SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

VİRAL ENFEKSİYONLAR
KUDUZ

  

Nörotrop özellikte bir virus tarafından oluşturulur. Öldürücü akut ensefalomyelitis Özellikle köpek, kedi ve vahşi memelilerde Yarasalarda doğal varyant

Etiyoloji
Lyssa virus grubundan Rabdovirus Orjin ve virulansı farklı 3 tipi vardır.
  

Sokak (stres virus) Orman (Vahşi virus) Yarasa (Paralitik virus) Köpeklerde salya klinik belirtilerin başlangıcından 5 gün öncesinde etkeni ihtiva eder. Diğer vücut akıntılarında virus bulunur (önemsiz) Bulaşma ısırma iledir Solunum yolu olabilir.

Kuduz virusu nefekte hayvan salyası ile yayılır
   

Deneysel ağız yolu ile enfeksiyon Sağlam deriden geçmez Köpek kedi yabani karnivor ve yarasalar asıl konakçı olup enfeksiyonu taşırlar Tüm sıcak kanlı ve memeliler enfeksiyon halkasında bulunur Soğuk kanlı hayvanlarda hastalık şekillenmez ama virus saçabilirler

Formlar
Urban Form:
 

 

Köpekler ilişkilidir. Son halka insan ve diğer evcil hayvanlar (sığır) Geniş bölgelere yayılım Yabani geçiş nadir

Silvatik Form:
 

Taşıyıcılar, tilki, kurt, çakal, sansar Köpek ve insanlara geçer

Yarasa Formu:
  

 

Yarasa kuduzu tarafından Orta Avrupa ve Amerika’da kan emen yarasalar Evcil hayvan ve insanlar için tehlikelidir Klasik kuduz semptomlarından daha çok paralizle seyreder. Yarasalarda hastalık belirtileri olabilir çoğu subkliniktir Avrupada Tilkiler dahaönemlidir Küçük kemirgenmlerd etaşıyabilirler

Patogenez
Vucuda giriş yerinden sinirler yoluyla MSS ne Beyin ve Omuriliğe ulaşır (Sentripedal), buradanda perifer sinirlerle (Sentrifugal) tükrük bezi ve diğer organlara ulaşır. Sinir doku ve tükrük bezinde lokalize olur Beyinde yoğun üreme Hematojen yayılım rol oynamaktadır

Belirtilerin Ortaya çıkması; hayvan türüne, ısırılan yerin MSS ye uzaklığına, yaranın derinliğine, bir veya birden fazla oluşuna, virusun miktarına ve virulansına bağlıdır. Bu süre 2-12 hafta arası Yüz ve kafa ısırmalarında 2 güne kadar inebilir Arka ayaklarda küçük çatlardan alınırsa 1 yıla uzama

Semptomlar
Isrma sonrası 1-3 aylık inkübasyonu takiben hafif İNdigesyon İştahsızlık rumen atonisi, timpani konstipasyon nadiren ishal Isırık yarası saptanmaz Davranış bozuklukları

Sığırlarda sakin form daha hakimdir eksitasyon daha hafif ve aralar uzundur

Davranış bozuklukları
Korkulu bakma Hafif gürültüde etrafa bakma Saldırma ve kısık kısık soluk alma Kızgınlık beliritleri Eksitasyon, Saldırgan Form (NADİR) Esneme, havayı koklama, yem karıştırma, Ayakları sıksık değiştirme Kısık sesle böğürme Anormal gaita ve idrar yapma pozisyonu alır rektuma hava emilir ve tenemsmus görülür. bağlı hayvanalrda kendilerine zarar verme görülür.

Sığırlarda sakin form daha hakimdir eksitasyon daha hafif ve aralar uzundur
Felç belirtileri daha çok görülür. İlk safhada yutma güçlüğüne bağlı (farenks felci) olarak salya artışı görülür. Su içme olmadığından salya yoğunllaşır İlerleyen paraliz tablosu, bukağılık ve tarsal eklemler bükülür.köpek oturuşu pozisyonunda çökme ve aniden yere düşme görülür Baş yana bükülmüş göğüs üzerindedir. Dış uyarılara cevap vermeme Yatalaklık inleme hırıltı 3-6 gün içinde ölüm Ölüme yakın dönmemde glikozüri

Koyun ve Keçilerde
1-8 hafta inkübasyon süresi Sakin kuduz formu görülür Keçilerde Akut ve klasik tablo görülmeden ölüm oluşur.
 

Önce eksitasyon Sonra paralitik form görülür. 5-8 günde ölüm

Teşhis
Klinik tanı Ölü hayvanlarda Tanı:

Beyin frotisinin floresans antikor tekniği ile belirlenmesi Negatif olaylarda histolojik muayene ve hayvan deneyleri Cornu ammoniste negri cisimciğinin görülmesi

Ayırıcı Tanı
 

       

Kesin tanı konmamış Sinir sistemi hastalıklarında Kuduz düşünülmelidir. Davranış bozuklukları ve ses değişikliklerine dikkat edilir Ketozis Aujeski Botullismus Listeriozis Thiamin eksikliği Kurşun zehirlenmesi Tenesmusa neden olan hastalıklar Koyun ve Keçilerde ise; Listera, Borna, Aujesky, Louping İll, delibaş h. Ve zehirlenmeler.

Tedavi
3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu İhbarı Mecburidir. Tedavisi Yoktur Gerekli tedbirler alınır.

YALANCI KUDUZ
MSS etkileyen özellikle domuzların viral bir hastalığı Sığır, koyun, keçi, ve kedilerde seyrek Atlarda nadiren oluşur. Şiddetli kaşıntı ve nadiren MSS bozuklukları Felç belirtileri ve lüm İnsanlarda kaşınma

Etiyoloji
Herpesvirus grubundan bir virüs

Semptomlar
Klinik belirtiler görülmeden ani ölümler görülür Şiddetli lokal kaşıntı Ayak, baş, ve göğüs bölgelerinde görülür Huzursusluk konvülsiyon ve sürekli bağırma Diyaframa Spazmı ve opistotonus Yüksek vücut ısısı 6-48 saat sonra paraliz ve ölüm

Teşhis
Laboratuvar tetkikleri ile mümkündür. Seroloji ve virus izolasyonu Şiddetli kaşıntı ketozis ile karışır keton cisimleri ve çabuk iyileşme ayırıcı olur. Kuduzun saldırgan formu Kurşun zehirlenmesi Çayır Tetanisi ile karışır bu hastalıklarda kaşıntı yoktur.

Tedavi ve Koruma
Tedavisi yoktur. Etler iyice kaynatıldıktan sonra değerlendirilir. Koyun ve sığırlar domuzlardan ayrı tutulur Fare mücadelesi yapılır.

Borna Meningoensefalitis infeksiyoza
At ve koyunlarda nadiren diğer hayvanlarda Almanya’nın Borna bölgesi Bir çok Avrupa ülkesinde Atlarda görülürken İsviçre ve Almanya’da Koyunlarda görülür. Zoonoz olabilir Morbidite düşük Mortalite % 90 dır.

Etiyoloji
Bir RNA virüstür. Salya, idrar, süt, burun akıntısı ile atılır. Bulaşma Nazal ve Aerojendir. Virus kanda bulunmaz

Semptomlar
Her mevsim görülür Yılın ilk 7 ayında daha çoktur. 4 aylıktan küçüklerde nadirdir. Hafif ateş İştahsızlık Sürüden ayrılma Çevreye ilgisizlik Ruminasyon durmuştur Libido artışı Karanlık yere saklanır Başları öne eğik bakışlar anlamsızdır Yürütülürse tökezler, adımları yavaştır, farenkste felç oluşur. Hastalığın son dönemlerinde yere düşer çırpınmalar gösterir. Ani ölümler de görülür.

Nekropsi
Makroskopide hafif bir hiperemi Nonprulent ensefalomyelitis Vasküler ve perivasküler lenfosit ve makrofaj infltrasyonları Glia proliferasyonu Gangliyon hücre çekirdeklerinde JoestDegen hastalık için karakteristiktir.

Teşhis
Klinik belirtiler Serum ve spinal sıvıda İF ile antikor tespiti Histpatoloji Aujeski Louping ill CCNCoenurus cerepralis Enterotokseminin simnirsel formu Beyin tümörleri Listeriozis Tetanoz Kuduz Gebelik Toksemisi Bakır eksikliği Rumen asidozu Metabolizma bozuklukları

Tedavi
Tedavisi yoktur Kesime sevk edilirler 4 ayın üzeri tüm koyunlar aşılanır Gebe koyunlar doğumdan 6 hafta önce veya 8 hafta sonra ya da koç katımı sırasında aşılanırlar.

SCRAPi (Tırıs Hastalığı)
Koyun ve Keçilerde subakut ensefalopatiler Kaşıntı ile seyreden bulaşıcı hastalık Sığır bizon katır ve geyiklerde de oluşabilir. Avrupa ülkelerinde görülmektedir. Etkenin Sığırların BSE ve İnsanlardaki Crustfeld-Jacob hastalığı etkenleri ile benzerdir.

Etiyoloji
Küçük protein tabiatında nükleik asit içermeyen virus benzeri provirus veya viroid olarak adlandırılır. Antijenik özelliği yoktur, serotipi yoktur Etkenin invitro kültrü de yapılamaz Oral ve prenatal bulaşma söz konusudur Direk temas aynı otlağı paylaşma Koyunlar 18 aylık olana kadar klinik belirti göstermezler

Etken alındıktan sonra RES’te (özellikle dalakta) replike olmaya başlar Kan yolu ve sentripedal yolla MSS ne gider. Beyinde daha fazla replike olur Nöronların dejenerasyonu oluşur Klinik belirtiler oluşur

Semptomlar
Aşırı duyarlılık baş ve boyunda tremorlar Şiddetli kaşıntı Ani ses hareketlerden etkilenir Yünler kuru ve kolay kırılır geniş alanlarda yapağı kayıpları şekillenir. Huzursuzluk Kulakların sürekli dik tutulması Salya artışı Ön ayakları ile tırıs yürüyüşüne benzer yürüme Arka ayaklarda Horoz yürüyüşü Otomutulasyon Şiddetli zayıflama ve 1-2 ay içinde ölüm Morbidite % 1-2, Mortalite % 100 dür

Nekropsi
Makroskobik olarak lezyona rastlanmaz, Mikroskopide gri madde ve nöronlarda vakuoler dejenerasyonlar gözlenir Amiloid benzeri fibrillere rastlanır

Teşhis
Anamnez, klinik bulgular, ve mikroskopi ile belirlenir. Borna Aujesky Kuduz Listeriozis CCN Visna Psoroptes uyuzu ile karışır.

Tedavisi yoktur Kesime sevk edilir

Koruma
Kaynağı belli değildir Keçiler ve sığırlar ön plana çıkmaktadır BSE li etleri yiyen insanlarda CJD görülür

SIÇRAMA HAST. (Louping İll)
Koyun Ensefalomyelitisi olarak adlandırılır. MSS nin Flaviviridae bağlı viral hastalık Öncelikle koyunlarda görülür (sonra diğer) Ixodes ricinus taşıyıcıdır

Etiyoloji
Kenelerle bulaşır Endeminin görüldüğü yerlerde 2 yaşın altındak,i hayvanlarda oluşur. Yaşlılar bağışık kalırlar Kuzularda maternal antikorlar koruyucudur Kontamine ahır ve dokularla bulaşma da olur Enfekte keçiler sütleri ile etkeni çıkarırlar Oğlaklarda bu nedenle öldürücüdür

Semptomlar
Lenfoşd doku replikasyonu ve 1-5 gün süren viremi Viremide ateş Kas titremeleri Arka bacak ataksi Halsizlik Kollaps 1-3 günde ölüm Atlatanlarda Paresis ve tortikoliz

Nekropsi
Sekonder enf bağlı pnömoni dışında özellik yoktur. Beynin stem hücrelerinde irinsiz poliensefalomyelitis

Teşhis
Kenelerle temas eden hayvanlarda görülür Histolojik muayene, MSS de virus izolasyonu ve seroloji

Tedavi
Spesifik tedavi yoktur Bakım, suni besleme, sedatif ilaçlar Tek doz aşı 2 yıl korur Bütün hayvanlar 6 aylıkken aşılanır Kene mücadelesi yapılmalıdır

BORDER DISEASE (Sınır Hastalığı)
Koyunların Konjenital hastalığı Abort Erken doğum Kısırlık Anormal kıl örtüsü küçük ve zayıf yavru doğumu İskelet kaslarında tremorlar MSS nin bozuk myelinizasyonu Büyüme geriliği ve iskelet deformasyonları

Etiyiyoloji
Pestiviruz serolojik olarak BV/MD ile ilişkilidir.

Patogenez
Gebelerde akut nekrotik plasentitis Fötüsün yaşı önmelidir Gebeliğin ilk 10 haftası virusa karşı en duyarlı dönemdir

Semptomlar
Doğumda tipik lezyonlar Deri bozuklukları ve ayaklarda lokomotor bozukluklar Düşük doğum ağırlığı Baş-kuyruk arası kısalığı Tibia radiusun kısalığı Baş yassı ve kranium kubbemsidir Ritmik tremorlar ani hareketler Paraliz yoktur ayağa kalkmaya isteksizlik Görme bozuklukları, dönme hareketleri, başını dayama, bariz inkoordinasyon

Nekropsi
Gelişme geriliği Uzun kemiklerde kısalma Anormal kıl örtüsü Mİkroensefali Hidrosefaklus Serebeller hipplazi

Tedavi
Sağaltımı mümkün değilditr Aşı yoktur Sürüden uzaklaştırma gerekir

KEÇi ARTRİT ENSEFALİT
Yetişkinlerin karpal gençlerin lökoensefalomyelitis oluşturan viral hastallığıdır Yaşlılarda memede sertlik, kronik pnömoni ve kronik ensefalomyelitis oluşturur.

Etiyoloji
Retrovirus

Semptomlar
Karpal tarsal ve diz ekleminde kronik hiperplastik synovitis Tek veya çift taraflı olabilir Belirti olmayabilir bazende kilo kaybı kıl örtüsü iyi gelişmemesi dekübitis yaraları Uzun süreli yatma Artritis memede büyüme İnterstisiel pnömoni

Semptomlar
Lökoensefalit formu 1-5 aylık oğlaklarda görülür Tek veya çift taraflı arka taraf felci ve ataksisi Kısa adımlar, Halsizlik Yere yatma Başın düşömesi Tortikoliz Dönme hareketleri Ön bacaklarada yayılarak tetraparezisd halini alır Eklem sıvısı genellikle kahverengi-kırmızıdır, hücre artışı vardır

Nekropsi
Aşırı zayıflık Kr polisinovitis Eklemlerde dejenerasyon Lenf yumruları büyük İnterstisiel pnömoni İrinsiz ensefalomyelitis Klamidya, mykoplazma ve korinebakterilerle oluşuturulan artritlerle karışır Cu yetmezliği, spinal apseler, serobrospinal nematodlar, Listeriozis ve CCN den ayrılmalıdır

Tedavi
Tedavi yoktur Eradikasyon yapılır

BOVINE SPONGIOFORM ENSEFALOPATİ
Süngerimsi Beyin Hastalığı olarak tanınır Sığırları etkiler Sığırlar üzerinde ve insan sağlığı üzerindeki etkiler nedeniyle önemlidir

Etiyoloji
Scrapi ile latent enfekte koyunların et ve kemikleri ile hazırlanan hayvansal gıdaların hazırlanma tekniklerindeki değişikliklerden sonra salgınlar halinde oluşmuştur. Skrapide olduğu gibi Pyrion denilen protein içeren enfeksiyöz part,ikülüdür

Uzun inkübasyon süresi 4-5 yaş üzeri sığırlarda Mortalite % 100 dür Et-kemik unlarının yemlere katılması Yemlerde 2-3 yıl süre ile özelliğini korur 2-8 yıl inkübasyon süresi Davranış bozuklukları ile başlar

Semptomlar
Ön ayakları ile eşeleme Buru8n deliklerini yalama Diş gıcırdatma Önlerindeki nesneleri itme Sallantılı yürüyüş Ayakları yüksekten atma Yere düşme Titreme Vücudun ön kısımlarında veya tüm vücutta felçler Hiperestezi ürkeklik Kaşıntı az Saldırganlık Yere yatar 2-6 hafta sonra ölür Zayıflık ve yatalaklık nedeniyle kesim

Teşhis
Güçtür Histopatoloji Sünger benzeri görünüm Bilateral simetrik vakuol oluşumu Hipomagnezemi Sinirsel ketozis Listeriozis Kurşun toks. Yatallaklık ile karışır

Tedavi
Tedavisi yoktur Eradikasyon ve etkili faktörlerin önüne geçilmesi gerekir Dalak tonsilla barsak beyin omurilik ve timus insanklarca yenmemelidir.

LİSTERİOZİS
MSS hastalıkları Septisemi Abort Erken doğum Mastit Konjuktivit

Etiyoloji
Listeria monositogenez 5 serotip ve çok alt tip pH sı 5 in üstündeki mısır ve çayır silajları Morbidite %10 Septisemmi ve meningoensefalit formu % 100 öldürücüdür.

Semptomlar
1. Meningoensefalit formu
          

Domuzlar dışında görülür Sığırlarda 1-2 hafta sürer, koyun 3-4 gün Sabit objelere başını dayar Tek taraflı fasial felç Durgunluk, Uyku halı Çene felci, dilde hipotoni Başını yana yatırır Daire çizer Ataksiler Keratitis, strabismus, nistagmus Başlangıçta 40-42 derece ateş, arka bacaklarda paraliz

2. Abortif Form
  

 

Koyun ve keçilerde daha sıktır Ölü doğumlar, 40.5 ateş retensiyo, endometrit Koyunlar 12. haftada abor, sığırlarda 6-9 .ay arası Abort olmazsa septisemi ölüm Sürüde tekrarlamaara neden olur.

3. Septisemik Form

 

Gençlerde görüülr sinir sistemi belirtileri yoktur. Depresyon, halsizlik, aşırı zayıflama, yüksek ateş, hepatik nekroz, gastroenterit. 3-7 günlük enfekte buzağılarda korneada bulanıklık solunum güçlüğü nistagmus 12 saat te ölüm Nekropside oftalmitis, serö-fibrinöz meningitis

Teşhis
Laboratuvar muayeneleri

Serolojik, histopatolojik, mikrobiyolojik Sinirsel form kuduz, botullismus, Aujesky, CCN, kurşun zehirlenmesi, hipkalsemi, ketozis Koyunlarda Kudurz, borna, gebelik toksemisi, CCN, Enterotoksemi, Söenurus s. KOnjuktivitis semptomları CGB ye benzer Abortif form; Brusella, leptospira, kamfilobakter Septisemik form; kolibasilloz, göbek enfeksiyonları, salmonella

  

Tedavi
Penisilin G, Amoksislin, Sefalotin, eritromisinVankomisin, Gentamisin, Kanamisin, Trimetoprim Sülfa, Kloramfenikol ve Siptoflaksasin duyarlı Tetrasiklin ve Doksisikline dirençlidir. Yüksek dozda 5-7 gün uygulanır. Göz pomatları

TOKSOPLAZMOZİS
Tüm sıcak kanlılarda görülen zoonotik hastalıktır. Etken T. gondi Asıl konakçı kedigiller, ara konakçılar diğer insan ve hayvanlardır.

Semptomlar
Koyunlarda semptom göstermez, nadiren ateş, solunum güçlüğü titreme MSS bozuklukları İlk kez enfekte koyunlkard a% 60 abort Kuzularda MSS bozuklukları Sığırlarda zayıflık ateş, solunum güçlüğü, burun akıntısı, titremeataksi ve opistotnus Enfekte buzağılarda ölü ve zayıf doğumlar

Teşhis
Temelde abort ve neonatal ölümler

Tedavi
Primetamin ve Sülfadiazin % 50 etkili Sülfaprimidin ebn etkili ilaçtır, proliferasyon döneminde etkili doku kistlerinde sınırlı etkilidir.

Korunma
Ekonomik kayıpların önlenmesi Zoonoz olması Kedilerin çiftlik alanlarında barındırılmaması koyunlara ilk 3 ayda MOnensin 15 mg/kg verilmesi Koç katımından 6 hafta önce aşılamalar Etlerin iyi pişirilmesi

DELİ BAŞ HASTALIĞI (Cenuriazis)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful