You are on page 1of 5

¨ëÇ;à Ìå´¨ïÆà ¡æºàº ¨ºåÉ

¨ëÇ;à Ìå´¨Æ ¼æ¾à ¡ïÀà Çï… ï¼àÊÀåȾïÆà —ïÊàË È¨à˾ƨà ÂÉ´ ÀºàÉ
¡æº.°¾å“Àºè ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË ÄÍºå ¡ßÇæ Ǻë ÀæÍæºè Ìå´¨Æ¨à ¨ïÚ
¼Äå諭 Ìè›. °¾å“ÀºèºëÄåïªà ïÌåïÍåÆêǾà ɾ ÂæÌèÈà Çå°À¨àË Íå ®ÄÈà
Çå°À¨àË ¼ Ìå´¨ Àȼúºè . ÀÌêªèÆ ¼å °¾å“ÀºèºëÄåïªà ³åºè Àêºë ÊËè¾à÷ Çå°À¨àË
¤ðÉ ÀÈåºà ÄÍ ¡æĺè ôÇïÆà ¼úÉêÇæŠ ï¼¾ ¤ºàÌÉïÆà ¼û §Íêïªà ¨Ç´ ¼ Ì崨ƨà
Éæ´ê¸ü.ïŠ Ìå´¨Æ ¢Àæóï¾à ï¨åºæ¾¼....? óÅêÇæ ÀæÍæºè Ì崨ƨà ÀæμûÄ
ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË °¾å“ÀºèÉÇÆïªà —ÈåÌèºåÉ¨à ¼...? §Íê Ì崨ƨà Àȼú¾àï¾à
ľà¼..? ¦à Ìå´¨Æ Çºë - óÅêÇæ ÀæÍæ 諭 ¡æºàïºà ľà¼..? ïÄÉæ¾è ÀòÊà¾
ª¸¾åÉ¨à ¡æº.

2005 °¾å“ÀºèÉǸ ÌÄïÆà ¼û ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË Äͺå ïŠ ¦¨à


ÀòÊà¾Æ¨´ ÀèÎèºëÇæ ó¾àï¾àÆ . ºÄ¾à ¨ïÚ Àȼú¾ Ìå´¨ïÆà Àå´ ¨ëÇ;à Àå´
Âɺà, ¨ëÇÍ¾à ­èÇæÉåÀºàºëïŒ ïªåÑ¾à ¾èïÆå°¾Æ ¨Ç¾ ÂÉºà §Íê ÀæÉÌêïŒÆ .¦à
¡¾êÉ , Çå°À¨àË ÄÍºå ¨ïÚ Àȼú¾àï¾à óÀàÀºà ïªåѾàïªà ÀæÍæÆÆè .¨ëÇ;à
ÀæÍæÆÆè.¼æ¾êó Çå°ñ Äå½ñÉÈ ïŠ ªæ¾ ¨èÆæïŒ.¡æºæŠ ¾è¨Æ¾à ÄÍè¾à¼
Äͺå Íó¾àÉå ï¼¾àï¾à ¡ïÀà ïÀåÎïŒ ¤À¾à ¨ëÇ;à Àå´ ¡æߊ ¡¼ú¾ , ï¼àÊéÆ
ÌêÉ¿ ¼¾à¾å ¾åƨÆå ïÈÌÆ.

ïŠ Ìå´¨Æ ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË Äͺå ïÌåÆåªºà ¦¨¨à ï¾åïŒ. ¦Æ


ÄêÈè¾àÄ Ãå—ºå ¨ïÈà ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË Äͺå ïªà ÀèÆåïªà Éæ‘ÄÍÈà ïÌåïÍåÆêÇå
ɾ œ ¦Š. Çå°À¨àË ÄͺåÆè . §Íê´ ïŠ Çºë - óÅêÇæ Ìå´¨Æ ÈæŸÄ ÀèÈè¼É
ÇÌÉºà ¨ºå Àêɺ¨à ¡æº.¦à ¨ºå Àêɺ ïÍÎè ¨è×Ä ¾èÌå ÇÍÌà ïÀåÈèÌèïÆà ÄͺàÉÇæ
ÆÈè ¡À ïÌåÆå ¦¾à¾´ ¢¶ ¡æº.ïŠ ïºåǺëÇæ ÈæÂê¾ê ÄìÈåÊò ÀòÊྠ¨è×Ä´ ¢¶
¡æº.¦Âæ—¾à ¦à ÄͺàÉÇæ¾àïªà ÀÍÌêÉ Àè¸üÌ ¡À´ ïŠ ïºåǺëÇæ ÈæÂê¾ê ¡å¨åÇïÆà
Ìè´ ÌèÆÈàÈ ïÄÄ ÈèÀèïÆà Ì¼Í¾à ¨è×Ä É¶åºà ¤ƒº ÆæÆè ¡Àè ÌèºëïÉÄê .¦à ¨ºåÉ
¡åÇŠÃ ¨Ç¾à¾´ Ìèó ɾàï¾à ïÈ¾å† ÉêÈàÏà 諭è .ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ƾê " Âæ¼àï¼àªÄ
" ¾•¾à ÌèâÍÈ ÃåËåÉ´ ÀÖÉÚº¾Æ Éê " Village in the jungle " ¾Š ¨îºèïÆà
¨ºëÉÇÆåÆ.
ïÈ¾å† ÉêÈàÏà 1880 ï¾åÉæŠÂÚ 25 Éæ¾è¼å Ⱦ඾ïÆà
慨àÌè¾à´¾à Íé ¤Àº ÈæŸÆ.§Íê 1904 §¨àïºåàÂÚ ÄåÌïÆà ªéò Èâ¨åÉ´ À數üïÆà
”òºå¾ñ Ç°ïÆà Ìè —Èà ïÌàÉå ¾èȽåÖïƨë ïÈÌè¾è .¦É¨´ ªéò Èâ¨åÉ ”òºå¾ñ
¡“Çå°ñïÆà Æ´ºà —Ժƨè.§Íê ÄêÈè¾àÄ ÆåÀ¾ïÆà ÀÖÀåȾ ¾èȽåÖïƨë ïÈÌ
ïÌàÉÆ ¨ïÈàÆ .Ä;êÉǼ ¨ ¨È¨à ïÌàÉÆ ¨ïÈàÆ .1908 ¼û ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ¼¨ë¸ê
ÀÈåïºà ”òºå¾ñ Ç°ïÆà ¾èïÆåà°ñ ¾èïÆåàÔºÆå ïÈÌ ïºà× Àºà —Æ. ¦à ¡ºÇÄ §Íê
͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨ïÆà Àò½å¾ ÀÖÀåȾ ¾èȽåÖÆå¼ —Æ. ͊¾àïºå´
ÌåÄå¾ñ °¾ºåÉ ÉÈŒ ÀæÈæ¾àºèïÆà ÂÈÀêÝɾà¨åÇÆ¾à ¡ºè¾à Àé¶åÉ´ Àºà ɾê
¼æ¨ §Íê ¨ŠÀ¾Æ —Æ." —ïÈàÙ ¢¾à ¼ °¾àªÈà " ¨îºèƼ ¡æºëÝ ºÉºà ÌåÍèºñ ¨îºè
ª¸¾åÉ¨à §Íê ¡ºè¾à ÀÌê ¨åÈƨ ”Íè Éì ïÆà ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨ïÆà °¾ºåÉ
—¿ú Àé¶åÉ ªæ¾ ¤À¾à ¨ŠÀ¾ïƾè .ªéò Èâ¨åïŒ ”òºå¾ñ Çå°ñ ¾èïÆåàԺƾà
ÌĪ ¼ ªæ´êŠ ¡æºè ¨Çªºà ÉêÈàÏà 1911 ÄæÆè ÄÌ ÆÈè ¦âªÈ¾àºÆ ´ ªèïÆàÆ .Æ´ºà —
ÔºÉÈ´ ¾è¼ÍÌ ÈÂå¼ûÄ ïɾêïɾà ÄÍ°¾ ÄºÆ¨à ¡æºè ¨è×Ä´ §Íê
¦âªÈ¾àºïÆà Ìè´ ¨èòÆå¨å× —Æ.ÀÌêÉ ÀìÚ¸¨åÈé¾ ïÈ੨ƨë Éê ïÈ¾å† Éê ÈàÏà
¡ÉêÇæó 89 ¨à ¡åÆê Éμå 1969 ¡ïªåàÌàºë 14 Éæ¾è¼å Ⱦ඾ïÆà Ìį̈àÌà Íè ¼û
¡ÃåÉÆ´ Àºà —Æ.
¦âªÈ¾àºÆ´ ªèÆ ÉêÈàÏà 1960 ïÀÂÇÉåÖ 16 Éæ¾è¼å
ÉÌÇ 50 ¨´ Àĸ ÀÌê ÆÈè ͊¾àïºå´´ À敾èïÆàÆ .•ÆåÄ´ ïÀÇ ºÉºà ¦¨à
ÉǨà ïÍåà ºÄå ¡å¼ÇÆ ¨È ͊¾àïºå´ ¼æ¨ ÂÈå ªæ¾éÄ §Íê ïªà ¡ÃèÀòåÆ —
Æ.ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ ÀêÇå Ìâ®åÇÆ ¨ïÈà ´ÍèÇ
ªèÇæÉåÀºàºëïŒ ¦É¨´ Àòåï¼àÊéÆ ¡¼åÆŠ ¾èȽåÖÆå Éê¾ ¦Èà .Ñ. —ºå¾åƒƒ ÌÍ
¦É¨´ ¦¨à̺à ÀòÉêÚ»ü Àºò ÌÄåªïŠ ÇæÍê¸ê ÉåÚºå ¨Çæ —ïÙÌèâÍ ïÂÈèªÈàÈ
Äͺå ÌÄ­è¾è.ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ÌĪ ªèÆ ®åÖ¨åïŒ —ÌàºÇ ̴;à ïÂÈèªÈàÈ
ÄÍºå ¦É¨´ ïÈà¨à ÍÉêÌà ¡åƺ¾Æ —Ìè¾à ÀÎ ¨È ÌÉÌ Àêɺà Àº¨à Éì " °¾ºå "
Àêɺà Àº´ ÈèÀè ïÀΨà ïÈÌ Ç®¾å ¨Ç¾ ȼû .ÉÌÇ 30 ¨´ Àľ ÀÌêÉ 1992 ¼û ¦Ä
ÈèÀè ïÀδ ¦ÌàÄ¾à† —¨òÄÌèâÍ Àêɺà Àºà ¨Èå ºèÈè¸Æ Íè• —Æ.ÀÌêÉ 1995 ¼û ¦Ä
ÈèÀè ¦¨ºëÉ " ïÈ¾å† ÉêÈàÏà " ÌÄ­ ªÄ¾¨à ¾•¾à ïÀ庨à ïÈÌ ÀÈ ¨è×Ä´ —
ïÙÌèâÍ ïÂÈèªÈàÈ ÄÍºå ¨èòÆå ¨ïÈàÆ . " Ìå´¨ïÆà ¡æºàº ¨ºåÉ " ¡¶âªë ɾàï¾à
¦à ïÀåïºàÆ.
͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ
Æ´ºà —Ôº ÌÄïÆà Ìè´Ä ÀÉêÈà Éå¼ïÆà ïªåßǨà ÂÉ´ Àºà Éì ¼úÌàºèò¨à¨Æ¨è .Çå°À¨àË
ÀÉêÈ ¦à ¡ºÖ¾à ¦¨à ÀÉêȨè.Âê¼à¼úÆªÄ Ìè ªŠÄêÈå¼ç¾èÆå ¢âªéòÌè ¡å¸à¶êÉ´ À¨àË
ÀåºÉ Ìè Âæ—¾à §Íê´ ¢âªéòÌè ¡å¸à¶êÉ —¼å¾å¡åǃƒ º¾ºëǨà ÀèÖ¾æÄêïŒÆ.¦à
º¾ºëǺà ÌĪ §Íê´ ¨¶ê¨Ìà»å¾,Ö¼û ïÂåºàºŠ,À´ÌÇæÉåÈ,¡æߊ,¾æ• À¾å
ÈæÂê¾ê ¡ºÇ §Íê " ÍåÄê " ï¨ï¾¨ë —Æ.Âê¼à¼úÆªÄ ªŠ ÄêÈå¼ç¾èÆïªà ¾èÉÌ
Âê¼à¼úÆªÄ Çå°À¨àË ÉÈŒÉ ÂÉ´ Àºà —Æ. œ .¦Š Çå°À¨àË Âê¼à¼úÆªÄ ÉÈŒïŒ
ïÈå¨ë Àêºå Æ.ɺàÄ¾à °¾å“Àºè ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË Äͺåïªà ÀèÆåɾ œ .¦à
Çå°À¨àË ÄÍºå ¡ï¾¨à ÀêºåÆ.œ.¦Š Çå°À¨àË Äͺå 1963 Çå°ñ ľàºò¸ ÌÃå
ÄæºèÉǸƴ ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨ïÆ¾à ¢¼úÖÀºà —Æ.¦É¨´ ÄæºèÉǸ Éȼû
°¾à¼¼åƨƾà ÌèÆ °¾à¼Æ Ãå—ºå ¨ïÈà ï¼àÊÀåȾ À¨àË ÌΨ븨´
ï¾åïŒ.Éڸƨ´Æ.¡ïÀà¨à˨ƾà ïÀ¾é ÌèïÆà Éڸƨè¾è.Ìå´¨ïÆà ¨ºåÉ
ĺëɾàï¾à œ.¦Š. Çå°À¨àË Äͺå ÄæºèÉÇ¸Æ Ì¼Íå ÉÚ¸Æ¨à ¢ÈàÈ å Ìè›ïŠ
Ìè¼à“ïÆ¾è ¦à Ìè¼à“Æ ïÀåïºà ̴;à ɾàï¾à ïÄïÌàÆ .
"¾éºé³ öËèƾà ïÀåàÈèÆÚ, —¨òÄÌìÖÆ
,Ô.ï¨à.¶‰ÈèŒ.ïÀïÚÇå Éïªà ÀòÃíÉÇæ ÄæºèÉǸƴ ¾åÄïÆåà°¾å ó¾à¾å.¡¾àºèÄ´
œ.¦Š.Çå°À¨àË ¤¾à¾æïÍà ¾åÄïÆåà°¾å ¨¶¼åÌèÆ Àè .ïÙ Í†Ì¾à ¼úÌåÀºèºëÄå´
¢¼úÖÀºà ¨Èå.¢¼úÖÀºà ¨Ç¸ ªÄ¾à Äïªà Àå´ ¨ëÄ¨à ¼æÆè ¼úÌåÀºèºëľà諭à
¡ÍêÉå. ¡å....... œ.¦Š.Çå°À¨àË .¤ï‹ Àå´ ¼æÆè ¡æÌì ¼úÌåÀºè Àé .ïÙ. ͆̾à Äͺå
¦¨àÉÇÄ ºÄ ¨¨ëÈ¨à §ÌÉå ïŠÌÆ ¤‘¾à ºèÆÈå ïľྠ¤ï‹ Àå´ ª¾è¾à
¨èŒÉå.ïÄ¾à¾ ïŠ ¡¾à¼Ä´ ºÄÆè ‘.¦Š.Çå°À¨àË ´ óÅêÇæ Àå´ ÈæÂêï¾à .¦à°¾àº
¤¾à¾å¾àïÌàïªà ÌÀºàºë¨ë…´ïŠ Àå´ ÈæÂê¾ºà ¦Æ¼ ºÄ¾àïªà ÉåÌèÆ´ ÍÇÉå
ª¾à¾ ºÇŠ œ.¦Š. Çå°À¨àË ôÇ ¼ÚÊé Éê¾å. ÄÄ ÈÂå ªºàïºà óÀàÀºà ïÍà¾à ïªå—
ƾàïªà Àå´.ÇæÍêï¸à ¨ëǨਾà ÉÈ Àå´ ÆæÆè ¤¼Š ¡¾•¾à óÅêÇæ Àå´ Ìå´¨Æ¨à ¼
¨Ç´ ¼Äå諭 œ.¦Š. Çå°À¨àË ÄæºèÉÇ¸Æ ¨Îå. " ( ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ÌÄ­
ªÄ¾¨à - 104 Àè´êÉ

Ìê¼à¼åïªà ÌÀºàºëïŒ ÀæÍæÆ ÍŠÂ¾àïºå´ ¨ëǨਠ¾à ÉÈ Àå´ ÆæÆè À鑺 •¾èÌê¾à


ÇÉ´å °Æ ªæ¾éÄ´ ºÇŠ œ.¦Š.Çå°À¨àË ¤À¨òÄÊéÈé —Æ.¡¼ ïÀåó °¾ºåÉïªà Àå´
ÆæÆè óÅêÇæ Àå´ Ìå´¨Æ ¨ÇÈå諭 Ìè ¾àï¾à ¦à Çå°À¨àË ÀÇŠÀÇåïŒÄ £ Ȫ
ÀêÇæ¨àÆ .§Éê¾àïªà ¨ïÚ ºèï¾àï¾à¼ ¦¼å œ.¦Š.Çå°À¨àË ïªå—ƾà ÛɛĴ
¨ÇÈ媺à Ìå´¨ÆÄÆ.

" œ.¦Š. Çå°À¨àË ¤¾à¾æïÍà´ ºèÂêï¾à óÅêÇæ Àå´. ¨ëǨਾà


Àå´ ÄÄ ¢ÈàÈå ªºàºå ¨èÆÈÆè œ.¦Š.Çå°À¨àË ¤¾à¾æïÍà ÇæÍê¸ê ÀÈåïºà ïÍà¾à
¨åÇÆè¾à´ ¨èŒïŒ.¡ïÀà ¨ëǨਾà Àå´´ °ÆïŒÉå........! ¨èÆÈå ªïŠ •¾èÌàÌê
¨çªæÍêÉå. " (ïȾ† ÉêÈàÏà ÌÄ­ ªÄ¾¨à - 102 Àè´êÉå)

Çå°À¨àË ÀÉêïÈà ï¼àÊÀåȾ ªÄ¾ ¡æÇï¾àï¾à ïŠ ¡å¨åÇÆ´ ïÂåÇæ


°¾ºåÉå¼Æ¨à ïÀ¾àÉå ªèÇæÉåÀºàºëïŒ ¡ÌǸ °¾ºåÉ ÛÉ´ê
œ.¦Š.Çå°À¨àË諭è.¢¾à ÀÌêÉ ïªÑ ªèÆ ¨åÈÆ ÀêÇåÄ ÍŠÂ¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ
ºèÂêï¾à Çå°À¨àË ÀÉêïÈà ¡ºà ¡¶âªëïŒÆ.¦à ªæ¾ ¢Íº ïÀåº ïÄïÌà ¨èÆÆè.

" ïĺæ¾è¾à ¡åÇŠÃ Éì ï¼ÊÀåȾ Ç´åÉ ¼úªè¾à ¼úª´Ä Àæɺë¾å . ¼æ¾à


ïŠ ÀÉêÈà ¡ºàºèÉåÇÄ ÊºÉÚË ÃåªÆ¨à ºÇŠ ÀæǸüÆè .ÀÉêÈà Éå¼ïƾà ÆŠ Àòï¼àÊƨ
ÀèÖÍéïŠ —Àå¨Æ´ Èâ¨åïŒ ¡æºè ïÍå¼Ä ¤¼åÍÇ¸Æ ¡ïÀà ïŠ ÍŠÂ¾àïºå´
¼úÌàºèò¨à¨ÆÆè." ( ïȾ† ÉêÈ àÏà ÌÄ­ ªÄ¾¨à - 104 Àè´êÉå
͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ´ ïŠ ÀÉêÈà Éå¼Æ ï¨åºÇŠ
ÂÈÀçÄ¨à ¨Ç ¡æºè ¼ ƾྴ ïÍå¼Ä ¾è¼Ìê¾ É¾àï¾à ,͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨ïÆà
¡å̾ ïÂ¼å ¡æºè ¡å¨åÇÆÆè .1945 ¼û Ç°ñ ľàºò¸ ÌÃå ľàºéò œ.¦Š. Çå°À¨àË
¡ÃåÉÆ´ Àºà—Æ. §Íêïªà ï¨å¾à¼ªÈ ÉÈŒïŒ ÉÆÌ ÌŠÀìÚ¾ Éì Àêºë¾à Ìè ïÆà ¾æº.
¦à ¾èÌå ÀêÇÀàÀå¶ê ľàºéò ½ìÇÆ Äæ¼ÄìȾ ÉÈŒïŒ œ.¦à. Çå°À¨àË´ Íè• —
Æ.œ.¦à.Çå°À¨àË ÉºàÄ¾à °¾å“Àºè ÄÍè¾à¼ Çå°À¨àË Äͺïªà ÀèÆåÆ . Äæ¼ÄìȾ
ÉÈŒÉ ï¼àÊÀåȾƴ Àè —Ìè ¡å¨åÇƺà Çå°À¨àË ÀÉêÈ´ ¡ÉÊñ ïÈÌ ÍŠÂ¾àïºå´
¼úÌàºèò¨à¨Æ ¨æÂÎè ¨Î ¡å¨åÇƺà ïŠ ïÀåïºà ¡ÀìÇæÉ´ ̼;à Ñ ¡æº .
" ïŠ Àòï¼àÊÆ ÄêÈè¾à Ä ÍŠÂ¾àïºå´ Çå°ñ ľàºò¸ ÌÃåÉ´ ¡Æºà Éê¾å.
1945 ¼û Íè´Àê œ.¦Š.Çå°À¨àË ÄͺàÄÆå ͼúÌèïÆà ÄÎåÄ , ¦ºëÄïªà ÄÈàÈé,Äæ¼ÄìÈï¾à
ïªå—ºæ¾à ¨Ç•¾à Íè´Àê œ.¦à.Çå°À¨àË ÄͺàÄ Æå ¦¼å ¾èºÇªïÆ¾à ¡ÆèÆåïªà ¡¶ê
Àå¶êÉ ÌŠÀìÚ¸ ¨Îå.ÉæǼúÈåÉºà œ.¦Š Çå°À¨àË Ä¾àºéòºëÄå •Æƾ ïÉÈåû
¦ºëÄåïªà ïÈå¨ë Àêºå ȨàËľà Çå°À¨àË ÉÆÌ ÌŠÀìÚ¸ïÉÈå ¤¾à¾å ¾Š
œ.¦à.Çå°À¨àË ÂåÀàïÀåàƒƒ´ ľàºéò¨Ä Èæï¾àï¾à ¾ç.ï¨å¾à¼ªÈ ÉÈŒïɾà
Äæ¼ÄìȾ ÉȌɴ ľàºéò¨Ä ÍêÉÄåÇæ Éêï¾à ¦¼å ȨàËľà Çå°À¨àË ï¾åïŠÇç
ÎÄïƨàÉ Íè ¾èÌå. 1947 ÄæºèÉÇ¸Æ ¦¾ ïÉÈåû ȨàËľà Çå°À¨àË ÉÆÌ
ÌŠÀìÚ¸Æè. •Æ ªèÆ ÀèÆå ïªà ľàºéò¨Ä´ ¢¼úÖÀºàïɾྠÌì¼å¾Š
Éê¾å.œ.¦à.Çå°À¨àË ïÍå¼´Ä ÃÆ Éê¾å. ȨàËľà Àêºå ¢¼úÖÀºà Éêï¾åºà, ÄÄ ¡åÀÍê
Äæ¼ÄìȾ ¨ëÂêÇæ ¨Ç¾à¾ ¾. ¼æ¾à ÉÍåÄ ÍŠÂ¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ H´ ¨¶Èå
, ȨàËÄ¾à´ºà ¡å̾ƨà ͼÈå ï¼¾ ¦¨Æè ºèïƾàï¾à . ÉÍåÄ œ.¦à.Çå°À¨àË
ï¨åÎÅ´ ªèÆå.œ.¦Ìà.ïÌà¾å¾åƨ,¸à¶åǾåƨ Éæ¾è ¾åƨƾà Äê¾
ªæÍê¾å.¨èÆå ÌèÆå ¨Çæ¸å¨Ç ͊¾àïºå´ ï¨åµåÊÆ ï¼¨´
¨¶¾à¾.¾æºà¾Š ïļå ȨàËÄ¾à ¦¾Éå.Ä´ ¦¾à¾ Èæï¾àï¾à ¾ç.ïª¼Ç ¢¾à¾
ïɾÉå.¨Çæ¸å¨Ç ͊¾àïºå´ H´ ¨¶¾à¾ .Ä´ ïÂÈèƺຠ¨èÆÈå
¡å̾ƨà ï¼Èå ï¼¾à¾æÆè œ.¦à Çå°À¨àË ÂæªçÀºàÉ ¨¾à¾ÈŒ ¨Èå.§¾à¾
¢ºè¾à Çå°À¨àË ÀÉêÈàÉå¼Æ´ ¡¾êÉ ÍŠÂ¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ H´ ïÂóÉå.1947 ¼û
ȨàËľà Çå°À¨àË ÄêÈè¾àÄ ÍŠÂ¾àïºå´´ ºÇª ï¨ÇæÉå.œ.¦à.Çå°À¨àË ïÂÈè
¡ºàº´ ºÇª ¨Îå.¦¼å ¢¼Èå ïŠ ÂåÀàÀÆè ÀêºÆè ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨ïÆà ªÇæ
ľàºéòÉÇæ.ïŠ ¡ºÇ ÉåÇïÆà¼û œ.¦Š.Çå°À¨àË ÄæÇæ¸ Ä¾àºéòºëÄåïªà ï¼Éæ¾è Àêºå
¡“¾éºé³ïƨà ïÉÈå .¼æ¾à ªïŠ ¡æ—ºà ï¼àÊÀåÈ¾Æ ªæ¾ ¨Ìê¨ëÌê ªå¾à¾
Éê¾å.Àê⃠ªà ÀèÆ… ¨åÚ ¦ï¨¾à ªŠÄ¸à‘ÉÈ ¡æ—¼ú•¾à , ľàºéò¨Ä ªæ¾ ºæ¾
ºæ¾ ¨¾à屮úÖ ªçÉå.¼æ¾à ïŠ ¦¾ ïÀå´ ïÍå¼ ¾ç.ï°åàÚÙ Çå°À¨àË´ºà ¨çÈàȨà
¨¶È ï¾åó¾àï¾åºà Ⱦ ÌæïÚ ïÂÈè ¡ºàº´ ¢¼úÖÀºà ïÉÆè . ïŠ ¡ºÇ ÉåïÚ
¡ªÄæºè ¸à¶åǾåƨ °¾à¼ ¡å̾ ï¼¾ ï¨å•ÌÄ¨à ¼æŠÄå.œ.¦à.Çå°À¨àË
ªèÍè¾à ¡ªÄæºè ¸à¶åǾåƨ´ ¨¾à屮úÖ ªçÉå.ï°åàÚÙ Çå°À¨àË´ºà ¨çÈàȨà
¨¶È ï¾åó¾àï¾åºà Ⱦ °¾àï¼¾à Äâ ¨ïÀåàºèÆè .ïŠâ ïŠ ÄêÈà¨èÖªÈ ¡åÌï¾à
ïŠ ÄæºèÉǸïƾà (1960 ÄæºèÉÇ¸Æ ï°åÚÙ Çå°À¨àË´ ÀåÚÈèàºë ƾà¾Æè
ï¼åó¾àï¾à.Çå°À¨àË ÀÉêïÈà ¦ÈèÂÍè¾ ¡Æ´ ÀåÚÈèàºë ƾྠ¾ ¡¾à¼Ä´
͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨àï¨àºà ¨çÎèÉÈ´ ¨¶¾Éå." (ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ÌĪ ªÄ¾à¨à -
163-164 Àè´ì ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ ºëÈ Çå°À¨àË ÀÉêïÈà ÀÉêÈà ¡å“Àºñ
ïªå¶¾æªëï¾à ¦à ¡¾à¼Ä´Æ. ¡¼ ¦à ÀÉêÈà ¡å“Àºñ ÄêÝ Ç´´Ä ÉñåÀàº Ñ ¡æº.®ÄÈà
Çå°À¨àËïªà Àêºå ɾ ÊËé¾à÷ Çå°À¨àË ¤ðÉ ÀÈåïºà ÄÍ ¡æĺè Ñ ¡æº .ÂæÌèÈà
Çå°À¨àË ªŠÀÍ ¼úÌàºèò¨à¨Æ´ºà , ®ÄÈà Çå°À¨àË Çºà¾ÀêÇ ¼úÌàºèò¨à¨Æ´ºà ,
ïªå·åÃÆ Çå°À¨àË ¨ëÇæ¸çªÈ ¼úÌàºèò¨à¨´ºà ,¾åÄÈà Çå°À¨àË ÍŠÂ¾àïºå´
¼úÌàºèò¨à¨Æ´ºà, äȪ ÄÍ ÄæºèÉǸïÆà ¼û ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾ ÂÉ ¡æºæŠ Äå½ñ ÉåÚºå
¨Ç ¡æº.¡¼ ÄêÝ Ç´ ÉÌå諭 ÀæºèïǾ ïŠ ÀÉêÈà Éå¼û ÀèÎèÈÆ ÍŠÂ¾àïºå´
¼úÌàºèò¨à¨Æ´ ¨Î Íå¾èÆ ªæ¾ ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ¨èƾàï¾à ïÄïÌàÆ .

" ¼úªè¾à ¼úª´Ä ¦¨ ÀÉêȨ •¾èÌàÌê ÄÍ°¾ º¾ºëÇæ ÉÈ´ ªèÆåÄ ÌÄå°Æ
ÀèÖï;Éå.¢Ìàĺëïɾàï¾à ÀÉêȨ ÌâÉÚ¼ï¾à .¦à º¾ºëÇæ ÈÂå ª¾à¾å ¤¼—ƺà
ïÍå¼´Ä ¾Ç¨à ïɾÉå. Àòåï¼àÊéÆ ÀÉêÈà ¡å“Àºñ ¢ºåÄºà ¾Ç¨ ï¼Æ¨à .
•¾èÌàÌê¾à´ Éæ¶ ¨Îºà ï¾å¨Îºà ¡Àè ¼ú¾ ¾Éå ¨èÆÈå ïÀ¾ê¾åÄ ÌÄå°Æ´ ¦à ¡Æ
ïÌàÉÆ¨à ¨Ç¾àï¾à ¾ç.ÄÍ°¾ º¾ºëÇæ ¼ûÚ« ¨åÈÆ¨à ¦¨Ä ÀÉêȨ´ ÈÂå¼ûïľà
¦à ÀÉêÈ ¼úÆê¾ê ïÉÆè.ïÀåó ÌÄå°Æ ÀèÖïÍÆè .ÀÉêÈà ¡å“Àñ ïÈåà¨ïÆà ¨èÌèÄ Ç´¨´
ÌêóÌê ï¼Æ¨à ï¾åïŒ.¦¨ ÀÉêȨà ï¼àɺàÉïƾà Àè¼ûÄ Àò°åº¾àºòÉå¼Æ´ À´Íæ¾è
ï¼Æ¨à.•¾èÌàÌê ïŠ ÉæǼú ¨òÄïÆ¾à ¾è¼ÍÌà ïɾྠ¾.¾æºà¾Š į̈à¨ëÉ Éï…
ƾ ÍǨà ï¼¾à¾å Éïªà ¦¨ ÀÉêȨà Éï…Ä Æ¾à¾ ïɾÉ." (ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ÌĪ
ªÄ¾¨à - 138 - 139 Àè´ì

ä´ ÉÌÇ 48 ¨´ ïÀÇ 1960 ¼û ïÈ¾å† ÉêÈàÏà ó´ê ºÉĺà


¡À ï¾åó´ê ̺ñ ¦ÆÆè.¨ëÇ;à Ìå´¨Æ ¾•¾à Ìê¼à¼¾àïªà ÌÀºàºëïŒ ÀæÍæÆ ¨ïÚ
¼Ä媺à Éñå° ï¼àÊïÀàòÄÆ,ÂÈÆ´ ¨ç¼Ç ÀÉêÈà Éå¼Æ ¡¼ ͊¾àïºå´ ¼úÌàºèò¨à¨Æ
¢¨àÄÉå ÄêÝ Ç´Ä ÉÌå諭 ÉñåÀàº Ñ ºèï‰.¡¼ ÀåÚÈèàºëà ÀÎåºà ÌÃå
ºëȺà ïÂåïÍåàï¼ï¾¨à ¨ÇÉ´å ¤°åÇæïɾà ÀæÈæ¼ïª¾ Ìè ¾ óÅêÇæ ÀæÍæ
Ìå´¨Æ ¡ïÀà Ç´ Éæ¾Ìì ïÂåÇæ ï¼àÊïÀàòÄïƺà ,Éâ®åïŒ Íå ÛÉæ›ïŠºà ǼÈ
ÀÉêÈàÉå¼ïƺà Ìâï¨àºÆÆè .¦àÉå ÀæÈ¿ª¾à¾Éê¾à ¢ºèÍåÌïÆà ¨ë¾êïªå¶´ ÆæÑÄ´
¡À Çï… °ºåÉ ¨èòÆå¨È ¼ú¾Æ¨ ¦à Ìå´¨Æ ¨´ê華 ÆÉå Àò¼ÚÊ¾Æ ¨È Íæ¨æ.

Ȩà Çæɾà ïÀïÚÇå


(Èâ¨å ¢Ö¼å ÌâªòÍÆ