You are on page 1of 8

1) Uteuk sumpek, hate ramijud teh lain bohong, mindeng dirungsing

kapusing, remen dicangkalak kakeuheul. Geura we : saimah jeung


mitoha cerewed, gajih Kang Gugum sabulan teu weleh pas-pasan ,
malah sakapeung mah kurang. (TAAN; 4; 5)

2) Unggal poe ingetan teh ngukur-ngukur jang balanja. Enya ge


mitoha teh kaasup jalma aya. Teu wani ari kudu punta-penta
mah. Malah nginjeum duit ge ngan sakali-kalina. Eta ge pedah
kapaksa. Basa budak nu cikal gering. Mere ku merena, bari
digelendeng.
“Nu matak kudu apik kana duit teh. Ulah dimonyah-monyah.
Kudu boga teuteundeunan keur sakalieun budak gering atawa aya
karerepet. Kudu diajar prihatin ari hayang hidup senang mah.
Tinggali tuh Nonon, Apan tadina mah budak ogoan. Tapi da
puguh apik kana duit, bisa ngarojong kana gawe salaki, teu
burung hirup senang. Boga imah, boga mobil, bisa mere ka kolot.
(TAAN; 5; 6)

Sereset, asa aya nu ngagerihan kana hate. Teuing ku peurih. Mun


seug ngagugu kana napsu mah. Ku hayang malikeun deui duitna.
Jeun teuing budak teu ka dokter oge. Keun wae . Malar Kang
Gugum eungeuh. Ngarah mitoha nyaksian. Mun seug budak nepi ka
gering parna tawa nepi ka heunteuna. Tapi kanyaah ka anak.
kanyaah nu tangwangenan, teu karasa bet meruhkeun kanyeri.
Nyingraykeun kapeurih, tumarima kana kaayaan sadaya-daya.
(TAAN; 7; 6)

“Kolot mah ngirim teh tangtuna ge lain keur nu hurung-herang ka


luar, barina ge keur nanahaonan geus boga salaki mah make jeung
hayang katangar ku nu sejen. Engke deui mah, mun aya duit
kiriman teh, heg tabanaskeun, ngarah sakalina aya kaperluan
penting, teu kudu kokotetengan.”
Najan hate mah nyesek hayang nempas, tapi teu ieuh digugu. Asa
kateuteuari, keun wae rumasa ukur milu ka salaki.(TAAN; 17; 8)”

5) “...Ngan sok ras inget, mun seug Nonon nembongkeun pakean


anyar, mitoha sok gancang nyalukan, nitah nitenan alus-henteuna.
Bahanna ge ieu mah istimewa, nya As? Warnana ge aya ku lucu
kieu. Teu panasaran hargana lima puluh rebu ge, da moal aya
duana. Jeung deui, barangna ge apan ti Paris. Bisa, lah Nonon mah
milih nu alus teh.” (TAAN; 14; 8)”

6) Tinggali tuh Nonon, Apan tadina mah budak ogoan. Tapi da puguh
apik kana duit, bisa ngarojong kana gawe salaki, teu burung hirup
senang. Boga imah, boga mobil, bisa mere ka kolot. (TAAN; 5;
6)

7) “Mun sikep mitoha kaleuleuwihi, sok jol kahayang nu nekad.


Hayang nyaritakeun sajalantrahna kangewa jeung kaceuceub
mitoha ka kuring. Tapi ana dipikiran leuwih jero, asa moal hade
akibatna. Sieun Kang Gugum teu percaya, sieun Kang Gugum
malik ceuceub ka kuring lantaran kapangaruhan ku kecap-kecap
mitoha. ( TAAN; 17: 8 )

8) “Abdi mah... hoyong ngalih.”


Kang Gugum olohok sajongjonan.
“Ngalih ka mana?”
“Ka mana we.”
“Ari didieu kumaha kitu? Najan ngahiji jeung ibu ge, apan
urang mah misah, di pavilyun. Balanja ge apan teu nyesahkeun Ibu.
Atawa...Aas aya kateungeunah ti ibu?”
Sirah gideug, sanajan hate mah asa ngoceak. Muhun, Kang!
Muhun, kitu pisan. ...
“Ngarah teu kajongjonan, Kang. Upami urang teras-terasan di
dieu, ka abdina sok sieun pajar teu ngarojong kana usaha Akang.
Bilih aya nu nganggap abdi hoyong senangna wae, teu lesot-lesot ti
Ibu. Sarengna deui. Ari urang tiasa kaluar ti dieu, sanaos ngontrak
bumi oge, meureun Ibu teh bakal ngiring bingah.”
(TAAN; 54; 14)

9) Ninggali sareatna mah, saha nu nyangka atuh, yen kuring


pindah teh geus teu kuat ngahiji jeung mitoha? Gusti, mugi-mugi nu
sanes mah ulah dugi ka terang, naon nu karandapan ku abdi. Mugi-
mugi mitoha abdi sadar, yen abdi mah angger nyaah ka anjeuna.
Misah soteh sanes teu hoyong ngawulaan atanapi ceuceub, tapi
hoyong nebihkeun sagala rupi pacogregan. Malar hate abdi bebas
tina kanyeri sareng kapeurih, nu bakal ngadatangkeun kaceuceub.
(TAAN; 88; 19)

10) “Hese ngajawabna, kudu kumaha atuh, Fik. Hayang mah,


piraku we teu hayang. Ngan apan Fika ge nyaho sorangan, di imah
sakieu riweuhna, loba uruseun. Jeung deui pangpangna mah kudu
aya persetujuan ti Kang Gugum.” (TAAN; 136: 22 )
11)… “As. Ibu rumah tangga, lain hartina kudu cicing di imah
ngurus anak jeung salaki. Ayeuna mah usum wanita karier, As.
Meureun Aas ge nyaho sorangan, loba pagawe nagri, dokter,
insinyur, sarjana hukum, anu geus digarawe, oge ibu rumah tangga.
Karier di luar, jeung kawajiban di jero, teu burung ka garap. Nu
penting mah asal bisa ngabagi waktu.” (TAAN; 137; 23)

12) Basa Fika mulang, nyupiran sedan beureum ninggalkeun


pakaranga imah, kuring neuteup bari pikiran mah ngawangwang ka
hareup. Kacipta lamun geus kawentar jadi bentang pilem,
honorarium jutaan, bisa kabeuli imah jeung sedan…bisa mapakan
Nonon, bisa nembongkeun kaboga ka mitoha, ngarah teu wani
barang geureuh deui. (TAAN, hal: 23)
13) Kieu nya, As. Saenyana mah Kang Gugum teh lain anak Ibu,
oge lain anak Bapa...”
“Basa bapa rek nikah ka Ibu, boh bapa boh Ibu pada boga
budak. Akang budak bawa bapa, ari Nonon budak bawa ti Ibu. Kang
Gugum mah budak rayina bapa. Harita Kang Gugum teh orok keneh,
basa Ibu sareng apana cilaka, lantaran mobilna tabrakan jeung treuk.”
(TAAN; 207; 28)
14) “Sanajan Kang Gugum diurus ku Bapa, tapi da teu ngahesekeun,
lantaran kakayaan Bapa ge, rereana mah nu boga sahamna bapa
Kang Gugum. Bisa jadi, Ibu teh kasieunan. Sieun Kang gugum
kapangaruhan ku Aas, ngagugat warisanana, anu memang hak Kang
Gugum. (TAAN; 222; 30)

15) Pindah ka imah anyar teh estuning dibarung ku rasa keueng.


Kumaha teu rek kitu, sasarina biasa di imah leutik tur gegek
pangeusina, ari ayeuna nyicingan imah nu ublug ablag, tur rada
neggang ti nu lian. Dieusian ku tiluan : kuring, pamajikan, jeung adi
lalaki- mahasiswa Fakultas Ekonomi tingkat hiji.
Nu soak mah pamajikan. Karek ge dua poe, geus ngadenge beja
aya imah nu digarong. Mangkaning di jajaran imah kuring pisan,
kahalangan ku tilu suhunan. (TK; 1; 34)

16) Unggal peuting pamajikan mah tara tibra sare. Unggal aya nu di
sada , geuwat ngageuingkeun kuring.
“Kang... aya nu kekeresekan.”
“Lah, paling ge beurit,” walon teh bari murungkut ku simut.
“Siga nu keur nyokel jandela.”
“”Keun bae. Jandela na ge apan geus make tralis.”
“Tingali heula atuh.”
“Tunduh. Geuingkeun we, Jajang.” .(TK; 3; 34)

17) “Tong ngantor wae atuh Kang,” Pokna bari ngadaregdeg,


beungeutna rada pias.
“Ku naon kitu?”
“Aos geura ieu,” bari nunjuk berita dina koran. “Aya garong nu
ngajorag imah randa pabeubeurang, ngaringkid perhiasan bari
jeung naranjangan.” (TK; `14; 35)

18) Wayahna. Engke ge, mun nu ti lembur datang, moal keueung


teuing.
Bongan can diparengkeun wae boga anak, jadi we taya tameng keur
bancang pakewuh.
His! Na bet nyalahkeun Akang. Teu boga anak mah lain soal kuat
jeung elehan, nu sidik mah urang can diparengkeun ku alloh.
“Nu sanes mah tuda...tilu bulan sabada nikah ge tos ngandeg.”
“Enya na salah saha atuh?”
“Eta raraosan akang kumaha?”
“Rumasa akang teu kawas batur.”
“Ceuk abdi ge parios ka dokter, saha nu...”
“Geus ah. Beurang manten!”(TK; 21; 35)

19) Teu nyarita deui. Lebah ngobrol soal turunan mah, bet ngadak-
ngadak loba kasieun. Leuwih sieun ti nyanghareupan rampog. Enya na
salah saha atuh ? Jeung naha bet sieun-sieun teuing rek dipariksa ka
dokter teh?
Sieun…kuring nu gabug ! (TK; 30; 36)

20) Unggal ronda dibere kohkol, malah unggal imah kudu sayagi
kohkol. Opama aya itu-ieu nu matak nyurigakeun, kohkol gancang
ditakol. Nu sejenna kudu solider, langsung nabeuh kohkol, silih bejaan.
Cara kitu teh, cenah keur ngahirupkeun deui gotong royong diantara
warga. (TK; 70; 40)

21) Mimitina mah kohkol teh ku kuring diteundeun di luar. Tapi ku


pamajikan dipindahkeun ka kamar. Ngarah reugreug, pokna teh.
Diteundeun sisi ranjang, siraheun pisan.
Teuing ku naon, geus aya kohkol mah pamajikan teh rada bisa
tibra. Malah remen hayang dikeukeupan, nyacapkeun kasono, teu
dibarung ku gegebegan. (TK, hal:41)

22) Hiji peuting keur genah sare, ngadak-ngadak reuwas kageuingkeun


ku sora kohkol nu nitir gigireun. Gancang hudang, bari helok neuteup
pamajikan keur hantem nakolan kohkol.
“Aya naon?”
“Garong”
“Mana?”
“Tuh tarurun tina Colt,” pokna bari nyingraykeun hordeng jandela
kamar. (TK; 93; 42)

23) Ema!!!” pamajikan ngagorowok.


Sugan teh rek milu ngabageakeun, na atuh ari lenggerek teh
kapiuhan. Untung we kaburu kasangkeh. Teu nepi ka ngarumpuyuk kana
ubin.
Tatangga jul-jol nyampeurkeun, arolohok, kitu deui jeung supirna
anu jangkung badag.
Tayohna mah pamajikan teh bakat ku sieun...jeung wirang. Piraku
we teu kitu, da nu disangka garong teh mitohana!
(TK; 111; 43)

24) “Pa! Artos kanggo bayaran tea, sareng kanggo meser buku
PMP,” cek Ira, si bungsu, kelas lima SD.
“Uang muka seragam olah raga kedah dibayar minggu ieu,
Pa. Upami telat sesah milariannana,”cek Dani, si cikal, kelas hiji
SMP. (DKB, hal: 45)
25) “Kade hilap, artos kanggo mayar listrik, Kang. Kantun dua dinten
deui. Geuning sasih kapungkur dugi ka dipareuman ti pe-el-en-na, margi
telat mayar,” cek pamajikan. (DKB; 7; 46)

26) Kudu ka mana nya nyiar duit? Mun boga kantor mah, meureun
bisa nginjeum ka kantor.
Bongan sorangan, make nekad ngandelkeun hirup tina ngarang.
Padahal, samemehna mah, unggal bulan teh boga arep-arepkeuneun,
puguh menang gajih. Digawe di hiji pausahaan, gajih ge kawilang gede,
saratus rebu sabulan. (DKB, 9: 48)

27) Sababaraha kali ngarenghap, neger-neger hate. Asa euweuh deui


alesan nu bakal dipercaya, mun seug nyebutkeun butuh duit keur
waragad budak gering. Enya, kapaksa kudu ngabohong, nandonkeun
budak. (DKB, hal: 49)

28) “Euh….punteun wae, Pa. Kieu saleresna mah….mmhh….abdi


teh…peryogi artos,” ngomong teh bet ngadak-ngadak arap-ap-eureup-
eup.
.............................
“Peryogi artos keur naon?” walon Pa Burhan.
“Kanggo pun anak, Pak. Puguh pun anak teh udur, kedah diparios
ka rumah sakit. “
Hapunteun abdi, Gusti! Abdi parantos ngabohong.
(DKB, hal: 50)

29) “Puguh Ira teh ti saprak uih sakola, ngaringkuk wae.”


Gebeg.
“Ku naon?”
“Miceun wae, Tos aya kana dalapan kalina.”
“Utah deuih?”
“Muhun tadi mah.”
“Hayu, gancang atuh urang bawa ka dokter.”
Sanajan cape, ngadenge budak muntaber mah, bororaah hayang
reureuh. Gancang nitah Dani, neang beca. Kabeneran ka tempat praktek
dokter teh teu pati jauh. (DKB; 75: 52)

30) Mayar dokter jeung meuli ubarna teh, beak lima belas rebu.
Matak reuwas tuda, sieun Ira katutuluyan. Asa boga dosa. Asa
katulah ku omongan sorangan . piraku we teu kitu, apan nginjeum
duit teh make alesan budak gering. (DKB; 83: 53)

31) Sakapeung mah sok karasa teu genah, teu boga kantor matuh
mah. Keur digawe di pausahaan mah,hirup teh asa disiplin. Hudang
isuk-isuk. Jam tujuh sasarap. Jam dalapan geus aya di kantor. Jam opat
di imah. Kitu jeung kitu, ti senen nepi ka saptu. Atuh dina tanggal hiji,
ngagandeuang mawa gajih.
Ari ayeuna ? Hudang jam sabaraha wae oge, moal aya nu
ngabibisani. Moal sieun kabeurangan ngantor, moal sieun dipecat da
puguh teu boga kantor,teu boga dunungan. (DKB; 147; 57)

32) Ngahuleung sajongjonan. Ku rupa-rupa ari cocoba! Keur kieu


mah, bet asa keuheul maca surat ti Apa teh. Kumaha teu rek kitu, dina
keur lieur mikiran pangabutuh sapopoe, ger nginjeum duit keur meuli
tivi. Na dianggapna jelema nanahaon atuh? Direktur lain, pajabat lain,
timana boga duit gepokan? Pedah eta kitu, dianggapna teh, panghasilan
tina buku pesenan Inpres terus merul, teu eureun-eureun? Bisa jadi kitu,
lantaran Apa jeung Ema mah tara ninggali keur susah. (DKB; 96: 54)

33) “Saur Apa…wartoskeun ka akang… saurna… tong sieun teu


dibayar…”(DKB; 193: 61)

34) “Bapa teh enya bangun nu ambek ka maneh. Eta we, sabada
maca surat ti maneh, da langsung ngagelendeng, siga nu kapeupeuh.
Pokna teh ka Ema, maneh teh cenah geus teu ngahargaan ka kolot,
dipentaan sakitu ge kasieunan teu dibayar... (DKB; 229; 64)

35) “Aki teh naros ka Ira, cenah ari emam sok sareng naon?”
“Kumaha saur Ira?’ cekeng.
“Sareng peda.”
Pamajikan imut.
“Ngisinkeunn Ira mah,” ceuk pamajikan.
“Apan saur Apa ge upami ditaros kedah jujur.”
“Tuluy naros naon deui?”
“Aki teh teu percanteneun. Piraku, cenah, emam sareng peda, pan
Apa seueur artos.”
“Kumaha saur Ira?”
“Apana nuju kutud. Teu gaduh artos. Saur Ira teh, bayaran sakola
Ira ge ampir teu kabayar.”
Meh bareng imut jeung pamajikan. Keun, sugan ari ngadenge laporan
ti budak mah, piraku Apa teu percaya keneh. (DKB, hal:66)

36) Bram
Hampura Apa. Apa teh rumasa geus goreng sangka ka maneh.
Kuduna mah Apa teh surti. Teuing ku naon atuh, Apa teh bet poekeun? Apa
teh sapeupeuting nepi ka teu daek sare, inget wae kana katerangan Ira.
Malah mah Apa teh make ngalimba. Naha atuh bet goreng sangka ka nu
jadi anak?. (DKB, hal:67)

37) Ripuh puguh ge ditinggalkeun ku Si Bibi teh. Basa Si Bibi balaka


hayang balik heula ka lemburna, hayang reureuh tilu minggu, teu dihulag.
Meujeuhna we, tuda geus aya kana sataunna babantu di rumah tangga
kuring teh.(STSB; 4: 70)
38) Ngupyakeun jeung meureut seuseuhan, tetela kaasup meres
tanaga, komo deui, da teu cukup ku sakali sakali atawa dua kali. Ari
rek nyeuseuh asal, tangtuna ge sieun kacawad ku pamajikan. Apan
maksud daek nyeuseuh teh, hayang mere conto nyeuseuh beresih, bari
jeung teu luh-lah.. (STSB; 21: 73)

39) “Ngagaleuh mesin cuci geura, Pa!” cek si Cikal


Kuring nyerengeh deui. Ku sarua jeung Indungna. Lain teu hayang
meuli, tapi teu ka bedag. Jeung deui, ari sagala rupa ku mesin mah, keur
naon ngagajih Si Bibi.? (STSB; 13; 72)

40) Kuring geus hayang geura pok ngawalon; “Tetela geuning ripuh,
Mah!” Tapi gengsi. Embung ari kasebut lalaki ripuh ku nyeuseuh mah.
(STSB; 57; 77)

41) Lain teu hayang siga nu lian. Nyakolakeun hidep nepi ka jeneng.
Lain teu nyaah siga nu lian, mun rea pamenta hidep teu kacumponan.
Hidep ge meureun surti, sabaraha panghasilan Bapa-mangsa keur
jumeneng keneh. Naon nu kudu diarep-arep ti bapa hidep, kabisa ukur
ngabeca. ( HI; 2; 81)

42) Haleuang Ema, haleuang lalakon hirup. Lengkah Ema, lengkah


kasusah. Hampura Ema, jang. Ema teh estuning teu boga rajakaya
wariskeuneun ka hidep. Warisan ti kolot Ema, ngan warisan
kateuneung. Ludeung nyanghareupan hirup nu dihurup ku ripuh. (HI;
10: 82)

43) Ema teh hayang mere kayakinan ka hidep : Ulah daek hidup
sangsara, Jang. Ulah nurutan kolot hidep. Ulah ripuh mangsana
reureuh. Tapi naha bisa? Naha pantes Ema miharep hidep kudu jadi
jeneng, bari jeung teu dibekelan keur nyiar pangarti.?
(HI; 18: 84)
44) Rek tulus, Ma.”
“Ka mana?”
“Nyiar gawe ka Kalimantan.”
“Jauh-jauh teuing atuh”
“Tibatan di dieu ripuh. Sugan we di ditu mah seueur lolongkrang.”
(HI; 28: 86)

45) Harita jang, Ema teh hayang ngahulag. Hayang pok ngomong:
ulah indit, Jang! Mun taya hidep, jeung saha deui Ema teh atuh?
Naha hidep tega ninggalkeun Ema nyorangan?
Tapi teu pok. Ras sakur nu kaalaman ku Ema, ku kolot Ema. Teu
weleh ripuh jeung ripuh. Boa teuing, tekad hidep indit jauh meuntas
lautan, ka tempat nu can kasaba ku kolot urang, enyaan lawang keur
hirup hidep ka hareup. (HI; 35: 86)

46) Di mana atuh ari hidep Jang?


Teu beja, teu carita. Sataun campleng. Taya raratan. Naha hidep
teh jeneng, atawa kadungsang-dungsang? Naha hidep teh jugala,
atawa katalangsara?
Ema mindeng ngahuleng, lir nu gering ngalanglayung. Ema teu
kendat neneda ka Mantenna. Memeh ninggalkeun ieu dunya. Ku
hayang pareng tepung heula jeung hidep, boh dina senangna boh dina
susahna. (HI; 40;87)