You are on page 1of 44

அ幵பாr�த வாசக ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

வாசகrகɰ அைனவ�㪬 அைன`b நல幵கw㪬 ெப鹴⹯ சீ�ட㝧㪬 சிற蚀䘀 ட㝧㪬 வாழ மனமாr�த
வா∣`bகɰ.

நிகp㪬 ம埁களகரமான விேராதி வ�ட㪬, காr`திைக மாத㪬, 29-ஆ㪬 ேததி (15-12-2009), ெச긙வா*ؐ

கிழைம இர 11.32 மணிؐ$ வியாழ பகவா幵 மகர ராசியி̐��b $㪬ப ராசிؐ$蚀 பிரேவசிؐகிறாr.
இ�த 䡘ைற ஏ鹴பn㪬 $�蚀ெபயrkசி ச鹴⹯ வி`தியாசமானb. எ蚀ேபாb㪬 $�பகவா幵 ஒ� ராசியி煲 ஒ�
வ�ட கால㪬 சiசார㪬 ெச*வாr. ஆனா煲 இ�த 䡘ைற $�பகவா幵 $㪬ப ராசியி煲 ஐ�b மாத காலேம
சiசார㪬 ெச*கிறாr.
காரண㪬 எ幵னெவ幵றா煲, இ�த 䡘ைற $�பகவா㝧ؐ$ வؐர கதி ஏb㪬 ஏ鹴படவி煲ைல. $� பகவா幵
ஒ� ராசி ம͛டல`ைதؐ கடؐக $ைற�த ப㛾ச㪬 ஐ�b மாத埁கைள எn`bؐ ெகாɰவாr.

$� பகவா幵 சiசார㪬 ெச*䣧㪬 ராசியி煲 இ��b 5-ஆ㪬 ராசிؐ$ 㐘ாிய幵 வ�㪬ேபாb, $�பகவா幵

வؐரகதி அைடவாr. 㐘ாிய பகவா幵 10-ஆ㪬 ராசிؐ$ வ�㪬ேபாb வؐர நிவr`தி அைடவாr.

ஆகேவ $� பகவானி幵 ேநrகதி ஐ�b மாத埁கɰ, வؐர கதி ஐ�b மாத埁கɰ, ேநrகதிؐ$㪬 வؐர கதிؐ$㪬
இைட蚀ப㛾ட கால`தி煲 ச鹴⹯ நி幵⹯ நிதானி`b` தி�㪬ப இர͛n மாத埁கɰ என ெமா`த㪬 ஒ� வ�ட㪬
எn`bؐ ெகாɰகிறb.

ஆனா煲 இ�த 䡘ைற $� பகவானி幵 இ�蚀பிட`தி̐��b 5-ஆ㪬 இட`தி鹴$ 㐘ாிய幵 வர கி㛾ட`த㛾ட 11

மாத கால㪬 ஆவதா煲, $� பகவா幵 வؐர கதி அைடய வா*蚀䘀 இ煲ைல.


ஆகேவதா幵 இ�த 䡘ைற $㪬ப`தி煲 $� பகவா幵 இ�ؐ$㪬 கால㪬 ஐ�b மாத埁களாகؐ
$ைற�bவி㛾டb.
15-12-2009 இர 11.32 மணிؐ$ மகர`தி煲 இ��b $㪬ப ராசிؐ$蚀 ெபயrkசி ஆகி, அ埁$ ⨀மாr ஐ�b

மாத கால㪬 சiசார㪬 ெச*b, 15-5-2010-煲 $㪬ப`ைத வி㛾n மாறி மீன ராசிؐ$k ெச煲ல இ�ؐகிறாr.
மீன ராசியி煲 15-10-2010 வைர சiசார㪬 ெச*b மீ͛n㪬 $㪬ப ராசியி煲 15-12-2010 வைர இர͛n
மாத埁கɰ சiசார㪬 ெச*வாr.
$�蚀ெபயrkசியா煲 ப幵னிர͛n ராசிகwؐ$㪬 ஏ鹴பn㪬 பல幵கɰ எ幵ன எ幵பைத இனி கா͛ேபா㪬.
$�蚀ெபயrkசியா煲 ஏ鹴பn㪬 உலக மா鹴ற埁கɰ
உலக`தி煲 மைழ இ煲லாத பிரேதச埁களி煲 மைழ வள㪬 ெசழி`bؐ காண蚀பn㪬.
உலக`தி煲 $̾நீr ப鹴றாؐ$ைற நீ埁$㪬.
ஆ幵மிக`தி煲 உலக மؐகwؐ$ அதிக அளவி煲 ப鹴⹯த愀㪬 நா㛾ட䡘㪬 ந㪬பிؐைக䣧㪬 உ͛டா$㪬.
ெபா幵 வள㪬 ெப�$㪬. த埁க`தி幵 உ鹴ப`தி அதிகமா$㪬.
த埁க நைக வியாபாாிகɰ, ெபா鹴ெகா煲லrகɰ, த埁க` ெதாழிைல சாr�b வாp㪬 மؐகɰ ெசழி蚀䘀ட幵
வா∣வாrகɰ.
விவசாய`தி煲 இbவைர ஏ鹴ப㛾ட இ幵ன煲கɰ, இைட릹⹯கɰ, இய鹴ைக ஏமா鹴ற埁கɰ நீ埁கி இ幵பமாக
வாp㪬 கால㪬 ெதாட埁$㪬.
நீ͛டகாலமாக சிதிலமைட�b கிடؐ$㪬 ேகாவி煲கɰ எ煲லா㪬 இனிேம煲 䘀b蚀 ெபா̐ ெப鹴⹯, 䘀திய
சிைலகைள அைம`b $㪬பாபிேஷக埁கɰ நைடெப⹯㪬.

க㪬蚀릹㛾டr bைற, ெதாழி煲 㛾ப வளrkசி` bைற, ெதாைல ெதாடr䘀 சாதன` bைறகளி煲


அதிேவகமான அ⨀ர வளrkசி ஏ鹴பn㪬.

நா㛾̾煲 கɰள ேநா㛾n蚀 䘀ழؐக埁கɰ ஒழி�bவிn㪬.

ேபா̐k சாமியாrகɰ தி��தி வாழ வழி வ�㪬.

ேவத ம�திர埁கைள ஓb㪬 ேவத வி鹴ப幵னrகɰ கட煲 கட�b ெச幵⹯ ஆலய蚀பணி ெச*வாrகɰ.

கட煲 வாணிப㪬 ெப�$㪬.

ேகாவி煲 யாைனகளி幵 எ͛ணிؐைக அதிகமா$㪬.

மத $�மாrகɰ, bறவிகɰ, யா`ாீகrகளி幵 ஆ幵மிக蚀 பயண㪬 அதிகமா$㪬.

வ埁கி`bைற, நிதி`bைற, வ�வா*`bைற ேபா幵றவ鹴றா煲 அர⨀ؐ$ நிதி ெப�$㪬.

நீ͛ட நா㛾களாக நைடெபறாத தி�மண埁கɰ நைடெப⹯㪬.

நீதி`bைறயி煲 ேத埁கிؐ கிடؐ$㪬 வழؐ$கɰ 䡘̾ ؐ$ வ�㪬.


ேமஷ㪬
(அ⨀வினி, பரணி, கி�`திைக 1-ஆ㪬 பாத㪬 䡘̾ய)

மேனா ைதாிய㪬, அiசா ெநiச㪬 ெகா͛டவrகw㪬, சிாி`b蚀 ேபசி காாிய㪬 சாதிؐ $㪬


பؐ$வ㪬 ெகா͛டவr கw㪬, நீைர䣧㪬 பாைல䣧㪬 தனியாக蚀 பிாிؐ$㪬 அ幵ன蚀 பறைவைய蚀 ேபா煲 ந㛾䘀
க͛n பழ$பவrகwமான ேமஷ ராசி அ幵பrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 9, 12-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 10-ஆ㪬 இடமான
மகர`தி煲 நீச㪬 ெப鹴⹯㪬, $� ச͛டாள ேயாகமான ரா$ ட幵 இைண�b㪬 சiசார㪬 ெச*b
உ埁கwؐ$蚀 பலவிதமான bயர埁கைள䣧㪬 b幵ப埁கைள䣧㪬 ெகாn`b வ�தாr.

இனி உ埁கɰ ராசிؐ$ 11-ஆ㪬 இடமாகிய $㪬ப ராசியி愀㪬 12-ஆ㪬 இடமாகிய மீன ராசியி愀㪬 சiசார㪬
ெச*b ந煲ல பல幵கைளk ெச*யؐ கா`தி�ؐகிறாr.

$� பகவானி幵 11-ஆ㪬 இட`b ேகா㛾சார சiசார`தா煲 ெப�㪬பா愀㪬 லாபகரமான பல幵கைளேய


நீ埁கɰ அைடய蚀 ேபாகிறீrகɰ.

சனி பகவா㝧㪬 உ埁கɰ ராசிؐ$ 6-ஆ㪬 இட`தி煲 சiசார㪬 ெச*b அவ�㪬 ந煲ல பல幵கைளேய
ெகாnؐக இ�ؐகிறாr.

ேம愀㪬 ேகb பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ 3-ஆ㪬 இட`தி愀㪬 ரா$ பகவா幵 9-ஆ㪬 ராசியி愀㪬 சiசார㪬
ெச*b ந煲லைதேய ெச*யؐ கா`தி�ؐகிறாrகɰ.

ஆகேவ இ�தؐ கால㪬 உ埁கɰ வா∣வி幵 ெபா鹴காலமாக இ�ؐ$㪬 எ幵பதி煲 எ�தவிதமான ஐய䡘㪬
இ煲ைல.

இனி $㪬ப ராசியி煲 பயண㪬 ெச*䣧㪬 $� பகவானி幵 ந幵ைமகɰ எ幵ன எ幵பைத蚀 பாr蚀ேபா㪬.

நீ埁கɰ ெச*யؐ ̾ய ெதாழி̐煲 ந煲ல லாப㪬 கிைடؐ$㪬 . ெதாழி煲 வைகயி煲 ந煲ல 䡘幵ேன鹴ற埁கɰ
கிைடؐ$㪬.

எதிrபாராத வ�மான㪬 கிைடؐக வா*蚀䘀 உ͛n.

ேவைலயி煲 இ�蚀ேபா�ؐ$ உ`திேயாக உயr கிைடؐக வா*蚀䘀 உ͛n.

சீரான தன லாப`ைதؐ கா͛பேதாn அரசா埁க வழி யிலான காாிய埁களி煲 ெவ鹴றி ெப⹯㫠rகɰ.


ஆதாய`ைத䣧㪬 கா͛ rகɰ.

ஆேராؐகிய㪬: அைலkச愀㪬 திாிkச愀㪬 அதிகமான ப̾யா煲 உட煲 நல`தி煲 அ긙வ蚀ேபாb உபாைதகɰ


ஏ鹴ப㛾n மைற䣧㪬. பயண埁களி幵ேபாb㪬 பணியி幵ேபாb㪬 கவன㪬 ேதைவ. அ㝧பவமி煲லாத
ேவைலகளி煲 ஈnபn㪬ேபாb㪬 மிக 㪬 கவன䡘ட幵 ெசய煲பட ேவ͛̾ய ேநர㪬. ேம愀㪬 த埁களி幵
ச�ததிகளினா煲 சி鹴சில ம�`bவk ெசல கw㪬 மன சiசல䡘㪬 ஏ鹴படலா㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: இ蚀ேபாb உ埁கɰ அரசிய煲 ந͛பrகளிட䡘㪬 எதிrக㛾சி蚀 பிர䡘கrகளிட䡘㪬


கவன䡘ட幵 எkசாிؐைகயாக இ��b ெகாɰw埁கɰ. ேம̐ட` தைலவr கw㪬 ஒ�வித அதி�蚀திேயாn
ெசய煲பnவாrகɰ. பதவியி煲 இ�蚀பவrகɰ உதவியாளr களிட㪬 ட கவனமாக இ�ؐக ேவ͛̾ய
ேசாதைனயான கால㪬. த㛾சிணா r`திைய வியாழ幵ேதா⹯㪬 வழிப㛾டா煲 ேதாழனாக` bைண நி鹴பாr.

ெதாழிலாளrகwؐ$: அைலkச煲 திாிkசேலாn ேவைல蚀 பw 㪬 அதிகாிؐ$㪬. ேம愀㪬 ஆப`தான


இய�திர埁களி煲 பணி䘀ாிபவrகɰ மி$�த எkசாிؐைகேயாn பணியா鹴ற ேவ͛̾ய கால㪬. ஒ� சில�ؐ$
உட煲 ஆேராؐகியؐ $ைறவி幵 காரணமாக 㪬 ேவைலயி煲 கவனؐ$ைறவி幵 காரணமாக 㪬 ஓ*
எnؐக ேநாிn㪬. எ긙வள தா幵 க̾னமாக உைழ`தா 愀㪬 䡘தலாளியிட㪬 ந煲ல ெபயr எnؐக 䡘̾யாb.

வியாபாாிகwؐ$: தி㛾டமி煲லாம煲 எ�தؐ காாிய埁களி愀㪬 ெசய煲படؐ டாb. ேம愀㪬 ேபா㛾̾,


ெபாறாைம அதிகாிؐ $㪬. ெதாழி煲 வழியி煲 䘀திய 䡘ய鹴சிகைள` தவிr蚀பb நல㪬. இb தவிர இ�㪬䘀,
எ͛ெண* திரவிய㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட ெதாழி煲, வியாபார㪬 இ蚀ேபாb அ긙வளவாக லாப`ைத ஈ㛾̾`
தராb. ேம愀㪬 வியாபார`தி鹴$` ேதைவயான இய�திர埁கɰ, வாகன埁கɰ அ̾ؐக̾ பpதைட�b
பாதி蚀䘀 கைள ஏ鹴பn`b㪬. ெதாழி煲, வியாபார埁கைள` தؐக ைவ`bؐ ெகாɰவத鹴$ படாதபாn பட
ேவ͛̾யb வரலா㪬; கவன䡘ட幵 ெசய煲பட 㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: 10-煲 சiசாி`b வ�த $� பகவா幵 11-煲 சiசார㪬 ெச*வதா煲 எதிrபாராத


பதவி உயr கɰ உ͛n. நீ͛ட நா㛾களாக வராத அாியr° பண㪬 வர வா*蚀䘀 உ͛n.
உ`திேயாக`தி煲 ேமலதிகாாிகɰ ந㛾䘀ட幵 பழ$வாrகɰ. ெச*த ேவைலயி煲 இbவைர இ��b வ�த
மனவிரؐதி நீ埁$㪬. பதவி உயr ⨀⹯⨀⹯蚀ைப` த�㪬. நீ͛ட நா㛾களாக ேவைல ெதாடrபான ஊr
மா鹴ற㪬 ேக㛾டவrகwؐ$ ந煲ல மா⹯த煲 கிைடؐ$㪬.

மாணவrகwؐ$: அறிவா鹴ற煲 ேமேலா埁$㪬. அசாதார மான நிைல மா⹯㪬. 䘀`திؐ rைம䣧㪬 மன


உ⹯தி䣧㪬 ஏ鹴பn㪬. சக மாணவ- மாணவியrகளா煲 மகி∣kசி அைடயலா㪬. ெப鹴ேறாr உ埁கɰ ேதைவ
அறி�b ெசய煲பnவாrகɰ. ேம煲ப̾蚀䘀 ேம幵ைமைய` த�㪬. அய煲நாnகwؐ$k ெச幵⹯ ேம煲ப̾蚀䘀
ப̾ؐக நிைன蚀பவrகwؐ$ இb ஒ� ெபா幵னான கால㪬. ப̾`bவி㛾n ேவைல ேத̾வ�த
இைளஞrகwؐ$ ேவைல கிைடؐ$㪬.

ெப͛கwؐ$: தி�மண㪬 ேபா幵ற ⨀பகாாிய埁கɰ தட䘀டலாக அைம�b மன மகி∣kசிைய` த�㪬.


ஏ鹴ெகனேவ தி�மணமான த㪬பதியrகwؐ$ க�`b ேவ⹯பாnகɰ மைற�b இ幵ப㪬 ெப�$㪬.
சில�ؐ$蚀 ெபா幵, ெபா�ɰ, ஆைட, ஆபரணk ேசrؐைககɰ ஏ鹴படؐ n㪬. தா*வழிk ெசா�த埁கɰ
ேம幵ைம அைடய வா*蚀䘀 உ͛n. நீ͛ட நா㛾களாகؐ $ழ�ைத பாؐகிய㪬 இ煲லாதவrகɰ கr蚀ப㪬
தாிؐ$㪬 சமய㪬 இb. இbவைர விலகியி��த ெசா�த埁கɰ உ埁கைள வி�㪬பி வ�b ேச�㪬 கால㪬.
ேகாவி煲 $ள埁கwؐ$k ெச煲愀㪬 வா*蚀䘀, ெத*வ காாிய埁களி煲 கல�b ெகாɰw㪬 வா*蚀䘀 ேபா幵ற
⨀ப காாிய埁கɰ நடؐ$㪬.

அ°வினிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

இ�த $�蚀ெபயrkசி ெப�㪬பா愀㪬 ந煲லைதேய ெச*䣧㪬. அ�கி煲 உɰள பிɰைளயாr ேகாவி愀ؐ$k


ெச幵⹯ வியாழؐகிழைமேதா⹯㪬 சித⹯ ேத埁கா* உைட`b வண埁கி வ�தா煲 ந幵ைமகைள蚀 ெபறலா㪬.

பரணிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

பரணி ⨀ؐகிரனி幵 ந㛾ச`திர㪬. ேதவ $�வி鹴$ சாி நிகரானவr ⨀ؐகிர பகவா幵. ஆதலா煲
ெவɰளிؐகிழைம ேதா⹯㪬 வɰளி- ெத*வாைன உடனான 䡘�க幵 ஆலய` தி鹴$k ெச幵⹯ ெந*தீப㪬
ஏ鹴றி வர, சகல வசதிகைள䣧㪬 ெபறலா㪬.

காr`திைகந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

காr`திைக 㐘ாிய பகவானி幵 ந㛾ச`திர㪬 ஆ$㪬. $� பகவா㝧㪬 㐘ாிய பகவா㝧㪬 சம கிரக埁களாக


இ��b ந煲லb ெச*ய ேவ͛nமானா煲, ஞாயி鹴⹯ؐகிழைமேதா⹯㪬 㐘ாிய பகவா㝧ؐ$㪬 $�
பகவா㝧ؐ$㪬 ெந* தீப㪬 ஏ鹴றி வா�埁கɰ.
ாிஷப㪬
(கி�`திைக 2-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, ேராகிணி, மி�கசீாிஷ㪬 2-ஆ㪬
பாத㪬 䡘̾ய)

வா∣ؐைகயி幵 இனிைமைய ⨀ைவؐக` ெதாி�தவrகw㪬, தி㛾ட㪬 ேபா㛾n வ㛾ட㪬 ேபா㛾n


வா∣ؐைகயி幵 த`bவ㪬 க͛n ெவ鹴றி ெப⹯பவrகwமான ாிஷப ராசி ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 8, 11-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 9-ஆ㪬 இட`தி煲
இ��b எ�த விதமான ந幵ைமகைள䣧㪬 ெச*யவி煲ைல. அதிகமான தீைமகைள䣧㪬 ஏ鹴பn`தவி煲ைல.

ஏெனனி煲 அவரb ஆதிப`திய㪬 சாியி煲ைல. எ幵றா愀㪬 9-ஆ㪬 இட`b சiசார㪬 சிற�தb எ幵பதா煲, சில
ந幵ைமகைளk ெச*ய ேவ͛n㪬. ஆனா煲 மகர`தி煲 அவr நீச நிைல எ幵பதா煲 ந幵ைம- தீைம
எb மி幵றி இ�தؐ கால㪬 உ埁கwؐ$ மிகk சாதாரணமாகேவ கழி�bவி㛾டb.

ஆனா煲 இனி 15-12-2009 䡘த煲 $� பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ 10-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬
ெச*ய இ�ؐகிறாr. இ�த சiசார நிைல உ埁கɰ ராசிؐ$ உக�தb இ煲ைல. இ�蚀பி㝧㪬 இ�த சiசார
கால㪬 ெவ⹯㪬 ஐ�b மாத埁கɰ ம㛾nேம. ஆகேவ மன㪬 தளர ேவ͛டா㪬.

த埁களா煲 䡘̾�த உதவிகைள ஏைழ எளிய மؐகwؐ$- வயb 䡘திr�தவrகwؐ$k ெச*䣧埁கɰ.


䡘திேயாr இ煲ல埁கwؐ$k ெச幵⹯ உதவிகைளk ெச*யலா㪬.

ெதாழி煲, வியாபார㪬 ம�தகதிைய அைட䣧㪬. ேதைவؐேக鹴ற பண㪬 வ�b ேசராb. சில�ؐ$ ெதாழி̐煲
ந ட㪬 ஏ鹴ப㛾n, ெதாழி煲 மா鹴ற㪬 ஏ鹴பட 㪬 வா*蚀䘀 உ͛n.

த埁க ஆபரண埁கɰ அட$ ைவؐகேவா வி鹴கேவா ேவ͛̾ய 㐘∣நிைல வ�b வில$㪬.

த埁கɰ பிɰைளகளி幵 தி�மண காாிய埁கɰ, ப̾蚀䘀 ெதாடrபான விஷய埁களி煲 தைட வ�b வில$㪬
வா*蚀䘀 உ͛n.
$n㪬ப`தாாி幵 ேதைவகைளؐ கால㪬 அறி�b r`தி ெச*ய இயலாம煲 ேபா$㪬. அதனா煲 $n㪬ப`தி煲
க�`b ேவ⹯பாnகw㪬 ச͛ைட சkசர கw㪬 வ�b, பி幵䘀 விலகி, சமாதான䡘㪬 ச�ேதாஷ䡘㪬
ெபா埁$㪬.

ராசிؐ$ 2-煲 உɰள ேகb பகவானா煲 தன லாப㪬, இைட릹⹯ வ�தா愀㪬 $� பாrைவயா煲 வில$㪬.

ெகாnؐக煲- வா埁க̐煲, வர - ெசல களி煲 சிؐக煲 வ�b வில$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. எனேவ
எkசாிؐைக䣧ட幵 ெசய煲 பnவb ந煲லb. கணவ幵 - மைனவி உறவி煲 䡘த̐煲 விாிச煲, $ழ蚀ப埁கɰ
வ�b - பி幵னr விலகி இ幵ப㪬 ெபா埁$㪬.

ேதைவயி煲லாம煲 ம鹴றவrகɰ விஷய埁களி煲 தைலயிட ேவ͛டா㪬.

வாகன埁களி煲 ெச煲ேவாr கவன䡘ட幵 ெச煲வb நல㪬. 㫠nகளி煲 விைல உயr�த ெபா�㛾கைள


கவன䡘ட幵 பாbகா蚀பb நல㪬.

8-煲 ேகb இ�蚀பதா煲 உண விஷய埁களி煲 கவன㪬 ேதைவ.

ஆேராؐகிய㪬 : ராசிؐ$ 2-煲 ேகb 㪬 8-煲 ரா$ 㪬 சiசார㪬 ெச*䣧㪬 நிைலயி煲, ேகbைவ $� பகவா幵
பாr蚀பதா煲 ெப�㪬 பாதி蚀䘀கɰ ஏ鹴படாb எ幵⹯ உ⹯தி அளிؐகலா㪬. ஆனா愀㪬 கnைமயான-
ஆப`ைத` தரؐ ̾ய பணிகளி煲 ஈnபn㪬 ேபாb எk சாிؐைக䣧ட幵 பணி ெச*ய ேவ͛̾ய ேநர㪬.
ரசாயன㪬 ம鹴⹯㪬 விஷ ஜ�bؐகளா煲 ஆப`b ஏ鹴படலா㪬. அதனா煲 விவசாய蚀 பணியி煲 உɰளவr கw㪬
ரசாயன ஆ* ؐ ட埁களி煲 பணி䘀ாிபவrகw㪬 காn மைலகளி煲 உɰளவrகw㪬 மிக 㪬
எkசாிؐைகேயாn நட�b ெகாɰள ேவ͛n㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: பதவியி煲 உɰளவrகɰ ெதாடr�b பதவியி煲 நீ̾蚀பத鹴$ படாதபாn பட


ேவ͛̾யb வ�㪬. நீ埁கɰ வகிؐ$㪬 ெபா⹯蚀பிைன蚀 பறி蚀பத鹴$ பல வழிகளி煲 எதிr蚀䘀கɰ கிள㪬䘀㪬.
ந͛பrகளா愀㪬 உட幵 இ�蚀பவr களா愀㪬 பதவி பறிேபாவத鹴$ வா*蚀䘀கɰ உ͛n. எனேவ இ蚀ேபாb
யாைர䣧㪬 அள ؐகதிகமாக ந㪬பி ஏமாற ேவ͛டா㪬. ேம̐ட` தைலவrகɰ உ埁கɰமீb அதி�蚀தியாகk
ெசய煲 பnவாrகɰ. ேதrத̐煲 நி幵⹯ ெவ鹴றி ெப⹯வத鹴$ இb உக�த ேநர㪬 இ煲ைல. ஒb埁கிؐ
ெகாɰவb பலவைகயி愀㪬 ந幵ைமைய` த�㪬; ப煲ேவ⹯ ெபா�ளாதார இழ蚀䘀கைள䣧㪬 தவிrؐகலா㪬.

ெதாழிலாளrகwؐ$: ேவைலைய நிைலயாக蚀 பாrؐக இயலாb. ேவைலயி煲 அ̾ؐக̾ கவனؐ$ைற


ஏ鹴பட வா*蚀䘀 உ͛n. ஒ� சில�ؐ$ உட煲நலؐ $ைறவினா愀㪬 விn蚀䘀 எnؐக ேவ͛̾யb வரலா㪬.
ஒ� சில ெதாழிலாளrகwؐ$ $n㪬ப蚀 பிரkசிைனகɰ வ�b மைறயலா㪬. ஆகேவ நிதானமாக 㪬
ெபா⹯ைமயாக 㪬 ெசய煲பn埁கɰ. ஆப`ைத` த�㪬 இய�திர蚀 பணிகளி煲 ஈnபn㪬ேபாb
கவனؐ$ைற இ煲லாம煲 மி$�த எkசாிؐைக䣧ட幵 ெசய煲ப㛾டா煲 பல ந幵ைமகைள蚀 ெபறலா㪬.

வியாபாாிகwؐ$: கிரக埁கɰ யா 㪬 உ埁கwؐ$ எதிராக சiசாி蚀பதா煲 ெதாழி煲 ம鹴⹯㪬 வியாபார㪬


யாவ鹴றி愀㪬 பி幵னைட தா幵 ஏ鹴பn㪬. எனேவ 䡘幵 㛾̾ேய தி㛾ட மி㛾nk ெசய煲பnவbட幵
அகலؐகா煲 ைவؐகாம愀㪬 அ㝧பவ㪬 இ煲லாத வியாபார`தி煲 ஈnபடாம煲 இ�蚀பb㪬 நல㪬. இ�ؐ$㪬
வியாபார`ைத மிக 㪬 கவன䡘ட幵 பாr`b வ�தாேல ேபாbமானb.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: அ愀வலக`தி煲 ேவைல蚀 பw அதிகாிؐ$㪬. nதலாக ேவைல ெச*䣧㪬 நிைல


வ�㪬. மன㪬 தளர ேவ͛டா㪬. உ`திேயாக㪬 ெதாடrபாக இடமா鹴ற㪬 வரலா㪬. 䘀திய இட埁களி煲
பணி䘀ாிய மன㪬 ஒ蚀䘀ؐ ெகாɰளாb. இ�蚀பி㝧㪬 இடமா鹴ற㪬 உ埁கwؐ$蚀 䘀திய அ㝧பவ`ைதؐ
ெகாnؐ$㪬. சக ஊழியrகளா煲 இைட릹⹯ வ�தா愀㪬 䡘̾வி煲 அவrகேள உ埁கwؐ$ உதவி
ெச*வாrகɰ. ேமலதிகாாிகɰ ேகாப蚀ப㛾டா愀㪬 பதவி உயr தைடயி幵றி எதிrபாராம煲 கிைடؐ$㪬.

மாணவrகwؐ$: ப̾蚀பி煲 䡘p கவன㪬 ெச愀`த ேவ͛̾ய ேநர㪬. சக மாணவ- மாணவிகwட幵


இைண�b 㫠ணாக蚀 ெபாpb ேபாؐ$வைதؐ $ைற`bؐ ெகாɰwவb நல㪬. மனதி煲 ஒ�வித`
தnமா鹴ற䡘㪬 ஞாபக மறதி䣧㪬 வ�b வில$㪬. ேயாகாசன㪬, தியான㪬 ேபா幵ற பயி鹴சிகளி煲 ஈnபnவb
நல㪬. ெதாழி煲 㛾ப㪬, விiஞான㪬 ேபா幵ற உயrக煲வி ந煲ல பலனளிؐ$㪬.

ெப͛கwؐ$: தி�மண㪬 ேபா幵ற ⨀பகாாிய埁கɰ காலதாமத`ைத ஏ鹴பn`தினா愀㪬 䡘̾வி煲 ந煲லேத


நடؐ$㪬. கணவ幵- மைனவிؐ$ɰ வி㛾nؐ ெகாn`bk ெச煲வb ந幵ைமைய` த�㪬. விைல உயr�த
ெபா�㛾கைள கவனமாகؐ ைகயாw埁கɰ. $ழ�ைதகɰ க煲வியி煲 தைட வ�தா愀㪬 கவைல ேவ͛டா㪬.
உணவி煲 அ̾ؐக̾ ெகா͛ைடؐ கடைல ேசr`b வ�வb உ`தம㪬. $㪬ப`b $�வா煲 㫠㛾̾煲 ம埁கள
ஓைசகɰ ேக㛾$㪬. 䘀`திர பாؐகிய㪬 உ�வா$㪬. மகா幵கɰ தாிசன㪬 கி㛾n㪬.

காr`திைகந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற ஞாயி鹴⹯ؐகிழைமேதா⹯㪬 சிவெப�மா幵 அபிேஷக`தி鹴$蚀 பா煲 ெகாn`b வ�வb


உ`தம㪬.

ேராகிணிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற ெபௗrணமிேதா⹯㪬 அ�கி煲 உɰள அ㪬ம幵 ஆலய`தி鹴$ அபிேஷக`தி鹴$蚀 பா愀㪬


ெவ͛ ெபா埁க煲 தான䡘㪬 ெச*b வ�வb உ`தம㪬.

மி�கசீாிடந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற 䡘�க蚀 ெப�மா㝧ؐ$ அபிேஷக`தி鹴$蚀 பா煲 வா埁கிؐ ெகாn蚀பb நல㪬. ெபாbவாக
ாிஷப ராசி ேநயrகɰ அ�கி煲 உɰள பா㪬䘀蚀 䘀鹴⹯கɰ, பா㪬䘀蚀 䘀鹴⹯ ெகா͛ட ேகாவிைல அ̾ؐக̾
வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.
மிbன㪬
(மி�கசீாிஷ㪬 3-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, தி�வாதிைர, 䘀னr ச㪬 3-
ஆ㪬 பாத㪬 䡘̾ய)

எைத䣧㪬 சி�தி`bk ெசய லா鹴⹯㪬 䘀`திؐ rைம䣧㪬 மதி 㛾ப䡘㪬 ெகா͛n, சிؐகன㪬- ேசமி蚀䘀
உயrைவ` த�㪬 எ幵ற த`bவ蚀ப̾ வா∣ؐைக நட`தி ெவ鹴றி க͛n வ�㪬 மிbன ராசி ேநயrகwؐ$
வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசியி煲 7, 10-ؐ$ ைடய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 8-ஆ㪬 இடமான மகர ராசியி煲
நீச கதியி煲 சiசார㪬 ெச*b பல ேசாதைனகைள䣧㪬 ேவதைனகைள䣧㪬 இ幵ன煲கைள䣧㪬
இைட릹⹯கைள䣧㪬 ந ட埁கைள䣧㪬 க ட埁கைள䣧㪬 ெகாn`b வ�தாr .

ஆனா煲 இனி 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 9-ஆ㪬 இடமான $㪬பராசியி煲 பயண㪬 ெச*b,
உ埁கwؐ$ சகலவிதமான ந幵ைமகைளk ெச*யؐ கா`தி�ؐகிறாr.

ெஜ幵ம`தி鹴$ வர蚀ேபா$㪬 ேகb பகவாைன蚀 ப鹴றி䣧㪬 அr`தா டமk சனியாக அமr�தி�ؐ$㪬


சனிபகவாைன蚀 ப鹴றி䣧㪬 கவைல蚀பட ேவ͛டா㪬. $� பகவானி幵 9-ஆ㪬 இட`b蚀 பயண㪬
இவrகளி幵 தீய பல幵கɰ அைன`ைத䣧㪬 தகr`b எறி�bவிn㪬. ைதாியமாக இ�埁கɰ. இனி இ�த
காலக㛾ட`தி煲 $� பகவா幵 உ埁கwؐ$ எ幵ன பல幵கைளؐ ெகாnؐக இ�ؐகிறாr எ幵பைதؐ
காணலா㪬.

வா∣ؐைகயி煲 ந煲ல 䡘幵ேன鹴ற㪬 ஏ鹴பn㪬. ெதாழி煲 வளrkசி அைட䣧㪬. ெகாnؐக煲- வா埁க̐煲


சிற蚀பான 㐘∣நிைலகɰ உ�வா$㪬. தன தானிய அபிவி�`தி ஏ鹴பn㪬. எn`த காாிய埁கɰ அைன`தி愀㪬
ெவ鹴றிேய கி㛾n㪬.

ெச*யؐ ̾ய ந煲ல காாிய埁கɰ அைன`b㪬 ெவ鹴றிகரமாகேவ 䡘̾䣧㪬.

தன லாப`திைன䣧㪬 எதிrபாராத விவகார埁களி煲 ெவ鹴றிைய䣧㪬 கா͛ rகɰ. 2010-ஆ㪬 ஆ͛̾幵


ம`தியி煲 䘀னித யா`திைரகɰ, ஆ幵மிக蚀 பயண埁கɰ ேம鹴 ெகாɰ㫠rகɰ. சி`தr தாிசன埁கɰ கிைடؐ$㪬
வா*蚀䘀 உ͛n.
உ埁களb வாؐகினி煲 த`bவ சி�தைனகɰ ெவளி蚀பn㪬. தாயாாி幵 உட煲 நிைலயி煲 தனி கவன㪬
ெச愀`bவb ந煲லb.

தா*வழி உறவினrகwؐ$ உதவி ெச*ய 䡘̾யாம煲 ேபா* வ�`த㪬 வ�தா愀㪬, 䡘̾வி煲 ந煲லேத
நடؐ$㪬.

ராசிؐ$ 7-煲 நி鹴$㪬 ரா$ பகவா幵 அதிகார㪬, ெச煲வk ெசழி蚀䘀, 䘀க∣, உ`திேயாக அ㝧 ல㪬
ஆகியவ鹴ைற` த�வாr எ幵பb உ⹯தி.

ெஜ幵ம`தி煲 ேகb இ�蚀பதா煲 ெப�㪬பா愀㪬 ஆ幵மிக எ͛ண埁கைளேய அɰளி` த�வாr. உ埁களb


பராؐரம㪬, ந鹴$ண埁கɰ, த�ம சி�தைனகɰ ஆகியைவ ெவளி蚀பn㪬. அதிக㪬 ேபசாம煲 அைமதி கா`b
ெமௗன`தா煲 ந煲ல ெபயைர எn蚀 rகɰ. மனதளவி煲 $ழ蚀ப㪬 வ�தா愀㪬 கணபதியி幵 அ�ளா煲
䡘幵ேன鹴ற㪬 உ͛n.

ஆேராؐகிய㪬: $� பகவா幵 9-煲 சiசாி`b ராசிைய 5-ஆ㪬 பாrைவயாக蚀 பாr蚀பதா煲 ஆேராؐகிய㪬


சீராக இ�ؐ$㪬. ந煲ல 䘀`bணrkசி䣧ட㝧㪬 䘀திய ெத㪬䘀ட㝧㪬 காண蚀பn㫠r கɰ. கட�த கால`தி煲
இ��த ேநா* ெநா̾கɰ தட㪬 ெதாியாம煲 மைற䣧㪬. நிைனவா鹴ற愀㪬 மன` ெதளி 㪬 ெப鹴⹯
ஆؐக蚀 rவமான பணிகளி煲 ஊؐகமாகk ெசய煲 பnவத鹴$ $�வி幵 சiசார㪬 ந煲ல பலைன` த�㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: பதவிகைள蚀 ெப⹯வத鹴$蚀 பல�㪬 தானாக 䡘幵வ�b உதவிகைளk ெச*வாrகɰ.


எனேவ இ蚀ேபாb 䘀திய பதவிகைள䣧㪬 ெபா⹯蚀䘀கைள䣧㪬 ெபறؐ ̾ய ேநர㪬. அரசிய煲 வ㛾டார`தி煲
மிக蚀 ெபாிய அளவி煲 ெச煲வாؐைக蚀 ெபறலா㪬. மி$�த மதி蚀䘀㪬 மாியாைத䣧㪬 கிைடؐ$㪬. ேம̐ட`
தைலவrகɰ உ埁கwؐ$蚀 ெபா⹯蚀䘀 கைளؐ ெகாn蚀பாrகɰ. ேதrத̐煲 ேபா㛾̾யிnபவrகɰ எளிதாக
ெவ鹴றி ெபறலா㪬. அரசிய煲 எதிாிகw㪬 㐘∣kசி ெச*பவrகw㪬 இ蚀ேபாb 㫠∣kசி அைடவாrகɰ.
அரசிய煲 ந͛பrகɰ உ埁கwؐ$ பؐகபலமாக இ�蚀பாrகɰ.

ெதாழிலாளrகwؐ$: ⨀ய ேவைலவா*蚀ேபாn 䘀திய ேவைலவா*蚀ைப䣧㪬 ெபறலா㪬. பணிகளி煲


இbவைர இ��b வ�த கnைமயான நிைல மா⹯㪬. இனிேம煲 கnைமயான ேவைலகைளk
ெச*வத鹴$ؐ ட உட煲 ஆேராؐகிய㪬 ஒ`b ைழؐ$㪬. உ埁கɰ ேவைலயி幵 திறைமைய蚀 பாr`b
䡘தலாளி, உயr அதிகாாிகɰ உ埁கைள蚀 பாரா㛾nவாrகɰ. உ埁கwட幵 பணி䘀ாி䣧㪬 ெதாழிலாளrகɰ
ஒ`bைழ蚀பாrகɰ. ஒ� சில�ؐ$ ⨀யமாக` ெதாழி煲 ெதாட埁$㪬 வா*蚀䘀㪬 வசதி䣧㪬 ஏ鹴பn㪬. ேம愀㪬
ெநn நா㛾களாக நிைறேவறாத காாிய埁கைள䣧㪬 இ蚀ேபாb நிைறேவ鹴றிؐ ெகாɰளலா㪬.

வியாபாாிகwؐ$: $� பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ அ㝧 லமாகk சiசாி蚀பதா煲 ெதாழி煲


䡘幵ேன鹴ற`ைத䣧㪬 வியாபார`தி煲 ெபாிய அளவிலான ெபா�ளாதார லாப埁 கைள䣧㪬 ெப⹯㫠rகɰ.
ச䡘தாய`தி煲 ெபாிய மனிதrகளி幵 ந㛾䘀㪬 மதி蚀䘀㪬 மாியாைத䣧㪬 ெப⹯㫠rகɰ. ஒ� சிலr வியாபார㪬
ெதாடrபாக கட煲 கட�b ெவளிநாn ெச煲愀㪬 ேயாக䡘㪬 உ͛n.
உ`திேயாக°தrகwؐ$: ந煲ல ெபய�㪬 பதவி உயr 㪬 கிைடؐ$㪬. ெச*யؐ ̾ய காாிய埁களி煲
உ埁கwைடய 䘀`தி சாbாிய㪬 ெவளி蚀பn㪬. ெச煲வாؐ$, ெசா煲வாؐ$, ெகௗரவ ேம幵ைம உ͛டா$㪬.
உட幵 பணி䘀ாிபவrகேளாn㪬 ேமலதிகாாிகேளாn㪬 இ��b வ�த கnைமயான நிைல மா⹯㪬. 䘀திய
ெபா⹯蚀䘀கைள ஏ鹴க ேவ͛̾யb வ�㪬. இbவைர ெவ⹯蚀பாக இ��த அ愀வலக ேவைலகɰ யா 㪬
இனிேம煲 மனதி鹴$ ஒ�வித உ鹴சாக`ைத䣧㪬 ேவக`ைத䣧㪬 ஏ鹴பn`b㪬. ஆனா愀㪬 அ愀வலக
விஷயமாக அ̾ؐக̾ ெவளி릹r பயண埁கw㪬 ஏ鹴பn㪬. அb 㪬 ந幵ைமؐேக.

மாணவrகwؐ$: ராசியி煲 ேகb இ�蚀பதா愀㪬 ேகbைவ சனி பகவா幵 பாr蚀பதா愀㪬 க煲வியி煲 சில
தnமா鹴ற埁கɰ வரலா㪬. எனி㝧㪬 கவைல ெகாɰள` ேதைவயி煲ைல. $� பகவானி幵 பாrைவ பல`தா煲
க煲வியி煲 䡘幵ேன鹴ற埁கɰ உ͛n. 䘀திய ந͛பrகɰ இைணவாrகɰ. க煲வி ெதாடrபாக ெவளிநா㛾n蚀
பயண埁கɰ ைக ̾ வ�㪬. இbவைர ேவைல வா*蚀䘀 இ煲லாதவrகɰ இனி ேவைல வா*蚀䘀
ெப⹯வாrகɰ. இbவைர க煲வியி煲 $ைறவான மதி蚀ெப͛ எn`தவrகɰ இனிேம煲 nதலான
மதி蚀ெப͛கைள蚀 ெப⹯வாrகɰ. க煲வி- ேகɰவிகளி煲 சிற�b விள埁$வாrகɰ. ஆசிாியrகளி幵
பாரா㛾nதைல䣧㪬 அ幵ைப䣧㪬 ெப⹯வாrகɰ. தைட蚀ப㛾ட க煲வி ெதாட�㪬; ெவ鹴றி䣧͛n.

ெப͛கwؐ$: ஆலய வழிபாn அதிகமா$㪬. மன㪬ேபா煲 மா埁க煲ய㪬 அைம�b 䘀திய $n㪬ப உற கɰ


ஏ鹴பn㪬 கால㪬. ப̾`த க煲விؐ$ ஏ鹴ற உ`திேயாக㪬 கிைடؐ$㪬. ராசிؐ$ 7-煲 உɰள ரா$வா煲 கணவ幵-
மைனவி உற சீரா$㪬. 4-煲 உɰள சனி பகவானா煲 㫠n, வாகன㪬 வா埁$㪬 ேயாக䡘㪬 உ͛டா $㪬.
இ�த $�蚀 ெபயrkசி உ埁கwؐ$ ஒ� ெபா鹴காலமாகேவ அைம䣧㪬.

மி�கசீாிடந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அ�கி愀ɰள பிɰைளயாr ேகாவி愀ؐ$ வியாழؐகிழைம ேதா⹯㪬 ெச幵⹯ ேத埁கா* எ͛ெணயி煲 தீப㪬


ஏ鹴றி வ�வb உ`தம㪬.

தி�வாதிைரந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அ�கி愀ɰள ெப�மாɰ ஆலய`தி鹴$k ெச幵⹯ ஆiசேநய ⨀வாமிؐ$ 䘀த幵கிழைமேதா⹯㪬 ெவ͛ெண*


சா鹴றி வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.

䘀னr சந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற வியாழؐகிழைம அ幵⹯ $� பகவா㝧ؐ$ அபிேஷக㪬, அrkசைன ெச*b,


ெகா͛ைடؐகடைல ⨀͛ட煲 தான㪬 ெச*b வ�வb உ`தம㪬.
கடக㪬
(䘀னr ச㪬 4-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, ச㪬, ஆயி煲ய㪬 䡘̾ய)

ம鹴றவrகwؐகாக கைர�b உ�$㪬 உɰள埁ெகா͛n, உைழ蚀ேப உயrைவ` த�㪬- சி�தைன`


ெதளிைவ` த�㪬 எ幵ற த`bவ சி�தைன வழி நடؐ$㪬 கடக ராசி ேநயr கwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 6, 9-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 7-ஆ㪬 இட`தி煲
சiசாி`b ஏேதா சில ந煲ல பல幵கைள` த�தா愀㪬 இைடயிைடேய நீச蚀 பாrைவயா煲 சில தீய
பல幵கைள䣧㪬 ெச*b வ�தாr எ幵பb உ͛ைம.

இனி அவr 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 8-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬 ெச*ய உɰளாr.

இ�த சiசார நிைல த埁கwؐ$ ந幵ைமகɰ ெச*யؐ ̾ய நிைலயி煲 இ煲ைல. இ��தா愀㪬 இ�த
காலக㛾ட`தி煲 உ埁கwؐ$ இbவைர நட�b வ�த ஏழைரk சனியி幵 தாؐக㪬 䡘̾�bவி㛾டb. ேம愀㪬
உ埁கɰ ராசியி愀㪬 7-ஆ㪬 இட`தி愀㪬 பயண㪬 ெச*b வ�த ரா$- ேகbؐகɰ இனிேம煲 6, 12-ஆ㪬
இட埁கwؐ$k ெச幵⹯வி㛾டாrகɰ. அதனா煲 $� பகவானி幵 இ�த சiசார நிைல அ긙வளவாக
பாதிؐகாb எ幵⹯ உ⹯தியாக ந㪬பலா㪬.

ராசிؐ$ 3-ஆ㪬 இட`b சனி பகவானி幵 சiசார நிைல உ埁கwؐ$ மன உ⹯திைய` த�㪬. 12-煲 உɰள

ேகb பகவானி幵 நிைலயா煲 ஆ幵மிக பல㪬 அதிகாி`b ந幵ைமைய` த�㪬. 6-煲 உɰள ரா$ பகவானா煲

எதிாிகɰ ெதா煲ைல நீ埁$㪬. கட幵 ெதா煲ைலகɰ அழி䣧㪬. ேநா* ெநா̾கɰ, உபாைதகɰ நீ埁கி ⨀க㪬
உ͛டா$㪬.

இனி $� பகவானா煲 ஏ鹴பn㪬 ந煲ல பல幵கைள䣧㪬 தீய பல幵கைள䣧㪬 கா͛ேபா㪬.

8-煲 உɰள $� பகவானா煲 மனதி煲 கவைலகɰ ேதா幵றி மைற䣧㪬. ம�`bவk ெசல கɰ உ埁கwؐ$
ஒ� 䘀திய அ㝧பவ`ைத䣧㪬 மனதி煲 ைதாிய`ைத䣧㪬 ஏ鹴பn`b㪬.

வியாபார`தி煲 ம�தமான 㐘∣நிைல வ�தா愀㪬 䘀திய ெதாழி煲 சி�தைனகɰ ேமேலா埁$㪬. வ�மான㪬


$ைற�தா愀㪬 䘀திய ந͛பrகளி幵 ல㪬 கட幵 ெப鹴⹯ மன நிைற காண வழி உ͛n.

சில�ؐ$ பயணk ெசல கɰ அதிகமானா愀㪬 ெதாழி煲 ாீதியான- வியாபார ாீதியான 䡘幵ேன鹴ற`bؐ$


வழி வ$ؐ$㪬. சில�ؐ$ ேகாr㛾 ேக° எ幵⹯ வ�தா愀㪬 சனி பகவானி幵 ைதாிய`தா煲 ெவ鹴றி ெப⹯㪬
வா*蚀䘀 உ͛n.

ெகாnؐக煲- வா埁க̐煲 கவன㪬 ேதைவ. உட煲 நல`தி愀㪬 nத煲 கவன㪬 ேதைவ. சில�ؐ$` ெதாழி煲
ெதாடrபாக ர ேதச蚀 பயண埁கைள ேம鹴ெகாɰw㪬 வா*蚀䘀 உ͛n.

பண விரய㪬 ஏ鹴ப㛾டா愀㪬 அb 㪬 ⨀பk ெசலவாகேவ மாறிவிn㪬. எதிாிகளி幵 ெதா煲ைல அதிகமாகி,


அவrகளாேலேய உ埁கwؐ$ ந幵ைமகw㪬 ஏ鹴பட வா*蚀䘀 உ͛n. தக蚀பனாr வழியி煲 சில க�`b
ேவ⹯பாnகw㪬 பைகைம䣧㪬 ஏ鹴ப㛾n, 䡘̾வி煲 ஒ鹴⹯ைம வள�㪬.

வாகன埁களி煲 ெச煲愀㪬ேபாb கவன㪬 ேதைவ. ெவளி릹r பயண`தி幵ேபாb அறி䡘க㪬 இ煲லாத


நபrகளிட㪬 ேபk⨀ ெகாnؐக ேவ͛டா㪬.

ச㪬பா`திய`ைத蚀 ெபா⹯`b சிலr $n㪬ப`ைத வி㛾n蚀 பிாி�b ெவளி릹r, ெவளிநாn ெச煲ல ேநரலா㪬.
ேவைல蚀 பw அதிகமா$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n.

ஆேராؐகிய㪬: உ埁கɰ ராசிؐ$ 8-煲 $� பகவா幵 சiசார㪬 ெச*வதா煲 அைலkச愀㪬 திாிkச愀㪬


அதிகமா$㪬. உட煲 நல`தி煲 மி$�த கவன㪬 ேதைவ. அ긙வ蚀ேபாb ேநா* உபாைதகɰ வ�b வில$㪬.
இ��தா愀㪬 3-ஆ㪬 இட`b சனி பகவா幵 䡘ர㛾n ைதாிய`ைத` த�வாr. பயண埁களி幵 ேபாb㪬
பணியி幵ேபாb㪬 கவன㪬 ேதைவ. 䘀திய இட埁 கwؐ$k ெச煲愀㪬ேபாb㪬 அ㝧பவ㪬 இ煲லாத
ேவைலகளி煲 ஈnபn㪬ேபாb㪬 மி$�த கவன㪬 ேதைவ. த埁களி幵 $ழ�ைதk ெச煲வ埁கwؐ$ ேநா*
ெநா̾கɰ வ�b வில$㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: "இ幵ைம எ㛾̾னி煲 வா̐ ப㛾டமிழ�b ேபா$㪬ப̾ ஆனb㪬' எ幵பb பாட煲.


பல䡘㪬 பராؐகிர䡘㪬 䘀`திசா̐`தன䡘㪬 ெகா͛ட வா̐ؐேக அ�த கதிெய幵றா煲 சமா幵ய蚀ப㛾ட நமؐ$
எ蚀ப̾ இ�ؐ$ேமா? ஆகேவ உ埁கɰ அரசிய煲 ந͛பrகளிட䡘㪬 எதிrக㛾சி蚀 பிர䡘கrகளிட䡘㪬
கவனமாக蚀 ேபசி蚀 பழகி வா�埁கɰ. எkசாிؐைகயாக இ��b ெகாɰw埁கɰ. பதவியி煲 இ�蚀பவr கɰ
த埁கɰ உதவியாளrகளிட㪬 கவனமாக இ�ؐக ேவ͛n㪬. $�பகவாைன 䡘ைறயாக வழிப㛾டா煲 $鹴ற㪬
எ煲லா㪬 தீr�b $ைறவி煲லாத வா∣ வாழலா㪬.

ெதாழிலாளrகwؐ$: அைலkச煲 அதிகமா$㪬. ேவைல蚀 பw அதிகமா$㪬. ேம愀㪬 ஆப`தான


இய�திர埁களி煲 பணி䘀ாிபவrகɰ மிக 㪬 கவன䡘ட幵 பணியா鹴ற ேவ͛n㪬. உட煲 ஆேராؐகிய`தி煲
கவன㪬 ேதைவ. ேதைவயான ேநர` தி煲 ேதைவயான பண㪬 வராb. எ긙வள தா幵 க ட蚀ப㛾n ேவைல
பாr`தா愀㪬 䡘தலாளியிட㪬 ந煲ல ெபயr எnؐக 䡘̾யாb.

வியாபாாிகwؐ$: அ㛾டம $� எ幵பதா煲 தி㛾ட㪬 ேபாடாம煲 எ�த ஒ� ெதாழி̐愀㪬 வியாபார`தி愀㪬


ெசய煲 படؐ டாb. ேம愀㪬 ேபா㛾̾, ெபாறாைம அதிகாிؐ$㪬. 䘀திய ெதாழி煲 ெதாட埁$ேவாr,
வியாபார㪬 ெச*ேவாr மிக 㪬 கவன䡘ட幵 ெசய煲பட ேவ͛̾ய ேநர㪬. மிக蚀ெபாிய ெதாைகைய
வியாபார`தி煲 இ蚀ேபாb 䡘த n ெச*ய ேவ͛டா㪬. வியாபார`தி煲 அளவான லாபேம வர வா*蚀䘀
உ͛n.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: $� பகவா幵 8-ஆ㪬 இட`தி煲 சiசாி`தா愀㪬, அர⨀` தர蚀பி̐��b கிைடؐக


ேவ͛̾ய உதவி` ெதாைககɰ த鹴ேபாb வ�b ேச�㪬. உ`திேயாக ாீதியாக இடமா鹴ற`திைனk
ச�திؐ$㪬 உ埁கwؐ$ ந幵ைமேய ஏ鹴பn㪬. எ煲லா㪬 䡘pைமயாக இ��தா愀㪬 ஏேதா ஒ� $ைற
இ�蚀பதாக` ேதா幵⹯㪬. சக அதிகாாிகwட㝧㪬 உட幵 பணி 䘀ாிபவrகwட㝧㪬 இணؐகமாகk ெச煲வb
நல㪬. 㫠͛ வாؐ$ வாத㪬 ேவ͛டா㪬. சில�ؐ$ உ`திேயாக`தி幵 ெபா�㛾n ேதைவ இ煲லாத
இடமா鹴ற㪬 வர வா*蚀䘀 உ͛n.

மாணவrகwؐ$: ப̾蚀பி煲 䡘p கவன㪬 ெச愀`த ேவ͛̾ய ேநர㪬 இb. இ��தா愀㪬 வாؐ$ °தான`ைத
$� பகவா幵 பாr蚀பதா煲 ேசாதைனகɰ நீ埁$㪬. மனதி煲 ஒ�வித ம�தநிைல வ�b வில$㪬. உட煲
நிைலயி煲 ஒ� சில உப`திரவ埁கɰ வ�b வில$㪬. உட鹴பயி鹴சி, விைளயா㛾n களி煲 ஈnபn㪬
மாணவrகɰ மிக 㪬 கவனமாகk ெசய煲பட ேவ͛n㪬.

ெப͛கwؐ$: ராசிؐ$ 12-煲 உɰள ேகb பகவானா愀㪬 ராசிؐ$ 8-煲 உɰள $� பகவானா愀㪬

உ埁கwؐ$ nதலான பؐதி சி�தைனகɰ , விரத அ㝧சாி蚀䘀 䡘ைறகɰ, ஆ幵மிக எ͛ண埁கɰ


அதிகமா$㪬. க㛾nؐகட埁காத ெசலவின埁கɰ வ�தா愀㪬 பண` த㛾n蚀பாn வராb. க煲வியி煲 தைட
வ�b வில$㪬. மி லாப㪬, ஆபரணk ேசrؐைக, 䘀திய bணிமணிகɰ, 㫠n வா埁$㪬 ேயாக㪬 உ͛n.
$�蚀 ெபயrkசியா煲 நீ埁கɰ 䘀͛ணிய`ைத` ேத̾ؐ ெகாɰw㪬 கால㪬 இb.
䘀னr ச ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

䘀னr ச㪬 $�வி幵 ந㛾ச`திர㪬. $�பகவாேன ராசிؐ$ 8-煲 நி鹴பb ந煲லத煲ல. மாத㪬ேதா⹯㪬 பிரேதாஷ

ேவைளயி煲 சிவாலய வழிபா㛾̾煲 கல�b ெகா͛n, வி தி அபிேஷக` தி鹴$ வி தி தான㪬 ெகாn蚀பb


நல㪬.

ச ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

உட煲 ஊன䡘鹴றவrகɰ, வயb 䡘திr�தவrகwؐ$ மாத㪬 ஒ�䡘ைற மiசɰ நிற ஆைட தான㪬 ெச*b
வ�தா煲 $� பகவானி幵 அ�ைள蚀 ெபறலா㪬.

ஆயி煲ய ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

ஆயி煲ய㪬 䘀தனி幵 ந㛾ச`திர㪬. $�பகவா㝧㪬 䘀த幵 பகவா㝧㪬 மைற䡘க எதிாிகɰ. அ̾ؐக̾ பனி蚀ேபாr
நட`b பவrகɰ. பிரேதாஷ㪬 நடؐ$㪬 ேவைளயி煲 உw�b㪬 ெவ煲ல䡘㪬 தான㪬 ெச*b
ந�திெய㪬ெப�மானி幵 தி�வ�ɰ ெப鹴⹯, $� பகவா幵 அ�ளா煲 $ைறவி煲லாம煲 வாழலா㪬.
சி㪬ம㪬
(மக㪬, ர㪬, உ`திர㪬 1-ஆ㪬 பாத㪬 䡘̾ய)

அiசா ெநiச䡘㪬 திட䡘㪬 㫠ர䡘㪬 தீர䡘㪬 䡘幵 ேகாப䡘㪬 ைதாிய䡘㪬 ெகா͛n, எதி愀㪬 எ埁$㪬
எ蚀ேபாb㪬 䡘幵னணி யி煲 நி鹴க ேவ͛n㪬 எ幵ற எ͛ண䡘㪬 ெகா͛n அ�த எ͛ண`ைதk ெசயலாؐகிؐ
கா㛾n㪬 சி㪬ம ராசி அ幵பr கwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 5, 8-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 6-ஆ㪬 இடமான
மகர ராசியி煲 நீச நிைலயி煲 இ��b பலவிதமான ெதா煲ைலகைள䣧㪬 䡘幵ேன鹴ற` தைடகைள䣧㪬
䡘㛾nؐக㛾ைடகைள䣧㪬 ேபா㛾n வ�தாr.

இனி வ�கிற 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 7-ஆ㪬 இட`தி煲 ந煲ல நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*b,
உ埁கwؐ$ சில பல ந幵ைமயான காாிய埁கைளk ெச*ய இ�ؐகிறாr.

ஏழைரkசனி இ�ؐகிறாேர எ幵⹯ நீ埁கɰ ேக㛾கலா㪬. ெஜ幵மkசனிைய விடவா பாதkசனி தீைமகைளk


ெச*b விட蚀 ேபாகிறb! ேம愀㪬 சனிபகவா幵 ஐ�b மாத கால㪬 வؐர நிைலயி煲 தீைம ெச*ய மா㛾டாr.

$� பகவானி幵 ந煲ல ேகா㛾சார பல幵 5-ஆ㪬 இட`தி鹴$ வர蚀ேபா$㪬 ேகbவி幵 தீய பல幵கைளؐ ட
ெசய煲 இழؐகk ெச*bவிn㪬. ஆகேவ கவைல蚀பட ேவ͛̾யதி煲ைல. இனி வர蚀ேபா$㪬 பல幵கைள蚀
பாr蚀ேபா㪬.

$n㪬ப`தி煲 அைமதி நில 㪬. $n㪬ப`தாr ஒ鹴⹯ைம 䣧ட㝧㪬 மன மகி∣kசி䣧ட㝧㪬 இ�蚀பாrகɰ.


வி��b, ேகளிؐைககளி煲 கல�b ெகாɰw㪬 வா*蚀䘀 கிைடؐ$㪬. ⨀鹴⹯லா蚀 பயண埁களி煲 கல�b
ெகாɰw㪬 வா*蚀䘀 உ͛டா $㪬. உ͛ண 㪬 உற埁க 㪬 ஓ* எnؐக 㪬 தைட வராb
. ஆைட,

ஆபரணk ேசrؐைக, வாகனk ேசrؐைக䣧㪬 ஏ鹴பn㪬.


வாr`ைதகளி煲 இனிைம䣧㪬 ெசய煲பாnகளி煲 䘀`திசா̐` தன䡘㪬 இ�ؐ$㪬. ெப͛களா煲 உதவி䣧㪬
ந幵ைமகw㪬 கிைடؐ$㪬. ேவைல வா*蚀䘀 கிைடؐக, க煲வியி煲 ந煲ல 䡘幵ேன鹴ற㪬 அைடய இb
சாியான ச�தr蚀ப㪬.

நீ͛ட நா㛾களாக இ��b வ�த ேநா* ெநா̾ உபாைதகɰ நீ埁கி விn㪬 ேநர㪬 இb. rவ 䘀͛ணிய
ெசா`bகɰ ைகؐ$ வ�b ேச�㪬. நீ͛ட நா㛾கɰ நி愀ைவயி煲 உɰள வழؐ$கɰ உ埁கwؐ$ சாதகமாக
தீr蚀䘀 வ�b ெவ鹴றி ெப⹯㪬 கால㪬 இb.

தா*வழி உறவினrகளி幵 உதவிகɰ கிைடؐ$㪬. 㫠n, மைன வா埁$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. த�ைத
நலமைடவாr. ெச*䣧㪬 ெதாழி̐煲 ேம幵ைம உ͛n.

ஆேராؐகிய㪬: ராசிைய $� பாr蚀பதா煲 இbவைர இ��b வ�த ேநா* ெநா̾கɰ தீ�㪬. அ긙வ긙ேபாb
இ��b வ�த ஆேராؐகிய $ைற 㪬 அெசௗகாிய䡘㪬 இனிேம煲 மைற�b விn㪬. $�வி幵 பாrைவயா煲
நல㪬 பல ெப⹯㫠rகɰ. இனி ேம煲 மனதி鹴$ உ鹴சாக㪬 $̾ெகாɰw㪬. ெத㪬䘀 பிறؐ$㪬. ஊؐக䡘㪬
ஆؐக䡘㪬 உ埁கைள` ேத̾ வ�㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: ெதா͛டrகɰ ம`தியி煲 ெச煲வாؐ $㪬 அரசிய煲 வ㛾டார埁களி煲 அேமாக


வரேவ鹴䘀㪬 கிைடؐ $㪬. 䘀திய பதவிகɰ தானாகேவ ேத̾வ�㪬. எதிாிகɰ ந͛பr கɰ ஆவாrகɰ. பண㪬,
பதவிைய蚀 ெப鹴⹯ எ蚀ேபாb㪬 ந͛பrகɰ 㐘ழ வல㪬 வ�㫠rகɰ. இbவைர ெச*ய 䡘̾யாb என
நிைன`த காாிய埁கைளk ெசய煲பn`b㫠rகɰ. ெகாn`த வாؐ$⹯திகைள䣧㪬 $ைற�த கால`தி鹴$ɰ
நிைறேவ鹴⹯㫠r கɰ. ஆகேவ இ�த $�蚀ெபயrkசி உ埁கwؐ$ வளrkசிைய ம㛾nம煲லாb மؐகளி幵
எpkசி மிؐக 䘀க∣kசிகைள䣧㪬 ெப鹴⹯` த�㪬ப̾யாக அைமயலா㪬.

ெதாழிலாளrகwؐ$: க̾னமான ேவைல蚀 பw இனிேம煲 $ைற䣧㪬. மனதி煲 ைதாிய䡘㪬 உட̐煲


வ愀 㪬 பؐகபலமாக இ�ؐ$㪬. கட�த கால`தி煲 சக ெதாழிலாளrகɰ உ埁கwؐ$ எதிராகk ெசய煲ப㛾n
பலவித b幵ப埁கைளؐ ெகாn`தி�蚀 பாrகɰ. இ蚀ேபாb ேதாழrகளாக மாறி ேதாɰ ெகாn`b` bைண
நி鹴பாrகɰ. ேமலதிகாாி அ煲லb உ埁கwைடய 䡘தலாளி இ蚀ேபாb மி$�த மதி蚀䘀 மாியாைதேயாn
உயr�த ெபா⹯蚀䘀கைள உ埁களிட㪬 ஒ蚀பைட蚀பாrகɰ. இb ஒ� ெபா鹴கால`ைத` த�㪬 $�蚀
ெபயrkசி.

வியாபாாிகwؐ$: வியாபார`தி煲 இ蚀ேபாb கnைமயான ேபா㛾̾கைளk சமாளிؐக ேவ͛̾ வரலா㪬.


இbவைர ெதாழி煲 இ煲லாதவrகwؐ$ இ蚀ேபாb 䘀திய ெதாழி煲, வியாபார㪬 ெதாட埁$வத鹴$ ஏ鹴ற
கால㪬. மைனவி வழியிேலா அ煲லb ந͛பrகɰ லமாகேவா உதவிகைள蚀 ெப鹴⹯ ெதாழி煲 ெதாட埁$㪬
வா*蚀䘀 ஏ鹴பn㪬. ெவளி릹r, ெவளி நா㛾n வியாபார` ெதாடr䘀 அதிகமா$㪬. ெதாழி煲, வியாபார㪬
லாபகரமாக இ�ؐ$㪬. ெகாnؐக煲 - வா埁க煲 சிற蚀பாக இ�ؐ$㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: உ`திேயாக`தி煲 நீ埁கɰ ேக㛾ட ஊ�ؐ$ மா⹯த煲 வ�㪬 கால㪬. ஊதிய உயr
கிைடؐ$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. ேகb பகவானா煲 ேவ͛டாத ந͛பrகைள அைடயாள㪬 க͛n
ெகாɰ㫠rகɰ. உ埁கwؐ$ எ�த பாதி蚀䘀㪬 வராம煲 ேகb பகவா幵 கா`bؐ ெகாɰவாr. உ埁கɰ
ெசா煲வாؐ$கɰ ெச煲வாؐ$ ெப⹯㪬 கால㪬.

ெதாழி煲 ாீதியாக, 䘀திய ப埁$தாரrகளி幵 㛾n நடவ̾ؐைக உ埁கwؐ$ ந幵ைமைய` த�㪬.


இؐக㛾டான 㐘∣நிைலயி煲 ந煲ல ந͛பrகளி幵 ெதாடrபினா煲 மன அைமதி கா͛ r கɰ. தன லாப㪬
ெப⹯வேதாn வாகன ேயாக䡘㪬 ெபறؐ ̾ய 㐘∣நிைல உ�வா$㪬.

மாணவrகwؐ$: க煲வி- ேகɰவிகளி煲 இbவைர இ��b வ�த ம�த நிைல மா⹯㪬. ஞாபக சؐதி ெப�$㪬.
உ埁கɰ ஆசிாியrகளிட㪬 ந煲ல ெபயr எnؐ$㪬 கால㪬 இb. இbவைர ேதrவி煲 ேதா煲வி
அைட�தி��தா愀㪬 ெவ鹴றி காணؐ ̾ய ேநர㪬. ேவைல வா*蚀䘀 இ煲லாதவrகwؐ$ ேவைல வா*蚀䘀
கிைடؐ$㪬. சில�ؐ$ ெவளிநாn ெச煲愀㪬 வா*蚀䘀 ஏ鹴பn㪬. க煲வி ெதாடrபான பண உதவிகɰ ேக㛾ட
இட`தி煲 கிைடؐ$㪬.

ெப͛கwؐ$: நீ͛ட நா㛾களாக` தி�மண` தைட உɰளவrகwؐ$ ந煲ல 䡘ைறயி煲 தி�மண㪬


நடؐ$㪬. $ழ�ைத பாؐகிய㪬 இ煲லாதவrகwؐ$ 䘀`திர பாؐகிய㪬 உ͛டா$㪬 ேநர㪬. ஆைட, ஆபரணk

ேசrؐைக ஏ鹴பn㪬. 㫠㛾̾煲 ம埁கள ஓைச ேக㛾$㪬 ேநர㪬 இb. ெத*வ உதவி, ெத*வ தாிசன㪬, ஆ幵மிக蚀

பயண㪬 ெச煲愀த煲 ேபா幵ற இனிய அ㝧பவ埁கɰ கிைடؐ$㪬. ெபாிேயாrகɰ, ஞானிகɰ தாிசன㪬


கிைடؐ$㪬. r㫠க 䘀͛ணிய ெசா`bகளி煲 உ埁கwؐ$ ப埁$ உ͛n. கணவ幵- மைனவி உற சீரா$㪬.
ஒ�வைரெயா�வr 䘀ாி�b ெகா͛n மகி∣kசியாக வாp㪬 கால㪬 இb.

மக ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

இ�த $�蚀ெபயrkசி rவ 䘀͛ணிய லாப`ைத` த�㪬. மாத㪬 ஒ�䡘ைற கணபதிؐ$ அ⹯க㪬䘀煲 மாைல
சா鹴றி, ெகா͛ைடؐகடைல நிேவதன㪬 ெச*b வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.

ர ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
ர㪬 அ⨀ர $�வி幵 ந㛾ச`திர㪬. இ�த $�蚀ெபயrkசி ெப͛களி幵 உதவியா煲 ந幵ைமகɰ வ�㪬 கால㪬.
அர⨀㪬 ேவ㪬䘀㪬 உɰள கணபதிையk ⨀鹴றி வண埁கி, மர`ைதk ⨀鹴றி க鹴க͛n ேபா㛾n வ�வb
உ`தம㪬.

உ`திர ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

சிவ幵 ஆலய`தி煲 உɰள $� பகவா㝧ؐ$ மாத㪬 ஒ�䡘ைற அபிேஷக㪬, அrkசைன ெச*b, $�


பகவா㝧ؐ$ மiசɰ ஆைட அணிவி`b வ�வb உ`தம㪬
க幵னி
(உ`திர㪬 2-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, ஹ°த㪬, சி`திைர 2-ஆ㪬 பாத㪬
䡘̾ய)

䘀`திؐ rைமைய ஆ䣧த மாக蚀 பய幵பn`தி, ஆؐக` ெதாழி̐煲 ஈnப㛾n, அதr ம`ைத அழி`b,
அழிவி煲லாத ெச煲வ㪬 பல ெப鹴⹯ அதிபதி ேபால வாழ நிைனؐ$㪬 க幵னி ராசி ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 4, 7-ஆ㪬 இட`தி鹴$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 5-ஆ㪬 இடமான மகர

ராசியி煲 நீச நிைலயி煲 இ��b, எதிrபாr`த ந幵ைமகɰ எைத䣧㪬 வ̐ைமயாகk ெச*ய இயலாம煲
ேபா*வி㛾டாr. இனி வ�கிற 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 6-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬
ெச*ய உɰளாr.

ேஜாதிட சா°திர`தி幵 அ̾蚀பைடயி煲 இ�த சiசார㪬 உ埁கwؐ$ அ긙வள சிற蚀பானb அ煲ல. இ�த
நிைலயி煲 ெஜ幵மk சனி ேவ⹯ உ埁கwؐ$ எதிராக இ�ؐகிறb. ரா$- ேகb ெபயrkசி䣧㪬 ெசா煲愀㪬ப̾
அ긙வள சிற蚀பாக இ煲ைல.

இ�蚀பி㝧㪬 கவைல蚀பட ேவ͛டா㪬. 6-ஆ㪬 இட`தி煲 உɰள $� பகவா幵 தனb 5, 7, 9-ஆ㪬

பாrைவகளா煲 10, 12, 2-ஆ㪬 இட埁கைள蚀 பாr蚀பதா煲, ெதாழி̐煲 கnைமயான சாி கைள ஏ鹴பn`த
மா㛾டாr. ேதைவயான ேநர`தி鹴$ க ட`ைதؐ ெகாn`தாவb ேதைவயான பண`ைத䣧㪬 ெகாn蚀பாr.

வ⹯ைமயி愀㪬 ெச㪬ைமயாக வா∣�த தமி∣蚀 䘀லவrகைள蚀 ேபால வாr`ைதகளி煲 ெகௗரவ䡘㪬 மன


நி㪬மதி䣧㪬 அைமதி䣧㪬 அ幵பான ேபk⨀㪬 ெவளி蚀பn㪬.

$n㪬ப`தி煲 உɰளவrகɰ உ埁கwைடய 㐘∣நிைலைய蚀 䘀ாி�b ெகா͛n அத鹴$` த$�தவா⹯ நட�b


ெகாɰவாrகɰ.
இ�蚀பி㝧㪬 䡘幵ெனkசாிؐைகேயாn நட�b ெகாɰள, வர蚀ேபா$㪬 பிரkசிைனகɰதா幵 எ幵ன
எ幵பைத` ெதாி�b ைவ`bؐ ெகாɰவb ந煲லb அ煲லவா? அைத䣧㪬தா幵 பாr蚀ேபாேம!

மனதி煲 கலؐக㪬 உ͛டா$㪬; பரவாயி煲ைல. மன ைதாிய㪬 $ைற䣧㪬. ஆiேநயைர வழிபn埁கɰ; ெவ鹴றி


கிைடؐ$㪬.

யாைர蚀 பாr`தா愀㪬 அவrகwட幵 மன㪬 வி㛾n蚀 ேப⨀வb எ幵பb உ埁கwؐ$ மிக 㪬 ெவ⹯蚀பாக
இ�ؐ$㪬. ேபானா煲 ேபாக㛾n㪬... வார㪬 ஒ�䡘ைற ெமௗன விரத㪬 இ��b பா�埁கɰ. ச�ேதாஷ㪬
உ埁கwؐ$`தா幵.

ெபாpbேபாؐ$ அ㪬ச埁களி煲 நா㛾ட㪬 $ைற䣧㪬. அத鹴$蚀 பதிலாக ஆலய`தி鹴$k ெச煲愀埁கɰ; மன


அைமதி கிைடؐ$㪬.

தாயாாி幵 உட煲 நல㪬 பாதிؐ$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. தؐக ம�`bவைர அ கினா煲 பல幵 உ͛n .
வாகன埁களா煲 விரயk ெசல கɰ வ�㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. பயண埁களி煲 கவன㪬 ேதைவ.

சிலr ேதா㛾ட㪬, 㫠n, வய煲 ேபா幵றவ鹴ைற அட$ ைவؐகேவா வி鹴கேவா ேவ͛̾ய 㐘∣நிைல வரலா㪬.
ேபானா煲 ேபாக㛾n㪬... 䘀தியதாக வா埁கிؐ ெகாɰளலா㪬. எதிாிகளி幵 ெதா煲ைல அதிகமா$㪬.
ஒb埁கிேய ெச煲வb ந煲லb. அ̾ؐக̾ உட煲 நல㪬 சீrெகட வா*蚀䘀 உɰளதா煲 உண 䡘ைறயி煲
பாbகா蚀பாக இ�蚀பb நல㪬.

ஆேராؐகிய㪬: "ச`திய மா䡘னி ஆறிேல இ�கா̐ேல தைல ͛டb㪬' எ幵பb ேஜாதிட蚀 பாட煲.
அ蚀ேப鹴ப㛾ட 䡘னிவ�ؐேக அ�த கதி எ幵றா煲 சமா幵ய蚀ப㛾ட மனிதr களாகிய நா㪬 எ㪬மா`திர㪬?

ஆைகயா煲 உட煲நிைலயி煲 அதிக கவன㪬 ெச愀`த ேவ͛̾ய ேநர㪬 இb. பயண埁களி幵 ேபாb㪬, 䘀திய
இட埁கɰ ம鹴⹯㪬 மைல ேபா幵ற இட埁 கwؐ$k ெச煲愀㪬ேபாb㪬 இய�திர埁களி煲 ஆப`ைத`
தரؐ ̾ய பணிகளி煲 ஈnபn㪬ேபாb㪬 மிக 㪬 எkசாிؐைக ேயாn㪬 ெபா⹯ைம䣧ட㝧㪬 ெசய煲பட
ேவ͛n㪬. இதனா煲 ேதைவயி煲லாத ம�`bவk ெசல கைள` தவிrؐகலா㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: ந͛பrகw㪬 எதிாிகளாக மா⹯㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. 䘀திய பதவிகைள蚀


ெப⹯வத鹴$ؐ கnைமயாக蚀 ேபாராட ேவ͛̾யb இ�ؐ$㪬. பதவியி煲 இ�蚀 பவrகwؐ$ ஒ�வித பய
உணr ஏ鹴பn㪬. ேம愀㪬 இ蚀ேபாb ெபா�ளாதார ாீதியாக கnைமயான ெந�ؐக̾கɰ ஏ鹴பn㪬 வா*蚀䘀
உ͛n. பதவியி煲 இ�蚀பவrகɰ க㪬பிமீb நட蚀பb ேபால எ�த ேநர䡘㪬 மிக 㪬 ஜாؐகிரைதயாக இ�ؐக
ேவ͛n㪬. ஆகேவ ⨀ய ஜாதக㪬 வ愀வி煲லாதவrகɰ ேதrத̐煲 ேபா㛾̾யிடாம煲 இ�蚀பb நல㪬.
ெதாழிலாளrகwؐ$: ேவைல蚀 பw அதிகமா$㪬. உைழ蚀பி幵 ஊதிய`ைத 䡘pைமயாக அ㝧பவிؐக
䡘̾யாb. சக ெதாழிலாளrகɰ பைகவrகளாக மா⹯வாrகɰ. க̾னமான ேவைலகளி煲 இ�蚀பவrகwؐ$
உட煲 நிைல ஒ`bைழؐகாb. பண` ேதைவؐகாக nதலாக ஓவr ைட㪬 ேவைல ெச*யؐ டாb. உட煲
நிைலயி煲 அதிக கவன㪬 ெச愀`த ேவ͛̾ய கால㪬. 䡘தலாளி உ埁களிட㪬 க̾னமாக நட�b
ெகாɰளலா㪬. அ㝧சாி`bk ெச煲ல 㪬.

வியாபாாிகwؐ$: வியாபார ாீதியாக சில 䡘டؐக埁கw㪬 ெந�ؐக̾கw㪬 வ�b வில$㪬. கட�த ஆ͛n
ெபா�ளாதார` தி煲 நிலவிய கnைமயான ப鹴றாؐ$ைற இ�த ஆ͛n $�蚀 ெபயrkசியா煲 வர வா*蚀䘀
இ煲ைல. ஒ� சில�ؐ$ அதிக அளவிலான கட幵 ⨀ைமகɰ வ�b வில$㪬. ேம愀㪬 வியாபார`தி煲
வி煲ல埁க㪬, விவகார㪬, வழؐ$கைளk ச�திؐக ேவ͛̾ வரலா㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: மிக蚀 ெபாிய மனிதrகைளؐ ட உ埁களb அறி ` திறனா煲 எளிைமயாக


ெவ鹴றி ெகாɰ㫠r கɰ. அர⨀ வ埁கிகளி煲 இ��b மிக蚀ெபாிய கட幵 ெதாைக ைய蚀 ெப鹴⹯ வா∣ؐைக`
தர`ைத உயr`திؐ ெகாɰ㫠rகɰ. $� பகவானி幵 தி�வ�ளா煲 அர⨀ அதிகாாிகளி幵 ஆதர இ�தؐ கால
க㛾ட`தி煲 அேமாகமாக இ�ؐ$㪬.

சrؐகைர ேநா* உɰளவrகɰ கவனமாக இ�蚀பb நல㪬. லாப㪬 காலதாமத㪬 ஆனா愀㪬 சாியாகؐ
கிைட`bவிn㪬.

மாணவrகwؐ$: ெஜ幵ம ராசியி煲 சனி பகவானி幵 சiசார நிைலயா煲 க煲வியி煲 ம�த நிைல வ�b
வில$㪬. ேயாகா, தியான蚀 பயி鹴சிகளி煲 ஈnபnவb ந煲லb. உட鹴 பயி鹴சி, விைளயா㛾nகளி煲 ஈnபn㪬
மாணவrகɰ கவன䡘ட幵 ஈnபnவb ந幵ைமைய` த�㪬. உட煲 நல`தி煲 கவன㪬 எn`bؐ ெகாɰள
ேவ͛n㪬. ெப鹴ேறாr ெசா煲வைதؐ ேக㛾nؐ கீ∣蚀ப̾ய ேவ͛n㪬.

ெப͛கwؐ$: ெஜ幵ம ராசியி煲 சனி பகவா㝧㪬 4-煲 ரா$ பகவா㝧㪬 6-煲 $� 㪬 10-煲 ேகb 㪬

சiசார㪬 ெச*வb அைலkசைலؐ ெகாnؐ$㪬. 10-煲 உɰள ேகb ேகாவி煲 ேகாவிலாக அைலய ைவ`b,
சாமிையؐ $㪬பிட ைவ`b ஞான`ைத த�வாr. அb 㪬 ஒ�வைகயான ேயாக㪬தாேன! இbவைர சாமி
இ煲ைல எ幵றவrகɰ இனிேம煲 அ̾ؐக̾ ேகாவி愀ؐ$蚀 ேபாவாrகɰ. ேஜாதிட`ைத ந㪬பாதவrகɰ
ேஜாதிட ஆரா*kசியி煲 ஈnபnவாrகɰ. தான தrம ெசய煲களி愀㪬 காாிய埁களி愀㪬 ஈnபnவாrகɰ. இ�த
$�蚀 ெபயrkசி ஆ幵மிக வழிகா㛾̾யாகேவ அைமகிறb.
உ`திர ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

தின䡘㪬 காைலயி煲 㐘ாிய நம°கார㪬 ெச*b வ�வb நல㪬 த�㪬. மாத㪬 ஒ�䡘ைற சிவெப�மா㝧ؐ$
வி煲வ இைல அrkசைன ெச*b வ�வb nத煲 ந幵ைமைய` த�㪬.

அ°த ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அ°த㪬 ச�திரனி幵 ந㛾ச`திர㪬. $�வி幵 சீடனான ச�திர幵 $�வி幵 சாப`தி鹴$ ஆளானவ幵. எனேவ
ெபௗrணமிேதா⹯㪬 தயிr சாத䡘㪬 ⨀͛ட愀㪬 தான㪬 ெச*வb நல㪬.

சி`திைர ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற 䡘�க蚀 ெப�மா㝧ؐ$ பiசாமிrத அபிேஷக`ைத த埁களா煲 இய幵ற அளவி煲


சிற蚀பாகk ெச*b வ�தா煲, உ幵னதமான வா∣ؐைகைய $�பகவானி幵 அ�ளா煲 ெபறலா㪬.
bலா㪬
(சி`திைர 3-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, ⨀வாதி, விசாக㪬 3-ஆ㪬 பாத㪬
䡘̾ய)

நீதி, ேநrைம தவறாம煲 வா∣�b உலக சாி`திர`தி煲 䡘`திைர பதிؐக` b̾ؐ$㪬 bலா㪬 ராசி
ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 3, 6-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைரயி煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 4-ஆ㪬 இடமான

மகர ராசி யி煲 உலா வ�b பல ெதா煲ைலகைள ஏ鹴பn`திؐ ெகா͛n இ��தாr. இனி 15-12-2009 䡘த煲
இவr உ埁கɰ ராசிؐ$ 5-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 வல㪬 வர இ�ؐகிறாr.

ேகா㛾சார ாீதியி煲 5-ஆ㪬 இட`தி鹴$ $� பகவா幵 வ�வb சிற蚀பானb எ幵⹯ ெசா煲ல蚀பnகிறb.

ேம愀㪬 அவr தனb ய பாrைவயா煲 உ埁கɰ ராசிைய 䣧㪬 , உ埁கɰ ராசிؐ$ 9, 11-ஆ㪬 இட埁கைள䣧㪬

பாrைவயிட இ�蚀பதா煲, இ�தؐ கால க㛾ட㪬 உ埁கwؐ$ மிக 㪬 சிற蚀 பானதாக இ�ؐ$㪬 எ幵பதி煲
bளி அள 㪬 ச�ேதக㪬 இ煲ைல.

ேம愀㪬 ராசிؐ$ 3, 9-ஆ㪬 இட埁களி煲 சiசார㪬 ெச*ய இ�ؐ$㪬 ரா$-ேகb பகவா幵கw㪬 ந煲ல
பலைனேய ெச*யؐ கா`தி�ؐகிறாrகɰ.

உ埁களb மன உ⹯திؐ$ உ⹯bைணயாக ரா$ பகவா幵 ெசய煲பnவாr. ைதாிய °தான`தி煲


அமr�தி�ؐ$㪬 அவr திட 䘀`திைய䣧㪬 உ⹯தியான உɰள`ைத䣧㪬 த�வாr.

9-ஆ㪬 இட`தி煲 அம�㪬 ேகb பகவானா煲 வியாபாாிகɰ ந幵ைம ெப⹯வாrகɰ. ெச*ெதாழி煲


சிற蚀பைட䣧㪬. தா`தா- பா㛾̾ ெசா`bகɰ வ�b ேச�㪬.
5-ஆ㪬 இடமாகிய 䘀`திர °தான㪬, r㫠க °தான`தி煲 $�பகவானி幵 சiசார நிைலயா煲 ெதாழி煲
ேம幵ைம அைட䣧㪬. ேவைலயா㛾கɰ அைமயாம煲 க ட蚀ப㛾டவr கwؐ$ ந煲ல ேவைலயா㛾கɰ
அைமவாrகɰ. 䘀`திர- 䘀`திாி கɰ ேம幵ைம அைடவாrகɰ. ஐ�தா㪬 இட㪬 சி�தைனையؐ $றிؐ$㪬
இடமாதலா煲 ந煲ல சி�தைன䣧ட幵 䘀`திؐ rைம அைட䣧㪬.

ஐ�தா㪬 இட`bؐ $�பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ பதிேனாரா㪬 இட`ைத蚀 பாr蚀பதா煲 ந煲ல தன


லாப`ைத蚀 ெப⹯வேதாn நிைன`தைத சாதி`bؐ ெகாɰ㫠rகɰ.

ெப͛களா煲 ந幵ைம உ͛டா$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. உ埁களா煲 சாதிؐக 䡘̾யாத ஒ� காாிய`ைத 䡘幵பி幵
ெதாியாத ஒ� ெப͛ணி幵 லமாக சாதி`bؐ ெகாɰ㫠rகɰ.

$� பகவா幵 தனb சிற蚀䘀蚀 பாrைவயான ஒ幵பதா㪬 பாrைவ யினா煲 உ埁களb ராசிைய蚀 பாr蚀பதா煲,
ெத*வபؐதி மி$�b ஆலய வழிபா㛾̾煲 நா㛾ட㪬 ெச愀`b㫠rகɰ.

விவசாயிகɰ 䘀திய கா煲நைடகɰ வா埁$㪬 ேயாக㪬 உ͛n. தன தானிய வி�`தி உ͛n. $லெத*வ
வழிபாn தவறி蚀 ேபானவrகwؐ$ அைத` ெதாட�㪬 வா*蚀䘀 ஏ鹴பn㪬.

உ埁கɰ பிɰைளகwؐ$ ேவைல வா*蚀䘀 அைம䣧㪬. தி�மண蚀 ேபk⨀ ேபச ேவ͛̾ய கால䡘㪬 ̾
வ�கிறb.

சகல ச㪬ப`bகw㪬 வசதிகw㪬 உ͛டா$㪬. ஆைட, ஆபரணk ேசrؐைக, நில䘀லk ேசrؐைக, 㫠n வாச煲,

வாகனk ேசrؐைக, எதிrபாராத லாப㪬 ேபா幵றைவ ஏ鹴பn㪬 கால㪬 தா幵 இ�த $�蚀ெபயrkசிؐ கால㪬.

ஆேராؐகிய㪬: உ埁கɰ ராசிؐ$ இbவைர பாதக நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*த கிரக埁களா煲 ஏ鹴ப㛾ட
இ幵ன煲கwؐ$, இ�த $�蚀ெபயrkசியி幵 ல㪬 நிவr`தி உ͛டா$㪬; நி㪬மதி அைட㫠rகɰ. ராசிؐ$

12-煲 விரயkசனி இ�蚀பதா煲 ச鹴⹯ எkசாிؐைகயாக இ�ؐக ேவ͛n㪬. ஒ� சில�ؐ$ வாத㪬, பி`த㪬
ச㪬ப�த蚀ப㛾ட ேநா*கɰ ெதா煲ைல ெகாn`b விலகலா㪬. உட煲 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட விஷய`தி煲
உட㝧ؐ$ட幵 ம�`bவைர அ கி蚀 பாிேசாதி蚀பb நல㪬 .

அரசிய煲வாதிகwؐ$: உ埁கɰ ராசிؐ$ $� பகவா幵 அ㝧 லமாக 㪬 ஆதரவாக 㪬 சiசாி蚀பதா煲,


அரசிய煲 ாீதியாக லாப埁கைள蚀 ெபறலா㪬. தீrؐகமாக சி�தி`b சீாிய நடவ̾ؐைககைள எn蚀 rகɰ.
䘀திய பதவிகைள蚀 ெப⹯வத鹴 $㪬 அரசிய̐煲 லாப㪬 ெப�$வத鹴$㪬 இb ந煲ல த�ண㪬. 䡘ؐகியமான
ெபா⹯蚀䘀கைள䣧㪬 䡘̾ கைள䣧㪬 எn蚀பத鹴$ ரா$பகவா幵 சகாய °தான`தி煲 இ��b உதவிகைளk
ெச*வாr. ேம̐ட`தி煲 அரசிய煲 ெச煲வாؐ$ உய�㪬. 䘀திய ெபா⹯蚀䘀கɰ ேத̾ வ�㪬.

ெதாழிலாளrகwؐ$: கட�த ஆ͛̾煲 கnைமயான உட煲 பாதி蚀䘀 ஏ鹴ப㛾டவrகwؐ$ இ蚀ேபாb உட煲


ஆேராؐகிய㪬 சீராக இ�ؐ$㪬. ஒ� சில�ؐ$ ெசா�த` ெதாழி煲 ெதாட埁$ வத鹴கான 㐘∣நிைல
உ�வா$㪬. ஒ� சில�ؐ$ இ�த $�蚀 ெபயrkசி இட மா鹴ற㪬, ஊr மா鹴ற㪬, ெதாழி煲 ெதாடrபாக
ெவளிநாn ெச煲愀த煲 ேபா幵ற எதிrபாராத தி�蚀䘀䡘ைனைய ஏ鹴பn`b㪬. ஒ� சில ெதாழிலாளrகwؐ$
⨀பk ெசலவின埁 கɰ ஏ鹴ப㛾n அத幵 ல㪬 ெபா�ளாதார蚀 ப鹴றாؐ$ைற䣧㪬 ஏ鹴பn㪬.

வியாபாாிகwؐ$: வியாபார㪬 ெதாடr�b ெவ鹴றி நைட ேபாn㪬. 䡘幵பி幵 ெதாியாத நபrகளிட㪬


வியாபார` ெதாடr䘀 ைவ`bؐ ெகாɰளாதீrகɰ. 䘀திய ெதாழி煲 ெதாட埁$ேவா�ؐ$ ஏ鹴றமான கால㪬.
䘀திய ெதாழி̐煲 䡘幵ேன鹴ற埁கw㪬 எதிrபாராத ேயாக埁கw㪬 ஏ鹴பn㪬. இbவைர வியாபார`தி煲
இ��b வ�த மைற䡘க எதிr蚀䘀கɰ வில$㪬. 㛾n` ெதாழி煲 ஏ鹴ற㪬 த�㪬. லதன ெகாɰ 䡘த愀ؐ$`
ேதைவயான பண㪬 ேதைவயான ேநர`தி煲 ேதைவؐ$ அதிகமாகேவ வ�㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: பதவி உயr 㪬 ஊதிய உயr 㪬 ெகௗரவ உயr 㪬அ�த°b உயr 㪬


ெப⹯㫠rகɰ. ேமலதி காாிகɰ உ埁கwؐ$ 䡘ؐகிய`bவ㪬 ெகாn`b, 䡘ؐகியமான ெபா⹯蚀䘀கைள
உ埁களிட㪬 ஒ蚀பைட蚀பாrகɰ. ெப鹴ற ெபா⹯蚀䘀கைள` தாமதமி煲லாம煲 உட㝧ؐ$ட幵 䡘̾`b蚀
பாரா㛾nகைள蚀 ெப⹯㫠rகɰ. சக ஊழியrகளி幵 ஒ`bைழ蚀䘀 கிைடؐ$㪬. வி�㪬பிய இட மா⹯தைல蚀
ெப⹯வத鹴$ இb உாிய ேநர㪬. உ埁கɰ ல㛾சியؐ கன கɰ எbவானா愀㪬 அைத நிைறேவ鹴றிؐ
ெகாɰவத鹴$ இb ஒ� ந煲ல ச�தr蚀ப㪬.

மாணவrகwؐ$: $� பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ 5-ஆ㪬 இட`தி煲 சiசாி蚀பதா煲 உ埁களி幵 䘀`திؐ rைம

ெவளி蚀பn㪬. ஆؐக蚀 rவமாகk ெசய煲ப㛾n ெப鹴ேறாrகɰ, ஆசிாியrகளி幵 பாரா㛾nதைல蚀

ெப⹯㫠rகɰ. ͛ணறி 㪬 ந煲ல ஞாபகசؐதி䣧㪬 ெப�$㪬. ேம愀㪬, உயr க煲விைய蚀 ெப⹯வத鹴$


இ��b வ�த தைட அக愀㪬.

ெப͛கwؐ$: அர⨀` bைற ம鹴⹯㪬 தனியாr bைறகளி煲 நிர�தர ேவைலவா*蚀பிைன蚀 ெப⹯வாrகɰ.


ஒ� சிலr ⨀ய ெதாழி煲 ெதாட埁கி 䡘幵㝧ؐ$ வ�வாrகɰ. ஒ� சில�ؐ$ ெபா幵 ஆபரண䡘㪬 䘀க∣
ஆபரண䡘㪬 கிைடؐக蚀 ெப⹯வாr கɰ. ேம愀㪬 ஆட㪬பர蚀 ெபா�ɰ ேசrؐைக䣧㪬 ஏ鹴பn㪬. தி�மண㪬
ேபா幵ற நிக∣kசிகɰ தட䘀டலாக நைடெப⹯㪬. தி�மண வா∣ؐைக䣧㪬 மகி∣kசி அளிؐ$㪬. 䘀`திர
பாؐகிய㪬 கிைடؐ$㪬. ெப鹴ேறாrகwؐ$ؐ $ழ�ைதகளா煲 மகி∣kசி䣧㪬 ச�ேதாஷ䡘㪬 ெபா埁$㪬.
சி`திைர ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

நீ埁கɰ அ幵றாட㪬 வழிபn㪬 அ㪬பாɰ ஆலய`தி鹴$ வியாழؐகிழைமேதா⹯㪬 ெச煲愀埁கɰ. அ幵ைறய


தின㪬 㫠㛾̾愀㪬 ஆலய`தி愀㪬 ெந* தீப㪬 ஏ鹴றி வழிபn埁கɰ.

⨀வாதி ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

பிரேதாஷ நாளி煲 இர ஒ�ேவைள ம㛾n㪬 உண உ㛾ெகா͛n ஆதிசி`த幵 சிவனி幵 ஆலய`தி煲


பிரேதாஷ ைஜயி煲 கல�b ெகாɰw埁கɰ.

விசாக ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

வியாழؐகிழைமேதா⹯㪬 சிவெப�மா幵 ஆலய`தி鹴$k ெச幵⹯ வி தி, ச�தன㪬, $埁$ம㪬 ேபா幵ற


ஏதாவb ஒ幵ைற தான㪬 ெச*b வ�தா煲 $�பகவானி幵 தி�வ�ைள蚀 பாி ரணமாக蚀 ெபறலா㪬.
வி�kசிக㪬
(விசாக㪬 4-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, அ㝧ஷ㪬, ேக㛾ைட 䡘̾ய)

ச㛾ட தி㛾ட埁கைள` ெதாி�b மதி`b நட蚀பவ�㪬 க㛾n蚀பா㛾nؐ$ɰ அக蚀படாம煲 அ幵பாக蚀 ேபசி


அைமதியாக வாpபவrகw மாகிய வி�kசிக ராசி அ幵பr கwؐ$ வணؐக㪬.

இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 2, 5-ஆ㪬 அதிபதியாக இ��த $� பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ 3-ஆ㪬 இடமான
மகர ராசி யி煲 நீச நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*b பலவிதமான ெதா煲ைல கைளؐ ெகாn`b வ�தாr. இனி
15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 4-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬 ெச*கிறாr.

$� பகவானி幵 4-ஆ㪬 இட`தி幵 சiசார㪬 ேகா㛾சார ாீதியாக உ埁கwؐ$ ந幵ைம ெச*யؐ ̾ய


சiசார㪬 அ煲ல.

அbேபாலேவ இ�தؐ காலக㛾ட`தி煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 2, 8-煲 வரவி�ؐ$㪬 ரா$ - ேகb பகவா幵களி幵
சiசார埁கw㪬 உ埁கɰ ராசிؐ$ அ긙வள சாதகமான நிைல அ煲ல. இ�蚀பி㝧㪬 இர͛n ஆ͛nகwؐ$
சனிபகவா幵 உ埁கwؐ$ சாதகமாக 11-ஆ㪬 இட`தி煲 சiசார㪬 ெச*b $�, ரா$- ேகbؐகளா煲 ஏ鹴பட
இ�ؐ$㪬 தீய பல幵கைள ஒழி`b, ந煲ல பல幵கைளؐ ெகாn蚀பாr எ幵⹯ நீ埁கɰ உ⹯தியாக ந㪬பலா㪬.

ராசிؐ$ 2-煲 ரா$ பிரேவசி蚀பதா煲, பிற�ؐ$ வாؐ$ ெகாn蚀பb- உ`தரவாத㪬 ெகாn蚀பb


ேபா幵றவ鹴றி煲 மிக 㪬 கவனமாக இ�ؐக ேவ͛n㪬.

அ愀வ煲 ாீதியாக அ̾ؐக̾ ெவளி릹r பயண埁கɰ ஏ鹴பn㪬 வா*蚀䘀 அதிக㪬 உ͛n. உ埁கɰ ராசிؐ$ 8-煲
ேகb பகவா幵 சiசார㪬 ெச*வb ெகnத煲 ெச*ய வா*蚀䘀 இ煲ைல. $� பகவா幵 5-ஆ㪬 பாrைவயாக
ேகb பகவாைன蚀 பாrؐகிறாr. சனி பகவா㝧㪬 10-ஆ㪬 பாrைவயாக ேகb பகவாைன蚀 பாrؐகிறாr.

இனி $� பகவானி幵 4-ஆ㪬 இட`b சiசார㪬 எ幵ன விதமான பல幵கைளk ெச*䣧㪬 எ幵பைதؐ
காணலா㪬.
ெதாழி煲, வியாபார㪬 ம�தநிைல அைட�தா愀㪬 䡘幵ேன鹴ற㪬 உ͛n. இத幵 காரணமாக அளவான
வ�மான㪬 வ�㪬.
தாயாr வழி உறவினrகளா煲 அ㝧 ல㪬 கா͛ rகɰ.

䘀திதாக 㫠nக㛾ட 䡘ய鹴சி蚀பவrகwؐ$㪬 㫠㛾̾煲 மா鹴ற㪬 ெச*ய நிைன蚀பவrகwؐ$㪬 வ�கி幵ற 2010-


ஆ㪬 ஆ͛̾煲 ெவ鹴றி கிைடؐ$㪬.

r㫠கk ெசா`b ஒ幵றிைன வி鹴⹯ தன லாப`ைத அைட㫠rகɰ. தானிய வியாபாாிகɰ ந煲ல


லாப`திைனؐ கா͛பாrகɰ. 㫠n, மைன, வாகன㪬 ேபா幵றைவ ேச�㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. உ埁களb தனி`
திறைமைய ெவளி蚀பn`b㪬 வா*蚀䘀 அைம�b, அத幵 ல㪬 அபாிமிதமான ெப�ைமைய அைட㫠rகɰ.

நீ͛ட அைலkச煲 திாிkச愀ؐ$蚀 பிற$ தி�மண வா*蚀䘀கɰ ந煲ல 䡘̾ ؐ$ வ�㪬. விரயk ெசல கɰ
அதிகமானா愀㪬 ⨀பk ெசலவாகேவ 䡘̾䣧㪬.

$லெத*வ வழிபாn㪬 㛾n வழிபாn㪬 வா㛾ட㪬 ேபாؐகி ஏ鹴ற㪬 த�㪬.

ஆேராؐகிய㪬: ராசிؐ$ 2-煲 ரா$ 㪬 8-煲 ேகb 㪬 இ�蚀பதா愀㪬, 8-ஆ㪬 இட`ைத $�பகவா幵
பாr蚀பதா愀㪬 வாத㪬, பி`த㪬, விஷ ச㪬ப�த蚀ப㛾ட ேநா*கɰ வ�b வில$㪬. ஒ� சில�ؐ$ எதிாிகளா煲
பய䡘㪬 ெதா煲ைல䣧㪬 ஏ鹴பn㪬. அ̾ؐக̾ உட煲 உபாைதகw㪬 ேநா* ெநா̾கw㪬 வ�b வில$㪬.
வாகன埁களி煲 பயண㪬 ெச*䣧㪬ேபாb அதிக கவன㪬 ேதைவ. அ̾ؐக̾ ம�`bவாிட㪬 ெச幵⹯ உட煲
நல`ைத蚀 பாிேசாதி蚀பb நல㪬. உண விஷய埁களி煲 nத煲 கவன㪬 ேதைவ. விழி蚀䘀ட幵 இ��தா煲
㫠͛ விரய埁கைள䣧㪬 ம�`bவk ெசல கைள䣧㪬 தவிrؐகலா㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: எ긙வள பண㪬 ெசலவானா愀㪬 பரவாயி煲ைல; ேதrத̐煲 நி幵⹯ ெவ鹴றி ெபற


ேவ͛n㪬 எ幵ற எ͛ண㪬 ஏ鹴பn㪬. அதனா煲 கn㪬 ேபா㛾̾䣧㪬 மிக蚀ெபாிய ெபா�ளாதார விரய䡘㪬
வரலா㪬. ேம愀㪬 பதவியி煲 உɰளவrகwؐ$ கnைமயான ேசாதைனகw㪬 த埁கwؐ$ கீ∣
உɰளவrகளி幵 க㛾n蚀பாn இ煲லாத ேபாؐ$㪬 த埁கɰ உ`தர ؐ$ மதி蚀பி煲லாத நிைல䣧㪬 மி$�த
ேவதைனைய` த�㪬. ேம̐ட` தைலவrகw㪬 அரசிய煲 ந͛பrகw㪬 மி$�த கா∣蚀䘀ணrkசிேயாn
உ埁கைள 㫠∣kசி அைடவத鹴$ எ幵ன ெவ煲லா㪬 ெச*ய 䡘̾䣧ேமா அ`தைன䣧㪬 ெச*வாrகɰ. ஆகேவ
ந͛பrகɰ, தைலவrகɰ ம鹴⹯㪬 எதிாிகளிட䡘㪬 எதிrக㛾சிؐகாரrகளிட䡘㪬 கவன㪬 ேதைவ.

ெதாழிலாளrகwؐ$: பிரkசிைனகɰ பல இ��தா愀㪬 பணி ெச*䣧㪬 இட`தி煲 ஓரள ؐ$ ப埁க㪬


இ煲லாம愀㪬 பைக இ煲லாம愀㪬 இ�ؐ$㪬. ஒ� சில�ؐ$ கவனؐ $ைறவி幵 காரணமாக விப`bகw㪬
ஆப`bகw㪬 ஏ鹴பnவத鹴$ வா*蚀䘀கɰ உɰளன. ேவைல蚀 பw அதிகாிؐ$㪬. ஆனா愀㪬 ஊதிய㪬
$ைறவாகேவ கிைடؐ$㪬. $n㪬ப`ைத蚀 பிாி�b ெவளி릹r ெச幵⹯ ேவைல பாrؐக ேவ͛̾யb வ�㪬.
ஒ� சில�ؐ$ $n㪬ப`தி煲 $ழ蚀ப埁கɰ ேதா幵றி ெச*ெதாழி̐煲 ஏமா鹴ற埁கɰ ஏ鹴பn㪬.
வியாபாாிகwؐ$: $�வி幵 பாrைவ ெதாழி煲 °தான` தி煲 விpவதா煲 வியாபார㪬 வி�`தி ஆ$㪬.
ெபா�ளாதார ேசமி蚀䘀 உய�㪬. ஒ� சில�ؐ$ வியாபார`தி煲 䡘த nகɰ ெப�$㪬. 䘀திய வியாபாாிகளி幵
அறி䡘க㪬 கிைடؐ$㪬. வியாபார`தி煲 䘀bைமயான 䣧ؐதி 䡘ைறகைளؐ ைகயா͛n லாப㪬 அைட㫠rகɰ.
இbவைர இ��b வ�த லாபؐ $ைற கɰ நீ埁கி அதிகமான லாப`ைத அைட㫠rகɰ. வியாபாாி கwؐ$
இb ஒ� ெபா鹴கால㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: எ긙வள தா幵 கnைமயாக உைழ`தா愀㪬 ேமலதிகாாிகைள` தி�蚀தி蚀பn`த


䡘̾யாb. எ幵றா愀㪬 䡘̾வி煲 நீ埁கேள ெஜயி蚀 rகɰ. ஆனா愀㪬 வி�㪬பாத இடமா鹴ற䡘㪬 அைலkச愀㪬
அதிகாிؐகலா㪬. 䘀திய ெபா⹯蚀䘀கw㪬 ஒ蚀ப�த埁கw㪬 உ埁க ைள` ேத̾ வ�㪬 கால㪬. சனி பகவா幵 3-
ஆ㪬 பாrைவயாக உ埁கɰ ராசிைய蚀 பாr蚀பதா煲 உட煲 நல`தி煲 சிறிb கவன㪬 ேதைவ. சக
ஊழியrகளிைடேய ேபா㛾̾, ெபாறாைம வ�தா愀㪬 அb விலகி விn㪬.

மாணவrகwؐ$: வாؐ$ °தான`தி煲 ரா$ இ�蚀பதா煲 க煲வியி煲 ம�த நிைல வ�b வில$㪬.
இ�蚀பி㝧㪬 $� பகவானி幵 4-ஆ㪬 இட`b சiசார நிைல க煲வியி幵 தர`ைத உயr`b㪬. க煲வி
ேம㪬பா㛾ைட` த�㪬. ரா$ பகவானி幵 தீய பலைன` தவிrؐக ேயாகா, தியான㪬 ேபா幵றவ鹴றி煲
ஈnபnவb நல㪬.

ெப͛கwؐ$: இனிய ெசா煲ேல உ埁கwؐ$ இனிய வா∣ؐைகைய அைம`bؐ ெகாnؐ$㪬. ெபா⹯ைம


உ埁கwؐ$ ஆ°தியா$㪬. ேநrைம உ埁கwؐ$ ெவ鹴றிைய` ேத̾`த�㪬. உைழ蚀䘀 உ埁கைள
உயrவைடயk ெச*䣧㪬. ஆனா煲 ேகாப㪬 ெகாɰவb உ埁கwؐ$ நீ埁கேள ச`�வாக மா⹯㪬 நிைலைய`
த�㪬. ஆகேவ அைமதியாக இ��தா煲 ஆ⹯தைல蚀 ெபறலா㪬. $n㪬ப`தி鹴$ɰ ஒ�வைரெயா�வr 䘀ாி�b
ெகா͛n, வாؐ$ வாத㪬 ெச*யாம煲 வி㛾nؐ ெகாnؐ$㪬 மன蚀பா幵ைமைய வளr`bؐ ெகா͛டா煲
$n㪬ப`தி煲 ஏ鹴பn㪬 பிாிவிைனைய` தவிrؐகலா㪬. இ��தா愀㪬 $� பகவானி幵 இ�த சiசார நிைல
விேசஷ பலைனேய த�㪬 எ幵பb உ⹯தி.

விசாகந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
மாத㪬 ஒ�䡘ைற வியாழؐகிழைமயி煲 䡘�க蚀 ெப�மா㝧ؐ$ ச�தனாதி` ைதல㪬 அபிேஷக㪬 ெச*b,
அrkசைன ெச*b வ�வb உ`தம㪬.

அ㝧ஷந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
ஞாயிற幵⹯ தைலைம சி`த幵 சிவனி幵 ஆலய㪬 ெச幵⹯ ைபரவr 䡘幵 ெந* தீப㪬 ஏ鹴றி வழிபn埁கɰ.

ேக㛾ைடந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

உ埁கwؐேக உாிய $லெத*வமான மாட ேதவைதைய ⨀`தமான ைசவ வைக நிேவதன㪬 ெச*b, பா煲
அபிேஷக㪬 ெச*b வண埁$埁கɰ. எ�தؐ காரண㪬 ெகா͛n㪬 அைசவேமா உயிr ப̐ேயா க͛̾蚀பாகؐ
ெகாnؐகؐ டாb. இ蚀ப̾ ைசவ வழிபாn ெச*தா煲 䡘幵விைன தீr�b த㛾சிணா r`தியி幵 அ�ɰ
ெதளிவாகؐ கிைடؐ$㪬.
த㝧⨀
( ல㪬, ராட㪬, உ`திராட㪬 1-ஆ㪬 பாத㪬 䡘̾ய)

த幵ன㪬பிؐைக䣧㪬 கடைம உணr 㪬 ெகா͛n, கவைல எ幵㝧㪬 கா鹴ைற 㫠சி அ̾`b விர㛾̾ வி㛾n,
⨀க㪬 எ幵㝧㪬 ெத幵றைல ெசாrؐகமாக மா鹴றி இ幵பமாக வாp㪬 த㝧⨀ ராசி ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

இbவைரயி煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 2-ஆ㪬 இடமான மகர ராசியி煲 நீச நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*b வ�த $�

பகவா幵, வ�கிற 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 3-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬 ெச*ய
இ�ؐகிறாr. இbவைர 2-ஆ㪬 இட`தி煲 இ��bதா幵 அ蚀ப̾ எ幵ன ெபாிதாகk ெச*b வி㛾டாr? இனி 3-

ஆ㪬 இட`தி鹴$ வ�b அ蚀ப̾ பலமாக எ幵ன தீைமையk ெச*bவிட蚀 ேபாகிறாr? ஆகேவ பல幵கைள`
ெதாி�b ெகாɰw埁கɰ. இைறவைன வண埁கி தீய பல幵கைள மா鹴றிؐ ெகா͛n ந幵ைமைய蚀
ெபறலா㪬 எ幵ற ந㪬பிؐைக ெகாɰw埁கɰ.

இனி 3-ஆ㪬 இட`b $� பகவானா煲 ஏ鹴பn㪬 பல幵கைள` ெதாி�b ெகாɰேவா㪬. 幵றா㪬 இடமாகிய
$㪬ப`தி鹴$ $� பகவா幵 வ�வb ச鹴ேற ஆ⹯தலான விஷய㪬.

ராசிநாத幵 $� ைதாிய °தான`தி鹴$ வ�வதா煲 மேனாதிட㪬 ெப⹯㫠rகɰ. அேத ேநர`தி煲


உடனி�蚀பவrகɰ மீb㪬 ஒ�வித ஐய`bட幵 பழ$㫠rகɰ. தனி蚀ப㛾ட 䡘ைறயி煲 உ埁கwؐ$
பலவிதமான பிரkசிைனகɰ இ��தா愀㪬, அவ鹴ைற ெவளிேய கா㛾̾ؐ ெகாɰளாம煲 ம鹴றவrகளி幵
பிரkசிைனகwؐ$ؐ களமிற埁கி தீr கா͛ rகɰ.

உ埁கwைடய சிற�த ேபkசா鹴றலா煲 ம鹴றவைர எளிதாகؐ கவr�b விn㫠rகɰ. ெசா幵ன ெசா煲ைலؐ


கா蚀பா鹴ற ஒ� சில தியாக埁கைளk ெச*ய ேவ͛̾ இ�ؐ$㪬.

எளிதாக 䡘̾ய ேவ͛̾ய விஷய埁கwؐ$ ச鹴⹯ nதலாக 㪬 அதிகமாக 㪬 அைலkசைல ச�திؐக


ேவ͛̾யb வ�㪬.
4-ؐ$ாிய $� பகவா幵 3-煲 மைறவதா煲 㫠n, மைன ச㪬ப�த蚀ப㛾ட விவகார埁களி煲 அதிக அளவி煲
ெசலவின埁 கைளk ச�தி蚀 rகɰ.
வாகன埁களி煲 பpb ஏ鹴ப㛾n அ̾ؐக̾ விரயk ெசல கɰ உ͛டாகலா㪬. சில�ؐ$ பைழய வாகன`ைத
வி鹴⹯蚀 䘀திய வாகன㪬 வா埁$㪬 㐘∣நிைல வரலா㪬.
r㫠கk ெசா`தி煲 வி煲ல埁க விவகார埁கɰ வ�b விலகி蚀 ேபா$㪬. $லெத*வ வழிபா㛾ைடؐ $றி蚀பி㛾ட
ேநர`தி煲 வழிபட 䡘̾யாம煲 காலதாமதமாக வழிபn㪬 㐘∣நிைல வரலா㪬.
தா*, தா*வழி உறவினrகwؐ$ ம�`bவk ெசல கɰ வ�b விலகலா㪬. இ�蚀பி㝧㪬 அ긙வ蚀ேபாb
ேதைவؐ$蚀 பண蚀 䘀ழؐக㪬 இ��b ெகா͛ேட இ�ؐ$㪬.
விவசாயிகwؐ$ கா煲நைடk ெச煲வ㪬 ெப�$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. விவசாய`தி煲 எதிrபாராத தன லாப㪬
கிைடؐக வா*蚀䘀 உ͛n. மைழயா煲 ந幵ைம உ͛n.

ஆேராؐகிய㪬: உட煲 ஆேராؐகிய㪬 ஓரள சீராகேவ இ�ؐ$㪬. இ��தா愀㪬 ராசியி煲 ரா$ பகவா幵
சiசார㪬 ச鹴⹯ பி`த`ைத அதிக蚀பn`b㪬. சிறிதள உட煲 ந̐ 㪬 கைள蚀䘀㪬 தளrkசி䣧㪬 ேசாr 㪬
வ�b வில$㪬. இ蚀ேபாb ேநாயி幵 கnைம $ைற�தா愀㪬 3-ஆ㪬 இட`தி煲 $� பகவா幵 மைற
ெப⹯வதா煲 பயண埁களி幵 ேபாb㪬 பணிகளி煲 ஈnபn㪬 ேபாb㪬 நிதான䡘㪬 ெபா⹯ைம䣧㪬 அவசிய㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: எதிாிகளா煲 ெதா煲ைல இ煲ைல. ேம愀㪬 எதிாிகைளؐ ெகா͛ேட சில லாப䡘㪬


வ�b ேச�㪬. ஆனா煲 மؐகɰ ம`தியி煲 ச鹴⹯ ெச煲வாؐ$ $ைற�b காண蚀பn㪬. அரசிய̐煲 பதவியி煲
இ�蚀பவrகwؐ$ ெபாிய அளவி煲 மைற䡘க லாப埁கɰ கிைடؐ$㪬. அைலkச煲கɰ அதிகாிؐ$㪬.
அ愀蚀䘀㪬 ேசாr 㪬 ஏ鹴பn㪬. ஒ� சில�ؐ$ ெபா幵, ெபா�ɰ ேசrؐைக ஏ鹴பn㪬. ேம̐ட` தைலவrகɰ

உ埁கேளாn ஒ`b蚀ேபாவேதாn, ஒ� சில ெபா⹯蚀䘀கைள䣧㪬 ஒ蚀பைட蚀பாrகɰ. அரசிய煲 ந͛பrகɰ


அ㝧 லமாகேவ ெசய煲பnவாrகɰ. 䘀திய அரசிய煲 ந͛பrகளி幵 சிேநகித䡘㪬 உ�வா$㪬. 䘀திய
பதவிகைள蚀 ெப⹯வத鹴$ ⨀ய ஜாதக`ைத ஆரா*�b பாr`bk ெசய煲பnவb உ`தம㪬.

ெதாழிலாளrகwؐ$: இ蚀ேபாb $�வி幵 幵றா㪬 இட`b சiசார㪬 சிற蚀பி煲ைல எ幵றா愀㪬, $�வி幵

பாrைவ 7, 9, 11-ஆ㪬 இட埁களி煲 பதிவதா煲, ந͛பrகளா愀㪬 ெவளிநா㛾டவrகளா愀㪬 ெதாழி煲, வr`தக


ாீதியாக蚀 ெபாிய அளவி煲 லாப㪬 ச㪬பாதி蚀 rகɰ. க̾னமான ேவைலகளி煲 உɰளவrகwؐ$
கைள蚀பாக 㪬 மைல蚀பாக 㪬இ�ؐ$㪬. ேம愀㪬 உட煲 ஆேராؐகிய䡘㪬 உ⹯bைண அளிؐகாb. ஒ�
சில ெதாழிலாளrகɰ இ蚀ேபாb r㫠க`ைத வி㛾n, ேவைல விஷயமாக ெவளி릹r அ煲லb ெவளிநாn
ெச幵⹯ அைலkச煲 திாிkச愀ؐ$ ஆளாக வா*蚀䘀 உɰளb.

வியாபாாிகwؐ$: வியாபார`தி煲 லாப㪬 கி㛾n㪬. வியாபார埁கைள விாி பn`bவத鹴$㪬 லாப`ைத蚀


ெப�ؐ$ வத鹴$㪬 ந煲ல த�ண㪬. 㛾n வியாபாாிகɰ இ蚀ேபாb லாப`ைதؐ கா͛பாrகɰ. ஒ� சில
வியாபாாிகwؐ$ எதிr பாராத லாப㪬 கிைடؐ$㪬. $�வி幵 7, 9, 11-ஆ㪬 இட`b蚀 பாrைவ
வியாபார`தி煲 ந煲ல தி�蚀䘀 䡘ைனைய ஏ鹴பn`b㪬.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: க͛ 㪬 க�`bமாக ெசய煲பட ேவ͛̾ய ேநர㪬. ெபா⹯蚀䘀களி煲 தவ⹯கɰ


ஏ鹴படாம煲 பாr`bؐ ெகாɰw埁கɰ. எ긙வள தா幵 பாr`bk ெசய煲ப㛾டா愀㪬 பணிகளி煲 தவ⹯கɰ
ஏ鹴பn㪬. அ愀வலக㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட பண விஷய埁களி煲 மிக 㪬 எkசாிؐைகயாக இ�ؐக ேவ͛n㪬. ஒ�
சில�ؐ$ வி�㪬பிய இடமா鹴ற㪬, இலாகா மா鹴ற㪬 கிைட`த ேபாb㪬 ஊதிய உயrைவ蚀 ெப⹯வதி煲
சிؐக煲 உ͛டா$㪬.

மாணவrகwؐ$: ெஜ幵ம ராசியி煲 உல 㪬 ரா$ பகவானா煲 க煲வியி煲 தைட வ�b வில$㪬 வா*蚀䘀
உ͛n. க煲வியி煲 nத煲 கவன㪬 ேதைவ! சக மாணவrகைள அ㝧சாி`bk ெச煲வb ந幵ைமைய` த�㪬.
பாட埁கைள மிக 㪬 கவனமாக蚀 ப̾ؐக ேவ͛n㪬. அ̾ؐக̾ ரா$ பகவாைன வழிபnத煲 ந幵ைமைய`
த�㪬.

ெப͛கwؐ$: $n㪬ப`தி煲 $ழ蚀ப埁கw㪬 இழ蚀䘀கw㪬 இ��த ேபாதி愀㪬 மனதி煲 அபாரமான 䡘ர㛾n`


ைதாிய㪬 ஏ鹴பn㪬. அ愀வலக蚀 பணிகளி煲 உɰள ெப͛கwؐ$ இ��b வ�த ச埁கட埁கɰ அக愀㪬. 䘀திய
ேவைல வா*蚀பிைன蚀 ெப⹯வத鹴$ ந煲ல வா*蚀䘀கɰ உ�வா$㪬. ⨀ய ேவைலவா*蚀 ைப`
ெதாட埁$வத鹴$ 䡘㛾nؐ க㛾ைடயாக இ��த தைடகɰ அக愀㪬. $n㪬ப`தி煲 கணவ幵 - மைனவி
ஒ鹴⹯ைம பல蚀பn㪬. 䘀`திர- 䘀`திாிகளா煲 ெப鹴ேறாrகwؐ$ ச�ேதாஷ䡘㪬 சமாதான䡘㪬 கிைடؐ$㪬.

ல ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
மாத㪬 ஒ�䡘ைற கணபதிؐ$ அபிேஷக㪬, அrkசைன ெச*b ேமாதக㪬 (ெகாpؐக㛾ைட) நிேவதன㪬
ெச*b வழிப㛾டா煲 $� பகவானா煲 nத煲 பல幵கɰ கிைடؐ$㪬.

ராட ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
ெவɰளிؐ கிழைம ேதா⹯㪬 விரதமி��b வɰளி, ெத*வாைன சேமத 䡘�க蚀 ெப�மா㝧ؐ$ பிkசி蚀
மாைல சா鹴றி வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.

உ`திராட ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
சிவ幵 ஆலய`தி煲 உɰள அதிகார ந�தி பகவா㝧ؐ$ வி煲வ மாைல சா鹴றி வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.
த㝧⨀ ராசி ேநயrகɰ அ̾ؐக̾ ரா$- ேகb பகவாைன䣧㪬 nதலாக வண埁கி வ�வb உ`தம㪬.
மகர㪬
(உ`திராட㪬 2-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, தி�ேவாண㪬, அவி㛾ட㪬 2-
ஆ㪬 பாத㪬 䡘̾ய)

மன உ⹯தி䣧㪬 ெசய煲பn㪬 திற㝧㪬 ெகா͛ட மகர ராசி ேநயrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 3, 12-ஆ㪬 இட埁களி幵 அதிபதியாக இ�ؐ $㪬 $� பகவா幵 இbவைரயி煲 உ埁கɰ

ராசியிேலேய ெஜ幵ம $�வாக நீச நிைலயி煲 இ��b, உ埁கwؐ$蚀 பல ெதா煲ைலகைள䣧㪬


ேசாதைனகைள䣧㪬 ேவதைனகைள䣧㪬 ெகாn`b வ�தாr. இனி கவைலைய விn埁கɰ. வரؐ ̾ய
கால埁களி煲 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 2-ஆ㪬 இடமாகிய $㪬ப ராசியி煲 சiசார㪬 ெச*b மிகk
சிற�த பல幵கைளேய ெகாnؐக இ�ؐகிறாr.

இர͛டா㪬 இடமாகிய தன °தான`தி鹴$ $� பகவா幵 ெபயrkசி ஆவb அள கட�த ந幵ைமைய`


த�㪬. $� பகவானி幵 தி�வ�ளா煲 ெபா幵, ெபா�ɰ ேசrؐைக உ͛டா$㪬.

ெபா�ளாதார நிைல ேம㪬பn㪬. $n㪬ப`தி煲 $ கல䡘㪬 மகி∣kசி䣧㪬 ெபா埁$㪬.

ெசா幵ன ெசா煲ைல எளிதி煲 கா蚀பா鹴றி ந鹴ெபயைர அைட㫠rகɰ. பிரkசிைனகைள சமாளி`b ெவ鹴றி


க͛n பாரா㛾nகைள䣧㪬 䘀கைழ䣧㪬 ெப⹯㫠rகɰ.

ஒ� சிலr ெவளிநாnகwؐ$ இ幵பk ⨀鹴⹯லா அ煲லb 䘀னித蚀 பயண`ைத ேம鹴ெகாɰவாrகɰ.


ெபாிேயாrகɰ, ஞானிகளி幵 ச�தி蚀䘀㪬 அ�ளாசி䣧㪬 கி㛾n㪬.

கணித` bைற, இய鹴பிய煲 bைற ஆகியவ鹴றி煲 பணி䘀ாி䣧㪬 ஆசிாியrகɰ ந鹴ெபயைர அைடவாrகɰ.

சா°திர ச㪬பிரதாய埁களி煲 ஈnபாn, ேஜாதிட ச㪬ப�த蚀ப㛾ட அறி ஆகியவ鹴ைற வளr`bؐ ெகாɰள


வி�㪬䘀㫠rகɰ.

எ㛾டா㪬 இட`ைத $� பகவா幵 பாr蚀பதா煲 ⨀பk ெசல கைள வி�蚀ப`bட幵 ெச*㫠rகɰ. ஆ幵மிக㪬,
ஆலய㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட பணிகwؐகாக உ埁கைள அr蚀பணி`bؐ ெகாɰ㫠rகɰ.

வியாபாாிகɰ ேபா㛾̾யி̐��b விnப㛾n ேபாbமான லாப`திைன ச㪬பாதிؐகலா㪬. த埁க㪬, ெவɰளி,

பி`தைள, ெச㪬䘀 ேபா幵ற உேலாக㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட வியாபாாிகɰ ெப�㪬 லாப`ைதؐ கா͛பாrகɰ.

இbவைர உ埁கwؐ$` bயர埁கைள ஏ鹴பn`தி வ�த எதிாிகளி幵 ெதா煲ைலகɰ த鹴ேபாb அறேவ


ஒழி�b ேபா$㪬. விவசாயிகwؐ$ விவசாய வி�`தி, அதிக மக㐘லா煲 ெச煲வk ெசழி蚀䘀 ஏ鹴பn㪬.

ஒ� சில�ؐ$ ெகௗரவ蚀 பதவிகɰ, ெகௗரவ蚀 ப㛾ட埁கɰ கிைட蚀பத鹴கான வா*蚀䘀 உ͛n.

நீதிம幵ற வழؐ$கɰ நி愀ைவயி煲 இ��தா煲 உ埁கwؐ$k சாதகமான தீr蚀䘀 வ�㪬. r㫠கk ெசா`தி煲
இ��b வ�த வி煲ல埁க விவகார埁கɰ தீ�㪬. ெத*வ பؐதி ேமேலா埁$㪬. நாவி煲 ந煲ல ெசா鹴கேள
நடமாn㪬. ேகாவி煲, $ள㪬, அ幵னதான㪬 எ幵⹯ ெத*வ காாிய埁களி煲 ஈnபn㪬 வா*蚀䘀கɰ கிைடؐ$㪬.

ஆேராؐகிய㪬: உ埁கɰ ராசிؐ$ 2-煲 $� பகவா幵 சiசாி蚀பதா煲 உட煲 நல㪬 சீராகேவ இ�ؐ$㪬.
இ蚀ேபாb உட煲 வ̐ைமேயாn மன வ̐ைம䣧㪬 ஏ鹴பn㪬. கட�த கால`தி煲 ஒ� சில�ؐ$ ஏ鹴ப㛾ட பிணி
ைடகw㪬 இ蚀ேபாb இ��த இட㪬 ெதாியாb மைற�b ேபா$㪬. க̾னமான ேவைலகைள䣧㪬
பணிகைள䣧㪬 எளிைமயாகk ெச*வத鹴$ உட煲 வ̐ைம 䡘pைமயாக ஒ`bைழؐ$㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: 䘀திய பதவிகைள蚀 ெப⹯வத鹴$㪬, அத幵 ல㪬 ஏராளமான ெச煲வk ெசழி蚀ைப


அைடவத鹴$㪬 $�வி幵 பாrைவ䣧㪬 சiசார䡘㪬 bைண 䘀ாி䣧㪬. ஒb埁கிk ெச幵றவrகw㪬 ஓர㪬
க㛾̾யவrகw㪬 இ蚀ேபாb வ̐ய வ�b உ埁களிட㪬 ந㛾ைப வளr`bؐ ெகாɰவாrகɰ. அரசிய煲
தைலவrகɰ உ埁கwؐ$ ஆதரவாகk ெசய煲பnவாrகɰ. ேம愀㪬 䘀திய பதவிகw㪬 䡘ؐகிய蚀
ெபா⹯蚀䘀கw㪬 கிைடؐகலா㪬. அரசிய煲 ந͛பrகɰ உ埁களிட㪬 மதி蚀䘀, மாியாைதேயாn நட�b
ெகாɰவாrகɰ. ேதrத̐煲 நி鹴பவrகwؐ$蚀 ேபா㛾̾யி煲 ெவ鹴றி ெப⹯㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. ெபாbமؐகɰ
ம`தியி愀㪬 ெச煲வாؐ$ அதிகாிؐ$㪬. ெகாn`த வாؐ$⹯திகைள நிைறேவ鹴⹯வத鹴$ ஆrவ`ேதாn
ெசய煲பn㫠rகɰ. எn`த காாிய埁கைள எ蚀பாnப㛾டாவb 䡘̾蚀 rகɰ.

ெதாழிலாளrகwؐ$: கட�த ஆ͛̾煲 கnைமயான பாதி蚀䘀ؐ$ ஆளாகி இ�蚀 rகɰ. இ蚀ேபாb அ�த
பாதி蚀பி̐��b மீ͛n ெசழி蚀䘀கɰ அைடவத鹴$㪬, உட̐煲 䘀`bணrkசி 䣧㪬 ெதளி 㪬 ெப鹴⹯
வா∣ؐைகைய ம⹯மலrkசிேயாn㪬 மகி∣kசிேயாn㪬 கழி蚀பத鹴$㪬 இ�த $�蚀ெபயrkசி 䘀திய
மலrkசிையؐ ெகாn`b வளrkசிைய` த�㪬 விதமாக அைம䣧㪬. சrؐகைர蚀 ப�த̐煲 ேத幵மைழ
ெபாழி�தைத蚀 ேபால, ச͛ைடؐகாரrகளாக இ��த சக ெதாழிலாளrகɰ பைக மற�b உறவாnவாrகɰ.

வியாபாாிகwؐ$: கட�த கால埁களி煲 ஏ鹴ப㛾ட இழ蚀䘀கwؐ$ ஈடாக இ蚀ேபாb இர͛n மட埁காக


வியாபார㪬 வி�`தி அைட䣧㪬. ெபா�ளாதார லாப㪬 ெப�$㪬. ேம愀㪬 இbவைர பிறாிட㪬 அ̾ைமயாக
ேவைல பாr`தவrகɰ இனிேம煲 ⨀யமாக` ெதாழி煲 அ煲லb வியாபார㪬 ெதாட埁$வாrகɰ. உ埁கɰ
வியாபார வளrkசி ையؐ க͛n ம鹴றவrகɰ ெபாறாைம蚀பnவாrகɰ.

வியாபார`தி煲 லாப㪬 ெப�கி ஒ� சில�ؐ$ ெசா�த 㫠n க㛾n㪬 ேயாக䡘㪬 உ͛டா$㪬. சில�ؐ$ வய煲,
ேதா㛾ட㪬, மி ச㪬ப�த蚀ப㛾ட லாப䡘㪬 வர வா*蚀䘀 உ͛n.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: ேவைல蚀 பw $ைற䣧㪬. ேவைல வா*蚀䘀 அதிகாிؐ$㪬. 䡘ؐகியமான


ெபா⹯蚀䘀கɰ கிைட蚀ப ேதாn லாபகரமான ெதாழி愀㪬 ெபறலா㪬. கட�த ஆ͛̾煲 ேவைலைய இழ�b
தவி`தவrகwؐ$ இ蚀ெபாpb ந煲ல வா*蚀䘀 உ͛n. அ愀வலக`தி煲 ேமலதிகாாிகளிட㪬 ந煲ல ெபயைர
அைட㫠rகɰ. உ埁களb உ͛ைமயான உைழ蚀䘀㪬 அr蚀பணி蚀䘀㪬 䡘ய鹴சி䣧㪬 பாரா㛾nகைள蚀 ெப⹯㪬.
உ`திேயாக ாீதியாக பதவி உயrவி鹴கான வா*蚀பிைன䣧㪬 ெபறலா㪬.

மாணவrகwؐ$: ஞாபக சؐதி ெப�$㪬. மதி蚀ெப͛ ப㛾̾ய̐煲 மதி蚀ெப͛ n㪬. ேநr䡘க` ேதrவி煲
ெவ鹴றி க͛n ேவைலவா*蚀ைப蚀 ெப⹯வாrகɰ. ேம鹴ப̾蚀䘀 ெதாடர வா*蚀䘀 உ͛n. ச㛾ட蚀 ப̾蚀䘀
பயி愀㪬 மாணவrகwؐ$ இb 䡘幵ேன鹴றமான கால㪬.

ெப͛கwؐ$: மனபல㪬 அதிகாிؐ$㪬. மனதி煲 உ⹯தி䣧㪬 ைதாிய䡘㪬 ஏ鹴பn㪬. சேகாதர - சேகாதாிகɰ


ேம幵ைம அைடவாrகɰ. அவrகளா煲 உ埁கwؐ$ உதவிகɰ உ͛n. ேபkசி煲 சாbாிய䡘㪬
䘀`திசா̐`தன䡘㪬 ேமேலா埁$㪬. சில�ؐ$ ஆைட, ஆபரண埁கɰ, ெபா幵 ெபா�ɰ ேசrؐைக
உ͛டா$㪬. அ愀வலக`தி煲 பணி䘀ாி䣧㪬 ெப͛கwؐ$ இ��b வ�த ேசாதைனகw㪬 ேவதைனகw㪬
மா⹯㪬. தி�மண㪬 ேபா幵ற ⨀பகாாிய埁கɰ விைரவாக நடؐகலா㪬. இbவைர $ழ�ைதk ெச煲வ㪬
இ煲லாதவrகwؐ$ $ைற நீ埁கி $ழ�ைத பாؐகிய ேயாக㪬 ஏ鹴பn㪬. கணவ幵 - மைனவி உறவி煲 இ幵ப㪬
ெபா埁$㪬. $n㪬ப`தி煲 இ��த $ழ蚀ப埁கw㪬 பிரkசிைனகw㪬 நீ埁கி மகி∣kசி உ͛டா$㪬.

உ`திராட ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:
சிவ幵 ஆலய`தி煲 உɰள ச͛̾ேக⨀வரr ச�நிதியி煲 வியாழ幵ேதா⹯㪬 ெந*தீப㪬 ஏ鹴றி வண埁கி
வழிபnவb உ`தம㪬.

தி�ேவாண ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அ幵னதான㪬 நடؐ$㪬 ஆலய埁கwؐ$ மாத㪬 ஒ�䡘ைற த埁களா煲 இய幵ற அாிசி, உ蚀䘀 தான㪬
ெச*யலா㪬.

அவி㛾ட ந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

䡘�க幵 ேகாவி愀ؐ$ மாைல ேபாnபவrகɰ, விரதமி�蚀பவrகɰ, காவ̾ எn蚀ப வrகɰ- இb ேபா幵ற

அ̾யவrகwؐ$` த埁களா煲 இய幵ற நீr ேமாr தான㪬, த͛ணீr தான㪬, அ幵னதான㪬 ெச*யலா㪬.
$㪬ப㪬
(அவி㛾ட㪬 3-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, சதய㪬, ர㛾டாதி 3-ஆ㪬 பாத㪬
䡘̾ய)

கடைமையؐ க͛ 㪬 க�`bமாகؐ ெகா͛n , ெச*䣧㪬 ெதாழிேல ெத*வ㪬- இய鹴ைகேய இைறவ幵-


தrமேம தவ㪬 எ幵ற பழ ெமாழிؐ$ ெசய煲வ̾வ㪬 ெகாn`b ⨀த�திர蚀 பறைவ யாகk ெசய煲பn㪬 $㪬ப
ராசி அ幵பrகwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ 2, 11-ஆ㪬 இட埁கwؐ$ாிய $� பகவா幵 இbவைர உ埁கɰ ராசிؐ$ 12-ஆ㪬 இட`தி煲-
மகர ராசியி煲- நீச நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*b அதிகமான ெசல கைள䣧㪬, ைகயி煲 பணேம இ煲லா ம煲
சிரம蚀பn㪬 㐘∣நிைலைய䣧㪬, ேதைவؐ$蚀 பண㪬 ேதn㪬 㐘∣நிைலைய䣧㪬 ெகாn`b மிக 㪬
க ட蚀பn`தி வ�தாr.

இனி 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ெஜ幵ம ராசியாகிய $㪬ப ராசியிேலேய ெஜ幵ம $�வாக வல㪬 வர
இ�ؐகிறாr.

$� ெஜ幵ம ராசியி煲 சiசார㪬 ெச*䣧㪬ேபாb அ긙வள வாக ந煲ல பல幵கைள` தரமா㛾டாr எ幵பb
ேஜாதிட விதி. ேம愀㪬 சனி பகவா幵 உ埁கɰ ராசிؐ$ 8-ஆ㪬 இடமான க幵னியி煲 அ㛾டம`bk சனியாக
உலா வ�வb㪬 சாியி煲ைல தா幵. ஆனா煲 ஒ� ஆ⹯த煲- இbவைர 6, 12-ஆ㪬 இட埁களி煲 சiசார㪬
ெச*b வ�த ரா$- ேகb பகவா幵கɰ ெபயrkசி யாகி 5, 11-ஆ㪬 இட埁களி煲 சiசார㪬 ெச*வb
உ埁கwؐ$ சாதகமாக அைம䣧㪬.

இ�蚀பி㝧㪬 இைறவைன வண埁கி தியான`தி煲 இ��b வ�தா煲, இனி ெசா煲ல蚀 ேபா$㪬 பல幵களி煲
தீய பல幵கɰ $ைற�b ந幵ைமகைளேய ஏ鹴பn`b㪬; கவைல蚀பட ேவ͛டா㪬.
உ埁கɰ ராசியி煲 பிரேவசிؐக இ�ؐ$㪬 $� பகவானா煲 உ埁களb அ幵றாட வா∣ؐைக 䡘ைறயி煲
மா鹴ற`திைனؐ கா͛ rகɰ.

நா幵$ ேபr ம`தியி煲 விஷய㪬 ெதாி�த மனிதராக மதிؐக蚀பn㫠rகɰ. மனதி煲 இbவைர நிலவிய ம�த
நிைல மாறி மன` ெதளிவிைன蚀 ெப⹯㫠rகɰ.
இர͛n, பதிெனா幵⹯ ஆகிய தன லாப °தானாதி பதியான $� பகவா幵 ராசியி煲 நி鹴பb தன
லாப`ைதؐ $றி蚀பேதாn, நீ埁கɰ நிைன`தைத சாதிؐ$㪬 ேநர㪬 இb எ幵பைத䣧㪬 இ�தؐ $�蚀ெபயrkசி
உ埁கwؐ$ உணr`b㪬.

வாؐ$ °தானாதிபதியான $� பகவா幵 ராசியி煲 நி幵⹯ உ埁கைள நிதானமான- ெதளிவான


வாr`ைதகைள蚀 பிரேயாகிؐகk ெச*வாr.

$n㪬ப`தி煲 $ கல㪬 நில 㪬. உட幵 பிற�ேதாr த埁கɰ ஆதாய`தி鹴காக உ埁கைள அ $வாrகɰ .


பிɰைள கwؐகாக எதிrகால ேசமி蚀பி煲 இற埁$㫠rகɰ.

அவrகளி幵 ெசய煲பாnகளி煲 䡘p` தி�蚀திைய உணr㫠rகɰ. உ埁கɰ எதிாிகளி幵 ெசய煲பாnகɰ


䡘ட埁கி蚀 ேபா* எதிாிகɰ வ愀 இழ蚀பாrகɰ.

வா∣ؐைக` bைணயி幵 ஆேலாசைனேயாn ெச*䣧㪬 காாிய埁களி煲 ெவ鹴றி கா͛ rகɰ. 㫠㛾̾煲


த鹴ேபாb ⨀ப நிக∣kசிகɰ நைடெப⹯வத鹴கான வா*蚀䘀 உɰளb.

இbநாɰ வைர ஒ㛾n உற இ煲லாம煲 இ��த தக蚀பனாr வழி உறவினrகɰ மீ͛n㪬 உற


ெகா͛டா̾ வ�வாrகɰ.

ஆேராؐகிய㪬: ெஜ幵ம ராசியி煲 $�பகவா幵 சiசாி蚀ப தா煲 அைலkச煲, திாிkச煲 அதிகமா$㪬. அதிகமாக
உைழؐக ேவ͛̾யதா煲 ؐக㪬 $ைறவா$㪬 . அளவான உைழ蚀䘀 இ�ؐக வா*蚀䘀 இ煲ைல. உைழ蚀䘀
உைழ蚀䘀 எ幵⹯ உண சா蚀பிடؐ ட ேநர㪬 இ�ؐகாb. உைழ蚀䘀, உண , ஓ* எ幵⹯ தி㛾டமி㛾nk
ெசய煲ப㛾டா煲 ேநா* வராம煲 பாbகா`bؐ ெகாɰளலா㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: அரசிய̐煲 ஒ�வித அkச㪬 ஏ鹴பn㪬. எ幵றா愀㪬 அ̾பணி�b வா∣வைதவிட தைல


நிமிr�b சமாளி蚀பேத ேம煲 எ幵⹯ ேதா幵⹯㪬. இ�蚀பி㝧㪬 இ蚀ேபாb ெபா⹯ைம䣧ட㝧㪬
䘀`திசா̐`தன`ேதாn㪬 நட�b ெகா͛டா煲 அரசிய̐煲 ெபாிய இழ蚀䘀கைள` தவிrؐகலா㪬. ேம愀㪬
பதவியி煲 இ�蚀பவrகwؐ$ ேசாதைன கw㪬 மிர㛾ட煲கw㪬 வரؐ n㪬. கவன㪬 ேதைவ.

ெதாழிலாளrகwؐ$: ேபாbமான அளவி鹴$蚀 பணிகɰ இ�ؐக வா*蚀பி煲ைல. ேம愀㪬 க̾னமான


பணிகளி愀㪬 ேவைலகளி愀㪬 ஈnபnவைத` தவிrؐகலா㪬. அ̾ؐக̾ அசதி䣧㪬 ேசாr 㪬 கைள蚀䘀㪬
ஏ鹴ப㛾n வில$㪬. இய�திர蚀 பணிகளி煲 ெசய煲பnபவrகɰ மிக 㪬 கவனமாக இ�ؐக ேவ͛̾ய ேநர㪬
இb. கைலநய㪬 மிؐக ெதாழி煲களி煲 உɰளவrகwؐ$㪬, சி鹴ப㪬, க煲 $வாாி, சிெம͛㛾 ஆைல`
ெதாழிலாளrகwؐ$㪬 இ蚀ேபாb அ㝧 லமான காலக㛾ட㪬. rவ 䘀͛ணிய㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட மி
லாப埁கைள蚀 ெப⹯㪬 ேநர㪬 இb.
வியாபாாிகwؐ$: வியாபார`தி煲 அர⨀ ச㪬ப�த蚀ப㛾ட அ㝧 ல埁கைள蚀 ெப⹯வத鹴$ ெம`தன㪬
ஏ鹴பn㪬. ெதாழி煲, உ鹴ப`தி நிைலய埁களி煲 - இய�திர埁களி煲 பpbகɰ வ�b வில$㪬. வியாபார`தி煲
ம�த நிைல வ�b வில$㪬. 䘀திய வியாபார㪬 ெதாட埁$வத鹴$ ஒ�䡘ைறؐ$蚀 பல 䡘ைற ேயாசி`bk
ெசய煲வபnவb நல㪬. 䘀திய ஒ蚀ப�த㪬 ெச*ய ந幵$ ஆேலாசி`bk ெசய煲பட 㪬. ெஜ幵ம ராசியி煲 $�
பகவா幵 இ��தா愀㪬 வؐரகதி இ煲லாததா煲 ெப�㪬பா愀㪬 ெகnத煲 இ煲ைல எ幵பb உ⹯தி.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: 䡘ؐகிய ெபா⹯蚀䘀கைள ஏ鹴க ேவ͛̾யb வ�㪬. ஊதிய உயr 㪬


ெவ$மான埁கw㪬 கிைடؐக蚀 ெபறலா㪬. ஒ� சில�ؐ$ வி�㪬பாத இடமா鹴ற䡘㪬 அைலkச煲 திாிkச煲
எ幵⹯ அைலؐகழி蚀பி鹴$ ஆளாக ேவ͛̾ வ�㪬. ேம煲 அதிகாாிகளிட䡘㪬 சக ஊழியr களிட䡘㪬
ெந�ؐகமாக蚀 பழ$வைதؐ $ைற`bؐ ெகாɰவb நல㪬. அ愀வ煲 ெதாடrபாக அ̾ؐக̾ ெவளி릹r蚀
பயண㪬 ஏ鹴பட வா*蚀䘀 உ͛n.

மாணவrகwؐ$: அசாதாரண நிைல மாறி அறிவா鹴ற ேலாn㪬 䘀`திؐ rைம䣧ட㝧㪬 க煲வி -


ேகɰவிகளி煲 சிற�b விள埁$㫠rகɰ. ந͛பrகளி幵 எ͛ணிؐைக䣧㪬 அதிகாிؐ$㪬. ேம鹴ப̾蚀䘀ؐகாக
ெவளி릹r, ெவளிநாn ெச煲ல ேவ͛̾யb வ�㪬. இ蚀ேபாb உ埁களி幵 எ͛ண`தி鹴ேக鹴ப வ͛ண`b蚀
kசிைய蚀 ேபா煲 சிறக̾`b蚀 பறؐகலா㪬.

ெப͛கwؐ$: இbவைர தி�மண㪬 ஆகாதவrகwؐ$ இ蚀ேபாb தி�மண㪬 நடؐ$㪬. $n㪬ப`தி煲


கணவ幵- மைனவிؐ$ɰ இ��த ேவ鹴⹯ைமகɰ நீ埁கி ஒ鹴⹯ைம䣧ட㝧㪬 உணr 蚀 rவமாக 㪬 இ煲லற
⨀க`ேதாn㪬 இ幵பமயமான வா∣ؐைக அைம䣧㪬. உ埁களி幵 அபார bணிkச煲 ெவளி蚀 பn㪬. ஆலய
வழிபாn, பؐதி சி�தைனகɰ ேமேலா埁$த煲 ேபா幵றைவ ெவளி蚀பn㪬. ஒ� சிலr ெசா�தؐ ேகாவி煲 க㛾̾
$㪬பாபிேஷக㪬 ெச*䣧㪬 நிைல䣧㪬 ஏ鹴பn㪬.

அவி㛾டந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அவி㛾ட㪬 ெச긙வாயி幵 ந㛾ச`திர㪬. ெச긙வா* கிரக`தி幵 அதிேதவைத 䡘�க蚀 ெப�மா幵. தி�kெச� r


$� °தல㪬. அவி㛾ட ந㛾ச`திரؐகாரrகɰ இ�த $�蚀ெபயrkசியி煲 ந煲ல பலைன蚀 ெபற ஒ�䡘ைற
தி�kெச� r ெச幵⹯ 䡘�க蚀 ெப�மாைன䣧㪬 $� பகவாைன䣧㪬 தாிசி`b வ�தா煲 , ெஜ幵ம $�வா煲
ந幵ைமைய蚀 ெபறலா㪬.

சதயந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

அதிகார கிரக㪬 ரா$வி幵 ந㛾ச`திர㪬 சதய㪬. சதய ந㛾ச`திரؐகாரrகɰ சனிؐகிழைம ேதா⹯㪬 ரா$ கால
ேவைள யி煲 காலைபரவ�ؐ$ ெந* தீப㪬 ஏ鹴றி䣧㪬, 䡘தியவrகwؐ$ த埁களா煲 இய幵ற உதவிகைளk
ெச*b㪬 வ�தா煲 ெஜ幵ம $�வா煲 காாிய ெவ鹴றிகைள அைடயலா㪬.

ர㛾டாதிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

சிவ幵 ஆலய`தி煲 உɰள bவார பாலகrகwؐ$ வியாழؐகிழைமேதா⹯㪬 ெந* தீப㪬 ஏ鹴றி வ�வb
உ`தம㪬.
மீன㪬
( ர㛾டாதி 4-ஆ㪬 பாத㪬 䡘த煲, உ`திர㛾டாதி, ேரவதி 䡘̾ய)

இைற ந㪬பிؐைக䣧㪬 ஆ幵மிக பல䡘㪬 ெகா͛n உ⹯தியான ெகாɰைகேயாn வாp㪬 மீன ராசி ேநயr
கwؐ$ வணؐக㪬.

உ埁கɰ ராசிؐ$ ராசியாதி பதியாக 㪬 10-ஆ㪬 இட`தி幵 அதிபதியாக 㪬 இ��த $� பகவா幵 இbவைர
உ埁கɰ ராசிؐ$ 11-ஆ㪬 இடமான மகர ராசியி煲 நீச நிைலயி煲 சiசார㪬 ெச*தா煲 ட சில
ந幵ைமகைளk ெச*b வ�தி�ؐகிறாr.

இனி 15-12-2009 䡘த煲 உ埁கɰ ராசிؐ$ 12-ஆ㪬 இடமான $㪬ப ராசியி煲 விரய °தான`தி煲 சiசார㪬
ெச*ய இ�ؐகிறாr.

ேஜாதிட சா°திர`தி幵ப̾ $� பகவானி幵 12-ஆ㪬 இட`b சiசார㪬 சிற蚀பாகk ெசா煲ல蚀படவி煲ைல.


இேத காலக㛾ட`தி煲 ரா$- ேகbؐகɰ 10-ஆ㪬 இட`தி愀㪬 4-ஆ㪬 இட`தி愀㪬 பயண㪬 ெச*வb㪬, சனி
பகவா幵 7-ஆ㪬 இட`தி煲 சiசார㪬 ெச*வb㪬 ட உ埁கɰ ராசிؐ$ உக�ததாக இ煲ைல.

இ��தா愀㪬 உ埁கɰ ராசிؐ$ ெத*வ`தி幵 bைண䣧㪬 அ㝧ؐகிரக䡘㪬 இ�ؐகிறb. அத幵 காரண`தா煲


இ�த தீய ேகா㛾சார蚀 பல幵களி煲 இ��b விnப㛾n ந幵ைமகɰ அைட㫠rகɰ எ幵பb உ⹯தி.
ராசிநாத㝧㪬 ஜீவன °தானாதி பதி䣧மான $� பகவா幵 ப幵னிர͛டா㪬 இடமான $㪬ப`தி煲
பிரேவசி蚀பb அ긙வள சாதகமான அ㪬சமி煲ைல. எ幵றா愀㪬 சமேயாசிதமாகk ெசய煲ப㛾டா煲 ந煲ல
ேநரமாக மா鹴றிؐ ெகாɰளலா㪬.

ெச*ய ேவ͛̾ய ெசல கைள 䡘ைற蚀பn`தி விதி䡘ைறகwؐ$ உ㛾ப㛾n ெச*ய 䡘ய鹴சி蚀 rகɰ.

அேத ேநர`தி煲 ேசமி蚀பிைன䣧㪬 அர⨀`தர蚀䘀 நி⹯வன埁 களி煲 䡘த n ெச*䣧埁கɰ. அதிக லாப`தி鹴$


ஆைச蚀ப㛾n ந ட`தி鹴$ ஆளாகாதீrகɰ.
உ`திேயாக ாீதியான இடமா鹴ற`திைன விைரவி煲 எதிrபாrؐகலா㪬.

வா∣ؐைக` bைணயி幵 உட煲 நிைலயி煲 கவன㪬 ெச愀`த ேவ͛n㪬. நீ埁கɰ ெச*ய நிைனؐ$㪬
காாிய埁கைள வா* வாr`ைதகɰ ல㪬 ெதாடrkசியாக蚀 ேபசி蚀 ேபசிேய சாதி`bؐ ெகாɰ㫠rகɰ.

உட幵 பிற蚀䘀கɰ உ埁களா煲 ஆதாய㪬 கா͛பாrகɰ.

தக蚀பனாr வழி ெசா`bகɰ விரயமா$㪬 வா*蚀䘀 உ͛n. சிலr ெதாழி煲, உ`திேயாக`தி幵 காரணமாக
ஊr வி㛾n ஊr ெச煲ல ேவ͛̾ய 㐘∣நிைலؐ$ ஆளாவாrகɰ.

பயண埁களி幵ேபாb எkசாிؐைக䣧ட幵 இ�ؐக ேவ͛̾யb அவசிய㪬. ஏெனனி煲 பயண`தி煲


ச埁கட埁கw㪬 சி⹯சி⹯ ெதா煲ைலகw㪬 விப`bகw㪬 ஏ鹴பnவத鹴கான வா*蚀䘀 உ͛n.

ெகாnؐக煲 வா埁க̐煲 கவன䡘ட幵 ெசய煲பட ேவ͛n㪬.

ஆேராؐகிய㪬: ராசிؐ$ 4-ஆ㪬 இட`தி煲 ேகbவி幵 சiசார`தினா煲 உட煲 நிைலயி煲 அ̾ؐக̾


பல㫠ன䡘㪬 உபாைதகw㪬 உப`திரவ䡘㪬 ஏ鹴ப㛾n, ம�`bவk ெசல வின埁கɰ அதிகாிؐ$㪬. உண
விஷய埁களி煲 அதிக கவன㪬 ேதைவ. விஷ`தினா愀㪬 ெந�蚀பினா愀㪬 விப`bகɰ ஏ鹴பட வா*蚀䘀
உ͛n. இ蚀ேபாb எ�தؐ காாிய㪬 ஆனா愀㪬 அவசர` ேதாn㪬 சாியான ஆேலாசைன ெச*யாம愀㪬
ஈnபடؐ டாb. சி⹯ வியாதிகɰ வ�தா愀㪬 உட㝧ؐ$ட幵 உட煲 நல`ைதؐ கவனி`bؐ ெகாɰவb
நல㪬.

அரசிய煲வாதிகwؐ$: 䘀திய பதவிகைள蚀 ெப⹯வத鹴$ கnைமயாக உைழ`த ேபாதி愀㪬, ெவ鹴றி ெப鹴⹯


䘀திய பதவிைய蚀 ெப⹯㫠rகɰ எ幵⹯ உ⹯தி அளிؐக 䡘̾யாb. ஆனா愀㪬 ெவ鹴றிேயா ேதா煲விேயா
எbவானா愀㪬 எதிrெகாɰw㪬 ைதாிய㪬 ஏ鹴பn㪬. ேம愀㪬 ெபாb ேசைவؐ காக எ�த ேநர`தி愀㪬
யாரானா愀㪬 தய埁காம煲 உதவி ெச*யؐ கா`தி�蚀 rகɰ. கட�த கால`தி煲 ஏ鹴ப㛾ட வ㪬䘀 வழؐ$கɰ
இ蚀ேபாb உ埁கwؐ$ சாதகமாகேவ அைம䣧㪬. எதிாிகளி幵 பல㪬 $ைற䣧㪬. ேம̐ட` தைலவrகɰ
அ㝧சரைணயாக நட�b ெகாɰவாrகɰ. அதிகமான ெசலவின埁கw㪬 ெபா幵, ெபா�ɰ விரய䡘㪬
ஏ鹴பn㪬. அரசிய̐煲 எ긙வள ெபாிய பதவியி煲 இ��தா愀㪬 ெபா�ளாதார ாீதியா* ெபாிய அளவி煲
லாப㪬 இ煲ைல.

ெதாழிலாளrகwؐ$: உட煲 நிைலயி煲 இ��த பல㫠ன䡘㪬 ேநா* ெநா̾கw㪬 நீ埁$㪬 ேநர㪬 இb.
ேவைல蚀 பw அதிகமா$㪬. ெபா�ளாதார` ேதைவؐ$ அதிக அளவி煲 உைழؐக ேவ͛̾யb வ�㪬.
nதலாக உைழ`தா煲தா幵 உயr வ�㪬. உயr வ�தா愀㪬 ேபாbமான ஊதிய㪬 தாமதமாகிவிn㪬.

வியாபாாிகwؐ$: வியாபார`தி煲 ெபாிய அளவி煲 லாப㪬 வராவி㛾டா愀㪬 10-煲 உɰள ரா$வா煲 தி r


லாப㪬 வர வா*蚀䘀 உ͛n. ெபாிய அளவி煲 ந ட㪬 வர வா*蚀䘀 இ煲ைல. இ�蚀பி㝧㪬 இ蚀ேபாb
ெதாழி煲, வியாபார`தி煲 ெபாிய அளவி煲 䡘த n ெச*யாம愀㪬 அகலؐகா煲 ைவؐகாம愀㪬 இ�蚀பb
நல㪬. 䘀திய வியாபார`ைத` ெதாட埁க நிைன蚀பவrகɰ சிறிb கால㪬 ெபா⹯ைமயாக இ�蚀பb நல㪬.
பைழய கட幵கɰ அைடபn㪬 கால㪬 இb.

உ`திேயாக°தrகwؐ$: அ愀வலக蚀 பண㪬 ச㪬ப�த蚀ப㛾ட விஷய埁கைள மிக 㪬 கவன䡘ட幵 ைகயாள


ேவ͛n㪬. ஒ� சில�ؐ$ வி�㪬பிய இடமா鹴ற㪬 அ煲லb இலாகா மா鹴ற㪬 கிைட`த ேபாb㪬, ஊதிய
உயrைவ蚀 ெபற 䡘̾யாb. ேம愀㪬 இ蚀ேபாb கிைட`த ஊதிய`ைதؐ ெகா͛n ப`b சதவிகித㪬 ட
மிkச㪬 ெச*ய 䡘̾யாb. ப鹴றாؐ$ைற䣧㪬 ஏ鹴படலா㪬.

மாணவrகwؐ$: உட煲 நிைலயி煲 ஒ�வித ேசாr 㪬 அசாதாரணமான நிைல䣧㪬 இ�ؐகؐ n㪬. ேம愀㪬
ஞாபகؐ $ைற 㪬 ஏ鹴படؐ n㪬. ேபா㛾̾, ப�தய埁களி煲 க͛̾蚀 பாக ஈnபடؐ டாb. கட�த
ஆ͛̾煲 உட煲நலؐ $ைறவாேலா அ煲லb சாியான ப̾蚀䘀 இ煲லாத காரண`தாேலா பாதியி煲 ப̾蚀ைப
நி⹯`தியவrகwؐ$ இ蚀ேபாb மீ͛n㪬 ப̾蚀ைப` ெதாடrவத鹴கான வா*蚀䘀கɰ உ�வா$㪬.

ெப͛கwؐ$: ேவைலவா*蚀ைப எதிrபாr`த ெப͛கwؐ$ ேவைல வா*蚀䘀 வ�㪬 கால㪬. தி�மண`தி煲


உɰள தைடகɰ அக愀㪬. ேம愀㪬 ஆட㪬பரமான ெபா幵, ெபா�ɰ, அணிகல幵கɰ வ�b ேச�㪬. உட幵
பிற�த சேகாதர- சேகாதாிகளா煲 சகாய㪬 உ͛டா$㪬. 䘀திய சிேனகிதிகளி幵 ேசrؐைக ஏ鹴பn㪬.
$n㪬ப`தி煲 கணவ幵- மைனவிؐ$ɰ இ��b வ�த தகரா⹯ நீ埁கி இ幵பமாக வாp㪬 ேநர㪬 இb.

ர㛾டாதிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

மாத㪬 ஒ�䡘ைற சிவரா`திாி நாளி煲 சிவெப�மா㝧ؐ$ வ幵னி மர இைலகளா煲 அrkசைன ெச*வb


நல㪬.

உ`திர㛾டாதிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

சனிؐ கிழைமகளி煲 சிவ幵 ஆலய`தி煲 உɰள சமயؐ $ரவr நா煲வ�ؐ$ ெந*தீப㪬 ஏ鹴றி வ�வb
உ`தம㪬. அ蚀பr, ⨀�தரr, மாணிؐகவாசகr, தி�நா ؐகரசr ஆகிேயாாி幵 பாத埁களி煲 㫠∣�b வண埁கி
வா�埁கɰ.

ேரவதிந㛾ச`திரؐகாரrகwؐ$:

பிரேதாஷ ேவைளயி煲 சிவாலய வழிபா㛾̾煲 கல�b ெகா͛n அ̾யவrகwؐ$ வி தி, பிரசாத㪬 தான㪬
ெகாn`b வ�வb உ`தம㪬.