You are on page 1of 4

Blok 2……, studiejaar 2005-2006

Cursuscode TTBK-TBBUKA-04 Omschrijving:

Cursusonderdeel Buitenklimaat Omschrijving: hertentamen

Tentamen na afname innemen door Ja


surveillant

Hulpmiddelen:
Rekenmachi Ja
ne
Tabellen Nee Zo ja, welke ………………………………………….
…………….
(svp voorbeeld toevoegen voor surveillant)
Boek Nee Zo ja, welke ……………………………………………….
……….
(svp kopie kaft toevoegen voor surveillant)
Anders:
Een ingebonden boekwerk van 40 a4 over Gilette M3 power inclusief
5 pagina’s uittreksel grondslagenmarketing
……………………………………………………………….
……………………..

………………………………………………………………..
…………………….

Tentamen afdeling : IBE


Groepen : tentamen
Vak : Buitenklimaat
Docent : D. Kuipers
Datum tentamen : 13 januari 2006
Tijd : 13.00 uur en 14.30 uur
Aantal opgaven : 4
Aantal bladzijden : 4
Toegestaan hulpmiddel een rekenapparaat, eigen materiaal
Beertender: een zelf gemaakt boekje van 40
blz.
.

1
Naam
Collegekaartnummer

Opgave 1

Casus Gillette M3 Power

Afgelopen jaar is Gillette M3 Power op de markt gekomen Gillette M3 Power blijkt een
groot succes te zijn cq te worden.,

Jou wordt gevraagd , de externe omgeving van deze markt in kaart te brengen en te
becommentariëren.
Gebruik hiervoor de theorie van Destep. Pas het 5 krachtenmodel van Porter toe op de
scheermarktt. Betrek ook de huidige algemeen economische en conjuncturele situatie erin
en beredeneer welke invloed deze gegevens hebben op de toekomst van dit produkt.

Zoek op internet: voorbereiding thuis, een aantal recente artikelen, om het geheel te
onderbouwen. Gebruik je common sense, als je naar info verwijst vermeld dan steeds de
bron.

Rangschik de artikelen naar drie groepen: CBS, Bedrijfsgegevens Bierbranche en media.

Eindprodukt

Wij verwachten een onderbouwd rapport van (2 x A4: management verslag), die ons als
manager een duidelijk beeld geven over de toekomst mogelijkheden van dit produkt.
Gaan we ermee door, zullen er nieuwe toetreders komen, gewoon hoe is het gesteld met
de externe invloeden. Als manager verwacht ik een kritisch rapport, die ik aan de Raad
van Commissarissen kan voorleggen, voor verdere innovaties van dit produkt. En hoe ga
ik met de concurrentie om. Als manager hoef ik het bijgevoegde materiaal in principe
niet te lezen, je mag wel verwijzen, als er maar een duidelijke structuur ligt.

Opgave 2
De beschikbare hoeveelheid kapitaal in een land is 2250 miljard. De
kapitaalproduktverhouding is gelijk aan 4. De arbeidsproduktiviteit bedraagt € 100.000 en
de beroepsbevolking heeft een omvang van 7,2 miljoen mensen.

.a Hoe groot is de werkloosheid?

2
. Wat is de produktiecapaciteit van dit land en bereken ze voor dit land.?
b

c Bedenk een plan om volledige werkgelegenheid te genereren een zogenaamd


driesporenplan.

Opgave 3

Econometrie

.a Wat gebeurt er als de export aantrekt voor de economische kringloop..

. b. Reflecteer op de oefening econometrie neem een maatregel centraal..

c. Wat doet de olieprijs met de rijksbegroting.

Opgave 4

a. Breng de belangrijkste marktonderzoekprocessen in kaart.

3
b. Wat is marketing en geef een voorbeeld !

c. Wat is het verschil tussen strategie van technology-push en van market –pull .
Licht uw antwoord toe hoe dit zit bij de ontwikkeling van een product.