dmna Zo_H$m {H$Vr Am{U H$em nÜXVrZo H$am`Mm, ho Ë`m {X½Xe©H$m§Zm Mm§Jë`m àH$mao R>mD$H$ hmoVo. åhUyZ Va
"Amdmam'_Ybo "Ka Am`m _oam naXogr'Mo {MÌrH$aU AmOhr ~KV ahmdogo dmQ>Vo. ho ñdßZJrV H$aÊ`mMo R>aë`mZ§Va H$bm{X½Xe©H$ _Zmoha
AmMaoH$aZm ~amo~a KoD$Z amO H$nya {H$Î`oH$ {Xdg MMm© H$arV Ago. Vo ^ì` ñdJmªJU, Vr e§H$amMr ^ì` _yVu, AH«$mi{dH«$mi Mohao, gJioM
H$go ^ì`{Xì` Am{U Ë`m ^ì`Vo_Ü`ohr Z hadbobo _ÞmS>o-bVm _§JoeH$aMo JmUo... Vy Am@@Om... Am{U Ë`mbmM OmoSy>Z Ambobo "Ka Am`m
_oam naXogr'.. ho g§`{_V ñdßZJrV AmOhr AmXe©dV² _mZbo OmVo. (AWm©V AmXe© ho _mZÊ`mda AgVmV, ho J¥hrV YéZ). Ago EImXo
ñdßZJrV nwÝhm H$aÊ`m~m~V amO H$nyabm EH$mZo àíZ {dMmabm, Voìhm Vmo CÎmabm hmoVm - "Oéa H$aoZ.. Z{J©g, _Zmoha AmMaoH$a, e§H$a-
O`{H$eZ, e¡boÝÐ, _ÞmS>o Am{U bVm nwÝhm {_imbo, Va Ago ñdßZJrV Oéa H$aoZ.'
amOm nam§On|À`m {MÌnQ>mV Hw$R>o V§ÌmMm ~S>oOmd hmoVm ? AË`§V gmYo-gmono {MÌnQ> hmoVo Ë`m§Mo. Ë`m_Ü`o Ame`mbm _hÎd Agm`Mo.
åhUyZ bmImMr Jmoï>, noS>JmdMo ehmUo, OJmÀ`m nmR>rda ho {MÌnQ> AmOhr nmhmdogo dmQ>VmV. AmVm EdT>çm dfmªZ§Va ^ÝgmirMm "XodXmg'
H$moUmbm ~Kmdmgm dmQ>Vmo ? "bmImMr Jmoï>'_Ybm {MÌ H$mT>Ê`mgmR>r aoIm IwMuda ~gë`mZ§Va ~mB©À`m nXambm hmV H$gm bmdm`Mm, åhUyZ
hmVmVë`m noÝgrbZo {VMm nXa gmaIm H$é nmhUmao amOm nam§Ono bmOdm~ ! `m§Zm H$emgmR>r V§ÌmMm ~S>oOmd hdm ?
"H$mJO Ho$ \y$b'_Ü`o "dº$ Zo {H$`m' JmÊ`mÀ`m doir N>nam_YyZ Ambobm {Vanm H$dS>gm ~aoM H$mhr gm§JyZ OmVmo. Ë`mdoir
JwéXÎmZm Zmhr H$moUË`m V§ÌmMm AmYma KoÊ`mMr JaO ^mgbr. _wimV {MÌnQ>mÀ`m Ame`mMo V§Ì S>moŠ`mV {^Zbobo Agob, Va AÝ`
H$moUË`mhr ~mhçV§ÌmMm AmYma KoÊ`mMr JaO ^mgV Zmhr. "Amnbr _mUg§'gmaIm gmYm-gmonm-gai {MÌnQ> XoUmao g§O` gyaH$aXoIrb
"gmVÀ`m AmV KamV'_Ü`o Ame`mnojm V§ÌmbmM _hÎd XoVmV Am{U bmoH$m§Zmhr Vo AmdS>Vo, `mbm H$m` åhUmdo ? AmO àojH$m§Mr A[^éMr
~XbV Mmbbr`, Ë`m§Zm hdo Vo Úm`bm bmJVo, {R>H$. nU Ë`m§Zm Mm§Jbo Vo XoUo hoXoIrb Amnë`mM hmVmV Amho. {H$_mZ, Á`m§Zr {Xbobo bmoH$
pñdH$maVmV, Ë`m§À`mH$Sy>Z Aem Mm§Jë`mMr Anojm Ho$br, Va {~KS>bo Hw$R>o?
WmoS>mgm é_mZr hmo Om`o, EH$ S>m°ŠQ>a H$s _m¡V, EH$ éH$m hþAm \¡$gbm, OmZo ^r Xmo `mamo§, ~mgy MQ>Ou qH$dm öfrHo$e _wIOvMo
{MÌnQ> AmOhr nmhmdogo dmQ>VmV. `m {MÌnQ>m§À`m Ame`mda H$moUVohr V§Ì _mV H$arV Zmhr. Ame`mdaM _O~yV nH$S> Agë`m_wio Aem
H$moUË`m ~mhçV§ÌmMr Ë`m§Zm JaOhr ^mgV Zmhr. EH$hr JmUo Zgbobm ~r. Ama. Mmoàm§Mm "H$mZyZ' qH$dm "BÎmo\$mH$', AJXr Jobm ~mOma
"BÝgm\$ H$m VamOy'XoIrb H$moUVmhr Vm§{ÌH$ Amd ZgVmZmXoIrb AmOhr VodT>mM à^md nmS>VmV. ~r. Ama. Mmoàm§Mm {df` Ambm åhUyZ `mM
am§JoV `e Mmoàm Am{U a_oe {gßntMm C„oI H$amdmgm dmQ>Vmo. {gb{gbm, H$^r H$^r, {Xdma, {Ìeyb, H$mbm nËWa, {Xbdmbo Xwëh{Z`m bo
Om`|Jogma»`m doJdoJiçm {df`m§Mo {MÌnQ> XoUmè`m `e Mmoàm§Zm H$Yr V§ÌmMm AmYma ¿`mdmgm dmQ>bm Zmhr. {X½Xe©H$mZo Amnë`m S>moŠ`mMm
OmñVrV OmñV dmna H$amdm, Aem _VmMr hr _mUgo hmoVr. AWm©V `m {MÌnQ>m§À`m XOm©~Ôb Xw_V Agy eHo$b, nU Amnbm {df`
V§Ìm{Y{ð>VnUmnwaVm _`m©{XV Amho. {gßntMm "emobo' AmO ~KVmZm {H$VrVar Jmoï>r _yI©nUmÀ`m hmoË`m, Ago OmUdVo. nU ~mhçV§ÌmMm
~S>oOmd {_ady Z XoVmhr VrZ Vmg bmoH$m§Zm {IidyZ R>odÊ`mMr {H$_`m "emobo'Zo gmÜ` Ho$br hmoVr. "eº$s'_Yrb EH$ àg§J Va g§`V {X½Xe©Z
d A{^Z`mMm dñVwnmR> R>amdm. ApídZHw$_maMr - åhUOo {XbrnHw$_maMr ~m`H$mo (amIr) _aVo, Voìhm {dO`bm (A{_Vm^) nmobrg Kar
KoD$Z `oVmV. Vmo Amë`mnmgyZ nwÝhm {ZKyZ OmB©n`ªVMm OdiOdi gìdm VrZ {_{ZQ>m§Mm àg§J EH$hr Aja Z ~mobVm, nmíd©g§JrVmMm
AmKmVr dmna Z H$aVm AË`§V g§`VnUo C^m Ho$bm Amho {gßntZr... `mÀ`mgmR>r Ame`mMr Zo_H$s OmU Agmdr bmJVo.
V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 5
"^oOm \«$m`'gmaIo CXmhaU {MÌnQ>m§À`m B{VhmgmV Xw{_©i R>amdo, Ago Amho. V§Ì gmoS>mM, \$magm n¡gmhr IM© Z H$aVm Ho$di
S>moŠ`mZo Ho$bobm hm {MÌnQ> bmoH$m§Zr CMbyZ KoVbm. Ë`mM doir `e Mmoàm§Mm ~°Za AgyZhr "H$m~yb EŠgàog'gmaIm H$~ra ImZ ZmdmÀ`m
{X½Xe©H$mMm Ame`KZ {MÌnQ> _mÌ gm\$ H$mogiVmo. AË`§V ^S>H$ hmoD$ eH$Umam {df` AgVmZmhr Ë`m {MÌnQ>mVyZ H$~ra ImZZo
{MÌ^mfoÀ`m dmnamZo hm {MÌnQ> Agm \w$bdbm Amho, H$s Ë`mbm VmoS> Zmhr. `m {MÌnQ>mMm {X½Xe©H$ ^Ýgmir qH$dm am_Jmonmb AgVm Va
H$Xm{MV {MÌnQ> Amho Vgm àM§S> JmObmhr AgVm, Hw$Ur gm§Jmdo ! (bmoH$m§Mr Zo_H$s A{^éMr {Z_m©U ìhm`bm hdr, Vr Aem {R>H$mUr...)
V§Ìm{Y{ð>V [ÌnQ>m§À`m ~m~VrV XmoZ nañna{damoYr CXmhaUo åhUOo g§Xrn gmd§VMm "ídmg' Am{U {Z{eH$m§V H$m_VMm "S>m|{~dbr
\$mñQ>'... "ídmg'_Ü`o H$moUVmhr Vm§{ÌH$ Amd Z AmUVm Vr H$Wm CÎm_ nQ>H$WoÀ`m Omoamda H°$_oè`mÀ`m ^mfoV nwT>o gaH$V Jobr, Va
"S>m|{~dbr \$mñQ>'_Ü`o Ame`mÀ`m ~amo~arZoM V§Ìì`dhmam§Mr aobMobhr OmUdbr. am_Jmonmb "H$m¡Z'_Ü`o Ioibobm gmD§$S> B\o$ŠQ>g²Mm Ioi
{Z{eH$m§V "S>m|{~dbr \$mñQ>'_Ü`o Ioibm. AWm©V Ame` d V§Ì `m§À`m ~è`mn¡H$s gm§JS> KmbyZ Vr drU KÅ>> O_dë`m_wio Am{U doJdmZ
nQ>H$Wo_wio "S>m|{~dbr \$mñQ>' [H$_mZ gwghç Pmbm. AÝ`Wm BÝñnoŠQ>aMr (g§Xoe OmYd) EÝQ´>r hr A{_Vm^Mr EÝQ´>r Agë`mÀ`m WmQ>mV
KoVbobo em°Q>g² Am{U AJXr eodQ>r BÝñnoŠQ>aZo Q´>oZ_Ü`o _mohZ AmnQ>obm Jmoir KmVë`mda Ë`mMo "BÝñnoŠQ>agmho~, Oam {IS>H$sOdi ~gy H$m
? Am`wî` Job§ Mm¡Ï`m grQ>da ~gÊ`mV..' ho H$emgmR>r ? hm eodQ>Mm S>m`bm°J A»»`m {MÌnQ>mMm n[aUm_ KmbdyZ Q>mH$Vmo. (eerbmb
Zm`aMm "J«hU' ZmdmMm Iyn Mm§Jbm {MÌnQ> Ambm hmoVm. nU Vmohr AgmM.. A»Im {MÌnQ> N>mZ Pmë`mZ§Va AJXr eodQ>À`m \«o$__Ü`o O°H$s
lm°\$À`m Vm|S>r KmVbobm EH$ S>m`bm°J A»»`m {MÌnQ>mMr _mVr H$éZ Q>mH$Vmo.) AmVm "S>m|{~dbr \$mñQ>'À`m ~m~VrV H$WmgyÌmÀ`m
AZwf§JmZo gJiçmV _hÎdmMm _wÔm - Á`m _wÔçmda A»»`m {MÌnQ>mMm S>mobmam C^m Amho, Vmo _wÔm - EImÚm _mUgmMo EdT>o AY:nVZ (Ë`m
AY:nVZmÀ`m Odi OmÊ`mgmR>r {H$Vrhr H$maUo Agbr Var) Ho$di XmoZ-VrZ {XdgmV hmoUo eŠ` Amho H$m ? ì`{º$aoIoÀ`m OS>UKS>UrMm
{dMma H$aVm, A_wH$ EH$m {ZU©`màV OmÊ`mgmR>r _mZ{gH$VoMr KS>U hmoÊ`mgmR>r qH$dm Vr ~XbÊ`mgmR>r _mZgemór`Ñï>çm Omo {H$_mZ doi
bmJm`bm hdm, VmoM doi _wir `m {MÌnQ>mV {_iV Zmhr Am{U Ë`m_wio hm {MÌnQ> Ame`mMm Jm^mM hadyZ ~gVmo. _J AmnU {MÌnQ> nmhVmo,
Ho$di n[aUm_H$maH$ doJdmZ gmXarH$aUm_wio...
"ídmg'À`m ~m~VrV Agm _yb^yV Jm|Yi Zgbm, Var naí`mbm Ë`mÀ`m AmOmo~mZo hm°ñnrQ>b_YyZ nañna ~mhoa H$mT>ë`mZ§VaMo
OrdZmMm AmZ§X AZw^dÊ`mMo àg§J ho Ho$di OÌoV J§_V XmIdÊ`mgmR>r {\$aÊ`mÀ`m AmZ§XmnwaVo _`m©{XV amhVmV. Ë`mMo ^md{díd nyU©nUo
_moH$io hmoVM Zmhr. (Aem doir _wbm§À`m _mZ{gH$VoÀ`m A§JmZo OmUmam BamUr {X½Xe©H$ _m{OX _m{OXr AmR>dVmo. Ë`mMo {MëS´>oZ Am°\$ hodZ,
H$ba Am°\$ n°amS>mB©O ho Ho$di _wbm§Mo ^md{díd àH$Q> H$aUmao {MÌnQ> Amnbo _moR>çm§Mohr {díd CbWdyZ Q>mH$VmV.) hm EH$_od ^mJ dJiVm
{MÌ^mfm Am{U nQ>H$WoÀ`m Ñï>rZo "ídmg' {H$VrVar gag {MÌnQ> dmQ>Vmo.
H°$_oè`mÀ`m - {MÌ^mfoV ~mobUmao XmoZ _hÎdmMo {X½Xe©H$ `m {Z{_ÎmmZo _bm {XgVmV, Vo åhUOo gÎ`{OV am` Am{U _m{OX
_m{OXr... `m XmoKm§Zmhr Vm§{ÌH$ ~S>oOmdmMo dmdS>o. Ë`m_wio gÎ`{OV am`Mr AnyÌ`r, MmébVm, JUeÌy, eVa§O Ho$ {IbmS>r Va _m{OXtMo
_wbm§Mo ^md{díd àH$Q> H$aUmè`m {MÌnQ>m§gh {dqnJ {dbmo, ~amZ ho {MÌnQ> _ZmV Ka H$éZ amhVmV. "ídmg'À`m Am°ñH$admarÀ`m doir
naXoer {MÌnQ> {d^mJmV "`ñQ>aS>o' ZmdmMm ZoëgZ _§S>obm \$mD$ÊS>oeZMm EH$ {MÌnQ> hmoVm. {MÌnQ> ES>g²daMm, nU A»»`m> {MÌnQ>mV
EMAm`ìhr qH$dm ES>g² hm eãXXoIrb Zmhr. g§dmXhr AË`§V _moOHo$. H°$_oè`mMm AmH«$ñVmir dmna Zmhr. g§dmXm§nojmhr H°$_oam ~mobVmo, VoìhmM
Vmo "{MÌnQ'> hmoVmo.
B. Q>r., Om°O², Á`wam{gH$ nmH©$gma»`m V§Ìm{Y{ð>V {MÌnQ>m§da àM§S> hþH$_V AgUmè`m pñQ>ìhZ pñnb~J©da Ooìhm Q>rH$m hmoD$
bmJbr, Voìhm Ë`m Q>rHo$bm CÎma XoÊ`mgmR>r H$moUË`mhr V§ÌmMm AmYma Z KoVm Ë`mZo "qeS>bg© {bñQ>' M¸$ ãb°H$ A°ÊS> ìhmB©Q>_Ü`o Ho$bm.
EHo$H$ àg§J dZ grZ dZ em°Q>.. nU Ë`mMr {MÌ^mfodaMr nH$S> EdT>r KÅ> H$s H$moR>ohr BWo em°Q> H$Q> H$am`bm hdm hmoVm qH$dm BWo ŠbmoO An
¿`m`bm hdm hmoVm, Ago OmUdV Zmhr. Amë\«$oS> {hMH$m°H$Mm "gm`H$mo' Am{U "amon' `mM _m{bHo$Vrb.. "amon' hm gw_mao {XS> Vmgm§Mm {MÌnQ>
Ad¿`m Xhm em°Q>g²_Ü`o Amho. hr {MÌ^mfodaMr nH$S> Am{U hþH$_V ! H°$_oè`mÀ`m àÎ`oH$ \«o$_Mm Ame`mÀ`m Ñï>rZo {dMma H$aUmao {X½Xe©H$
{daimM ! åhUyZM {hMH$m°H$, ao, H$nmobm, _m{OXr Wmoa {X½Xe©H$ R>aVmV. pìhQ>mo[a`m {S>{gH$mMm "~m`{gH$b Wr\$'XoIrb `mM
OmVHw$irVbm...
hm°brdyS>nQ>m§À`m ~m~VrV ~mobm`Mo Pmbo Va pìhŠQ>a âboq_JMm "Jm°Z {dW X qdS>', S>opìhS> brZMm "bm°aoÝg Am°\$ Aao{~`m' qH$dm
"~«rO Am°Z X [aìha ¹$m`', {dë`_ dm`baMm "~oZha' ho {MÌnQ> ^ì`{Xì` AgyZhr V§ÌmÀ`m Amhmar Z Jobobo hmoVo. "OmoZmWZ {b{ìh§½ñQ>Z
grJb'gma»`m [aMS>© ~mIÀ`m JmOboë`m Aà{V_ H$mX§~arda VodT>mM Aà{V_ {MÌnQ>hr {ZKVmo. EH$hr _mUyg {MÌnQ>mV Z KoVm Ho$di
Mma-nmMeo grJb nú`m§Zm KoD$Z Aà{V_ {MÌnQ> H$aUo AmOhr AeŠ` ! hm {MÌnQ> 1973 gmbMmM.. "~«oìhhmQ>©' qH$dm "½b°S>rEQ>a'_Yrb
V§Ìm{Yð>rV {MÌnQ> : Ñí` à^md Am{U d¡MmarH$ Jm|Yi/ lr{Zdmg Zmd}H$a 6
^ì`Vm hr ~ìh§er V§Ìm{Y{ð>V Amho. H$m°åß`wQ>a J«m{\$ŠgÀ`m AmYmamZo hr ^ì`Vm IwbdÊ`mV Ambobr Amho. nU 30-40 dfmªnyduÀ`m ~oZha,
Q>oZ H$_m§S>_oÝQ>g², ~«rO Am°Z X [aìha ¹$m`, bm°aoÝg Am°\$ Aao{~`m, M|JrOImZ, pŠbAmonmÌm qH$dm ~°Q>b{\$ëS>, Q>ob Am°\$ Qy> {gQ>rO², ìhoAa
BJëg S>oAagma»`m {H$VrVar `wÜXnQ>m§_Yrb ^ì`Vm hr _mZd{Z{_©V hmoVr. Ë`m_wio Ë`m§Mo _hÎd A{YH$ dmT>Vo.
bmKdr ào_H$WoMr {H$Zma bm^ë`m_wio Am{U {bAmoZmS>m} {S> H°${àAmo-Ho$Q> {dÝñboQ> `m nmhVmjUrM ào_mV nS>mdo, Aem OmoS>r_wio
"Q>m`Q>°{ZH$' A{YH$ à^mdr R>abm. AWm©V Ë`m_mJrb Ooåg H°$_oéZMm {dMma Am{U _ohZV {MÌnQ> ~KV AgVmZm {XgVoM. na§Vw Varhr
Q>m`Q>°{ZH$ `m Obg_mYr KoVboë`m OhmOmdarb {MÌnQ> åhUyZ 1957 gmbr {ZKmbobm "Q>m`Q>°{ZH$' {df`mÀ`m A{YH$ Odi OmUmam
dmQ>Vmo.
AmO V§Ìm_Ü`o àM§S> à_mUmV àJVr hmoD$ZXoIrb ~è`mM doim Ë`mMr Ame`mer Zo_Ho$nUmZo gm§JS> KmVbr OmV Zmhr. n[aUm_r,
Ë`m {MÌnQ>mVrb Ame` hadVmo Am{U _J Vmo {MÌnQ> Ho$di V§ÌmMmM hmoD$Z ~gVmo. {MÌnQ> ~KVmZm {ZIi AmZ§X ¿`m`bm hdm, Ë`mdoir
Aem Jmoï>tMm {dMma H$emgmR>r H$am`Mm dJ¡ao gJio {R>H$, nU VarXoIrb {MÌnQ> H$gm nmhçbm hdm, Ë`mMm AmñdmX H$gm ¿`m`bm hdm, ho
Amnë`mbm H$im`bm hdo. gm_mÝ` àojH$m§MmM Zmhr, Va Aä`mgnyU© (!) ZOaoZo {MÌnQ> nmhUmè`m§Mmhr H$YrH$Yr Jm|Yi CS>Vmo. Ia§ Va hm
{df` dada gmYm ^mgUmam Amho. na§Vw Mm§Jë`m XOm©Mr A{^éMr KS>dÊ`mgmR>r à`ËZ H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo hm boImOmoIm _m§S>Uo, _bm
Amdí`H$ dmQ>Vo. V§Ìm{Y{ð>V {MÌnQ>m§À`m à^mdmZo {XnyZ Z OmVm Ë`m nbrH$S>o Ame`{df`mMm {dMma H$éZ nma§nm[aH$ g_OmË_H$Vobm N>oX
XoÊ`mMm à`ËZ H$aVmZm, `m H$mhr Jmoï>tMm gH$mamË_H$ {dMma ìhmdm, EdT>rM _m\$H$ Anojm Amho. Ë`mnojm AmnU H$é Var H$m` eH$Vmo ?

===============================================================
lr{Zdmg Zmd}H$a
0-9322492630
shri.narwekar@gmail.com ; shri_1373@rediffmail.com ; shri.narwekar@yahoo.co.in
===============================================================

Related Interests