You are on page 1of 17

MGA MALIKHAING

KOMPOSISYON


Creative Writing falls into
different categories. This means
that theres something for
everyone to read and to write.
LAURIE ROZAKIS
EDITORYAL
May pinakamalaking
bahagi sa isang
pahayagan at magasin.

Pangulong-tudling
Masasalamin dito ang kalakaran, programa
at paninindigan ng isang pahayagan, lalo
na sa isang pangyayari o isyu na may
malaking kahalagahan sa bayan.
Ito ay isang paglalahad ng
mga kuro-kuro ng patnugot ng
isang pahayagan at iba pa.
Mga Uri ng Editoryal
1. Nagpapabatid
2. Nangangatwiran
3. Umaamuki
4. Pagpapakahulugan
o Komentaryo
5. Pamumuna
6. Nagpapahalaga
7. Nanlilibang
8. Nagbabalita
9. Sumasalungat