You are on page 1of 3

TBK Aanvraagformulier voorlopige opdracht

Versie nr.: 2 Datum: 11-01-2006

Naam student: Dirk Scholten


Adres student: Kalverhoeve 41
Telefoonnr. student: 06-28254984
E-mail student: dirk.scholten@student.hu.nl, mccorsa@hotmail.com
Postcode en plaats: 3992 NX te Houten
Collegekaartnr.: 1158284

Naam bedrijf: O.R.S Lek en Linge


Website: http://www.lekenlinge.nl/
Adres bedrijf: HoofdLocatie Multatulilaan 6
Postcode en plaats: 4100 AL Culemborg
Bedrijfsbegeleider: Dhr. drs. J.F.M. Wilbrink (directeur personeelzaken, ICT, kunst- en
cultuurbeleid)

Telefoonnr. bedrijf: 0345 - 512833


E-mail student bij bedrijf: -
Voorkeur docentbegeleider: Dhr. D. Kuipers
Welke docent liever niet: -

Gewenste startdatum:
0 De datum waarop de voorlopige opdracht is goedgekeurd.

1. Situatiebeschrijving

Het afstudeeronderzoek zal plaatsvinden op de O.R.S. Lek en Linge, school voor vmbo, havo en
atheneum in Culemborg. De school is vijftien jaar geleden voortgekomen uit een kleine mavoschool
(180 leerlingen) en heeft een stormachtige, maar voortvarende ontwikkeling doorgemaakt en is in
2005 zelfs uitgeroepen tot de beste havo/vwo-school van Nederland. Er zijn 1850 leerlingen en er
werken ongeveer 190 mensen.
Het betreft een regionale schoolgemeenschap, dat wil zeggen, dat tot het voedingsgebied behalve
de vestigingsplaats Culemborg ook de omringende plaatsen behoren. Er wordt openbaar onderwijs
gegeven.
De school wordt direct beconcurreerd door het Koningin Wilhelmina College, een christelijke school
van vergelijkbare grootte in Culemborg.
De school heeft drie locaties in Culemborg: een hoofdlocatie met 950 leerlingen van de havo en vwo-
afdeling aan de Multatulilaan, een brugklaslocatie met 380 leerlingen aan de Multatulilaan en een
vmbo-locatie met ongeveer 500 leerlingen aan de Willemslaan.
De school beschikt over twee goed geoutilleerde gebouwen aan de Multatulilaan en één verouderd
gebouw aan de Willemslaan. Voor de vmbo-locatie is nieuwbouw voorzien in de omgeving van het
hoofdgebouw per 1 januari 2008.

2. Probleemstelling

De school heeft binnen haar bedrijfsvoering een krachtige ICT-component. Die ICT-component is door
de stormachtige groei van de school incrementeel en ad hoc ontwikkeld en behoeft stroomlijning,
coördinatie en vooral goede afstemming tussen de diverse ICT-afdelingen. Wat moet de school
veranderen om te komen tot efficiënter functioneren van de ICT-component binnen het bedrijf.

Wie heeft er een probleem, en wat is het probleem ( hier moet je nog op ingaan) en waarom
een probleem.

Wat bedoel je met incrementeel komt dat niet overeen met adhoc. In de probleemstelling zit de
oplossing al geformuleerd: (vooral goede afstemming tussen de diverse ICT-afdelingen)
3. Opdrachtomschrijving

De school wil dat er onderzoek gedaan wordt naar de efficiency van de Informatie- en Communicatie
Technologie binnen het bedrijf. Zij wil daartoe aandacht voor de volgende aspecten:

- analyse van de macro-omgevingsaspecten, in dit verband worden de


volgende aspecten in beschouwing genomen:

1. Het uitgebreide demografische kader van het bedrijf, de


samenstelling en opbouw van de bevolking en de bevolkingsgroei zijn
voor de school uiteraard belangrijke beleidsfactoren
2. De sociale aspecten van het bedrijf, zoals de samenstelling van het
personeelsbestand, de gang van zaken rond Werving en Selectie, de
arbeidssatisfactie, de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het
seniorenbeleid, tevens zal aandacht worden besteed aan de sociale
functie van de school in haar omgeving
3. De economische macrofactoren worden globaal in kaart gebracht en er
wordt aandacht besteed aan de financieel-economische situatie van het
bedrijf
4. Het bedrijf heeft net een herstructureringsfase achter de rug wat
betreft het management en is onderwijsinhoudelijk begonnen aan een
grote vernieuwingsoperatie. Van beide veranderingsprocessen worden
oorzaken, verloop en resultaten beschreven
5. De school is gelegen in een ecologisch zeer interessante wijk (de
wijk Lanxmeer bestaat grotendeels uit ecowoningen). Of en welke functie
de school in dit verband heeft wordt beschreven
6. De school is een stichting met een eigen bestuur dat weer is
ondergebracht in een grotere onderwijsstichting, maar was vroeger een
gemeentelijke school. De politieke lijnen lopen nu dus anders dan
vroeger. Beschouwd wordt waarom voor deze verandering van rechtspersoon
werd gekozen en hoe de politieke verbanden met de gemeente zijn
veranderd
7. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de marktpositie van het
bedrijf. Welke concurrentie ondervindt de school, hoe wordt daar op
ingespeeld en welke activiteiten onderneemt de school in het kader van
de public relations.
- analyse van de huidige situatie, quickscan van ict-bedrijfsprocessen op alle drie de locaties
- financieel-economische implicaties van de huidige ICT-bedrijfsstructuur
- beschrijving van de afdelingen die zich met ICT bezighouden en hun onderlinge relaties, zoals
systeembeheer, educatieve ICT-coördinatoren en management, per locatie en locatie-
overstijgend
- inventarisatie van de regelgeving, de regelhandhaving en de afsprakencultuur rond
computergebruik
- beschrijving van de huidige infrastructuur en de voorgenomen uitbreiding ervan
- vaststelling van het kennis- en vaardighedenniveau van de ICT-sleutelfiguren binnen de
organisatie in relatie tot de verantwoordelijkheden die hun functies met zich meebrengen.

4. Interdisciplinaire aspecten

Informatica, Management en Organisatie en Economie en Financiën zijn belangrijke interdisciplinaire


aspecten die tijdens de uitvoering van de opdracht aan de orde zullen komen.

5. Randvoorwaarden

Scholen zijn in het algemeen instellingen die moeten woekeren met de financiële middelen. De
financiële middelen zijn derhalve beperkt. Oplossingen zullen dan ook vooral gezocht moeten worden
in het efficiënter maken van structuren, waardoor een en ander vrijwel budgettair neutraal kan worden
doorgevoerd.

6. Afbakening van de opdracht


Het plan bevat een inventarisatie en een analyse van de huidige ICT-situatie. Vervolgens een voorstel
tot verbetering en tenslotte een implementatieplan waarmee het management van de school aan de
slag kan. De daadwerkelijke implementatie maakt geen deel uit van het onderzoek.

7. Nadere beschrijving van de interdisciplinaire aspecten

Informatica:
centraal doel van de opdracht is de Informatietechnologie binnen dit bedrijf. En dan met name het
gebrek aan gestroomlijnde ICT-bedrijfsprocessen die op een juiste manier op elkaar zijn afgestemd

Management en Organisatie:
omdat het over bedrijfsprocessen, afstemming en stroomlijning gaat, zal in het onderzoek het M&O-
aspect veelvuldig worden betrokken. Afstemming en stroomlijning zijn immers noties die direct te
maken hebben met Organisatie en Management

Economie en Financiën:
tijdens het onderzoek zullen ook de financiële en economische aspecten in kaart gebracht worden van
de ICT-activiteiten binnen de schoolbegroting en voorstellen tot verandering zullen zeer waarschijnlijk
tot de aanbevelingen behoren in het uiteindelijke onderzoeksresultaat.

8. Globaal plan van aanpak

- In kaart brengen huidige situatie op drie locaties, via quickscanmethode, interviews met ICT-
manager en locatiedirecties, interviews met systeembeheerders en ICT-coördinatoren en het
op schrift stellen van de bevindingen
- In kaart brengen van de hardware-infrastructuur en de financiële constellatie via bestaande
gegevens van systeembeheer en financiële administratie
- Reflectie en Analyse
- Op schrift stellen verbetervoorstellen
- Bespreking van het conceptrapport met ICT-manager Lek en Linge
- Eindrapport schrijven en in het managementteam toelichten.

Related Interests