You are on page 1of 3

Voorbereiding actieplan voor opleidingscommissies

Bespreek tijdens de vergadering eerst onderstaande punten met elkaar en vul dan de
enquête in op de BPS-site (www.hu-sharepoint.nl/sites/bps). De inhoud van dit
document komt overeen met de vragen die worden gesteld in de enquête op de site.

Wat is het actieplan?


Het actieplan heeft een interne functie. Je gaat intern een contract met elkaar aan. Als
leden van de opleidingscommissie schrijf je op wat je gaat doen, hoe je dit gaat doen,
wie het gaat doen en wanneer je het gaat doen.

Door middel van het actieplan ben je in het klein voor je eigen (G)OC beleid aan het
uitstippelen. Voordat je dit beleid gaat uitstippelen moeten er eerst doelstellingen
geformuleerd worden. Vervolgens worden de doelstellingen geoperationaliseerd. Dit wil
zeggen dat abstracte doelstellingen in die fase omgezet worden naar concrete doelen.

Bijvoorbeeld: Je hebt het doel meer naamsbekendheid onder de studenten te


genereren. Hoe wil je dit doel bereiken? (Stel jezelf de vraag welke middelen je hiervoor
wilt inzetten). Door bijvoorbeeld collegepraatjes te houden. Vervolgens ga je bepalen
welke concrete acties je gaat ondernemen om ervoor te zorgen dat ze gaan
plaatsvinden. Je bent dan bezig je beleid uit te voeren en daadwerkelijk de
collegepraatjes te laten plaatsvinden. Vervolgens ga je evalueren en met wat je hebt
geleerd je doelstelling eventueel herformuleren voor het volgende collegejaar.

Nut van het actieplan?


Je definieert de verantwoordelijkheden. Met het actieplan breng je continuïteit in de
opleidingscommissie. Het is een houvast van de leden gedurende het collegejaar.
Tevens kan de studentgeleding pas aanspraak maken op een vergoeding voor zijn of
haar werkzaamheden voor de (G)OC wanneer het actieplan is ingediend.

Wat doet de OC Ambassade?


In de OC Ambassade zitten zes studenten die elk een faculteit vertegenwoordigen. Deze
studenten hebben al langer ervaring in de medezeggenschap en hebben zitting in een
(G)OC en of FMR/CMR. Zij ondersteunen de coach bestuurlijke participatie o.a. op het
gebied van het opbouwen en onderhouden van de contacten met de
opleidingscommissies. Zij stimuleren de kenniscirculatie tussen de
medezeggenschapsstudenten en zij adviseren in samenwerking met de coach BPS de
opleidingscommissies met betrekking tot de toepasbaarheid van de actieplannen.
Algemeen
De volgende vragen dienen beantwoord te worden:

• Naam (G)OC
• Faculteit
• Voorzitter

• Aantal studentleden
• Aantal docentleden
• Welke studentleden hebben er op dit moment zitting in de (G)OC?
• Hoeveel zetels heeft de (G)OC ter beschikking voor studentleden?
• Hoeveel zetels heeft de (G)OC ter beschikking voor de docentleden?
• Is er sprake van garantiezetels?
• Op welke wijze nemen er nieuwe studenten zitting in de opleidingscommissie?
a) Via de officiële verkiezingen in juni
b) Op een andere manier, namelijk

• E-mailadres (G)OC
• Postadres (G)OC
• Website (G)OC

Activiteitenplanning
Wees zo volledig mogelijk

• Doelstellingen
Wat zijn de doelstellingen voor het collegejaar 2006/2007?
(Raadpleeg artikel 22 van het Basisreglement Opleidingscommissies HU om ervoor te
zorgen dat je in ieder geval weet waarover je iets te zeggen hebt als (G)OC).

Er is een doelstelling die voor elke OC gelijk is. Het betreft hier het waarborgen van de
rechten en plichten van de studenten. Als middel kun je hiervoor het onderwijs -en
examenreglement inzetten. Zorg dat je invloed kan uitoefenen op het moment dat dit
reglement wordt vastgesteld. De rechten en plichten kunnen ook gewaarborgd worden
middels de studiegids. Zorg dat je als OC ook betrokken wordt bij de vaststelling van
deze inhoud.
BPS en de OC Ambassade raden je ten strengste aan deze doelstelling en de zojuist
benoemde middelen op te nemen in het actieplan.

• Middelen
Welke concrete middelen gaat de (G)OC inzetten om de doelstellingen te bereiken?
N.B.: Bij een doelstelling kunnen meerdere middelen ingezet worden.

• Te ondernemen acties
Welke concrete acties gaat de (G)OC ontplooien met de genoemde middelen om de
doelstellingen te bereiken?
• Portefeuillehouder
Welk OC-lid is de portefeuillehouder (+eindverantwoordelijke voor het resultaat) van de
genoemde actie?

• Behandeling
In welke periode wordt de actie uitgevoerd?

Continuïteitsplan
• Werving
Op welke wijze gaat de opleidingscommissie nieuwe leden werven voor de toekomst?

• Training
Op welke wijze worden de nieuwe leden na hun installatie getraind, zodat zij direct aan
de slag kunnen met hun werk?

• Kennisoverdracht
Op welke wijze vindt de dossiermatige kennisoverdracht plaats zodat er sprake kan zijn
van beleidsconsistentie?

• Archivering
Op welke wijze worden de dossiers (notulen, notities, poststukken, etc) van de (G)OC
gedocumenteerd zodat ze later door opvolgers te raadplegen zijn?

Vergaderrooster tot en met het begin van collegejaar 2007/2008

Datum Tijd Vaste behandelpunten


Voorbeeld: 3 april 2007 16.45u tot 18.45u Voortvloeiend uit het actieplan
(kan dus soms leeg blijven)

• Houd er rekening mee dat er minimaal zes keer per jaar een vergadering
gepland moet worden met de afdelingsdirectie (management). Zie artikel 18, lid 1
van het Basisreglement Opleidingscommissies HU