You are on page 1of 2

ACTIEVOORWAARDEN BGU BEURSGAME

1. In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:


a) BGU: Studievereniging Bedrijfskundig Genootschap Utrecht.
b) ABN AMRO: ABN AMRO Bank N.V.
c) Deelnemer: Student van Hogeschool Utrecht welke het door BGU georganiseerde seminar HOW TO Beleggen op 22
september 2006 heeft bijgewoond, en zich heeft ingeschreven en heeft deelgenomen aan de besloten BGU Beursgame
op www.iex.nl.
d) Actievoorwaarden: deze algemene voorwaarden
e) Actie: het kansspel dat in het kader van het Seminar HOW TO Beleggen op 22 september 2006 door BGU wordt
georganiseerd met de naam BGU Beursgame.
2. De Actie wordt georganiseerd door BGU, gevestigd aan de Nijenoord 1, 3552 AS, te Utrecht.
3. Op de Actie zijn de Actievoorwaarden van toepassing.
4. Deelnemers die niet student zijn aan de Hogeschool Utrecht zijn van deelname uitgesloten.
5. Medewerkers van ABN AMRO en haar dochterondernemingen zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.
6. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart u zich akkoord met
de inhoud van de Actievoorwaarden.
7. De Actie zal gedurende de periode van 22 september 2006 tot en met 20 december 2006 lopen en binnen die termijn is
deelname aan de Actie mogelijk.
8. Deelname is mogelijk voor studenten van de Hogeschool Utrecht welke het door BGU georganiseerde Seminar HOW TO
Beleggen hebben bijgewoond op de Hogeschool Utrecht op 22 september 2006. Tijdens het seminar kunnen Deelnemers zich
aanmelden via een vragenlijst waarop zij aan kunnen geven deel te willen nemen aan de BGU Beursgame en hierbij hun
voornaam, achternaam, studentnummer, email adres, opleiding en opleidingsjaar opgeven. Na de inschrijving ontvangt elke
Deelnemer een email met instructies en een paswoord dat toegang geeft tot de besloten BGU Beursgame op www.iex.nl. Op
het formulier “informatie en spelregels BGU Beursgame” wordt de BGU Beursgame uitgelegd. De Deelnemer dient zich aan
de spelregels te houden, welke ook op dit formulier vermeldt staan.
9. Iedere Deelnemer kan slechts eenmalig deelnemen aan de Actie. Dit houdt in dat elke Deelnemer maar een keer een
portefeuille kan aanmaken onder zijn eigen voor- en achternaam.
10. De inschrijving dient uiterlijk 29 september 2006 bij BGU in het bezit te zijn.
11. Inschrijvingen die na 29 september 2006 bij BGU binnenkomen, zijn van deelname aan de Actie uitgesloten.
12. Inschrijvingen worden eigendom van BGU en zullen niet aan de Deelnemers worden teruggezonden. BGU zal de door de
Deelnemer verstrekte gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
13. 3 winnaars maken kans op een prijs. De 1e prijs is een geldbedrag ter waarde van € 250,--, de 2e prijs is een geldbedrag ter
waarde van € 150,--, de 3e prijs is een geldbedrag ter waarde van € 100,--. De prijzen worden gestort op een
studentenrekening van ABN AMRO. Indien de winnaar nog geen rekening bij ABN AMRO heeft, wordt de Deelnemer
geacht een Studenten Pakket of een Studenten Voordeel Pakket af te sluiten bij ABN AMRO. Is een Deelnemer hiertoe niet
bereid, dan wordt deze Deelnemer uitgesloten van deelname.
14. In de BGU Beursgame wordt een ranglijst opgesteld aan de hand van het relatieve rendement, dus de huidige stand t.o.v. de
stand aan het begin van de maand, of vanaf de dag van aanmelding voor het prijzenspel. De winnaar van de 1e prijs is de
Deelnemer die op 20 december 2006 om 12.00 uur op nummer 1 in de ranglijst staat, d.w.z. dat hij/zij de hoogste netto
waarde over de gehele periode van de competitie heeft behaald. De winnaar van de 2e prijs is de Deelnemer die op 20
december 2006 om 12.00 uur op nummer 2 in de ranglijst staat, d.w.z. de tweede hoogste netto waarde over de gehele
periode van de competitie heeft behaald. De winnaar van de 3e prijs is de Deelnemer die op 20 december 2006 om 12.00 uur
op nummer 3 in de ranglijst staat, d.w.z. de derde hoogste netto waarde over de gehele periode van de competitie heeft
behaald. Indien er meerdere Deelnemers op exact dezelfde netto waarde staan op de 1e, 2e of 3e plaats in de ranglijst, wordt
het prijzengeld voor die prijs gedeeld.
15. Zowel een bestuurslid van BGU als een medewerker van ABN AMRO zullen op 20 december 2006 om 12.00 uur samen
bepalen wie de winnaars zijn aan de hand van de ranglijst van de BGU Beursgame. Vervolgens zullen de winnaars bekend
gemaakt worden op 20 december 2006. Mocht er op dat moment een storing zijn op de website en hierdoor de ranglijsten niet
beschikbaar zijn, dan wordt op dat moment een nieuwe datum gekozen en bekend gemaakt om de prijswinnaars te bepalen.
De prijswinnaars worden op de hoogte gesteld via email.
16. Aangezien de prijzen niet boven de € 454,-- bedragen, is er geen kansspelbelasting verschuldigd.
17. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
18. Een exemplaar van deze Actievoorwaarden is verkrijgbaar bij BGU, lokaal D. 03. 02., lokatie Nijenoord 1. Tevens zijn ze in
te zien op www.bgutrecht.nl.
19. Indien een Deelnemer een klacht heeft over de Actie kan hij zijn klacht per email indienen bij activiteiten@bgutrecht.nl.
20. De Actie wordt beheerst door het Nederlands recht.
# 18-12-2009 2
21. BGU behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder
daarvan nadere aankondiging te doen.
22. BGU behoudt zich het recht voor om de Actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

Related Interests