MI,IAN :FIZI FOTOGRAIFI'JA

FOTOGRAFIJA

p, ir,edio ~~ illl1lmlP~ II~Nt:Q ·G,.JI.IRGJ'AN!

T~I~n,~I;:~ ",rii~~J!c MAeA. 'DEt.ljK

OpNI(Il-m

"O.R~S DOGAN

·Vil~1o:

~11lI,,"jlClN~.' wl"Od .OONfE'~ ~RnCl\ •• Iggr""

EPotn)'l., ZlJ,,OftEoIl: 19M

UiVOD

COY J EK in ed ti(lVn;n.e 'Q(SIc cuo I)Q!Jrlilbl,l del 1 ruillo ZClb,;· lie~ -:tbivi:mta. pok~(l~e i obHke. Oloi lieinii s'l"iedo~ C.fll!'~~ lli'4J' s!.i pl'Ollodcnii no SIliienamaspil,jQ U' IFClZIii,im dijelo'!'h!'ltll :jj",i,jltja. Iz (1Illickog dobClI so cuvoilli Sill (Jrljl\!:i nCi VOZ'Cn10. pr;iUiri kliesolli I.i obliku k'c!!ll~lIih rliljllifo, Ilikovi 11'I.!lJ mramorrnm ~pomQ,n,[cjlif'''' il'j f~~!cgillo. Oni 5111 hHi ~z"OI,i!ilni u jeclnoJlll j:lrimjerku, pC! su 'lOlli prilll:lpacllli $~mQ nll,l:iIIn'~!lm brO,l1.I I iudi. N i a~isci 4;llako,,"CI ] 5!av,C1. najpr i iill III HO'''''Qf;, :l:~Jlirl'll iUI ko:H i 'peirgDm.llini, ~ l:...tJ!sni~e 11\0 peipl,ru, IIUl koje,iId SIJ ,~j] 'Iebto,",v IJk~Q:!1cwli i SWW!itOi. "iSH m@glq lllOidoyoljli'li ~iroki h'u'g Ijudi f:el~I'I,Hl Il;lililiPlil;l1 ii obrcn~ovan.~tl. 'pj~ona ,riiBt isliko d'u{j,o $111 \'iferl\1en[!l QSioli ~\e!«ovine ko·, jlill:c! ~JU ~.e moglli sluili'li sal1l0 prj,.r1tElgir~mi ~(l,l,eclJili'ic:i. Kod je goi:!illc 145], GUI'e;lJ'Ibsfg ll!.lJII'IIO ~tOlmp<lr:s~j s,lrou i kod ~!l pmiurl'lo umii,e~QumneiQven,lg. IU~kig;eslil po~~\cll!l ieUirliie 1 Yl~e prodimlei ill nored, Ali. pimna rije1c die'luie !5yvl.~e apslrCiI~.l:no j' ne dg'i~ P.OI'pUI'lO viemu ptadlooibu 0 iOnOi'ilUO se njollle opiSllje. 1:0 lio te polnibna ~lik(l Im~CI jcdin(l moz,e Q rwe~crm cl:ogad:c1u 51"'01l"111i praYII predodfb1J; i!e nn 'k,roinje i,ocino5-tO''II'CI'fli I lIejJo$redcm n~r::in" Qo.~ei!:aiu6 IVI FlCi'~mblJ" 1i,udi :51J opi;$i!! nllntriirCilli crleiimo',. drvoroeziml;l i h'lil~fore;;:;fT1Q1, 19b;! la1kvo illJ'd~Jlr(])nie Qpt~ li'i.rti:l moO;g,I,Q\ rm~li .~ ,d'okIJ!'I'I,~~t~rI1IO' zf>la~i!ni~. ipolk Sill ,pr,!ldod'zbc III 5\'11m li'udili'l'la IUj,;i lilJ1 .filijl'li ~e ,oprs,t!] Ibile pod~edlimlke.

:S11o ~e kulhit\O viSie :~jruIClI 'polltoirala ie veto ~o"lekovCl i(!,liCl ,da fit! 'nl!!kiMcin ll'cjFliCl 5Ce:UV~ i;!!9~lld livoga Ilikg oliClko keke go vidor u ~r(il;lh!'. eQ9io'iiii s,u se dej,l'i ijloQl'treiWili l!!.odJ sllkcr,Q. Cllla lIT!iiijUlle obii!:nih, liudi to ie o~(JIQ

,semI!;! JlezodQ'Vo~ieml ~ezniCl. Iz t~ lieiJf!j~ fQdilg 51e goOdi. flC!: 1939, fotogrorfiia. P'o.sHil!! pml~ClItl!lSkg pO'FJlOg .strcja, tOI [e bile nCijV(!CI! olltt~6e pwoslog slQljelQl.

Fo'hogrtlfiijQ ie' krellllJla n'll ,woi O$o,tg~Cifk.1 ~IJI. K't:iosIO VOclCil b: S,'i'Q9 i ~ ""Orei \Ii!(YIPI~g p riiok'lJl ii PQ5~aiie riie,lo;cI keia ~~~I i ie;v'CI IJ 'more, '10 ko ~!J! IJ' p:roleltlih 125 9'0 dI:i'i'lCl ~IYmtdG h folo,grCilf'ilei' .$k1!.lp~i!!liuti II ~ebi !liIliio:i:IVO prono-

ICillakQ i usmrrool;'(lnia ~ ~i'r~ti ~voil)l 51l1ge5~i""JI'u S~Cl9i1ll Idl z.;odoYi)lljOlvcmiu pro.d~Vllle ,eoll'ie\o:ove teznie zc sll i:!kom. IFol(i(jl"afijoll1ll se dllli'i,~:S 'bO'ii'i lIe!pki brei .5:tJiUi~.njo'ka i umlltern. Jiedllima je ona lo!:<lnat, dtlJlgliMO zabava I Shl'illlfiilrlje U'S]p@me.rllll. (J po:n}l;lkom i lI'mj,~lniEk,i:i djelahi'los'I'. S v ojim optiC!k;m., k,!:!miiskim ~ iJlinietni~ldm e~eme;"'llm.C! ana ~Vii'il· k@ prlivll'cc~ i P'fUl;QI i1f!·iJI tQ~iko Ir(']lz:nolik(i$I'~ U' I'Q~d1J' dcl' II'J1IUI me: ,ffHl,l!e dOl$@d'i·~i. Njtlii!1.c IJk~9lcl !iil~ ~m:Q U !liVflPCmtu !lusp()me"~c •. U! :ll(ldo",olio'l!'~ll1i'" Qne dOlllfle tdnie ~Qvi~· k.1lI da 'I",gino SCl~Uva Iz:gle:dt $li'·og litka. Danos joj je:i!i'iOl'. 6mie !I1nogo .$ire. lisllh6e i ,'il'L1ce !lJ.ik()1 5alh~ ~e 'sc¥'ClkogrQ dJ~ln'o 110 s..,..·e ,~etil'11 ~t~(JilC s'!;'ijeta, 5:h .... c:rilHW!, WiM IIliCl'fO· dUftlQI mCi ll:o~il11 ~.a,z'r~o," '9,0",,oril"_ S",·ogdjc· gdilll OQV'i,e.k mdi ,- UI lii.Qil.ld, tlmjrebll!C5h, ~e"f1iici. illidustr;i~" ~'F~O',;"i,f'ii i svim oslali,moO:Ii'dmlJ savre'nl1~nOg iillQtcl' .....;.f~I'Qgrlifiill go pi'i)1 i, rllgi~lr~ra nje:go.lf fi'llot i red, in ~Orfnjllo Igo 0 o:.bivaniimc u .5i'{ij~etlJ i tilmc ,postaj,e nje.go'Voli'l'l kultumo'm p'Orlrolmm.

iFotogrrli'fija [e ,wlilimlljiii'(i ~bog unh:erzcllf1Q9 jeziktl kojijl'T1l 9Qvoi'i :s~,i k:(:lJ :§t,o u-viie:kOiII<I'~"'CI 'c dll:lllQ$i i'!,e~:to l1iD¥O T l~e s~ krece ;!!cieclrlo Sr::Il !ivol'om i ~et!Uiiaiim II1CFl:retll:iom. On.iII iCJ>oko' nasegCD vrsmerrKI«. $v~dgl priSIlI'~C1 is;YC!9~ne ~(ild'o y[dena. Nlel'inlc, [e .l'l:Voe5Iroll'O'$I" $ .... (ildll'll, d(;lilflOm "'e'oil! i&r .~e; nepvestoFio pronClrlcz:e novo, "ilPj~lila '~otogl'af$kl!! $lIe,dsl'Kl, :koFmtli i'o'il se IProsiri.li!jI'tl.QguCllo~lt fo'logrofijQ ulmd III :5Ve p.oli"C: IUlljJe~I ii¥ol~, :~ri ke nOl~ Mpr,I!!Silano. pr-c;IIlE!' i .s.vagdje se ko~i$IfIO p-rim.iellljlli'iJ ter dOmlow C1JJh regII'lQ$'I'i', '90tQVO mo,lelfiiclllnu mrz'Oc!'IO$,I. Niiijed(ilil va,zloiJii dogo6c,i dancs lila 'O$'tCl'ie: ne:Sllimljenl. Svako :zvClJlje', S,lle, 51'0 covjek Ir'(ldi~., kc,k,o iivi Ii ~'O 9(1 Qkll'uzlllje, regishira s~ sfi'kg:m,. ,!!j s ... e slike, Ii.!' b,i 1.0 ko'~e podli.!lfie ijh S.W!>tClllii, imtlijlli i stili :s.vrfnu ,do 5Iu;z'e coviek!.l, dn o'bogtl1le n te9!O'vo z:na.· !'lie' l' d'<J;J 'gQ $yoiom :s~'iI()O¥flO!M ~!lIfQrmClQitolll1 IUpOZifiifi",fj 5, dru'gim 'jl'dlhIlnO i dogodc:jima ptlll:ZClluti jom!llvo a,ul'elll· til':n·Qdil.

GloYlile odlike fologmfij:e jes!!;: j5tillito~tj h;I~IiIQsl'. brzil'lQ t IImI'lOlf.a'lltlinje. f.0'~9iV'F$kQi slic::i walci ~oviek vjeruqe ~er mill Ol!'l{i '1(I&ie, pru k.az.u'i.e ~,,,,e $10 !leo II ~IJISI!I sllIimanitl lilaIOZhlo prltld ko.m,e;r·orn,. j 1'0 b-o'ljl(l m:l iied~II!' dW9'el'eii"mike- .•

Pu~ do .$~ike; ill km't~r.:r QI 1'1 ].ezlnQ Gill veU'KJIJI IPtl~¢InQ$,1 I", nrto,cij br~og, prikaziv'ania i 1:1 le:nHl' ~llo SI'! od ~,d~' s;liIim'ka nfIoie' uc~niti be:zbro i prili'i lerQkgJ,

ifot'ogr'crfijg je mO,.;iIlQ 8mQ'I~\I\O izmzt1!VIJnia. Urnjesl:o dugog o,pi$O, kQij:i ipolc: nil bi mcgClio sl",ol';ili c, lIIelefli'lil.ll talif1!.! ~r!idod:~b'U'. '~,~ogmfska ,sl.ik" 10 ,einn led~i\o.s:taYilo, PW'Z;1'J z,o,rJ!l1!l Qpi~JfI@~1 i ,eo'\l'je,k I'e moila; rOizil,li:flli(l~i Irm pr'ili ~o· gled brfe 'fibOCll'E! !tid roi:!i~lie r~ie~i.

SI!J'Il'e,mena fO'logm'f11jc i:~ C1kl;U'elna, sveslrnnc, diJlQmil:n(l, o'n'eJ ne,pr~kidno' nopf'eduie o5,vojojuti 11'0· ... 0 po,d'rui!:~a, DanOS poSiloii' "ele.vh:ij'tiI j !.II botcmCl'. priilll'to.~, 8H~e 'bczii,enim plll'tom. iz ~at'elitci ses'fi,i!l'lCi, Mio'soc, pos,toji ~lIilliT1,tllJi'e i :pr~~·Emo$$!ik(l 1!)1!I1'flm mflglneto.5:k.opo, pr'OI1lClI(J,e;Ii¢l ill mo· glil,nos:f d~ s ,grCllmof:cn:sk-e' ~I,oe:e (!Qbi'jemo, !llilWI u z.'I"uk. ;iloUm imarno, fo~og]rarijliJ u boiolRiI!l, 'J!!llI!l!:lmluke blje'ikolice, vi:soko-Ol!ljciljive:filmove'. svi~thnl:lo iCl!'k~ lele<llljc'klive, oj)Ci,ljeno 'Icmesl1Iimlieno' m.ililjlJn·lili'i11 dijelQm sekullde. !I'I i Il~k iii!: f1,e'!;'idljivog diil!Ja ~.pekIIiCi. elenr'el1tlJ,n'I<I:I c'e<~lio~ sIt! osmv'lfiaiu $Vo;j'!ii :i!:Cig,ci'lrilii'lil I'ragrov.e u ckt::eter<donlmti, l!.¥u,cne' I 'iopll~:skQ: 'Y\Oi~,o .... ~, ~r.im'k;e mt:!'lerrije, ~o .... aerlll'!'!!!: d'a'V'E!1 $11Q!i!l.o~i$Ii.IOa pII!'a ~td. '5ve III f'ol(:J'flOO£'S!-ii m ilI'i!1wmc" Qdl b~$~~Qino brz:o~ do be.slc:r,t!lrt1o mOif!:iiQ9., lH1o<riz~mti fi)logrofii,~ IbI lmduenos!11 ios ~:e' se Yi~~ pm~irili. a po~re-· be ZCI 8Ii'k'om Iwi'ti ce io:~v.f!'fa lIe'9'O 110 ie darms"

II dell!:. semil rc<diuT!!iIlilQ uspjelim f'Qt'09rg~ki'rnl $nimk.alm..a., ZCI nie.z.Tn ,cliil~li'I,~i rCllz .... e] i' ~.l:Ilu'edJC!'k bhli1JlI ~~ ke'l'llllte(1f11 i I'a!l'lni~(lri U mtogrCllf,l<ioi induslrpii i nouel, Oni nepreslene u:'lo'wf(lvaju k.'(lm~'re' •. prtlbof ios:kili mClllerijal i III fotogn;l'~ ljU' l1c:pn~kidlllo 'unose I10 .... 1Ij1 S'ij!}tillll do hi pul do sl ike: rekee U! ~!O ml;llnqe ;r;opreka.

lBiIH $Q' .... rem~1i LI fol'ogrClifili zllIof, hrl; njer; ~i)P'!liiilik, koil 8e ie f1ew~ki;ClIiiO !lr';lfIn d,~ TI1IO'oie ~!Jks.e, s,viJ(lJdOYCl'ti fa·, ::l;fUi probls'mr.!! 5 kiQ~il11Ja se III prClkJt~l'!om redu ISUSl'e.ce., To ie, i$IO l'olikQ YQzno za strllclIljoka. !eClO i ~~ ~o}t.o T kitnO>·ClJmCilcfiCl'. Clii ie eve kll!jige do litO :$:a2i~1 Mcilll I logiclllim r,e,ci'Oslijedo'ID -Ykcte n.g I'ehnlkui slI'!;'r ,mllne zahljelle ro'IQ~rOlfiie, te da iii 'iQm'e !:lucie vodia i sovjelinik. -

PUT .DO' S,UIKE (;iI'h~IIIfIQ &VjCiII'k1l1l CI VU 01;10(1$ SI ... ore fOlo-gmfili:l ble II;. veomo dl.lQ, IJ Kin,i llii pi"ije 3000 godin(l !:lila pOZlic;:ll"CII kallm'ra opskurtl. tOMIII·g p:roslorilja UI kaJar: svjel'lo, ilo dO~[l~i 'kro~ rnelu nilpicu IlQ p:romnll, ItCl biliolol'l11 zid!! Q.crlai'(", o'bl'i k,~ iz: prirode.

U pl:}~e'ku ovog m[,lenlitl, kameroiiil epskurern 5U lie !5lliJiili oi"lCipski uc:etljod za prcrnotn;mif! FHlmrc[ne SIII1Ctll. a gadin!!! 1500. ()pj'~loIJ hi Il C:lJveni Le.onc:rdo .cia Vinci i 511:.~,ur'Clo, 1,1 'ob~i~1J prenl::klii'Yog ~t11lldukQ s rupil::om l)1;l p,rQIQ:!; ~""ia'Ua ilia jeQrlloj !l~egQ!"'Q~ .-;tiiMi. GodiJllle 1,6.5S. Borb'Uro, IJ Vene,ciii u'mieskl n,uiPioo S:~O;'rI'~ja ~bimi;l lecu. ~ 'i'itl~lJI~j:dd l.It&njak ilo"rlg SiVlIf,i::j iQt.ernlJ m~,g i i!:.u, pr "'lU' ,~l::IiI'~""!Jl.tI [prQtekci~1IJ sl~ ke, Nju slijedi kom~r'a IIICid~, g ~Q~"pjI i((!]ma,m's, lec:om i zrcotOIfi'l, 'koj!:l PQsloje 1',0 I«Ime raJ Z!ti, crl'(ml~' prirodf:!'c.

1 r(l1i~CI ~'t1Idfi(J"'c njl!' sli'ke<. Q ncllko ktJl~o ~15 u 'kcnrneri comuvtl s."ti:i1'lo, I Cildtl je io! blln neaoslU':lVO lelia. Morolo je I'foe.i lOS mrl0E)0' V1I'1:I'flC(!~ do sa I'll :;:elja Qs! .... ori.

S rtl2'1Qjem kultere 'sve [e v;eeo pO$lajalo covje'k'OVQ ieijCl do ~UI bud'UCl\l:ul: !:'t:I~l!Iya' iz;sled S' v ,c.ga I,iilo. Ro,galiji SIJ odlazili slikorimo cl~a ih pilr-Inl!lir(dlu. « l<CJ O$~,l;il'e i~r'Qdi,v'Qlc ~U se m:illl'it:l'i.if~ i sikrele, fCz'{I0e od crnog ,I~aplro, boje i,p~k fli5U mogJe zlIldovg,ljiti lemju ,covje'ke za "'iofnim p:rih!zo'n'! ~"'09 iz'gledtJ iii slid. Nr I'ICI' 1,edaii! Qd tih mitilla ml~El se mOe! "':1 i~~(Ic'1~V'D 11 slil-lti III ';i'eeeni broju p,imi:lllrtikCll.

OI1Q, ~hQ i~' ~ i~rtlfCi,Wlinre misli i~r/JJI1!p-oFlim pu,lem :::!Jrmcilo o,~krt~: ~l'Iiigoll$k(J. fo ie, :po1amile'l'iijo ko~nita ~ ,IVllW(lnie p umno1zavcllllje' !llk.e zntl~ilo o,fkri:!;:.e falogfCl,fiie., Plodno ml'doblie fQI<lQf1IlI~iie, riOli· velfe hltkQvin$ n<i podlrll~illl IIml'loZ;oVQl1ja II Htdoli~~u, po-cel()1 if;! gcdili{! 11339, s prOl'lI;lttI:5~Gij'!'i pNOg: ur.lOrreb'Ii~'II'rJg po'S1'ulPko :Z~ dQl,j· v nje slike ertene .svj>eUc>m.

PR~'ONALA:ZJ!H:. F'OTO,GRA.FU!E dCiO lie :svijoelul naid~I'Il,g.kral'~l!n'i{l s!I'ed· ~I".o i ra!t;JYOl1ja u,e, ie OlJ1lCl9ucio de :Ul d~S1l1d!lili prikcd:u '5I,i'kom pol. [Jllno vjemo ell HI ~vClIli:o moie ~~wolit1. fro!ogrtlf~kCl ~Iika p'llsto,ie ~[]"'j",hl!na i IiIU,ZI1Q dOipul1c;:1 s'rampCll'loi rlj;II,;;,i. O/'l-I;l! i~' G~Jiili(!iICi cloh:liital! nc".e'epohe, klil1a if! l.I!11fjela ... ~Hke prQ'mi~l1lj! III kul iurl11 ra.tv·1toik [:0·

e

,

"'t!!!ka i u $'11011'1 d~llillicli1rl rOZY,Q'lrlil dC!I~1:! ¥elik doprin05 upo:z,nClvanjlul Ij,udi i ,~viiietQ.,

Dagl,",'er'O'ipijCJ, Prroi'llCllllazak 1'I1:li koiemu 'lil:l IfQ~i'!! NiepOl'i ID'Clguifi:rrtl;, dOllcl1:! i,e veOrn!!]1 oH.r~' S:like; alln lQiposl'ull'l:.II'lc; nplllR llIij& b~o mvrsell'll. g,like III) pos'robrcl'lim 1mbef'!!m ploC!c-oii\O bi,le- su is olnnutim $lr'CiJnr~ wmo. $V(lI!ka [e slikal 'bil'!lI ul1i:ikcl'~ iell" :S;!l sliike Il'li!J;u m05l1ie kopiral'i, r Ulif'lll 01'(1\i'~li lak ... e5il.1 S19 dik(! rmCl~I'e :~(]mlO pltofl'ic,itl(:!ti Il~ j(l.ano,ga smiera 11(1 It.Jcoln,Oo"siajl'lo'l plofi'ci. IPC! -il~ok, IlQj $~' p-cQ$il,lpa'k ncslo. !irlo po - s,vj,i,elu, ali je oko godine 1'000. lsto'oKO 1'1'091°' 1'It}.s,~ao iz primje:J1i1!!! d ,~voi":;, m~('l'sh') ul~tupio cl'rugom IPOSh.lpk![l, lco1iil QIl10'!;IIlC,QVI;! UlrilingZeI\,llc· WI ~(l s'l i~i(l Ildl f)[l,II~enoifl'l broju prll i'I'1lier;cl'ka.

iiillballiiPijig" I(ad ~III Qrodl;;ne lS39., $tigll! prvc viT,e~li 00 DoglJef"Foy,om onfri:~u. jClVilo se engle'iki UQrlelil Tollbot, lioii j,1l Vf~itl, sliin!l; 'po,'k,u:se, ~11i: uspie pomo6u t.cmene ~odr2(iti :5lik,u m'.l P4:!!~ifU koiA ie iiiCilopiG hologiello.:neb:r!i!im ~:PQill""i,mCl. Papir ne kcje'];]IIu ie 01' .$.fIima:o Moie li-eomll mule osi ell ii'll. Me njemlJl :ie ",akon dugi;) 'Ilkspo:zkiie. d'obio lJe9g~ivl'lli ~liikLl, 'alt '1'1.1 sliku l1Jije mogQ9 "rojno z{lck.zcrli. [H"ef~dll!!l '9'f1 je lIpO~lrio i'ICI j:)r:ol'la~'iJzQlk 'fjksil'rlil~ $(:)!:i IHl22). pa I,ei II) sol liolboi po~CiO primjelliivC!ti Zg ol(JPQ.n'~L!! n~os."':iielliefl!:l~ h~;"Q9!rmo;g s:rebra. Tal<o ie IISpi05,li:lky fiksirai'i n 'IrajIHl! zodFiarli. INal 1!(i,i11 pr'ii'llcipu' redime i, denes,

U po,ctlciml:! fologrofi,i,e pO$li,I!=Iok I!oji'm So: pomoo, svi,eHo ~tvcllrCiI.1:! lS~i~Ql ntl2i;!'ClI'I :j'e h~luQ9Imfii~, pr-ema ,g"ckoil'l hIl3Ho~. no znulci sunee,

K(I~niil! se poi~.".i'Q !iltiziv rol'0:9f'c.fija', koii Ie pOS:ICiQ Clod! dviie:s,t~,oh,e. Ie n sI,e ri tec~, folo,. fj. ~~iel'lo, i _Wllfo, ti. pi ~~'m:, ,:"Iarn,. tl ~p'~o:ien.er zr;l1i:ld'n.o~nfl~ilI. cr!ol'i f;"'lellollD rill II ft?llOgro!fill"'CiII. T~I ~C!'itl""sliJj:b~1I0 j tI U'l''Ei del'! l:(lkIIUckom, kOl1gre-$lO ~~ifi'lif:ar{l I'el godme 1 S8'9. iIJ Itlo nzu,

Pr'I'Q,ilnm OIljlOaik ie n(!iiediinO'-$h::1rvniji poostupailc koHM $8 st'llClra ;!;likCl poII1O-i!u ~'I;'jefkj], a iTlo<iemo sa iZ'iI'e:rll kopin;mj,em5amo plo!lIflCl1liih prednmtc', 1fI~ pnmler. Ili~I(I, tm""o, cipke, ,tl'"te.ilg I' $1. All:io n'(I obimlil bii~li pt\lpir slg".imo k(Jl~o'l' nepifoz;iimi predmef i izlo2:~m(j g:a dje:tov<Ori'iu ~Ul1e[]lfIi!! $vjoi'l.os.ti, u,sHted fii:zi'kalnog dlielovClIllIja svietlg Ii'll;! pl)pirl!l~o' MdCi'ti lIemlirsk.e proPljene. fgpir '~ilI poz\li.Il[.ell~ 0 bilel!) c,e o$'I(lli SQI"i10 i')!lI onum mh~5,~ima koja i~ ~(lkrh"'I::iQ It'eproliirCII'I p,ecliitel. Isllt ,~,[I proc-e.li dogc:!,d'g s b,ljelje!:ljo'm> ~IQ~'liIa. i1iClkQd~1F ;':namo dOl ilia SUPlOOI1 om :,vleliU! lalJ1lne I"oninl!!!' i~b!iad'uiu, drve poh;lmnillli~ild. Kad bismo umie- 110 o!bicnog popim lIpolrijebilij pc,pir :Za kopil"'(lllje plClROVIJ 111 'foilO~ • pap j,r 11(1 kQiOimll.l ~I.I Iv,alri 'j,o-~ o$~e~l:iivii~ 111;(1 sivijeilo, prooe.s, iz:miCl:nc IVClri l'e,k,(!l(j bi 'brZie; nOi!lQlo b~ i(li5l! pO'I'(lI'l1I1'1I~i""!:l Ii'ue, '01 Z05i~nici/'lCl bi mjestc O~ll1lo biiel!:!. iNg sli~on i'lIc!:ill gmditeiii k!:)p~,oiUJ rlonov!:

,j til N;1;.p~e 1~7Q-latJ]

L. M. riCI!I". r.o:

I';W-U~l

"I. ji;, TElI!t.o:

Ili!iOO-l am

~a._pal)irlJ "ojl ie "?'Op1i,elil ~e'mji$le:im ~re~blvimtl ()~iel'lii ... im!a no :vle'llo. 0 neKI vol-orll• r'iCi ,Itllbllike'., oak SI.! jas it,elene, naliue:pel ,zm:ik :Iue:l:on ad (f!'\Og pOlPJrQ, ~CI kiCIsnij,e, kod jabyke i'1IlS,lJHOUI poc;rvelle ! ked s.e erni popi!" !;~in!!l, ~nQk odlClIE! Ibijell, No I~i $Qi UitJlI;iii (9Q!'ItlS 11\(Ji 'f!cto'papirimo b~radlJilJ fologmmij. 0 kOjimOl ro io~ bd'li rijt!ti. S[ik:1I prodornlh i plo!~,iicniln Ill'red'mel'Q il ob[e!r;ala d'obit CEl'mo ~nimCl' rile Ii1 pom'Q'~!J kom~re; ~QQ 51red~!'!;''1.'.1 ;J;gl l'Q"vo.~'l;m~e lf1!'loti ... (!. Ol)iek~ .~r'i~miHlllli(l mOIF,i:! b,i'tl es ... ii~~li~~ d~i'liim nli 1.JImietlii~m$,.;ne~'lom lef ~, bel WI'r:lIl.(!! ne mo2e 'foh:~:ai'(;]'hml" ,.

• S,T'O SIt: DOGADA PrRI 5NIMA,NJUI? Sliik,i:! ICf!'rnlO ~,vjeUom ~~",m(l se puho,,,. divaju podupolicH ptvi jo fizikalni. 5: podlru~ic' oplii<fl, ncilU'~! (II $VljO'lirI,l,s; ~oiillil 5~ ~i)$ife6emo pit; Sl1im{ll"llj'U; gri.l9ij'e; ke!liii$~i. g ;tbivQ se 'lJi'l'ijek !tall! :lie kemijske slIIpstc:moiiie razdvClja,iuilii pl'e'lvtlrai'u' U novi kcrniij,dd sp.oj, k,akov ilillClIlllO IJ !lCic5'tClIVIJ emLliz:iIje. 1I pOiStlllpdmC!l rQzviig· nja. filk$irol'!j,Q, Q~IQ:b!ii\,!'i;I,iiii~. polQQoval!l~ClI, fQrinf~f'lia itdl,

Pro~e$ $lI!iI1H;m~~ ,od:"';jel $e ovako:

'. S'II'ie,lIo !toil!! d'O,I,ClZli u::: p.rimdrnog iii !Jmjell1og il;VOro r,lcu:la Inl objekt, Q!d.i .nireg(l ~.~ odlrQm\;''(:I i ~;n1j go vidljh!ii'ftl ifjo:!k!m eku,

," ~amern ie· op~tcko·meh"llrcika ~prCl,,,,a zo zalwciaflJie :Ilflolivo koii ",idilll1Q 1.1 il\ol!!ihl i prom(l kejernu $lII'Ioj;(I: I.Isl'I,jer-m •

• ' 'Obj-,ekln'V zClIhvalca zr'cke5vi:et!~tI koje $g od'fo'z(l,;,~ili od] objeklC!1 T I1CiIClZC se II 'Vcdlmm zoh'l!'c!lu. ie se' zreke lome IJ liec.oma o,bje·k.liva, ulCilZle U' 'tamm" .komOl'i!:u kall"lerrtl i, IlIZ lufillQl f1amie:steIIlU udolji!a)-Qsl IU;]I pfOZlJr~i'cu formato, prcjidrtlljl! 1051'1\1 ~lik!J I'I!Il mufno 5h,,'kle 1Ii areale, d to, !JIliICilnjci'1I!I i s obrnu1'im drcmkal'lfla.

'II film, kcji se nelezi iii ~.rol.'O:r,eicu slike QJ pozOlcltrti i!ClIirI'l'le komonl;e IJ .lkQmGlr~, ima. no :s{!lb1.:!ilo~ crn,lJIlzii.1l '1J:llokoosjetIF ..... e VI!;!I wj,tlll,o. U$lijaldi dlciovanllO ·$'''''leI10 t.l Mm$'l!:o:m '$~()'iLl 1'I1lJ~11'IlJ~u Ic!emqr:lik~ pro'mj;eiiili" k,oi~ Clvise !(J ioi:illh i du,ii:i!'!~ Q:l;vieltjenjtl, Tom prulikQIfl ~ ~loilJ ne fulmu f1t:;1-

:sIDle komplicimni I!'fOc,e:s Sil'r,l(l.rtIl1jo lilltelfllln'll' sl'ijke'. kolu j'os, no mo!emo' IIldleli. Sl,ik~ 6e se PQjgvilf lelk. l!ad snimliellli film r02vijll'mo !J lomno,j

komori,

• Razviicmje'fin, koie se odivi~CI Ii;! iomi" !laicl"';' c,e .5e ilegalivlilc:ll :smw, MwdeJ '1rJ1 fllmu IiIOl koia ie p{l!o Yi~!j} s· ... irel1g IP!OSlal' ,c.~ ~Cimlliia. CJ Qllg rnl' '5la n~ "oia te :l;vie,!lo' ~'I!l:ibo die~()v(do 05.101 /!l;;! p.rozirl1r~ic;· Kad ie I,roce:s ra~ ... ijCiiFljClI :m'lir~ltlil, nC!gotil,l' bis"'imo !.II m::SilfillOi 'k upki de bi ,h kCl en ~(IIC1 !t~giqa i pr;O'l;1irn~, g l'lllHim film Pr:!fla11!1'10 t $1I.I~imo •

.. NI:l~Cifivnb s,lirica; r.:.oiu sme dcbm 1'1t1 filmul $O~~'oj,i Sf! ad pr"Czirrlih. IHllu,prC!:l:irl'lih i IPO$v·e pr'CI'Zlrnih mjeng,. p~~liI'Ic,I'Q;mu Ib}~iko se s'\I~elkli odrtlZC1'ol'OIo odo,bjeidc i' clijelovC!Jlo no fiilm, \l'lrijC-OOO!5tl SVlrel~1J u IIe'· IlCllivu .Si! obrnlul1!i. 5~'o [e u :prin"o.di b3:ielo, nil] negc,11I",i.l je;tamno, c:J1 ~,o Ie Ui prirodi 1QID'i'lIfIO, n.Ili negalivu Uti p:rozimo. Pozilivilti slil-uUr cl!obU c mn kopiran,JDfIl in l~oveievl;li'!jelii! IIIl:lgaliva.

'.' Kopir.on,ie. S!Qvimo· 'Ii i'icgcdiv Ii;! Sf,)II"OVUI :t'c, l(,op,irClnie, lila IFli .sia .... imo, olo·ptlpir .~{! slciGn'!l 1'I!l ~IQli da biJdJiJ 'U lijicslilom ,,"oli'd,ok-ill " pmjplJ'· ~'imo l] IIrOl negal!v 8,vlie-Ho., I'tHifI,liQj ,ce mje:lil,a ne neg(.lIT'V'!1 \I'll iili rna· niQ ,)Folo;r: :s;v[ollu Z!C'.!drz..CI!i; a pia!liJpmzima r prozirl1(l ~~ '90 viSe m mClIlje luopu~~ll[Jti. Kml p~plir r'azYi j'~mQ, <:Iobil cern Or .s:liiku III ;:;rno··$'vo· .t:.i ie10j lill:S~ VI eite nO'''''!)i, i ~o III v,e:UEini slih 'UI r.I(!~~I~"'u"

.' F'eve(:D'J!anj,f}. S'IClyiimo Ii negaJiv U $p.nlVUI :iilt! PO'~'~'~[]I"'l:in'itl i krozo nl prolicclrlOmo &vj,fliio. objekiiv" ~e negoti'l,loU ~~ilc;lI pf~niieii IHI J,olc·· 'Il"r;li,r, na ko;e'l1Il Icem{ll fiClko'!'I rnzvijonjo vidie'li po'ZHivnbl ~lIik1J. Ik;()'ID mo11fJ bilii J1mo90 p\!l~11i:I1 ..... e&! od sli'ke' u ne-gQi'i'l!'u.

rri kap"CJnrIIll i pO''VeOOVQl'lljul, rlclkon o',rvjetljtl'Vcmjt!lfQI:O'II"Gpim diku jo nc ""idimo; eno re w poio .... ili 110:: II ra;zvlljrtl!::U. Pl)fliicmz ... ijcnjg

51ikJij us't,Uilil1l10 IJ f.iksinml, kupki, 0 i:arilili lie ~en!i!iJ1Q I) vodi iSIJ5il'li(j. Aka [e l'l(]tv f,ad dobra r ... vrsen, dobiv~J1Ig '~~5Ii~[J vii!lf,l'ilO prilioz:i"il!li m,o,liv kQii liiffl'C' snimili~ ali !ill! U boloff10 KOO, u pdrool, v t. u Ij&s1vi:oi 'mo.~~vo-'l:iiielih tOIll(lV(I.

JO:5 ~ll DcioCJVIlCi ;[!Jrll]lo do 'l!Unccmo SVjCHb s'ivatra bO,i'~ ino IPI\t!dmlll'imo koje 05vjel'jo'fll'a. I(llf I clitl jfl1!Q $v~*IYO izbliedi\lCiniCJ~ T,akodcr ie, joll dovno billl poznalg o~ietliivo$1 InJekih 'Ivolri 110 wtello. 'tie 56! dje3,o,Yli" r1it!m l';1j,ell'a pok,usalo' yttiecal'i 11(1 nHihovu pI"Cll'1Ijenu. 1011-:0 ie Schullze (1727) $ pOli1ilob" 5lrebl"nih soli IPok,U'tav'(t.o kopi[(ll'i crl-e'z.e, CI W:edQ,W'ooa rl802l s:e 'frlJdio dOl kopirafH~ s:ihJ,[li(!' prone SE: IiO por(ii.ll~m. ali !Qu' !o l"Iiie !JSpijc¥olo.

~Ig, ~!:i niii~lo? Ne:ikgdg SU liudp vl,ero'\l'oli dCI :5vjetlCl iz_I>Ilzi iz ofii\]. pldujl! do p~!!dfin,t;!I(I koj,i '!l!~~d'C1mo<, o.d ni'eg:c :lie odbliCl i Wt!.QCl I'ICJlllI'CJ:g' III oJ::o~JI1 eci 1'DJi:o IlIl'ied~TUlt vfdll,iivim, DClno.s 0 ,:>'Y~e;ll'ul z!UlmQ IPnnog:o ",ise iQl!o $-\.1 IIUlcge nj<:lQoV'e ~oine ~os ,o.-s:ial!ll llIe,o!lkri\ll~lle\, JO$I1iQ ie, d(JI be:!: I"'i~~tla rJle vidimo. 1iiI: j dill bel: oCino.-g ...-l,i:ki nCril-ciFi'to p'ri:!docll~bLl'

Q ::;vje'llu. -

eilol,! 51! ,v,emir SQlstoji ad mQh~,rijB i ,~ner,g,rie, dV,i)! oblikO! iSle h"ad, Icr :se ml'J'leriil1l prelvt!!n:! u enel"gilj-u" Q' energ:i,ia u mcil',ariju.

Energij,gl:r.iawnja i me $voT~~Vo ii .... ~lliiredfl.QJ ~f,cuinih.::'Ir5tih 'lij;!il!IC\. pc. 5i , U 'fllor-iii, kClite ell!! iff ~\fj;!!iI'llo i kOtpli.l~ktihmlie pnrode. Elile:rgija Ie Sip.o,l:obl'losnf~z:"~c'~lfIcg :lii~lel!llli:ll ~ tijela, moll!lclJi:Cii j (domo, _, da ivore' I.Icililak. P'c~I'ol,(I i"1;!2I1e .... r.life ellie.~uie, Ral priml~r: m~'hcl'liI!:IO::l, ,Dle!dri!:'na, rmtllgne'isk~ k'~mii;5!k(l., tOlD I tITll5;1(A:II tid.

S~-elJ'lir i@ sigants'klolkum!.iI'cl!:!!f 'eneirg'i,ill. M<n'og~ Pi',o<~.e$i ~oii s!! nlll!:'"'I~[JPJ u s,vemTru flrct~eif'l,i !S1i.I '0;5llo'badClfllem golemc' kon~in$ MkQli\<.Q' "'r~to ernel"gili!!, medu 'koiim~ i !!if'!e~giie s .... ileI1,a.

T,!!orijo !! svje1lcllii. il,[egovlI po:;tfJnku i iz.YOriJ' podOii lIe,l(oliko: ",gina 1~~rIIO .po_ HuS'nil!Iil$w. kO'fPIISkuliCJrJfUI po N!sw!QIil'u. emi$l,ono p() LI'.I\I~HS!er~' I ,eme~tmmiCgIUl'l$kC!1 'teorijQ] po M{j~i:lUu. 1D-{:I1i'i,I;;IS ~e $!iil;Jlrg dOII'le $ .... 'e'I,los:t- kOl'pullkuJ'otne i "'-(lime prirode rpt], NcwlClIm i M(lIcwe UIJ.

U, 'Falog!rofij~ i~P'li_d ti'gll;l'o'17o,m se :p_fhmji:llii,iuie, V(lln(l 'l~oriliQ~ 'ko'1om ~e nn 051 LI QlIlC Si'j III rCilll1 ~ ;PO~(lve, U' s-vlel'lu.

DClnCl~ SIl_ op~ernil'Q pri:h~'Cl~t:] le,orija dg [e :!ivieHo kr,etall1ijie ,el.ektn:l· ~.llIglilelsk'h v~dov~ ,~,~mir'Om, i1"i ""Q~IC),~i" pod:r,ciZ;Q'V'(:Itue! iivce: '!.I Clku'.

1:!lhIU IJ' n a 05,11Ii'i'1' "'I,da i iilg 'Igj ~UI(;i n ,~Cimii!,cuie m,o' ~'I!',iretlo$t

15.

Nau'~ iO rSVj;9.ULI I1I:1::!i'ltl so opl~k(ll •. ~ QlnahV(!w vidlj.bro: ::!r.cJk.e .s~i{jtIQ~li i podnreijc i I'Ih1!1CTV,e~ijh i QJ I ~r,~11 i,!bi~Q$1 lih 1il1·~~trQni(:!8,rlet~kih valo¥'CI. koic l'Iase, e~o, Ille :!:CJlll'iie~ulie_" U 10m i[! IQP~~gYi f'ii!!ko1ikQ Il'IOdI1LP!:j.l. IU:Ki _nO! $\.1:

I. G omelri'i~kic ep!·ika. koig objtlli!lljtlll/'Q pilli l!:rak(l $vjetloS!'i i ,pojw ... ,e ikoie IlQ 1ri::1111 'puh!! i10~iQiu., 01 .dii~li se no pocls,rupc:

- drop,lriko. [nCWk,Ci 0 lemu s.,.j:cl'!Q!i;l'Iih z:rl!:lkt'.!,

,_ fQ'htikc'i~a 111 10m ZI'\ti!'kg ~vj.e!!'Q~I~ IPQi!:r;JkQIil'" lOm.OI,

- di~per;Z1iQ, rQ;d(]'fJ'I;If!~e bUililQg $ v ~e!'IICi I!I ~r~kl'rctp'le bQie 1 Q'i'fIQffi, j skrelanj:em (u pr'iz'l1i!,il;

- r,efl",ks'ij,a, n:!.HUI~iIla :pojoya lema i o-clb-ijc[llja, zraka s"ictlo~li s !:i'I'aU:iil! povrsina, I

~ '~iP~ofpci i g" 'ffi 1.1 k,~'1 no PO,c'ytl ,~tldr,zQ\i'Q !'Iie[ i l.ip~it[,nj~[[ 7.:rCdoiCl !;'vi,el hCl'!iqi.

fli!illiiiil1 1M. fl%',

.' fi.::ik(llfl,[jj oplik.o obuh.....cl'a poiave- 1!Jl ~·"'iell\,l, kco :~~'O :!lUi [in"'crfe"el'l~ dj~. o9]ib ~ olMoPj l!}olr;lril!:C1 cija, fo.s.ffi'l're~ceJ1,ciiC!, f! li!Iore's;oendja i~d',

'. ]I"mkli'clll(~' opllika bo",,~se kombilflOidiQJ'fll lem, ,o,bie,klh''Qj (!Jfi:;::mi, (liP- 11Ekih in,~tr<IJ'niiI!!in(j 141 itd,

IU !IIlii~Itri,~ $,viii!i!Hlos,'1 f1rC:!lt-Clj,1I DO dvC![ .fill';ilairno ~ k:!.g(]rtm~em pl~'I'J:o'l"(II, LIlia, meg I'Il;:zijo, .svjl,e~e. ugll~no. cl'r'M'C1 i ~I i~JlI:i. hsi·ialYClnjem r~.!:~fi I,ll I(QIi,rna, 'Qinlcih n[ill u zOf1ul,ii. ~o~iiih plino"",,, ild.

I(Q"duI'I:dmllesvjeflo d(l!i'ul bo,l~rii{: j aluillT!ulollolri.

S ... a um~!:!II'no[ Sl;Idena :S>!:lIIi!iO ne:zn'C1'hliO llodomjdlQvojy $i:Ji'IIf'~no [fVielle i pc· i,o,Eillq .wla'I1QI~Wi ::!O "i~m l!lI!1ogo :;';!1l'o~.'t(l,iu. Osim '~ogClIr ~mielni:il s;vjerlla i.mCl~iI.I ii,e:d'o~~ClII:ke. U:l!: o5ilgl~ I h:fl de dCllUu ... l:ile' tQpllin~, ""'9iO ! ... je'llo~IL U norVlile wijeme prQi:!:,,"'Ocie S'el z~F\d'if;! pifllje<ne zivom,. neon~kim, jlltil'lim ilii nal'rijevim -plii'lom. a 'c:e:slll) i kombinaG;!ii;oliVll 'fIek(!lli~o Jljih, s dljemr dC!1 :so: svjet!o ucil1i i'n,I-Ol'lzivllijirn [i MC!~\r].1iim.

MnlOglC tVOJ'i ilmd se II{! lop'lini zore. ZfllJee .Sjpet:;iFime bope ~vi,e,lll,o<s.ti, kQjQ ~~.h) O\l'iSiLli Q 'I'empenduri !1IQ kojai .se Z(;!re. Tglc.o. no p:l'imieii, z.l!!i~zo ljJ:rilikoili! to[lie'i'li~[ !luliprri~e po.~t~i~ CN'eIlO" g So"'e ioii!iim :ll(igIfJ" javl;lfliem dOlle$\,iIe Ibiifi:!fje :svjll'llo. pf(lm1:~D'i1J bo]e ojpoi'aITIO h III ~"'1:el'iu Zt;)lrUne kQd se mijenja nllj:iCiii cleklrj'J;ie .slli'lIIje. T'c,It\lle proll'ljl!'M II na!)onu IIIzrok Sill rCl!;!uih nepiMilikQ Ipri ob:rCld:i fotogr'ilIi'ijc:JI nQr,oi];i~lo u bQjomCl.

No~,I'i~' ~.1tjeiJlo dlo.Tu nem Mi,eiSlQC' i .z'o"jjiei!ic'e. e[1'1 ~e ene \le<O'fTiI;OI $!(Ibo, S1Jn<::e clCll,e460.000, plllJIG j!l:li:lJ $vie~!ododl pUIl'og Mj@lSiEli«i. Z,(JI pUiJ!e mje5ecine maf~11!I'I1) i '~ol'Ogmfl(ClJlt i te, uz. Ql()spozitiju od 15 do 2(l milllula, lvij,g,;!de: rl'1oi~vo,de 51i~1II!J c!'leligijlll kee i SlJ!llotie .• (llli ~y OM QdVlie u.dalje'n e da bT5!'n,o nFn,oYiI ,$Vj,elllo!50nlul SJl(!l9 ul :;i(tiOl'ln 1 ie oSile"tili. IZY'CIJrlom ~vTe:11o:di naZIYlJ se!5.'\Iolr:o 'I~ i:~lo koje;uuei vidJlljivl:l 2Jl'o~e. PQ!50tI::I~!!I d .... uje vr!ll-e ~."'ieHaiSnlh nz,¥Qirc@;

" ~rilinot!'bo. h:.I'ClV(LO iii direkllllo, ic one svietlo koje do nos d:tJcr 1[l~J I~epo~.f,ed!no ad i2vorll: wnoonQ .m ""edlrogJ dCl'lJa. svietlQ zQi"ulje" S·~I,leC;e!. viihe· ifdl. T,CI. ~""ielilo Q$Yje11IjoY;;Ij,1!I olbiek'le iWllvno, bell posretisirv;:r l!;lhll'l'Iih .S!red$iclI!.'I \<;CQ Sto S!J 1",6e,. h::!lo,delr1Jz'Ori i sl •. r·o !5OvjeUo ~~z.e ~ili tI~mier,ali1lo krozr¢!~lile op'l~ck'e $;$~'emo,. rlO[ pr:imjer, kUtlO

d ~IIQ~m!.~J;-I'OiI\e • .lOiPrCii~ <!(J po",e~)!J"'Clll'lje, n~flelk~oM s; [!'l!\t.om~ld.

11'

• 'Sekl!ll1dQl'l1!oili n.r!l:;lilrekiiiiQ svieilQ dCii,u tiie:ICI kojg :5!OIm,(lI r:re ~vii!i!·lle. ~~t ~v~etlo pli'~iq01!:~ i~ prv,o~ f z.v.o I' a" .ra t]iQl od s.ebe ,odbijai'u. !I~ ,,~flIe'. ktamllJ, li:.oo. na primlel', ~1:a~lm~ ~@'I,!'n;me ilrc.ala ~ refle·kltlr'til. !Ii :svletlo m:.p!r5.1,i i~. l], difU:i!if~ llJ, ikCH:l, ill'O 5101 :l:1"tI1<anl(l SunC(i ti f'I~ ebleei, rt'Illiglo, ~Clllil'l'! bijel~ zid. !'tll~Vi'el"rle ploh~ i $1.

Pe dOJ'iiil bl!!2 SUlncor ·.vij,eno do nos dol:i:ui nl,s:pdeno. lak\lg :lillie'lle ie iedl1o!i~no i ntr:l&:CJ:l'lo 'jer S,1,'l Ilolegove i:H!ke tprifJiQi"n.el $Y~Qb!liQv'C1~Ll :5 ~~',~Ii'ioomo vl{'j9 e. ,,;lii mQi i prl:!$~lile. od t.:;oiih se fosprso V!(;I~ u !fit! ~vl! strane,

Pr,irQ!ilinl!ll en,er9lijol s:vifliHo. k'oju olljecanre, 'o~f'etQm 'li'od:!II !«Ie bije,lo s,viello. mali j, I dio Ollie ell!i!rgiiie koi;e em""ir~ Sy.I1t;e'VQ kvgllQ,. ypk, koil} o~ieoomo kao S'';1jetio, a koji'!i sit! ed $\109 i~y·orn ~!;I'!l prnvo'l il'liiski ~ !J ~¥ilm pj"gy~~mC1. L.- ~I)Min~ $IJ e'lIllUmmagllctsil:i v(!~ovi nO' 5e l.::reC:ilJ 1"1'C!'g,niro prol~ti)rom LI Qblliku neil'rifl~idillih S,I'IOpOYlI valov~ kQji 1~heiu,

;4--

CC':J , .. .. ~ ; <,

t ". ,.' • .

. . " ,""

~-

v'liliilli iiluiill(l j,e II~!.!I koii .t:ill1! lr~&i;ri'l 'Ilitraj l:t srrmpa ei.ek:!TClIJ'IQg!'l-el<sklh 'Ii'~,IO";Ci iV1llien~nod vrlfi~1 i~dl!l"'9 d.., ... rhe dl'llJgog YQlo. Te v~lll()v'i:l mQZCl1i'C' :seibi p"r"Hi~iQ\i'i'ti kao· valc;nre !i,to I'Icitl:liu f1~1 povriini 'lode ~C!'a !'I'll Flill bgCUMQ kamen.

~Si,Jlnc,(! eFl~iilirar snQPO'fle valQvo fQ;2:Ii.:!i'iih vQllnih duzinC!. pol':!l!vii .Dd ..,..·eoma s:i,eu,hlih "ilroio koiimo '{(Jhm dlJzina ,i.mosislolu dio lliITjl!Jnl'ille milimelnl, pI;! ~·WJ do IiIra,j,C! Koiima vah"lQ d,u,:£intl' ilZnos.i d'ese'l!ke

!i~u~o kiIOlrn~'I(lrlO. .

..
... a ',"
::r
~ 1;:j ~ ";' .. ...
'!!: .~ ~ ~
i! :! 'il::
N :iii .~ s HI

U .... L:llflom p~drll~I~. izmli~Jl;~IfICl el,l[Ik.lrilinr:l .: d~UtCl, i~C!1 najdu.:i:u vg!IrlU d~~TfllJ. :i!!;O, 111°"1 ~lllede r'OidliO'\i'(JI~'I,!'!, I~phm~e !rdroo/Vi!.tlEl: z;rOlko-, ld srediil1i lie$~''''Jr:e nl1lll:iz)[J se ~HJlke nle'llo$!I. ~~t.m Y'!IMI'P"bt~:a:!ii,O' zroke. po des.!lllisucc. pula kr'all vol?"" ~e.l!dgi~Q~kjl' i .~amc:l ;!:ruka. a riQ krDliJ 1U k'IUI11'I~kc zrnke s ntl'lkrCJ(!Irt'I ... olillm dlJ!lf1C!rlHI,

U Folo!:!rafiji $iii IJglav;llom ,S\':S~~8.mo S 0\;,·0 Iri podwt:jo:

iJDfr.Qcrvel1lQ ~p(jkln;r'1 n,Q.

ul~ mljubi«u.IQ

s l\oiPl:ili'~k.ili1'l dielovonjem, ~~.!] .:!i'!.!'~cll!om i b-ojtlmci. i

s kemiisklm d:~eIQv!ilf'!iem,

filrr::lji c'leUrQlli'io.gne;l:ski1h 'volo'llCJ dlol'o.z.e do nos bii:Z;i\O,m svj,C'lI.os;Ii. kojril 180:s;j 300,000 kilomelgro u sekl.ll1dL Taij pu' ,c,d SIJIlCCI do Ze'l'llije clI'Ji rrtl .... Il~1t lCi I'le:d,o \lise od! 8 SQ~I.IJ\dT.. Kad zH1K'e ~.,.~~'IQ! pro!Qil:e kroz gru:!i!e medije" In:l!ii'ioi::ii im se IU'Sjf)Ortf\l'@. Kroz -;';Odll., nO prilrn,j;l\lf. !!1f!ktrolll!(J9'i'ie~'ski ,;,al,ov~ prdaze ~,man,~ellcm Icrzi!'lom ad '225.00!i), ,a k,ol ~Iaklo ~a 100.000 Ikll C),rnello r[J' II sehndi.

Bijlll,o' JvjelliQ U sirQkQj lio.s'tYic;i ,elelo:triDmaQnelikih YQlovQ %Q!.IlimQ u~ki 'irak No Ilh'IlIln.~!!! ''/(ilovo iz I,O'g pcodnl-cj,Q, .QQkle 11(1 \i'o'~li1e dui;iliie: h:medu ·~OO i 700 IiIIIllirmikmno, '(}si,elliivi SIJ l::unjii6i ~t~p,;a no, s~ 110· lalt!! til pozl1ldini IlcT~~'g,a okliJ. Zbog '109('.1 je bij,elo $,"'l,~llo ""idljivQ :2:0 tiD'S!! eke.

Svaki 1Ir:l11 karl icdilillko imld, ,osim volne, duzill~, i i'l,lOjU f\1el<venciju i poiu. Ker·d ie 'vrlrl "{tlli(! Ill:! ~VOIJi1'! pYI'IJ~'lJkQbi $ 1l'~PI'QP\,l$.nim lijelom. proi!ve-d~ fl:;r'tQII, 101l::,ov j.e s~iJeitli pri snimoliiju r.:_1L:ild vrh ... .cliia p~cllne ne:! kil'iidoli~ hCiLo,ge,f'lo~ s!I'illbro II ~il.m~kom ,doju, u ikoj'em o$I'OY~il;li

$'oI\Dj IFCLSiI' - .

!il rCl ~u e-1(!<k1 'OOlli] 91l,ti!I·~.k i,hi vIOl oVCl$;~h~~ i ~o [ii'iel I i, h:mki ; pro:zirl'l,i, d!o ih ekem nil nlozemo ... iditt11ipOj:i'diIilClcno, 'vee ill, vidlimo k;aos!flQ~ Iii mlQ~ svjeHo.sti. Olborn moz'emo zamljelili tek tQpl;lIske z,ake s 'i!lllllllom duciillom ad nel(,Q;liko ee:nltime'~C1I'{J koje, liet; Irep.ere rlod Rolil!ITI>,

Zrtl~.: kQ~tl '~RliITr(;l SUllilre pOlSj.ed!Jlu III fClZtlim ~'tupnrevlm(! ;s'\i'iel~IQ:SI!~. lie mli'~IJi. loplinska i ios nekCiJ 5vojs:lva, Ibe·z koiih l1le bi b-To I'Il09!.l't orgtrns.ki ii"'ol' i i.!Opte op:slanok ne Zem1Ti.

S~i'a:IIQ:lno ilifizik,a'l:nQ '~V'Otl~hi'o ~5:¥irell~ je iiiormolnCl j:liiljovo podirc:Ii2:o· 'l'QI~la O"miB1 _ ~I~('g p!.Iiem kojdl1, d)o,bivamo flr1Qdodz:bu 0' .s,vije;II'!J i hl::IIQ,1I10: U Fologr(lfli i,~5le fi:zie~;CI cl~elo\l~nic !. ... i.e'llo~H jOi'li'lja pfi ~nij. mCl"lyll .' prol'Jz'u' $yiel,I,f] krQz ob1eldiv. !II jaclflli 'svjetl(ll koie l=Iodtl no 1'I10~IY j !1iI1-en:!:ile'Hu bojQ, Q kod ui'l'll;el'F!o09' ~ v ieHol pri $!nIri'!1tllnlju. ~'opi. ral1~u. PCliV,e,~Cl.Y(lnil,l. p.roiekciii itdL

iKel!!1li~1!:~. dfjClilovglnje m:!:i'oji ~~ iI 51'1"az.1 rvi(ltlo~li i 1IC1!ilaie o:nciQ kad ~e ~r~t_Clnt:I!(! :- k'CII0U. rozniT :f?ito-k~mii~;kr~ poshJ,pdPJ!!:l ~. rOiil:~i\I'gigiU'

pr~I'!j'(Irelli U rro",~ ~e'miI81.i SPOI. Tk(lIl1Ul'e pod's;"oieHom m~ l'e>ftll(l1V

19'

pnrobilm.i Iboju i i,zbliedllju. papir p'azuli, koi;.g rIC! lijelriJ p:ri suncCllrljl.i PQI'Qnl njuj.e nlll"otilo pod l'lllir·GI jubilasl'i in .z!I'Ci,kt"l.iIi'll)+ T Qsue!lleq:; el~ke i IPigmenl·,O'gen.a ~d!e, kQjc, nlll povlrJini .!·ij~kl prcl'lvoroju Q·r~osi'er(l<1 IIvifcmilll D, 0 iojnO'zlil£zdei Ilu~e m( :.1, eil,Q Ie l:!QZOi kolc,sll~rol.

,m
, , l .. • i
·1 ., ,t i '! .. I:
'~ ~ ~ i: ~ E .=
.. !li ~
i .ii, ~ .
,~, .J. ~ A ~
".
~ i t
~ ~ .!; I ~ "
~ .: ,; . ~, :. ~
6 • . ! - -=
r E !~ (
" S ! i! ! :0
.:t <J ~
illl~~~>~( t.opJlillsk!o dicloy~nic, ~oitlzi .U9Iovl'io~ ilz pod'ruti'!l. lopilinski.h ~~:fm. cl"'l'elllih zro,kia-. liciole daluloplm'u, 01 S i1l')1n I biiJl·oln tl' .. ~t· IHI Z.e,mlili. U fot.ognrfiii n 1eplinsllo, djelov('Il'lje is:koriilow .Slemo, lUI redlu s tekuof'l.li.cm.o ii klJpkom.!l, koje If\eba podgrij(lyoli de ~lII1ia;illil niOFrm;!lI11~J 10plotu i:i:iii:i~diJ 113 i22aC

Z(jf6~\ogrOlfiiu 1St!' v,e Zin CI ~o~, neka ~,VOi$lyg:,kc!ii;), $lQ ,s,u;

.• ii'iJI~n;i;i1'~!', ri, ~a~lilke k.Qll!l nos:~Cli~ T:l!,n:ledlil rviet!ClI oozlicilJh iac~int!l i potp't1nG 't~m(! ~gradCl~ijl[1 ~vletl~);

• kvalieta r.vjella, koie !Y!oilE! b;~i i~r(lJviflQ, If'osVdlll'lQ m mekcmo. iz: rOll110 ~:v~ello' SNaVO siel'l~. (i ref~eklitl'ilii'lCi dille obiektimaformv' II Q~y';j.ell [0'0"0 !!iiene,

Dok [e surma bi1elog iSvjetl(l a'kli .... na, dii.jeloll;'i (lg kQjil1, $.e OM _ sadqji mogu biti lle-akHvni; !kao s:fo ie sh.rcoi sa c;fven,im i '!itllmnozele:nim nakama, kaie: ne filnilski :;Ioi iii ng .. s,lco.j foto~pClpin] 5101DO' iii UClp'~: ne diel:uj,u ..

lIaziiii,g"u'I,]e :s,,,,,Sllhl. lrakc !ilo dQiICl'Z.~Od' SI,I.IKQ m i;;: IIm;il:lll'l!~~~vo:rCl ~I'i'lifililffiio ~ClQ' :bTicelo svietl1o, UfJi!<:O_ iI:Il1Io.po!!O.Y'O!iD ,~lI$I?"'ilJ' .. rule ~edln. stvellO, ve~ se ~r.II~t@ii Qd I1hi:Q spe;k~ra~lr'I~h Ibo,I'il .. Ie bo~,~ 111.3t1 sl'l'OIu1.e,

20

pigmerlliHi, opipiiivi!!, vee iazurrlll, proZlroiOle i pFo'llidl'll! •. a InCIzivaiu S.f! j boJ.e 5yj'e1IQi ..

tN~lc o~o ne m"z~ Yidli~I'i p-Qjediflle boj.i!i ad kIO'ililfi:l~ [l;(!I5Ioji biiel'o 5viullo. T,~II raidcganjam, lila prllllljer" koac!h.rcgo nil' ne;bu. kgdifciCl,p1i,ico' kl~c p(lrlaj'U' iz il'll'fl1'Jjih oo.lako, a ~·U1J1falle iih ~vjcillo ~gl .s:lron,e obtul,aw, ",idf se Mill' od l'Qlcenlinlih ibolio, k'Oie r'lam o,ikrlroju' prirQ~1i.I ~ .... Iell'(1! ,i lainu dCI SI! biie~o, $vie~le ilCl'f:I"!lIIVO! uil5Joji od m;Te<lluYilil~ I'Ir;I::,:nl h bola. Do l'oS' ol~ric'(1 ,do~oo 1,r;j I1IQ.5, lIIi5eniak G~:upodnlii!tit-GhlEi~aldus. !?os:lijoc fljego io '1 tin. 'godin'iII pok~$$' s rnl'!.1{J@lIIjc'm s'IIljo:na vr~i'O i I!il'ngilcski I:Iftll1iak Ne.w~Cln .

I'lClzlagClllje bti~ililogs; v Jetl·CI meze !Q ~idiefi kac s-vj:ell'o p<rolo~, kroz e,lJIiu yod'a, a 10 mo:!efilQ' opg;,;iti i !1JC!. mSi10j r,flC!vj u prohJSVi~llIlJl. N<ii·· bolje ~eipClk ''I'idi (iko $;8 LJ~1ki ·Ira!.: $vie,i'lo.di rrop!ilsti kmz S:-!Qldl1l'Miu prizmu. u kal,oi 00 iie :s .... jellosnre "raike' fizifk'im P'U!~!I1 lomi;li,. j 110 izIClskU',~ se 1IIC1 bi~eloj plohii v i~Cj.e!'i f1jj;;t .millilcQ·nih bojo. od liubifadn no je-dnoij. doltllirm{)orvef!~ na driuIgcj stnmi. To,k!) $le bijelo ~ ... [etle r·Cizllai:ilQ lig $vQue osnovnlll d'iielovi!. Taj se ~iz nUl!:i,,"os.J;lrektar iii' klr b·ojo. PO~lu,p(ik n:!zl<l{!ClIl'lja syjoHIti ngzlva r:1I1:00 dpSlPCfZijt1, ~t.Q ZnIlICh: ra,o~' ilcn mzlClg:orlie ~vie'IJoll:lti no ,O<srH:i.VT!(! boie odl ~Qjhh ~Iei

~ ... i'e1lo~(lstol i. .

~. lem IIi:!!.) ~'!Ie bo,je iid$\J z!Jsluplljlllllec j!i!(in(lI;Q, 'Q,an,oomo· ~~irinCi Ilfl(dte nile koci !vrll jed!rlClco. Gnmi1;;El izme,d'l.l ,po'j.e,dirtih boja ulvrde.ni;i sid Frauel'lilofero"";'itl liniiama. lR:g~lici:i'f(!! jirril1ilirn!le:r ... gl!:~ poiedinih !:loio lJ :lipe,1.;,11f'1J [ta51·tli:~ zibog I09C1I~fQ5lfl1' zreke Irc,zn,ib ¥ginih dui:il1lQ no pfQlaZlI krO·i ~fiznri!.! Ierne rn2;iii;;ilo,. f], imaju r(l4lIi(!it'e kee·ficiii .1l~1ll

lorna, No p.umiel": _

.' fr!l:liltl s:~ no prolw;u klrOit lei!! lernl lliojs!obij;e. @ plo'l,lQi Sl~ lo.lMi r)!JIIClIQe.

Mobrmlll~ ~'''i,eUinre nlll~a?;i se u ,iLllo.mJ diielu 5pek~,rC]i :Z~tg. ie' ~' ll'!la~e:m oku IiIQis~lemic;l,

Sv,a boje, it speklr!;llno!:l ll'ii:::a 1lI1'!!\! I!!viie'k jedilHlk,o zC:;~lJIplil!li'i'i!l !J $Ii'jet. llil. I,Cl 5unl!,anog denes bijer1lm o.blocirn,tJ u >~\lje1h.i1 IPI'I vlltld,c\loju plav,e; ,'l!T,l:lke'.osobi1'o po();sli'i,~ ki~e ko(l ie ~t1Cik ,Ci5t il11 ,o'keo, Ipodnervc kod se 5'U[lCil' ~ci'CI:Zl nra :!!:~'i'i,ilu" 'a cr",el'le pri!vl,~dCN,gill lUI pred"e~'eri, . Pnl'UeClvCll'lje $p,~kf"fC!I'!1Iog :mslavCi ~vj"eliki Ir!l::u~ijVC! SI! spekhallllOm o(:!g· lleem.

p05,roi~ i!i'leUritnri J;,vil!i:rlcHi'Iili,~ri S pOI'l'lOCU ko'jih se mo!.~ mierili i IM~· peru~l!n'o b.ojg, 10.1 ;fe~'iJ $(j gevori: u ~o9'~""liu Ci' ~rl;mLllf'lili u b.oi(imo. K'ClId sliIimtl!Ti() ~ crno·biIe~clln, 'boje 1iI~IS zGIl,im(liu sarno lolilkoag ih !to viell"lIii'~ flrevedcmo un!z 'cmo-~i\lo·biie'lih lenovc. PrO:ti1i(Jvanjt! sll~e'k~i"!Q'Ii'lQ~oblic.(! '\I'Cl1:nO je 01:('1 ,51fl'~m!l:mie ill ,rl'l@.lbli'elom 1~J:f ,"",ornke f@l,ogr,oh'ld'h molcl'ijcG,(I, 1;1% Opi5 g,s,tolih 5;YQjsla"'(l, dolu i speldl'osrom,,'1"0 koierrn $'ruooi"tlk ,ima pregled DO koje jc boje' i u ,kolilkoj mjllri nekf MaierijClI o~,iG'II;ji""j odn",inQ~k!o 51!!! pojedine boie' am h:i'nl mQ'tIiI'ri~,QI1J1 pren o~e u slve tOI'llO"'~'"

I'

fohHiiJ:Ilii\liM,e ii:!rg'Jklc III plo,!;!\omrsu dijlOllu :lpekirt!! liubieas.lo, pl(l'!,!lo i, pb'VOl!.sllel'lliJI. One se ;;::¢l\;,lIfo'lo(lk~'i\,!'llimJt! l:'Oi~O $10 IUilii~c.e, dil!IIUI~U riO bromosJeb,'ri'le kriSlt"Iitc, 'UI sloiv 'Filma II foIQ:f)apiro- N,illhoYO .di:jeiIQV'(mil! l,Iidimo no "imag'lm snimkgm{m fUI koji!lHI [e p~o"''Q nebo [101 llegC!ili'o"u l1a'liiOl~e pokrlvene, po I!I$Tild il'llcrzci 1~,e~lI"iI'O!df'lo biljelo. ZhOeQ '~:09a priie $rnim.r:I'IiLa, prc:,d obii!iidiys.tavljomo iu!i filtar, k;Qiim se 'F'r'E!iCib~} djel.o'o!'rClllie plo,Yih zraikQ li'blazclr'i'O dQ Ineb!) U' s1ici M iJ,; b;il,e b,iLelc Yle~ :;ivka$!o. odrt CiS'" 0' U ~lv'kc$:!!om '''''FlIii.

WnFr,g(;l'vQI'I,(l zrgke 11'1l!loz;·e :!:c II pe'Yidlji ... ,om p.odrU!eju 'ilClII~ih dutina ]zn'~l"Iu ]100 I 1200 milimikro:nll" U 10m se podruei'u ,'ci'i(ocler rl'iQff;! foIti'9rnifimli, ali ~~mo M, fIcl,~l'lefiitllimfl !l;o;li s.-'Y pOsabf\O pr~~~diflni ae

UV ~ni," II

ItI~\ifl s'~lilm£i~lio. Q UIP;D,il'leb,ljClV,lIfju lie !J zlloJls!ve.l'l,oj totlOgrafiili. Vtlfij. :;k~m ~nll1'lIfn.lCm II!:! mkaFcilmllI dQbijemo clO,lg!l1 ~gQ dD ill !ll1ilMkCII l!einj.erlQ na mie;~cillri.

Uillrg'lil,;!~i~Q~I~:!!l~i'l~i!J I1Qla~~ $Il i'C1,kotlcr u p<l<l!'1lf~ilJ rL~:l' koje n c'ie, oko ne rMgn'o. U 1101'1'1 podrr~tilJ, fj. izmllilu 151:1 I ,;100 mirlimikroI'lCl"h:d:ll1der se .?loia: 'ro'togFClfirQti, aU ~alWlo ~ "omo~u ,objekliYIQ ,O!cli kVQrl,; $tC!lkig, ~Qll' ."e' _zmk~ P:oiPUj1~all!l, i flO pos,el:mo prire,d'enilm plocol!ilio iii ..... rlo 1'IJ.n~lIm e~ullil:~C!mm 5lolE:m jSi::h'umt;1FI IPlo6e). Op!ii;;i!:.'!) !!i~,,~liO uobi~n'o,m hlploi ob,:!lkll"'LI p:roPLJ~ia I~ultlk!l! -$omo do 350 milil'l1ibol'lQ.

U <:0111 ul ralliubi&!!llih zrokCl. izmediu 320 Ii ,280 milimili::nJl'!!J "OIIOI,zll 5(l [)Q.~o",,? ~odlfuEi,e. l~t!ke llihr vulnin duzinClI lz@zll,!\Clll11 no ko:ii lI'!C1glol PQclinlll¥Qn~~ , 'JIpoll!.[l [erlt!lli\1fl},

Frn~~~c~!iil:l ic erl;i~rglli<! k,oj(!J ~tI O~il!;lii'i 1,1 Ibroju i Ibrzilni tilfOi,o eJleklr,oma!i;jl1etd!n ~a'lo\i\a ~?liQm oni !II Mlkundii, kQiO l~dil'iicj Vref'IUll'iO, p~od'!Jj odmdsnu lud.u. S'lo ~,e v·alrm dU;iilu:I kr~c(;), b.roi '!ihojo i~ v!!!ti,

lrCl,l(e k~:a~in vCllilil1, dlJiil1;p s ~cim IbrQlern titmir=i loko!c pr+gui:lJjlll pro!~Z~CI " bel! krILII.' m~cllj .• INI,h z.?d'r~tJVQ vee i slQklo, 110 proz.,oru. Stllll,'~,:"O I! pred. Obili&kllV p'o.~vt!, $..-VI'leth UVfiltar, pal'purJo ce sezedrz~Jq p:ro!gz. 1,lm zrnkQllTna_ .l[)ulle \lolne d:lJffnes If1I1tmjil'lll bmj,em. trl~ClJo J(jk~i!.~ pmbnaj(l, j arm Sf.' ,j l'IIakOil pFol~1J kro.z debelo s~Qlclo oSI eCQIU kaol'op Ipllo.

fgloel, rdl!"icnm [life!!:11 SVi,ello.sti ~Q~IOil :59 u ~'ome i'e iz nekih tv.orr· 1_

tno su no :". .'. L .. •• I'· " ••• '," • ,I.." I, "gQ

. pmfller_c,ezl,. ~lDnl. I<clll.!lIlcl, 'I 11(15 fleiki. izbi:iajrl.l (tlllk-ironi.

1'4tl-;m~, kcd S8 fotolli. to jasl' ... T5c1 $,Vtll!'loSinih v-alovCI. sudere S!il $ili!l~m ~ri5;lali~~m(11 hOi l.og)9t~ogl srelJrg, n,J' sloiu f1!!JIi~:1'fI v" 1'10 sltQ,i,!! n,e:!<g vr,5tOI bo,mlbard.iml'liQ] i Ircu::dvClIIMje e$IIt!llbrnlh tlllOmg od br'Orri:ovih, g 10 ie ;tto1!:Q~'(f~ rne:g(lI'ivt1Je :ii'l i k!e iii :o::!lo lu Il'Illifiliil1J.

JaCi'liIu ~'-'OItelill;!ldi ne I'!g obc:rlorlU noive~Ci" Kgd ie- !i!jllrtt:~ na 'z,e,j'lihJ, io,~in!:!l Ili~(i"..ih )svje,tlo$tlih zr-aka i~rI~)$i 100.000 :Ii.lhc" Q 'kiad$le IiQlazi 110 visinii (loti SOl ~hlpnillV(l, Itl~il'lCi ~vie'lio$!i i'Zlilos,j 0,:5,000 h.ilkS/a. Sio se SU!II(,e .... illBi ude!ili!;;!v,Oi od ekyg!'Olj"D, njegovol 'sv:jelft'od pO$ll)Jl~ :o::labiija. N(I srednj;oj 'ge-09M'~slko,i sirilii., lieti Iii 'PCdlllB, joe:II'lC ~Uil~gI1IQg~'Vtell{l illiIOs:i ,001100 hJlksQ', III p;roli~ro i u 1,e5leil pocla !IIQ 3i).000. a zimi !lei WOO do 9000 Illk!l~.

Proi1'ii~J'''iil u j,Clcilf!isvjct'I,ru:ti ovi:<;@ 0 geogrcd:$l!:oi iirilli" flilidmord;:oj visin ii, ,go di~111'O I dnbi, Vi5ill~ suncCl llI(l]di hori:zolltom; l'ile-'lQorolo,i,!.,ij·m I'ril~k'ama r fjsl',l)ci U,ZQul1.Q1, i;i S(I ~';'C!Jkom l-akvom proii'liel'l,om miijerljo se lie :!i(iffiO jncliI'I;a ~""l'el'la ';lee i Irljego'll' ;~pekl!f~ini s(js~av. Na~i!I Sfe oko, 'okQnIlodi'FCI !'I'll S1tjjlBiUoO i le'ie, ZCI,pIDza rC!<I:'!1e Pcll'omjene" olli. PO'I:I· :?:dQI~!!lleklr&crii s\i[et~omief 'UI s';l'~'ko 681 g:o,dnnI~ dio!ba pOkO!:tQI'u 'rn'll11£d foklor ~vie~lg, oa ,'ime l ta(;nv ebpo.zici,ju.

Pri, lijlf!!'~i!!l'iriOI1l ,s,vierll,u, jofllnEi ,ms,'''',jele !'lOI'lOkOl pO'll'rriini rozn1!i~ril'\ll 'til! s kvadlrCltom udglieirtQ-~,'i -ad izycn'ol !!ivjoHoslil, Ako kvaa'rgiln:i me'ICllr' bil~I()~ pCllpifQI P'MttlIVUmO 1 IlTiel-or dallllk.o ad svje'r.lo :ZQV1u~ie, .I'I~ bi~el:Oj plolti pCllpira i,mel 'cell11o oc!redenuv.rije.QlnQ!:t $,V1jelilla, pi'~:Mla jCllcini ~(lme' i\(Il1'1u11,ie.- ,,A'ko' tCliQ'ii,eli p~pT,r po,sta.vimotlCl :it melfiCi od ,f\arulje', $'¥'i~1'lo nCl plotti Iboil' t,e -4 puk:lsl'ClIbHc, jer 5e raspwsllir;:!nje. svjellc pro" ~irYie IFII:li pl"QGlo.iJ" oel ,4 k\lQjd'rcllln.-C, li!lIe~n!l, pc [e 1IlC! plohi -s.V!je,ilo 4 p!Jltia sll,ilbiJ,g;. Na iJc:lcljellol:li od 3; metra 1.>V'j.ellco flol pleh] POs:IOIjB iii pUilt! s!c,i!:Iiie ~td. AII;,o in i,;!.VOf .5",loel k;! 'SUIlCle, ttli Sl~ [:lrll'1ciip 11,r;! moili pri-mi,jeni:li [er Ie ~""or- ~"'ioila ~uvi-5el dlJleko,

~t!J joe $'IIjc'llosl'Ii iz ... or dCilie ad 'oDie'Klo koii $liIimamo, ~"'ie!IIQ i~ 5liQ!bij,e ~ iaoil'l tl ~lI)' QPo,da S I;:vcdr-g~om Iblde! lieiio!:lI, po :zollO ~'k:~lPo, :tki,jt!! mOlJ'aJ !bl~i d~fo.

S."'i.e!lo- se od svog iZVOf'Q pr(l~I'Qllom I'cspro$tpp"e, prn .... oI1i'11hjsk:i. Svietlo i";fl,lllje III j'lo~i IOpazil' ;f,emo i~ 'velik'E! udaln&nos.li i i,z !Ovill pravcoo Q~O nipis ziOkil,oiniien,o,.'I"tdlCN i~ ~1'IJ!~""i I $0 S,LlI'IC;anlinll w'ie'tlom,Sv~ ~IIQ lim ~Yie'Hom l1!ijt! T.z,mvflO os.viiellrjeJ'lo ngillizi se III siel1,i. 01 s.jelio m biili to lalllliiilo 3:10 je In:lk. c~~,~i~i ~ .~",ijJeUCl' iaee. 1Uz: u!i!ij,elf'lQ .s,';liiifll'~o Sitell!J ~ Ibil'i 1'0 ~cllflmi,jo. ~'Q i~ i(lwljClI Mize :predrn,el'lJ i ~I',o it: i~vo, ~"'i!eHl'ii ~I!ll~h:u~iii" 110010 illO' ~[i ~11lI~(lJ'~ .~. pn:lie~ciolflli)lI'! fClUlJliom. IJrugilll'l riiii!~ilTll()" Clko Se liig j'ilJlhUi briijego IlGl'~e ~'1i!Wbl'~ iii I,judi,ani ee .u'Qke' $\;'jC!UO zgld'rl;(l'ti i ",Jdlijcl' 6~lIIm:.1l ill k~05,il~!\'ite, dolo: ,~e do AIlS s!obo.ci'rJ.Q j')1',olc:zili Qn~ zmkl9 koie nisI.! I'lClli~l~ ,n.o zClprcku.

Sjene; lille :uJ:sjenl'enli p~osl()!"j. On!;'! ,~e ima,"i ,r'oz.1fci,11.1 veliC:iglJ, oblik. i !;m.j,ef, pr·emo udolijenQslli od :i.lvorCI !i'll'~cl'IQI, smjenl cd kojeg $!iije,Ho dolazi i 1,,1'910 i:z kol~91 ih ,PI'OIMOilrClUHo.

IJ ~Qlo9rClffil.i S!IJI stene isroiol'I'i<!o V(!Z![1i! bon), i !!;,.;iell.o, jell' ene I"ll erne • • bii,lllljilfll S:l'Ii~kC]mal slvcraju kOlilllfCllsl premo s~r-Ilu< i is;licu Dbri$e! i ploslii;IFIQi>1 obieMQ',

~rilli:ip p,mjekdie o5nlivilIi $ Iii' ilia ig,ri s'""ieUo ! -,,[(l'rle. PO!lluvilrTIo, Ii pMd f;;:·YOf ~villtlCl 1n;Il~ialivflu 51ih - Ina ~r1j;Diei', IJ :!ip~CI\I'i ZeJl po¥ee,g",anj,.!I! - iii PQZiliv,nJIIl !llliklU' kO<l1 kodi p1t'Oje:kdje, dliii~'PQ;;:iHvo iii ki l'Io--·fi 1:010, nO bijelojploihi ~I!' ~e, F'oj,tlvi'li ~'ij,:lB ocrfuna svjetlom i ~LenlJma. OdlilOiSlfIO z'J.5,jeJi'licnim mie~thJm.

PCioI"~ienla se )PQiavli'uljl:! ~~oj)mo O'ndkl Iood iltvor ~ jelio rnii1t:i tacka "'I!~

p,l.onct. l'iro~ekCPOi'iCiI fOl'iu'llja ,ggje 'Iaelc.osli rz.yoi" $, jelkll i ,ost!1e $jel1li'i.

d;:.k opalllMI ~~!r1.illiCl dia:te- me,kMo !;vj;ello, 'til u~ hi) i p<llu~ie"v. PQlu·

Siefi'fl ~e ~rimieniuiY pri $Ilirnl;il!lllli.! dVQjlr]ika: i plI'i mOIll~OI~l;ima ~. IIIC" ~~di K,(;I neggl; v .c fltll i$~il foliO~P~piF. prj I ;10:;010 fo!'O.mont(]if:CI porVC.CCI,'I'CI' i'liE!1'ri! !,M.

I

I

AI?!5Qi'1P(lt~c ~rifl~i; i:lp~i~nje,. ;s~(IMieT!Jie !l1llen:dMa :1:raool'lja ~Ci~ ~~j.~I' 1011:1 pCiJ,dil1~ il~ p'~],Cl::d kr(l':t m~!k'ij1 lIi1a~,eriiiiJ. Roell na :tJfimii!'r, oblak Z(] ~.d~e ~UI'I'~e, s .... ietlo cro 111m 1:101'0'2 t oslob~ien,Qi po~lia~~ Ircrspr:1icM,. Z.CI,~r,~ke!'lCl r.:Q~e Dc:llGe fj.(i. ll .... OiOO PIJ'I'III iiil;liifl~ o~Rgl)lilJ i IJ s ... ;e'UiO, odu:;:.ma~~ m~ $!1t1.g u V bF~inllJ,

~d!1U H :z:roKe .svj~'llCi 'MI kCli(,Q,",' 'hpr;1i\l1li ptedmIH,. en ,ee iii :~""6 u $(lbc ur~I'i. (I prj ~Q.n .Qe 11IC!:5;I~fi i:i!(!@r~:i(li· ""(I1l11~·. Ako pCik p(ldnu n,C! QbQ~e!!li p,rl!!dftU!'i', em 8e; iii ~Ill:"'e, IIJp~ti~:v.J;l zrake oslm :svoie ",i~$~i!~. lliili=l~ rl'l~dmr;!i' tQj $""~ "rck,e, (:!dbiionJo,d :~eb~:, a. l(li1i'IiJ ~Il; b~l~ jo:!: ,govor;£] u P091~'.diUO~QI~l;lgirafiijj u bo[of'lllOl+

Guillid ~vie~hl~'li! nit!! plI'gl(':!;:u~,ro:i: rg;tlll~ :>t~ldq mogy .bj~i ve'Clma ro' <;~tilil'j;. No ptrimjtllr, ~ prQ~Q<r~k.o,i'I'I !$;t(lkl~ ,glJlb'itok b:nosi 40/.,.. !II d:vo· ~Iruk!l!:nl !tokllJ pmtZOI"LOI ~3%, u grubon1 mu~n!l!ml ~lokllJ eke :50~~D, IilI lUI 'tl'paln'QIll ~kddl.! glllbil,ak iznm1 7tOfllo.

.~

Uzmemo I~ ia~%n,1iI $"""il!l~~c!l'Im dil.,lb:i:n.iod a 11!!iJ!!llro kCl"ol'o',rin'G:dI'tiO'sf 10Q0,. 111Ci du,biniod 2(1 mel>ara ono [e 2Q ~oloty'i:~u .sJ'OIbile, !IolJ 3D l!I!let,Ci!I'''' i!:tI tr'eiin!ll ~'I'cbi~e it,dl. ILl mOli'lU5e lIIoivBie {I uia e erve 1'Iie: i :Z!!J~!e ,z:rcd;e'. kQi~ Vie'FQj¢tl'I'IO w ~e~~ li,i~i~Cl .nl{)I,~kuk!r!'li~(1!$tay InL')r~ke "'ode, NQI (hlil:!iP1~ ~d :30 n~!!!!lt(lll'~ pre.~lodQ\.i'g plo1J\OzeilelTio s ... ie'!~o, C!I I.! '~ubinti od 250 'ITiletaro pOlll0ii ~o!!i toliko !"Iavog $¥i!!!t~C! cl(l!~IE! .IT!.O~!J prQl~ltll'it kfUtpn Di sleve iz no""ina.

M!~tre'l'lie ~wbi~oka u svieli,u y",5'~ se pt()scbll1,im ~prClt ... a Irm,' S j)QmoCtJ ~'oiil' .~s liIlIo,ze 1,(I(;:n,o l.!I:tvFdili stlllpcHli I!tl)liSo!1pdie. U [ilT~l(;iienoi f'OfogrCl' fiji dovolino [e d~iiil'l(]lm'+l PQI,i~tdQ~~ ~'It~e~romier.

Didomi,tllOJ lltpi5(1r:p,t:;~i~ 1l!(1~I(lje' k!l:l!d, 1'1(;1 primjel', wed obDelkfi\l :5~a""rnlO fTlli;ar" kol~ .1!.QdlfzCI,va rrol,l:'l:Z p,g.f~dil'iim U."'~;¢I!fIi!¢1 ·$."';I~I~QI. od!i¢$[Jo boo

II

,I

i~lInC! iz ~~ekllrlDl, Kolilko, le fi~tlDl~. premc iwojoi 9U$liO~il,Qcl:iJZ;eQ ort! IJ k u'p iiog ~""ic~II~, :l~ lo:lil!1o imO~(lllPIOl e k:!;:poz;~~i~'lI pl"odlJi;~lii do !:Ii ne,. gel:i" bio nomHdnoo~".iiileltl~!ln,

I~om lilu Jl{fhcd::dffi!;l Z[f(lkQ~vil!'lIofl:t~ Ifla~II'tlie po l(lb'lo ~df\(!Jdl!filin~ '~i;rriekl!m :;:Dkoll~ rll,I:!.Zf!)!kl~~""I'rll!~o<sfi kn:c;:1) se r.(;rvil1,~m ~i'I'It~~rotl:ril!. NaiQI.II II ~ fI(I

'~vOrI1!'! pU!'1,i1 Ino pr'O",j,clm,! m@~e~liilJ k;oli;11 ~rnCi dru~u ~I!i neg:oito

je !m,o iln;mlk, dc:ili-llc kialiJ iJlm:Jei~ IrieclJ!lg !'I'I:fl:dijC!t II 9 bl'zimJ :s,vlira:lla

~e Y'~PQ~\[J'"a" ""mk!:< ~~ rg.m~ i $k:r~Ciu !lCll :SV091 pr.robi'IJiJ09 Pcflt;J''o'CC1t. T Gil 'kJul IOlmei, mozle bit! I'OlZllt~;t. promo' uglli,i pod: koiim. $"~i!lll:o IiIpodCt IIJI '13 u~cr medlii.

Sill;!lv~ 1'1'1 0 Ii If) c:oi!iu ,,",odc' s~Qpi~ Ellil c;g. nCtnl izglc.d,{!IT kao QiQ i,e p rg'IQ~ rI1I~i,e;i!I. lsl] ie ~,llJc\(4i ked ~Ioiiliifio ~ V<5cli, plfl 1li!.'!1IriI se cin~d'g !>e nQgi! 11I!111(!])t. 1I'I!lI drUlg,om miGl~!Y !i'U!lgo sto :IOIV{lMQ ~e'sllJ',.

~,(':J,dll'l'i!I Ii z'rOiko ~"'i;eHc 1m" p:I'(!!!lJ~r,~1dnu~lgJ~UenIUI plo~u p:ed Iko~~m bdom, bi,i' .c:e shenllJ'i!!l :sg $vogl PtFo,v,o:. pre.rn.O d~!b~iini 8~akl(j 8e se f.lfelcm~ili,a n!!l Izl'·td~u te n{:l$~'·t;ll;1',i·li pul' UI prtl'O',cu kojiim f'e::~:k;reil'llJla

debljiln o'lilfl ~Igllda. .. .

Naidi!! H .uok.<:I fivJ:ella.s1'i l'lta ~1<!~l.:cfIu iP!';;:;lfI'IflI 1!lJC! kQjoi QQj.e $'tr~ll!e: ni"", r(jIi:lM~o 1r{I'Vl'ie', ~lkn.llQI &!m :SEI !omutij p~eltrH;1I kuhJ io: koii3g I.ip,[!Ida i bllJ I'IG{librii pri:zm.e. Svg: ie' 10' vOUJl;)' ~g, f(1t08l1'lCi f~il!l irB'f so(! :po ii~lim ~!;I k,.o'I'l!ma ;Zlrg kJe ~vis~'~o 'IOIill!! ; i1Ci priOlo::!':u kree 10 ~e U' ohj,eklti';!'u.

Zrl1~'~enii~1 m! !'~fh;d'~)5:il[it:! tJQ$Il;l~e; ~tClg ~n:d::i!!' s'r!'jeHos;ti pod:ruJ no f1rJVlI1,e I gla~l(;e PQvri~ne keo silO S!J: mima povr5~1!IC!J vo.de" S;ICllklo, zreelo ild, Od niih '~ll .2!irCiJ~1!,! ~virill'losti dil!l,omi~fiCi' iii poiplJllo ,~dlli~l[fi:LI. ile,

!J ((yi'u p;iod !ko~'i fill In C niilht p~;U;lCl·~Ii.!. .

foia\llJ! .z'r~lernro' :!>!;I:Sr$ce'mo, veOFn,[I ~:e's:to pri zOlleuku "s.unco liIel 'm,o-rll i op'Q!l!n;'tQ ~i;I ",oclli, 'IJ g!'adlJflCli 'Cisf"itu p01!llijr~ ki~e, CJ !'!Ie! loiQgn;ll'fii~ k(iO ... ff!~(io. ~"':~(j~kil ke~a~'1 i c:i dl)ju bril:i'~1 cu.

"I'o$al'nu roilil~k~:liju do'!,,,, pOlipu!'lo glalk'e PQvr;int;i. Nt;:! :::!liob~ienim pIJl'" heM", ~. pf\e.ma vl'~li zaoblie:nOi~~i - 1f'l11:i5.1Cl1b ee' y i.~dIf'HHrl~l'llIwi'Ui ro$prs(I'r;'C;! l1lie, C! !J dru,gom 1;;.'O!'l(~·l1lrll!,cii~1 ~vl'G:'il'l. kee ~;tQ ill! ~I'~C~]I s ref:ek~Qr.om !;I cuIO!Tllobil'Ui.

Zrc{JI~,nl~e mo~e IU' f'Q~\og)ra,Hili uZf(l,k:Oi'tO'ti rg':_l1e5nl~III'I,leJ. p~ .$~ lc' . ~p!'e~vCjltlie :!'E; !)o'llo~ I.iIPQ~:rebliava~1!I por~iI'i:!!c~io!'!lflil~fh. IMQB SiB $01 zrrniOl'liem sl!lsr~6(lmo fc!od :;:;~OOh'N:J'-reneb!'lih k~lmero, pri ml'l:roclil,)~j. ran~'1J s,i{lTl1<ih ~rediQook<GI,$~llmCJllliu P'O'Ili]i06:1F,:Ilfil!:me., l'Q~ 'epi~'kop' pro.

ie ItrOJl!;l i drug ill ,optick~h s:prc;JY(j.· . .

'G'liIb:ici IIP!!'i .I'Q~IG~'~i~!i ilQ$lgil!J p:fIemo homY,kJOliko neke plolilo u sebe Upiig~vje~'~o~ti~(jjg rltll niu pC'J,da i kol,;I(Q 9'" oel sebo 'l)d b~liQ. ~IIO ,grvi's:i 0 isvo:illl''!(1!1 siome, pow~i:n"a. Po~lo~CiI( rl!!~~k!ir¢llnClgl svjil'na J\!QZ:liV'¢1 .se remi$ija"el gl,il":id $oJ "'(l!~!:VQ!~UI QP~:Q,rp'dio.

zrco~o

~vlei" !lrlij,egl ~joj!'li '0 I 1I1t!!ln'ii bijl!llo piaj!i'lo ul'li ,"ap~r C(f1Q :sulbo

'9:3~~ 76% 7i(l~ 55%

1--5~", 0.4%

Dole &' zreelo mi'iloso~'ViG'II(J !'Ie:fle'ktil'!)Ili, 'i:! veorne mClIr,o up'~Ua,i~. erne ;5uKcno m bar:iul1l :l:\lje't~o upijajw !Qo:tovo p,o~p!.iino, Ipa ~mai Irna~~ dle r.:,QiiQd!~HCiilJ iedvCllokoo!ll i O!!arnjr:lc'tIi;!I!mo.

1R;(III=~r]ell'II',Cll:li!ll iI!i; d'rIFu~ii!:! $viet!o~'ti IlCj,sl'Qie: kClidi 2r(lh il"'i~ilo$!'~ !'IiD $'101'111 pl,!llu krn;;;o; ttlll'llOSOOl'1lI llI(li(iy Jig velik bro~ sitnrih C;eiStka, koo flos:u !TiQ.I,eklllloe vede, ocl kojih ~!l 'odbijgilLf I skrecU' u m;:nim pra\lCll1'lltl, i'o,ko d~ do h~~ ne clol'cl'z:l il!UlVi'iIO, ''!.Ii!lt rgsprwl1!o, iedlr!Cllii5ml ~,\1Ue'IiQ. h!i ~'if! ~:I jj~ai !,;¢lidl ~vietlo IProdir.e i<.rtlz I'I'IQg~i) i po~,ti!lill!~i (iI bo i ~1:ie,d. llaCie:l'lo, b~! s;~ef!ll: ~ kon!'r0i5;tCl m~()bl'!i:kl'i IiYlOI, $Ca'Vil!l'i'o :1 ipled il'E!'fl:eki'O:r p~Q. .. lmQ pjatlii,o, dobil ,~em!Q mekuno ~\lic~lo, kolQ;l'I!lJm ,s'h ... a~oIIJ 1;i~nl(!-

Di~li!:l!:iII'E! r~e,f,l'ek$ij(l' nafi:ai(ii.e i onda k,i;lI,cl¢l wret~CI pC!d~ riO· hrepeve po'!(,rfll'lf! IkO:[ ~ ill1!iaiu s~tne Uldllhi'I'II~. 11'01 ,pfomjer, ~iln,~ piie~gk,. ~riJ!iWl ~ pcpii', glrl!l!bo p'k:Jr~Q, :?:lbl.lkal1t iid' i :si;i,~no. iNa d:tJrn~n11 ~d~binama ii~bQ.' ~ilHlmCl- ~vielk:l~o "a~p:ri:gvg 1lC! nNl!f1e ~'rliIM i rrill'HOik$v~i,I ,~ii'l~ iIf'i,el<!!i!in,O,m.

IlIIleiltf\!fjQnc]imi' na~lgie Ol1ld(lj knd ~e' dvije zmke s ied!1!QklOm Wlm:lil1l'l d:iJi~nml1l i'Il1li,Bu !1~ bt,cml pllIhl, dO~,t~oW' $~iedfl1g CinJlg;e i I'ril'i'l~ rfI<onli5'1a:. YQijlUI frek""~liIdiu !.::rE!ID!i!T~ v~ltiI. KC],dl !:!l! ",rll i~di'l'09(j WIlD :!it!ldolri5, (JOHfil)ITi! .JflJg!Og, nas:iai~ :~Ikr'g6eJF!ie WI~Il,e ,cllllj!,jrlll fit! poloviQu!. fQiko

" I

lE! 'ni;!~ll '",,(;dl'!~ dl;Ji:i~a' poslQ~i oku lii,clJicl1j,r,ve i!!(!rho 5:to [e medII nl~I!I1Ig 11I(1~ll;1lo 9g,~~;n'i~ '!!li'u!:r91~jo' s,"'i:ell'(j' •

F'ai~"'Y rllll'~rferel1ldie vidimo kCldi ~vie~io ~:l¢ld);i! 11 il \leOmO 1?f:!kiJ OP!1!.11 sC!punire.ili '1J'~igl koi~ 1)1;"'.0 I'I~' "'Qdi. !N:o !'ilinno .~~. ~Ii;i'k!1!t;,vti!lIIrJi .i'\~f1~'. ktiroill d'l'C! 'p1.l,lor s: po\<rgll1l~ I po!:!~du'Uli li(lnk~ (l;PIill'i', lila 1!4::qc~ vldlmlO rezne li;toj'i!! .fto S~ prc~.ii;e,VCl'~I!l, i 10 p.rm'f'l:!l. kl!l~1!I ri.'il. koie;gll] ill gh::,ci'[!'!"f'Iu,.

Flojo\tQ inl'(lrifj~'r~i'iIcii(! nadct 00 i onda Qko iI'IJ}wvifli fillnll :!;J\CIVilnlIO' 12- m!ldu d\J\Cil ~*akllc, m(i~O :l:,lClkicl ni~U' mVIIQ, IPO n<l.l'Ilecllll fI!~,ill i mma o<rlg'ile P!r.;!ZiCl<!l pTQ~IQr:.. [lOVOlj!10 ~;e da~1Ji pr'Q!j:~<l:r. !zl1Io;lli ~1<l;Un;kl!l IT!illime!lrltl~ !'I,ll! de! ijz:azove poia'i'ti' !tote! "enOl slid osh.1vHi iri:;:iral1r oblik tltt)Hk~. TQ .~~ poj:g,''Iano'::ivl!;!' New~Qn()vi "r.i~'!:J!ovi.

PolcliriizCllci~.a.SYr.fl'~OSini vClltovimrc j,!!I ~rt!!l$';Ierzgl!1!() I.lI svim sf!l!'!Je~'O"'!lrn.Oi, PO'f,rur!' liIi~i IJ ~pieter!oll!l u~etu. Moilemo ih l~spQrEd'tt'l i ,sa .ZICQIitiI Ilia h;mi!b!llf~. kojC!1 flOk.O!l! f,~~io "'lbQ"~fc. AIk(i bislM:o f1i~1!i prljvulkH k~~1! uski p~:(:II'\e~,lli ~nlH hi S!!l nno9llJi kJr~to ~i ,S;<Cllnl:OlzonOfll j:;liFOmz.tI, :prl!JllI1C1 !lmiefl:l Il:o~irnsrnlo g(l oklrc'r1u~,i, c!u \lise nle' IIJ krl!l~l!I. Il}ak:l,e, kmllfle IHrfl!iT krew' smile) fE::enr liIl5:rnier,ClIIll, In,~:~tJ:l te ~ol awi;l;C1dill :sviet!~.

vo~: ::O:rnaiimil!; ~!CIcl zrok~ $i.I~etlo$l! p<ldru.il filel gl",lfklu pO"J~i!l I)" 111(1 Inioj !5;!vQmilJ r!:!Hek~e, OJ 'lir~'fl:E!k$i lI~'n.irn"ti s,mr;!,tojil.!. Slg\l'lmQ Ii j;I:red Q:lii,e:kI'i .... pO~@j"i2(:j.doni fi~~ail', ~oiii diQI'!lJie: POP.ul' "'Mffia~i'IM r~~ll'tki!i. kM~ iii ,te p;rol@.d:li :I(lIWlO zrokie j;edrlogClI :smimQ, dek ee QSrC~!ll zrah, b~~i ZQ,cl"~J(lIi!iE!'. S \PQII!lQCIi.I ~olcllr~z;C!dcmog FiUm nto.z.erno p@~pl.mosp~i~IlCiil'i ~l'I'Ia f,~fle:k:s:~ pod btcm ed 34 ~,tuplilig, r,efl~kse po,c dfugJim '1<;11110' v~m~ :n1ic!Zem 0< iedin,Q IJJb~a~iti~ al~ne' f;I ol~Ve 5ipr~iei;;i'lij.

Pol~r~~;~r;r~l IJIO~~!'I1!Q Jl:QIITiO ,Ollie r~n~;~:$~ ko,j,i O'Q~d:Z!!! ~u:1 ~ili;i~lli;i, VQ.1l1c, Ic,ki,(miilli; PQlitn;Ofl ih p'rl!dmeta, ~\8'fr,ek$eli!a @!lfIajl'll. IM~\tlIllll)l'ilJl,.l1Ilic,l:Iim 5likClIfllC] f MOiSfal'i'tt N.<!li li'I'Io~~mc Od$tI'lCl~1IiJi, rn,iin I!Iblo.z~lii r:C'I'M:se s metCl,I!nih,. [I'.lemi'kkiil'l,i~ ~'I ~ krom~lrCH'Jjiln Ii'Uec:lme~a., U foto91~C1:fiiise 'I.!p Qt. Ir,~bl'iClI""GjUl poIClriz)~N:joll!l~mil'i izmdlen1 ed krlst·cla. pel'imlida iii kinfn s.lj~fQ!Q. P'OIC!i~~zc:JIc,h:lFIe I'!QQeltllle~lde ;;:(1 ipr~Hm;!tronij;e :l't'ere'Oil!kQP~!dh m m,o"va. prJ 'cernl!Jl;;Je dC!bivC!' dojam Ir!O:.ae ,!il'! menziie,

Li:!!ifli'm,'i~~rlndi(ii ie $!'t.oi,~·tv" i1eldlii 'IvorJ do s",iU:EJiUe. (iI dim 1'11'11 I'Qi'I'I Ii! t,s']J1 u:l:gre[;JI(l,rlcgo . ~1lI !1ladnll:'. If:!: dol,1;I !JiidIF"'o ~Vi!!~'~O, Pos;~oio~ 'Iairmoh,l· mini$ .. eltciia.,-F(lltollliminisccl'ldlCl i dciktrol'uiil'linj$~:o:n,~ia.

29

'FIIi<I!:i,1i'Il!i~gil'!,liii(l ~tl ~.voisHvo nG~~inl'\l'ari, 10;:00 ~'to ~Il! bONJlli, fm:k!l'i sil~ k,t!iti. I~\(l i'lC]IkOIll o$\lid~i,~"'(llni(]j snme s ... i joHn.

fo~:folm~~;elhCiig ,n OI$hije koi;1l !'leI; ihl lv(tri kioj.e "'LOkofl ,ebJ;l5:j!;!l"'(JInj(1 i.d!rtlljl1lbi8(;d~m ..:r¢lk(JiifI(I~"'ie!tlu(o iu IJ mruke, keel' I'I(! ~r~JDie r, fQ~r;or! nefk~ kul-ld, moro!)iI::€ i~oli~@,lrl.llo (III''''" itdl, 01")0 doju iiligkmi'it~h,~>o, ti, jiedl1Qb"lnQ ~"'l;eIIQ" koJ:e se ,gml~ cl:t~lo\l(J,ni6m :ii'lf,,~~rl,l.tll'lih :l!rnika.

fQ!i!o11!~']r:iii~' je' 1II()lli.!kg ikollO ~~ b~l' v i mi'ii:lreLnl~elm ·5'i"ieiflo~lu. lili:egQ\!e ~a· Cine I1!ClI Ttv.oiF'l! ; o.~",i ill!H~!!ji'ili i'i'IlpOC,/l"Siii(Jliiflg, Zi;l mier,erlie i fll1eUiz;ll§ia 5 v ~eHo~'~i pOlSilQil'l Fotonmlri i~~ lukmm~lr~, U ~'~ gWIl~Y in~'trtUi:i,tr;lIllClI{l

I'~tl il :!:,;(ie~~@ k!o'ili 1.1 potreibl~:{!\lClmO prl ~f,if;'1"1{11'1 ~I[l. IJ~Qiio mOilfick~nl

:!lpmI;'CI'NIC n siEll fo~o.eeniai I!.I' ko~oT5e pad ,die~Q\'Ial'l~em 5;",I,e!lC!

:pr,o:iiliv.o'de e~ekl,r~~111 ilir'l~!,!I~~~, Il::o~i :Se pulil~RI IT!gg,l,cto 11 i bgllen1j,~ po" itlcl;4!v(Jiu. h!l pok/ebi k(l2:DI~ku iIIOp(lkQ;::u~e' i'ediniCi!Jili Jol\tl(!1" i~;~iiil~ oekQ9 ~Vi0tio.

He'JjrjJer~YQ !1V~~IB-C!i! ic doned(l"'m~ bila iedinic:ci .ito(] J!l~e'reil'lie s...;I'B1lio. U n]:ol gOlfi ~:wllmilm~e!ul'kIFOl: fitil~ sirok a IIJ1im 5(J ,40' rnm vi$o~im plomeJlom •. NilJ [e :!;QlWliienHCI 'i'lO'""Oi ~vltrli.t:a ill~ I;Oihidlilll(!, koja SeQfSn~Ya no IPl!'inc:ip'u' ;;:t'Q~!'li~ .~a9if~i~Dii'iog eri'lo~ ~'iieli:ll - 1<00 p~i fiji~er.erlil!l i od~edi"'(m~u' l\emp~~'(Ilfjm bo'illl ~~c' omo{luculjc joll. IlClc!'Iiio Ifnj,ere'nic. o-d 1fI~'~I'LE)ir>C!''''~~\liio.~Q. 1'101,'\(1 $v~ie(j(l d'~ie flU] IJd'dl.iel!lofil~ocl l meklt 10 pl[lla [:cce ~ ... ie!l'le ed p~fl0g M~esew. S'Uln~!lmO svie,Ua 'iJ5'fed liE!'~~ u rJodlle dai~: "ill biii(!lioj 'P~ohi' vclii::inc k¥(ldrl[!!,lnog mc~'m ,60.000 Il'c-vl'h ~ ... ii,~~.;i,

IP\C:~t!ll!l 1I~~:WIIII!l. koililll lmCi jos 'o'eom(l fllUl~90, ;i;H(;IIt!'lO '1,I1'Ie:I1:IYI ncI krQinll~ i:!!Q'I,ecli f;(J,fQgrrgF'$~!!J :!;Iik()l. '$"',(1110:)[1 rr"oliIlie~l'!J Ul kVCl,~a'eli :5""'ieHa odira:!J:j''I<! ~e n<t! '!1lotivtJ II :!;Iiid, U zreku Sle .• ne :pr~mie,r:, ~:b,!(u'ail(Jl o:zro(';ial ~ nJzni !119Qd:Oiri. la91cma 1II!C!~lliwMvJ;;!r~ ~r'.D'~!m f!t!lrspl'lkii,,"u'i @ ob'lw::i .dQi'!.l' ii'Oi'i"o<l(i s pciSieblli~ms't~m'.ilniil.oi'i'l i popunjlliwjlJ plolm ne'ba u ~~id. Medu rOi~ifl'lirn ollm>Ol;f~,r,~l(ilm po~alY(l ma ~Q.ie W!i'Ografskoi sJ i.ci d',aij u po~bClne.Ci1" ~s:ti~lI :~e; i5pwi''l{!lfij~1 :~emtie,. ~Q.$'O •. 1I(l$~1i!ai, ilil1'<BI In,CI d'rveGUlj sniifiig i led UI r!!'I2:l'lim yg~iad~o""g,. MtJ:gla,. b'U'il"a, ki:oo i uv'ii,!!Ik rlo",e l rc zTiej~e~oTmadie' Qb~g!Io.Oi!nii mke d!rOlii'l'lc;Hz.irlClj L,I, c po:s.eiIme efek~e dC!~e $J.!'f!~ i;iie' ~e $'i'jO!!hIQ pr'Obija kr-O'.l!:Qhl (:Ike, Iba d se roskosflo resipQ.VQ po mokr'Ql!TI IMflllhl iii ~h'ltl FCI Mie:iih:llve reWiekse !lei povrsrlfli ",JOde. :WIi;l!~Q ~ ... i~ii'lCilii'l'lCl bogolo l'e ulhrt.dj'Ubl,CQ5.tim ;zf,okJomtL. U pl:e!'Ii!1(JID~ i'I@lli'I'Ia dima i PrQ:siM, po' ~,i'IlinlClI\!lli fClSlpoioZie cr:~limli b~litet~

!l'Iilln$'iI'veHiQIfI. ..

Fotog Fofirgfi zr!{l~T (Jrl(l~~ ~"':i:e!~OiiL EhJcl)IJi!~ .ail ]e :s: ..... ie'tlo 91!:1Vi11 T medii fO!o·gro~ii:~, PQllr!::bno je dill Flo!lln'rlIlemo Sve :niego'lle odUke i s""o<i'~:h .. el.r ie1r Slt;: $ nlime ~u~re05~lIlIo ~gotovo u ii;vim poclrfjj~i,ilmCj\'reda. Talko C.e· ,Flam bili ~6Jkoo [prrrniencsvielkl 1.1 ko~i~1 ~I'il-i:e. I!ll u:zrio,k\rl I1!lzl'lih pOl'llI\1liJi i p09rrli:'~Qk()i ~~k5le oemQ $IWClI i Iii i Tzb~eg,ava~t

O'iome' ~tl'kQ :I'll li!"Jclid~!~ do $t~~h~. mQZ:@I1lIQ ~[Nfi'l~ i'I~91~;1ffi::l1t JQ,cl'['i,r::J ~eg<enclJ(i! pi"icq ikoko i!)u ~(ll"li~lki mOfii'lmi ~fi5,~Cllli n,~~die iiJ:z obolnJ, ZI;!J' palin vClllrliJ 1 I!lll:l dvt!1 gl'\Ulme!1i!CI :sodedioln.~jete :~ Ib~oclol PO$IICi;,rl[l~ '!tallie, U Ic.o~e~ $IW ~lIil1ol~ rlll~k U~iiied liOp~iJlie ok~lni se Fii~e~t;!k ~1i1~t.op~o i $poi1o t!>ClI ~OdOFl~, K,,(]di s,e oh~Qd!e, Ili;lSlg~(I 'U!! 'Hv[fdeil prozijfl!la, mIJ:I'Ci - sl·o,kl,Q.

Sla~llti'Ii IHedme'li i ZIF!:;~;!lo bili ~I!J' ~H)~!lDl'ili 10'~ <'lOCI godil'i!:'il I)rije nose !91'~. g pr,o:no.dcnl :!IJI '" iskopnno!lfll[l !.I AI"I;i!'illi~i" ~i,f!'~~ ~ ~t'QI:iii.

ZDI pgVii~:d 'Oplih V,(l:Zi'l1l jc godina 12.3Q" kQa ie el!l8]le5ki fll;l:i(;Qlr Il:QgclriBtlClO1Jj PTOflC!<5.aO le":u l<:.'Out:! p¢ve60 ... o. E!(]iXlili ~!!, ~Ii'IlOilro plrOlI'I ",. I(ll;~c>!m ~Iglklc !Ci fNliO(iOLe. ~crbmo 'iJ; Venediii fe '9,oa1j,ne 1658. '¢I ZQ nHm i n@lll,ul~i$ki !'!)iSenjak :PlQlrllCl, ulp!ol'ri~obi,os:1lbimlJ le'::u IJn]~e::;tQ' Irt.lpk~ u lei mer;i Oil)skl:liri da bl !J iorllC'frli mogJ'bT do!bio ~"'il!IIIHu diik,l.I, F'r ... ~ ghrQJfi;1]lldll!i IG~I!' :!C' po-mor£,k)~ dlllei!<io·:il.o,f,e proiz;veojel gCldi~e 1758. Ef],0'1'~z; [)ollon,dI. Ni~my jg pr·"omet usp~~lo do, .radoplicl'lojsto· kl:el'rloim,o:!:i primiJ't:'.ro elevne oblrdfl i PO>5tig,Fle dnl@Cl,~i~T lorn $viel~o~~i nego sIlO 9:0 i!ll"l(] flild iii 1<1'0:111 $~!t:iI'k'l,p. IEngl~u WQllm:lmli Llyodi godine 1[:812. Iii kemeru g,p.sklJl~u pe,ri:okopi!ikel ~,e6~, orme! dohi:vo rt¥i~t. liili Ii Q~ir~illl ,diklJ\,

S pl"o'rI(Jh.'losiko!M! fQtogrglfiiel opfiko ~e ft¢l;~a pred !i!o .... im, ,"cdo'lcimll, frQ,fll!lso:r P:ellz'l'\o~1lI BeCillp:rY~ ie, Q@dine 113411, III C"lfJnlvie prl!HCl'~Un ZIti obi~ktivs'!J4 l,e~e, Ikoi.e te dviie ,~odilile k~~fI i~e po~no, i;~irr:ild'i,",:C!iti opllct;!r Voi@l~gpder 1111 ll:ec!J1,. P'et;::: v ~lov~lp obie'kfivO' dugro ~ vrel!iJie!l'tl IiirQ~re~llo""Q;o 1.1 lPot~telrlio"ifO'I"O,gI:101fi iii. .oil ~e.urp'otriE!,Ic'1 UOiVg ; dOI(flOl~ !!Ii $'i!IiI'iIOZio p'roieikcij!J •. PO'!!! op~l:m~1 obie~t,il,!~ proi;l:'l/EO ie gcdine H~Q6. Sfekd~eii ~ Ni'emai;k.oi, IDvgde$et 9(;1dililG k!::isll1i~~ $dh.~1f i dwgo ...... 'IJ Je"il<i O$rliV¢lli!.iJIv(:ltniou opH~ko9 s~llJ,kl~.~i'rnG $U l),i~e OR'il(!)gu&!l'iI~ k.o:f1s*rtl~di~ clI.dbl\CiI I-i:(lrig'i.i'oni~; Q!bi~kii".'O, lifI~ffti ko~iimD ~tI prvi biH

[icg@,~. i .Pr()tcr~. koj~ .~c: ~boS' visoke k'o!'clih?ie c~~iel'le, i dl::il'l,c!~.

DOFl"':; iii f>vlTe:IUI pO!lloH nekolik.orvomi,tc:l k,o[:e: proizvocte '""Hii~ od '200 'fl'.~,tgf QP'~ii;k"!3 ili~ckl.:!. T'l:!Jk",im i;i;bmom :lit .... O:felile su mo,QUC;Ii1Oiliti z.{:i izr.odu ,o~~ielliVQ Ibori'gil'l;!Illfh ~a !5ve ,p:C'9r,e;k:e. "(! 'UZ: fo do bucllJ i s;"'[fll'l'o~lnOY1li!DJn(l iak~,

31

OJ;ltlilkg, 1!i1\1,\!1~11,~. i:e amarh'Li:il 'p:I'D.<ti'ma be r Iko jlO! 1ii1!l1$:holiQ to1enl'J:lmkre. m~f'l091 p\i~!llsJ!o!:l s lufiI'lCl'I'!'!(! - s<e>ao:llf! i~i PQ~It!i~Qm - iii ~ nekom dt;\.i9o,n~ bG20m, n·~ ~rimier" ll:iol.c.ij,!lJ'o!i Ii'I'I iii ,ol:oltf'liIlf1Q,ks.l dow[1, T ako SI! ~ombinClc:ilomQ dod'ld(:l~ka pO$I'i;2!e I1IZ POdVF!!11O opiickog stQj~c, PfEH'mIg lome koliko i k(lbiih je dlodcilalka sla'llljel1lc U m(l5U pliilli~;om !zto'd'·e..

Flint i~:laklQ se ~'CI$:toii od k~·(!·nn:cll1a j primies~· kQII.ijevih i olovnil1silti· kCllg. 5",j$U051 joi;:o 1(lIIni, mckOlniie ie i!·e!l.j;:Q, 'b:j'Il~'9i;o;m dobiva 'Ii· :sofci ~'ioi, Q S'IlfZi za izmdll le'cg, IpriiZ:!DQ. Hd.

KIliOIl :sh,ddo' (orOW!l kruilsko) l'Cli~~'o'ii .S>0l ed krernieno i dodcloka iktd..;ih~:",il1i k~l i'ievih :snm(,'CltCi. V,eoma ~e pro.:ir['lo, ~ec~b'01:i\Q. ~vr<dQ ~ i!is'~o.l~iJ~ :~.(Ilopi. 01 s:vI.e·UoO 'I'omi lIe~no~h;!!bi~.'e.

~:,tron .. ~lWnfl' [e kombi{1ccHa $voi:s:~QVO Q{boiu vr,da 1~~Q1~.I,a 'IJ ired!1o'i merst arne ngs!uju mruog~i!!i nOVE! kombin.r:u:i'je.

K'II'Clre s;lakl,o· se diobi,';'\1;!! od krem~na pm:zirca, koii [HI U' Ipritodii ri; ,Ik!!:), IIIQlarzi; 1I C:iiS:lorn SIi'iJI'iju. Topl se Jek ng 2~C. Odlikuie 5C svojim fiz:i(;lk,i rI1i oso-bi'i'ili!l iil'llell, u prvom rlil,d U1111T1$ nQo 'PI'IQPust(Jj iJitrclliubic;asle ;:n)'~e $ .... 8 do vfj,llile duzineQd U50 milimikl"OfItl. tiime ie cmoQju6mo .s.n,imCIIl1jc u po(irlIciu oku hevidljivlh u'llro'liubi~5Iili1 .zmka. Obtektiv .ed jj:vall'c 5!.aklg sluii i %0 PQv;eooVQnie ~likg .~ ~omo6J fo,wlja ~Q iivil1im porOiiil'llO .. Kvarc S;'luklo ~e veome tvrdQ i, otP-OlfjiO. 'Ie ,iluzi kaQ vclllros.lalno, ftoklo.

:S~~ni Im;iehi;il~hl,li U !Opti~i1IlI s:tcllklu ~u l1Iei~lb.ie~;n,i. o,ni n.CI$t~1:i,I ~I'v·af(.'],· fljell'l piilllO,V(j ,~d mzrii'h ok~j'da p~ ~oplie1i"iill {Sit;:.'Iklia, :po iii jli!i ~QI\O,vo

n.emoguC:e $prijeSli. Ni~'h img I II diiionn:Clnllin~t1. ~mo Ii ih II ie;dfioi I!oti melo i (Ikio, s,u ~ill'lli. !'Ie IOlme;l(libl. Pogrolka bi bilo jedilli:i kod bi se 'i1iiI'loziH pJ'ere:z.alll:1 IIg PQvr~illlj I:eee.- Mj;e!l'lJric;i ot;!'l)czill'c,ili o:bjelWvl! II 11Q1'jfllepovolinijelTl $lulCljLlJ 11150 lIIie.gove' s.\ll,el'l,o,~llfl ~g~ine. lie ,pr,c'kllieki nee zl100i nina.

KAM,ElitA 'Oil.SKU,RA ie· jeciiilofstCl,'VMlCI· vrle .::,(:mQj;fl-li,fw,!'.i $,p:rg,,,,ii;9<, I.:oju s'ilt1'lko rno<~.e f!i:lpr o'li'i HI. NOl ~e,d'n.oi SI:fC!I'Ii ~luilii~e od d'rli-otr kor~{)m:a iI,i lirfllS'iilke ed :ki:mzcn!'!l: pll'e:ko y~~e tJLj'pe iolil,epil;'l1;o, ~omc:cl:rc 5"hlll!~ol'CJ i bo:m nj i:g'lom p~'Obllsimo Irupici4I. No '5u:pMtinoi ,~~r<lf1li !fie! muirrcm i!tt1k.htl vidjet cerna ,ocrl~P'iU sliku. Njomll mo:i:emCl i snin'iCill. RIIJ'F.l'j(CI rnore T mt1li prrcu;nleii ed 0.2 do 0<.3 mi'llmetm. Prl ~!'!i rn.o (IiI! (!k~fiO:!;i. ci'iJO, ,mora hi'li ... ~"mCi dU~ICi. K.ame~Cli ops kuI'"Q .nemo Q d~!i(liil'i lii tori hm dti.1111i1l. [pO lie flliQllne IiHOz.e 511111[lla!1 UIl!!;svoku I~Y~OlktJ fli'IilChCl' odinOllno udalljenost 'od 'Fllpice do 'JfiUh'tOgl $101110. ROZIIIDliiiC s.e, 110 je izvhJlla dlJZ,lC syiellosna je igl;iFlCiI s.loibii,o. ¥i',cnii leul hlmern cp5;kure maz,e bilr :Sv(! do 160 sltupllic'WJ. iNjome' :se 1Tl~5:I'!.! i.'l'Qdliti i ~Q;;:ni Irikovi. SI(lvilrno Ii IIImjesl'Q lrupiee lu,ziJk prore.z. ob~eld SJlirnllll1liOl bii Oe ifazVIlCeIil posjrlni iIIi vdsil'!~" il'ib'ui!ilmo Id igllom flekoliko !il.J1pttc:g .• dobil ,emo nekoli:ko 5iikol koie s<e' plf'e'iQPQ~u tedr'lo '1.1 (I"'1.I9i.1.

511 i'CDU poj@'IliJ kao .ito SC' zbivClJ IIJ1 kame·rj ops.k'lJIri mOi~Lemo :Z.(lp~'ziiJr [lead IiIO~-U' setamo 1,~,pod5:!1Jbcttli :iz!flccl kojil"i ~'i,I'iiefli zOfUllja. 1"1'1 ~IIJ' ~mc opQ.(~i'li :jl¥ijell~e kru'!3.Q¥e,° loj:,e odr!!lf~ ,flji!-l .:?;o:r\ilie. k.Q:iQ$e, po~{!Can(:l. projiciro kl1[)\Z I\Up~ii;:E! medu Ili5~em.

<C),giib, S\!'ill~los:lii je' pogre~kc .s'I:o Iltu:lfJje IWd S;Il! !J kame,rj cl)situri; fie doObiic savr!cno, ·oUra :slikCl, Zmke' .5,v,ie'II(II ,1'11;1 p'UhJ k;Q'~ i'!1QIi.h r!!IPic;1!! '9flli,~ie:e, !lCi, :!:Iij,enkallTI'CI wpiCie. ;ibog eegCII 'r~ostoi~ lilE!l:i:sitioil, k.o~o Ie; 10 Vi:lm 110 [o jzvlc:kal kemere dllzlJ jli rUIP,ir::a ....,i!!~l:lL lh(lg Ito pojCIVe

mom rlJpi'l:C! - U kamelfi ()ps.klll~i bill'! mQllb. .

SI(lvimo Iq ne 'tolm!lU kama-dey umj'!il:5to 1'!U,f,)j'oe 5ili!!birnll II,er,;u; elver :tOI proila:z i5'\!'ie'~ICI bit &:: eke 5itol~ill'UI plllkl veci i hQ:Z: re;Ol; 6e Fllroti ",i~ll ~""'illtlos,ti. .(11 hudllltJj d@ ~E! i~~etlo !I le~i io,mi, oil,ring ~~ bil~ Vil~. Na tem SIJI sl:l!temug rQidi~Jl~' iedl1l¢$~al«i~ ky tiiQ~I(;'!' k)o rrI'ei'\t!+

3'3

Za~li:!il~ leG!liLe:s:t dg ~'krup'l1:(!sru()P :svjetlo$!ilih zoo!ko koiie ~~. Qdlr~' ~Q""eJi~ (ld o,biek~a. Nia:ko:rl pml~:i!!O ~;"''i!(lHQ I;~ ~ec!J zbit :$YUe'ila i~h',r;IIf1C ~I~ku, ~oiliJ '!{J',c1IlilCi no m!llll'l~m S:iakilli i~'i ::!lColll! I!:lo!i!'!em, aH :~ ,dbrf'l!li.!ti!'!1 .~~t(i!ilJ;::~'mg. 'UI~t\;'C!rQ.Flilll $I!ike ~(:!b~rr~'i'~ le,i:la, lima tI",o s. ... "o~~ly(l:

I,o'm !!:vii!itlo$li ~ !)h',ol't:! I'Ije' :ll",ri:li!!ll! 't~fike,

Lorn l\lic~lolmi'nIZir~lk!lll1 u pr~zm~ O~1'I0""'Ci ie: od kora Ilro!!btl 'pQ~:la prn UPOZl'1iCVO'!1jU l,ecCii ea. koi~h je ~(j,sla'illic:n, '~o:~l:li;lrafd::i ObjllkH'i/" F'fO· iiillZlCHlfI ~ rots:Pakle,nu prizml!i!l dviie In!]glll:u'lle :pT,oih:e u ebliku ~1!)~i:lI ~",'i,(r,Ho :';e IOii'l'li pc :~'Cl!~!'Iuloi:1ill)!, i 1>0 dVe! -putc!:u' $C!'moi lie6f i plil~k>tJm izla~k(!l" ~ad HCl~'~ ~~k,r~lll prleill'liO oeoliioj S,iligl['li prri~me:, Sg~!(J",ime Ii dvijel'Clkv.e p:rb:mc Ill. poloi~(jli do,sC' s.vollO'm 5~~Qiin $lirQltlOIQ dOli~~!i,I. ~rg!.(e' svielil!l c-e se ~(lbve 5:~rnllie no i:.:la:dm !lo,~I(jjH !'I(]1 opHi!:&:o'i o$i.

U prin~l'p'UI. s\,!lCi'k~ ie, 1;e,6;;r slil!nlll ch'ie!l'l'Itl prTZ:Ifl'lCi'mCl, '!l~l:lm, rm:li~ollfi sI0 ~IU leoe o:kl"qJ91l'g ~. ~~r(li11ic:e fm Il,is:!.! pgv~e, vecnlolbliell1e. Ka:o iz !li~ prh:lmi roaznil'l, l1.agiiba 'iCiko i IH:l i:1:la$l:;!Jii~ ~oe~QJ Z1!"C1l\:ie krecu r'CI.~l ii~j~im kllJt,o;",j mill 100 rtnl. Jed~1I1O krlO!2" ,~rrl:diU~ I ;:!c:o :::m!-;e' IPJIO'llito:e rClivnQ i ~~~ QIP~!~l-wo~;,

loPTl ~oie,dTI1.i&l zr(jl:~ S. .... i'~I~(l!$~!Jo<v!~i ,0, ~Q!b~ieno:!piJ Ieee". d~bliin i .r;it~lklgl T I:Jpcall o.m killlll~"'ftl,U CLSlo ie Yea ul'odni lo:lu'l veel ~,e;i $hIPOiWl ~ knnQ ~'f~e'I~{)',l:~i.

:Z,arl~~:liH]I~fit.:Jg .ilio,st,Cl·ie 1:I1~1l1 Imvccclo, I'li SI\lIi!)irml) lotu Q~f\01ii1~'m,o, p;rema SI!J1I!100~, cij(! ,~~ $~ $Vie'~~I;)$ne :.i:fitl ke lila prol CI::il1J kro,z I:~c,u' lomHi 1 'sl.a;dii," 1li~1i se ~~ ,i:!lrug:o'f sliroihi. T'CIlo;oo 1l!!lls'~~III(jj ,!!{iri:~i1I(lj lo~k!CI $,'tidrlli' .$""ie~'h~n'l!J illJlplilllsk'IJ el'1jrl~9iiiu, ~Ol koioimoEiemo fl:rip.(]I,i~i c1g:an::tu. li~luie: ,~'I<bl~'il!i i ~A;1 .5!!lbifI'lOm I'eoom, koiOi $kuiPl~,t:! $ve;!;FC!lke' s""ietlofilii!o, s.e odb~ilc. [u od obieki~v ul~ci se prelrnQ "iceli'iioi :;:gQbije'fio~,ti iace' illi$IOibi~~e 10 ntt;! i '~(i Qpm~oi 'O<lifi 51t'\!'Ci rCliill .Zicllrilii'll!i.l IlIllK!J. lJld:i)i~ r'~filQst o~ ~el~e dQ :i!o::ll~~:!iIi!~I'Q(;ke; je krnca kCidl I'eoo Iko~.e ~,I1 i~i.'!emoblifrl'l~, Q dlu~ k.ocl pIO~lil(ll'i.~ih. le6!J1.

S~:I!!!il~l)iI! le6e' l!'IiOil:'Il' mznel Ijuil~lve;

• po:z.:i'~lvml ~e{iI, r'~'r ~n!ie iQri~te odnorll'lQ f.clri!I'iIIlIIQ~klJ,

• ph!$ I~ee 1"0 ali o.pf.ri1is:kof 'O~llg!;~,

.. le~B ZCI dgleko'\!'ld!1l'~ po II'ICI,:!!1",,,, 5i~a!kJICI! :Zitll ii!QQ~:olc • mono!!::1 lere U jied!'!os!QvJil~JiIl1! !k:amleHlmal,

.' ~O!1li~~$!niS1 'I!~m po ~.,..om obli"u'.

S".oislv{j, i'e ~,gbii'\nih k:C(l clI~1 ~ak.e s~ie;t~o~1i IMkOli1' iZ~G!~~aiz: le6;'l 5clfo:l:llpe u iedno~ tq6k,i m,lIl eptli::iko~ ()'.51 ! li[if,mo, :!lIYol1e zarll'~te. f~I-;IIJI~; m ~jgr~~I'I!i.I to,cku.

SClbime le6e ~~ UPQt~~~b!1 ~~vl;lilJ1 :r:a POVC,f!cr Ie, ngo~ol~, kOiO Qbia'ltl~"'~ ~ ielf~ili:~m Ib!;llm,f.lr~",o, (I II Iboinbina~m s. d'ru19ill!) ~~Wllll(l dCliju .$I:{l~e~~ dbij~lkl'IV'~. KlOd'sabimiin le{la. $!1eo:iI'!QI Ie d~bIIQ, IIlI rllJbOiIo'II~,ul"!Qnl,'" 12i'\Cldu~'LI ~1!1l (H! fili'n!1 i ~r'Cn ~~~U;I" Qi'i~ po. svem oblik'lJI mogl!l ba't! ~ lila oble ,s,iram!! izbocehe Ibi~ol1,vek$'ntll. jll!:c1n:C1' :5fron~ f'Q'fillt!i.. til d'~ugg iilibl;)>6er!!J (lpl(ll1kQI1!~I!.:~I'Ii!} i,li ~Ildtla ~lrtmCl imoc!e,n,C!C'! dirug!;! 'uclJl;llb!ll;eno rkOiii'\ll!~:snQ·konb:I'!oi'i1ie).

Rg~ip!il(! ~',~cc ~II nf:g:!:!!~ivnei'ii, pc dicp!;rijskQj ()!l!Ii!(lCJ!, mil'il'Ul~ let!!:. Qii'l:e n'~1 sl'WJraju ;z~~~t,e,ve~_ ;!J.gl\e, $Yi~tIQ$I:i i'\OII~ipCi~r:li~' i llIi!lm~~~t!l!l!. odl GiplliclGe osi Illr!e!IT!'IQ: V<:!!i,.!akQ dg Jill;! m09lil (It'r~lflh .$IY{lNlIII £hkl!Jc,~Ik'Q' bi:>mo .5p,o.J.~li ci;vii,e pri:ul'le tc!ko d'~ ~G v,r~o'Vilrn!l dodim~u, :ZfCike~~I,et. h'J,~ti bi~)e ",gsip<;!,\!\o,l.eod Opll~~(l, ol;i,. (l nlihov ~mier bii 'd1J? m~~'!J$ 'ialriiIi!El: dufine:~er ~lm<J' go 1lI!:~IQ.rlov~li pe 'f.llia'VCim~1 'F!!J!~;~P IllvanilCl .i>v~et·, ~g$!ii~, ,,:;roikQ.

j;[iallipne ~,'" ~<ece Y<lilliJe if! kO!l"!:~t~1IJ1k,.;!i'l.!l $Io:?;~trij:fu QbU$!-1~!v~, Oll,f!; ~!11, rna fiu:lOov~nn.c debllie nego !;I' Si1ed:!ni. l~r,ggYi:Y!O:E!i ,ocl fliil'll' ~taIHa. ObHd s\:i: im:, nil! ~b,T,e :s'troti;e r~d\)lb;l:ie!i!,(1 jbi~~nko~~), iedna ~Irmm rg .... !TIg, dlr~g(ll !J cl:iJ:blli~n'" ,p!Oi'l'kCl[n,Il:!O,V,!'ICI').. jedlllo ;sWmn(l izbQcie:J:lClI, C!! drug;~ Uicl'Llbl.illl1.cl j'k;oIi!,~hn:o.,lbor:lkCl,vn@l.

3;t-- -----j------------l

"~Il'i~jjj~ d!!'i:il1i'~ ~i;! l,,!i';Iol i~nQ$!' odl $r~di~~(J r:eood(. ~,;QIf~~nle ! t!I';kl~ k~g.i,o'ii i'~ O$liI'iinc PQ~la,",li~Ii1,(!! !lcr neizmjell"li1Q, I<;QOo lito ie, Ill'!;! ,prT mjeT, :Sl;llne~, l:awilrlCl cluiing Ql:;lf!o.~~:r"'c:!~I~ mClUm ~~o'oi'(;Im .t,., ~~o ]:I!l Irln~~ ijlCi5e z(]jkrl ... ~ie(ilq, od!liQ~:nlo !1::bg~-e n;OI,~)Il!ti~!'lt:!l joi ie cllll:i1ina km~a, II)@ 1e slitl(g ~;it!l i~!!J '(H:ft~Ii'IO. CI ltQ j<1;I ~f:!t(;i pIQ~r.lOI!lii,o f m.oIll~;e,i!iC kriv~iel'!{l, iarBna io~ ie du:fil1la Vt}~C1I. p<u ~e sli kCl o.crl'clll'!:I v ,~~(I.

()Ipl~i(l~~ '~$ iii gb"f1C1I 'os i~ fltliVnO m'lijo koia prro~t;!Iz:i kvoo: ~re>di~t~ 10~.Q., S¥Clkic lie6li.1 :imCl ~~lf1Il() ied~u .~.redi~nil.l' es, U s:i's1J!!lml,l ed ... i:!le II,ec!:lI Sve le~ mor!IJ~1,) bit~ pO~~CI\,i'iieln.e 'trt!~nQ. ier "n(}~e dolll:!':i cl.o lPrj,ie~omg zr,~~e nllop,liiSkoli O$~ .. i:mamg io~ clvgl nJClziv(Jl: opiic~IO:5~e' cl'Jilt,e, I.:;oi~ lin i s:~~,cl,;~'h~ loeti!!,tij. bo~kQ ilIQ kGloj :1:'rg ~e $'I'iet~o~:li rtl'!i p:rOIO'.ZIUi kf\O~ IctlJ I1lrl m~i(ln'j!l1'IJ -svoj prtlV(lC i M IOWi~' ~'lI, i ~sp.ro".iI'ICl os, kojl.l 61ni o~oIl!llH(I Ilil'lijCl ~1",siP':~it! dviieIQiZ:~le wubo'o'lc I:cc;cc, U~pral' \InC! QS mere ,b 1'~i 1.1 s .... !!:lic:oi 11E>~i 0 ~Ofi!i1;r!1O ~.er a:k,o,je le~Q :pO$tQ"'I~oeFlel 1.1:05'0 ~H ~09r.utO. IfU)~~(I~ eJ!! ~og re:!ik~ !4! IQfrH,i1 <:;~t1laJ svietlo~l!i i:5~m~'~"· nli'~ d~h~L

I····· ./~ D······~O···-··D

·~~.i. II .

I~

[I,T:o'lplriijiaie Icdini(l(ll :ole IOil'lic!-li rc'~ull ko~i $~ Ip~imldl1~~IQ 1'1101 II~OOmCi ZCI In~,o,aale,a kl'linkiEI ,o\2in,Cik,e [e ",e!pHi"o;. Ako iedM le&i kfiillZiori,~l'iiJ dttZil'lLlllOO em, oznomvo S\f} 11 duoplrtjolfil. ILtlloo od 50 om itlil'i~Mle dailimil OZI!IOIoo'l,lose ~{l :1: ,liJ'i0p!irije, j<litr. M)ll' = '2 5ill\ 10¢a ed 25 ~m ()z.. 'nQ!~avc ~I!I ~(:l 4 diopl'rije' Hd.

. P:.Og,re~ke l.e;~~:u'mc!fljliliu ~;\,I\C!ll~~lh.i crte;h;r !.ISlltCl, ell o,ar(;l!:i:(I''''C!i:u~e u ~~~g~~mi!,J~"'u~'I~g i ~&~~urgniu boigl, 3t05~ i!J .$~id jo"':l i(lJ lkao ilIIB'Oc~trlli!(J. EVQ ilIekg.liko glo\,iliiih pQ<!2Ir~~lka.

• KIf'QilIoll'$~~ Q,tldon ~~i ~b~~(Jo1il;l iFJ $kr'~ll{lni:!;) :111, Qd~iiJP{gnl~ M1ltil. Noim!l, bijet~ ,!Oi' 1~\lii!'ill,oJ;~t !IJ lil,~i 1'11]'::I'Dd\~ 1I O~IiiO""fIIl!I' !:l.o;iie< ~p,ekl\r'rl', KiCO u ilfizmi. Uis~iijfldl raz~ i(,;i~oGJ loma pojedil1!iG Silil be]e me :sje QiiIf!:[uj!J flO ltlom mie5~111 !1 c oiPl'~ck()1 ICiSi. liu"ili(l~I'fI' i "ia¥'e' :Zfdke~ s kr-acl:lm vol!ilom dJuivnom, IDI'fII!e :!le H!:I!iiaee i ~ll:liJplilllliI1i5-e fHI! e;pt~abOii OSII bl~ic pr~r'f1,t;lIt)l~i, 9Qi~ ~;~ek<ert!ii$ki rolklJ~ r!'K!,jtvQ!1~Qko ibog tQ9Q ~Ioie IlI1g,mg,vc, SJr~br~ l1olo\~ie!UF ... iie 111;1 :p'l(ll';'; o~o$iPE!kltlQ~ LJJ te H'!!Ikfl 1ii(lJUa,z:e se 'UI sre,CiI,ilnI i e;irnGi OiP!'j,!l:ki ~O~iUSI !11 kOI~(l;m vidimo s",iie,lil'U'. iO;~!inl 5Hku. i(irv.en,e :;;:rci!Jke'~,e £I{jb~ie lom~ i l1Clla:ile ~e I1cldalie" dc,I(Je iZ!:I

36

MUI'tnog ~~g~J(,! iii filnlt1. ~'~'~e Iro;JtOl: I'ike lzrn ecllll!l opliT ~.k091 i Ibem~ i:5~og f(j·· IW!lCI na'5't(J:ie fokl1ls diferem;iio; kola !r!lli1,05T 1 r50 :~Oi~i~Il!Q dl)!t:!iill'~ IGc(,), I~o ie, Q(lvo~in(l ~OI $~ib.! ~Qi!ll $i1IliQ i'IQ m!J'iliQi'I'IJ$I~Qlidu v~d~di oUm. II) ~!'Iilili~~ ,no '~Itm!.l doiliiC'I'I'I:41 1!'It!!olliru.

.' :Slf(l~n i oi~ldon i,l i l:ilb.t:rflcilia ~IE: po'gr,e.i~~ k>o'i~ I'!Q$lg~le z;bog <,:td:ri:· ... li~F1os.~i le{Jc" ZrQlke ~,,.,.ijeU,6:ii~j k¢i~ ~tQ'~~'~$ r.:rcQ:l; ~;r()~~~~!lf l~tQ l'1:illlo Iduiii ~:UI~odlorlih koi.e prolo1.le ~r,o~lgniii r!;lbni dlfo liI!:e~, gclje :!i.Il' joeB i;o.!i1fIie· i Ii!g $g:S~OllLJ~e 110 optillfkoj osii .~ O~!IOI'lilill HClk'!:lmCl ~(]I ~s:t()i Z,Q' j'~i!'loi ~Clcld.Zlbo9J ICI(l!o [e :mimko fiI~,O.stro, Q~o,bito no Irubo'\l'ima. 51"0' i,clnli;~1ImI $Cibir:rm ii ~ClI~i Prill: lete rllJ b:n e ~e Zfa klEl usm&erl;!i!.il t!.tl! i:S11J z,o,ri" ~1'I1ii tCli~k~1 i i~~rtCl ... ai,~ of/Ire ~Iik~ i ifljl;l! ~!!jbQvimQi. U !;I9r,w.;!tnil1A ¢!b,i'~' rd~!{~ mG. klOj!c.rl>t!j u me [.((1110 1[1lo:nnj;er.!'Io Ull OSI(lvlitH) dilo :!:,~(lrl'i I iii PQgre·

.~QkQ da b~ $~pr~kQ o~ 01'1119\210,. koji do i;!IJsll!i:dli~nie zmke'. dobilo

11;J9,gfNl! ille;Q~,trr1In 01,. IlQill IrulbnlC :!'r~lke, SivTe'Uo;:;Ju;I n{lci )11(.'1 5v~lko'Q

ob~l!!kHv~ mog.il'!l b:i Si~ pO'ol1eooti kod file b~ bilo Id;ef!'log otklofill:!, QilJ kOleg<ll 'Irpe; i rnekj!iYle!hHlO~F!!O ~C!'k~o:g~~~Ji"'!'

.' A$H9ri'1·0i'I'i~QI'fi\ [e pOS'f,e$~CI'

objll!: ktiv:CI i!rtlC]en~~~ od d'l,lije !{f"

8ile~IQklo, a ~Sipoliay{! se 'u511ic;i +.. +1

FIe' I,tlj o(]cin ~IO' 'Ll isli CCl5, !l;E! de- I .

b~,i'e:mo !)slIl'O' 'O~rtc!!'le v{)'OOf\l;l",rne, ':,.. ..... -' ,- -. - '1--' .

i ol:omi~e Iiniie. ~O!i!'!J'~!l~i!f!Q Iii. .

1'IC1 pmlm1ierj. lo~!riI1!1.1 !lJO ,o~loiMi~u

rl)Q . ne'I\i~;:grgd~. "QtlQIi'I'!IViI1.~ I,~.

nij~e, ce bit, !"!,e,g.~t~e-, Iii ¢l:iI'l!JtIllO. A~I'CiI1!~li:r-tlm

Rio,ziikt;l licJo~'I;!! prt !omiil~,stClli~ niCl-

z TV'O se C!Is~i~mo ~sk~ ·d'i'f(lr'tlnci1.c.

S'lli sl'!i'l'fem:ecni ,obl:eMiyj Itoii

ililJi Sc;lIS'!g v]:jem I odllrii'LI ~'i I ""i~Q Ieee; r,r;:s.!J1 C!!1 (l~I'iglij]om~i iew ,OQj'i.!1 (t;t~ hl:i,8Ji'f.'t~l L! ~iioi C1lfilCllllog.n CI C;dQl1Il~ U pfiF(ldi.

.' Di~!o~zciliO. diS~l?r::!i~a, ,mcrIC!;!It]'*;l iii izobliOe'!i!je s'~ike lilCl I\Ult:lcr ... ,ilill~ PQi'i;l .... lilJl~ ~e pri~liItom ~l1irnmnio ie,cl'~!QI$.tJ;;l'J\lliim, i'IIBkQrigi~ai"lim. Qb[;e. ~'uvjfi'il;! tMOIiOkl, AhfOffi@l}. oS;Qbll'~() gkoim 'i~ I-::f\OI'Il,.,~ :l!o;:iSno duii'filg.

NlClhtle', Uilij'fli liZ m~ ~RkJe nisI! fgvliE! ;,;.e.~ :l:ckr;J",Hene. i ~o flO d~a I",o)~ill~i 1i:l~O ~e :1,el~Ci i'itllta2:i i:s:prl:!d oikru9l1:e rIJiP~~ Ifl,C! :Z~$TOIiIU, i:z·oil,l,i&njc oe biti UO oblik,ul jOSIi1,!,ka, Q aka, se Icoo lIIalaz:i IZQ za~lonQI, izo· btlieenie ce i!fi~lll t"bl!ll~(i$1 ill i Ibr1lMSI' oblik. TQI d.ollazizboglo~!lI sto leta odr,oftlvOi I'l!Ipic:u no ,ZQ5;loi'lU I pri 110m j,e PQVeCI;I,va. O .... <i M: p09.r~~kCiI moz:,e ·ubla.zi'li $mallii,!;,~FJiem rupice 1101 ;UlsIOI'IIIJI, 01 PO$VII $0 moze, ccslrC!niti sC!mo .$ ... i~el Illtoc:l IJI 'o,'b~ _ldiYu.

'.' ~O<~CiI iOI p09r~~~~ itHlln!oil:kil,;!~li,ll T !l1,Q.~emi~ objek~iv~ 5 Il1e51ij.:!lpl]e1i'ilm 1!!!;'l&;lI?"~Q, 'ell :S<!:l:t;kli,i~'e' ulome- s!o sel ~~ii~11C!, ~Cl,~kOl kojQ !.II Qbi~ldi"", IJIlf!idil:lJ sa sl'r.alle ne, octl(l'lO ne lI;tlsotivQ,! kQio 'l'(Ilk~ Plego U Qbl:iku Irepifu tlizor,ez:o, kojemu sy rlJbc:wi premo QptiokQi osi of§l'ri,Cl prema Fubovirnq 'Ii! Nl~\iICil~e, Ov.a [e .~O'B"esk'l;I U iU'SKOj ",ezi ~c:J1 s:fe:rnilm !)lld>Oilo,m Ii lCils'tigmc,lilmom,. til ~fll'iiei;:ili 51E! mo;!;,!:! smanjivcmoe'iilI zg~·I'onol. Na scrvl"l!l1'l1enim o,bie'lI:,li ... h~lt!!kJo,['ffLo! i~ P()tP~I'IQ~~loljiltl!l'Ig,

• R1!.!floksI mul!Ji!ll iii!:! glollkil'l'! pO\i~:sinom(! tete Ik(ld lila 'niu pedne ~viEi!UO SlQi I>liraFle .~ u:zo::!:oVoe Uleall!enie, kJoje s !predl'lie slr,ane l!e6e preICizi lila esrale IPlohe no hM~Clm~I.'t~kg dO~Q:;;:i cliO' slla,b1'~eni.tlIO'p~iekih svoislav~ I'ete, i ::!(ii'nU'civCl f'lja 51~ ke, G ulbi~ak !)$Iil~cl. reAekslC iz'!'ioS I 4% na svolCioj 91lll:liko'j .p'I'o'hi u dotioojuiso ZIIClkolill. Til:Ilj C:e gubirol! bi1'i 'I'g ve6i glo S'!lI u oibieknvu I'lgltOl:l;i V~~1;i '$'Iohodnil lec;il:I'.

ad :wTetl!C!1 Sg $'tfQi'I'~ rnoiemo objekliY' :z:a$.ititi ·~tiliiii'lo'm. N,t;] neklm novij,im kQlm'Il:~(lrn~ ol:iije&,Ii'lli su I!Igltlclimi duiboko UI okvir. jl@ im .5~,l!)'fiilo f'li~(l: polr'ebno. D~UlgS. se Hrlr .o:b:ie;ktholl!l :s:I!I:lvlig play! f,irotl\!re:f~ek~ni doj, kiOoji dldomilno .!;'pM&. ... f1 s!l-vofQlniE: ~eBlek-S(I. Stogtl, ~~i,~tl' posl'ilIjl!;i bislrij;c. CI sviel!,!lJ'Siig io~ina objeklh'Q pcwlaje Za onollko w·fol koliko bi se 'i;;:9UbiIQ ~hQ9J II"l!flcll::sa dci'log plavi)!'ll slo,ia neme.

38

FO'i1iOGRAIFrSKA, KAM.EIA

'Pi-v,a b:llmero kQla $l(,l l'I'a~lo IJI rr'omellJ llil'ilI ic DlJg,uermv arveni ~'on!· duk. Pr v u itil8lolnlJ leameru ~ ~oiom :~i,J' 51! d'o,blv.(Ile Qkrlllgie slike - IZJf'ClI'I::iiQ i:1il EJlodi'il'lfl: Hl41Ji. Voig!liCir.dl(lr ILl Bfl:~I;I1, 'S:I~ied;o te ~il\Cli'" !"liz drw:lnih k(JlIIliera ~ miiehom ~(J~illih veHkililfOirmllll!tI, ~'i,l'e' ,d'ol prye K~· oak.ovt: kg'mere uobliku htije !g,o-djon,e 'lSa:e,},. koiQifI~lQ; snimalol no smof(Jllilom 'lialiiU. !Novo wijeme dio'l'Iijeile je "'ove' b:lllldrukicije' k.allTl'!iWO rngl~og 'fo·rmOII(l, aU [e oiSmJ'IIl'!i ptiru;ip, OSIOo is:li, bi!l:Z; ob.rim I'm 'io da, Iii se mdilo o.iedLI'I05k!Jvr'lOm i ~eftii'!om iii komplieirc:mom i veO,mill !lkupolJ1 modelu", Swgka k~lm!!m scslo'j i ,s;e -ocli ~ IJptta-"gsisle,!:I'Igj ~c eerl1:!!"''!Jllie, slilk-e, s .... ie~~gml,. i mGhanic!R.ogs'is;te:rn~ ~C! o,bQviiQii~~ Qj~jtCl.l!o91 rgd<! ..

• Op!IEki $is:l(!·n~ n'ilI !lvill'l'l ,s'e Kgllfle:rolmo safs~oj:i od Iwi nli:!lrvg'~l'!IiiQ dijela:

- obV~ldiv" fc.,oii :sl,iku m;viie~l~eITlQ9 Q!)11:!Ido] preiriOiSi IIImallliiem.i ~r,o:~ ;;tl!l,s!kn'!l 'yl pf'O<~~OIr 'lom:l1e· kQmor~~e:

- II{I'ri'lnl~ kQmorlc(lI, ko~u no kOll1eraJ!iiC rn on i i h fornu.llio ,eini SC!'llI1itl kuciea kaMI!M,Cl In,C komerCllma vetinforml{ltol mijt!h.;

~ Ipro'zolJ'·!:ic :slik'e, Itojl! !ll ,nolclld II pO~QlotIil'lli ko,mem, 'edi~, IIIlI ria mu'l~ nom ~,IQkllli vidi sli(ko, OJ ,pri snilmanjlJ ie na tom mie~'i'1J 'film_

• M~hClI'IH~ld ~;jste!'f!' Iffi.Q,~(l' biti veOliTJiO U'Qznoli'k" a ,O' v ~~,i 0 kOfl,s'tf1i.!kdi j;~ kg'm!!llM~ lIIie:zinom f'OI'6'lUllu is .... I''S'! kojoj !e: nalf1'!ii,enjeJ,n,o+ SlIi nTi1~h.{!~rEki dijlllol'>li wmo .$U pomotl!m sr,eds;lvOJ kOI,a omQgl!.!~1JW dvaranje I regislr'iOOl'!te slike:. To, ~I:JI:

- kuti';::a k(JlfI'Ie,.~, kojlJ Ie 11(1 k'Qmer.am,a mgniih JOru'l'lol'l'g iz;rl!:ldel'ltl od lagcl'i.i:t,g iMl!t!:ll'cr" a IlIIl kOll'lle,ra1m(l! 'I{C,i!:ihi FO!1!1,udOl od dF .... C1,

.~ ·~rozilo •. kro~ koie biremo lizr,e~ ~Ililt~~ riD knmera!11!>ti!' liitCii'l~uh forlfl'l!:Jiti ie UI velirtli opticko, ~ na '~~im ikO!irli}rcma: to je' mutno, s:itllklo,

..... iz ... l!otto, ~. pOI~OCII koie no,mje:lli,omo IIdoljel1ost. bilo pomioontem ~ub!l$O ~ obl!l1:ktivom iIi ,PQ!'f!i'<:ollljt!m mij,enCi ii !I'C!'Idlli"dg $ob.i, k:Hvom. i

- ~o,lvarot, .k'o~~m oill"eciuje m.00 el!$po.z.i,ciiiIJ" 'OCI1 ~!lO :Ii j;Joml(,l~!,I Io:ol,'flgal Qdr\Sldl,liemo koJi,eil'!u :i-vieli:o 'YI diioil-olilnm £el!:lIndi PQlirebM9 0(1 !lnrin· ka n!lllfilllll.l.I blIIde Ii!Qrm.o~n,o oSYijetijemll,

41

No ~11'rH}ri !le mali€( nc'l,azlti ,!ijali,i1nomier, bFi)jilo :;:0 J~lm,. !lIfoE:ciQi liCl, Irn,l1'li:ptwt fi I !iIlCii. 'el JIg $kuiP~rim i(ilJ mfI~rQ'fI1g~a rQid:ell he leieikllricrri 5:vl'~'

Inomii,er. -

i(uil1iEill'U !ifeba ~mCljlr,all a~!J~'om.. ~fied~,lvQm zo .2:!!li'IVVei&]fj'ie ~~lli"'a, :!:Qi registrirgnl,e ~tJfmkom m, iedll()$~I;:!¥1!l.g" ;tel ~rl1l!ni,e:!iy.~eiilom,. Cefilo se pO!~'lol",1 io pHlClfij'(!!; [koioiTI~e kClli1n~rQm rnQ:ll~ 11.'" j:b:o liief(}iogrgful'C!~i '? l'oernln,(!I ~)!l1m!2r1lli kO~Qmt bi !i(l .~,V(l podli'lJ~iCl f'ol!ogro,fiiemjedru:dc;g clobro ~vlcidlcy.lJti ne :pQ5I.o:j.iI' SVCI k~ k~mel'Ci il~1Il !l<vo'~e - ~. lo:!!t:! S~f~!!Ilej ima s'o'ioj:e rnogliic!1o<sti i s'ol">ole g:rC!l!lliQe.

U f!O'~09 r(rfiiT POdO~Q dvi i:t:l 1~,I'lnik~ IS Qb~i~Qlrrn I'lJiii fr:rrnfloi'iOl:

'.' '~in{illrnl'~!lg il~RllliiklCi, . .,;'" kQil)l ~1!.1 pogl~~nilie mule !kame-riel ]~r iS~ I'I(]~. ~~~ttil :!;i"I~i'iIi,Ci i,::!: n~h_, i:

.' $!~t!~r,,!!e'~nBk(lf .M! 1>0'1\1 Se prr!'!'l>~(mi"'il1l ll~iJC!~ivi .... etil, rOfnrlCl'I!:Ii. 5vc'ka jc k(uI1!C!I"Cl pfil'o,god01'!~ ie.d,no!ll'! POdfUlj'-! fO!lOgrafii,e i svakl!ll [e ,ZCI ~edllIo podrll!1cie sl1IimClnliCl I~Clib<Q~iQi, NiiG, d!t)!'kl'~j ,a~QO gko mtki ~JlimCliI:e'~j Iilosi ti;za ~Je dviJle iii vi:!1e kamc:rCl'. i,l}r' ~'I!l to~f'lO'r.:;,rIo lP~n{lie gt·CiflU~-e' ~ lInogu,nosti poie,,;!jiil'lih hpo'VQ.

Da ~i~mo sc ~!n!dUi u mnoU\iU rtl:!no\;~$l!)ill k(lllfi~rCl ~o~e ",Tdrrnnc' IU plro~\l'le'klij!'lil,Clj, tzlollim ilhrgo"'~llia. !II ~,u,ll:!C1lmQl Cl Fltcrta rQi ~ s;lrlll!!njcd\;Q,. r\O;:;likemedul1IjTmal naibolie i3~mQ IU'o!!iti p:rcmaolViilf! i'ijihoY;[fr'j1 j,;aj1(iM~" r:+stikgJm~ :

1. p1:l' faom"CI'~!Ill'!!e:~ati""r;:!',

.2, p 0' ... r~H !ifCliZi ICl II k.oilll:!!Gri,

3. poO' I'IClicirru I'J,cllniresl{mla CI&lfnm~, 4, po \ii's:~i zOh!',Oro ~@ u kemer],

Ii'O~MA1fli Ilioi! ::ie tkun(ls In,C!iee:;:~e p,dmi:~~i'LjtY ~MtJ;

Mitd~' ~QrWi!c:!ti ve~r~'ne 24:<l4, 2'4~1 .~ '24..:3& mmme~(jJpg. Sn!mgi!J ~e !'!'J:!! "'r~dpeTforir(mGig !<i~';hfi I mO, K", IT!!ere ~!J'mC'lll!e. ~ggCl !fie- i eli!;!go,nlijto.g ~1:9hN;~O, g piFik!cdne su ;;;;'01 dgkun:te~tQr!lle sJ1I'imke, b~;;i/e ~(ll!i"'llll!li,sllt· m~f'lliB dj~\~;e,. 9!rupc JiI(j ~%II.eilii'r'j,CI, (JJ r> dQdlOI'~ii1~iT!J dijebvimOI Ii ;!:CI tchn,i:ch i _:!f'lC1Fl;S:~"'Cn(l ~"'rh~ i .:!.'Illsl!)imlClflljo u baloma. Niihol!;'~':l:1J1 p:redll@~'h mO'~'I"I:~mJ1ii1 br~o~ 51r1iman~a, mal<J tcfil1·(lI 1.::C1,meHl, ieF~ini lrnilrn,,36 ~r1i· mc'kCln'!:l J'edil'lQj "'fPc!, fzmiel'i1i~"'CI optika :II broil'lilll'l dQd'lltll!!!iJ1 iPll"ii~oto<m. A ~edo,s't6dt molV lI!ego!~ ... , ~vQjki5f1~!lII",1< ~!f-ebg [po",e!5l;:!~j, vemii;o slike ie ogmni'~~lno, (J rrgdmh"lebOi P !f'eIC i:;l; 11 iO.

Ka,meM malog fa>Fll1Iot·('l ro:slulo ~ie ,~:d pTCliil!a,c !5ollljekal. ,J'I1eglQ~ ~'~re,~e o.k:o~. 0111[1 ~VCllr.::Ogl Cmlse] mclfJC! biH p:ri wei ida ~liI!ima ene ~I'o, je 'v,rijedn;')iZlClbilre'!irli !lllikom. !Cc:.;to se domcn~ 1lI1<;!~i!h kQ!IfI~ifQI PQ!<:je!1i~ u1ie i~ i p!"!eCie:niuje., M!JI~fortn,(lti IH~mii,en~ell'li S!lS!1 i~iJniu bl'uzi rte, z:ohvo6;J!ln~'" m(miii1h" [bl~,zih molli". u, 0 ne snimQ[Jl!J d(l~lii'1l!:l, jC1r' ~~ kilo= fll>£i'if~ PlfQS:IOr'il! ip(lk ilI>e' mQ[lUi zgu5ril"n II) ·l'I!;lgoll"i:'" "Yj,a~o:g fu:rim~i". i n'jrme 1;(1 !lI1l mofu po,$;~ie~ ~,J-~irlltli~ ba'~a"" motif! dalT '1e>i;~ffiormlJl,

J

'Sif'\odnji 'Form1!!I'li se magI.! podi ieli'li u dvije gWI'Hl'. U p rvoj ~IJ g.rupi .,e.l i eine' :3){4, 4::.:.:1 i 4:1(0.5 ~ ::!fi eSrl i ifni] IiIje J:lgs.niloklnon~ '~i Ilmu S 'OZf!OkO'FIl >ix6.S ~i'ii', " df!il~U grupu ein~ fOffi10li .11.»;6. 6~6 i 6x9 em l!(J snimanlO' ne ~mQI,[llnOIi"llI·ihll)lII 5. ()zJ1okom 6i!9 ~B2~l. Prikl'crd'n,i ~!J' '10 emelera i ::'~Iui':ii'li(jkii, i re O!il "e'porl·,a.ie'. iJrz8 2:·ohv~le. porln~I-e'. pokrill j i ne, gl"tlde·yi ne ~ht I1i'ro-cinQsl i; n,~ilo ve~. c Iii dovoljl1o pOkre'li'ia koiit'lero" ro:rmCliI· dal,e dOli{oli'no, ... e,ll~e !t:op;ie za (jlbulifl ~ $lfIi·m,k\Ii!Ui logilimociili, .Regg!·,iv omoguoova ~()V(i(')j;!ilnt[J, !;I no ve,llikol'l1 ~'rofr~u zreelne !k(Jmj}r~ rnOlf~ s·~ l!!lkse, kompollirCl~i iiII~I'i", Il'rr~· .:l·n'~m{'Jni'l.l" Nedos'Clti: ke men;: ,m I11lsl10 I~o 2:0 n,we;r;'1 e. @~I~il!g u all'b3 flU i-rll1 ie 1i'~~~O Imor;u'dg, ';::I (;Ji'e~m kemere i pdlOolf"OI je f1e~lo V(lC:o._

V01l:iki 'fcrrRloli 'j,fit,~U 9x12,. 13ix18 i rie,de 18:<24 em. :$'iu:i1e ;00 poiedinaofna r.nimtlllia na plm .. filmll i ,plocr.lifla, R-Q~iil df\19rillie61 forma.li, Ikac lIei prifllier, 1,0]115 ,em, 'OClIllQ$ :SIJ golovo napuo§llBni. V,e6 ~'eforlIT!ati primie· nluju l(J] sniml10je perlrete, pokrajino, 'graollvli'llfi j !Il1u,lr'!:lSl1!lOlsti, nsebHo U hilhnickoi; reklam!'loj ,i ~nmis:lc.,.,eOloi f@llO£jullfiji, koo i IJ o~I(lIlim podn:rl!iimo slrutnoe flO'!ogrrofije, PWedrm~H: i:z !J'<lll'l rcrlilo p,r!llcllI'lOS·a sn i nl,- 1.16'. mogl.l CnQ$~ h~li'I'iiiilll~ Qbjekl'i''II't;I, $"~ Illiallie ~l(:;iedifl(llcnih ~n~ mI,QI ke, 11:1'0.fOliO fIoiilOg rtlllllit[l!l1;!1 rll 0 9 lJ:~jlO$1 IlI~Q to a nee! diill'I'oVQ kameil'e i~'dL N{lt/o,· ~t(lld $U l:.I!Jig'\i'l'Iom~ h~fjil1;C !tomilllr.,e. zoo :sri~mollie ie. r:NJtr'llb!l1ll trollo~.m:;., Q~lri!1(i '1.1 duhl'n!ll ie l'!'Ifml'(i, m6!Ic·rijc.d %0 .$Jfl~mcjiji~ skufil~i., III ~1'I;m(J]llIie spor,jja.

TRA2n.o II kerneri :;Iui:i zo ulOcovanj'e mo'tivo' i odc.bill'Ol1ie izrez:a Z(lI IbudriJ6J sliklJi. TlI'"lJzilo ie pO':r'ebno $'0'01;:0'1 k(llmeri. 'Be·z !'Ij,e!:!!:! ne bisme vic!j,uli 01'10,110 0' sl'limil:l!I :;:ahvc!i:OIl'llo. Gledonje kf,il)'Z !Ir(!.:mo je, pOSletrna vjeilina,ko-iom ZOPf'lc'YO kemponirerne mot' .... r Qcloloiirem.o' I1ICJ,~in zalwCl!'~ moHvCl, 0 eemll ov~~i blJjdli:j~ii i gled slilw. NCI kCIIilQfaff'l,[I y,ilitih fOfma!'o h:rez i c:liirina fI(l!'nf.eUoiu ,m no nllJlTlom slllll,k,lu. Sio 1tli I'ro£i'IIO Wi~e 110 je' IPl'iak~icn,iie [er se 'IJI ni,emu sve vid; boOne. f>iJ<lHednosICl· vl1lii~ Ie ,O~,liiirno, Ir~:~~'Io, pr~lrdilF!o iJ!Q (OhH"lii:p·ofh;rlu i '~l1I!mtHlie prh. zcre I,;!; I'Oc~nih :;portovC!" f,ekYolr'oiHo' imaiu i neke ied..llo'SI·('l'l;'111l po~tl!I'ni~ke kemere,

• Opli~ko hu:i!:ilo ugr'Cl,oeno je 1!I klJlcic:i ke [11 ere m~;dog ~o.rmgla. ~to s,ll,imQllel,jcl pnsiljQv(i de! $f'llimc ~z visiM oko. N::;il neldm skupljim kcmemma u hfa:l:;ill,ii se IfIghni~IJ'lo 'to'fk.a iii kVCldirol' d'[I~jillilomjrcJi, 0 kQd nekib 1 d ru!)!: oll"lake.

No jedit'looki:m Hcolnim kemere .. lTI.a Illalog f·ormotCl' !rcfilQ mo;ie bm If'IO dv,OJ i'1CIlif'ilJ1: oplit'ko I'rl!l,[ilo, 1,,1 ikojem, $"e di'kc ... idi preke peni(]!gon pri;l;me, iU mutr.O sluklc, hoie .S~ flulo;ti nc'gomjerm dije'iu jednoo'kc ~rCQln'e ~amer'e.

No dVl;loklmz:rwlni!ilfl ~cmergrna !;),crnj,i o~ie'kiiv bQ~a ~I~kl.l liIf.llm:olo, ~ ~Qiog $t! ,o,dlri;l'zJl;]Y~ 11'1lI rTrIU~!'IO ~;l-Q~iQ,. 'iii nlO ;nu~jiJoQrn, $i~kl~ sliklJ SII'eo dOIil'le! odo~gCl i vidimo [() ~e,d,[t(!lko ''V,elilkll' l.C'lO llo iemo ·~e dobilu 1.1

t.

IlIclliali""u. Time ie IQlaUano kOIllpOllin.1!I!'Ile slik~. biranj,e; i:ZJfezO i llolllje5fMje oUril'iCl pomccllJ pO>veool(l, ~oi!i so l1a'~'l'i!j !znad mu'tnog sjIQ'k:la.

.' IiJn iv<:rz;ol file. Ilf,O~II,o Ie mclCll C!pti.c~as,pro'il", kli!~o ~iO i'I(j 10k· n;e 1110 kuci,;;u kO,llIll!ll'irllnCI 11:.010'1, se obje,'kll'l'i mQ9!.l m,l~ellll<:l~i. Qrno pok~;:lI;Ij,[! i!Ci~(ln izre;z, ZItJ !1'I~koliko z·ari~nih dlli:illo ,tll::!leklill,CI, 1;)1 moti! Sil!l i lIogibgli d'c bi :o-e' i%bjegla po;r,alaksa.

• P'cmJlai;:sc je. IPogroJ;k,o koia rm.~loie pri sn:molljill bllzinl!l kgd ImzHo ne POkOl;!.ujll diku idenl'iffl'U' 5 ,On,Off'll koju, prenesi ebiel!:Jiv (ig fblm jar posioii r91>li- 1k'C, ;zmedu opli.~~Q esi ~·r.aiiICl i c'blje!kliv'O. N~hl Iraiilh;:! imoilU

'1J.F@d'Qli 2:~ I1Itlg,~b'l:m Ie 5 OZ:O~I~O' rna l!Io£:ioliC1I'ICl'Jlti, e ne oekim, jo 1r.,01i !.IpO:'i:ornva no tllJ nc;;:likvl.

N,AMJIEUANJIE OUIIUNI~., odfllo~mo \.fd't(jlieno~li od gbjeldi .... o do filln'Hl, s jo<ine ~I,rc'ne. i udtl~iel1o'$i'ii ad obielktiyCl, do motive koji Sni!lHU11.0,. .S drl,l9l1l s.iraoo, V1rii 51e op,ic;kim i liI'liihQfii·fkilfil lPutelllJ rm jedoll! od ov(llrii i'ioiiflOi:

1. UdodlienO$i' proc:l1!l1il:inn:o odQka ilii kaovQ~limtl; Q ;;:,atim S;1'I:)mi,~:e!1i'io, pfedrlji d~Q' obii'llHi",g do bifOjk"" 1'1(1[ o:kvi',ro k_o'IG po,k.a2:,uj,e ~rociie'Flien,u lId1a~'i.'Elnost, INeprcilo::ticr!o, i l:!es;Lg.lJI~ll (), tJli SU t·olt"'ei! kOlm~M jef~ili i ~~.

'2'. UdglliC!'i.Q,~t se ,odreduj,e "!'lome-ell dii:!ll~iillomiOfm. kQji mo.ze 'bm 11"0' sebne sprov,kc l'ioCl'tcn~iiIlJtl!:l If'lC k,onil.1!1'\U m LJQlradrlina IJ k:mS,!:i i:cmeFl!!: i .SCI $i51\~m!l)m ;l;Q PQmi(Qf'!ii~ Qlihil~!jlvC! ~'PQie·[\tl plJilC!:li'tim l:lJvllinil!ilm. Nil! obie'klpvu :se nalaz!! i oznake !I1.cl·r.:lIieno~I~,

3, NC1mie~ICililjoB, o~lrine IlOJ mU'llmm 5;tOiklu, kcClQ ~to se r~'dli ng velikim, k(J!msr,ofI'I0, je.dllook.im k(JImell'omc'. kOlm~rClmCl s Plli'it09101i1 pri:z:mom i 1l(J d'l'lookirn :zrC:l;llJol!'1i1 komertJlT!(.I pomiwnjem ohe !;Ibi!1!~'i'l!OI poomot"U1 flfik~ii'e.

• DOlljillo'mj(l" ji!li ii:iplil'!ki 1Jredoj IJ kOIi'tie,ri kalil'll JIIQien-ro 1aOn~' i;::· mjelil'i tlodIoli!!nO'5~' dQ n~jYj]:i!"iieg diiella o.b~ekljJ. kojj I!J -lInimd heba! do boucle twloGJrl (i:5~rQ. Pos:llOje cl,,,.He !;I'fS~, d(l1ljillo:mi~m.

45

., lao zr~l1ii dgli~f!.omig!, $~tI~e'r:l! [e :5 (lI~iekiivo'm i al'~iclk~ m tnJi:il!]1ll11, L! koiemu il!' 'u, ~r~,dii'iii:i.lI'i kVQdrc~d Hi; k!'1IJil!1'~~. i{(IcJi se d",oS:~rur..:e kol'!" !illrr(l, S:PoQ'I~, ~CiI'CIiIO ~,~ I!'1I:i1 mI(l-~:tcl'la udr;lljlli:n Ois't ,d'o h)g 'c;bJekta, NO! kgpu!wi $p.riiedo ""ldll'l'H:l, clv.rn pro.ilorci~:a~ ~edc:J1iI Zei, ~ru!ilQ" CI dr!J9~ :~a dQI'iirno· mie:r,

I I ! I

.. Oalle'ko:l!Oril'lii ,coljii'lomjer pO!l!ebllo ill ugil'ci(len ~{).kJl"(;!~ op,ti~k()9 U'ri(!' ~m(l.. '&pQiien~es{l sistemem ZIl:! pg!1l1l~!:lCl'Jjre oblektirva.Zdh",0!61;l$an~o dio izreillt!! ,1OHke vllliJ'le 'OI~o,grua..[I~e pred:Zl!1iie 1l.<lm]eiIOfi!ie I!Jdolj;~nO$'!i !;!:\,Ii;l'r.g: $~' i$l.ia!l! po' to~~ ~lto $!J $P rii~Qg IflQi ~I1lI'!tBnl it!1 p:ro.:!!.~:r~i~Q ~ 0,"'(1 z:g ,clglgli t1.g,rn)~l!!r, (:!;llre¢l :~'O h'o,ii I!o,

ZAnr,ARA~ 1'I'1li ~(1Imlld ~llJiZi ilIC! ()dl'led~Y(!nie e'kspoz:!,cii!?·. Po~o~~ J!!le· gg !o:!i'Q\il: oMe'ktiv pro,pv;H·tlmOllil;!~!l!O op1Q!:ir.;i!J ko!~~i'!1,l ~\lio!~IOI lk<lI iilkol ie poll'ebna dG !oJ ~e.g(Jliv imaQ n.Q'rmlii::JI!Diii) i;!.gl,~di. Podc~~· ~'r;po 'I:Hlil'lstriibtiii riO$\lie ro:i!:lilil~"~$~e ~iCltv~meCl" ibo;

• C~!1h(dni Z1C1'~"'ClfgC II Iioo~iie, IilgmClen. Oib;i:ebi\,l fC~:m;PiJ.r). To, je mJ!:iI!CI~ flTI.e~~;JI'Ii'~ki Y,e.om(;jl 'pl1e~l;;:.ng napmVQt koicr :S;eJ Isa$loi~ o,d 1m n,o.~tI/,CI :sitlilill d IIelov~. 0 omOS i.I~Ji,~ odro6J1iV1li~11!li ibF.!in.e i7iks.;f)ozil:!i ~e e 011 5ie~lIl"1,d:Ei ,dol{500 ,St!Jkl;lndc. l?·ouzdQIi! :j:e i V1[:'olilflo'priillhm:km ~o::! :;irlilir,o'i'ljz:~rg!liJ~ .s' blill!skQll'~Cllm!ll.

.' 7l.oVill:r;fll!mtvCl fCllC i e ugroden u~~raini~ diok>oll!1lB'F;e i "olen:z} !>{lli:k i,spr\fld '~ii~m(;l. SOsl<llise 'o,t! crl'loglfji.!mir'(lI'l>Ci'9 pIQ~IiIOI illi mC'ic,linih p19·

~i~a', ~:liiIi~r b'elgnl,'¢i my 'I!! .g,tiQl'!9IQ p~omCl dlol]:t;l ilii ~.dcs'nCi no lije".", • S. pOiiiflofu :;!a"'i~:!;rnof;! ~'tv~m~ifi iJYIG~'fi :!Hl ImimlJ:i!'j ''!i'C5rnili ~mlk~m ekspozid!j;cnHl, IS"'!} do 1/3DOO :::ekw'Idle. Zuvie:5m.e zC!,IY(Jl'Illie imoju jedneoke .u!OOI!'!~, I!:~NiIler,e. ikao i 'k(!1l1'!]ere Ill;!! koi,in~,r;J! se' c:bile~diiv~ !f!1ogl!:! miieFli~!ij·,

• Seldorr!1l! zai"'QrQc iliTlCliu neke m~'I1ij,l;lhJ,rne kemere, kao i s,'le~~lnuke I«:!m~m;i+ Toi, IS!;! .~t:lh;,~:m:!i;s'I;I!$!'o~i od '~!'ih" wje rofi!1!l! i;;:meOu film!:! .~ ob~~~;tiv~, 1t;~$iPQ:<:idit;:!1 ~~ o~r~l;'I\;Iie .~.I.ri~o:1T!1 $~l:.I\Q,rg, i~i br;::irlO!1!l k~~I!Q!'!i'J;lI $!!~'h~rll ~!lPr1!idl ~i Ilm(l.

T ~tilll'llB' m .z Z.~:i~, vtiififm,s< J(,N:il'l i.m I' .. Hll~kQrrfI ;l:'I!!'~"'QI~g~S>EI '01 .... 0i~~, a dm9i'n.~ prili~lkiom z(],lv.or(ll., lIpollfebliQvCI, SeJ .~ (jhpo:ih:j~~ ~O~fI In:!ju ~elkdiik!C!'~'ekundia jllr !fJ!i!1l'iJ1lg il!! k~d gb~~t;:;lq", morn 'bjti (lil\lore'n cltl! ~~ ~O:?;e pO'd"~~iflij $~'!~JJ;;I. '!ll~1 ii'I'i!,!1'~om ~h:l~dlJ'.

IS = ibg;1I iii lopll!:ii' 19·::!:liIa!.::g PirOiTii1iCi slal'lfl<1iIiII !ilo,:-;r ... ,ul ii:! y,rClf'lt.enCi il:.Cl dl ~iIl Z)O~'lfmo~ 'Olhl't] ~ClO pil'~li!!.It{l!m zflcko iz. g'U'IiIfICIlit: ~o[~~lll. Dak fill god pc>' nu~adfli' podl Il'rJii:d:(l!m, il'a~"'(mJc je- olYol!'en. ·tQ ie polll'ebVl() prlH" 'korn 'rcpredukdia. !l!ocnilh ~'!'limgk¢! i liI'I'ije,k Il:i!:i!d ek:5:pezici j;ill Iroje O'i<l!Z;e >od 1 $ehr'!{!ie'., ~~d!,'!lJilYi~ $~ br(l~~lrli!l!rn.i !:~ ~QIQm.

I!~·ri '~lil!lll!l: " :~, l:~ ~: ~ ~:rlQ ~ •
~~! t·l,.I~I1'!: ~ ~ II: n J\l (JIll!' l~j ,~I ~ :B~C!~kfi:l ~~!'Icl:i ledmo .'l.ei!.llmca, brejk!Q2 ,Po!ovici.!' :!Oe:ku!l!de, bro[ka ,6{I sg~dese~i diioS'~kuJlid:e il'd.

:X {)~M'~~S!Ii)zi 2.Q !linh'~(N:poi ka d $r,limQmo ,tlile'k~f'o,tukorn blie,~,b;lIn· ~om. '1'1. koo bliill~ak 1J.!:llr~edilcE!'lo i!,lel)~1i! !!'IDa .~U lidov:izgf'l't:l r!:l:eC! :PO'tPI!IIlIO oho',orenn, CJ vlIliledi };ell ~v~ brzilHl: O::IfIIIfC!T nih ~C! I",QivQw,

MI, Q::O:i'Ia~(j :!lkliiii :z~ v(jku.Miesk!O!li~e.. .. i'J;l:ol,~ $:~aIUeili(i h1I:~ke', koi;e pC!~e ,~.tii ~~ll'lcllli,el1liem !Jill UI do, 20 iiVI~li$ekYf1ldio. U '1JIpl.U~ :illJ t,e blie~JkQH!;e tQ~fiIQ~e .l'!l;Iv~,d:~!1Q ilia Ic:Qil;l ~r,oi:h 1!J(j:!:~~"",cracu t~b·a 1'!(!!'rfJ1Ji'~~!1ti lbr.:J!··· nru ,ebpQ'.<!:ici'ie .(:i11:1 !!J:I'~\I~l1'Oe n~ bi rndiCl erie ed blf;OlirNl' b~lie~IbCl:' kola ~O!:,!)v~l od ~/OO do MOO sc[k'lIflde, ,p!"e!D~ vr5fi ~~jecs:k/[:d:tr;E'.

- O~id~]II'ie eik:5ipo<l:~,'iiig vl"~i $e r;J-oj'llg:omllJo zol".,'(lro~", iii dll!g'meto:m !l>CI ·kucJd kalTl'ler,e. 1Ek:5po:tiLtii,e dil!£!ii odlr50 sclkm'ilIde, s ~Qiima ne s,"i~e,mo ~nillii'!al'~ :i~ !'il,lfo'.tl:, 'tl'\~blli o~jdQll zifin~m r'~,Dndl(l'Cem :5 ikJO'mel'lOm ~mi$~:te!l'lo:rrn !:It! cv~stoFifl ~mnoJeu.

_, SQmo~:iprulmf 1'~ lJ~mrQO~rJ !Ii !'t!'!1,o<g e ,eptrQ~!fle' ,iroll vamce, ~ i.I~ :;::~vIe:!Orle ;;:;o,I ..... (lr\!l~~ i,E), I!) IPQ~ebn.[j ~pr\gviotl kojQl .~e, i"l!l1",i i Q pel ug Of1i1, a ,oz:rtO'~CIf''''Ci, ~(l dO\lom .'\/" fVOfl~lJfl" S pomot!J ,Flie mg~e~Q $rliirnC]li $101 nn! SlClblll j)QiQ,cl~n'(il!fllQ jll i !II Uru'lPi"

-Vriio,dnC1,sj' ,5violllo ,oz,ruCic~na ic !'l'Il novim ~entrQll1Ilm £:g~Io'I;III',[iilim~1 redQJi1! broiaka ~!Q'~,:j pD,~iili'u od 2, (] ::!:Q,vtS!l'iVDilu' SCI 18. )'.i,Jo t!!l U ~Di!lu~l'i lIgrodcliI Ilkrkl ri¢f'li~vjtlnO'n1r:Qr, kClZ/OiII j 11::0 .~I! pokl;ilzi;vQ Ii !:.irlO jk.1.I kojel ano ci \,!'r~ic'dJl,os~ S, v [e Ulo, t!(;]z:oll i ku [;1(1 2iC!'hl,!(lJ!'Ci ~il ii'lCJJmitll~~i1mo IilO

11i!1 In-al ku, IPO ile ,z(!sIGiI1 i el(:~PQzid f tI biti !.II paru. -

"-">ili•

Ilh:. s,¥{!k,uI r!OVU kam!!!r~ priIIO:2:en~ ~e lJ~utCi Zg r(!d, UkOiio~ ill oil'i~af1.!:! f!ill"lk~ijo, :s",abo9' dijiG1C1 !kamc1re. lU"Iii~!J ~"e[bQI IProl:!eU1 d(j] fIl(llm p!'il ~11 i· !DD.nju $ ..... (1 'bud& l'Ciisrno I da ne c~"i,f1i,o' :!;!l,JiY-Hoe ro~re'~ke"

l(l POS~UP!;:!I" ~Ol iliQ~\lt;!I~gi;im{il '~i"~:imQ ~e e ... ~h pt(!vilg;

I, Na smiiemtO, ,9a ~C!i~~avtiqlli. Mt'll<ioliii::!am mill te: 'I1eOi!Ti!g ~ompltr:irol!1 i so s:toji ::i~' odV!~ kgl ~ko $!!Q'tiflo d ii:~IO'!(C!', II ~,oii:1 R1(1 .~~ ni'jlBi I dko :s:n.Q~~l S¥C!ki "''''Olr '~ka popr,cvi ,st~I:I~liIj(lk.

2. Ll;;!fv~rgc M .$mi~~ii'I'Io duh~ 'li'riljcn'H:l tOs'I'(llo'iH I'Icpe!~. jl!lll' mill ~Ci'O mQie: o'I'llibavi~'i, po (!!I' Q'kspo'ii.ci~e IbHi dUlZi~,

J. S pII'C1clrn,om kOlrnerOIil"! ne' '5!1f~i~emo ,~(]h;,llilr~~Cifijl ,Q,ki:d'ati b(:i:! pOltr~do"l' .5!'O~in 1.1 P!.:Itr:n.

MCiiba'l,llligjl.ici noeviJ k1l!rn)e.flllmo~<!mQ p,rO'vjl'lrn'li ite, 111 ';:;c¥I'Ii't]l'iI;l~ ",ikidc, 1iTl~!'"oi j!:su Ii ezneke 4:a~I'l;)ng. ehp'O<l!ijdje, udc;iI!~nQsl'~i o:liirli'll! U d!ub;rlu dovolino p~i!3gledn,~. V(I:Zii'I(i ie· k""ali'h:l'tcsllike ~oi~' ,diaje tm2:~IQ.

U 'UIF,mlll'rellol proeHQ~'i k<:ilko '~~

U k'!;lIl'tillrllJ' u~t!l2e film" k~ko, .~~ IilkOPCQVClI bmii!Q, k(lko .~~ !i!O· miei!Q ud@'~i~n<O$I. il!Cis:IM 'i e'k~· p O:~!I/;jii~,. ieldje ~fI Ri:iluz:e Ol!:I'lClkg ~J;!, c$,innroniz)adiu, k>O(l T If}o,giill WC:H::t;l nja. odoo~J"\o preQ1l'l(l,tClI"'''Iintcs:!"li!lf!llieltlog! '!:j Ilm~ ii1C1<lra:g tJ ~p!fii!!mni4l)1 •. AkQ nom plfi tOiii! I'lIIli~Hioliliie irasn~, llIeko' f!Oiiiiilo p:rQh.limC!.2i~lt~~11!1(iik. 1lJ00.ZllI mi!ie se ,dg i 1"I;rilikQffiI klJ:p0\l"(inifi .fC!b· n,ane ,kcOlfiWl'e· I1fHlr,CH"llC! ·~irO'il'ierp· !; i$.~HOi v nos,t ~:yJh Irliilzinih d i ~~. kl<¥'a.

Pr~ ,if!Q,g.~",l:j~nl ~ llIo'Ve I<icHI;l;er'e' PQ~'ii~~ilm.Q sebi od'go",or~IT !ill) ~ ... a, 1!:etirT ri~'alnli'!'

1:. SI,g, :iJ!l!lrlTi'U1;1' ~iilimal;i? Akc!Ol:Jgl~tl¥IJlJt:! :podii'IJtCjo IiIIClo~eg !lfllmC:!I'Iic. gnJpe: no i!ie:tilnlcJ:l. d~eoo,. obil,eli, uspOmQ'nit;! sput,ov<mla I $~iol1!o. gio~t11) ,~~, llIom PQ~I:IiJi:iI11 ied~>Ot$'~OVlfiHo, kOlmcl'''" 1(1 veee c::!1!inbl'~iie pOII'lil!bii'l~ i~ kO:l'rlp~kira!illiio,. (l '~ilrrH;!: ~ sklllplj,c k()!mem.

2.KQii ~g1im~ilJ!CJiml):ll(l'l! S Itlieg~tTWl 6.:-16 iii 16",9' d:o'b~'t ,~g!'f'!.o' kopii~ dQ_v"Qlin,g. ve',lj lkie :ll:!l olbtllTrl, Snimike $ neggl1j,vo moloSi 'F.lOrm(ltIQ IJrnOiZ.e-mo i{ocplf6,ilT, dlii biS!e mo~gbl!' ,g,tedl;!lill pov,eeOIOIi!1, p.a ih nmrillillnrll poveoo'o'(fti.al'i ~i«lIiJilJe.rgl [e lak~Q' ~a n(lilion'j:!:!.

3, K,Qi!liob:nekH"'?'~""~efIQs;nc jO¢lno iF ~ :3.c5d!o'iO~111.a [e .ZlCl :;v,aku [,!I'm· ku,. ie:rs ~I.:if! Tifmj 'oll","(li'i)'IWl '4tb.]:t:!k'ti".cI i OIliQklO r~ ~elk.(ll ,I'NllimClmQ. l!I 95 Po.s.to $h)loojl(l{!,i'Q snil'i~(lInl,Qi Ul 2JotS!lo;('l 5.01 ilU ,s. Ill'ri Qem!.iilile~s;kOifii!g!;'(:!~(\! pUl!IIIJ Is""jetlosrlu ~acinlll ob~ektjvCl" :SkulPi olbie1k!ii",J F 1 t2 p.o.ti"!eb:n,i !;!,!I ~lfue-fi,j,admQ. koii .~ I'!i,v~ov klOlpgdletz,n"!i:!~i i$:ko~i$Hli kail:1I ,rnorClI~II, 1'101 PFQfe~iQ!lil:il~!l.oid;U'i:(; .. os!~. ~llirFI'Ut;I'~i i pc clI II'I!!Po",o~il'limsVii!ello<sn~1iIl 0:1<:01· In''l'~HfIiIQ •.

4. :K'Qjg WS~ij It:(inu!:ii'l!?' S",,,(! o",i~~~o IIll:il'O;i lIalliolliofliH i oml),idji. zelimCi ~i ~1l!~~C!'laiil'ilflog'OI iii t'IIIol:o" prCllvm n:JCI!!Iia :!IV 'vec(I poveccnia, no:sl'~i 1:l;lgCJI!iiJ' ,m 11~~i;I licorn;(ll'lI u iesffi@ Ii sklenl v'Odi~iraJ~f1a: '01 ~ehFlieku!D ~irle:s~m~ ikoiim{l cbihllju 1l'klup:l]e kamere mvolimQ ~llimC!J!l je,d'I1O'sfci .... !ilg i "'iglllrlilO.

Eleik:rrNEni 5vi:ellomie!'ve ~or!i~i!"ll::J! :$\pl\g"'i~O.I\.'Q~~liIgJil'! !.!I ~vg~o~ p<rilki p g;m~ZE dg Z!1IOP1U:l 1'~CFU!i ek$PQ~kij u, Uz:k'CirrHmLi ~'r(l:bc QdmCih [11[:1'

bovlli i !liell'li~o, kQje5i1l1: S~o, .... ~jg! prced ,ob,jektiv, iic_ni Illpruiai! i iedgf'i $vijelli iJUli ml(lil'" br'. L

Medii! nU1ogobffijnim kame,rama k>o,iim(ll se ,cQllado $nimllio jedllo$lo. vne IklUlijcste i r!J,imesk),~ave 'Klomen:!' 4:{]j 'film dCIIiIQ',5 su '90toD'II'O nopuIIe:ne, Oi zClm!jel1j1,j 5,UI ih $.Qvremeniji model,i, l'!(Icve 'k:oru:lrukd~e i 'obHd. O$im vet pru!ko:ll;o.nil1. po.~toii iol nokeliko '1,rs;ig kamero, kllcQ Ito 51!:

~jUm;iiCflI\Wlm'~ 'l«!lnMi'~e- U 'O'l!lifili"li upcl:iaeci iii: kUIIHe ~il:lktl, IJ o'bllikil.! m.l:IIl,og re'll'O~'\I'efl~, Ii!grCi:d~ne· iii doleiko~or,e, PQ 'I d/yiQ'!:i,ke j;1'1~¢I,I'l1Je kOlm~re: .• T C1k ... ,! h je' kc;lmer~ ok,o ,~mI ro;;:n;lh "'i"$~'iiI. S:i~imi!i ~i;i Ifi,Q m Fliiu S i I fJ h!j lf11 i'li:n1Il11'cm ~irinc, Q ne,golivi su ve,llikj eko '1, bCClf'\c'lni Ictll1llimeitJr, 5 fliih se mOQ,u pr(![',i'ph po"..e~Clne $llike· do 9:0:.12 ,!:m. leke su preciano grol·' e'ene. IprimiefH~1 ilf! it! o~rrlnicemJ,

Aldomgl~51l4:~ I!i!un:e.~ dijifa :%0 Im!;o i "er,ij,s,kio :snlli1J)cmje. ]lCl tll'I!Jlilirtlllj, . p'o,kreta II S'PQrtu ifd. NCII n'i,ima ie pog'!;1nI hQ per'o, Ikoj'e ,51! na\lijc, CI p'rili~k;\)rn llta Qkij,ciac iz.vrii se ebpo;;:icijQl ! tilJlolffiOlhko pomkal1l"'~!. filmCl. Za lIe'ke kame:re ma!og lormollCll IV~if'iilic;~ inoduijli dod~tltl'li mglor :it(!l brzo trQr'!:~I;HorlifOAd'~ -F'i lima.

SIIrUCl!IIl k~ mere,dl;ll'lt;l5'5~ rg)!;lik'U1i\!lQ;C dOfS>!;U:li:i ~li'I ~ilh ,d r v enilll ,ill i IfIIll"e!lalfl!ll kQ!l'!Iel"c!'. Oli!~ se vi!lle n~ girod![! lUI !!,'Imi f'ilClein, o~im za &;]!rclfiCike' ~!,]'rhej ilo y,elikj~ f'Ormolia, ~DJ;lIf1:(ls Iv()lfflic:e: prol .. v{l,de' k"ardOIil$ke' kamere od me'l(]lo flO ko'jim(l Slfl mOlll1i! f1tl'9i'batl obiekJiv i ml!hilO $.tokl.o" lako dc se lim kemererne m02l!J1 v.riitv i lfIoi,~o!ii1plicij'(Ill1iiO tchnifko :!:iilin1l:mjc<

Spcdjlillin. , 1.,am'lue' ,Posl'oiel z.o slereo'sko(psko $Piim(lIil,e, ZO sllimanj,t! ,i)!. Qvkma, ~g Q~I('Ql1om$"'Q $jii1ifl0lf1lje, ~g krilmifl{llli,~tik!;l, i'i'Itldic.inslce' i -znclin· sH'l,IIene' s .... rhe,

IP,o'lgVQid ~!Htl~r(l jll rilli'i'Ulrii,~ki pmizvod.. formal joj ie! 6.!!:.:,1'O . .s em.. il'rlli,El1Io ie \II9,~ikOi i ~r;\lko. :Snima se no visakg,o.sjellii';;'om papim u ob!iik!J ,smoiol'lQ9 'Filmil u c'ii'em $1) sloju !5l"edoiitvc! :~(i 1'I[)Iz,viianie'. Nokol'l C'kllP@zki~e ~PIl:i';i'i:;Is~i .... tI~iak, nal'li&.SII;1! clkgli;j,e !iltil :doi. I'IIl) p!lpiru. pc:1 r!:(l' ~IHu:!! Z~ '~Cl~, rgl:vije:, a n~ .. ~~ ... ~j.~nim $11 mi~s:lilil'La Qlk(Jli~e i~'I;rpe. S~~t:I F1>e£!tl~U'fIn.t'! ~:Ii ~o l1o~o,.zi IJ '~iie.~ul'll kon'e,kl ,so dif1J'glm ~apirom; NeisOl'pe. l'1Ie ~Ik(;lliie; :$ negol'ivCii djoluillJ no pcpir, no klo]em se rtiii.\iijo po,ili"'llJ~ s~i~CI. $vl:! lol'mja deSiekt'k sek!.i'ndli.

ObjeikHiv. je- sa~ltil,'~lell e,a ne-kJo,likQ 1060 .. ro [e n@jvClir;liji dlo kQmere, l1I,jez:ino -OkcOil;. ke'lel I'e usmj,er(lr.lo prema 'Dbie'Uu $liiim~nl!J H prelllQ,~f objak.livnlu' :lili!kul. po ,~emll nosi i . n@ziv. Zad ... t:::{11 'ii'l1;! I' do Ilku;p1il:l !vie'llo koje se 'odlf'(IZo'l(l od objeklo i d"!:1 QIO k.Q're1IdM ~umo$i IIICl fi111l1. Slo ie Clbjektiv holll!! kori9frolll I\a rg:tne p09lrcl'ke o;ptiek:.a ee s'lil'::C!1 biti O$llrije, QCr~QM, iPo'~~Qii IIlIiiOgO vrda obi,eklivCls n::t;Z~i'i:itim l{C!rOIU.e'ri~liklillffllil, 0 koljimci O\l'i~IJ Ic .... ali~eh! al:eUl ~Iike.

\(,eliic,o, pod'ruCj,ef,O'IQgmf:dll!l ojJtir.:e dl~ieil i ~e tiO dvi,i'!! 'grupl!J. U prvoi '~Ie n!:lltllieiedilO$~I(i"'1'I i, I'r!ekorrigin:m T ob hilleli ... i (isl i'gmerli, kod koiih p09,re$k(ll tis;ligl:l~{ltizm@ fIIl~e II~O$""e ~kk!li'! 1"e;li1c:. ~ I;) drtlgoi ,Hi' grJ:Jp~ filO!a2;e 1:lin'I~s.'tigmol'll, ked k.o]ih je ukllOl'ili,~[1 liUi SOm1Ci (J~iigmatizglrn. vc~ Sill li!kl~nie'l1!e' i Q~ttll:e pO'9!'e~h.

ASilrIIG',~.Ailill ~u Ig'rupcl je:dn.O$lovinih obie'klivo sa siabiiom svjeUosllom jo,fin.om,. e IlIgf'adujllJ i>li IJ ttldnoslavne' Ilmme.re. IJ projeki1or :ral dija,. poziliVle i u pPO,jektore' ZQ kino·Il!f'!'10'fe. IJ 9tl;i,p:iJ (fj,sli£lmCllo 1d1u o""i obie'klivi :.

MCIII'o'l(il 'o'bl~l!;iiv !>odoii ~Il od jed lie Iblio:.oJu'ieblle le~e qli meJ!1li!lke, I!:! lPosjed!!!io' S;,""QJ o,pHek,c -~o9lre'ske ko'i,e le~,g mob imati. z:a Sl'li~'1'1'(ll'!~e, q'a, M~!pri kl"Ii:ilni[iCl, mell'li5ku$ 'l,e6ti [koll'lve~k$n(l.kollklWII.i:l). S ~'~lin im 01",'0- rom crllC rnlek!Jll'J,o. O:l;lr(ll:'ie 's,liiko: mO~i;I po~'ti~1 eko se .~F1nm~ 5 dugQm :!!ari'htom, dlt.!,ZlfhOIJl, 5 malim 'Oihl'orom, zoCisicma i 5'!J zTU,li"m -fuUrOiffl" kojl ee' lm;Mio~i plavezrokel l,z, 1100 dfl,l~lla 11I~'mii~lk;og fQku$o. Ttl koSie fIilO'~Q 5priie{jI'if,o~~~ difefeiiildja.

Ah«l!it:1Jlid $19 s;ClIsroii od k;o;mbinac:i:j,e $CllbilrM bikonveksne I.ece od! krnn, slalda il ~Qlsip:ne blkcmkClvne' lele od fliilf'll' sloklo. lel5e so slije'p,ljelltl' zaicdlilo lu:mad5l:.:im bQIIl;,gmom. S dviie lie€.e - $!ib-'itIilQfi'II i ~cilS,'ipnom ·-i,;:bjegnlUle ~!l! kf(j,fij,~II'~k,tl pogreike. I'll! i,e 'li:rn'!1J dlii!lomi,~no IU,:.5.ta;lo I fak,u's dlm;~ .. ,elilC:i~e. li!lr plovj i zw'li dio :spe'ktra p-cdaju n.11 opliii:kNl 05 :z,aioet;:iI'lQc, Toj $'i;$lem Flrvi purl je 'izve:d~n '9'odin'riI 18:57. u IFr'i:lf'lcuslr:ol, ti ilI02.mn je ~iflbi~kl11,.. "IDa pokraiirnl!(, Svi!l:!I,oSflCli i~~:if'lc :ml.l [e F 1;8 ~lli n. Ah.ro:l11iJ:ltsl':i '::!I'ItII~i ,~bii:z. boieN:. Demas ~c Uij!'Il!~:lvlie Ii! 'iedI1lQr$tl!;l.''o'\n.~ hmll<ll!!"e.

51

ASHGMA.lII

~l"'I'l:rrome;.r Co'''"'''S''!rc Oulmln<l" ,IDinIlf.'

'~r

F> ...... ID

Skn;:W Sill!""" 'r_. l(ij_

''Ii..., ~_D"

O!linClfl .~;;i'i~1'!

[tt:ii.;t i-Ialll!afl ~P" $.ul1."rrn~' 8"""I1'IIr'lI' Summ J:e:1! 'SYm"m,w ~';;Iiii

CC9:ir·!t-rIilll~r' 11);;.0.

If""I~M

H!I:Mgr Unbljlrp'I.HeIUiP

Elury~." ~trn~i",·5:;IL.~ ~

NO LOf'!i s.yi'!'i'i~Oft, '1011[_

n.1'io'~1.u-

'T~I e- I:Ir".r T'I!!I~:r"'Jj'ra~~1!' T,.I •• ,:!ili<.n.,

!.flOro-GIl""", •• Qt~h~",,~1 1"10._1 s..'f-Pq.I!i'i'i;,il

Or",:ti:11i 1'10-1;. ~""

s"a"i~ .. :iI:-9-~fI

1 idDY"'J'IDj' TofI~c-~;jr

IPltiris:kop lieJs.inru,!;lriMn dvos;l~iUkil o:ble~:lh',. 1!mIi 1P'1;.IIo jl!' pro:izveden goclin,e -1865. $Cida ... lien ie od! ,C:lrviie, wbiF1f'Ui! m(lTI;~'ke iZf!DIc1ierUI ed ist,e vrs;Ii:l' !:Il:lklo O'd kQjih S!;i jlldl'llli !'IiO la:zii ispred, '1:11 drlUga iZirJ :;!o,slona, Pogr,elaka Ima monje, ,r:o'klJ.s di'~r~!'!·~ig I1Iq,je pO!RY!iO' !.i!iIQllj,ena, ,a crtezsHlba ::r;a'dovoljuvc, 'ako, s!!! zcslen s'malillil ,111(1' f 11 : n. Bijd'u~i ,da mil 'I~bll!; mo ra bitt ~ha9oi~Q.k" _ oo""'01'i S'e obiektiv vise l'I>e 'Y'p-otmblj,tlvl;!1 ZCl .s'n!!Mo!'lje ""~C: SiaffiU ~ClO ebililktilt za proiGl«:i~lUi,

A:I!!I!l'angt ~e .s'Ol:5ta ... l~ei:'i odl g';'C] silmelr~~!nQ' I~O$iiqylieliia ali.I'o,mato. PO~!!Q lh ie pfO'iz.voditi godim~'l36$" SI'Elnjih~~1 u Millnot::!lie,rt!!l. UI'Om. 'lOti' oioj,IlIr.::. tivllI Q$lole· nek'e ,opliiSk'e pogl'elk,=. !lao 'a'sti~lnl(l,1iz~m ~ ,dis!\o:rinel •. kojh se obic:nim ,00ptiekTm s~Q'klima IJI 'O!'1l0 Yfijeme rlbu IfIi:DS1i odlshlJniti. S,vjetlo!lIlC!l 1,glii1IJ' irn ie' UiZ pUlni el ..... or f 1 ;.6.& S maniiim e'h,rOirom zQ'5'I,ont;l dC*il oUruc slilku' i 110 I.iglov1rnu .s'likott. Nozi'l'i: A~ti;g,m(,'l'i, liIisl'i·· \gmat A tipl.a!"1.at, Oetelc:.!v .ApUt!Ji'IOl' i'lcl"

Pet:l::Il.Qlovl;ip, objeiktivllI lPotiec:e jo~ iz '90dine 1840.. lFologratirnl(l [e !>1!Jzio dug!) -, dobro ~ve dotli!l do\.: g)Cl nisI! l~'i~!ilu~i objeldi'li ·wjie'lh:l51'10 joei, Ii kracim ;zQf:i$li!lm d:1J!'inanw r logol1il1i. 0'\l0! lip obIektiMIJ 'lJpo, treblj<!l¥g Se id\clIi!{Is, ,~ti ~al'lllo i;:a projekciollle $vrl1~. r!giCe~6e 'u' mrn· $~iJil'il PI!'Q~l!IrdorimQl ilia l'Jormolni~ilm j t1~iC!po:zm¥e. 5cosioii JSe' od ,i!!etiri I:!:lce', ed ko]~h su dvije, ~IQbodfifJ:. a d\'iie' ~Iii:eplli!'!lije<. SV],.BIJI,o:sna l{1i:;in;o moiie bhi IF 1;3.S,.Qi, buduQ!l e£a mu i.e, ~ p<oli'E)1 O:3he .$1 iliolie« male,. lili'Ioz.e; Sle IIJpoil'lebi.j[lWlti Sl!'JmO'!i duz.im i;o,uisnim dl!!tin;a rr.1!:!!.

Silme'lilllfni cdvo5'lnlki !!!.!!Q'51fi!Jlii1JiiJII~ ia~u oni no kojima Jl'tc·e.dnji i stminji ilan leta iml;lju, jedm;Jku forHnu dll!liinu.

IP1ol'w:silm,e:llriilllil clIVO!5hill'ki ana:s'ligmaliii i mai u 'UI iednQm ol:ijeldiV1J ~ri i"Q,~il~ to rilf1l!!l <luzine, J !o I predn'j i iflon ima i,(!\dinu, :!itr(lZi:lji o!IClIlI dnJ:g'u", i:I IO'ba Clotll!,!!;! het!.i- 19k{:l''II' i~du~[I~ ,S p'oImatim obj,ekliVilmc S~I"Z-PI(J~Il'I til r, Sct,:z·:f>rOilcr· i l'o.~ !! ncki rna"

'M(lsilii~IjIiI~~'l!Ii ~nCl!~ll:!JIIl!l!C!~i bili ~,u dclln1ti1 a'iope iJ r:a:!:",o~u fol\O~r>Ciifl!ldl'l, obieldijv-oi. S dviie, !fIediielpl~tl!iiiB' I(!OrlJ II prodJ11e-m, j iIllvij<e III ~tJCli:lIliem siSi1emlll ob'l,a~,lliva p OlSl'iJg i'IU~'O j<l;l i:ollo 510' bi se !p(l~I~glo ~I.C! na::i!Ji!(i 5 1ri I·(\~:i!' $lije~liene:zoied!l1o, [er [e ovdie suedil1il!J re~!I .ztim!~eli'iCi :1!lIok il,i ~ZroCIliIJ letg~. Titti!e: je 6lbjelli v pesleo jBdlloslavniji za izmdilJJ, ieftiniji. Itlg,o,niii i $;,.:iGiIO>'liiO io~ jaQi. Me81.1 obiektivimaove vrsle poojClivlo se eelor, 2ol'im Unofokol, 'Eury,ncl", lHelToplan, YrO!HlIr 11 dtugi.

'G(I'U5'5.1~,p, l'lOis'ICIQ' j'e! p'r,eiiQO s;lcj',o,j ~orufriIJkdji dl1l,t~ko:!':orQ. 'Simehiefin ie i $CI<st~'Yfi!:m Old ,~",,() :pam :slobod;r;il1 meni~skCli. F'fVi Q"I'e v r8le bio ie OmlficrrF 1 :6.6, zalim ie s.lijedio Arisiodigmat. pC! odlicllIln; Diol'f"lOlr, Orthar, il'ele·futar i dnJgri. KoqS"lirlJkc:i~CI irn ni'i~ ~Qmplidrtlnll l,ar $I! obj,.ekti'" !5Q,~tQii OQ p.gj'9'""glei!'C! i'ed·n.Q<~tCi""n\ih p.o. sv.om ob!~h. lako ,m ie crhd ~sU!ke, veQmrl t:hoibiJlr', k.od i'liill'l pr'n~li ~o\pll!s,rlcnl ,ad. weHe'~lsiiie

mGdu ~e~J!:Im(ij .

ANAStlGMATI pli :I!$I'iglii1ots~i onolo9lnil: obieUi'{~ pojo;v!llisiIJ' S8 '10K kad [e .pl"ofQi;lilc;. nova Ivo!l"nlic(:!Jopllcl!wg $~oklel Schotl' Ii dl'lIIgovi IJI Jell! godino, li$6.. OnIQ ie' poce 10 proi;zv(Jdiil'i lIlove vr!llie 'c:ptic og Shllkl~t1, ;l!ime Sl!! bile SiIv·orellle 'ltI.o~QlI.I'ello!>li :za k.on'~tnikelil!l Iflovlh ,ob:j.ekfiva, no kQjima se mog,u IIklQl1!ili SV!! pO(jlielk,e, a osobi'IO ,o~stig!i'l.a'izum, U to vrljeme po~ililie! i noV'(l rozcl'o'bl~'e u f:qiogrofiiji: ilz IlOvilfi ,oipti~'kih5:iQk\;l!gpfgirv,i;ldil! 1501 no""i obie'k'tivi, ~f.o:niJdlll"l jill eeluieldni film. Ko d'lIk ~s~cMllCi u Ipm'l'i1'et prvEl kgmere ;;:01 $liIirnanic' rUI ~mQih:J,I'Iom fillm.1J', tI ~(lV1 [rLll~'~ se 1 pOCeci k:i lTIemQtQ9 rr::rri ~!!!.,

Nov! ~,nCls:tjgm!i:J,I' o.bltlkfi"'i pos~'(J1i ~'" IfTIQnj',j ~l\iMi q;ldcl,o~ad(Jlnliih (l~loll'iollQ. vidlli leul' im ie' y,ec:i,iiJzpiVliliolV4:lr idaiu osilN !illilwl l M rubovimo, (I 10 511;1 sve pre.drno$li koi81 dolode,sflili ob~e:IHi".i' nisu im~li. ZJb09 IQgQ S!J sh!li"E! w:!il.e obiQ'~J.i'vg bno. is,~i$n!.ltie, jot upolr(lbc_

P'osloje, ra.me kOfliS'll'1u,hije' a flastiglmarl·o.

IDIVO$huk~i onll~igmgti .~ililfLllll"irne li:oll~lrulaiie Qd iiiovih vrdOi oplickog 'stakl.a pojavili ~lJ !lC g,odil'l'e 1892. Prvi ie 'bl,o .. Oogoror. ko],i se' zboQ s.'IOjill kvOlli~etQ i dal'lQ~ c.rj'e'ni; lolim .Pl"O'lau, a 'Ioosnijie Ccdijnet!F, Symgr •. Ur!egr, Ipjlo"'!lf i io~ Jli~kj_ Nil n·iimo ~u fl;;)lTi ie.(;'e s~iieplieUle II i,ed'norfl'l (:1 iJji'l.1.I ~c kQ dlo ~i!! POIOVdOC obtekti,'<I'o. doi)lil:ro "lOris i tOlni 'tliltl~Iignlat, ~oiillili ~c mo..re ~l1iimlCJli, 'cn fIIlJjl! f.\(Iri~·M du,llino. dvo,strlliko dl.lf!l1. IN(JIilli ... dvo~,t!'iu·ki 'C'fl;;l~I'i'9lrngt d!¢kil::!:i od~:rn", no illl'l ie sva'kQ po· I:O'I'rt;I':lr dobrQ ~:G.fig!ir·al1a ,od C!I~I·n9'mf:l'~i:!m~.

PolusliiQf,lli:~'];1il!lHI(iI~~i9lmOl\I~ ~ ,dieIQmi!Sn.!'.) ~~iielPlie,n!1T! PQlfovijiiil;J~e~ IlCls:fali su pro~ilrel1!iem Gr::!UI!;,s"I'ip'obje I'ivo, i '10 li1,ep"lil1ilijem PD:!:il'lvnih i n.eg,o\I'f'tl,nlhh II!,Og z.oije dno, do bi se izbiBghll' pogr4!:~k@ msip-a .... anja hOia i r,eflekso.medu lee:afno. Te] put vedle ie do konsl;rukc:ije P0Z:fUllog IPlo~mcll::ib1ekliva f 1 ~4, z:atim do Ort~ligmClIa. l'Iek:ih objek i'!'Q ~'C !c;iIi!Q-~QJl!1e["'!l! , W $pecijQin<iil $'l'rhe.

lPoliIJ~sl:iiep~lj!:lni llIuo$li'Sn1oti :pl'Il!!:lrpil'!li ~U' razn~ promj<lllll!: II obHdlifltil :lec:Cf' (lid ~Qilih Sill .!i{'l~tavlie'fli. U fljihovl.:f faspme.dlJ i fli1tll'i.1II ~paj,ail1to. IPl"i oernu :li~ se WJO kO!l~lruke;;iii .~ .. e vi:5e udc:!liaV<lln 00 pr\iOMtlrL0£l ~o !)5;s.lipOi. \l!'e~il1a ~Ji"lViF!!me,n.~~ T $vietlo5-n;c:! jgkih ob\idd~'Y1r:;1 F 1:2 ii 1 ~'2.8 pripcufo Cyoj .gri.lpi. To. ~u~ Eiio~·t:il'. S'U.~ilH;lr, Xe!ilCl{rI S;uF,lrg,eomDn", Mak''Q.Pll:nrnat il'~L Komb"iii~:t;ii<om ~IQbQdnih i d'i~~ne;lfiih !e~I;iI pos1ignu~e SUI. n,ollo"e rnQgliJ~m:Bti !CJ kore~eii'u i pr~~:lcr,l'nhlillia.rlii" pogresakg. koie' Ibi :lie l1Ie'pO\fOlifl,Q odrn:ZiovaJe, prj snimol1liu kamemma malog fo,rmr:;l,lg, koiirna SlJ O'<l'P obieklivi 'UI veCifli I J!lClmijenieni,

Na !Ovom princ:iplII kOill~I1'l1Iimi'li $J!j i rntilj.lto"':ii,i dbjekiivj ~Ol kgmere malog formgt.g, kaa ito liU UI'lrori i S!Jmikron. Opa$n;osl (id {ref,'\ek$:o 'fj,a glalkim pl'ohonflo ve6eg bnoja ieee!' 5,priie&mo je plctvirm prollJ>' refleksnim slojern, ~Qji $!! flO lu!~tim cbiektivimal !"Ie fIIalazi :~(Imo n.o:

IPl'ednj;oJ l1'!:!go i 'na u!'!utra:liljim rlroliama le,~a.

[~'e$iml!ilrri~nl~ '~!i!,adtgm!:!~i TIi "l"ip!(lti« prosli i!:1j! ,011,[19 f,g~;v'QiI" Pf'!'i IPI"¢" 'rCl~II~ POI111~H;.!! cd _1&1gl'~z;a D. fc!!'laoro :2~ PO:!J'ICI'ri ~COiO,ke~ ol:J:i~kth"', !J k:ol,om so Izm!lldu dVMI"" ~cbkn1I.i:' nlllllQzi ie,dl"OCl rm11PIiIJQ ~,a.r:':(]., ,5me· 3U'

55

opHc~e pO:Qre.ske .5,ye·d-ene nc fllcjmcmiu fIljeriJ. kvalitel'C!!n crlez sli!ke i iedno$!OVlIO i l!O!!niFio, i;tVii·dbCII I!Itiln!ili lin ()'II(lli obiekti v populomim i Uf'iivcr.zalnim ZOi ~ ~:nr~an'ira, 'osoIJit,o !J' crmcrhml:'oi 'mtogrcrfiji. OV'(!j lip' ob[lektiv_a; c!alflas l'I!osi lIIoz:i ... ,t!; Ajpot'Cf. Tl'ioptl:il!i'I" TriO'iar, Agnor, llah.:lc!I'lcr, IEI'l!:lgClI'I, i:;Q!;If, firne'lar" mlgr, W,e:;!i.u, Trin[lr~ EUlr'l90n, RC!ciI'io!I1C1(, VOIsJkor itd.

[p\(I~'l!JisUi(lpliclnli 1~ICfs,imetriC:Il,'i 'ClIIJtlSllilEllll:1a~i Ibili $U clio i.iPlju koil'ukCli U rczw1)jU' ~riplel obiektiva!. i!JvCldieJlje'm ee,ivriE!' ~erej' kcio i.'e slijepll,em:l U ~t.!ili:!zliljem cl(!I'Ikil.l. lPo.i'!igliiTijrlu ie, io;S Ibolia ostdlii(l crtreia. Me,a'I:J' p:rvimc1 (OQjaviQ M' Zeis$'Q'" ~Tf!;:r.~<ilr...:. di;ii'iltl'$ kICl~.[~Qi'I ,;1P Q'I"e'>!1rSle,. kQii predsfovlfa najbolie fl~nill~ Qbj:e 'lTV(] SOl 'cetir,i lec:e. Slitl'lll konslnlkc;i}e imt!Jiu~ SQh'nt;!~i S~1;If. CIQ'mplalfl, Allti'C:OIIlm", Y:'l(U-. TeIRlplg~I·. li!eaJgJolfl itdl

fif\~5irr,eni triple~i ,Fic.dalii su uvod,t;!njem dVClljU slijeiPQo'nili1 ~~(lnQkCl. Taka :$!j ,Fic~ta:I'i ,gbfdliv; ed pal Ieee" keo 110 [e ~Me!li(jI'Ii!, koji se :mnogo cj,jellli IU pmlirelilloj fologmflili.. No isl'ocl'!l! prim:iipu gmdelli S'LI1 o'bie'ktivi:

H'eUc!'r:. Tha!TIb!:l!r, T!;l!cho!ll i dru'gi. 'koji ~e, ocllikii.liu ugQdfiOm mek(iJ~tI!T'I, crt'r1!t(l! j IHI !1o;gj,n,ill :h .. rdo,ci. Smolfljivolfljl!! m m~lolia p,o.stitl!!! til: se'V,ri!ilillflcl 'o'~~'riil1 Ill.

SUVREMENI ();BJEI(,IiIV~ tZf'edi!!1l1 $Y od I'Ip'lfihw~iCl sl[i:kIICl, i:!I prcci.znirn pr01i(l~:l'Iim{J[ "kIQ:n,jliiiiot su :!lye pogre;~ke koje moglll I'lCl,Jita,li u iednolJl obiektiv"U. 10 j" biQ<z(j!hili~'" suvremene fol'09!1crfile $ n.eg:crli",ima malog !form.ata, i Ml mlmcnje,rn, ne filmu 111 Iil-o;igmgi .:«i 'koje ,s'u, polll'ebifli saVfseno ,d~Q'bro' Kol'iglr-al'li ob11:1Id'irvn. 1,oko $1,1 flllisti:lli= Sumo!':i!, SlIm(Jlwx:,. Ulfrgg,cn, Flieldagon" XMon, Prilm.op~alil, Nokl'l',ll1, UHml1,. SlJmlkfolil n'td. Broi obiek-liva jill dc,n,llls ""!lorna v'fili!;. Me prude !liie.dnIJ godtnCl', 't:I do $Il! !l1Q ·It.z.I!$h, Fie po~r:r"'" Iti.t:!ko 110",0 irne 7fi obit::kU v koji obe&!-va, Vi511fl< od ,pr,!O!!tl1od'~ih.". Jl;!dflO tEi! iOL~'no~ ~,o ['9 ob~i!!Jkt!y :svjctlosl'lo lac!, le~ 9(1 ie' kol~,~,tn;;inl)ti i c;i~eP1¢1 !Il1i1 'j,<e 'v,e~Q, llOll' prOf'~~Ii,I!'IIQ\i,rfiii! rnovo91 o·bieklljwll!"Clte po nekoli!<:o gtldina. -

Osim, lti'llOl"l'i'loli'i1ih'li. p~l\oj,ii mnogo obiekt~vC! k'O,jn s:1!I nami~~f'li~ni ~Pl!i· ciiolPlim p<O'dr1Uiiimg f"Ol'ogrlllf~,iQ ~ kinemctogrufiF., pro'jeikcii i,fti.i k,to ~ steree forogl'lgf,iji,. o"!!fron.(lmiii~ reproclukdonoj IClliutici ltd.

!if'(lli;,okiu'luii jilJbi:e-klh'I~' p051!!bno k,onsl'ruirClnl. ilClimijeni;ell'ii SIJ sliiimc:mjl.! no l;I$kom P,OslOfU., ko,k,tlv imQ!Ilo prU $l1!lFn[]i'lj.1!I unullfCl.:SJlj!()i$ti,g,rad'evi·nc if,d" do oi SE! u silili't'!kij mogk) :zohvaMi vise. Mg:O rmrmalnim ,clbje[(livQm. SirQkak".r~nij ,o:bjekli ... r i'meriu veei ''''elni ky'! od nOl'malnih ehi'ek:Hva. oOl'Ii O~lfiO i:;c:rI¢ry.r;!I~ij I;ilov formoal n.egaHvC!. koiem~ d'i'i:llIgoIiIQ,!ol mo,2<1) IbHi .5U clio 100 pos:to Vl(i>6;~ 'nego :Uo il:! tc.ri~m::1 du~TI1C11 obie~li'll'o, S"4e'llos;l1oi{!lcin~ o!b3~n;o qr:n je mClJiIIi[l IiIl:l'go sio i,e hllOjlll I'IQrmOihl~ ob~~klli",i

To 511.1 U veolln,j divo~itl!Jki (mO~lijgil11olt Jadhl'lCli im ie' !lo:gr,e~k(l ~j'\i:!I::tv'tlCMos:1 kvole'd, 51'0 zap!f,gv-(), i !ilia pogreska 'oble:ldiv,o In~g:o proi~kciolilo-penple~I]""'f'ii!J jpog!i'cskQ, '~~i'u lDlozemQ iz,'bieti ~ko . u snI~kll ne lai:lvaiamo ib"%.~ p!"itil:limlllte Iko;1I ie nglg~,e uz nib slike, ter mill ~ buduci, do .50 ~\iilltIQ ad njijh ko.~10 odra~v(l prerna objdlnyu iz;gle,dcilJl ,ra,z.vlJ(leoQ. Vidni kut im iiIlO$~ 65 do 'l05~;ll!IlPllleV"il. f'o~loie i [pesebne fr;ons;lru,kdje kao Steil!! H1pel":gol'l 'o.bje~fiv i~90dnnc 1900. kQii lIJiZ ZQ5i:OI'l f I ,22 Z)Il!"V(J~~,'i,[l::u u kutu 0 d] ~o $t!!j)nielYa.

fOOi:I'Hl,lil ~.irol<okl:1llr1,R Qbie'k~i",iie<5u!, DC!gol', PfO~'(jlr'r Co'~unear; .Ari~ll;l· ~Iij,gmo!ll'. AIl~ulon 1 cll'1!J'~ T. 1.0 kOiii'lerl,l IfII'Iolog hlfil'!'!'Il!'tCi kg.di koii~, se i)b~(ildtiYi.rn:~9~ izm!~!'iiiv,Q'ii .pCl'l,n~!i su:. Bmor,. Oifi,?iiultar, T~s;sa_r. 1[opogOJ1' ! lOS l'Iekoltk.o· drugli~ :Z.O ~lrok;oklJ!T10 $il'lIm~iille kOIll1illfUlrC!liI!h objeldiva.

leliB'ob~!l\kll; ... i ,Eille, poput dial,e OliorCir mQH'irv bli!im. '0 ul'oll~ebliQvtJ'iu $g.zCl_'slll,i'r~lQni'e ,Qbr,ek~a ~oli $~ "(III;JI~:a,u .di?,liinl,.!.'! li!e mO~~,?,oim 5, no:rmo,lnllm ·obl~kllvQtrn fInc. bllze da b,.smo, ih 1,1 1011111'1'1[;:1.1 doell. ve~e.

Vidini kurt, ~m [e m;glern- i.ll.melilu 5 i 40 :sh.lpi'ije-va. Crlei: im ie liIe'~'!o melmnlii' lne;go kgd {flcrmal11l1h ol:ijek'li'll'o. !Pod n.l:lzhrom I,elecbjekluv morcrnc Irc,z~:i kO¥(l~'i dlttJ! poimCll_

'.' P.rarvillel i;!ooj.ek!i'" fmc d'ug u j;crriillud l;,IItfnu, ali :mo.Zie i'[noti 'm.i ieh In<g ~)I;Im(lr~ iii '1"lbl!l:'l :Z~ 1!3 kroti od ,gio k~i'll'l'Ie ;wrps:ne dIU ~,T'f1;e. O$eby~,oi'l l'B i pe fc!alfl<S~ftlkdjh ~priJ(ld'a "~IJ ie sa b,lmi 1e1e-po:!:itir"'Fii ~I.GfI,. a iliCi n1legt'l IJ ne'iltQ 5:iii'efl'l raz:m(ljko r1ICl,r.C!Z,j 51e r't;;I$!pni ilii!E.!Ji!J-I'IIl{lEl·livni, ffoFl. b:medu p~d'l1ie.~1 i :s.trnzli)jeg s.istelli(J l'at.Q i,e, dc,[:dl!i, mzmc'~ 'klco ked GoliN'm:Il!iY~9. :~Cllck?zQi\!), ~ozli1o'li SU; Tele-Tesnr, Te~e-Megor. Ted!e·PeClo,nor· ,I IO~ lIIe·lb.

• DilJlgo:t'Clri~nli normo'ini obielttiv iPoslavljlliill III 'I'"blls uiPo1,rebljavCl 5e kao 'leT.eobiek1iv 111(1 k;DJi'iUlI'(j MOl mnlogl i s>redllieg rorma1a lia kojilmo

57

Sill' Qhji!llivi IfTlogu izmienjliva'ti. To 2:<lprl:lVO ni!:11 plrtivi tBI~olbie~fivi. jer bi obiiektiv od 13.5 ern nerrnnlne i,SCrl'CilQ IF(lrm()i'~ ileg!l;lt~va '9 X1'2', CI' posfolvimo Ii ,~(j IJ1 'tll'bus i :s iliuml ~fII"mQmo, rnQ lliglTI<e'fi 24 X 36 mm. id;ori$tiit c~mo ~mO nr,i1igrov maH di'OFIPoput iz:re:z,('! i:;: "'eoog FOrTnola. Okollllu cliQ slike Cl:;gd1ri;t:rmjl.!l r,ebTQl U UI1l'U Im:Slll~o'll~'i lq,Jbu,so.-

Objoldi'll'i koii cwltiii~ mljEi'liltili'i'~' I"lClllllijeniieni SlIJ snTman,tlLl por~'retQ i ,$I,ikovil'ii1 moti.,.Ci. K~d njjh cen~mll'1e zreke d(l,~u G$lar Ic,rie'Z.IP:IIei:o koicg iSle pf\el:ijev(J] melOOQQ. ZJ1]Ip:lratVO Flogm~kio JiJ!iQilfiP1e'siCl Ilin dCl,j,1!I r'ul:lI1~ zroke. Teke se pos'tii!ilfl Qojom koo ;10 ~)'~ imarno prJ gl~ed!C!ni,1iI okom. Ovi dbjek'livi c5pedjoilino SiJkOJlslruironi: flO njilll'l,g j:e namjolrlllo 05,IQlvljen v ,e~i iii man]i o!SI'atok; s'ternilh ! kfOi!lllfll.s:kihl ,pogMiiokl!ll,po ie Z'Ci! I'Il:Imj,elIOi'ije o~'tJ1;.n:!!! nOI mutnorn SIClk:lu pol'rebilo viefbo i ;:s~u$lvo,. Mol'ivi .ZiC ~n;I1'[O['li1li,e; objeJdQvimlJ koii alaiu meb;lIIo rnorojlJl !liti OS', vijetljrall1 i kQl1trg'~t!1i~e, roko do ,51: biialina Irns>prSrIllli'.cJ p.relio t'aml'l,iiill dijl!lQvaJ lUI moliw, !i'tllP-(iiJ'll ml!lk(lo~e, reg'ulirg :s;e it'CIsloncm. Sini,ml:,e 'trcba eloi:sp'oflimti :m,alo kr!DI~i!!', '0 liIe!:jclilfe r'tilzviiol,i nieiniie. Poz.llloli Qbj!l!ktil,li 5~l') crhljl.! mQkl;l:f'ljQ ie$l!: iUrliverz,t!lnl H!!Iiuraf, lN~ko,1 Ci f1\er.scfteid" l'ma910n o~ R.o,den~tod::il!. W. :Z~ ad Vol:g~'ltiliid~fQ Ii ~(J<5' neki, 'lg kamere ma~og fOl'fIlgl'QI PQzmdje ~'TIi'I(]mbilrli od le~lza" 0 pr.edTeifClmcl 2!C po;slizQ. vt:l!'!,j,e mekeee 1I sliiij'ii1koIT1~ bilce go:voro r.:oslI1ille.

&lo.ile.l1i iii S!:!I::I:~ob\ieldivi idl.l UlgfUpu d'vO$~FUk'ih fi!'O'IUlS!rn;elricinih oCIIlO' sl~gmota. Mcdu s:rarijim vrojlama objrl,I'iva PQ~fOii sl,og od: P 'I do sedam PQSi!!!I;mih i;lonr; .... '·c (poioviina Qbjektiva), oel kojih- ie ~\\,grki koIF.igirclI'1 i moi,e ,pos:iuziti kee posl!bon Q,bj&liiv., Oni ~J!! II okvin.i objekl'i,'III()I Ploglu izm~enil .... a~1. 'NekCldl [e 10 bilo ve-Qmo: podes!1'o Z)tl ... cmis1!a s.nlimanio kOimCf\l:lmiCl y-crtii1 fCUlfff'lcita,. j,~r l!tiie- tmcalo I'lQsi'ti iI1fikoliko posebl'lih QbieUi¥lt:l !'l;!Izrn;h :b;rriin'ih diuiLOI!;II, veot' M moSl~CI $liIimoti jeidlilompol,ovieo!'1!l iii !J'Fa/li~'li r.:.ombim.xciiel dZ. IFCl'znih l:IClr'lO"YoCll dJa Ie d!~ biij'e. ~k'Qikio,1l: UllifI~, norm.clni Illl :tl!l!iS'Clbj~kli v • .PO'1J1I:lH .SIIJ bm: P!Olyplnsl.

56

'Soh ... , Co!iIlElQr·!l!{iI'.Z, PLasmat-Sonz, P'r01iOlr·Salz i jii'iM'~O d:rugih,. m~diu' ~ojimQ ji~ bilo i apID!lut.s.kih :dogova. kioj,i ~u bili ijeniniiJi.

Ap,oll<!roma~i 5U stl ... r~eno k'origin:mi objeklivi ked kolih sVe boie POl'dai'u lUI isl'ul rnvninu, ptl :lie i '1::I'Ve;ri,e z~ake - lOoj:e ~ obirnlo, iI1OlIl.aze iz,ol $r,OIOl II n'egativu Ie'r $e I.i lotOllTlCl ~llrabiie lome - na!lIzeICl~I"I~O IJI 'WOK'UIS'IJ, To t'e veQm~ v. Di.!i:na. nl groflcke ~'I':rl!lll. k;Qd ~~ ru;p;d~tll:OII.l) 'b@je Z!:! ti5ak !11 '~ril il] '!!'i:~ bCli~" lO:,a'~ ii ZCI' ri~ll'f'I~ko :~mP1lQJlle' ~ IbQlamo. Tf obiekti.,.i dai~1 ~zy~nlrl!ldnllJ oslwino c:rle;fo. Don;cl'l sl'l!die :l:Q snlllJlo.l'lje film~!I!~lT!kom@ir~m-Q u boiarrncl, c u po:;l:il!dl'lje \!'rijeme' pl'imj'e"lIilJ'~~ i!!~ i 1;0 snimcmjle u bo:jcl!iig ~ pomo6lJ k!Jmertl, mtl'!,o~J fOf'6'i'lcto, Obicno' S'U sasi'"vljeni od 8 le~:a_ To $U jj(jjskiJpljiobje-kllivj •. 'Po~,i1aH 'IU': Apo. -Tessar, Apo-lanior, Apo~!RonCir i jeli ne'k!.

'Ob:lek~M ZCII PO'li'ctCll'ir>!'!nm~ ~Ii'ka 11rebali bi, ~(ldi kvalifete (ft,sfa, biU bolj,e korigirtl:l'li Q~ oltii.eIU+'I,jJ Zlii vallisit!) :snimClnl'e. Naqme, ~Iike ;Ie pov,eco'l'tli'u: 'yr~ I;Jmjel'l'Io ~svic,llo. !tone' Qbiluj'e c:rveTl,m ~Ml<:ilmOl,. C! o,s,lm ~oQga. o!bjekliv II :$pmvt :ZQ pOili'el'Q\loni.e, ilQpr(lV.Qi vr!tl ulog.1J preslilka. ",(lnig mtllrog 11 e!ij'~tiv,tl kciimu s,e: II'1(ll~zi !.I blizii'lij~Z'~Gg 'lOgO s.c rod !'Iii" '~ra2:i ~:a ... d-e'~ 0 Q:S,;:reu po"e6tl~o.~! ;Io;;af ~a obl~~l"'. morel, "'Ie~Q ll'rel11teh ctle~ ki;i],r ~e n~IJ!J'il.i Iljl neg;t!l'hvlJI. IN!eke IV;CJ:rJl,.?e ~:Z.~CldUJIU lo:b:le· kQ>I';\',e ~orrno Z~ po-v,e'QlViJnj'e 'i on! se ne mO'gul upol:rl:lobll,1 .~ Vg'liIlsio::o 5ilimanjejer b·l ~,e po.j,o",i'IJtI ffiokLJSl.dife!l'eIlCi~OL Fo~rl(llij ~LI:> 'GtlP!ipol'I~r ed Scinneideno. [)eFiilo" ad L.ock<l, (I i zrc d'ul~!!I ih 1 d~'U'ge' WO,rlilice •. Zo IPOV!.lQQlYclIl'lja moi;e'frJ!o, upolTPjabil'il j s,..cko ~~'U~i obhektrv. k?iii crl'CI bQteM i~d.t1iako ttJIl:ilo:icl oi-Iro fcJClO lto erte oblektn.l ill knmer], lier nom, iB 1Ji.z:ahJ.d ~1;I ... r5enC! oiilrincm u nel!ilQtiivu aScQ jeobjflkllv JI~ sllrc,vi :Z;OI pCIl!,ecC!lvQnj,e !lit! moi'e prel'li jeli ng sli'klu.

59

~'i0~I'l'k.lllofli_ ,g'~ieJrdivi _ se UPQ~i'I~~li~",Qi'lJ' II! kinQ·proli~kIO"i.rnl] j ~iiCl .• pro. !e;ktov!n1(l, .latj~ Ii kl~?·pfi)lekl:olr'ma :zg n.ormali'ill , IJSkl1 ifilFi'lI I UI prole'ktoln!'ITIQ z~ d''1:ti!l'o.:Zdlv:~ iJ bOil'omo, Mogu' bm iz. [Jed'ru~ pc! ov,ih l'rillJ grlll~u: ~Pl:!rll~~P!Kr s elv'li:!: I\f!';e k,o,o U l,edirlfo$'I(I",,,im diij.Ci,.,pt'o:j"ek!<lrrma; lITwiplehll, s If 1 slobedue rete, i ~h~l.VClloy tip~, sa lieti~i slQbodne I~.oo-. Sve reee mOMju bili srobodlll~, Q !'Ie :l:liilep1t!!lie. i'eli bl SiQ ~c1 leplino Iro2:;~iiepia~a[mllll1 koji ill ie spfil;iao_S'i'ie~li:ii'lO:SIi'l" jofinG irn .s~, Ihe6e od' :f ~ :VI d\ol 1 ~4, a po~~oje' U zmi~!:'IiiITI. duzilllOMQ Old '2'.5 Illm ,~"'ti· do S~ _em. PO!!iiQ!v ~t1 _pmja ~ciQli1i ebjeklu""j: !Kin Ofl.sI!l~1Iri(lr odl M(lYoi'\o, Ahl'l~lT ed Z!!I~s,{i, Opar ed .t!.gfe. i dp"ugL

Tlr,lIII!I,si'O!lcafod Itlii ZIiiI'IiiI,m 'Q:bi~'k1i",~s; izmjlln'ljivorn ZClri.iillOIifl duzil1lom 'lJ'po~l"ebl:i'Clv(li\!l ~ z(l :snimo,nj'. k.iii'lQ·k~rli]Jllerama za i!I~~ii normClllni film. 11 U lI'!oviie. vfi!i~'I'1'1~ i :to .5;nimanie I!,;omeroma ,ITt(llog F:orm(d(!. U jedii'lom: 511 o,bjeldivu' fOll.rm ~il ["Line duzine.. NCJ,ilm~. vidlni k!1J1 7ohvohl 5J1'ike mii,jel'liCi :;(1 po.l'F!!,col'ljel:ll "r~di'lieg sis:lem,a 1@~91 II! Qbijeldivu. lalcvim ?~iek,H~om ~oslh~u' 51:! lila filmli s-like Koi,e >Hail!! diOjam p.ribljfo~(lliij(J III II,I'd(l!io ... g~la, .()dl'l~?? fli islog ml'e-s:I(l' 1Il0~IU ~Iil lJii"Qfi iu'ezi prtlima ~olrleb.r. Q"!! ~II Ide(jl~i , ;·0 ~\t).:logr,ei'fjrQlii'1ie ie!' ~e_ s:ist09' mieshJ izmje- 110m vidinog k'lJIlg moze _D-lrClli IZHl'Z koli i'ilI 70 ~Vli!'lilkv' 11~~bol~'I\ f>o:;matiJ SlI ~ A.s,trro-T r::I:II'i:sf'Ok~;I(jW-i '8:usc:h ~Oirio-Glt:!ul<ar, C~~~I?! V~riio.bm$, Eia1,ex PcrO·,c'1 nOli. 11;;!~~n!i~_P Log,m, Vorg !lander,!) v ZloomCi r Pj.t~'-S ne''H

K\lDirC 'olbieiktii~1 i2:lr~dili!ni 5ii.i cd_ pri.rodnioQ brd!Ok9g kr-isJ'Ci'la p,f4llzli!'CClI" Cl side ZCI emrncnie ill podr'ufju uliralilJbT~CI!itl~ zrakQ. ObjeJldi'll' ad! dbicnog op,~ilko9 5,lakma ~O' ~.etiri h~'ce propUil~\Ci Q}V lll"Qke d'o, ~oo mHirnikrICJHCI, Obj:9Idi"" ,od' Iri Ie&: do 3.510 milimlilkrana, D ob+ekliv od:

I(vorc d,.,kia pmplllfia jill ~",e 00 150 rnili,rnikrQna. Jiedii'lo fUprtg IIlC kamell'i op:sku..-i pl'opulla j~, jos vise.

Ob!,ekfi¥i ad ~YCin: $tokl'e IJpD'trob:li'CiY'Qjll! se u naiJ~noi rO~()Qraf\iFIt III ~ro~~y~~Ii!~:e II ~ai'lil:k(l. :!iP;~~1'~ pO~!l&vQIlIJe. II} oo'j;irna ie .zCI[uli.a sa ;il:1'iOm, '2.i~e' s"'"'l,etlo ob!lu1e fQt'OlllkhvllIlltI plQ'v!!1'I zHll(aIDa. &rod b~~mo ~ok";im 11"11~ ... kCls:~im svi"etlom ~miJ poveEcrn(ro,z obiwll obi,ekHr'l, .~riku Ms>i'I'Ic' vl·d reli po.$:rol~riell1'u o~:fro I()~:;di~~ f,oi<us), ol~i bi QIUJ n~ fQ'lo. -1'l,cpil'lU' b~kl fH:!\O,nm !ike'llJIii!i~f folbJ$~.

Osi iiiII ngvedGiI1 [11 cbje,k.livt], pO-Sf ole jo~, obie k;livi;r.a ,~d'er~o kOllleir.e, ~~ ~!k~$I'!~mke,I.lI~~rQ~Qm!d::i obio-klh,r.h:mfHmdi i ios mnogo dirlJ.lgli,liI, IIIC liJIoleil'1l\II!Iulh SlPec~lal~nlif'i; Syr.hamCi.

PR,O'TUREFLEKS'NII SII .. OIll sluzi 1lQ .!CJls'tihl ,,0. IUpgdl!o!El' svie'lla ito. riO, pred'nlju. b~,~u ,oblekliva d!oI'OI:;i:i 5-'0 s.lralflfl [ 11i!JI gh:lI'kiRl paw5inC!lll'ia s'lva. M r,{!flek:se, od kroiih ~i! :s!uka ;;:a!illuti i ,giu'bi b:riljanCI!. Taj I~e pga¥kc:s,ti 'slai Ita po-v.riini Ie-co, dobivc i~JP(!riv:aniem !J VilkUiJ'IIJ i IiItlinosom oes:lll:ii:l mlCilSlllll1ldieVQg ifhJoddia, 0 ~liImill'd I !!Iy.[J,fl!J)o..-i d'!IJ i niiim'l .sll~'~nila ~~C1f~, P'1,OIvJ ~I,c"i 'IIIClI ~bielJ.,;ti""l!! 1lE1'$pree'ava Ir!llf~er.::~ poi:pulfno... liz $l,I'ije'. 'fh rumg$; z('!diriava ,oko 25 pCO~hCl, 'el I.I·I. ~\C1rnnliii do 5iJ,poslt)c. Za polpu-

60

no sp.refavon.je Irl!l~II~~tl plov.j doj hoi morco bil'i 'Iolliko gust, dClI pi· djlllo, .... ee pOptlt p1avo9 fii'llra.

Olbjeklivi :5 plavim, .dQI~m PQ~;l.aiiU lo'l,jl<;o, !i""l,e-tl-O~l'Ig uoii Ik·oilko ilZI!'IOSie Quilici ad :refUe·k,so k~d j:l!Oyog doja nil' 'bi if1lLrlBL NfilirnB, gubit,ok no :sv¢JlkQj glo""Qj IP!ohi Ieee u ,do,nl(;-Qi'u '5(1 ZfClk'Onl iZ!losi eke ,5 po.s;lo, .ho za obiektl\/',!!J :!:Q6 QI~ S ~eLa i dvosll"oko to'iko p'lo!hQ' moze bili 1'fl1li0S]O,. Koliko Ice l'I!i1ki obickliv po~lal.i ~vrellky.sfl(liQli g,viisi '0 gU$~oei lI1'OI'!OSCI pllavog s~ojC'lJ.. ilia·klfi ... iie'l1o.s~i pnHil'lj0 Ieee, ~~irii'li .:l,g~I:i!iiI(j9 o!kvqrei okQ ,o,biek~l""'t!t aubini u kiO,j,()j je. lUI I.ubusu 'u·gw!:lIdelllolhi.d:li,';I', k.ao i i\afhill~ s;"'I~!l(l kQ!je SIbI, $tr'Ciie; (l.Ppi;;II::I~1 111.1;1 pre.a!li'l,l ~<ec:u obielld,i",a, '0 ~ClmU De' mO~omo .,.QdHi mc,unc:m j,a;r' SlfI Z1I lakYl!!lpr,~nbJ,l'i,e po,brinula lvor,nica i u .. e'lgih u oib<i:ir pril!ikorn oz:..l'Iuc(l;Y(lrnjo s:vjalilo!Sili: jOC!llle

obie-kti¥C!I_ . .

PltlIYj $~oill1lg o.bjeJ(lh.il.! WZ(l1!I i,e i Zli sllili'l'l(iil;je; !I!;E fil!i'iilul,I ibojamC! j.Il'F spre,CCliVQll'ljflm IrI!!:i%BhiJI dika PC$tcj'e .bri:lj(ln~,nijCII, CIl COi'B pOlShilju oistije, Dobra i,e de ;i objektiv Ui p'Qve~(J, v ,an[,e illla plCliVi, sle], ell mil nOilQ'.; IDOra b'ili s 'jedne' i dwug:e. ~1J"(lFtIl ior I'IIllfll!!!ksi !'III le~e gbie'ldiyCl ill!!' dQ. ICiJ~E! $I,1I11Q Qd :ib:.mdte 'v,ee: i odozdlo, ad b'leJine, fOfg-p,lJlPirg.

!

'O:llNAikE iliA ,OB:.!IIEKiI'illYIJ ugrn",irofHl Sill IJ~ 'V>Ciiilr:sk~ ~IH I~iiujtr¢l~;r~ij riub, ~:IIednie: 1I~~E!. lil!J ~e !liIi!:l'I,ezi ~ ime abjeik'ti""'~, !fiG! priliilj'IM' T'~15Slll" •. Elmor, Eki'l:lf il\d., llo t'tli - !too< ;!;nQilo; rC'-5poru.na"'t!Jlig ii l<"'OIlite~e - '0'2in,Celmo IIlCi svekem ,o'bje,klh'!JI, m!'irn IIIO;:ir v tY{Hl'!ioe koiCl' ~9Q [e rZ)1aciila, ko:n,' lirolni ibroj pod kOjimle yoden III lvor:nid. ,Olinll!.:g .wietlo~ne ~Cl,fine, nO! primier F: 1:2, 'F 1:3.5 i dicfrlo., a edmeh p'O'kI'Cij ic;lgtIJ ~~ i 'Q;:IIlI(J~]a iClri5ne' duiinc, IHI priliilijer 5 em iH 50' mm.O drYg!im O·2!ntlkCllliJl - ~,g l;QSIi-O!l, ek'l!po.z.icijllJl, o~lrinli IIJ duilinl.l'i :sinllf!!Nj)of Zc:ii bJj'~sk'llilic(! - bil It,!) ios govora.

Zc zc:5tilu Ile~cr slliizi Zllkk!'PIJc;, Pos-c:bFli obiekti ... i ~pre!l'1c(llju se tU zc;tlln'U' ko.i.!rll]tu I<uidll.l. ~ 100 oji ,o:b~el{l~vd IJ l!u'lijllJ ad j:I~gsH~ne' li1IotE!rij,e,

OK'\Ii~RI OK.a O;ElJlil~,TIVA :!ill.j n'Oi:o!l;ii I,e,,~g. l:f1~I~"l'Ia ii un;:,ooi~ Ol:{ll FlO' mioolMlie o~JoektiWi pr; I il\Q,iii'I l!iaiii!i~·~'ltm~Q' Qs:lr'! n,e., QdI'lQ:;11ltO udill,Uiel1<i<sti. l!I'llulb'v!i'!mlQ Ileee stoie rm ~aclllo IProl'la,~unDllQml mjeslU i r(lz~jiji;okiJ. 0\1-

die 51!! r.(lozli;k~ju: -

'.' I'IOrm.Cllllni i.zibQb!il'li Q'kvnr ji'lCi n:prodl.lkci'Q,nim j Cif,~lii(!'rsll:.im il:cm • romG:ll;

'.' ILPiiUl;!IllMi okvi.- r.Bl .:;loiilVlin 1i::'cmerQPI(l1 veie!:J fOl'mCl;1J Imnllruiranim '10111:,0 cia Qbj.ekli~ ne srnel'o f',ri l'!o;5elljlJ kgml:re .. Ta!.;;a"" 'oh<lr lJJo~e Ibiti i s :tiPU:EOlS'tiIif1": ZlCI!ll"ln.j,!im, do $B ollieklill mQz~ polagi)lii·O, IlPollut IPI,I:.:a) iz¥klcili i uvla,citi !;H:HI' se namjdla o~lriftCl.,

'O\Ib~IlI~J~ .. Ill' ~ubll!5;1.1 ~rn~il.l kmnei'le :mglog fcorrmgm ma koiilma se mogllil ltillir.enj',r.di Clbiektivi. Ovi .SiU 'l'-u,!b,uSt iZl'od'e'Mlc od l"ogOilflih iTu!!~QlI;Ii:I. U 1fI1'!-

rnlli i'~ pU2:m:fi iillll'!llftoni:;O;o Iic1mjesh:mj;e oslrine i lrdolje,fl'Osfi i prs:lo·n Z()J regu.limll1je Zg>~IQnl;l'Kj s""im [pol'r:ebnim oZliIokamgl. Neki i:maj,u' i ~(l5IOh n.c od~'kQk" koj,i ie prokl'lCCl'l'l ZlJ iedl!looke :ut:CillnEi klil.M(lre, jer liZ p·uni etvor vidiimo lIiIoliv IiiltlJj:illll. '1)1 pritisk10rn no okid(lf z'ClslOII 5 koci na n(llil1ie~te!1u br<!lfl ku,

Ob:ioktiy u Zlah!'"rr~lC:u nQIII;I;;:i ~e u m~Q911ffi k'>lmerCH'Il11l .!i 'C'IIrsl,Q, Llg~CI" d,enim ,ob Iektlv,o,i'Il.

fL:nV.AIfi04:JE OIlJE:KlIVA. Tom najvClir'lijem i Iflcj5,kiUl!l'lrrem Gl1:clu komenl' tlf'ebOi PQklQlill~i po~ebno pCl~Ii'i,i,v, GkdK'O p-.oJ!i'r(lne, r.eof;e osietlji .... e ,s'LiI n(l ¢9'rebotine,. (jllish prs.ijlll; 110 masrlot;e,. Ilutine i I\::h~lil1e. Odl obl,li1JJ<livClJoceku1iemobilllru ::>lik,u., >IJ on ·C:e [e dali sarno' ako :51,i iiIliu le~e ci$;le" No liIecisto!!i 1ka1!1 !;(!. skllPilg 1'10 povrilll'!j ··ieca svjello se lomi i (jilrillg !lie moze biti M",r.fll!lIil.

S ,obieklivom momma poslupoti pail,jiiv,Q,. Iilrlll-inu s IIjego 'Ireba dd,claH'! me!kQI1Qrn I~etkic:orn, CD I,e:~e bris(di semo mekClnom iOllo:nom l::rlPi. ,com kiOj,LCilI 1,£1 bH:11:! m!'!(lgo pld,a i$prbm]~ jlO 'II njol lIIe'ma I",rdil; nili. Z!!:I11!.I s .... rhu mom 110m ,po~l!uzili ,cig!lr~I!i'tlii pOip,rr m .$p-ecijgjllil 'Popfl'" ~ brrsal1l:je 'na,o!:':dl(!l, koiu ~e moz;.fI l1Iobor v i'li Il)I (lpIJ'~kiifil i(;,tlI,d'rl1ttlrn<J. 'fi'.o~ S}j3'Oi1l1 :poi:lllj!.l twe!bg ~okloniti o<blekHt;rima ~ pl~a,vj'm ,slo:j(l1ii'l P fiCl§toto~i de hJj $Ioi M izg;reb~ii'lQ.

QIPTICKA SV'OJS.JVA OU~IK.TIV.A. Oblliiktirvie ,opiiicid jn.~'rf1ument; Ono skl 0 I1j,e'lIlu io,s rnora!fJlO ~Dli s,llicb:2QIIO i'~ til (lV'iiI Ifi iijEiS(lva glov.no ~voisl'\ln.

I.' itJiriiiiiQ dllf:il'ill;l' S Vil&1ilrtl poUj'em objek'livol, '.' sviet'o~nCl jeltcim;~ s ft!'I,jjI'riYl'iiiill O~I' v orQm,

.' o:sltrina IcneZc:J1 $ ofllil'loiITi iI dljll,'jnll.

O:;tl'!a~e f,lrrvih d-~ijlll ~~isl"tl;,;~ iJgiF,I;1, v irc!o!lie :S'lP n[] pr~diill£liill ob'lru, ~, trecEi. t~. orildr!i.i !Cfle~;:IUI'Ia'romno' prcvjell'il'i, s!;I!mi_ f'cdinno ~Ildom.

%a ri~nlill dlliilna ie udaflan.e-:Si' ed ~rediilC! ob~eUi\l'CI1 ,do ~CI riSJfie ftl(;Ii:i9!, ,od!lQ$no 00 :ii:Q1~!IQnQl Ii ohie'klivu do O$~ro Q«!'Qlie $I;IO;~ nriil mul'nom $~C!kllI. Icc;)!:! ie f!ld!iiI'l1cijnolt PO'$~tI\llie'nC!1 l1aflE!i%mi~rIilO_ Ta~ka rlJeizmjefl'lo GZlno.i!cv-a 56' poloiencl'l'i Q$lmlcolli'l ~. a poti'l'Ijc noi(oo 200 ~alrj,s;l'IJilil dl.lzino objeJdiv(b. No primier, kod objlekliva od 5 em rweuzmjemo r;wcillie. m:dcol1 10 IlI'!te'iDna. kod o:bieklivG od 7.5 em ifIl;1kOil 15 :rne,I(I,g !I>d_ Iqestvfe,o IlIdolisno!4i u me'!ri!1lltl k;Qje ie vg1r'i],VirOnilil ito objC!kiiYII po'ka:!uie noil:,OfIJ kolil!~ me~Of(l poti,n,i~ :!:,o,nt;l Ji~i.Z!m,1I}rll!o.

,2:mi:!illlU! dufin'i:l ocz'f'I,·aOavl;l se mQlim. $lovom ... f ... , 'K,od ob~ekHva k:r(lci&l -j)al'r~if)Jih duzina QZJlIl~'iI\'O S~ II m'ilimC'~rima, a k,r:JC '\l\ecih iii I~eliltimeIrimel, O~ie'klti.,. .~.Q'~n:nkom f 5JlJ1 milimei1:!1'1!J ziaprovo !il'iO~~ imQl'fi .413

m 52 mil'imelf\aj,el' ie loliko, dopiJis:lena lal,erDlllIo,ja. K!)d: sill u Ivornic:i IprOflOQIIi d~o. po ;ii:~I'1i~lIoi d~ii"i, 'tacno jednakoi.'llo:bl(!kHyiCi, oliise i2;dvciOlju :2C1 $t~mO<$,koP$k.e ~vrhe. 9d~e. obo obtekl'ir ... ,~ IftQ.rdjlu imal'i pol'plJnojednolm!ar15rue dl!JziM_ imllstof(O!Qri. kQd kaiih se zeriinQ d'u;!;il1(,l l[nO:l:e mijenioil poml'cClnjcrn sradnje-g siste'!lfiO" III ob,1eldivllI, irnciu oznOI~l! l1ojikD"o6i! ij "cidu~e l!ari~~ne' .d1J~jn,e<_

S isllCg Inlij.a,.$'tc ,Olobit i!emo I'l!likli ohickl IJ Il'Iimku.:

I. mal1l~ i olio sni m!:!! mo o:b~ektly(j,m :i k'r¢lb~mi,ar~~llu:lm, dJ;J.f:inom, 101 '. Vtltj olio 'Sla ,snhmClmo Qbiekllivom s dU21ol!l1 ,~C!dim;!<m duf~J1om.

Oznake norlll1al1i11h ·d'u(zina I1Il;sul no milirneh:mr tccl'1Ie, 'v,elf: Sill .~ta.mj,!:!!lr~ dizir·clln e lI'Ia:

~8, l!i, ~. ~', 'Is.·B!J i 5101 mfll !Wetl m!llll'IIb !If'llig~!"'''' [ Ig,~ 11~,~. 15, la, 21 1 vll. em 1,",,11 v~i~b ,ob.jpli!t'l ... a.

• Na:rmcrll'lu ,~t1I'BilIli du,~iliilLl dma~iJ objeiltil,r'iliooiurnEil Ie fiP'i'i~Oi1li duzilllo jed.rudm (HjotlcmaJi f~r1m.!J~gJ liIeg~I[¥o !k(litI o~fr'o isi::rr'hl ... .c lJjo j'iUbOi;'d'i'tl,{I •. U dtl;llnC!j~i~!T! k~lTIefC!ma postoj;e obie1k.ti'lli .s: o'l!'im ~.('I~~·~ilI~ml du!iillomo'::

163

rem"", ~x:14i -M,,3t, ~_rsici& 6l.o!:,& ,i ? ,.x12
!:Iit,egMalll' l!-~ 43 15 8$ '~08 1~ i'm];;'I1
i'ar~;['i!DI 1111;1;1111' .,0 50 :r,S' ss: 10$ U~ ~1't!1 IKGmeH~ 5'1:iI ~vnt<o ugl",~dellim abiek'IivQI1iI ,_ ka;o silO ie ~h,!I~~j ;s, 'V,etinom, .kot;ume\r~ m~J.09 flOrifl'llDl'h:ll _, hMCljU cbj!!!k,tive' h'O:i,iliiflll! lie '2tmj'ii~na du.\;ililo molo kr.oCQ hli i'I'I:i1i'I,o til!JZGI od dija:gon,(liotl 1lI(l'SiiJl'i:v,CII, tto ovisi (I ~\lcditeti olbiek~ivQ i Q kQmt.fuikcilji ~Qme. kt!lme.re.

ZOlnormalan !'lad fol'Q·omclle,ru Oe: hili dOVQljoil obie'l!tiv' kojoi' il! ugrcld'en u !komer!_. leI" 0:11" koo, narmoh:,", objeklh', pjed~l(lvlio )I,zlatnu sredinuDJ. Med"u~ilJ1!l. Qko ne1ko leli bili opvcrnHeli ita rc:znclehrm:ku $ili:rn,tJojQ, mQf\I;I im~l~i kameru, Intil :kojoj !lie ob.,ell-If";i m0911i iiillj<enjg,li, I[j \iz Inil! i nelolilco ,o'bj,!:!Ul ... o S i'o:Z.Flim :iOi'l51li iil'i dUj!:IIiICI,il'iCI,

'. KrOCIII zalrHnu duii!TU ed dijago;n,aJe !'JegatlvQ ijmtl~'UI 5il"okQkutni obkekt~ v ii. Olil! su kg;"~lnliI'\IJJili ~ako dlQ c:l:lri!n trtewii'i' :pO"'f~Vlliufor" mat ne,gaiti.,.~ kOjO:nHi ie dijc9,o:ncrJa ,::tQ Sri) 01,0, 100, pos:lo, "'(lOO odl njq'ho·""" fDlrih~i'lia dlll:liiili(:,

.'I)""fu iQri'.ilnul duilnu - Z('I :m;;:;liku Old 1f'Jrn!vlh ~ele,o,biekH'f(l - dQI 6e lIIor,mor11n.i obj!!;kHv PO$~o""~ien IJ 'tubus ili 1.1' k(lIlliie:ri,! .5, izvl'o!~Xl:m. '" ko,je:m ie slu~[ljul formal' ~Ii,~t::l IIZQ't kno iZE'S'Z iz ve&:g polio oiSlre $Iilke koie inace tel objekliv rnoite i5lcl'"fcrfili oill'o.

IUdaliQ,1I0d~!llki;! iii! ~oz;d[]iIFl1'tlI i~meii"!J obj'ekIT""g i osllro o,none 5,~ike !HI momern s'tok:lu iloi 'filmu ko:cl' fee Ildcllj91lQ:51' lflIomjeslen.tJj ne Ifleizmjerno. Namieslimo I:i udOlljenoid 11(1 Obj9kti~1! na :5, 3, Hi '1 Im'l?iar. v;~e' Ine {lIO'r.ocrimo 0, i:,arliliull d'ui!iln,n, 'I1ec 0 I!IdlOllje,[l,M'ri 'dike. iillr ~mo ,o,ble~

ktiv mcnjB lll vlse vdrIJljitpod _lfl'lmcr p;1Q i~ s(],ca IrCl;zd~l~ifl_~ iJie~.o ~d olfle' koju iWr;JIlfIO' kad je- obiekti .... PQsl,ovl,C'n ileJ nEH:ZJITILefil1;CI. Ovo Ie' ~Girlo ;z;flcli .illlog i;o'ga ito, ek!Opozidjo oiS~cle jedrmk'(l. Z:'il s'Io'e obielde: kolT nisu obiek'iY~ Ibli~' 90' 2.~ rli',egovl'" ~C1ri:l1l1ih dUll!~Cl; ':ide'n.~ 'Ii ,g'IJieklu blize, IJ~Cdlefio:~t. ad obleld~'1a de ~dlfl!ll ~.oro.bltl 'd.~:I:~. S\!1~do Eilill !:Illizi pl1lf. sMm rn~ mrnYllJo$llI;l~e i'irClrsto ~lCImmllCl 11e!' ~.~.I~IIQ opaca 8, k .... o clli'cdom IiIda!l'j,ermst~~. obiek~iv llIoslQje ,!!,II'IeHo.5I'!o !llllb!~II. p-tii 'illLi$p,Q' ~~ciij,CI mora bi:Jii l'Joe~c di!.l!:,[j,. a '~'@me !koHko ce ~k$pM'idia bijfl clJuiQ ~o¥ori Sire '1,.10 p¢gl(rvlj!J Q tel'lll1,Lcis,l'Iam"'llIigl bli",ih lilrtl:dmetCl"

U(!I",IXa;i'I!ul' l:IiredJr!leh~1 je- rti:::!,dc;ll~iina cd o!bj~~ti~vo 'C? g.~.i!!!!dcl ,k.~i,:i ,5F1imemo, To udilJlienos:I' mofomo tCCIJIO t)cll'1e<dll~1 ! nQl!1li~~~'!I! IIlI oble~~I"'u,. birl:oda slik'U' 9'I~dCl.rno iii tmiilu, !flOI mU~l:Iom5;IQrdu. Iii l6: o~redUI,emO pomoc:u doiiinomjmCl. 12i;~ ud~lliijrno,5ti sl~~e ! IlIdfllre:,o~I!. 1:lJ';:=~~et.al ~c. 911.1 see i:zvest,i m;;me tQ~()i'lS,k!c; opeH!.'::II~ , k?,~b'?(ljC:~le. ,,;klOl'!:!i .... I"s:I':" t~hiilrlQir mOfC! ':;1I(lti .• IPoslol,e. IflO prftlmlor',. obl,ekl'l ZOI filii, ~n'II~Q"le' l'Iemamo dovoljlilo pl'OlSt{lfa'l 'I;li 1 lak",i obiek~i ~.,?a;rn~ SQ. ne 'Tocie,mo 'piibg'i.",Hi. U kd:lI'im ~"U:~I1;II~e ... ~ma mQiemo un,c;pi'lj,sd !:z:r,aiClIIll;D'tr kOICi,m ,~emo iori~m~m cliiJZJiltO,m obiel;:tivCl fell obj(!kl zi1lh\roti~i!Q~;a~iO' ",,~!j'" eli:! pOPII.I.n.~g\lQ ,mtly forrnaf negt:!.ti",~: FiCi .cern!:) p;r,emg toml!J !!1p01irilebfrll pri'k'IUldnll :ll':Irii~'u d'u~lmJ o bVi!!kl'I''II'rJI.

Veli>Eim.l 15lll:ce, koia ~ bm o!;rl'~flcQI InDl Irtrlig,Cl~ivu mOlZelrm:> p,roroOut'icllli pr'(ll'i'lti f(lri~:noi ~ozi~i objekti'oi'o,. Ako .. 2:n(l!l1~ IiJd'l;dleJ'iosl od ~~me do pm<!fI1e.~1[l1 :5mmC!!llo., ond~ lu IJidllll;e'fIQ5;t le,dnoSluYIiiO I"Ci:z:d'lcll~mQ 5(j] 1:a r lsf1om duzinom, pili dobijemo velii;irrl.l 109 pretime'Ol u negol'J,vu,

INC! p'rim~ef: kCirnel"Qm f ... rmolo 6 x 6 IS ob'iek~!vt;>1m) 7:5i i'!iIlIii'i .sflimo-mo z'Sl"adu 'ko'ja ie v!:sQ·kg '0 ma'lolrll, '0. lJ.Qaljelntl Qdl 'kqmers' 15 mc,larQ. Kom(CI 6e Z{lfCl,d'IJ bi,li, 'll n,~g,ativlI~

'1.5 m = 1500 em ;'1;1:5.000 mm ~ 75 ~ :200

Zglrald;a v~sok,o, 10 me,igl't] bil' ,~j}, dekle, '200' PII~tl r!1onttll, 0 ,to .mo~i dotl til' u negtllivu bit, viw'kl)l SO Im,rn. Iii: lIdkd~el'llo.sfi podilelienor $01 iQr1:~I1I(i.n'l d,u:liI'lOM da,1e bmi Ili~eQMo:9 :s:m~;lllfli~ni'l:I.

'\1'oII!)I'<\IO IPQUE OBlEK,nVA ie: p.Qvt~:in:CI !FlO, 1II11'I'iTlom sl'Qld'ul li:oiu ]t:auZli. m~ ~~vilieti'i~~ IPl'\o<-~h:lr "'Qd ie' Iid(]ljlll'losi' pos:fc""Hem:l, na n~i'l!ln~i:er~o,. VicllilQo lPo1je ~jn,i fa~vich'li i:crlJ>g olicir1U'gao lI':,ato 5110' sill ,I'ele' iii obIQ~h~'I!I o'kruQlle. U nje'l!IiIu Ie :dika iii sre'dini5vijetla i o~lfla. 'Ill Ull: nilbO\lli!!5i11dello, 1 ,oUrine viS-!i:' i'l! m~'ni,e op'llIdajlJl, i o ovi,s;! 0 kVIJ,llirl'G!ii i r.llIJplnVIl korcekci· I'e dbijekliv"U. Sfovimo Ii mill'l~ ,o<b~.'~kli v ilia ve~i~LI k~Dm~~!. vj'~iel 6;'mo I'IC Ini'um'om staoklll vidl1lo poolje, 'tl IJ nj£tmu polne o~trre !ihks, [,2:. kOlc9(l lIIl:imt!mQ '~o'rma .. ! slike,

IPlO~:tli'l ,aish'e '~:llike je' Q~t~(Ji Q!:i'lailit ,cl 10 sliike. 'll Qi dt,©J5~,i h e~ biJlii '\ile61 C}iko ;;:(l'5~OIl1l ~ Ql:ii;a,kl;'yllO :!:'iUi nji:rn,c,,, S ... i tlibjeJdi,\!,j s: ~~cl n ckom :zgrl~I1i()'n1I

6S

cl'u'~inO:IiIiI ne,ee do~'1 je,;;iInako ... -elikg, pe lie o~!re~like', Slltldlr'elzval'ov ?b,i~kl:I''' zg pOJ"!re,l-e ilil1Q dugu ,z.ariiinu ddintU" Ell pollie Q]he, 51 Ike fl'l'!J1 Ie' rnele, I,Qko d~I, ~e ZfJ 1iI~9i!:1~i\l,' 6.5~ mora tUpo~rij'!l,bini obleklu1I od 210m zor',line' d"Z:in~ d~ bl $lIIlmka billa Q~!fO iKTtan.a i lim r'l.lbovimo. Isli iii! ~Iu&!i i s MOflOkl o!bji!lktivom.

(4)lmJ ~'o~igliml'li ,i)bje,lkliv~ dai'u' polia oilf'!~ slih ~oiemu ie di'ja-

g0Il1'!lIIi>c1 lecm:aka r1iumclliiol :!1:Qllfiinoj duzinL _

~,iFo-~oku'tnn.;obiiil,k1i\li cltlIl'~ m~og,o V"6,!,:,tj p"olie Os!n,! .slike od s¥Oj,e <:?n:me ~ul~lIIe, OJ SnrtDll'l,W{llrillem zaslollo polis oi!r,e slike se iol \l'1~ prOlSdfUle.

FOll'm~I' [Ulg:Ii:II'liVflIl uzimnss i:;: [plJljg eslre sli~. ~l!Idll!J,i dla FIe provim~ OkIT\l9~e- 'lin TI~~~e. nz: upol'rulbljivo91 po,l:io Q'~tre $11'keodll'ie~U!ju :5e,form-ati IJ kvo,drgnll' !I! pac-etvorill_" pOiilriili' ili \l'i~li1j. Aka 'fOti'i'l!(iJ'IOiiii %olil .... ,g'limo ~ nc,o',~I~o rulrH1.g, podnuEje, u sglmci re u~IDovi bil'n~IClbiiC' i:wriiell:ie'lili I ";e1os.tlfl. i,o ,SI!! 'n:Q~e d09;,!d'iil r ~a t'ehr!lckim sf!hnkof1i1l:l· ked ohja'k:ljv ~n sllll~~nl~ !loQ~19iulmo ,h spushmo. 0. own; .lie go .... eri II poglCllvllju

o 'fei1rm:! Simmol'llCl. -

SV,lEU'QI$NA ,~A!!INA QI~n(lO(lVOI SIj! nO! ¢'bl~rcli .... i!'!fi:[j) Vl!li!d,m '$~Q"'Orrq ,Ft:, OJ :!:IIII:ICi l:;oli~,nJu ~~;,;ie'Uc~li k,ojc dobodn,o pi'O,I,(I:!!i k:m:t ~,lm gtl,1or obieidiy(!', s....;jei!losnCl itll~jlllC] [e to veoo 110 jl::! '''''rli~i oh"or II obieldil,i'u kl'Oz .koip mele lprdltl,l:;fi sv~eilo,

66

Sviel'IO-Sf1Yl iQ,~jllu' i;ini fli''Omi:er iec,e' uQ,cln.olsu premo llnri?lnoj ~uzillli. iii' koliko pU'la oIV(irohj;elktiv>Ci ide u :lori$nu ~h.J:zin'lJl. Ako. ,iii" ptrim1er. OI'vOI" ;zusliono iz;lIIosi :3 em. a iorislltl duiilliIJ obi!cll:.llVQ 15 (:M, :z:nc:ch 15 :::3 = 5" pal ilD!::!'IillO f 1 : 5 •• [er II :igi'li~SIlIJl dLlzi flU ,00IVOf II oibje,k1h,ul ideS plJlltl. s,t'O ie, dakle, brOl Ka rrm,anli,c •. s"'de'llo~n.!l iCl61lf'lc objektivQ j, \lee,a .. l'tilk.va m:e:unij~a v riie~i SCfmo zo iecllr1l1 l(JbJ. Ui objektiv t!:!oii se sClJ5toji od l,Ii!le leO:! 'ImIH! itD~ cdbili !l1~bi~kJekoir n{llsllC!iu, usl ijed refle'KSit! i (:Ip'sol1P.;;ii~ dg $!! dobije re;;:ultr;lr! :!o O:i!irl(!~1J $''''iEltIQ$~!Cl iac1(:Ie.

$\iie~'lo sto' IiJpo,g1iJl ~, pn::drniu le.(:i;.I - koia ire Qbil;;ll!~ \,\tl;(':(:1 od sh(1~flie _, daie' obitekliv!LI flf:ekli",ni ch,or, c, promi;er rl;.l!pk~ .:!':C'1.S:I;e'nc' be:;:, koj'LI s .... ietlo Mo!!e, p,roci dilllje i'eolll~ o~vor. S.",jetlo koic je prQ~IO I\:,roz o~ie· IkJiv b :palo f'I~mm i~ re'lCitillllO ier ie noJ putu kroz ,glitJjelkFv oslabilo ~boil ae'bli;ll1e i obojenoolt stckl,QI i r(!filieJ~s:a R'I,edu le&:t:mc. No prrimi;er, u predllj'u le~u IIJlozi ~OO J)O$tiCi $v],e:lla. !l! rig f:j!m pad!a, semo SO postle. 1'1' mo!ao i: mc'!*. 1P!",emtJI ",Cl,me, ~vje!1o!Sn(l jafin.a .obj',eklifY(l ipl1oi::dazi i2 I" zultahtl koji cl(lj~ "di'l()s: izmedu IOl"ilin dll:iiQe' i rel:cilivllC 'iacille ~I,i'ietlg" O~Qmu mi lie mcrome 'Y'odHi brigl!l. i""~ r>u pri slovljQnj'!,)1 o:znai!o In(if obij,ekl'iv,e ' .... e~ ul'Vornicii odbiiel1Qs-vi glJbici koii Ilosluju, pri pr,oIOir.u_ s¥ijella krq.:obi'9~li:v. il'Q Se !ilQI dctrijim_ tipo",j!mr;!l obiek'ldV(J niie redilc,

Obif,f'iO ~!JfflO sklenl do od o!bjeldivlJ Ifj'otimo de 'bude 5V[i~ll!gsno, Blo, iOi!.i. .Mel.'iulim. ~ov(l&:rnlem s;"'Iet'IQ'~IiIQ jocim.'l osl!!'IJ'lQ erie-fa postoi,e, 1'i1e1KCmijo. kQiO l'Io Ii, .. ~Iu&!ii :5 o!biekli'lom F Hl.9. B\!I;~Il!.!6i Oil S'll '9,5 P-Olsto ~'l'ih ~Ilimak¢l noprtlvi uz zaslcn 5,,6 iii 8.,2)r;!IfQfri;H!lliTIiiiih!lM [e d'Ovo~inco Clk<:l' imlQl kC,!TI'H!"iY $ o:bie'k~i"'QJ1lI F 1 :,3.5. V'eCi cd"'~t~ objo'k,ld'ii'tl" odnQ$Jlio v~6;o ~viel:losne' ~{!6Ifle, ~[jmii811l~elle, 1511 p~e'b!1l11'P!1 zCf,cacima,. rna prilm,~~r s,T1,hmCilfilju pod F1epQ .... o~i!iim I!wie~~o$f!lim oik()!n,Q·sl'umllll, :z:a spo!ihke, S1f'1irnke' i siitl'lo,

!ih",!! ,NoYil

4.5 ~;li

,3l.~ {t} U

lid, ii"'~.

,1'1, ,1= 1"

T'e ':$'1.1' IbroJi'kG: IJgr'a.vilrc ne II@ ,obl,ekH<'o'1J ~lliieclu' :!.a$l~ol'lc"

onRllNA U lilUlBU:>lU. Uteliinickoj fO'iQgrQlfiji slika, III prQvillI. mora bil,j od Qpreilo clIO po~diJ1e l-E!Jd'no~,o iO$kC!, S p'!J'i'lim 03Yomm objl!!kHi. 'r;'Q ro oernQ ,"ostiti ~nil'ilO 'Ol1!I:do kClc ~liIil)ilgmo di:ili~ii'lu, 01 IiIB i ~l!IdCl kCIcl' II i~li fu:!; 'u'snim,k'bl ::!>Qhvl;l'~ii)lmo dbjek:!e !.II bH~ilnr i d!oii,illli. Zr'!llklG' ,s ..... II'))IJJo,:di k,oid:ls~ odroiClWjU (lid Q,b;jekla II bli:::ili!i [orne ~.o' ,!.i obTe.r.:.il1,!1!J jo ~e od enih koi~ dQ!g;il;'e la dClljille.

Nomie,gtimo Ii fig !i'1JU~I'1!OIll1l sl'akl,i.i' o$trin!.l lrIor.QCku dl!Jliji!le', o:pre-d'c' ~ birlli l1e,olStm, a CIGOI O$lf"nU'IIICllmie~I'iIfiQ lilt;! hJc'klJ b'lizine, d(lljino Ce hili n,eQ~IT'IJ. Momma. dokle, Ildto u~i,nlil;i d[] bi :soiml<ia b:ilo uopredu i po:!:odini jed!n,ako ollh~, 1,1. do, 'rake sviel'IQ~ii kQ'i~ ullQze IiJ obiektiv re,g!.llkClmO_ ~o:ko do se rnjillO'Vi smjerovi' - i:z dailjirne' i ilz blliz:iFlI! _ s,paioiu Iuiednoi f~i'i:~noi Itlcici, Oc!no'SIiIQ 'Cit! IHI! 'filmlJi bucl.lJ Zc:JIlredno i lakJO IJfiQl~ ~1ir.!II odl opred'a do p'o~tld;lilE! ~edfl(!jko oil,rom. To se po,sti:Zie ilia dl'i'IJ n{lC;irn:a:

~~ I'IClmjestr;:!fliem o~lrill~ ([jditll~E!'I'IoSli~ 1110 MipOl<'OliiilUilJ toeku. ~ollJl n.a,.rlr'o'armo, ~CI ckQn'I PQ5;~avlilll'li;l: ilJdkrl'lte<I'DOSli. T

b) sm,t\llitU'iI'r:.miem :l:oSlI·OUlOI is~.I,iufifTI1Qo fUlbJu~ :.!I'tiike.. ~oie ~e, liZ 'tiMji rub le,cei(l~~ IQilnlO!', ~,QkQ b'i "'o''CIZ1I'oke - i2; blizins i i~ clllillPne' - prdo. ;tile, Imll;! ob~i!!JkT;v ito [pC'!'(l,lell'li'jtl.

SmQlnijvani~m <Z_Qslol!)c;] oirlrll'itl i,n dubifl'!J pOi8~I!!ip.e;IiQ' ~e' IPoveoovo, ii '0: prema. dal;jini Q1!pnlike' i!!1ii 2'{3, opre.ma opre,il'u ::i:c, 113. Olollnu, S1e opsJl'lIIije 'sovorir U pogl!;wiljll 0 ",eiln'j,ci slllimgnja ileihnici b~ih zahvola. Hi! :poiOM 'Q~frine iii ,cikrCl:nJi:I iilior'tI:mo, znClli. jos i Q¥O~

'. St¢ ire obie~tiv £vjello,I'IO jllC'i,. 'i- ito ire olver ,:z.'Cislmiia '11 ,n'iemu ''-''e'':i, oilrjnol u dub!r,,:! ie 1iIl(l nja,

• ~~o iel ,it<:!~I~" ,Ij obi~kli""i!.I m<:lni,i, c>strin a !J dubifiU roE!! 'lJ'ti601, [j,;: LrYttoll d~ ud~ I [eflQsl nClmjesi'imo i'lQ po,,"olirn 1.I~C1cku l;!,dali(l~IDlSi'i.

• Sio ie: 1arilnCl du!ill!(! objekliv'O 'Veto, os!.rilltl 'u' dubilltl ii! fiilCllllja, , ob-rcino: 110 Ie zari:!ln(j ~1,!I~'na kra,':CI, osl~i'na u dl,lbifllJ je !.II!:OO.

Kod: iilGkil1 i(ino·kamerg z.u film ad e mm nole,z.i se fiks·F,ok:",~ objelc,jv. Nell IIIjimc - :zbo'9 kroth ·icrf;IHl .eiu,!il'l'Gi - l1Iii;j'e pr:1ln::bno Il\omi'esigti iJdalienosf. uer ire ~llika Old opreoa de dClliilllC, i'ndl1(!1~Q Q~lr(j.

IO~1!RU'\lA 1C;1R:'iiE!A ie, ~S;j'\cl"""nri llI"'i~il' ~o dobor p"!e91t;!'liv. .Poi,mm o~l,ril'le u 'fol·ografij.i :pri;~iQlO ie lil eirn5>CII'I. jclI' sll LJ \i'llti:rli !ile;g(!tilvc ne'li: T dii(lll,ov~ oslll'i. a anlSi II'I!!Qiilri. Obr~no te,zirmofiome do IJ1 i'leg:i3tivl,I b'Uide Qci1af'ho: 5"'aka ¥ltli5 no glc,vi b;)viil,klC :k!Oij;eg,g sme i>nimili i'li d!1ii' 'li,d'in:'ic;s,vaku ni'i 'rkivo 11(:1 I1j'e.gQl!{o,i ocl,j'ilIci. T'I:!iQr(!~$ki, Q~!rf!"lc:!J u nJego,li...u1 ill doib,,!;!, ondCl keldl u sliti' lle~;1lI ta;cku iz p'rirodiid'Qlbiiieifflo i II ,l!'IId kel,O, 'lait:;,I!1J'. P'{l:sliu~imQ se prillfli'Illiii'QJI1 oibukcnoQI ,zidc:l !'l01 iko[em 5;", ~rlfl~ i:zbo1!ille: i vdlJbi!1.e,. Odsilrn,ih j:!!bi)~;ii'Il, ed ~vC!lk,og ZI'TlCO p:i[:!:!$k"" !; ..... jello se oc!rOi!QvQ II bezbrai ~ijllilii 'tCi~ki(ll. ~Io, SQJ 'Ie' laQkq~!! ,iz,rlica ;pijes:k'i:Ii Jig mmu oern,ami' sii,[1ii~" ~Ii~i!l ce :bl'li o:UlriiQI. DOl se ito poS:tigi'liIl. U ~kdiu. rfu,ea lIIiz ~l:iik.'ll;ir(l; o1;!i,e~H"'~ film, ,rliJiz:",iiQIilIIe. PQv,eCnVQI ie, p'0VII"~li,n,Q' fl;)i'Q-pl<!j)im it,d:,

Ne~Qti';!'i Ir:nQlih fO~iT!ot!fi!:!, riiI~r1Jli'"" bifi :Uo o~lriji dili !:Ii ~e: s niilil slilkg mCl~loi!i! pOYe.Qcli no ~I(i ve61 fOn'J1lai. I.: islklils;lvQ ZI1Hlmo dCI l1;i111 ,d'Yg p<J($ve re1din IlIko oi.:lje,k.lli{(l 1'1,(1 CirlajUI jedlilcko o~lw'. To O'vi~i {l I'Ij i'ho"loj ~".fi,~crr;,llk(iii j [kor~kclj;p,osobi~'o .s:fcrnirn pQ.gte'SikgmQ, je,f se sreke -SlIIjc,rlodi' uz f\lbQllie Ieee!'" aka le.oe !lis" pow~ IO~M bru~ne,. dl'\ulo:6ij:e tome nc:go u sre,din!!J, !XI $Ei zboQ foga preko oUrinr: r,05priol\''(l I 11eoilri rrlCI'.

'f:I;!'bIUCIl (If',rine u ~;MJ;i!'lu izrnt-lJlulillil: :SU loko da '~e. no IPrrmjer, negativ ve:licjl'lill 6X6 bili 'Q;lar ako promic;r r¢l.~ip;n:ih kl'1U:go"'a !life veci od 1,]000 itIIrBl1c duz.lne obje~fivCl ~a 100j formal'. Nt!91crliv 24X36 5mI!Jln.ll se os~~i rm e kQ mill rrQ,~i,pii'i I.;rv19 JIIH,'e ve ci eel 1/1:5(!Q' i'lQii'irn,~~rn e ~mlsn'e d'J,i:il1ie1 ,obje,k-li'\l'fl, Kod f SD mm veliliim!l 'w~rpll'lOg kfugor iml;d' ~, IPn)I'l'I'!le'ir' ed 1[30 mnlim~I'fc(l.

K(jko dClkle' 011)1 :!;i!i pmngne bolja oSITi!lO erteze Illl! !'Iil'9oH"'IiI~'

'. $mQliliii'roI!'!I,e!D zG$loliI;Q ftC broi'kv Ko:10: se QQlazi II Sl'1edlini Ije:stvice. 2oslofla, Ni!Om:e' !l~ poS'lize' ,o;pi'imalna QslrinCl"

• lzborem s.Hno:UI'Hli'09' IlltiZieos~~IIi,i,yogll fiilmg, iloii pCl5~eduill 'IICCU m09lua,o,~' 1f~,~d\!'Ci'i,Cii,n,ic 5i~f1ih crllCil U ~a,~ki!!;O.

'.' SimQni I,,,,,(mien'! :reHeho ~viie'illJ u let,gllm!], i cl:i~IIOiii!!: s¥~e:tI:(l Iii l1'Iy'lrnom $loilU nra film'wi.

• O~lri,f'lGi cl'O'isl Q IIQ~i'Ii:1 n(l]miest,enoi II.t~Qli.~nc!:iii Pt~ sn~'l'rlj:llllju'" jI;,o!Pm o tome ie~Plo U kl;lIli1CfU U, W~I!J e,~!po:zidiie drigli mimo ili5ii1! elilg po~~kICl, " ifIi~i.~inu HlcZ.viiania i ~o~f1lekim ~gk;iorimil kojl"lmotil $(l !u·' sre,femc, I!J rod!!! n!;ll ill,1J1U do 9l0tovc: ili'ke.

R:Qsip'lroi IbuQI solidi kae Imjrsrilo -z:a l1eo:!ilrinu :;Iike, .. ~eJ ZfClke syj,eIIQ,sH kojo prolo;;;:e '-rOg t;!I'i;!di!1le i Ifubove l:e~a.!'Ie p",dtllU ~CI IPf\Ol'~zu kroz obicktiv Iilal 'Film 'Uiijecn,D" PIll~1I nOI silo Pl"I!jcIo ~:5ln~e. pro:lopq ne-

()I!itrililaier t.il neke ZflJkle neleee i:opn:d.. itj, neke _ IZ'~: ~11·m(l., . .

lal se IPQUaVOI l1laroEi'io op~.ZfiJ le:od objekutOi iii doi'l~n,. Ako alii! '!'IISU oitrn i ClIl::O 5'~ i:l?:[ubio kOl"llifOl5'f, :z;nok ie die i1egOillv nemg fkQnt\!t;f'I!I oill"inu. Obieik,l'i II daliiinn .k..ojl p'lll d'lIISIUI5~"'i'1i;;li"i;O ()~Iril :z:~I:C ih:l jl!.,:!.1I:lI !ff~ieme, $lIillMnio bi,lali OI'9i:l'iilCiI mC![iI!k!:l. l<o!g~l'tef. ~~Ike' ~[ru mekoni~HI'l. O~ie PQmaie ~uti~IHtllr ~Qii :sm;:u i;1f'li bislrijo"nl.

70

1[i:a:rudilonaJ J!eQ~lrinC!i je' liormir'QIiI(I. Pri tom so uzimol U obzir' ~Uifiin.liI f'OIsipnogJ k!ru9la 'ko,jI daie ,oblekfiv s flIor-m",'II't,",'m wriinom duii"110lill, kojio if! debro koriginll'l i d:l:lij'li! polje ,oUre5like £*0 odgovo((l vidn'om liuil.l' ed 5:5 .sfupnievl:I, 'i. K'a,e mu ;iaristlIt'Il cl'lJliinc isc:r!o'll'Cl ,clii'agolle"ul 'FiDfr~lclo ,o:$l'ro j jia fiibovimOI. Pnlii1l'l(l 'lome, ",·eli8i1Q: fC~ipifl091 Iki'1iI9(:1 mOira, !bn'I'j,

~l!:lIilll~ l~::<~ 6,XS ~;><~ ~X:1l
;igrj;J'!1I d~",iiIi1JiJ 50 U 10!; us mm
r>!ui,~l'!i Jcl'\!llil 1I~ 'IJ~I ',.5: 'hQ mill A c ie, rasil>!li 'kil"lIIQ!ve6i ad 1/10 mlli,metm, Irta~!l ~ oko ulei 51ike vid,j,e;h IH:w5!'ro pmm@lrarnCi' Iii :slik.LJ iz udaliell()~ti cd i5 ~m,. oli, oko s~iku odmrcelmo 'I gltildc'miO jill i::: WrtEl udf:!~Ie!lo~ti, neoMri'nll nll&imQ ~rimiii3·!iti. Sl1irru:Hflil) Ii p'redmefe iz. bHz.rrlll III ~i!l!IH d~ IfHlI negoth/llJ hu:dli,JI IIJ nargvf1!oi '\I'elii;il'li, .rmuprti ikrugo'lli e.!!! :biti veC1 jer [e 'l'\e~:.a ydlOlije"o$l od dbjdd'iw do HlmOI. To· $e mQze ~OpHl'vHr 'sm(loj,j.,l'anl:elm ,liCl~lcm(!.

Provietg'I;I'Qni~' 1~;l;I"dlh!~e €IbjeldivuJ mCli~ .5le iZlI'es:li Ita nekclike lI1Cl:cina. To se iZ'\!'QdJ OV(lko! oolllvorellC' novine" Ic}s," S alomo reznlh oblika i clebljine ilili geogilfoifd:;11 'koi"ltJ pi'i!!vl"$timo 1110 ii,!tI1 K,Qm.e-!'v'!S obiel;rivom pD!&lo~im,o' 'tOIi()!) dill ,g'piitku Q.S bude loblol II SJiEI dill i pred!os!<:o. koii mora isp'unilli ~il1g!l 'Powmr:rt lleg;,:rlivQ !.'!1ko udo.ljcn.'OfS~ Il\lnnli:Ii~lilmo n.a TI metClw. KlJmero mom bHi pcalotcl'lo' v--odortl'vrlQ" Oiirin!,!l liomjesl'imo s- PQlm1QClJ p-oveool,[JL Zoriirn: mJpr~rYimo niz ~"irfT1a!r:;a ~ roO:r!im et"'Qrima Z:'OIslolll(J, U a.s~ Iilll:~:po:;;:i(ii [e kcmere 5~ me sm~ie Will IUljmanie PQiIr'!'!isU. Zei '$n I rfltln,i:8;~TelbQ l.!1fi'!'o.frn,ebiti: rlis'koosiet~jivj mik ... g iii i' (',I;lp:rO film. Silimlhe FOlz ... ~jalilil() ;i;itnozmg~o, KO:!!Ini'ie f.emg IPod pov.ecalom IIJ nes],ol'tivu vi,die ~i i''''~LI II i!iil:n e i i1nijeo rezdvojene iii' se .'lpojc,illJ, Z(Jltill1l k(]Jko ia o;bie,kli,... ~s;crtaQ ,!;,llftC sl~ova u i's SUo ti pri s. .... im br'Cflj'kiC rnc :!codoi'lu crl-e:z lip slovu [ednnke O~Iif'i i'I(J rubo;virng i III sredillL,

MO!]JII!ICII,oll' rarzilfvajcllIRjli:!, 'Ii. lIJoliiko neki film mofil i1;[ftali sil'!1lilil [flica no ha:eilrn'I'nom miliimclru, materno lakoaer p:rovj'eritl S POIii'IOCIii 'lestQ', ali $QIMO s'!{;eOmo do-o,o kQrigirainim o,bae'~li""Qm. Na prirnjer:

n.rskQIO~iietl'iivi 'fiilm 13'1 DliN j',!orla 185 l:rlii:~ n~ milQ"ll'fIlilfIJ, sJredl'ljeo$~eHiiivi (icl 1711 If)IIN i~f:rtCi 150 rC:rli'ii:Q' .i'i~ mhiimclf'u, ""i!iID,k,oo~iet~iiviod 21P DIN imi!:l BO er-iI'iC:OfHJi millfnn.elru.

71

rOo Sill graflic!e ~ob:rOQ filmg. Me:~LI~im.. allo Ie na niskoQ~l:elfiil"'Ollfl filmu i~cMClIfiO SO db 9fI I;rl[Cul. 1'0 [e ::!Jt1.fik odlHme ~!'!alljtete objektliv(I_ Is(;rlgVQ I~i 6101 do 70. ,oib,jcklh.l' 10<-t IJvijek erje oiitro. ali ,oko i~5ak!va 50 erika, :znak [!II do obieHi ... , Hldi !J1!)·ekCllJ"lo i dal iililJ' Ikorekciio niif3 SCVfSenClI.

VU)'NI, KUrf 08J'EKiliIVA Qi!110ea1,1Cii ~irimJ kQiom oibiettl'ii'" ti!llilvO'~i!'J1 moliv iii ~I'limkl.l j &)1'; ~V()m !J'1J1r10mo!voflu 91::1 ~,~g-i'O\;'CI d liIil nrbovima.

I. N(l'rmalnq Qbiektivi,lc:ojima jc .Zlilrr~n(! dUZll1Q iI,edLI'Li!'J.iI;o diiofijll)l'Io,I'i

fQrmt!f(;ll,z:(di!Vgi~.oili ~~m!.l III kU'~1lI if,U!ll!ii,OIU 5(1 11 ~. Nil pr~m,i:crt ,I

72

~.,rjfjC!1 1Ai)(;Ji& & , ,'X9' fXi2~
i<irlfll!:l d!!'i!J!!;! 5(} 15 'lli1S: 135 rnm
.. Jdlil kllli! 47: .59 51' ~ Za 'kQme1l"~ IiIlcd'09 'fl5fmCiilg 111:1 kojim(l $ie obi:il>il:lh"l mCii~ u i:!;mne'njivQ"Iij IVOfJi kg p,roizy,o de 11 Iz obie k'livOi rQ~nih :tmiilniln dlllZill e, (I ~VIIII~ fO,ll i citOog ",idnoQI ku1g,nci p'rim1or ~

Qii)i~~Ii" f 2!1 ~ ,4,$ SO 6~ '1:l;5: 1m! JOO ~'"
·Yiil.,i ~VI' ~, iI;ii .[0 47 ~ 1,11 t~ II ,~ " Srroht.;;ufl1i o~bie~lho-l TSotlo\i(ljll $Ii!kll' QUrQ u k'l.lIu ed 6;5 de 105 sllJ,ljl1.j'evt1!. NI;iI ~fimi!!r. po:!!man'i ,,A1n'9u.iClI"I obiektr ... odl 9' em i5iCrlt!!'rl(II 'fQrrnct 10x15 em, Q S lIIajml(lnl()mbr'o~korn ;;J:~,~"'o'nt1! i fomllOiI 13,X']S eM" ,at.llde ,d;,r(nlr!llk@",i~ nego !SlID ilh lJIloz;e irotoli o'bie,klu ... · j'i,ormralrnc !J:llri:h'le, clulE:ln.e.

" Ta1e-dbje·kli",i :z.ahvl:u;giu sli'k!ul u 'kU'hJ od 5 do 301 shJp'[lIjl!'lt!,

ViCIni ku~ liIije' kodi ~,;,ih obi ek!'i ';'\os, istQIm to!l"P~.n,O'J'Ii1 dllliZhiilom je'c:!!'Ia_k. Jo:r, kat) $10' vet ZiFiai'i'lO" polja, oJlt!!! $Iikt~ nlij,a kodl Il""ih GedllCll'lo. 01 ono 51uzi Zle odredivonjlEl vid'ru)QI k:lJlfl. O!lim ~og(l. koeJ :5V'1lk,;!l!l1 obiek~i\l'c ~m(mi,ivg!1iern &Qoljl!'Or];CI vidll! kv'! fi1Q~'lgiel l'!e'$'tQ ... e~i·. i 1'0 OIilQfik-o Iko'lik:o mil j,e v!'!;f.e po'!i,~ QI~fresli;ki!.

Na~e. 00110 Z.(lln'Y'ClOa s.liku rmrmm gledal1jell! !.! kutu ad! 2] db 35 s;h!iPIII~V(l. S!IKO sliIimlj:ena " 'hi)1fi'! vidnom ktJl'II, Qlko~, 911edo $ IiId~l- 111~IIiO$h .. ,o~ . 25 ~m,. ~i_elo~(J1 c~, pr'irodna. ier. Obi!!kl'i u ~I,fci iFAaju odnos wtht:lnc ,ka~o !I;. 'oK-om vldqm-o, IJ 19!i"'fQdl.

~%mi~llo,n:" vi~['UJ9 I-:JJr~ ~ slid se mijenjClI i 'Pgr.~plii!k!·i¥L~·i QdIllQ~. Sciro!o;o--kljJl,l'I~ 'O,loll[lr.:II'o!',. ,UI pn.~lef, zCllnvclca III s.1 ~lku vise opn~dltiI nego -:i'lc~e 011:,0', PCI' o~~ede ~ $lIcn ,PO!IOli~ ... eee, 'a! daJljiM ~e liC!glo $I)'Ui'~i!,lie~ ZYI' ;t.OIkve ;s;~lli:ie .ka,~,e'mCi ,a!l;l ~mC!iilJ S~"!iflill f,le.r.sf,lekHviiJ, fde()bje·k.li""j, StJI ~vollbm lJ~klm v!dFiI!'!11 k,utom. dliJju manil!! iii vii!! plo~mrlli piEiT~pe'k:li'\l'u !:~r",~a.m~. obil!kti 141 do'ljini clTle 'bILi'! i pmmCl Qbi~kt!,! Q,i (;q:)l'1e61;1 l;1oi'lelUll I Yeti.

r
f
!

30,0
~o !'I'I"" f

"

OSflOYrlJi !otogro'fi ie OilM1S,vo:islv-a lIleldll !'Vam ke]e $I!J o~iel'I'ii;,;e' no svie'llo .. ~led¢'ifi'lQ If kClm(ldi,t: n'erClzyijr!IUlij filma- ilifoto~papjr,CI "Q ckmiem $'v~etl.lJ. InC] 'j,ed'[mi s,lrol'l,j fj,jihove PQvr~ilile ViidjQiI t,l[Imo ,tarmk, il,l~k!H't, t'Il na fihnu i ~elei'l'kas mu~a'!'l .$Ioj. To iju· doi osietliiv iiUll 'svjcllo, kell irna dm,goCijcl'lO no~st"'Q do tmjl1Q 2.1cddii sVikli k.o,iill it! DC! !lie'my C)CfitClI,Q ~s'Y1iel~OI, On09Q O~$I;I ked! j€l I'll!] l'aT slo] polo, '50vje;I'lo, ,~ rn'i~Mu "sO' d1O:!;!Iodila ~rQmiei'i.ilI; IJI sloiu lie :~fvorilg 100h~i'itiiUll ~Id'k.a, Io:oil.l' i:o.~ l'Ie moz:emol vidjeti. ·Sli'ka r:':tl SiB pojo.virli t,~k k,ad 1ilm $11]vimQ 1,1 mz~riC!,t, iJ lkoiem ,i5e- se t'i::i.ilviti u p'O!SI.g'li ",idljivom. 'T(ji~anki ~1,o'jj no 'fijll rn u i 'fOilo~p:[]pirlul nazili'1U se ,emuli!lioinl sle].

~to ~e In'OI~az:i IJt lo'l'f'! ~t;:!nkQm ~:I01'U ·$1-0 '9,g fini 1!O~ilo o~j,et1~ivim d~ 1fi0! In,iomU' 'mo:l;emc zl!Jiclr1:(l'li i nojbrrii IP ok!re1'. 1']<1 primier ut ,erks:po> z:id;j U odllij;u6llrke $~ki,ilndle i

- 5Mbro, 'Iar pl'ennmita ko ... iiilil. y,eorrna [e vgi"m '1lIItlmil:ilt 'ulf'O'I09~(I· fiji. Indust.rija JOI>Oie~Q'f,dc;Og malerijolaliro$,j '90 !II vellkim ko'l~ciIiQlrn.a. One sarno po s!!bi l1ii'~ Q!Sjetijivo, no $Vj,e,Hoc ~islo srebre se IIsil'njCIJva,. ;zulu rn taS:lcrpa iii lIitrim 'ur ki~li!l:illl;lmQ. (J Iu:.d se 'kise~llie isporll, o$l(ml.l pOplit ~oli biie I i ik'risltilq. 1 0 '~fl lsr,ebrnn "ilrat (po,I!t~!!!f'li !kame nl, IIlpi:5). NjG'goa moioelT!r;I dir[ati no ,sv'iel'[u bel: boja<:ni ,da tc iii lII~emllll nQ$Iofi bililo 1':i00hv~ pr~lfi'il,il}rlCl.On C~ p~,d'af,i ¢,~ie'tlih"'" I'IlI lS,vjetlo tel-:: !ked .dodl!! u ~~i:J S IrO'~ l(l,din!om (;w9lcl'Is:kJom tv.(ljrli.

- H,a'iogenf ko,j't i'lllmjl.l -ii, v 'Oi$lvO, do III vezi $~ SfiE!r~,riili!'lll nrlrCllDni 'I"\I''OM' IlIO'llle '~,emiisJ(~ ~pgle""e je:!il.i ~ brem, kler i lod. io!c,o ng~lgie nOIIQ~l'llIlio, bromeve, IdQrQ,bl"oifi'lQl,l\o., k!orov'O i Ie dnQ·5'rt!:b.ro, a 1~ su topoiillvi vi ~e· iii mcmie~ieJlli,ivi iii~ !lvjello. Do !:Ii l mog'll Iral!'!" !lOIii;'j.m:lrl n~ fi'lm Hi folo~IP!blpjr. lII'Io.rgju se ~~[lti 1 rnspo~di~i I,i ilG,kQti'l\ pmzirjl'lolill ikollOidollnom l"le,diiu.To mOilt bi'i zeleJl'il'lC!, sl.rob.,med. gumiarabile;a, kolodii. !3ielcmce 'od iaja i ~IH:;no. :Zg folograFske ~vrhe dOriC,S :SC uglra\;,nom ul!l'ot~bliCV{l z'elatil1l;1', a :ZO' JO~()'IP(!,pl're s rna'i I:l0Vl",~inom IIIZ :ie.liorlinu' ~e dodCIJjll i ~bcb.

~ ,Ze'I,atina ie' ka,I'o[d~ ,O'rgmuka. prlll)zim:[I '~ ... [jl' bei!: boie ~ mir'i:sa. Pr,o. qzvodi S:Ei! od k'01;'ti i ko.Z:liClQi mladu&! zi'l.l'Q~i:liliCl, CIJ II Il'I.ovi'ie w;iemG' i s,j,I'I' ~ets;ld. 2,elQltll1tJ1 [e 1!J~'I.!,f-IQm $luni,C1 prilicrlo -olPOfliq, dole: '~>B; IIJ ~ekuci· IHlinlG I"Ozmeksa; li!(]biJb~i i ~!lliI<iO oi~lie~l!lie • .!ie.5,tiV!ii i~loHnl!l upaloreMjg-

v oi~, slaslue,ori._ ,21!:1(jltin~ ~~ 'fofO_g,afs~ 5,whe mora imol', IP05lehrtCi s;vOjSI'Vl! nOw,o,eilo, ~ o'b:tlfom InO! ,tlsIOClJ. Oii!;ll mom Ibiti ~IQ,di'~I"I(j~ proz:irna i h:i!kve, ky",litete d« se n-afilm iii fa'lO'pgpiv moz.e n.anij,etl LI "'eOIIIUI' h:mkom ~loi'i.I'_ flu;i H!sl'ClIPOl'li'Ll $e ne cll;n!1,i1jlil pi~n;irli' i igJd'dIQVQ!j' fJ1j,e,l1ui'rce srcke, Mora bi~i ~OIkvog scMltJ: .... (! da 5e Ikrf~'h:lllli!5 'h.oi.,ogenO!! sl'1l!iiibll'o m09JU U !ilioj IrmpcuGditi ne 5p~iQili~n ~-e U 'Q1f'udic,e:. !Pri 51!J~BniU' ze l<IItina se !'Ill! !;mlJ,e ste,il,(lti" He; smije ZiiJdUlivcll; keLrni ~JOII iiie i kiserill1e' ~Qlj'ko·dt0l5~ n;e III "nogle' i$:p:rutii,. III 'h~kLtei!1iama in:J>o~rn InDb~britii, I"I~" poko!1i, mOFa U sebi :Z'{ldrzCir",ol'~ IF~o::vllenCJ ~I'\~br!'lg ,;:mc:@ ~ fie d!OiPU~~cj'~j dOl se p,;o:hl'ce. Prj pror~dnjg se oso,blflJ pozi d·!liG!I!;l'tin.a ne .$ituJrfi feJi'l:!m iIi bakar. od bojlih bl 11101 s:li,d n~~kde t·~fkicc od' ,r[ieo., 'e' nli'~i drlLlgil1 flElll1ll1l prim.re&a. Ol:1I/0ljan Ie. !'Ii) primje<!', d,fo 9lrnmOi ~UmlPor() no lisu,clII kilogn;ilml!;ll ~!'c!'lillle do' SIE! 'nICl gQ~'Ovom f·OI09rgf~k'Qm ma'teriji'llu sh',~ri mren!l i do 'fTItlfarijal pos'lo,~e ne,uF,lolreblj,iIY.

~EmulitJiTQ ie kemi[.ski ni02:iY~o 91,!i~h' teoi:no,sII' ncilH,ng silll.ip,iili me·'L t.e,IclinG [e n,o toplifli otc,PlienCl IiIvodrle,Ruta. O! kGa :!:r;l OMlldi, osu:;; S;I!\ istvrdne, St!,spellz11!(l ie' [bQ~i ... , ,l.CI kfiU~1!I¥"!l~i koie su sltne nupOI'lI!!i· deM' lItek.iJ6~"'fi medijlJl, koo $!'O [e .S,IIJICCilj .!, b~(imQ .... illl srebrem .r f.~·' II(rl~lil'l:lJl'1, ed IliQ'lfn emUl~ziio PO~IICI~'SI PiflUJ!·IlIIC., nep;roziUlO ~ 'obojen-a •. Ko" IQ;d se I'U:.IiQzi ~, .$:redin r kee llIeophQdliiOI Ve'z.Q.

ElIIlul:;o:ij'll ZCI mmol,i'!!! i f61'O·p-apire pn:li:1'o'.odi S<~ C'li'[d;;o~ :z:ei-t!ltiIlIJ ,se, iJl~ilillii 1 'Oilapc ,ul'Oploi do:!;liliin:moj ,,~d!. dJod(!ies-~ mdQpli~n 'b~Qft1I~o'lir., ~I :l!.airlll1 :se pol:li:Igano .dodltl~!:!. ot,opanl:ll .S'rebmQ,g lIihalG i !Ve sla dob,ro izmii;e.ifa. Prv:i di,e, nHk! iz;'iI'odri S-'Il liZ pr:ig:y,se.r]o ~,vietlo, a sni:' Inilr lIihlJt doda'ie !:i!l' III tem,!. Iz 'br,omkaij,i(l i '~i'iebril(j9 !i!1f,l'Iotc nos.toie iUOI!flOYO sre~blifl.o CiiliieUj,ivo 1:10 slIjeHo. r,~dg se ido~ind:CI! ,emlJlzija savi hlodi~~. a I!;;od se skrulti II pihtiiil$lu li'iQ$I!, i'zTere se u silnG' J'(!ZlIj'1,Ce', koni se is:pirlll I!.I .oe'stilirallo,i vodi da 5a Qdslrtllile kaliiev nilm'l i vi~olk broll!lkaliig.

Tim posJupikom dGb;vCl !ie' O~!!lov,.,a' emulzi]e, iko1j'Q ie io& lliskoOisia'lljiYo, cri ",comasulnOlZffil:lllo h os:ietlliivQI SCIImO I'm pltl';li "'i:o $pek!TCl. NOt<lfin FQJ.mnh dbdol'(l~~ ~m"lzij~1 ~ep.od91l'i,j'e:, p.ro~jOO-\I'O' r.:~oz: l!\i,n a :5it>Cl, T IJ loplomi'e'KLIICe{!:f'l $lanIiJi I"!.tlnosis. PO<i'f'lOI~1I ~'~r)Oli!:! 1110 film, .S'IClIIl~r<!IlIIJ piOCiU' m papir, fig ~ol~mCJ ~I!i olilklidT ifsu>~elil['i:lm I~.brliiti.

'~itaV'Q pmrea'IJFO j l'I,ije ~aka jedI1.O'.st,c,VM, llorQ.fjio Plle Zg 'emlllzijc .kojel s!!! pril~r.a'\lliQiu ZCI vjS.QkOOi$~el:1 riv,e filmove" gdji!! j!!! IJr(lC$$, 1!,!'m0" go k,ompllicir'l;IIlliii. 6mub:iji S(I dodoju Ivari ;za jlOovimnjc Qsjl!l'Ijivos:li fI(! boje, dQdcl;ll(i ~a ~tQbilil:C!diu. 'll'r:!ii ~'t!, p.oiSt!.lPO~ I\:,ojim .5e 5:f.ml~o,""(l ,s$lo,jClnie kri~*IJ'licg~ .$Iovljcljll se diodool ZG olVl"dnjivl;mje, 't:! a;~im .sllij~di poslupc'k doZrijC'Vllfljll i If!.adoZl'ije ... ,miCi dOl bi film pOs,~i9a:o fccno odkedefHJ 'CiSle'Ujl¥Ql!:I' nQsvjetlo i lal:flo odJff!Jd!!!ii\l' g~tI!d(!!cii:i1J.

Sen:z;iboilizGlcij'C11 je nazi".. Z;1d PQshJpak pripr'tlmc:i'lICl mldferi:~QICl; 'i!ll5ie'Ujiv,iih no '''leHo,. ~t:!k'O bi S>e. QSl~m PQvi:s'elile osjelUir",osti IIICII ~vr'i)JII!o. po<sfc~'I,o i po.",aenie o~ieHii ... CI~.'fi nc od'reiJelll.e, boje, 5..p,ekIJ'irl·, i 'Ie dodcl!.i:olli'l 'O'r9£1lf1skjh b'O I'e! !lli ,li~nzibi:II'ZlOI~tor{1.

Emul;zionl :s:loie ... i sg~l()h~' lie old d.",.a illi trl ~rcbmil halogl!iM,ilda i fii'fH! j,Eldnu ed o·ya.. .,rr::;fc.:

• Bromos1"·ebmlJ emlJb.ijc, Ilulls,laic Y'C'lom srrebrl'lOQ n'i'lflllI'la: j IJ:romktJlliic .• g up()llrebljc'iI't!I !S~ IJ9.ICl'fflOm Ziafilmo'l'e j papire visok,!':! os.jt!tHli'll'o~li.

• KI!oroborolllm~ 'emlllz,i'jCl nelS,laic ",ezom u,lfiibFni;l91 niij",otitll s 'br'Clmkatli·· r emi Iklomakiie rm_,_,Cl ~11II;ii 20 5re.dnleoslf:iil i ir'o'{I pOlfia\Mnle! ;popi:re.,. plii:eOf~ie'lliii'~Ie' ptoEe l.'a re'pl'od U'ktij'ei dijClp ozlli",e.

• KlomolSmbrf'lo ~ml.ll:z:iia ilQ$.loje "''(!'~Qm slrebrnQg I1Hra'tcll 'i ~Jorn,aIri'iOl, IJ d!l:Ii.e' Il'isk", 1[I~[.e11 i,ivos~. kao :~to jii li'niilljlJ ,pgpiri ;;:1fI kopirorqie.

• JOdIl'lOSl!li:mlo i:imlillz.i~!;l nasl;g~e, vezom sreiJmog llitrolCll i iQdkallijo', C! deje pesve nisku o.-siclll~iV(ll5l.

'!kcbmi jodid ie' !!J moo.jim :koliEim:mlCl primia!(j,~oii .~v(lk(lJ rem.ulziji radi regulrrcmiCl' gr!ld'ocije.

S,lIO' 5£ IDiQ'GA:DA U SNIIMCII?' ,Pri slfIimi],fljll Obi!iktil,l sihlp,i'il!:l .ZIl'I!:lI~i! !.vjGI:lo!SI't :;]1'0 .~o.;l'q:J~QVQ'~U :;: m:oti.",.u i prenes] 1 h i!I(I film,g,d j'!il Sl!li III :slojlJl osie"II~io.I(lom fI~ ~;,;jG'IIG ~lId'ar,e .5 'veOma :sifnim kris:I~liCiim'(JI h(lloge~ .n.o-g b.rQIIJ'IO''I''IJ sl'ebm, glufllo, raspor.t:!d\[ll1imo 'ii' lell;lt~IiI::;r...om :5llOju. kc~t!lm !II ~lIIholl'l .s,fcmi'u, debiFI'ICI' izno5'i' aka, (1)02 rom. iU ~\Qm lon'ko.f'I1I S:1'oilll hist,C]!ii,~i bromOVI)~.,eb.rC! poredoni 51.1 [ednl i~Il('lcl dnr.gih ILl :M do 50, r1a.s1klgo" jpoput Hdoy-Cl' U k.n'ili:i!li_Bl.jdv'~' dQ je 1\1;10 ~IQi !n'v.·loll. zroke ~.vjQ'IIO!Sli preim(J $voj1ol ~QCifli 1J !'Ii prodiru Ulil.Hcito. Jako ~ije,Uro, proldlire kroz 6itrnv ~IQi, '0 dOIb:ijle $:v'[et!o, - kOrie. Iltll I'f,mier, daill sian!!: - zodrzlJ,1,IiC s-e II gomjim 'sl,o'ir~ ... imo. Time o$vietl[jc.v!ll!nle sloiClI l[:Io:s'lo,te mOlli~Jto, pr,ellilCi to'l''Ii;e - s ikolilw'm ioeill,om sWijcllQ die-Iuje III! I'Ijegovu d'ub,iMlu. Nfi mTIfij$diffiC O!;!, kQjtl1 ie· palo mnogo svlie'lla k~snjje leo I) negatiVIJI 11IC1,sj'Clli ioce ~.acfnilllf'l.ie, dlok ie !lllJbije s: ... iello o~i'C.".ilo .somo njdOil'IFogn,c gomjim lII(]lsiagQma. TakQ $111 ~!,\,l.Qn:'I1,i uvieti ze deIb-hIlCllnj,!I nll!golii\ifl'e ~Iiib. CI to i,e pol!azl'I(l ~~C~i[I ~g' pO:o!ltivlll~ s'Hku.

fc't,o~Ie!~ll"ll2ni iii, UIn;!ilIIIl!I"~I:ji' ,o~~lkl' 110~;I(]i~ k~d!g .s'e ;ze! 'il'ri~e'mjl; 'llll.i:sp01:1!i. c~~e 'foloiilq 11. 'V.~i deUuomtl{lJilc1's'k i h 'l;'OIO'l!iOl, :iiuch:~re ~ i5e~lirQoHTlfi halQ9,enQg ~Y'\l!Ib.FOI 'W' SI'Oil,l, nrz:b{ju sitni I!::rinalit srehrf!Q91 i:lr'ornidia, ~azdvoje cl'tom :s:reli:l'l'!:l Qd! 'C!IIOlil1g bromo r lako ~l'toi!Wtdl;Jl lalielltllU ~I~ku.

P,ili,kom ,!!',k$,pQ;tic'iie uClk'e ~ .... jetlo~~i :su izal.valc u kri.;;;lgliQIJI b"o!'lilo'V{l~g 'sr'ebro l'il':ikOIII1I:1 promj;elrl,I}., N~ime. I<risltilif bromovo{J Sife:!otl;l .sc's:loji se' od pozitivJ'1o iiiob,ij,!!Inih, io,no srebnl i negoti.'vno nrllbiiet1iih iOlilo broMo_ i?<Jdne Ii fo,ton lUI l<llm" krislloli~, el'ekllrof.! :le os:lobadc ,cd hrOllUIY,Og j,cm.(i, 1:0:1'1 lutc' po, krhl'Qlfcu ~rnhl'Cl P liikuplia se u Idieu ''IIj,eflo:sti.

U l'ed'!')oJl1!l hi$I\(IIH~Y hc:!logeFlClQI bll"Orm.ov~g $iielblfOi !,!C!IICl,~r 5e 'o~o 100 billijulIllJ sreb:rnih ~I!(ima, t'I1,eCiIlJ ~o]im~ 1Ili:1!l:luje ~illiio br.z p.rCl~',S· ~ pr-Cl'lO mlilni~pt!,!J~I'lt'! ClJI'Omsko ek.splo~iiiQ - 'J.r 1i~""C::!r!lj1]'1iu klk(j $''II'ie~lo~ii.

7,7

ID'Qvolinotij dr.. ne~olliko srebrnih tI,lomQ bud!! osvijetlj!!ino" po dOl pesionu spoSlcbni xc m,zviignje'.

IKcmdje. p.ri !"lJItv"anju •. no.stajfl dWSlIi clirG"matski SlJkgib i~meau desedO~ilii& prij,olalja h!Cllogel1og ,~reibra i br,ome,. !k',~toiin@ ,old kojin je !!'Ci~lavlien II'Clz.vi~ai:: imajlll :svojll;JVg do rliopCldll'H,1 ~i~iDllit: ~f\ebrnQgl brnmid'a, prli Oe'nfI~ u ~l'!bi): pri\i'lo,(':o Qfslobl,jen'i [,:rom, e zatim fiQpCildnu, ik:rish:di(;, s,e'bl'\[]. ~kllli pre,h;'ore iii ~rvo'bihla skmie·, iii ~Io~j.cno ~ml·l:l:ro. pri c:enlllJ' go: lJeine i tClili1lJ;jim. PQs;i.~ie roz;vui!tl.[ljiQl, k"od :5~ Iflillm 'iii ·~o10·'pg· pir .• s!1::J'I'i ufubiFnI:l ~:lI.Ip~",. iii Ikupki $e ohllpa .i'IMr;v'i,jetljel1.o Ii ~~m]· i!:\,I'I'leI10 holo.ge,rilo $~l!lbl'l!), a ,n,C'kll:1"I pronia i ,~Llf(mifJ lU' i>e'hd'llillls~om S}lo,j!!l Q!5iaflu 'V~ZClMlC j" m~pol'1edoenc'l'. '0 U ".odi neh':)iPi .... o, fii!l!hillima :zrnc"C! ele'mentcrnog srebra, kCl,a te, s,e, prl1l'hkQm cS!IJ§llInjo .slegnlJfi u ielotil1i i P051tG;JJll nosiQ>4;i FlB91lIi'YiiiQ. iii pO%hlivnl'!1 sllke,

NlOSIOCI !!MUt1IDONOG SLOJA je:su: celuloDdliii fjllm, ,sto,k:l!ene ploce i Ilcpi'ri •. 0 Q!iim liIiil1 mogl! bltl i plt!l!'!O'. d!rvo, 1iIli1l1il]~, PCln::U.~I'I, oelafOrI hdl_N,a njih Mi, u t'opllo:ml i t;iku:cem s~aln,jlu nenesl pr:ireQli!l1o Ilm'Ulllijo" ke j.a se na 1~1adnoti ~~~9ni!i. a !'lei :ZJl!:!li:IU of;u~L

• Film SGl 'cmul$ kgo iiQ:!iiIClC: 'I!imllll;zlo!'lJo'!J~!Q!tifj 1il0000iEe~& 'lJpollre1b!jol,lo jell" kfll\IJl'lak. bg{ll'!,. Ipi"Oil!~I'Cll"l i, nH,e Icml~iv, Na;1;[v ~lTiHPJ'loli 1PC):~ill~~ ed e:ng!,elske rii,~~iI, lbojczng~~lclnk~ k!o'~lrn, Fjlrni'e teh"doiid kojl lSi" "ro\i~. vodl~ 0<:1 pamuC:l'llill! via kill nC!JCO silO se nit~in;1f1Jieiin! !.i kis~!;,1'IC m,Q f.l'ret';ll(!!·rClju '1) up(llljivli i, 'ebpio:ZII'I,!ij1UI ni1'mCleIIlIQ·zu. CeJ,l!,!loidll se ,dod~le kcmfor radi V!e~c gipko5:li,. pr'O!Zimosti ~r)dtml,laniCi v l'Qlge.le' dO! mu se smanji !inoe lIZQ(!li'c;mja. Ni:lKilmrnovi iln(liu piClr ... Il:a.i~o ,oboien cilllu~loiCl. il I',o,z,at!.) do bi ~e bol,ic k;tclde ni;e~l1e por~dino~li II Ifi,e8;a~iv1Jl ; IIb:I',azili Iref1ek$!, Q In,a "ekim grarfi,;;kim rrrna't,cri~al,imcr i i!Jti mOlirGilii slaj Iredi pOSitl:!o'llo'l'Ijo boljeg koift*ra~t[il. 'P,orllFeHlIli pl~nfil:mQ¥i imaiu malin:m'i 5,!'0Ii do: hi s.tilk·a cll~eio\i!;llilc fiieJiolili[-!l ii do se I'lQ !1ii"ii'i~ mofc IQikiie: rehl~iroH.

Po~liOie d""~ie W$'~C fi!ml:l: l1itrrQulll~OZnq, koii ie: ..... '!o 'blP[l~F'" t~ ·gori i pocc!l ~C)d~m, ~ pri 'i:milrr:lnil:i ~I;mra ctro'l'l!Ie: pil.i'li'iov-e. ~ Iftcupl1l~iij/ D,J;e-· ti~I.!.JlOZlli, koji ~e 'OOO'li'eZIlO UPQI1!",!)JMic!'o"a Zc:ll ul~l;:e Idno.-filmo'T,!le i '~II 11I1/0000el III boic me. D!l!ib~iii1i(j fill rna h:nosi 1(1,.2 mom, G(ltO~OI Ie \lrjpal iiro'k,a no em i ,du'gaC;:1w oleo 500 me~!l!r'o. NiJl fIIiu !lCi II Ivgrni(i In,an.e.!!i nekolliko slolj,i!lYa: IlQ. pole~ii'lu mmClit\Qs!II'ln:i ~JQi prolTv s\l'ie·~lih Obfiyl· 'ba, Q !l'1;I prednju slremill Il1ajpril cs'Up'rQIT~i sl.oj ::0;0 ¥eLL! izme(3u celu!oida i ie~(Itlliile, no rljegc emul~iQni $10+, IJ l1'a eii'liiioliioni ,s'loj lan'ki zelol'tinsk; slo'l koii ~1'iI5 BmiU'l.ziiju od !Deh[JI1'ie~ih poweda.

Film rig kJQU I,e; u ivornid nonesell(l em!!llzija :1'abowllOfii:d:i se ispi'luj,e i dobf'>'<ll :o...-oi ,ernl,lllziion'i, bmj. foslo ie ,Cll:ilf\l!ul~n;o vriie'me 'Film mireVC'O!, riC' OJut'omt!!M';lom s-li'o'j,u nltlJ .se' vrpQe :pQ~reblilc, sir,flte 'Ol;)I;l $mQ~C1'nE'! i petf,l)ril'lDn,e H1rnove. H01 pO:5e'bIlKlrl1 Sle sl1roju s ol:ije ~lr,(llli'Il' -Filma buse Iru~iC'a. CI ,;!!al'~ilm se !.It IFub 'Filma !IIkgpv'1Jiv O·;i;l1oke·, f'oslije gogo 5~iiedi liI1lierBI'!:i'~. oprremtll1j'ei ipakovQlnje" Cd ~'HQp-ijh 'filli'i1liQi\,lClI pll"Cive: se'

78

cel'ulo!dlliJ,gkQ~i. U fot,e{iI'lDFiju veOmO .koris;IOIII CQlPOil1i lei:.:: i('~I' olopin('l celulolCda ill. Qml'ICI~I!tll,.~ ,cu.::elooflJlII. FUm 1'11;1 !Qplilli f-iQ~t'tlje mek!:m, a n III hi adlll eCI Ivrd ! h;unUj r v.

• :Staklcn,e pIQce., kooje :lj.U' se pri;mieii'ii\!'a~e sve dalledgvll(l da:i'lc~ is;cilr z<lY,a!uc.i~ up,olr&b~ jar ihv'eoma ilI,spje:lno :l':iClmijen,juju ~g~cliniji i nelo~IIU""I ~1:lmolo'~. Plo-ce se ?l:lil!as IJIpotrebljoveiu ZClI d'itCii;po.ziti;,;e, gl'O'fi(;ke S'ol1'hi! I ,1:l$trQnO!Dske snlrnke,

5,'y',fiJ~iST\I'A NlEGATlIVNO,G MATERUALAI. mO't<::!1 dcbre pozlmv~H S\i'O. 'Ilco 1'kQ ~e· b~!li fQtoSlfafiijoomda br i,11 Z,t'LQo,lito b",l~e i$kO"ri~hli. 10 SIH

'O<s:le'!ij r '!'10,r 1IIC11 llviel'lo,

cuj·ell j iy,o,sl' 111;1 boie,

,glrcr;iodjQ iii sluPl"ljCY'Gi"liij

si If! eem Cl'to,s,l.

Osie~liiyoJI InC! ~vjell',g, 'o:ziIlClCenQ o,e; 1'10 5".gk:o,j ku!~iici 5 fiimom . .Keo iSl'O $~IQpiok! mie'ri Ci~lziI~y,im M!JI~ni~'1nl.t], '0 ',SI1I(Jg:!)I mOI'OJ1g kcnfdlii.m 5!1<i]~iC'im~, t~:Ik.o ~)~ oSleHIII'\fO~I' pO'I,edil!'lIh m(r~ed~QI,CiI !ila ~vie'tIQ[lilIier~ odr~~e'mm slsli!'mnmo ,c,g bl s;e pl'lt;lmQI 11,~oi :n'ogie! o.dr~d!fli tC:Cn'iQ ek~. IPO~!CI!I'ti!· Z,C o:zn'I:Ii<'ll' Qsj:~I! i,ivQ5.~ij Itl Cils",jQillo PQ~6Qji lIIek'O'ljiko 1l00~trm O!ilOOOVCH"lII;l·.

Njemocka DIN nerme, 'ilmeric~i AS:A. $tupnl'e~ en",IB~ki !lSI ""-d .. j_~

k ... • d ,. , >I'" _. ~,.~,

011 !,e Ie. IlQk kao oZllake I!J Scbeinerima; IJ Sovjelskom Sc'Vezu upo. Ire,blrovo!y. ,00zlIIgku • G~s, 'Cil nek.fI .5f1 Ivorrllice i,o:li ,u,'diek slluiie darii'm x~el~erovlm stI!lPtlll!'Virti,O!. Domfl'C:i EfIK.E i~il'm IiIQ!:i 'OUI,g'ku Iii DIN S~U. Ijilll~~i~C!', . Ko.d mclt:triii[Jl~ U'il;Jl1friijenjelflilt sirokoi polir05!~ii u8ilavnom dolo1.:e 'U' obzlr:

~' [)Irr.! $~IJ~n'i,evip kod koilil1 iezJ!lI s .... gkC!J :3 ~liupllilCl DINviie polr,ebna dI",o~lrllL:o k~g~~ ,ek~pOlZiiCi iCl"

.', AS"", $tbJpfJiev!: kod koiih d'i'lO(5~rlll kCi azJloCli5em:~ \l'rii j,edlilosl'o dj'govc;r'ti dvo~lr!Jko kr(l~1 ,~k$iPQzi~ii'~. i

• .. G~:S $liUpnj.6vi, k(i.~u imtllu d...-QskllkQ veeU'o!l!nakv Old! ~Si\, rm pr1nriler:

!lIN J ,~ 9 1<1 'I~ 18 11 .iI.' 2:"1' 3a
lIS.,&; U .3 ,6 11 :l!~, SlDI 100 '~ "'!Jill :BOO
'~!l ~ ~ 'IOQ 200 UIOI :BOII' ]6i'Q
UIIfI, iii: ,"jO m 17.5: 'l5I!i' 500: ,,\I,
79 11" o;;:noll!; ito 1!1J ol.<:lI!oil;o 1.I :D'INi.A'SA iii GOS .$llulfi!:r]'~e'l,limo '';IIecli:l~ .... litel ill! Qsje'tij.i\''O:.-:1 nal svjello, S!i{oka· :P DIIN S:llIlPniCii \,ii~e:Zfila~ i~dl'!~ kV(i(-U e}k~po:zr.diu. A,J.;:o ':;:;0: 'fij'l m od18~ IDINir,ei:;.{l mo, 1 i'JlJ seloi:!;IltJ,cle" :!:I:I film od 2i],!! D~D1 mQI1D!!rtDUIIil()trrlii~hTiI~ l!80sekunde. Sil!:cfilo t~ ~ MA i ~OS s:!:upfljjevilll'lo, il;)oC:! koiil1l .s,,,.uka cl-o"i\OiS!:ry!b;J' ",,~,~!';i :broii~C! OlZllaiCelne osiiE'ini~vos:~i zn(lcfi IC .... OSItr'lIIko hac!.! e.k~pc,zHdju.

,film, ,od 2't~ DIIN icdnakQ llu Q~li!i~'llii",,' k>oofilm .~ l)~r1Io f!:)om 100 A'SA illi 'iOO GOS·a'.p~ bi ZCl isll moli ... ~ 'i:stQm !bflQ;~kQmlla$l'olli{l b~loek~.~o~

J:ic~ii'!l! 1,edlf!t!'~tl., .

Koa ~t'ClIl"ilh SCHEllNEJIll ~t!JpFliLevCl. CI il::lo '~[lI.IQ :r !!1:Jl:llll;!;kih BSI" premo oI;l"IlI'!O)\:WQl'lie ie, i~dIl1Q~!QvnQ: A,,",o n~,lk;i film nesi 'Q,ZlnC!lul 280 SCM iii ~ I!!$~~,od Il!li ibfloii()e; QdbuiflmnQl0' 'u dobiierno, o$ietijivo$! 1.1' !DIN ~;lul:l"iG ... l. rna, 1I {iv-om SIIllOOJ'U' :ZSP SCH iii [lSI ieOlnok(l je ilS·Q .DlN_

R~I~I~k!!l iJ'~k$po<!kiVi kQje rlCiicsliClllJ kodfilmova I'CUfl!ih oiliie1Iii"'Q~tiil po~t:I::!!alt I!l!!l Ita m Ijc:slvicCl, IilCli s"'lie'~~o:mTerlu. U !JIPIU~Y k~lg se Jnt!l~kl;;:i II $V~" ~oi 'klulijld .~mmom f1(!vedena ie idh.j9lo'. l[l,iz.'g (J!!lle'tiiivost, !-loc:! se ':;1'l~mQ! pri !J:!lf!<~~~fl,g.ntI ,~vi~H!!, i'il'rc i,i' !;ili'llle:illt;HilI$""jeHu II~~<: :Z(j,s.~upiief'l' ,c:i!'(lJV :~pl!i,kr.~r' 001(1 1(,(10 U s~stl(j"'1J dJl]n~eg ~\i'ieli!J:!p(:I re PQ~rebJlQ Ipdm~ie.,Tli .z:a' ] do 2 DIN .~Iu·pl!i!iitl lfIi;;;1iI Q~~e~lliivQ51,. Qd'n:o~n(J, ~ks:~Q~l:diu Irieb~ li!eiSto prQd~~iti dose Ii!!;lldbk,rl;o·di !lecl:O$I'Di'~Cikll t,tJ'S~!J"'iJI {!lvi(!:'~lo).

Efel!ti'!,l'ri~ g'5:e,~lii.'!!iQ:01 ng :s".ietlo oy,lu'laje jos i Q v~ti 'fg~Yl'~Ci!J6()!, k~o i Q vrl!ilfirliifll!j l'Io,::,,,,ijolillo- Zc !le!bE!~!:Ii'lQ':!'nn,t:Jt,~. jjo,~",iija6e POI~rnlbM ~~ 1 do· 2 puliCI duz!1l ,tl:kspOJ.ztld,i;a, doill S!CI''IJ'!!lIlli(hnli :l'eniclio'tli rozvii~~i dopiu. ~hJi!li ~i :d:;r,O!Oer!je ~'k~IPQ.:id,ie :i:Ql dle>:2 plU jQ. S!If,~PlQ [e i ~ tQ;pIQtQIm r~z. .... ii,C!lI5o,. Horilfl'lglngIQP~ob;1 ie18gC, ,tin g!kofHrn rozvijamo kod :22 iIi 24'tf:, rlllz""iia!~ ~dI~o:ll'o¥<!~, ilingzrnij,r: ~ br,zJ€:l, ,pa ~:e. 'i:z rneg,.atiI;'CI I,zw,~i i O!l1e iPo~edT!'!;o.~ti koie rlOJ1ltr1glnQ'ITlJ f~,z.vi~o!il~em ng ~S·QC !ile' bisll1iIo IPO$IigiL UI(Jkvi!lJi!~h,l~oiaV;'!iI'Ia ~ksiPo:;tki it;;! !DoZe bilt lte5:to kra(o,

IKADA KQ.II:UiI OSJE.TLJliV'Oi$U Rl MO¥Ci imOJ fCllzn,'Hn o:siel!liijY'()~IT, Q<cl' '1~, T7. 20, 13" ivi~. [)~N $liUpl'ir,eVQ.S'!t'~ka vr~'ta ~!1T!iRCl(!kO'g' :rna~e~ij,jaki mJmil':::l'lieM lefiedl!lia!ll ocl' pod'ru,j;ria.~oiIQ@rgfi~e. ~gfi:lrn,i!J ideo<siel~li~·· "'Q~~~ l1e liQoiE'rtloied",,,,~,o dobrQ $niliT!cli p!(Jo~*~eltill, 'I,ehin i~lkc .!nl~rn~!!l i I!:!,rmu:!i .... ol'i, r,t;!p~odlLd:oii,l!:" 'zo svo:ltu vr$llul :mim:(lJII1I~CI" 9dlilCl~rl;O z{! poie·' dina IPodf'!Jc:iaJ fQ~Q.9 fC!f~ie. po~'tojc mate,n'tl'l! InC! kQiil!'!.liQ ~e .po~llgliI

Ilaj'boilf !"ezlllt·C!~i. . .

III Il\)$ve Fli~kt:l o.~I:~lil ii~""O;:it imoil,1fillfniO.",i i 1'1000 Iii I:!miieJf!jen.l erfilo·'b~ i~· li!ill rejprod'iJ ~iI;;iiitllmlZl o"t~ttll, p~sall'nG i priedil\b;zaku !.Ii koiil1lla rll~:mll lP-oll.1. ~OnO'J.!p'.. lPostoie!]orlm!lll'1~ ~~'''I'die .~rmd~(;il:e.. lJip,oitif\ebTpowiil;i S!1i! ~ ;!to, dliii(jpo~iti"e i kJl'lO' mk~al'fle,.

.. Nisku o<sr.~llir ... o,~~' od 110 ,clol~ DJN imoliummo'lii i p!o~ <:iov~!'li,~!kj) i l>enllJ icke ~I'i i mke. Qidli'ku1i11 5':, iZ¥@I!l!1edn() $~tJli!1R :o!;t1f1,g,m. W!~,ll.;o'lTI mogIUt:r!05'!.Ii IrQi,dvo.~t:! nj!!JJ i dgIilQSil;~~ig ~i~Tlih p>o}e.d'ino:s'ti, ~(1 Si~ :!I, Il:~gCJI'lj"'tI fiI1ilOgU i:;::~aei "'o~i .... ell ko pQ:Y\l?6tiillien. Ako l!Jom ~e If1liih,oV(jIOl!:icl~ i r·

",,'Osl' i'le .sl"'ie~IQ dQyo~i~g -~JIlO :~·O ~e pri ,oolm;lIJ1 ·~·'IIieIIHU' lie'li ~ S f'I,~:.'!!eos.i,elll~'.dlm r:m.t;!Iler~i~lol'Q li1lo:EJen~Q dobili t,ehl'iiC!ki rlClvdiene I'!e<ga~i'r(e, 0, ~: liIiih i poveoone~:ij,ke.

.. SrednjlJ HI normollllllll os}elliiivo~t~lIIc'LUfiIIl1lQ'!Iio'o 17 It;lg D[lIN~ a nomiit!H'Ijen'i ~;Ll ~i'iIi f'lHlln~U ~vih m,ci~i""C;)1 nC! dcmielf1l'! i IlIr!1J:eI!l1)(}[liI $vietlu. 10 t!1J liIl1iv(!r.;!alnl malll:lriilCil'1 koii i.!:I\~ u .... ijo,k iima S!iln'o;r;mo u IHl:rm~I~"u 9rrothli~~il,i, P'1;l .5:e s; Inle9i~tll"'O mQ9!'! iz:~n~il\f!llf, ~ YI!Hkc ro""a~Cln:iia.

'. Visoko o$teH~lv~~i ~~m!!ldl!ll 23 i ;30a D'~N F,J<O'lreb:no ie ~ :o;lI'!tm~liiie 1;I:;t d'i:iilbo s; ... I~e,l~o, z;C sp.olrt.~kel ~n~ mkll!! i i!'lo ~c ~(lld S'UI !J@lre:\;)lile' kf,!;!tke Ck~PiOZ~6i~.~.0~ m~leriiol doire nes,tQ li:ru~mli'~'!.rno,c grcH:'llDC'iil~ !'nll! [e nest.o l11e!;;gtl1lo.

Po\!i~eni~ ~!!iiefliivo~l~ lPojl!N:ilil'logHlma !1iI'oie5l~ FcJ.!;ldi~i IH:l Il\i!ltoliko lII{loil1 a, (lIT ~,I'O dgJ'JiI;l$ ru.i,~tkQ iP'riifili~'F1iuie" ~er ie ]edrlosh;l""'"~ie nablll:· ...HiC).~jeJIj ~",i,ili fH FnI iii IrC!.z ... i~gE koii ~.7: fij Imrlo izvlllA5~ i ntll:5lob~ji hog :s.".ij,~ila. N{lpokol'l,p fl0ledl~l'Ii se me:g>t;ltllv ml)~ I p~iae:aH.

Or5.liETUiVO:Sir t\lA IBO.JIE ked 'O.S!l'!O[~\I1;!I 'i:(l 'bmmoi$~,br!1!~ ~mU1Il;~i~ \I.eomal m,glogo'li'segr:ll ~ nalll! emuh.iijlUi die1L1il!i S!Cl&1JO pkw..: i Iju1bi~I;!I~~~ ZlfalGe. 'Na, $v'e ,o<s"ol~ bO'llel i'z speldrg - Z!ei.;ill'!h !ia~ailOGstU i (!"Veri'" - I{I ~e, '~mukijg !1~o,~ijalli'ii\i'lll. ZbQglog,t:I. OU1Oi sliu:l;uz.1tJ 'rlOlo.pa~il"e i mCl.i1.:lwiiQle .ll~ repfTOdukdli!.l orlllo·bilil!llihi p:redloz.~lk~.Z;t;;! ,Q,~tt;J I'g $ni mDi,' ni~ 'ie ·p()h~bI1JG ,do .~;e 'U slloj!!' tio '~;~rmi,l r'6t::jliI.!;1'l'imillJ T sve 051.:lIe boje ~.:! ,~pc::k~rCl U odreOe·F\Ii;lU gudClei!'OniOjer i !l!cl~;e oko ~m~ :za S;yo,"w boil) odr~.de.rt~ o~iei ~t!fiIQCe,odllo.:;no' !;, ... ie'~I~!'Ie. Nitl ptimiBr. hl\~ ~.)cl,'~t::i ~I} mliem ok'u, nClisvjeitl~iQ i 1'11'01110 I.! :;~id~iml;!l~i ~""ieHii; ,tOIn od pl'J:l"'~, l(,o~G, in:Om, ~i\! cillii tCIl'lllfIijo.ll1, 0 iiI(IrOlloo:!:liCli i '1:~'II'ea'liCii n.c S!m~hu lUI :solfci bHi em!:!' V€,~ klml1lrile9~uv{)g lo:rta., Pmilo]i i Dena Ikrivlllliu ((;I ·IQme U P()!]'liQJ'I~ij!!,l '0 fo~ogl'C!~ill Ii.! boiamo), ~jO~CI POkc!lZIUI~e ~typonj, 'Yi;zlJelnih :s .... ie'~I~!lQ! z(l ~'Ol~d i t'iEi I~(!oie 1):)0 kg, iho!ije~'" ntlse OkiO.

r¢$"'~ lQj~g,!,! p.~iie(j;Q~ ~ ... ~~I'i boial i z p~iilfode ~Iitem ~e9(!ITV'C! na fol'O,~rohly $~ib;l rtiiC mog.ll.c, Ci 6es:f;o ,fli pollFebc]:I, Qlli morg Ihi:li i;)'t!!rem Inlbliii:.oll. D(J bj tonovij u slid IblH ~~o' ... ijerp~I!O'rtO(m;JI ~ielil"l kgji im(lITIQ !lledt;l~uei lfIeki 1ilil;001Iiv, ng pr~mie;r kro::t plo'li'o sla~.lo. :sioi 1'10 fij~n:1'O¥TmQ Ilcinjen ~e c4el'lii .... tm 110 boi.e,.

If,o,vise",,,~e oi:iie~'lii",oslu nOI bOle p05:~i:ii:e ;lie, opl:i~kim$eli1 ... ibill,:,oll(ltr~mCl, kQ]i $e dQEioil!josn:ov,floi b:r(lmo~re~~n.oJ e'!fl'I!lJlzij~ do bi p>o~i\tJ'l,tj Q!iuE;lHii. "'ll i rlDI o(~~l(:jie, b<01,e ~iPe'kt!U, ,t! MSI(lmo liiIJibi;i!dslll.l ,i, :ph:iI\lu. Sefkziblili· :z.ctmi :li!U m9alfl~fb~ b'oie Ik(l~I~ :!:~ fi:dfkl dobra W!ill S 'hClI~(lg;ellimSlre, b~oltl. Te bg.~~ - io::oiih irna !'I0~wriko vr~l(I - upiiOliu IJ :s~'b>ec ~",~e~lo~f!e Zlfl!lio:..t;! pot~dlrt'lih 'vCj,lnih dui:il'l'(] i I'HI Iliilll ,:e, zalil!ll Ibrom0<5liebrni kd.s:t(JJli u !I{)~u re:eJls'irCl'li i registrimti ih IJI l'J,e~ltlti ... !.Ii. TC!,~JO .se, nO p~timi'~Ii, iIllml!l'l·

...

ziji dodc]a ~eleru;1l IbQjo Zgto da bi se pos,ligl(l o,sie'llii"'Cl~1 no llorO[1l· cosh!!, a; plava D{) jl1 zete do hi s:e; pos~i9'ltl ,oojell i h;Ci<S~ 110 'iclmnocrve. rill i iIlJro:cn{e:["IU. OJlO slo ~e ist{l'kl'l 1lI1'!) II pOgJl!!;!vl iu '" 9I'jell,u i 'boiaml'll ovdie lokoder d!o!iGzi do proiktiw,e ~rimiiene.

Proi'f'l[ll ,ro'!nim sll.l<p.f'l~evima o$ieHI,ji\i'o$ln no hoie fQzliikutu se ,ove vt:sl>e neglotivl'log mol~riioIQ;

• .()s:f1olY1no O1n'1lJl;::ijQ, r.:.o~I:l' se SQstoji ed Ibro,mi;)(~:9 snl'bw'iJ., o~jetljivcl je :5QmQ f1!::1 lillbi&ii~I\r;j 1 pIQ v (I ~rclke rZ'f!'!e,a!.l 400 i 490 ~ilim~!ki"Qi:'iI:l, 01 no os,lo"1! bOl,e _ z.utw, zeleFllII, iflCI~'OnOc$IIt! i 'CrvOlfll!l _, nile olSje:lljivCII, P{lSdJ te bo'j~ LI :sIic11'Elliififle. 1hog, 'lo{Jo SI;l' hJ em,l.lI:ll:ijlJl tJoczh .. u sli'iepo.m no boie. Sojo emuJzLol'log' slQj(J ie~~(kQisto. 1'0 fermi mo!cm<l' rcspo-

Zf1uli poziHiv film od ostallih filrno,,"o. .

I

l\Il'lihQlo :;101'" ;tg z'Qstiiu ed 's"Iie>lhh obrube neme, 9.tj.fI'liIjivo,$,1 no ~vje~l()i,e niska" naivi5ie S S'Ch. GI"IJdacij'!:iI j'il Ivrd\c q noginj,e' IHI tiriljcIInJ,

:Zl1n ~Q' iii :s~()i!J iZ'r;'Q nm,dnQ $~ 5,'1111(1 PIl15.,p!Jf'I~el"eiilo:l,

Prim.jellIllQ: Z,g di:iapo:~.ilh'le',; kop'lrtlnje IttCl'pijs~ kod mmo\l\l:ll i r,eprodukeiie crno.biiel'i h pre,til IOlOli1:.0. ~(l:z;;iiolr se !Doglu 'Pfilall1lflOllJl'tOIll iii IIItl rtl ncastoll! ~ v j,elli,l, kojl'l mom blli rospr;~I'I!C1 p ~!;!re'm 11 mel'Cr udlQljon>.l od radnQg l'IlIie~h',

III Orte,k,romalsk!;il ern1J'llzuja s:fvorena [e dodlJtkQm Isen:zibilil!atorc'. fi. me ie o~ie'IIH'ffi!it nCl !:ioie p~os.iren,g [1101 zeleflui zutl!l boju. Njoi se 'o'lOseg osjeHjivQ5'li !'Ita: bOle kfecc od 400 ,dQ 59() mi!irfiil,rQI'IQ.

,AI1'rihl:l~o sJo.j JlQ 'pQlledini fillmo m02:Q hili i:_q<",tH'ii)j- boj'e. Os.i,ellii'loSit rna :.vtl;lU'o.S't kre,ee 5'e izmedu 10 i '1i¢DIN, G'rodacna je I'l(Hmalilm, ,ali nOSIl'li!!! (fIQ br-r1iQI!'ICJU"

Zrno u s~Qiij iek(Jdi Inriih gs,j!lllili'l'odi i,ZWUilI\!:!dno $ihtQ.

Prtlmi,~nCl!: ZCl' S,va VQlnisko ~r1iml::miar p<lkrQ]itl6. ~chDli~!<Ja; ~nilii~ke! i sli(:l'Io. l<od !.loj i I, l'Iije< p~m'(lb(jil rt;pi"tlvo l'I pnle-ruQ5! !1 ~~Q I1i~Q~loe T ervene, tI CJ 10:0 pr. imtF, one ~e, u sliei bihi kll'niil!'!', R1c"",.ijafi i'h ffio.i'elJ'lo uz fwnnOClV'IlinCl< Wiello u 'Iamnoi komori.

.' PgnkfOilillabka ernulri'ia Ie , ajl!dnil!ki ifI,oziv ~t!I S\'e vnte' molerijolc s pOlliilfi!liIQI'IiI o:lijetliivoicllI 111.11 O'veni dli:o $1'101<11'0,. !Il p:r,j!!RiOI i;lisini ,clSjc'r. IljlivQ.$ti dije!'e se iii eve Iri' QirIJP!l::

t Odopl:;!Akrom(lhkl:l [e po",iii~nll;l Q$jefliiva 11(1 nt!r'cncC!stu Ii ,s: .... iiG'IIo· U\,I\enu, fo ie:;t ne pa>ci'rufj'!!i IJ i;peMflU' Qd ,400 do 6SO millflil]lik:~Cnfi. Osjletlii'!l'O~~ InO s,viie!~I~ 'obT.cno ~e; kl'\!!l~1 iZlil'ledu 15 ~ ]!j\Ig O'IIN.

92

'2~ Norma1lna pcnklFomDld:'C11 cmulzijtll l'e PQviml'lo ,C)Iljecltliv.a rig cifol'>' dio s.peklra 0(1, AOO do too milimikroll1o'. o.5!ie1liivo<st i'l11i s ..... jello obiino jQj 'so krei:!e izm~do 19' i 23" pIN.

3. S()pelfpClflkrornulskg Bi'I"I'!Jliz,;jCi Slel'lzibili~irlmo ie Jla pr~:ko ~ mi!i· In;u kroJ'l~ ,. P'" Ir!!gis:lrfrp r i:r'l!'(m.~ :zralke, koje. ,!5l~ Il\il~~(lm C)ku flr!e koo O'file ier ih !lie IllllCOZ.>e rElgJ~s!rirClrli.. OS'ieHliivQ~~ fIIOI s"'~I:,lHQJ kre~ se od 2'3, do :30" DIN j,f'lQ :rn'mjer,. ·r'il:mQvi $ oiZl1Icd:olTl XJ XXiii .X>Olj •. Kod njih ~e :SC' CrY!'! f1.fll IJsne fIlQ p~r~r.e'l1U reg i,s hrli"c'fi k'Qo, ~1V\e i I,p ~v jel!lo!5:i'l'e.,

-

~;

-- --

No pole6illli p!ll1kJromal:s!kihfillmo'lCI i plotQ' n'a!Q~i ~e $ivQ,l.elellli iIIi <.eleni!t,a$!ihni sle] pooH,!;, s v lietlllh ebnrbe, zrne ILf llegativl! ie, tia visOo kOQsi'ellj,hifm V'5tgrmOJ ikrujpl!lijfl, OJ g;rad'~ciir!:l 'l'Ieflo meikonfla. S!'U'ire f<;ilI'O u:l'l,i' ... ,~rztl,lfli m(ll'e>rija! zCi Silf{D sni,m till'lla Illa dtm'i,em, 1;1 lIarnt:iio na um,;e'tnom ~ ... i<e:l1u. IJ ~ojjem p~lVh;lldaV()llt~ .:mll~9 UZ c..il"V'eflOg! r;I~ii!!llrtl spllktr\l:l, Ra~,"'iig~i it! fmeho III poc:c'~kll u Il'Q~PlJm)JI'ii zroh. ~I kOJslf!.lle f1(J po:s;,""a l'OfJlilllm:e'le'l'lo!lJ!:>",I'eH,i.! \,I 'iQlm"l.oj kOlillori.

Splli:iliiClIIll1,1l! cmol'.!:i~ie imCljufih1l1ovi ~,a snimtlni;e inr:r~;I.i:;J".t::l'i'limlllf·c,ko!:li'llCi !.II podl'!lIcjlnlttl iZI'lCH:!' 700~ po sve do 1200 iiI~'i'lillllikml1!a, (I s'\'Qju, puill'11,I,enu, rHdQzJ!! II :znclIlsl ... e [nIl foh'9'fC,fiji.. IsH je s;1,lIJooj i 1: pocrrue:iem j'iiillidljiViill uilluiliubie(l~t,ih :.!if(Jka:, gdje, :se I,CI'looder maze S'n,inu:l'li, lIe Qbi,ekt~\iom ad KYOI'( s:toklo no p'o:seb!1lim mOrlll:riialima :Ii 'leQIIliIOi tonkim ,emu:i:iloniirn solo:j,elli. U Q'VIJ 9.rll:P1.! idlu jQ::; I'r]Qt,eri i,el i' ZCI ,$lIlilfl'!~;mie ;z a",iOIl(l 5 jilOY!i)e!'iOni Q$Iel1[irv,o,stLl na zeleno htO i ri!:illfl\i" rl1:Z graifickih ma~enijala ::to selekdill bojQl :prj iZJ'\QI.di kUiiieig ia nCl'mptmje, slikClI QJ hi i'li vi~e boja.

83

IMiiierQlIlIl;1l ofijotlji'il\)!;'H,QQ it!oje vrn se ilJl "';'Q:I'"flicoamil Ino dv,r:lI nae!M: Sni· mo se nOll"m[m'I'II~; 11[llblicol .s p.oje:d'fnim SlPj!,t.:.Ii',tlI'lnim bo,joma II razlnIim ni,i,onS(JllYIQI '91j$tQ~e. lJ~pof\ed!Jie tiEl IPO n;:'gidriNlrlonfl 5ivorn I'CltlY i dobije SI! k,ri'ilulja •. O'!;ie~liivo~I'l'Io boic li'iioli:e se mi€lriti j s pomeeu spektr09lfofC', j}Q5.ebne Il(pm.,.e kQjq;JI" ol.sil'l1 op~g(l osjetlji'\lQ~I,i !J milimi· honii'ii.CI, ,PQkQzuje i ... isjnll Q~ie;ll~i"",o5;li !J pDrlf~~i,I p-oiedine' Qoje,

G,RAIlAitlJAie .5r.u~rliI!lIWln 1'~,~ tn, ~siPQsClb,n,Q{d ~iffludlz:T'C1'I'1!09 .5l~o ja de regislrirtl ,SVII! rg~lil~e' koie se 1l010:Ul l.~med'l.I lIi:1~svieHii~h r rngi'tcrn[lijih tQr!OViJ !'Ie o!:ijeidu, Z,o roznCl pod:ru~i'lli fol'Ogl\f;!lff[e i'llorni'ce ilzroltJ'ujl,l ml'llliBJijDle kCliih ee '~J.rOdlOciitl liIoibolje. mdo;,;oliiti lpgtrebe snnmcmitl, reprodiIJdrQiilloa iii kopirania. Po gt{ll<iaciij I fQzl~ kuiemo ove· tliii ... rste.

.. Tvrdu iii Slrliiiu ;~v,t1l'!:ilac:ijlJ imo'illl !1itilteriiali liCl O'iilo.bij,e;le reproclul<:ci. je I Ioopil'lo,nljil!i :!iliilmglca kod kojih je pOkebllo zgulnjClivclrllje i!il i2:oli. ranje j;lohrlollo'ilQ, I~. do clilil'illla u slii:i ow:!!!!· PQ'!PIl.IIIC r'HlllflClI tl ,bjeHncl poiPIIlliO ~is;I(I.

.. Normalni.i g,r~,dg e -ljl! in;;aju' m(l~,erHali ko~. (lsilf! crnine i lb!i(l:lill'l~, regj~trriri:li1.P Vi~lilk i'iJ1~ s,!vlh tcmo .... a rOlzlli~tih \I1J'~,ioCa, L;gkvi ~'I.I' P'O'lr'o'bn r

!iilil'l,,~,tlImlJ pO.kI"ClIjiiilli:i', grod'e!Vlflti! i iIJ' ~1~hrni'eIkQi f(l;~'Ogr~lfiii. .

• MeikallY . iii plo~'nICiII.!l· '!llW'Ci\a(t'lc:ijlJ rii'uJlju :materrjolli :f!'a sllIimCUlIl'Ei pp..rlll",eI'Q", Kodlll:jii:l [e Cfnil'lol t,omnO:$'i",,~, nnz sivih t.om:rvo! iii} ~iro'l\'. a bio;l~nijJJ niie ~jdDl, vet se ~l'Ii kee dill ie pokrrwnci PQ~~ ~agClI1tOIi1ll :sivom

E!!IIduci do nOJ lkul!ijama s 'Filmorn nilel OZilCi~,n.g I!!Il'adacija., maie:' mo [Ill WQrvj.efi'li 'Snimlll!1liem I,ie.$Ivioo {lid!e se· nih' s:i'y,illOliovi rnznih .!!!!Ish:;;Oc ,ot:il ,JQOltP):.Intl· 'emi···· ne cl!o, pOlnpliliie b'i'elill€', iii ':e'niC' [e ocije.!'litt pr.e,r.Ilo idt~n!"'v, ne ~i':i mier, dle P (l,kJl.loStlmo I'ICll,Pra ... i~'n repmdl!dlc:i'~11 OTlo.lbiUe~Clg pl''E!,aIOS~il. !J kelem femo v.1die-'ti ,da Ii tQld'i blfli'lj.cd'1llno iii mekgllilo. G:rodlQ~ii,g Qv!&i i 0 Iro,zlnim drugim faktaruml:l, ko,o it!) su 'gro'· dodiC! ~'i,i'ii!l'ila., .~lOnlr{;l$ . !'I,D oibje,. kilU :s ve{!im i'li mgnljirn ops.egOm kl~f1'o,vQ' '!'[:ilu Hl8vjllte, kojg meie blf ~Qlfii:rQo$tl'll;li Ii meik(;JJoCl, kr(]}~1!l1 Hi d!!)z(J ,ekspoziciia', dill" b~i~Fla' sloia Ila filmu'; vwsl'H fic:z:viiill~CI" ~.o~ii Imo~c bi~'~ r~',f.lidllJll!I

"

iii I!oji i,zj,E!.drBlfn .... a k;'onl'ros'II!' t!! dale " svj,ellu; i ,s,j,eJloma dobra prereden Flegoiili. ~f1opokoll1. lopi'!;;lla rDzvii;cea i dluzUiilOI rnzvilpcn,ja,

i~cfl'li~e gr(Jd~:n;:;j;t! OZli]gW'il'Cl~U kl"~'iI'~liom zcmn'i'r:r.f1ja, pfl'!!m~ dilJiini nazvijanjQl, svakc:lf.::o liZ IlIvjc't d'CI ie snimko i'l'C1i"mOIIIlQ ekspolliJ'.ana i da se mz. ... i fra unormnln.o,m ro~ ..... ij(Jir:;1ll i ne gdl"'C den o'i, te mper,Q'I,llIri ..

Optenilo se mo~e f,i;t6 d~ ie flli~,O'sieilii ... film 5il;loll1 Ivrd'oj brilim:l'tnoi grr(JdaClji, $lredfljeosjeiljiv f'IOrmalnoj" Q visolkoo!li,!;lliiiv m~lc;pl'!Qj l!Jr'Q~ daciii, ~Io ipo.k liie' IiIlQ~ uvi,je-k sll.!l,fifi k'llc 1Pn:l\i'il~ .

:illtlN'O' IU I:IIEGATIYU dio ~e !!11'fwl~~O'!'Iog 5Ioj@. Cl SlaiS~'o~i ~.e' ,ocl bezb~oi. r'iiln $i~T1ih ~e:slijc'OI Sre~Hl.ZCl Yrui,eme rozvijllJfljOI [(rbh:iI~~i hQI1)9,elllog srebrc IUl¥'I(lr:!io,nJ, $U IJI ~ilm.ll i!:mm prvobillfl.~f.J me~c ntlli)~ ,~ebrtl. ,S'~(i $'1.1' 1~r;J zmca u sloIlI :sHni,!c, .!iQII'T'!Q~~C!'lniioi d guI(;a, !:iego'I"", ~e ,izglc'cati p'u,n,iji, (II kOflllurrlCii oilil'ina holte, 5'i"'10 ,Zil'nO moile ~ vidiieti ~Gm() pod mi~ro$kopom, 1;1 kr'Upfio HrtO - kod! se desed ~iiriih ZlirlD~O SP!l!joju II grude - ...,idimo i !)IIQm. ZmcdOiSl' SI!! ol;lj.,.ise ispcaJiic v. a lUI S1r(!dnjim imlO'tlima. flgl"ccilu riO] glallim plofilam(l, kat) ~I(l, jle; nebe na !:lIi~nci.

Sir.roZliI1ofost ie' ed p,oiilsl:;irle ~C!zno5ti ked S:ilimamo ne negaliyimal mi:!llog formate" koje moresne pQ'le'6~J:I.gH, je,f (I '.!amini :!:;rlla ,O'visi oi rine Ii kV(lilinet'CIl pO'!lewne's,lih. ~od negli;]iliva ve~rnfOirmQIia ,g.!P(ld!¢! ~IiCl'I.:;C! biigCil 0< .zrnu, ie" :lie ene mOle pojol'fili 51lmO u tom slUlcoil.:l ako mQI~ i:;:r'e':i!' iz n(1~il~:rli"'ClI p'O.",-etC!mo, na ve",ik '~rii'i'iDt· El'o,pir,a" pOI SIl'

1.1' .sHd Vldi Hilsl":'F ed :llfinC iz ne9at~"'(l. .

lmuloid ill ugiavilom ~",aifllvo amllll:ziiil. [loz,riievQrlje.m .eml!lh:dj~ u tvo:rnici dol ilIli do ~:p!:Iigl!lja h(!~o~eln il1 kriS'la~i1cCi;. ,fime :lie os~e~ l,jiYo!l1 no $'vi,etlo I'lovisuie., al:i p~op!)rt60'r1C!I'flO zmQ lPodajl!l kr~pniie. Osim II];!gQl, sll.lpcmjOlmalQ!5ti DV.i.l;J 0 "f.se dlfllJgih IFckl,c:ro, Sp.omeftlnJ,1 f.emo ~Cl mo neke,

I. Tcmji ei'i'iullroni sloj 1110 '~lli'li'lil i liIiZi;l1 oS'J,elluivos't UVii;ihJi'l,I ~i~niiie zrne !]I negC!llivUI,

• Pre",lIe l!I'k:!lp.Q.l'I,h~'~I'i(;i~{1l i mkcr dal ee :zrnalije' ne'!JClliveocl liIormall'lo ebpof1irCll'le.

.' Si~nO;l;maH rCl\2:""'i[Q,~ fU!1 ,dQPu:iI'l:l! :5pCli,C.i'ij!ilI ltrrllng kClO ~io ~(l ~hil~OIji I~ Iro p i,a'l i Iii! fO ~vii(liS mel ~. Cl'I,l:o I iicliIl!Cl ~ iiJP~iiilrn, ·ku pkmng.

• DlJl.iliM rOI~ .... i·t(ilnilli .Omoglf.cOiva SpOJjOl'lje trlltJ~ til Cim~k.s(lloi :ielatini • • ' .~.tQI j.e Ign:!dgciig fQtQ-papilfcO Iv"C!'o 1"0 se :<::1110' iO?; licgclh·g vileo isfioo. Pro:o:irgl1. !"!$galiv j}o.k!azuje znuo· lo·Ee 0 cl llormc1ne<g.

Snimamo Iii !le! mc:dim f'Ql"rtHllimcl, [pr,edncd ce~rn-o' dolT ilIii.eo$ietllji"lQm fi'ln~lJ. Ek~.po;;:ic~lOl IC.il, Ibi'[li l1.e!to dllz·Q. gilli nom :zr!flO neee zado.vali bTige pru pCl,VE ~OV'il1'l ~III VIl.cih '~·o.rriiOII'Q ii rlJ!lieQ hili fXltrebno di.lS(l!~mil1/Oi n)rlo·· ii[1l;ml~;[ s.V!!Il-i:ako U,Z: ·ti!~iiB~ d~ ·s!Mlnmke· mZ'i,Pilia.mC! 11;1 pouz~!cnc<n:'I sillrtP' zrnatorn mzvijge1!l ..

FiI'lii ad! 10 do 15°DI~ i'!;Iz.viiaIf11 .snnozl"nC!!o mo-cte ~I~ pCJ(~c!(ll1T diO' :ro puta linea mo. film cd 116 do 19~DIN do ~5, IPutiJ lineerno .• c. filmo\1i preke 21J91D1NI'Ejlk 7 do HJ: p\J'lo;, lineCilltl'lo. T,a r.gz!ik'l;l :>e opazCl i II ostrilli s;lih .

. MoglllltnoJ! Il'Qiulviiiliilinja jc ~"'·Oj5t'!l"O o~ttine koi~ dbje film. O§hf(l slika bit ree, 1110 p-riMjer, ked 5le na 'po'rlire'lU ... ieli Udvo odiebe, svoko ,,).cIS u kosi, tj. kad se !filll'l'!:: IPoiedinolsl'i 'rIIC :sf.)OJig,tu !J ",1,0''11111, keo 1:1 neoilrini. To Ie u vezi $ opi.5{!nili'li1 po:dupdma II~r.Ovi'erQ"'[Jn·iiJJ oililrillc alerzQ ()'biekUvo. SIt) ''''~S>e' mot!i 'Hlm f'e:g istnir'C1~i h;,"k~1h C!rl'l!:CI nr!:I badrrtlfliQi'i'i r:trI'i," ~imetrU' ~ 'ce .s>1ikCl bW oU.rii~ i iIJ¢oQj ~il.ma. [e p()v'eoo~'i nOI vetS fomud.

NQS~ okorn.I;l·:te.· J!¢!"ri'HII!n.j) "..edi ~.o",«ti clviie h:1l1kE!' cr·tll ~ed'l'lu POkFf.;Ij d~1JJg€l' gl!edoliuiT ih i:r.lildh:I'lj·.el:1os~i ad 25 .0,(1 :3{1 em oklCl 1I'~lz.ITrJ.rik meal! nji:li1IIt! niLe manii oe 11m milimetro. 10 !1Bi lU\Zim@ kQO ~leiPelL ;!:.~ pro" rolundvonje ~J'ol~usn""e l1eO·~i·riiioe ob,lekll .. "a. za 'n:'!5:pon'1!cl 2UIO,CCII UI f'iligclivu i ZClI 1'ablli~· o~trilfilli u dubinu. !Nc ptiPiiler, 'M h.ld!rl'lj.fln~nHi od 1 kilome-Igr fI·I;J~E!i 0"0 mole II'Clzll:iko¥CIfi d v iije cri,l!; iii I·ackee serno o!1!dl;l Qleo iSlJ 'ra~m!:llknllt·e j.e'diflc od druge28 do 301 .em, cllcia im jel i"'02mak u,!'i. ISnil ceo ngm se dg ::;I,i :;poierile. a 1"01 ovi:!'! io~ i· I) I"!jil'lQ'JiQm Icon·· 'Imdu', okolici III kojQj ~e illI~(j:!,e, .po i ·zg$i~en.os~i ~rok>i3.

Fakto-ri koF ull(fw iHli kQ;Flliurmi Qslrim.!1 i lI1Iogu6rto:;t ro:zdivtr:liollia OfH'U: i;)s:fril1Ci1 na~~9C1 vidal .• o~~rlnt!l '~rh:u'iiCl objektill'c, ditu:ziia svjetlo 'u' :s~(ll U' ~ikMa, YE,I iCiiU'l a ~ZII''''O C~ iJ sloiu. di!:liblijinas'lol-a. kontrg5;~ J1IO objel.;tll, :Z(li~li~a pl1c.~i". ~vliieiH~ Illbrub(ll, 'laCfia ek~pozi~i:~c·,. 'fo6lQ pos!(IvlJjema

o,plimolna oslrrlilClI,. sitnozma1'o I"ol!vij!lllljei, I'lQPOMlOfli. 5.ama o~lriilllCl ~(ijiJ' ~mo dlo'bati na jednoii od rCl7.:lici1il1 PQwsi.l\1l! fg!o-pgpim iI10 ko. len'! smo iIKI .... el!alli diki.l,

lA!rn'iNII 'StOtJ Pl"oti";,; ilviie·!inh ob~liba nosl IlIQ kllli,liooma fi,til'il;! OJ~. lIC1ku tJnlihi?,lo.. lio~$1l! s;1,o'i nallo.zi lUI l1ol'!!~ini fillm'tI t!i p'I.0.;5e. Dsim renek~OI kiOil I'I'OJsl\i;l~;!.i !II!lJgl(;]'I;kfrn TO,I·chol1fla 11,9',0:1, u Qb~ektivu, ene mcze lII~s.'lch flC' filmovima ~ p'I'Qcam'Q ill d",c· obl'nk~: kee reflehiorll(l i difu. ,HOI n 01 rn rena.

• Ill· f! k· . b b·

., _file e $IQ~:IO' ~~ n~.(l liIe901~i:-'1J n~$~aiu kad $Flin'!(Jnno Qbie·I~Je 5 la-

k'~ ~OnII'lDSII .. i'I1!;1 !1'"obl~e~l:e ,kQII !ill ~o~o zrcole~ po se· zra 'e ",n~.i!.nog ~;vleHa_ ~~?Ie, rn,o~e. ott. ~ 'li$U~U plJl'a sngjlllije, ed olml[tiii - probiju kro~ e,m!JI~lo.~1 sle] ~ $ _nle9_Q v. e se glClII'ke pO'l~dIM Qi;llbi[gjll! III i5if!nU = ... tellll·~';'OIU~!· em1.l1~~o~1 ~I?~ ~G $Ir;~fnj .• !illrone ! SivgflgjuCi oko sebe odsJe v ill ,e.briJb, kOi11 ce brll 1'0' \iilCI ilo Ie nosilnc ~loilJ deblji· .•

iD:~ ~e ",pri j;ecicg neiilgi')dlilC!: pc·iav-a. IlCl P'OI.ediinu '~Hmo\l'O' I pi ota sfQf",I,g se :U.'.l:!ilil'ni sklj!. koii je ne ~utokrQmal:skil11i mat.erij.a:lima CI'Vti!:n. CI na pMr.:rQ;mg:I$l::iUli!'litI;"~er~iCJ I ImCll zelen, Nj i I~clfvo IQ'bor(l;j'jI~!!J i'lilI!II·twlCIld:zil"o' !Ie, 0 hlpa I nesloje, u IrC-ilvl·j'IJCUI.

87

Il~iu ;t'!J!d(]lllClk ~!l'10 $i'o',o r P]'O"'k~5f.O ObCl]e!"l~e fih!lllCl~ :~i".., za .;)1I1,Q~~om(!j!$k'!1!, ~, p~(jJylk!C;js,~:o Ina potnll:.romg,ld:im :F,i'I~L)'ii;IiliIc!, ~liJdlll~i dr)!, il;'!f;lm ~D,' I't~fk" ,fI!Cl IiIjemu se O,,",<D poieY'a 1'IH:~ll'Ile ~fI:ii1;l1~a 'f'I~S10 lila !O,tcklE!iil~lrnl ptOi:lCf. m:OI, Ik_ooje ~!.i QelJI~e"jediliio pw_i~i ... rilm(l',!,,~ Z<:lI k:olllir.cnnje' J: !fleki: IIl'ilQter[· 1:if!J114(i iIfIPfQdi,iikciie 1: di.i!lJ po~iHrve rl!l~tri I;!I i!J1 ;l;c!'~til,riog $~I!ol'1l! riC! poole>di!i 1:. Ng PQigr';!'llii .... dlrli~ sviie'U~~ obrubc ufje!5e i . ,clli~iifi;Ci, EI'kl!iPQl;!.ldjc,:MI:i i,e, p'nal ,d:um~""f1~'llo,i iTII'IQ p:rilih:l Idla dl!Jiie die:1 uie'. O:lo.lb,i'!o (!I~o5nirn!);llmQ Illelku fCllmlfl1.l profil'OrFju, CI II ~'n,~mku ~ClITi"'ItI'~i;lml) i prrQ ... or~. R(ll~Y\1frcnil!l U dUlo.rn~ Il.Ifil;!lipidno!l:! ru;?;;vi:i.::!eu :~ iaelril(l al:kali~lIlIma n'''' pojQ'oI1I po,~pic" ~!!lie., dok il"Cj,Z. ... ~:i,Di;,,:i Zt!i 'zit!dillQJ~c!",.gn'lr~ kojii Ifgde \i'i~ !1Ia IPQ.,.r~inii one-

m[li@ucO'il'c],1iJ ,d![I :se poja,o,;,r;: oO!brlllibi" . .

I.' 'CHfuiel!l~ obrubi r1c,!lltci&1II od IrtlI5:p!'ii.fJI .... !:m~i::l :IlvieUo!llij medlll lu,is,~:c.· Ili~lmQl fiCJlio,g,~1iI0'91 ~~bt~1 i,I mutrilQrnelifl'vll1:;i:O'fllOIill 511;1ju. '5 kQi~m5e zrc,~ $"'i(l~IMti .~,jJ\kob~:ilr",aiu. ,~IkilI!:i~1li ~if1 ~"'09f plfa>1co i jDl'U 'tom ,o(~"'i~f.lioVOI" jill i .~1!JI5jled!l~a! Z!FI'l"l]I, P(ll 111(1 I~i l1iClfl:n medu nvim(l IIICllp:r(l,"',e! zbtbl. 'l"u 6!1Jmo poiq\,t.uo''pgZ:~lr kod5'llvmaPno' ':tlvjeku u Ib:1felolQ II1CSUI1ICcmom wirl1Ii!1l,. k(lo u lilci gl'lolil"<:~lmq! i:iilme(l!!J bie'lim:!i '~M~P1e, jet !~!IJ I:lik! ,c'~,viie> Urene! ISIlISjQ,dIilCi .z:rl'loo"po konhma n isu o~l:r,~. [l~!f'l[Iz:ilio' ry $flQJi;i ~e ~'~ o.p>!l!llllijo ~Io ie S!I,o:j IdeMji. ,eks:pozidijfi dl.!,zo~ eI ~oli1l',reJ.,_~t ilig jiiiol'iv.y 'o'·e6. Rgz:""~igillie !.II ,cll.llb~!lill tl;!!koder :5Hlt'!l'Ij,!lIje ko,nlllu'mu !O:5~'~inu [er depufia elifuzioftloj IFnr'!!II1~ d!o gO de do i~!tgSI;ilLg.

If'OIS,TIUP'AKS< MA'liERUAUMA, Fu'I~I!!i., :p,1o.oe i popirelll'leoo Itk1~rlu IlC hi O(]J1iI O'f't'I , $ul<io:m, n .ZfQiCJ:I'Qi"IfI lIiIiill?S~1iJ lIIol'!lmperohn.'i 'ZJI'I,Iit,d",15 r l~C" a nil!:!.:1ko iznocl '~c. Eimtlli!;T~c ·sre r:lal'OlPlil'ii brze k!!,lawi. 'HICJ!cl'rIOOO: ioi 'tolilko FIe ~Ik,odi kQli'kt'!vl~~IIl(!!~'CI'p~ i r1::l klO jill !.!izJ1ol\:.l!Jie ~;wlil'rQlli1je' rn rene, l pIQ~!ii~.lu,iu gt'Qd",ciiu" P,rQPlsl'!(l .,..lo:2no$1 ;l;F(EkQ i~:5'1 i;:tme(!u lIO i 8[1 posl'o. VI@ll'll1J! lam!lg lo!o:nnofiCii, pod:rum~lcl! pm:!;!lo,rijll r pr,p.$'tmlj'(lJ !!I iii!)" .... QgrQ!dnj([lJIflg ni~u pri kl a,dl1e .Z(l i;;lIva !lie foto· mCltediCl,I'(l"

bp~,iv¢!fl!ie h!'nl!kQ~il(i! ~gko,t!~r ie ~~~!'!:l:~ 2:~~~t'O'E!I"or'$!d !DQII~,riiQI~. Naf.h;lHIi1, $!Ui!ol~,~ p[!JI"~Eim~, ~iIlrbol, ~""i,(!!2JB Ir:!Irvo, fOf!lJ'Icliln" ~r4ll,d!ilva Z(] diGt:l;i'l1fc;likd ~1lI. ClIiTI'O:rl i;ia k, 'Iclfpenl in, SIH'I1IPOf., ci[lkovc ~H, .:slom!l:l, ,zJvc" Ils'karnb~'lb,Q~ref bakrene ,SiOIII, IClb~vi .s~cki,m mllFl:.om"papir s Inlnogo dir¥t:!, jQd,. tbfjl'Ie!5I11!'!1rPOJIf']'!:! kIIpe.li~. rgd:i ol;!lo:;fivru:!' z:r",ke. dim 0 r;iI tilrvg i ",glLlllinO ~,Qii$qdlir1li amqi1l:ilQikA il(il, $"'~Ii~ m~r:;:!;Qm i i~pD;ri""cnl~(lm ilil'elf1lo djeluju nlI emub:ioni :!lloj i p6:!\p}~I!lIi:1iJ f'ljeg,oll{o IbrZl: h(lf.el!lje.

T~.i:i1mIOS~ iirlli ~if<,1!luilen«! OZr;lC!lCeI:!O r,e 'Oilll ~"'(IkQi htiii~i ~ HlnMJ1m'. O~1'lIa:·, eenls'L!1 mje'sec ii g·odililc do, !-;OiO:O ~.v,olrnim IC!'mci Z(IJ Tspl'lI"'"()~i mol'e· !'~iClr~o .

Emul:z:ioriii I!!!,QiT~ kQiji i~Q,:i$!1I1"JI' ~,g kl"J!l~iol[iT1,g$fii~m9m ! $ fQ~lO.,pl:::'P'irimli;l!_ ~Zinti!cC!vQ ned'rl!i broj pod ~oiim ~;;! ~ lyQ~rlio1ll1~o~! Z!abm,e~~!l: (:I.d po· ~l;'i~~kgJ sl~l:u·'Oni(l '!lmulizll.i£l :do kOIlOi&iO:g p:J'Oi",~erm"(!lf!i(! i f;H/~:~MiQ. U' pr'Qme'i. UIVOf,ni~d iS~' Cu!I,I'CI odlrede'M !koliarlg ,5;>,okogl emuizionogJ ibrojcli kadl kasl!liiei1e~ll:iorE!k~Clmir'c, idtll"J~ova se u:l(jra~ iz grl1~""e Za)-'

)

jeEino' ~ rQ,kl(!!'fIl~lr,cr!'!~!Il. :S~I1i,J'~!!iQk .~~ ,gQilI'iI~h f!,I$tQJllio",ill koko SlE: P'O'Sfupc' ~o ~; m(g~eri~tlilom i III ',:~rmll ii!lPOlgf\~S~O.

'I

I

~~CI ~@~: nlie' dQP!!ll~!Q!~,O'~

Do!l~!i:llir ~Io~ noD ill I !1l'!!11 pf.!5;lim.!lI, jel" ce ilIO] i'1!jel!1'll!.!1 o$I'!:!!~iblisok. f,!:lilil1 If\eb~ IJ)"..ije.k. p,riho..':Iui SCI! :slrc!l'le Il@ brTdovimQ,

filimove tie dd~t~ I!J bli:<::i!1!~ bllg,ilClkvih m~rr,s.{l odpaJfeil1lo i :!il. ier ('Jd m,iri~1'iI 1i14l1S,1aH v p0811C1~e siv,

Smoto.n!11 f.il !'Inl1'r,elJ~ i.i~D9ati ·l,I",~iek. i,J sieil1T.Ne .s;m~iem'o i,zk:!g:o ~I ~;rno t~k 111' pl:iilt'~Olilll :!i~i Imom SIlI'ICO Flom ;i ... ~etll(! dQl' gCl ne ()~'o"iiietii !>Ci ~11"(lJrt!il<.

Fi~m IJfebl'il $nTm1111 pri~~ M90' mu iide~n,e rok lir~ioni(ll, ier mu se s vr.r::ltlel!iom~,nta:nrillie mTell'~i"'m,~ i ~ubi: KJCil1!ifl(!!Ii:t.

S'~ilil'i,II~!l!IU;! f.~lmdtt,l VIF!?r::U IMbp,~Q,~l!glw~i. :z(lli~l!IpHi ~ I,Imolati III :Mc· niel, (l Z(ill,lm, ~,to tprl'~e rCl,zv"lI.

NGc ~i'I'I~il!ffIlIO ,k,am.e,ru - iFn'o~kor bil~' i I!.I 'kl!fbi - o~~Q'Ii~i IrllC $YliflCo· [110m !v:j~n'U iii I!II]~oplini" Kgll1lclf'1Ci1 i Him dr:t(l: !:(l' u hIOld!u.

YiiUOWI:IIE da,lt!;lsn~f!1l negaii",,rlih ~llIimr:lekih mCl!I,grii~!ci dii~i~ ~~ III M~1iI

6 'gI"UPO: ,.

11" ,i!\crioo:rimni '~ill't'lol!{~ u v~)OOlliM:i 25 mm ~ir;i'Ili (~Q.k~ ~~. IJP~i'>t!ibliicJ. 'I@ju ill k~l'lemg"'JIIJn:lfiljli) flCl!lllOitmi lUI "'diem od IImjetne Ili'iOSI:: i, IJlofiilln~ U 's:pa!'!ii'!liIicYl tp CI't!fon!I.I~. D'Ui;[iM 'itrp~:e, ·ob!'~!lo te1.60 milia 36 ~I!lIlmc,lI::(f '24~'J& iITI m,. po~toi4ll' i kll'o~~ "'''PLI!' Z(:I 211], ~Ii!Tlli1il'ilb;l. Ntl PQe'ei!ku,l'iil !lI'It!i1 I'j.I;IIk~~i~e ~uzcn'idTo del: K: mn~ n~oi!1ll lak~€ IiJvu6 II! !,,",cru:!: il:!cdiElmcr yl ~:tIlrnefi. U 'PlrQdoii se In!dl,ozi U1 ovim j)()I~a.¥a!:i,jimO'~

oj ~pr$mniiir;:~ (pr;:JttQ'ft~) zo ~O !Ii ~ sn'im.ckg 2-.4i3.:$ ~ '~)I;l i .. rQ .... IiIQ 1IJ;1!~'9Q-' Flje !!I ,1-i:(l1l1l~:rLJ n ~ ditmj4!ltlll s'ro'je'Hlu !IlClF(lilo'\IH) u ~telliL,

hI "'Cllrnotoi,i '~illma' ;t'IQ kCi~itjojfl'lS vr:pCQmr palp!~CJ !fig, po.oelkl;! dt'll Se film ImQilfJ. u~(lgr:::r]i u vtl!l~ITIIlI' ~r:n,eml'1licu 111'(1 dC'l'IjM1 S'I!'ill'ilu,

c::1 vl1P~flfilmOi IdilJ,.zlirne 1,.60 m" koile ceQIIQ prern'ctcrti ne k"iem 1.1 poijp!ll"" nom m FIi:I:kUl:

d) pCrkO';llrJll'l:d po 5,7,S; m ",He mef'amlfilm!l od .lbo.jeg;a UiZilrrlamo p'0~ trebnlU d1U1ZJlln,U i utomne] b;;!rogri 91'i! sami ng!llOIQVi;li[iJ10 FIe! 1i:;!;;!I:em iT 'ultl:iIlFnto u .5'pI\~mnicu !II d:uzini koiof'iiO i'rll it! IPO't~~!bno. Po,t~~ibnQ nClm ie: Ii'IO primi:er ::!a:

1.5

~I

:PerforkClfll ~illil'l ie laSian i omogu~C1v'05ni[1ll;af*:' v ~6t!!g bro,jo sni'lI'IoiJc.o no filmsko,j v.rp!;i. FililiJl S'!!, mol.'e' ulcg,[J'I'i u 'komellil i vaditi iz Irlie ne dCHljem 'svjeUu eke 1,(1 II PCllt'on, l.'oHicel'l< od: svj,ell'c. NOI .... rjJl;i filmg duzilllE 1.,00 m moie se sllimi,li .... qSE! iii IIIJgI!lie 5.nima,!ca, Ipi'll!1f1'iel fllFiifiol'u kami!!I'iBi koiom ~n'im~rr'iCl~

1'B:"';:':!~ UXZ!l ~~,3il :I~,~ min
1'.l!: s;o 1Ii01 .u l:t:I'iI'fifilfili:c 2.P·os,vellJd:i fiI:!lH!vi, ~irlne]6 iIii 8 milimaliClI'iIl, kolt v , ~luZie zo snima· I!!je' Iklne~kgmer'Q.mQ, upqt.mhlj(J'Icl'ju se i IU' p<ljedfil'1lim Yr~'h:I!i"i'iC. minijo' ~unlih kernere, Za 11I!El~e se 1I10grU Iii(lil"viti filmo,v,i u 'spre1ll'lFiioarno, li .ziO i1ie~re film !I1Qiemo ij:omi ulogo'li II spremnice,

l. :S~I'I1Nld(qI!lli tll1movi po vfilicllni formol'c ~SIU klrnediu mail!", i .... el;ldh 'I preds'IQ,;"I·~01fu nai~r![yYOltlii~jT :srdll'ljil formClI!. Niiii'l moz.emo ulltlgcl'ti 1!I ko· meru' flO ,dClni~·1'I'I ~I;'ie'rh,ll, s ... tJl~)['.!Iko ~ !O~elli, al Ob,FC!I;iQ ie, ledn@!ilavnijtl (lei' O~I(dih ws;~@ film~. Ni:! njima rna: rnolie'mo pn;li",i~l~ pOjedimJCJ1e, Slllil'f(ll~Q. 1!IB9Q m,Qj',(jIr'rtO' .:inl·milli cUaYUI "'[IPOW' i h!l,k ondCil mOZlaDilO ~ilm

Ul'.wT1i. .

SmolOini 'fi'llmo".i imoJu fii'm5,ku "'r;peu l'i,tlImCi~O~U ng kQi,em :z:aiedl'lo S dvp!leks, pClpirom, [(.c,ji ie lio i.jnl,j~crnior ~troni ~liI •. Jiij no Vliilil,isk"O,1; ,CliVe", ,il'iz,elen i zasfi6uj;e film od $vjefio:s:lt Na v(l1l!!jd:om ciiljel,i.) IPolpiro o·tisnu~e :IV hrojke 1:0 rcu':l1ie fOfl111ohl. U promefU $lEi! l'1aIQz,e:

a), SmQttllli fjlirnooA 1Il'1;! drv,enom iii ilfl:et'all'lom ktllemu k:oji dojl,l; 8 ~ni mel;! kQ ,6:01 ~rn..

iii '12 :~1fI i MIiJ~Q! 6:d!:Q1, iii 16 !illi ftltClka 4.5w6 em,

O:znakCl 13·~MJ iii 12{1::!il:ii ~moth $ drvenim, debljr!'l'l' kale mom, (] OZrlig,ka P:B 2{1 iIU 620' ;;:;C· srnetke $Ian!dm nn,cl'Olniim !kgle.l111.o.lilfi~1;! Kodiak: kicmere'.

h) SlI1ol'ol1ifilmovj na moniem n~el'(JlnCHfr. ~Cl'I;el11l1. NItlI 10m filmu maze ~e snimi'li:

:1:1 ~l1imi~lcil;l ~x~.5 Crill, iii 12 !mil'11oiko 4)l)4, em, Hi 1,6 sn i me!!be 3x4 em,

OzraakCl: A 11 in 127.

~, n;:~lmpa'k :5~: s~s'IQii od 12 ns,~O'""c:l "Cll'lkog 'N'lmtl!f:l ~Ioilenih U' IF.W:!lflil;f'l1!I meta,111!I1lI sp'reml'll·cu. D;tIilU1S posioje ~!:Imo 1.1 fo,rmol'hmi(l 6.5>:,9' i 9:t:;l2' cm.

N(] njim054t magu ~.lliITI!l!!i p~iedi"o _n~ snimke !. k(m~:~~i[1'1a .VE!t)i!9. fOFjlliolo. fill'l1se poidii'e .smllliti:nlo provm:e $ pomocu poplro U sl:rltlfr'lll d1io ~p:ri!mnijce, otkl!ldll $9 magI.! vadili i PQi:e~rllli Ir,s:tovi. fi'lmpak. iliTI'a s;v.e'iih do'bdh,gli i IQflln $liI',eM, ier Ila vlc,z.r;Q>nfi 2i'Ii:iikiLJ po.stan,e v!l!'lo· v i'l· i i·ime u2rokuIll li~o.Hri'F1111 alii d'efOrfiitOC'iie liIiIl snlmel,

5, Pliiiin filll'l1l se uzrQ~L.'ie odl l'iei~(l debijeg c~Il!lojd\r:l, ~ I,J kuli[Cl·m.a Sill. 1!I~~(!Izl P,g, 2(1 l.i$~'O\"'(]I. P~n"l'!)in u rgz'lln rn 'fIQrmolli'f'n,g d s Ira mirn @~ietiiivo.s'lima. Nc, niell'll'U'~e de! I'1fc;:;, 1!19~~r""n.Omtl ~ii'iilma 'Ill 1l:.IIFU,fiI1O;I. por1l'retlil(!Jj i h!llhni,ckoi roto>grt!filii Pig.,; f~liii'I iOi is.Ii;sl'IuO! iz promef,~ sll!:!kl·eJiii!! p~oei!l [er je i(JJ9'tlnijP ~11$1 10m! se, Fulm se ulaze III pOoseibrne lini,{ti'lll'i ul'o~k.e. a ·s nrjimOJ 1,,1 ,c'bi~n,1!l: $f!iremfl;iee. Nc 'emulzic!1'ol .s.r~ani. i 1'0, df'-SiI'IO' !gOH!, nOl!oli $~ urez U oiblikUl sl,ov<l! V, dtJ go II mreku motemoos,1.eliti pod jp'fslom desue reke, Moig rUf.lica ji,fj Ughlf sluli:i zo ... je:sanje filmo pfi~ likom ~u5.anio.

6. !f,uklarm, ~ ~loCie',. 'Iooie Sill nE!,k;'l;!da bile gloYl11 millierijoll 20 5l1ilrmanie. ,dOII'1l(:IS, !QotCl'ro i~cezovr;i!l~ i'~ Fll"·ometa ier :5iIJ ill Iomijcnm [pIon 'I'ilmo ... i.

Upolli'ebl'jevoiu ~e tol' ~ediilo m diinpozi'li'YE! i k)l;lQ f'eprQdui:;okmi moI.~.riial 2.0 s,r!!li~i,cke S"Vrhfl.

IPlr.e~IiiQ5:~i: F,!QiiEl'.d'P!!ih 'f:~lrnl(lll\tH

Ii' Malli "rormcti O!i1'log!!JPJvujubrw I s'!il'rii~ko ~!Iilfil'ioli1j~, Nii !~Lim ZQ Feporttl,~u, sniml<i..e $ i:7.:ll!t~, ze sl'IIimcnje djece ild. No filml!:koj 'fli!:lci liiiioz,el ~,E!' snimj,li nl .. $nima;~CI.fJ ende 51e bproju n(]juspi~lii;e. Te'zinQ kamel'il!i ie· rnele i komeru ffio<ie'Fno 1j'Y,ijelk: imllti 1l.ZO se,

'.' Sr,ednji formal'! &.;·6 i 6Xc9, koji preds1g1vi:joi!! ompr;omi~ izme·du' .Ii1Ci!H'I 'i 'Veli"i'" Iornrm"o. prikladFii su :zo, 1'I(Jlprl!!:dIl091 folo,ol'llCllerca.

M!l!nlil broi~'l1jliTlr;! kit:! o'm'ClglJ~jji"'"\CI do S!e film brie 5!'!1imi i de 5ie pl'ii i:e do,de, do, golol;'jh sli!.lo.

• V,elilk1 f'ormglli 11.1910'1'00111 :jO~ p:r~mji!l:nti.li~ II :~1rUl~lIo~ i telm,uckcj rotol' to,~ftIlf'i ~i. Nlii~ov,1!!J ~I"I p.redillosl,j: o~lri~~ srnij rn kie, bollii Ifgl5ipOf,edi ~Qng"'ell, ii'El' po<stQii prohlerl'l' zma, mogu se sll!~mati G zesebne r~Iz.Yr~il!'r.j i pO'ir£!' cilii'locru,:! :mirrr!ke:. (l na IniimiD &e mO!:lUI vII"$iti r rezne iiiPFovh n!~I'ugom.

KOlll'ioerg je VI;!!a. r Z~ Pf\E!'Fi~se'nie 'le~(I" Itl ZOI .s .... (I11i:u sf1imkul lP'Ctrebafl ~e IronotoC', koji mora bili is'io loliik,o 1'Q2Iak kee i k{ifm~'n.!.

'H:AIRoem NIEGAJIVIN:I MAlEIU!lAU :Z:O f[JIZlrlllI primjcl'te, proi2.Y·od'ais,e UI 'Y'@,OiftCl. mflogJo V\rs-IQ. Ngjv(i,iniji SI);

.1 Pri'!lIl-glll, film" ~kojiS-!l IJpolrebljlJ'Ic i u ~mQle·r.s-koi rolcgrnTij'i, :za kepj,ro nie dijop0l! ili\lQ, izr'!:lldll dupl iko,t nego li"'(I, j',Slp:rodub::i i,e emo-biie· lih prIldlo:t!cka iii InQlpiSCl koje' ~elirn;o, ulkopimli V slike. ~c r5~jth,i'Mi(! oUrlnll crlezJ<l 'o,bl'e:kli\l>i;l; ir~;Y\eodibU1 $olarizacije i m~!'Ie dlrU9il! s,;"rho. F'troi:!.V'o ell se 0 d'1f~j.e GsjiiUji .... 'O$1 L

911

~ Pr·ln.1 ~Ior. ~Qii ,rna !'l~.koo:;i,elli'vil i kanlll'Q~hll!l IdQros_reibl'!rll! ,elJiul- 21 j!J, a slUII i 2:,0 k.opit,[![l i:e i <o,p6~:r1Iil'O, k'l)id je· IPotre-bon kontrtislalll diia. pgi:iiiv iii dluplihl" flGgo!·i\l.

~ Pr,inH brom iliiel b~QPilosrebmul emulziiu.- ~njl!lil'iivo~1 11,(10 bromosrabmi pCj,pi,r h !iQftnalnu' 9tf(]dociju,. ;Nol njemu se diko mcg'iJ p~~o,""Qti. li!11ogu se pr"jvilHi p-o-¥e60fli d up! i kQ~' neglO,li""j i 51.

II 1D1Upil'lk-at fillm $~ij-~i z-a izrad!IJ -dupli]k(d negol1'V(I. hie!' Injem1.J1 ia $Ioj predo5¥d 1:1'111 ~el1l do _~II,!i1PIliJ\1l SQh:;!fi2'(j l::ii~,_I'(Jko de k@pi:mnje ITIi 1II~,5't(j j:a prgObfQ&ln~e u n;eglr:l'tiv. NOi I-ilj -se !'Iacln i~,dnQ>M(;Wd'l'm k011,ln:ml-em negalivo po'sti'~e POIl()\iO rlIl911i1~ill, pC! t·e Ipmkti&ln klld! ie, N'1Ql primjell' L·a serl[:sko l-i:opir(lI1!ie f!:lz9llecliniclD, PQhe'l:lI1o -.:i:ilc Icdno,kih ne,ggl·j· .. a.

• R'elllcig,on rilm ~I'uir .i·a .mimrmje re.!'IdtJensikirm, z:rOl~oml1il. Ng filimu le ,eJllulziia- nei objG< $Ir"lfl.e. POStO~1I i !Moli~!.IIb!'li nmclge;n filmovi.

'.' NcgCliiv popilF se :primjenjYlie zc brzu Fotog!l'(:!lfijll. S!1'jm~5e' no papinI' ~vi.5-0kiQ'O:sietlijivirn s;lojom ~ kco DC! pl'an. ·fil'm", - 1!1t;1!'kol'! r.O'ii:V~jaAja I'ICl jU~'Vt;illi dob,iv(I se n,l!g:Qtiv, .$ IkQ;ega ~ pre~llika"'(llliliem nQ obicll:i brol11l(ml;!l:ii't1i' pg'pir dQibi,~c po,:zitivnel :sli,,"a.

,UI tv.oil'i'lii~k i i'iii k;;lrltllgznmo oprsani $!.I lll1at·en"l jiQl I .z:ti r!iJJZlFM;ifiil'tl!5l<:e igra. fi·i:ke prillnj,[lillil. Kod !5vih ie ~!nO\lOI 'br·omo-'o''''' i'If kl~ol'i1lo ~,reb~Q" ('I ver'i{lci:j~· !lIa~t(li 1.1 IPr(!lii'I!i:iJ:.iQd(;J~imQ] ko.ji :s;e :st-cp,.ng ju II em,!.Inz:ijlJ dn bi Sit! MlJle,rijQI ",dlogo.dlll) pojedinim poill'ebCif'lfli:li.

SlIlod'OlV(mje liIi:'nfililut iSntll'lcnjg preduyjel ~'!l ~ili. lPo:;;ldzQ .... gllilje debre 'Fotog (J,f$'ke :slike', -ZI.05jlIOgCl sa"" rod pri $ilJimCf),j,!.I morn bi~i !I_$mje,ren dobiwm'ju noril\1oIJ'lih" ,i.! 'Ioj,{),vim,~ :skladinlih i bist.rih l'1egoliva, $ koiih ,e' PQVectJAil sllike bi,-, (litre, ID:me i bfiiljonlliie<.

- O:l:I!rilio 'UI !sl'Iimd (l·vili 0 n,a,m'je;s;hgnju u,d@ljeil'illsli no o.b,ieiklivUl, 0 Q5ilr!tlClI u d!llbinu (:I pl11i'klgd~om .zc:slonu.. Zc vfiiem~ :mimcf'ljo !.U'l~e.ru 11reba dr.ZQti' POIPUii 0. fI!'i,irl1!O de $1:1 nHi IIIJlQ l'onE! f;!'Otte'Slli.

- J0-8l'10eO $r'li",ke c;v!~i 0 tQ~noi ekspO<ilil;iji i kv·omtl'~i filtmo 110' k,oLel'lll iflrm~1'r11'10,

- Iilrilionll:;!J dQie s ..... j.eflo .rlC, f!iiQtiv!.i. gfadcr·djei fi'j.lmJ;li rnaoilfl razviioIIIjO, ~!MII doprinosi i izber FJ:rildadnog -FolIO .pa.pilla.

N'lJprovimo Ii' prillikoili'i .sflima!1ja kckV\u pogl'.e~~u. ollla rii: villieSilirlllcQ; (·jlm iii! I,l;l;IJlud PotlfiQ~cn. Izgublieno ie vr~jmne i. lila kmj,U\, ostol1,emo b~z ace.kivane slilro. E ... o, k.Qje 5'1:1 lehni~kB i e,s~ehlke greiikc naic~5,ee dogQt1o:jiu pri :mimoniu.

1. NeQ~lrif'la: je, liUiiii'!c.sOCi PQgre·~k{j pob'!!fnilkg. Do ]flil!! delezi liz, 'Oivih u%rQkgl: kCilffierOi U 'i::~ISU oikid!i:llilja nile bilo p,otplimo mir_fllfl,. vel ie ",i. brir.;!lg; ex:spoIZJldil;l1 Ue buia pr'eJ~1!I9_~ ;;:~ sniimM~!lI nz: rUk.e; ob:[ekt I!I pokfe~-!IJ I'!'il b;c b:;-,:n cd br~j f'lr:! ::!::aN'Qllroco, iii i~udolieT!lo.li·1 D~ 00 i'~kI'~",~ b,ll(I pOSlr~sno ",o~I{!'I;'lie'rlio_.

2'. Eksp'Ozic-j,ja' :I,rl drugc] 'n.oT~-eic·o pogiesk.(j. Kalil I~ Fle'toenQ Qd~-edc!ll(l, onJl! po:st'Qlc IlJzrokolii! 'PJtr~Haml'!ih m odvi,ki pro<!:imih !1I.e.g.ativc·,. _!: 11:10- ~iliJse ·tclko mo(zl;! ~Zt·];Id!ti prih ... ;alljiYosi,ik'iil.

3. Estclsik·e PQgre151!:e II ve6ilni IlQslojY zboQI lIIepClin[1!l prj i'-d~Qrul me-livo'. ked pdlikom pmmOlll'Miol kro 'lraiilo ni~mobili QQvoljno !poil,ji ... i,., flO su li.niie u slici IiIllgnlllte umje.s.lo dlli lbudu n;~VI1.e. iii imcn-to n!!'IQ9Ii~"'u' neOUrill'lIIil, kQjg ~liDet'o pri IP:I"OmOrlmnjlll slike,

D-J;ibr,e fot'oAra'f:skii :5:li'lI;:e ~,Taviil c:cITtO, Ill: p'OfreJbmu kon~iiirra:J;;iiu', c'~a nlJlUcimo tCi,i!:Cll< lfedo:;;Iijed r'Cl,do koii momlll1o ObO'il'hli pf~!ikom ~JnjIilllQl'liOJ. dell b~s.mo mogli u z;urbi m u ~f\erl!.!lc~llI'Ia- u;zbuaeI'iQ$I~ $liiima~i :sa sigllrnose!!. V~_ino- [e Ch:l nQutim-g, i_s.pf1l;llIoi'I1!O pastupcrll "5 k1l;ilmemm, ier OKQI WI e.~r.a V\OI.~IiIO -pr,op IJs'iimo, l-g (:.e. se Cldrol2 ill u sUci U' IObld ku llo91~e~J.;<e\

93:

IPrije !ll'limania, dakle prij,'e 1i'!;!1lgo se qJ nliu sklvi 'fil nil, i:!.'GI!Tl,er~ ~:rQba ,ue'9~e,clgli 1 o~l-stiti. A,ko, Si"i'lO' n!lbovilu flO\lU k<ll!lT'ler!J" Miprii~' ~-eIil'lO IPro,~il"eli prilozen1JlUlp,\JI!1IJ cia nem !:lucie j0l5 n,t) ImkvCl [Ie FUl'lkc:;i,i'i:I ~ ... cko-g Inli,ez:illog diiela. A~o :flt!ll'll'l nesl'Q ni~e\ jClsno,. nJE!kCI Dam to ,ob'j{lsl'Ii illl rucfljtlk. [;'1'0 .• ~'1g ,falillo u~initi ~ prcg;:;IIQm 1(0' rnieFom.

.' Priie: .$Y6<90, lI!lekcLnlim kistQi:I'I kamen! i:z.;llulra ()cistimo od OS;~tdiQka Him(l, U!'slica IPr(l~ine i PO:pilfCi dg ne !ii~,dnLI nQI sloi

fplmo. ZotTm tomo noui;u!! p uv:je&:bQI'l; :

upoU!,~'I'i

'. u'kiigolnje 'filma, - !!;liii,m~ienil1l. !IepOfrabnim naCin 'k,aklO ~e pornlo!.: Filma yvlrn.ci u Ikalem,;

.' PQ!5I'1l",lianje bv'ojiila rlCI, PQfetni:! b"~ilo:tI;

• snimku pomicati no Iloreclnu hmiku;

• S'l'Iimljerlu ~i'rn,s~!j .... ,rpeu (3r.ernollali i "",mcati

• p,O;IlI,avlj(ll'ti udClliellod Iltl obi,ektivu,

• upoz'n,Ci'~i Ill'! ~ 1i9Utla~ni'rfi d'flijill'!,omjilli"(l'm;

'.' flI;Jm,1I!!JUal'i: Z.QSIOIi1B i zl!l'[!lomtili !ko'ji in redo~lije,d broic~!lI OZfI{JJCtli'l.'l;!, '. koF r,ed brojoko IPo~m:;lIie QsJrirm II dubhilUI f !I!ako se o6if,O'vo,

• k(lko $'(1 PQ~llcvljEliiJ rozne' ,eks:po ... !~ii,~ i 'ka!.:o Ifctdi OZ,ncll'ka Bl

• hllko ~e o~il'o",c! wijtldnos:1 svietll;ll t1J;.Q [e ,ele,llJr'i,eni :s,!!!'ie·tlomjer '1.I'gr~lafN'1I u k'CHli\e~1\.I ~

• 111(1 kiC:jl1 se OZ,flIC kill 'lJikopoovG."ll s!:l!rnOiSJlf;I,J'l(]~,

.' kak;O se ·yI!Opl!aVClI s.illhr,oni ~poi :l!!,!lj eleklrcmskll. a no koiul ,Q:zm;!I:1J :lD VClklJ-blt(!S"ClH~IlI'

• k'!l'ko 51e' mirno Cj~d,clli {:S'f(lko iii! pO,~'lJgCl Z,JiJ ~okrd{J~ta: podp~in~: 1'(lgO!ll,~ ,priili:sk.om :ll:C1u~IQ""i.il .-ek ICldlCi POQ 'IQcl;m p,rlhskQm !Jl~ll~eth ell:liPQi;: I(il¢mj:

I.' .kaka 'tnl,ba dri~dl k'ilim~ru U 'FukOIllO prisl'li,m(mju po !irini, Cl k<lko

pe 'o'isilfli, •

• gJtledali !krOl hofilo, bircril izre, primioonj'em ilq odmi(!l'Jl'ljem 1iI{I-

gi~Q.m klCmer'a'i

94

.' kad'rlI t~ iilCislcnli IIUU·clobo.lj, HuHta i~mBlIiI dike !kolu l,i'ic/[mo u ~roiillll i ~Iike' ilo;[1!1 Gu;:rfa"'i!J obj@kiiv.

• kCl1<;o ~e' IiIpaIT'eblli~"'a pribor uz komeru, I'lCl'InrI~e:C;loiu ilillriJ i .5jel!!iIIJ. Upozf1,cjmQ ~e UI syim tim riO pro;!'lloj ikol1nl.lri dc nOm pri :snimoniu $'(& budiil' d(J$nIO:, HI;! p.g,jedfnim kOm!llroMQ PQ$~Oae ij Il.eke ,tpodficflE~ Finese kojilITlo Ie' svrho d.~ olclil<;ooij!J slIimarl.i,'"

KQJiII~ro L~ opti',e!ki i fid"l,om~I;Qni~ki lilll~h'i.!'men'~ s kojim 't,~b;t;l flQsl'upati veornt; ~of~~i"'i), Zel' k.cJmel'lII h o.bl~l;I1T". siellilo ie p,reyollikol '~oplrli!~ i ",r.a.ga. :ftcrmerlJl uvi:iek !reba [lJO'lli'ti U torbic;i, ~(lia je iit~ti ,o~ pCllrl',a 'i ~i udOlrcCl. Alkio, no I'ljoj lIe~~'D Zi\1IIQjt povjerimo sfrQ€;nio,ku de poprQvi ~\I,Cilr. KJI"QmironE!' dije,lovc' II'Flllbo fesce ebris Ii m~l!gil(im m<lllenOlll krpic::om d!o 5 Ini"h ~~i!'J.emo o,'tiske pnli'jul. Ob:jel\:liv !flilbo drl(lh IPQKrive!n zaklbprem.

No sVQr!.:oj kamer! i obirl!!ld=\r1!J nolozise bmj. koii I6emo ~el:ii ;z~pi.~ot~ Ul $~uM;l d'a '~(lme~1lI rJjetJd1j eze b(i:r.cr ... i!'F1:o iiii i2:9 I.ID,i mo, Kameru mQie~ mo I C:UIQll.rclli.

'OllN,AKE NA.ZA,TIIAR'ACU :!lCl.s±oje ,58 odl niz(:I1 broiCllk,C1 kQje51J I.Igra. Vii~Clllle 01.:0 Ilj;e,sCi uli ng ~!JbllsllJ ()!biek~j\ia. Uz ruib o'kvil'a m.:Q j!lT'edl'!je' J,rl'~~ l"Iol~'~~ $e'~ nazi"", 't\i'mi1i~i!!. ime I:lbickiivo ~ rn~egO\fg :Il'vU~nO$n10 jill" CiIflCl~IF), :;:OiIIFii ~i!lri$llla dUifina I,i milirndri;mC! illl c:enrimeFri'liIrlil [fl i brc] Qlbje.kliv~.

EKSI'OZIClJA

1. Udolje[1O'sl IU me'lrim!l OZ!lOCQVQ red Ibm,jolta nQ pr,:5.tcII'!IU, koii meterno okreiati j f1ljime obj!ltldiv il~, v locili ~acli noamje-llfcmic' ',H:lgljenosti ad Kame-re' dc, gl!llVl1Cg objeikl'CiI ~oii iuli,mamQ. Te otl'loia! obiOno, imclu Q"'~li redQ$lijed;

lIa, pomite ~e j bmika koial oZIi!fcu30\l(l s,k:spo:ticiju. Aim, sme, 1I1Ci1 prj. mjer, imt!liltlQslQn 5.6 i 1/125 5,e,kun,do, pomic-lCInjcm ZCililooflQ !'It! Ibroiku 3 prelilljes;lol se $k5PO~h.::iili riQ, 1,/60 ~eklJlI1de'.

5. Vrij'eme e:kspoz.kije, nIJI ~tvl;l,roo;:im(l oxnQ~efj(i, je O\lil1l redolFlijedoml

ligil r 5 '~:!11 Iil.i U U ~ i.~ 3( ,~ ~ 1!JI ~Qi.I\Il' II l: .~ 4 'll lS :m Iil'{II ~~ 2S!J ~
II:l:Id ! 7.'51CITII 'I,:;:. 1~5 2 ;;:.~ J ,~, ~ ~I!I ~15 .., Slt'!!M iii • 11 ~ :5" ]1 <'J :!i(il' tOO ;25li! ~ Broih udCJllie[10S~i 'Ll' melrilJilO I'ltlmjeilomo I1lCl~I~lb.l ko11t1 je ugm",i.-amo I1C:i jIIi!jlomi15noi gornjoj stumi ohi!'a iii ;zotvgrgfa.

1. OHtinu u dllbinu ozno,fQ\lO red broj(ll"'o z(lslo!1(J, i to s jednakim redosliiedom od If\Olo:l!It,a nil lijcvlJl r d"fl!liUI !:Imnu, IN!;!I primje.r:

Ilrojke iJ·ckd~EmO!i'fij iIo premo broici Ztll5'!rtmCl koiim snimenm, pokCl'Zlcf Ice oiltniln.L.I III d'l.Ibi'nu Qd ...... do _ .. me'tatn.,

3. Broike 1:1;15Ione lug rl)Jlvi rg,ne $Ii.! 11(1 aCIIVQlfQt;V iii rvlJ!!I$U obje'ktivc., POliu9llllili QlmJ~ :;; o~nak.omf'iitiZaifi,Q MfIlIill'$i'il'p tic. MI!o k.oiu tid 1:1' 0- ~c ko, ~oiih is r'e'dtililij(td obl!!no lor .... aj:

Nainqoni{l 'bl'C"~Il:Cl oZFlQ,cavtl rll:!I[veCi otver cbjekf,iv!). POOelntl ib'rojkCl n,ije !lil svim C!b1ekti,.;inn~ j'ednCl:koi Ii,a fle;~lmOI PQltnic .s I::iroikom 2.8, CI tlCI dirugimo ~i[Jj .3.5,. Naimcmii ,Qllvor .ZIOSIOIICl 'Q,Zfl,(!.Q'=!V(I b.rOjkClI 16, 01 nil rmlciifi ,oibjllil:;livinllfli br.ejka 22,

4., Vrlij;!:1clino.ll,1 !livjcHo, OZllHllCfriilCl ~e ~(jIIiliO 110 l'Iti\1jm 2'OlvOf(l'::.jma i kamernmCll s, ugmc-e'flim e~ek·lri,tnim svjetlamjelrom. ~e,do:iliije<l pc:cinje cd hroike 2. a ze.v·da",'O lIa b.roid 18. Ako, ill;!! prlmler, 'hlz~likQ .svie!1omj'£lifu po1l!Q>:uji!! bf'Oi~kNl 110, k~<l{:di ku [11] ztllvnr'Q~ nQm~e sfimo rIO j,L1 brojku n ~'ei d"O S~ l:G:lllon i e:I<;SiJoz:kJja nCiICl~o!)~ '" ptlru. Broikom (iQ'k~o· re Zl(ijuaV., pCl~,lovli~lmQ bJ'OijkuzctlSlo'nQ. POllmlkl1lemo ~i broiku 1.i:lslo-

Nit broicllko !Iooje se Iloh:lll.e oko objekli'o'lO matI[! .5e 'U prvi I;Q,s, ,i:nil" .::amrs.cn,iim, (IIi aka PQzngje'f'ii,O' Inli1ihovll ulo~u i IIpamtimo ~tQ z:nCl~i poieduili 'red bfojgli(,o. lo,lco I~emo se II njima sllo6i.

Ii)!R2ANJE KAMER:E Iil\filikom Sl'll!lllMiol 'odoje ~Sk!IJISMg ~ll1Iimatelju. Prvo' slo foto,cl'I1oller P11Qn;l n(luchl'i illld do :U:I IIJrijeme snimcmia stOoii r(I'ii'l.O'. c .... rf~,Hc i mimo·, ro.sko ro!':olll i:l, ~nlog,LI, C! .5 lakfCiVrliJll~. iii bor(tnrl 1l!'ldil'1lim IpritislJutilJii'l Ill! Qrlldnu k:o<s, K@mer~ !l!\tI'~Q9ghmfl'1al~ ill'!llba drillJti 'ev~ste 'w' nJIo:,c11'l11::1, dal ~'~n:m~ce k(l!lmE!re hl.l'dlJI I!I ~I'I'CillfiO",.ii'lil.u, tl koz:vprsl' I'llal CllddClI· cu. fr;5tom ne :>miiEili\flg p'o,k,ril'iJ 'Iratilo· in pJlocz,ol'ci, d-aijinornjelro. KII'O,:t h"'td:ilo Sill gledcr jtldillom ekem, l(l druQC! 0,\1:0 p'o,K,ri¥o kgmel't:!" O$IOl1lrCl Ii drlllgo O~1O l1Ie,poikrive!!1o, IfI1O!r,tllmo go Z(ll'i"'o~itl, Kamllru :priilil5lle,mo liZ 'lice, rIC! i;;"Q$ ;l;Q!I,I~~,o"':i['lil'Q darn i no ok:idCcC: p:riHsn!::mo f'!lIjimo, be.: jako:g 'n,ervo~i'iQg pI'Hi:d:i:I. Ako $ilil U '10m ocll:uwom Casu lkamer,CI po· ma'kml Isomo ZCI milimetm, sl1!mk{] Iflet,e bili o<5~rgl •. To viciimQ le:1( plri povecovanjul, Ikad !l'omoknlll!e ~nimke, dojlil lI'i!!upoiiri1ibljivu s.liku.

I. Vi5,i!'1lol iz Iko~e snimtll'lflo kemerom malog f"QrFm,l;!!tIJ II Ye;(il"!iiie yi$inQ oko, S d[voc1kim zn:c'ln.lm kame .. all'11a Qbici!io' Se' Smlimi) i:i!:'IIi!iUIiIB hbul1a .. Ir.lo,~e se' s ... nkom kometoPrl moie snimOlllj il! bilo kojri:! yj:sille, wem<! tome I-:Clko moii ... ~t!lli:f'iiQ :'):.ahvcdiili III s;nimkuc.

• Oplii!:k!!t ()~ kcmere III prOlvilu mOfal bil'i roVflO, i'i. kemeru mOf(;Jnil1g, irlriati VOdOFc!V"Q. Ddimo, 'Ii k~melf1ul koso, ,a ~~iml!llmo l,IiSoke2,gmd'e, d.obil. ~eMO' liini,ie, ~Qii! Si~, :ru~e •• I~~;mlrt(). rgl\Q 10 ~'Q'ti'l z,oh,iii,e;~a iii "'liU'UI8mo del Cg ~,rilmkg bill ::!Cinlml,lwc, kOimeru moz,emO l1agnllh prelIIi'D Golie iii je us.rnl~eri~i preme gore-.

'.' HQ,rizont u :snnll'f'ci mom bni 1'la\ol1::lI'l. C:'UO'1l0 l:Ji izgl,ijdcla snill1l1lka broda, iii jedrm~e 1111[1 mQI'll liIl ~OIS,i horizonl', UO SIll :o;mal,rtl nepQ,c.ilQ'!o,· ~lili"'Qm lPo!l!r,e~kQ"rn,A~'O' ie IIl;Q lneg:Q'li"'llI honz-ofil'l 'RO\l\, mOl,;i;emO 9Q i;i:rcl'ii"la~'h pil'iilikolll'll p&"'{l~fi"'CH'jI~J:j ~Iilk~"

TRAi:!IILO u kame:ri p'C'KltlZUI.1i!1 iruez moti'llil'J kQji lE'nfiO :;(ahvalili u ,$Inimku iu pocinje kompoQi""cmieslike, ~rg'~l'Iie nrgi:I:II;llie'!EI po-giedo, prcvi s:lvorClllofki Ircmdi. Kroz hotj,lolfieba g'l'edali IPozljivQ, IJ prvom r'Ie'dul lilli/nO. NIlIl!lCimo pomlilo z,op(I!a'ti SV\tl ,~to IJ Ira!!ilil ..... idrmo u bli:zil'li j dcl,jinn, '0 j U~ lrubove. U' (litvir'ul I:rozilo nola,zi se. mali v, koF 'I'(cha prikladnQ smj6:dirli Il!lofli,mku. Pomlicolljem iIJi ocimioonjcl1'" diz'il!I1j.~m iii ~pU's.tcl'lje'l1~ kemere pHma~i 'cern!:) '~CI)ckli ~nimanilD!I 'keLe ce, mo'liv imarii ngjbQlji izgJ,ed'. Nloii:':ei!:~i'il pogreskCl 1£1 MgomHCltlosl'. pC! trebomQ n(il$lrQ:ial'l ;:;101 1,1 ~'nj'lfItIh i'Il~ ilJiilo$i:mo 'vi;iilCl nego 'ie f'l'lOlHi .... u pollfebno. O""Q!'I'IJ prilli~,C!m Imli:lro !:ladi' edluke i 0 I'o,me llo6emo, Ii nrlO'~i'\l ;;:dhvolji"ti PQ ji-, rinlj ili visini,

Pfi ~niQTI(]ni'y. b!iziirn,{Jj s:~ik(j QJ In!lzilullllije i:denlicmg sg'~likiO'm l(ollJ ~emo, dobi i no r·ilrn!iJ. pr,j tem meremc uzeti U obzJir jO.fif1Ci1'loksu, '0 ikojoj [e vee bilo gOVOfQ. U neli:.ill1l iIai;ilima posl!O,ji motircmi rub koji nalo IIpOZ)Ot,OV(J.

NAMlEnA'NJE IILUlA!llIl!NOS,T,1 jedan ie odl V1Oiinu:h '~ak~ortl. nOI 'kojii SfliiiD¢llle'I,i In.J:!J :o>miiQ zlrnbl:lraviti. Prije' slIIirnanig moramo I.Ido,l,jllnosl 1'10 obteldL .... u Ilamjc::;hli nil gl{!Vni ,tiiQ MC)tava, I!.oii :l!cll.ril1c >dt! u snlmei bllld(! ,O!~~ro ccrlen.

Ur;rHek ie Ibk~ odjenlti Udoll'ienost d('Jlekih QbiekClla rlego ~lizih. ~I'O je Ob11Gi!o:l' bliie k!J!Ju:ri', rydaljc'f1o"t morgniiQ "amje:slililomile. 20 sfiimol'eijo IIJI cijoi kCl,msi"1 liilui{l lIgradell dCl,I'UilFlomialT' bi,l ee korisnQ d!l se u v j'eibll '!J o~ierigi""'Clrlju rcznii1, udolien,o;sl'i ed 1 de 101 meltlM, bilo rnelmmili ko:rac:imC\, pri.eeliPlJ f10rm.aloll komk r~ell.!n~mQ 'kiClO, 75 ccn,,, limlHlOrQ.

Q moddu kamen.: !lgloliilom ovisi no Ikoji ~a 1'1060'1 mo~e m:H1rlie:$~Fli udClll'jenQ:iI. Ti'h iii! l'IIa~li'ltCi ndl:ollik:o.

• Jeflii'lll'i kc:lmer.e obien.o' imoiu ~j,I(~·f:(dnJ.~ Hi 1~'\(lIFlQ i:crriite .. Na I'Ijim!J ill' obj,ekll'1 uevr~eQ iil~ .4 jfIiI!iIJl',a. 0 blldutf do S,e' snimg IimcHm Olt""CirOm ;tgs!ong - e ,il'i n ,_ pOfS~:~2.:e s.e o~trina Old 2 Ime.l;ro dQ iilii!'i ~:m~e rno.

• UdolicnQ$1 se !'I[]mjello nell dvije iii Iri Ic,cke' POITI1,e:Cfi'ljo:m: p~B!dnj.eg ~i51' 'IIUI' oi:Jj'9IdiyOi 1'10 nekim komerama malog. il s:rednieg 'formalo, No p:rimie.r. ZCl sl'Iimon,ie pOrlll"!i!J~1) Ik;J;I~QlikQ ,$e IIltllmjesli 11I~ 2 rrretm, liCi 'g!l'lJ' pe ria' II me,lta, a zo, p{licliiil'pni! no 7 met,ol'Cl. Ng lIelwn k(!!me'rnmci ~o· baj obje1ktil,l'c 51! fTl,Dili crh::,!i, nOI lI:oio nomj'Bis:l1mo ktli~iiHb.

I. INa 9,oIQ'JO svlm su v ,relili.erl'~!1l kcni.ergma malog fo[mollCl u:z: obiektiy se nc:to,z,i lle~:l"itrJ:;al II!d~li~llos:l;j. Ob~[iiC 1r'i,oibliiC!l tal~Jg iZiIlw) 2'" Zc:lri· ~Ilitr dufdfJ6. 10 :!:na~~: koclo,bl'(l;kHvOl ~ S' em PQil:inleod lmeiur 111 blizinu, a kod' 10 met'elrtl~<E!' :ruc klOlJi Il:JI~ika I'i eiZID j.emo .

• ' Dcli~no'"ier ic 110 bc'lj:im loi:omGronna IiJgflgOerl II! ku~iCiU kemere i ~PQieDl s i:!!vlo'kom oblekH ... a.5 lPomOQUl daljinomlero, riJ!llmi'e~l~mie udo· lrillnos.li [e n:ajsi9lumije.. U sredinl Irclzilltl, f1tll!cz.i ~e' fuli i:.:vcdf(lt I!J ~;ojem 'yidimo dvoslrruke konlure, i k,cd5e' ol'1e:;,PQje. udCl'ljen()'SI: jo po· ~!!cvliEmlJ 1(l~l'IO,

.' NCI~rctJlrno·rcHCl:bl,im kClfnflmmO lJ'caljerlOsl se In!limjesla pomicoiI'ljem ,eilaVQ9 Qbielktivo .. S!likLl yj.dllm.o, rna m.LllflJom sm'kl!J" ,c oi~Fimj K,ol1llrolirol1lo ff;1oveccd,or]l)J' kOlie se 1'IC1I'a1:Q titl'laJdl IIle!!lCJ.

'" !'<Ia k'elmeramt;! veoeg, fOll"mcrto IIIda I rrerlo;!ll' i o~'trid"lill lI(u!liIle~:t(l!iuSle Fie! 1II'11lj'rlO'l'1fI lltakll.L

• Ptllikom PQIlIf'E!~ir'I;l,r!il;l oslrilla se l;JI""ijek ,mll:!fIireUo iiia o;t'l, ler SiIJ OriB usni nn ci noivCl!Z>nluie.

• KQd ,o'bjeklivClI k'o,jli cl'laiu Im.a;icolliO m!lIi1!1je'stQlflje oSlil'in~ ic p~edz~;lI'! po,sao, ndl~ flolik nO U'!lI(II;'l.I;iIIn.je l:liI~zicikoQ inslfUm4!flllo.

'Ii $nimamo Ii civen,mfil!Jrom, lIle :smiiemo zoborO''iI'i,li da f1c15;~C1ie mQla rozliko IJ rokus\.I. kQig ie nCI boljim kal'l'llen;!!m,!l Qwc,cel1'l'Ci crvonom ta:f:lltoom poktoi ozneke lIer:!:ll'i'Ii,~rno,

• Ked :mi,"~mo IIIZ, do'bo svietia iH 'iamm.l 1.lnutre~f1~O.~li, IJd;glierm~1 motemc ,odlredil~ lUI ,n~ktJ :;.".j'elllll ~{]okl.i'.

:ZA,$Il!!OrN$!E! In alazi III yediqi objelli\l(J. Nj@:80"o!' ~!.IIl" olvoro.2n a.ocVQ ~''IIietIQSinlJ jc'cinru '0 bilekllva. MriCigli: IPQsje dl1T d l<mlnOt]"@: po n osn r 5iJ f'il,t1 :wj,elI O+.mJ iocirllj obj!tkflivCi i(JkQ rijelko kodol i$kori5tcv(lju nle'g~v p'lJini svie~IQSl!li k{jPCi(i~l:. p,.~ snlmCllnju IJ \IIi!!~in,i 'f~ba z;aslon IJ 'Q'~lekluv!J smanjiti dill bi ~ po!:tiglg '()~Irina UI rlubinu r Qptimal11l:1 0111'l1li(1 e:li"teio II Sri imo.

~?,mic:o'~jem ~iIlI,;glljke iii obruOJ na oi)jektivu lisliiti zC!~II(l:n1:i Sf! fire 11,1" S:~UI'U,_ ~cmia 'I'urim. ~~klJla I'I'\00p'l!L!~a nal 'mm m~n'iB s."'1ltll,lo i, sllk,~ Ie o~lriic., 1:1 ilz nUllille svietl~ i=l0lrlt!!~Ii'l1;I1 Ie dllzal ,eks~~idiO!,SYQ" Ju.g I'IIOflii,dna ~.ca .bI'Oikcll:cslol1a ::l:liaEi da 'eksp.oZliciijc, mOj\(;) billi d'J.IIQ·' str1Jko dlJ~Q od prei!iQdne. N'a pr.iii1i'e'r'T

Z~slgn ,2 :1:&, AI SA :11 n 16 21
alp!ni~iHa' H,5® 1Nill 11311 111:5 "11 1I~
"'.!tic! ,,1<~1'a-~r~li!2 E!eUri.erl~ ~ v ~ejI.CI!\1Jier p~!kYZlJiC z.a ~vC:lk!J bm'iku ZCi(~~IOI1't!I ~(:J~retlli1!.!J 'i!lks,pozic:ijlil.S pF~mjelllOm 'ua,cPllle nje'lla IjesIVil'!:l!lJz'ClslonCli $I!!i i'irli'lago. diClva 'ek~~JOiZiciii.

NojpQ'!{olljI'll11,!l1 brQHko ;l:Q:IlIOiU;i obicino [e U sifledjnli Ije,slvke. Kodl obi;eU\lO f !l em 1:1:" je Dbi~o, broikal 5,6,. OJ ked cbie;~ti .... a cd 'F 7.5 em bmika 13, NQlime, Ii,.. ~"'edlllju I;m;ljku, ~g~IQ·n,D li~ ob.i,eiu,iv najbolje kettgiro!"! i Ij,l; 'Iu broiku di)je opliliilolnu ,o~.1'i'i'nu ul4!'!.fi i dlovoJinu oiilrinu lUI dubi,lIUl. S, hrojkCl,mo, Jlas:laiHI 5,6 i 8 snima se - kco .Ho l,g 'v.elt lI'ec.eno ~ 9:5 rosl;o svih foh~gfC!rHiQ.

Ako, ,n,OI IPri,mjer" Ii'dQllillno~" i'ICll ,o,bl,!!'kli"'LJ lIomjes!'imo Illti :5 me;t'Ql"c, 'lO<itril'lCl u clILJbinu bil ro dovolinCl 2:0 Inimonie glfupe i priZ(UU nIDI IJlieT. ier 'ce bil·j oMro Q!Qrl{1!1o' sve ~to se lIIaltliii i~,me(lu 3, i a me'll;Im. SmQfniimo Ii zMlol11J t!C! br'O~'kiJ 8" osh".ilila Ci!!! se.:alii (It! 3 nie~rol do Ile';tmiel'~ 1'10, IJZ 1.I~j.~!I' do, SOlO '!;!IdLDilllMt::KS'f pOSI'(:I"'11~ no 5 lfIetorQ,

RiWi"B ",olici_ ol'lOro ~~IQ.,g

II "I/,Qt!i 'Q~vo<r .z(l$loitlQl - 2; '2,S .• 3.5 i .~ _ p.rilllliMjur:bI ~!C pr'i :!lla.bQm ~"'i:i!l\lllI lea d fill imo il:!: lruikl! ~r~ i rrH.llli hrr~~om e'k'!pa.zidimln. 'lji'ecum aolvQ;m'flflUl$~(II1lQ z:r_I .... ,Id,i,emo o.~tril1llJl u ,cl'iJ,b'il'lu i (J:.i::l'l:;;j",gmQ lfIefi~Q m:eb.lfl,uji Clrl'e'i; s,to [e dcblrQ ~Ijl IPcrtr'e~e i die1cje snlrnke,

'.' Srlildnji oh!',Q!r z:a:s:lolla - 5.6, i 8 - primiO'njuiu s.e i!!Cl! ,sve' vaniske slIirm1ke,: grupe, prizere I"IClI uliel, pokrajine itd. Ako ie cSli'ietlo 1:I0,voljM'O,. lIlIOZC' se !mimol.i i zg,5hmc.m ll, per te' 05;lrl!'lClI u diilbililu brli ios 'YeCtll,

• Meli olvor zodomi ,_ n, 16 i 2'2- !Slu:;:i Z(I $lIimol'ljl! bli.!ih: prad. mola s prndlccCln1a Hi l1~odlJiellomizv1a!kQm mijll:ha. ria primler,. ZOi ,c'IIiie,ce. I'epr@dukcije i~1ii;iiO. Nairn!ll, :no ill p~edmd 'b1iie kamerl Zicslon mor'a biti miP!'Iii do bii ru:llrino u ,cubi!'l1J brig !lew. 1Jz: r1cjmtll1ji c-lvor :!1:o$iIcc:M!I nile lIpl.l'tn~ ~nimQti ,pokt1r:aHrlli! , ~[j~~kii;i l!lo9l~ede je,r iitiloil;Q doei ,do m:dike' 111 Fi::Ikllsu i iblSibtl~"'~l!li:L1:I. per Ulnli@~lo o!'lrlni:! doo,i iiemo 1~(l~g(I!lU nel;l~~r.in'l.il,

100

OS;rR.bI'1'4A UIDIUBIIN,U j)red.:;~a ... li,tl 'O.[.'l$egl koli obieUr v oflrol iSlCrll9\1,O, koo j'ltJI pt'umier kod 50irt,rKe' poikrojjj'J(j kod ieirm-o dlir kl(lS'je u prod:. njem pkll'l'U' i!,j opr'l!!dll i brdo !coin !>e vide IJ da'lUni budu U sllimr:i led n,olko oitro '01;1"'10 ni.

U tehl11&illlil ~nllf1~rnQ mQr(l Iii $:Iid $V,!!Ii !lili j!!c;ln!1i,kQ '0<1h'O ier se ,n'EtoUril'!Q smcr~ra 'tiEhnie1.J:cm p'flgrolkiom. Medlutim, @~1fInll IJ dubinll m! ~rebo'mo !.I~YJj}k, Af!:!o :l:J'lnnl'OI<rno pc-lire'te,. o~h:if1!a u duibirn,y rn,iije p>t;IIr'f)1b 11 0> \I'azno ~e S(Jmo ,d" lO''JIielk ~:Qiil;gtl, ~flika:!'lIliiJ3-m,Oo 'l,I $lkL blltle ,t}{Uro 'ocr-t~l'I. Om;!! il'O ~() ni:lICllz:i' IJ porzo¢lini im ~-fi'!i"idbClr mozelif~o 'be.z l!;Ji;llazl'li O$t(lvili u 11~·Qifrif1il. Oilkino u d~d FFiv~Cl~i pogled, aJ 0110.

~to [e neo.s'tro ~ffI{ltm £'!3' ne'li'cz'n>im. -

OS1'rinl.l u d'lJIbi!1fl1 UYUe:iIiijU !ri fal!tortIJ~ zCl.slon" l'lliil1nn,i'~si(l:l'\CiI udrulliinosl i i,arl~nQ du.ziilna o,lbl,ekli¥a.

~,. :ZCl!$i~D.il!l U Ob',llkt,ir¥tI n:I{luifr(J1 ,o,3trinL! III dubinu jill':

""eci o'ltvor z:GIlIOI'I{] d~ill 11110iiljU osl'ri",u II dUlli,irlll, g I1'Il1!nji otvor zg:;:I'onal d(~li:e YCelll ()~Irinu IJ dubimJI.

1.0' POk~J:lUijU ! fqb!lic;e ,o,Urine IIJ du'bil1u, M Iooiima ",idimCi kQli.o se 0PS'f:i9' o~tritl~ U dubi!1Ii' miiefll:ja. TQ 'IQblic:a jill IhO ru,,!I;in:i1 ;Qb~e'k.h,dma ugr¢wlraliltli, IckQ do 'i:I,nrilillw L! dLlbfflu Zl1{1mo :!;CI ,~rok\!i M,i'i'I,[.CiiUei'!IU ucll:l,l ~en!!:l~! i bmjkll ,m:'l~O!llClI,

:2 .. [t-4!nmn]e:iiljiJn~:~ ~d"li!li;enQilt Ako udaljel'lm,t mQQbjillKti'l'u ~oslo\l'umo Ill[! neizmjerno dClI:iiiila ,e;;! 'bitp O$!n;l, 'l;IobjekH u OPt'!idJliI I'Il!1o:Jlri. i obrCIIlml': 100kQ u'd.alieil1w,~ nomjeslimo I'II~ op:r~de;. daliin~ ,ce bil'i llIeosirCl, ncraVIllO, cJli'\O! $flimQrno pun rm Oi!'ilOrOm objskliv(i. SlTItl,l!Ije:ni m ctvorom i!:(i:dOliaoltriJila !I dlLibinu pesteje veeo.

J. Z,gr!5ml dlll!l~inilill lib,iektiv,g 'vrsi Il:Ikoa~r !Jli~C:C!Ji:

kraleo i'Clrlirtl:! duiin Il de ie net! ,o5,tr:iln U u dubiou. (if duig :iarihlo dY!~[ng d!;llje mallj!.l oslrrlllil u dubi!lu.

Na pflimjer, ob~~d(;ldV u kino·k('lmeri Cod 13; I'mn if11r::i 2lCJriS:IUI cluli'illlll 1'2.!l mm, t,e di<lje oo~~rU' sHkl.l ood 1 liliIe'E(u do lleiz.mjer[tQ i 'u,claljen05t nile p Ott~b:110' rlcii'I'Iii'!ilgH. S irl)kOkum iobj'lii!kt.i v r Igl:;oder dla~lul Ve!C;1,I1 Q~'lriq; 1.1 iii dubin!.l od Ilo:rrmcl,nih i dU9(i,~(I~i~liIiil'l cbielkti\/~ (;I ~'O l!:li'Icn~hifll) I,m! Cibie;~~iv bl~.i.e- f~lm!J ,a:~'lrin~ u dubJl1111 ee IQHi \1600,

(:b

I

-. G ....

J;

102

Pri slIIimal11ju Il'1et:!:emo imQti b!'igill' a:kQ se pOlSluzlmo teihmkoD1l br.z.ih ,Z'ChV(lto. Ako !.!dalljelllg~1 pDistilviill'iO IIUi 5 me;~C:UI:l'l mol;", ee bi'i Oistcrr od 3 lffi'e re do nei.:micmo, s:vakolko lUll!: uviet del ;Z05:tOIl I!J obiektFvlJ ~monii!'Tio no broiku It

IJ pO:lIICfjmo sc d s OV~I ~ IUlj'i !poi mO.

t. T~ckg blizine ie ~mo. mie'sto ill opredll iIii pre:d'ni:el'!'iJ p!O:1fi1l !i~ib gdji'l poelll1i.e, oiUar CFl,~i. U t,e81nlekQi ~fliRild I"O;;i',li,j,i!i Qdl Pfiie~t.i:Il 'kola. iii opi'e·d'u dike, Z~h"'i;]'lo \",i,id'nii ku1' (lbje!kti'lol'C1'" s~"' .~vokrJ kio nvisi i 0 i'm· gibu ,kalf1erE! i rO',ptitJOOl osi. N~ilmC!'. ~:rilikom 91~edcJ1Jic sli,k,1J pog:lllIcI se najpriij,i!; :ZC1llJs:f~wr I1:Q prednlemplal'll.l" jer Le J'tcibljzj poglledu. P(I [e i logiei'lo dCliIQj plain i sve flo se u njemu na'iazi Irebc bili oslro oer- 100.

2. lCl"lk,c P'O!SIIQVref'tB IJdaljcrlosli [e IfJdaljeHost od obj.ekt~va d01 glrupCl osobg iii obi~rda koji II slid smoln:lmo l'Iajv<lzflljim i ria kojegOi srno nQlnje.stili udulje'nost ne obiekrivu.

3. iOielka ,cIQljine II:!! rI1ii!l~to !J dClllljin i 110 !kO~ClIilIII :ZOi ... ;~a\1tl O'Urilllil I::r'te:ii.Oi. lJI vecinu (Jm(;l~'elFskih s-nim@kCl dllJliil'l<l [e o:S!lriia mi blizi!'le~i1Jko dCJ Sill obiekli U oiPred'u !ilE!>o:std, dakle dbr,O!fl1lQ n.eg'o sl'O bi: mOf'C1H bitD.

4. Ops(lg o,~trine' IJ duibinl.l j~ poj,c m :5 kojim lirllibam 0< biti 't~,~no upe.;:mJi'j:, 0.11 se l'Ialazi i .. me@\iI tQcke bHzJne i l'acke daliine. A~o u slich oil'flnCli p.o.cllllje ne 3. 't! zCliYr;ava no 15 meiafCl, op5eQ oShine UI duo binu inosi12 mefClI!igJ, 'Ia:i;!ii,je ltii!OelllOlOcl 3 llI'Ie~rt! do oeizmj!emo'. Kod :sll1irn,ornopl.lflim otvorOiiTi ohje,litliv.a, op.5>e\gl 6e bili 1:nCiIIi10 !fiIlanji" Q :~nim.{lm() Ii p,"'fldmili' iz bliizinc., oPSil!l91 ce i:zn'o'siti S'CiitTIQ nalkoliko cCln'ii. melom.

Plromotrimo H oZ!nClkle :ZOI ,uda'i'j,r:no'i 11Ci obiekHvu, vidimo de se Ina obje,kldv'lJl f :5 em taoka ner,zrnTemo, jozlla~.r1C1 IPoloienom iO.5micClm) Iilli:lllo:~li ociimClh i!l;'t:i 10 mett:!i'dl, CII ne oble,kl;ji,o,U f 7.5 em i;;:~]5 rnelQf\t!I. ~J:,alda ,osl'rine' IU' ,dub.if1lu imamo pfolko,l1tIne:mo,il,to mQZ!3~O ii5ko:ris:iu'li I'ako do udcljencel lIlamjestumoblize predniem plenu, [er S~ pesli]e H)I il'P15 rne'~oF'() l1:olC!,Z11 ne'izmiemo" CI to smc '!Iec i5,k(l,l'islili

Preostaje nom da PC!l:nju usmienme na IClIlO sit) se nalc:zi izmcdu :2 Ii 110 metafC! ier:

opseg o!!ltrrine II d!!Jbil1IJ krefe se' olprilik,e !le!ll 1!3 prema ameri, Q ZCI '),/3 p-n~mQ It:;l(l!jil!'d, oll'j ~(Jlmo prj iJdJ;l:Ij:eI1Q$!i koja i~ ncr.rniesle.

FIG 111(1 okQ 5 IFrH!I(li'ti. .

P'QgledomC} lu I'IQI ~t;:Ib!!<:", ()~tr1ille lJ ~h!l~im.J - Q1kQ [e u9r~vimna f!liI] Clb'ie;kll'o'u - Ii PQky~olimo Iriie'~ifi pil'C1U"1je: kej!,il ud~,iieIFl,o<st IIllQrC!D1I!'.l p.oShlll;l1ili I'm obiekti~u dc' dobiiemc, 1iI~lp-o¥(lII1n.viu oilrtrrni Iii dlLlbinl!J ~

Il!~c~,miel;l! [,e ~e Ii.I'!OilitCl!"'Il_C: .z:orI5!1'U' cl:!Jz:inu {F.) pornnof:~mo s b.rojkQm ;;:;Clilik'lrl1itl {F).. fl)Q 6emo dobiiii Ilt!li:po\i'ol~'!1iiIU udlaliei'ilod ~oilil rneremo II!cfllli!l!l.(;ti~! !l101 ,o,bje1kl!,!YI. TIO pf~lkl'ibiJ(l bgled!ilJ o'l'ckQ'~

Ob~el\;luy iinw f 5 ern, !II Ziasl~HI u obiek~i""lJ ~mQ pos;~Qvili lila brojku S, :t!fl!)!ii :5 x :8 ~ 4~ iIi <4 Irnel~rll;:"i sk. I,}fed5:t'1ll,!'lja !I'Ila~,P()'o'QliIllH!:I udelil!lI1o\~'" ~oilJ) e.!:)JmOI'!(lmjallOtnlu rig rObie~fiv.u. 10 !1'U;JlilOlTn,g i;;:m,~,Jln!:llti :z,~ S'o'CI ku flllri~iitu d'ulfii 1'1111 obiekth,iQ ~ z:Ci S,'I'Ckli b~oii!u' jlic,~i:on,o.

[)r1ugi p:rimj~r. :2cJiiim,C) Ii L.I SHimd imo~io~rl'lh~O!dI :3 ClG'! 18 metofC!i. M~~{kli.i d(dl~'ne nl'zdijli::liimQ riel ~d dijel'i:l iii lS:3 ... 6, N(JJmie'~tilmo Iii !!Ida I ~~~Q$it iflQ obieil::tivu :nc 6 'met~HClI i -2IiJH m :stmtiiliiiiri1o, .::!:O",~~O:i'l do bl"o,jkl1l koliiko, f,lJlt~e .qr!;.lg:e dJvii,elfe~il'le, d1Q!k'le 12. dobit 6;"~mo o'P~e.g: o1HfJ.n:e ILl dlubil!llll li21r:riIt;ildl,l :3 :i 19 m~l<lj'\o. NQ 'OV'OIJ !1g~li!l' be;!; komp3;id.

r!J1ne. :m,?f.i:lJl1'!Jtrk: . :pr~bnUhO'OI~P ii;tQ silO; 1"IBm - svak~k(;:l

,p:r'~~I:?;i'!'1iE!- I;Q~u Q~lflrlie u <iUi"UlI'bll,.

1iCiJb~i;::a oiltiiil!l!u dubil1!'iJI zC! f 5 v 7.5 em

F,

[

U!

«I'

M'i' 1,~4

11,oJlI2 ~,:!\1i

Uti' :l"fe i3.,.6~

2,11 1il,2S 4,.4~

4,.l1 S.~J!. $J~ 9..$9

7 ,91 !t~o ,l'I!,;m

03;3 ,oti',Z'li ."

Q,~ 11,~~

1,,1IU Mi9

1.S1I 2,7(1

~,M, 3,37

~',tII ,~,tll $,$1i 7~' q 1,4e :i'7,0 ~,m ~"].~ '.~;5I:§:,ro :n,10 ~

Ull )!',~ ~,$:I 3~

3,SO 3,95UI s.oo ~,lel UEI

,~ :ill.11

1)4 2,otS 3,OO!ii,~ ~,61 5,:i'D

2.:3:$ M~ $,te ,;'iI'~ 11~.:S3 J8.II

~,~J 1.95

1.00 !.oIla

Mil V' Q,12' !,]'i

l,ol$ :?,:H 2,;B:N 'J,'DII"Oll

2,~ ~,::m ,~m ~O,!l5 :¥,6(I

~,.Ii' 1:n 1.~ >!'.oo 2.S1 :1JI!I J.<!1l 'lJ;!1 ~:,w' 6,;R

l;17 U\'.1: 2:JlJ 5~ ?J!I l'p.,aa... ...... ~

Wj<l I ,J s 11.d~ 1 ~ ~.16 ::!,~: 2.9:11 ~,116 3',811 4~?'

],:27 2,,00 ~\.4fI !),~' 1'6,.1li)o... .,.. = ~ co:>

I,IN. l'}M 1,S9 ~M ~QS: '~:ro

OpHt:ke:'5'U' se IvoJiJ1Il!ce, pob:rinule. dell nom olblks.ai'u' pro:nal1(JzCiI1 ~~ 1i'I':::i~' po.",o,li!ilije g~!lfine !lI dlibl!'lli.!, P.::I su Il'I;! ob.rre, objektivClI I1IQim'o'ircllle bii"Qi"~~o'i~ ~if;lI!D PQkQ;i!!IIJ~Y koion'l brQi~O!f!1 ~Q$~O!flg i kojornl nQlmie.fle. nom L.Idiol~,j:~J:lof1'!u do~ii~l1:'I)Q Qs~'rinlll !.iJ clublJ1JU o.d' .•. do" meter'ilI.

r:l<s~\o:zmCIJ\A., to ie$t !(;I&1;-o' '0 C:lr,~d:eil'lQ dlJz:il!ll'llvre:me Flgi Qs,vjiSiI I vernjl'li,. :omac!: krcz Qbi'ek!i"'pfOiPiJ~~~'m oll.i1o!iJ . kol~Er i'Ii.l is¥ie1'l(l l<!oi:G ~~. d~oel.O"""::ri'~j Iil(l oii:e!1 ilivv ~~Qifillm(l~\cko d!a a!:ldle OI1l(!~ ~tlillpal1jl iliC!ot;:m.jlelllioi ken:l:r\[l~t koji ~1I PQirebllli ZC)1 'normgICli1 l1legClI!ij","

UCCl'S'U' 'ek$po:z:ic;ii,i~, kCldls,fIlO, p:ri!i~n'\lJlj M ok:i,da~ Ib:u"nG;m, i~w1dl,i !lIll'lQ' '\1C1ifurn ,~in: ::md'rZi!llH~rno metiv u~n.imCiI. Je~mo Ii p:riie' ~IOg,(JI oclabmli nailbolj!JfQJ~&;1iI 9!~di~tQ i V~'fl'~l1!k\,l lQh",g~'!I~i $I;!IJt!;O ot!!Q ~tQ' je .... Q~110 i :Uo u5Jki Zie.limo .... i~ii1lt~. p~lka~OII b!! nern !ili'k.c III r.legr:drrvu, (iI 1.:t1~;",iiE! T .~:!'Ii!l:9c: p oveQClta ~Iik~ !J poz,iliiVilJ,

'Neglothr je os;nova :!ililk(i'.~~sp~n,:icij!a mere ~Hii barem rri:blvE:nJO tQ~FlCI. .Nel mm ne srnije IP!J~lli n~pre".ise if1r pre,mt:!l,o' !5"'tet;!:(i! !lego il'Qje po· rroC:c:no, ,das~ dobiie n.O'r.n~ICl'i'! ~Uj9gl!iv.

FrQ~o-gI\Clf:lk(j1 ~llikcl gmdi S~ ed ,s"'~leUCl is,jerle. il'ei'miicki [e preld!Ji""~et ,dlobrll ~;:Ii~e d.a izme-diu ~¥[ietta 1 :!Oje n.e¥~C1 d!!J~k~l;!,d~n ednos, Cl,lgkC!¥ IOdnQ~ e~,~o p'()i5tiifll ako ~flimk\Jtc.e:!110 ek1SpO!liro~g .~ gk!Oc III :ncegl;il.~i""Ii.il .bu.;:l\l Ql;lrtarne $v,e PG.j.rildl~!fIg.~:ni u s- ... ~et!~ ~ :;ie'Il,Q tn,a. So tClkv0<91 'nceg~(li~iv'Ci !ilijjg,~i .~. ~1l!J po ... el(ji'~i dobrlDi lli,ikel,

P"e·klfClllktl! ekSIf'!'OiZidi" OalC1¥1ll ~(!InlCI jako s;...-jeI11o, CI ~~e!J')e o.5:la¥lja tpmll:f!e. Onoi!(! sm·otirr,e p"Qgri~eiHi~:'lll!iI,e ne moitemQ IPOP~gvit~, ietQ!1,g, G~S~ R~ifI]IOi!l !f!1;l9g,11¥~n,il;o,kl;iv ~oio~{I"'CI:G !'i~6~ iMQ~j unl~i~'~i u ,di,k'l}.

Pr:e1a1ugg e'k:iiflOiZk~ia, di!J~'e @:I;!~le rleg(l'~uve kioU Stl li(lko poi<ri",e;ni,. :go· 11Q'lO !'I~,pj'g,~I;lr.!'Ii. Niih !1I1(l:?;ell'fioo~I'l;;!lgiti ii~i IPQ;"eQgt~ mil fotci-PQP~F me, h'Jll'Il! :gra,clla~lir:l. Zbog. h:'1g:Ill,. kad ~~ f1,(liQi!;!fTIIO' 1.1 l1!E!aoumh::i, Ui~M)lI(ii;eb~" mo rodiie Wi,e.ll:to dllzlIJ n1e'go 11'I,!l~lo kr.cr!f!il eft~:pQ:l';i~i~LJI;

Do l\alFi!:l Gk:!ipO\O!.~die ,d(ll~u :te :put,ern eve formLl~e~

One) s~o :!'ID~ u momJ:!nt!!l :!:l'IimQrn~(I <"Oinimo ill\~:l' S'Ij.Il:IIC), ~o ohjl!!~ll)" SliO, ~ce, 10 "'o'jeHo ia()e i :no jil:: film Qs1,(;!I:ljiviii IrrH~ci, eeme upoldjebi1i 'k:rCllcu e'kspO(zioCiju.

J1iacinCi svjcffiilt!ll In,lI '~Iirliiekh:jl!lie moi;e ~,et!l~li!O 1J'~t~.I'I,o.vlU 10,11 oko: j((!r otm~ ovlsl o v iIe' fClldoOfl;ll ~g10' i.IQ ~IJ' ~

~I Ro~Yi'([lI\CI i Io"Ql'ltn:ul' flQ IObiekJ\I .. No' $'\i:n(;olnom '~''''i]~II,ul ~nimr.-.o (;,e bitil kO'!1llrClstni]!J l1e'Q'o '!<Jad ~e' nebo z:t;lS~f~O •

• ' Godl~nlie dob>o r ,dobol dlcUl'lt1., U s:reduni 'li:~I\C r~ sYr,~lHie l1.fI'Q'OI !J KOI!l!lll 1.eMifl, (i (iko pod'['ic'\I'i'iIih ~'ei'I'i ~-.,ij,(il.la, ~o j,CiOe' ii1ego !II j!Jlm, iii pr'ed velill:<r'.

'.' GJ!ogmf~i<J1li :~iri'rm. U i;l1Iz!'Iimk'rc j'rll .... imo, III 'o'ure ~i'D-I'I'!lI n'~go 1I .~ieyer·'

!l!!111. No 'll~illd ie .mlk ci:s;~iii JIIe;golul grodu. . _ .

• IJm~elM S'!'fQllo imo !J.v,i'jj~!<: ii,JS;dMk~foktQrc, :po ~~. odwr.:lh'"Clnje

di.SPQzid [e l:e,d n OlStC!V111 iie. .

105

JtftirJU s,vjell,c n~ objektlll ;n~otG pr'ociilmili somQ sll'!l!i5niak $ dllSrm l5k.u~:I'iiorn j OSl:ewjem sl"et"elflim ZCJI to.

T,g!blt!1e ~!11 e~~po::li:diu!. kakve s'€ I1:Ulllo.z.e iJ p!fQdoii ilj.j SI.I stClmpane U upul] pFPlo:l;enol Lr~mm. 1edno:slavl1e SU, (l~li' niSi:! uviiek pClnd'grll~; jer ne rni!!lll"es,vje't.o vee ,g.pisui'u' itQ!;:"'ietl'le okoln()s:li .k,oi~ ~~ n,oflMolFiO poia'\l'ljujlJ" Budu~iclti ~(!J$lo' d'olo:ti dQi Sil11uIlICiici ko:i,e nisu :l!TIoOrmOlige<l!, 10 ~e 1Il0flille prnpj~l:i!lrH: iJ Icblkama !i1C, mogu .~ l!J~pi,e,hQm pn'l11.ij;enUL O;pticJka llI'Ii~rilQ :Sill i:icIlITlCiI~ 901'0'1;'0 BOel:I.QI i~ ,w'p'o;~mbl(l.

Elektr,iri;;ni ~"'iet~omjef~ - IUgradmni u ku6icl) h:u'Iiere m :koc posebfllCi S!'J:fCr'o'"1 eo' --:- pokc~u'~1:J .St:V(l rnu ,s,vjeIHflJl,lI ,obi,!';!kt,a i~ r gie!'!;u' 'Yrije.a!'Dos~1!I ~sVJetlo hr,olk(lrntJ'" cd hllih .5e jedl1ostavl'lim lJ:5kladi\iOinjel!! dQbiju ekspo:zidjl!l ZCI film ~"(I:'k~ o~jl;!t!ii;vQ;$fi i .to ~valku nllzliku Imlild'lJ brojl<¢Ilmo mslolDc:JI.

IEvo ied'neje,cilnosl{1'\1'IlC' i: ,pri'flil'!nQ po'u.l:dgl~etiQblice:

INQ AIIi1iIU OQ 17g CHN iJ~ zeslon 8 l'rebCi' ~k:lpOi!'limt;: 'uz: I:~iepo sun':iJflO ,s,yieUo

'Ull: kllgoll'lo .2!i:l,strl'O n,eil:l 0'

.i,Il~ i(JIee' ~a5Ifl¢ !'lebo

1DTi:E!~i 5e t09J;q, imat ce·mo pri'lilifJl'Jofl eiks,pozioj'i;I $ kojil!'nc 1n:E!lE'rr:!O nePI'lCllvl'tj Ve!~i! pogre~k~. Jad:i!'!!) uie~eJ'I. zimi i 111 ran,o, proliG~s hil te polr,ebno elkspof1liraH Mr4'dtlQrn du .OIP el<~o .. i~Ho'm iii -llIm'ie'sl'O so

;1:!J~IQnom 8, mimc:rli ~Ci :l!osJ.ol1cMII 5.6, .

U ovaj l.je:!:lvi,c:i, kojo ~e dG~gdl'J po~az;fJla pr;ilifno pOI:J:z!dallo:m. !'ICI.la%e se svi elementl koia· moromo !lite1-i u gb;rin- pl'i'I';kolJll snimolljc •.

1,S -)' • _ ..

:i!"'~P~![NO' II!lI '" U~ IJ~' I

O&UlNO I IS 10 1'0 us I

ELEIKTfill:.C:.Mli ~S,\iI'.!·1IT10MJII!I1I ie' man i ,proklleol1 ill1sl'Flllmlllrd ~!1:1' ~I .. r.djv'(ll· liIie 'll'riie.dnolS1'i :S'l;'jeHo. U s;vi'rJl'ilJ p,C)sh)ji mJ!Oilve oozliko u intern:2;itr.llli

106

!Wire okom ne< QlQz>arnO oc.ijerl1il'i 'toko kO<ll ~Io ill moier obiek~iv!'lQ p-o.kazClJI'1 l'akvCl' ~prc'vl.I;;@.

Ndp kcmiU5ki ~hHilr&liItl im(~iu ~yO 1:;1'0'0 do pod! di eleva Jliiell'Tl ,s'li'iel'l,~, pton2.'o"Ode VEiQrni] $l!;dIl'I"I el ekl den", slruju, koi~~ si!! ifIiOf,(l' u%mic ri~ i, .JCI ei",o simi@; o v M 0 iacinl $ .... jell.c, killie djoellllie nCii f.or~Q-~eHiu. Aka se 'U' $if,l"l.Iil'li "rug ~kliuci, miemi ill$lifumliFlI - kQ~i IJ lIe'kim mietilima ilOrs dobivCl poja!ClJPlie it m!!ll!IJ h:J:e:riie ~ njegova ee kQZlo'i~o polccu:ivol'j vr,ijedl1,CI!st svi:ellQ, a 'Ii£:>~\iiil:'l:! .fI~1 11i'I~!i!r111!1 tc~nu e:k;!;po2.;ci~!.I OliCi fillm $V,ElIkOl ol!lietlilvo~~i i ~'Ci ''o'\(]ld 0::0- SkiOlII.

. , --

u ~'!Iire'I.Clmieru ii!I ii1ekada -~'O~QQeollii(l bq~Q .se'l,ell~k,C1, el II !1o'''':iirE! vri,jl!lme zO'l1liier'lil~ su iji} Q~ietliiviiq 'elemeQti, kCiO iloSIJ ge~mg!1ij, i ~ilicii· Garmanii se :pok01Jco, hajllijim, dajc .... if.e energije. ~ a~jetliiv ic i 110 siebo !!vjeHo., P;g ~e IQhim ~vi,ofJ,n,om.j.erom Fn>09!1i i'!3iji!drimti razliki!i 1.1 svjetlu Oldl !J.S dQ 00,0-00 lukse, U fCl'loleliji S!l pod djelovQllljeom svie'lIosl'l Q:>loboi'lo.juE:lleklronf i eni pOeny lutali slvaral\l~i e'!I<!'k!fj~in.!J s1'r1.lju" koja ~!! ,mien millijun'lim dijelQi'ii' ompcr,f'j. Mreii.c:a lUi rll$I4!,r ~~pl'ledJ 'fo'toceli1e: propuilc J1l;!1f,olo~eliiu sarno ene 5vietlo koj~· .11101 niu dO~CI.z.i III kiull.l ,o-d 50~, !)I ~'oill! o'I'prillik~ '\I'idPli kut 510' ga rm~ nOll"mOl~lIIi obiekliv.

F'Q,h;)mliii~ ~Ei:o<~lell~ivc' i !l0 podll1lJ,Eje' 1ijl,liI'DI~lIIbbfostih jtr~kgl" I;! i I~O infroor'1i'el1ei zmke, ~J:!.kQ. dn SE, pod,iJJeja m'i'erc;:nit! ",roh"~!1! od '300 i;I'Q &50 milimijkr'C[1o!, Oll:i'iI, dlll~ICI, 'O;Sle>COi v1;~e negiD O1O'ie Qh i WollIn ,f\~ ""oi'emu S'n,imomo .•

Vriied!i!o$I' svje*I!!i' [li,c:ltilw'~rtl ro(oj,u 1'I1l!1l1 pok(!z·1J11I novj ~Yie"I'omiel'i, i cmi koii !:u IIjgr,odcl'li III klll61,ei kiCi III ere" Qzna~CJ.'o'I!J se brQr~amo odi 2 do 18. NCI' novim cenlf'c:!~inpm ZiQlvmc~iitlQ r!QltJ,~e scell1! j~j>eJ brojkJi), Kad flCll bmIkuI wiiednos~i s:vi'el'lg .kojl.l poko2:uje, :ii\ii4!l·tlaml~r namie. stl me km:aliku ria' wfvclr(:r.eu, U i$~'l SEj &lszastOJ'l i,- ~hpozidj (l no· IIQ:;te u peril. PO'rlIlo,ikl'1e:m(J Ii, rna primje,r, bro'iktl SCi 5.6 na S, u isto e~ :Ge' vri1,e>me pr,l)fffI'Iijel1i'I'1 i O'dnQ(S IJ i!l1015poil!kiji. 'l"ok@ nte' mCJiFClIIIJICI InliU~ prern 6J.JoI'1Cl YiCI'I'i n~ Q,ltaa ktld ml'j.e,njtllRllo bFQiku it'¢.dQI1Q ~ I,p troi,1:1I1 joe e'kspo;zIdie.

o udCllfleno~li ne kQjoj si! objekf kreee ovj:S! !j,bpo,z.i,cajo. A, ... i~I1.U [efll bi t ee III 51'limCti onro oerla" i ondg ikCi!'cl ie llni'Ill'1 i,a,n posva ,je'fll. j'i-O,FijI k(Jl!Mel"",grn 1.1:1: e.k~P9ziciiu ed 11/30 sel<;"'l"Ide ako se I'Hlllazi ,dalcko.

Ktla bi I,elfo 110 30 ml;!I'[]11'1'iI d'Qle'kQ' eel Ik!1mere, Qd ,tlIvlolfl(! ba u snimd Ois'lglQ $Omo ·5j1ellllJ.

§o Jill OBJ~KT UJ ~Q~RJTU fI[IZ:~ KI\MIEilil EI':Sf'OlJCf,'i\ MO~i\ Bilill RAt).

Obielld' u por.:rertlll IJQijej<li:1 ~nimHi krc(';om ebpozki~Otrml okc'Ze,limo dGl' IJ' s!'lil1tl!d 'b1J·de, o~lm oerl'OliI. Nioidl,lie d:s;po::!;iciir!! JI1jQQI:J biH:

pjesak. 'U mifln!')1TI1 hodu pri2:mi na LioJid s V'O.l iii me d1leca u ~ili'()jhl'lom pokrelu sporlsk f!inimh"

SkiOkQv;i, g!,Ho i mOIIOi-'I'rkc

1/&1 sek, 1/60 sek. 1/125 ~Ic.,. 1(.l50 sek. 1/500 $.ek.

SllJimoll'lie o'bieklli'~~1 bC'jj .se brzQ kre~u ,d'!lje ncJm f.ii'il~klll d" poliPlllllQ io5 kiOr~s'limQ kop m:i,t~l't nase 1\:;Q1 mere, ~i. s'o'j.e!1 OSI1 u ia5n iJ obie!ld~""1:1 i I<ralkll ,ekspozid[u, a IlCllkoder i vis;o~1iI o.:;irell~iv,oii;1 Filmo.

D~filllll'ilihi kOjcll S<G l'Iosi'ni!il lleoilll'DJioft'! je,dan jrlJ od ~miel'ol1;'\Cl ~l,Il,Ir'e. mel'lofollo,!lrQru1e. llifil~Ii!!!;I)O del 1J' $;~ici' prikazemo qbi:ekl UI ~r:zom pckrerliU' sCl ..... ~e!'lQ o3:lro - ~t~ bi di,e-lo""'C1I~ ZQltifillnul'Q, _. ~nima se (i'~5PQziciljam,a ko,j,e; 511 dl:lZle ed PQkr'eIQ, pa "S9 fig :Sflilllllcl dobije vaz.. \l'u~ani pokl'el', ~.me iii! l;mj'aCl.ma di'ncrmika pokrelQ, dekle, ~J.iEllo dojmu $to 9'[1 imamo ko'd' giedmno objek.f II or.zom pohehJ.

R'lIl:l'ucenu :s:[]limkv S liniilcrnc koje iSle naQlin,ju moiemo p'o.~ti;;1 i neho'tic.e 1t!'kQ iz vlak:o iii {IUllOmo,bjllca ~ voitl'lji ~Sr.l infl'l;!rTI e 1«1 merom :5(:1

z.tlviesflim ::i:(I!V'{IrIloem. Ako Si!.'! Otal\l'm'(I~ pokre6e s;m[i:!i'lOm od~~'9o pnIJIl'QO dOljfli (COr'l. tg'~) II !i~imci se o;::r!a lIIolj.

prije ~ [er se ~Jiik>Q lila fJl'J:lil1J!1 ocrl',Cl .... g Flcgl!GVe.ll' -doni i die, ~o zotim g tlinji dio mo-

ii\l(l~ f11i1 ee IU ttlkvom ~I i.P(~i· iu objekl' blli ocrlen $ ncgnllltim liiillijama. SlrclIIO $~' !Jo9g1~a i (}nda kod <t!lJzom e:k~po.ziciioliilil s",ilmOII'lliO II smierli 'vQ:f,ni,e, 1U:i p'riMjer . kll"lJ.;:~ijml!i, pc te d(lljina !bi· Ii Q!:lt.Q". Q ~Ymal ~;r;I slr'CIl1I.e

IPrct~eni:9 pg;~.rcllt!_ :fc.g,!TI'M'OIll te 'I'~. I;~ikc &loiom se :slulOOl sporbkl l>m· mi:II'l1li1i. PrlmjenjlJj!} s:e f!1Cl[ lui~~C!~ rna $ ell] m de, u~pr~o.5 v ehkol brzifil l, obiekl U PQkroiy bude ,1.1 :!:!limd osllro ocdcl[J. i'okra,1 pr(;l'II'. IilfIOo pom !em .. jem kemere !'IQI tOI l'iIa~:i,~ d~. IIC1l p.rimie t, ""Q;;:;!:I;~'01 ':<17 drlavamo FiepFekMnJO· U sredini trCl~il.tl I iii pOSIocinom CeJ'SlI ekineme, a do kCIi'llEIW ne pre$ltme. me m~cJ;J'li. Ie! p!'ccelllije pckfielc I1Qjpodc.!Inij,e je ok .... lrnc ~fa,iilo. Nil !JIClCli".im k(Jml1!rom~s,m:I'l\ir po·· krelOi vidi sa ob:ro In 0,. 10 1~ te· kvim ,kal!tioIl'CI",g Sl"Iil'lllO'r.ill bnU'I po~rel(l ot,eulIlo.

Mrlvu l!lIcku pokre'!g l!'!iQjU s ... i dbje kti koF SeJ kre e~ ritmilk i, ~ cr· l:;(jI"'ie s:i!JOaj ~od rclje!itll(l ['liD I ~lI· Ilj(lod, koj,<:4 se, kml piU~ljglllc n~ij·· '';oIecu vi:sill1l.1, casCl'k '&CU1S~ClI"'L, 'C ol'ld(l ~e le:k pO~li1e Vrgwtl. Kod l!:ovje;ko IJ lriodl.b ~miti:-,n ta~ktl,ii ie onoglCi If:os.a ked ~lti;l,Vo !19tl' ~I'c 1';i~lla PI'\!liiilos,i s, jedn'i'4 illOgIC 11101 drlJQiJ. Momenl' ked I'Icki zCimej'h doseglne kmj!liu latlw :II koje ,e;e :!>e v .r.;liIi'!i I'!go:ivr;rmQ mr;lv¢[1i'I h:l~kom. Tu toch mQr(llnlO ilJll1iopri;ied IpredvidjllIi i u '10m 1'f"ilI'l!Jfk.L.I ekiU"II.IIi. 101<:\;,11 mr'lvlI IdfiblJ .i'i!ernamo pri kOIll~ir.ru ~rCl,noi .... O'zl1j,i ClIII(ml'O' Ibi~a, \;'ltlkClI ~kt

Br;:i z.oh!i'(]/I' ill jedncn~~vf'lc:1. l!elimi·· 'ka kojom IT! o.zemo sni!lfuJti ii ... 'OI' Ili~di ng ullei, momeln,le !i ne· kogro do iii inC!~ Z(linlOitili prizore i:z:ravllo jz z; .... Qtc. Tim i1'0- cinonn moiemo sni,mail'i bn.o i nepri;;'jei'IIQ Ijude i dilley ZClh'ii"rJ'~c·

------- ...

Gor~, PtiJ~t I;M., ~f;j'rl 1:)0 li~' i!i1Oa1; 1\/. 'Sy)i~]

'illlel n1:"'0\"8 !tire'~piie' u iZUlz,a!a" koii c;ii!; bez: j;I~lii'g!i!j~, Ibiti prirodm. ~ii,e ~~od:nQ ..... I:s'j:tff,j III $~i~f Cevjeka. ~Qj~ ~1~edQ.1I ~!biekli~, jar nl,~~ova I"c,doZlltJlosl i PO\ZO Cibl'cno poikvar'€l ,liIo]gm ,dkr .111 Ilfi,nllel1l praY! ~o' hv<lt iz zivota, kak!illlV 1fI~l' $ll.id Zielim.o, vidi~~1.. Slilimole.lj k.oj,j uYv!iba' VI;I j),\lu le6inikiul l'il!;lt&. mol'tlti :kamie'fu ~o;dlil!l.tdl U Vh;ilillU o~c i dJUlg:ill1!l Iillled€ln~eiiIi 'krOczll'iCIDi'o i il'l'ljetreniem udClljen4'l',sti $'IIfC!~Qli nO!l,e,be palill,i'u, ~Qko ,dig fI;!J hoju. m.o,$iv Yi~e .,j Illije' lI;aliiVtiI' ~z .2iVQil'd.

P'rlJie5il'limoll1ia m(U'omo l'!1:lmJe151l:i~t ove li~i lko1l:rJ;po!1le'llte!

Ako ~Yil!tlos;ile oJ~,I!fI05Ii aopuilojll iii akol ,~nimgmo n'Ci ·'lij~'koo~iet,. Ijhro,m, fillmlll, I!iksp~~~ii!il mo~elitl¢ IItIHFllllesliti nil 111:25 ekllnde. Nomjeslaojem l'ii:li ti'il dvije lIi:1(J1.li:e.llos:li ~ 4 m .za blizilll,l. aa IfiIll Z(!! cdaljili"i,1iI -' $ Qbjeklivom ,odf 5 i[,j~ ;'.5 ~iYI p05:tlz,emo dovaljnu' (I~lrillU iii ,cI'uibiln,u. No p,imierr~

NA 4 MtrARA ZA 61t!1ill'",IUI

Q$liliMA o,d :lJo d~, 7.1l1 i'fI

iliA e MCfrAfUI. ZA IDALJINI:.J Qd 4 m !!l~ n~i!l"'ii!rO)o

I<tli~1 [,tildililom udclliefliO~t Ii'Iltl1m'~~$JIlI)'inO In,1;!! reldm.! 'Old '!\!i d¥iie"~~~~e' (4 'm ,B m~, vi~e fie~!'JfI.Qimol'i ~rigl,) S odrettr"''allfj.em ll!1!Ii!:djen.otlti, po <5!iioJ s,vojlJ' pa:i!:njl!l m'(i~il!!1i!Q. kOJrc!,mlriralii' 1iI(1j li'iot,jl'>", Icrz:o rnagir!!ll'li kamero m i old!li,l!It~ IJI p,mvim$. S'\i'E :sto ,e I'iIQl'lId iii OpiSegu QS;tr;infl II dub'nul rod ,"". do •.• ml Ibit' tis! 11.1 slIimd 05lro, wCilik.cd:o 1I~ uvjer cia ,s-mo, linmerlil IJ il!OililJi okidcl>Iilia ddiCIli i!vlr.!'lo i mimo. t~ da pokrel .Ini;je biro slUloi.!e brz lI'ilij 1P:r,~rile bliZu I«tmeri.

112

:SIn:IMllllje bli:t'ine je t~hniJkg 'kOlji:il .sir;:, m.~~g(j j)ri~iellli,,!ie ne ~QJm,! ~ l~cpr9du~cij'e plo;maM'I predl~fa~'y_ef:.} _ ~a ~mln]'C!!Il'I,e It!~mh Slt~l~ 'pr,edll'lnlcl'a" Ic?Qst? .su _~,~kq. (v'1~~e,~jlm~. fI9,ulf~ce.ro::111 ulkrO:5~ ,II ,!1iEno, 001 blSMO 111 II SIlil'f'I'ik:U dobl,j. sll(l, !Kife,. IrnOI'iDmO ,m Sill prilbh· iii'li obl:t:lrr;th'om, tU;liio:!;n'Q i!o::<lme.rom. Prj tom M~tail\ posve nevi ad-

os,j i\~med"LI Udl;llit.!Jilo~tr slike i !Jldiali~lII,uli pr'edmet'CI,.zIloO);l ceet! ~ 6~~i PQllr!:lb~o p,mdii,d:itJ eK;spoz:rcliJlJI.

1t00zIIIe "bic'kt'e mo.~m", :1,11 SlIIilm)ci dobitu;

• IIm(Jl1ie:n,~, kcro sh) i:e If'edQ''rI'it $Iucti!i pri '~J1I~mofli!il obiek(d'ill [k,¢iI:i JJJI od! kameri! ud_ollie!'!i vi~ Qd 1 rIIataq

" II f1(UI;lVl'iOj YeHtilli, Iwd ~e :p"edme~ ~lidmania Ifli:ll lIegatirVIJ eerten iii odQO~1J 1 :1, i

'.' [poveeone' IJ fUI(lCl'liw, 'kad je IlcilalionMt :~li'kCi 'I'I!l!!o Qdi 11,1I:laliicnodi r;m;dll'l'le~il., I'j;. ked ie'- mZiI'flok: 'D,d i'ilmCll dio objektiva v'cti In,ego ad oPilef.:liiva tIlo ,pr~drnet,a ~oi!i snimcmo.

l.eHmo Ii neki :pr,edmeit IU' neg,a~ivu dohi~i u nr::ifCiiVl'1oi veliccinr" pe- 1re'bno, ire da io~iekllh" i;~v'l:l'Oe!n\l.(iI lila dvotSt~.I!Ilc!ul ~rrs:ndll '~lJjinJ.l i dill ,obl1e-~;jij\i' blildle Q~ p~i!'jcl!11i~QI i,t;·f¢ '1\(ili!~.Q Ii.ld'Qlje:n: N.Q IP'ri!i!llloe-r1 obieldi ... codl 15 em i:lt!;'u~rno 1iI!:!1 M ~m ot! l'IfIilil\l'it)~ ~~.[I"fl(!- ie, ij~ i pre.dme~ koF sniJncrrno SO em dCll~eko adl obil!i:k~j\fCJ ~ p~. ~_e p.r~dmG·~' biti ij rfiegorli,;,uQcrlC!lFl u !I1;cI'tl!Yflol veliCil'li. Eks(poi2:ic:ii'a n1O:~(l' u '10m sluca]u bjfi 4 P,LJIiJ diiic.

NQI1nHlll11lom ,ebpori m mof,emQ, snilma1i s\;'.e pfe~hnefe lkoni ~\e nOl-

lore nOI IllCilbliloi 1;1£1 . $'Ii Qzna~l1ioi 111(1 Qbi~kli'rlllJ. kClQ i 10" c:lmafo

II blli;zinil pri I<,ej,rma izvlClIi(o i(!Cifl1lere I'll! iz;nO,s,iviiil' od 25 pos:lo ,lliari~ne diliiine'. ~ito [e Qbjektiv udglje'Flliji odif]lm@ liyjerlo 1110 ni) IiIj pad!o p.r.i~klii'~ $~o,ltl:lie ier je put $vjeflQsnil'1 .JiF-Cllka ddt NCll 'prirnjep

- 59 j:liO:s'~o (M:CI i~V:lak'.(i iii jedC!1l'1 i PQllprJJ'!~ 2ari;~ne' t'!iJ~ilfi8i :2;(ltitijeva p.rocl~~enje' ekspj:llZkijil1 dv(il!ltrlllkQI ilii :2 'Pula,

- 7';5 pos;l<i1 Quia! izvh;dilll .it'lllh,llj.e'Vo!ll pmd.lJ~iellie Ifkspo.zieije il.'IlI tN:I' ~lr!ll~CI.· iii 31c Ji(ultJ; i!:!I

- 100 poosh:) !:Illia,li. kadlje. i~'I!'lokol ,cl",o$li'uk~ q pr~.clmlel dob~i!\lm(l III ,ncrCf'i"f')oil veliicll'li, df~po!l:ioiIC! mQra IbUli ~IVor'9$lnlko iliA pU11C duzo, In:iQO ked ~~. ilinima liZ normaln'IJ' :zari~1iI1i1 dUlZinll ob'~e.ktii'!l'.I:l" Ovo ~,I!IO. 1IC1,;q'!Oima'li i: Q~dp'1 k~clf $:viredo mierimo elehlJ;i~llill'l'! 5YI,el'liomje,l'om, I~-Qii nOm pO.kCl':!'u'(a . k$poc:l.idjiJI ~CI d'j,Ofm;::llgl'l ,!)dn.o$ i~medlil ,:c'$lQ'r;a I ;ia'~~i'I!i d\i~[ne. c;I 'Iej [e ocJrnns, sC!dla i:2;llI,1tGl)i~!'I" piO S-Bl mom b:mjij,e,niti 1 eksFl-O:l!kii~" Me JuzmemG lito U oD12:ir, IlIlliQali'l' 6e hiili prc"l:J1clio, aiCspO<ifiiJ'lln"

lP,aiW~glni predrnQ~ lUI n~'5IgJl~'II'''' doMI i!:emt) upolrili!;::biv~h mIi~.e:1iI ~. 'IQ~ thd.om i:l;vIQli<om,Pri tom ~-e, dQQla_d~ islo ,S1j'J, s. IlIl1iijfltill;'om kClidl tlrt] pO'V'~~VIli!-ntlcO' l(! k.Qm~:re mOilogr 'ffiormCillJ flCI kiai rmc ;5e' IObie,kli",i l'Ifiogl.l

mi~ei1iCllla po.stajri i'll,%; dodalnililr 'tliredOlia iI ocHIt" nofkll, pnlefiil! l'oP1ih ~i.rjnq kojl se sl<1'11ljaju izmedu obielkiiv{;i i kC1mere. pOid,oie dodacil 5 miji!ho.m iZi'c'alnim MI:I·o ... kQm. ~!C!o' i ~oFlilJP,I,ellOi uredaii Z\Q sllimallje &i tu11 prre,[lIFfieoIQ j rCiProdullcijCi.

20 laklo'c5'nffimkeie'ballilO ~e upo<lmblio""Va film I11I~h' O'illtljivodi, 0

.s1111lil~ sa IUI~; .ohi\or zoslerto 16 iii 22. _

FQkf,i!!I\r' IIil',Qd11llii){lllj!lll1 !~~~ii!ig1!:;c~lii~ .~. :kcd 'ri6ki p:rcclme:t' ;sni"!r111C11i1i10 pOI'o"-e6CJI1i :- prerClCl.IIl1I:IIl: trilmo tD.i~O' d"a .bI'OiICi, ~~i!9.0V>1;! pQ,\!,~~l1Ii1l prlb,,?i,~mp .br;olku 11, Il'~ oemO! dobJI,1 iF'ak~of IPro·t'b.limJ'l~c ck,~~O:ii:~C~lle:. INcl j:ll"lmlier'l

"rallllGI iii! .p ..... "t<l!!! ~!I~fI.

e~.!'oliCil!l d!ill'll

1 1I1III!II },! ';'~11!" .. plOlll;!

:2' p.ul;; :2+11 ~,)': , ,,,,gig

) f~f,[J ij+]"'<4.x<l1 16· Pltl!!.

~ !);Ilii'll ",+'1 SkS ~ pulo

lJ lfIovije ",rije.nn,e;FotQ-le hlnli~r'i upoltebljClY,ej In l;ti ~il!in1Cinie.. shin itft pr~dnllQI!'a svJ:el-l'!) ei~Mj\o'l1~ke bljeskaltc;e· da b,lse. i.mr~gl!;! ],I.!'Viie dUglt!I ekspo'~icp~e. Ze miiitcllidn~l(.:e s'O'rrhe l)os:lo i'e elie ... ! EI~elk'l:lfoOn:s:k~ bllt>esk:(lllic~ ~m~eil~nft,! .~~o ob,jceIHiv.a., til fOilo-r-e;porla,ri 's>e F1ic;lme' ~lui!:E!! i ZQI pove,6QrV1!JI1II'El ~a i ~mL

Nil '3.5 ,em uda_ljell'1OlSti i£!·IF;l.U~on!lk;a Iblle.~kIilM~c d~il! 9 puh:! jaC'1l; $I\i'ie·tlo. SCI 25 .em IJId!;Jljel'lo:di Ui, put,!:! i!lCe'. '1:1 soli L?mr 64 puta i!i!,Ee :5\1'jetlo nego I(,cd w ~nilli1a fI, u.atiljelri.osli oed! 11 me:kJ~. To ,'f: p:redllloS'J kOjCi 5~ moie debre i:sb)rlc5tili.

SNIIM,A!MIJE iDlAUllNli ,'Ii pOmOcl,il leleo!:iit!k,tirillC primjen'jillie se 'UI .s,por't.s:J<iim f,epolfi·c~C1m~. i>1i~f!;1t1!nljliJ pli~a I divlii]~i iii prlr,o.dli· QP~enlito tv,ih o!:lli,ekiCi ~ar kQiimo rll!Ii nl!;! liI"Iollcnn:o pr~bliiii1i. Po<~toje OV(l' v.rsl'e' lel'!'!:obj,e.ki·fYlq.

," N~@{il,r; i . oor.!'lld~\I' ,d,w5ie' Z:cri~l1:e dllfilll9! pc1stcl'tli'!!I1I iii hib'fJ~ ';"'~le izte~ j~ ve,IH<,og fQI".m-otcd~oii b:i illoCe Clerlco. Aka roOk!;!.,.. ob[icJ;tiv imo ZIil,anI.! dlJ,!1~f1t!ll od 21 iii 30 ern, onda mil ,l'oliko~zlnosi i udelieqost ed ·zaslonQ u obiieklivu dQ fillma. Tokvj ie' oblektlvi: iii recili11' !lpOlr' blitli~~i~ ;tiC! ~njmali1i91 hflHi,· fOl1iI1Q m~d09' I ~!fe'dl\1jfl\l ior~ m~llIl_

• PrCl'o'i le'leoblek1iv ~fj sqsl"Oji o~ 1!i!ile$iS!I~I'ittr::l" k.om,birIfEittije, pO.z:;JIVmill. i: liIegcilivflih ilgnQva leoo. P~e<:lnjle" IIHlillilivne lete b'CIlZI]ju fl'Hlln.u '$~Iku 11(1 s,troi:l1lji liie'9!U1tiv~DJi sis:teJi1!l lee-a. ~ eve v,j"'rhlfllnu' ~ili:h - '1;i<Sim,j;i!!lT\Iliu lila 'him. Il>h~ tlli:~ i;l!i: In.,Ql~in dd.nQ h:"b~5a .smaniuia' :If! 3Ji do 401 "o~I'O cd f(Jkfo~lIIc· il(flrililMld:"d!inlll.

ill lr(o·liflj ·I>al'eob~'e.kt; v imC! umieslo le06a k:Qnv·flk$f'tQ :l,;i",r;:o!Q., ·~i!i!!ler :S>e" izYi"-cka s:f<.rnclJie !'to polo'o'inu ~1¥Q!'linl zQfii,ll)e dutirUI. NOI p.rirm.ll!lr, zrc:alnii lelieol!:ii!llkliv i;ld SO· (;11'1 'jm!)1 '~ubu$ Ql.IIOlill,e 22.5, em, a svjcl'los;nu jocimJ F 1" . NClinitel'lj-ell 1-1} :!:mirm:anjlll spoj'f~kih !Sll.imtiko. Irepor~Clm i ,za (lslrrOI'lOm$'ka 5QimMlIa. Mll0i9l0 iii veti ad [kamere.

I. Dale'ko:zolr IIHlm mo~ flo~I'u!ii'i kee f',olcoibjekliv, ali JI.amo ,kad sn,imamo jedln.o.okim iii chrookim z~wll'lim rc;iHneramc m:.l. kOIi'ma obiekl :mi'Iil1Ql'lil!Jl tli1:Clilemo' pf1OITi.Q~l'Qt;. OklJlIl;)f d(jiell:.:jC'~"¢ra :5'PQji ~e' ::i pcomeetl.l gllllmel1l'o{j prd-e~l.~ $g]b'l,ektiy,o'ni! FlOJ ~tJff.i..elfj. iNi';! l\ir;lflf\erT ~4,X36s obi ekHV(l'm, ed F 5 em dic'lf):kQlJor' d'I!lIhJllel 'k_tlQ. teleQbjeldi ... ~,d :35 'C~, (I 1fI~ k'omer.i 6J<6 s oble~'I:i'!;'omf :7 .. :5, em od"go'l,i'CirOl m-'i~'fIlO'] dluii'lfli CH:i 50 &1'11. PIi.:i;,;~i:(:IIlI,e !iJ'i~ei!'l' o'kli:l ",. ~III'~QI 'file~ rlegao i'il-o li~ ~al~ 11I~l'molnj Qb:i'elli.liiv.

Kamer<:! 5: ieleabie:k;livom jo'to!fo, ~nimC:l't,i S!! morn ~ 'tr.o'no~ca, ali Sill $nimke iZ'l,i'Cifilf!.'i(h'ie, Q~Ob:j'lo OklO iih S1l1JimCllmO l:Qld "i,1li zrnik C"ist, !leao ila i na primj'i!fr. pqslije kise.

P(ll':Sp!!!k~ivni pogledi, tu:hedl.llTUI lie 'ili5illom 5 kQI'e ·~I1I'iri1;g'!T1.D r 11I(!91ibOIil op,m:k)(! G$,i. 1s:li objek;1 timed:o!bl'/Q r,()I%lilirl' izgle.d, i diel~(\tQmjll. Tel.~\!\e ~'nTml1(l, Ida$i'fidr(lli'~ ~(l. ovoko;

iii !aMill, lripUiu r~i liVIii[r!!.l F,:I'er~pektj;v!JI j:.lClkClZ.ilV-at ee ~l"Iiml!:ie koie' $I!.! "n~Jm~reillE! I, 1I'@:~ll:le ;cernlj;:! ~tJ'Cl' ill! opti~k'lll os ~i 1:r;;l1. U!l'r:ii'!~el'elll~ old~zdo Il,r·ema (jlong,

1]:5

• :Sliko",i't@ ~e'f.~p'ek~i""QI IPQJilii,e se 'sl'Irmol'lliiElM ;~ Yi'~~lJle od ,6(j CiITI, S lIe ~l:I .... 's'I'n!!: !iiiiii ~i' pi'tJvd mg"u ~kICldniill' kOiIQ' pooniJ1cti ill :;:Iik.u.

.' TrblJ:5(11l1 p~n.rje!(tivq portj. ie sa .~niimQlf!ietn iz ~i,~ T!'Ie WblJ:h:~, :1<00 ~, till l!I veel rI~ iFt:if.di $. Q~~&iIWi Zlm:dn fm ~C1m!lmmOi.

I 'OCIIO peBpakt~"'!<iId(lbiva s eo .$!ilim!llllljem iz visine ~kOi. Pnlll lie ,;;!ilielujiC u\'ii~~ ch,'bro, ier' p09l1!)i;I 01: IlImflil'lillie ''flijQdnosl' prik ,oo~m cbieli:tp· mill •

• ' Plii!!i~ p\\!t$'pe'd·~ ... a :Se, ~o:oti· ;te Itm.lm Si'iliflCitili3'1t11 odQzge premo ,(;Iolj(l'.

~' AYio~!!ikCl 'p~r.spel!:ti~~! d(lbi' 19 ~!l' ~l'IlmDl'lll')m OkQ!mt,Oi ede.ilgo prll'rltt:l dolje.

:S v liIki P!!·l'sP!!ktiv!'Ii p{)gled itmc 'Svl;:lle zllCleellTe, ko,jlll Inl!i;ll;l ulZefi iii "Obizlr pri s:nlimcllIiljl!l i pronlJl(I~enil!l IlrlC~Ei ~'nil!'!1(;illilrtl"

Op'li~kitii liielt5i1Jel~lli'!II1iI1 ii1'1.1'ie'ld'll'tlU'lQ je mZllIi'l'T'I' itlri ~tliliJl d'Lil:iiiilc'n'lc oibll!::~ ... 1+ .... 0 .$ i'o:zU~itim 'yid'nim kutolVimQ i ~irrlilcma zat!vallCl 'L1 ,~'nlcmku. Upo-

~I'IIii1J,Ii1fICI :5(1' :$ i'Ie'K'otil«:;, :pojmO!l'Q b~OV\O;9 podiruejm .

- Nose !:iIko pri mjl'i'lQrn gl.edallj].u ",idi SiOmQ, !1i i~dlll()ii" normcTnoj perspsktjv,ll, L! Vlidnom bJrhJ '~QiiiZInOSi o'ko ~, prj '10111 imiIJm,.Q iOllje:CClI llormd·I:i'!08' Q·g!liQ'$~1 ';i'eliei,n,:2 rn'Die[:~ih (l!bieil«l~,rn p:remali.l!iiho\l.oj

I!IdCl:~ie.n.e'~!'~, .

- N):Jrma:lnli objll'klivi ~:gI;.V(I~iu II :sni:mkll It'f'Ionrog'C' v j1i'l'e od JilCI~e(ra okQ:. jer 1m ie vjoni k~'1 eke 56~; dakle prihlil£i'io ,ci;1/Qstruko vise. PriHi,"QM s'niml;!l'Iva ,OikQU1 vidimo m.oliv Ijj j.ediflom, i)I komer,g lf1loH v .Z{!lhV,(;Ito !J dlF!,Itj3101i'i,.. Iiillo91o :§irem kI:,'lu.

- P'or-t[elnl Qb[,e~tirV 'III"!:lbc ,d(l pOI pra",ilu ~nlClf ... idni kJ!lI' od oko ,Jijil 'dll)l III C!dlllo:i '~eHiille' b:ki w itkb:li~:lhJ' .~ oiili fiiiI kgko ;,rid'! nCl~ei 0 Ic.o v. In¢Q& dol:Q~j dQ d\e!fQrlJla~je Ilicai r n!ii<s'lt~"jjsl'l ier ~~ ~~g He iioo:zJ!..,o QiiUlij dlejllilll'l1 kojiii'lUlriill10 ~ pJrirodl.

- S'lr!M1!.I ilii pr'ellijeTtlJllI perospolkti .... 1:1 do~u $Iilim.ke tlCin~enc ~jlrokok!.llnim obl,rill:liv,i)i1I, &ton zah .... act1 ·11 'l'iidno,m. I,mbi ,od 75 Jdo mli~. Qprc;d~ Ie III ,~ili!::i ""il:I,i~o~ (lj d~ljil'l'lll t:!1;!!ghj Ip'o~taie mClililjo JISt :!ive '!;)rro' ~to j!i!1 bli.zl!! cbiekltil,l'UJ 11l'000~(li:::l ''''(;",¢O', 01 Qbje~ti iii daJ.iini maglo ~$ ,.$rn~nr:l!lfu.

lUi

- IPloiSnQi~1.I jlIer,speiktiVIi d¢!liu .$r1bl!'l1Ke. tele.c'bie.l!.J1vl:)il'I Ikil:l~i ,~ahv.at9 lJski vidl1l i ";U t. S'I/Ie! liI(lm .~lI u Siflilmd ~llnli %g:li.!s:nut,o ~ :zbiielnCl\, CJ @biel!~i u d(l~jn,i' ~~'liIe ne)n'!'I se b'j[Ifvn:c iie~o ani koi~ se In:all{l:!::!li liJiopredu.

P'e:r~J!'QIk:li ... no i~Qbllliiill!l1Iic j.e opli!!;li3cl QjJ',eik,fJr zbQ9I koie sve,~to lie bmlie. obieklivu no ,s,1 i.I::i IJlv,C!I v,ece. Normclllnirn objek:tiv.om, k·oji ima vidil'li k'u·~ i\!,:RUldu 45 i &5~, motemo be.: bqilcZIlI Sn1tcliLllI'i sve ~to Soli! II Qh:l::::i dcl,je .ed 17 do 2D !!aiiii/:!lIilf'i IdlR.ilr'!1l1!i1 o'biek~ivo. Ali a~Qi!!e I!Jlmen~lol'd iQ~ V1jl~ ~rnbli2~mlO'. nmttlll ce pl'e~'ieraliia p~npe'kliv~ ~ QQ51lci ce liee pOl"lro!'lmne IOsob~ bitl mQlo deil'o'fmiI1I1IHl. Do: bu $i!l. 10: i:l:bi~~~o. za porlrel'lirQoje Sill plIl!!poroluju olO.jektivl Qvih :l:C1nsllih dlilzinCi t

·iIi!i.l r~r.""Q! <l!llir;,1ll111' r

~ ~ >;~ I$'X,;' "'>H:Z '~l!:;.:n em

jl';S~ Il,~_ H j:1l> ~, ell!

S ~OI'k~,rn c·e; obi~kti:vima vid'nli klJl' odg,~i'ati vidnom kutu Iftaiiego oka. odnos ''oi',~litrf1!lJ ifn, MtJ p,riroclllliii. CI 5Iib1Cif~t sirlim~lej:le C\llolJe vjiemiro', TII;!I~oy.ec I\lTi slllilfnani),II'I'I~IilIIO ~t:I~j'e' b)l'alii mol'pv i lfliiIJ:n1e pepun i~~

~I~OV f'Oriilii i::!~ ",egQtiv~. .

TIE,HINWCKE SIN'IMIK.E id~ u po!!rrlllc[e SlirIJClHl' FQI'Ogrofiie, UII I('ojll su sl'll"Gm:ft!l! i p05.!i!bl1'e kGm(l'i'~, Ibi~Q\. i.!oiil>'le Ui kClrdafj,~ik$. i';:'f,tH,~ei1,e o::d drv~ ill mrlikl!o, ito,j)e imoiu miiioh .s:. d'l'iO.HI1\i1korn. il:Ii iM,b:! ~ tf'ClslTlllkolilii i:z;",rak'Oll'ffI,. Cl fKons.-~rvPJ1;!liie (;;u ~(IIko ~CIi :Iii IJ pilmg Qbtl~,kl~'I' mOf'a lOo-d~Z(I'li, spuslaH" noglubiliti i I)Q'mic:'Oti u ~lllIllIM. No sln,z,llje'l hm ie slro,ni okvir s miJllnrf)~slaklo'nn~ ktlji ~~ llJoie 'GKren'lIlJ1 :lei ~niimcmie 1"01 sirini

I ' -"

.~~

iii vi.$ill1h a IDOie se i IilCligj'baH 1iI0 :5ve Pe iri ~b,tme i $IICdbil i-zil'lQ'li III svakom IPo$"lovljei'l'OIiiiJ ky~u Il(l{llb(l.

Cam'Ll ~Iu;zi tCIi:.\il1li ms'le'zl,jivo!;t ka-mere i mog,U'dno'.lI' n,agibQflJiQ'~ Fcto-'lehMlit.ar ee :lie U F,l(ra,kl"'QrH;!m r(!du nCl~1 pred problemimg IciQl~ ¢g" !i!'lo~i rlie~lrti ~cHn,o, 1!Il!~Q' d'9 pojetiUine d~i'elO'l'e nti9rn4;!!. EVQ liI~k(l1li,~Q primjllllCilI

fr,edl ifIIOt'l1!lli jQ ",i~'o~l:I ;l:9rl:l&'01 i I'I1li: jili In!!! rniO~;lH'I'IQ sni'liTlitii iz d",djille: m iz, VlilSill'llil pf'l'O,ga Itut!:ll. Ako i~ IS ~hn(llmo se ;!)!;lmlje',I'O' iesl" iz "'I,5line 01::1 116Qr CIIl", a kCImem IPO ~r~p~$U li1iI:~rn ]taii(l'~i I'IglriotliO~(1J v,bdJ()!I'iCIIil'I1IC, u slilimil;;u i6e;nQ ;;:CIIiiVo;:lll~lil\if\ervi'5e ~ElIiir!lii$ ~ $~(l'ig dOifiji d:io ~Mde. lNC1gne;l'll\o Ii kamer'll p,re.nto gore, u ,$!nhnkli Cerno dribi,ti ciltlvid Zigl'a;ciu. ali je one s, dOllje sitrnne !Slim - [er [e b'IHoo oibiel\::livu- a gomja 6e ~tn:llla billi IiZCII. li)obijemo ko.s'e linij,e. kO'le $iii ~o d:Olbl"u ,sli,k" lie,' priihv<ltlji"e', Pcrdig!'lllmQ Ii obieiktiv I'IQ k:ame;ri tojo :fltlii voc!QTav.no. j.Z1bie:gBi ,4MO pi"e\liG.lik ,~'io, :!\emlijo i II :Ilniimku sma 2)afl"'oCiitili i vrh zg,~ade koVoi 1l'U1 linije Jlcivne'" U Itlkvom !imo sluiSi.llL1 prl;siliieni z.u5iloll IU' oblek~ 'li ... tJi s:nnal'liitfi, jef se dio $lUke lIlolt!liti II~' rub pJ!llja ti5tre $li~e, (I !'IV']! ,op~iEI«l 0$ vi5else 'i1:e; ,iiltll'gz~ 1.1 '$i'Ii,l:d:i;iii. 'Ve'tIQriKo' ... i~B kollikol $mo 'PQdig~i obje'iktl'il.

Nagib ,ob'jllJemivlIIl i m'U'III!,tI!:Isll!'.lllll'g lJirimie ~Iiuie ~'e !J. 5iuOOIjt!; ~ad $1;:1, ilia pril1l1Jrer~ ill hocl!1li~1iI Hi us.koi p:ro~h;,ri~i iH:llk~zi 'fl"E!$Ik~ iii 'J,I\eli~1«l Is!i'ka tid koje, .se fro~i :!ljiJiml~aFroil'l,'!gll!ilog n:;;:gle(9o.. K,o rt\l!!mllln iHrokokulnim objlilkti .... om ne mo:i:fi:mo [o !!lIIimi'U ;$prfijcda l,e. [e prernele prostorill. a .$likQ 'Ie,lilia. U 'uJil::\.iQm ~llJiQaiu komel"u' tern!;) pos:lcwili :sa stroM, olbie·kliv ,OKrrenuti Ill:! iednlJ, a 'milino '$h;lklo n~ drl!',gu skanu, IQlU'ko do IJ siiI!mku oiS~ro :%g:nvJl:!limo to&u bltizii'il!! 'i to~l!lm da'li!ina. AkQ IFi,a 'Io~'iioi snif1l1icir.Qi.~ ilPClit o~tOITlU linl]e !kane .nililJ niVlle, i:mlYnat te'1'l~O 'ill. prilikoilll cpo .... emYCll'li~.

Tim n.Q,"i'PlolIi ~JjiP'ltQ!Ii;iiQ mQ~.el!tlQ .Sl\)J tPo$~!Jijtl T u i'Q~Il;rn. 'grug!ilin .$!l\!.~. diaDiC! 'It-ad z.e,~iilio ,~g nE!,l!j dii ~t:lgOi'!glniO pos;tClvlj4:!1!li obiek,~' bud!!l j(!j:I. nolo:o oUi'O ocrtorn II opr'Gdiu' i ~o2!adinl~ k:ao _lto lIT: oes:lil :!1~uooi 1'101 ~.nlimkQlmCI inclllJs:irii,d(ith pmizvodo koji beba de p'QiSll1I;Z~' i!lI:!I reklomu, ZIi:JI ilhDs,lTicdie, ~td.

us

IT,o!is.tolmo !'i I<!jJikqv lyql'n~l;;k,i KIQ!Qlog,. vidie'~ ,cerna III njrilmu O,pi11!! mnoilYQi fCIIlmOg :si'"lno.(J pi'lbQOO kQji se- m.aze 'u'polrijebili uz ,k,amcru, Ima l' .s;lf1IJiSlve\nlifrl 5Cl,brmc!!I kl!kvill' s:i'ln!,cCl iClko ane~~to malo ,clio, prinQSli!l ,pobolljS'alll1i1 'kvgl[I-ele'~nil1lilaka. Q,nlO sl'" ,2:ai~lC) r'rehgmo le~IlI:' eleklrrcni wi.e'llomj,~!" - 0 I!JOrern De vee: bllo gOV(l(j'1':l1 -ir~tlOl'", iii dll!Qfiltro, Si~lliil,ol ,pl"~d ,o,bi~~I:i"'9on11i debar II'O'1"IQ2:QC P cl'U'gi zi~Fli

rsprUiio!!. '

FmLiI'lRI W:s·Hl<l koiCl\o iii oblllw '9bo~~nlih Il~JO:kaiitiqJ l!JiiII~~g~ln'OIifl Qk'i'Uru" :J;!liciJvl~amoO p:reci obiek~iv, fitl,triraiu pole-cline bO'lie syjalli':i, od ifi(l$'n 0"

s'iI'ofQ bo,je Ill'rIO,pl!lillllrlJ. IQI :sebi protil.lpiI! zodlri'CI''l!lju. '

Sl1IiflmnlO I'i II Cti'Hl,lbiueJom, boje, I:! p,rirode' g;:Jl"le:lvctllraju se u syjoi'lirna:

I"Clll1iih gusloCo SihfOg loPOt. 0(1 bi ti sivi tonoyi bi!i il(J, '(iemii'" dojmul .koiii ~Q~e oko ima r'azlikuiua booie' 'Ul pril'o·cli" ce.s;!o lh pOl'l'lofu 'mira !(origiflCintiO,. SI,ik.1,I smCl~rClmo, isprovnom u fOlllo'l'ima OllldJ:i kqd I'Ig JljQ,i s'I',akOVfijednos!t boje' fmci edredenu Vi'ijediTI(!j~I' sivog fOIllIi:J'!r ~li~noS,l d.io~ntI,LI tkoii imam,o, 91led6lju6i kro'z ,p'lavoSJ!'(iildo, 5niwl!!llilj'em bo~ finl!Jr ~,e,ketc bo']e 'nO slili:ii dobi,l~ $!,Iie~I~;jij' (q Ilie:ke I'CiiiU'iiiu 1',oFlI liIego 5;10 M I male, ~Itld bisiiI)o$;flIimali be~: '~iiUli"~'

Ucil1C1k: :filhra ugla;v,I'!IQIIl je p-lI'r:lI i :

., FJr'!~'OIilll kOfigglicmo o!!lje'rliivQst lUI br;>ilr:l pO,je:dinllii 'O'um mal;r;:riio~(! ,m $Fllmanjo. Sni'm(llli'l1o, Ii no SIiIU']'r:lll!lrlom syjetlu, upolr,ebo'm iutog fiUrn clobi cemii) ispt(Jr ... niji pl"ijel'lol& bOjClI !!IIQRQV~' n.e_g.1) b-e.z fillro.

" Fj'lflrofTrl Ilu~gu~uiem" uglalV'flom '!iUib,i:fo'5~e i plcl'I'eJ z:rQik!e, Ilkoje- :zqwi!.Q'i,I'gr i:l!llj filtor). ler ,one IIIC11iiaeo' djelu:iu Iilil brolJfl1OVO s:r4!!'bl'O. U p..-i,rod't $", l1aivi~(l si.!Isr-eielmJ s plov!'IAi't'dloM liie'b~" SUl ma mn ,I:i b[lZ fillr!:!, pIQ'fI\!J< nebe 'c~ ~O . .!il!~i bjti bljelo" dakla i'iJ;!ip.rir(lano" a oiblaoT sa ,uopC:e" 1i!1Q.1!'!!! V~dl[e.tL it:! k\IQslika 1iI1j,e. i$j:)I'CiV-ri1:ii u tC:H'iO"',JIilQ jer f}~I;IVO' li'!'li'!b<:l po' lIie19ovo~ ~vie1lifii 1Il~' 0:5,~e-~tJIIf!'IO buieliim lIIego lI~iv~J!I1 '!MIIJi,

119

000

• FiHlrom rGzd'l"ajamcii:!'oli:-'l 'k:oje bl po SVQroj ~",jE!ill,iifii iiIi'IO{l'I,g IlIClI sliltii im~ti istp ~QIl. ~lf1imQPlQ Ii liii:ll $nijei9ul QQ~i,~Ik:!lf odje:velll(lg u bijelo" IlQl s.lI,d 6l!i $,'I,IS birl!' biil!lo u bijalom. IQ'drirll1lo Iii 2l!iirn fii'ltrcn'l plo'l,l,ehliilo 119bil,; ,ne. ,s'lia C'C ono' :bHi II siv,o'JiIIJ '10.11"', pa ee ~e ,i;gll'iek '1IIJl13s,a :s:mo, ~lIim'ili i:dicClt~ od t:Ofllll nebn,

• IPilhom pMfi~emo mfekle koji su 1)1 sliko\lihJj rot'Qijr'tlI~ij,i V'Clililiii o,d i:sprnvllIog priicl'l!ooo bo.ia II IQI!'I'ClI\I~. Ako .$~ "$J1~~ i':;rQz kIQntrtl$!t,rltl &HlliI"e - Ug l'C!\fflQ'm~[lI rn i'i'o.li,ile, fiiCUM;lfiifPl:~~,1!I ·i I i .~vi l,j!H()c'l"l;'llr:llei - 'm~"'o 6;; bil"~ ICI1l1lJno~ PC] ~o {;~ ,b·1lI lIi~:ga oblOlcU' svojom 'b~ellin@m iis,tia!t~, Q dlcd[inel' ,~a· bith b,i,~.triia.

fr<l""IO": S'lQ~imtii!r ~N'Oiij bohr pr'QPI,lSi'(l, h (lIM &i III siiQl jbiti '$vje,J:I~~I:;l,CI ~!;'Ibi protjVflUi iii komplem.!lIlIItamli .;!!cdF.i.a''ilI".l. i on(]J .a.e u dilci biilitamnljg.

I'OOm~'le!illen'lcllitle iii I'folivne b-oj'll! kQd 'filllorll 1,(15;[1; _. :;mt,Cl [e ikQrn",lemfinttmltl ,I illbr,EoiSfoj,

- %~It;lIlO [e !.:olllp.[,emenklmQ orvil!noij~ iQ

~ ,1TI00ir~r!I&i~lo ill ~ornplllimel1rloma plOiooj.

1J,p,o;z:n(ljmll! se ~ d1rrel!D""a~ie:rn I>IQJeal[ !iiib bolOl,~lh~JI~'Q'.

.' S,vii1i!i1i i f:l!Jti .lIilltc,r J!ml~z~,'l'a 1~'ul~'i~Cl5~e: n pIDV'i:! ~r(lh:, t! PI1Q"p!,il~it.l svojc' "Clfe~ ~i'>'1i j;elii,Qji'\,lillJ,. Q t'gkpdl'~r n'e.~~'Q (:rcV!!Iill$ i z~l!1:nJe. Up@lreblja:. y,Clmo, g~ ondf;ll I<!ad ~E!li!1fi{J. pl"lgll~ilip:love, a is;(o~ ,env'elf1.ll!, zelen:e :j ZiiJte zr,a'kJll. NitiltQ{.iro ~~ufiZQ sllIinmnjepekJ;oji:lilcl :$ "iilebQ,m i oMgdm~ i %0 zimsh,sr!,ilmke prii IltJflCan.O'11l1! sy;iet~l!!.

,. Sredn,tei!!lh ~Iuti :zn ,poiaclJvanie ,~nilf\tl:sf,a" ~!iiIl ia.ce, plfi.g!J3i'llQMlts plav,ett!ila, do lSi! oblCliGi i~tQkRIjj' l()clI tl:llmllo91 'n.eba i dg, 5~ U :$Iki bollje vide deliCilli:i II dCllliini.

I.' Zul'~[olilij 'fillltlf regiilrim ~ele nilo i~L primdie nesio svjetliie~ ,!]I prema plovetnilll! ~e. ~~~Q.$·t !cOlI) .i~. zllfif,i:~tor: .pf'O.P~!~CI!.$Vo:jei 'bQie - .i'iJ1iiUI n zel~'nu - ! ~liili d11 tVre 1'11111 II'IlQ, ra :Z,QdI~~iIDV.a hlJ bn6c:s!:II, p~a,1!'lLI! i dh~ Cir'l'li;'m~ •. I(:o~e (ifrii Itbmlliii1liflfl.

120

II' INor·on~us:lifil~[j1'" l".u:gilll"rirl:l plai'lletnilo :Zinillilllo tCl!'iilll'lije· jllrg:o 90110'/01 potPlJIlIO prlgu_lluje.o I'J!H@IlC'(JSla i O'J;'e'no bOjClf1llll. 81ici 51~ :S,vje~lliile. r,o< ie pr'Cilv,j fin'ar ZC!!. ~iIY'c!f·gllllte ,e;Fokoi'Cil. Playo flebo PQ~~le' to!'iil1110' ~i:"'Q. 0' doljino ie' bI:5'lri:iGl' i,j},r I1c:sta:je lID~glijce Ili ~~glk".

• Cvyelf1lj f1~~Q.r dlielul'i!l! Ij{il:S jam ed li)ICI rClir!oo:fIQg:. flQ';'Q !lii!I:)Q i;ini 1'I00lpuJilo' 'I(lmnnm, 1:1 :ll1:i~eI1iHo '~e m:l .~I rd ttllkooe;t- hUil'iI'iO. P.0lCitOil;l(l konllrastl!! IU ,s!lld, pllr ,C.e'lllUI i\lf~ I ,e~vel1lCi1 pOI5~c'i!il I1J:1mi5~o ~vi~enle. S~~FI1c~'ulci n1!lJ tnalilt·em~l:eI{IiJ', mo~amo posltioi doimn Ik:OlD dla 51"(10< ~nimar~ "!ell rnie~~;tj'lli. Krl?;" ovifl.ni .~II'~r m@iemQ~Fl~tngr~ -iomo, 'riell ~ClJlk.romQ:ts,l(iO;nn fil'l mu, kOli I;~ OSII!!I'I'IIIV i IiICl Crvairlclll b'J'p.I.

PiI"i snimtmiu kro·t, Il;rvelilifiltQr IllOslgie molo ra·,di~Jl 'll f'oku:Slller C!r'\'\en~' zrake liVQjQm"lllll'loral dl.!iirrom Q~I'r(l! Q(;;i"ro.",~*J' :dikl,i i,z(l $loiCii 111(1 '~IIMIII. No ne:kilill olll1:ekfivil!llQI kmi oznake neizii!fiiet.no fiiClliJizl sill cril~lIg I'Ci~ki'CClI in Q,zndl<io !i~'X, ko:ia IIllozorayo lila fu ro;;:l"ilk:liI.

• Zel'eng~iI:!gr PrQpvit(l z!Jtl!i ~ mli)I':IIJ. pri9l!,l!l:ujll pl(lllll. (I :slabo· pdOIU!Ute CcNenU bQjll. Up~he~lid:\I'a5le $'O!.mo .%0 .in1imonje f'ii::l' ""'!iIOk'i7r os~iClU:j i!Y,arn ptmlkromoflskllrn fillillu {KX:Xl, ci iu IPre",elikIiQ~i;ell'iivost j1,[!j 0I"""~"1l boil! ,olSlablljlllije.

.' lfIic v rfiltC!lr p1'i9l1[j5Ui~ i ~i[~r '~C1mn itC-'m '~f'VIerlU ii;ultll liIojlbl,. iiJ ~voi.iJ. :plol,i'u, cllil'i ~vietliiQIiI'!.· Primji~oilili~ :!Ie Slcmo ZI!:i!' 5nim.aill~ I!Iz llimi:a;llrlO ilvjetlo, koje' ebilvj:e 1'/¥~lI'IiWi. (II o$kudiii~vCl na plflllPm .zrtlf.:;QmQ. SriJ· mi:lmo Ii po:rl!l1et,e ne {<iij'p~rpM '~ihTiI!l, IkeF ie' peJviiiel'lo m:ietliiv lila ervenu bolu, pia",; mklr ~, zadrzQriii CI'1(eII'I!!I :zrnlu:l'. do ion Ilic)Q nE: bj, 1I :sHc:j bio advls'e 1b'l1lied.

I. UV filt(llr i:a Ig~·fo",o lile,zib,ojClIl. Njc'Qovc:J1 ie fun'kdlClI cia zodriav<! l,ltllrillljy'biccshli :zro,k,e" k,oiin imo III v,i;sil'lamu iZllad lOOiD IliIclan:J. tl'p{l,' j·reblicvl:l$"ecsorno '::C $ifiimgnje: u ploll1imomCl" &CiI bi fC'49!~dci ~ dia~:iillll bilq bi.:Sllriii. S!ioZii j :!i:O .snimlCil1ie, !Ji bojolir'lo. ekspo:zk~i!J Jii~~ IPot~e.bi'iiO' plfCdllliilf.

lit :Si .... ; fUtCir i,Go p.o. bO'ili Itoe!ullml.aUl ~ l1e IIJf~a&' riC! bQiC, ",~i rojOl&lvCE ~cmlr,a:ll~ kcrd 9~! Ii1II1i'nn:gI dO'l!:oijne. lok(l'''' te S:[liIwj kCllti :!:el ~iiiilili'Ug i!:a ImlJrrdh ~jI9.nih dClllilt:l Hi ~ko i:i;! IiIzraku ~:ra~iml], lIIIaiQl!'c.~l. Pri~~~,~jul~ se u I'iImd:om ~nim'all~!IJl, i flo :ita I1eg,!)lm:II!II,e ek1lPC)'ZI:CJle pn IClll:iom Ivj,~nll.

Posl:ojel fiUri i u d!rugim bojCli'no',O IUlp<o:treblJ'jpvojllI sa ZI[JJ 51f1imanjel II! bOjfllilUli 'rlJ(fli~IlI!;ICi i plavko:[li} i UI l"eprodlJlkd9M.oj ~e,hiil~c.i.

Ifliiklor produienig e:k.$poiidjc· .o'ZI1iIlc,el'l i,e: no 'originall"lom. o'kvil'u ~~iI· too. Kolik-Q fdtg_r,I"T·emg .~dt!Ci g'i.J,s:t,aei, :l:iadrmvo: Iprol(!1~ ':svie~hi folijko IITIOi\Ci:rfio, l'\t1dokIl.Qdh~ prlld~ieJJI,eii'i Ii:) k)~po:di:iijll-, labelll prikOizllje ko· .I,i~O~fle.b,t!I poodU,fiti ek:iipO:tlcii'ij pr,emtJ (!I$iet~ii\l'Qsli '~iJ:mCl PlQ boie i

~l'flmOi gUi!Qcifibm. 0

1'21'

Oii~llitllOSi O'ID OrtQ~~lI Pcm S\lj) rllem
fill"1Q DIN 11)....;1;J! 14--,17ll Jil-lIJO ~1~:2¥I
s"jolrgj;!!!i 1 1.$ 1.5 Hi I.S
'$redfl TeMI 2 2 ~ :I 25
TiclIllno]uD' J 3 :U as ~
.~~rQl!(Il~Jlii :2 2' :l.5 70S :I
Nlml'll~~~'i S ~ ~
C .... ·ellli ~ " U U'PIJ!(;JnlCI ~k:ol~ .~!,! ~liIe .:5VClr,:'Clm ~i'~mu 11(1YQ;den ji!' fukt,o.r pro-

dh;J.fanjo ,eksll'wi.:;iie' d se Slilillif10 !i fillriliic poiedinih bOjClI I "g1J.stoCCl,; [er :se' If'(lk~·o.r· ~i'9d"'j~~r}iCl' mi~eTII1C1 premol :s'tupnju (i!!iieHii"'Q~I" firma ml boie.

FoG.~W 1'.5) J .il S
:Ilii]{~.lI l/I'lS l~e\!l ll!l!l
;q'~'~l:<!'!1 m~ l~p_ 'nt:J!J v~, lj~~
ZAli'~M lM~ ~,~"Jii '1'1115 l!U! UVO Q/J A,IkQ i:e. nc ,,:rimier, 'b'e% 'F,ilJiI'O p'ohe'bna el<::O,PQ;;l:icij:(ii 11125 ;861(" .ZiCJ $'ni· mallje Iii: fIlI~~j' s ·io.'lrlo(o.IT:! 2 elk~p'0~j:ciia t@ Mili dll'Q pu~,C! dl!!~" I'j. 1/60 sc:kul1id9_ NgjPiio!dccni,ie ie ek5pozicij,1lI po-dij,r::litj 5; 'FcJkfoFom f~ltm. MedhJ~il:1l1~ rakl'or mQ~emo regluJiron r ;':Cl.s~onof1il,,, pri t~m\.l Ifgkh:rr 2 :2:t1,QC'i jednu, fUzliku u luojci :zcs1Iono, fiO primje'F, !!Imje:!lto, 4CISnOl1ti Il~ .;5; IFiIIi"ofr'l. ~po!fHElbqmo ll!:l~lolI'I 5.6, Na s'r;:jeitlomiefli mQiliemo fuklior mlrlJ otllJ:i,li f ~rl c:!lietijiVQslli ~~mtl, ~a IPtimjalf, ZA1 filto~r :';~ f~k'klfj;lm ::1 .Qsrefliivof>1 Fijlmg Il!rlizimo, :1:)[1 a· $.hlpnjo, sio ti,", ~"'i;et]omierlJ podr;:!s:inmo...

O @ ...

, ,I .

__ ,.':i'

+1 _ 1 __ .••••....•.•

FiOtO.gli'll!Oj'!!li'b1 iiij'e E'oke:bna cUllJYo. kOolel~.ci,tt:i ml"(l!"o.. ~ prakl"iccrl'l ,fllid su dovoljliltl ~1Iii'ni'lO d"",~,:s'i"Hell'mlUrllf ~ filJmlji:iCl~st'i. 1n pr.g¥i :Ion nella' iQb~,t!lk!e'.. ~ ;;;';('11 ef,eil:l'e ..

1'22

;FihmJr morn bili obQf1ep II :5lglmO,m $~[]kllJ, h;mQi'k, plaiilpCii""Qile·I(iiI'l. a clobro, j,e do i'liIlCl il p!QiVIi sl!oj pro'till r,1I!lReks!Cl. rr,eba ('ICl~to&~'l"li ida !.Jude peS,tavl1e'1l ~I'Q' b~iz~ pred'l'Iuoj ~ecj. obi.ektivClt. i :!Q ~avnQ. o~tlm .~~$.!QJ, fi.lI'ar mO'fa bm cl!~1 ad prailulle I 'ollsQllQa prsI1lli, ~er ~, n~~!sl' If! IZ:' 9(19)I]oI;l']:I d~elo'lfl'li keo mo:Skoorlall Filh:n sa izrodl!ljQ' tz: oplilkag ,slokla. Trebg !jal i!l!Jv,ati ::z.(j:lil'lce!i"l~. u k.uliij,id.

PO~AR:I!AC~ONII FIL'I1 . .iliIR :du!Ji ::l;CII :~P"'OtC.'ilall].fl: r..::fl.(l,hill. ;~C1C1 ~Io v.r;ii! .Z!MIn'llQ, :50vj,ell,o se ~iti vdil-lQm IbrZlin.o,rn 111 obluklll '~nopil .sHrlil'! .... allo'fd kQji ti!r;Q~'u' 1.1 Ii'~~ii 1m ~ Ffij'i;!,oviIlir!Q. K~dI s.;..jefl'O!SiU! Zl'c'koe pcr2i,ru 111:1 . 9 itJlUiu p,l.,p'hu, I'flfle k:lil'ntl!l :~iC 110 ,fChl:M ~frtlrnij, iHrnji liOllo\i'"I;! Im.o!9!J' 5" pod od~dellim u ... tetimCl '!i!lsmj.eriti saJIIIl" u i;eclln.o.ln 6kQmHom m vodOft!f't/,m::!J1i .Pi:"C!VC:UI. U llalUIlI! Zg IIU' ~'!rh!l! 5luz;j 'Nikokwc priz.mc, III kbijoj 't<~ '$.vjelllo.slilc zrCilki:!: $r.eduj'u i; p:ro~C1lz~sqmQ jedplrn ,I:iiiegn~im .s.IT1lj;erom,

R"efle~!li ,i'lig r(lZlfiiri\l QbDI;lJ.<:tiliJ~ IlnQ,z$m.o' pr.iilikorn. sliimQn}a priglliiiti iii pO~C1ri:ziM!li olild~ .k(ld t.llcieJ!; !:vje'llosli II'C;d'o,jl.l koso f1C11 g:laU:eP'O'J!r~illc Ifl"C. ;);:ojiimtl "Ie. ....etpOI(1~.'Zir(lfto. s~'\Iief,lo) !oia·g· ito ~e~llIooi::ii reo·fl.ekSiO I'I~ DC! \l'od'l, I'IClJ ~h;dd'ul .",IOlllre! ~h 'pro'z;QI"IlI, PQ 1"C!<Zlf1,nm bOICIIQlC!r Igk!l)'IIiPll(i, p'Olilkoflom dn.tIJ, -siaiflQ'f1i'I pgpli'iU" mpgrnorciJ ito. MeHiI(1,ill, 111,Hdc;Jne ~ Ikr,o'rI'IirCiIIili'1 po!;!r:jiini1l !;CllIfIB P(I ~,bi '1'Jjf:l PQ,klitk;tLrlljljJ sll'je'ilo, po se refl,e;bv lUI IniimCll ne nlClgl.i !prigUiltli po:IIClfiz(lfnc.J1im f~nrr.;m. liJiielov'¢llnjo, ptJllliiri<:;a!cign:09 ·jiltr~ 'OViSli II) ~ome k'QIoo ie ~.m~esle'l1l ~tred QDj,ekli'vom. Fillor 51: ~i:l!sfoii od MC! dijo'la •. I"j,. cd! dVili :sfok!CI. 1zmedl! Pjuh se nCl],azi $~o,j deibli'in;e 11100 milimehQ klojil ;Sj} M!lIIOF ,od ,cI'i· hroitifinilli. izvtJrli)~edl!lg; 5i~nih kr.i:stalicC!l $IQ' djdlJju Ioo() mreiico, kro.l kojl! Zlrok,Q mog:u Pl"?lariti $C:lllfl'l!) I,JI iediflom smietu. NQ !"oj lIIacllnl se ~ v i'elhJ' .Ioo:i,ie' km:f nlih pr(l!lazi polorii:zir,o i p,rolliJze: ~;Qmo ;o:rOKJ!r je:dnog $lMjero, dok '~e drluge L"QtJ~t(lvJi;ai!.p, CI r,e;fle,ksij(l jill :llil,"ani~no:.

Prlic slavljdllljo Fih~'(i IPr~d Q,b1le-r..,'iv Qhirfi 1,IlfC Qlkl'e<cem~' pre1a dko11~ dok no pflimije;l:imOo do ie reRe~ n(l objektu pri~u:f~n • .a :!a!'.im gCJI U' tom ~(ilo:r;gll,l - ,liCil koiu svrhu ~Ols~(llj;e lII~obrru ~rQ·i;h· - st'elI'o'I!mo pre1d obj(!Ui'1l'. ,if',oiStcoie ne Jli!l:lm@ jedno:!llruki V!:l~ ~ dIlQ$in,IId' POkillljZg· c~oni fmlf", kO'd' I«li,ih iii!!' l)ecal'lnerl'l:!Il!!j i.~pr'e~: Ji)b:ie~llvg. i!lI dru!gn is"pred tro!nlitl rna IiQlTiert,

POlgyjl;(I(:IOlli 'FiI'lar II't~' djeltlil!!'ICI ~c:*! MgO nO refle.~e ~oiil bi iI slici dielovali ihl'~~(i_ K!)lil.q) iemo refJebe ukkmr~T" !:)vi"lli 0 !t'ullJl reFleildironih :l!Mlo. U:Z kilt ad 3Q;! .prigu!it terno ill potp'YIIO, :aU ill! ;pllIk bo,lle IlI"'Trnfiiell'ifl kut QcH34 do 3711 i ol5t'Oyi1i ne,Uo, malo l'eiffe,k.slIl r:adi briljcflce >ntl objektu.

U fo,fl'oglF'Cifiji J:I bQioflillJ pciariZ!C1ciolllifilll'Or upl)l(ebliava 5e sarno olldt:l kOle! felimo' do si,'!i'O ne·bo 110 snimd bude 'mml1!ife. OWj I~(i llii IlolF mo~~ .s!i"o;j ~Ii i s bile ko:j:um cl'rIll91"m fiU,mlll, PCl SC' u isH i;;,g$ do· biiu bollii pr.iie1nO"J. bQf~ j ublfl~"f);I1i' r.eWlekst IFa,klor p:r'Qd~~njQ. ekspezi~i\e pri 5'f1hnrmiu poklrillOelo.J1Iim tiHrom ,o:bi~1'I0 f@ 2,5. die. a, ~u'to~ ~I'O, zlIIutl d~ ~~ (lk~Q:?:i~ij:"r Z!l~olik(l, l:m:.id!u.z(I¥I:iI.

Qsim Ii fo'logral'iji, pgh •. rizClc!Olili !l!l! fHill"i primi~"i'UIII u killernatoglla,. ~ijf i s:ler'eQ5~;Q,piSkoi ,projekdj,;, :gdjc se QledCl'ni~m, kr.i)jl; poi.IlJ'riz;ociolle lII(1omle [p(l!:li'ie d'eJam 'Ire~@; dimeflzlile. PQ$I-oie i k(lo, '1aoeale,z:(I VQ~(Je,: i P?:mmc. do :lie spriiefi nai(lgo(!rm f.:!fteks!'i!1l pri'lnkom I,i'"ini~ 1;"91'111 SVI~fla.

PiRED1~E,e'E miieFli~;~i:J :ZOr.iJIiI'I.I1 d!.!ljjnu obill!~,ti\'l¢!l tillpr'e)a koieg~1 ~il <5.tq,yjjg. jill. One dOlllel~Q; ~Q·9!U zal~ijcl1l,iti ~iml()olC:'l!Ilinl~ i I'eleobrekti;'!i'. iii ('jlilllO. ,~uifiti di'jlse ~CJme,NliT!1 mo~,emo p~lilbili~i~i Qbij,e~tl!l )o'j~", lIe~ro >Cop.ulla IiIQrm,all'la z;crl5:na Q,IlIIDM ~ ,r'!iOrmcllllllo il!:vr,e!iW na ~o'ml[l~j.

• SOlol!'DOl le~ClJ :l'::or!~n.u dlll!inllJI ,sk,racIlJi'e i Ini,otn!! se p:\JI5Hi:: ~irOkokufno di~I!Ovolflje. 'Ii. vidlli 111.1.111 objelkri .... QI pOIS't,aje fin •

.. Ih:lsip,nJtl' leta :!tiWis!lU diuz:ll'1ll1 prod'uiiuljei dje'lluje j;I:Oip;uit 'le,I:m:obijek. iVIJ, pal obie~t II 'aaljinr pos;laje b~j~,i j\liect

Kg d sllii'rn tl!<lllO" '~,rcI,Z pfoedleoo~mOir~mo imfat:i 'IJ vi-d'u d'11 Oli1e, !l1I1\! mirel1'fa]u ~amo Z_'(I. r;. B~'UI duiinlJ v~'I:! i sxie~k~$I1~ ia L'ii.rii,Jl :?'bie'kli"'~. i,~r gCl. ~h;ll'eI10\l' odno-s Izmedlu r,elgll'mog (I:h"Oirg I du}iM ~4vtQke, l(:,o'I'Ci Mo.ie ~-!li dw:!a iif ~HICr::l' -ad rnQr!Trl,a~il1!e. Sklil.fel'llem obield~v ipo!>lajl:l :r'!l&=I,rQsno, ~~'ci. CI p~odl.!lz~l1I,j,m'I'I !:Iitl!ibi~r, la s~im~JlI;i'~. do'kl; dolCl,lZe IJI ebi!:i,r .'~s.(jmQ ktlllil)ero 1'101 !koiQmg se S' pomo"t1J mif'~frlci moh izy!gklll ·skmtflli n,i plfOdlifiti. :kil:iO i'i,(j b:mleffillma %,1')1 'iel1l'1Jielooi ~nimQ'f1j~.

U novon(l.$lolom oc:lnO;SIJ ~"~P:Olilllc:i;iu ,como, promf.u!riutl oYCIko~ Ako. II'D primier. obiehiV' imaf 15 ,ern, II:! pu~'i Olvo. lm!l!ClIII(l mu [e :3 i\:iilI. liIiegov(J' ~viiello!lnCl io,;-ililg irno!>i lS::3 "" f 1 ~ S. 5krni'imo Ii iCl'iS:nIU duzinlil' CI,d' 15110112 .~Ilfi" ne .... al 5vjel'loshO' jacill:lCl izni.';l~it ~_; 12:3 -= F 1;;4;

Ra:dika ~'e aokle i,~dilel 1ll.'l,PIIJI'ICl br(;l:ika l;<I!iloI1C1 iii iedlil~ I1Ic.S:pO· ;;::ic.ljc'., .Maj-OQni [e prillrnjel" kud is,~ :i!:Ci,fHIi1Q duziiilo prQdU:ial,"n, p.Ci ~',''l:et~'O\Sni1l jot! rlt:! abjekH'«l pos~tlie :!:IClbij~.

f',r,edleCiu f1IIQ,2erno rzmculiloti 1 Slaml.. Pbj@l,ljv l1osi, OZI'IQIcI!l ii;,Ci" riiililc du~ilie (0 II e<l:l\n':rn.ofrimc. Z:BI~ji'i'lo Hili rl.uzillllil prod'u!zi ni iii ~Jrrelm ill POI'I'!ClOUI plr,ed!~~. :nolipr ii,~ ~~ri~iil,l1 Idvfin LJ clbje:kli'ilat prefQi:1lIfl,{l'I1Il'O !.I ,digplJ(iie: de 20(:1- mel :kJOJilbo diOi?lrj,j;!lI inmmo i :k,o~ik@ Il"rlbcmo., Jio!lloil'O 6rI, to ,duo I j,!! ib3t~ r'liiI$fum~ifuln:O.

%(J!r'$m~ dlJ~inuo~iekri'i'o mo:mmo pr'Odlllii~i iilil $~Il',Q'liti ~Q.IMQ do 00 iii Inlljvi§e 60 PQsio, 'c ne. ",Hie. [er :svaka' pl'edll!&i niiltij~il,va kOfeik<eiilll' ObjB:kli ... Oi i LI '"'U IImo:>i 5fffi"ne· i asligmCIIlke pdgifeike. ad kojih ,slil<lClI ne rubOV;,1'I1a pOiS~ai~' njJo~ha. Do bi.s:mo, SEll Iriie~iIi *ih I"logrc,§akq, !l1,QfiflImOI pri ~n1 f'I1,[li'I,iiu ~liilon U ,ob,jektJvul. 5n1Ql!ljitiJ fliCl C!iIIOiilm n.

DioplJl'ije 1Su Qp,Ii!'~ki Ir(l'e:uriO!.'t!I' 10m :'!,vje'lio !!I ~Qld'n;ol 1!j~Gj Ij~ 'U~is~eli!'lU' od . .".i~e i:ecJJ. k(1JO ilIo :Q\fj ~m~ objlQ,ktiy, Nc pdmi'er:

Na prlmler; l'e~Q od .:I diopilriie i'IlnQ i~l'ri~ilu dli~n!.ll Qd 25 '~m i"~ broiku lOOd,melimc brojJrn;m tliol!>~r.1ie. Olbjekti.". od lj6~5 i:n'ir Ililg Q. d'Lop~l'Iiia; a obj,[lil:1iv o,d 5 em 2(!"diO!j!J,~rli<i.

" 11'r'!ll~:::Uem %0 p·ro.AilI'ienj~ iadine' doline iii .-dli~.fd:idt: [esu I'OIi5ipne. I1Icgo~il..,.ne ll] liiirlu;s me.rd~l:tl., :~~ nO, ih imaiu ,rl(:I,Q!5Q1I,r;! ,~ bgt~'o-· vidne;" NQ.z.i'vojll! it! i ~feie~eea' lIT 'porl[lell1fl I em •. ' Oli(iIl' ~roc:hJrZiL1liu VJr~S;l'Iu du~iJlIll ob:i'ek~V(j, k9ie!ilflJII ... ldlll kIlIt po,~JtCilIQ p;nCinii. K'Oflstrulroi'jI!:il lea·

mer!l mom tNrli tai~ ... a de. s'e, mijel1 mo,z.El lZ:vl'cdli. .

Proraeum:Ii'¥',anjol liakvOl pre,dllece .je i'edil'llo.sfa;yno. NClljpriiec mOI"CI1'I,O' %!nc'li I!..oli~c dioplrijili iiliia "(Ii objekliv i Ic:olli!.o dric:ptriia ielinHl,irm:ali. 411 QllldClI lUI ratliku ji'l<opuflimo predlClcom_ lNo IPrimjel':'

ob:lektiv im(] f 12.5 ml - 100 d2.:5 = $'tQlviJlIIIO Ii :pl'edobilek!-h", pT!I!dl~'::~

l'Io;,-j SMCll'n 61 '11l'i~li~

B dioplrija -2 diept,uiie 6'diopilrii~

Obje.ldiiv koli ii.e. irrnao 12.5 em so,do .$ tPr,edll!eoom ima. pr6dllfe:ru,l zariisl'l!J d~iinlu DC! 1.65 !:lmI. lime mu i:e viani kuJ P,i)$i-oo !,!Ii'fl, pa je Pflllil:!Q tOllnU zClnvdrl l1iolhi-a u:slih.! blft:U i ve':;i.

• P!re,dl~~e Z,g :5lkraci¥anll= 20Ii'i.~M dUiilllQ m »Pro!kSQ7i<l'", je<sU' $gbirne, po-zitil;'ne'" p!llIS- ml!i1il:sil:e~ k~kv,e.se IIICllia,.zl:l'1iI I:"IC,Qi!:o,liV!i'i'Uii ;ilir;li dc,tekovidllle. NaziYCI'j;u ill i ~iroktlikutfilill'i~l. Sltlvimo Iii l-ahupredle:r!!.I1 .P'red objek:liv. sk.rQllil c.-e,mo, miJ ic;rr-i~nll ,d,ull]f'lu, dobil'j 51r1 vtdflL kut i u snl mJ(~ ~erm<i:l 2)[Il"iv:lJl'Uivise PIi'OS:IIO:I'Q1. ~~'i,i!2!~ >::0 SIlII!TrJ;ql1je gBcdqvil'lo i ~:I'IIi~nl,h!'1Q$~i h(l, lefliiFl IIIli1dioIfll'lJett,i:ii~ ~~ ~iroi':;okiiJlll'lli obUektiv.

objek.liv !ml;'! if 10 t;1'1i1I - ~OO l 101, ~~dViimo Ij pred obI~kl:iv p(t'4HUeiilu IIIQvi $I)~J,ePl tie i mer!!

110 diQP11"ii!l +2 dloj:i!trije' 112 dioplri,la

100 i 12 'dplr = '~ B (!1iI.

NO",,".Oi k,O'i'IlIlbiinocij(! Qll!ie,k.ll .... ~ ~ predletom i'mG~ iiSe !Lr::elll~ill'1le'~(m'! •

• 1 P~edleoe i!:,g blil!:iQIlI ill i ~.akusirDni'Ei Y'f!(i'tre:l:djav'Ojl! m ZlI klClMl!!ir~ iloio' n,l[lii'laj!l rn![eh, IIlCl' kQjima 5'1,.1 obield,ivic IlIgra(leni, I<!~JO na dvookim zrcalln,im kQJmerdma i $'q,y;rem.aliim k;Q'meriIJRlIa l1l'i(1109 'furmatQ. Il,im kgmerama IfTIoi,emo mimc,l,i ppmC)~u pr,~~n~e(l. !:di ~~rmo predmete l1oji~u' iWmerl bliz~ ~C':I 11 ml:llr,o. U t9,rn, ISoS ~11)btili!l .5VlEiI'I~o:!:liI(l ia~inlll obie~ti ... o ne mljflnja. {IIi ipQ.~ mor~u"Qs\!lj",oli U,i: itQ:ilolll 11. S, J'iK'I' moC!u 'predlee-a reilil1lilil di0plrirtC rnoi@IITiO' SlrIimgti i plted!!!le~e IJ rQit~ lI'Ii'lil1 udQlijenO',stimQ i~~Qd 1 metr~,o';'\a km

E"o Iprimjsl'>Q., !pi\Eld! objekliv SMO' sl;avuli IP[ledl'l!i:oo <Q<cl :2 dil)p-'ltiij'il!, Ng· mie~liiiFI,a, Iii udaljll!'llll's't ,f'l1CI obi~ktilVu !Ill lIIeizmi:e'lfIIo, p'f~dme'l t!o bil'i 'o<sttlr lilt! ,1,Id!alL-enoSlII ed 50 em"° 'akQ, Lld,alieiiio~J liIt1mie.stimo rna 1 l'I'Iettlf, predniie'fi' ee biti ,o~faf 1'1(1 ud!l:Iljei'loslij o!;l 33 on. Ul tom ee' i.11J· ,eoliu predmc,1 IoTli 3: pU,rg veep lIIego da sm(lc gl{l SlnrimOili ~bell: predlew. 2:(1 d'l'ooike :i1:r-oaIIMI ~a,mam Qbifli!o ;se primjenjui'L!r pcm:!'vj pl!'"<ldl,G\c~ z~ acl'lji' i gOl'nji objektFv. i to iedrJrl pnr ~ '5.ii1Tf'f!;Q!'lje ~ J'(!!>POl'liIl1 hlmoe'olU lOO ,50 't:I11, g dru'!I!i ,,~r za flO!ip01J'l ~%m!Gi'e1u' SI:)' i33 ~lIII1" SiPQiimc- Iii pred· 'Id!!' jacil'!ll!: i dtl(g.e vrs;te, III1!Qzemo .sl'limifijl~ i Fil'i~dm(!t!';i !)u) !!!do~ielilosii (lid 25 em,

Sf!iokoko ile lJoubol~e dia pTililcom nabCl ... ~,e ~allilere oQm!l:dr IHlbovil'l1Q i j:)l'Iedll'~ce~ Q ~g clruge ebiektive mo:z,emo pOiBdil'la~iile' le6~ IfIcba· viti U oplil/5[i,rddm ,rc(ld'njolma, k,o,je ee' nam ill oclbru!lili do pris'toju Iii okvit: od filho.

MIEiK'OrCRTA~1 tin,s; .$lik,i,l m~kClniiom i tlgOdiiiiici'liiIJ ~(lgl'etkU'llie, Me,l<o&l alezu mc:i:i!! ~e po!>ti~i .s .. vak~,nn objekfiv:om jkiCl~i crin o~tr'(l ok9 ,pr,ed'tI nil ~ta1v1 mu, :ilgkgl~-e IJi obil'll.l kiClO' ito gel imailll fUHri'. !J :s:Iokolc,lj 5!!1 uti!llute. r.:j'1.i,~lI'iil:e iii kvgdr~ali~ 'POOi!l1iC! jSijbj se gill$I'06nielooerl~~1 OIZiI'I,,,· ,OO\llllilli b.rojo!'lJi"I'Ill:Ii 0, l f 2. ~S;"ie'Uo $,e_ 1'101 ru,l!crlu ~ ~iek~i", s;iJkob~iC1 va

126

~ Ijr,ezimor III :S~"llikhJI. s,k,r~l~ i!¢J ~V09 'l,n:l!V'CCI, &tao, Ill! maloj pll"~:tliJJ'li, b :si'vor,C! ne1o,Urilllll, dok :I!JrQZ o&h:tl'e dije'!'D'o'e stlli(ila .wjeil'lQ-s!f'IiG .,;rolke p;rol!aze "eslllet'an.o" TIll~ci jeCo!!!no'ilfl!l ~r''e'l O~!i'¢lcIil a preko, nj@'ga S$'o prelije'>'a lagontll iII'I!l!kot{il.P!'IUikom :Slnim~JnlrCl 'klro.oz ':!:h:dde:n,e; li'J1e~oilrlQCe

ekstpo:!'kii'Ui nee 1reb~, ~ll'o,d'IJ~I~i. '

U i$I'1J !SY'rli1'l.I moifl PQ$~~iil! mr,eiic,o od rnlinshS'!i'ile, fina ;iHcClI1c:Jf IiI'IFeZlOO ad 1Slitr!:li iJi rnll'i'lizk'o Qd 1'Ol;iItre famp@. Nl:ljbolijl} ie' ,d'o Irupice imaiu Qihl~r.: o~nH)l:or.::u!I'a. Mr~ii!X!l mQr~ bh~ O'lIItl,. BilIClU1~i ,do t@kc'll mekoccrlCiIt l'Qd'rto".~ svie.tlo, 'elclsPQ:l!kijo ba biti dui:a. rslo ovfsi ,0 ,grI.J5~Q.r:~ "",refire ..

Me~ocal (Ne~.Q pnit,l;!Ij-e .samo ;m,o,~i\iimQ Iii pmfus .... tl1;l!ili i rnollvima s Vl!'cim kOIl r'CJ~tollii izmedu svje'lla i sjEille. Me!<'o6a i~eti'li~ira i d~ie, QojoM kao $10 glli ima Ilcase oko, kcj,[!j zom:j:ec,uriie ciellnu~ 1:1 11ft i sifner iPQj@dincn:li. Ulpoll'leholl'i mekoclic!<I;a iari!!n.Q Qil,.liin.1;! oblrektivCl prCiiklilCiH .sa !'Ie mlielilio. Q 'llS'iri,n,C!I iii dubifllil cinit ,lie lill:iri'i'l ~e iii :olioi 'vee.om ie-r nemclQ'~trQ!3 J,lr'i~eia2iCl" lz., ,o-~tnn,e u neo~1rr[lu. ZiiSldon iii ,o,bji:klivu n ~ sm i j eme ,.$ntliQn i ni'! vise od brojlre; SetS, ije r -se in !liCe. g~lI!:ih ,~fe.kf' me"eC',(!. Po~,f;oje' I nlU! kli:H:::t!o ~i Ii.Ili 5ifl,IlI1i uiiulu !f'~ I'~alr. Neg!!l,llivi ~l!!illilnell1i m:ekoertcl'I;;em nil o:ra till 40 r'(l~";;i~fliT nie<il'lo i ~Z~~¢llir.;leenO do ,S>e n~ iZ19ube !"IiGbi pr i i,i;!'l;It~.

1Z7

Tvofnice i~tllljll ,Objlekt'i:v..e, ~()'ji 'crlllliiu ,mekCll'lo; CI u~OliFeblil:liVa. 'u 5:e III p.ciI"tlfeil'lloj 'fologrQlfiii.

irrG'fil.aC iili s;tCiI~I!:' IlIQ lii'i nege .slluii l.Q ,5mjeUai ~tlme!'e !Cedt $~ :sn,~g d~iifQ ,ek!;p(;!\l:icbiQIIM~.lro. 1i10&Cf~ (iI'10:r,o hi1fi htii ad kCllllium~'., p..r-rs,t i !Stcabiliali1. ,Aikic, ilia filliemw, 1iQrnU!JfC viilriro, ,$Iih 1l!li!,Ee bifr 'Ji)~p'UII{l o~tni,' 6:sobitc, $'IJ priId lId1~i 'Iron:.O:~ii $ Flo mienrQrr:l'l gil=: .. vClm Kota om"OQ,u-cufe IlCil9~lbQlliel i olcrelJiilnje ;komer1e lUI Ircr.zn hrn smj<erovimil, KoQ i 20 SJilil!'llQiljO

.pC i"ioroma. _

Ti;jri!i;~(j ~ ~.(IIm;;f1J i p",!M!r ti1peenito. svesnimke %iC!' koie i.e pOIf'ebml le~~po:!!iclio dlllils odl 1/(1) 1Iia.l\;und~ (113(1" 1I15J ~ lSi itd"l J:J:iirm~iu S,I! S liI'.ono1clI)'"

!JClrbicCli je~Ji!Oli~llb~!!:Il I\o'd~ p~~1,fj,<:hllii:l!i~ .l!io~tinA? karJ!l'l,~Ile.. dOi,. k(ilmerij! cu'\l'OJ cd k15e. prQJs,lne:, udc:mcocCi II ,c!ludkel WliIYI!1Ul. K'clTl!I;ere IIn'CI'll~ fu&~ i'l!cdtl ii'P~iu p'rl:premnl!J tcrbk"'lJf, h: hli~ se ~nTl'!ltil, a p~l,orre .~ :ve~~. 'iQribe' IJi iooje: Sfl;. ~im ~gme"e, m.o:ie; smies~i'li i ,S'I)i'l{ oskl~;i pribor.

Qd ,svjetlia koie u lin illazi .50. s;trune". Te sv1;-etl,o 'fig glgllklim p rna leio !JI obiekfiliu 'slWra refili!!ks!!J, ,od !<oii;1il se $li:kQ :z;omulli i glibi brlil:iOlncu. Pri ,S!l'IimClnjl.l III bQj{imQ stenilQ ie Qblll:'I'I_Illz:no- jer be:z nij'eg:c bioi;e III slid n ISU . bis:tre i 'Cis:lei,

Sienilo ie' liuili r,ne1-ohili MiQk. i:Zl'lu,lrQ ,olbo:i:e-n ernO' mCil. Ngti~e J$e II!Ci objekU'II'., no! ~oll1lJ1u maUll ~lt,ciiCl'ti ~VU"'Q'; SieruilQ ~(;, ~,I'niilt;! biHi;ldltisQ dlll_QiIlie~o .~(l nil 'Illl 'ZIC,sj,e'f1jivCiI'loslikI1l1 no IJgt9'o"l1ill1)i. Sielm,ii~o jEl ij,llItlil'l1:l $prQiVLCai bell: 'kllie objelJdi'ii' niie pat~u;nl, pog m(Ji«lr ilflilao i pkl'yj sloi pro~i;; re'.fle:klSa. M~lk:i ;sw ,'olplte..ktivr tlubo.ko !IJ's(ut.en~ III kO'iWil!!r,u. pt!5(q1lli ~Ub1.l5 olbjekliivg Jll!.!ti kO:-@ISjBl'lilQ. S'~e.fliilo, no: ~Imfr 'Oli:iijlBiikliiiY' :samo or:! Is-vida ilia, smallW ve,~ ~ 0..:1 kJi"~e', ,snlijego" ofi,S\[Il!ti i 'U dlim 00.

Kiiflo kamer,j!t i veJike oteliel1Sh "~mi3'ri1J imaiy ~:i;p"redl obie!k~j'l'a kompen.dtium IJ obllil1lJ mr.jll[l:lla. Qs'im .flo zartibir,j,1:l obje:k,r,iv od wklil'l] SCI 51rlt1nel !o:Qim,pend1rjum s:e upo'lrebliiC/VICI i ':.a 'opi",f~ mIJrnt.ai:e.

Z:i~nir Ii!!pRiI~~i ~1!JI'!i ~(i okidolliljeklCild :sa, ;sniftl'l€ll S liI'ono~a, Slo je ;is .. pr\J!I:ac aulii" manaa iii! (lpasllunl del ,ce, se priti!lcllil,p:r,enijelii nCi k(lmeru r polre.!;,~i ie.

Sli;ojedo je m~dl1 fot,og~r~Fiiti, ~iezi~ OSI1?'\IlIi. elem_el1lt. IFo!lOg"CI!ir~il Zlil~· i!l )!crklti $'IIleHoma:. S¥1i!l110 IrnO I :5,VOIII :l;Jmb'C!Jik'LJ1" l!iDiYl o$Je«ll'l1o 1% s~ik~ (I !iQ~lieikl5vQ1Slv'IlI·.$ v ·ieIICl aajlU motivima rlli:!:ii:Cit k,m:!!k~~r i ugadlllj.EI eMen~ilii[j sv,etla, Pil0·2:!lITl,P i5106i Oi1l0' !I,o, ie !l(a mo'li'\lu vazl'liO' i liirme go pfik'ilZ!llIli 1,1 pravolm .~vierlill,l+ No. poceiku "(l .... ~lnliig.c upQZ!1a1li smo se $ i::r:'oIorilli1i)~vierl1l! ; n~S!glo.vili1l'l~w.j,s1;vim~. a ovclij,e ~mol ~ upO;;:JlOlli ~ \'Ij',S:liJ,1iI1:1:1 slII1e'llg kojl"m se s;l,ilIiimo p~ snlm~H'!iU, (i to S!I.I U!:IlaVlllom O'll'fI ¥ri w.~hi::

1I~IANJ:e Srrll1':JEifU:),. 1'i;~!l'glOV ~o~tOllrl'L'iI'k. lz .... ore i sv.oji;W(I rlJl!;ll;l~nClI" smo IIIQ p;ryiim ,s:tr'CIlli~m(J ovlll kl'Qlj'9l!:. i3'1ld!IJci d.o se u;z da1nje." ~,Yj~llo najvi§ti ~flim(j. patTe'b'n.OJ ji! ,da UPOZIIl,O!T1,O' ,$V{! (moe poic, .... (1 :s: kojirng sa svsreeemo Pl'j siiid'mCiiIl1JIU, a lakQder i SlClzna:c:enj,i1iii11l! i ulje'QCl!illlt! koj!l: ft),zile, vrsla :S'olietllo~ti Im.aju nl) ~J,idi.

l'IIOI$l~ e,iltoul.'1J sflimClLlilje' edeberemo one "'rli,eln-E~ r Oii.U rnsvielLil ko,j;c ,o.b:la-klu iii fi'10~tivu n,ajbolje p:ris;laja.. KOI'a i s~i;[e OM' ~to [e I'I~, I'I!jem.1,I V1:li1l10 i ka f(l,i;:.ieru!i:hifFlQ. PrT '1Io,m 1i11CramO 'fIIt;i:lltoio ~i do S !,omotv $'IIi~tl~ i Slane< u plio'll; sUb, - Ko,j,CI imgl ,s;Q!'I1Q' d;Y~l;(!J dlim!ilfl~iie, -s;iYQrir\no i~JU:l!;il'UI pn:;sllOrn, .cilubTfl,rl; i d\c~l~ne •. ,od'nolSllo dot(aim tre~:e dimel.l1Izi,je. :IUCI:!aj'UJ5'f\ed:st\l"1lI FotQliVilh'kt!J s'I~~e ~e:!l~: sVle-tro, kcitl bje'li"nt'll i ~ieli1d '!t<lO ernino. h:: jjii~Qvc ki;l"n~rmtCi !'t'(lsb::11e oSIilO'Vlfli ,~rld. sluke. No l1I¢r~ ma~l1c,jc f,o:il:lglral~k.ol :dnci,. eslm omilll~! i bjli!iln:C, p@iltlH ~ nil :r;ivih

'pol~ IOIilQ'iCI reane !Q!J!Sw,fe. .

fo1to,g'rorf!!ik(l sllikll wmoq 1.11 ,cnno!'l1 i 'Iillj,elorn diti'I'lI~e kQ!l~ro"-'·tirlo i c~llIie Sll1c!'QQ grof1~ki e-f,alct $i\i\1lI ~Iika be.:; $M"ille crnlne i 61sla tlieline dlielujl!l IploSIIlC,lc, mlohm'll; i be.: SII!Olg!l. Tnlzit C;e:mQ'. dickJ,e. $fedi1il!l i IiItI:s~oVCi'r.i ell;! U ~!i(;i bude. ~,"'ie,~ljh, s;vi.h Jj. t~mniIli19iU)!;!~. i t.OI iii fok .... QID o~nofiu k()ji lie mofivlII dgH iZ!!lIled 1.!'iedl1 Cli.cen o;sti I plmtjCruo~ti; Priliik(lim, priiell1Q~Ci :!i .... iiflHlli T boia! u cmo-birjl:!lllU fol~graf$kl!l ~;Iilku j<l'.lvliailJ se pI"Qb~{Jln'ilp. S'li'iet~Q T :~"'Iielnrle iboo'I:'(!! kako i ill ".jidimQ !J priro.<d i . ZIlIJ~1110 $'e fe!'i'liI~hilJl (rid s,vl~ill!J 'l to:IlI(ll"~al !ill;! 'fQ'l\Qgj"(l~skoi ~I:id .. 'I.i ic:ojoj ~·'Il'ie'llil'lu

dOlju II"OIFI·eksi syj:etl'ti! :$ bIPlfiflle po,dloge, Q bgje n<l!i:lomje$lav'QjuIQl!oyi l'Icn:ilicilifl sYjel'linQ. Je,diil'l.!) (je dijapozm ... u projeli:.(:iji datil oojaliil ~viedQI 'kakav' lmame u prirodi.

S'li'j!c'lIo I $18M fQrmi!,glj!! sliku. Svijelili 'o:bje,IUi III ~Uici h,d'!lze' Ibi.ieli ter $"'iet~o .re~e·1(1irClilJl, 0 obie~,ti lUI dubokoi sie't'li iid,~ ... .e' Ofilli ier ~""ieIIIQ op~orb'lr'lilllill. Sv.j;eUiITlQl n!!lffii 1!iI'I cll~l.uie~ a ~f1l'lillti Ilt! 1lI~'eiMi!I II!~ 0I5fo,,,,1 ra ni II:!? k'o"Q9 'ji'~9~, 1.I ~~pt.al'll.1:I od ormine IdQ bje·llpJle" !l!~I~Clil.e' se PQII.UiI'OIIIO-A, klOj,l, se nQ hllm:bI 'r~91$trwaiill liOZQm oo~I~~ilnik sl"'l n 1io:n;o''''Q, p~~m<l tmnu kQlul® ie' ',~vjjletWn(l ·od sebe 'odbii!i:lo Il;o~i die !lf1o'tiV9!.

O·j1e'OV.Ciinlje -$li'i(!l~iii r ~iene' moze 1:1 ;'llid b~li m:zli6fIQl

," Biel·ii1Ol kCiOSVjeIIIG, djer'uje Ilgr,eS;iIIl110 i "(I slier IlTiylc;ti poglill!d 111,0 sebe. Bjellinl:l Z'i'iIllCil, ,~i~tQeu. n~'Qdos;t,. ,yie:tillll,. radQ5t. IIgodI1O-s't, i la, klOc~, dak,!e .s:y~j~lviJi k.oila $e; liIIogli i'skol'j,s;liti ~a islic;onje. sadricj'a 1.1 .shci. li'iIala<ti Ii se, IiICl p.rimier. 1iI£iI!alirnel :s;nd nello svfel'lo, ono persh:J~e; 'lo:l!iloto il11·let'~.sQ u ne sebe IiICljprije IP~rVI!.I~e, ~egled. ht!!lmci i'Qme·, bje~il'l()m mo!;&m6 1f1;~'Z:f1Iocf1i ono iiio i~' IHI $Ik:i f!(i!ji.rainiie',

'.' rCi'~iqg k~o ~;l'enqJI c'ai'€: ,c::Ilolam sn·agc, :Iciilil~ ~sll.!m~m(l~I'~. Z~ '(;iik,';) ni:j:i!l privl~~nlJl jew ih',;;;e '!J pOlz(ldini IiIQ~e[) oka I'I,~ IP@drafa .... oa. ()J'II~ j,e, cfCiilkll,01. p·IIl~Iivn;(:i •

• Si,V'r:x;C! je ne",'ln:linlll,mekicl'n a 'f bil)% pOl5aI:riI!i'e ~rnQgle, NQ$taje' ad mjliil]aioi!jl1,e ti',l'iiiil~ i b·jell,!ie. To ije' os'kd:llje,flQ §vf~nlO. CI I!) ni~u 'Iol!o'li"~ mz..fIiI19I!J1slo6a dt~IYJ,ed;oo dopul!ski t(l'[l,.

2elimo Ii ,de) bjelflillil ~Ie,d!:l ,s;ve!llajo" nekc blljl',[1 Ill: .Q"iilirnll,ll I<QiO kOfl'lfeu:I" (]I 'a:ik!o ~!imo dili! Cill'!in.1)! Jzgleda ~:afiti,~iiolQ, IUik!O· I'luda uru:ll'!lro~ll\J S bjelin,o'im, f'ClIkva tliklll S i:zollil"Onj~ QrFlo-bijelim :loltovima dij,clujal ,graficr<;6. ru 'file:!, .l'llJ .'lirvim I'oll'l,ovim(l Ofningi 'b~e1il1la su monje' i'zm!(liiiilCl uego klllill -Sill led!fi~ pokrai d'fuge"

Sv:i'$iI~Q i 5ielll'el d<ljlll objeldimo pojir:i!!!lJ;;ine ab.l'i:.e·. 10 ie o1SobilO $~!j'~oj ~Oid ~nrt'jfi<.CI FitOiu p'ro~'uls''''lre!III~I. U FllIth",!,!oeri;e - $'I"te~[!o i ~ie!l'I;e dojlll mol',jv·ul ~lllue~IiIO ~ kuH~liIo dlelovQllle.

Normalnc. tehni~l<ii ~ClWli§I'ICl f,o'lotlrafs~cl !lEiimlkg :S(Jcl.~i,i _~~h:!"l'1II Ijesl"';!;;iJ ·!Q!'i¢I;'Q.1kQjom Sle je1cili.I'IJo moie vjeril1'o prc'col:irli nl~ki mo:l,j'v d iZQrZ;-wli osttl>rfaj dOl je h:Di roO/ii... s!l1lje$l.e!ll 0 i'I~0.5tOr1l;. OSllm ~ogQI 1')0 il:leiilni,

:SlvJII'l 'iClIIO'\i'CI ·~Ti!!&mo osjet,oj Z'IJ ,boil!. . .

D(I~olii dubtlle; ,goljille i pr'Cl',s~orllo$1ii iZCllZ:Vtlf &lIDO IiIll$lid glko pre,c!Inii ,eiJi.o, ,s.like bude 'f.omcllIl.! .sredlllji ,dio II :si ... ·mll. 'CI d.olj,illtol III $vjel'loiM h:ll1llJ. Toj ,m dojaJn p-oj'aoofl i kako'il m1ler - Q'gr,cdliil" dazcl, pui' i ~llil:flo - ko:j,i til "Slid 'l!'Q<riJ'e, p.Qg;I'edl u' diiJlliinl.l, odno:il1lo !!! '~!lPbilllus.liike.

P"CiMi'i.~i!ne, iUI dllilniem :S,iI'i'eIir!;!' !ff-!:lOIlJOi ,su eel'll· -g,vieltd .iiliie' ~.orl~~gl'lt.iO. ye~t.s~ ~ ·llQ~~ tllC!n'i;! 'F!ilili!iJm~a, a tGrne' se m;i~'l'lIi!!l1 ~ izg'l'!ld Qbjl!lkorllCl ·1lI pnmdl.

130

'.' l;r;rQVOQ ~UIlb;Jflo 5i .... ~Qllo djeluje snO:zno, o.s·ol:lillO' alko [e zrak ci$l" ~(lO posli1.c kHo, kOIC g(1ll je p'rQi;is!'illt.il' .. iokyo ~.vje:llb ,daje' 'dubokoo, I·~]mllle sjene, Ikote III ~f1imkam!:!l rdll~IIUJi!,l kOI1;lra~llno,

• Sunlit:li'li dlj!i. :s ~i~Gllil1ll oiblacjma n1g'iideCI~hiie, Ii! Vl:'iliem~ :ila TQ~Q· 9l"~ironie. SjillM 'liIi$1IJ ~[lmine, ",~t prQ;;:~Qlt'l,~" .i:ij bije'liiob'[,Qldd![!;!h.!lj·u ~(:IQ ~nilll kie rti~';l'jre~fle pll,)'lire.

.' Qbla:cnn diDiii dgt~ me}lOOlo, jecln,ol rCII() jf(ll5iP~iI!irnQ ~vIell,a jef' slii ~'\'ieUi;):~'n'I;1 zrcike raSipriQ'r,!'liiIi.1iI lin:! festi<co,it'nO ... Iage kOIO Eijlill Q!blalm',

:$'l1iIljers;v'jIlUlili jz kojegd ie Qbield o~."'ijle-niell \leOma rB VQZ()ln ,lIO ko· nO!!!II, ij~9led sli~e. Prnmlll'troam!G 'ii jedQr\ roQ~riY '!;'i:~' F'l,I1to 1J folk!! danq, IIDI njelTM:i cerno 0pil:ziti :ZIlg~ne prQmi~na;" pC! temg, fila :;:nimcmj.e ,odo· br~l~ .oliO, vii'l·terne . k!l!d je ~mjer' iSvje'tICl i s:,ene t:akgv dlbi no i'lIClipovolj· niii J1g~in CIIlkfB~q Itol'(lkterk;tike mofi'll';(). P'Qsl-oje In),o,fiyi koii salmo u odrcdano gorli~f'lne dobl:il" 6droe~eIlO'!&! t~IQI. I!la ~ak 11 ~rlre:~e'llIe minute pokC!z!ul~u .,s,VQj iF!~ilie,p~i i~gl:ed. 'I kQje" dl"l)So !;'viie'l1I1e mOD ~i~i do-

bl'!O: z.a -~r1IimlJ n ~e., ali ulP:tI~lIijli'l! Ijlllij>e. Taker,. ia ~JII!~.aj i sci

19VQdlom II-IFV,atsk'o'g) 1IIC1lrrodlll(IEIl ;~ ZC8l!',eblll, k(lllo~ ~~- poo~ellie

131

gQfQV,g, 'j,!!Idcfn~l}s't liili~~iI1!c:i IJ 9i)d,in~ !J ~ieni., ier Ie QI;r'ell'lutQ prell1t~ sjlweru.

'. ~il(itlos!ll ska·nB IIQjp,o .... ol,jliije 'ia 2;(1 $Ilhlllllnie "ad nil obl~dd pode iii ~ulliJ ad. 450" k·coO· U:o {lCI im£i'II1iI\O priil! i:li poslije pedl1e, Tilda: je ebi(!r1Q dvjije trel:;ill""lObiekfo !J $vie·~lu. a i~;H:ln:o ,t~~inQ liIsil!l"It. i'Cldlll ~A i ~V(lC'll\llidl:lo dl(i!b!\o ~~'~iiLi ,o.b~ild ~~r sjel1'tl 'U' dlijqi!:lOiliiCiiUii·Q\m srnleru S~ytilJIIIll rc 1.[rcrnosl,cilll)iIl Si8: fIf(J ~1~l:i~ p0'5t~~e do~~:m pl~5,tjcm:l,S,ti.

• :S:"';j,~JI.OJ S!Gl~1'tUJie' fo:iO'ie p~dill u klil~1IJ o,d 7;0 do ~ pGd:rnn:CI ii! ·os.obil,O' :It! sffrifi1:Ci'l,~e Z!glr1ll dd,~idlo'«l i Fl;l\l'nih plohQ. DU'!ije' tie nee frUI' maliv\I' ~'tva1f,alli.l r,eliefr,MOc!:I i~:r ·tV~~ i Mjnn0i1I0 iz:b<o.~ilftg! ~tvc[]ro ~i~ni;l. q I~ i.Fshci didulie velo,mea zivc. Snirn,1lI1l10 Ii lin IlCiIkvc Wti:lUO plos!'ifna: i ,oble jprodlnn,rd'e, na slid ~ermo, imcd,j kcmtur""U res ..... jehJ [er i'crkv.o o~Vj'ClIl~~.· 'nlie islii5c ;s,vicllo;1f! poi~dii!iSi oblike $omo $jel!l'I1Ie s!l"Q'll.e, dok se d'ru~CI ~tfaJIIClI~h p'redme~1lI rlCi,lc'Zl '1.1 s leni.

• S~vii(:ll~o $01 S'lram,!" toie ilo pbjekl ii3'l:Ido u ku Iu 0(:1 9{Jil os.vje1lljovCl ,objc'il:lc ~. iedM dli;i1l'1~ j ~lvgrQ pojQc!C!ni 1ro111';tll~t. T,Cl!<vo ,!l'i;'je1'lo prj:slt'C!I,e ro:p.omenicil!lllJa, !:~a:blilrn:!ii 1:1 sumi j slicl1o,. No veEing ,00sli:;lIIih motivc :dleluje: ie,dIlO$~rQLi:lO j':er diaje malo 5Vitstllla, 'c. IrhnJ09l0 ~ieire •. Na por·llltii'iIfl'lt]. ,ot! 0'\\'09' ,..~Jell q I"lClshlie ~'elko':Z\!(:I f1i :o:i~jm'lbl"Qllt alf;el\t·*, tj. IfII:1 lIIiimo [e mrllio' ~"'ijc(l(rlo. G i:'I1iMgO' tame',

• S"'~~lrrQ Q,do-tg~. k~:o ~tCl i'E! (l·ko POdIllCIlfa_. cl10i1~ kjft'lf~ie s]elle.. Z!lI sfliimclI"Ihe Ijudi I(lhti $""1lo,!lo l1iiiel debre [er siVdm duboka sielllg. III oolma p isp'Qa brcde. Op~i'iill(), po.clnel'O'lllli S~jlli nisu IPrrk~qdnr 2iC

snimcl'lije. .

" Pr!)I'Us:yil!ll'lo d'j:e:I!1I~(! kQoh"ostflo. Svie~lo ie' blieiklvo, ~ :.jien(l ;11\1, lamllel i idll iii !ll'lillieru fcCm!flre. Ljas'h/icnl'Onova ie srritl!lljenCl.! moli""

I!e' j, d'n.osto, ... nlji, . ~ d!.!9e:sjefl'lll. die'luiu. ,:f~k~!)o .Id~iu • dobOli" d~l~m RfOStOrRc15:li i d:UII::nne. U pro!luI5""lelll!J $\11 SIClII!l'Uobl,<Bkl, blllBlihl: pos'Gbl'mn

sl(ijem.

.' PIQ~no:lu ra~"'~Qlu d1tlicB 5V~.aI~o Ikole alC!m ~rI~!:l.ili!!:!~i!ll dOIQ,ii 5, f:ediCl, z:~ cmQ-bijellll ;FQtogl'(lIijulo [e n(liloiiii !;inl!!!" ~or i'ri 'nlQ'liv l(j(!i\1ijeHja'1 iednolicno~ g'~e~a 9~tOW nerna, !~ sllik;o' bez_;~~ntrltll~t~l" di~~ iuje ~lQ5nll:I';o. l'OIkv.;:) ~e T.ile~lo Ild,m:ti.llno lUI ~Inmi!:ll,n te !'{l. fdmu .~ ~O'I~I!'I'IQ jar b;oja u 1'¥,a"'n~rI1I .s""I(!:~'~1I cllol:cz:e dQ P'OIlO{l1 '~rQl;o;~lg,. 'll! 1S!1fl:n>e $IJ U s\1limd neT'o2l!1lijne.

• R~f"ek$i !coil s,e: M .... £:m:iiilli nCI !Jlat~,im I s:~C!if'lum plchi;!fTltll d'jelovoll' eel lila sli~i kco bielin.l1. OF,:l:feI1lIIQ, $ .... i fleflek~i. ~ilol Oi'lT 1o:6r~ p6s1ijc' kisa li'idnno no csfcdlh.! U {ji'ti,du" bilo 'odl"!lI2i 11Q, ifIl1ifcnoj iii I!Jzb,ibafloj veda. p:a wei do ;$vjflIIIlO!lI[1,iC :fIle, rosi .iU (leimci eOlVle'~iCi ne IPcortuel·nol s'nimci, dje.lgval' ¢fl' II! sl,jcj iiv·o. 18ez !nlih $likcl j'el ie,dnJ)l;~ii:Q; mloBu:l'v:QI

i bez. kQiIIJirada. .

• i(r!ina$'lii~na li'idlimo fila. ,rubcwinm SIClkl(l, :porculcmCll, IIC1l lokirgrll'im predm!llimq, u sic ~u ~'I«!i iitd. Ti:ik;ve Isk;rit:e ~vietla d'allu i5iikalJitll po:s:el:mu drQ;i:. S"'~ $Iil!:e !li kl)iim(l I$e: ne$to $~~, ,clleli~i'" :?;!Vli~+

NiCJIjIllhli,cnmll :I'¥fi~I~:Q; '~ClQ ~IQ n'i ~iiii l'oJCiiioltliij,Oi .m. fClSctPtlvtJlille' 'SUII&UlIHl zn'ak~ ,li:io[e $~ pr.ob~'IiliTi,I1 Ikr~~ mpc: U obladl11f!lCl iii! keJd :suriti.aru:II 's'II'ietio o:!lI,l'T'fl'II~,IlI"'tJ !l!cmo rLJI!:i~ o~rck(l. zaHnn dug,c nil nei:!!J ~ mli1o~lvo clru·, 9i~ ~j!'b:o~akQi!i! mo~emQ ~1P!;J;:;iti: 'I,h pri'rQtlr, fl\:iiIbQeI'eT' ~1iI elemenfi :!ivveHa kola moze 111 0' j~kioriii;ti Ii s PQcj:'fi1iO~U It1ljih IP6s.liC[ ITelcbicfle fglo· grahkes.nimk.c.

iU.MJIEINO' ~S,V'JIEiIIiO mo:!emo Z!a IFtHdiku !:lei p:rimdn.og :sulI&lI'I.'Oog iyjl!tltl pri SlIimClrliu mija..ntcli po ~WlJOj """,!iii. P:rimielliuie !ie u got,Q¥O ,:=yim I>CldrlJ~iima ·f-Q~'f)g:ro~iie. 01110 i~ p.'O,kIretIilQ i l1I~iiQ~ill'O flJil k.l:g:dn'Q .t:O S'n~mcll'lle molTc'iltj I), :roh'·oF~liiiim P'rQ$lo~H·ilIrn.a.

g ROTIl.C ell LlMfI[e;~t1 0.121 p",~eH~ lfIlogu se PQsiti61. iz:vcrn;redllli Il;~e~trr (diko (IIi i- 1iIIr:!, :!.I'IIJ'I11J,O fmrCito~;t,I-g>i5!lJo 'ga v~mf.e rgr'o'@fi OlilgkQ kako ~Jel naipow:I,j"lie: Ui rji.Q~I", kQii .s~,i,mIi:l'Ii'I'IQ i (liko li!1;Jcnro ::!;ItU!lmo prQdIelijitl fCr:l:oe· s,mdfilci[e jacine ~¥~eHa I(,oi~ tl:l i;ili' pojQl(i,lli III snlrncl, DiQ!lrro po<~tfiv"i~IlIQm rC<S\i'le'lo" rill! sllio1 ~e 1'r1.o:i-e prika:za'ti o.dJ'\i:ld~nCi almod{::l"1:lI.

E1ekhictlill i~lr!!lie' ZJ(l sollllu rns ... ~elliJ f:polu'{a~ne, p~'zimel nisu Ilriklfld'i'iCi! .z~ snim~n~e j.ep: Iile daiul jeqlloko r£!spor~'~mQ' $vietl!? iobi· ItI~u' .mnnje glktiynim crvac.iflim UCI,kclifltl. Zt! S:flilllMie ie pg~rebo Ibj:jelo ~VJ(!I,IIQ. MO'!jr-'tme iii 0IPOllifliZ! ZQl'iulie. ~Ili sli'ojim nl,eI(ICIIl,rm ; rro,spr!~l!nim ~(iHJom. 'c!9bre !lUi .::!:o. rp~y;el1U' p:redloiQka pdnkQITi repfOdudr'Qiiig,

1Fcg,ltlgrl:lf~l;)1il 'ial'~'Hie ~ !'Iilrcr~OIj i ~I~hne - ~'i.i'iil1!'tle f?-o4 p.Q",i:lier:lm n,OI· porum. 'SflT1!.ll'~ i II nli!fl'l~ '!Ie Ine,r,~h:lil' If'i,r~1 1J.~m, ,d.o bj!!:IHCi. '[)~~1iI ill~;IiIIn· zi .... no biial¢ JVi,§llliO koieijfll~ ~e stnl~llr'oll'ii $os'lo,,", blif~ ~.Qnic'm s*,~'hjl,

133

eli llIiihQ'Y' ifll~'Ii'I~il'~1 s\lje'i'IQstl idc n,!!I l!J!i:irb tl"l;iil'u~IIH i ~V'iietle $omo oleo 100 J:a~i. Fo~O!:iJClbke; 2;(lfUilije obimC! iml:lju 500 val:tJ, (iI Ui ama·

Il8ro po~loie i: i:IJnJ,lie po 250 vQIe!; ,

:Sj)elt;~rcllni $O'Shll,V s"'ir:ll,a kaie doiu mrulie f![Izlikiuie se ad 5Ilek!njJ~!1,o9 ~a'flCli¥ll '~ul'tcClnQg' ~""h~il!.1. Obi"clio prOl.dr~Q' iC!l~UnfCl dt!!~e 1:0 PQdo 'p lavihl :'.I!~) J~O$hJ' z;~I.e!!ii i h i '@ P'Oi$t(J u;'oIISllIIih Z~(I~o. C!iDi:k1Gi, PJ'Qi;i"klli:h:lr'l"tii!J ,~~n,e %1r!td:e. Veliilil lIapO,n,Q.fnI :s~n.i)e i u~iriCl,y.aI1~em l11iti d)o ~ilIH~I~1 S,"'i(i'I~¢ posl\!!I~ifI bjeli<l, pc ,s'e: mjiel'l\~l'I i sp~1ktn::dr!r $ruti!l,V" K(lJdi flOPCl'1'l eleklrH!ne ~~nJre cp'@da, ,opaicQmo dill ~vil1!'~lo po.stcrje FiOiiprijl!i' ZuQ. k(]lsiO, ;l;oll If!'I !l C!rc!!Ii'~O ~to l' illlP'O kQ,I'l, CN"Q1n'Q~

K"O'iI·cina poiedillih bora zm;luplienil1 U ulmjetlllQm ~""fethl lrito,ie' ,50 it'!;' mj,eriti l'eimpera~iJ!tJOm boilll i ,00Zinoi:iJi !Gelvin :sl'upl'lilli\lim'o, I,) tem se Qip~i!'1!1i~ 9,~ri I!ll .o:ptSY fOtOQflClfiil6J U bOiC'I!Ii1CL

JiII:~ina ,svietlgi IIllIi i~lIol'ilil~ 1'0 jest lU' samo'l zOl"ulji. 'OZM~I1IV(1 ,:SCi volimo. Zarilljo cd $lO' va}!;l dOlje div<i$ltuk¢ 'viile svicilia tid! ta rulije Koja im,g 250' v~la. JClcina ~vietli~Hi JlO os""i~t::I'li8I'l.oi ,ploihi iii Qbiektu ,oIYisi Q u dolje,I1AJ,di '0'0 izvom di41 IfJlohe m ,obje"'lo kClii' os""ie~~iar\j\i::I'm,o,

II II I I,

8[k,!lP- mlill ~

I HJ ,I ~ I

SvU][lIllol5't ,Z(]'rulie ,fir! ~H )~mf"O[f"~~ i .pi:li5le!je $ve.~h:d~ij~, l!:ili i~ '~!lJe:(jj Ie'ad SIS' :ztJridjam ad ob,le:Ua Itoll snli1Jilgmo odlll'll~cm,o If:r lUI obleldu 5'!o'ij, -,110 pOil~'flic ;s1~bi [e, Nla pruri'ti i,er:

1I\dClII,·n,ol!' 1 !II ! 1m 3 111'1 ,5 WI! lli 1!Ii
lllbl HW till no w' 111
E~jl.~~I&iI ,I,l 'II 'l'S' nOD' pUit~ P,rimjen Snlrnamo Ii s dyije' &ifulje, pO 500 ';'(Ji'EiI, jc:!1!lna $'l{lijllo:di, i~o$i 1000' Iu;ba ne 1 m~l(lr llId(il~iCInCiiS*i, (i (!ikspozidiCl, no pliiFlil]er, 1 sekl.ii'N:!ClI. Odml;!l~!!1amQ Iii zarul,i'ilI ilia 2 meln:1 cd objeikJa; n,a njemu ostoj'El 25(1 IUK$D jnfilliel ;svje'llolti" s,f,o Z'c'htljiell'C! .cetirif pulQ dl!i:hi ekspolZkiju iii ,4, se'klUl1Jcle, iJd.

Ja~lnl:l $\I'ietliOISli opad.1lI s kVi:ldrallom uaali!enas'li • .sv,etlo ice s~Qbiie ~kt $e if'l.cll«:lr ~ClIllje ed ob'ieli:~(J. pa ~e, p'r,ema tomu, ;ekSipoziclj:C1 bit,i dLi.!;a.Slimitl!k~Qrol!T! Ymie~li(lg bjetl!!J1 m!)lrom9 i',gj'lvii)atl. S'Q'5i~, cJ.J:,kle,. ,p~i, $li'Ii,!,~.riiu ~(Ii:gr.i1J:l,i~ ~t!! yi~,s< od~i~lrn'Io Qd. ob~i;!lthj, ~oF. :s'ni. OUii iT1 0, l!l·ill'SPO:!:J!::II~1 mom brli! '~~Im. Te r101zlilke t.e: liIallii POki!lI:!'\CIh i ellflk .. liI"icf111 $'ii'iiello'miier.

Reflek.fori 5>!JI n~!iiiI p[iJ 5iiiimanilh polr~blllii :.ato ~I'O atlfuliCi zrbEi ~y,i,elk!st 'r'1l~! $vle sllrOII'lIl. ,ilj S pomo6uI rCif~ektO'mr $VletlQ u$Jmie((lv~gmQ "almo gdje !'10m ie, polil'cbnq.. liIefi,ek;t,o'rise: iZrQduj" (Jot! :gll.41ffliiji}(l, Q ~ unuITlti!nje' 5:t,ClIlIC ohoie:fli su sn~bflilcnlO Ii1l1iQI~ ~mie§i'aiUl se ,ijCil :s'ia,llke 5 t:dldmpodnoilkom d~ bll"'llI~f!;llbiillni.

IKomp!cltClIrl 'ro'$vje'llrli i,li"\!,l.B!aj poiil"eban XCI :slrucl'l1o :mimOI'!I,e pOrll'el\tl f mfmIih gru,pa u rntQgr.ahkcm ,cfeif1ell!l ~a$t,O~i.f 'se I(it'd ova i:etiri

oo:tvlellrl(l 'Miie~G. '

• Ve.ci re'F-llilklor !l prom~mom cd oklo ~I em sllLl.ii ko@ 'gr.c('Vlno .!O .. '+erkl:. 1I nj~n1iU ie rI(:III;CI'z~fOitograf$~tI l'illfUljilll tid 500 ytli~tJI, ~ri' $miiI'tQI1I~'ij f,)'Q,rIr'ella, ob;en,o te' st'J:lIvl ia s; I,~il!' ... e ~lrIi:lFl!le kC!! mere, IwilMor ~litdell;o 'Qd covuektJI ~()iG,9(j s~ ~!i!1rn(!!~ f.., ses!lilil~IIQ nOhli!i~ki pry"," ZI!i Qhltliltia· "'Qoj~ ::;""iellos~i i~p;rE!id re£l,e~I'Oto ~ei mo:!e' PJOdCl!'!it~ ij,l;ani ·o.:kvir I'1lCl koiam jti· t1i,Cl~efo pro.zimo, pl~OIIIIO. T,C!!'kQ' ,lie pOS1ti!e me'lOOnC!~\!'ie~~D i ubl'c:!tzaliltlir~ '~!:! Ilamne llienc.

'. Smdll1!li Feflleklor S 'promjllrom ,adak!) 20 em ilml)! ~!l:irriJ1ill!J cd 500 V13'lo, e ,slv,zi &'0. 1"~:!.s¥ie'llio:i!vCIJnie' sjerto ... Ifto$~yJ:i(l ~Q ']:. meha d1al,eko od' f'ifI o'de'I!:!.

" MCilli ii'e54ekt.or s f,lf'On'ljerom oel 'o~o 15 em. ,smjc~I'Elili ie IllIfi IlIjs~Clm stolkiU, r s opclnom ~Df'!.ili!:lfi'l odlOO vola ~slru;ii .i!:!1 o:s..vje'l1j,t!lvtmie pO~J;l~ diii~ dllli bi ~e 'boUie i:s!,dkH ob.ri$i gl~\I,e i I"aft),emc .. 11:11, !ntlH ~'~lekt'OIr $ieji i~@ retllill rno~e:kl!, a 1m:o,z1li<f!1Q ~ga ok!1enll1~i ilt!Jko j;I(:l! '~1!',;;;li!1i~~:i)Clw

!.::OSIll i ramena ~ovi:eka 'koje:ga 'f:!QF!fleI11rrli:lmo.. .

1"35

• IPf;oiek~o!Fs le~i;!mlll II proie1b:ioliloPl ;i;oru~oflil ed 250 i:li 500 'll'CI,I(I cajel oi,r,o, kJOJllcentriran,o, IJsmj91'1ono }svjEiIJlo. kJ61!~ ostcvljolomllt!I siens,. 5""'j61llo pfoi~ktom iStv,ar,a oiSvijetljen,i ~nlg' koi:i !Se. mO~e reglJ.lirarlii da Ibude s-id iii uZ;i •. Q S riglim ~ mogiV pr'OjidrClilii ij UIZ!I1J!I ~tlblone no bijeh.! ~9'Z:gdlif'iu iZilJl os,Qlbe koIII :mijmgmQ. Slu!1 .m $Iva· rCJrljE! ~'fflktlilog i wlin 09 s.vjffllo, ali ne ZQ ra~vrll~liaval1lie siue. PoI~toi(i i mali proj'e.kl'Ori, .$ iFre~lleliQiI;'IClm l~eC:om q zan.iljti'liil od 1501 'i'(!to, SIi;~QIIiI lI'e&!.!I!t~l- !1'nQ~.e; .!i~ 'PQ$i~~i'; T :svielllQilIl! p~Qlel!:lQr.il Zil:ll di~OifP(lizilii""'I}.

• ~~ili\l'lE!;lna pII~:ni;l f!!! ~d!eb'liii ~ClrliO!n 'I;El'li~jll'l,e 50X~ 'em !la. ~iell'il 1e w;JhlleJpillieng 'Wo'II~cr isla rYloltJ.. Cl ve ome! kolfi$IlQ $1'ilI:il:. ~I;:i ;l'o·~,v~o'IIJOVCl'~ia *·rwc. ~mt~7Vir~Q; I,n n:lWl'liellrtu Iii,lcihll ~lllk,Q lila nili l'i'i;1!I Illllrda ,S'll't~fICl rtl'l!lekl~fC, ·sVrrel·tCl ce se' 5i:i1 ~j;l;Ii n e plohe od':rcll:bVQt~ CI rniii iern,o tic! Z;QIIIIJ! usrnierfrl1i 1fItJ. rniedQ kOlCi ~eHrno d:a bud!.! Q.s;"'i1e~i;ena. lilri:'le~m() p-risledjeH jedll'l.l' ~rllMlilJ.

Zo flIcrnie'sh;mje rawi=ite premo !iilodelu iii preame1u koiJi slIIimomo polr.eb.nld: ie ¥i~~tiIlQ i dQl>rQ ZQPaZ'Oilfj.e j.gr-e slt'ielUq i sje'l'le. RaSl¥jellj,g"(;lillie !1tortlmg PQd&~;'ri liOko ,Cia ~ri5t1:l!i,e O$obi ~oiu SniFlltU'll·O. Mije. nilClrnjc'lin 'Udll~ii~rtO,S'~i reUeklol'1:I ad mQdelQi :postf.z.e,SS ·grc:daciiitil s-vj'rJlla. Pl'1iden]o li,:S l"eifleklQrolili1! mo~~11J bli~e svje'U;O ~ bitilv?d'j}.a ilro liefle'ktol' Vise 'cgmii~mo s"'~eUo, po:s~all'lJ mck!:lI1Iul,e_ 1I:!I~'i i :slobi.ie;

:$I'ti~ll!r ~.!'Jo'lliCI Ic:oi i lin iOllivjcltliCl';lltlIr'Tla osob U' iU pr;e.thne~ ~iisfti 1:ilttC!I-mo, vozc:tf'l ie 1lbcg i5fiWIlj'rJ~ ({bl~'ka i .~~'I,I[mJllilio pQ:i:.el1-n,o,EI al~~ldCl. Aas.vi.arlu'

kofo modalu lIIoj,be1jre lP,ri$h::ij!!. pfOtlIc:ti .~emo eke ", rofle'~'lorimflll ,klfUlimo olco lIloclc'la "0 :we :l1'folle', IPl:llbl.l.z(Jvomo se I utiQlrQII,arno, po· dii!emi) i ~pl,liIQro~ ~ve doHe ~ok fi«; .... idii'lIiOi _,d(l. je. '!10d~1 ~oip(i,":o~j,ni,je (w v ii,~Ui,:l'I, .!Prll romepoiiliu ;~mba .~bl'tl~lt:! IIl,c!'lJ s~lQIIp', ~~~el'~ slime. 91!1stoCJ .sloe!fl~ por'i;lmlCl rClZlmm. 'u'clol~el!i!.?~·hm(l ~(jJfllJ'I,"e ~td. SV(!IK! .$fllil!)' $v~el'l.a i mOl ~VQ[~ efe'klll!~ pc II ~n'CiJq~!!inl(l·

• -Svjt!tlo ,s;prl1i,eiJ<! ~diii! pJi]~lDgtu rw-vj,ehJ1, TQ jill :~o Cirn~.'biielu ·f,ol>ogtafiiu noilo;;q,a ~,vieifloi~r ne, dClie p$imi:l(lill 'i!:ol'lltlto51 .

• S\!Ile,lio ~a ~tr~PlI!' dishl'~~ ~rir<lclile i Io.gnblo·. GI.l2:ci!(ll!JCi iz II~ra"'!:i~ kcrneretrebc gell smicilltlill s. lijewe 5ltliln,e i neotlo ... i~e ed glave modie!a .

.. Svr,cl'io, odozgQ, ko'~ se ilE:fleklor sa iQlrllljom l'I,tila:l':1 uZir'~ald kamere i iZPQd glO''I'1e oiSobe. daie potlre'limo dubok-e sj'iime u OCiliiill. lebo, $>lj.etilo dOlr\roI1ilCN;j'uiivQ Ii prisltlje· 1i11llrkmrlnim Ikin~[I. Tim smjeroffl svje'tlc:!1 U !fed ... i su rJ,svili.e,llj '!:Ii .pcnbeti filnlskih g,lumic,a, (! iJO~Clvomo go lPQ :5lelili isp-odno,stl. 'O'PCel'lito, !Jv;i~k mOlfqlflo pazil'i 1n1 :s.vjello u ,oc~mg: j 1110. silli1lilJ is,j3iJd iii po~roi nOs(l, k(li~1 ne ,smilie prrtetJ Ill're,l;;ol Qomjll usne,

., s:..,jetl'·C} \1I.d'Qi~'Q pr~'i'I'l(lj 8lo,re III prirod3 riie:U~Q $lI.:I:sreO!!'FfIJo. !NelCO'~~ek(i\,l'u U!l:LI lo~yill IFIIllSVi'El'lo dteluj,e nepriradilflo, !I\!!fisl'~~!<~. C'iI1,ilI mi- 1~l'Ija I«llf'lc:*~er c{ll!.!'ie,k,g Q.I n ~9iOtl;;"liI()m smni:slll,

VIRS1E R.ASVJIEtE pram-II dielcycrnti!l iIIi ~f, J:.tIJ Imji ~Iv:arcill.i IInll mod ell! iii pre:dmalu koj:i lmimcll'l1o dij,els ss u ove 'grupe;

I. GIi:JVI1'o ,s.~ieilio smii9 biti ~amo ieal1lo. OnD sa posllovli!J prvCl'. pd ti1imlJ! 'Po.,imo no 'smjer 5j:elle. 01 !iVO drU9C1 svielll'J pO$tQvlialfltlQ kaSflilie •

• ' 'DiFuzno, m~I«irIn'o m rosplr~lilililo S'liE,~lo koCl pojrfm'lilli mo-ie c11i T '9~avrlQ. P051ii'e S~ slii::I'!,lljtllllie'm lIIi1rp;iell::l9 p!!1:IllnCl ~recl ret,leldt)lI" •

• Usmier,eno ~Yi~~lo ~qI·i!IJ p:roielk:tors 'I,e~m~ j: IPf,Qij;ekdO!r:lJQIi]li :i1iCrUlio~. On, ~e, l!:l: d'rl.l_g,Q, ~vjetl·o, upo,ll'Iebl,ja'l!l .swn@ koo e-fektno ~"'Tali~(l,.

'. P'1,Osl·j,t.nq. je OI1Q "'rvjeollQ kc,j'e moduliro Ilice· ~Ii preclll'lflet~ i Ii1!tll 5:~i~i slvara doio:mob!lilili:i ~ plos'liiSfllo<stii.

., E~ kl,no m gkceil~~Q i(!J ono S'viretlo ~9ilm ,00svj$!'liCiVcrn'lO I(,os.ru< 1101 glc'Ii oiSobe iii s-Ivoromo vrsntl ~.vie'lla.

'. Dl'r\Q m'renQ ·:s ... I.g,~lo .dais Ko:.se ;s~ecl'lre ieif d:Q 1.(I;;::i Qd"~BIQ sa sl mille. lio te lIoibolj~ i 1iI00iptiMdll'llj,~ fi1!l'~eHo.

.' t"fos<n,a'lo. kcie: Qf""jei'ljlllV(] mod"f:i~ spn~edai n·e pl!'~Vll ~ii!llll~' lPri. ml~iiiiI.!lJe. fie tli~"ilm"il~1 S~uc(ilie'lh'T1oa ~Hi9h-Keyl.

11 KOI'Il'urnQ ~VI!!ltllol l:iorlti!;'C1 sQmO Ifubo'!l'e m",d'd~, 'i isth~Gi oibri$a', dli)~ $'ve dru9'o o:Jlgic' iii $lrelili" tlR!~mhr!tJIiII' elf,ekl~.

., _Silu'ElI~O i,e S";i;l1~o, kOidl i,l.].ko 05l,'netlimD bi'jelriJ P?ziil)din!! i pl"~d "IQm5mmCllmo m-o,dcl iii profdli" pO rr;iQbijemo Oi!!~i!!!: obris!:l.

POZA,I!Ulfl,iIA, j~o mQa\el~ 11I~~fi Du'd'e: r(ldiTiQs,lgvlfleJ, iedrlolii5l'1091 'follla i jje:z. i~ ~ef! I'I'~, 1(""'''0 file 1;[1, prii'olliaeilo PQti,h~cn i ,(i!'!Jl;'fQooia pa,zflll:.1 ,odl $lIIlm1IeMie' O$lQire'. OO·ti;Nm1il~flr' mot!t! Mpm~fl~ v {f'edlil!lli s\o!be, jOO' &; lallo pOiS*icij bollii prik:gzC<liobe u nje'IUIIill !!IImb~ii!!rn~l,iI. VClIi :PQ~o'ailile U)~On'fetIilQi ~mlmd mo2u' IiZ:nniifiellllt.i kJQra~jelf osob-e. pl:r $10901 i PO'I1ldhu;u iiIIIorOI!mo 'P()s'l"e~ili poili['i;jbJ, .

• Bij:ela poZ)adin;!;I j;ii"iHgje dle,ei r ml(l~illll os.obarna.

• :Sirv.(J pO:llOJidi iii!:! djeMc IIcu:traIIlO' 1 pris.lbje OSOb!;Uflill ~re,d:nri:e dob I,

• CmQ pooiZ:adina iii :1',0 :d'Cil'iie, ,I!! ml~ok!O Z(JI ,m!u-de oillolm.

S:lI'iet'~ PQ~din..o 8e u, 'S~im_~i u:zgledal:i sjl\ilrll akQ iii.'J· fI~ Q'$"viie~limo. Slll,iU ,P01jC~:!1'l1l tr;l!b.~1 'OJv,q,e-~I.r~1 'I"'~o de irz,a modela l1amj.ss~imo rre:Ue. klor, "'&llil' u>lim~e;rimo na pO\Z',oc!III'iU cl.g $'e r1'Ci 1!'lIQi ()crla 'piOh..r kJr.ug '$"y~~tljc+ J~r, ,OklO, ,i1'],~:clell IiIa:Sliii~.i:. ima s.i!.<l1 ·Q.cli~~I!I,!j:rJ hi 5e"Qdie,~ 1.11 IOrlu :5~loip~ll)llI s powdmQ'ITi i il9~edlcJ,c:li bl rkao' di::! ji:! :2!(i fljil pr.iI iliepljerng,

"'kQ i", pO';«IQim:! ::;vie1Iii:c,o<5jeta Sil' at:! !:I! :!lnlli'1'1ljl!lllo Qi~(i,b[l iillJlltJI~,

~r~', I' {Z.O!:!!. ~~UI u p.nuloru. IU S'I!'Cklli'lll 5Iu~llIit!" treibaJ izbjeg,c1'I'tlti de se'5iiena moderrtl' v jd:r ilici poz:cdini. P'o dlSll'IeMO Iii iii 9k~!lem!) ,refilol<;i:Qr, siCilia 1101 p<O'l';iJidff'li ,i!c "lcllS:!C1i1i. Model Il'ebCil smgelStit'i 1 meia:r dal,eko ,cd PQllIcdil1e-.

\SjIENIE J(:Qi~e sh'am jeilln~ UJI'1JI11rc mog,1Jl b:i:l~ pMlliCImne, pClliifl idll po!!mbt!o'· (iwijetnti I u~i,ri,irlll, pn4l' zt,ac!')ijim(l d.1i1i ne !;t,1J'diJc:me vee 'Ii',ise ,iii m(ml.e sive. Lo§e j:e eke :lOll 11'11:1 moc:lielu 'iene, :l;, Ira zlili !ii' $mjefOYii'I'I1,!!! !eoJj M. iJ ~!'lclQrV'Cli'!.! i,er to ei'j,eII1lTe l1Iepl'i~'odn.o<.. '5"1' marne '1Ij s '",He iCl'ulia ,i !le' 11'0, dirm,o, maw,reel, e i,(;.\d'n,om gh::Ii\l',n:ol'ftl svjl!i)t!II,. ro5:V~i!!~'~ .~ iii~j f'Q$'!f9,g· 11((1 i ':5111-00 c;.e, d(le~o:v.t!I~i l'Iemlmo\,

NClmje;s1C!lie 'I'Cliii,yjg,te, prQf'iiilil I'Itcdel.lJ iii l'IIelcom :pf\edliii'ieII!J ,o,ba'li'lja se ovim redoslijedo-m-: Nojpriie nClmicslimo gl{lvno :iYiello ij ~o klko k~lbo' mode!!) Ilajbolie p:risiaje. Ono.~, Silici clla~i o51lo'li'ni ~on. SQdo tlruaim I'cflektQmril iii rUiivie+noliin plo~olfl o-svijll'tlimo ~Ilile do po· !e.lilic gus-Ioee. Si!lM tl!i: yyiiek bolje Q~ v :iietlih Imamjll n,r;:g,o IPfoevis,e.

Z,etim I'lQSila~ir mOl $ .... i;e'~ki i::,;:o iiI'Iodi!:la, aika I~e pllItre'bno, I I!'rektlf'lo wj>alio prQiek~o"'a!. 'Oi:i SIiJ lUI port,rretu I'I,Cjijva:2l11ijQ' fPc m.Ofa i:I'I,O paziti de! [HI b'IJ'cl~'.!I ~iB'nli. KCid '~<s@b(r S< I1Cl1oCClllimQ ~·l,I'ietJb ti'~bQ FlIo~a:"iti ~~ .~tr(jli'lll' do se izbiegnru s.iie~EI' od o~Yir'(I n!=)oC1'lIIClI.

I) s;llici mO-ro' 1P<!):!:I'Qi'ali n&Ho potlPul'IO c;r,ne; ,[kQ~t;l. Qbrr: ... e.o,di~~elIj l i"ltl'.- 51'0 P'Q iplII"o lbiidOl tQci, Z!J bl" rcl [01 tli::Ilj~ee). B'e,z til k",oo9 kQln,II'l;Iili~ S~i~CI, dieluie mckollo l mlohcivQ.,

Ek~lp,o:z;i~ii!l $(1 j:il'i ~i'I,imii:llnjlll uz 'Urmjehlo $\1'ieHo,O'cir,e;iJujtl, n1l10go il!:dno!llll .... l1i~e !'l1\!90 "'it dr(il1lj,e ~~iillo i"lIirireDc 'u'l-eli II Diu.if mc'nje ~ompcll'lel1at,C1 .. lUI IIput·tHn<a ~t,o ~I,I pci~O:l!~M U!Z 'Filmov,e m:II(1zi se j tCilbe)la Z'I:! $pilmWi~i!; lIZ umie'lllo s;,.je~IQ. TQ,fIIg elc:$pi;Hs"kija $oil; moze ~G"IlIU"loQvoHi ,eleldrii5~lim $V~gtllo!ll1iclllom, P.ri t,Om5.e ijloram~i obie'ldll 'Prib~,i:!ii'ii no 30 do 40 ,r;;!ji, i!i!r~:1 miaronje h~ I.Id'QI~eillo:liti ~!iIle:r(l! po);cn. ~iv,t;l:I¢, krCl.~u E!ks~o:zieijl~; pc bU?rmg, nleg;~·lj""p.r.ell(rClilko e'!kspliHliro~i, Ni!. smije'JTIi1,O .l.abomviti ,",0 Ie o~ietliiUi$1 Filmo ZClI sn ~mQllIie F!,i ,ulmjeli'l'iiCIm $vj,el'll,I Z'CI ,. dQ 2 DIN IID(HliClI.

.lei, bil'lUllij ~,~ra'I\"t '0d .f!W ;"'~Ig l! .;fI"a:l;i:~r~. FIlm p"~I!0""'millsloi 17110 OINI, ~~ ~riid!1,i~v·ierl .. ,olliolllt"llJ< •.

I,~'~ 11~.n

U'dDlil!<fIiOll
~g.~lig, F 1 .. 1, ~1I ~, e li
M
I merar 1/~ 1/'l!, 1/10 It~ 1/2
1.11lli!1'''' 1/:2iS 1{10 IJS; 1/ll 1 'i
il mel .... 1/10 Wi 1/2. 7 Jji
J ",",lro 1/5 1/7 1 :2 B:
~ malra 1/2 ~ ~ ,II 16 la 'Film od 19 d.o2]O O:IN e;k:s,Ponira~i PQI!:)V'k:IJ'k!r~:~~ •. ii!I :Z~ film tid 13 ~ '4P. DIN d'>'Odrwkp ~1:I~rJ. Za \11':10, ·s ... i~et'l,e 'ohiek!~ 'eks~onirQli j:l'o1o",iCi~1 ~.r"QJ~e. a ':~~'IlII!i'!'nE! Qbie,kle i ~Q milD ,o,ko'IT'llI!II ,d,!{Q::ll1ruko d;1:,II~e.

IEILEK"lRh~NIA SilRUJA jl!! :",~.oma kor~snQ lpi ,~ ... a kO(lCi I~ol folloElr~lfit(!i, ill svaU:o tko Se !1j(lme sllllIzi mora 01 njoj imali OSI10'V.ile pojmoV'il. Sarno 5ie kdm, mO.QU izbieCi f.lo9lr·@.~h. od ko;FIti n$f<J~ IliQgv !:ovieka dOV6t5,j 1 u il:i"'QIInI~ 0l'i]silod.

~od i;(lIi'ullj:ilI" oso.bi'lo pl"Q.ielr:iciolllil~. fi;tOFamO, P-Clzlli lila c·Ol:P1aku napOIl"l~, lief aike zarvlilii od 110 voIla u~o:p~omo i>l."rtI'Ii'liI!p Il'1irl! $ilrujlU od ~:'2.{l voH:a~ onQ m IhITe-5tf11iJ1~ i PI~g;81Q'ti~t~ jle'f 11m 11m6~: podnijc'ffi d'l'03!truko ~~I' n-tlIlQI1.

O:<l!lake ·za je;dlkdc!l: Ql,ekllri~e ene>r~ije i lele~~rJ{llla t;tJ;!'I;laie ieslJ:

I.' '1011- jed'inlii:.Oi !1QPonCl II ,elcktri,i!':nom YlOdu. Elekl.riClnCl mrli!~a FQ~i,ellru~ ~tr1:tie I<od !lios ~if'l1(1 1iIC!lpOifll mll 220l'Volll(lL

• ' Amper - al!:difllit:~ ~Q jCl.cinu slirl.llo. DebflQ i.iCl'lI provocl'[ Vii'~1li ClIll1:pel"czlU ..

• Vat- ietlini~c .Z(l !!!C!!ltlk m C'~alktr·il;'ii ,efek"1 linl Illl'VQrLI sl,lj9.fI~. SI:OI ",,1':5(i 'I'1cda illtla flja'ka ~lI'l.dig $vjeUo ro~ [e iQ~(j> J'~i:1!nQl !J vQltumCi "1 vafil11lo OZiIIOI(ee:n til joe no :ZIlITiU'I'~o rf1 n,

.' l~~ - i·,e~ITl'lictii 2:(1 ir!ll>!>vje'rIllIJ jai:,1f'11u lUll plohi. 'Je,d{ln '1IJltes. d~iJt~ s'l'!~llItl!o HQlfner,o"fe ~vrie~ kojcl r,lwj,etli-a·vi:I bijc,lu ,p!IQIJ.i.! lila ,udaliclXosti ocl 1 me~ol',

Jcicirna svjefla 'HI izv,a:riJ J)Zln.DlC'!;lVQ se ko.illdelimg i IllIme,nimCl •. I'lCl$lIj!!!tnol glJS'loca !tao .stilba. ~'Qlii!;in,a ho l,umensekllilldCi" 9 Q$VieUjernjoel kQO 111!k55eklllldCli.

,.o~roia·ks.~r,tI!iQ mQk!mQ i(!'(;h~o$hlVrnO pr·ora,fl!,li'iali,.•. ,Aka. zmtl:l}a od 1000' !{gta~vlfell!i ie-dall! !tll', 01\1;11 Ce polroiHi l kiloV9~ Iii killovuh:CilI· strujltt (I isl(l 'lolilW Qe Dolr6~iti .!:OIrl.lI i;al 'cd S(}[l wtCIJ koio s'llijelli 2' ·sat,a. C:iie'rlG, 'illek.trlhi!l ~~iC"IJie roculltJ se pOl i.lilto~ef'lilli kilov(l~jma.

9~i;ulr'lIll.~i ilia $tr1,[lj~;M!ij'!i:jf!Li' ~c oli&cn'ullw!m.l vtlwrilil'!l l'Iail:'e~r;, IPOdIlO5f~ 5 (uiji!pllIr-a. [o):~lilkiO jr;.k~ :l1~rll~:ie· Ii dnJ9ce .e~ek~rrl~l:Ic IlCip,rCI;;YI:! mQZiElImQ I!.Ikli'u·ait~ da ~Il o~j~Un:i~ mot~ PQd'n,iiefi T r;l)il ne dode do !kil'~tko9 .S:pOiCl~f Kot! $"ir .... jeloe! ::?2(l1 voila liZ oS~9:umt: nd 1(, gmpero nOI \lod! ·n:10i!BnlcO, !lIkopi3oii; 220.X 1'1,) = 22.00 '\!'orta, ti,4 'f<lfl!llje flO 500. ·""d·c i iedlilu od 200 'll'ClI~. Ukupc!l1i broi file smij,e" pre~imEiri 2200 \Iota, Ukop~on:1·o 11.1 jo!i I~cmnll iarulljlJ, ncul'ot ~'i!! p~'Q>R"t~~eeeil'j"e i kJrQUii s:poi. lNo, O!SigliifOC -oil!" ;5c amper:a moiemp· UcfcioF,lcl:Ili 1 iorlJilje po :500 vole! ii jo·d'n.1!I od 'j,OO Vgto' .• da~Je· i.lkupllo Re' vli5ie ad 1100 \IOriO.

N;aiv(!t~ op~e2 polrec1:m je p:rn rllJkcv~ll'IIilll 1i!ile'k:lr1b1im IlIc'prcwamQi i Piulalacijtulila. Vlc:l;lli -.:;idoVl tCli1Illllle k"Ol11Iore. miQkJri podQvi, r·a5lrHmc!fIi ptekidaci i IlIiI1k~!r. !"Ie~,trucl'1~ pr,p'll'ilde.ni Yodo\li" h:l,la i:4dlacc[C! rid. !lI'IogUI ~X1i uzrokom kf\i]'~kogl ~PQ]Q,. kilii moie h::az'i,I\(lti pozc r, IIlI l:if«:l Ipasl:lJ)jOomo 11,E! S!pfe1i!'l 0 •. l1I1I!Oie doci do "dara $'~r\JIie. i IFJ.e5lf\eoo.

l40

BU,E5'KAVO SV,jIErLO' nom QI[lloglucuje 5lnimCllJ'lie kad 1iI!;,!!'mllmQ dcmieg ;~iBlla, cc! niii p:rikllju~k fttl E!le'klri~lI!J slrujll.:Z~ hi ~' ... rl'ilJ ImO~p;Q$Iuziti:

• bli:e~r.ti'lV'.i' pr.l":Iln, !k.ojf !:~ primlenjujeiJl !')ojeclii'lfli&i:!iII'i j)h,~:gje'f;ITJa, InJ primjerz:c. ~nr[IUliflte vc·likih IPrastorilj<!)

• y,ClikJU'.blie,~kQl~irn· .. ~.od koiih se Irila~ltle'2:iie-wJ f·i)~iiCil· iii mogl1c:ziiJ!3l'!i'€! ",itu II,cil!eI;ze' Uf meilOl ~tCl klienoi 'k,r!!l$ki, i

.' ,~h;:lctrol'l:!lke blill;siIl.ali~e, koje UI!:rUI d(l;Ijll i~ ~i;i"terile m alwmllllQ~ora i daju ",,·eCIITlCI' intellu:I'ltIln i ft:rat·o. ~ blie-:S(j'k~

IIli:e~kg\l'i :piirrl:lll ~Iu;zi ZQ" roje.dlQlooCm:!' 51'1gmollja I<.ao 'ociVbJ"el'li blje!!clk, '10' je.sl' .objekliv Se Ili ·Iami ol .... "ri, 0 bl'j,estllk :!lam i1i:nr:edlJte ~raiOJllie el{sIK.lz:iccii.c,. 8.1 j MlkiovQ ~i!E!lilo sOIs:toji .S"(I cd IQIf<!ocz..lJpcl jive; mesne .. i . le'll'e iiIJi itlilumilil il:fli\!~ prtl ~'jf!c~, kOlai se dod[j~nu stedslva $lio p:roi:zvo·cle kis:ik" kCllo ~to $U ioc!liie:v l<lImal·,. ikali,i'e'v permtl!1QOIncll, II~ Hlilii1;J,ti strendie,. o:e;zija, drJkojiiiiii i 005: llekih. Di)i'ic<s sl! - IIIc1Dvpie upolt~blli~vt! ~ii~~Qlli:i, kojii i-zgoral b~rdlmn.o.

M.agll"lezije.vo "vie-tllo obiluie· ~1(llVrIfllZr(llkCl·fII'Irn. [}~ hi :!~ pQ,~ligcl'o siri spteklra I:lili ~~!"IIQv. 11 {i'li :"eo :!it.C!v~lQi j u dcdeci koop l,I,n.CI'se- ~A.JI~o ... eleifli iii e;r'l,i'eni dia 'S!,eklrCl, ~1I;l seto .svjel·JO JnIjiiZ:e l:IiP@tirijehi~i ~ ZICI $lnllll'!Tlcrwje' na IPCln~r(im)cdS:kr(jfJJ mat.elrii]a~uma. ~llIdl:ltei d¢ll temp.erahlril:1 bo,rca 109 s¥iet~t1 litrno~i d:M"I(!,Cfu 25001 i 3500 ~elvif1 ~:~UPiiijIiJiW ~ pomocu l1Iice:g,OI SI! (jj'IOM :sn"inlcti I 1'101 '~lIlml,l I,!I bQigma nil lI.mj:~li!'10' svjri!lHo, U trgio"'llIi Sie m1t02e· ll'iCiilarvl'li ILJl boi!:ia.mol iii pcpll"l'lim vH~cimma. MQ:9111,~ziie'l' pr"Qlh ne :smijceMO po.llitu z;r:fl}lwm, ior n(lm :zlbog brZiIi! eksiplolZij . pmh n\oie . 'oprl'ili Irl,lk&" Jk;OS!.i.·'O c! i odlijelo. MorQJi'nO I"ail:ptl cf(l IJlic}skavi preln kQ·ji ie vet izmile~ClI1 fie g'l'ljecimo;. da n·1I O'~$fllo.dira. 'flJl(;oder mO,mno iPO~tl~ dia u Miz:illi blje-sh!l ng budu IClko 2.Q1p,o~ljvi predmeli, ~CCl1 Mo su ~ili$tori. J·apel1i;l. umi~lniO' cvi.iec:el l.akiJ1_C:lf'lli pr.edll'l'leti itel ... l!;It mognez:ijev prcmh fmgra ohornnim p!amEin1ol'lfl. Ziti Yrifrillme' bljll!;kCi I1lolll!"len Si@>!'lrl oke, 80 elM, Q i S,Klre lete i do OCI (:!tjl r11;l:oli.(Ii~O" Aka ie. kl.'!il'fl.E!'r~ .srnj'e;.Hei1a II! :b!ii.l!llnl~ mOIl"d~O iel piC·~lI'iljr,.

GO"I"Ovim 1"iI\o~l1Ii~:k~'i'inI pi;i~~;c,lvdnj~m p;riloiernlJ r~e U,rRII~1 .Q dO"'m~!:!hl $v~et~~1 I ~.otrebnoi ko I i,eini mCl9lnl:lzira z,.-g s.:nllrllQllfije ruz:nih. udC! I ~el'loi5I~" 1EI.rz.illlo i~"J;tlrClIi,jCl ji:l$II,zmediu ilm: i 1J30 s~.I(1mdi!!, :1;01 ~ol.e vrijeme ;zj;lllvar(Jf~ u i(cmel"i mol"O biti oWoiten. Noi':orl bl~e$k;Clml''''{iro~ mNolnmo.

5"~mcll'li~ blj!!!lskFCv'jli1l :SlVji~I~Qm ice ieiF!till1o i praliticlllo ZCI pojediiliCICn.g &'nlllmllicnlCl, oso.bl~o u yeli~im IPI'iQlS.toriiamo .•. spiluQ(Jn1;!l i ",I. 'Nedos:fiolok ?VC!9t!J $ .... icHa je lUI 'tome' sro nii,e pogodlno za ,slilimc(l!ilje o.sobcl if grllpe, I~r ,se "'judi oblcno I::ilj~~Kg tlph;:!51e,;- $t<:), s>e vldi liIlil slki, .•

~a J!ll:'!l~il!lrni& maSl1ez:iievc5:11 "mho podo:iei PQ .. ecne SiPf-aVC· is 'Iolnill~ ni!: ":' I r'!lHeld,cJ'lDm, g V!4i :'.ie' ~~Ihom il': lciGifii:!il6fc kc:!:! kod dbipn.of,j

UptI'IIQc:a. •

·V€lku·blfl!d.glioe. in1iilljbi (l~liJk mOlle, :d{lk:11Il't'I!l ~r.I;l~L:;~.U Jllji"mc .~(II I~n~e nte,llQlne fo~rrl!i iii nit! ilH jcrinQ i drugo. One· III Iktlll'I'Cikil,l S Q.fekh'icn,om

S,If1U'~OIill .l':!He~mu i i:t9,orc. po 'ih Ifnoiell'llo 'lIpg1riil!bil'i !lamo [e.danpUlf, t:), il,ollim j,h 'bQd m'o" U Scll;d:lcn,cj, >Jk"t;i~i nalczi se kisik pad IUlRCl lII~ai'lii!ill: prr,lj~IkQm ne~ ~80' :!i't,Q v1i'!;lda Illa~oiiu - ~s:pod 1 ghillo.s,k~e ~ i~o z'!:Ih'jo dlCi SC: III ta$'U bli~,~,k(l $inkLeM kndl~"Ci ne 'bi ra:!lpr~nl,Jll,tii. ~::!. it;i:og rtazl!091C! iOii, ie lZV()1l0 iii iZllllilfra lal:i:iml1!u. N_a - "I'rhu lei i>e pl'e,vO oboiena

kI~~a (kobC!llrll~' !loU) .. ~o'lo 0.2:nOCCl~il! iilijj~nl} ~posobl1,Cl'J'l' .l!Cl bljesQlk. !\toldl tCi~k(j1 promi:ieni

b'ljesi!<()Ilir;;.a i:l!;.9o'rjoli:o i 'Po5'ltdll nesp'OS'()-

boju 1.1 'rlJ,ZilClstO. zn tilci dQ ie Ibng tQ ~alienli~.

5upsrom:ijo_ k-Oj!;!i IPliQi:z: .... odi blje:SCllk SQs!Qjl ,$~ gcd cllumid"l'ili~k'o.maQlnez:ije'll'e fpliie i1ul9i'11s.o- mZXl'ne ni~i, hid'rolill:lllijCl. follije c'ci,YI $l1Ic,i'l1iji blie~C!,k od 101'1'1<.1'11 l1Iili. 'c1! f;lQle s mollim :zaf(clcSlUi,el1ne'm

liI.reag~ ,~a pCllllisnij'fr '!.I ~bHklll mo,lle $prQiYh:lI:!l Ir-e1RI,ekl'Pr~'m mo~a .SI;! ii1g~c,kfi'I!iH iila ,lb:lff;l<ii;li'i!I~ U IlIjemlli5.e j'M:il'I'OI:ti nlia'I!i:1I d~epn!:l ba1itri,~o,~ do>dclnim ~.orFldiellili!:ltQrolii'l, Spr-~1V1,cQ [e l!ililfhm!1~ 5F,:10'1'~l'Igl $tIk Zil'ilt'l,llClraaem 'IHII'T1e'fe,. lC!!ko pa, kQr:ttClkl' III~I il~edi 1.1' ;CaSIll k(l!d su li$i(l;,.i ~l :l!Clilv~raJc.l!l pol1P1Jno Q1YOMl1Ii. U ~n!>1!1 lkiol'lltl~h;!I '" s1~klen..oI ~t,liUli noiprii,e se llIig},ri 1'i1~1'OIM. ni'l, alii "lfll .se uiP~li ,e,l.::$p,k!,~ivnQ rOSi~orn'tlJ m.4:15C II~(JO 1'10 ,glavici ii!:!li~), [J ad 'Iiljl!i' n(lgl~llizgoro oiigll'li! ~pS<!(jjIU::ij;C u kws:kl i dQil!l Sil'IICi!ml bljesoil;;" IPt~ eaRlU ~I!! zagrilje i slakle:!1'cdkrusl.to. 'Cd! l:asa kOlnlakla do bne5~9 polr,!!bno Ie 12. - do 10 ti5utin,f«i sej(",ndo [mili. ~e,l'iundel.To i~ ,mi;;Qs(:Iiel'lle pr'edlliole!I'l'O i !):Z:II(j~1'I0 In,a mi¥arocUi S'i=! X' ic(ll'lltaklo m, (I kQdI 1'1 ekih !{gme-'r·.::J1 tll!i.c:l:':I} :l'!ak'!'J~nie.nite se mo~ ,odd',ci:liti flOmkl:mfem o!bt~fo :!I, brojkarna u Z''"'tvClrQIC~

DOJlg:;, SY !!I pmroetu l'ettm: ....-c,s'te VQk;~-bll<e'S'ka!I(OI" a ,O\slm po '\I'e~ifini. 1"Q:z:liklllli1 -,,~ po 'jIQle~ai 5'11'ieH;Q;, I')J zil'l,j Mjl:l:d:a. 'Ob{l1',eao5{Ii i'ld,,, 'PC! norn :!)~: !u!ptltreibul mClg,!.i p~hilljli S'lOilfiflO 01\1'1 podc:d ~oii~!.! pr1~eiZe:n~ :>'RItbj

I?ojedinoi "'T.:;;~i ~li~$k\!ll t~a, ,

Stt:l'kJ~nB .l9'ytk,~ SUI obr.me pr'OZil',M. P1avo ol:iaii!l'!ai n~miienliene ~u 5Iljm.ani'!J1 Ina filmu UI boiarna %CI !h1njleIM' ·:;v:i~llo, ,a i;lJl'O, Qbojene' ~Q '.miFlttlf1le f1C fill!'l1U' 'U' hoiQitiQ ·2<1 d'anie$Vjc'llo,.

Rle'le1k!lolFi mI SPFb:VIc:omCI Ztl V(lku-bliaf~k()Jlicill II::dii ~IU l!Ijojllll ; [J,ta'iki. iClC!jlll (ljltQ l$vietfiJ), 1:1 oko' ,Stl rmlrirmli jlllj IPglf,r~rliJ; .di~i9 IDt!!cc"'je' svje1llo_ Pi! $i'liI1l11:lIljU 1.1 !lODi oS'IQ~a r:o!:Y[IlI~tI ml~ ~ ... iiiI!iUir. IpClk;. mo,romo pmevidjefi do U :slilill'lku iiie' zailYClilimo sll')klo, ZiI",ttdo, pci'li'Iir:<m j' 11'1,'"' miesk!j i c1ru!}e sjQ'i,i'I& prl!dm@'le. !mig m·o'QlU ..:silv<l:rili liIelUgodQI1 Ire:f1elts.

Elo3dl"OI'Isku blj!l~kil!l!iic:aeinr '!'lCiS liliiiQ'i'iSlJliml:lO ;::n~l'I~em ·~'II'tl!l~lJ. $~ietljo mll$lmQ '!Jozla '.se iifR1o~mo sp'lij'll~ol'l Ib~ilo, ~dij'f:1 iii OJ,I,o' k~ie' 'fll'1l~eme'" rI

142

iz ruke II1i g,zemo s'ftj,!T!it~ $v·gki i "(Jib r!i pol:trel'. 2.<lhlf(ltrti Ita'ro Rleris'liale g>e.s'lll, llorlJi!ile iz.· Iflllmjl! Ii(o, prir,odin~ s!p{mtcni :smii~Clk" nOli!cr.ie ~polilt.sktl iPO' knir~e Uti,

EleJkhlon$l!:i~ bl'j:~s'klli;ice I'c,cle In,N ~rindpiJ i~r~i!.!'I'I,og p'.rl!h";i1iflj]n'~nl' ~h~,krriti'llli ~lrL!'n~ !!l ~,vie1IQ. ilIO' om(l.8u'~CI,va dg $vleitlo b'lJ1cl:e m.aZDa.. ,0 b,Jj.es~k v:eoma iklrCl'

'Ia k. u.~ bljel$kCllill:lIJ jll' ,poliri!. ~!t~rrom,ko blji!!,l!QI,c'!>

blilg kOln'l!;lfO ,sa .s'ilnhmn,im 1;1)0-

i'eni ill z.oly;aro¢LJ. l::oji ie, pede"

3e,[l1 t?iko d~1 bl~,~sgk ilslTiedi I'a,ello IJ ~Q~lI kQd ~!i! ;;:~;IIY{ll1Il1!c POIIPUiilO cfVQ!rI. Pl1edno!S! fl!! ell,ekli!'QlIsfGe bljel!kalim II 1\~11lI:livnoi ii:eFtinoCi b~ljefS!kla u boji svjellla" IkOig ,~cl~O\!ru'Cl da njllM. ~\lie'~I!;I, til nedos;tctClk ioj' i~ milftiO v.<ti,likc !il!;l'~iI;IV~g oitel')C11 Ii te;_l:ina. P,rtlgovpf' '~"'i~iiJiJ' k,ol,e lJ'II'ijcK d:o'lilll $.~lI'~iedC!l r d~'i~ l!ilik:~, ,p~IOllilil!3~Cf it:!!g,~Cld',(], !Q'iIQ£e ~e o:l'Idonpt'ic kg r~ifl'~kj\Oi" bliB$hlii~'~: d.wJiiitlQ ~g ~,~ran~,

SUiewk '1lIel~hQII.$h 'bllri~~ii;::e. 1k:00j~ lifl ve'OlllIt~ :$IIiQ~gl'l i' brcO!;, flClf1llCj,(I (i~clko: .slr!llIQ 'rI'I'so'k(i~ !'lie p_ono f,lr'QIZ'IIe,d!e !II sliCIl.dfJl'I,oj cjevi'i.d - $C!'vUlu1lQ91 ob!ilk~ o~ k .... art: sh::ikla,I'iC!,p,ul'lienoi ksenonom iii. ikriptol'igm

_ Im:illak_ i slllc!~'01l bljesok, koji IDI)~e PQI'!Q,",O' usl,iied!iti (:IQlkQi'I 5 d.o 3~ 5leil:;um:fa:,. Telill"li,fki !lIfeda.i U' blieiSkalid omaglJlWVClI 1l'l1iI1lI ,do elf!,I<;. 1':"!!~OIii dru,l'om nOfl'l'lalll'log IIi,ElpOJl!C! l1Iapullhil'la, I:Ikllmull(!;l,I-O!". Jkoji' l!lim 11I:Sk:I~,QPOn, otl'4 do l~ volti;il, U ve!!im elektrc'On:o:"im bHe!:~'Qli(;gma ~Ci'!O~~ s~ CI'ki!!m"l?'to;, III lleli.imCl itii'lodina iblt:iter,i[,ti!1 a Irrlcnj.e trpll :slln,[ii~ 10: ~bJt'fllh ~ill"l'liIli! bate,rija" Kod IIII1~il1 ~e: mp~~o 's~'Ulzlrti ~ i:naVlllim ~PQlem .~ Ir,ti!!lOYi~tlil.om ~in!io~" SlnJja !~ a~lJ,m,uklilota ~'Il ba'Jerija irJI1e. ~~rg ~e 1;1' IIJr'e~flllli 1:l1~<B',ro.k.Q~bce; iI!I s~~U'liU '{lisoklO91 IIl:1lji;H;):iiYi. f,qko dc, ~Ail Isi~sml~rn,CI sI~l;!t~:I'f\a F1~;['i:J:rmi_rq UI izmjel1lr,clI1u'. fII ::o:aHImI ~g(t'iIO'''''tl', iii its~(l. stiile[l1U. cla bi ~e U' ~!lI,b;e mo';aa pr:fmntl ll!ior)(JlelilZ!IlI'l:olI"_

KoollidJlliilata.F' ~~prema u blje:l:lklCllid Flajvile' prO$I'oI'iCli. Sliml\i ie' kll~iii ~ kOI!l2!llIrve. lJ ni,liMY :$l(ifOjlije; kQ~e, l!.I$kl(;l'dl~tC!vgiu ~I'ekmi.!nu stru'jlJ ~Cc "od';etll~ne 9f<!:mr;e. Pr,iIHlbom ~~(i.fillakl,,()IS~l'\I)[g 5~ iSpH!ZlfIjaVCl! u dj;ev lib ~zgrl 1P1i~ -, o'~ k~leg ~o~~Qie"bli~~cl~~ Ci'[l!i v 1(l piI'i!Mr,ld'e.nOI ZQ 1110001

'Imko",,, Ila'diCl frB 'Ir:e.ha 1Zm1lel'llh.

'~i!l1iit~ 1;1' 'kiO!oi ji£!~mie!iIJeln 1I1lfl,(liaj ,!:lle,!k'llr'CIlI$h I:iili~$k'Qlke ebiflH), Ie 'Y,~di'l!i1.(l 'oci. lpltl~;til;ne 'r:ma:se. Od' k!l.!'~iI0 '11'r:;li:~'1 spol ,dQ dr,~kC! ::: reUe'k-

IOr:m, . I!.1J ~', dlr!~tI. p!"e~C!SlP.lj!"'ld'fiIO~ 1I;.g1b1;!!lq $1~.bo9 nC!pCHlQ. ide tt]l)ld

"'-a e~ :!g SlIMi'm:nu ~pOi5 !(dmer,olll1, IU ~QSil.l '''''lId :S:!jll/(ih!"llfUiS ~'HplJno,

-

~'rIiQ.ri, y.sllj'i!ldiI ko,!llckh; koji '1.1 CiUe_vi blieskolioe- iiKI20YC- cijepcmjc lonG 1'111110, Ifllak031' ~-eg:a ,sSe yelukqm tbrZ11i'o\fliII '~l's(}r!)ili'O slruia iz kOIlldell__il:Qilof1i:1,

AkumulliD'lotr tc (ediilim Pltlnje:nicl'il datil 50. 130 ,Ii 150 bliesk:o--v,o._ 51,Q :=,vi$i 0 I'Ir~9iO<vQ.j YQli~ifli, KogliCie IJ pro2:~rfICT qeviki p<lkazlijllJl ~oliko Ie' Q~iU'iii'i!JI(I~f ~,:Jprab1~ell1.' Dok su Of'll;! vboko .• ol>;ulirn!J'frrIQf ~e pun, iQ ~Io se skula 'V~~ IilIFOlinl!, k,u~~i~ padcrju n,~~e. Uo~'l.!muJCI~t;I,r tf'6ibllJl

,:! V"eme,n.t1 !fICI' 'V.rijl;l me DClQ',(;j-! i'li die.~litlir(l nlU VQ81ul m oilrjjmlllll]I'Clrs'~1J k:~stllHfl~ (:28 ,Bg)" a ,"10 I\:io\n dilJ.2leg \ii'le-ffI'Ieru] t~lltJ pmm1,iiE!lliH i c~tgV ru:umliJ I,o~or.

,An,adhe .bClI'l!.rij;eimCIJju sltllju \I1l~ol:OQl jloponl:r eel 1200 voioto', Iz Dli!h ,ele~+ri~i'iOI ~ltruli(i t'e.;e [,z.ra''iJl,e, UI kcmdimzCJlol";olgko do b'II,ec~kt!II{J m o:giJ Lls!lij'edit.i jedClfl Zil d:rllgim. ,Anodr:m bo.leriie doil!l5'l"ul~1I ZO lQOO db 2000 blje!Sko\!~,,~1!l lSI! pr(lkli~ne z:a ,cb'pedtdi~ i p!Ul~ovtllnjCl. K~di ~e tlno~nQ. ~1iI'f,er'il!l' i$CfP'~. vise -Ii} l"Ie mO~i! ~gpunlili, v. ec ic tr-ebtll ~11iI'11! I'er!uh no ... om.

V'!m,lsekurtlllia iUrl ~\eI!j,hli ill. QZr:lal~tiI i'iCi ,eleMr'cm~k,i'rI'II bljes~aHcolmtll za iQl~rr·1.P slJite!HIt! k'~4~'ima lblje'.Qk. SJo· n:e~~ bli'~kfdio~ ~ me ""i~""orl'~$k~J1dCl, S:vji!tlc j~i i~~I~ a:Znii~ Mer le Mieska,lliro ~ o:!6'ifn,im b~I'el'iii'jrn(;J: r:m'ClI'lli. 25 do SO: V>!l1:Si3'I<IJi~dt!!, ~ r:I¢rmcrld"lim (IJ,klulmulll~Or,(lIm 9(J> ,dio roo, !ii' V'etilm r::IIku.Il'lu.l!tlIfprom 1$1) de ~OO. ,~ ~ dod1;llfllim a!k,umtdolQr1cm i d\i\()Sd'ru ke ,,~fu vClI$'elw ntifa.

Bl:zi·r.I,i!j b1ljeska 'CI'Y'ioSi ,0 l1(l1flQrtlU sfnJie II konden..za-IoIiiU. S-Io ie ncpo" ve~i blia$o:J~ ,Ee. tlilii !i:roci. 1~lie.skCl1liee: :s d~ep[li,li!'! bal\ClnljQ!!TIQ obi~no dalU bljesorf.:: ()d ~OO .~e:kum;bll, a S tiliiod'nim bgterija.m£l i akumulo-- 1'lc:rim'Q 1/1000 s:e.ktinl~e,. 1J,..,l1du·ci do s,nimkl,l ek~polliil'o blicsolk. :snimo. teliu' :i,Q! j,eidina cl]Jrino:s~ do ek!ipolZicijlJ reg,lIlirg ZC:skJi'H;)m. Ovako hClJI. kim ~lie~kol'lJ D1I0Qill ~~, z@111'I"Clfjti i liIoibrin pollii1et! I(Oij't; 'o~om 11,0 mo.f~m~o ,zamljet1li.

llrzi b~:i~k irii'ilI, miEHll'iU,.imi ,i Ine;dlo}Jtal:~. Dje;loWll'lr,~ ng ,l5loj' ,~Cln'l~ I'dj'(l ~~dm:llkCl Ci~)() iemm b~Q osviliJe<Hle;n kralkTm bIUe~kCJ.1in iii 1iIt1!lI'Q~'LI. flm oS¥:let,l~el!li~ilIfi" Nairne.- d~i-aalk$pOlzidio diq.i'ii! brilian:tlliie i sllafilliie poknlveiie 1II!:l:gali';'e Ile<,go sto ih rdaje' ~ralfc!O' ~kspo;ddio,. Zlbo~ moga $!I1'~ke $ ~1'e~~rol'l~ll\;ol;f! b~~!ls~,l!;illi(om mor'lJrTIc' razvijg[Ii 25' do 50 pO;St,o ouier "ego fiil"m lOo:ii ~mo -fnlilmlJH 1m rcli:ii ... ierT\ ~v~ei'I'u, N~, lo m,or'orruol ,mislf<ll 'o:-nd~ C!k'o' ',se IIg isloj ... rp<;;~ :5I'IImQIi;l 'li~ dan[- i bllie~k,C!lYo s'IIiB11o:. Bo,lii! ie (fa se -fn,imke n~ mij{lfujlJ'. ier oliider I'!e~ Mtt problema Si r.az'iI'I1Vtlnjem;

SinhonizacijCil ~iv~~Q!CtI Il!!ora biH pr~e.(i~tl ,d:a konlf(11<'1 IJIsHjedi ~'O~jilO u :cm.1J! I<od S~ ,I!~fo"'n III ZCllI"'O!F"U~LI ~OllPu;n-o O~OJe. filii 5lf!!,manll1J ~ld,lr~:nsjfi!CMi11 b,IJ:e.ik",cli;t;om 5Iu,2:im~ ,56 M kOIil~oliom zti:J ~'\i'C: ,eJ(~p(;!iidie. Obi,en'o Sil! ~IITTrn~ '~il!lIUII s~ki!Jn,~e·. No kQlnTernrma ~a ,i![<lViil!l:$iiiliT!

,. e s.nhrol'llj~el;ijllJ mora bili poddef!JQ nc Gnu, eksPQ.zitii ill!

%..at'lllillr;::~ z(!IV(ilvoi! POljpUIHl ofvorrel'l, CI 100 ie na n:~inl.k~me"!m~ kid Ie Id~gima 1160 sekunde, ze no,ve kgmere J!Xl'lrli'l1ino> '16 'Pro~~~'1lI11 ~=;u.5 co OZElCI.Cr $illhrom-w\?ile i kojo:m ebpoziciiQill~ t~mo u kO'I,em :;;11J~jl:l sfliniilitr,

Vod'!il~r;I 'lbr'oik~ o,m,a;Q~yg, ,,!ii(!dli!~~t $~iel,lrt;Ii koj,li .;d~ie: I!l~klrol'l~kir!i ~1ij!!~ker'~Gcl:I' Buduel dgl I~ b~"i!JQ d~Vi'I~~ 11~I~irtl o~, , Pr'e.os I~I: "dam, .sa FJ1;c:!' d~ po 1Ti()(;L1 .... ·ode¢ei hl'O;lllI:ie ,pd1re nme , I:IS~ !ClJo~mo Cl''''OI, F~ ee nese :

Ocsje'Uji .... ostfi!!1I'iQ.!'I~ k?i$m ~1l:i~~r:rlO<~ , IJclali~l'I,osl od 1J11~l>i~tllli:!~ do obI18~1\Qi, II z(ls!on kojim teilillo oillr;e:dlili koUCi1l1l :i1VidLn.

No $VOKOI ele'klfQ~'k!O,j, blil!l!Sikolic;il ,oZlioi5Bnd _ i~ VO~B~ broji<Ja <la f1DmCive: rO:i:;liiih o$ieHiivc:iIlli.. A~o. flO, p,rjm:ier~ bli~<sk(Jlll<;a. o_~ lQO.vCl'I~ selwn.dg illli~ :!afilm od 1]'11 DIN 'IH>ce;Ci!I bnllku 30; t-b! ,znQcl da cemc .pbiekt·l:I(] udCllijefllo:iitl od ::I rnetgrti $l"IimOili :.:;g~i(lliioliri 6, ier

'PremQ tome, ZClI swku [e uc!crH'ClJlqsl polllebJii~ drug:cr Ilr'Oi;~Cl ;zaslol!l~ - il;lll' ,~(lllinet $vj.e!l,o o~",dCl s 1I,'IIc!Qn;,'tQm _!IIdiJlienCl~ - !J. prte~gclIll~t! ie' mar,amo oi!lmtlhlFlo m~~$I'IJ' srliimonli;;l'. Sf 0 je obllll!t'5/tlllml;lrllll bhl!ie kaMer! ,lIyje1ilo (Ie, IiICIi njsmu biti ie.fa, PCI .lCi$IQiil u Oib;jekUw mQro bilT iTiIO!lJii.

., !(!I11,percrlura bDiol kbjll doiie $lo'jeHo el>e~l1ro.li!.';kebije;5lk~lice" prj. Mifnc ie, jecli'mka l'fiiifi'lpa;r,ollL1ri !bo,ja d'tin,Ie9, $'o';j,e.lla. Sr'liPl(!I!'iIO ~I' ne film'" IJ' !:lo}tlllila, upol-riie:bH dflrn(dHm :l.CI dti::llnl~i:I ~v[aHo ioko sl'Iim(im.o, i'LQ~II. illcje ~~. bi,l-j ne~I'O hl{ldl1i~e., a (jjlbo h:llimoo rdliI;I blJlclu 'fopliie, -tFliirmo'~ cerno b'Ox ,ocl~,eaellifihcr.

• Dviie bliB$kiglke. to Je!51 dviire d~e~i Ii. dl~(lI ~~ftek:'o-r~l:rn.Qfemo i!) rikliuf~IJ nl] i,!!;d'oli) ure:d:ai. Olle ,ee 'Zolediu!3ki doh '1011 1(,0' $\lIII,f,lo .. keliko go ;liIat~ daie j,ecflla, jeT S0 rs'trlllja iz konci}f:-n.zatora l?<;.dIlJe~ln?' dvije cijl!vi. Ti,m,a se mO;Q1!I 1'0~lii!i Fozni s,vje,UQs;ni ,eiekll i kornbi. lIIf:J'cije.

'.' Bcticnirn pClltienjem'vi§o blie'c!lkalic;o t1!'i;Qi!:c, Sir oSlIijetliti '{eD'f11C veli.lea pf¢~llOrilio·. 1:'1PQd r.e-f'I'e:JI:Jol'o u'gmde;na ie iio1Qc~Hiial •• 'koij~ re~~'!J1() no s;vjello. 1i!0'1~,iE!5~1 11 se po prodorTi:iJ Ile'koll~~o flJ,kvilliJ Mlesh']IQi, j'~a'ClIrl blLtltSak iz" P;ri:l\l~~ -kOliiJUlr\e d,elovoll r/1iI!!I'!O fu~'oi:':l!ll;i:J:!I Qsllc'li:ih 'blj@!d::Qrllicti j (lne ee '1J islo'm momfllirllh.r si .... or{i'li i()o,nklkt,e. t@~o dCli tie U Ilti &1$ !W~(l'UIi:i ~tJs:v~ie~~iti !l Humih 51n.1lUlI:I,

-!~--------------~~------------------------~ --------------~--------------~.

IN"~ ~gfliiem!ili,f,iel:lulcdi,[teer se m020 ~IiITmri b,ll~~,k'ilili'(:iHltIIg. lo. 11(1 prim~~r; "51clo. rQiQ-r~f:!orlell'i, kO;ii 'pO ~SvOiQi pfafesiormlnoj d'l,l~l'IOsti mo~olli 5n~m(lI'1 IlJ ~V(I!ko QPDa dCHlIlJ, bez obzir'(1 ilg '~i"'i~II(lSlle'O~O:tI'tCliS'Ii. ilr,zlncr Mlesk~ ad! 1/1000 se:kondrc doY,Q)lno tl:!! krntkcl dOl iJ' 5111imci regj~lrt~(i ~ .... .g'~i brzi po-,krol', ~J,;;spol!:iciiill,l koiQ Ie porrebna %0 sniitl'k'u' Ina, dg,w~~' SV~CI~I.I If!1~nliJt c~T'o, :t;,C1 Ire~nQ,l, pe~O'Oi;IIUj' Hi Iri i5al", .. Kine. IP(1eJrr'0'_ t,o~u.~eIH'1l1,?'_ hu • :5h~1 ~ol~m d(um,.prlllh"l'!&'rj(l iIi II'IQci. l!I s",,~l\'wom "$lu~~!,!J~, !JdiO ~1l;!f11f!!" ~~~eJH(l1 OlI<ir'(l bltp m9F1~1 nego I"i i'lofmol. nOI oQ,~;sfi.OO!eCll~ I bel~ ~lIe~1<;ghoo"

E$Iie'ls~e .zg iT1le' .... eJ !milll ke iJ,6llDjCfI Ii: UJ'Z; elek !mlul<t.l I:llie~Jkl!Jlicu IU YD' c'i,n,j lie i~pLl\~i~"",pjJI). ,Zc.tlg ~o9a se p01!:llOyii.a ,~j'l~ni<l: -kQ(iQ]!lrebCll i kCld~ file ff'elb(;l siilimatl bljc:tiko,lioomu?' Zer Folli)i~repOrle'fa Yrilj(!'da iDVo ;p:f\C!lv~I,~,:

.A~o r ~ n'~ka radlfiitll Hi SCOIlICI vai:lllij1:l etci "90~lt;lilll. oncfCi je Ilreba 5!"!Im;oh blle~kcrllimm; ako ire \I,afi'1ij,j IJgfodClj, OlfldCil' treba sninlDliuz j'C1$VI~'l'lu l!ollJi pos,loji, n'1akQ!f i du2omek5pOZlicijom.

ratogrofljo 5Ei pri;m1,~!'ii:\!&@) .. 1I. $vil!' fiX1,dr-!J'i:ii~a 2i'''Gt~ t. ~iel'Cltno:di cQvillka. IPl'a!lilr:l pnmilliill dllsllmo '1'9 1I'I!iI ws:tl!! 0 SI'iUpfl: da 1:II!"mo' se iI njoj rn.ogli ~Clk~e :maICJz:l,li i d.CiI ~e mof,eRlo .. prid:r~av(i[ti 'lei'mickili i eS:leiskihzohtl!flVOI 5vak09.1 pOledlno~ p.ocErueler.

D,,~ pocirllli:ia koja fe;logmfij'lJl f\(j,i:lii!clllju PQleliti,io i~\I'.qrdlb{l i di~:I.Q· VDl1Ijlll [esue eI"!'lO-:bi;lIli!!1 feJl'o'ijr(~frila: i 'fOilografija ~ ig<iidlmQ, ,fJ Il!jflll'lCl: ~[II:I dQiCLUl a mo'fiE!i .se y,ihrOltil'ii i st!lreOI 'ff<llf'Ogmfij(ll", loiroliIlse moie' S1n,hMCl~i 1.1 ernc-bi i:~ioDl! , !.!I bQic:r:rma" IiIZ pps.u~aYQnill' v~lIIzii.e, '1.1 l'feter clilMi'n'lziii.

NGi!:'i ~!09,rQ'f:!kc snill'llkofl S'i'l'S!I(]J'I,l'(l'11ll u dvijie gl(llvl)le ,grupe·, l to,: i IJmlallnlr,6'tlos: o.~pEi'~!a ~ po I)g~II'IU 1,:I;.~cl'bfl'.

Tttica [e k:ll:Isifjlkaeij<l III,Blto iilrOi 'j rol,ogl'\(rfiiu dije4i ILl ove &iil'i 911'IJ;pe:

IIH i m i 'j e in 1 C'I1,!C, 'hlln iii i f k C, II'I,ct Ui t: III, a i 111m] e hiE k. a,

Ni III ,S>' ~(idielo; Iilii;!Qfii Qsl!lle~ ne mo~e u ~!i,V1i m sl\j'Eo~e"'ima roro,v(!'$'li 5!riklno, jer se ~eSiI(i rgzliWc: pod'ruqi:afu.,agl1cffiii'e 1<s:p!lepi.e6J', po'lll [e toelko' 'Iomo fC!lZgf'l:Ifi~citi. .led'l:\lln, po:rliret, ilia primjeil"~, n;]oo;e ilmaH p-rrmi:'II!!IIIIl1, 'Il U~ Ilc;p<lsjBdavoti i umie~l1ilkiii hr:Jli,IIlI~t!. Tallo je i s

o;l;l'Cllim PQd..rucjima. _

Ii'O'RililrllEiTr ie, naii:IIQC:Qjnne PQdru~ie fot.Qgro'fjlj'!:I ,od t'ljezina pronall:.!l~I«iI., (oviekz.o.li imDi~i .:;rojllJ ~Hkl:l bxo. dO~iJ'ml!l1f II! uspom..elllll I1Id ~~"ie!lle' ~ie ie, pro,Slo i pmmjefloe I(oi;e [e one dOlli~lc. IFQ~o"(iiil'l~~lllru iie ~a~ koder prl,llil lema :S<l'limCIJllie porlret.1ll $'Ii'oiiil n~liiltZilh. II kos!r!iie I!Ijogo'" ie jI11en~$ U I'rvome!'edu us:rnjer,Ij1'i'i Ii'ku Ii!O'lft(!kg,

'. ZOi~vo,1 u s.li,kiiJ pri ;;lIIimonju, ,covjeka PiOZ:{j b~i~i~ dieilt! O'$obo s. ,Clkoli ['10m, ci i·el'c 4nQI!:ro u ,~itcryp,m formtlltus:l:ik.e.. :zatilm lmimko d:O, ~OII~enaJ d~ poi,asCl, d~op~IlQ $li1imk;g i ~Clmo glmr<t!. 1).Q!<!'(j" Qdl IHlIwe' ~i(ok()Q d'o PQiSYO "'~~10g zalrivclila.

S'U.d'bI~1 da te n (i w,v'l'eku, mZillmij,!:: se, nai\IQ~ni;il;) glloY(I, mi jill ~:n'~. !iJllilmc l~ l1epo_s!l",edl1e: blizilll(j, n,~,~I'oi(!Oi da ;e u 'i11l11'1'ljkll ;!:(IIb~ljl'fl:o itQ vefu,

141

I. I'orlr,el prikCJ%.,ui,fl j:Z:91~l!!d cQvjeka ko'j.cm", $fl'!¢ Ilg :s~ id prilkQ~¢Ili glow, !nsc i rame,na, U tl1lkV(lli cl'OP'fSIIHJj UI,imd gl,13v,y vidimo rn,a I!'lici bli:lte i w;,;ieloo prepQUlQjc'n1 O! no pry! poglled.

ID'va S'U' osnevne l.I~i8'tCi ~Q:il~ mor.a iSlpUJ'iljarVQtl p.or.tii'4!i'lno ·slikol' 5I,ii~nod i klafilider. I()[,relov:alnje' ~!HI.:!!! lleQe' bit! po,lpl.!i:lo 1II11m .!.ovjc1ka p~jkO'Z:f:III'IO :!iOimQI1;d',;o j<'!:i!ko 01'1 Pll9h'l>d'a. Iz. 'slike ielim:o o'5jetit,i Ii '10 kc kve j€: o,n i'Ift~Oi"';'

11 !S~it'l!l()jSt mQ.~ b,il;' ~ prOlslQel'iti\, $'I'tIIgdg~nh:l.. ~fjpval'Ja, ::i!f(lO!llnCi l ~d. DQ Ii ,ce. 50vjek '1;11 :s.1td bllili' ~!:Ibi ~H~o Ii JCl¥hi" , Qh~!hnicii :sni n1cmja.o obie'k~i~l.I, IlIcliCl'lj{lI'lOsIJi. rg$'I'~ef.f. Izmz,ojlll lleo, dirfunJIJ p!!"edi kamemm, k,cndrgt~,till slike, ffi11J1~U illc!l •

.. KClrcJlf;:;Jer t:.ovj'i:lk-oo,sje1Iif fe se IZ debre 1l'1;j,!1irehle 'FotogrCllfije. No, njoj ~t:e se, lila, prTFnter. vidjati je Ii o$lObu po !ltl;l)l'g,vii v,:dro illi oz~Hi· n,o. 'i9;iii!rgi<Olti lIT pl;!~i\lJm. o"vjeiCal pre~poznQii:l'mo, po hCI!I~ 1iI(I kOlem se izmio'ji rniii!!!niliilJ~VgkQ,9g ,ca.so. Duz!lo:!ft [e !llli.imat,alja da 1'0 do:bili) ILIaCi i Sllilimi oi!lCmj i:zrozoi' ,kOiri nekoi Qsobli po lilie.zinoITll kOTaklllflifU ~ri$IQlle. jel" '5illU1g~ yo,Jill, odl!!l~n,O's'I' i iiie!-le;dFuge o$obrll1c ~e5i1'O for[~pr('Jjli 'fiii!Re ilia lieu. S~QoglfJ Ill. ,mhmku ne~~mQ ~hv(JHI'i bile kliJka"" ifZlro'2,Qi.v,til~ 6e'lrnO' p~()lI1a6i p'rQs.te:~Qn illi tipi~11 i~Y~'~9 cl'n.l1!ivni jl;rra~cT c(".!ovj:ekcr •

• Sludi~rEl n~\1~I!i"lredI"!1h iz,rgr;'Cllj(l, 'k,ao, jf,o i'h '~I;! I,ir", w/l;'ij~lb~v,rd,irn~ III 'C~iSjU' IJzbud,oniCl" lJI~hikl, IUI~l~' i ,~Ih:~!'io, $(lii1!~ $I! po ~~'b,1 mot!'",!. lJ IQt.-vim ~1~IC:CII'fl,1J l'Iij,e Vtl2:nClllf,(!llolSt. l'Ii!igo I<u"mj lUI. :lic:tI koii~e j,spoljl;l'!io .~iij'Jikom'i !Jte5:l(!jrrn1l~. prj ~,o,m I:ICIIT oovie:k sl~~~_~(JI.IM kcr~ mocl:a! Ito~i .1!1Q]1'i'i :o:.,~ ~llrl~IY' dc,I'~ O~'Il!i_ ~ZfC!l~ . ~to _gti!. uSiII,CI Z!elll~o prlk<azoli. Is-til Ie :dlu~QI I ~'Qd akl ~1i'I'lilio'k.IOi. gdje JIIam Q~olbg S!l'UIZI samo JiIoClO model koii IHlIm ZI[I s.nimlcll delis Ilj!!pali,l D!b!i~iOiie:IQ"

Covje,l(lII r'OtQloCII~clieiliu I) I]~Qii: SB u, lle.'Oibii::f1,?m cilWlbiie f1li~. p cd ] I]liIi.~ 5vue Uom f'e:fl'ektoifc::l' i s- p_ilmalo ~14drillm O$]~&.re[fJJJ de ee sadic_ ~brll'l ~o'llieko\lie;i::e!ii'Z. 20009 lQ~cs:mo'lra cl'tI <!la, priH:l ko ji"I'I,e;rom mora drz,~H lIIekako rU:lr.'CIi~tQ, :Pq PQi!i'!'1i! ,j' :g:il.llini, obrcJllo, lo~,c. To mu ,'Slf!< I'1Qljlbol~e; ,..j'di r;lO sllB'Qll1iJUlii tli'I mi:!lMim(lI!ll!tl1 liell. 01111 !icli:3a III i jie i!leb:i ~li&Jn I~i' IfIIItI' ~e lila I'rw I1]c;Ils'kg :s iZ~o2!ai6it1, k(lkov !lin u Otbl~nillll IJ!ri~if(ll;!lma In:em~.

,Aka gal rmimirn1:) 'tokvog. islielliosl t't:! lII:C1irtl-IDuU:li, C iii! IIjegQV kaf'tlIlder ~ecec 11t11 slidi bHi ,..;j'emo, -prilk('l!Z)c'Mi, Z.(ld'i:lI~ok [e, S-"~91Q. :sniln1ateO:ja do iflO zgoc!o'n, !iiO!5i'!'il5;fI;;liIi! 'hJ' maiSlr:us'in:ll1i1l I pOle_!> tQvr,ekoyCl Ili,cCl', do IOri. kfadlliml rnzgoiVtl"l"om Qdvrorl! l'IieqQ¥~ misll, o~ ~!Iim!;i!1!i!J. 'll'e!ko' lice pamela p'OIPfima normo'I,ClI'I iZlgl,!cd\. misiCi 1'1(11 I'iw OPIJS'I~ i :sQda ios .sQIDoil'ebri ,cekoti 11'Ic! f:ll'avii~rClliai. l!ioii 'cerno priti,l(,otT1l Mokidlc{ ~hvc;IIi1lii u siiim'~'I!J. SIQr,CI ie J:.IZlrecrCc;J; !JUOb.OF porfre! ne (l,...,i:si somo e i50,vi~h p;r~d kCime,rom II'1,ego' i '01 ca .... je;ku ~,oii $I'Oji iztl i«Ilme'rco.. _, Tai::~Jc snimgflj(! 'fe OIllQ !iJ'ljesto lila kojerrlL.I se kClm!!1"(I JI@lg~T u ,~a,sJt,j $Jii.f'l"I,a,fI,i~., D~zglllcem • .:i1P!J$I'QII1i:em HI POoliTliC:{lI](~CiIlill I.iJO'ITIUlf>!!' II $JFOI'[iili.l, !!Ii I(;q'ficllmlr~rCin'l!! pa::l:nju. p(rOJilCl'~l 'tamo llIiiJJipovcil ~r:liiu ItI~ku pog'I'!!Id:.a ~; kOla' tel 'l'or~rollil"cff"l[j oSQha rn'g1~lbo~i'e, ~l:Qiedlati.

l48

- Drzanje' o$obe kplu ,snimamo mQM bil'! prjj'i(idno~ POzlr!:m~e i nemieineIilO5i~ ii:lo,¥{ls:1 l:e do ne:5liclllc:!Oli i dlilll9l'atdil"o n~c ko,rtlJ;tern. ZCI bu,6e'llIe ,gIQ"'e Ut:llCl'ZOc!. iQIk.o Iiiqgrll,lh:1 WC'lmena" SCllibolil1l ~o:c;lb,o,f:!i!na ~rol)Fd'Q" j:l~S'1 ri(J ~,11i.I uli li:cu i ,~lli~('j pOlimni~ mogu w'l\l<e;ka u~i'nitu !imire.~I1I'i nih, Mora mQ pl'":1 ·t,om m~:sIUi i ngS<ei!l'!!l kaa sniQ)lilg~~!itl [er Ie ,~V'(]~(j slik!DI ~egitiiTllllld[c :!:rnQiiljg 'f 'UkU59 01110910 Iboii il.i j'E! ~r'limk!,

,_ eMil: 91(;1 v e ja u :svc::rIc{):Q eovjll'i{l[jj ne~to di'lI:keiii. iP:reml!:l ol:nisima gltllYe Ii.!mrerit cerno, wcu;vje1u Il~' lim od.:a"rtlv~i ~I;!~boliu 'ti!lciku pegJedo', Pl"i 1'Q;It]. 6emo i~ble9QV!l1T sifrllc l1e!kJ.cdoosfi, K~Il. ~elo. obIi'Ve, ot~. lfiepavk,e, noS' •. Uliili&" brl;lltfia, ,Sln1Jlic:e lioa, podbrQdck .. ",ho i vrill'l l1I,e~l(J Zlajealil1'ckfl i!(lIlIe :i~lodlillJ cj,elil\ul.

~N'eskrgdllo:!:li lma rill ~vakom l,i'!:iI.~lo. j'lo j"iirimje;p", lfIe~e bi~i nisko Jlli ... i$o~o', lOci Ilfii~rlnClke vlisine lll rc::r,.~mr:l~JnI1I16' '9d''$ilecl~11;!1 liIos;a, n~-5 krotak iii dui;l>, Q,lzC;k iii firQ!.::, .I(l' 'UIZ. lo II ve~ir1li m:ll'krhvli~1i"I f,I,g :1,e:dlnu ,£IrQ !'lilli, 1j,11Ci! nisu jedli!Qko, viS(l,1(irJI jili le.d'n{lko' \I''elilba; jed,,!:! ~lulnCl lioo 01il~Mo ~I!!! debltl:1l ad: ',dIr!Jlglil liloa. Ako limo dobro pbgl'edt'li'f Ij\~e f.l!r~(!

snimQln&a i 11Q1 niem,loI If)rimiielitil llakve neskla,dlllo"sti, f!'Io!Z.em9' i'h sml~' rom Ig'la .... e, 5y,j~f,10nir i $lcefiOm, tro~k:om .sl!lim(lliio iH Ibilo nQ kQii drUl9ii, nai:i~nlt!ko ·fQnninirli dOl ,so no s-licJ neoo pirimiieli'li.

- :Smier glC!i'!l'e :mQ~e.' !.i~'iid bh~;' $,p-rl~edg (~,~ 5"~c.e)., kod SIJ ,obi'~ slrane- Ilioo U slit! 'ii!idll!!ilk~) poluf.lllofr! ~ lii~""!!: m deSlleitrano, ,prl ~emLl oclCilhc ... sme ,o.nlli ~tnm,y liookoja ie :i~ ~"Imaliliopogodlliiitl i uiedno, pCilz;,modClI '(fh Iloilll nil! 9lCl"'~l5i .~ rl;!!bQifti :licOi, i lI1aPQ~'~I~ pr::ofill. t'OI'io:,'O,d'et s Jiijeve I'~i d:Q5Ii1Ci .str.tlI1iC~ tI ~nim~1 .fenro g)r;i 5C1lmflQ lo:runlu kgdj ~lfn Clt~'QfIIlIiQ d~' ~ ob.'I'iii b:Hid:lad_'_I'IIL

~ SrniE!1I' P09'1'E!~g. 'PIt'OIiI'l(iIUirrl;Q, Ii Il'Ieki PQrirel, 1l00Slloe, se po'gled nt:!Iprrle: 2!ClI!Is;lowi~i rUlI o1':imCi. On,e pre,e~ltlvligj!:l ~Q_l'kiJ ililte~e~CiI 1:1 sUei. ,RQMnli PQ.g'I:a:dl II obje.kliv ~tvarau $lic.i prj$liIii \,I "..'~ ,:zml!!li'ly g'~daoco .dike iS1nfrmijene ,o,sobe. lIakav pC)g[l~di *oti IJI o'Ci;: 5ni Clc""'ie~a u slic~ OdV!dI~!1Jiro. ~gledl u dClll'jinu iI1l02!~ 2!1't!lciti odhlCnoslt 5l!>'ul5Jelll po,g[.!l1ol t'ual.l i hlh?st. Cli uzdignut pogleid t,einiu z,a v icsinoii'l i netlrtll nedokIiCliV'im. U ,east! :snumanja oci Jlekq bllldu otv-on:!nO'. l:::niml~Ju' ,eirnel po~iledi ~pv$leil'li prem!ii dQIi~. lI,ad! f.il!lUmo pril«l~(lli Z(llFllis~1enClI

~Q'Y'iek(l, .

~ [itVke III 51id pte:d~t'ill ... l]Qii!l po.seblll1l ~rob~l~ii'I. 'Nnij<Qi iedj'los:ttlrvnO d)oibr-o' l 1'!;l9li~riO $lnje:5llrrii n,lke U ldiku' do b~ dlr,rlilov.r:ql'r;a ,g~tlIC~OZ:1I10, prirodi!1lO' ! !'I~'I'I(iiffli~~I\(it~o. l:t::tJ' ie sh.r~(jl~ s W10@~Jl:iHJ kadl ,e,~\I'iekfl ~ni· ~an'lQ U djeT('l'i:f11. U modnflm: ~liifQVnm~ "'Icimo diJbro (cli loki) .$llIj~iteille Nfc:e i rlog:e, PC] fl.1lI11'1i lokvE!' sli-ke Plog!.i lPo$llJii~i 1100' pr1ill'r1ie.r ~<l yjeiJbu.

~ OClie&' III, 15c,,{jelbiJ ~oi:eS,[l sjJ~imtmllllo VtlZliI'£l1 l'e ~"bo~ ,Od_I'Ia!!iCl h:m a,\{Q premCII lieu l p.olZli:lidifli:Svijiel'la odje61l! i tQmng pOZ;gdjqQ - iii ·obnJlno-

~1'11~ p.-e'lll!k kQllllnf.s~, Q siyi 1'01'1 odjctfl i siyi ~on I"Ci:tOlclliirle' ~'5Ie SICipiti. Dc bi ll~e izb~eglClI monotonO$,I, pOlt,ijbDlt;l je ifII10la rCliz1iko! u tom,. Odl[:ectII [e l;(IIstovl"i clio kOirokJ'eli'a falYie~o~lPo njQj IS.:!' pro.suduje, dd'Qllosf ,co!li:~,lw iJ~cllfi:Q$t'. ied'nIQ.s'tCliVno.sti, sQaiidlilQiSl'~ J1GpadJ:llnU, IliqtUi, 'i,la.

- Pi)zQdi!lo I'm slic,l kq-d PQrlt,i,da i':I;e'~i(;i bug!!! rm!m!:l II tOJ1lU, neulnliml, C!li lJ'I,I'ijak bClrem .It'G: iedi111 len !><;+CIiU'ij()i iii: lan1!i~~ra od li~ in o4ie~e. PO~C!idiI1HlJ mO~Eli lli!IlC!!ii i nefl-.o zIHICle:nje:. S.niml:llrr1O I~,. flO 'piiirmif,~r, ~nkiln::l isplJ'od dikem ,potlf\el n;gdnHclcii j;j;prred ,SfFOi~ ,taK'!"{I. t~ p~dhnre. ozn:CJCl'll'tili 9mbiien'~ I)! ikoj;e'ilIfI lG~ ~O' v Te.k lilollc:i!:)Ti I.!1jedrm nom ~'ltkr~v.lJ

niegQ'IIo zGfIIlmonj'e. .

- Slo'ij,ello ;;:~ porlmle,. bj'lo, d'an,[.e m um]etl'1o,firel!:iada ,mo~Y'!i'n"(1 Itll11ove' na lieu, Dcnjem sylal'lu me f1icd!em<?, miieniati s,'mjel".p'Q MJi1Q jil'remCii IIIjeroU'odredili lPoloicmj os-oba koiumimcrno. SJllimomo I'i uz I!ImietnOs .... jello, !'Ji'Iioiemo .:1' pomOCJJJ' rlQifll9ktor~ prgvitil n;U:JiIe I::ombi. f1iliciie. Qis"'\j-ellu, sjelllJlll'I'IJ, 100,da ... l'ia"ju Iros,vjote 'i ti;ll;oid :Slilml:!liiQ g·o'Voti sc II ..cpiS11 umje'tnog ~r,etICl"

- Kiclrrr'!l.ra 0'.lI porire'fiml1l,tJ;. Z(I $'~jm(Jllilie :podre'hJl l'IC1ipode:snlje 'S'U kcrn:ern ~ miielhiom flJ:l: d.!J,~u i:zylakll!. 11'101: ,kojhTJ:I:I ~~ lrn~ mlj,elliaiti obl'(J<k-Ii ... i nOI ~o'nimCl se s!i:kll moie prom(l~raJli Iii~ J1;1(IJI,n:om SIIO'k:[iII. K"olmeil'Q mom sl-ajol'[ 1m f...rSil1)n!I trOIlil)$C\!I, ohiektiv u ",~~il1l; oCil1!J

o~Clbe koju' !il1liimmlliliO. a olPl'ickril '0,$ m.o:r,o Ili~i rCl:vnm. SfYtlki lliClgib kamere s-ivQI1Q drugi p'er~p'er..~lvfli poQled. pCI mole. iii:g~e,~!' tQviek.!J

i i:zoblifili. . .

- O~i(!ldi" ,2:0 potflral'e' 1'16: nt1.orc ciflo,ll ~viieJlOl OI~h"Q n~glo fIItl!UO nle~Clnuie, do oi se iZbieglo regITs1riri1lllilie ,s1tnih pogr~IlClI(,CI no I,iw" keie lrtt!lce kc~n"fe mOJ1afno l~'Prqvliatl Je,I1J~Gm~ lP'orfrel-e !TI_.O~emo ~lli1TlCl'ti !llE!leobi!l~:ri\lom, ie:r d~fci :2:OJrisliCi !=lui'lila odgje me\:;ani'jJ cfl~~ bc·:z,Qo,pasnodi ocl' p8il1::ilpfJIkl'.iIl;l\I1.o:g l.z.o:blj'olllnja •

........ Me~Q;cr~!'iIC p~i:I obiekHv·o'ro SmI'JIIIH'b1're 'o!trl!l1l~ 'crl€:ia, einl'slijl(u

Iin!~oniiCilfI;J iU'9gdJ1;~QTli1 ":'01 tel T UMQZ,ClYJ;I pa.l!lroeSiO:le ilia 1,llCU.

Meikom III did Jnlidor~ n~!CI !).om(l i dhi!:ii" Zo $i1ijm~m ~e krQ~

mel(iYcrl!Clc poll'\eblilc:l ira km"rCls,~lIile .$'o1iltUo. lPQ\S'I\oi~ i IWl"ltIi!k,i b:rodellij obi[ekl[I"', 'koilf Ciftailu mekalflO i' koji su namijel1lcelln snimCl njl!

poi1'retCi. . .

..... Ko.mpozkij,o PQrlr:e;la n,ala!e aa slika ime aDbclr iZf1e.z., eliobro pQ~b;lVlieJ1Jo s"j~th ihilnni~kllJ1 Qbl'o,du j do' $I!! qsie& s'kJku;lJlost lttled'U' svim k..ompO!iel'llalno. Iluez ZtI sliklu'lreba c.dl:\lidlili ICI~Q d(J ob:ris: glaV6' i ~~i(!ill!] dielyit~ 1[1 ,P!9Ii1i $~jke, l'ogi!"flo 1 IIIgodn.o. bez pl'G> v i~~ PHllZl'IOll wo~I'Oro oko !S:iCl'lolC. T,r~c!ii'ltJ· ~;likti !\ire ~mHe bltrfl'FClIZ:I'IIl1' plonQ.

- Porrlre~i II .5lo!b~ U-l: dkUlie s,,,,,je1IQ iIIi u kQmbif!ed~i dcnjeg s umie,~. mum. :!J~il!~'~Clm d:rill~!Jie pri (CiVilO, ~er Sf!! ~o\liii!1I:: o!!ljet:.t:i .kocl k~~et:, [JO mil izmio[ lim De Qd:c.i~dn:ah i fII,1![ iz.edivanopilnjlan"l,iiB mi~i:t!I:i\ II1Ci Uoc:u., kao ,sta ie .s:ILrc:ai !J 'Foliogfoafd:om fllelliel.ilJ. :lIl'Iim.l!lmo Ii 6cvjekill 110 I'Odiicm nille~tll;l. on Qe SIi1: rt'o,k,'c,der o$ie~Q!'ll u ~\iom qlil'l'bi~enl!U'.

- Ciielu o15~bu iii manltu glrupu lIIojbol:i:e 'CCimo $nimi~i !,!oPQli'I,l' neD $\lJi~MOIIi $vjetllJ. ,Alto :s;vUello ,aoUcrzi k·c<m SUi ~rnlle. III s:n'imci. ce bill vile fivot,CL Ui s:i~ld ill ,11,01 I'LO$prj>eIilQIi! s,vieilu imgmo me'kicllfl'!} (Qsvj<el'u. ~oiiCl die~'uie mimo i Fl.ruzCl pr~gla.cln()<st

- Dviie o~obe;.b!j.o 5!Wfre, pfiiQJh~~lice jlli br4;leinl p(lr. te-Z$ j'e ·sr;'!i· miti ilk! Illlnjelno s,""i~llo, !lIego iednl.l owb,1.!I jilit $~ m<i;jgl!l njilT'!tI mora postnei i neki n1llBr.ri·dbJli QdnQS, o..'lQbe f'i,ako h!.l~I:L.n :'iI'o [blizB' jedna drllJ!g,oi; III isllOj I'CIviI'I,nDi, ,g1ave· IIIsliei flle&~ btldu ie.dl1lakpveli'ke i le,dllL1I'ko '~re', ,~:11 U'le;IiI1~r"[1iJ biti u ist,o[ YI~illl dLa U ~Ii~i ne di.eili.ljli .simefrii!:no, Pri' '1'O'fTI, !'I'IQft(lil'!'O IPQ~lH dOl $]e1'l1J i,edl1~ Q$Qb!.!J i1 ~ POIti¢! R'jQ! ,al'IIIQIII, a ,~m~~r pog,l11ldltt Q'bih OiSobQ' pelka ·i·de l,!I i~:tom prtlvCl!l. fel" $likQ T1iI,OZle lo~e IiiIge:lovati oko S""(I'ki] oselba gletlo lrItr dnlgu .$imm.IJ'

- Tri ,o,sobe :irnief5t<li~ se u trokutlll. Njrh [,C lakie Smi'e5fliti III sllimkUI nll!lgo dvije o.~Q~e. SV10lrf pogledQ neko bud", usmjerelfla u ijstom jilFcrVCIJ, izr'ottlrr IFIO lieu neka bllJdu IIJskladenid'(l n'e vidimo u slici jedlillJ 050CJ.i1 QO!:biljllll.l, ~dr!l!lgll :lOCI smij'flikom, a 1'l'l!tlJi 's 'lu9Dljivim lara~Qiei'i'i Inti! lieu. Nojstl!!Fiiei c:~'Obi IJvije,k je .. mjesto U' $hlCiil'lii.

~ GruplIe, oSllimke DC! izJef.u, U $koH, u rli:i::i!~lf11'i !i",,~i;.Q!lin:'l r d'tugim zgodomal ~r:idrZCIi~l'" nCl)m u sjecQllliw IlImag<l o,s>ol~i!' .k,ol~ h~$mo' rillO'<C!i ~Q!:bonjviIL Gl'1iJpe, f;e l!J~i~'O'li>e .$!1,imiU napoli!:! IIza'.!:lrlr!l s;vj,ll1llo'f rn u I'I!':QSh1J'jiQ~QI ~h je nl;!jl.pr'tM~b1·ijie. -5'rlim~dj bl:i~skJ,,~ioom@. ~d .S!'Ir!!lil;Qlmo

152

tgl'lIP1J., mmt'lmoF-lQzi~i dll ·je.anC!! glor .... ,Cj I'll! Sit::!·krlr ..... ~ ,r:ill'ilglJI, dio ~a,l'Q:1«t !:Jude: '~glll!Q>s;tClIIIlIO~ 'Iii;! :lltQriie i "'~~l'Iiill' osebe f>J.Tillle:.liQTIQ' !l s.rl!ldin'lJ, 1.1 ,cenfaur pginiec, premo ko'iflm nelm b'udu' ~5m~e;re!ili p.og!c,oi o50bl:il 'Ii lijevc i de!!iI'Ul' :olrgIPii •.

Sl1imant1o Ii no dgni~.!1! 5ivjel1'lJI mOlllju gr.ulptJ'. Ijude tel1'10, $litii~l,m II jedCiI'!l r'e¢ll 0 za veltl g.r"p", IProtlflci cern.o, .kQkve :!)t,epeniC!1!I iii '$lI'llliIililu,gdje· b:ifl'lO ih por!SdoH UI d'\!':cJi iii vise redo'f4l, Moromo i'ZbjeUCI,,,,,atf do. ClclrQl~li 'Ii:udii UI prvo~f!lJ redu ~!,j~e;, jef '1'0 pri:shlje saRJo died. ZlI ~n T!I1i\'CI1,i'~ .gI'IJ!P~ bit ce rosp,:i't§;e,i'iCi! ~l,tIino I!lrikladniie· ne'9C i>lru'll'lIo ~JjmC0J10, od ~(J!~e!tll 1'H1i lidli'l'iOi 11ud'1 .m!O!Ze· mJ~iQtij pr~iQki ~<H'l~ *~Iut.

D\UIECA SIJI Of omg z<t!!hV'lli'lall mctiv :w $nil1l'lall~e. NI:! dikCllma rmlih!lji m()gll prl:dili m:tyiIQ!.:: $voje djecCl i ~al!\l"YQli uspomena no nji_hovo d[,ol'injslvo. Diecli porlJ\l?t 'reb!;! sl1intcti i~bliz(!. _~, udcal;j,(j\f1o$lj Qd: 1 merar, ,dla 81'0 .... (1 1l()J 5'I'iei blllde slo vee", r do ;!:OlhvOII'imc,' ,kiClrakhnisti~:Cnl izrCl'ia~ dil!tEihli. Ngj,lfep;ie djililj,e snimke bit ~ One kQje $ifii. mvmo i :il;1:]11'w(]llim-c LI pl'olll 6:1'5 napoljul, flO 5'I:IIIOOfN'm~.vieU!)" u i,gri, pmJ!u, IUi'Qi, ria livcdi Hi j'91"Il!iI§tu, ked ~ rI!J!k!l~ U e·II~Ii'.n!ntu .igr1e'.

Za !l1li~mal1]'e di<e:ce PTClkliC:l'I!!J ,S!) L::omere malog r'Qi'TIi~t.Q it!iiF I'IClIFifmskQl Vip,!:! motemo ~n~mrll ~iz ,Slf1imOlko r ka5,niie b'l'rcil'inojlilsPlelife. Mc:d,e diijele'. IkoJ<Il io~ n;~ .. Ill!;! :j;kl ie k(;llmrl:ro ~ ~Qo:iml1l.je, ckti sa prirocl'l1o, fto lI1~ie ~llue(]li .~ odl'Clslom o'So~Qm, Nliibolje. [e kCldl ie f;f'IimoleJj u;z dijc"h!l sam, 'j<ef (;im Ill} !! bl~zil'! i nallazi v ife !O:!:Qb-o, od n] iilOvOi se

dozl'1(1i'1jo i llomje.sTcmia dijele zblJ.!Ii. .

Dj.cejl! s,l"Iimlke moroil)l lJil·j U [ilJ'YQme redu blf:;;:i zalwClti iz "jlhcv(1 z'ivoto~. do u slikClmCl 'IIidimo mirn"il!:u njihova Ilica, rod kC1i; '\Iole i ignl kOjCl ill v-rt~'Qli. J05. viiie nego QidrQ$limC! died pri!;lloje prirodllOSl, (j nc prisloje n(lmj,~UBI'i(lst

II?RJ~GODNE SNI'MiKE. Za ,mim.mie rC2111ilil i'I1o~i".u I!Ip.oKIIIll'il1 r.:c.~e moI'\[:Jfl'l,()1 br:zo sn!mm P'O'.st""Oji F,l9$~b[1~ "lehnikQ br:;:og i;:'Il&! .... C]lu. U OPlSiJ rehn,ik!!! ~nimallliiIJ prikc,U.tdM, il:! ~akQ Zel' f·eik .... Q btzQ 5nlimc~l'Ii~ If.flb<!

154

.~

I'ANI SNIMCI predslQvljaju l;Dse!bI1l.J' tJirUpll ill Ifo.I,Q.grlllfiii. fo. ie 51111i: mcnje mznih obilCC!i:c 'kojl SIJ tipicl1i 2l] neko !!!le.5:to. 9rod I~! 'k.rol. U .jj,vQile;om 9flQdu iii PQkrClj:ini obilc.uii su dlrIl9t1~III; I Oin~ prom.lle~"mo mjllslo s.voje'!:i !S11tI1:nog IHl:f\C'Iistcl i edernu U jiu!!,k.o druijo,,_ opazlt eemo drlllcfi'~e ohj~oil[l i rU;Jvike. r"'l"iMi c:estQ sllIimoi'lJl prlaore kQji se ngmQ

Cine obfcflIimlll, ali su :2'0 n1iih 1I'I0vi" nsoblcni i :!:ilnirnlii\lli. :R!(lgli5~lro. diof1l lobi!, ,obi&!jll i 1li00i':iilQ ~i""Q'IQ slvoramQ C1okmnellte, ier se obitCl'ji i novike' mij,Mjoju .millcino :$. V!'emen,Oil'lr 1;1 mi eemo' ih50CIJVcui no ~li,kiClmQ.

MOTU/I U G,RADU I"Fc!1fiD su r;:liiilic~ i:tiI snima:fr;lli'lJ. 01'1 ee OJ gr(;u:J,u u~;ijle~ prcilmti OiilQ no ga O::r.:il'lim~: n,ove' i ~Iml!t '9~l;u;ie""il!!e. $!J'0Il1E1' fli~~', promo;:'l, li'LfCk~ l' be'zbr-oj ;WII1 i l!I'I~iivJh dot[;I:j~, kClji mogi] D~tr efeklne Shllii~r._ ~ !J gradu .Ii tol:u 9 odisl'ljil1 ,dC)b~., pa i IJ ~O'KU dMO, m'gIi v. ] l'Ioprnl!rd'nio miiel'l~aiu ~'\I'oi i~9Ied. R'e'fleicsi Jiig mekrcm asf~l~u. e>bfPS,i'i $il1J~llj. naCn~ !1l1Irrri«l" z~liim $Ir!ije:g. m(j9i~Ci i r!J~nle druge 'o'tm05,ferske pmmili'ne: doili nmlivimCl uvij'E!k nov i'zg!e'tiL

,POKRAlJIIIN:1E !iUI1lClj.oo,~;tO ler'llitll sllimanja I10preclnrll tFcto·arn{j~ern koji zele ~f(JliIlO ZCldl!'zoti iIJ ;Iici p:rirQdne liepo~e. Pirirod~1 obiluj'e IiIl0'ti. 'lima ko,ji po s .... Om k!:lFakll!irlJi mQgru bifi: ml'li'~i1'li~iir. dekoJlltivil'lt hr;rfoiski, lirs ki itd_ '

lP'oknJlin~ [r.;rrgj@lki. pei:t:~!i il;i e~~teri!l:ril pf!ldMovljaju [edne od ~,~ .• 2ih poidrucll;I '~ltf .. g!r,t'JFiie. L<tl! kl'~,v-e ~e melive polirr;lbr'iCllp>o<se:bfli:l dis.

PO'Z.I,CII('I(, posebraCiI klil~u!,i;iI g~ed'lIInl(1, do!D,:ro :;:;~PI::lf,IliI'l.lill i mllilo ,ml'ce de cO""iek bude ~, ~(]rlfle:roiii'l u prUi\,ilo wiil[) n1D 1'101 prct"Oim FIl ie~lu. Soimke: pO'i<Jraji!1C' kgr(!kt'eni~ijl"oili.l Ifi element,g, ~emlj,[J s brdhmClI, peIjimo i iurnam~rzn;d< s ne'bom. obloomai o.s,t.[Jlrnm pOi!;lI\ODri1,U, L ... ollo, 'to jes;1 mOire, le.lle~a, rijr;;ke. vodopadi, konic'rli, a u '10 se 1I1(~Clpl!'J1L1 ~fCllri grodovi ii d. Na50zemlio, ,o,biILJIje f,l.r6mdnim Ijepo1tmllCl kakvi:h irna rij1el,ko !cOlc:l ;;:eml[Q i one ,pru:klj'ul ni£l'!,s'C'rpI'ID vre!o mClliv'tI,

la snrm()nje pekmjrilul dobra je $1/,(:11«:1 k'I;HllerClI ,srsdl'ljGg fermala. Neb"" " obit:! ke ~f!jmtrl ~rno kfQ<: fiJti filtcllr, Ci :lla pesebne efe!kte i snim(:)l!1lje dcrliine dobl'Q C,el WlOi'l'l il)o:duzil'i narcmoosii 'fiI1:gr ..

- 1i.{I$'\I'jeter i e naibolia l<:C1d 5vj,etlc;. d:o~,tlti !1'1;I rnotiv $01 !i't~(Ui;C i 'Gil'l'l di~a!illol'lc::!line;siel'le. Snirnke' p.r.otLV s,viel~1l dio't ee ,noi;holl.ii doiam piG· ~1'!bil(i$I-T. Pod!I'Ievrio $vieH:o SI Ikrolkim l,i:l!lnmnCl' i ~vietl@ koje dolmi s Ilado l'Iiii,~ l1og:o-dlflo [er III ,~_n,hmCli neoomo lmClti p-otneibofllJ brilicmcill. Kcrd lIIema sun~Clno~ ~,;"j'eHeJ. rHor~lp;no bi('(;ll~~ .fTlof;"'~ ~Qji' $1\1 ~;grrni po 51il'loi m(]rhJltni i kQnlifC!~toi.

- Vriie:me ~ rCllZ~im al'1il'i0<5'fe,r$kim pajti'i,loma. keo !;I~ ~u obl,acil, I:c- 9CIn,Q moglioo k'olo $1'101,(1 zrCi~rlU peFSIpeklivu" xahm i'II1lfgli;, r05;g, i,lfije, refloksi p'O~ljiB' kik iid. IUI'lOS,e' u s'lik'e po,kro1lling pcs~ban !.!Igodoj, lbo 9 IICtga ~~liIi1iflan i e pokrajl m:l nliie lIeztmO za odlrEi<!'iIlIJ'! 0 godi:!;nije dobcr i.elf se :l'r!!m{!tJ mQl;'~ l;·ilQvl,1 90diny"

- G;i)disnjo doba I:JnO:ie uviie,k nc",~' prQm~erae IJ prtrodu. Zimi irnnmp grafi.cke cmc-hliele mO'liv'e'. I.i' pfO~i,(i<6!!' ije drve&! '" C .... i:irl,u,. ~i,!lI(I' s cvijeeemi :z~lvom Ipriilo:Zl.ljl:! p"in-'o.clliJ u nj'rJztrlOIll'll ~p!!llilom pogonlJl«. Q i~~{jll sO ;~ v oiom !lirnlbolikom, PnlZ(l p'o:se'bne' romcillti,f~n,el motive Zi{l 'snimanje ..

157

- Kompozil;ija snimalw PQkmj,nn!CI oslcmjOl se uwevllom 'ria 1105 IIkus, 5,rnl'SQO zc sl!clgdnQ:;I. slilcOvilost i, !.!91C1dnosl' ZCI oko. K(ld $9 lii(ldaMOI pred liDalivcm,. u prvcrn redo momIDO pronCiti' prG'vul l,gi;~1!J snim~· !ilia i lIIt1iIPO'l'O'llniji ~mle~l(lli rnetlve u formal iiUj,gOtiva. T'1;)<I:l11 Iprilii~tm'iI c:er110Sf1 odllli!:iI1 d'a Ii eemo mol'tv :!:clhvoll'11 19'0 fli'ini iii visini. U sl'lIimku remo zanve!llili serno o'no< s.to je ~Oo motiv w:r2no, i kCl1akte·· risl'i cno. DijeJofY'61 mel ~II'Cl podiiG.IIr!, ~:o'mo I,j plpIIQ,\ui!; Qpr~ld~', ~ri;ldina i f)O~Cidjl'i(ij- Tamr!e iiOriQ''!I'~, koii 9iel·L1iu kao ~,e~ina. smiestil 6emo IJ ,JlOl'l~!lm. t;I wi;ell i~EI, koir dl~~!iJil!l l!:Iganije,. IJ !)@!in.~i diel slilke. S m,lecr, "'Qji iJ slid lioe cEde, pl.!tOlvi. ograde: i sH,crrm, FlJekCli vodi PQgled IJ dcliil'iu do U slid p0<5tigilllemo doicl'l'l Idlubine i dLl~irfie. Obiekti IJ slid ne'kg b'Utihl IlJ'rwvllJQ'lei~iN'li i nr:spojedell'1~ priblitllo IJ ~t"llhGiI1QmC!l. Hari:ZO.l'lt nekc lie dijeli s'lfku IHI .oval iacii1cka di[.clo I,er '10 stvero simc., ~rilil!l.

Ig crni).ibtiljt!I'[j1 foiogfOfiijul · v. g2;!IIe $U' kQldure i Obri.!ii. Jedn.oslC!Jvnoslt sc i ovdie - o$obifo cij,e!l'l!t ~ed'g., p'lJleljclk, iedno :lltC!,b!c'. [eden oblCllt.:. i 1I1i:S!'O yUle, lHo ifl v ~Ii(;i m~rrje, obijelmla one Ice bo1ie djelo'lalt Do'II,olljl!!o ie p bollje do' iz prirode!llzmem'o, ,sarno 01'15 ~IIQ· ~1'f1I,atraln!lO Iri0. ['lim i :l;oFlim~ii ... lm Ji:(Izgiedlllicamo j'c dli do bud~ I ['III'I!'iIiJlICllr!Ai. :S~I'v(lrli,i lll.rikCl,Z: be'?' I,Imje~ni!.'!ke fC1l'lI(]zije. fo!O-[n,ntJl~.r m~i;:~ ~lI1il[1g~iirm'!Jled-

llIice. JeUinni,(l lUll 'j.(I do ih kupi go'l,ovi!!. -

PANOiRAME su Uroki m::zgtedil prik(lzorn,i, no LJ~k:o,j i dllga(:koj s,li.ci. io $!J IJ vetil111 P091~dil s visine 110 noll:. kmj. misslo iii grad. POlliO' liI:uns;ki F,On;ngll,l Itvl1eJ11'r;l'logroFiJiltD 12:0 ...... 0(1 je .... eou' 'odvaznos:! i u krcienjl.l i:l:re.zo no fologr(lfij"rna. Dosadtl.snje formate millgl~!'I:Jnica Ce.s'lo Ml:rnj'eniujv uske i dU9t1tke ~!ilc;e, na l<ojif!1.!ll se mQ,ic Iboljc F-Iriknzati sirina J pregledno,s~.

- Krdne palno.ami!! .sn.i'mcl1l'l.c. Immcrolil'l PQs,IQvljel'1orn 1\1(l IH:moiat: 5 p;lctnoro!lillllk'O-m gll).",cm". no kQioi sO o~i;uj,k~ u ~1'!JpMI~evima. Snil'l1i(e plFCl,Vr fI'llQ III dijelio .... i IiJlC, to iest nckc)!1 SltcJkie 'Sllifl;i:ke: k~lmer1l;l pomc'k n ~mo db Irube! rmjcs~·CI ~oie ie Qbiekl'i v ,iliClh.ViJ~io 1:11 p:riig~l'Iil!.l $11 i n:di:.U'_ f!Jri l'o'IT! je .... Ci!nO dg $$ ['I6,I:ili.!!imo flo po't1i~eMm, m,&e~llJl 'i cla I'IGm k(lme!iOl doji pOI[9i.H"!O IrorV['IO" III cemu teo nom pomCtci ¥cd!'ln!::! '!;'oga. A!I;o [e kClmer(!l La v!iierne $f1IhrrQnjQ bil'tl !fiogn'I!I~Ci. ~Iu'ktll lle~C!lmo moei spojq'i'i fQVI'I,Q. I(rnzl'lese pCirlorcrnrlie moglll iilOIibollii! snimoti 1.1% resPI"S.9I'lCl doni£: S'vir;:I'La. Moromo ilbje'gavo,li $llirn(!l'!l,e iproliv :5victia do Illi slika bile 'IOi'lalnC!, [edneke, Mo,z.e,nm ill .snil1l!ali i l'Iocu.

- Ravne PCII'liOl'ome pfikaZlIju LJ uske], dugClJC~Oi slid $II'S z,grCld'e; iii lokales,to se ~lC!Itt!ze U !fIe'kQj vliici i'li i'I(j 'Irg>u. ZgmdB se s,oi'!inl;JjUi III dijelovimc po dlvlje: ill 11ri zUliedillo r oi'icltJ Sa· "ii-e slika spoji lJI jed,no. I ~I'u ie ,¥,ClI~]\O a(J] ka!i7leFCl 5h;)ji n;IVI1IQ 1 CIa je ud!C"l]erm~1 od ilifjr.l;ildCl· u""ljelk iedn{lk~~. lI'okve ~flimke Oe~to 15'1.1 polr,ebllle gmdile~jima i urbQr1isl~ma.

158

SNIMA.NJIE 'G~~A8iEY,INA iii (Irl)it,ekhJ~t'!' ji! potkueje roIQgra'Fii·e k,o~e se bavi :svim 'v,(ll1jsklm ~liIirnaU"d'imlJ ·slil<.r:! koje prika~lIil.i S~'Clrll! iii nove z'srcdle~ dvorc;.e" 1Jli{j,z.~. ,$·tl,!~i~IQ. Itomjerve. IIlioe, Irgo'!;'~. ,spomenilke i!'cl. Talwe .sifliimke polmbnlll Slil SrodillelljimCl. primje11lluju /l{!j U ilklm!~i. I\llfiis~i~koi pr,o:plJrganoli i !ciao I"Oz£lfednice. !;I' :mimgju se j, IU ()'k\lliru IJImjelnicke IFoito(ll"Qf~je.

IPrj mirnanju gro.llevinC! IiVllcmllmo izabrollii ~ollololil'l'o' vrijfl'lfI1lfij i do-bTU fO!5;vjel'u dar bi SiB! i:d(lldQ O!lC! ~I'O, ie za 'grllJde'YJml tipr~no. e 10 rna!!! bili5'til gmdoje., o~Qbiij obl,ioi. r1Jo6'(;!rli~l. ~ies~o gdlie !lie m:r I a:z:i i sl,

- JlGgled no l!gr(ldu moite bil'i: tol\(l~(uII, I<:ad ill ""rdiimo ';;:~I\Q"'~i pO!I,Ij'olo kin, knd :;:9~OIdlo i:,o;pul'lj'l;lvtIJ J1aj\i'e~i die ~Iike, i,li, d:8'ltIlI'l i. !-lod u il1>imh illClhwHmo SlCln1.0 I!\e:ki m(u"kgnt(lffl clio grndevine. Prl'e,rna l:omlJ dielol,loliije :s'lli«!: 'n.o.:Z'fi hiti !:k:rtibto qli dill1olnnicno. rr:<ll'lh:ill'li I~oglelcl IlIg zgradu i nieO'.:il'lu fGsadu di$<lovo'l te :statilkt (J 1w5U llIogled UI 5,ira!fie, 'ko~i p:rikoci:luje dvije S'~n:lIlIe Z'911"cH:lIe'. doi ~. boll\,! 1P1'~!l'!edI105i1 i unije! Ci u sliku vise ii'l'O;$ti j pmmjene.

- Mle$lo snimCllni(]l aeke bude odobto.no toke da ZJgmd(JJ bude :mimlje'!'1c s nClikor!:llktleF;:s~h:nije strene. Ako j,e2:gi'cda visc'k.g i nl! meiemQ je snkniii i::;;: dQlljin~. potP~1 eemo s.(I 1'101 drl.lgi m keel ke!1 ~.gfi:rd!!. kcjg ioi il! M[!;l.!prot dt! br ie vidni Ik,ul' objeJJd: .... g :l:o'h'!"tltio ~tt!,¥U'. KQdl gradtG".ii'lCl~ koo< $!otre'kih obie~C1lti. R:lbJ<:.eJlCll.lol 6e!mo lfIoQI'Il!tEl lillijle ner C.e.ifUl;CIl 2Slr(:u:lo I'I~ $Iil::i h;9Iede]li ~~gllllJi'(] i $1"".[lr'()I'~i tki1 jam dOl Ce: !iii!! 5J1"u:Sitr.

'159

''Iio

~ SlJi'lQl;!r1-Q s'Ije11lo [o Za s;ntl!l)cm~e zgrgdo i'loibolie:, o$ob,ito k(lldCl delozi so ~'Ir{jne i :Si'vCFCII dugoclc;e sperle. od koiih 1lie istiie -SV(Jk(l1 i,200' ~ji'1Q no fmadi. Tc'~;o se pO<$ti2i1!i bo,lii clolam p!(I~i~kJe;. mihl:!;nCi rOJ$ .... lehl delje zgradCllQlo li~dIlOllitai'l, monol'o:n izgled.

- Kame-Fa v,et.e:!3 iii ~~dlf!le9 fQuna't,C1 bolil:! Ie Z'CI: i5ll1inlol'lilB ;zgrada neg,o, kornero fI1(1log iFormatc. Dobra ie, aka Sle ria kom!'l,riobj'B'k ;i\'\i mOQlUl mijeniali i ako se Ina lIioi lliIog'U' In.QgnbQ~i prlldnii i sir"Q~I1F dio redi 'iZIFI:I .. IHl .... allia jQl1ri,r;!!" Obiek1i", mor,Qj i::"j"t~1l s!l¥nelilo osliro. Ces'lo [e p;;;!'trElbll!o, zbog .sku(;sl1og pm:dol'c :iil'limtlli~irokokl!'III'lirn obj.ek!i,,"orn,

UI'IIWTltA!NJOSTii ilH iln.h~lI'~i~r,i [esu 5; .... e pros:-erruie: koi~ ~11i ]i'icJiazc pod krovom.kaa no Iprimier 'I\i'omlcke hale, liaZaU'l dvorQne'. b]blioteh. l'I1uz.eji. seleni ~ l1.J;lmie~ll;lliem, ~tllil'ln pred ..... orj(l, hednici, ~;lubii;ICJ u s'tarim i nevim ;;:;grcd,gn;o il·d. Svrilm tak'vfh sllirngll;)c iEt~1' do $lIII pri:. kgie !.Iin\!frainii i291I@d i r)Clsl~Qre,cLstil grodn'je i namjcl:tCJ'ii •

. ~ Svie'll0.Dtllni~ 'i ri:i~!'I"!cna $vjetlo diOi~' IgdllQlicno fCll5;prostr!:uljen.'!J fOSVi'l!lu,. pCi l!!i MlprHklia;cinijrlil 01 siflimamie ul'llItm,sni,.wti. NQf,m~j svckl joli kOl'llrost moremc i;i';bie9¢w.[;J~i. U ve1ikim 'pro'!itoriiamo mo2iemo poi,edinelgml1~ cliielov.£j pOllcbllO 105vjetljovi;rlii !!ll(lkimns'kolll 'blje-s.ktllli«ll!l1 dg p~l$'rigMm.o .no· bol1u pre.gle cl'n;o~,t.

~ I<amer[J1 m!:hr~1 ,S'ti!J,tCi ~~ 111:1 e- .... rn±on'l ~'FQI'IO~~iII i Ircr'o'1'!iO·, 'n,C] ... T~in I 'od aka 1.20 mGlf(I. Ce~lo nom ~e 2:'0 5,rlhm:llilj" I!Ilill.ll:r~~l1IiO$H 'Potre.ban .s.i,·,

~'okokutni abje.ljv· dill ,~QZ!e~o u ,~l1jmku .~a~,,:(!!ilii!o ... Be pro1s!t,orol. Oslrillgl LJ .siIj!~ motCl bifl $pl'lledc~ I u pomdmll IIe;d!l!~~rJ.

_ Ekspo.:iciju in !fIei~' .I;e~e 'iQ~~o ()dr~d'ili IU. lamllli~. p,,~s~:o~ijarm(!. I?c~toji, me:Qylim, nO ...... hp elekli'iOItOs s'I'letlollTlle:r'Cl, k011 mien I U 110· !l'1;i ~v~ do, ,k5~POli:di,e od 1 scI. frillikom s.nimolnj(;)J mo.r.l;!.mQ mnslHi !"Ie poje:dliifl05oti u sie"ne,mo" ~O~;fl se f,ok.od'l!Il!' moroil1l Qcrigti ilo ~nimc1.. !bog ~og'C1 IrebQ 'Iilk~po;d'iliu odrediti Ina sielJe,. Jedl'lom, i!Se b,i'~_i do... ol~!IIc! 1 :!JekUlrH:!¢I, 1(1 ~,~,to b~ ~12 momll! ,~k~pOY'1i'rClii .ce:se'i!l:lk sekuf'IIdli iii f:Ok m~nluIID. U cllv>oU:;J;!),noom ilu~il1l I:I1!Q!!:Ill'lnoz._Qfiv~iku $iSl~rflOS~ !.lI~ini i d1\1'l~!l! snimke,. j,e;di'i,i1 S kirCl'tom ~ drlllgiLJ s dU'iOI1il 'i!!ks~oiIJidlom. A~o' i;e kQllltms!l: iOlil::, "eg(lltiw mommo rtJlZ;viiiafi 'U' rCl2,vilClclJI zu izjecliiQ' &lvCinje· d!OI hi u njima hi·hi 1!i1o monia m.:;lnico: l:z:me<au ~viellQ i ·$Ie'no' ..

NO(;NIE SN,IMI~E ,SUI :z<:m!f!'llji'l'o, 'i;i~i zbog oskudo09 $'1i~llg t>srCin,iceno F'odf1ur;;ie foto.SlI'ofii,e. Za- $voku ~nimkl.l PQlr,~bnQ i~ .S'ViBtrO. OJ II noti ie s,",j'el:lo molb .. 'Ip,gk. j i:z ru1<t:' moi:·ema prgvifi mQmillmtiili:l .snlillllke oko Si'limolmo lUI iClk,o OI!;\liioll~i1:nlm mjesllmo. kao Ho :pmltoj,e II grllJdl!l. lJoot,allo rn; n~ $mijllmo, '"of: bOllflti diuiih el<:s:p-0.z,ki:iCl. (lko bi~gmlll mime

obie~ttll h :kamer!J II"Q~klvimQ n~ iI'Oi'loZGC. .

P.ri l'!o6nOUf;'l ~r'lLIfI'I~:miu_ l-l(l!I(l~;IrfIO se pred d~t.'I oe!.::slnlmiJl: pr."i' jB' :tvireflo, 'Q clrlili!'Jiu to rna. ~:I: nliih neste]e 'koi1!lfgsl~ [II 001' noOn,hi1 ~nlumcIl::C1: i je'S~ u ko:n,IJ1l:1stlll: ~ :ivieUu ko.j:e' $i:!l irsili~e; na I'arnflo~ o;kolin,i.

N!tljb(l~ie "'rii,~IiU,~ m ~i'1'ti'l'icmre MiOC1.1 ie\St ~ad p!:Ida Id~o ~II edmon po<slije ~l,~e, ~rilr ie l'Od~ zrek ,ci:!.1 ~ .sv]eUIO d\!'OIilC rE!,Wrehe t1a l1'Iokif",ont tru, [Ii 'ptd:; zimi ka,e! plJlci'n)e s'IIjl!.:i!i $Qi~~~. ci,ia Il,jelifil;l I.mosi iii :snlmki:! vise sviaU'i;I a :~lVCIiliti, a nq sjerae' nil osloi:1} PQ'tpUlflO ,prl;l:ll!]'~. K-m:1 r!! 11:0 i.~no. notne ~Ilijmk,e MmolU Ibriljo'i'IclJ ..

- Moliivi Z(i nOcno ~l1imrll1i,!:! moglli bHli ~ fo!:vlj!l!'I'ljene UIiOfl, Ilrgovi. :svije·lle,ee r,eklcm~, tvom"'ka pos:ll'\oi'eolljCl, Ijudi ,pl\~d izlozirnc .ild. BirCljlJlfi IIliI,es;fo :1flinm:'llniQ i~bie:goIl'Ci,1 &!,l'ifjp .$:vret1a Llz:rubove sllike i granj'a U opp;-elily. OLko in pomi~e vietor, i~r $i!! pri duzor. ~le:spo2;icili Ilea. U :!li1liri'ici ofhQ oe_rloti. Motivi ze nocno ~nim~lIlie mogu h.ili i ft:J;i!'Ii,QS;vjetra kc'o ~tc! su vtl'lro,mllij'i,$'I'ie~iQ logol'..$.I!E!' vah'E!'1 r'Ci$'Ii'iia,'.

lie ni pr'OzQrT, kOQ i rO':;i!!lrJ,j un'-l~r(!sni~ sj1,imd. -

- Komem morn. s:tai!l:lrlii na ~'r'on,o·~ou'~er ell lIlk:spo.ziciie· hiti ~ll,le. Pr,red ob,j,ekth'o' 'hm·ba $!a.",.;I-i :!lielf1 Vlo %(i :i:XiI:litill!.1' Q,cl ki~~ i ~,""ie'll(J .S!:! 5~Tr:.lFle. [):Z;·epiull S,vi~ldli;kCi pomoci CC 1'Iiliif'! dtl· ·'o'rd'ima. ,f'liClinjril$luti ZQS?[on, eikspcrz:i.r:ijlJi i 1,I~f.ili·enos:t. Ako [e ki~o .... il'o, komeru c~mQ losll·· lili kii~b'faII'lCim Hi ~mo 51limali iz: ;;::gklolllJ.

- Promej IJ Stod'\! odviig ~e !Jr.te ad 'lIksP02i(;ije. 2.ellill1lo Iii i<tbjeci dCi5iE! II"!csnimci co-Iaiu syijelle prllge ,oa (iiu:i'omobH~kih reFI{'.kIOfQ, slovil te'mo pred objekli'll' r'uku iii ~eiir. a k@cli 'IIoz110 prede, nIlI'~hll' virnos e·~;~pOi'iii'gl'!i:el1!. Aka pak icllirn.o, dDl5e III s;lOd vidi "o6ni' premet vo;rillc" ebpozic;ijl.! ne~elll'ia IJre~idCli'l'i, neg'l;) ~ell1o p1J.!ltii'.i ,d(l vOiZilo ocr'Qiu' svo] S''''L~llr !rog no filmu.

- Ef,:SFOLrdiu ~ocrliilfl sl1irn(Jlko uglClivnll:;I!'I'i cv;!Oi 0 1'Ir:Jc1i~ml i~k~$r,.IJ. N(lI pfimiei, .zofilm ed 'l'j'~DIN' moiemo pfnmii(!nil:i 0""01 oriiren'i~(lt._~ one p:rcviro; li-rojka z(]lsle:ni:l :llil'lafi. ujedml Hl~aJd1~e ,ed::~po,jlldil'!. Ak,o

1.6:2.

IIVOil'tNJ~ predll:ilOvljoju' z(J.t.lim~i·iv.o, ,PQdr~.e:ie f'()n'O~~f~1.l~· Pri snr!'l'l~' nill clomacih ti""Qti~}Oi: w:c~5.a, ~Q~~'lco, ~O'IliI0ir pe.riJd!!,td., p01tre,b.1fI:o Ie

rili&'[jI d:o.!(l slil"plll\to~ll. ~Ief ! nllh nlcOr?m~' ;11 ~slillmkl,l. i{llil~O'lltl »1,1 :rCl v i IOaS«. 5f'1imcli tfJeha iz blhl;ine d<a z .... O'lmllll ZQh'fflhll1l¢ s-Io "'(leu. WIIJI"(I!llQ pa:z:ili da p!HlgdintJ lie: blJd~oclvise :sa:reO(l,

= Et)'Z!o,tieneiivol'il'ijlf; mOl:oelll'iQ snimi1i u zoclo!lkom vl'"!u.Pri tom ~~ flam debre d'oli hr~il!lObie'ktiv, Ic;oiim ih mQZe!llCi U n'llmku 2on\lQhl'l ''I'Iece Q do in; s;e n.1i! moramo Ipribliz.avoli. !Rieiie:I:k;e cd IkCi\'eW 'molromo ng n'e~i D1ccin i;;::bie~l. jar rnO~1,I1 [1-o:k",ar!'li ella v dciam, esim aka ~B' Hmo i:d,oci, de se n'eio:;q i:i. ... dHinja nalozi ii!:rll I'liselak(JI ·':;~,o[ono.g w!o.

- DMTac III pfrrodi- IPt~ce', ~~rne' •. i(lle'~,i. dlvokO'~et lM.-:- ~rPltJ,z:a'fj.('j IJ il1d, od po~(tbnlfi ;0 ,"i~edllo:;:tij ~ l~ubil~I'ie IOIl;'QI. Mil,aul'lAn, de· ,IO&::\I~~ .5F1imcka di::i~a:d ~e sarno strpijivim t>(lIikt'jjiJillm J1Ig5,kn"'~nom mlre5ii,l,I: , s'r!imall'ltem t(!II!Qbi~:kl!\<Om. ~CI'o'C!,c:ke i rilJilk,e tmTe'je tC!lkQd'eif ~(i ~i~epo dokumer1'tirali slikom

MRiVA. lPRiIIIl!OD . .A lNCll\,lre merfe .• pgrlilrrnortl [e podror::'ie ~oie ie fo!:o· grcfija pTll!utelCi tid $liJ,:;ord .... ft. N'iotiv pnika::!;ill'?~i£l refi~l"'~~Il, JIO .... rce, 51'hive, ribe, ~-kolike' •. pt:fg;d i di"'li,[I~ dakle bn1lh h ZIVOtlfll~' kOI~ ~u I"lfeslole itvieli i r(lsH. ~ slluJie ZQI ~elo. T~'kVE s~ike ,~~'~'ICl .so3' stc,vljClli!l II Ii:J.lClgo",ao:nke sa :s.vrfmm de IIIglhlldioocilmr:l pobUld:e ~oh;1lI • ~CI l,el?!ii'I. tNClnjima se i:(!sIO i10101Zi \lin'o'. c:vijeee;, pOSi.i'a~. ~t,ol'n!tl.o. !II. nO'o'Rne'" ali S(lm@ k'Oo dopr:jJig :zra pOi,OI(!o~ie ~lliIbOl'!"il'OsIL

Osim iil::rCllz[lih mt!vih ,prirocia, II fot'Clgnli'f:i,jil Ee<RO .liu,u·e~emo slilm kOle priltoZ)u,jll »tihi ,Zlivo~,~. he primjer l;Vijece, fi{llii"r'~e i J\[lJZlle' dll"Uge ,S.i'lIlC pr,edimt,e koji lie' pr~dd(lvlig'iu ielo, pose n,€:] kla:!iifldi"CiIi!! kg,o' mrlva

p;ri'mda. " .

Jies:lvine, liie'fH) 'Cir~n.iir¢!'l1le, lUI ve,ini slu.fe' u reklernne ivrhe' i pl'~d. stc'!I1ljoj1.l pOSiebn:Cl, l;!'iil:lnlOi zl'Ia(:ajno podf1L!'fJe fu,to,£!r'cilij:e. jClk~ se $!;ike o"jtivlj~i1,i 'U wsop¥simg kCllO r, ,klollJltl' koi!.l v,r~~ a."ol',f],Cce ;m ,slIJ'Oje pl'loi,zvode. iQbi~JlQ :sesnimQjlU II bojo'mti(l 'j,e. Se' r~kC! mO~e! ~I""~r;i~i rM"'~ plredod~hD' 0' 'i'ljiho\lom ~Zlgl~dllJ.

Sil'1R:UKfUIiE MATER!lJALA mo.fl! dob.ro ~fljmd'ti :!:amg iFot,ograf klOji te potP!.Il!IO (ivlocJlco fOlloSlof.:;k-Qm !ch,nikOIiil. Jlel'", prltikom ~gk"'og ~nj. m(m'j,(j pojQvljiuje ~ce ml'log,o, nepr,ed:y,il!i'i!!'iiil1 pll"Qbh;~ma. koje '!reba lI"iie~itil. SfllimClle,lj kQji ,mCL dobro ~t1imiti b.1i:iiI(i, stcru hmpa'llU d(I'$,KIU\" godoY'e 1'10 pre~"i"iOm drvu, fUn1ir, hrplI .!iljunka. fCI$'PU(;tlftl!.l ,jt'bukiu, no zieu, Ikl""o neke Ikollin,8 ifilL, i 10 u s:lfci pj;ik.c:i"ztll'i $lv!UflO" TCi~ifiO i tehnt&i :!;o'w~eflQ, lolflCi,j e-~ $Vkliciali j goto'Y<l' S'O'Si drI!.l9le~(ldoih 'i'elliiic e,fotogro,fiie. No gojlOiV.oj slid MOrQ se esj;etiili moferifOlI' ,001 kojegal ~e nekl pr~dlme'I' [il'i",a!':ltl;n, T~'kvese~i'limke: m!1ogo ,prull1iielii'u,~u II ilndvsh~ji. ZCII i~III:!;Ii"'ii1(;~ie 'U' ,k(lt'al,o,,~lmo. ZC!: re'kIQ'mn,~ <:i",f.i-le, pro:s;p~kle, o'!'n ~M i noslevne :!l1;rc;miQ!! k~iiga iI'd.

Umj,elno ~vietlo i,e ,z:a sl1illl1tl!'n[e !.'tr,ullliiJti! nc,jp.lik~{JIdniie i njime Sle 1(1~!ie IHil"Cilti !'I~9Q dan,iim :>'''j'ello,nt, ~nBk:tOI' so[! ilafiUlliom !.I\s"n1i,r;!'ri~ ~elll1o Ilia ipr;!ldmet 5Ilimcll'ljo::r i P0111 i!:lCl'i sa .doo'He dLo\k f'II!!PQ$li:QlltlmO I1,ClipoYQljnijll I'IMvieru, !.!,o,io SIV,(!fO reil,ie:fnoS:l. pn tem'U pa%imo !'lei smier 5jen.Q. koie Q~!tiieflirn'o s'abi,jom i:arllljom illi rg's v jelf!om plohom. Kod. ploSIi1[lJlih pr~clme'tQ 'Ire,lila ftJIs:vj.J}lu, pO~lllJ, v liH sa sitone [er SIl' $lOme> ttl ~ .... i m ,o·!vlQII'ie-n,jem mofe ~$:tg:Cj5,lmkl ij[tI1. No In ll'kim IJf,edlrtl!l1 i m 01 po~lilla su i 'ilrSlioi::l wlell'ili, koi~ U sliku 'iJ'(i;05<e ziv,os'i'.

KClmlltOl vemg fo:mfliU'Ii::r" IlIU r;l'fiIIQief '9 x 12', bil' ~!! l!:O !:f'li~~n!e' 'I~uklurtl n[]irod'esniic,-NB i'!i,B:Z:!I1I~1l!" .mlJi']o~J Sl:,klu_ n.'o~,~m~_ v~cll(!!' :s'~l'~~:tai I Q,§ftriillll.Ci mof:!!!\mo ~nll'll'lll I po.le.amacne slllIrnli:e ng pl?camo I f.l!a~ filmovimo, P'rednost limllliul iCJClm«'m s mijehofrli1 He dug!.! Il:vlolw do bl s:e ,iitl1i predmef 111;1 $~i!il'1ci' o;;;r-Ialli ilc 'iI'(l,ci. ~1Jld:~cida plf'e,d.mele $n! rnome lz 'b'izinOl, .s I'll i:lnF I;!'afl eemo zC!c5lon II _ oblel.:~tlliu !l~~ ,~oHe ~o~ llIe primiialilll'lo, do Sltli F)OCI!lli1 '[!lJbiti pojcdinosH III ~~eli!i~ Oval s.nllmc;lelIS,kq I'dle mozt!! Sie; i~kori~I';I! i prl Qo~,~'I';IliliT'l hIJllml~.kil1li sni"[I:1kg~,~. Sv~rr.::Clko. prednQd ~"r.ebtl~(lti n~ :i:eoO$ie~liiV(lm rna tlllf!ICl'IIlI, na P~' f1l)ler 13'~1 N. Ikoid 1I"i;i1.~\i'i~gmo u :sl~lulz;.n.l:ltom fl:lz,\/Hac;u,. "folk;,? nCil!'l"\ IZ!\I]~c:l y.eh~o:£" pov!'!~Qll'lia ne 6ii1~ nikahe 1'tI,ik,oce.

sPOnntE SNIMKE prcdsJavlijaijui ':!ir'QK'Q i zlIoJJc'!:!ino po!Jr~4!i~~rc;Jln. grcfiie. I.J sp'oti~l!:iJII ~i'limkaJllal ioeliltfi1o yidieli: rdk:(l:l! :d:IC1dno gra.del1og' IliH~EtJ. ,elan' :!iPQl"lakl, ni'egoviIJ mag"" borbLl i 'l~zniUizCl poO:i,~clom. ielimo Vidie!i naju,z!b,l.Idlii.,.iii moment, l1ajv(litll1iju fi\l'~i.!1 n~Io:;Q91 po~,e'f(J. momell'l U ~o'lem ~(1 ci'.Sie·el;l ·nli]~~IO:S~'1 I!J.rzi'f'lfil i difl(lmik{l l'lO,kretel'" J,edo'll da.gfJdaj odig,rol se U ~p:orh!l some ie:eI'(II'1lPu'l i vi.~e ee IiIOI i sti • lIaCin ne- !il0I10",li6. S;:i'Q,rls~e ~'I'!~mke osobiliQ 5<1J pOlnbf'lil! ~j~i'Ii'IP'~" ~QI? 110.s p!.!ltem~"lik,tI linfoil"mim 0 do~odCl!iill'fla 'IJ' ~perllJ clo~lUm.eJiltU'(lI\,lCb na~.·

"'o~niiQ mQmP!lnl:i~. -

1165

.~ SpQ!1$!o::i !;!'!irmQteli mere imcll'i dolb.ro Qko' 2;(1 :zapa.zallllie. moe :puld:-vid'CllljCl i .~hllil riJ nja brzilfi odlu 100, n1 ora ~1h\~il'1 iz",mre,dlilo br,w rellgliroli kx.ml}.mm. Xa IlSPIBi'no S:I(I'Ortsko 5;nimollje nije dovoljno poZJnOv¢lli t·ehniku ~!1jmtllfl.~a, nego' i'reba PQ;zngVQll i sporlskill d'isoi;pline. SporlovCII ima !l11i10!)O \tji$to, CI 5'o\"tiI'ki ocl' n,jill i'ma ~voiitl s.,pcdfimo:sti, IJ $nimku telnf1ll,~ vldio'ld .... r':Si'i1!i ~,O!~klll nek;og d'og!:!dal~, CJi fI~egC! Irebt1 kanilef'am '~ib[fa'ii LI p.nlwrm imO'lTI'~liItU> U;;:1;iI svelo trr'e'PQ mi!Olill' j, flC! ,r;cslC'lsk~ momel'lh!! do' b:l,. PrO' Imog1u,clllos!ij sllikCl im~hJI ,i IJmie'tillie'k,u, vri~eldlMO'8J.

- Tehniko $nim(illijg U'gltil\liioiiTIi Ie p-ri'I'ClgodElf101 :::ahi .... orh.i Cifi:nn pokre'i(n k~q:jl kl I!t1l e,l1tspo:!:idiam~,d.tiI!le 1 vh.'okoo-sje tI; ivi :~11 i'i'l, ~ ... j(jii'l o.Si'IO jCllk obi[eldiv, pmktil-mJ komem, ,e noken ~lI'Iiman'i'a 11ehllilm brz.og' rnzvljOlni(l i brze iZIfCld'a :sm<a. fer Clkt~elno-st ~JilQ,tslc:il; imil1llt!lka I1rCl,~eSgmo nekoli'k'Oi daif!O.

Sporbki .snimah:!lj lrne po SYo~oi prore,sionall'loj duzllo~li uvi['ek pr~shlp Ji!(1 5po:rtd:;e: lerelfl'e. Fo-!o·gn:1cter ~e5e' mQfQI:i Ol;J;!dlovolijili .5f!imolnj,em iz Idloljin'll'. pri c~mlJ) ,fiE 'flfi,lI dfobl"O; pO!$I,ufi'li 1>eleQbiektiv. an moi:-e Sl'iilmr[l~i 2:0 v rijem'eir;eniil·go. kocl 'Il,e .. lode fu rba i lI!'!rVOIUli, po tocla prli:zore lfIIoie i rre'2ir,Qfi

:FOTO.RJ~Ii'OR'I"A2A [e iii prvom recj.1JI no-viMki i~'J:ie~tai, ~llkiom. a mOl!:! bili i' sllke uz 1iI0VillSki i;zvjeiloj. Druglim r.ije.r;:imOl: opl'i.~ka noti~, z(ilwal iz %ivQla i :ibivc;mja, realon. uvi:erlljiv dQkumenl 2!Cidr.Z:ciIl iii slid koj'ti zo,mlenjllJi,e ri~ec;i,

UmjeslQ !ehlcv!log' 'opi!;ivaRia, futClOo:report'!tr' denesl III slic;;i, tnomen'tne l.![IhvClle glktu'!1!'lrnill do-gCitla'jlll i~ svih 'pcdrucio Ij!Jdskih diel'crino:di, alii lJ .... ij~1-; :5OlmO OriO 1;10 te '~ipiCri;;:;i k(:md:l,erislicnc, g moil! bi,ld ulIlijmliilto lICl l5ov'jcka. dCl mil se pesrecid'o'OJ'l} slike pl'1v;ziill'ierno, no IPo!plJl'iii<l i roIJzumlj_i"Ha Il'IforooQoij,Q.

- l'Ius~ri:ronr~ 6o:!lopis,t ::lli",a ClOd! ·f.o,~(l~rOlfiitl. U I'Ijima i,e!'ii!:l~tC!!:5~ ... J~e slika negC! lebtc, Mediu!;im, do b~ slike fflogle n(ldomitl',s~'ill l:1ii<e!~ i r'e~j;Jioe" Qn~' pg, ~v~i'f'I pri1hu:w morQJ~u bpi;! iCl,i!:t! od ri~eci fek$f rmg Sarno, $\I'rhu do ~,1ili.U dOPUfli,cw cnim podccimc koji se' i:t:P1i.(3' ~(;lIIne lie' 1I1109U saznmH, fliQ primj,er, tklo" 91di~. kClda i .,.a~~·.i)~

Najboiljtll [e, b~L ~l,Iml1lie, ona :sl,ika koja ::itlllllt:! 90ll'Qfi $YQj,lm i'ezi~onn prik(l2i'Vai'lj,o, (J liIeovislI(i j(l oel drug ill sliko i,li d:i,liill Opi&Ci. Do bf slikQ bill:! izvjc:§loj. vozoo j0 Ito [e u slid,. Q EemlY' .IUI:50nQ lzvi,e5'lovQije Ii %cmimliivo i ... aino OlH) '8'10 1l(]11l Olio pri!kazlilie. [)QbfCI sl,iir:1:I mozi'! kazo1i mC! prvl p.o;gled !1InogCl vi~l!i MQiO' dlugi opi~i. C! uz 110' 01'10 dielu~1! ii kc'o dokumelilr u ciji pr~kClz Ijudi vierl.liu,

._, DJ!I~¥n~ novinc denese okluel,ne ~l'Iilr~ike ,0 'OQg!:J,aaiim~ done, SHIkCl j,'1:! K;O riS:IQI1 ~!ilmCiggC5:tClllfII]jie ie r t:'ln'ijeu; i Llii!i dllIge rD]pise, IJ osim h:;9[1, iz :;:tikI:! ~vi ljudi dQbivJ:ilju ~g1'[)\mo,m ioEinaky predod.i1lnl (l nel<:!Cl,m

161

-biyanj,u. Ako ue' l1l!l!mlo:iCI dobtQ ~CIY\i'IlIQeIlCl. ene prelii .... ljujre svoil1 aktLlelM!S1 i d'orbh/OI drugu V1ri,jecfilrOsl. kao hi:>tQtfii~ki ookl,nnellt. U tome je ve'li 11: .. 0 IJlog(l l'Ic:porle r,s:ke ifotoglrofi EI!!-

~ Folo·porl-er i'e s:pedficl1Io zonimclni:e. Te ie ~J!~mgtell koii ~e Qv!adaQ' wim podrl!leli,fIiI,o fQmgJ,lTafiji!, koii z';,gsnirooli u S\l(J~o v"ij;'eme Ii riEl 5V(lk~m rnle$I'IJI i kOj:h !e ~rI~5;luzil'i' ~~iJm $red:d",lima Koi,imcr fol'oQlf,cl'fioia r,!lj\spolo®e, Osim: ~o:ga, tOil'] .monJI p05,j",edioYGti v i,e~ilnu neviner,skog zC'f:l~f'(lfllio.~J!1)Qti ,~;e kanC:~m'fri'rQr.;i WI'g Q~Q~IQ ie bi'I'l,oi UlO"",,'j'· n'ar,sll;im liI'ili;inom r:ruleMfl ~Ii!ker Cpi5t:1~i U dlok'!.!rniBi'I,'limH 1'I(lli:i' dogad:tii+ A~o UZCi~~, 110 :2Ii1Q '!.!I~kl,~dm rnporle'r$~e i umjell'! i:cke z)!Jhti" v c,r ,s:I"""I:II" Ifat ee uzmn~ '~lh::Ne!pQrtau:"

SER'IJSIK)O' Sll'4IMANJE ,ornog'I,J¢"je $llimoteljlLl do Inlz;om :snirn,oka lPr;ikg!e r,l:Izyoi jedlnog d~g,gdai!li koji In,e bi m09:1;I0 !prikClzati [ednem sliikom. NII2!OI1i1l slika moz~ se op~imiie prif:<icl!ol'ii l'Ie~~ grad, F,lok'fcj;inu. lm:d':f.lji I'!Q llieu covieika, I:iikllJelr!!:~ ~,eme. kml'k:e pTie~ 0 M~ii!1ffi1Jl $1() $yC!,t<;.og ~llJIld(!! rmo<ze iRlnTJ!1IlC'lli, flll1ZYQi Jle,kog dCQIi:rCi:*I, i~hodl ne'k~ ~~ne iIr obl"Odo kQ:b .. ~ ~;!fIe~dot'!ll :s;IVOrGnil reii'r;;lFIje'!'!lJ ~td,

SGlI'ii~K:i'i $111~ mk,e ~1f,imj:enMIi.I :S(! U nOovlnsko~. ~ 1,1£I~II'Iillci,o<n,oi.!fli!jll!.ls;~rJ i 5 koi. flekIClmnoi,~porf.~~Qi i MIU'~1'I0i 'fg.llOgfQf4~ i, flu ~cpisflle S>fIviij,siko snimke slule :zopl'edcii'l;'u!iga rliI'! koiima ~(I o;pu$uie 'liCk l!1ekog' POl'flli'CiICii od POIOi$.kJ) do povral,fj;_,o, U irll:l~$llriiiltlk j:lm:iz.vod!l'ije- •. !lO p'r1rnier ad ,;,une do 'ilionin'e, ad Irl!lda,~e i10l &1;"-'0, od dlV(j] do namjeil1oio i slilnQ,

U' ~viie'lu pOf>~Qii pOS-'eI:mo zvcnie .s,io~y·'FO'to!!llr!llf«, .cijij'e zm!lalillik $ClIMI) ~iilimQl!ilie' seru:i:ski I~ sl'IillnokCl %!i i'\CJvi1iliil i pop,ulllIjclv,al!l i.e s:lnJllic(;I ih,lsfJiilroli1lih If-csopi~(l., Dak jeFotQ·rejporteru uglo\lllom zodo'~(]k da neku ~t v. alr prikCl,l~ u je,d,noi sl!kr" ovd~e se If IE! dof 0 ni:zu ed g: d~Q' l1C1i ... ~ie 6 !ll'Iim(l~(l, k.oje: QbrcdU'iru islu temul bile 1'1'1:1 iedl1akim iii rO~I~iti'1fi1J f'ot!'li;Qtifllt] fctO,QfOfii,ill,

~o I tl'lmcJlicii $er;'~5,hJe sni mt.e se k IQ$ificirro~u 1.1 dl ... iie· grrupe. U ilr'll'~i~lur ~l1IrJ1llok:,e s dui!:llim Y·~~·ff!~IfI$!l;;im r(l;~IIiT1lakom, 1'10: prllfl'li'2if i~91Red ~O'''''I'~ko' 'C.tiI d~etil'lislw, p'fJ do u ~Ci!ro<st> m u;zgle.d! prvog ,~~'I'oj(:l M!k;a; frrldiJI~.t~'dj,~, ipa iilie-ao\i' "'~'Zvoi do liI,ajrnollijeg_ 1D00kle. kratl!~@ biagn::rHi;cl III :slikomo i,lli povijesl r'ClzvQicl. pri Clem!.! sluZc ,s1ik,(,l i~ i:)Irhi v. ,e,. hie se dopuniu~,ul ' .... I,aslilim !:nim,komQl ~,l. mJinovijeg YrcernerlCll, U drl.lgll ,glruplJ IJICI'z.e snimk,e IS kl'al':im vr~m~li!~ki. rlgmgkQm, kQie ~1J tinimlioiil~ no j;~d'm;lm rmjesl1ul, no ,pfvmjer- 1IC1 IJlokmid. lila ~ednQdneWiOm izletu, " ~B1clnoil p.rosfoifiji,. o~l1i!f1!i Olive ene no, ss tlog(Jdo od iutnl do mrcd:O\, 1.1 rcku iet!r,ogl 50'10 ill 5 mill'! uto,

R:EK:tAMNAI. ~0'1l10GMfIJA zouz:imCiI 'iI'(!I~k.o, i Zngr;alll'lQ mj,es,lo u [t)iI"m'ie;n,itenoiFro'ro~rc firii. Nai~ ~6es~ '~gkve slilimke' db~{Ivlil!l~ul u r:@wpilOim~ i $~IJZ'~:tOI r.e.kl.ali!i11rtDl"fe ivill rmogu~~h proizvodili. (;'0'10\10

i 11~lIIItI blspjcl(t r!Ollogmlfijl! ~OilU sPO,SObCi'f'i rlikilamni :!l'trlJfnjok file: ~il mQgQQ IlIpolfiriiebil~ ZQ re\dan1!J" bilo primienom fol?m()!1!Qr~e U~ PIf!!dlldQI1 nt::!pb iiIi grofi,ckQm ob~a~ofll1!, l~kQ IlC~.tC'II!I. ninogl pIOI~OI.I. o,"QI'1 :to knjige'. kUI'He; o:~r pcko'VQlille rCJZil1lrBi pmEhn.eIO I h(u:brcq d,ruglh reldtl'IIIIc:r, pro:sp.flkoll'(l il i'ILMIf(lClii:c.

,_ o5'wh(l r(l,[;o:JOf'itfi;Iil~~o<gl"o'~uj;e i'a~~ del pO'5pje~i pr'Q'lioj,U, YIPO;l;no i~ude s i-:gl~edom pirlfid1jljfit:l,jIQj ~:oi,i $08; i1ICJ~o:!:i IJ lPj'\Q~aii l'~dl. iLIli fiO Ii:: fo~ OgO'lCl ~,S:klill sllko ~B ijzvc,nredno jak i;er IiIjoj I,judi .. 'imu~1J1 ",if III ne'gO cr'tezli. SN_!Jkoko, predvmd mow Ila sllci bifile'hnick.f dob<ro pr:lkQzol'Ii .(loa sec 1$k!kl1.u "iego'l'e pOiildiiiO$~i. do dieillie :n.C!,podno r uClp~e do !'Ii'll :5shll!sYmb:! pOI:~ni'U'. Telisl liZ do,bll'o snimljerlill:l reklamlf'lll fo,toglrofijll 'lill smrije II provi I U Imati 'IIik: ocl i ,rii~,~i.

,~ .

RoklQlmCl [e posebnQl :znona~t. 5QJ ~voiilll! mt;;lrk~in'iI;2'fTlI;j" 11:"'0 dvijl! o~nl:')"!lih:

Rekklf11(] [e ulrni'e!'f110sl kolo i~lil1U kaii:e iedI'lQ~H(lvno i I;Ivierlj';vQ l I'u,"e poli& volriu ,Z'Q ~o$iedQvQliliem,

S,vrllCi ie f\t:lkllomlliQ do illl] s;v,ak:On1r miesl'u. III sY(!ik.om 'lw,ellllJtku i lilt] ~'Ii'CI~j n,rat:i n :~""mti fnd:lljlU 11 til sebe.

U Ifekl.?rnI"lQj r~I09rQ~i'l C!Ilgaii~tlli'la EEl CihJvo[Jf'OII·~grQ]liii(l. lie S,Qmo cm.o~I"I(lla V(J'r. i_.U h~IOm?, ~e sCllll1o .. slvon:m prikaz lle'k09 pfed:me~o V!eC I. S\'CI po.dru,e:I,(j :shkOY1'1'il! • glk$pemnenh:dn:e mi'i)grafijlll' ~sa !S¥rhorn d(l silk? ·s:v.cll,om fleg~iCflm6u .FlriYuEe !logie-a rio, scba [er le '~o juvi pl'0dlJVI6it .Z'O po:Shz.gliue l"ekltHllllQS lIlinkD.,

.Foto!:lrgJ~ia u :reJdami mm:e :ill! podu'j,elih U 0 v. 01 el!'tir,r lOrupe;

~', S~ik.e kcje 'pod~i~~oi.iJ! ~go. ,$'11;) l'e ~Iiko i;lIT1egl,ave ZCI $(iIm'pOllle, ~jllka 'Ie~er:la ;;r:~ :30PUIil ,!Iii !!'frfkn;:;U'il ,~tl EF:KE fiLll'I1.o,,;e;.

'2'. 51·pke ik,oIt: y"'lerOV(iio" kedo sa, "0 prS,mier', l:Ii: hoc,u m:erCii m::!k.lzi

o~(lbo .u.'!dQvQ;~inQ] lica Sea SIW:m U ruel. -

3.. S!'U~~ Ikoj'Q Qb~D~llicl!,Ic!!u rm:!dl1,o~t, 1'1'[1 prj'lIDief puto gume nCi 100~oi cesf 11:1 motornn rdg "Qle fe'ie ,labia. u sum!_

,4. Slike koje pl",i~aZUR1Ji !<Joko j~.gledC! J1Ieki stre] iii bilo koji drJJ9i predmet. To ,s,y' sl.ke z;a ~lTucr:li(lke •. ze k!tl'iQIQ9E! i st

Z? ~nim?~eliC! [e \lo·m" do Z;FlCi. s,'JlLIllHifleihnieki SI(j¥i'GE!n,1,I .$~:iku. otilme c'e stv~mtl dobv'lJ Ofinovu .:ttl dlOllnlLi 'obl",adu. Nj;1J re obl:.'ivi'ti i'eldamlili ~hlU)~IIIQk 9,rtli~~(j r; ~oii C~ slii(r dQli l;;QII!!JJc"m ii'Qlild r pr~v,e~'li ie I~V~IlI.

170

I'

lDosadio SIiIO $Ie uP.o:!ll'Ieili !I ,Qlla,vnim pod'rufiilll'lc fotogrnfi!e s k'oji:mg se najfe'5(;e susmoemo. C! l'iad:g cemo '90vorili 0

rov'id:u koii. 51!:! bavi 'W.ognlfiUQm, i

molivima koii S'iJ' 9'i~cvlfii pmdmet -llIjcgov!J int!l!r'e:il~.

fOi'ogrcIiiC! k,C!o ~t!I~nC! 1'f'II00Z'f sec IPodijelili 'u' dilrijiil grope: c;fmcl'telrs.kL! ~ strucnlJl,g liudii 'koiii~e fljome bo .. ve mO~IU se rnzvr:;:lgti',u i;eliri gnip!l:.

'L F,o'~o-c!lI1I1!a~ll!r'i, nf;i$laju'od p()ce'~nijkQ U preh~l1!e, LI 'f'I,Cll;ll"edne:, od ko1ih nakl p'O<sI't1IjlJ1 \lNnli $lfIim~telii i;r,: ~iiQ:g Ikrillga SIli inlwi!Jlu f'oto-·lImjefnici.

2_ SlrulcnifofogfCI'Wi $B dij(l'I,Qj U &viie gl'1u<pe. UnUI!f101lnji $lI, I'm p'rimier, PQrlreHsti il O'!'1li l!i:oji snirn ailuI5ti1mo I.li oteli!! ru, CI \I'mi~ki se bg;ve snilJi(jni~m illldlllllirije, gro.devil1Q, PQkrojinQ il~cI'.

3. ficllo-re,por'teri lOB ,e~:5I'o aij'ele no one kooii Sl'Iimajlll .l!!1ll d ,.evl'like i QI'I~ kQji mde za iluiStrirane e,aSOpiISi&,7;'C1lim nCI ~lIimj]telie 'koF $re hove $amo jedll'lim podruC:jem, ~OO' :no is sports.ko Il'IimOIlI'Ei! ild.

4. lFollO-tehn ie!olll'i ~g bo,w, repre dJu kcionQrn, rek IDI rn i'iom.. 'Iehl!lireko·m. zrncUlslv,Dnom m ~lOIIICIlOm fologrorfljQm. U toj su grupi i I(loo:rcnli i rr::hl!leri.

fiOlo~jjjlmi!:!,lolr I.J poee'~~liifCiI\C!gwfi'rCi "'it:! huo odre,~'<en.i eli i: .~I'I i rmc raZIlI<e' osohe, djG'Cu, :svoie bliznje', grupe Il!IJ ii!:.letimQI, slvar'Q 'u<spolllelle. U po.':ei'ku se l!!cdQvoljgvo !;iiimkcmmc' koie $Y la~i'lO 'Cibpol1kall1!~1 Il'cJ'd:u'iQ ~e kadl ,po!lli9pe bisl'11ri sllka, div:i se cbiektivnClj re,produKlciji sl'vorno&1i i $cvr5e'n1o'i QSllrini Cri'e.2:CI, Nakon pel dotina s.nima'k~ - medII kojima iffltl dobrih i, lo·.~jh - obic.'no ie vee slO'kao, laliko' isku$t\',g dem mill [e ~CI:Vr'iill!iiCl os.lrin,c i dOllo~e"i,e svi,lt pojcdirnosti PClitl;llo' .~'IlmQ pe .sO'b·i Irciill.lmlji\lo. Jedll'll !IIa I-orne Q1!oju:, 01 d'rugi iele u fO'!09Iifar~ii !fjCip.rcdo.

'la~i i 1)051i6 j05; ... i,ioe. .

NClIlnQdn~ fo:hQ·c:!lfTlI:t!ter pOQflje ti"(lfij'j, mot~"",~. P~'aktrr:JlIT.ITIi radolD~".IOI· ,nao jot:! 'tllhni::ku S~Far~I:I' fOI(lgfQf'ije, nl:ll da' je b.e.i;~riiekQltm InegOlti" Os,n,O'l'ltii zc dobN~liku. po go pocinj'IJ ~C!nrm'"'ti i dru'gi pTobl!llm~

171

foIQgn'J~iie, "!. fo $U: iz:b>o:r 11I10tiVClI :i <:1'I(!fenpo, KOr,e HTH!I'\!' 'P-Qjediiii ellsrn.Bnll Iii .. hiOl;

,I)o:bar 5'lIIiimClltclj ~ Uil1lje'Ii'iil;kim Ile~,ni(jIIl!Q' 51,;,(110:,0 s:n,iill'lc.n,jle poel nje r.dei'· nom o~n<ovonn, p!la!ilQIfi, ii precl:ocibollfl, On :Z:!ilc! 5!O :jjllik.om o:eli Ireti T ,WiThu koju .2eH po~li6. 1P~ .IJl'ema tom dlj,u llI$mj$i'Div'(I $(1\1 $I.'oj fOlto·Ienlllielid i Ilh~O,;!,fii rnd, On prikkrdil,im motbvimo, iibomm, mje!:lo ~ni· mallljQ i izbjegtl''''elnl'~m ~v~gtl sUl;'i:!1n(9) zeii '5Hku ucil"!il'i s~~k,Q\lrJO i

soelr.<iojllo, z.cmumlilvOm. -

OSolb'n,~~~ "rlIiIfllCliI!!!!tj!l1l'" InjeSiovo 'foh>-I>ehnici(,o, "~JfI'Cll'IJie, sldonosl' l'Iekoj Ililmi,~i'lako,~c uz mnogo dosjlJniii'",o,~ti, 'LiP,fjri'iOili iZieI!ie dal po<sttgne Qdr~ode,n~ (ilj. poc:;tl;!ju' o-tUucni elemeati i II komponiromjv :5'1'ik!e. p,tg~~O i Ireliao, .SVI!i .~ $vQdi !II!:! '011<0' s'unce ;S 'li5U6y zrCllf()a ~oi:i:i ~,o' v i@'~ \I $e~i _ nosi«. Svako dobra $I.iko i'eoli1t{lci,ia me 10g! imufminjeg siyijelo

i indiivrrdiuc! Iinogi o5:jecaja ~o,j il kas nlije :zr,tu!:n ,i~~ I i:ke. .

IFoh!!;grabki QlI~dll'.lti ~Ii1IC,ti r(]zlpkOVlIlIi onlli ~ID vidimo odol'loga lie ~emo ~mC!,lij IU' ~Ii~i,. 10 jeeSt dCI n<lolii\l' leoii ~il! Pf~Q [f!~!Da 'F1C!I~.i!:i n~ bude LI ,lie! SornO onllk,@';I' ika!.i:o ,go vidi obi~kii'll i r.~'9i1stril'\g film .", kaniH~d \ilG'~ Kiako go $1iI~ mgt.~li ",[,d[ i II sUd, ,~,Ii 'v~cll~I'i., SVllkclo cit! tEl:~a 110 pe'Ir.'e'bl'lo duf!:! rol1Ci9Ugf~ko M(u~k<Q'.

Dob'l'Q slilkg jesl pojtil m k'I;I'je,mu l'I1oFaju bilu IJsmjad"l;ini:l s v (!J !lose lei", ie, lk,aKO' bi ona bilili li'!)Izuml'jivC! i c~lka za svako9' ,;:ovieikCl, ,eI IQna~1 dQ v 'ee .~risnilflallilUi 'troiba !iIIis'lilln i ng gledg'o~e buduw slike koj,i LI !Iici ,iIe,Ie vrc!'jefi n,eku po~uku sni:mCi'I,clia, :i!el(!, 0;5Jetli'li IIQn!C peUo« Uo im S~ pos,redslvom ,s!Ute Mr,elo (pOk6Z(llli, j 1'0 no ilgCloO Ikoji je jO$cm, s,vokomu r.aZlilmljiv i :;::gl]!illll'ljil;l' .• Do brsmo Z'l'1Icli pd"avifil~kve5+i~~., moreme III prVOIn!! ~e-clu 'bil'p no,~i$I'u' s; O'VIl trl pHollja:

K.oltV;i) ~:e poruku ~l1ka pf,e:nijeligil da(lC1;!' Ho~ ~ i t~ gll~M:lC! I.Q<;;' rQz;ul1ljeli? -

Jtil !i Iprfklil~ I,i :slid ~iudimQ] zCIlllTmlii'\l"~

1I om n,o,iit",u roto;gmf.j[:1lI KajlS 'y-jdlim() 5' .... ,0 kogacliC!IiQ dobra ,ce se sUllo ~r%Q j5Iak!lul~,. Ak.co. Inekd. p~!lkQ~ nijll, Fol,o,9mf:d:i I tp.i.c;on, stJ"'<remel!1 i IOSitm, '001'11 Ilecl'i bill-! 4(illll'nlli'Y'., jar ako shlkQm F1emam!:l sto rl!,fi'" J'I~ mozemo ,ocekivali de ~e nas 91Ieciol'tl,e $Iike r,o:l:!ilmje'li.

Posl',oVimQ' j, pitgmlje~ ked se !'Ileal slikCl mo~e ~mC!'trQI'i dobrom, dobil OI}6UO OVQ '~\I'I;I ocl:gQvo~,

'.' SlikCl Ie debm kCId' i"~ b@zi:lroj pUII'c mozllmo gl'i!!d(;lti s !lStil1l'l ufilkOni; Q dgl !'Ie! m ne p>O::1to:mli:' dI_,o s~Mfn,a, ~

.1 kat! UI ,f1ioj [Ili!lmg 91fybih ~09r(istJll([l, held ie' j'elrmiHii i sadd,ajlllo ibespri~elborliig r kad ~o'i :!ie Iil(!MQ :Uo dodo 11 I'! i'~~ !OdU.Oi:!1!fJ.

D'2

AI1I:ior :s!llk·{i ie cO'!;'jek koji 'i,e Iprilii,SIlIIUQ i'IlCl' C),ldd(]e: 1.(i;lifii'Ii(!!i"e, g on j,e u! SVQill motive Qbl~no, '!feZ!:!JI r!:u:flim liC'nim osielf.ojima i lI!:po,m,ilUilomo, pt! PfQ'li1!l wijtldnQ'$'r niegQvillJ .$Hkl;! ~-e$lo meg .. boo-lie oc,l'j.e,niti prj· ~i;l'telii. kO,je .l(l :sItikl!l ne, veil! ni,UeI dNrgo osim Of11o<go no, I'l!:! n+o'i vide

r iz nie o5j,e,ccjl.l. Mozem-o se pO$~uzil'il i, i'~ml!!: do .sliku ,CtSfiO;!"'~nilO po' stralf)i l1e,kO,I,~Iki) lll'Iieseci, d'a z,abouJvimo 1'1(1 sve one s:po'redne fa,l!:;iQI"I!: k~~n 1'I~[5, 1J(f. n~'bI' Vlii:Z:l;I, 0: QilO'!l j'e min'lo ~ I-dadl'lo IPro:su'duiel1l'1o, kee do I1Gtt! 'ril(l,bl.

Micmv i . II(ji'li'I~k'ili 'Fije~ I.;)oj!;!l zdlgci = pOVQd, I,Jz;Fok iii ;rC!tl'og, ITIG,UO no po~reee mdllljui'MQI'i ... jll! lIo$iloiC teme. On ie ~mjS>l;!e iliin.ceenilil ~~ik'e. on ffiol, ... ira" obmzICl!z:e, 11.1 tnljemu ijC' Q,n.Q ~r,g, n,g~ il;l pO!Qklo cia f1eslosJ1i'mimo. Moti,\.! i fltl~e gledanje idu :l!cll,edno, IJ fQtiOgrafiii jedl'lo bel. ,dirugogCi nil! mole po.storo Ii.

Pron!i!llllliJ~nie' ml1llliivtl niie 5:'G5'Y'im jednoslavllo. U pf\'\ome redumcoFCirno ~nt!I~i ~flo ,sve i;11i,i molt ..... , I'ma-'iudi koji p.WltIZ!!: lPokli'cj' fli.Qlliv~, Q dCI I'll ne Ztlpo:Zoj.l!I. Mcttiv ~~ rii'el'K.o koda mule wed nQm~ gotov!()slI'Ii. mtln:~e. Mi; ga rnoramo fo'rmiroti, 9iedQtf :;: odJre<leM l'oC'ka, olkriti l1i~90'ye k"'a'ii'hHe, vidieti gOi pod p:rc'II',im :s,,,.ie'Uo!l1,. f)ifQrlfl!C1 It-o ie lUI f'ljlJAifllJ VO:b'iO m go liI'Io!1omo ,rezirat! do pOdlliji,e prild@dk:llnt ZCI ;5li1imc,F1je. fu :tapravQ po{ilf'lje rod u li::o~e!l!il, po'krClj '1-e~Hli~Ik¢9 ?:i'iO~iQI, ~~~PQi,1I IJ ~kciilJ n(j~ U~IJI:r;; !:mil!O~O IC! Ilijepo i :skladno kee i :~po~o'bn()$t za kl;!lkulaJcii'lJ s ... ,~'ke vri'&edlllos~;i kO~IJ' Imc~!nio IJi :;I!jku.

Kmjnn i je i;ill: fQtogng.F~ki!fli! $!1eais'tvima mot!"" !pl'e<l"'Qr'itii u ~lik!J' kcin ee bili no~il(]c' I''I<I!-ki! vrijeoll()lSti i zIlQ,':enjn. Mnotil p,o,iJU' ~ komre.om

u lev III~ fIle!tive, gli pwolc.ze pokroli n:iih ,i:ekoi'ut;i del se mativ SOIi1'i iuvi. do·k ill iIIski :2opoklju ~\lQ9dia i niked im do v ol[flO fi'lm,OI do ih sva sniillno .. ,

Mo'ti'll" Sill QbiCrio SO!!lNlji ad dom iii vr~ elemeflcJO" m!l pliirn,i:er. evijsrl - po'l'je-. diiete - iom, promel - grad ii'lL, i l~ !ljii~ovi~ m(i.du~obnlih odno$t! u slfcl nCls;IClje j,ed'nc z.ookmiel'l(ll IDmo ... [);':II:lamo Iii $Iil::i rlolliv I ~JEi.~eill '" ~umi:~, !iii ~Z,irr.tOi u gradl,lr. .. mQt~'" lrebe d(Jj se: iloslojJ adJ d'rl'c po,imo,; iS$en - ~l.IlmOl l!;jmg.- 9rt1d. '0 $'II'akv m~ el1eme!l1i' hebQ dCl'~o moti ..... im I'I~ na~bolji liI'Iogl.lci ,l'Iatil'l i pD~otle; iill i:.I ~tg i!iliiafl'liiem lIM,io,r· pret<ldaHOm ob~iku, de oa sllel ... idlme:! ,kak v CJ io to ziiiTIa i kokCiIV [e ro grad. Obie,k-li",nem prikClIZ1U I reba dc'li s'UlbfekHvflo zl'Io&!nje. pc do iz medusQbnilil odnQ$~ e:l,eman,do pr,ik.a~Oflih [1'1;) ~ht;;i :po~lan~, ~~mo neUo .. 11'0 ~~ i:z g.likt! $-"'0.'11-:0 rno~i o$je ,·Ii. Karll bl:$i'itio jia nek¢;j slici v rdi'eli lijep i niczan c.vili.el koii ic iZ'(lS,IClO IZllnilldUl kontrmjo po,krci !eljezl!etra:EI!!ce !'Ia !'It!!ZI kQjom proleze ",Iokoyi. 9adrzaj bi proizloz]o i~ o,c!ino$O, cv.ijet ~ !komefl = ieije>zo. pri f-eml!i je Qiiijel gltl ... n,i clio rnetive, Ophs tQlk:"'og motivQ iii s~Wlo .... ima m pro;z-i dao biisf.i:) ono :50 se dO~C1ldll III m l~H rnti eO""ielbOl ,ko<il ",0 kViJ sl ~k:ij !;I1i',!,cili," :Zi'lQli: rnoli", mora biH 1",,~~II~c ~gdrialrtl. en mere I'm :g'leti'lJoc-<l "dike 'OcsIClvHi n,!;Ifd tlojam q po'h:I!:i Irr'!~ !DiStil 0' ~gJ "OId i i ~VQdel'!1e (",I)Zlli h kQmbirr(qci IleI"

IPlI"ije ne~J.o ;snirn.irno neki mali ... , pokuE~imo dol-! odgov~o~ 11101 O .... Cl' ~'ri pit'CllMjC ~

Ima 1i moti ... ~'ipie:ne f'OI'c:ge,MicJlc kVClII,iI-,el'e~

~to IProiIl.l~thZi Ill: me~ll.!:sob!i1ih odiflo$.Q e~e~~nQIIQ'?> &::oie ~,l,I' mU .o~!)bi:I'¢$I:i i ~tQ, Ire;~ ,nIll91(J~i'I'i ~

Ako 'i,e mot!", lQ:j;~ ~ni!'t!lie'J'I , l1elJitiQ iQ$"n~ mQli"'O;i;;ii~, dika noll!! U$pic'li j,l1!r ,z "ie ktl$t1'lje nete'!fiO, iiI1cci li:)tVl!)'li MIlo ~egoi:l !:I l'I'jQi Merm':I.

Pronaltd:enie d;Q~rlh i zCII'limljiv;h mol~~ 1'r1.o~emo viefb-cn+i ~Mdlcllilier'l1i nlOitiva IJ priro,ai iii aln~li:dr.miem f111.Qti",o no d()b:rim I,01{lg~afiiQmg,,

Mt)'li"'e' %l!JIs·n,imOi'lje ii'!'!Cilf',OmO' Ibir(:l'ti. M(!roltilo h'g~iti f~ ... ohl'le. osel:iujnc (I,b~ekh~', :koif p,c<iiiea!,!JjiJ !ieoob.icrta svoislvo i ~l.J;I'5toig;!i da it; IP'rikclJZ:e!mo, IlI;l_umim'lljiv, ori9in(d~1l ~ 'flOi~' acCHIll. lroeb([! i:zibjegQvl'lnl mo'~i\l-e' kQll .51UI bezbrc] putCI s,Flnmliell i i videni.

JEDNOSiliAVNOSili maoi j,osnolu'. ko1a's~ u rolllgmfiji OSll.bi1'O tJiij6-!'Ii, ier ilo j.e motiltp:rikolzeUl ie,dno$Ic!"'Il,ii~, bit ee gledoor:v sl'ike ~a· ,z.umljivii,i i iQ:m,ji, MnQ9Q h:lllOgn:d;,iia trpi ad rrel'lctrpanoslL Od su v ilfl,ifl !ll\l(lri moli ... [JO'.staj,e llE!i'llI~c,n, ... c:l! .... oclil'ljen. Tc,r s,~ glovni mo,liv gubi n1~dllml'llo-n .... orn ,Sir:mre.dl1lh il l1i1lv(lZ:-f'lih el.elliii!!,n.~to, ~oji pogled SlC me ·ita I'!'il;!iI'lii iJ, ~~!ikjfJ ci r,e Il!lz"nim'l]l VQm .. Jedru~s!>a,\!,~g -sHll::a I!oia pl'lkazlIue sarno ie,dall moU;,o, kiOla nij~ ~l.Ikm~n.l]~ nepCllnlbnim "'~i!.~ovim~, Ibit (lej asni~{I i f;lregled~iia, die 1,(Wat .~.('I iftc! p.rvi po gll'inl i lilt!

cOV'jekCl 6e Qilgviti snalC1I1 d'O+Oflii. Suvremello fO'tografi,j'llI tmzi i%>o' l(lcij,IiJ, 'Iro!i i)-gronl,ee!1j,e I pr:ika:zi ... onje, ~gmo (mogerl :J~o i,~ 1>]1110.

Voltcrf,rc ill fe'k'aG~ »Taijln.ui d!JI bu:cle!i: d'O:sod!C'I1, ie'st cia ka:i'e~ !V,II., Tckc je r ~ mot~""'o,m J:I folo,gi'Ol'~iii. /I.ko slikom ,ko~emQ' sve i !lO' oSIQlI'imo rnl~m lil'!oi!i gled~:ClC~'" ondOi ie i 1:(1 njG(lia $'lvor. Z(;l ,~~u ~y,rrongl, f.Hl (jill mu P 09,1~~ b:rZQ oli:.ti Sa s!ike'.

8irtliliiO Il i:ed1n,~ftl,v.niie- iIiIOJ'iVB, I1jima cemo IClll~e 1'!~IO$il'i' 011,0 !I'Q, ill Jilajvo!nijll_ TOrioiiainiie .'!mi,@js;lirb~!li!Q 1,1 ,,,-e-dflji p:ig!l' :;Iik..;:', bljf.~ poglf!du glcdcH)CCI, i ograni~jl' c(!mo SlC1i1>Qlmo nil:l' i'lBikQliko tOrrl()VCl\, l1JekQlilko l,il1JiijQ t smJerov.o. Dovo'ljno ie' do ideiu nc;rlZJn·o,(!imo i faka po'tok.n,amQ gledaoQeVli rn{lsiu.

ORIGINA'LNon j,1!! ilive· ito ie novo, izvori1lo, ro~ [If;!yide!1o, Qsebujno , j:fldinslv'EiIlO,. 510 poi:nu'j]!Jje poiafllJr.1'1i f)flZlljU. !?<OZ:C!o::ClUlU pDl'lude i pa,iMfnioa •. ~.",,,, s~o' je novo i Mobi'~IiiO ... ale se ,djenl iQd !:;lbl~tlQgj i;:: lIIe m'l;'rql~ pli'odukoij,e. To, vriied i i 2)01 fo~o:gr,O!f15b~, ~ I i I(,e.. U IIi i.nt'lli treba prika<l)(r~ mod'lv,ei lk(lb,_ se- IrO~, nisu vT,djt'lt

1175

Originolno!O'l ufa:tQgrcllfiii POsliBle $ie In!:! dY'1;! JigOrHiI:

], lzberom motiv!J1i nlcl!iliom l.QhvQh;1 kQ!.::!)"'" $e jO:!l niie vidi:o. IJ f'01oQw'cfiii SIJ$re-temO i'I'Ii'io-go 'ell1lo k,o'ie $IJ po:slllie iIJiroseli.e i baflalne. po u f1jimcl n(tmc l'IiUCIi oU'igTn.I:l!III'Ir:!. Tekvi !iii, nlil! pl"ifil,i,~r" mo' i v ~, gu.$kamCll. brel1:o'!iIla,. sttl reirnc s br'OIdQm, oomc:vmci I.IIz vodu i sve one p'llnoSke i pe'!rol'ei$~e :;viii'ti!ll!~ no IJg1arilrTHJ dtlrih 1J'Ji,~QI u noti lid.

2. T,el:mickom ,!:z,vedbOoIWi ni'iC'ciIlQM Ipri;li.:cu:hlalil~a 1iI!!'kog 111o,H""CI kQji ,~~ relitl viklllje' od olbi~f!,jl1i slailldtJ rd'nih fo'og1l'cfi ~r:J. $VC;l !balko, ~ehn itka; ebrad'ill 1!'f10r,o mol~ ... iUI pdll(]ioi~ usluiitn bollie,," ~lhrv-aOO!li",sctk2iCli(),

Ori'gi",nglnos+ Qv~l i Q tOiMi! il!! ~i ideio pooll'llI.I1Oo nest! iii ie' kopi1a Iud's: ideie.~to :se srrtcim plcgijol'Onl isrrQm(,!ls;lvom d'i,lno" UI 1fQIIQgrcfitii sill ~!lo$lo dogad.a dill eWe olltorQI koili $e I!.IQP~e IiIB PO:l;f'mlu lH se c'C1k naloZ!e II I'Clznim di~e~o'vj'iilll $Vi1iI!iHCI obrede u ,i:;t,o vrij'e'me i:$I'L.I temu,

To ipOik M :!1'I!:Iei kopirWlnei iii pl'g.giiol je:r je SV{likl ilutor obrcdio .'Iu 'felmlJ no d'rl!lgi 1'10;;:111. fo ie ,ru;lelfi polvT'do do pO$~OiC j~tomi~liernid :5, fedrta'kim ukl,1$QJI'! ZII)I bij'(JJiie metive iii S Q!l;jeCcmiem Zilll S!.!1VfENi1ilte!le rnOilive.

DClbl;!f snimatdj raib;,d ru~ kopira drlJge, iIIil' Imzi 'Sec videne moH"'e., V~~ $om fHOIfI~~CI.'!Ji i s;nimo ono s~o se Iliemu svid:llI. ire'oQ" diC!tk:be, i,tbl'&gQv[ri.i od".ilfr;:: p'o:l!JrIoate ~ nTlno9lC! pu tel viderle !ii'l0l'~"'~'

DR!AMAI,TIZACIlJA i~ 1,e.d~[]llo,d VQhi'liI ~remel'iatc $U'V~melie- fologr~:rfii:e. 'Sv'e' ene slo jtl' r~mf1lO 0 lilotvvU. iedno5lavr:lClsli i ~rigilii(ilfiosti i!liecl'iijeno Ie u fl'>'<lllJlm~ fI.c:lpeioj rcdnji, (Ill,ciji" pO'!r'e-5f1Q(1J! dogC]dCljUt u iiyotu, l'Iegistrirlll'lom iii fal'ogl'l:lbkoj ,di(;i prikC1~om VrSIlE!' 'laEkcl(j~ ~'biv(mi(fj. 10 Ilij,e pr:iviles,i!j f<:rlg'reporleIl"CI leI" to m(f!e i 5vald FOita. -aM"i er kO'ii ~kam!}rom :l;nal br,;:;c reo'9:ircrli nQ n.l!lki dQS!OJtioir" (i)r(!!. fTICltill1i moglu bitt: luikov rnstan.ck,. :5ptC)rlltmi pOKreli IJ pi ~~I,I. pl'htor S 1'I'()Slomecin,e !l.!fclmic,e. nal"€d,e f'IfIHkew k!:!;l;\ilo'9 md(J. probijaiilic :sun6::rnih :uolil:.a kro:oi: obl,eke" tld~rni: v.1:ila 1.1 stijel1!lJ i mncgi dl'u!g.i

slj~n,i ,f'n,omenl'l.. -

R.o>'Oli' ~M. H::t]

IfO'iTrOG'EN!I~NOn "!i,~ "y.I;)'I$ty.Q, ~vih rJi1.o~i",,@. Po~,~l!;lie i n.efoli~gcn,~cnl rno'livi. kioiii Mia did Iilk!Cdol fie dje,li:lju qQbitQ. Fo'~o91enTcni olbje·k.1J posjedUljlJ $voj:slvtl I·mia SILl pfikladnCl 01:(1 JOrik(J'ziva!iie'!~pi~nim fotogr'Ofskhn 5re,dilvima. d!bjeld,i kojila svo~s,lvcl 114!H'I'IajU' jji~i,! fOlogeni~l1ii i ifllisl.I p.rikJgdlnV .z.g snirnenie,

Ked, flQ primje,r" filmd:f i'i:lti:s:ec,r "rl3ba '!'i'lumc;g m film., on 6e ntljpriie izvr~il'i ,pokusno ~nimarnie. N,eJ:i Ijudi l'Ii$iU 'fQI;Q9I;!ni,~~i; d1QIc dVI!9i II'!O ~'«l'ko~ :5'n,iimci dieluju dahre. To zoo i $I,i'crkf ,pottnl'!i~t. Jedi'to, M prvi po.9~ed pro:sjellno 1iiJ;1(! nnClz,e ;i;!lJ fQtogn:dif(lIFlire b1i'ti i:z.VOfflF!l:dno folio·, tij:~nicFlCl ..

Pr~ ~f'limoni'f.li mon:llmo, ~tog·{fr, mi!lliti 1 fie I'[) d!a $vt119 rn,o~h" {1;iie p,o,;:iIe'~~n ZQ ~ntnnC!1t1,~~. l!'!l.ti plo.mgtih preamre'to ~or:J kojih r!'l,SInIiil faro·

g:el!ll!h~Y<llda'fQ. lila J;):drni.er, 9!g~kj z~d, :lila mzlliku odl htlo!paliog z:iclia, kllii ie pod ~l,!'ieth:lIn ,$0 .$llron.~i:t",gnrredlil~l futo!leHi~~n.

Medlll tipicrlitl ~oi~~g'en~trlCiI ~'o'015~'oiIC!I ~p{ldCli!J=.i;fl;dt'loS!C1IVIli05;~, red ] Jig· ~r!9~Q,~~rl;!~tli,jrn i poi~~l'in.g~tj ~¢l IPov~irllgm(~,~l'lc':ilJn:i i5i,ilge$+i v ~i Q~r,!~i, n~ pril!iclki kOl'lltr[]~ti i ii~u:di!:J,pr.o~ltor.I:!,O'stilr dlilbinei loalii,n:riI. rMio~dl(l ~e{il.al'l motU", prj,zcis}rrlom l'Iebiu JlIe~ bH~ fol'O'gol'limrq ~c;, rnu neldm;t!Jje :k:OI'I;~m~1 I!:oii 'cillie s",ijeltlou 5].ellle, ali ked :go gie.d'amo ~.~ cliobr,o fo .... II'f)II'ki, 011 gjiiivli(!'rft:l· T po:;,tlJlie f¢~,og~l!'I,r~~!i1.

:Sw Q.VO s ~mEl ,sirfla, se iiJPOl"Znl:Jl~ u ovorm ptlgkl''''Ii~' bLO ice 11""'00 u pod'fueTiEl2iCllnv.a~c:'lI InQtiVCI., S:ada: cemo' se upaz:nOJIII uslrel;mi~Ib;::Hl'1l~in:rlnom Ipri:s.tuplll mot'v!.!.

1713

T'EIHNIKAZAHV.A]iI\ MOrIIVA,

K(i,m:lr@ni~all1 [e ;S!~ ke pri ~llIimonilJ po~i nif: nZbOT'QiiI'I i'IJl:OIIlvo, 7!o!p(l~O [lljem f':O'fog,elllic;I'I~~ i olslailiili! viI'viedllos!1 keje SJe Il1la njemu 1!I~I!(Iz~, ilz,b~r.Qml mjesk! i ugl,(l .5lnVmClliliCi .~ paizi jrivim pro:ll1iaIT-{]1niei!ill mol'~\tt] 'kiro::!: 't!fo2il;o ~It m!,!ltl!lQ $I'Q!.;IQ. i:I~notQ l'e gg 15i~i !1fLrO'~i ... kQii su u ir;tliC'as ilnilmi~al d".o~io:i iliiiom ~i1'i :!;Olfl1tl'filljiiv itnoe,aliti!1'I kod.jredl'loga, ier ga [e kll Irflotiv .Z!(lI'I [ImClo.. pdl go ic sl!IilmTo f.:!Q!'I~lI'Illr!Jr(IiIOm PCZi!1lirOm" Cil bell!lCl' cajit!ll7l i do.5Qld'al'l- karl cltrlllglogl], koji [e pro:'i'i1IOI i'Ii,l!)Jmy I;lio p,g,vrM!!1 ~

!'! ~~oii'l'hm"'$!r~trl. - -

K!:1lll'llem rnoE:e Ibiti \I!eom!d !lkup i p'fivIOlC(l1lI ii fl,st~\1 meli!t, ~ ;5, !lioml mQ.~em!O snill1lCllIi' debro, (IIi :i liol<e. 2;lta I"I'Ul, Iii niQlm:lG' l,Iprl1lltlj<lli,. C ulZl;o' pCJlzimo liig w~iedI!lQ!:H h:liill ~fl,oiS:im·o, y ,!l!rlim~l!J, Pc:r~:vrt ~~:mo' ,dio:bre ~i~ke" KQ'm~,t,.;i~e pr,(;!iI:;i;t~ rI ,"eh~n.u~o.iT:I~' ko'O' ~lsg~i~tI"Q~. ~!~ko fie :p~1l:i !bote 1e on mC!d;e,\IIec s'o'C!tko ci~(! Sl1IlisclQ koji [e s pomo6l! njeg{l l!lapJ:sal!l.

KCl mlera nl!lm prulia .rn 11iC)~1'"",1;I mC9iu~,o!!li'i ::!:OI lJ)'t'iIlOOll'lj,~ n,CI i~g;l,(!,di .~I~ke', Cl ~1r.:cO ~\Ol!l'll!l dodo li!lIg.fll:l~~ Q~h~~B'\!'lien.i;e· r p~,6I'g"(l$1 $iTlimg~e.li~ko"" mdll" !,!i$pi;~1iI n,~.;e u~o.~tl;!llt5Ilili!ilj;!tl mQ~elrno :~ ~!'Iih vi<~Trm. (lpl'l~ku 0<5: mo.~emQ lJ<5mjeriti III IrCl,,!!nle, I'rraY<le, lUI ,$nill1lku ll1Ioie!lno,:!:t1I~!,I'o[ji~' mQitilo'r;l Ii) dl~~~kl1~ ~. b~i;;:i!l!L mo~emo b~~~~i f(I~"ill i;;:~~~'j<1;,t:llh\lglliti moti~'$l I'Ozlflih kXlfgJ;;~er'Q:; Uir~l\;i flie~f!~~ drtIl1;JgHcne, lileroil~ike'i;li u ~or:ltlr·g!5i~Y stv~llI'e 9H1TIiCir is pom!06~r.Hm moile me 1<iC)lriglirali Iprijel10s !:lojC! 1:1 1'C)ln QV\[l i c~h"'OI'Cl~i '!'I!\lobi~ru.l >(!f'Il~t,Il, na, Q!:lr~llIu cr'~C~O mO:Z(lf1il:t:i' l.I'til}[;ClII~ makoClrtil6eIi1l., 'tl'r~e rOkrel'e' mQz:e,iII1IO $iTI~;miH il;;rallklrTli abpo.t!ldiolmai ; iOii mnogClllogCI.~i'(l ... ise' 21HllTIP <0 mG.glu6nOiSl~mC! kamer~ i Wot,ogn.lf·. ~k)e ~ehn iilb(lIOk~~ '~~fTlO doei do tU1Opj(!!11i h slika.

I~:z~lbo~ i)lii~$Ig l~!miimp!~igj\,!\r~~ ';;~ pf'QmQ~r·I;!'!'iiem rnl)ly\i'(:! tiO:i:; Irt;!I~Hi) '" kil:nnerL Tadjai :lie ~IV"lr'r::l ~~m-titur~il ed iS~ih ,e!eme,fi,a'~1!:l ko:ji, e:e C!ll1lil'ii iJl,[ld!!llciJI slik~. PJ"Qlmil:l~'~(lmo H IPrilig~'nfml:::i1'1iol rndii\i' $ I",tl~rriih sr.rtlUila, odl"i:rl &ifI'iIQ< '!;~ ~,!gk¢!ko l.Q !1Jg,ilwo~ rkg [:lI1'il;iji po,g~$g~. ~Q$IQigt G.e'~o de! 1I $lfl!!iI'Iku ;;:;dtwc:r~imo'5gmQ ()In 0' fi~Q mQliw pds-I!lJie'" ClI ~';!'e nelPo·, trc'bn,g, iZQs,tCl'o"i:l~mo pl''(lmj'f:I!IQIliI mjc:st'r::i sFlimtllr:ljo iii izmiclliocm :lia· Iri!n,!)i dozi!iill'il Qibjl!lklh"o. lPo:::;lfjg~'~ ni~Ilfi,I!;i~k~ f'Qf.Ogfl)lF ,~j' P9~! WQlfi,e

rekao: »NCijb-C'l:ili fGlogmf ~e 'OIHJij kojil irna od ... a·!rrm~l'i podi6 ,Put,e, ocl oki&IiIi;~ i ne~'r]i'~ih C!'kQ nije: SiiiglurcR 1.,1 't'IriiednQsli kQjle Ullosi u

snimiku.l! .

TpoilJlzllo p<:d<:Qzule: mot; .... u i:lre:zu om t:li;lf);1fI oPlcd::@ b~lk@ c:e rno ga dobhlli na: ~ilifl,lJ. Glecloiu6 kr'tJlZ, In:lzil,c, Jlos~bllU pginiiU moreme po~Jol1il'i toree &a u sntlflku ~.Qh"<ltrmQ $~!fiTl,O ~e,;:kull mol'n .... Snimgmo Ii ~Q"'i~ko Plig rupu, lIJIor@mC) IDiII:!:hl·j U 111[1 Ii:Ib~ekte k:Qii se !'u;iI~:!!~ i~>Q mli~h. do .s:!! k(J,sn,i'[,e ne i;u'clfmQ d'o'i,liI!!Iu ko;ji ,st""('lIrO~U '(Jiiiiliij'l;:, slablC'J!r s,~uiPovj H, dim" njf.lci, &:;slto bo,~ !Oblotl !~ Fllihovih '9:ho'Y(].

U prolbf 'o<l'Ogmf~~o::i gredaH zn!;l,~i;

• "l'on(H~i lIC1ipOVQ~jniil.!i !gcku 5!1irm(mja,

• d'o'bro, pro:mtltFtiJli mo'liv u 'fcziliJ kotmerl~"

• pritf moHyu b'Rze' de !II snimlku budc \lc~i:.

• oldredilj' i:zr~.z. mo!'i''''(!1 11'0' ilrioi iii visinl.

I ~,oi ne'5ta: UlrazihJ mererne poml'lC' !;!i1~N:!lati iO'bri~.e, F1QI !Iilati'li'lil tfl'F ISU omi QIlQ$=I"iioo $~ih, po ... r.5inu i5'~ru!dlJl!1uJ!'Ic obi,!:lkn'!lI,kao I $ .... j;e:llo i 'SjIHI!:l, dnkl(l 1"!:i:I 'Fod'og,e;r;1Ii~rH;i w,olstv,Ci maliV:<l.

1~l'\e'!! ~ZQ slilkiu, 'l'idimo' u haii,!u. S;vok,e:iI<.o' t~ Ibolje' do-bIOI' huez ;prol'lli'lei V~C. pri s,nimU1Jlj,u i ~rrt~ti gc U ,"U110m 'ffo,rml;illJ fililI;gQI~V'il, t'lego l«1:miie

Ini pOiv'ec;ol""mj'LI wdili VOli'CiI1 ddlCl - koii priid$!o>;,;lja m",ti", lIoko,1 i l,Q brodrcll'lih oollli,I:TBIlllar;o negafiVl'l.

i:z:

l1ir~nieLl'!' izmza i!l!Imo'~

• Ullosii U sl'Iim II S(lIlno 0110' Mo ie ..,.,ijedno,

• koncenlrira!i moH .... dO' bi dlfelovao $1)~2niii), .' sve ~1I ... i~iiiO iZ051~vnli vee, rrUlkoil1'l snimm*:l.

T~~lIl:a snirm~nial ie mjes:t'o kGlie~~ n(liaz:i IIc-gdje {,u prosltJrllJ gd~tl .se u ~l[I~;U snirnoliiijo' 1i(l1azi o.b;iG'klll',", ka~e.re. PIli,jll'l IH1!gIO !'i(Jpiravimo mim~u mOMmo Fila rtHl'liVIli i'lCI't:i t'C:h':ku Inl\~re':$~'J' QI t,o ie 01'10 sh:. ~'i;!1 na :rnoltivl:! I'!aivamije. NQl p'1:lr~'ri!!hi ~!,!I Ii'lClil'o'az1niill elii, Q ilia ciiekil' o$QbT glC!'IIIt:I. ~ ked lO:!Itgllllll :snirn,Qka '1l'abcl;! pl"Qr1Q)ci 0;11'0 i:iojvCiiJl,ile" kojem,tJ t{!J $Ve Os:to'I'o cHi pod!',edeno. To ill: $iIi,;;!'!,!;) ve,eim i rnclIiI'jim ['IC!'slo¥im,1:I 1I nQ' vinamQl. lOck'!:!. kOlmer-om SI!: priblii;l;lvamo irli udali()'ilOMO, pod'i,z,emo ie iii $pu~lomo. pol!'tircelrne [e ulii9'1'Q iii IJld'e'Slno, eli:! rnQtiv do,cro s;mje'5,timo u5nimll:u. Tv ie Ee5fo li'C!lt10 do' Se' !kamer,a pOi'l'lob'El i 2:(1 ~li:Imih nokQliiko, centime<iaro.

!jlgg!:) sninnanj:CI i,l; j"Qlkuf'.l;. s:lvaro srnjer Clpfiick~ O$.~, KClimerrlil m02:emCI ncgllluti '1.1' raztl.e pmv~~, Ilhmjernffio !I op!rck:1II 'O~· ob~ektivo premr:l 9Iore, dobd ~ e:e'm 01 mOiilym'e,n!ol'll Ql dl~elo'll'c nl~e, a 0111:0 [e !!,I~i'ii'ii!!!l'i liDO pseIIIiiQ d'o,ll~e, i,:!;I(I~"'l;lt <:e1!l10 dQir::llliD 1U,I'fI!::ln:j,e'ne' '...-.ijed'liuuiiL 1'0, s~ ol'li per'$pekl'i",n,j pog~;e'dr Q ~o.fimol i,e ve<t bilo SjO .... 'Qhl.

un

:S,IIUNIA :ZAHVATA !;Ivis! 0 viclfllom kUhJ ,objc,kllvo, to jesl' (I siJil1i: k:oiom ne,ki motiYzQh'¥Q&:!~g y snimku, lal '11.1' :SVrlUI naiipogQdniie;ll1.! k(llmere rU;l kojima S.e Objil'kti ... i mO!lUI mijellljtliti ''aka .at! Se 1[i1,ogu pr~lviil·i sllIimke LI svckc.i 5li~uodi.i,

ShQk.oku~ni, 'olbj;ekliti;l ~Qh""atil' c-e 1lI511'limku okotir! IPYI~ vi~e., odli,osnc ~ire'" nego M~'" Qko pri :mirncrn pITOJiu:nll'lo,nrlu, TO' 1'~ debre i!i~ tel'iIflTcke snilm'ke, zlli, ,~n~m(JFI;~eLJlrlllltliQs.:n,1:0<5~i ii obiillkol'Cil ~le Inclrmgll1lim obie,k~ 'Ii\i'cltl 1iI0i mo':Z.e:mo,oH1!;!v,~ %Clhr'o"f.lI'~li IIJl s'n'imio:llI. ~ir:Qk'Olkv'ltiii Qbje,'k'bi\l' dlt110e veU'ko oprede, ,ooie:j;;I;' 1.1 daliini cine se icl:iio :5'ITI,onl~ni. e s,likle imcl[iJ ~Irmu per.lipe!ldivil,

'O:l:Ii:ekl~vai 11 II'UI,rmaJlnillUl :k,gm,~'ralmQ illlUlju vildlill Itvt cod 50' do 6QP. Gl,ed~mo Ii posjeHcce Ii,Q izlof:bi fol,ocgfcl:l!fii.o. 'i)p(l;d~ ,~emo koko!S!e 'pU'i poicdini:m :5,li,ikcma !pi'r'iMi~u' illi odmiCiu ida bi moti ... , iO!lietili ol1oko' koko bi ga ",idjel:n u prirodii.

'lJi',di1~ kut n:aSC!:IIai ok~1 Pfl mlrnom p:r"mclrunju z(lhvO]c!1I nmU ... IiJki:llu od '27 do 3J.'l'. lc,gg ~nullmo os,eooj dubili!~' i daljin!e;, kC'CI' I odnoM .".elicill~ '5 ob~lkom i'I~ udalienosl' i ~n;,CU1ii:V(il'ii!! obie:l«lta.

T,eleob'iel(~j',,' ~h:Ji d:QIHiI'IU blizom i ''O'Ie&ill1l. S porllofill iii~g'Oi obtekl U 'ckll~ii,j'j,i ::!iC~1r'<I'0IC'il:mo IJ pUlli 'Ferrmo'i l'ill'9:gt'lltivCl.

V.eliCino: i !iirii'll:l Zl:lhVCl~C poic,diln,o~ mot~'fa OVihsi 0 ~ormrll kaiko ga zeHmol III ,~Iicl 'Pri,l!JI:i!,~grll .. Pl"tlma lomu ~I!ili'fl\o;~ moiemo podiiel,il~ U ove' grupa:

• Panorrgma lQs,lroki IrC!'~gl~(I, k01i mozel[fi'O' dQbili l>pajallliem :slika. P'oslolic i pos,ebne kgmerr,1! 2:0' p{JJ1Io:rcrns:luill snim'ke 5: jP'O'moi!u ~:O:ililil se I[tO '!Irpci 5molcl:!ogrilma 6, ,'!I '9 nl'iO!ll'U' $li'iimiti ~:arno d'l'Q pCl:iI'Icm':lIm~kc $f!inl'ka. Krl!li;mi pOii,orl!ll:1flU ,dobi"lCHUIO !k,rid obie:norn: kO!lIIuloonll S .... i5ille :snimanH:l' ftlzgli:!d!J dije'l,o""ilf:nO, 10' je:st kad !ic!can ~yglte: :smirnke kamen .. 'Ptii'fli:l~l'I~mo, ~ ,rQIVI'II!.i palllOI'lClITIU kct1d, nl!ll i:!;tii l'I!Jell'1 sn!ffIi'i;(i!1'I'10, no p:rimjil'r, ilIiz' :l!~mdl!:i! i sHk.ce krn$niie,~,pciimo. 'Iti~o ,do u dlJ~oi ii Y:skoj I5lqd ,ClobijemQ :5Ve ~g rcrdJ9i u ~redTl()i, tJll(;~ 9~iQdclI'I,e is ~:wo.Oe-·~iQi

• iota! iii op~i claleki pion grene:ralitira, 1l0poo¥<o. iCI dobiienio gil ond:CI IcJcd $ lIislFle 5!1limomo dollinl.i • .g ZilihYClI[mQ$\I'E! O!'lO slQ roQre u d~liin'i o\;)jek.ldv ZClJl1voiliH iii iednoi ~n'jmci.

'.' Da'lekipl'~11 pOlS11oji OI'l'Og leadl [e glQl v rili oblekl' ud!:!!ljenl ad kClJ11tere' :30 'ilivic1l,e: lDei'l,ira, hlQ n(! pi'iimjer,l<ad $i'limomo lI'leklllYQrl'licll, z!]Fc:ldiJ, poOlkrc 1'i IliU, prb:.or uzobcltl rid.

i. IPoi1Jcale,ki pllii,n ll00s,toji kad! se 91lc,Yiliil mati v nola:;i bli~e oCt 3iJi mce:I'CIJ'Q iii Iw<l ~\I lilloi [lid sliel i'O'likOlii'i,ali dOl ih Fie prepQ21niCl16imo, i !Iu ie' k(lQs:h1fa,zfI .

• Cijela O:5iQb'Cii,1ii gru'fXI poplJlnj"VCl: ~I;o'l'i~ ~Iih. I!ll~ to~;o dlCi S'fl 11I0gOffiO T gllc\I''Om ne .d'odil'uj(.l U:l! dOlllja in gOfl!'lii rUlb,

Ul2

., PQlyb!,izi plaFl ied kad 5le, g:i.t!lVQ !1QIi!lI;d u bli,~ini '9Ql'fIje!Q I"uba 111.:1 ~Ii.:i, (II Inlogc :se :s l;ipi!ICimO jQs vide.

• Americkl p1_cl1 (prj :mimQrlju' fillillcwa} [e OlldCli kO!di Sf: i!!Qvi:e:k prlkcz!.lj'i9' ~.Qmo do, ikol.jeml.

• Polu:kt"'pTIli pia II priic.azllje eo.vjeko ,soma dei po~~'S~.

~ Kr,upfli. PIf",j iii b~iz:lp,I'~n !'Ic' poolf11(elu ie' d~oiPr-sm;JJ~likCl". kaoUo ~e imamo Ilia 51lnkcmi:l! ,Z;tl l'eg,ilii'l!Iliadje'.

~ 'V'ellikim i "'rl~ bJizim plOimOIlll u~l:r~i prik(lzujemo gltCVIj :5, 'Vftli,om 'I ru bem HH'!iI,eIllCl,

• I)l!tCllii ill$1 ked u dici' .... idimo S,tHOO' ocfi uste,

• Vel'iki detali je onda kCld u sliei vid'imo som" I. • ••

, _ ... (If,;Q, !.I~!QJ' PI",Ii!, :sa',i

! sli~oo,. _

~Q$~O je d.~' 5~ mllVEi,de'nli pl(jlflOV,~ ~ii odl1,o;~e som.o, no ~niRilallie Iliillldi, ~to, I~ Q,vdl~ u~,,:I'C s!I:Imo kee prlmler de bl~j'!'iJO $ebi lo'kje, pre,di5t'IliViili v61remc P~ilC'dJIi'i111'i :t::dlva!@ i primi:~elllH ih i m m:l;~~' i;I!i'l.i:g(!'obii:ellte.

183,

K'valifefg $\I\!ttfr.a l'Iije u'IIije,k iedllaka. J'!Ji amie [e !i\liBU~1 fOls.pr:Senc. pc $U mO!'iv! III prirodli jedllloliooii;e rOllvilje,l'Ujenr i n;emorju gus:16 :liel'llll', Q ,s'lika ~.e ,ili'lt p'i'l~i>Ellli'lo ifI{I~(linO'nl, POdll9VIIQ ~f!{icllc ~Ivar(i i<Jralike sjene i nine PQvolijllQ ;!:t!i' ~~num(liilie. V@,cen'i:e it!' !;vjel'I'Q konlnnl'no, doie gu~l,e iirene, koie ~'Ui(l dJuile ilo ie SUI1C'e btit·!!J liorilZOnllLr.

UljuC!I'il ~\lji)eitlll~ iiI!~ '~Q""i;e!rc:a mofe bi'ln rOlzn.olli~L JUrh:ll'lnlj"e $'IIietlo (;ir:li ItogS I"tlIspolo;t.ellll1l1l1j IPodiieVi'lQ' n~'~ ::i!omcfc" (] $viutlo II predve~eri~ izoziVClr !II 1't(lF!'!CI dQiam .niir~, i spokojrnoslir. j3,llte;$Dk lii'Iu!n'~f1! III l'Iekim liudim~ uzro!ku'ire!lir~llr i m!,mul', (J igmllO l1!~bo s o!\J~ifiilifl obl,ccil!lltl srvolr? .rri ,etee~ o!ilecQi. T e0.5ie.6C!j ermg [llQ, i 91~edg:~!I!6i .$I!ike $ to k ... i m, IJ9/0OIo!!In;a.

!!imjarr s;"itlf.~I'a moi.fl' bHi rstlri],e,da; odozgo,. ~a :strain! 1 l>1i'(:I9(l1, pI',;! ie premCl 'I,ome' 'D.~vii;!!ltli;[li1 i moliv.ZQ 'veOIlIU' mo·tiVlJ najpo'l'olilliii,i ;e 'klJll $vje!I'lo, cd 45'" Q~O<h'i'lo okrO 0110 do:lm~:i .spdjeda :8!1:l s'tmne,

IGII!avno ~va !llo, m(J~a bI sllel bi'li sarno Tedno, (I WI:! d'rugel svjetiClI morOljll b~11 Il'odr~d!lno. 'io o,soMto v.rlledi koo p:ravllo kad snimamo IlIz. umi~ In,Or ~vji:jHlo. [)",.D1 glifi .... 'Jl.CI $"'iGf~a ra::!'bi~oi'ld jcdim:I",1O ,U' ~11c:i. t::;O'IiIf(lSI ~'e< posiii;~. ko:dl ie .n.OIi:!i\l'jetlHre I;IZ hI(:! jrl'igmnliiE!!,

[Pli!!I]tt,d~I'I'Hf,i; !iI $vjetlu poll\~hnB! su ~lel1nli~i~QI"'r'sellliii'i $~ik,olmo. Nil! prim~s.~ biiel~ il«:il']inq fie :SMiie biti 'biii.elg; plQhg, liIe;go se u .n~o;i more ~ldie'll 'Ikivo i s:1f1ij·kh,J,ro! ~l(:!lef'liol,CI!. Te zl'ltl'ch ~I'!,plI!(!li no nii:eos,iell[iYlol'!t S!lfnOtrllt;lfOIil! filmiU, D film rClZvij'ati iziedlla~enQ.

VI~ll'!,g ~~Vjj,eHg cine rosa !'!(l Ir(lvi i lilCiJ,. SiiC!i II ,oeima itdl. Oo['l,C! d,eju sliej brliljon;:u. Sio,ji Iii 51e ilia slid IneS'lo porlU'1 i:dlricCl •. i.ll. 51ike o!ljeoomo 2:ivQs:l.

:$,vja'Uo. iliill',1II II'Iitl'li:zil'tl i (!lIP le m"iI'Iill~e II'Il.o'tive, stvQlra itO I'Ijirrna bljcso'r.: ,i siaj, pod ko~im of~\I\!l: i tn efCl'!IO{len1 ~ redmet~" Pr,gl~~~vi;et~Q ·eird I~!onllf\asl ~UI slki ,s~'!<'c r~ :!ii!(Ji:t1JO d j:ok.l"""G'i'I!ie.

SjonCi SiU pr,a~ilae $vjotlal. SVfl i'lo I'Ilje· 'l2irCll~nOI o~vhiet!iel1o narlorz.1S!il' III ~ienl. S\ijI,eJlo i siene mo<lu:lirrclu. deju lleg(l!h'iJ grQdociju', Qz,iVlliuriu s;lilku. dai'u' joi mQ9IU. doiern prostQlig, plllJ<!!lik~' i dtlbillle, slvClr(lju !;nleir iil.i(;u Q.blllk~", I;ll ~es;lo .zamjli3injuju [ bele,

Svjei'l'o dpiie Qfiie'~liOdiiu. fa. ,vjrell'u i sjellQmo 9Ied~l:o( sne o.sjoco, ilnCl~'e s .... ;iil!!~,o. a .pO du:gilli :sgena $1ieee, ,Q,sieeolj lIa vriiEima u lkoie j.!ll mOIl,,", ~nllm~I'll:n.

IRIliI!l~;t'~~lillll je f\OI:5ip(lvaJ1~e :5ivjetl 051'11 h l~ClikClI. no pr.d:n1 i'Elf, !baa ~e Siun!:Q.!1i htn:i probiiaju uz n~boloi'e; -oblOlkCl i 'O:5.C!I'III~,llIi'u ~;v.oi .svrieHi 1ro'l3' !.:or:!! . sa ~.vll!e'llo, probijCl krOtz RiiClglir::llI III 'llmi '1 slic.no. l@bo. $'vjetlo $h/<llflC!! III die! ,dr'Clrr'!g~ikli. Ioi:oiu nosfl[JJie u berb,T Pltmediu .~vie~l!q ~ tamar.

[DO'JAM PUSlltNP$II, mo~emo IJ Fotogrcfskoj ditJi ~CJ,mo ,dOOClI',Il'ti. Pimilic"o [e (11K) sto se Ifl·a Ig~i 'UI prostorul i, imCilri dimell'! dj,e: ij· rin'IJ". 'vi,s:inu i! d1ub~nlU .. fQ'lograhk~ s I 1 I«:i ire [plohl!:!' ~I;! ~il'"ill1g,m i '\I'~. ~ino!m, lil:ocsporedilm-t'j,1 ~ $;v,jtJ:I,Q, linii,ie 1 'h~!1IO''Io!'e 'lte,~ pr1 siilimallljll toko dCl ita, Qprei!'e· 'ICli'I'Ino, a pe-

zodino$.vi(lilliio, d!e,cl'1OlrIo poja. S,'o'i!CIlig i It~n!l IZ,l''1~1

o!:Q n dojom dub~l'Ie. NCll sfl'hmkanna

~iilimliMim poroU... "'v1e~la lai 51e

doj,ulf1 iovlia :rom pe sebl, Pe do

Ii svjet'Q I'IQ obje!kt s Iedln,e str'Qna. stn.etmmo gOI logicnim ij oprcl ... daflim,os,o'bito, ako sj:eJle' isti·fli oblike ii njil1o'VbI .:!Iaoblienoift

R'ASPQ!RED5V'J E:TLAlre:ba de II idid bude _okov dIJ ~"if!'IIQ vodi; pogled preni'll IClek; inhi!f£!5!1l i zodr:fuva pogled 1'11[1 did. NI':l~be,l:ilil [e k,[lId svjffllo uvedl ,pogledu slik,LI !i I'iie ... e .s:!rane - kao pri ,r1:itMiu ._ 'fQdi ~a pre'i'ng .5'rediiiu ~Iike T flo;;) ,on,o, ~!10. i~ I~ .$IIi~i I1Qj",ainije, Uv!,j'9:~ j(l dobm cko ~c:l ~e!'it~lr :s1i'k1l' $',rteJ11 irii, til d'$,li.n!Oi. dl'1Oi" r; CI ~I'ikl!l' ne.uo· ~ClI mniia i,er laiko

pogled ml<Jje UI 5.~P,,1. .

185

1~'RIIIJElN:O'S I!!OJ~ IIJ! '~ONO'WIE mOZlemo koliligil'1lllli fiU'rimt< koiie sllJvl~a· mo ,pred objektiy·. ~ ~ ..... e Y'l;mj,ske, sl1lurl1,k~ u !o:,oi,im@ "'Qhloi'(;I~C:l'I'ifI.Q' i l11ebo ko~ilsno ~e' posluzitp s ... ji~~lli !-Ili~i filtcrr dG J!e~bQ dcbi,itii:l'lO II i$prCl,';I'1'I0m-·~'ivko~I'o·rnl - '1onru,. od kaie!;! ee se i~ti:~~:!I'i i biliilil~ oblaci.

P'oz.m:~iemQ Ij os~~j'~ji\fO$1 filtfl'lr;l! nQ bg,la i die1o!olCiinie pojedillih bolo -nUora IlO prijem:l's boio !! tOilO'o'e, moci demc 'PO v olii utjEl(iD,ti no i:!gla.d motivo lUi idici. Na prri:nij'er, IiItMoQcasii j'li; ervenl fil~ClI' dramlltiz;ifajiJ,. S'VQfClIIU nebe olujno.lamrn,im •. (l1~kav ef,e'~1 ne;kim I'i'IQI'h·ima prisl<lj'e.

'PLAt>:IOVI' Sili,'!KIE, koii ~i;l s'i:lslol,e od opre.d'a.S!redin;e n ro:;!':o:dinlll, mOQl1LI dbbrim rosporedom naglhl;lsiti pi'o,storlll(ld. dtubi'r1u i daliinu. PClo~.tgie, molivJ ill -&i:ojimo 511 i;eda n\, d/Vill iii ~'f;'(] ~~i pi c rtOI, !pO t.e prem i:Il t'o'me d:oj'Cilrn. d'u'Mn~ bi'li m~JJnie irIi vHie' DlalglcseJ1 •

'.' OlPfe;d'e, iii pmdnjli pion .UI ~likll t'l!! .nojvginijL OliO' sIC) je s.mle-i:teno 1I l'I,jemu bH.:re je pogle,d>u i pojOC1.l .... ,CI rndnil,l, 0;)1 ii sil,'1'e. poje:din;o,di U l1iem'u' ich'!' SlJ m)gh;!~el1e. U5nimkama IPoicflCljirul' uvliek i,e dlobro i\lkQ iii pr,edl'lji pion 1,1 i!OilHI t·Q·m'niii j'fIJ!T l'im~ dik!l' QQbivQI d)Qbj'1,I Q.51'10· "'IlI, a p.Q9Ied~ ~'Ei IJp!Jcuje 'f"lfemcr svjeUu'j.Q,j ~radil1n ~ lr1il11:~\ii!!lHiioi poz,adina, Ak;Q ie Ii! p~e,gl'ljem ph:!f'lili! 51ike opl"edie Vl}m:.o, p01!Cldillo t:e: se ~ii'lit~ clf:l!joclTi i ,m{lIiI!O'm. O~t\eCl:e' u s,VQkom ~Iucl!:li!.l' mora b'iti oCll"kmQ ofillfCI, rJ sredin{l r PQ:ZlIdina moglll U: '(lIU'bi'ti I!I rCl;g:(;m()~ 1i1El0<5'tr.ilnii r,ar :>'e Hme IJ'O'lrc,t:Cl!V1:l d~i@m voz;noiSH p'rednje.gtl p~Cln~. Pr'llcli'lji pl:CiI'l ne.m.aj'u, ponorom,a, .r!::!'zgledii snimije'f'lii iz v iil:illle it,d •

• ' 5:redD1ii pleill ie zona Ioiioja se 1iI~h:lljl;1 ilmedu oprod'a i pozm:tine" Oi'!,doje dojom o<b;!OjOiii:j.(i_ Ak(l, .!ie Ii1QIlt!ld II sreclnrjem planu, g'lavni dio mCilivClI mom hili m~rk(lIilI\Qi1 n dO$taV\elik. SredFlii plcln Itli'o,ie bi~i i p,ozan, eke neilo V{IZ:110 prik(JIzujtll'110 iii IPr;r;:i:lnjeM p'IOiiiU, P~iI;i· kern $lIimClIIUa !'JilorgmO! lmati IlC IImlJl cia je sy,e Olliili !to na sl.i.d prj. kazlljcmo UI dc~iini %0 91i!idiJ'o(~ m,Cl,",~e v.riijedlliIJ_ Al<o se 91G ... 1I1 moliv m:da:;ti :U' srecclnrem pkll'iU, ol:Jjo'kti IJ o.pmBlli , poo:odilf!i l1ekQ budu fflir:ni i llell'!lpCI'dl'li •

• ' po.:g&rI'lCi i'lu dolekl plen S>Cl1ll'l JOos~hi dlc:lI'~ i,I ~1i,t1 doit::!m dt!llljim:, iJlli i osia bl1,elfllll' radnie. I'\I,IJ "",,eC1l1f sli~tI r,:I!I\fld!i.t~ ... lliCllil!! S'C ni) bo i I1rd'a IJ dolrini. DQ~iin~ f;iti~iaie s ... jiell'iiiitQt!. k~ii cini si~klJj IUrrllvi'lO,~e:2e~;,om. P'M'adin(jntl:of:~ Ibi*; ~ ffii.D~O' t!eQ-slrC'lI, ier C1ko [e sarem:l j' llapcrdl'lCi, 1'10 sebe prMoei 'Pogled, prf:g1J15ui,Q vf,ij,!lIdn.oS;1 ct!ogg slQ se nala:d u p~'(!dlif,e!l1 is'redllljem pfClFllI!J i lin1.e smaf'iljl,lje1 dQi~it1 o'U'bifl.e i, daliine.

OSTR.INIA U .DIJIBINIU Iliii!! p:crlrebfl.Ci In,a ~SViIIil15'nimk(fm~ •• Ng 'lehl'lIEkirn :fmim!kamo mo1iv !lIoro bi'l; " opred'\i, sre,dinl i flQZ'fldill'l j,edinc,ito osh:!lr. Ali, lkedal u p;red!!j$i:i'i rlam;! imomo ,cClvi,eko., !Ii ~<l~av. p:r~dme~ '~~'ii ,~inl g!(lvni ,d~o' 1iIl('I'ti ... e, niegol '~eIlli!O .!!QI~,IQ:!i.~h OSt;f1I1;O'~ Ie!" ():S'lr~lla pri'lllllJleij pogll;!d, a S'\i'E!' o~o 1l~0I !.I .5!f'Ii!illCi III~e 'i'Q'ZIIH) lid ~CJ~nO!~t:I:i,i'a Slcm.o' 'o,l1.'o.'lfiul iii Qln'ibii!:!i'rt', m@~e5!i! gl~bm lUI 'neg~;trih·i~'·PIJ. ii~C!l g'1,Q sebe pri\'11::1~i Ii P o9~e.cll.i'o <:llliobitQ vfi ~ecla ltaSIf! ImliMos.ol:m i ~I g1UjUli. 1[1'G ~oiima je ml!'nOl iii l'liii'o<strrtJ po~gdim::l :5·vCl,~Dko bol~1;II od !)~Iro o-crklnog sQre!n,hl~. lk,oje sliku firli lIIeIl'111'FIfI@itI.

P,E,R5P'EI!(:tI.VA, [e gl,NJ'mel1j'iiski poic:u1i' prollllikdie lir1!jQ i ob'liko 'nOI f.~'\lli!~ -p,IQhu"o 'U ni $pgdcl -I, s.mieslai opraaa, sredille i 'p{l'z!udiine s ciI,iem cia love Zl:ilieclilo iZiiliiw ltD balii oQjam dubin,e a .Q,alj'im:. S odeb;,on:og minl'a ill lo,e:ke ~9il;;!di~tQI:!I pomo!fu syjeHo i S-telle" iinija i i'ljn .. t'lovih -smierO!Y'g 'lJino&imo III ,slnilllku pers.pe'klq"ml1l p:ro,vce •

• Cel'lll'Clll'la per~peklj""a io ondClI kadl p:r·Qiekc'klnitsrnierovi vodle wu'e· ffll;ll '~tleld ILl $rcedis!lL.I ~lnki1. U1 ;slid ie' imamo ~ll:lcl .51eS'miei'lovi. kao :5,tO SIU I"ubo'rl'p Kr·Q'>H1WJI,. J'U'co",l ~!oli'likCl', l<!o:l·ole.cin!l nOJ pol'lsko'm pU.lliJ i

sli'C!:IO, svojims·f1olli!!,I''Ovim(l $a$i!l;Jljuacl'lo U srt)di~t!!l r.!ilke. Sh:!nerno 10 :s kamenlm nl:l s;redinl,l I!IliCJe'" QPo~l'~ temo ka'k;e ,:yij £mj,e.rCl .... i y,oce p-Qi9led IPt$IJiQI j!<!QI1Qi luckij III dClII:iin~, Cl illl ie lai;k,c I:!g :sl,ic;i U sre,disl\i f·ormakl. K'i:ld bi iJ tg ky,o j slid PQ pravdmc iOffij.erQVClI pevukll (:rll r cl'g,biiH bismos,imtllritan ;os,por'ed i f-etiri' if'dm:ikCll Iroh1lc. Tcf.: .... ,CI bi 5JlikCl dfieiovalici uk,o.r:ellc i Ms,li'ko"Jii'lo_ :Sygki spmetrTi;:'I"l r@s,po~e'd olnii !iIi'Ioliv uk.o~enim i be::: poieljne promie'fIIl:I •

• e'O,crull iii slik!Ovit(!i lPeF'~pe·kli""OI jed ked 15niie'F)Ovi vede prema I'Fe· cjU1i di~!!I. biil) I/J 9Qmf,em W donUe·m c1~iehJ', .Bo~i!B I!:! ,dig :!ili!'li,en;~'!,I'i \i!;ldl~ s liie1Va premal d~S<IirO'i sI'j\cm,~ s;lik·e n:ego obmtrlo, 'UCiJcko ,~alliltL£t tom p:rili!kom pCls'tate 111:li::k,i;g ""'It~res[J i~i. tCli:l;;gJ ,d1ubilfli!l, premo kojoi li"i'j,e i $mjej"'o,,,;j UPU';lJ1tU M!!l pogled" Bo~nCl pitfsfl'B!ktiv,OI ,dcjg, $Iikovinipe djollovOilije', (I d!obiije'f!i1'o ~e eke lI~icu ne 5nimamo "0 ~r~dirne,. "'(it .melo 'Sc:JI lsHrane. U 'loin :s1,y,EQ,ill .5,vaki !lI'oku IIJ sl'ic[ fmc. ckugi o!blik i veHfinu. pt!l se II lineemem raspofe:du slvCJlit(J ugo&na l!;m:llnjell1o. Ouzi smje-royi U ebliku dijcgonalo vede pogl,ed u dubinu •. 1;1 po 1110 611e. ~(I~C!'. der dujc:JIgo,flt;lIf'i!!! !iifiiiii' tt)m!l! p()rm:.d;u. Na tcj, flQcin dobij'il'nlo dobru Ql'iienladjul 1:1 p,I'Ohi i !:J.iJ,tji!! mo,zemo, pirikg~~i prn,st,QI', daljj,nu i ,GI.I:binliJ .• rr-h;dC!li:i ~i se tc:~k(ll da I Uime· IiIClI d!!!II!;f'ioj ~~'r[] ni, dje:lo,yol c-!:: belie, IJI t'OI ~~ moie III 0 uY~e'Fit~ nko slieAlilt 1IlfI001h.. po'o'!;!ifamo ~OI kQ' dEl ~!!lI~!\::g otJI:jirnc: no j~·dn,o~ ~lil!;l !:Jude flO Iliie\l'Clj. 'ei ilia cl\rll~oi ldijcii rliilI de;!;JIIO~ slronl.

.;&·CI>t:1ll1i f"lerspeldiw ~Iv(lmiu eblllle!, j'il1f:Ji!J!g, prosing, drrn I ·~d·(l9(j, 1'1(1 ~iiimse: i';~5.tiOOfflg rg:$,prsgva~!J 5"'ieUo~1'I1l :;!:rnh~\. K,od ie zrnk ers't. d(l~Uil'lia n,cm S:(I ~ii!'ii b'!i~m, lo·g!CJJ!a rnaglioo ujlill'\o s.!\\,o.rQ 1'1(1 $Iki dQlnul ;zHlcn'u' peNlpellfvlJ i dojoi'ill pro$IOrli()ii·~i. Plos.mrta ras.vie:lo" lito)j!;l' i1Qrm dolol;i ~ Ile.(;lg, ,2: acl'lu pc r$p,~klavu narlJ~o'l;'g, (J 5.nimke pmIi... s'ilja'lI,tI ie PQjllt;grv;1;I! i U.

Ug(u3ig,ji i!1Jg sllic:i lfIu,s,tQiu odl,ro.l!nih ,otmosJel'$kih p.!:l\javClI. Na sli'kovi1'hm motivimCiI u90dlJ'~i 5U iii v,eCini .50!Jb:i!:!ldivtll!! i'lClfavi i djel'uiu ''1,He uti aka !lego i'I(i ~(Izym. IPQ~:r eni PQjaoovtlllu $Q,dlrz,ain~ Yriie,dFloist slii1:Je ioe.r jQj aQl~bI IO:,Q'ri~",u dopunu.

O:lro~\jo eCli!ie'~ Id:~a·. mrr,gl!ll, ohla.ci ii j'IO%rie ~ruge p01ffii'e Ito 1lil'Ji!.!oliu NJ ;l;roaiku, kCllO' !'ttl p;rimi~1' :ilSpQ(i v ·Ili'nlte pot~o" mll!:)'I'", kola se cHz..e·, para u proolilid i dim IQkomooti,ve, ,daklc $ .... ~ 110 lebdi IU ;uoklJl.

I

UI grafici ~Sfi' iJ ... tjek fad1 0 crnom i j)iiOI,t)fJjj" bill) Q I;rieiu lu·sem d boo jom no bijelom po,pinJ ila a kakvoi s,tClImPClM.j !;Ivorl. 'U fotograh'koj slici Itlkocle,r ~o$'I'Oij} sraf~&i el,emefrli, s kojimQ $'~ SU~Ir!;!~!i1i11) kod i$lgknuol,ilh Ii)~briso kCQI no in imoju silue'ie. kullis-nl:1 djelo\ll!lJl'ljo Ii OfIilOllnel1lli.

U norrnalnilll1 £etog,fCilfijomQI tlTq:i;j ~-e dlU1bQka crl'll~ii'lo... $oQ;eile sjene '1.1 koiim[J ~o$I'Oie, s'I'e pojedinq$ti, a !,Ii njih d'o-bro' r~!lpQ;r~(l'ellii .!;iyj tono".i l'iC1znih 9usto'~C!, i i;;f.sta bl'fl!~ilila, koia precls~I;!\lliCl s".jelioiSl'. U '!oj ~III bjel!ini ~'Qj'kodilJr poied!l'lo~ti, ()I oome su 'IIi".5i'1(:! svi:elliaJ po();s\le hiile'I!~I.

U litomb,incl'c.iji omo.biieliO' rtQj,~!\Oi~ kOl'!trost. Ski ill kOiiltir'Q$1 I.! nl.Q~ '~eeq $iUm 'ell $floz:nitegl"gncld di~!I'oVQti.

IBr,lIliifllli ill! ogresjvllo i,~·r p,odrr:ll:QvCI ~i\loe u iPoz,tldil1'i IHlsegCl okm .. Blj,elo 1P,I'oho ilvijek ,dijellufe priyh]~flill!l :nego'iCmCi. EI~e!li!l1l,i osieCDmo kco l'Oko,fu Ii :~vieliliu. S!oji Iii ·u'z cfI;,inu. biel'ii'la ~g $8 OSl'eC(l!t! blje- 51"a; .... i i !J'flli.

Crnina j'B :llQ nQIS~ (),~(li posi'l'I'IC1'. Ina u7;O'Ok1uie podraj:~ie. i:r niil 2;1i"cCi mir, a,li i ie.flna,Q ~,o,ti se Ilalozi uz bielin u,' ita·zivClI do j!Jm 'cvr~I'OolJ i $!'Ia[!e', C:rnin1:i ~~ ~e lpnl~i diubljom :il(lmni~oj'j'j, 'llIko ~e !ioch;!'zl ·uz bjelinu.

F,CI1'Q·GR'Aflllll\. [e S'blVre.i1l,eIllOI !1lu!l~od(] rtu:l!tI Iurntogrgfiii. el till j.oji ie db .~ iP'cied'!1'O'S~C1Vil'ij,en:lml lonoyima diolh)~e StlQ~1'I0 kg(l plaka'i. iC!kvc c:mo.l)iielt!slikg clI~e'l.uie nap<ldno i mlilog:o, SI~ priml,i'j:nilJj,e. !,I, ~eklgmi, ali i u Ul!ill~,liiI;ie~.oi, fQtoglr·gfi1ii.

010 kon!'r()1$,tlllllh orl1orhi'ielilt !llilka dola:z·i se I'!O, dva ri.i)I'!';!f!Q1:

•. 5111;i!:l!llC!,"'iem no ni:skciluje1ljivQIII! IPQziti;vfilmu, kali s:luti Zei ~Qpironie nopus(] i ima koritrCl,s:lnu '9'fClda(Jii1.1, I .raz;Y'ijcmnem '!lIma III ropldnom razvijo CI/J, iii

• kop:irarnjel'l1 diiClpo,~nlvo .!; I~Q~rniQII1Q9 ne9'CIHv(l\. Lu 'lilJ ~tli ~vr\lw IIIPol,,~bliir;J,';'\CI! fI i skoQsjeHi ivi film l'!fl\dQ'.. .iO f'l11i"i)lst~e gmdlCldje. S .c:ij:C1 po:o; ili",C1I ~e ~olP,i to' du,pl~koll!t fLeg'Cl Ii ... , ia koo j'~9 ill ~~, bi~', v!dQ!li:~l!Ii 5yi

Ui9

po-l'dIICl,nov1. .s t,ako kQi:ilmstn()g ri~90livc ~Iikg 51!!! pov'eoo IUlf,O'to·pa. pir Iwd;~ gnu:locigi!, 110 ~o1.emlJ MCl:! bm ~i\!'ih pOhl'tt'iIllO' ... ~, ViIl~, s.amo ~rni al'ei ~IQ'k~ nCI 'bi'i'eloi podlozi 1P>o~il'll.

T ~ 'l:ehTl,uk(]1 niie 1'10' .... ,(1. Ona se ~oiS dllll'illQ! prplii~~\iilii\;l(j'1 i:l :wi i~'vedbl!l $~1iJeh::l f~tC!9 rOlf~kl i:'I'IJ IPulem,

O!lNC),"!,IiNlI, 'CR:TiEt ng~loie UI ~~r.cli lkJ~d ,S(!, uz ~vi;ietli f\Cilozi tClmniji ~Ol'l_ I:',to ,gj,cmic(!!ITtC! pOtiriciinih Qbiekal'O mogu ~e ~[UTIO' no I'ai l1loe:111ii j,s:tcr,ei konture i obr.,si Rl.ZJllh oblik.o. koli [popul' crleia ~in:e OSJ'iovn,i elemelli' dike'. Ihll:llUCi do' il!' .za 5liku veoma 'fQ;lCLI1, h;:!j C'rlfl! mor<l _ 'b'ili lJfikaZCllII ie.ano::;I(l'.;'tlO u joOsno dOl hi slilo:a imala. ~i\~fiUl, 5uges ill,'v;JO od16lo v. enie, Sv(lk~1 ~Iilk'l'll "telo .... <l·t Ice d:obr'o gko 101 III o.snO'l'ilili (Jrl!!,! ui-ed~l'I.

U !,;fioodi P0<51tO~i obil.ie motir'll'OI ~ morllu:mtnim ,ohris; n:Hl_ A~i; oli'li Oe; doti 'a!:) p~nog 'j'zrCi~,gijJ :;;Qlrii'lQ kod :!IU IIJ kOrl~rgl~h1i: '~Clrnlllii~ pre'fTlI'Iitli $ .... ia- Hlijern iIV ~"'i~~lili jl!(I'e'mC! t¢ii'l'li'i'iri.em, 'ei i IiJ 'ko,n,illc~h.l oplI'eda premQ pc: iliocliol.Ro.mi f.:,o'!lilpo:o:ici:o!l'li oiblid upuc!.Iiu. 'n,!:l:ll 1.1 ~Q kaloi:Q I.reba h11 QSil'lo",~i crlei rQ$iPQi'1Gdltl; 1.1 pion!.! :slikQ d.o. Sle. U' ntoT ,~~jliilij fedi,

Sto\!i:m-Q Ii nQ fOll(lgf'(ifil;1!I preslren pgpir ~ polo:usamQ precriolli crlc!i slik&, dobit c.ernQ IPri'mjer oSllc .... nog cdllff:a slirrce. ikQji more bi'll uredOli, popul' pl'orno .zaio:lC!!'kvu zgrodll.

SllILlJIEil'E ng i$lici IS{lJ!gie S>e ed d\lClI tOr!IiJl: (rtl!i i b:iiif:li, bez siv,h 1fl'O~'u, IOlllova.[)jG'lovanje ii'll qs ipl()5.'f1;cto. bat: iClojma d~bil1le T dIJIFne, iokw mOlivoi!l moiemo 5hiJiiiti III predv,emrja, i ~o' inQii!(II!J! jy,rde grtld:aci[~, 5; koQ'le~ '~emo $!irby p'oll{e'~tI!~i ~Oikoaef no Jjl'C!:porl",!',cle' i~i l(,o'llIlnJsl~,E! 9imd.acl,~e. Zo $lIim(Jn~e Il,eb CI I mz.iil1 m~lrk,c,nrilli 9! iinQh~e s; uedlllo:;ICIV,!"I~m

'190

i jam,," Qbr;$imQ1,Covie~(lifeb(l li~il1lc;li lUI F,)'rofillJl, Cilli h~llkQ tic Igo 1M osvijelllim,o,. ve,c dar ¥hJji i!Spred Qsvi.je.tlljenre pozadinc'.

Siluetol jec d"obila !lvoj lfI'm~iv po ~n:mc~l5.k'o<m mini$!;fIJ finQne! ~o de 5ilhOI,l,e;ltolJ. [{JI, '1709-17671. kJo.ji se -nevodno Qdlilikov,ao vclikom jlklFtO' ~I.I, Da bi mUI $~ ,I'loryg(lli, liydi su nr'!iI'go, ... lrn lrnenem n'C!zvCllisHIk~ izrezQll'le cd Ctiflo-g pilpira i In,Cllijepljelf1e 1110 bine-II.I p;Od~og!J) •. iQ~o de! ~u b~le 'OJ,;kll,N:hne: II to.n~l'!,.im(J. 'Ii al>ve ~Iike' 'j O<~ l ' ,dOliilOl~ mojsl-or'i tog ;;:ilIl'I:o±a iz~e'Z1IJ1U' pe ,5!01jm:o'o"in'L'tlI i pClrkovimo.

I!tUlll:15NOr DJIEl.!OV'AN'JIE ~!il' po:stii'e ukQ :5!!' oprnt'l'(l $Ijiko i~puni drve· i'!Q'm, gll"anje'liI1I, 'I~mlfiilm ,g.r.:: v i'rQM pro:zora, kod se ~Ilimt"lilil ptllime. riborske mrde. Q9ro,dlt,~ ~~orfilleIV1, izboCine lila: zgmdt!IIt!C!' ild., dCllkll!!l !i,vi obji3kti koii ee 0 slid iZQz;vati rdoiam k!!1~i,~a !!I kOllOlinu, RlJdu~i del ornina u s'li'd dlf:eluj'e k!:!o Tei:if«'CI. momma ncslajal'i dill! o,na ne bude s;mieS-IEmcl ne lakvom mi~shd 1,1 sli.d mee I<oiem e~ S'lvorr'll dlo,j.am ko'o dc:JI lebdi 1.1 l.rokll. Laid predmeti, 'kao ~10 ~u lii~te, iQ~IQ!'r i $ve ~'Q' ill ~",iie'!lo., logolf'lo. IfllprS{l'llG i proz,rc:clilo - Cl III! d!gje dbj,l;irri po.dianja i t!Bfirn,~ ~ moze fie noilgziH u gOI"f]Jjem difl£l,lu ~Ii"'n.

d::ulli05N1'O' di~lo""'CjJ'f'!'~i!! e:itEi'!J(Ii ie h~te{ln:ilThiitll. bila ~~ ii'ti poe:etku 0\109 stc,i;ieta d!t!'ffiinrucijo ZClI dOClI'1iI fi9f'Q,Ql('c~~,k\:j' $liibl,.Jl" T'o,g su li'fiii!i~ie,n'i,Cl n~lnogii f'I'I.0I1~lo'rifQilogwafiie, i dQ1r1C105.

O'R!t/lIAM.E:Nli'll eSC sClS'loie ed Rlzllllh ukrosa i $or,c, no prim.]:!!:; n,CI :zgmdamC\, IICIlrodnim ve,zovillTia, tipkan'la, ~lilimi:mo',r kl'ljigcrmc' itd.. MoZiemo

ill pM'ti6i Inc dye !i!l!C~liig; -

• ob'j.ekl'o'itl ~·onmcoig. II!;! prrui'l'll~er soimanj(l,m kroz lre~eH:'epl'ozor'!:!. kn;lZ ogrode 1 ~li01'D', d!flk'l,~ ori'lall'llefl'lima "000 :o;lvomii'm ,obJek'liIIl'iCi. uli

" Icomibin'acijom drugih ,o'bjGkcli',a koi,e ru stile!;! urnos.imo fCl,ko dg cine nove oblike Omomenk! iii mozai'ko, IttllO ~to ih IT!Q:l:smo lIIlirdje'ti iiiCi ~;QrQIl'! iiQiJ', $plfl;:I'1l! iilQ iii ,!)t'I;lIl'tI i .sireillo.

P'rJ' :kul~5nom, siluelnom p mncnn,cntclinom dfielo'lltmju gloY;l1<i s,t: obiekl $li1i'ie~I'(] U :pMd'nii 'PIQI'l s~ike. Time slikol pO$~,gl~ ~fl~~IIQ i nepedne,

19:2'

"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful