P. 1
Trac Nghiem Nhom Nito Co Dap An

Trac Nghiem Nhom Nito Co Dap An

|Views: 394|Likes:
Published by 982627

More info:

Published by: 982627 on Dec 18, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

CHƯƠNG II 1 – T×m c©u sai trong sè nh÷ng c©u sau

:

NHÓM NITƠ

A. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè nhãm VA cã 5 electron líp ngoµi cïng. B. So víi c¸c nguyªn tè cïng nhãm VA, nit¬ cã b¸n kÝnh nguyªn tö nhá nhÊt. *C. So víi c¸c nguyªn tè cïng nhãm VA, nit¬ cã tÝnh kim lo¹i m¹nh nhÊt. D. Do ph©n tö N2 cã liªn kÕt ba rÊt bÒn nªn nit¬ tr¬ ë nhiÖt ®é thêng. 2- CÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña c¸c nguyªn tè nhãm VA lµ A. ns2np5 3- C©u nµo sai? *B. ns2np3 C. ns2np2 D.ns2np4

A. Ph©n tö N2 bÒn ë nhiÖt ®é thêng B. Ph©n tö nit¬ cã liªn kÕt ba gi÷a hai nguyªn tö *C. Ph©n tö nit¬ cßn mét cÆp electron cha tham gia liªn kÕt D. Ph©n tö nit¬ cã n¨ng lîng liªn kÕt lín 4 – Trong phßng thÝ nghiÖm, nit¬ tinh khiÕt ®îc ®iÒu chÕ tõ A. kh«ng khÝ B. NH3 vµ O2 *C. NH4NO2 D. Zn vµ HNO3 5 – Trong c«ng nghiÖp, nit¬ ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch nµo sau ®©y? A. Dïng than nãng ®á t¸c dông hÕt oxi cña kh«ng khÝ B. Dïng ®ång ®Ó khö hÕt oxi cña kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao *C. Hãa láng kh«ng khÝ råi chng cÊt ph©n ®o¹n D. Dïng hi®ro t¸c dông hÕt víi oxi ë nhiÖt ®é cao råi h¹ nhiÖt ®é ®Ó níc ngng tô 6 – C©u nµo sau ®©y sai? *A. Amoniac lµ chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi, tan nhiÒu trong H2O B. Amoniac lµ mét baz¬ C. §èt ch¸y NH3 kh«ng cã xóc t¸c thu ®îc N2 vµ H2O D. Ph¶n øng tæng hîp NH3 tõ N2 vµ H2 lµ ph¶n øng thuËn nghÞch 7 – KhÝ NH3 tan nhiÒu trong H2O v× A. lµ chÊt khÝ ë ®iÒu kiÖn thêng *B. cã liªn kÕt hi®ro víi H2O C. NH3 cã ph©n tö khèi nhá D. NH3 t¸c dông víi H2O t¹o ra m«i trêng baz¬ 8 - ChÊt cã thÓ dïng ®Ó lµm kh« khÝ NH3 lµ A. H2SO4 ®Æc C. CuSO4 khan 9 – Thµnh phÇn cña dd NH3 gåm A. NH3 , H2O B. CaCl2 khan *D. KOH r¾n. B. NH4+ , OH-

C. NH3 , NH4+, OH*D. NH4+ , OH-, H2O, NH3. 10 – C©u nµo sai trong sè c¸c c©u sau ? A. Dd NH3 cã tÝnh chÊt cña mét dd baz¬, do ®ã nã cã thÓ t¸c dông víi dd axit *B. Dd NH3 t¸c dông víi mäi dd muèi kim lo¹i

C. Dd NH3 t¸c dông víi dd muèi kim lo¹i mµ hi®roxit cña nã kh«ng tan trong H2O D. Dd NH3 hßa tan ®îc mét sè hi®roxit vµ muèi Ýt tan cña Ag+ , Cu2+ , Zn2+ 11 – Khi ®èt khÝ NH3 trong khÝ clo, khãi tr¾ng bay ra lµ *A. NH4Cl A. 4 NH3 + B. HCl 5O2 → 4NO + 6H2O → → NH4Cl 6NH4Cl + N2 C. N2 D. Cl2 12 – Ph¬ng tr×nh ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö cña NH3?

*B. NH3 + HCl C. 8NH3 + 3Cl2

D. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + 3H2O + N2 13 – Dung dÞch NH3 cã thÓ hßa tan Zn(OH)2 lµ do A. Zn(OH)2 lµ hi®roxit lìng tÝnh B. Zn(OH)2 lµ mét baz¬ Ýt tan *C. Zn(OH)2 cã kh¶ n¨ng t¹o thµnh víi NH3 phøc chÊt tan D. NH3 lµ mét hîp chÊt cã cùc vµ lµm mét baz¬ yÕu 14 – Muèi amoni lµ chÊt ®iÖn li thuéc lo¹i nµo? A. YÕu B. Trung b×nh *C. M¹nh D. TÊt c¶ ®Òu ®óng 15 – Cã thÓ ph©n biÖt muèi amoni víi muèi kh¸c b»ng c¸ch cho nã t¸c dông víi kiÒm m¹nh v× khi ®ã A. muèi amoni chuyÓn thµnh mµu ®á *B. tho¸t ra mét chÊt khÝ kh«ng mµu, mïi khai vµ xèc C. tho¸t ra mét chÊt khÝ mµu n©u ®á D. tho¸t ra chÊt khÝ kh«ng mµu, kh«ng mïi 16 - §Ó ®iÒu chÕ 2 lÝt NH3 tõ N2 vµ H2 víi hiÖu suÊt 25% th× thÓ tÝch N2 cÇn dïng ë cïng ®iÒu kiÖn lµ A. 8 lÝt A. 48 g B. 2 lÝt B. 12g *C. 4 lÝt C. 6g D. 1lÝt *D. 24g 17 – Dïng 4,48 lÝt khÝ NH3 (®ktC. sÏ khö ®îc bao nhiªu gam CuO? 18 – HiÖn tîng nµo x¶y ra khi dÉn khÝ NH3 ®i qua èng ®ùng bét CuO nung nãng? A. Bét CuO tõ mµu ®en sang mµu tr¾ng *B. Bét CuO tõ mµu ®en chuyÓn sang mµu ®á, cã h¬i níc ngng tô C. Bét CuO tõ mµu ®en chuyÓn sang mµu xanh, cã h¬i níc ngng tô D. Bét CuO kh«ng thay ®æi mµu 19 – Muèi ®îc sö dông lµm bét në cho b¸nh quy xèp lµ muèi nµo? A. NH4HCO3 A. 11,2 lÝt *B. (NH4)2CO3 B. 5,6 lÝt C. Na2CO3 *C. 3,5 lÝt D. NaHCO3 D. 2,8 lÝt 20 – ThÓ tÝch khÝ N2 (®ktC. thu ®îc khi nhiÖt ph©n 10g NH4NO2 lµ 21 – Mét nguyªn tè R cã hîp chÊt víi hi®ro lµ RH3. Oxit cao nhÊt cña R chøa 43,66% khèi lîng R. Nguyªn tè R ®ã lµ

A. nit¬

*B. phèt pho

C. vana®i

D. mét kÕt qu¶ kh¸c

22 – Cho hçn hîp N2 vµ H2 vµo b×nh ph¶n øng cã nhiÖt ®é kh«ng ®æi. Sau thêi gian ph¶n øng, ¸p suÊt khÝ trong b×nh gi¶m 5% so víi ¸p suÊt ban ®Çu. BiÕt ti lÖ sè mol cña nit¬ ®· ph¶n øng lµ 10%. Thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ sè mol cña N 2 vµ H2 trong hçn hîp ®Çu lµ *A. 15% vµ 85% C. 25% vµ 75% B. 82,35% vµ 77,5% D. 22,5% vµ 77,5%.

23 – Hçn hîp gåm O2 vµ N2 cã tØ khèi h¬i so ®èi víi hi®ro lµ 15,5. Thµnh phÇn phÇn tr¨m cña O2 vµ N2 vÒ thÓ tÝch lµ A. 91,18% vµ 8,82% C. 25% vµ 75% B. 22,5% vµ 77,5% *D. mét kÕt qu¶ kh¸c

24 – Mét oxit nit¬ cã c«ng thøc NOx trong ®ã N chiÕm 30,43% vÒ khèi lîng. C«ng thøc cña oxit nit¬ ®ã lµ A. NO *B. NO2 C. N2O2 D. N2O5 25 – Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®ro ë nhiÖt ®é 00C vµ 10 atm. Sau ph¶n øng tæng hîp NH3, l¹i ®a b×nh vÒ 00C. BiÕt r»ng cã 60% hi®ro tham gia ph¶n øng, ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ A. 10 atm *B. 8 atm C. 9 atm D. 8,5 atm 26 – Trong mét b×nh kÝn chøa 10 lÝt nit¬ vµ 10 lÝt hi®ro ë nhiÖt ®é 00C vµ 10 atm. Sau ph¶n øng tæng hîp NH3, l¹i ®a b×nh vÒ 00C. BiÕt r»ng cã 60% hi®ro tham gia ph¶n øng. NÕu ¸p suÊt trong b×nh sau ph¶n øng lµ 9atm th× phÇn tr¨m c¸c khÝ tham gia ph¶n øng lµ: A. N2 : 20% , H2 : 40% *C. N2 : 10% , H2 : 30% B. N2 : 30% , H2 : 20% D. N2 : 20% , H2 : 20%.

27 – Cã hai nguyªn tè X, Y thuéc nhãm A trong b¶ng tuÇn hoµn. Tæng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö X vµ Y b»ng sè khèi cña nguyªn tö natri. HiÖu sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña chóng b»ng sè ®iÖn tÝch h¹t nh©n cña nguyªn tö nit¬. VÞ trÝ cña X, Y trong hÖ thèng tuÇn hoµn lµ A. X vµ Y ®Òu thuéc chu kú 3 B. X vµ Y ®Òu thuéc chu kú 2 C. X thuéc chu kú 3, nhãm VIA ; Y thuéc chu kú 2, nhãm VA *D. X thuéc chu kú 3, nhãm VA, Y thuéc chu kú 2, nhãm VIA 28 – Mét hçn hîp khÝ X gåm 3 oxit cña nit¬ : NO, NO2 , NxOy. BiÕt % VNO = 45% ; %VNO2 = 15% ;%m NO = 23, 6% . C«ng thøc cña NxOy lµ A. NO2 *B. N2O5 C. N2O4 D. N2O3 29 – Ngêi ta cã thÓ ®iÒu chÕ khÝ N2 tõ ph¶n øng nhiÖt ph©n amoni ®icromat (NH4)2Cr2O7: (NH4)2Cr2O7 → Cr2O7 + N2 ↑ + 4 H2O BiÕt khi nhiÖt ph©n 32 g muèi thu ®îc 20g chÊt r¾n. HiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy lµ A. 90% B. 100% C. 91% *D. kÕt qu¶ kh¸c 30 – Mét b×nh kÝn dung tÝch 112 lÝt trong ®ã chøa N2 vµ H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch

1 : 4 vµ ¸p suÊt 200 atm víi mét Ýt chÊt xóc t¸c thÝch hîp. Nung nãng b×nh mét thêi gian sau ®ã ®a nhiÖt ®é vÒ 00C thÊy ¸p suÊt trong b×nh gi¶m 10% so víi ¸p suÊt ban ®Çu. HiÖu suÊt ph¶n øng tæng hîp NH3 lµ A. 70% B. 80% *C. 25% D. 50% 31 – Hçn hîp A gåm N2 vµ H2 theo tØ lÖ 1 : 3 vÒ thÓ tÝch. T¹o ph¶n øng gi÷a N 2 vµ H2 cho ra NH3. Sau ph¶n øng ®îc hçn hîp khÝ B. TØ khèi h¬i cña A ®èi víi B lµ 0,6. HiÖu suÊt ph¶n øng tæng hîp NH3 lµ *A. 80% B. 50% C. 70 D. 85% 32 – Cho hçn hîp N2 vµ H2 vµo mét b×nh kÝn cã t = 150C, ¸p suÊt p1. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng x¶y ra. T¹i thêi ®iÓm t = 6630C, p = 3p1. HiÖu suÊt cña ph¶n øng nµy lµ A. 20% B. 15% *C. 15,38% D. 35,38% 33 – Mét hçn hîp gåm 8 mol N2 vµ 14 mol H2 ®îc n¹p vµo mét b×nh kÝn cã dung tÝch 4 lÝt vµ gi÷ ë nhiÖt ®é kh«ng ®æi. Khi ph¶n øng ®¹t tr¹ng th¸i c©n b»ng th× ¸p suÊt b»ng 10/11 ¸p suÊt ban ®Çu. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ A. 17,18% *B. 18,18% O A. H – O – N O C. H – O – N = O O 35 – C©u nµo sau ®©y sai? *A. Axit nitric lµ chÊt láng kh«ng mµu, mïi h¾c, tan cã h¹n trong H2O B. N2O5 lµ anhi®rit cña axit nitric C. HNO3 lµ mét trong nh÷ng ho¸ chÊt c¬ b¶n vµ quan träng D. Dung dÞch HNO3 cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh 36 – Axit nitric tinh khiÕt, kh«ng mµu ®Ó ngoµi ¸nh s¸ng l©u ngµy sÏ chuyÓn thµnh A. mµu ®en sÉm C. mµu tr¾ng ®ôc *B. mµu vµng D. kh«ng chuyÓn mµu B. H – O – N → O O *D. H – O – N – O O C. 36,36% D. 35% 34 – C«ng thøc cÊu t¹o cña HNO3 ®óng nhÊt lµ

37 – S¶n phÈm khÝ tho¸t ra khi cho dd HNO3 lo·ng ph¶n øng víi kim lo¹i ®øng sau hi®ro trong d·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i lµ *A. NO B. NO2 C. N2 D. TÊt c¶ ®Òu sai 38 – HiÖn tîng nµo x¶y ra khi cho m¶nh ®ång kim lo¹i vµo dd HNO3 ®Æc? A. Kh«ng cã hiÖn tîng g× B. Dung dÞch cã mµu xanh, H2 bay ra *C. Dung dÞch cã mµu xanh, cã khÝ mµu n©u bay ra D. Dung dÞch cã mµu xanh, cã khÝ kh«ng mµu bay ra 39 – HiÖn tîng nµo x¶y ra khi cho m¶nh ®ång kim lo¹i vµo dd HNO3 lo·ng? A. kh«ng cã hiÖn tîng g×

B. dung dÞch cã mµu xanh, H2 bay ra C. dung dÞch cã mµu xanh, cã khÝ n©u bay ra *D. dung dÞch cã mµu xanh, cã khÝ kh«ng mµu bay ra vµ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ 40 – Vµng kim lo¹i cã thÓ ph¶n øng víi A. dung dÞch HCl ®Æc B. dung dÞch HNO3 lo·ng C. dung dÞch HNO3 ®Æc, nãng *D. níc cêng toan (hçn hîp cña mét thÓ tÝch axit HNO 3 ®Æc vµ ba thÓ tÝch HCl ®ÆC. 41 - §Ó ®iÒu chÕ HNO3 trong phßng thÝ nghiÖm, ho¸ chÊt nµo sau ®©y ®îc chän lµm nguyªn liÖu chÝnh? *A. NaNO3 , H2SO4 ®Æc C. NaNO3 , N2 , H2 , HCl A. NO B. NH3 B. N2 vµ H2 D. AgNO3 , HCl C. NO2 *D. N2O5

42 – Hîp chÊt nµo cña nit¬ kh«ng ®îc t¹o ra khi cho HNO3 t¸c dông víi kim lo¹i? 43 – Ph¶n øng gi÷a HNO3 víi FeO t¹o ra khÝ NO. Tæng c¸c hÖ sè trong ph¬ng tr×nh oxi ho¸ - khö nµy b»ng *A. 22 *A. Fe, Al A. SO3  H2SO3 C. NO  HNO2 A. CO A. CO2 *C. Hçn hîp khÝ CO2 vµ NO2 B. H2O B. 20 B. Cu, Ag, Pb C. 16 C. Zn, Pb, Mn D. Fe D. 12 44 – Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y kh«ng t¸c dông ®îc víi dung dÞch HNO3 ®Æc, nguéi? 45 – CÆp oxit vµ axit nµo t¬ng øng víi nhau? B. SO2  H2SO4 *D. N2O5  HNO3 *C. NO B. NO2 D. Kh«ng khÝ cã khÝ bay ra D.NO2

46 – SÊm chíp (tia löa ®iÖn) trong khÝ quyÓn sinh ra chÊt nµo sau ®©y ? 47 - Cho HNO3 ®Æc vµo than nung nãng cã khÝ bay ra lµ :

48 – Hßa tan hoµn toµn 6,5g Zn vµo dung dÞch axit HNO 3 thu ®îc 4,48 lÝt khÝ (®ktC. . VËy nång ®é axit nµy thuéc lo¹i nµo? *A. §Æc C. RÊt lo·ng A. 5,6 lÝt B. 11,2 lÝt B. Lo·ng D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc C. 4,48 lÝt *D. 22,4 lÝt

49 - §Ó ®iÒu chÕ 2 lÝt dung dÞch HNO3 0,5M cÇn dïng mét thÓ tÝch khÝ NH3 (®ktC. lµ 50 – Trén 2 lÝt NO víi 3 lÝt O2 . Hçn hîp sau ph¶n øng cã thÓ tÝch (ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é, ¸p suÊt) lµ A. 3 lÝt *B. 4 lÝt C. 5 lÝt D. 7 lÝt 51 – Cho 12,8g ®ång tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thÊy tho¸t ra hçn hîp hai khÝ NO vµ NO2 cã tØ khèi ®èi víi H2 =19. ThÓ tÝch hçn hîp ®ã ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn lµ

A. 1,12 lÝt

B. 2,24 lÝt

*C. 4,48 lÝt

D. 0,448 lÝt

52 – Cho 3,2 g ®ång t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 ®Æc. ThÓ tÝch khÝ NO2 thu ®îc lµ A. 1,12 lÝt A. Kh«ng mµu C. Kh«ng mïi A. 2240 lÝt C. 2240 dm3 A. 4,48 lÝt *C. 14 lÝt B. 0,1 lÝt C. 4,48 lÝt *B. Mµu n©u ®á D. Cã mïi khai *B. 2240 m3 D. Kh«ng cã gi¸ trÞ nµo ®óng B. 44,8 lÝt D. 22,5 lÝt *D. 2,24 lÝt 53 – Cho Cu t¸c dông víi HNO3 ®Æc t¹o ra mét khÝ cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y?

54 – ThÓ tÝch NH3 cÇn dïng ®Ó ®iÒu chÕ 6300 kg HNO3 nguyªn chÊt lµ

55 – ThÓ tÝch N2 thu ®îc khi nhiÖt ph©n 40g NH4NO2 lµ

56 – NÕu toµn bé qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ HNO3 cã hiÖu suÊt 80% th× tõ 1 mol NH3 sÏ thu ®îc mét lîng HNO3 lµ A. 63g *B. 50,4 g C. 78,75g D. KÕt qu¶ kh¸c 57 – Cho 1,5 lÝt NH3 (®ktC. qua èng ®ùng 16 g CuO nung nãng thu ®îc chÊt r¾n X. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 2 M ®ñ ®Ó t¸c dông hÕt víi X lµ A. 1 lÝt B. 0,1 lÝt C. 0,01 lÝt *D. 0,2 lÝt 58 – Dïng 56m3 khÝ NH3 (®ktC. ®Ó ®iÒu chÕ HNO3. BiÕt r»ng chØ cã 92% NH3 chuyÓn hãa thµnh HNO3. Khèi lîng dung dÞch HNO3 40% thu ®îc lµ A. 36,22 kg C. 3622 kg A. KNO2, NO2 , O2 C. K2O , NO2 A. Cu, O2, N2 *C. CuO, NO2 , O2 A. Ag2O , NO2 *C. Ag, NO2 , O2 A. FeO, NO2 , O2 C. Fe2O3 , NO2 A. §Òu tan trong níc *C. §Òu kh«ng mµu *B. 362,2 kg D. KÕt qu¶ kh¸c B. K, NO2 , O2 *D. KNO2, O2 B. Cu, NO2, O2 D. Cu(NO2)2, O2 B. Ag2O , NO2 , O2 D. Ag2O , O2 B. Fe, NO2 , O2 *D. Fe2O3 , NO2 , O2 B. §iÒu lµ chÊt ®iÖn li m¹nh D. §Òu kÐm bÒn ®èi víi nhiÖt

59 – NhiÖt ph©n KNO3 thu ®îc c¸c chÊt thuéc ph¬ng ¸n nµo?

60 – NhiÖt ph©n Cu(NO3)2 thu ®îc c¸c chÊt thuéc ph¬ng ¸n nµo?

61 – NhiÖt ph©n AgNO3 thu ®îc c¸c chÊt thuéc ph¬ng ¸n nµo?

62 – NhiÖt ph©n Fe(NO3)2 trong kh«ng khÝ thu ®îc c¸c chÊt thuéc ph¬ng ¸n nµo?

63 – C©u nµo sai trong c¸c c©u sau khi nãi vÒ muèi nitrat?

64 - §a tµn ®ãm vµo b×nh ®ùng KNO3 ë nhiÖt ®é cao th× cã hiÖn tîng g×? A. Tµn ®ãm t¾t ngay C. Kh«ng cã hiÖn tîng g× A. Dd HNO3 C. Dd FeCl3 A. quú tÝm C. dd AgNO3 *B. Tµn ®ãm ch¸y s¸ng D. Cã tiÕng næ B. Hçn hîp NaNO3 + HCl *D. Dd FeCl2 B. Cu *D. Cu vµ AgNO3

65 – Dung dÞch nµo sau ®©y kh«ng hßa tan ®îc ®ång kim lo¹i ?

66 – Thuèc thö dïng ®Ó nhËn biÕt 3 dd HCl, HNO3, H3PO4 lµ

67 – Cho 13,5 g nh«m t¸c dông võa ®ñ víi 2,2 lÝt dd HNO 3 thu ®îc hçn hîp khÝ NO vµ NO2 cã tØ khèi so víi H2 lµ 19,2. Nång ®é mol cña dd axit ban ®Çu lµ A. 0,05 M C. 0,86 M *B. 0,68 M D. 0,9 M

68 – Cho 1,86 g hîp kim Mg vµ Al vµo dd HNO3 lo·ng, d thÊy cã 560 ml (®ktC. khÝ N2O duy nhÊt bay ra. Khèi lîng cña Mg trong 1,86 g hîp kim lµ A. 2,4g *B. 0,24g C. 0,36g D. 0,08g 69 – Dd X cã chøa c¸c ion: NH4+ , Fe2+, Fe3+ , NO3-. §Ó chøng minh sù cã mÆt cña c¸c ion trong X cÇn dïng c¸c hãa chÊt nµo sau ®©y? *A.Dd kiÒm, giÊy quú, H2SO4 ®Æc, Cu C.GiÊy quú, Cu B. Dd kiÒm, giÊy quú D. C¸c chÊt kh¸c

70 – Cã ba lä axit riªng biÖt chøa c¸c dung dÞch : HCl, HNO 3 , H2SO4 kh«ng cã nh·n. Dïng c¸c chÊt nµo sau ®©y ®Ó nhËn biÕt? *A. Dïng muèi tan cña bari, kim lo¹i ®ång B. Dïng giÊy quú tÝm, dung dÞch baz¬ C. Dïng dung dÞch muèi tan cña b¹c D. Dïng dung dÞch phenolphtalein, giÊy quú 71 – Hãa chÊt ®Ó ph©n biÖt ba dung dÞch HCl, HNO3, H3PO4 gåm *A. ®ång kim lo¹i vµ dung dÞch AgNO3 B. giÊy quú vµ baz¬ C. ®ång kim lo¹i vµ giÊy quú D. dung dÞch AgNO3 vµ giÊy quú 72 - §Ó tinh chÕ NaCl cã lÉn NH4Cl vµ MgCl2, ngêi ta lµm nh sau: *A. ®un nãng hçn hîp (®Ó NH4Cl th¨ng hoA. råi cho dd kiÒm d vµo, tiÕp theo lµ cho dd HCl vµo, läc kÕt tña, c« c¹n phÇn níc läc B. cho dd HCl vµo vµ ®un nãng C. cho dd NaOH lo·ng vµo vµ ®un nãng D. hßa tan thµnh dd råi ®un nãng ®Ó NH4Cl th¨ng hoa

73 – Cã 7 èng nghiÖm, mçi èng chøa riªng biÖt mét trong c¸c dd sau: KI, BaCl2 , Na2CO3 , Na2SO4 , NaOH, níc clo, (NH4)2SO4. Kh«ng dïng thªm hãa chÊt nµo kh¸c cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c chÊt nµo trong sè ®ã? *A. TÊt c¶ C. BaCl2 , Na2CO3, Na2SO4, níc clo B. KI, BaCl2, NaOH , (NH4)2SO4 D. Na2SO4 , NaOH , (NH4)2SO4

74 – Cho dd KOH ®Õn d vµo 50 ml dd (NH4)2SO4 1M. §un nãng nhÑ, thu ®îc thÓ tÝch (lÝt) khÝ tho¸t ra lµ (®ktC. *A. 2,24 lÝt B. 1,12 lÝt C. 0,112 lÝt D. 4,48 lÝt 75 - §em nung mét lîng Cu(NO3)2 sau mét thêi gian th× dõng l¹i, ®Ó nguéi, ®em c©n thÊy khèi lîng gi¶m 54g. VËy khèi lîng Cu(NO3)2 ®· bÞ nhiÖt ph©n lµ A. 50g B. 49g *C. 94g D. 98g 76 – Hai oxit cña nit¬ X vµ Y cã cïng thµnh phÇn khèi lîng cña oxi lµ 69,55%. BiÕt r»ng tØ khèi cña X so víi H2 b»ng 23, tØ khèi cña Y so víi X b»ng 2. Hai oxit X vµ Y lµ *A. NO2 vµ N2O4 C. N2O vµ NO B. NO vµ NO2 D. N2O5 vµ NO2

77 – Cho 4,16 g Cu t¸c dông võa ®ñ víi 120 ml dd HNO 3 th× thu ®îc 2,464 lÝt khÝ (®ktC. hçn hîp hai khÝ NO vµ NO2. Nång ®é mol cña HNO3 lµ A. 1M B. 0,1 M *C. 2 M D. 0,5M 78 – Cho dung dÞch Ba(OH)2 ®Õn d vµo 50 ml dung dÞch X cã chøa c¸c ion NH 4+ , SO42- , NO3- th× cã 11,65 g mét kÕt tña ®îc t¹o ra vµ ®un nãng th× cã 4,48 lÝt (®ktC. mét chÊt khÝ bay ra. Nång ®é mol cña mçi muèi trong dung dÞch X lµ *A. (NH4)2SO4 : 1M B. (NH4)2SO4 : 2M ; C. (NH4)2SO4 : 1 M D. (NH4)2SO4 : 0,5M A. 4P + 5O2 → 2P2O5 B. 2 PH3 + 4O2 → P2O5 + 3H2O C. PCl3 + 3H2O → H3PO3 + 3HCl *D. P2O3 + H2O → H3PO4 80 – C«ng thøc hãa häc cña magie photphua lµ A. Mg2P2O7 A. 2 B. 3 B. Mg2P3 *C. 4 *C. Mg3P2 D. V« sè D. Mg3(PO4)2 81 – Trong dung dÞch H3PO4 cã bao nhiªu lo¹i ion kh¸c nhau? 82 – Hßa tan 1 mol Na3PO4 vµo H2O. Sè mol Na+ ®îc h×nh thµnh sau khi t¸ch ra khái muèi lµ A. 1 A. 1 B. 2 *B. 2 *C. 3 C. 4 D.4 D. 5. 83 – Trong ph¬ng tr×nh ph¶n øng: H2SO4 + P → H3PO4 + SO2 + H2O. HÖ sè cña P lµ 84 – Cho photphin vµo níc ta ®îc dung dÞch cã m«i trêng g×? ; ; ; NH4NO3 : 2M NH4NO3 : 1M NH4NO3 : 2M NH4NO3 : 1M

79 – Ph¶n øng nµo sau ®©y sai?

A. Axit *C. Trung tÝnh

B. Baz¬ D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc

85 – Khèi lîng quÆng photphorit chøa 65% Ca3(PO4)2 cÇn lÊy ®Ó ®iÒu chÕ 150 kg ph«tpho lµ (cã 3% P hao hôt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt) *A. 1,189 tÊn B. 0,2 tÊn C. 0,5 tÊn D. 2,27 tÊn 86 – Cho 1,98 g (NH4)2SO4 t¸c dông víi dung dÞch NaOH thu ®îc mét s¶n phÈm khÝ. Hßa tan khÝ nµy vµo dung dÞch chøa 5,88 g H3PO4. Muèi thu ®îc lµ *A. NH4H2PO4 C. (NH4)3PO4 B. (NH4)2HPO4 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc

87 – Thµnh phÇn khèi lîng cña photpho trong Na2HPO4 ngËm níc lµ 11,56%. Tinh thÓ hi®rat ngËm níc ®ã cã sè ph©n tö H2O lµ A. 0 B. 1 *C. 7 D. 12 B. Ca2HPO4, H2SO4 ®Æc *D. H2SO4 ®Æc, Ca3(PO4)2 88 – Hãa chÊt nµo sau ®©y ®îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ H3PO4 trong c«ng nghiÖp? A. Ca3(PO4)2 , H2SO4 lo·ng C. P2O5, H2SO4 ®Æc

89 – Trén 50 ml dung dÞch H3PO4 1M víi Vml dd KOH 1M thu ®îc muèi trung hßa. Gi¸ trÞ cña V lµ A. 200 ml B. 170 ml *C. 150 ml D. 300ml 90 – Cho 100 ml dd NaOH 1 M t¸c dông víi 50 ml dd H 3PO4 1 M, dd muèi thu ®îc cã nång ®é mol lµ A. ≈ 0,55 M *B. ≈ 0,33 M C. ≈ 0,22 M D. ≈ 0,66M 91 – C©u nµo sau ®©y ®óng? A. H3PO4 lµ mét axit cã tÝnh oxi hãa m¹nh v× phèt pho cã sè oxi hãa cao nhÊt (+5) B. H3PO4 lµ mét axit cã tÝnh khö m¹nh *C. H3PO4 lµ mét axit trung b×nh, trong dung dÞch ph©n li theo 3 nÊc D. Kh«ng cã c©u nµo ®óng 92 – Cho 2 mol axit H3PO4 t¸c dông víi dung dÞch chøa 5 mol NaOH th× sau ph¶n øng thu ®îc c¸c muèi nµo? A. NaH2PO4 , Na2HPO4 *B. Na2HPO4 , Na3PO4 C. Na2HPO4 , Na3PO4 D. Na2HPO4, NaH2PO4 , Na3PO4 93 – Ph©n bãn nµo sau ®©y cã hµm lîng nit¬ cao nhÊt? A. NH4Cl C. (NH4)2SO4 B. NaH4NO3 *D. (NH4)2CO

94 – Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph©n ®¹m lo¹i tèt lµ tiªu chuÈn nµo sau ®©y? *A. Hµm lîng % nit¬ cã trong ph©n ®¹m B. Hµm lîng % ph©n ®¹m cã trong t¹p chÊt C. Kh¶ n¨ng bÞ ch¶y r÷a trong kh«ng khÝ

D. Cã ph¶n øng nhanh víi H2O nªn cã t¸c dông nhanh víi c©y trång 95 – Ph©n l©n ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % cña chÊt nµo? A. P *B. P2O5 C. H3PO4 D. PO43-

96 – Hßa tan 14,2 g P2O5 trong 250g dd axit H3PO4 9,8%. Nång ®é % cña dd axit H3PO4 thu ®îc lµ A. 5,4% B. 14,7% *C. 16,8% D.17,6% 97 – Ph©n kali ®îc ®¸nh gi¸ b»ng hµm lîng % cña chÊt nµo? A. K C. Ph©n kali ®ã so víi t¹p chÊt *B. K2O D. C¸ch kh¸c.

98 – Cho 13,44 m3 khÝ NH3 (®ktC. t¸c dông víi 49 kg H3PO4. Thµnh phÇn khèi lîng cña amophot thu ®îc lµ *A. NH4H2PO4 : 60 kg (NH4)2HPO4 : 13,2 kg B. NH4H2PO4 : 36kg, (NH4)2HPO4 : 13,2 kg, (NH4)3PO4: 10kg C. NH4H2PO4 : 13,2 kg, (NH4)2HPO4 : 20 kg , (NH4)3PO4 : 26 kg D. kÕt qu¶ kh¸c 99 – Cho 4,4 g NaOH vµo dung dÞch chøa 39,2g (NH4)3PO4 . Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, ®em c« c¹n dung dÞch thu ®îc. Nh÷ng muèi nµo ®îc t¹o ra vµ khèi lîng muèi khan thu ®îc lµ bao nhiªu? *A. Na3PO4 : 50 g B. Na2HPO4 : 15 g C. NaH2PO4 49,2g vµ Na2HPO4 14,2 g D. Na2HPO4 14,2 g vµ Na3PO4 : 49,2g 100 – Khèi lîng dung dÞch H2SO4 65% dïng ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 500 kg supephotphat kÐp lµ *A. 677 kg B. 700 kg C. 650 kg D. 720 kg 101 – Khèi lîng NH3 vµ dung dÞch HNO3 45% ®ñ ®Ó ®iÒu chÕ 100 kg ph©n ®¹m NH4NO3 lo¹i cã 34% N lµ *A. 20,6 kg vµ 170 kg C. 10,7 kg vµ 90 kg B. 20,5 kg vµ 100 kg D. 15 kg vµ 25 kg

102 – Ngêi ta ®iÒu chÕ supe photphat ®¬n tõ mét lo¹i bét quÆng cã chøa 73% Ca3(PO4)2 , 25% CaCO3, vµ 1% SiO2. Khèi lîng dung dÞch H2SO4 65% ®ñ ®Ó t¸c dông víi 100 kg bét quÆng lµ A. 100 kg *B. 110,2 kg C. 120 kg D. 150 kg 103 – C©u nµo sai trong c¸c c©u sau ®©y? *A. Nguyªn tö nit¬ cã hai líp electron vµ líp ngoµi cïng cã ba electron B. Sè hiÖu nguyªn tö cña nit¬ b»ng 7 C. Ba electron ë ph©n líp 2p cña nguyªn tö nit¬ cã thÓ t¹o ®îc ba liªn kÕt céng hãa trÞ víi c¸c nguyªn tö kh¸c D. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö nit¬ lµ 1s22s22p3 vµ nit¬ lµ nguyªn tè p 104 – C©u nµo ®óng trong c¸c c©u sau ®©y?

A. Nit¬ kh«ng duy tr× sù h« hÊp v× nit¬ lµ mét khÝ ®éc *B. V× cã liªn kÕt ba, nªn ph©n tö nit¬ rÊt bÒn vµ ë nhiÖt ®é thêng kh¸ tr¬ vÒ mÆt hãa häc C. Khi t¸c dông víi kim lo¹i ho¹t ®éng, nit¬ thÓ hiÖn tÝnh khö D. Trong ph¶n øng N2 + O2  2NO, nit¬ thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa vµ sè oxi hãa cña nit¬ t¨ng tõ 0 ®Õn +2 105 – Trong dung dÞch, amoniac lµ mét baz¬ yÕu lµ do A. amoniac lµ mét trong nh÷ng khÝ tan nhiÒu trong níc B. ph©n tö amoniac lµ ph©n tö cã cùc C. khi tan trong níc, c¸c ph©n tö amoniac kÕt hîp víi níc t¹o ra c¸c ion NH4+ vµ OH

*D. khi tan trong níc, chØ mét phÇn nhá c¸c ph©n tö amoniac kÕt hîp víi ion H+ − cña níc, t¹o ra c¸c ion NH4+ vµ OH 106 – TÊt c¶ c¸c hîp chÊt cña d·y nµo díi ®©y cã kh¶ n¨ng võa thÓ hiÖn tÝnh khö, võa thÓ hiÖn tÝnh oxi hãa ? A. NH3 , N2O , N2 , NO2 C. N2 , NO, N2O , N2O5 B. NH3 , NO, HNO3 , N2O5 *D. NO2, N2 , NO , N2O3

107 – Chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau ®©y ? A. Muèi amoni lµ hîp chÊt ion, ph©n tö gåm cation vµ amoni vµ anion hi®roxit *B. TÊt c¶ c¸c muèi amoni ®Òu dÔ tan trong níc, khi tan ®iÖn li hoµn toµn thµnh cation amoni vµ anion gèc axit C. Dung dÞch muèi amoni t¸c dông víi dung dÞch kiÒm ®Æc, nãng cho tho¸t ra chÊt khÝ lµm quú tÝm hãa ®á D. Khi nhiÖt ph©n muèi amoni lu«n lu«n cã khÝ amoniac tho¸t ra 108 – Khi ®un nãng, ph¶n øng gi÷a cÆp chÊt nµo sau ®©y t¹o ra ba oxit ? *A. Axit nitric ®Æc vµ cacbon B. Axit nitric ®Æc vµ lu huúnh C. Axit nitric ®Æc vµ ®ång D. Axit nitric ®¹c vµ b¹c 109 – Khi hßa tan 30g hçn hîp ®ång vµ ®ång (II) oxit trong dung dÞch HNO3 1M lÊy d, thÊy tho¸t ra 6,72 lÝt khÝ NO ( ë ®ktC. . Hµm lîng % cña ®ång (II) oxit trong hçn hîp ban ®Çu lµ *A. 4,0% B. 2,4% C. 3,2% D. 4,8% 110 - §èt ch¸y hoµn toµn 6,2g photpho trong oxi lÊy d. Cho s¶n phÈm t¹o thµnh t¸c dông víi 150 ml dung dÞch NaOH 2M. Sau ph¶n øng, trong dung dÞch thu ®îc cã c¸c muèi? *A. NaH2PO4 vµ Na2HPO4 C. NaH2PO4 vµ Na2PO4 B. Na2HPO4 vµ Na3PO4 D. Na3PO4

111 – Dung dÞch níc cña axit photphoric cã chøa c¸c ion (kh«ng kÓ H+ vµ OH cña níC.

A. H + , PO3− 4 C. H + , HPO 2− , PO3− 4 4

− B. H + , H 2PO 4 ,PO 3− 4 − * D. H + ,H 2PO 4 ,HPO 2− ,PO 3− 4 4

112 – D·y nµo sau ®©y gåm tÊt c¶ c¸c muèi ®Òu Ýt tan trong níc? A. AgNO3 , Na3PO4 , CaHPO4 , CaSO4 *B. AgI, CuS, BaHPO4 , Ca3(PO4)2 C. AgCl , PgS , Ba(H2PO4)2 , Ca(NO3)2

D. AgF , CuSO4 , BaCO3 , Ca(H2PO4)2 113 – Ph©n ®¹m urª thêng chØ chøa 46% N. Khèi lîng (kg) urª ®ñ cung cÊp 70kg N lµ *A. 152,2 B. 145,5 C. 160,9 D. 200,0 114 – Ph©n supephotphat kÐp thùc tÕ s¶n xuÊt ®îc thêng chØ øng víi 50% P2O5. Hµm lîng (%) cña canxi ®ihi®rophotphat trong ph©n bãn nµy lµ A. 69,0 *B. 65,9 C. 71,3 D. 73,1 115 – Ph©n kali clorua s¶n xuÊt ®îc tõ quÆng xinvinit thêng chØ øng víi 50% K2O. Hµm lîng (%) cña KCl trong ph©n bãn ®ã lµ A. 72,9 B. 76,0 *C. 79,2 D. 75,5 116 – KhÝ nit¬ cã thÓ ®îc t¹o thµnh trong c¸c ph¶n øng hãa häc nµo sau ®©y? A. §èt ch¸y NH3 trong khÝ quyÓn oxi B. Ph©n hñy NH4NO3 khi ®un nãng C. Ph©n hñy AgNO3 khi ®un nãng *D. Ph©n hñy NH4NO2 khi ®un nãng 117 – CÆp chÊt nµo sau ®©y cã thÓ tån t¹i trong cïng mét dung dÞch? *A. Axit nitric vµ ®ång (II) nitrat B. §ång (II) nitrat vµ amoniac C. Amoniac vµ nh«m clorua D. Bari hi®roxit vµ axit photphoric

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->