You are on page 1of 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta apskats

P rskatu sagatavojusi SEB Banka sadarb b ar SEB Bankas un SEB Pank


! 8/ /

N "A 8 3A *= "! ?8 N3 # 3A
' *3 O
! '! 8 3 N "A " ) O ! N = )8 = !" = # !" ! !
#* ) 8* !' " ' )A N " 8)*3 ! !
Tirdzniec bas statistika uz 08:30 (GMT+2), 18.Dec:
" #$% & ' " #$% & " #$% &
$ % # ! > ,/H $ %&' > +H $ % ( ## .H
"' )* ! ( # + "' )* ! # , "' )* ! -& # . /

0 *! ! + 0 *! ! 0 *! ! +..

1 "! , 1 "! . 1 "! 2


1 ! / 1 ! 1 ! ,

( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' *'+ , -. /
0 1+/
2
!3 # 4 , + /+ 3 # (( & / , ++ 5 5& ( + .
5 + + ., "# 6 57 & ( ' " 0 3 #" ( 0 ( + 2+
# ! 8 ' 4 09 $# 6 $ 7 & , 2 #3 7 : 9 !" 79 ( + ./
; 3 #8 ; , " # & 2 / 5 8 ; #5<5 ( 2
($ ( ( $ 2 ,. ( 1 != (1 ( + /.

( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2 ( ) ' '+ , -. /
0 1+/
2
& . >2 .. " ! =! ! " & + >+2 2 &< ( , > /2
9 '? 4 9 &9 >, 7( : 7 & ,2 >+ @ 33 @& ( ++ > .
'4 59 ,/ >+ + 1! ) #A' 1 & / >, : ! &1 ( . >
B = -1 > / 3 1 = 1 & / > +2 # (( 22 > .
# C? D " 4 + > .2 &*' 1!E! =F3A 3 &1 & >, 2 G ! G ( , >
s

Avots: Bloomberg

3 1 +4'
!"# "!#
5 6 . 7 1+/2
# $ % 9; + ++ > 2

0 @; + 2 > /
I , 2 >
5 0 J , >

" 0@ ! KK , 22 >
" 7( ! 6 + , > ,
-1 7( , /2 > +
0 % , .. .. >
7 < <. ++ > 2
# L ;9 + ,,+ ++ > +
1 3 &( + 2/ >+ +
(! ; 5 # . 2+ > 2

)*# $ 2/ 2/ 2 > /
@" 5 ;11 ; , . , > +
G ' G 59 59 ,, >
M* G > + ++ 2 ,+ > 2
;8 5 %+ 22 + >
Avots: Bloomberg
SEB Baltijas Akciju Tirgus R ta Apskats
!

A " 3 8 ' ! N3 # 3A ' *3


O N 8 3A *= ) " +H ! )!# 8 ! #A8) "
,/ "! 1 "! )3 8* 8) *= = 8 )' *3 N ? )
8) *= * $ A 8 )' *3 ( 8) *=
# # ! 3 = 6 # A !
$ A N ! 3 = "
8) *= 8 N 8 ' 8 N 8 8 "A ! O ? ' 8 8 = *
"# 838 8 & )!# ! " + H #*8) ,2 N =
> " +2 2H #*8) + * ! 3 N "A P ! 8 ! " !'! N
3 " . 22H N )!# 8) # !" +2

* QO 3 3A # # = R 8 ! ,/H " A ( 8) *=
"' )* ! = 8 )' # #N 8 = ' 8 3 # ( N ' #3
" #A' ? 8 *! "# !$! % 3!
&& 3 = # = R 8 "! " .H *
( ## 3 3A A *3 8) *= N 8 # 3 A *' = ) 8
) *3 '

"!=# A 8 = '! 8 ! S 8AQ # O . F !


= )8 = ! " = # ! " ! N ) 8* 3 '! = " ' )A
" ' ) = .2, F *8) "A = )8 = ! , 2 # 8
!' #* * '! ' 8* , , # !'( ) "# ) ! !
! ?O " QO )!# ! " ' )A '! #* T N 8A 8 ) = R " N
3 A! * * #A " ' )A *# * & #* N
# # 6 ?! F "A 8* ?! " N )O " )
" ' )A ! ?O )!# N * ! ! ' 8* # " 8!
" !'! ! ! 8* ?! ! ) ! !N 8A 8 )
" ! !

U 8 " ! 8) *= # ) O ;3 ! !) *= !
A ) 3 %+ % & & !S &
!, * -* #* T 8A
" " !# # # ) O! '!3 !)OA ! A ! & S
. *& -* ) 8 ! E # # 6 " 8
!)OA ! ( 8) *= # " ! 3A *= ) !8A + H
' )A N ' 8 =F V3 * *= ' 8 WN &
!, *
" ) 8 * " # # 6 " &/ !
" !# # # ) ! 6 ! ' ) " & ! !) ) ?
#3A N 6 A N ' 0* 0 1 * ) 8 *)! 3 A!
) !8A !" : " ' 8 7 !
2
Šim p rskatam ir informat vs raksturs, tas nav patst v gi veikts bankas p t jums un tas nav uzskat ms par ieteikumu vai
pied v jumu pirkt, p rdot vai patur t finanšu instrumentus. SEB banka nav atbild ga par zaud jumiem, kas var rasties da ji vai
piln b izmantojot vai pl nojot izmantot p rskat min to inform ciju.
P rskat ietvert inform cija ieg ta no publiskiem, par ticamiem uzskat miem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters,
Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant min t s inform cijas piln bu un precizit ti; min t
inform cija var tikt main ta bez iepriekš ja br din juma. P rpublic šanas gad jum atsauce uz SEB banku vai attiec gajiem avotiem
oblig ta.
Pilns saist bu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer