You are on page 1of 38

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN

MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Fokus Mengenali jenis sukan  Aktiviti berkumpulan:  Aktiviti berkumpulan:  Aktiviti berkumpulan:
A. Lisan : Fakta Kemahiran: yang terdapat di Negara meneliti gambar sukan meneliti gambar sukan meneliti gambar sukan
Brunei Darussalam. (ms 44). (ms 44). (ms 44).
Mendengar

1 Sukan
(MS 44 – 45 )
Bertutur
kkkkkkkkkkikim Menyatakan
sukan
pemain,
aspek jenis
seperti jumlah
tempat
Menceritakan kepada
rakan tentang sukan
yang dipilih.
 Memilih satu atau
dua sukan
dibincangkan
untuk
 Menghuraikan cara
sukan-sukan tersebut
dimainkan.
_____________________ Kemahiran permainan, waktu dan
Sampingan : aspek kewangan.  Mencatat isi-isi  Menghuraikan cara  Wakil dari kumpulan
penting yang sukan tersebut membentangkan isi yang
4/1/10 RUJUKAN: Menulis Membina ayat tanya dibincangkan oleh dimainkan. dibincangkan.
9/1/10 untuk mengetahui kumpulan ’should do’ dan
MB BM 2 maklumat tentang sukan. ’could do’  Wakil dari kumpulan
membentangkan isi
Kerja projek: membuat  Wakil kumpulan yang dibincangkan.
buku skrap yang bertajuk menceritakan tentang
“Sukan Saya minati” sukan yang digemari.

Fokus Memahami isi-isi atau Membaca kuat bahan Membaca kuat bahan Membaca kuat bahan
Kemahiran: maklumat dalam teks. fakta dengan sebutan, fakta dengan sebutan, fakta dengan sebutan,
B. Pemahaman: intonasi dan gaya intonasi dan gaya intonasi dan gaya
Mendengar Menyusun isi-isi pembacaan yang baik. pembacaan yang baik. pembacaan yang baik.
Teks: Fakta Bertutur mengikut ururtan.
Membaca senyap Aktiviti kumpulan: Aktiviti bertulis:
‘Taklimat Mengenai Skim Menakul isi tersurat dan untuk memahami isi / membuat rumusan isi-isi Membina ayat
Penggalak Kecemerlangan tersirat yang terkandung idea yang terdapat dalam penting. menggunakan perkataan
Sukan’ dalam teks. petikan. dari teks
Kemahiran Membentangkan hasil
(ms 46 – 47) Sampingan : Mencari maksud aktiviti. Menjawab soalan
pekataan-perkataan pemahaman
______________________ Menulis sukar (merujuk kamus) Aktiviti bertulis: menggunakan ayat yang
_ membuat latihan gramatis.
Aktiviti bertulis: kefahaman
RUJUKAN: membuat latihan
kefahaman.
BM MB 2
Keratan akhbar
Rakaman (jika ada)
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Fokus Mengenal pasti binaan Memisahkan binaan Melengkapkan binaan Menganalisa binaan
A. Tatabahasa : Kemahiran: ayat. ayat (subjek & predikat) ayat (bahagian subjek ayat subjek dan predikat.
yang terdapat dalam atau predikat)
Pola Ayat Dasar Pengetahuan Membezakan pola-pola teks. Membina ayat yang
2 i. Pola ayat dasar:
Bahasa ayat dasar.
Menentukkan binaan
ayat berdasarkan pola.
Melengkapkan binaan
ayat berdasarkan 4 pola
ayat dasar.
terdiri daripada subjek dan
predikat.
Membina ayat mudah
 Frasa nama Kemahiran mengikut pola ayat dasar. Mengkategorikan pola-
11/1/10 + Frasa nama Sampingan : Mengenal pasti Mengenal pasti dan pola ayat dasar.
 Frasa nama kesalahan dalam binaan membetulkan kesalahan
16/1/10 + Frasa kerja Mendengar ayat. dalam binaan ayat. Membina ayat daripada
 Frasa nama Bertutur 4 pola ayat dasar.
+ Frasa Menulis Melengkapkan binaan Mengketegorikan
adjektif ayat. pola-pola ayat dasar.
 Frasa nama
+ Frasa
sendi
nama
______________________

RUJUKAN:

BM MB 1 NBD
BM TB PMR (Malaysia)
TATABAHASA
(CD – Multimedia) Malaysia

Fokus Menyatakan maklumat Membaca teks secara Aktiviti berkumpulan: Aktiviti berkumpulan:
B. Penulisan: Kemahiran: penting tentang gula dan senyap (bahan cetak mengenal pasti isi-isi perbincangan mengenai
kegunaannya. boleh diperolehi daripada penting yang berkaitan tajuk karangan.
karangan Jenis Fakta Menulis akhbar, majalah dll) dengan tajuk daripada
Membina ayat tanya bahan-bahan cetak. Mencatat isi-isi penting
‘Kegunaan gula kepada Kemahiran yang berkaitan untuk Aktiviti berkumpulan: yang berkaitan dengan
manusia’ Sampingan : mendapatkan maklumat mengenal pasti dan Mencatat isi-isi tajuk.
_____________________ topik berkenaan; mencatat isi-isi penting penting daripada bahan-
Mendengar o Asal gula dari bahan cetak bahan cetak. Pembentangan pelajar
RUJUKAN: Bertutur o Nama lain bagi gula secara berpasangan.
o Sedikit proses Menambah isi-isi Menyusun isi-isi yang
-Gambar. pembuatan gula penting pada rangka diperolehi kepada 3
keratan akhbar. o Kegunaan gula – karangan yang bahagian; pendahuluan, Aktiviti bertulis
Bantuan Studi Lengkap kebaikan dan disediakan oleh guru. isi dan penutup.
PMR Ceria Bahasa Malaysia keburukannya.
Aktiviti bertulis. Aktiviti bertulis.
Menulis karangan -
( 180 patah perkataan).

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Fokus Mengenali frasa/ kata Aktiviti berkumpulan: Aktiviti berkumpulan: Aktiviti berkumpulan:
A. Tatabahasa : Kemahiran: yang membina ayat. membaca petikan membaca petikan Meneliti susunan ayat
pendek. /rencana pendek yang trdapat dalam
Binaan Ayat Pengetahuan Memisahkan bahagian petikan yang diberikan.

3 i.Subjek dan Predikat


Bahasa

Kemahiran
subjek dan predikat. Meneliti
dibaca.
ayat yang Memisahkan
bahagian subjek dan
predikat berdasarkan
Mengenalpasti subjek dan
predikat ayat
Menulis ayat yang
Sampingan : lengkap. Membezakan subjek ayat yang diberikan
______________________ dan predikat melalui teks Membina ayat dengan
Mendengar lengkap
18/1/10 RUJUKAN: Bertutur Aktiviti bertulis: aktiviti bertulis :
23/1/10 Menulis Menyusun ayat Membina ayat dengan
BM MB 2 NBD lengkap.
BM TB PMR (Malaysia)
TATABAHASA
(CD – Multimedia) Malaysia

Fokus Mengenal pasti idea Aktiviti berkumpulan: Aktiviti berkumpulan: Aktivti berkumpulan:
Kemahiran: utama/isi-isi penting. Membaca pantas Membaca pantas Membaca pantas
B. Penulisan: (skimming) untuk (skimming) untuk (skimming) untuk
Menulis Menyusun maklumat memahami keseluruhan memahami keseluruhan memahami keseluruhan
Meringkaskan karangan mengikut keutamaan. idea. idea. idea

Teks Fakta: Kemahiran Mengolah maklumat Berbincang untuk


(Pilihan Guru) Sampingan : secara koheren untuk Berbincang untuk mencari dan Sumbang saran untuk
tujuan membuat mencari dan menggariskan isi-isi menyatakan idea utama/
ringkasan. menggariskan isi-isi penting. isi-isi penting.
_____________________ Membaca penting. Kemudian
Mendengar Membuat ringkasan. menyusun isi-isi Mengolah maklumat Wakil kumpulan
RUJUKAN: mengikut urutan. secara koheran untuk membentangkan hasil
tujuan membuat perbincangan.
BM MB 2 NBD Menyemak jawapan ringkasan.
ketika kumpulan ‘should Aktivtit bertulis:
do’ dan ‘could do’ Wakil kumpulan membuat latihan
membentangkan membentangkan hal ringkasan.
jawapan mereka. perbincanga

Aktiviti bertulis: Aktiviti bertulis:


membuat latihan membuat latihan
ringkasan. ringkasan.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Fokus Mengetahui makna Aktiviti berkumpulan Melakar simpulan Mengaitkan situasi Tugasan boleh
A. Peribahasa : Kemahiran: setiap perkataan yang (mencari makna bahasa dalam bentuk kehidupan dengan disediakan
digunakan dalam simpulan perkataan melalui lukisan untuk simpulan bahasa. menggunakan
Simpulan Bahasa Pengetahuan bahasa dengan merujuk kamus). menggambarkan komputer.

4 i.
ii.
Alas cakap
Anak bulan
Bahasa

Kemahiran
kamus.

Menghubungkaitkan
Aktiviti menulis.
maknanya

Membentangkan hasil
Pelajar memilih sebuah
simpulan bahasa untuk
dilakonkan.
iii. Anak kapal Sampingan : makna perkataan dengan • pelajar memilih lukisan pelajar
iv. Buah pena kehidupan manusia bagi sebuah simpulan Aktiviti berkumpulan:
v. Iri hati Mendengar mengenal makna simpulan bahasa Aktiviti menulis: menyediakan dialog dan
25/1/10 vi. Khabar angin Bertutur bahasa sebenar. melakonkan,
30/1/10 vii. Membabi buta Menulis • pelajar membuat • melengkapkan menggambarkan situasi
Mengetahui makna penanda buku. ayat dengan kehidupan berkaitan
simpulan bahasa. simpulan bahasa dengan simpulan bahasa.
RUJUKAN:
BM MB 1 NBD • Pelajar membuat Makna simpulan bahasa
Peribahasa penanda buku hendaklah digambarkan
Sekolah dalam lakonan.
Menengah,
NBD Aktiviti menulis.
lembaran teks
• Pelajar membuat
penanda buku

Fokus Memahami teknik Perbincangan untuk Mengenal pasti isi Perbincangan untuk
B. Penulisan: Kemahiran: merumus bahan grafik. mencari isi tersurat tersirat. mencari isi tersurat dan isi
daripada carta pai. tersirat daripada carta pai.
Merumuskan Carta Pai Menulis Mengetahui cara/teknik Bersoal jawab untuk
mendapatkan isi tersurat Perbincangan antara menentukan isi tersirat. Mengenal pasti isi
i. Format / Teknik Kemahiran yang terkandung dalam guru dengan pelajar tersurat dan isi tersirat.
ii. Contoh rumusan – carta Sampingan : carta pai. tentang isi-isi tersurat. Sumbang saran untuk
pai menyatakan isi tersurat Aktiviti kumpulan
Membaca Menulis rumusan Melengkapkan peta dan isi tersirat. perbincangan dan
Mendengar daripada carta pai minda dengan perkataan pembentangan hasil
Bertutur mengikut format yang yang sesuai untuk perbincangan
Berfikir betul. dijadikan pendahuluan,
isi tersurat , isi tersirat
dan penutup.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Lisan: Berita Fokus Mengetahui format Main peranan Main peranan Main peranan
Kemahiran: penulisan berita. penyampai berita penyampai berita penyampai berita
Penyampai berita di (pembaca berita) dengan (pembaca berita) (pembaca berita) dengan

5 radio

______________________
Mendengar
Bertutur
Menyampaikan berita
dengan sebutan, intonasi
dan gaya pengucapan
sebutan, intonasi dan
gaya pembacaan yang
tepat.
dengan
intonasi dan
sebutan,
gaya
pembacaan yang tepat.
sebutan, intonasi dan gaya
pembacaan yang tepat.

yang betul. Mendengar dan


RUJUKAN: Kemahiran Mendengar dan mencatat kandungan
Sampingan: Mengetahui isi-isi Memberi penilaian mencatat kandungan berita.
1/2/10  Rakaman warta berita penting dalam berita. terhadap mutu berita.
6/2/10 radio. Menulis penyampaian. Memberi penilaian
 Berita daripada keratan Menyusun berita dengan terhadap mutu
akhbar. ayat yang ringkas, padat Melaporkan hasil Melaporkan hasil penyampaian.
dan tepat. penilaian. penilaian.
Melaporkan hasil
penilaian.

B. Penulisan: Surat Kiriman Fokus Mengetahui format Berbincang untuk Berbincang untuk Berbincang untuk
Kemahiran: penulisan surat rasmi. mengenal pasti format mengenal pasti format mengenal pasti format
Surat Rasmi surat rasmi berdasarkan surat rasmi berdasarkan surat rasmi berdasarkan
-Memohon Jawatan Kosong Menulis Melengkapkan peta peta minda. peta minda. peta minda.
minda format surat rasmi.
Kemahiran Sumbang saran untuk Sumbang saran untuk Sumbang saran untuk
RUJUKAN: Sampingan: Menyusun isi-isi penting mendapatkan isi-isi mendapatkan isi-isi mendapatkan isi-isi
berkaitan tajuk. penting. penting. penting.
 BM MB 1 NBD Mendengar
Bertutur Menulis surat rasmi. Menyusun isi-isi Membentangkan hasil
penting mengikut perbincangan. Aktiviti bertulis.
keutamaan.
Aktiviti bertulis.
Membentangkan hasil
perbincangan.

Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa : Fokus Mengenali frasa/ kata Membaca teks Membaca teks Membaca teks daripada
Kemahiran: yang membina ayat. daripada keratan akhbar/ daripada keratan keratan akhbar/ majalah.
Susunan Ayat majalah. (mengandungi akhbar/ majalah. (mengandungi satu

6 i.Susunan biasa
ii.Susunan songsang
Pengetahuan
Bahasa
Memisahkan bahagian
subjek dan predikat dalam
ayat.
satu perenggan)

Meneliti ayat yang


(mengandungi
perenggan
satu perenggan

Meneliti dan
Kemahiran dibaca. Meneliti dan memecahkan ayat (subjek
______________________ Sampingan : Mengenal pasti susunan memecahkan ayat dan predikat)
ayat biasa dan songsang. Aktiviti bertulis: (subjek dan predikat)
8/2/10 RUJUKAN: Mendengar menulis dan Meneliti susunan ayat
13/2/10 Bertutur Menulis ayat yang menyenaraikan ayat- Meneliti susunan ayat (biasa dan songsang)
Menulis lengkap. ayat yang terkandung (biasa dan songsang)
BM MB 2 NBD dalam bahan bacaan. Aktiviti bertulis:
BM TB PMR (Malaysia) Memecahkan ayat Aktiviti bertulis: Menyatakan susunan ayat
TATABAHASA (subjek dan predikat) Menyatakan susunan biasa atau ayat songsang.
(CD – Multimedia) Malaysia Meneliti susunan ayat ayat biasa atau ayat Menukarkan ayat biasa
(susunan songsang. kepada ayat songsang
biasa/songsang)
Menukarkan ayat biasa atau sebaliknya.
Latihan tambahan: kepada ayat songsang
menukarkan ayat biasa atau sebaliknya.
menjadi ayat songsang
atau sebaliknya.

Mengetahui format Aktiviti kumpulan Melengkapkan peta Perbincangan secara


B . Penulisan: Karangan Fokus penulisan peribahasa pelajar memilih suatu minda dengan berkumpulan untuk
Kemahiran: berbentuk cereka yang berita yang terdapat perkataan yang sesuai menyusun maklumat/isi
Jenis Peribahasa betul. dalam surat khabar. untuk dijadikan berdasarkan tajuk.
Menulis pendahuluan, isi dan
Berdasarkan maksud Mengenal pasti kata Perbincangan penutup. Sumbang saran
peribahasa ’Seperti Kemahiran kunci bagi tajuk yang kumpulan untuk menyatakan maklumat
ketam mengajar Sampingan : diberikan. mengenal pasti format Aktiviti berpasangan: penting berkenaan tajuk.
anaknya berjalan penulisan berita. menyampaikan isi-isi
betul’ cipta sebuah Mendengar Menyusun isi cerita yang didapati.
karangan berbentuk Bertutur mengikut urutannya. Menyusun maklumat/
cereka karya anda isi berita berdasarkan
sendiri. Menulis karangan tajuk mengikut urutan.
______________________ berkenaan dengan
lengkap. Menyatakan hasil
RUJUKAN: perbincangan atau berita
yang hendak
BM MB 1 NBD disampaikan kepada
keratan akhbar kelas.

Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Fokus Mengenali jenis kata Menyenaraikan ayat- Menyenaraikan ayat Menyenaraikan ayat
A. Tatabahasa: Kemahiran: hubung yang membentuk ayat yang terdapat dalam tunggal yang terdapat tunggal dan ayat majmuk
ayat majmuk. teks. dalam teks yang terdapat dalam teks
Pengetahuan

7 AYAT TUNGGAL DAN


AYAT MAJMUK
Bahasa Membezakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.
Mengkategorikan ayat
mengikut jenis.
Mencari kata hubung
yang digunakan.
Memisahkan
majmuk
tunggal.
menjadi
ayat
ayat

Kemahiran Membina ayat majmuk Cara berkumpulan Mencari ayat majmuk


RUJUKAN: Sampingan: menggunakan kata menyambung ayat dalam petikan Membina ayat tunggal
hubung. Atau tunggal menjadi ayat dan ayat majmuk.
15/2/10 BM MB 1 NBD Mendengar majmuk. Membina ayat tunggal
20/2/10 BM TB PMR (Malaysia) Bertutur Menyambung ayat dan ayat majmuk
Menulis mudah menjadi ayat Menulis ayat tunggal
TATABAHASA
(CD – Multimedia) Malaysia majmuk menggunakan dan ayat majmuk.
BM MB 1 NBD kata hubung.

Fokus Menyatakan idea Berbincang dengan memberikan tema Perbincangan mencari


B. Penulisan: Kemahiran: keseluruhan berita. guru untuk mendapatkan petikan/tajuk petikan tema petikan
idea utama mengikut
Meringkaskan Menulis Mengenali maklumat kefahaman murid. sumbang saran Mencari isi-isi
Karangan penting yang terkandung tentang isi petikan. utama/penting
Kemahiran dalam teks berita. Sumbang saran
Teks Deskriptif Sampingan: tentang isi-isi penting. Meringkaskan ayat Meringkaskan ayat dari
(Pilihan Guru) Menyusun isi-isi dalam dari isi-isi penting yang isi-isi penting yang diambil.
Membaca bentuk ayat. Aktiviti berpasangan diambil.
Mendengar menyampaikan isi-isi Membina ayat sendiri
RUJUKAN: Meringkaskan karangan yang didapati. Aktiviti menulis: dari isi-isi penting yang
berita yang panjang 70 latihan meringkas. diperolehi.
BM MB 2 NBD patah perkataan. Aktiviti menulis:
keratan akhbar memberikan tema Aktiviti menulis: latihan
petikan/tajuk petikan meringkas.

Pelajar-pelajar
diberikan /disediakan
soalan-soalan kefahaman
yang berkaitan dengan
isi-isi penting.

Aktiviti menulis:
Membimbing pelajar-
pelajar membina ayat
sendiri.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
Mengetahui kepentingan Mencari makna melakar lukisan Mengaitkan
A. Peribahasa : Fokus peumpamaan dalam perkataan dalam kamus. tentang peribahasa perumpamaan dengan
Perumpamaan Kemahiran: masyarakat Melayu. yang diberi. situasi kehidupan
- teguran Berbincang untuk
8 -Bagai bulan di pagar
bintang
-Bagai kucing dengan
Pengetahuan
Bahasa
-
-
nasihat
keindahan
bahasa
mengaitkan
perkataan
situasi.
makna
dengan
Membentangkan hasil
lakaran depan kelas.
Aktiviti
:Memberikan
perumpamaan
kumpulan
makna
yang
panggang Kemahiran dilakonkan oleh kumpulan
-Bagai kunyit dengan kapur Sampingan: memahami makna Menyusun makna Aktiviti bertulis: lain
Bagai lebah menghimpun perkataan yang dipilih mengikut situasi yang Melengkapkan ayat
22/2/10 madu Mendengar dalam sesebuah difahami. dengan perumpamaan Aktiviti menulis
27/2/10 -Bagai tanduk bersendikan Bertutur perumpamaan. yang betul. membina ayat dari
gading Menulis Aktiviti bertulis:Melakar perumpamaan
-Bagai kaca terhempas ke menghubungkaitkan perumpama-an dalam
batu situasi dengan makna bentuk lukisan untuk
-Bagai tikus jatuh ke beras perumpamaan. menggambarkan
-Bagai si buta kehilangan maknanya.
tongkat Memberi makna
-Umpama minyak setitik, di perumpamaan.
laut sekalipun timbul juga
Kerja Projek: Membuat
RUJUKAN: penanda buku

 BM MB 2 NBD  Pe
Peribahasa Sekolah lajar memilih satu
Menengah, NBD perumpamaan untuk
dilukis.
 Tu
gasan disediakan
menggunakan
komputer

Fokus Mengemukakan soalan Perbincangan antara Perbincangan antara Perbincangan antara


B. Penulisan: Kemahiran: bertumpu yang sesuai guru dan pelajar tentang guru dan pelajar guru dan pelajar tentang
Merumuskan untuk mendapatkan isi-isi tersurat. tentang isi-isi tersurat. isi-isi tersurat.
karangan Menulis maklumat tersurat dalam
carta aliran. Bersoal jawab untuk Bersoal jawab untuk Aktiviti bertulis-
Carta aliran Kemahiran menentukan isi tersurat menentukan isi tersirat membuat rumusan
Sampingan: Mencerakin maklumat dalam carta aliran yang dalam carta aliran yang berdasarkan carta aliran.
tersirat dalam carta aliran. diberikan. diberikan.
RUJUKAN: Membaca .
BM MB 2 NBD Mendengar Pelajar diberikan Pelajar diberikan
Merumuskan Karangan Bertutur Menyusun maklumat soalan-soalan yang soalan-soalan yang
PMR KBSM (Mahir) Berfikir mengikut keutamaan. berkaitan dengan isi berkaitan dengan isi
PMR Model Karangan tersurat, isi tersirat dan tersurat, isi tersirat dan
(Preston) Menulis rumusan carta penutup. penutup.
 Lembaran bahan carta aliran.
aliran.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

Fokus Melafazkan syarahan Mendengar rakaman Membaca syarahan Membaca syarahan


A. Lisan: Syarahan Kemahiran: dengan sebutan, intonasi syarahan. pilihan guru di dalam pilihan guru di dalam kelas
dan gaya pengucapan kelas secara bergilir- secara bergilir-gilir

9 ______________________

RUJUKAN:
Mendengar
Bertutur
yang tepat.

Memberi maksud
Mengajuk syarahan
secara individu bergilir-
gilir.
gilir

Mencatat isi syarahan


Mencatat isi syarahan
yang disampaikan
perkataan yang sukar yang disampaikan
BM MB 2 Kemahiran dengan merujuk kamus. Berbincang dalam Membentangkan isi
Sampingan: kumpulan untuk Membentangkan isi syarahan secara individu
1/3/10 Menyusun idea atau isi- mengenal pasti idea/ isi syarahan secara dalam kelas.
6/3/10 Menulis isi syarahan yang syarahan. individu dalam kelas.
didengar/dibaca. Menulis semula
Menyampaikan hasil Menulis semula syarahan dalam bentuk
perbincangan kepada syarahan dalam bentuk rumusan atau ringkasan.
kelas. rumusan atau
ringkasan.

B. Pelajaran Jawi Fokus Membaca teks Jawi Membaca kuat teks Membaca kuat teks Membaca kuat teks
Kemahiran: mengikut ejaan dan dengan gaya dan dengan gaya dan dengan gaya dan intonasi
Teks Perbualan sebutan yang betul. intonasi yang betul. intonasi yang betul. yang betul.
(Pilihan Guru) Membaca
Memaham Mengutip isi-isi dan Membaca senyap Membaca senyap Membaca senyap untuk
maklumat penting dalam untuk memahami teks. untuk memahami teks. memahami teks.
Kemahiran teks.
Sampingan: Aktiviti lisan untuk Aktiviti lisan untuk Aktiviti lisan untuk
Memahami makna mengutip isi-isi penting. mengutip isi-isi penting. mengutip isi-isi penting.
Menulis perkataan yang sukar
dengan merujuk kamus. Aktivit bertulis : Aktivit bertulis : Aktivit bertulis :
-Menulis beberapa patah Menukar beberapa baris Membuat latihan
Menyusun maklumat / isi perkataan rumi kepada ayat tulisan rumi kepada kefahaman
peranggan demi jawi atau sebaliknya. tulisan Jawi.
perenggan.

Menjawab soalan
pemahaman.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Tatabahasa: Fokus Mengenali jenis kata Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan
Kemahiran: hubung yang membentuk meneliti kata hubung meneliti kata hubung meneliti kata hubung
AYAT TUNGGAL DAN ayat majmuk gabungan. gabungan yang terdapat gabungan yang terdapat gabungan yang terdapat

10 AYAT MAJMUK

[Ayat Majmuk Gabungan]


Pengetahuan
Bahasa Membina ayat majmuk
berdasarkan kata hubung.
dalam ayat.

Guru menerangkan
dalam ayat.

Aktiviti mengasingkan
dalam ayat.

Guru mengarahkan para


kepada pelajar cara dua atau beberapa ayat pelajar untuk
Kemahiran Menyambung ayat mengenali perbezaan tunggal yang terdapat menggabungkan dan
RUJUKAN : Sampingan : mudah menjadi ayat ayat tunggal dan majmuk. dalam ayat majmuk. mengasingkan ayat
8/3/10 majmuk gabungan majmuk kepada beberapa
13/3/10 BM MB 1 NBD Mendengar menggunakan kata ayat tunggal.
BM TB PMR (Malaysia) Bertutur hubung.
Menulis
TATABAHASA
(CD – Multimedia)
Malaysia.

B.Penulisan: Fokus Memahami format Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan
Kemahiran: penulisan syarahan. membincangkan jens- membincangkan jens- membincangkan jens-jenis
Karangan Jenis : jenis Kokurikulum dan jenis Kokurikulum dan Kokurikulum dan kebaikan
Menulis Menyatakan isi-isi kebaikan menyertai kebaikan menyertai menyertai Kokurikulum.
Syarahan penting berkaitan dengan Kokurikulum. Kokurikulum.
Kemahiran tajuk yang diberikan. Guru mengarahkan para
Cadangan tajuk: Sampingan : Menceritakan kepada Aktiviti berkumpulan pelajar membuat peta
Menyusun isi-isi rakan tentang aktiviti menyenaraikan minda tentang isi-isi
Selaku wakil kelas, kamu Mendengar mengikut keutamaan. Kokurikulum yang disertai kebaikan yang penting tajuk syarahan.
diminta menyampaikan Bertutur di sekolah. diperolehi melalui aktiviti
syarahan bagi Menulis karangan Kokurikulum menurut
pertandingan syarahan mengikut format keutamaan.
antara kelas di sekolah syarahan dengan tepat
kamu. Tajuk syarahan
kamu, “Menyertai Kegiatan
Kokurikulum boleh
Membantu Pelajar Menjadi
Lebih Kreatif”. Sediakan
syarahan kamu
selengkapnya.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Tatabahasa: Fokus Mengenali jenis kata Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan
Kemahiran: hubung yang membentuk menyambung ayat menyambung ayat menyambung ayat tunggal
AYAT TUNGGAL DAN ayat majmuk. tunggal menjadi ayat tunggal menjadi ayat menjadi ayat majmuk

11 AYAT MAJMUK

Ayat Majmuk Pancangan


Pengetahuan
Bahasa Membezakan ayat
majmuk relatif, komplemen
majmuk dengan
menggunakan kata
hubungan pancangan.
majmuk dengan
menggunakan kata
hubungan pancangan.
dengan menggunakan kata
hubungan pancangan.

-Relatif dan keterangan. Menulis ayat-ayat


-Komplemen Kemahiran Aktiviti Aktiviti membina ayat tunggal dan kemudian
-Keterangan Sampingan : Membina ayat majmuk mengkategorikan jenis- majmuk pancangan membina dua atau
berdasarkan kata hubung. jenis ayat majmuk sendiri iaitu dengan beberapa ayat majmuk
Mendengar dengan meneliti kata membubuh kata hubung pancangan daripada ayat-
RUJUKAN : Bertutur Menyambung ayat hubung yang terdapat di pancangan dalam ayat- ayat tunggal tadi dengan
Menulis mudah menjadi ayat dalamnya. ayat yang dibina. menggunakan kata hubung
BM MB 1 NBD majmuk menggunakan pancangan.
BM TB PMR (Malaysia) kata hubung.
TATABAHASA
(CD – Multimedia)
Malaysia.

B.Penulisan: Fokus Mengenali jenis kata Mengarahkan para Mengarahkan para Mengarahkan para
Meringkaskan karangan Kemahiran: hubung yang membentuk pelajar membaca teks pelajar membaca teks pelajar membaca teks
ayat majmuk. dengan senyap untuk dengan senyap untuk dengan senyap untuk
Teks Deskriptif Menulis memahami isi kandungan memahami isi memahami isi kandungan
(Pilihan Guru) Membezakan ayat teks. kandungan teks. teks.
Kemahiran majmuk relatif, komplemen
Sampingan : dan keterangan. Guru meneliti isi-isi Guru menerangkan isi Para pelajar diarahkan
kandungan teks berserta kandungan teks dan menggarap isi-isi penting
Membaca Membina ayat majmuk contoh dalam kehidupan mengarahkan para sebelum membuat latihan
Mendengar berdasarkan kata hubung. harian pelajar menggarap isi-isi meringkas.
penting daripada teks
Menyambung ayat membincangkan isi-isi sebelum membuat
mudah menjadi ayat sebelum membuat latihan latihan meringkas.
majmuk menggunakan meringkas dengan
kata hubung. mengambil isi-isi penting.

BULAN / TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Peribahasa : Fokus Memahami makna Mencari makna-makna Mencari makna- Mencari makna-makna
Kemahiran: perkataan Melayu Brunei perkataan Melayu Brunei makna perkataan perkataan Melayu Brunei
Perambahan Brunei dengan merujuk kamus. dengan merujuk kamus. Melayu Brunei dengan dengan merujuk kamus.

12 a. Angat-angat
dingin
Pengetahuan
Bahasa
Mengetahui
kata Melayu
padanan

dengan Bahas Melayu


Brunei Perbincangan dalam
kumpulan meramalkan
merujuk kamus.

Aktiviti berkumpulan
Aktiviti berkumpulan
membina ayat
b. Bakulat tangga Kemahiran baku. makna Perambahan membina ayat menggunakan
c. Galak rasa Sampingan : Mengetahui kepentingan Brunei. menggunakan Perambahan Brunei.
d. Ikat mati perambahan Brunei bagi Perambahan Brunei.
e. Juling pencuri Mendengar bangsa Melayu dalam Melengkapkan teks / Mencari Perambahan
f. Karak wayang Bertutur
g. Pacah-pacah bigi Menulis kehidupan dan ayat dengan Perambahan Aktiviti berkumpulan Brunei yang tersembunyi
h. Puah mata kebudayaan. Brunei. memilih satu dalam teka silang kata.
i. Lantak mati Mengetahui makna Permbahan Brunei
perambahan Brunei. Melakar Perambahan untuk dilakonkan di
Kerja projek: mencipta Brunei dalam bentuk hadapan kelas.
RUJUKAN : kad grafik yang dapat
 Pelajar memilih satu menggambarkan
Peribahasa Sekolah perambahan Brunei. maknanya.
Menengah, NBD.  Tugasan ini boleh
disediakan dengan
menggunakan
komputer.

B. Penulisan: Fokus Mengemukakan soalan Perbincangan antara Perbincangan antara Perbincangan antara Kerja Projek :
Merumus Grafik Kemahiran: bertumpu yang sesuai guru dan pelajar tentang guru dan pelajar tentang guru dan pelajar tentang Mencipta
untuk mendapatkan isi-isi tersurat. isi-isi tersurat. isi-isi tersurat. Grafik (bebas)
Rajah Menulis maklumat tersurat dalam
rajah. Bersoal jawab untuk Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan •Pelajar memilih
Kemahiran menentukan isi tersirat. membincangkan isi membincangkan isi satu bahan
RUJUKAN : Sampingan : Mencerakin maklumat tersirat. tersirat. grafik.
tersirat dalam rajah. Aktiviti menulis
 110 Contoh Soalan dan Membaca rumusan berdasarkan isi Aktiviti menulis Aktiviti menulis rumusan •Tugasan ini
Jawapan Merumus PMR Mendengar Menyusun maklumat tersurat dan tersirat. rumusan berdasarkan isi berdasarkan isi tersurat boleh disediakan
 PMR Rumusan Bertutur mengikut keutamaan. tersurat dan tersirat. dan tersirat. dengan
Tingkatan Berfikir menggunakan
1,2,3 (Yakin) Menulis rumusan komputer.
berdasarkan rajah.

BULAN / TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Lisan: Fokus Melafazkan pantun Mendengar pembacaan Mendengar Mendengar pembacaan


Kemahiran: dengan sebutan, intonasi pantun menerusi pita pembacaan pantun pantun menerusi pita
Puisi : dan gaya pengucapan rakaman guru. menerusi pita rakaman rakaman guru.

13 Pantun
Mendengar
Bertutur
yang
penghayatan.
menunjukkan
Aktiviti berkumpulan /
individu pelajar
guru.

Aktiviti berkumpulan /
Aktiviti berkumpulan /
individu pelajar melafazkan
Menyatakan maksud melafazkan pantun individu pelajar pantun secara berirama.
Kemahiran perkataan. secara berirama. melafazkan pantun
Sampingan : secara berirama. Aktiviti berkumpulan
Menghuraikan maksud Aktiviti berkumpulan mencipta pantun.
Menulis pantun. membincangkan maksud Bersoal jawab untuk
pantun. menentukan bentuk Menyampaikan hasil
Membina buku skrap. pantun. kepada kelas.
(kumpulan) Menyampaikan hasil
 Pelajar perbincangan kepada Aktiviti menulis bentuk
mengutip pantun. kelas. pantun.
karya
 Tugasan ini Aktiviti menulis bentuk
disediakan dengan pantun berdasarkan
menarik perbincangan.
menggunakan
komputer.

B. Pemahaman : Fokus Membaca dan Membaca senyap atur Membaca senyap atur Membaca senyap atur Kerja Projek:
Kemahiran: memahami kandungan cara majlis. cara majlis. cara majlis. (Kumpulan)
Atur cara program.
Sesuatu majlis Membaca dan Menyatakan maklumat Aktiviti berkumpulan Menjawab soaan Menyediakan
Memaham Mengenal pasti yang terdapat dalam atur membincangkan format / kefahaman. atur cara majlis
maklumat yang terkandung cara majlis. susunan program atur “Penyampaian
RUJUKAN : Kemahiran dalam atur cara majlis. cara sesuatu majlis Hadiah Pelajar
Sampingan : Menjawab soalan Cemerlang”.
Program sesuatu majlis. Menjawab soalan kefahaman. Menjawab soalan
Teks atur cara majlis yang Menulis kemahaman. kefahaman. Tugasan ini
dikendalkan oleh sekolah boleh
menggunakan
komputer.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Tatabahasa: Fokus Mengenali jenis kata Aktiviti berkumpulan- Aktiviti berkumpulan- Aktiviti berkumpulan-
Kemahiran: hubung yang membentuk pelajar membina ayat pelajar membina ayat pelajar membina ayat
AYAT TUNGGAL DAN ayat majmuk. tunggal berdasarkan tunggal. tunggal.

14 AYAT MAJMUK

Ayat Majmuk Campuran


Pengetahuan
Bahasa Membina ayat majmuk
menggunakan kata
contoh diberikan oleh
guru. Secara berkumpulan
menyambung ayat
Secara berkumpulan
menyambung ayat tunggal
hubung. Secara berkumpulan tunggal menjadi ayat menjadi ayat majmuk.
Kemahiran
Sampingan : menyambung ayat majmuk.
RUJUKAN : Menyambung ayat tunggal menjadi ayat Aktiviti berkumpulan
Mendengar mudah menjadi ayat majmuk. Aktiviti berkumpulan menyenaraikan ayat
BM MB 1 NBD Bertutur majmuk menggunakan menyenaraikan ayat majmuk dalam teks.
 BM TB PMR (Malaysia) Menulis kata hubung. Aktiviti berkumpulan majmuk dalam teks.
TATABAHASA menyenaraikan ayat Menyampaikan hasil
(CD – Multimedia) majmuk dalam teks. Menyampaikan hasil pencarian ayat majmuk.
Malaysia. pencarian ayat majmuk.
Menyampaikan hasil Aktiviti menulis ayat
pencarian ayat majmuk. Aktiviti menulis ayat majmuk dan menukarkan
majmuk dan ayat majmuk kepada ayat
Aktiviti menulis ayat menukarkan ayat tunggal.
majmuk dan menukarkan majmuk kepada ayat
ayat majmuk kepada ayat tunggal.
tunggal.

B.Penulisan: Fokus Menyusun cerita yang Aktiviti mendengar Pelajar mencari dan Pelajar mencari makna
Kemahiran: diketahui atau didengar rakaman cerita rakyat merakam cerita rakyat dan merakam cerita rakyat
Karangan : secara lisan ke dalam secara berkumpulan dan (Kerja Berkumpulan). (kerja Berkumpulan)
Menulis bentuk tulisan. memahami ceritanya.
‘Cerita Rakyat’ Aktiviti mendengar Aktiviti mendengar
Kemahiran Menulis cerita Menulis semula cerita rakaman cerita rakyat rakaman cerita rakyat
- Penilaian berdasarkan Sampingan : menggunakan ayat yang rakyat dalam rakaman. secara berkumpulan dan secara berkumpulan dan
kreativiti, bahasa dan gramatis. memahami ceritanya. memahami ceritanya.
persembahan. Mendengar Menyusun semula
Bertutur Mengolah bahasa lisan cerita rakyat. Menulis semula cerita Menulis semula cerita
kepada bahasa penulisan. rakyat dalam rakaman. rakyat dalam rakaman.
Melukis gambar atau
mencari gambar dalam Menyusun semuala Menyusun semula cerita
komputer yang cerita rakyat. rakyat.
bersesuaian dengan
cerita rakyat. Melukis gambar atau Melukis gambar atau
mencari gambar dalam mencari gambar dalam
Menyampaikan hasil komputer yang komputer yang
kerja kepada kelas. bersesuaian dengan bersesuaian dengan cerita
cerita rakyat. rakyat.

Menyampaikan hasil Menyampaikan hasil


kerja kepada kelas. kerja kepada kelas.

BULAN / TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa : Fokus Mengenali jenis-jenis Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan Aktiviti berkumpulan
Kemahiran: ayat berdasarkan maksud. mencari ayat penyata mencari ayat penyata mencari ayat penyata yang
Jenis-Jenis Ayat yang terdapat dalam teks. yang terdapat dalam terdapat dalam teks.

15 i. Ayat Penyata
ii .Ayat Tanya
Pengetahuan
Bahasa
Membezakan ayat-ayat
berdasarkan penanda. Membentangkan hasil
daripada pencarian dan
teks.

Membentangkan hasil
Membentangkan hasil
daripada pencarian dan
Kemahiran Mengklasifikasikan ayat menulisnya di dalam daripada pencarian dan menulisnya di dalam buku.
Sampingan : berdasarkan situasi. buku. menulisnya di dalam
RUJUKAN : buku. Aktiviti berkumpulan
Mendengar membina ayat Aktiviti berkumpulan mencari ayat tanya yang
BM MB 1 NBD Bertutur berdasarkan situasi. mencari ayat tanya yang Aktiviti berkumpulan erdapat dalam teks.
-BM TB PMR (Malaysia) Menulis erdapat dalam teks. mencari ayat tanya yang
TATABAHASA erdapat dalam teks. Membentangkan hasil
(CD – Multimedia) Membentangkan hasil daripada pencarian dan
Malaysia daripada pencarian dan  Membentangkan menulisnya di dalam buku.
menulisnya di dalam hasil daripada pencarian
buku. dan menulisnya di Pelajar akan membina
dalam buku. ayat penyata dan ayat
tanya.
Secara berkumpulan
pelajar akan membina
ayat penyata dan ayat
tanya serta
menyampaikan kepada
kelas.

B.Penulisan: Fokus Menyatakan idea secara Membaca secara Membaca secara Membaca secara
Kemahiran: keseluruhan. senyap untuk memahami senyap untuk senyap untuk memahami
Meringkaskan Karangan isi petikan. memahami isi petikan. isi petikan.
Menulis Menyatakan isi-isi
Teks Deskriptif penting yang terdapat Berbincang untuk Berbincang untuk Berbincang untuk
(Pilihan Guru) Kemahiran dalam teks. mengutip isi penting bagi mengutip isi penting mengutip isi penting bagi
Sampingan : setiap perenggan (secara bagi setiap perenggan setiap perenggan (secara
Membina ayat berkumpulan). (secara berkumpulan). berkumpulan).
Membaca berdasarkan isi-isi penting.
Mendengar Membentangkan hasil Membentangkan hasil Membentangkan hasil
Meringkaskan karangan. perbincangan. perbincangan. perbincangan.

Aktiviti menulis dengan Aktiviti menulis Aktiviti menulis dengan


menyusun semula isi dengan menyusun menyusun semula isi
penting dalam bentuk semula isi penting dalam penting dalam bentuk ayat.
ayat. bentuk ayat.

BULAN / TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Peribahasa : Fokus Mengetahui makna Aktiviti berkumpulan – Aktiviti berkumpulan – Aktiviti berkumpulan – Kegiatan:
Kemahiran: perkataan sukar yang meneliti gambar pepatah. meneliti gambar membincangkan gambar
Pepatah terdapat dalam pepatah. pepatah. pepatah. Membuat
Pengetahuan penanda buku
a. Adat bersendikan syarak, Bahasa Meramalkan makna Aktiviti menulis di Aktiviti menulis dengan menggunakan
syarak bersendikan pepatah dengan papan tulis (memberi menjawap soalan-soaan kad manila dan
kitabullah Kemahiran memadankan dengan makna) dengan latihan yang disediakan. sebagainya.
b. Adat juara, ada kalah Sampingan : situasi atau kehidupan. menggunakan gambar
menang pepatah.
c. Adat tua menahan ragam Mendengar Mengetahui kepentingan
d.Bulat air kerana Bertutur pepatah bagi bangsa
pembentung, Menulis Melayu dalam kehidupan
e.bulat manusia kerana dan kebudayaan.
muafakat
f.Diam-diam ubi berisi, Mengetahui makna
diam- diam besi berkarat pepatah.
g.Gajah mati, tulang
setimbun
h.Melentur buluh biarlah dari
rebung
i.Untung sabut timbul,
untung batu tenggelam
j.Biduk lalu, kiambang
bertaut.

16 RUJUKAN :

 Peribahasa Sekolah
Menengah, NBD.

B. Penulisan: Fokus Mengemukakan soalan Aktiviti berkumpulan – Aktiviti berkumpulan Aktiviti individu –
Kemahiran: bertumpu yang sesuai bersama mencari isi-isi – bersama mencari isi- mencari isi-isi penting
Merumuskan karangan : untuk mendapatkan penting melalui jadual isi penting melalui melalui jadual yang
Menulis maklumat tersurat dalam yang disediakan. jadual yang disediakan. disediakan.
Jadual jadual.
Kemahiran Mengasingkan isi Mengasingkan isi Membuat latihan.
Sampingan : Mencerakin maklumat tersurat dan isi tersirat. tersurat dan isi tersirat.
tersirat daripada jadual.
Membaca Membuat latihan. Membuat latihan.
Mendengar Menyusun maklumat
Bertutur mengikut keutamaan.
Berfikir
Menulis rumusan
berdasarkan jadual.

BULAN / TAJUK / ISI PELAJARAN KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Lisan : Fokus Menyampaikan laporan Mendengar laporan Mendengar laporan Mendengar laporan
Kemahiran: dengan sebutan, inonasi yang dimainkan melalui yang dimainkan melalui yang dimainkan melalui
Laporan dan gaya pengucapan rakaman pita/ video. rakaman pita/ video. rakaman pita/ video.
Mendengar yang betul.
Bertutur Mencatat semua isi Mencatat semua isi Mencatat semua isi
RUJUKAN : Menyusun isi-isi laporan. laporan. laporan.
Kemahiran penting laporan.
Rakaman laporan yang Sampingan: Menyusun isi laporan Menyusun isi laporan Menulis semula isi
disampaikan oleh Menulis laporan mengikut mengikut laporan.
pemberita. Menulis menggunakan bahasa kepentingannya. kepentingannya.
Teks laporan. yang betul. Menyampaikan laporan
Menulis semula isi Menulis semula isi kepada kelas dengan
laporan. laporan. gaya tersendiri.

Menyampaikan Menyampaikan
laporan kepada kelas laporan kepada kelas
dengan gaya tersendiri. dengan gaya tersendiri.

B. Pelajaran Jawi : Fokus Membaca teks Jawi Membaca senyap Membaca senyap Membaca senyap

17 Teks Berita
(Pilihan Guru)
Kemahiran:

Membaca
mengikut ejaan dan
sebutan yang betul.
petikan jawi yang
disediakan.
petikan jawi yang
disediakan.
petikan jawi yang
disediakan.

Memaham Mengutip isi-isi dan Membaca kuat Membaca kuat Membaca kuat petikan
maklumat penting dalam petikan teks berita petikan teks berita teks berita dengan
RUJUKAN : Kemahiran teks. dengan sebutan, intonasi dengan sebutan, sebutan, intonasi dan
Sampingan : dan gaya pembacaan intonasi dan gaya gaya pembacaan yang
 Keratan Akhbar  Memahami makna yang baik. pembacaan yang baik. baik.
Menulis perkataan yang sukar
dengan merujuk kamus. Membuat latihan Membuat latihan Membuat semua
mengisi ruang kosong menukarkan satu latihan menukarkan satu
 Menyusun maklumat/ dengan ejaan jawi. perenggan petikan jawi perenggan petikan jawi
isi perenggan demi ke rumi dan mengisi ke rumi dan mengisi
perenggan. ruang kosong. ruang kosong.

 Menjawab soalan
pemahaman.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa : Fokus Mengenali jenis-jenis Meneliti jenis-jenis Meneliti jenis-jenis Meneliti jenis-jenis ayat
Kemahiran: ayat berdasarkan maksud. ayat yang terdapat ayat yang terdapat yang terdapat dalam
Jenis-Jenis Ayat dalam petikan. dalam petikan. petikan.
Pengetahuan Membezakan ayat-ayat
i.Ayat Perintah dan jenis- Bahasa berdasarkan penanda. Aktiviti Aktiviti berkumpulan Aktiviti individu
jenisnya berkumpulan membina ayat membina ayat
ii.Ayat Seruan Mengetahui perbezaan membina ayat berdasarkan gambar. berdasarkan gambar.
Kemahiran jenis ayat perintah berdasarkan
Sampingan : berdasarkan maksud. gambar. Membentangkan ayat Pelajar kumpulan ini
RUJUKAN : yang dibina berdasarkan memberi ulasan /
Mendengar Mengklasifikasikan ayat Membentangkan gambar. pandangan terhadap ayat
BM MB 1 NBD Bertutur berdasarkan situasi. ayat yang dibina yang dibina oleh pelajar
BM TB PMR (Malaysia) Menulis berdasarkan Kumpulan lain berkumpulan.
TATABAHASA Penggunaan kata gambar. memberi ulasan /
(CD – Multimedia) Malaysia. perintah dan kata seru pandangan terhadap
dalam pembinaan ayat. Kumpulan lain ayat yang dibina.
memberi ulasan /
membina ayat pandangan terhadap
berdasarkan situasi. ayat yang dibina.

18 B. Penulisan: Fokus Mengetahui format Pelajar menulis Pelajar menulis Pelajar menuis rangka
Surat Kiriman : Kemahiran: penulisan surat tidak rangka surat kiriman rangka surat kiriman surat kiriman tidak rasmi
rasmi. tidak rasmi secara tidak rasmi secara secara individu.
Surat Tidak Rasmi Menulis berkumpulan. berpasangan.
- Surat Kepada Keluarga Melengkapkan peta Pelajar membuat
Kemahiran minda format surat tidak Pelajar menyusun Pelajar menyusun isi- latihan.
( Kamu sedang belajar di Sampingan : rasmi. isi-isi surat mengikut isi surat mengikut
sebuah sekolah berasrama. kepentingannya. kepentingannya.
Tulis sepucuk Mendengar Menyusun isi-isi penting
surat kepada ayah kamu Bertutur berkaitan tajuk. Pelajar membuat Pelajar membuat
dengan menyatakan bahawa latihan. latihan.
kamu tidak dapat pulang Menulis surat tidak
semasa cuti penggal rasmi.
persekolahan dengan
memberikan alasan-alasan
yang munasabah ).

RUJUKAN :

BM MB 2 NBD

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
A. Tatabahasa : Fokus Kemahiran: Mengenali penanda Membaca teks Membaca teks yang Membaca teks yang
Binaan ayat aktif dan ayat yang mengandungi mengandungi ayat aktif mengandungi ayat aktif
Ayat Aktif dan Ayat Pasif Pengetahuan pasif. ayat aktif dan pasif. dan pasif. dan pasif.
Bahasa
Membezakan ayat aktif Menyenaraikan Menyenaraikan ayat Menyenaraikan ayat
dan ayat pasif ayat aktif dan ayat aktif dan ayat pasif. aktif dan ayat pasif.
Kemahiran pasif
RUJUKAN : Sampingan : Membina ayat aktif dan Menukar ayat aktif Berbincang dengan guru
ayat pasif. Menukar ayat aktif kepada ayat apsif untuk menentukan
BM MB 2 NBD Mendengar kepada ayat apsif berdasarkan teknik yang penanda ayat aktif dan
BM TB PMR (Malaysia) Bertutur berdasarkan teknik diberikan. ayat pasif
TATABAHASA Menulis yang diberikan. .
(CD – Multimedia) Malaysia. Membuat latihan Menukar ayat aktif
Membuat latihan menukar ayat aktif kepada ayat apsif
menukar ayat aktif kepada ayat pasif atau berdasarkan teknik yang
kepada ayat pasif sebaliknya. diberikan.
atau sebaliknya.
Aktiviti berkumpulan
Setiap kumpulan
memberikan ulasan dan
pembentangan terhadap
hasil binaan ayat yang
diberikan berdasarkan

19 ayat aktif dan pasif.

B. Penulisan: Fokus Menyatakan idea secara Berbincang untuk Berbincang untuk Mencatat isi-isi penting
Kemahiran: keseluruhan. mengutip isi-isi mengutip isi penting. dan mencatatnya dalam
Meringkas Karangan penting. kertas.
Menulis Menyatakan isi-isi
Teks: Diskriptif penting yang terdapat Mencatat isi-isi Mencatat isi-isi Aktiviti berkumpulan
Kemahiran dalam teks. penting dalam penting dalam kertas. Berbincang untuk
Sampingan : kertas. mengutip isi penting.
Menyusun isi-isi penting Pelajar
Membaca berkaitan tajuk. Pelajar membentangkan hasil Wakil setiap kumpulan
Mendengar membentangkan perbincangan. membentang terhadap isi
Membina ayat hasil perbincangan. yang dikutip dalam bentuk
berdasarkan isi-isi penting. Pelajar membuat ayat.
Pelajar membuat latihan dengan
Meringkas karangan latihan dengan menyusun isi dalam
menyusun isi dalam bentuk ayat.
bentuk ayat.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Peribahasa: Fokus  Mengetahui makna . Mengetahui  Mengetahui makna  Mengetahui makna Kerja projek
Kemahiran: perkataan yang sukar yang makna perkataan perkataan yang sukar perkataan yang sukar
Bidalan terdapat dalam bidalan. yang sukar yang yang terdapat dalam yang terdapat dalam Melakar bidalan
Pengetahuan terdapat dalam bidalan dengan merujuk bidalan dengan merujuk dalam bentuk
i.Berjagung-jagung Bahasa Memadankan bidalan bidalan dengan kamus. kamus. lukisan untuk
dahulu,sementara menunggu dengan situasi ke- merujuk kamus. menggambarkan
padi masak. hidupan. Memadankan bidalan Berbincang dalam maknanya.
ii. Biar lambat asal selamat Kemahiran Memadankan dengan situasi kumpulan untuk meramal
iii. Biar mati anak, jangan mati Sampingan : Mengetahui makna bidalan dengan kehidupan. makna bidalan.
adat. setiap situasi kehidupan.
iv. Daripada segenggam jadi Mendengar bidalan yang diberikan. Berbincang dalam Aktiviti berkumpulan
segantang. Bertutur Berbincang dalam kumpulan untuk Wakil setiap kumpulan
v. Pagi tidak dibuang, senja Menulis Membina ayat kumpulan untuk meramal makna bidalan. membentangkan/
tidak dikejar menggunakan bidalan meramal makna mengulas makna setiap
vi.Sesat di hujung jalan, balik yang sesuai. bidalan. Aktiviti Individu bidalan yang diberikan.
ke pangkal jalan Membina ayat dengan
Latihan Aktiviti Individu menggunakan bidalan. Melengkapkan teks ayat
Pelajar melengkapkan teks Membina ayat dengan bidalan.
ayat dengan bidalan. dengan Melengkapkan teks
menggunakan ayat dengan bidalan.
bidalan.

Melengkapkan
teks ayat dengan

20 bidalan.

B. Tatabahasa: Fokus Mengetahui Menyenaraikan Mengariskan Menyenaraikan


Kemahiran: pembentukan kata melalui perkataan yang perkataan yang perkataan yang menerima
Pembentukan kata proses pengimbuhan. menerima imbuhan menerima imbuhan imbuhan yang terdapat
Menulis yang terdapat dalam yang terdapat dalam dalam teks.
i. Imbuhan Awalan: Mengenal pasti jenis- teks. teks.
(PeN-, PeR-, Pe, Ke-, MeN-, Kemahiran jenis imbuhan. 
TeR-, dan Se-) Sampingan : Menentukan kata Pelajar mencatat setiap Membina ayat dengan
Menggunakan imbuhan dasar dan golongan imbuhan yang diberikan imbuhan atau akhiran
ii. Imbuhan Akhiran: Mendengar awalan dan akhiran dalam katanya. dalam kertas. yang tepat
(-an,-kan,-i) Bertutur ayat dengan tepat.
_________________________ Melengkapkan Melengkapkan teks
Melengkap ayat kata dasar dengan dengan imbuhan awalan
RUJUKAN : menggunakan imbuhan. imbuhan awalan dan dan akhiran yang tepat.
akhiran yang tepat.
BM MB 1 NBD
BM TB PMR (Malaysia)
BULAN / TAJUK KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A.Lisan: Perbualan Fokus  mengetahui intonasi, .Membaca teks  Membaca teks  Membaca teks
Kemahiran: nada dan gaya perbualan. perbualan. perbualan. perbualan.
Asean
(Ms 188 – 190) Pengetahuan Mengemukakan soalan Mengajuk Mengajuk perbualan Mengajuk perbualan
Bahasa dan jawapan dengan perbualan yang yang dilakukan oleh dua yang dilakukan oleh dua
sebutan, intonasi nada dan dilakukan oleh dua orang pelajar. orang pelajar.
gaya pengucapan yang orang pelajar.
Kemahiran tepat. Berlakon- dua Berlakon- dua sahabat
Sampingan : Berlakon- dua sahabat berbual tentang berbual tentang hal ehwal
Menyediakan soalan dan sahabat berbual hal ehwal semasa. semasa.
Mendengar jawapan dengan ayat yang tentang hal ehwal
Bertutur gramatis. semasa. Menyediakan soalan Aktiviti berkumpulan
Menulis dan jawapan dengan Komen daripada kumpulan
. Menyediakan ayat yang gramatis. terhadap penyampaian.
soalan dan jawapan
dengan ayat yang Menyediakan soalan
gramatis dan jawapan dengan ayat
yang gramatis.

B, Pemahaman: Fokus Mengutip isi-isi Membaca kuat  Membaca kuat teks  \Membaca kuat teks

21 Teks: perbualan
Kemahiran:

Membaca dan
maklumat penting dalam
teks.
teks dengan gaya
dan intonasi yang
betul.
dengan gaya dan
intonasi yang betul.
dengan gaya dan intonasi
yang betul.

memaham Memahami makna Membaca senyap Membaca senyap untuk


perkataan yang sukar Membaca senyap untuk memahami teks. memahami teks.
Kemahiran dengan merujuk kamus. untuk memahami
Sampingan: teks. Aktiviti kumpulan Aktiviti kumpulan untuk
Menyusun maklumat/ isi untuk mengutip isi-isi mengutip isi-isi penting.
Menulis perenggan demi Aktiviti kumpulan penting.
perenggan. untuk mengutip isi-isi Membentangkan isi
penting. Menyenaraikan isi-isi penting yang dikutip.
Menjawab soalan penting dalam kertas.
pemahaman. Menyenaraikan Aktiviti bertulis.
isi-isi penting dalam Aktiviti bertulis.
kertas.

Aktiviti bertulis.
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa: Fokus Mengetahui Menyenaraikan  Menyenaraikan  Menyenaraikan


Kemahiran: pembentukan kata melalui perkataan yang perkataan yang perkataan yang menerima
Pembentukan kata proses pengimbuhan. menerima imbuhan menerima imbuhan imbuhan yang terdapat
Pengetahuan yang terdapat dalam yang terdapat dalam dalam teks.
i. Imbuhan Apitan: Bahasa Mengenal pasti jenis- teks. teks.
(PeN- an, PeR-, an jenis imbuhan. Menentukan kata dasar
PeR-i, Menentukan kata Menentukan kata dan golongan katanya.
Kemahiran Mengetahui bentuk kata dasar dan golongan dasar dan golongan
MeN- -kan,
Sampingan: hasil proses pengimbuhan. katanya. katanya. Melengkapkan kata
MeN--i, di—kan,
di- -i , dan beR--an dasar dengan imbuhan
Mendengar Menggunakan imbuhan Melengkapkan Melengkapkan kata awalan dan akhiran yang
Bertutur awalan dan akhiran dalam kata dasar dengan dasar dengan imbuhan tepat.
Menulis ayat dengan tepat. imbuhan awalan dan awalan dan akhiran
akhiran yang tepat. yang tepat. Membina ayat
menggunakan kata dasar
RUJUKAN Aktiviti bertulis Aktiviti bertulis yang berawalan dan
akhiran yang tepat.
BM MB 2 NBD
BM TB PMR( Malaysia) Aktiviti bertulis
TATABAHASA (CD Multimedia
Malaysia)

B.Penulisan: Karangan Fokus  Menyatakan isi-isi Sumbang saran-  Sumbang saran-  Sumbang saran-

22 Jenis Temuramah
Kemahiran:

Menulis
penting
diberikan.
tajuk yang menyatakan isi-isi
penting.
menyatakan isi-isi
penting.
menyatakan isi-isi penting.

Memilih perkataan yang


Cadangan Tajuk: Menyusun isi-isi Memilih perkataan Memilih perkataan patut dijadikan
Andaikan kamu seorang Kemahiran mengikut keutamaan yang patut dijadikan yang patut dijadikan pendahuluan, isi-isi dan
wartawan sebuah akhbar Sampingan: pendahuluan, isi-isi pendahuluan, isi-isi dan penutup.
tempatan. Kamu diminta Menulis ayat dan penutup. penutup.
menemuramah seorang Mendengar berdasarkan perkataan Menyenaraikan isi-isi
pelajar cemerlang dalam Bertutur yang diberikan. Menyusun isi-isi Menyusun isi-isi penting dalam kertas.
peperiksaan PMB. Sediakan mengikut keutamaan mengikut keutamaan .
teks temuramah (soalan dan Menulis karangan . Aktiviti kumpulan
jawapan kamu selengkapnya) mengikut format temubual Aktiiviti bertulis Aktiiviti bertulis menyusun isi-isi mengikut
dengan tepat. keutamaan dan
pembentangan hasil
perbincangan.
RUJUKAN :
Aktiiviti bertuliis
 103 Karangan Pilihan UPSR
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa: Fokus Mengetahui .Menyenaraikan  Menyenaraikan  Menyenaraikan


Kemahiran: pembentukan kata melalui perkataan yang perkataan yang perkataan yang menerima
Pembentukan Kata proses pengimbuhan. menerima imbuhan menerima imbuhan imbuhan yang terdapat
Pengetahuan yang terdapat dalam yang terdapat dalam dalam teks.
ii. Imbuhan Akhiran: Bahasa teks. teks.
( -an, -kan, -i) Mengenal pasti jenis- Menentukan kata dasar
jenis imbuhan. Menentukan kata Menentukan kata dan golongan katanya.
Kemahiran dasar dan golongan dasar dan golongan
Sampingan : katanya. katanya. Melengkapkan kata
Mengetahui bentuk kata dasar dengan imbuhan
Mendengar hasil proses pengimbuhan. Melengkapkan Melengkapkan kata awalan dan akhiran yang
RUJUKAN Bertutur kata dasar dengan dasar dengan imbuhan tepat.
Menulis Menggunakan imbuhan imbuhan awalan dan awalan dan akhiran
BM MB 2 NBD awalan dan akhiran dalam akhiran yang tepat. yang tepat. Membina ayat
BM TB PMR (Malaysia) ayat dengan tepat. menggunakan kata dasar
TATABAHASA Aktiviti bertulis Aktiviti bertulis dengan imbuhan awalan
(CD – Multimedia) Malaysia. . dan akhiran yang tepat.

Aktiviti bertulis.

B.Penulisan: Fokus Mengenal pasti isi-isi/ Membaca teks  Membaca teks cara  Membaca teks cara
23 Meringkas Karangan
Kemahiran:

Menulis
maklumat yang terdapat
dalam teks.
cara individu untuk
mencari isi-isi
penting.
individu untuk mencari
isi-isi penting.
individu untuk mencari isi-
isi penting.

Teks Deskriptif Menyenaraikan isi-isi Mencatat isi-isi Mencatat isi-isi penting


(Pilihan Guru) Kemahiran penting. Mencatat isi-isi penting
Sampingan: penting Aktiviti kumpulan
Menyusun isi penting Membina ayat berbincang untuk
Mendengar dalam bentuk ayat. Membina ayat berdasarkan isi-isi menyusun isi-isi penting.
RUJUKAN : Bertutur ayat berdasarkan isi- penting yang dikutip.
Menulis ringkasan isi penting. Setiap kumpulan
BM MB 2 NBD Menyusun isi-isi membentang hasil
Menyusun isi-isi penting mengikut perbincangan.
penting mengikut keutamaan,
keutamaan, Aktiviti menulis
Aktiviti menulis meringkas karangan.
Aktiviti menulis meringkas karangan.
meringkas karangan.
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa Fokus  Mengenali penanda .Membaca teks .Membaca teks yang Membaca teks yang
Ayat Aktif dan Ayat Kemahiran: binaan ayat aktif dan ayat yang mengandungi mengandungi ayat aktif mengandungi ayat aktif
Pasif pasif. ayat aktif dan pasif. dan pasif. dan pasif.
Pengetahuan
-Mengenali Ayat Aktif dan Bahasa Membezakan ayat aktif Menyenaraikan Menyenaraikan ayat Menyenaraikan ayat
Ayat Pasif dan ayat pasif. ayat aktif dan ayat aktif dan ayat pasif. aktif dan ayat pasif.

24 Kemahiran
Membina ayat aktif dan
ayat pasif.
pasif.

Berbincang
Berbincang dengan
guru untuk menentukan
Berbincang dengan guru
untuk menentukan
Sampingan: dengan guru untuk penanda ayat aktif dan penanda ayat aktif dan
. menentukan ayat pasif. ayat pasif.
_________________________ Mendengar penanda ayat aktif
Bertutur dan ayat pasif. Menukar ayat aktif Menukar ayat aktif
RUJUKAN Menulis kepada ayat pasif kepada ayat pasif
Menukar ayat aktif berdasarkan teknik yang berdasarkan teknik yang
BM MB 2 NBD kepada ayat pasif diberikan. diberikan.
BM TB PMR (Malaysia) berdasarkan teknik
TATABAHASA yang diberikan. Membuat latihan Membina ayat aktif dan
(CD – Multimedia) Malaysia. menukar ayat aktif ayat pasif secara individu.
Membuat latihan kepada ayat pasif atau
menukar ayat aktif sebaliknya. Membuat latihan
kepada ayat pasif menukar ayat aktif kepada
atau sebaliknya. ayat pasif atau sebaliknya.

B. Penulisan Fokus Mengemukakan soalan Perbincangan Perbincangan antara Perbincangan antara


Kemahiran: untuk mendapatkan antara guru dan guru dan pelajar tentang guru dan pelajar tentang
Merumus karangan maklumat tersurat dalam pelajar tentang isi-isi isi-isi tersurat. isi-isi tersurat.
Menulis gambar. tersurat.
Gambar Tunggal Bersoal jawab untuk
Mencerakin maklumat Bersoal jawab Bersoal jawab untuk menentukan isi tersirat
tersirat dalam gambar. untuk menentukan menentukan isi tersirat dalam gambar yang
Kemahiran isi tersirat dalam dalam gambar yang diberikan.
Sampingan: Menyusun maklumat gambar yang diberikan.
mengikut keutamaan. diberikan. Menyusun isi-isi yang
Membaca Aktiviti bertulis- diperolehi mengikut
RUJUKAN : Mendengar Menulis rumusan Aktiviti bertulis- menulis rumusan keutamaan.
Bertutur berdasarkan gambar. menulis rumusan berdasarkan isi tersurat
BM MB 2 NBD Berfikir berdasarkan isi dan tersirat. Aktiviti bertulis-menulis
tersurat dan tersirat. rumusan berdasarkan isi
tersurat dan tersirat.
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Lisan: Cerita Fokus Mengetahui dan .Aktiviti kumpulan  Aktiviti kumpulan  Aktiviti kumpulan
Kemahiran: memahami maksud nilai- dengan meneliti dengan meneliti petikan dengan meneliti petikan
nilai murni. petikan cerita sambil cerita sambil cerita sambil berbincang.
Mendengar berbincang. berbincang.
Bertutur Mengutip dan Menulis beberapa nilai
menumpukan semua nilai- Menulis beberapa Menulis beberapa murni dan pengajaran
Kemahiran nilai murni dan pengajaran nilai murni dan nilai murni dan hasil perbincangan
Sampingan: yang terdapat dalam pengajaran hasil pengajaran hasil bersama.
petikan. perbincangan perbincangan bersama.
Menulis bersama. Pembentangan fakta
Menggunakannya dalam Semua pelajar oleh wakil setiap kumpulan
penulisan ayat yang Semua pelajar mencatat fakta-fakta pelajar.
gramatis. mencatat fakta-fakta tersebut dalam buku
tersebut dalam buku masing-masing. Semua pelajar mencatat
. masing-masing. fakta-fakta tersebut dalam
buku masing-masing.

B. Pelajaran jawi Fokus Membaca teks jawi Membaca kuat  Membaca kuat teks  Membaca kuat teks
Kemahiran: mengikut ejaan dan teks dengan gaya dengan gaya dan dengan gaya dan intonasi
Teks Bebas sebutan yang betul. dan intonasi yang intonasi yang betul. yang betul.
(Pilihan Guru) Memaham betul.
25 Kemahiran
Sampingan:
Mengutip isi-isi penting
dan maklumat penting Membaca senyap
Membaca senyap
untuk memahami teks.
Membaca senyap untuk
memahami teks.
dalam teks. untuk memahami
teks. Aktiviti bertulis Aktiviti bertulis
RUJUKAN : Menulis Memahami makna Menukar 1 perenggan Menukar 1 perenggan teks
perkataan yang sukar Aktiviti bertulis teks rumi kepada tulisan rumi kepada tulisan jawi.
BM MB 2 NBD dengan merujuk kamus. Menukar 1 jawi.
perenggan teks rumi Menulis beberapa patah
Menyusun maklumat/ isi kepada tulisan jawi. Menulis beberapa perkataan rumi kepeda
peranggan demi patah perkataan rumi jawi atau sebaliknya.
perenggan. Menulis beberapa kepeda jawi atau
patah perkataan sebaliknya.
Menjawab soalan rumi kepeda jawi
pemahaman atau sebaliknya.
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

26 A. Tatabahasa
Imbuhan Sisipan:
Fokus
Kemahiran:
Mengetahui
pembentukan kata melalui
proses pengimbuhan.
.Menyenaraikan
perkataan yang
menerima imbuhan
 Menyenaraikan
perkataan yang
menerima imbuhan
 Menyenaraikan
perkataan yang menerima
imbuhan yang terdapat
 -el- Pengetahuan yang terdapat dalam yang terdapat dalam dalam teks.
=em- Bahasa Mengenal pasti jenis- teks. teks.
-er- jenis imbuhan. Memisahkan kata dasar
Memisahkan kata Memisahkan kata daripada imbuhan.
Kemahiran Mengetahui bentuk kata dasar daripada dasar daripada
_________________________ Sampingan: hasil proses pengimbuhan. imbuhan. imbuhan. Menentukan kata dasar
dan golongan katanya.
RUJUKAN Mendengar Menggunakan imbuhan Menentukan kata Menentukan kata
Bertutur apitan dalam ayat dengan dasar dan golongan dasar dan golongan Melengkapkan kata
BM MB 1 NBD Menulis tepat. katanya. katanya. dasar dengan imbuhan
BM TB PMR (Malaysia) apitan yang tepat.
TATABAHASA . Melengkapkan Melengkapkan kata
(CD – Multimedia) Malaysia. kata dasar dengan dasar dengan imbuhan Aktiviti bertulis:
imbuhan apitan yang apitan yang tepat. Membina ayat
tepat. menggunakan imbuhan
apitan.

B. Penulisan: karangan Fokus Menyatakan maklumat Sumbang saran- Sumbang saran- Sumbang saran-
Kemahiran: penting yang terdapat menyatakan menyatakan maklumat menyatakan maklumat
Jenis Pendapat dalam sesebuah iklan. maklumat penting penting yang terdapat penting yang terdapat
Menulis yang terdapat dalam dalam iklan. dalam iklan.
Cadangan tajuk: Menyusun maklumat iklan.
Kemahiran mengikut keutamaan. Melengkapkan peta Melengkapkan peta
Beri pendapat kamu, sejauh Sampingan: Melengkapkan minda dengan minda dengan perkataan
mana iklan dapat melariskan Menulis karangan. peta minda dengan perkataan yang sesuai yang sesuai untuk
barangan atau perkhidmatan. Mendengar perkataan yang untuk dijadikan dijadikan pendahuluan, isi
Bertutur sesuai untuk pendahuluan, isi dan dan penutup.
dijadikan penutup.
pendahuluan, isi dan Aktiviti kumpulan
penutup. Aktiviti kumpulan menyusun isi-isi mengikut
menyusun isi-isi keutamaan dan
Aktiviti kumpulan mengikut keutamaan pembentangan hasil
menyusun isi-isi dan pembentangan hasil perbincangan.
mengikut keutamaan perbincangan.
dan pembentangan Aktiviti bertulis.
hasil perbincangan. Aktiviti bertulis.
Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

27 A. Tatabahasa

Cakap Ajuk dan


Fokus
Kemahiran:
 Mengenali penanda
cakap ajuk dan cakap
pindah.
 Berbincang
dengan guru untuk
menentukan
 Berbincang dengan
guru untuk menentu-
kan perbezaan cakap
 Berbincang dengan
guru untuk menentukan
perbezaan cakap ajuk
Cakap Pindah Pengetahuan perbezaan cakap ajuk dan cakap dan cakap pindah.
Bahasa  Mengetahui teknik ajuk dan cakap pindah.
penukaran cakap ajuk pindah.  Menanda perkataan
i. Pengenalan kepada cakap pindah.  Menanda perkataan yang perlu diubah
ii. Penanda penukaran  Menanda yang perlu diubah semasa menukarkan
iii.Teknik menukarkan Cakap  Menukar cakap ajuk perkataan yang semasa menukarkan cakap ajuk kepada
Ajuk kepada Cakap Pindah kepada cakap pindah perlu diubah cakap ajuk kepada cakap pindah.
atau sebaliknya. atau sebaliknya. semasa menukar- cakap pindah.
Kemahiran kan cakap ajuk  Membina ayat
Sampingan: kepada cakap  Membina ayat menggunakan cakap ajuk
_________________________ pindah. menggunakan cakap dan cakap pindah
Mendengar ajuk dan cakap pindah dengan tepat.
RUJUKAN: Bertutur  Membina ayat dengan tepat
Menulis menggunakan  Aktiviti berkumpulan
BM MB 1 NBD cakap ajuk dan  Aktiviti bertulis. menukarkan cakap ajuk
BM TB PMR (Malaysia) cakap pindah kepada cakap pindah
TATABAHASA dengan tepat. atau sebaliknya.
(CD – Multimedia) Malaysia.
 Aktiviti bertulis.  Aktiviti bertulis.

B. Penulisan: Fokus  Mengenal pasti isi-isi  Berbincang  Berbincang dengan  Berbincang dengan
Kemahiran: penting dalam teks dengan guru idea guru idea utama guru idea utama
Meringkaskan Karangan pendapat. utama mengikut mengikut kefahaman mengikut kefahaman
Menulis kefahaman murid. murid. murid.
Teks Deskriptif  Menyusun isi-isi
(Pilihan Guru) Kemahiran mengikut urutan.  Sumbang saran  Sumbang saran  Sumbang saran
Sampingan: tentang isi-isi tentang isi-isi penting. tentang isi-isi penting.
 Membina ayat ber- penting.
Mendengar dasarkan isi-isi penting.  Menyenaraikan dan  Aktiviti individu
RUJUKAN: Bertutur  Menyenaraikan menyusun isi-isi menyampaikan isi-isi
dan menyusun isi- penting dalam bentuk penting yang didapati.
 220 Contoh Karangan KBSR isi penting dalam ayat.
 Bahasa Malaysia PMR bentuk ayat.  Menyenaraikan dan
 Sukses Lengkap Terkini  Aktiviti bertulis. menyusun isi-isi penting
PMR  Ativiti bertulis. dalam bentuk ayat.
 Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Puisi Lama Fokus  Mengenal pasti ciri-ciri  Mendengar pem-  Mendengar pem-  Mendengar pembacaan
Kemahiran: yang terdapat dalam bacaan syair menerusi bacaan syair menerusi syair menerusi bahan
Syair puisi lama dan moden. bahan rakaman. bahan rakaman. rakaman.

28 •

Definisi syair
Fungsi syair
Pengetahuan
Bahasa  Mengetahui  Mengajuk pembacaan  Menyenaraikan  Sumbang saran
• Ciri-ciri syair kepentingan syair bagi syair dengan irama. perkataan/ rangkai kata dengan mengongsikan
• Bentuk syair masyarakat Melayu. yang sukar difahami. pendapat akan ke-
• Jenis-jenisnya Fokus  Secara berpasangan/ pentingan syair sebagai
Atau Sampingan:  Mengetahui ciri-ciri, kumpulan pelajar  Menjelaskan per- puisi lama yang perlu
bentuk dan jenis syair. menyampaikan pem- bezaan puisi lama dan perlu dikekalkan hingga
Seloka Mendengar bacaan syair dengan baru melalui per- kini.
Bertutur berirama. bincangan.
• Definisi seloka
Menulis  Meneka dan berkongsi
• Fungsi seloka
• Ciri-ciri seloka  Berbincang dengan  Aktiviti bertulis. pendapat tentang maksud
guru untuk mengetahui yang tersirat melalui
• Bentuk seloka
fungsi, ciri, bentuk, dan rangkaikata yang sukar
• Jenis-jenisnya difahami.
jenis syair.
______________________
 Aktiviti bertulis.  Aktivit bertulis.
RUJUKAN:

 BM MB 1 NBD

B. Penulisan: Fokus  Mengemukakan soalan  Perbincangan antara  Bersoal jawab untuk  Perbincangan untuk
Kemahiran: bertumpu yang sesuai guru dan pelajar tentang menentukan isi tersurat mencari isi tersurat
Merumuskan Karangan untuk mendapatkan isi-isi tersurat. dalam iklan yang daripada iklan.
Menulis maklumat tersurat dalam diberikan.
Iklan iklan.  Perbincangan antara  Mengenal pasti isi
______________________ Fokus guru dan pelajar tentang  Perbincangan antara tersirat.
Sampingan: Mencerakin maklumat isi tersirat. guru dan pelajar tentang
RUJUKAN: tersirat iklan. isi tersirat.  Aktiviti berkumpulan;
Membaca vPerbincangan dalam menghuraikan kandungan
 Keratan akhbar Mendengar Menyusun maklumat merangka peta minda  Merangka kandungan iklan berpandukan isi
 Rakaman (jika ada) Bertutur mengikut keutamaan. sebagai rujukan dalam rumusan mengikut tersurat dan isi tersirat
Berfikir aktiviti bertulis nanti. susunan isi-isi rumusan. yang diperolehi.
Menulis rumusan
berdasarkan iklan.  Melengkapkan peta  Aktiviti bertulis.  Aktiviti bertulis.
minda mengikut susunan
daripada pendahuluan,
isi tersurat & tersirat dan
penutup.

 Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Penulisan: Karangan Fokus  Mengetahui format  Membaca teks yang  Aktiviti berkumpulan:  Perbincangan antara
Kemahiran: penulisan karangan jenis berkaitan dengan tajuk memerhatikan carta guru dan pelajar dalam
Jenis Perbincangan perbincangan. secara senyap. keputusan peperiksaan. merangka karangan

29 Cadangan tajuk:
Menulis

Fokus
 Menyusun maklumat
mengikut keutamaan
 Aktiviti berkumpulan:
membincangkan
 Aktiviti berkumpulan:
menyenaraikan punca-
terutama isi karangan.

 Mencatat isi-isi
Masalah kemerosotan Sampingan: kandungan carta dan punca kemerosostan penting hasil dari
pencapaian akademik pelajar  Menulis karangan punca. akademik pelajar perbincangan
berpunca daripada pengaruh- Mendengar berkenaan. sebelumnya.
pengaruh yang kurang sihat. Bertutur  Mengedit hasil  Aktiviti berkumpulan:
Bincangkan. penulisan. menyusun isi-isi  Menyusun isi-isi  Aktiviti berpasangan;
__________________________ mengikut keutamaan mengikut keutamaan membincang dan
_ hasil perbincangan. hasil perbincangan. membentang hasil
perbincangan.
RUJUKAN:  Mencatat hasil  Merangka karangan
perbincangan sebagai dengan berpandukan  Aktiviti bertulis.
 Karangan Terbaik PMR bahan rujukan. hasil perbincangan.
(Mahir)
 Keratan akhbar  Menambah isi-isi  Aktiviti bertulis.
 Carta keputusan peperiksaan sampingan dalam
pelajar-pelajar yang terpilih. rangka karangan.

 Aktiviti bertulis.

B. Pemahaman: Fokus  Mengutip isi-isi dan  Membaca kuat teks  Membaca kuat teks  Membaca kuat teks
Kemahiran: maklumat penting dalam dengan gaya dan dengan gaya dan intonasi dengan gaya dan
Teks cerpen teks. intonasi yang betul. yang betul. intonasi yang betul.
(pilihan guru) Membaca
Memahami  Memahami makna  Membaca senyap  Membaca senyap untuk  Aktiviti berpasangan:
__________________________ perkataan yang sukar untuk memahami teks. memahami teks. menghuraikan
_ Fokus dengan merujuk kamus. kefahaman terhadap
Sampingan:  Perbincangan antara  Aktiviti berkumpulan: teks.
RUJUKAN:  Menyusun maklumat/ guru dan pelajar membincangkan
Menulis isi perenggan demi terhadap beberapa kandungan teks dan  Membentangkan
 Cerepn-cerpen yang pernah perenggan. perkataan. membentangkannya kefahaman teks
dikeluarkan di dalam majalah mengikut kefahaman. perenggan demi
Mekar/ Juara Pelajar  Menjawab soalan  Aktiviti berkumpulan: perenggan.
pemahaman. menghuraikan dan  Perbincangan antara
membina ayat bagi guru dan pelajar terhadap  Menghurai dan
perkataan yang telah beberapa perkataan. membina beberapa
dibincangkan. perkataan di dalam
 Menghuraikan makna teks.
 Aktiviti kumpulan perkataan mengikut
untuk mengutip isi-isi kefahaman.  Aktiviti bertulis.
penting.
 Aktiviti bertulis.
 Aktiviti bertulis.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa Fokus  Mengenali jenis-jenis  Membaca petikan/  Membaca, meng-  Menyambung beberapa
Kemahiran: kata pangkal ayat. teks dengan nada serta garisi dan menyenarai- ayat menggunakan kata
Penanda Wacana intonasi yang betul. kan kata pangkal ayat penanda wacana.

30 ______________________
_
Pengetahuan
Bahasa
 Mengenali semua jenis
kata penanda wacana.  Menyenaraikan 10
perkataan penanda
yang terdapat dalam
ayat.  Aktiviti bertulis dengan
melengkapkan ayat-ayat
 Mengetahui fungsi wacana melalui petikan/  Aktiviti bertulis yang mengandungi
RUJUKAN: Fokus setiap kata penanda teks. dengan melengkapkan penanda wacana.
Sampingan: wacana. ayat-ayat dengan
 BM MB 1 NBD  Mengumpul kata penanda wacana.  Projek – Membuat
 BM TB PMR (Malaysia) Mendengar  Membina ayat majmuk penanda wacana penanda buku.
 TATABAHASA Bertutur dengan menggunakan kemudian menyenarai-  Projek – Membuat
(CD – Multimedia) Menulis kata penanda wacana. kannya mengikut fungsi penanda buku.  Aktiviti bertulis.
Malaysia penanda wacana.
 Aktiviti bertulis.
 Membina dua contoh
ayat majmuk
mengguna-kan kata
penanda wacana yang
diajarkan.

 Projek – Membuat
Penanda buku.

 Aktiviti bertulis

B. Surat Kiriman Fokus  Mengetahui format  Memahami kehendak  Memahami kehendak  Memahami kehendak
Kemahiran: penulisan surat rasmi. tajuk surat rasmi tajuk surat melalui tajuk surat melalui
Surat Rasmi melalui perbincangan. perbincangan. perbincangan.
Menulis  Melengkapkan peta
Surat Permohonan minda format surat  Berbincang untuk  Membina ayat  Menyusun isi-isi
(Permohonan meminjam rasmi. mengenal pasti format berpandukan isi-isi penting mengikut
dewan untuk kegunaan Fokus penting surat rasmi penting yang telah keutamaan.
bengkel pembacaan syair) Sampingan:  Menyusun isi-isi berdasarkan peta terkumpul.
penting berkaitan tajuk. minda.  Membina ayat lengkap
Mendengar  Menyenaraikan tujuan bagi isi-isi penting yang
Bertutur  Menulis surat rasmi.  Sumbang saran dan kepentingan acara telah dibincangkan
______________________ untuk mendapatkan isi- yang akan dilangsung- bersama.
_ isi penting. kan.
 Memastikan dan
RUJUKAN:  Membaca isi  Menyusun rangka menyemak format surat
kandungan surat rasmi karangan yang meng- kiriman serta isi-isi
 BM MB 1 NBD dengan nada suara dan ikut urutan yang betul. penting seperti yang
intonasi yang jelas. telah dibincangkan.
 Aktiviti bertulis
 Aktiviti bertulis.  Aktiviti bertulis.
BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN
MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’
 Menyenaraikan kata  Menyenaraikan dan  Menggaris/
A. Tatabahasa Fokus  Mengenali proses majmuk yang terdapat menulis contoh kata menandakan kata
Kemahiran: penerbitan kata melalui dalam ayat/ teks/ majmuk yang dieja majmuk yang terdapat
Pemajmukan Kata proses pemajmukan. petikan. secara terpisah atau dalam petikan/ teks

31 (Kata Majmuki) Pengetahuan


Bahasa  Membezakan cara  Aktiviti berpasangan
bergabung. kemudian mengkategori-
kannya mengikut jenis
i. Proses pemajmukan kata penulisan kata majmuk. iaitu mengkategorikan  Membentuk kata serta fungsi kata
kata majmuk mengikut terbitan menerusi majmuk.
ii. Cara penulisan kata Fokus  Mengenali jenis kata jenisnya. proses pemajmukan.
majmuk Sampingan: majmuk yang berfungsi  Membina dan menulis
iii. Jenis kata majmuk:
Mendengar
sebagai rangkai kata  Membentuk kata  Aktiviti bertulis ayat lengkap bagi setiap
bebas, istilah dan terbitan menerusi jenis/ fungsi pemajmukan
• Rangkai Bertutur kiasan. proses pemajmuk-an. yang dipelajari.
kata bebas Menulis
• Istilah  Menggunakan kata  Aktiviti bertulis  Memasukkan jenis
kata majmuk yang
khusus majmuk dalam ayat
dengan tepat. sesuai dalam ayat yang
• Kiasan
diberikan.

 Aktiviti bertulis.
RUJUKAN:

 BM MB 1 NBD
 BM TB PMR (Malaysia)
 TATABAHASA
(CD – Multimedia Malaysia)

B. Puisi Lama Fokus  Mengenal pasti ciri-  Mendengar pem-  Mendengar pem-  Mendengar pem-
Kemahiran: ciri yang terdapat dalam bacaan syair menerusi bacaan syair menerusi bacaan syair menerusi
Syair puisi lama dan moden. bahan rakaman. bahan rakaman. bahan rakaman.
• Definisi syair Pengetahuan
• Fungsi syair Bahasa  Mengetahui  Mengajuk pembacaan  Menyenaraikan  Sumbang saran
• Ciri-ciri syair kepentingan syair bagi syair dengan irama. perkataan/ rangkai dengan mengongsikan
• Bentuk syair masyarakat Melayu. kata yang sukar pendapat akan
• Jenis-jenisnya Fokus  Secara berpasangan/ difahami. kepentingan syair
Atau Sampingan:  Mengetahui ciri-ciri, kumpulan pelajar sebagai puisi lama
bentuk dan jenis syair. menyampaikan pem-  Menjelaskan per- yang perlu di-
Mendengar kekalkan hingga kini.
Seloka Bertutur bacaan syair dengan bezaan puisi lama
• Definisi seloka Menulis berirama. dan baru melalui per-  Meneka dan
• Fungsi seloka bincangan. berkongsi pendapat
• Ciri-ciri seloka  Berbincang dengan tentang maksud yang
• Bentuk seloka guru untuk mengetahui  Aktiviti bertulis. tersirat melalui
• Jenis-jenisnya fungsi, ciri, bentuk, dan rangkaikata yang sukar
__________________________ jenis syair. difahami.
_
 Aktiviti bertulis.  Aktivit bertulis.
RUJUKAN:

 BM MB 1 NBD

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Tatabahasa: Fokus  Mengenali jenis-jenis  Menyenaraikan kata  Menyenaraikan kata  Menggariskan kata
Kemahiran: kata ganda. ganda yang terdapat ganda yang terdapat ganda yang terdapat
Penggandaan dalam ayat/ teks. dalam ayat/ teks. dalam ayat/ teks.

32 i. Kata ganda penuh


ii. Kata ganda separa
Pengetahuan
Bahasa
 Membezakan kata
ganda berdasarkan
bentuk.
 Aktiviti
berpasangan
 Aktiviti berpasangan
mengkategorikan kata
 Secara individu,
mengkategorikan kata
iii. Kata ganda berentak mengkategorikan kata ganda mengikut ganda mengikut
(ms 102 – 104) Kemahiran  Mengetahui cara-cara ganda mengikut jenisnya. jenisnya.
Sampingan: penggandaan. jenisnya.
__________________________  Mencipta kata  Membina ayat
_ Mendengar  Menggunakan kata  Menggandakan ganda daripada daripada kata ganda
Bertutur ganda dalam ayat perkataan meng-ikut perkataan dasar yang yang diberi.
RUJUKAN: Menulis dengan tepat. jenisnya. diberi.
 Mencipta kata ganda
 BM MB 2 daripada perkataan
 BM TB PMR dasar yang diberi.
 Tatabahasa (CD Multimedia)
Malaysia

B. Penulisan: Fokus  Memahami teknik  Perbincangan antara  Mengenal pasti  Perbincangan untuk
Kemahiran: merumus bahan grafik. guru dan pelajar antara isi tersurat dan mencari isi tersurat
Merumuskan karangan tentang isi-isi tersurat isi tersirat yang ter- daripada peta/ pelan.
Menulis  Mengetahui cara/ daripada peta/ pelan. dapat dalam peta/
Peta/ Pelan teknik mendapatkan isi pelan.  Mengenal pasti isi
tersurat yang terkandung  Melengkapkan peta tersirat daripada peta/
Kemahiran dalam peta/ pelan. minda dengan per-  Bersoal jawab untuk pelan.
__________________________ Sampingan: kataan yang sesuai menentukan isi-isi
_  Menulis rumusan untuk dijadikan pen- tersirat.  Aktiviti kumpulan:
Membaca daripada bahan grafik dahuluan, isi tersurat, perbincangan dan
RUJUKAN: Mendengar tersebut mengikut format isi tersirat dan  Sumbang saran pembentangan hasil
Bertutur yang betul. penutup. untuk menyatakan isi perbincangan.
 BM MB 2 Berfikir tersurat dan isi
 Terlengkap dan Terbaik 400 tersirat.
Contoh Merumus/ Meringkas
Karangan PMR (Malaysia)

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Puisi-Puisi Lama: Fokus  Mengenal pasti ciri-  Mendengar  Mendengar  Mendengar


Kemahiran: ciri yang terdapat dalam pembacaan pantun pembacaan pantun pembacaan pantun
Pantun puisi lama. menerusi bahan menerusi bahan menerusi bahan

33 -
-
Definisi pantun
Fungsi pantun
Pengetahuan
Bahasa  Mengetahui
kepentingan pantun bagi
rakaman.

 Secara berpasangan
rakaman.

 Secara individu,
rakaman.

 Secara berpasangan,
- Ciri-ciri pantun masyarakat Melayu. pelajar menyampaikan pelajar menyampaikan pelajar mencari maksud
- Bentuk pantun pembacaan pantun pembacaan pantun pantun; dan juga
- Jenis-jenis pantun  Mengetahui unsur dengan berirama. dengan berirama. mengenal pasti bentuk,
Kemahiran ketertiban, keindahan, ciri dan jenis pantun.
(atau Gurindam) Sampingan: dan kehalusan bahasa  Perbincangan  Mengenali ciri-ciri,
serta unsur-unsur dalam dengan guru untuk bentuk dan jenis-jenis  Secara individu,
- Definisi gurindam Mendengar yang menyorot aspek mengetahui ciri, bentuk pantun. pelajar menyampaikan
- Fungsi gurindam Bertutur kebudayaan, dan jenis pantun. pembacaan pantun
- Ciri-ciri gurindam Menulis kemasyarakatan dan  Mengetahui teknik dengan berirama.
- Bentuk gurindam kemanusiaan.  Aktiviti bertulis. mencipta pantun
berdasarkan rimanya.  Mencipta pantun 2
__________________________  Mengetahui ciri-ciri, atau 4 kerat dengan
_ bentuk dan jenis pantun.  Aktiviti bertulis. rima yang betul.
RUJUKAN:

 BM MB 2
 Bahan Rakaman (jika perlu)

B. Pelajaran Jawi: Fokus  Membaca teks Jawi  Mendengar rakaman  Membaca senyap  Membaca kuat teks
Kemahiran: mengikut ejaan dan bacaan teks daripada untuk memahami dengan gaya dan
Teks BEBAS sebutan yang betul. pita rakaman. teks. intonasi yang betul.
(tertakluk kepada pilihan Membaca
guru) Memaham  Mengutip isi-isi dan  Perbincangan guru  Membaca kuat  Menukarkan 1
maklumant penting dengan pelajar tentang teks dengan gaya perenggan jawi kepada
__________________________ dalam teks. isi kandungan teks. dan intonasi yang rumi.
_ Kemahiran betul.
Sampingan:  Memahami makna Memadankan  Membina ayat dalam
RUJUKAN: perkataan yang sukar perkataan jawi dengan  Aktiviti tulisan jawi.
Menulis dengan merujuk kamus. perkataan rumi yang berkumpulan untuk
 BM MB 2 disediakan. mengutip isi-isi penting  Menjawab soalan
 Rakaman (jika ada)  Menyusun maklumat/ petikan jawi. kefahaman dalam
isi perenggan demi  Menukarkan tulisan jawi.
perenggan. beberapa patah  Menukar 1
perkataan rumi kepada perenggan rumi
 Menjawab soalan jawi atau sebaliknya. kepada tulisan jawi
kefahaman.

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Penulisan: Karangan Fokus  Menyatakan idea  Aktiviti berkumpulan  Berbincang  Berbincang


Kemahiran: secara keseluruhan. pelajar memilih suatu untuk mendapatkan untuk mendapatkan isi-
Jenis Laporan kejadian atau peristiwa isi- isi penting laporan. isi penting laporan.

34 Cadangan tajuk:
Menulis

Kemahiran
 Menyatakan isi-isi
penting yang terdapat
dalam teks.
semasa untuk dijadikan
bahan laporan.  Melengkapkan peta
minda dengan per-
 Mencatat isi-isi
penting laporan dalam
Andaikan kamu seorang Sampingan:  Perbincangan ber- kataan yang sesuai kertas.
setiausaha kelab Bahasa  Membina ayat kumpulan mengenal untuk dijadikan pen-
Melayu di sekolah. Kamu Mendengar berdasarkan isi-isi pasti format penulisan dahuluan, isi dan  Membentangkan
diminta menyediakan Bertutur penting. laporan. penutup. hasil perbincangan.
laporan majlis
penyampaian hadiah  Menulis karangan.  Menyusun maklumat/ Aktiviti berpasangan  Aktiviti menulis dengan
kepada para pemenang isi laporan berdasarkan dengan menyampaikan menyusun isi-isi untuk
dalam pertandingan tajuk mengikut urutan. isi-isi yang diperoleh. menghasilkan karangan
mencipta sajak. laporan.
______________________  Menyatakan hasil
perbincangan yang
RUJUKAN: hendak dilaporkan
kepada kelas.
 PMR Model Karangan
(Preston) Aktiviti bertulis.
 Karangan Terbaik PMR

B. Penulisan: Fokus  Mengetahui format  Berbincang untuk  Berbincang untuk  Berbincang dengan
Kemahiran: penulisan surat tidak mengenal pasti format mengenal pasti format kawan untuk melengkap-
Surat Kiriman rasmi. surat tidak rasmi surat tidak rasmi kan peta minda format
Menulis berdasarkan peta berdasarkan peta surat tidak rasmi.
Surat Tidak Rasmi  Menyusun maklumat minda. minda.
Kemahiran berdasarkan tujuan surat.  Aktiviti berpasangan
-Surat Kepada Sahabat Sampingan:  Sumbang saran  Sumbang saran untuk membincangkan
Pena  Memperluaskan untuk mendapatkan isi- untuk mendapatkan isi- isi-isi penting surat.
Mendengar kandungan surat dengan isi penting. isi penting.
Bertutur menyatakan butir-butir  Menyusun isi mengikut
diri.  Menyusun isi-isi  Membentangkan keutamaan.
penting mengikut hasil perbincangan.
keutamaan.  Aktiviti menulis.
Aktiviti bertulis.
 Membentangkan hasil (Tugasan ini boleh
perbincangan. disediakan dengan
menggunakan
Aktiviti bertulis. komputer)

BULAN / TAJUK / KECEKAPAN / HURAIAN CADANGAN AKTIVITI CATATAN


MINGGU ISI PELAJARAN KEMAHIRAN PEMBELAJARAN ‘MUST DO’ ‘SHOULD DO’ ‘COULD DO’

A. Pemahaman: Fokus  Mengutip isi-isi dan  Membaca kuat teks  Membaca kuat teks  Membaca kuat teks
Kemahiran: maklumat penting dalam berita dengan sebutan, berita dengan sebutan, berita dengan sebutan,
Teks Berita teks. intonasi dan gaya intonasi dan gaya intonasi dan gaya yang

35 ______________________
Membaca dan
Memaham  Memahami makna
perkataan yang sukar
pembacaan yang baik.

 Membaca senyap
pembacaan yang baik.

 Aktiviti berkumpulan
baik.

 Membaca senyap
RUJUKAN: Kemahiran dengan merujuk kamus. untuk memahami isi/ membuat rumusan isi-isi untuk memahami teks.
Sampingan: idea yang terdapat penting.
 BM MB 2 NBD  Menyusun maklumat dalam petikan.  Aktiviti berkumpulan
 Keratan akhbar Menulis atau isi peranggan demi  Membentangkan hasil mengutip isi-isi penting.
 Bantuan Studi Lengkap perenggan.  Mencari maksud aktiviti.
PMR Ceria Bahasa pekataan-perkataan  Aktiviti bertulis.
Malaysia.  Menjawab soalan susah (merujuk kamus)  Aktiviti bertulis.
pemahaman.
 Aktiviti bertulis.

B. Penulisan: Fokus  Mengemukakan soalan Membaca secara Membaca secara senyap  Perbincangan antara
Kemahiran: bertumpu yang sesuai senyap untuk me- untuk me-mahami isi guru dan pelajar tentang
Meringkaskan untuk mendapatkan mahami isi petikan. petikan. isi-isi tersurat.
karangan Menulis maklumat tersurat dalam
surat. Berbincang dalam Berbincang dalam  Menyenaraikan hasil
Teks Deskriptif Kemahiran kumpulan untuk kumpulan untuk mengutip perbincangan.
(Pilihan Guru) Sampingan:  Menyusun maklumat mengutip isi penting isi penting bagi setiap
mengikut keutamaan. bagi setiap perenggan. perenggan.  Aktiviti bertulis
Membaca meringkaskan karangan.
Mendengar  Meringkaskan Membentangkan hasil Membentangkan hasil
karangan surat kiriman. perbincangan. perbincangan.

Aktiviti bertulis Aktiviti bertulis dengan


dengan menyusun Menyusun semula isi
semula isi penting penting dalam bentuk
dalam bentuk ayat. ayat.

SKIM KERJA BAHASA MELAYU


TAHUN 8