You are on page 1of 6

Docentenhandleiding cursus Buitenklimaat

Week 1, dagdeel 1
Starten met de algemene theorie van externe omgevingsvariabelen; iedere organisatie,
profit en non profit, heeft te maken met externe variabelen. Deze hebben in meerdere of
mindere mate invloed op de strategie die een organisatie voert en de resultaten die deze
organisatie boekt.
Na een algemene inleiding een tweetal voorbeeldorganisaties bespreken, die ver uit
elkaar liggen, bijvoorbeeld een ziekenhuis en Heineken. Voor deze bedrijven de externe
variabelen samen benoemen.
Daarna de DESTEP-theorie bespreken en gezamenlijk casus 1 (De Vette Bol)
behandelen.

Week 1, dagdeel 2
Toelichten Casus 2 (PlantijnCasparie) en de klas in groepjes van circa 6 studenten aan
het werk zetten.
JIT informatie na een uur werken: de website van PlantijnCasparie noemen.
Iedere groep maakt een korte presentatie, die na anderhalf uur wordt gehouden door één
aan te wijzen groep. De andere groepen geven feedback.
Toelichten Casus 3 (CSM) en in dezelfde teams aan het werk zetten. Tijdens het
groepswerk loopt de docent een rondje om teams eventueel verder op weg te helpen en de
discussies te volgen. Het op te leveren product is een rapport van minimaal 2 A4’s,
waarin alle externe variabelen worden benoemd en toegelicht.
Week 2, dagdeel 1
Starten met feedback op de rapporten die vorige week zijn gemaakt voor casus 3 CSM.
De variabelen uit deze feedback noteren en gezamenlijk koppelen aan de invloed die ze
hebben op de gevoerde of te voeren strategie.
Daarna wordt de theorie van het 5-krachtenmodel van Porter toegelicht en de theorie van
de concurrentie-analyse.
Gezamenlijk wordt casus 1 (De Vette Bol) uitgewerkt. Denk bij concurrenten aan de
actiradius van een cafetaria en bij afnemers aan de diverse allochtone groepen in deze
wijk.

Week 2, dagdeel 2
Starten met casus 2 (PlantijnCasparie), waarbij gezamenlijk de diverse concurrenten
worden benoemd (denk aan nationale en internationale drukkerijen, huisdrukkerijen,
hoog kwalitatieve printers). Daarna in de groepjes uiteen om de rest van de opdracht te
maken: het volledige 5-krachtenmodel. Het geheel dient te resulteren in een overall beeld
van de drukkerij bedrijfstak en moet worden uitgewerkt op een flipover blad. Na een uur
zullen de flipovers worden opgehangen en toegelicht.
Hierna wordt gewerkt aan casus 3 (CSM). De groepjes brengen de bedrijfstak in kaart en
sluiten af met een stelling die beantwoordt hoe de suiker- en zoetwarenbranche er in 2010
uitziet. Alle stellingen worden op het bord gezet en aan elkaar toegelicht.
Week 3, dagdeel 1
Starten met een herhaling van de theorie over Destep en het 5-krachtenmodel aan de hand
van voorbeelden. Destep-factoren gezamenlijk laten benoemen voor de FNT van de HvU
en het 5-krachtenmodel voor Center Parcs (‘even helemaal weg”).

Daarna wordt de casus Jongeneel uitgedeeld en wordt in de vaste groepjes aan de cases
gewerkt.

Week 3, dagdeel 2
De studenten werken zelfstandig verder aan de casus Jongeneel. De docent maakt een
rondje om te checken of de opdracht voldoende vordert. Het laatste half uur worden
steeds twee groepjes aan elkaar gekoppeld. Het ene groepje presenteert aan het andere en
wordt beoordeeld. De rapporten worden ingeleverd en voorzien van feedback door de
docent. Na beoordeling gaan de rapporten door naar de cursus Resultaat na Zoeken, waar
ze in een volgende opdracht worden gebruikt. Het cijfer dat in deze cursus voor de
inhoud van het rapport wordt gegeven zal voor 25% meetellen in het eindcijfer voor deze
cursus.
Week 4, dagdeel 1
Week 5, dagdeel 1
Week 6, dagdeel 1
Gestart wordt met een korte (actuele) inleiding over Senseo Crema. Aan de hand van
deze info en de case-beschrijving worden de groepjes aan het werk gezet. Aan het eind
van het eerste dagdeel presenteren de groepjes posters waarop de externe omgeving en de
economische ontwikkelingen van het marktsegment zijn aangegeven. De poster wordt
afgesloten met een succesverwachting voor Senseo Crema voor de komende drie jaar.
Dagdeel 1 wordt afgesloten met een toelichting op casus 2 (zelf bedrijf zoeken).

Week 6, dagdeel 2
De groepjes werken zelfstandig aan casus 2 die in het vorige dagdeel is toegelicht.
De uitwerking wordt op powerpoint voorbereid ter presentatie aan één andere groep. De
groepen beoordelen elkaar.

Related Interests