1 USIŢ – osobna iskaznica

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE
Udruga
2


Izdavač: Udruga slijepih Istarske županije
Urednik: Zlatko Kuftić
Uredništvo: Katja Meden
Indira Hujdur Kosi
Đina Tončić – Fonović
Dizajn: Samuel Kuftić
GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE
G.I.S.I
br. 3
2013.
Udruga slijepih Istarske
županije


2 USIŢ – osobna iskaznica
Sadrţaj

1 USIŢ – osobna iskaznica .................................................................................................7
2 Aktivnosti Udruge ..........................................................................................................8
2.1 Knjiţnica slijepih Istre ............................................................................................8
2.2 Dani otvorenih vrata Udruge ...................................................................................8
2.3 Jednodnevni izlet u Toplice Lešće ......................................................................... 10
2.4 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom .......................................................... 11
2.5 Povjerenstvo za osobe s invaliditetom ................................................................... 12
2.6 Informacije i pitanja .............................................................................................. 12
2.7 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama .............................................. 12
2.8 MeĊunarodna suradnja .......................................................................................... 15
2.9 Podruţnica Poreĉ .................................................................................................. 15
2.10 Zapošljavanje ........................................................................................................ 16
2.11 Naknada za nezaposlene ĉlanove ........................................................................... 16
3 Projekti i programi Udruge ........................................................................................... 17
3.1 «Dobar dan!» ........................................................................................................ 17
3.2 „Spremni! – Idemo!“ ............................................................................................. 17
3.3 „Inkluzivni turizam“.............................................................................................. 18
3.4 „Learning mobilities for persons with disabilities“ ................................................ 19
3.5 „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“ ......... 20
3.6 „Hoćemo i mi“ ...................................................................................................... 21
3.7 „Javni rad - društveno koristan„ ............................................................................ 21
4 Aktivnosti klubova Udruge ........................................................................................... 22
4.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem» ......................................... 22
4.2 Klub prijatelja slijepih Istre ................................................................................... 22
4.3 Klub slijepe mladeţi Istre ...................................................................................... 22
4.4 Klub slijepih ţena Istre .......................................................................................... 23
4.5 Klub umirovljenika slijepih Istre ........................................................................... 23
4.6 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije ........................................... 24
4.7 Sportska udruga slijepih «Uĉka» Pula ................................................................... 24
5 Radionica «MI SMO TU» ............................................................................................. 25
6 Rekreativne aktivnosti ĉlanova...................................................................................... 26
6.1 Teretana za slijepe Istre ......................................................................................... 26

3 USIŢ – osobna iskaznica
6.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Regionalni centar inkluzivnog
turizma - Cukrići............................................................................................................... 26
6.3 Financiranje sportskih aktivnosti ........................................................................... 27
6.3.1 II. Maraton slijepih Istre u pikadu .................................................................... 27
6.3.2 XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta .......................................... 29
6.3.3 Prvi pojedinaĉni memorijalni pikado turnir „Eduard Ţufić“ ............................. 29
6.3.4 I. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice
Pula za 2013. godinu ..................................................................................................... 30
6.3.5 Prijateljski sportski susret triju Udruga; ........................................................... 30
6.3.6 II. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice
Pula za 2013. godinu ..................................................................................................... 31
6.3.7 III. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice
Pula za 2013. godinu ..................................................................................................... 31
7 Financijske potpore ĉlanovima ...................................................................................... 33
8 Statistiĉki podaci o ĉlanovima ....................................................................................... 35
9 Aktivnosti Tijela Udruge .............................................................................................. 36
10 Financiranje rada Udruge .............................................................................................. 37
11 Sponzori, donatori, financijeri Udruge .......................................................................... 38
11.1 DRŢAVNI PRORAĈUN ...................................................................................... 38
11.2 ŢUPANIJA ........................................................................................................... 38
11.3 GRADOVI ............................................................................................................ 38
11.4 OPĆINE................................................................................................................ 38
11.5 PRAVNE OSOBE................................................................................................. 39
11.6 FIZIĈKE OSOBE ................................................................................................. 39
11.7 STRANI DONATORI........................................................................................... 39
11.7.1 Pravne osobe ................................................................................................... 39
11.7.2 Fiziĉke osobe .................................................................................................. 39
11.8 OSTALO .............................................................................................................. 39
12 Priznanja ....................................................................................................................... 40
12.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionici radionice «MI SMO TU!» ...................... 40
12.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak
izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u prikupljanju financijskih sredstava .......................... 40
12.2.1 Pravne osobe: .................................................................................................. 40
12.2.2 Fiziĉke osobe .................................................................................................. 40
12.3 Dodijeljene plakete u 2013. godini ........................................................................ 40
12.3.1 Pravne osobe: .................................................................................................. 40
12.3.2 Fiziĉke sobe: ................................................................................................... 41
12.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu koja je odrţana 15.
lipnja 2013. godine ........................................................................................................... 41
12.5 Dodijeljene pismena zahvalnice za organiziranu izloţbu taktilnog slikarstva koja je
odrţana u Kući prirode u Premanturi................................................................................. 41

4 USIŢ – osobna iskaznica
12.5.1 Pravne osobe ................................................................................................... 41
12.5.2 Fiziĉke osobe .................................................................................................. 41
12.6 Ostala dodijeljena pismena priznanja .................................................................... 42
13 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 2. ............................................................. 43
14 Mediji o nama ............................................................................................................... 44
14.1 ODRŢAN GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE
44
14.2 PREDSJEDNIK PODRUŢNICE SAŠA STANKOVIĆ ......................................... 44
14.3 UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA GODIŠNJE SASTANKE ZA PODRUŢNICE
ROVINJ I LABIN ............................................................................................................ 45
14.4 ZA SLIJEPE GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULA .................................. 46
14.5 ODRŢANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE................ 46
14.6 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI ZA ĈLANOVE UDRUGE SLIJEPIH
ISTARSKE ŢUPANIJE .................................................................................................... 47
14.7 GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH U POREĈU ................................. 48
GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULE ................................................................... 48
14.8 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI UDRUGE SLIJEPIH U BUZETU I PAZINU
49
14.9 ĈLANICE KLUBA SLIJEPIH ŢENA ISTRE SUSRELE SE POVODOM
VALENTINOVA ............................................................................................................. 50
14.10 PULA: UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA NATJECANJE U ĈITANJU
BRAILLEOVOG PISMA ................................................................................................. 51
14.11 U PULI ODRŢAN MEĐUNARODNI MARATON SLIJEPIH U PIKADU .......... 52
14.12 ISPRED ARENE PREDSTAVLJENA JEDINSTVENA TURISTIĈKA KARTA
ZA SLIJEPE ..................................................................................................................... 54
14.13 MARINA RADOŠIĆ SA OŠTEĆENIM VIDOM SREBRNA U KATAMA ......... 57
14.14 ODRŢAN XXI. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR„SILVANO DRUŢETA“
58
14.15 Memorijal „Eduard Ţufić“ u pikadu za slijepe ....................................................... 58
14.16 Zlatko Kuftić, novi, stari predsjednik Udruge slijepih ............................................ 59
14.17 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije .............................................. 61
14.18 Osobna asistencijama slijepima u samaĉkim domaćinstvima se nastavlja .............. 61
14.19 Udruga slijepih IŢ ugostila uĉenike pulske Medicinske škole ................................ 63
14.20 Dani otvorenih vrata u Udruzi slijepih Istarske ţupanije ........................................ 63
14.21 Udruga slijepih Istarske ţupanije odrţala niz programa ......................................... 64

5 USIŢ – osobna iskaznica
14.22 Udruga slijepih organizirala natjecanje u elektronskom pikadu .............................. 66
Karlovaĉki tjednik, 08.06.2013. ............................................................................................ 67
14.23 Sveĉano otvorenje meĊunarodne izloţbe taktilnog slikarstva ................................. 67
14.24 U Premanturi otvorena meĊunarodna izloţba taktilnog silkarstva .......................... 68
14.25 http://www.youtube.com/watch?v=s3WcwH5puUs ............................................... 69
14.26 Rezultati pilot programa “Dobar dan!“ .................................................................. 69
14.27 Prijateljski sportski susret triju udruga slijepih ...................................................... 69
14.28 Medicinska škola Pula posjetila Udrugu slijepih IŢ ............................................... 71
14.29 Medicinka škola Pula u posjeti Udrugu slijepih ..................................................... 71
14.30 Odrţano pikado natjecanje za slijepe ..................................................................... 72
14.31 Kamenjak dobio osjetilno-didaktiĉku šetnicu ........................................................ 74
14.32 Pikado turnir povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa u Kopru ....................... 75
14.33 Budući Medicinari posjetili Centar slijepih u Cukrićima ........................................ 75
14.34 Sljepoća nije prepreka za aktivan ţivot .................................................................. 77
14.35 PREZENTIRANI RADOVI STVARAJ LJEPOTU I OSJEĆAJ SREĆU ............... 78
14.36 OSNOVANO POVJERENSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM ................... 79
14.37 UDRUGA SLIJEPIH TURNIROM U PIKADU OBILJEŢILA MEĐUNARODNI
DAN OSOBA S INVALIDITETOM ................................................................................ 80
14.38 NA PULSKOM SAJMU KNJIGA PO PRVI PUTA ŠTAND SLIJEPIH I
SLABOVIDNIH ............................................................................................................... 81
14.39 SLIJEPI I SLABOVIDNI ISTRE NA MEĐUNARODNOM DANU VOLONTERA
81
14.40 OBILJEŢEN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA ......................................... 82
14.41 PRIHVAĆANJE RAZLIĈITOSTI ........................................................................ 83
14.42 SLJEPOĆA NIJE PREPREKA ZA AKTIVAN ŢIVOT ........................................ 83
14.43 U SVIBNJU ZAVRŠAVA PROJEKT „DOBAR DAN“........................................ 84
15 Intervjui ........................................................................................................................ 86
16 Slijepi umjetnici ............................................................................................................ 88
16.1 Pasana vrimena ..................................................................................................... 88
16.2 Pravila moga ţivota ............................................................................................... 89
16.3 Na sceni i iza nje ................................................................................................... 90
17 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 3. ............................................................. 97
17.1 Gradovi: ................................................................................................................ 97
17.2 Općine: ................................................................................................................. 97


6 USIŢ – osobna iskaznica
Rijeĉ urednika

Inicijativa za tiskanje «Godišnjeg INFA slijepih Istre» pokrenuta je sa ţeljom da se u
najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske ţupanije.
Uvidjevši iskazano zadovoljstvo ĉlanova i financijera izlaskom proteklih brojeva (za 2011. i
2012. godinu) urednik i uredništvo Godišnjaka pripremio je Godišnji INFO slijepih Istre broj
3. za 2013. godinu.
Godišnji «INFO slijepih Istre» namijenjen je široj javnosti.
Ovim putem takoĊer zahvaljujemo financijerima koji su prepoznali rad Udruge.
Svi podaci o aktivnostima u Udruzi i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre –
Regionalnom centru inkluzivnog turizma - Cukrići dostupni su na web stranici www.usiz-
pula.hr ili na Facebook stranici Udruge.
Urednik
Zlatko KuftićZlatko Kuftić, predsjednik Udruge

7 USIŢ – osobna iskaznica
1 USIŽ – osobna iskaznica

Udruga slijepih Istarske ţupanije utemeljena je 22. veljaĉe 1951. godine. Kroz Udrugu
je do danas prošlo 1660 slijepih osoba razliĉite ţivotne dobi. Udruga slijepih Istarske ţupanije
djeluje na podruĉju Istarske ţupanije kroz sedam podruţnica koje nemaju svojstvo pravne
osobe: Buzet, Labin, Pazin, Poreĉ, Pula, Rovinj i Umag.
Udruga slijepih Istarske ţupanije je u proteklom periodu osnovala:
- Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»,
- Ĉitaonicu za slijepe i slabovidne Istre,
- Klub prijatelja slijepih Istre,
- Klub slijepe mladeţi Istre,
- Klub slijepih ţena Istre,
- Klub umirovljenika slijepih Istre,
- Knjiţnicu slijepih Istre,
- Teretanu za slijepe Istre.

A ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije su u proteklom periodu osnovali:
- Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije,
- Sportsku udrugu slijepih “Uĉka” Pula.8 Aktivnosti Udruge
2 Aktivnosti Udruge
2.1 Knjiţnica slijepih Istre
Knjiţnica slijepih Istre u prostorijama Trg kralja Tomislava je sve bogatija s knjigama
na brailleovom pismu i zvuĉnim izdanjima, a natjecanja u ĉitanju teksta na 'brajici' potiĉu
slijepe osobe da koriste to dragocjeno pismo koje današnja mladeţ zanemaruje oslanjajući se
na audio zapis.
Povodom obiljeţavanja 62. godine postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije
odrţano je natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma. Prisustvovalo je pet natjecatelja.
Ocjenjivaĉka komisija: Indira Hujdur Kosi, Zlatko Kuftić, Đina Tonĉić Fonović.

Rezultati su slijedeći:

5. Soka Bakša
4. Marija Legović
3. Marĉelo Jeromela
2. Aldo Kalebić
1. Franko Bakša

Prvoplasirani Franko Bakša je 20. travnja 2013. godine sudjelovao u Zagrebu na
drţavnom natjecanju u ĉitanju Brailleovog pisma, na kojem je ostvario osmo mjesto od
ukupno trinaest natjecatelja. Drţavno natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma organizirala je
Hrvatska knjiţnica za slijepe, a natjecanje Franka Bakše djelomiĉno je subvencionirala i
Udruga slijepih Istarske ţupanije.

Kao i ranijih godina Hrvatskoj je knjiţnici za slijepe Zagreb iz sredstava Udruge
uplaćena ĉlanarina za 2013. g. za 48 ĉlanova USIŢ koji su korisnici Knjiţnice i uplata
pretplate na ĉasopis HSS - INFO za 62 ĉlana te pretplata na Brailleove ĉasopise za sudionike
natjecanja u ĉitanju Brailleovog pisma (5 ĉlanova) i ĉlanove ocjenjivaĉke komisije (1 osoba).

U Hrvatskoj knjiţnici za slijepe u zvuĉnoj tehnici snimljen je, Gospin Molitvenik i
Statut Udruge slijepih Istarske ţupanije.

2.2 Dani otvorenih vrata Udruge

U sklopu obiljeţavanja Europske godine graĊana, a na inicijativu Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske, od 11. do 15. lipnja 2013. godine u cijeloj Hrvatskoj su obiljeţeni Dani
otvorenih vrata udruga, stoga se i Udruga slijepih Istarske ţupanije ukljuĉila u manifestaciju
sa pozivom graĊanima „DOĐITE I UPOZNAJTE NAS“ sa slijedećim programom:

 11.06.13. odrţana je tiskovna konferencija za medije u prostorijama USIŢ-a, Zadarska
40, Pula,
 12.06.13 predstavljen je film o radu Udruge „Slijepi u Istri“ koji je snimljen povodom
60. godina postojanja Udruge,
 12.06.13 vršilo se upoznavanje sa pomagalima za slijepe i slabovidne,
 13.06.13. odrţana je promocija Braillevog pisma na pulskoj trţnici,

9 Aktivnosti Udruge
 13.06.13. organiziran je „Pikado turnir u mraku“ koji su videće osobe odigrale sa
povezom na oĉima kako bi se jednakim snagama okušale u igri pikada, ujedno se i
oslonile na druga osjetila kao što to ĉine slijepe osobe, budući da ipak 80%
informacija ĉovjek prima putem osjetila vida.
Plasmani u pikadu: 3. Petar PalaĊi, 2. Subhija Druţetić, 1. SlaĊana Šupljikac,
 14.06.13. u prostorijama Udruge odrţana je kreativna radionica pod nazivom
„Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću“ za ĉlanice Kluba slijepih ţena koju vodi Tatjana
Grgorović, predstavljeni su radovi nastali u istoj, te su posjetitelje „Dana otvorenih
vrata“ upoznale sa taktilnim slikarstvom,
 14.06.13. – organizirana je tandem voţnja Pulom u popodnevnim satima s
obuĉenim tandem bike vodiĉima koji su prošli obuku u sklopu programa „Dobar
dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim
kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“, polazak je bio iz Flavijevske ulice, a
vozilo se do Muzila i nazad,
 15.06.13. odrţan je „Susret slijepih Istre“ sa ĉlanovima Udruge slijepih Istarske
ţupanije i ĉlanovima Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper na
Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Regionalnom centru
inkluzivnog turizma – Cukrići na kojem je sudjelovalo oko 150 ĉlanova obiju
Udruga. Susretu su takoĊer prisustvovali dobroĉinitelji Udruge iz Australije, Daisy
i Libero Soldatić koji su i tom prilikom uruĉili Udruzi donaciju za završetak
izgradnje sportsko rekreativnog objekta „Kuće svjetla“, ĉlanovi Udruge slijepih
Zagreb Barbara i Davor Gergorić, Orijano Belušić sa suprugom, ĉlanovi Udruge
slijepih Krapinsko zagorske ţupanije, Tomo i Verica Riĉko, predstavnik
MaĊarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmond", Petar PalaĊi te osobne
asistentice koje su zaposlene u sklopu programa „Dobar dan!“.
U sklopu susreta odrţane su slijedeće aktivnosti:

Pojedinaĉni turnir na visećoj kuglani, za sve tri kategorije, potpuno slijepe osobe (B1), osobe
sa ostatkom vida (B2) i videće osobe (B3), a plasmani su slijedeći:


10 Aktivnosti Udruge

B1:
3. mjesto Marija Legović, Pula
2. mjesto Zlatko Sandrić, Pula
1. mjesto Aleksandar Ninković, Koper

B2:
3. mjesto Nevenka Ivanĉić - Ninković, Koper,
2. mjesto Angela Novak, Koper,
1. mjesto Tomaţ Furlan, Koper,

B3:
3. mjesto Denis Serblin, Pula,
2. mjesto Dušan Dević, Pula ,
1. mjesto Subhija Druţetić, Pula

Ekipni turnir na visećoj kuglani gdje su dvije udruge odmjerile snage, a pobijedila je ekipa
Medobiĉnskog drušva slepih in slabovidnih Koper. Sastav ekipe iz Slovenije: Safet Baltić,
Tomaţ Furlan, Aleksandar Ninković, Angela Novak, Sastav ekipe iz Istre: Ţeljka Benĉić,
Marija Legović, Milan Rojnić, Zlatko Sandrić.

Pojedinaĉni šahovski turnir;
3. mjesto Davor Besedić, Pula,
2. mjesto Guštin Ladi, Koper,
1. mjesto Drago Šajn, Koper.

Turnir u briškuli:
3. mjesto Đina Tonĉić Fonović i Angela Novak,
2. mjesto Milan Rojnić i Ladi Guštin,
1. mjesto Josip Gajski i Zlatko Sandrić.

U sklopu susreta takoĊer se odrţala i tombola, a prikupljena financijska sredstva su se
utrošila za završetak izgradnje „Kuće svjetla“. Ovim putem zahvaljujemo svim tvrtkama koje
su nam pomogle donacijom svojih proizvoda i artikala: Agrolaguna d.d. PC Podrum, Poreĉ,
Arenaturist, Pula, Glas Istre Novine d.o.o., Pula, Mesnica Bilić, Pula, Mesnica Libero, Pula,
Općina Motovun, Opg Krušvari, Krušvari, OPG Lorena Stipanĉić, Pula, OPG Marija, Milivoj
i Kristijan Ivetac – IEC – Istarski eko proizvod, Pula, Puljanka d.d, Pula, Rasadnik Škatari,
Škatari, Splendid Pula d.o.o., Pula, Turistiĉka zajednica grada Buja, Turistiĉka zajednica
grada Poreĉa, Turistiĉka zajednica grada Pule, Turistiĉka zajednica grada Umaga, Uljara
Tonin, Vodnjan, Vino Trapan - Opg Trapan Bruno, Pula.

2.3 Jednodnevni izlet u Toplice Lešće

Za ĉlanove Udruge, tvrtka Pavletić d.o.o. iz Rijeke i Udruga slijepih Istarske ţupanije
su 24. studenog 2013. godine, organizirali jednodnevni izlet u Toplice Lešće. Na izletu je
sudjelovalo 50 sudionika, od toga veći dio redovni ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije, a
u svojstvu gostiju izletu su se pridruţili i Vlatko Golac, predsjednik Udruge slijepih
Karlovaĉke ţupanije, Antonija Hasan, voditeljica sekcije slijepih ţena Udruge slijepih
Karlovaĉke ţupanije, te Rosa Matić, predsjednica Udruge slijepih Dubrovaĉko neretvanske

11 Aktivnosti Udruge
ţupanije.2.4 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom
Istarski forum udruga osoba s invaliditetom trenutaĉno ima 8 ĉlanica, a one su: Društvo
distrofiĉara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije, Udruga cerebralne paralize
Istarske ţupanije, Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre, Udruga paraplegiĉara i
tetraplegiĉara Istarske ţupanije, Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, Udruga slijepih
Istarske ţupanije i Udruga za autizam Istra. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije,
Olimpija Meden i Zlatko Kuftić su i dalje ĉlanovi Upravnog vijeća Foruma, a za predsjednika
Foruma izabran je Aleks Tanković.
Na pulskoj trţnici 20. svibnja 2013. godine Istarski forum udruga osoba s invaliditetom
ukljuĉio se u projekt „Pula zdravi grad“ kojim se promiĉe inovacije u zdravstvenoj politici na
lokalnoj razini zagovarajući novi pristup javnom zdravstvu, unutar kojeg se udruţuju politiĉki
interesi, sudjelovanje zajednice, te poticanje programa usmjerenih ka prevenciji bolesti,
odnosno k oĉuvanju zdravlja na kojem su sudjelovali voditeljica Kluba slijepih ţena Istre,
Marjana Peitel i Denis Serblin.
Predsjednik i dopredsjednica Udruge, Zlatko Kuftić i Olimpija Meden, prisustvovali su
potpisivanju Ugovora sa gradonaĉelnikom Grada Pule, Borisom Miletićem, i primopredaji
kljuĉeva poslovnih prostora koji su dodijeljeni trima ĉlanicama IFUOSI, te su redovito
prisustvovali sjednicama Upravnog vijeća IFUOSI-a.
Predsjednik Udruge je 27. svibnja 2014. godine prisustvovao sveĉanom otvorenju novih
prostorija ĉlanice IFUOSI-a, Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre i promociji projekta
GraĊanska inicijativa „Ţivjeti i sa oštećenjem sluha“.
Zlatko Kuftić i Indira Hujdur Kosi prisustvovali su donaciji kombi vozila sela Fiorini
Društvu distrofiĉara Istre.


12 Aktivnosti Udruge
2.5 Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom (03.12.) osnovano je Povjerenstvo
za osobe s invaliditetom te je u Pazinu 3. prosinca 2013. godine odrţana konstituirajuća
sjednica, a 13. prosinca 2. sjednica.
Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, izabran je u Povjerenstvo
kao predstavnik Udruge slijepih Istarske ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske
ţupanije.

2.6 Informacije i pitanja
Svaki zadnji ĉetvrtak u mjesecu predsjednik Udruge informirao je ĉlanove Podruţnice
Pula o mjeseĉnim aktivnostima i novostima USIŢ-a, a ĉlanove Podruţnice Poreĉ prilikom
odlaska u Podruţnicu te je ĉlanovima omogućeno postavljanje pitanja o aktivnostima i radu
Udruge slijepih Istarske ţupanije, kao i Hrvatskog saveza slijepih.

2.7 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama
Udruga je suraĊivala i sa ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj na
poslovnom i sportskom planu, s ciljem što boljeg upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako
i njihovih problema te mogućnosti njihovog zajedniĉkog rješavanja.
Slani su telegrami sućuti obiteljima umrlih ĉlanova Udruge i obiteljima umrlih
suradnika Udruge, te pozdravni telegrami prilikom nemogućnosti odazivanja na sveĉana
obiljeţavanja godišnjica pojedinih Udruga slijepih RH.
Udruga i dalje uspješno suraĊuje sa Lions Clubovima Novigrad, Poreĉ i Pula.
Zlatko Kuftić i Jasna Guerin odrţali su radni dogovor sa Elvisom Zahtilom, ravnateljem
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim podruĉjima i drugim zaštićenim prirodnim
vrijednostima na podruĉju Istarske ţupanije „Natura Histrica“ glede prilagodbe Park šume
Šijana osobama oštećenog vida, a u ERKS Premanturi je demonstrirano korištenje taktilnih
oznaka u kojem su sudjelovali Franko Bakša, Anton Krelja, Zlatko Kuftić i Elvis Zahtila.
Predsjednik USIŢ, Zlatko Kuftić, i sluţbenica USIŢ, Indira Hujdur Kosi, 30. sijeĉnja
2013. godine su u Gradu Rovinju, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, odrţali radni
dogovor sa Proĉelnicom, Editom Sošić-Blaţević, Voditeljem Odsjeka za sport, socijalnu skrb,
vatrogastvo i civilno društvo, Draganom Poropatom, roditeljima, Marinom i Mariellom Buršić
glede prijema u ĉlanstvo djevojĉice iz Rovinja, Marinelle Buršić.
Puljanka d.d. omogućila je ĉlanovima Udruge odreĊeni popust prilikom kupovine
korištenjem puljankinih kartica u njihovim prodajnim centrima.

13 Aktivnosti Udruge
U prostorijama Udruge 13. oţujka 2013. godine predstavnici tvrtke „G-M Pharm
Zagreb d.o.o.“ (Ranka Jelovĉić Najednovski i Nikola Kurijan) su odrţali prezentaciju
govornog glukometra. Poziv za dolazak na prezentaciju upućen je Dijabetiĉkoj udruzi Istarske
ţupanije i ĉlanicama Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom.
Klub lijeĉenih alkoholiĉara Pula je 16. oţujka 2013. godine u prostorijama USIŢ odrţao
Izbornu sjednicu Skupštine Kluba.
Magistrica socijologije, Bijana Bekić, i predsjednik USIŢ su 11. svibnja 2013. godine
posjetili Dnevni centar slijepih Udruge slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a u svezi pokretanja
inicijative za otvaranje dnevnog centra slijepih Istre u organizaciji Udruge slijepih Istarske
ţupanije.
Predsjednik Udruge, gospodin Kuftić, nazoĉio je slijedećim Skupštinama:
- 2. oţujka - 2. Izvještajnoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije,
- 6. oţujka - 3. Izvještajnoj Skupštini Udruge slijepih MeĊimurske ţupanije,
- 23. oţujka - Redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge slijepih Primorsko - goranske
ţupanije,
- 5. travnja – Redovnoj Skupštini Hrvatskog saveza slijepih,
- 25. listopada – Sveĉanoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Ţupanije Šibenko-Kninske
povodom obiljeţavanja 60. godina rada Udruge u Gradskoj knjiţnici u Šibeniku,
- 5. prosinca - Sveĉanoj sjednici i proslavi obiljeţavanja 65. godina rada i postojanja
Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske ţupanije,
- 11. prosinca – Sveĉanoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Zadarske ţupanije
povodom obiljeţavanja 60. godina rada Udruge.

Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, a u
suradnji sa Hrvatskom knjiţnicom za slijepe, ukljuĉile su se sa promotivnim štandom u 19.
Sajam knjige u Istri sa porukom „I mi ĉitamo“, a sudjelovali su; ĉlanovi USIŢ: Zlatko
Kuftić, Marija Legović, Marjana Peitel i Antonija Uka, ĉlanovi USOIŢ: Valter Kramar i
Andrea Turcovich. Pratnja ĉlanovima: Rajka Ivković, Natali Kramar i Danilo Piutti.

Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je odrţao radni dogovor sa Valeriom
Drandićem, naĉelnikom ţupanijske uprave Istarske ţupanije glede osiguravanja financijskih
sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera. Razgovarao je sa Verom Krulĉić glede
organiziranje humanitarnog glazbenog koncerta za završetak izgradnje „Kuće svjetla“,
prisustvovao je sastanku Povjerenstva za izmjenu i izradu Statuta Hrvatskog saveza slijepih,
sjednicama Izvršnog odbora HSS-a, sveĉanosti obiljeţavanja Dana osloboĊenja i Dana
grada Pule te dodjeli javnih priznanja Grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu –
Gradskom kazalištu Pula. Prisustvovao je nastupu Duo Magnolie na ljetnoj akademiji
slijepih ţena RH u ERKS Premanturi u organizaciji HSS-a, susreo se sa predsjednikom
MeĊuopštinske organizacije slepih Kruševac, Nemanjom Vujĉićem, glede suradnje dviju
Udruga, prisustvovao je predstavljanju knjige „Kamenjak“ koja se odrţala u Premanturi na
poziv Javne ustanove Kamenjak. TakoĊer se odazvao obiljeţavanju Dana Doma „Vila
Maria“, promociji knjige „Kolembalica“ ĉlanice Udruge Valentine Fiorentin u Zajednici
Talijana Circolo, razgovarao je sa predstavnicama MUP-a Pula glede organiziranja edukacije
za djelatnike, prisustvovao je predavanju „Umjetnost ţivljenja sa slabovidnošću“
prezentaciji pomagala za slabovidne osobe, sa Tatjanom Grgorović bio na radnom dogovoru
u Istragrafici d.o.o. u Kanfanaru glede donacije materijala za kreativnu radionicu „Stvaraj
ljepotu i osjećaj sreću“. Nazoĉio je sveĉanom otvorenju 10. Simpozija distrofiĉara Istre
„Ususret zdravlju 2013“ ; razgovarao je sa Vladimirom Jagarincem, roditeljem ĉlana Udruge

14 Aktivnosti Udruge
Kristijana Jagarinca iz Podruţnice Poreĉ glede pomoći u dobivanju statusa skrbnika,
posjetio je Biljanu Majkić u Fionirima radi moguće suradnje, u Zagrebu je potpisao ugovor
sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva jer je Udruga jedan od 5 partnera na
projektu „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“. Prisustvovao je i radnom
sastanku u Zagrebu u svezi pokretanje inicijative za otvaranje dnevnog centra sa Tajnikom
Udruge slijepih Zagreb i predsjednikom Udruge slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a, odrţao
je sastanak sa Biljanom Bekić glede prijavljivanja na raspisane natjeĉaje u 2014. godini.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, predsjednica Podruţnice Umag Vanda Boţić,
ĉlanica Podruţnice Umag Marija Kosanović, voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana
Peitel, voditeljica kreativnih radionica „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ Tatjana Grgorović ,
predsjednik Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije Andrea Turcovich, sudjelovali su u
aktivnostima koje je organizirao Grad Umag povodom „MeĊunarodnog dana volontera“.

Zlatko Kuftić, Dara Paris i Marjana Peitel su prisustvovali izloţbi Kluba maketara
Pula-2004 u Zajednici tehniĉke kulture grada Pule.

Zlatko Kuftić i Marjana Peitel prisustvovali su posljednjem ispraćaju ĉlana Udruge
slijepih Primorsko goranske ţupanije Emila Punoša, u Kostreni.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić je u ime predsjednika Hrvatskog saveza slijepih, u
ERKS – Premanturi, 13. rujna 2013. prisustvovao Sveĉanom otvorenju 5. MeĊunarodnog
simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehniĉara.

Delegacija USIŢ u sastavu: Franko Bakša, Zlatko Kuftić, Marjana Peitel, Danilo
Piutti, Anotnija Uka i obitelj Pugar iz Zagreba, prisustvovali su prikazivanju filma sa
naracijom za slijepe osobe na 16. Motovun film festivalu.

Od 16. do 26.09.2013. godine Sanja Milotić, Zlatko Moĉenić i Antun Smolica
sudjelovali su u ERKS Premanturi u provoĊenju programa «Zaposlenje – kruna integracije
slijepih» u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih.

Zlatko Kuftić je u Vodnjanu nazoĉio obiljeţavanju 10. godišnjice postojanja Literarne
udruge Cvitak i promociji zbirke pjesama ĉlanica.

Predstavnici USIŢ-a su 06. srpnja 2013. godine u Karlovcu sudjelovali na susretu
povodom dana grada Karlovcu u organizaciji Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije. Uz
domaćina na susretu su sudjelovali ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije i ĉlanovi
Udruge slijepih Šibensko kninske ţupanije. Prilikom susreta odrţan je ekipni i pojedinaĉni
turnir u pikadu.
Sudjelovale su 4. ekipe, a plasman je:
3. Karlovĉani,
2. Šibenĉani,
1. Puljani.

Pojedinaĉni plasmani u kategorija B1, natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je
sudjelovalo 8 natjecatelja, a natjecatelji iz Istre su se plasirali:
3. mjesto Zlatko Kuftić
2. mjesto Jovo Šupljikac.


15 Aktivnosti Udruge
Kategorija B2, natjecatelji sa ostatkom vida, sudjelovalo je 7 natjecatelja:
1. mjesto Terezija Gajski

Predstavnici USIŢ 13. srpnja 2013. godine sudjelovali su na prijateljskom susretu na
Edukativnom centru slijepih Primorsko goranske ţupanije u Bakarcu. Susret je odrţan sa
ĉlanovima Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije i domaćinima susreta ĉlanovima Udruge
slijepih Primorsko goranske ţupanije. U sklopu susreta odrţan je ekipni turnir na visećoj
kuglani.
Plasman:
3. natjecatelji Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije,
2. natjecatelji Udruge slijepih Istarske ţupanije u sastavu: Radenko Druţetić, Zlatko
Sandrić, Ivan Fonović i Saša Stanković,
1. natjecatelji Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, i voditelj Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske
ţupanije – Tandem Zlatko Sandrić, prisustvovali su otvorenju pouĉne šetnice za slijepe i
slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku u organizaciji Javne ustanove Kamenjak.

Organizirani su prijemi u Cukrićima, prostorijama Udruge i teretani: Darku Ĉuturilu,
Daisy i Liberu Soldatiću, braĉnom paru iz Momjana Michaelu i Marijani Stechow, uĉenicima
i profesorima Medicinske škole Pula u više navrata u prostorijama Udruge i jednom na
ERCSI u Cukrićima, ĉlanovima Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz
Budaörsa, ĉlanovima Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper, ĉlanovima Udruge
slijepih Karlovaĉke ţupanije te ĉlanovima Udruge slijepih Šibensko kninske ţupanije.

Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić je, 27. prosinca 2013. godine nazoĉio prijemu Grada
Pule i Istarske ţupanije povodom boţićnih blagdana i Nove godine u galerijsko-izloţbenom
prostoru Sveta Srca u Puli.

Petar Vranješ u ime tvrtke ATT-STOP postavio je u vidu donacije taktilne oznake na
ulazu u Udrugu. Na prostoru USIŢ u Zadarskoj 40 postavljena je zaštitna ograda od
provaljivanja u prostorije i brodski pod u prostoru kod pikada.

2.8 MeĊunarodna suradnja

Dopredsjednica Udruge i predsjednica Podruţnice Poreĉ Olimpija Meden, je u Isoli 23.
oţujka 2013. godine prisustvovala je Zboru ĉlanova Medobĉinskog društva slepih in
slabovidnih Koper.

Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije sudjelovala je u Kopru na
meĊunarodnom ekipnom turniru u elektronskom govornom pikadu za slijepe u organizaciji
Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper pod nazivom „I. meĊunarodni turnir v
govoreĉem pikadu za pokal Kopra“.

2.9 Podruţnica Poreĉ
Ĉlanovi Podruţnice Poreĉ redovito su se okupljali dva puta tjedno, a jednom mjeseĉno
susretima ĉlanova prisustvovao je predsjednik Udruge. Dopredsjednica Udruge Olimpija
Meden, angaţirala se u traţenju financijskih sredstava za daljnje opremanje prostorija u

16 Aktivnosti Udruge
Poreĉu, izgradnji Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalnog centra
inkluzivnog turizma - Cukrići, dobivanju lokacija za kioske te se ukljuĉivala u aktivnosti
vezane uz Lions Club Poreĉ.

Dopredsjednica Udruge i predsjednica Podruţnice Poreĉ Olimpija Meden, u ime
USIŢ-a je, sa Vesnom Turković prisustvovala Sveĉanoj sjednici Grada Poreĉa povodom dana
Grada, preuzela je u Gradu Poreĉu i ovjerila kod javnog biljeţnika Ugovor o korištenju
prostorija u Poreĉu.

Zlatko Kuftić i Olimpija Meden su odrţali radni sastanak sa predstavnicom Lions Club
Poreĉ glede organiziranja humanitarnih akcija za Udrugu slijepih Istarske ţupanije.

Lions Club Poreĉ je svakom ĉlanu Podruţnice Poreĉ dodijelio poklon bon u
vrijednosti 100,00 kn povodom uskršnjih blagdana, i poklon bon u vrijednosti 100,00 kn
povodom boţićnih blagdana.

2.10 Zapošljavanje
Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne probleme. Komisija za
školstvo, zapošljavanje i tiflo-tehniĉka pomagala zalagala se na podruĉju zapošljavanja
slijepih osoba. U proteklom razdoblju na radnome mjestu telefoniste na odreĊeno vrijeme u
Općoj bolnici Pula, zaposlena je Marina Zonta Gobo, ĉlanica iz Podruţnice Pula.

2.11 Naknada za nezaposlene ĉlanove
U 2013. godini putem Udruge slijepih Istarske ţupanije, a iz sredstava Istarske
ţupanije, ukupno je isplaćeno 27.679,35 kn za naknade za jedanaest nezaposlenih ĉlanova
Udruge. Naknade su isplaćivane kvartalno, u iznosu od 210,00 kn mjeseĉno po osobi.


17 Projekti i programi Udruge
3 Projekti i programi Udruge
3.1 «Dobar dan!»
Za provoĊenje trogodišnjeg programa „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim
osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“, financiran od
strane Ministarstva socijalne politike i mladih, za 2013. godinu ukupno je odobreno
416.000,00 kn. Olimpija Meden, dopredsjednica Udruge, je u Zagrebu u Ministarstvu
potpisala ugovor za 2013. godinu.
Sa 1. lipnjem 2013. godine u radni odnos primljena je Katja Meden na radno mjesto
asistentice voditeljice programa, nakon odlaska Jasne Guerin.
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije 27. srpnja 2013. godine odrţan je
susret programskog tima i korisnika programa „Dobar dan!“. U sklopu susreta odrţan je
pikado turnir sa osobnim asistenticama, partnerima i direktnim korisnicima programa.
Rezultati su:
Kategorija B1 natjecatelji bez ostatka vida – sudjelovalo je 6. natjecatelja:
3. Aldo Kalebić,
2. Zlatko Sandrić,
1. Jovo Šupljikac.

Kategorija B2 natjecatelji sa ostatkom vida – sudjelovala su 3. natjecatelja:
3. Marija Piljan,
2. AnĊelo Piljan,
1. Zlatko Kuftić.

Kategorija B3 videći natjecatelji – sudjelovalo je 10. natjecatelja:
3. Azra Dedić Mraĉević,
2. Denis Serblin,
1. Natalia Delton

U prostorijama Udruge 19. prosinca 2013. godine odrţan je sastanak programskog
tima programa „Dobar dan!“ sa asistenticama korisnika programa te su tom prilikom
asistenticama uruĉeni ugovori o radu za 2014. godinu do 31. svibnja 2014. godine.

3.2 „Spremni! – Idemo!“

Program „Spremni! – Idemo!“, usluge videćeg pratitelja osobama oštećena vida,
trogodišnji je program financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih putem
kojeg je za 2013. godinu odobreno 77.832,00 kn.
Program je zapoĉeo sa 1. travnjem 2013. godine, a cilj programa je poboljšanje
kvalitete ţivota slijepih osoba kroz pruţanje usluge videćeg pratitelja, razvoj prioritetnih
socijalnih usluga i širenje mreţe socijalnih usluga koje pruţa Udruga u cilju povećanja

18 Projekti i programi Udruge
socijalne ukljuĉenosti, te prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom. Na radno
mjesto videći pratitelj zaposlena je Laura Kauzlarić.

Usluge videćeg pratitelja tijekom 2013. godine ukupno je koristilo 28 korisnika, od
toga 6 muških korisnika i 22 ţenske korisnice. Usluge videćeg pratitelja preteţno su koristili
ĉlanovi s podruĉja grada Pule ili ĉlanovi iz unutrašnjeg dijela Istarske ţupanije prilikom
dolaska u Pulu, kada bi ih videća pratiteljica doĉekala na autobusnom ili ţeljezniĉkom
kolodvoru i otpratila do ţeljenog odredišta. Usluga videćeg pratitelja najviše se koristila za
odlazak kod lijeĉnika, ali isto tako za razna druţenja, odlazak u kazalište, šetnju, odlazak u
druge javne ustanove.

Statitstiĉki podaci korisnika:
0-30 godina - 2 korisnika
30-40 godina - 2 korisnika
45-60 godina – 7 korisnika
60-70 godina – 11 korisnika
70 i više godina – 6 korisnika

3.3 „Inkluzivni turizam“
Projekt je financiran od strane Ministarstva turizma Republike Hrvatske, iznos
odobrenih sredstava je 100.000,00 kn. Projekt je namijenjen ureĊenju Edukacijsko
rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalni centar inkluzivnog turizma - Cukrići i
izradi govorne turistiĉke karte grada Pule za slijepe osobe.
28. veljaĉe 2013. godine odrţana je konferencija za medije i završno dogaĊanje
projekta „Inovativni inkluzivni turizam“, podrţanog i sufinanciranog od strane Ministarstva
turizma. Prezentiran je projekt „Govor dodira" - turistiĉka karta grada Pule za slijepe osobe,
inovativni govorni turistiĉki vodiĉ, te polusatni turistiĉki obilazak grada Pule kako bi se
demonstriralo korištenje istih.


U sklopu promocije projekta Biljana Bekić i Zlatko Kuftić prisustvovali su radnom
dogovoru u Istarskoj razvojnoj turistiĉkoj zajednici kod predstavnika Siniše Miljevića glede
promocije turistiĉke karte za slijepe osobe te su odrţali sastanak sa predstavnicom Društva
turistiĉkih vodiĉa grada Pule Rossanom Matejĉić – Miljević.


19 Projekti i programi Udruge
3.4 „Learning mobilities for persons with disabilities“
„Learning mobilities for persons with disabilities“ - obrazovanje odraslih (slijepih)
osoba, projekt je koji se provodi u partnerstvu sa udrugom slijepih iz Slovenije:
Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i udrugom slijepih iz MaĊarske: Buda-
környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, a financiran je od
strame Agencije za mobilnost i programe EU, sva tri partnera su ukupno dobila 70.000,00
eura.
Od 25. do 28.03.2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, dopredsjednica
Udruge, Olimpija Meden, vozaĉ i prevodioc Petar PalaĊi, voditeljica projekta Biljana Bekić, i
ĉlanica USIŢ-a Podruţnice Poreĉ Marina Radošić, otputovali su u MaĊarsku, u Buda-
környéki Látássérültek iz Budaorsa zbog seminara o socijalnom poduzetništvu,
osposobljavanju i zapošljavanju slijepih osoba.
U Sloveniji u Isoli od 21. do 26. travnja 2013. godine kao dio projekta „Learning
mobiliteis for persons with disabilities“ odrţana je radionica taktilnog slikarstva pod
vodstvom slikarice Stanke Golob. Sudionici radionice iz Hrvatske: Biljana Bekić, Terezija
Gajski, Tatjana Grgorović, Zlatko Kuftić, Nevija Kuftić, Marija Legović, Petar PalaĊi,
Marjana Peitel, Marina Radošić, Danijela Stoković, Marija Šimiĉević, Antonija Uka.
Voditeljica projekta „Learning mobilities for persons with disabilities“ Biljana Bekić,
voditeljica kreativnih radionica za slijepe ţene Tatjana Grgorović, pratitelj Nevija Kuftić,
predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, te vozaĉ i prevoditelj Petar PalaĊi, 3. lipnja 2013. godine
nazoĉili su u Kopru sveĉanom otvorenju izloţbe taktilnog slikarstva u organizaciji
Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper.
U Kući prirode u Premanturi, 16. srpnja. 2013. godine USIŢ je organizirao sveĉano
otvorenje izloţbe taktilnog slikarstva „Slike u pijesku“ koje su nastale u Isoli. Na otvorenju je
prisustvovao veliki broj uzvanika sa partnerima Medobĉinskim društvom slepih in
slabovidnih Koper i Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj
Budimpešte. Izloţba u Premanturi bila je otvorena do 31. srpnja 2013. godine, a od 1. do 31.
kolovoza 2013. godine izloţba je bila postavljena u prostorijama Udruge u Zadarskoj ulici u
Puli.

Od 1.do 8. rujna 2013. godine u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih –
Premantura odrţan je program obuke tandem bike vozaĉa. U obuci tandem bike vozaĉa
sudjelovali su: Terezija Gajski, Zlatko Moĉenić, Marjana Peitel i Darko Švić te bike vodiĉi:
Vili Akeljić, Bojan Gajić, Vladan Milošević i Marino Modrušan. U sklopu provoĊenja

20 Projekti i programi Udruge
programa obuke bike vozaĉa, Udruga slijepih Istarske ţupanije partnerima je organizirala
razne sadrţaje:
- razgledavanje: Nacionalnog parka Brijuni, Nacionalnog parka Kamenjak na kojem je
izgraĊena šetnica za slijepe, Grada Pule uz pomoć turistiĉkog vodiĉa i Brailleovih
karata „Dodir govora“, Crkve Sv. Blaţa u Vodnjanu, u organizaciji Turistiĉke
zajednice Grada Vodnjana, Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre –
Regionalnog centra inkluzivnog turizma – Cukrići,
- te veĉeru u Safari baru na RT-u Kamenjaku.

8. rujna 2013. godine uruĉeni su certifikati tandem bike vozaĉima i vodiĉima za uspješan
prolazak obuke.

Od 4. do 9. studenog 2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, dopredsjednice
Udruge Sonja Belušić i Olimpija Meden, vozaĉ i prevodioc Petar PalaĊi, i voditeljica projekta
Biljana Bekić otputovali su u MaĊarsku, u Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa te su
prisustvovali otvorenju izloţbe taktilnog slikarstva, seminarima pedagoški pristupi edukaciji
osoba s invaliditetom, uloga Bulake programa senzibilizacije i edukacije uĉenika,
predstavljanje škole, prezentacija školskog programa.

3.5 „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u
Istarskoj ţupaniji“
Program „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“
redovan je program koji provodi Udruga slijepih Istarske ţupanije za sve ĉlanove Udruge.
Program je financiran je od strane: Istarske ţupanije, gradova Pule, Rovinja, Poreĉa,
Novigrada, Buzeta, Umaga, Labina, Vodnjana, Pazina, općina Funtane, Liţnjana, Medulina,
Vrsara, Marĉane, Raše, Karojbe, Kanfanara, Ţminja, Svete Nedelje, Tara, Brtonigle, Kršana..

21 Projekti i programi Udruge
U 2013. godini za program je odobreno 192.841,80 kn.

3.6 „Hoćemo i mi“

Cilj projekta „Hoćemo i mi“ je kupovina laptopa sa govornim programom za osobe
oštećena vida, sufinanciran putem Hrvatske elektroprivrede dd. Ukupno je odobreno 3.000,00
kn za provoĊenje projekta.

3.7 „J avni rad - društveno koristan„
Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjera za poticanje zapošljavanja, „Javni rad
– društveno koristan“ Udruga slijepih Istarske ţupanije zaposlila je Denisa Serblina na šest
mjeseci, i to od 10. oţujka do 10. rujna 2013. godine. Za zapošljavanje Denisa Serblina
odobreno je 20.873,11 kuna.22 Aktivnosti klubova Udruge
4 Aktivnosti klubova Udruge

4.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»

Adaptiran je prostor u Flavijevskoj ulici za smještaj tandem bicikli.

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan je radni dogovor ĉlanova
Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem glede sudjelovanja u manifestaciji
„Hrvatska volotnira“ i „Parenzani 2013.“

Ĉlanovi USIŢ i Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem treću su godinu
za redom sudjelovali u manifestaciji Hrvatska volontira, biciklijadom na podruĉju grada Pule.
Sudjelovali su: Vili Akeljić, Rajka Ivković, Zlatko Kuftić, Ferucio Lazarić, Marino
Modrušan, Marjana Peitel, Zlatko Sandrić, Saša Stanković. Logistika: Danilo Piutti.

Voditelj Biciklistiĉkog kluba je Zlatko Sandrić, a zamjena Ferucio Lazarić.4.2 Klub prijatelja slijepih Istre
Klub prijatelja slijepih Istre je osnovan 19. lipnja 1999. godine.
Klub broji 53 ĉlana.
Predsjednica Kluba je Fedora Zorić Franke.

4.3 Klub slijepe mladeţi Istre

Klub slijepe mladeţi Istre osnovan je 16. srpnja 2005. godine.
Ĉlanovima Kluba slijepe mladeţi Istre omogućeno je sudjelovanje na susretima slijepe
mladeţi RH.
Voditelj Kluba je Saša Stanković, a zamjenik Damir Ugrin.


23 Aktivnosti klubova Udruge
4.4 Klub slijepih ţena Istre

Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, u ime Udruge prisustvovala je:
- okruglom stolu na temu „Ţene s invaliditetom u lokalnim izborima“ povodom
MeĊunarodnog dana ţena u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula, a u organizaciji Društva
distrofiĉara Istre,
- u Sisku susretu slijepih ţena Hrvatske povodom Majĉinog dana u organizaciji Udruge
slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a,
- sveĉanosti obiljeţavanja 135. obljetnice djelovanja Crvenog kriţa u Hrvatskoj, dodjeli
jubilarnih zahvalnica te promociji filma Gradskog društva Crvenog kriţa Pula u Domu
hrvatskih branitelja,
- otvorenju skladišnog prostora i novih poslovnih prostorija Društva distrofiĉara Istre,
- u Zagrebu 19. susretu najteţih vojnih invalida domovinskog rata u organizaciji Bedema
ljubavi,
- posjetila je Slavku Dalić nakon izlaska iz bolnice, a zajedno s Darom Paris i Amaliju
Miholić
- u Zagrebu 10. sastanku Mreţe slijepih ţena Hrvatske.

Od 4. do 11. srpnja 2013. godine u ERKS Premanturi Dara Paris, ĉlanica iz Podruţnice
Pazin, je sudjelovala na ljetnoj akademiji slijepih ţena RH. Za uĉesnice ljetne akademije
slijepih ţena RH u ERKS Premanturi USIŢ je organizirao: nastup Duo Magnolie, pojedinaĉni
turnir u pikadu i veĉer poezije „Poezijom u Europu“.

U sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom, ĉlanice Kluba
slijepih ţena Istre organizirale su promotivno prodajni štand radova nastalih u kreativnoj
radionici „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ .

Ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre sudjelovale su na tradicionalnom susretu ţena triju
Udruga: Udruge slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije u Karlovcu.

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije za ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre je
organizirano:
- susret povodom Valentinova,
- 20. kreativnih radionica pod nazivom „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“,
- predavanje „Prihvaćanje razliĉitosti“ od strane Obiteljskog centra Istarske ţupanije
pod vodstvom Danijele Ustić, a u sklopu predavanja odrţana je i prodaja ruĉnih
radova

4.5 Klub umirovljenika slijepih Istre
Klub umirovljenika slijepih Istre osnovan je 23. veljaĉe 2002. godine.
Ĉlanovima Kluba umirovljenika slijepih Istre omogućena je igra pikada ponedjeljkom
u jutarnjim satima u prostorijama Udruge.

Voditeljica Kluba je Sonja Belušić, a zamjenik Martin Dedaj.

24 Aktivnosti klubova Udruge
4.6 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije
Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije osnovali su Planinarsko rekreativni klub
slijepih Istarske ţupanije 1. lipnja 2011. godine. Klub ima svojstvo pravne osobe.
Klub trenutaĉno broji 18 ĉlanova.
Predsjednik Kluba Ferucio Lazarić, u ime Planinarsko rekreativnog
kluba slijepih Istarske ţupanije prisustvovao je turistiĉkom razgledavanju
grada Zagreba - „Zagreb na dlanu“ koje je organizirano povodom Dana
bijelog štapa od strane Udruge HUPRT.

Udruga slijepih Istarske ţupanije je financirala odlazak Ferucia Lazarića i Zlatka
Kuftića u Zagreb na Skupštinu Hrvatskog športskog saveza slijepih u ime Planinarsko
rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije.
Predsjednik Kluba je Ferucio Lazarić, a dopredsjednik Saša Stanković.

4.7 Sportska udruga slijepih «Uĉka» Pula
Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije utemeljili su Sportsku udrugu
slijepih «Uĉka» Pula 19. oţujka 1998. godine. Udruga ima svojstvo pravne
osobe, radi na organiziranju sportskih natjecanja.
Predsjednik Udruge je Franko Bakša, a dopredsjednik Jovo Šupljikac.

25 Radionica «MI SMO TU»
5 Radionica «MI SMO TU»

Tijekom 2013. godine organizirana je jedna radionica „MI SMO TU“ koja je odrţana u
sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana bijelog štapa prezentacijom prirodne kozmetike
„Just“ od strane Patrizie Šegon.26 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
6 Rekreativne aktivnosti članova
6.1 Teretana za slijepe Istre

Teretana za slijepe Istre osnovana je 24. svibnja 2006. godine.
Teretana se nalazi u vlastitom prostoru Udruge, na adresi Trg kralja Tomislava 1 u Puli.
Nakon što je ureĊen i opremljen prostor, teretana je otvorena zahvaljujući sredstvima
Ministarstva socijalne politike i mladih.
Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje teretane svaki
petak od 17 do 19. sati, osim ljetnih mjeseci.

6.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Regionalni
centar inkluzivnog turizma - Cukrići
Kada je 22. veljaĉe 2003. godine projekt Cukrići utemeljen imao je naziv Izletište
slijepih Istre – Cukrići, nakon toga je preimenovan u Edukacijsko rehabilitacijski centar
slijepih Istre – Cukrići, a kako je projekt bliţi svom cilju, za svakodnevnu upotrebu osobama
oštećena vida, tako je i naziv evoluirao u Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre –
Regionalni centar inkluzivnog turizma – Cukrići, a sve s ciljem prepoznatljivosti projekta,
kako u Republici Hrvatskoj tako i šire.U proteklom razdoblju u Cukrićima je izvršeno:
- tvrtka Linograd t.m.e.k. d.o.o. uklonila je kiosk sa terase i sanirala terasu nakon
uklanjanja kioska,
- uz pomoć tvrtki Supercolor trgovina i usluge d.o.o. te Cvitić Gradnja obrt za
graĊevinarstvo, postavljena je fasada na graĊevinskom objektu,
- tvrtka Aluminij-Parkovi-dizajn d.o.o. postavila je vanjsku aluminijsku stolariju,
- izgraĊena je nova viseća kuglana,

27 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
- ureĊivane su montaţne kućice na Centru.

Svi podaci o aktivnostima u Udruzi i na ERCSI - Cukrići dostupni su na web stranici
www.usiz-pula.hr.

U 2013. godini odrţane su slijedeće aktivnosti za Centar i na Centru:
- 06.04.2013. godine U Sidneyu u Australiji Libero Soldatić putem Istra social & sports
Club Sydney Inc. Sidney, Australia, organizirao je humanitarni bal za završetak
izgradnje „Kuće svjetla“, u koji se predsjednik USIŢ ukljuĉio direktno telefonski,
- 15.06.2013. godine na Centru je odrţan je „Susret slijepih Istre 2013“ kojemu su
prisustvovali i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper. U sklopu
susreta je organizirana tombola i razne sportske aktivnosti. Susret je odrţan u sklopu
Dana otvorenih vrata koji se odrţavaju povodom obiljeţavanja Europske godine
graĊana na inicijativu Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske.
- 26.08.2013. godine Zlatko Kuftić je ugostio obitelj Libera Soldatića na Centru.
- 23.10.2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, i sluţbenica USIŢ-a Indira
Hujdur Kosi, ugostili su 57 uĉenika i 7 profesora Medicinske škole Pula na Centru.
27.10. i 29.10.2013. godine Davor Besedić i Zlatko Kuftić instalirali su u „Kući
svjetla“ govorni pikado.

6.3 Financiranje sportskih aktivnosti
Udruga slijepih Istarske ţupanije organizirala je i financirala sljedeće sportske aktivnosti u
2013. godini:
 meĊunarodni 2. Maraton slijepih Istre u pikadu,
 susret u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji u pikadu u prostorijama Podruţnice Poreĉ
izmeĊu Poreĉa i Pule u tri navrata,
 prvi pojedinaĉni memorijalni pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu,
 21. pojedinaĉni memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta,
 prijateljski sportski susret Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Šibensko kninske
ţupanije u prostorijama USIŢ i na ERCSI – Cukrići.

Isplaćeno je 200,00 kn Marini Radošić za osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u
izvoĊenju karatea za seniorke te 200,00 kn Radenku Druţetiću za osvojeno drugo mjesto na
pojedinaĉnom drţavnom prvenstvu u pikadu.

6.3.1 II. Maraton slijepih Istre u pikadu

U sklopu obiljeţavanja 62. godine postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije u
prostorijama Udruge u Zadarskoj 40 u Puli odrţan je meĊunarodni 2. maraton slijepih Istre u
pikadu. Maraton je trajao 14,30 sati, zapoĉeo je 23. veljaĉe 2013. godine s poĉetkom u 9 i 30 i
trajao do 24. veljaĉe 2013. godine do 04 h.
Ukupno je sudjelovalo 29 natjecatelja.


28 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
Na ovogodišnjem maratonu u pikadu pikadistima Udruge slijepih Istarske ţupanije pridruţili
su se i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper i ĉlanovi Udruge slijepih
Primorsko goranske ţupanije - Rijeka.
Natjecateljski dio Drugog maratona slijepih Istre u pikadu je uspješno organizirao Jovo
Šupljikac, a vjerni volonteri i podupirući ĉlanovi Udruge su odradili tehniĉki dio maratona.
Pikadisti Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper su primili pehar za
sudjelovanje na maratonu.
Od 29. natjecatelja, 14 ih je bilo najupornijih i maraton su odigrali do kraja:
1. Radenko Druţetić,
2. Subhija Druţetić,
3. Ivan Fonović,
4. Aldo Kalebić,
5. Zlatko Kuftić,
6. Marija Legović,
7. Dara Paris,
8. Marjana Peitel,
9. Danilo Piutti,
10. Zlatko Sandrić,
11. Saša Stanković,
12. Jovo Šupljikac,
13. SlaĊana Šupljikac,
14. Đina Tonĉić Fonović.
U ekipnom meĊunarodnom turniru sudjelovalo je 7. ekipa, a rezultati su slijedeći:
3. mjesto „Pikado ekipa Buzet“ u sastavu: Ibrahim Huseini, Jovo Šupljikac, Dara Paris,
Danilo Piutti.
2. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije“ u sastavu: Radenko Druţetić,
Zlatko Sandrić, Ibrahim Ĉaušević, Terezija Gajski.
1. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Primorskog goranske ţupanije“ u sastavu: Zlatko
Kuftić, Tomislav Lilić, Nenad Marković, Milutin Topić.
Organiziran turnir u mraku – ukupno je sudjelovalo – 15 natjecatelja:
3. mjesto – Terezija Gajski,
2. mjesto – SlaĊana Šupljikac,
1. mjesto – Saša Stanković.
Turnir parova – ukupno je sudjelovalo 9 – parova:
3. mjesto – Radenko Druţetić, Terezija Gajski.
2. mjesto – Marija Legović, Danilo Piutti,
1. mjesto – Aldo Kalebić, Saša Stanković.
Pojedinaĉni turnir u kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida – ukupno je
sudjelovalo 14 natjecatelja:
3. mjesto – Zlatko Sandrić,
2. mjesto – Jovo Šupljikac,
1. mjesto – Đina Tonĉić – Fonović.
Pojedinaĉni turnir kategorija B2 – natjecatelji sa ostatkom vida – ukupno je
sudjelovalo 9 natjecatelja:
3. mjesto - Ivan Fonović, Pula,
2. mjesto – Milutin Topić, Rijeka,
1. mjesto – Nenad Marković, Rijeka
Pojedinaĉni turnir – kategorija B3, podupirući ĉlanovi i volonteri Udruge, videće
osobe- ukupno je sudjelovalo 6 natjecatelja:
3. mjesto – Anica Todorović,

29 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
2. mjesto – Saša Stanković – redovan ĉlan Udruge, kategorija B2,
1. mjesto – Danilo Piutti.

6.3.2 XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Družeta

22. oţujka 2013. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan je
XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta koji se odrţava svake godine u spomen na
dugogodišnjeg ĉlana i šahistu, pokojnog, Silvana Druţetu.
Ukupno je sudjelovalo 6 šahista, natjecatelja, ĉlanova Udruge slijepih Istarske
ţupanije; Davor Besedić, Ibrahim Huseini, Aldo Kalebić, Zlatko Kuftić, Milan Milanović,
Milan Rojnić, a plasmani su:
3. Milan Rojnić,
2. Davor Besedić,
1. Milan Milanović, podupiruĉi ĉlan Udruge.

6.3.3 Prvi pojedinačni memorijalni pikado turnir „Eduard Žufić“

U prostorijama USIŢ, 13.04.2013. godine odrţan je Prvi pojedinaĉni memorijalni
pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu.

Turnir je organiziralo USIŢ.
Sudjelovalo je 26. Natjecatelja u 3 kategorije.

U kategoriji B1 natjecatelji bez ostatka vida sudjelovalo je 11 natjecatelja, a rezultati
su:
3. Đina Tonĉić – Fonović,
2. Jovo Šupljikac,
1. Radenko Druţetić.

Kategorija B2 natjecatelji sa ostatkom vida sudjelovalo je 8 natjecatelja, rezultati su:
3. Saša Stanković,
2. Ibrahim Ĉaušević,
1. Zlatko Moĉenić,

Kategorija B3 videći natjecatelji, podupiruĉi ĉlanovi Udruge, sudjelovalo je 7
natjecatelja, a rezultati su:
3. SlaĊana Šupjlikac,
2. Ivan Ţufić,
1. Danilo Piutti.

Uz Jovu Šupljikca turnir su izvrsno odradili Subhija Druţetić, Denis Serblin i SlaĊana
Šupljikac.
Delegacija USIŢ-a poloţila je cvijeće na grob Eduarda Ţufića povodom organiziranog
prvog pojedinaĉnog memorijalnog pikado turnira „Eduard Ţufić“ u sastavu: Ivan Fonović,
Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i Đina Tonĉić – Fonović.


30 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
6.3.4 I. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i
Podružnice Pula za 2013. godinu

U prostorijama Podruţnice Poreĉ 30. travnja 2013. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni
turnir u pikadu povodom dana grada Poreĉa i dana grada Pule.
Ekipno Puljani pobijedili Poreĉane sa rezultatom 7:1.
Natjecatelji po ekipama - Poreĉ: B1– Ţeljko Ĉiţmešija, Zlatko Kuftić, B2 Poreĉ: Ivan
Fonović, Andrea Milotti.
Pula: B1: Jovo Šupljikac i Zlatko Sandrić, B2: Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković

Pojedinaĉno, kategorija B1 bez ostatka vida, sudjelovala su 4 natjecatelja:
4. Zlatko Kuftić,
3. Zlatko Sandrić,
2. Jovo Šupljikac,
1. Ţeljko Ĉiţmešija.

Pojedinaĉno, kategorija B2 sa ostatkom vida, sudjelovala su 4 natjecatelja:
4. Andrea Milotti,
3. Saša Stanković,
2. Ivan Fonović,
1. Ibrahim Ĉaušević.

Za uspješnu organizaciju ekipnog i pojedinaĉnog turnira u pikadu zasluţni su:
predsjednica Podruţnice Poreĉ i dopredsjednica Udruge, Olimpija Meden, Danilo Piutti,
Denis Serblin, Jovo Šupljikac, SlaĊana Šupljikac, i volonterka iz Poreĉa Ljubica Vukas.

6.3.5 Prijateljski sportski susret triju Udruga;

U prostorijama USIŢ i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom
centru inkluzivnog turizma – Cukrići 14. rujna 2013. godine odrţan je prijateljski sportski
susret triju Udruga; Udruge slijepih Istarske, Karlovaĉke i Šibensko kninske ţupanije.
Prijateljski susret odrţan je u slijedećim disciplinama;
Elektronskoj igri pikada u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji;
Plasmani u ekipnom turniru u pikadu:
3. Udruga slijepih Šibensko kninske ţupanije,
2. Udruga slijepih Istarske ţupanije – pikado ekipa: Radenko Druţetić, Jovo Šupljikac,
Ibrahim Ĉaušević, Saša Stanković,
1. Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije.
Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 8 natjecatelja u B1
kategoriji – bez ostatka vida:,
3. Tihomir Jurković, Šibenik,
2. Radenko Druţetić, Pula,
1. Denis Velimirović, Karlovac.
Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 6. natjecatelja u B2
kategoriji – sa ostatkom vida:
3. Nedeljko Popović, Karlovac,

31 Rekreativne aktivnosti ĉlanova
2. Darko Juras, Šibenik,
1. Saša Stanković, Pula.

Uspješna logistika prijateljskog susreta; Subhija Druţetić, Zlatko Kufitć, Jovo
Šupljikac, SlaĊana Šupljikac, Anica Todorović.

6.3.6 II. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i
Podružnice Pula za 2013. godinu

Povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa (15.10.) i Svjetskog dana vida (drugi ĉetvrtak
u mjesecu listopadu) odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnr u elektronskom govornom pikadu
izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i Podruţnice Pula. Turnir je odrţan 11. listopada 2013.
godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ u Balotinoj ulici u Poreĉu.
Ekipa Poreĉ pobijedila Puljane sa 6:2.
Pikado ekipa Podruţnice Pula: B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac,
B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Ivan Fonović.
Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ: B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora
Dujmović, B2-sa ostatkom vida – Davor Besedić i Andrea Milotti.

Pojedinaĉno:
B1 kategorija - sudjelovalo 5 natjecatelja:
3. Radenko Druţetić, Pula,
2. Jovo Šupljikac, Pula,
1. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ.

B2 kategorija - sudjelovala 4 natjecatelja:
3. Ivan Fonović, Pula,
2. Davor Besedić, Pula,
1. Ibrahim Ĉaušević, Pula.

Organizaciju turnira uspješno odradila dopredsjednica Udruge slijepih Istarske
ţupanije Olimpija Meden, za natjecateljski dio bili su zaduţeni Subhija Druţetić, Danilo
Piutti, Jovo Šupljikac i SlaĊana Šupljikac.

6.3.7 III. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i
Podružnice Pula za 2013. godinu

Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom (03.12.) odrţan je ekipni i
pojedinaĉni turnir u elektronskom govornom pikadu izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i
Podruţnice Pula. Turnir se odrţao 3. prosinca 2013. godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ
u Balotinoj ulici u Poreĉu.

Ekipa Pula pobijedila Poreĉane sa 8:0.
Pikado ekipa Podruţnice Pula: B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo
Šupljikac, B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković.
Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ: B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora
Dujmović, B2-sa ostatkom vida – Andrea Milotti i Regina Mussizza.

32 Rekreativne aktivnosti ĉlanova

Pojedinaĉno: B1 kategorija - sudjelovala 4. natjecatelja:
4. Jovo Šupljikac, Pula,
3. Zlatko Kuftić, Pulam,
2. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ,
1. Radenko Druţetić, Pula.

Pojedinaĉno: B2 kategorija – sudjelovala 4. natjecatelja:
4. Regina Musiza, Poreĉ,
3. Saša Stanković, Pula,
2. Ibrahim Ĉaušević, Pula,
1. Andrea Milotti, Poreĉ,
Organizaciju turnira vrlo uspješno odradila je dopredsjednica Udruge slijepih Istarske
ţupanije Olimpija Meden, a natjecateljski dio Subhija Druţetić, Danilo Piutti, Jovo Šupljikac i
SlaĊana Šupljikac.


33 Financijske potpore ĉlanovima
7 Financijske potpore članovima

Udruga je isplaćivala: jednokratne financijske pomoći ĉlanovima u skladu sa
financijskim mogućnostima, ĉlanovima koji su se prijavili do 1. svibnja kalendarske godine
regres za odmor i oporavak do 10 dana u iznosu od 100,00 kn po danu.
U 2013. godini isplaćeno je:
1. regres za odmor i oporavak – 8.920,00 kn
2. financijske pomoći ĉlanovima Udruge – 2.400,00 kn
Iz sredstava Hrvatskog saveza slijepih Zagreb za dvije je ĉlanice uplaćena financijska
pomoć u visini od 1.000,00 kn, jednoj za uskršnje blagdane iz Podruţnice Rovinj, a drugoj za
boţićne iz Podruţnice Umag.

Udruga je redovno informirala ĉlanstvo o aktivnostima i radu putem elektronskih te
tiskovnih medija. Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne probleme.
Udruga je slala gradovima i općinama zamolbe za uklanjanje arhitektonskih barijera.
Redovito su rješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima kao što su: dugi bijeli
štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina, diktafoni i dr. Ĉlanovi su
upoznavani s mogućnošću ostvarivanja njihovih prava; sniţenje telefonske pretplate,
oslobaĊanje od plaćanja radio i televizijske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja participacije, za
što su im redovno izdavane potvrde.
Svakodnevno se ĉlanovima USIŢ-a pomagalo u ostvarivanju odreĊenih zakonskih
prava kao što je doplatak za pomoć i njegu, odlazak u mirovinu, a pisane su i odreĊene
zamolbe primjerice za odlazak na invalidsku komisiju. Ĉlanovima Udruge s podruĉja grada
Pule tijekom ljetnih mjeseci Grad Pula je odobrio sufinanciranje prijevoza u Premanturu na
plaţu prilagoĊenu slijepim osobama.
Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje sluţbenog
automobila prilikom odlaska lijeĉniku, a ĉlanovima Sportske udruge slijepih «Uĉka» za
odlazak na sportska natjecanja.
Sonja Belušić, predsjednica Podruţnice Labin posjetila je ĉlanove Podruţnice Labin
koji su smješteni u domu za umirovljenike - Dom za starije i nemoćne osobe Raša. Zlatko
Kuftić, predsjednik USIŢ posjetio je ĉlanove koji su smješteni po domovima umirovljenika i
slijepim izbjeglima koji su smješteni na podruĉju Grada Pule (Dom za psihiĉki bolesne
odrasle osobe „Vila Maria“, Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štigilć“, Centar za
rehabilitaciju Gregovica, Centar Kamenjak). Olimpija Meden, predsjednica Podruţnice Poreĉ,
posjetila je ĉlanove Podruţnice Poreĉ koji su smješteni po domovima umirovljenika (Dom za
starije i nemoćne osobe Poreĉ, Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe Motovun). Nikola
Ţivković, predsjednik podruţnice Rovinj, posjetio je jednog ĉlana Podruţnice Rovinj koji je
smješten u domu umirovljenika (Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“
Rovinj).
Redovno su posjećivani ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije koji su bili na
lijeĉenju.

Udruga je sufinancirala odlazak Franka Bakše u Zagreb na drţavno natjecanje u ĉitanju
Brailleovog pisma u organizaciji Hrvatske knjiţnice za slijepe i odlazak Dragana Stokovića u
Obzor (Bugarska) na 79. meĊunarodni kongres slijepih esperantista.

34 Financijske potpore ĉlanovima

Predsjednica Podruţnice Labin Sonja Belušić, posjetila je kući Maria Hrvatina, Josipa
Tominovića i Katicu Viţentin.
35 Statistiĉki podaci o ĉlanovima
8 Statistički podaci o članovima

Udruga je radila na evidentiranju i uĉlanjivanju slijepih osoba u suradnji s nadleţnim
institucijama koje raspolaţu s potrebnom dokumentacijom. Tijekom 2013. godine u Udrugu je
uĉlanjeno 16 slijepih osoba.
Na dan 31.12.2013. godine Udruga broji ukupno 312 redovna ĉlana, od toga po
Podruţnicama;
1. Buzet 16
2. Labin 37
3. Pazin 23
4. Poreĉ 31
5. Pula 156
6. Rovinj 25
7. Umag 24.

Po spolu:
Muških – 168
Ţenskih – 144

Dob:

Do 0 -5 god.: 4
6 - 13 god.: 4
14 - 19 god.: 7
20 – 29 god.: 11
30 – 39 god.: 17
40 – 49 god.: 27
50 – 59 god.: 39
60 i više: 20336 Aktivnosti Tijela Udruge
9 Aktivnosti Tijela Udruge

Aktivnosti i rad Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2013. godini odvijali su se putem
djelovanja: Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te stalnih i
povremenih komisija.
Tijekom 2013. godine odrţane su:
- 1 Izborna sjednica Skupštine,
- 1 sjednica Nadzornog odbora,
- 3 sjednice Upravnog odbora,
- 5 sjednica Izvršnog odbora.

Sukladno odlukama Skupštine Udruge dobiveno je novo Rješenje od Ureda drţavne
uprave u Istarskoj ţupaniji, temeljem kojeg je promijenjen naziv Udruge te je usvojen novi
Statut, kojim je Sonja Belušić ovlaštena osoba za zastupanje Udruge, a izraĊen je i novi peĉat.
U 2013. godini na sjednicama Upravnog odbora ukupno je obraĊeno 32. toĉke
Dnevnog reda, a 22. toĉke na sjednicama Izvršnog odbora.
Poĉetkom godine odrţani su godišnji sastanci sa ĉlanstvom Udruge u svim
Podruţnicama.
U prostorijama Udruge odrţan je sastanak inventurne komisije za popis osnovnih
sredstava, sitnog inventara, zaliha tiflo-tehniĉkih pomagala, novĉanih sredstava, obveza i
potraţivanja USIŢ za 2012. godinu.
Troĉlana komisija za otvaranje humanitarnih kasica u sastavu Indira Hujdur Kosi,
Nevija Kuftić i SlaĊana Šupljikac u 2013. godini sastala se i otvorila 14 kasica za prikupljanje
financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići», ukupno je prikupljeno
18.183,63 kn.

37 Financiranje rada Udruge
10 Financiranje rada Udruge
Pregled prihoda za 2013. godinu
1. Prihodi od ĉlanarina i ĉlanskih doprinosa 28.400,00
2. Prihodi od imovine (kamate na depozite po viĊenju) 621,00
3. Prihodi od prodaje roba, prihodi od pruţanja usluga 8.204,00
4. Prihodi od donacija iz drţavnog proraĉuna (MSPM) 554.498,00
5. Prihodi od donacija iz proraĉuna Istarske ţupanije 63.930,00
6. Prihodi iz proraĉuna Grada Pule 63.000,00
7. Grad Buzet 5.925,00
8. Grad Labin 3.000,00
9. Grad Novigrad 4.999,00
10. Grad Pazin 500,00
11. Grad Poreĉ 5.000,00
12. Grad Rovinj 18.000,00
13. Grad Umag 4.000,00
14. Grad Vodnjan 500,00
15. Općina Bale 1.000,00
16. Općina Brtonigla 500,00
17. Općina Funtana 4.000,00
18. Općina Groţnjan 1.000,00
19. Općina Kanfanar 1.000,00
20. Općina Kaštelir - Labinci 168,00
21. Općina Kršan 4.500,00
22. Općina Liţnjan 4.500,00
23. Općina Lupoglav 500,00
24. Općina Marĉana 2.000,00
25. Općina Medulin 3.000,00
26. Općina Motovun 900,00
27. Općina Raša 2.000,00
28. Općina Sveta Nedelja 2.000,00
29. Općina Tar – Vabriga 1.000,00
30. Općina Višnjan 500,00
31. Općina Vrsar 4.900,00
32. Općina Ţminj 1.000,00
33. Prihodi od ostalih pravnih osoba 27.608,00
34. Prihodi od graĊana (prihodi od priloga i donacija –
graĊani, ostali prihodi od donacija)
46.682,00
35. Prihodi od refundacija 62.799,00
36. Prihodi od naknade šteta 13.466,00
UKUPNO PRIHODI 1.065.130,00

38 Sponzori, donatori, financijeri Udruge
11 Sponzori, donatori, financijeri Udruge


11.1 DRŢAVNI PRORAĈUN
1. Ministarstvo socijalne politike i mladih, Zagreb

11.2 ŢUPANIJA
1. Istarska ţupanija

11.3 GRADOVI
1. Grad Buzet
2. Grad Labin
3. Grad Novigrad
4. Grad Pazin
5. Grad Poreĉ
6. Grad Pula
7. Grad Rovinj
8. Grad Umag
9. Grad Vodnjan

11.4 OPĆINE

1. Općina Bale
2. Općina Brtonigla
3. Općina Funtana
4. Općina Groţnjan
5. Općina Kanfanar
6. Općina Kaštelir – Labinci
7. Općina Kršan
8. Općina Liţnjan
9. Općina Lupoglav
10. Općina Marĉana
11. Općina Medulin
12. Općina Motovun
13. Općina Raša
14. Općina Sveta Nedelja
15. Općina Tar – Vabriga
16. Općina Višnjan
17. Općina Viţinada
18. Općina Vrsar
19. Općina Ţminj


39 Sponzori, donatori, financijeri Udruge
11.5 PRAVNE OSOBE

1. Istarske ceste d.o.o., Pula
2. OPG Krušvari, Krušvari
3. Stomatološka poliklinika za ortodonciju i protetiku Dr. Percac, Ĉakovec


11.6 FIZIĈKE OSOBE

1. Magodolna Erdeši, Pula
2. Pjerina Gobo, Labin
3. Michael Tomašević, Rovinj


11.7 STRANI DONATORI

11.7.1 Pravne osobe

1. Croatian Radio Sydney Australija, Australija
2. Istra Social & Sports Club Sidney INC, Australija

11.7.2 Fizičke osobe

1. Australien friend from Melbourne
2. Marija & Mladen Bautović, Australija
3. Ivan & Elka Bazderić, Australija
4. Ruţa Pavić & Mladen Bijelić, Australija
5. Charles (Karlo) Bilich, Australija
6. Jim & Pauline Jelić, Australija
7. Miro & Duša Jurĉević, Australija
8. AnĊelo Kršanović, Australija
9. Boris Laurić, Australija
10. Tomislav Nazor, Australija
11. Gina Sinoţić, Australija
12. Ivan Spehar, Australija
13. Albert Vozila, Australija
14. Juliana Vurušić, Australija
15. Joţa Zović, Australija


11.8 OSTALO
1. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb40 Priznanja
12 Priznanja

12.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionici radionice «MI SMO
TU!»

1. Patricija Šegon.

12.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska
sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u
prikupljanju financijskih sredstava

12.2.1 Pravne osobe:

1. Croatian Radio Sydney Australija, Australija
2. Istra Social & Sports Club Sidney INC, Australija

12.2.2 Fizičke osobe
1. Australien friend from Melbourne, Australija
2. Marija & Mladen Bautović, Australija
3. Ivan & Elka Bazderić, Australija
4. Ruţa Pavić & Mladen Bijelić, Australija
5. Charles (Karlo) Bilich, Australija
6. Jim & Pauline Jelić, Australija
7. Miro & Duša Jurĉević, Australija
8. AnĊelo Kršanović, Australija
9. Boris Laurić, Australija
10. Tomislav Nazor, Australija
11. Gina Sinoţić, Australija
12. Ivan Spehar, Australija
13. Albert Vozila, Australija
14. Juliana Vurušić, Australija
15. Joţa Zović, Australija

12.3 Dodijeljene plakete u 2013. godini
12.3.1 Pravne osobe:

1. Bravarsko kovaĉka radnje Joco, Pula
2. OTP banka d.d., Zadar
3. Udruga slijepih Zadarske ţupanije, Zadar
4. Udruga slijepih Ţupanije Šibensko Kninske, Šibenik

41 Priznanja
12.3.2 Fizičke sobe:

1. Lino Baškera, Labin
2. Charles (Karlo) Bilich, Australija
3. Valerio Drandić, Pula
4. Manuela Kraljević, Pula
5. Đina Sinoţić, Australia
6. Lina Slivar Radovan, Pula
7. Alma Tomljanović, Pula

12.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu
koja je odrţana 15. lipnja 2013. godine

1. Agrolaguna d.d. PC Podrum, Poreĉ
2. Glas Istre Novine d.o.o., Pula
3. Izo d.o.o., Ţminj
4. Mesnica Bilić, Pula
5. Mesnica Libero, Pula
6. Općina Motovun,
7. OPG Marija, Milivoj i Krisitjan Ivetac, Pula
8. OPG Krušvari, Buzet
9. OPG Lorena Stipanĉić, Pula
10. Puljanka d.d. , Pula
11. Rasadnik Škatari, Škatari
12. Splendid-Pula d.o.o, Pula
13. Turistiĉka zajednica grada Buja,
14. Turistiĉka zajednica grada Poreĉa,
15. Turistiĉka zajednica grada Pule,
16. Turistiĉka zajednica grada Umaga,
17. Uljara Tonin, Vodnjan
18. Vina Trapan, Opg Trapan Bruno, Pula

12.5 Dodijeljene pismena zahvalnice za organiziranu izloţbu
taktilnog slikarstva koja je odrţana u Kući prirode u Premanturi

12.5.1 Pravne osobe

1. Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
2. Javna Ustanova Kamenjak, Premantura
3. Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Koper

12.5.2 Fizičke osobe

1. Safet Baltić, Slovenija,
2. Biljana Bekić, Karlovac

42 Priznanja
3. Stanka Golob, Slovenija
4. Neven Iveša, Premantura
5. Fatime Nykes, MaĊarska
6. Gorka Ostojić Cvajner, Pula
7. Petar PalaĊi, Pula
8. Nina Skoko, Premantura
9. Goran Stjepić, Premantura
10. Drago Šajn, Slovenija

12.6 Ostala dodijeljena pismena priznanja

1. Opća bolnica Pula, Pula
2. Regional express, Pula
3. VIPnet d.o.o., Zagreb

43 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 2.
13 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 2.

1. Grad Buzet
2. Grad Pazin
3. Grad Rovinj
4. Grad Vodnjan
5. Općina Liţnjan
6. Općina Tar

44 Mediji o nama
14 Mediji o nama
14.1 ODRŢAN GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE
ŢUPANIJE

USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije 12. sijeĉnja 2013. godine odrţan je godišnji
sastanak za sve ĉlanove Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnice Pula. Ukupno je
nazoĉilo dvadesetak ĉlanova.
Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno
usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom
razdoblju.
Nakon proĉitanog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja
2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.
Nakon smrti dopredsjednika Udruge, predsjednika Podruţnice Pula i zastupnika u Skupštini
Udruge gospodina Eduarda Ţufića, USIŢ je sukladno svom Statutu duţna imenovati druge
osobe na njegovo mjesto. Ĉlanovi Podruţnice Pula jednoglasno su izabrali zastupnike u
Skupštinu USIŢ-a, za Podruţnicu Pula su imenovali Zlatka Sandrića, a za predsjednika
Podruţnice Pule imenovan je Saša Stanković za mandatno razdoblje 2010.-2014.
Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe
imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ. (REX)
Regional express, 14.01.2013.
14.2 PREDSJEDNIK PODRUŢNICE SAŠA STANKOVIĆ

PULA - U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije poĉetkom godine odrţan je godišnji
sastanak pulske Podruţnice Udruge slijepih Istarske ţupanije kojem je prisustvovalo
dvadesetak ĉlanova. Minutom šutnje
odali su poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju. Nakon usvajanja
Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije tijekom 2012. godine prionulo se
imenovanju novog predsjednika pulske Podruţnice, budući da je dosadašnji predsjednik,
ujedno i dopredsjednik Udruge i zastupnik u Skupštini Udruge Eduard Ţufić

45 Mediji o nama
preminuo. Ĉlanovi Podruţnice Pula jednoglasno su za zastupnika u Skupštini USIŢ-a za
Podruţnicu Pula
imenovali Zlatka Sandrića, a za predsjednika Podruţnice Pule Sašu Stankovića. On će tu
funkciju obnašati u
mandatnom razdoblju 2010.- 2014. godine. Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je
prisutne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ-a. N. S.

Glas Istre, 15.01.2013.
14.3 UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA GODIŠNJE SASTANKE ZA
PODRUŢNICE ROVINJ I LABIN

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ZA PROTEKLU GODINU
Udruga slijepih Istarske ţupanije u srijedu je, 30. sijeĉnja odrţala je u prostorijama Doma
Kulture u Rovinju godišnje sastanke za ĉlanove Podruţnice Rovinja, i za ĉlanove Podruţnice
Labin u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina.
Predsjednik USIŢ i sluţbenica USIŢ su u Gradu Rovinju, Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti, odrţali radni dogovor sa proĉelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti,
Editom Sošić-Blaţević, voditeljem Odsjeka za sport, socijalnu skrbi, vatrogastvo i civilno
društvo, Draganom Poropatom te ih tom prilikom upoznali sa radom i aktivnostima Udruge.
Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno
usvojen, prisutni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom
razdoblju.
Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja
2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.
Po završetku godišnjeg sastanka ĉlanove Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnice Labin,
posjetio je gradonaĉelnik grada Labina, gospodin Tulio Demetlika koji se interesirao o radu i
aktivnostima Udruge te mu je tom prilikom predsjednik Udruge uruĉio Izvještaj o radu
USIŢ-a za razdoblje 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.
Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je prisutne o pravima na koje slijepe osobe
imaju, a mogu ostvariti putem USIŢ-a.

46 Mediji o nama
Regional express, 01.02.2013.
14.4 ZA SLIJEPE GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULA
Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, mogućnosti ostvarivanja pomoći i potpora
za slijepe te projekt glasovne turistiĉke karte grada Pule bile su neke od tema godišnjeg
sastanka poreĉke podruţnice ove udruge. Podruţnica broji 30 ĉlanova, koji se dvaput tjedno
okupljaju u prostorima u naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina na korištenje
dodijelio Grad Poreĉ. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zlatko Kuftić i predsjednica
poreĉke podruţnice Olimpija Meden te poreĉki ĉlanovi.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je 520 tisuća kuna za drugu godinu finan
ciranja trogodišnjeg programa "Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje
ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije.“ Putem Agencije za mobilnost i
programe EU Udruga je, u partnerstvu s Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper
i Udrugom slijepih iz MaĊarske, prošla na natjeĉaju za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba
te je odobreno 70 tisuća eura za program Learning mobilities for persons with disabilities".
Ministarstvo turizma uplatilo je 100 tisuća kuna za projekt "Inovativni inkluzivni turizam", a
u planu je izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom na
troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada. Projekt bi se u
budućnosti trebao proširiti i na druge istarske gradove. Uplaćena su sredstva za nastavak
izgradnje Edukacijskog centra slijepih Istre Cukrići, i to 30 tisuća kuna od TE Plomin, oko 15
tisuća kuna od Istria social & sports kluba iz Sydneya te 400 kuna od tamošnjih stanovnika
Marije i Josipa Ţufića. Nešto više od 12 tisuća kuna prikupljeno je putem humanitarnih kasica
postavljenih u poštama, tvrtkama, restoranima i drugim punktovima u Istri.
- Ne cvatu ruţe, ali niti u jednom trenutku nisu dovedene u pitanje aktivnosti i projekti
udruge, kazao je Kuftić. (Napisao i snimio J. PRODAN)
Glasistre.hr, 01.02.2013.

14.5 ODRŢANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE
ŢUPANIJE


47 Mediji o nama
U prostorijama Grada Labina u srijedu je odrţana sjednica Udruge slijepih Istarske ţupanije
na kojoj je predoĉeno Izvješće o aktivnostima koje su realizirane od 1. sijeĉnja do 31.
prosinca 2012. godine.
Predstavnike udruge pozdravio je gradonaĉelnik Grada Labina Tulio Demetlika. Grad Labin u
svome proraĉunu osigurava sredstva i pruţa podršku udrugama za realizaciju programa,
projekata i aktivnosti, pa tako i ove godine financijski potpomaţe Udrugu slijepih Istarske
ţupanije. „Cilj nam je jaĉati partnerski odnos i doprinijeti razvoju civilnog sektora te osnaţiti
potencijal organizacija koje su na sebe preuzele dio skrbi, te okupljaju i brinu o odreĊenim
grupama graĊana. Ţelja nam je poboljšati kvalitetu ţivljenja slijepih osoba u našem gradu,
doprinijeti njihovoj socijalnoj integraciji, rušenju barijera i predrasuda o njihovim
mogućnostima“, obratio se gradonaĉelnik Tulio Demetlika.
Na sjednici je ustanovljeno da na dan 31. prosinca 2012. godine Udruga broji ukupno 310
redovnih ĉlanova, od toga u Buzetu 16, u Labinu 36, u Pazinu 25, u Poreĉu 30, u Puli 154, u
Rovinju 23 i u Umagu 26. Redovito su rješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima
Udruge kao što su: dugi bijeli štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina,
govorne ĉitaĉe ekrana. Ĉlanove se upoznalo sa njihovim zakonskim pravima i ostvarivanju
istih kao što su sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja od plaćanja radio i televizijske
pretplate, oslobaĊanje od participacije, doplatak za pomoć i njegu, dobivanje znaka
pristupaĉnosti, odlazak u mirovinu te pisanje molbi za odlazak pred invalidsku komisiju,
sufinanciranje prijevoza i naknade za nezaposlene slijepe osobe te izdavanje potvrde za
navedena prava. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2012. godini ostvarivali su pravo
na korištenje teretane za slijepe kao i na sluţbeno vozilo prilikom odlasku lijeĉniku.
TakoĊer, dotakli su se projekata odobrenih od strane Ministarstva socijalne politike i mladih
za projekt „Dobar dan!“ koji se bavi uslugama osobne asistencije slijepim osobama koji ţive
u samaĉkim kućanstvima te Ministarstva turizma za projekt „Inovativni inkluzivni turizam“.
Udruga je u 2012. godini suraĊivala i sa ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj, ali
i sa udrugama slijepih u inozemstvu, na poslovnom i sportskom planu, a u cilju što boljeg
upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako i njihovih problema i mogućnosti zajedniĉkog
rješavanja istih.
http://www.labin.hr/node/4748, 01.02.2013.
14.6 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI ZA ĈLANOVE UDRUGE
SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE
PODRUŽNICE POREĈ I UMAG
Udruga slijepih Istarske ţupanije 1. je veljaĉe 2013. godine odrţala godišnje sastanke za
ĉlanove Podruţnice Umaga, u prostorijama Puĉkog otvorenog uĉilišta „Ante Babić" Umag, i
za ĉlanove Podruţnice Poreĉ u prostorijama Podruţnice Poreĉ, Mate Balote 13.
Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno
usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom
razdoblju.
Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja
2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.
Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe
imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ. (REX)

48 Mediji o nama
Regional express, 04.02.2013.
14.7 GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH U POREĈU
GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULE
U planu je izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom
na troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada


POREĈ - Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, ostvarivanje projekta glasovne
turistiĉke karte grada Pule te mogućnosti ostvarivanja pomoći i potpora za slijepe, bile su
neke od tema godišnjeg sastanka poreĉke podruţnice ove udruge. Podruţnica broji 30
ĉlanova, koji se dvaput tjedno okupljaju u prostorima u naselju Mate Balote koje im je prije
nekoliko godina na korištenje dodijelio Grad Poreĉ. Sastanku su prisustvovali predsjednik
Zlatko Kuftić i predsjednica poreĉke podruţnice Olimpija Meden te poreĉki ĉlanovi.
Udruga je, kao i prijašnjih godina, posredovala pri nabavi specijalnih pomagala za ĉlanove,
ostvarivanju prava na sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja plaćanja RTV pretplate,
participacije te drugih posebnih prava slijepih osoba. Organizirana su sportska nadmetanja i
edukacije, a isplaćene su jednokratne pomoći ĉlanovima. Omogućeno je korištenje teretane
za slijepe, sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku i ĉlanovima sportske udruge
slijepih Uĉka za odlazak na sportska natjecanja. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
odobrilo je 520 tisuća kuna za drugu godinu financiranja trogodišnjeg programa “Dobar
dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama” koje ţive u samaĉkim kućanstvima na
podruĉju Istarske ţupanije. Putem Agencije za mobilnost i programe EU-a Udruga je, u
partnerstvu s Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i Udrugom slijepih iz
MaĊarske, prošla na natjeĉaju za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba te je odobreno 70
tisuća eura za program “Learning mobilities for persons with disabilities”. Ministarstvo
turizma uplatilo je 100 tisuća kuna za projekt “Inovativni inkluzivni turizam”. U planu je
izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom na
troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada. Projekt bi se u
budućnosti trebao proširiti i na druge istarske gradove.
Uplaćena su sredstva za nastavak izgradnje edukacijsko centra slijepih Cukrići, i to 30 tisuća
kuna od TE Plomin, oko 15 tisuća kuna od Istria social & sports kluba iz Sydneya te 400 kuna
od tamošnjih stanovnika Marije i Josipa Ţufića. Nešto više od 12 tisuća kuna prikupljeno je
humanitarnim kasicama postavljenih u poštama, tvrtkama, restoranima i drugim punktovima u
Istri. - Protekla je godina rezultirala jednom stabilnom financijskom situacijom. Ne cvatu
ruţe, ali niti u jednom trenutku nisu dovedene u pitanje aktivnosti i projekti udruge, kazao je
Kuftić te podsjetio da slijepe osobe preko udruge imaju pravo na besplatne pozive prema
telefonskoj sluţbi informacija. J. PRODAN

Glas Istre, 05.02.2013.


49
14.8 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI UDRUGE SLIJ EPIH U BUZETU I
PAZINU


PREDSTAVLJENI PROGRAMI I PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE
U sklopu provoĊenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i
unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba" koji je financiran iz sredstava gradova i općine
Istarske ţupanije i same Istarske ţupanije, 12. veljaĉe 2013. godine odrţani su zadnji godišnji
sastanci za 2013. godinu. Godišnji sastanak za Podruţnicu Buzet odrţan je u Domu za starije i
nemoćne osobe Buzet, a za Podruţnice Pazin u Spomen domu u Pazinu.
Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno
usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom
razdoblju.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je putem odrţanih godišnjih sastanak
promovirao programe i projekte koje Udruga trenutno provodi:
„Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima
na podruĉju Istarske ţupanije" program koji je financiran putem sredstava Ministarstvo
socijalne politike i mladih,
„Learning mobilities for persons with disabilities" - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba - u
partnerstvu Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske: Buda-környéki
Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, program je financiran
putem Agencije za mobilnost i programe EU,
„Inovativni inkluzivni turizam" - izrada turistiĉke govorne karte osobe oštećenog vida i
ureĊenje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalnog centra inkluzivnog
turizma - Cukrići, projekt je financiran putem Ministarstvo turizma.
Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja
2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.
Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe
imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ-a. (REX)
Regional express, 13.02.2013.

50
14.9 ĈLANICE KLUBA SLIJEPIH ŢENA ISTRE SUSRELE SE
POVODOM VALENTINOVA

SMIJEH, PLES I RUŽA ZA SVAKU ŽENU
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u subotu, 16. veljaĉe 2013. godine odrţale su
se razne aktivnosti; sjednica Izvršnog odbora, sjednica Upravnog odbora i susret ĉlanica
Kluba slijepih ţena Istre povodom Valentinova. Aktivnosti su odrţane u sklopu provoĊenja
redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota
slijepih osoba" koji je financiran iz sredstava gradova i općina Istarske ţupanije i same
Istarske ţupanije.
Sukladno odluci Izvršnog odbora Udruge slijepih Istarske ţupanije, Udruga će putem javnih
radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primiti u radni odnos djelatnika za pomoć u
rješavanju administrativnih poslova, gospodina Denisa Serblina.
Sukladno odlukama Upravnog odbora utvrĊeni je novi prijedlog Statuta Udruge, te su
usvojeni: Strateški plan Udruge za razdoblje od 2013-2018. godine, Operativni plan za 2013.
godinu, Pravilnik o arhivskoj graĊi i Izvještaj o radu za razdoblje od 01.01.2012 - 31.12.2012.
godine.
Druţenju ĉlanica Kluba slijepih ţena Istre prisustvovala je i Tatjana Grgorović glede
dogovora sa ĉlanicama Kluba oko organiziranja kreativnih radionica. Susretu je prisustvovalo
30-ak uĉesnica te je time zastupljeno pet podruţnica od sedam; Labin, Pazin, Pula, Rovinj i
Umag. Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, prezentirala je ĉlanicama plan
aktivnosti za 2013. godinu. Uz smijeh, razgovor i ples ĉlanice Udruge i Kluba zabavile su se i
podijelile meĊusobna iskustva. Udruga je svakoj ĉlanici Kluba i njihovim pratiteljicama
uruĉila jednu ruţu. (REX)
Regional express, 18.02.2013.

51
14.10 PULA: UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA NATJECANJE U
ĈITANJU BRAILLEOVOG PISMA

Natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma
Udruga slijepih Istarske ţupanije proslavila je svoj 62. roĊendan te je u sklopu obiljeţavanja
obljetnice u prostorijama Udruge u Puli, 21. veljaĉe odrţano natjecanje u ĉitanju Brailleovog
pisma u kojem je svoje snage odmjerilo pet natjecatelja.
Naţalost, to dragocjeno pismo kao da pomalo izumire meĊu osobama oštećenog vida koje se
sve više oslanjaju na zvuĉnu tehniku ĉitanja, zvuĉne ĉasopise, zvuĉne knjige, zvuĉne brošure.
Prvoplasirani, Franko Bakša 20. travnja sudjelovat će u Zagrebu na drţavnom natjecanju u
ĉitanju Brailleovog pisma koji organizira Hrvatska knjiţnica za slijepe.
Drugo mjesto zauzeo je Aldo Kalebić, treće Marĉelo Jeromela, ĉetvrto Marija Legović a
petoplasirana je Soka Bakša.
Natjecanje se svake godine odrţava u sklopu redovnog programa Udruge slijepih Istarske
ţupanije: „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba“, koji je financiran iz
proraĉuna Istarske ţupanije, gradova Buzet, Labin, Novigrad, Poreĉ, Pula, Rovinj, Umag i
Vodnjan te Općina Funtana, Kršan, Liţnjan, Medulin, Marĉana, Raša, Tar i drugih, izvijestio
je predsjednik Udruge Zlatko Kuftić.
http://www.istarski.hr/node/7199.2013.

52
14.11 U PULI ODRŢAN MEĐUNARODNI MARATON SLIJEPIH U
PIKADU

U SKLOPU OBILJEŽAVANJA 62. GODINE POSTOJANJA UDRUGE SLIJEPIH
U sklopu obiljeţavanja 62. godine postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije u prostorijama
Udruge u Zadarskoj 40 u Puli odrţan je meĊunarodni 2. maraton slijepih Istre u pikadu.
Maraton je trajao 19 sati, zapoĉeo je 23. veljaĉe 2013. godine s poĉetkom u 9 i 30 te je trajao
do 24. veljaĉe 2013. godine do 04 h.
Ukupno je sudjelovalo 29 natjecatelja, od toga po kategorijama:
B1 natjecatelji bez ostatka vida - 14 natjecatelja
B2 natjecatelji sa ostatkom vida - 9 natjecatelja
B3 videći natjecatelji, podupirući ĉlanovi i volonteri Udruge - 6 natjecatelja.
Na ovogodišnjem maratonu u pikadu pikadistima Udruge slijepih Istarske ţupanije pridruţili
su se i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper i ĉlanovi Udruge slijepih
Primorsko goranske ţupanije.
Natjecateljski dio Drugog maratona slijepih Istre u pikadu uspješno je organizirao Jovo
Šupljikac, a vjerni volonteri i podupiruĉi ĉlanovi Udruge uspješno su odradili tehniĉki dio
maratona.
Pikadisti Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper primili su pehar za sudjelovanje
na maratonu.
Od 29. natjecatelja, 14 ih je bilo najupornijih i maraton su odigrali do kraja:
1. Radenko Druţetić,
2. Subhija Druţetić,
3. Ivan Fonović,
4. Aldo Kalebić,
5. Zlatko Kuftić,
6. Marija Legović,
7. Dara Paris,
8. Marjana Peitel,
9. Danilo Piutti,

53
10. Zlatko Sandrić,
11. Saša Stanković,
12. Jovo Šupljikac,
13. SlaĊana Šupljikac,
14. Tonĉić Fonović Đina.
U ekipnom meĊunarodnom turniru sudjelovalo je 7 ekipa, a rezultati su slijedeći:
3. mjesto „Pikado ekipa Buzet" u sastavu: Ibrahim Huseini, Jovo Šupljikac, Dara Paris,
Danilo Piutti.
2. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije" u sastavu: Radenko Druţetić,
Zlatko Sandrić, Ibrahim Ĉaušević, Terezija Gajski.
1. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Primorskog goranske ţupanije" u sastavu: Zlatko
Kuftić, Tomislav Lilić, Nenad Marković, Milutin Topić.
Organiziran turnir u mraku - ukupno je sudjelovalo - 15 natjecatelja:
3. mjesto - Terezija Gajski,
2. mjesto - SlaĊana Šupljikac,
1. mjesto - Saša Stanković.
Turnir parova - ukupno je sudjelovalo 9 - parova:
3. mjesto - Radenko Druţetić, Terezija Gajski
2. mjesto - Marija Legović, Danilo Piutti
1. mjesto - Aldo Kalebić, Saša Stanković

Pojedinaĉni turnir - kategorija B 3, podupirući ĉlanovi, videće osobe- ukupno je sudjelovalo 6
natjecatelja:
3. mjesto - Anica Todorović
2. mjesto - Saša Stanković - redovan ĉlan Udruge, kategorija B2
1. mjesto - Danilo Piutti

Pojedinaĉni turnir kategorija B 2 - natjecatelji sa ostatkom vida - ukupno je sudjelovalo 9
natjecatelja:
3. mjesto - Ivan Fonović, Pula
2. mjesto - Milutin Topić, Rijeka
1. mjesto - Nenad Marković, Rijeka

Pojedinaĉni turnir u kategoriji B1 - natjecatelji bez ostatka vida - ukupno je sudjelovalo 14
natjecatelja:
3. mjesto - Zlatko Sandrić
2. mjesto - Jovo Šupljikac
1. mjesto - Đina Tonĉić - Fonović
Regional express, 25.02.2013.

54
14.12 ISPRED ARENE PREDSTAVLJ ENA J EDINSTVENA
TURISTIĈKA KARTA ZA SLIJEPE

Davor Horvat, Zlatko Kuftić i Biljana Bekić
„Tek kada su nam u posjet došli gosti iz MaĊarske koje smo vodili u obilazak grada, shvatili
smo da su slijepe i slabovidne osobe uskraćene za turistiĉki doţivljaj i tada došli na ideju za
realizaciju projekta 'Inovativni i inkluzivni turizam'“, kazala je Biljana Bekić, inicijatorica i
koordinatorica projekta Govor dodira, turistiĉka karta za slijepe.
Rijeĉ je o hvalevrijednom projektu, podrţanom i sufinanciranom od strane Ministarstva
turizma, koji je 28. veljaĉe predstavljen ispred Arene u Puli. U sklopu projekta izraĊena je
turistiĉka karta Pule naziva „Govor dodira“ namijenjena slijepim osobama koju prati
inovativni govorni turistiĉki vodiĉ. Izradio ju je nagraĊivani inovator Davor Horvat i Udruga
slijepih Istarske ţupanije kako bi potaknuli socijalnu inkluziju slijepih osoba i njihova prava
na turistiĉki doţivljaj.
Horvat je rekao kako mu je drago da se ukljuĉio u projekt i dodao da je govorni vodiĉ
snimljen zahvaljujući glasu glumca Dubravka Sidora. Naţalost, Tarik Filipović koji se
spremno odazvao pozivu, morao je odustati zbog ozlijede u prometnoj nesreći. „Osim karte
koja je na Brailleovom pismu, pa turisti prstom mogu vizualizirati raspored ulica, tu je i broj
mobitela koji zovu kako bi ĉuli informacije o znamenitostima“, pojasnio je Horvat.

Kartu je osmislio nagraĊivani inovator Davor Horvat

55
Minuta poziva stoji 2,35 kuna, ali je ĉitava priĉa humanitarnog karaktera pa novac od poziva
ide za Udruge slijepih. „Rijeĉ je o socijalnom poduzetništvu“, napomenula je Bekić. Istaknula
je kako je projekt tek dio šire priĉe i on će se nastaviti. Stoga su im se u obilasku grada i
demonstraciji korištenja usluge pridruţili i predstavnici Udruga slijepih iz Kopra i Rijeke.
Dušan Mioĉić iz rijeĉke udruge nakon obilaska grada kazao nam je kako je izrazito
zadovoljan osmišljenim projektom te dodao da će svakako nastojati uvesti ga u Primorsko –
goransku ţupaniju, Rijeku i okolne otoke.
„Izdavanjem ove turistiĉke karte i vodiĉa od strane Udruge slijepih Istarske ţupanije, a uz
podršku Ministarstva turizma, Grad Pula i Istarska ţupanija bit će zabiljeţeni na turistiĉkoj
karti Hrvatske, Europe i svijeta kao i u povijesti inovativnog inkluzivnog turizma koja se
upravo stvara kao njegovi inicijatori, zaĉetnici i primjer pozitivne prakse“, naglasio je Zlatko
Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije nakon polusatnog obilaska pulskih
znamenitosti kojem su prisustvovali slijepi turisti iz Pule, Rijeke i Kopra. (Tekst i foto: Paola
Albertini)


Slijepe osobe iz Pule, Rijeke i Kopra iskušali su kartu

Projekt Govor dodira predstavljen je obilaskom grada

56

Dušan Mioĉić

Slijepe osobe znatiţeljno su dodirom ĉitale kartu

U kartu su upisane pulske znamenitosti
http://www.istarski.hr/node/7304, 28.02.2013.

57
http://www.pula.hr/repozitorij-novosti/prikaz-novosti/article/govor-dodira-predstavljena-
turisticka-karta-za-slijepe/, 28.02.2013.
http://www.soundset.hr/vijesti/istra/u-puli-predstavljena-turisticka-karta-za-slijepe,
28.02.2013.
http://regionalexpress.hr/site/more/govor-dodira-predstavljena-turistichka-karta-za-slijepe/,
28.02.2013.
http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/predstavljena-karta-pule-za-slijepe-i-slabovidne-
387717, 28.02.2013.
http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/pula-predstavljena-turisticka-karta-za-slijepe-
osobe/11488/, 28.02.2013.
14.13 MARINA RADOŠIĆ SA OŠTEĆENIM VIDOM SREBRNA U
KATAMA

U nedjelju, 10. oţujka 2013., u Zagrebu je odrţano Prvenstvo Hrvatske u izvoĊenju kata za
seniore/ke, te veterane i veteranke. Za Karate klub ”Finida” iz Poreĉa vrlo uspješno nastupila
je Marina Radošić u kategoriji veteranki preko 35 godina te se plasirala na drugo mjesto i tako
osvojila srebrnu medalju. Marinin uspjeh još je i veći ako se zna da ima 100% oštećenje vida i
da joj je to bio prvi nastup na sluţbenom natjecanju. (Sportistra)
http://www.sportistra.hr/marina-radosic-sa-ostecenim-vidom-srebrna-u-katama/, 11.03.2013.

58
14.14 ODRŢAN XXI. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR„SILVANO
DRUŢETA“

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE
U sklopu provoĊenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i
unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba", financiranog iz sredstava gradova i općina
Istarske ţupanije i same Istarske ţupanije, 22. oţujka 2013. godine u prostorijama USIŢ-a
odrţan je XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta koji se odrţava svake godine u
spomen na dugogodišnjeg ĉlana i vrhunskog šahistu pokojnog Silvana Druţetu.
Ukupno je sudjelovalo 5 šahista ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije, a plasmani su
slijedeći:
3. Milan Rojnić
2. Davor Besedić
1. Milan Milanović, podupiruĉi ĉlan Udruge
Regional express, 23.03.2013.
14.15 Memorijal „Eduard Ţufić“ u pikadu za slijepe

Povodom obljetnice smrti dopredsjednika Udruge, Eduarda Ţufića, i dugogodišnjeg aktiviste
Udruge, 13. travnja 2013. godine delegacija Udruge slijepih Istarske ţupanije u sastavu:
Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i Đina Tonĉić – Fonović je poloţila cvijeće na grob Eduardu

59
Ţufiću. 13. travnja 2013. godine u prostorijama Udruge je odrţan 1. Memorijalni pojedinaĉni
pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu. Turnir je organizirala Udruga slijepih Istarske
ţupanije, a sudjelovalo je 26 natjecatelja u 3 kategorije.
U kategorija B1 natjecatelji bez ostatka vida ukupno je sudjelovalo 11 natjecatelja, a rezultati
su: 3. Đina Tonĉić – Fonović, 2. Jovo Šupljikac, 1. Radenko Druţetić.
U kategorija B2 natjecatelji sa ostatkom vida sudjelovalo je 8 natjecatelja: 3. Saša Stanković,
2. Ibrahim Ĉaušević, 1. Zlatko Moĉenić.
U kategorija B3 videći natjecatelji, podupirući ĉlanovi Udruge, sudjelovalo je 7 natjecatelja:
3. SlaĊana Šupljikac, 2. Ivan Ţufić, 1. Danilo Piutti.
Kako bi se turnir odvijao prema pravilima zaduţeni su bili Jovu Šupljikac, Subhija Druţetić,
Denis Serblin i SlaĊana Šupljikac, koji su svoje obaveze uspješno odradili.
http://www.sportistra.hr/1-memorijal-eduard-zufic-u-pikadu-za-slijepe/, 16.04.2013.

14.16 Zlatko Kuftić, novi, stari predsjednik Udruge slijepih

ODRŽANA IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE
U subotu, 20. travnja u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana je Izborna
sjednica Skupštine Udruge.
Predsjednik Udruge, otvorio je sjednicu te osobno i u ime Skupštine Udruge slijepih Istarske
ţupanije, pozdravio sve prisutne, a posebno goste: zastupnike Skupštine USIŢ i njihove
pratioce, Vojina Perića - predsjednika Hrvatskog saveza slijepih, Mariju Ciglar - predsjednicu
Udruge slijepih MeĊimurske ţupanije, Vlatka Golca - predsjednika Udruge slijepih
Karlovaĉke ţupanije, Antoniju Hasan - voditeljicu sekcije ţena Udruge slijepih Udruge
slijepih Karlovaĉke ţupanije, Dušana Mioĉića - predsjednika Udruge slijepih Primorsko -
goranske ţupanije, Dragu Šajina - Tajnika Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih
Koper, Erika Lukšića - proĉelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Pule,
Antona Hrelju - voditelja Edukacijsko rehabilitacijskog kampa slijepih - Premantura,
Ţeljka Kladušana - predsjednika Udruge paraplegiĉara i tetraplegiĉara Istarske ţupanije i
dopredsjednika Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom, Snjeţanu Rajić - predsjednicu
Društva multiple skleroze Istarske ţupanije i Tajnicu Istarskog foruma udruga osoba s
invaliditetom.

60
Proĉitana su slijedeća izvješća na Skupštini:
a) Izvješće o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije od 24.03.2012. do 20.04.2013. godine
b) Izvještaj Nadzornog odbora Udruge od 14.03.2012. do 10.04.2013. godine
c) Financijsko izvješće o poslovanju USIŢ-a za 2012. godinu
Jednoglasno su potvrĊena slijedeća Tijela Udruge za period od 2013. do 2014. godine:
Saša Stanković - predsjednik Podruţnice Pula za period od 2013. do 2014. godine
Zlatko Sandrić - zastupnik Skupštine za Podruţnicu Pula za period od 2013. do 2014. godine
Sonju Belušić, dopredsjednica Udruge za period od 2012. do 2014. godine.

PotvrĊuje se mandat i ostalim tijelima Udruge.
UPRAVNI ODBOR:
Damir Ugrin - Buzet
Sonja Belušić - Labin
Branislav Jurĉić - Pazin
Olimpija Meden - Poreĉ
Zlatko Kuftić - Pula
Saša Stanković - Pula
Nikola Ţivković - Rovinj
Vanda Boţić - Umag
PREDSJEDNIK:
Zlatko Kuftić
DOPREDSJEDNICI:
Sonja Belušić - dopredsjednica Udruge
Olimpija Meden - dopredsjednica Udruge
IZVRŠNI ODBOR:
Zlatko Kuftić - predsjednik Udruge
Sonja Belušić - dopredsjednica Udruge
Olimpija Meden - dopredsjednica Udruge
NADZORNI ODBOR
Ĉlanovi:
Gracijela Ljoljić
Darko Švić
Predsjednica: Prof. Đina Tonĉić Fonović
DELEGAT U SKUPŠTINI ODBORU HRVATSKOG SAVEZA SLIJEPIH:
Zlatko Kuftić - predsjednik Udruge
Regional express, 23.04.2013.

61
14.17 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije

SREDSTVA ZA KUĆU SVJETLA - CUKRIĆI SAKUPLJANA U SIDNEYU
6. travnja 2013. godine u Sidneyu organizirana je zabava od strane Istra social & sports Club
Sydney Inc. Sidney, Australia, a prikupljena financijska sredstva u iznosu od 1.900,00 EUR-a
uplatili su na devizni raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće
svjetla». Prilikom odrţavanja zabave predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, putem telefona
direktno se javio uĉesnicima zabave te im se zahvalio na svemu uĉinjenom za Udrugu slijepih
i Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići. Libero i Daisy Soldatić te Istra
social & sports Club Sydney Inc., svoju su nesebiĉnost, humanost i senzibilitet prema
slijepim osobama, kao i svoju dobru volju pokazali u više navrata.
Ovim putem im se zahvaljujemo te ih pozivamo da i dalje, u skladu sa njihovim
mogućnostima, organiziraju humanitarne akcije za prikupljanje financijskih sredstava
za završetak izgradnje «Kuće svjetla - Cukrići» kao i ostale naše iseljenike. (REX)
Regional express, 25.04.2013.
14.18 Osobna asistencijama slijepima u samaĉkim domaćinstvima
se nastavlja


62
NOVE UGOVORE ZA PROJEKT DOBAR DAN POTPISALA 4 ASISTENTA I
VODITELJ PROJEKTA
Program „Dobar dan!‟ - usluga osobne asistencije slijepim osobama u samaĉkim kućanstvima
na podruĉju Istarske ţupanije uspješno nastavlja daljnju realizaciju, zakljuĉeno je na radnom
sastanku sudionika programskog tima u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije, 28.
svibnja 2013.
Tom su prigodom, djelatnici angaţirani na projektu, potpisali nove Ugovore o radu na
odreĊeno vrijeme, i to: ĉetiri osobe na poziciji osobnog asistenta i jedna osobu na poziciji
asistenta voditelja projekta, duţnost koju je od Jasne Guerin ovom prilikom preuzela Katja
Meden.
Trogodišnji projekt zapoĉet u 2011. godini ĉija je autorica Biljana Bekić, a za koji je
Ministarstvo socijalne politike u 2013. izdvojilo 416.000,00 kuna, Udruga slijepih provodi u
partnerstvu s Istarskom ţupanijom i Centrom za socijalnu skrb.
Osobna asistencija iznimno je doprinijela podizanju kvalitete ţivota slijepih osoba koje ţive u
izvaninstitucionalnom smještaju - samostalnim kućanstvima u lokalnoj zajednici te pridonosi
njihovom aktivnijem ukljuĉivanju u razne sfere ţivota. Ta je usluga od posebne vaţnosti za
slijepe osobe koje ţive same i ne mogu se osloniti niti raĉunati na svakodnevnu pomoć
obitelji, a financijske im mogućnosti ne dozvoljavaju da za istu uslugu sami snose troškove.
Usluga se u cijelosti pokriva iz sredstava ovog programa i za krajnje korisnike je besplatna.
Svako je domaćinstvo samo odredilo broj sati tjedne pomoći osobnog asistenta kao i intenzitet
njegovog dolaska u kućanstvo: u rasponu od minimalno 2 sata do maksimalno 8 sati pomoći
tjedno, odnosno minimalno 1 do maksimalno 4 dolaska. Isto tako, svako kućanstvo
samostalno odluĉuje o sadrţaju pruţene pomoći: u rasponu od pomoći pri odrţavanju
kućanstva i obavljanju svakodnevnih poslova i nabave namirnica do pratnje pri kretanju
gradom u cilju zadovoljavanja rekreativnih, kulturnih, vjerskih, administrativnih,
zdravstvenih, socijalizacijskih, komunikacijskih i drugih potreba.

Većina slijepih ĉlanova osobe su starije ţivotne dobi i kao takve manje sklone upotrebi
modernih komunikacijskih multimedijalnih pomagala. Osobni kontakt i osobna pomoć jedini
su uĉinkoviti oblik moguće pomoći takvim osobama i znaĉajno doprinosi podizanju kvalitete
njihova ţivota, kao i povećanje intenziteta njihove komunikacije s ostalim društvenim
skupinama i lokalnom zajednicom te povećanjem njihove sigurne mobilnosti.
Regional express, 05.06.2013.

63
14.19 Udruga slijepih IŢ ugostila uĉenike pulske Medicinske škole

Udruga slijepih Istarske ţupanije u petak je, 7. lipnja 2013. godine u prostorijama Udruge u
Zadarskoj 40, ugostila uĉenike Medicinske škole Pula i profesoricu Ivanu Popović koja
uĉenicima predaje Etiku u sestrinstvu.
Uĉenicima i profesorici je prezentiran rad i aktivnosti Udruge, upoznavanje sa problematikom
slijepih osoba prilikom boravka u bolnici te pomagala koja slijepim osobama olakšava
svakodnevni ţivot koji je ionako narušen zbog invaliditeta. Nakon upoznavanja sa
aktivnostima Udruge i pomagalima, gosti Udruge su se okušali u igri pikada sa povezom
preko oĉiju kako bi bili ravnopravni sa slijepim osobama.
Ovom prilikom zahvaljujemo Medicinskoj školi Pula, uĉenicima i profesorici Ivani Popović
na iskazanoj ţelji za gostovanjem u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije.
Barkun, 09.06.2013.
14.20 Dani otvorenih vrata u Udruzi slijepih Istarske ţupanije

DOKUMENTARNI FILM, PIKADO, PROMOCIJA NA PULSKOJ TRŽNICI…
Na press konferenciji u Udruzi slijepih Istarske ţupanije predstavljen je program „Dana
otvorenih vrata", koji se odrţavaju u organizaciji udruge, a na inicijativu Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske.

64
Bogati program manifestacije poĉeo je u srijedu, 12. lipnja u 10 sati predstavljanjem
dokumentarnog filma „Slijepi u Istri" te prezentacijom tiflotehniĉkih pomagala za slijepe i
slabovidne osobe, koje je upriliĉeno u prostorijama udruge.
U ĉetvrtak, 13. lipnja na pulskoj se trţnici odrţala promocija Brailleovog pisma, dok se u
prostorijama udruge istog dana odrţao turnir „Pikado u mraku", namijenjen graĊanima koji su
pikado igrali s povezom na oĉima.
Petak, 14. lipanj, zapoĉeo je s kreativnom radionicom za slijepe ţene u 10 sati u prostorijama
udruge, a sudionici su na licu mjesta mogli pratiti proces izrade nakita i upoznati se s
taktilnim slikarstvom. U 17 sati je na rasporedu bila voţnja Pulom tandem biciklima koja je
zapoĉela u Flavijevskoj ulici broj 14.
U subotu se u Regionalnom centru inkluzivnog turizma u Cukrićima, s poĉetkom u 10 sati
odrţao susret ĉlanova Udruge slijepih s Medobĉinskim društvom slepih in Slabovidnih Koper.
Susretu je prisustvovao i predstavnik donatora iz Australije Libero Soldatić.
Regional express, 11.06.2013.
14.21 Udruga slijepih Istarske ţupanije odrţala niz programa

NAZIV PROGRAMA BIO JE „DOĐITE I UPOZNAJTE NAS"
U sklopu obiljeţavanja Europske godine graĊana, na inicijativu Ureda za udruge Vlade
Republike Hrvatske, druge godine za redom u cijeloj Hrvatskoj obiljeţeni su dani otvorenih
vrata udruga, stoga se i Udruga slijepih Istarske ţupanije ukljuĉila u manifestaciju sa pozivom
graĊanima „DOĐITE I UPOZNAJTE NAS" sa sljedećim programom:
11. lipnja 2013. - odrţana je tiskovna konferencija za medije u prostorijama USIŢ-a,
Zadarska 40, Pula,
12. lipnja 2013. - predstavljen je film o radu Udruge „Slijepi u Istri" koji je snimljen
povodom 60. godina postojanja Udruge,
12. lipnja 2013. - upoznavanje sa pomagalima za slijepe i slabovidne,
13. lipnja 2013. – promovirano je Braillevo pismo na pulskoj trţnici,
13. lipnja 2013. - odrţan je „Pikado turnir u mraku", koji su videće osobe odigrale sa
povezom na oĉima kako bi se istim snagama okušale u igri pikada te se oslonile na druga
osjetila kao što to ĉine slijepe osobe; ipak 80% informacija ĉovjek prima putem osjetila vida.

65
Plasmani u pikadu: 3. Petar PalaĊi, 2. Subhija Druţetić, 1. SlaĊana Šupljikac,
14. lipnja 2013. u prostorijama Udruge u 10 h odrţana je kreativna radionica pod nazivom
„Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću" za ĉlanice Kluba slijepih ţena koju vodi Tatjana Grgorović
14. lipnja 2013. - upoznavanje sa radovima koji su nastali u kreativnoj radionici „Stvaraj
ljepotu, osjećaj sreću", kao i upoznavanje sa taktilnim slikarstvom te radovima ĉlanova koji
su nastali u sklopu programa „Learning mobilites for persons with disabilities" u Isoli tijekom
mjeseca travnja; u program su ukljuĉeni Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
iz Budaörsa (kraj Budimpešte), Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper i Udruga
slijepih Istarske ţupanije, a program je financiran od strane Agencije za mobilnost i programe
EU; 3. lipnja 2013. godine odrţana je sveĉana izloţba taktilnog slikarstva u Kopru, a tijekom
mjeseca srpnja 2013. godine izloţba taktilnog slikarstva odrţat će se u organizaciji Udruge
slijepih Istarske ţupanije,
14. lipnja 2013. - tandem voţnja gradom Pula u popodnevnim satima sa obuĉenim tandem
bike vodiĉima koji su prošli obuku u sklopu programa „Dobar dan - usluga osobne asistencije
slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije",
financiranog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, mjesto polaska bila je
Flavijevska ulica, a vozilo se do Muzila i natrag,
15. lipnja 2013. - zapoĉeo je „Susret slijepih Istre" sa ĉlanovima Udruge slijepih Istarske
ţupanije i ĉlanovima Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper na Edukacijsko
rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Regionalnom centru inkluzivnog turizma - Cukrići na
kojem je sudjelovalo otprilike 150 ĉlanova obiju Udruga. Susretu su takoĊer prisustvovali
dobroĉinitelji Udruge iz Australije, Daisy i Libero Soldatić koji su i tom prilikom uruĉili
Udruzi donaciju za završetak izgradnje sportsko rekreativnog objekta „Kuće svjetla", ĉlanovi
Udruge slijepih Grada Zagreba Davor i Barbara Gergorić, ĉlan Udruge slijepih Krapinsko
zagorske ţupanije Tomo Riĉko i supruga Verica Riĉko, predstavnik MaĊarskog kulturnog
društva "Moricz Zsigmond" Petar PalaĊi te osobne asistentice koje su zaposlene u sklopu
programa „Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim
kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije". U sklopu susreta odrţane su sljedeće aktivnosti:
Pojedinaĉni turnir na visećoj kuglani, za sve tri kategorije, potpuno slijepe osobe (B1), osobe
sa ostatkom vida (B2) i videće osobe (B3), a plasmani su sljedeći:
B1: 3. Marija Legović, Pula 2. Zlatko Sandrić, Pula 1. Aleksandar Ninković, Koper
B2: 3. Nevekna Ivanĉić - Ninković, Koper, 2. Angela Novak, Koper, 1.Tomaţ Furlan, Koper,
B3: 3. Denis Serblin, Pula, 2. Dušan Dević, Pula, 1. Subhija Druţetić, Pula
Ekipni turnir na visećoj kuglani gdje su dvije udruge odmjerile snage, a pobijedila je ekipa
Medobiĉnskog drušva slepih in slabovidnih Koper. Sastav ekipe iz Slovenije: Safet Baltić,
Tomaţ Furlan, Aleksandar Ninković, Angela Novak, Sastav ekipe iz Istre: Ţeljka Benĉić,
Marija Legović, Milan Rojnić, Zlatko Sandrić
Pojedinaĉni šahovski turnir; 3. Davor Besedić, Pula, 2. Guštin Ladi, Koper, Drago Šajn,
Koper.
Turnir u briškuli: Đina Tonĉić Fonović i Angela Novak,2. Milan Rojnić i Ladi Guštin, 1.
Josip Gajski i Zlatko Sandrić.
U sklopu susreta takoĊer je odrţana i tombola, a prikupljena financijska sredstva predviĊena
su za završetak izgradnje „Kuće svjetla". Ovim putem se zahvaljujemo svim tvrtkama koje su
pomogle donacijom svojih proizvoda i artikla: Agrolaguna d.d. PC Podrum, Poreĉ; Glas Istre
Novine d.o.o., Pula; Mesnica Bilić, Pula; Mesnica Libero, Pula; Općina Motovun; OPG
Krušvari, Krušvari; OPG Marija; Milivoj i Kristijan Ivetac - IEC - Istarski eko proizvod, Pula;
Puljanka d.d, Pula; Rasadnik Škatari, Škatari; Splendid Pula d.o.o., Pula; Turistiĉka zajednica
grada Buja; Turistiĉka zajednica grada Poreĉa; Turistiĉka zajednica grada Pule; Turistiĉka
zajednica grada Umaga; Uljara Tonin, Vodnjan; Vino Trapan - OPG Trapan Bruno, Pula.

66
Predsjednik USIŢ se zahvalio svima koji su pomogli u organizaciji Dana otvorenih vrata.
(REX)

Regional express, 18.06.2013.
14.22 Udruga slijepih organizirala natjecanje u elektronskom pikadu
Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije organizirala je u subotu susret ĉlanova tri udruge u
povodu obiljeţavanja roĊendana grada Karlovca.
Sudjelovali su ĉlanovi Udruge slijepih Šibensko-kninske ţupanije, Udruge slijepih Istarske
ţupanije i Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije. Susret je poĉeo posjetom Muzeju
Domovinskog rata na Turnju, gdje je odrţano i prigodno predavanje. Zatim je u prostorijama
Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije odrţano ekipno i pojedinaĉno natjecanje u elektronskom
pikadu. Za vrijeme trajanja turnira predsjednici tri udruge razgovarali su o problemima
slijepih osoba i o daljnjoj suradnji.

„Godinama već suraĊujemo s Udrugom slijepih Karlovaĉke ţupanije i odazivamo se na sve
pozive. Koristimo iskustvo i savjete predsjednika Vlatka Golca. On nam pomaţe u rješavanju
raznih problema. Sve što radimo, to je za boljitak slijepih osoba“, istaknuo je predsjednik
Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatko Kuftić.
U povodu susreta i roĊendana grada Karlovca gosti iz Šibenika i Pule uruĉili su poklone
predsjedniku Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije Vlatku Golcu.
„Suradnja s karlovaĉkom udrugom je super. Izmjenjujemo mišljenja i nastojimo pomoći jedni
drugima. Dolazimo jedni drugima na razne susrete i obljetnice i zajedniĉki radimo na
poboljšavanju uvjeta ţivota slijepih osoba“, rekao je predsjednik Udruge slijepih Šibensko-
kninske ţupanije Joso Bagić.
Gosti su istaknuli da vole dolaziti u grad na ĉetiri rijeke, jer im Karlovĉani uvijek pripreme
bogat i zanimljiv program.
„Naša suradnja je od davnina i uvijek jedva ĉekamo novi susret. Pomaţemo se i zajedniĉki se

67
dogovaramo kod rješavanja problema slijepih osoba. Ovaj susret organizirali smo u povodu
obiljeţavanja 434 roĊendana grada Karlovca“, istaknuo je predsjednik Udruge slijepih
Karlovaĉke ţupanije Vlatko Golac.
Turnir u elektronskom pikadu bio je vrlo zanimljiv, a nastupile su ĉetiri ekipe. Sudjelovale su
dvije karlovaĉke ekipe te po jedna iz Šibenika i Pule. U ekipnoj konkurenciji prvo mjesto
osvojila je ekipa Istarske ţupanije, druga je bila Šibensko-kninska ţupanija, treća druga ekipa
Karlovaĉke ţupanije i ĉetvrta prva ekipa Karlovaĉke ţupanije. Pojedinaĉno u kategoriji B1
najbolji je bio Denis Velimirović iz druge karlovaĉke ekipe, a u B2 prva je bila Tereza Gajski
iz Pule. Nakon natjecanja odrţano je druţenje uz domjenak.
Karlovaĉki tjednik, 08.06.2013.
14.23 Sveĉano otvorenje meĊunarodne izloţbe taktilnog slikarstva

SLIKE U PIJESKU
U ponedjeljak, 16. srpnja u Premanturi s poĉetkom u 10 sati odrţat će se sveĉano otvorenje
meĊunarodne izloţbe taktilnog slikarstva „Slike u pijesku".
Na izloţbi će biti izloţeni radovi slijepih i slabovidnih ĉlanova udruga Buda-környéki
Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa , Medobĉinskog društva slepih in
slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske ţupanije, nastalih na radionici u Izoli pod
vodstvom slikarice Stanke Golob, kao dio meĊunarodnog projekta „Learning Mobilities for
Persons with Disabilities", financiranog od strane Agencije za mobilnost i programe EU u
sklopu programa Cjeloţivotno uĉenje, Obrazovna partnerstva.
Regional express, 11.07.2013.

68
14.24 U Premanturi otvorena meĊunarodna izloţba taktilnog
silkarstva

SLIKE U PIJESKU
U prostoru Javne ustanove Kamenjak u Premanturi, 16. srpnja 2013. godine sveĉano je
otvorena meĊunarodna izloţba taktilnog slikarstva „Slike u pijesku". Na izloţbi su izloţeni
radovi slijepih i slabovidnih ĉlanova udruga Buda-környéki Látássérültek Közhasznú
Egyesülete iz Budaörsa, Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper i Udruge slijepih
Istarske ţupanije, nastalih na radionici slikanja pijeskom u Izoli, u travnju ove godine, pod
vodstvom diplomirane akademske slikarice Stanke Golob, kao dio meĊunarodnog projekta
„Learning Mobilities for Persons with Disabilities", financiranog od strane Agencije za
mobilnost i programe EU u sklopu programa Cjeloţivotno uĉenje/Grundtvig/Obrazovna
partnerstva.
Nakon uvodnih pozdravnih govora predsjednika Udruge slijepih Istarske ţupanije Zlatka
Kuftića, i koordinatorice projekta Biljane Bekić, zatim domaćina izloţbe, ujedno i ravnatelja
JU Kamenjak Nevena Iveše, kao i predstavnika partnerskih organizacija; o nastanku samih
radova, tijeku same radionice i slikarskoj tehnici slikanja zrncima pijeska razliĉitih
granulacija i boja govorila je voditeljica radionice, slikarica Stanka Golob, a o samim
radovima i mogućnostima slijepih osoba da aktivno sudjelovanju u likovnoj umjetnosti
koristeći se primjerenim slikarskim tehnikama govorila je povjesniĉarka umjetnosti Gorka
Ostojić Cvajner. U glazbenom dijelu programa sudjelovali su duo Magnolia i duo Marina
Radošić i Aleksander Novak.
Izloţba je za javnost bila otvorena od 16. do 31. srpnja u Javnoj ustanovi Kamenjak u
Premanturi, Selo 120, prvi kat, a od 1. do 31. kolovoza 2013. godine u prostorijama Udruge
slijepih Istarske ţupanije, u Zadarskoj 40 u Puli.
Prije ove hrvatske izloţbe, ista je odrţana i u Kopru u lipnju ove godine, a nakon zatvaranja u
Puli, preselila se u MaĊarsku.

Regional express, 19.07.2013.

69
14.25 http://www.youtube.com/watch?v=s3WcwH5puUs
TV Istra, 16.07.2013.
14.26 Rezultati pilot programa “Dobar dan!“

VIJESTI IZ UDRUŢENJA SLIJEPIH
Ĉlanovi programskog tima i korisnici programa „Dobar dan!“ – usluge osobne asistencije
slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“ okupili
su se u subotu, 27. srpnja u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u Puli na godišnjem
susretu radi analize dosadašnjih postignuća te s ciljem što kvalitetnije daljnje implementacije
programa. Tom su prigodom razmijenjena iskustva i mišljenja o dosadašnjem tijeku provedbe
programa i ostvarenim rezultatima nakon ĉega su istaknute potrebe i smjernice njegova
daljnjeg razvoja te jaĉanja pojedinih segmenta.
„Program je u nešto više od dvije godine poluĉio veoma dobre rezultate, jer osim što
zapošljava 5 osoba temeljem ugovora o radu, pruţa i prijeko potrebnu pomoć slijepim
osobama koje ţive same i kojima je ta pomoć neophodna“, zakljuĉio je Zlatko Kuftić,
predsjednik USIZ i koordinator programa „Dobar dan!“. Dodao je kako se upravo iz ovog
pilot programa, jedinstvenog u Hrvatskoj, temeljem njegovog koncepta i njegovih rezultata,
izrodio i projekt „videćeg pratitelja“, koji je na prijedlog Hrvatskog saveza slijepih
Ministarstvo socijalne politike i mladih prihvatilo u ovoj godini za financiranje temeljem
natjeĉaja. Na natjeĉaj je uspješno apliciralo 16 udruga slijepih iz Hrvatske a slijepi ĉlanovi tih
udruga dobili su mogućnost videće pratnje i sigurnije mobilnosti, što isto predstavlja vrijedan
neizravni rezultat pilot programa „Dobar dan!“.
Regional express, 01.08.2013.
14.27 Prijateljski sportski susret triju udruga slijepih
ODRŽANI TURNIRI U PIKADU
U subotu, 14. rujna Udruga slijepih ugostila je ĉlanove Udruge slijepih Karlovaĉke i Šibensko
kninske ţupanije u prostorijama Udruge i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih
Istre - Regionalnom centru inkluzivnog turizma - Cukrići.

70

Prijateljski susret odrţan je u slijedećim disciplinama; Elektronskoj igri pikada u ekipnoj i
pojedinaĉnoj konkurenciji;
Plasmani u ekipnom turniru u pikadu su sljedeći:
3. mjesto ĉlanovi Udruge slijepih Šibensko kninske ţupanije
2. mjesto ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije - pikado ekipa: Radenko Druţetić, Jovo
Šupljikac, Ibrahim Ĉaušević, Saša Stanković
1. mjesto ĉlanovi Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije
Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 8 natjecatelja u B1
kategoriji - bez ostatka vida:
3. Tihomir Jurković, Šibenik
2. Radenko Druţetić, Pula
1. Denis Velimirović, Karlovac
Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 6. natjecatelja u B2
kategoriji - sa ostatkom vida:
3. Nedeljko Popović, Karlovac
2. Darko Juras, Šibenik
1. Saša Stanković, Pula
Uspješna logistika prijateljskog susreta; Subhija Druţetić, Zlatko Kuftić, Jovo Šupljikac,
SlaĊana Šupljikac, Anica Todorović.
Uĉesnike druţenja pozdravila je Rossanam Matejĉić Miljević, predsjednica Društva
turistikĉih vodiĉa Pula.
Na druţenju se okupilo oko 30 osoba.
Regional express, 17.09.2013.

71
14.28 Medicinska škola Pula posjetila Udrugu slijepih IŢ

MLADE MEDICINARE UPOZNALI SA PROBLEMATIKOM SLIJEPIH

Udruga slijepih Istarske ţupanije, 17. rujna 2013. godine u prostorijama Udruge, Zadarska 40,
ugostila je uĉenike Medicinske škole Pula i profesoricu etike u sestrinstvu Klaru Ibrišagić.
Uĉenicima i profesorici prezentiran je rad i aktivnosti Udruge, upoznavanje
sa problematikom slijepih osoba prilikom boravka u bolnici te pomagala koja slijepim
osobama olakšava svakodnevni ţivot koji je ionako narušen zbog invaliditeta. Nakon
upoznavanja sa aktivnostima Udruge i pomagalima, gosti Udruge su se okušali u igri pikada
sa povezom preko oĉiju, kako bi bili u tom smislu ravnopravni sa slijepim osobama.
Regional express, 17.09.2013.
14.29 Medicinka škola Pula u posjeti Udrugu slijepih


72
SURADNJA UDRUGE SLIJEPIH I MEDICINSKE ŠKOLE
Budući zdravstveni djelatnici srednje Medicinske škole Pula posjetili su Udrugu slijepih
Istarske ţupanije 27. rujna 2013. godine. Posjetu je prisustvovala i profesorica etike u
sestrinstvu Klara Ibrišagić.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije prezentirao je uĉenicima i profesorici rad i
aktivnosti Udruge, upoznavanje sa problematikom slijepih osoba prilikom boravka u bolnici
te pomagalima koja slijepim osobama olakšavaju svakodnevni ţivot, a koji je ionako narušen
zbog invaliditeta.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije promovirao je programe i projekte koje Udruga
trenutno provodi:
1. „Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim
kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije", program koji je financiran putem sredstava
Ministarstvo socijalne politike i mladih
2. „Learning mobilities for persons with disabilities" - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba -
u partnerstvu Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske: Buda-
környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, program je
financiran putem Agencija za mobilnost i programe EU
3. „Spremni! - Idemo!" - usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe financiran putem sredstava
Ministarstva socijalne politike i mladih
4. „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba" - redovni program Udruge slijepih
Istarske ţupanije, koji je financiran iz sredstava gradova i općine Istarske ţupanije i same
Istarske ţupanije
Nakon upoznavanja s aktivnostima Udruge i pomagalima, gosti Udruge su se okušali u
igri pikada sa povezom preko oĉiju, kako bi bili ravnopravni sa slijepim osobama.
Regional express, 27.09.2013.
14.30 Odrţano pikado natjecanje za slijepe


73
EKIPA PULE BOLJA OD POREĈANA
Povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa i Svjetskog dana vida odrţan je ekipni i
pojedinaĉni turnir u elektronskom govornom pikadu izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i
Podruţnice Pula. Turnir se odrţao 11. listopada u prostorijama Podruţnice Poreĉ u Balotinoj
ulici u Poreĉu.
Sve aktivnosti u Podruţnici Poreĉ odrţavaju se u sklopu programa „Zaštita i unapreĊenje
kvalitete ţivota slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“, koji financira Istarska ţupanija, Gradovi
(Pula, Rovinj, Umag, Novigrad, Buzet, Poreĉ, Pazin, Vodnjan, Labin) te Općine (Tar,
Funtana, Kršan, Medulin, Marĉana, Liţnjan, Ţminj i dr.) Istarske ţupanije.
Ekipa Pula pobijedila Poreĉane sa 6:2.
Pikado ekipa Podruţnice Pula:
B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac,
B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Ivan Fonović
Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ:
B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora Dujmović
B2-sa ostatkom vida – Davor Besedić i Andrea Milotti.
Pojedinaĉno: B1 kategorija - natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 5.
natjecatelja:
1. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ
2. Jovo Šupljikac, Pula
3. Radenko Druţetić, Pula
Pojedinaĉno: B2 kategorija - natjecatelji sa ostatkom vida, ukupno je 4. natjecatelja:
1. Ibrahim Ĉaušević, Pula,
2. Davor Besedić, Pula
3. Ivan Fonović, Pula.
Organizaciju turnira vrlo uspješno odradila dopredsjednica Udruge slijepih Istarske ţupanije
Olimpija Meden, a natjecateljski dio Subhija Druţetić, Danilo Piutti, Jovo Šupljikac i SlaĊana
Šupljikac.
Regional express, 14.10.2013.

74
14.31 Kamenjak dobio osjetilno-didaktiĉku šetnicu

Osjetilno-didaktiĉka šetnica Gradina namijenjena slijepim i slabovidnim osobama otvorena je
na Gornjem Kamenjaku. Projekt je realizirala Javna ustanova Kamenjak u suradnji s
Udrugom slijepih Istarske ţupanije.

Polovicu sredstava od 115 tisuća kuna uloţila je ustanova, a isti iznos dobiven je zahvaljujući
natjeĉaju Ministarstva turizma u kategoriji inovativnog turizma. Staza je dugaĉka 800 metara,
a osim rubnjaka na njoj su edukativne tabele na brajici i latiniĉnom pismu sa podacima o
tipiĉnim mediteranskim biljkama koje moţemo naći na Kamenjaku (brnistra, mirta, smilje,
kadulja, ruţmarin, hrast crnika, alepski bor, šmrika, bušin). Uz svaku tabelu su posaĊene i
biljke koje slijepe i slabovidne osobe mogu dotaknuti, pomirisati ili pak okusiti, primjerice
kadulju.

„Gornji Kamenjak izabran je zato što se on rjeĊe posjećuje od Donjeg Kamenjaka, a i s ciljem
da posjetitelji spoznaju te doţive i njegove prirodne vrijednosti. Rašĉistili smo podruĉje i oko
crkve Gospe Lurdske koja se nalazi na poĉetku staze. U budućnosti ju namjeravamo u
suradnji s ţupnikom Joelom Cataryem urediti i staviti ţeljezna vrata da se prevenira
vandalizam“, rekao je ravnatelj JU-a Neven Iveša.

Istaknuo je suradnju s Udrugom slijepih Istarske ţupanije, ĉiji su ĉlanovi svojim savjetima
pomogli oko formiranja šetnice. TakoĊer je pozvao obitelji da posjete šetnicu jer se na njoj
nalaze i interaktivne tabele koje su zanimljive djeci.

„Jako smo zahvalni ustanovi jer je prepoznala naše potrebe i omogućila nam ovu šetnicu koja
je za nas velika stvar. Sad smo jednakiji meĊu jednakima, omogućena nam je samostalnost…
Slijepe osobe će ponekad kupiti i ono što im ne treba, ako je na brajici. To samo dokazuje
kolika je potreba za ovakvim projektima. Drago mi je što se šetnica otvara izmeĊu dva za nas
vaţna datuma, a to su Svjetski dan vida te MeĊunarodni dan bijelog štapa. Naša udruga
planira na europske fondove prijaviti stazu ovakvog tipa na Uĉki“, rekao je Zlatko Kuftić
predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije.

U sklopu projekta tiskani su i letci na latiniĉnom pismu i brajlici na kojima su informacije o
šetnici. Šetnicu je blagoslovio premanturski ţupnik Joel Catary. (T. GRBIĆ)
Glas Istre, 14.10.2013.

75
14.32 Pikado turnir povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa u
Kopru

PIKADO EKIPA SLIJEPIH ‘‘UĈKA’’ SREBRNA
Povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa u Kopru je u utorak odrţan meĊunarodni ekipni
turnir u elektronskom govornom pikadu za slijepe pod nazivom „I. mednarodni turnir v
govoreĉem pikadu za pokal Kopra".
Ukupno je sudjelovalo 7 ekipa, od toga ĉak dvije ekipe iz Istarske ţupanije, pikado ekipa
Sportske udruge slijepih „Uĉka", te pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije.
Sportska udruga slijepih „Uĉka", osvojila je pehar za osvojeno drugo mjesto u turniru, i
to u sastavu: Ibrahim Ĉaušević, Radenko Druţetić i Saša Stanković.
Regional express, 16.10.2013.
14.33 Budući Medicinari posjetili Centar slijepih u Cukrićima


76


STALNI SUSRETI SLIJEPIH I UĈENIKA SE NASTAVLJAJU
Budući zdravstveni djelatnici srednje Medicinske škole Pula koji su već nekoliko puta
posjetili prostorije Udruge slijepih Istarske ţupanije u Zadarskoj ulici u Puli, nedavno su
posjetili i Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Regionalnom centru
inkluzivnog turizma u Cukrići. Posjetu su prisustvovali 60-ak uĉenika i 7 profesora
Medicinske škole.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je prezentirao uĉenicima i profesoriama rad i
aktivnosti Udruge, upoznavanje sa problematikom slijepih osoba prilikom boravka u bolnici
te pomagala koja slijepim osobama olakšava svakodnevni ţivot koji je ionako narušen zbog
invaliditeta.
Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je promovirao programe i projekte koje
Udruga trenutno provodi:
- „Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima
na podruĉju Istarske ţupanije" program koji je financiran putem sredstava Ministarstvo
socijalne politike i mladih,
- „Learning mobilities for persons with disabilities" - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba - u
partnerstvu s Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske: Buda-
környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, program koji je
financiran putem Agencija za mobilnost i programe EU,
- „Spremni! - Idemo!" - usluge videćeg pratitelja za slijepe osobe financiran putem sredstava
Ministarstvo socijalne politike i mladih,
- „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba" - redovni program Udruge slijepih
Istarske ţupanije, koji je financiran iz sredstava gradova i općine Istarske ţupanije i same
Istarske ţupanije.
Regional express, 27.10.2013.

77
14.34 Sljepoća nije prepreka za aktivan ţivot
1. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE PLANINARSKOG REKREATIVNOG KLUBA
SLIJEPIH
U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije danas je odrţana 1. Redovna sjednica
Skupštine Planinarskog rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije u sklopu programa
„Sport i rekreacija za slijepe osobe“, koji je financiran od strane grada Pule te općina: Faţana,
Funtana, Liţnjan, Marĉana, Tar.
Sjednicu je otvorio predsjednik Kluba, Ferucio Lazarić, a jednoglasnim glasovanjem, sjednicu
je nastavio voditi Tajnik Kluba, Zlatko Kuftić.
Klub trenutno ima 28 ĉlanova, a 20 ĉlanova je prisustvovalo Skupštini. Proĉitano je Izvješće o
radu i Financijsko izvješće kluba te je jednoglasno usvojeno.
Klub je osnovan u cilju promicanja razvoja i unapreĊenja športsko – rekreativnih aktivnosti
slijepih u Istarskoj ţupaniji.
Djelatnosti Kluba jesu:
- planiranje rada i razvoja športa i rekreacije
- redovno odvijanje sustavnih treninga, pod struĉnim vodstvom, u sportovima kojima se
ĉlanovi Kluba bave
- planiranje raznih vidova sportsko-rekreativnih i društvenih aktivnosti
- privikavanje slijepih ljudi na samostalno kretanje
- organiziranje i sudjelovanje na susretima planinara
- sustavni, svestrani i pravilan odgoj podmlatka Kluba
- priprema ĉlanova Kluba za obilazak planinarskih puteva (transverzala)
- privikavanje ĉlanova na ţivot i snalaţenje u prirodi
- razvijanje prisnosti, odvaţnosti, društvenosti, solidarnosti, snalaţljivosti, upornosti i
izdrţljivosti kod svojih ĉlanova

78
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapreĊenje struĉnog rada, skrb o zdravlju ĉlanova
Kluba
- ukupnom aktivnošću moralno, etiĉki i odgojno djelovati na ĉlanstvo
Raspravljalo se o daljnjim aktivnostima Kluba; odlazak na pouĉnu šetnice za slijepe i
slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku, odlazak na Korita.
Predsjednik Kluba, Ferucio Lazarić, je izvijestio zastupnike Skupštine i ĉlanove Kluba, da se
on sam poĉeo baviti planinarenjem prije dvadesetak godina i to nakon što je izgubio vid te da
predrasude i barijere ne poznaje.
Regional express, 12.11.2013.
14.35 PREZENTIRANI RADOVI STVARAJ LJEPOTU I OSJEĆAJ
SREĆU

PRIKUPLJENJA SREDSTVA UTROŠIT ĆE SE ZA DALJNJE ODRŽAVANJE
RADIONICA
Povodom „MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom - 03.12." ĉlanice Udruge slijepih
Istarske ţupanije - Klub slijepih ţena Istre - su na pulskoj trţnici imale postavljen promotivno
prodajni štand svojih radova koji su nastali u kreativnoj radionici „Stvaraj ljepotu i osjećaj
sreću". Prikupljenja sredstva utrošit će se za daljnje odrţavanje radionica.
Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre je Marjana Peitel, a Voditeljica kreativne radionice
„Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću" je Tatjana Grgorović.
Radionice se odrţavaju u sklopu provoĊenja programa „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivota
slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji", financiranog od strane: Grada Pule, Istarske ţupanije,
Grada Rovinja, Grada Poreĉa, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina,
Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Liţnjana, Općine Medulin, Općine
Vrsar, Općine Marĉane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Ţminj,
Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan. (REX)
Regional express, 03.12.2013.
Radio Pula, 03.12.2013.

79
14.36 OSNOVANO POVJ ERENSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM

U Pazinu je danas, na MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom, osnovano Povjerenstvo za
osobe s invaliditetom na podruĉju Istarske ţupanije. Za predsjednicu je izabrana Jelena
Vuković iz Istarskog foruma Udruga osoba s invaliditetom. Uz nju u povjerenstvu su ţupanov
zamjenik Miodrag Ĉerina te Josip Zidarić, Davorka Maras - Tkaĉuk, Arlin Gobo, Jelena
Pereša, Ines Dojkić, Zvjezdana di Capua, Mirsada Budija, Zlatko Kuftić, Aleks Tanković,
Marko Perkov i Zdenko Poţgain.
U Istarskoj ţupaniji ţivi 14 tisuća osoba s invaliditetom, što ĉini 6,8 posto stanovništva, rekao
je ovom prigodom ţupan Valter Flego. Dodao je da ovo povjerenstvo ima zadatak sagledati
sve ono što muĉi osobe s invaliditetom kako bi im izvršna vlast mogla pomoći da
ravnopravno ţive.
Ţupanija s gradovima i općinama kroz proraĉune nastoji rješavati potrebe osoba s
invaliditetom, kaţe Flego i dodaje da je rebalansom ţupanijskog proraĉuna udvostruĉen iznos
sredstava za rješavanje potreba osoba s invaliditetom. Taj je iznos s 160 tisuća povećan na
više od 350 tisuća kuna. (M. RIMANIĆ)
Glas Istre, 03.12.2013.http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/osnovano-povjerenstvo-za-
osobe-s-invaliditetom-432098

03.12.2013., http://radio.hrt.hr/radio-pula/clanak/utemeljeno-zupanijsko-povjerenstvo-za-
osobe-s-invaliditetom/32144/80
14.37 UDRUGA SLIJ EPIH TURNIROM U PIKADU OBILJEŢILA
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S INVALIDITETOM

PULJANI U DVOBOJU S EKIPOM POREĈA
Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom, 3. prosinca odrţan je ekipni i
pojedinaĉni turnir u elektronskom govornom pikadu izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i
Podruţnice Pula. Turnir se odrţao u utorak, 3. prosinca u prostorijama Podruţnice Poreĉ u
Balotinoj ulici u Poreĉu.
Sve aktivnosti u Podruţnici Poreĉ odrţavaju se u sklopu programa „Zaštita i unapreĊenje
kvalitete ţivota slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji", financiranog od strane: Grada Pule,
Istarske ţupanije, Grada Rovinja, Grada Poreĉa, Grada Novigrada, Grada Buzeta, Grada
Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane, Općine Liţnjana,
Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marĉane, Općine Raše, Općine Karojbe, Općine
Kanfanar, Općine Ţminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine Brtonigla, Općine Kršan.
Ekipa Pula pobijedila Poreĉane sa 8:0.
Pikado ekipa Podruţnice Pula:
B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac,
B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković
Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ:
B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora Dujmović
B2-sa ostatkom vida - Andrea Milotti i Regina Mussizza
Pojedinaĉno: B1 kategorija - natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 4.
natjecatelja:
4. Jovo Šupljikac, Pula
3. Zlatko Kuftić, Pula
2. Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ
1. Radenko Druţetić, Pula
Pojedinaĉno: B2 kategorija - natjecatelji sa ostatkom vida, ukupno je 4. natjecatelja:
4. Regina Musiza, Poreĉ
3. Saša Stnaković, Pula
2. Ibrahim Ĉaušević, Pula,
1. Andrea Milotti, Poreĉ

81
Organizaciju turnira vrlo uspješno odradila je dopredsjednica Udruge slijepih Istarske
ţupanije, Olimpija Meden, a natjecateljski dio Subhija Druţetić, Danilo Piutti, Jovo Šupljikac
i SlaĊana Šupljikac.
Regional express, 05.12.2013.

14.38 NA PULSKOM SAJ MU KNJ IGA PO PRVI PUTA ŠTAND
SLIJ EPIH I SLABOVIDNIH


Slabovidni i slijepi - I mi ĉitamo, slogan uz koji će po prvi put ove godine slabovidne i slijepe
osobe sudjelovati na sajmu knjiga u Istri. "Zahvaljujući gospoĊi Magdaleni Vodopija,
organizatorici sajma dobili smo mali štand na kojem ćemo zajedno s udrugom slijepih
pokazati graĊanima, kako bez obzira na vidna oštećenja i mi moţemo ĉitati", poruĉuju iz
Udruge slabovidnih.

Na štandu će biti izloţene zvuĉne knjige Hrvatske knjiţnice za slijepe iz Zagreba, uz knjige
na braillu i materijal na crno povećanom tisku. Kako bi prikazali kako sistem funkcionira, na
pult će se postaviti elektroniĉko povećalo, ĉitaĉ zvuĉnih knjiga i brošura sa brailleovom
abecedom. Na polici našeg štanda takoĊer će se moći naći brošure glavnih pokrovitelja, a to je
Hrvatska knjiţnica za slijepe iz Zagreba. Cijeli će se program odvijati od 7. do 12. prosinca,
neparne dane popodne od 15 do 21 sat, a parne dane ujutro od 9 do 15 sati.
http://www.istarski.hr/node/11528, 05.12.2013.
14.39 SLIJEPI I SLABOVIDNI ISTRE NA MEĐUNARODNOM DANU
VOLONTERA


STVARAJ LJEPOTU I OSJEĆAJ SREĆU

Predstavnici Udruge slijepih Istarske ţupanije te Udruge slabovidnih Istarske ţupanije
predstavili su u ĉetvrtak povodom MeĊunarodnog dana volontera rad i djelokrug svojih
organizacija u atriju umaškog Puĉkog otvorenog uĉilišta.

82
Uz radove nastale na kreativnoj radionici "Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću" koje su neke od
ĉlanica Kluba slijepih ţena Istre graĊanima prodavale po promotivnim cijenama,
zainteresirani su takoĊer imali prilike saznati nešto više o redovnim programima koje
navedene udruge provode: "Zaštita i unaprjeĊenje kvalitete ţivota slijepih osoba u Istarskoj
ţupaniji" te "Slabovidne osobe Istarske ţupanije - I mi imamo prava".
Tom su prigodom takoĊer naglasili vaţnost volonterstva te pozvali sve zainteresirane da se u
tom smislu angaţiraju, ne bi li pruţili pomoć onima kojima je prijeko potrebna.
Regional express, 06.12.2013.
14.40 OBILJEŢEN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA
Grad Umag već treću godinu zaredom obiljeţava 5. prosinca, MeĊunarodni dan volontera.
Nizom ciljanih priredbi ţeli se probuditi i senzibilizirati kod djece, mladih i odraslih potreba
za bavljenjem humanitarnim radom kao jednom od temeljnih aktivnosti egzistiranja ljudske
zajednice.
Dana 4. prosinca upriliĉen je u kazališnoj dvorani Uĉilišta koncert limene glazbe revijalnog
orkestra mladih Zajednice Talijana Buje, pod slikovitim nazivom „Svim ljudima dobre volje“.
Na MeĊunarodni dan volontera, u jutarnjim satima, u atriju Uĉilišta odrţan je Sajam
volonterskih udruga. Veĉernji dio programa bio je odrţan u umaškoj gradskoj vijećnici gdje
su gradonaĉelnik Grada Umaga Vili Basssanese i njegovi zamjenici Niko Ĉanĉarević i Mauro
Jurman uruĉili nagrade i ĉestitke volonterima Grada Umaga u 2013. godini. Nagrade su
dobile Vanna Boroša iz Gradskog društva Crvenog kriţa Buje, Fiorella Gasparini iz Društva
za zaštitu ţivotinja OAZA i Jasna Krastić iz Zajednice ţena Bujštine. U kulturno
umjetniĉkom programu predstavili su se uĉenici osnovnih škola Umaga i poznata klapa
„Lungomare“ iz Umaga. Druţenje se nastavilo u ugodnoj atmosferi uz skroman domjenak
kojega su priredili, u duhu proslave, „humanitarci“ tj. donatori ugostitelji i pekari Umaga.
Na Sajmu volonterskih udruga sudjelovali su: Gradsko društvo crvenog križa Buje, Zajednica
žena Bujštine,Društvo multiple skleroze, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Udruga za
pomoć oboljelima od mentalne retardacije, Humanitarna udruga IŽ „Naš san njihov
osmijeh“, Udruga slabovidnih IŢ i Udruga slijepih IŢ. Na štandovima su prezentirani radovi
štićenika i publikacije kojima promoviraju aktivnosti udruga. Zainteresiranim posjetiteljima
dijelili su anketne listiće „Ţelim volontirati“ koje su pripremili u Odsjeku društvenih
djelatnosti Grada Umaga kako bi se zainteresirani graĊani mogli prijaviti za volontiranje.
Djelatnici Grada Umaga pridruţili su humanitarnoj akciji na nivou Istarske ţupanije koju je
organizirala Humanitarna udruga IŢ „Naš san njihov osmijeh“ . Akcija pod nazivom „Jedni za
druge“ traje do 15. prosinca, a prikupljaju se razne namirnice po principu „jedna namirnica
jedna osoba“. Kutije za prikupljanje namirnica nalaze se po svim upravnim odjelima Grada
Umaga. Istoj se mogu pridruţiti i svi djelatnici gradskih ustanova.

http://www.umag.hr/prva.aspx?stranica=11947

83
14.41 PRIHVAĆANJE RAZLIĈITOSTI

SUSRET ĈLANICA KLUBA SLIJEPIH ŽENA ISTRE
Subotu, 7. prosinca u sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom (3.
prosinca) i MeĊunarodnog dana Volontera (5. prosinca) u prostorijama Udruge slijepih
Istarske ţupanije za ĉlanice Kluba slijepih ţena odrţano je predavanje na temu „Prihvaćanje
razliĉitosti". Predavanje je odrţala Danijela Ustić, socijalna pedagoginja iz Obiteljskog centra
Istarske ţupanije. Predavanje za ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre organizirala je voditeljica
Kluba Marjana Peitel.
Prisustvovalo je dvadesetak ĉlanica Kluba slijepih ţena Istre, predstavnice podruţnica Poreĉa,
Pule i Rovinja.
Atkivnosti ĉlanica Kluba slijepih ţena Istre se odrţavaju u sklopu provoĊenja programa
„Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivota slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji" koji je financiran od
strane: Grada Pule, Istarske ţupanije, Grada Rovinja, Grada Poreĉa, Grada Novigrada, Grada
Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina, Općine Funtane,
Općine Liţnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marĉane, Općine Raše, Općine
Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Ţminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar, Općine
Brtonigla, Općine Kršan.
Regional express, 09.12.2013.
14.42 SLJEPOĆA NIJE PREPREKA ZA AKTIVAN ŢIVOT
REZIME 2013 GODINE UDRUGE SLJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

Tijekom 2013. godine Udruzi slijepih Istarske ţupanije su odobrene 27 potpora kojim se
financirao rad i aktivnosti Udruge za dobrobit svojih ĉlanova.
Programi i projekti koje je Udruga provodila tijekom 2013. godine:
1.Program zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivota slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji – program
financiran od strane: Grada Pule, Istarske ţupanije, Grada Rovinja, Grada Poreĉa, Grada
Novigrada, Grada Buzeta, Grada Umaga, Grada Labina, Grada Vodnjana, Grada Pazina,
Općine Funtane, Općine Liţnjana, Općine Medulin, Općine Vrsar, Općine Marĉane, Općine

84
Raše, Općine Karojbe, Općine Kanfanar, Općine Ţminj, Općine Svete Nedelje, Općine Tar,
Općine Brtonigla, Općine Kršan,
2.MeĊunarodni projekt „Learning Mobilities for Persons with Disabilities“, financiranog od
strane Agencije za mobilnost i programe EU u sklopu programa Cjeloţivotno
uĉenje/Grundtvig/Obrazovna partnerstva koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom slijepih iz
MaĊarske, Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, Medobĉinskog
društva slepih in slabovidnih Koper i Udruge slijepih Istarske ţupanije;
3.Trogodišnji program „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u
samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“; program koji je financiran putem
sredstava Ministarstvo socijalne politike i mladih;
4.Trogodišnji program „Spremni! – Idemo!“ – zapošljavanje videće pratiteljice slijepih osoba
- financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih;
5.Projekt „Hoćemo i mi“ – kupovina laptopa sa govornim programima za slijepe – financiran
od Hrvatske elektroprivrede d.d.;
5 partnera, Udruga slijepih Zagreb (nositelj projekta), Udruga slijepih MeĊimurske ţupanije,
Udruga slijepih Istarske ţupanije, Udruga gluhih i nagluhih Osjeĉko-baranjske ţupanije i
Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske ţupanije, potpisala je 16. prosinca 2013. godine
Ugovor sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za projekt „Kad slijepih i gluhi
rade zajedno onda svi razumije“. Cilj projekta „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi
razumiju“ prikazati je trenutnu razinu prilagoĊenosti televizijskog programa osobama s
oštećenjima vida i sluha te primjerom pokazati što je adekvatna prilagoĊenost televizijskog
programa za osobe s oštećenjima vida i sluha.
Osim spomenutih provedenih projekata i programa Udruga je provela i druge aktivnosti:
- Izdala je godišnji INFO slijepih Istre broj 2. za 2012. godinu
- Ukljuĉila se u manifestaciju „Hrvatska volontira“ voţnjom tandem bicikla na podruĉju
grada Pule– 21.09.
- Prigodno je obiljeţila MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom – 03.12. i MeĊunarodni dan
volontera – 05.12.
- Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, Zlatko Kuftić, je izabran u Povjerenstvo za
osobe s invaliditetom Istarske ţupanije kao predstavnik Udruge slijepih Istarske ţupanije i
Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije
- Udruge slijepih Istarske ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije, a u suradnji
sa Hrvatskom knjiţnicom za slijepe iz Zagreba, ukljuĉile su se sa promotivnim štandom u 19.
Sajam knjige u Istri sa porukom „I mi ĉitamo“
Regional express, 09.12.2013.
14.43 U SVIBNJU ZAVRŠAVA PROJEKT „DOBAR DAN“
Program Dobar dan - usluga je osobne asistencije slijepim osobama u samaĉkim kućanstvima
na podruĉju Istarske ţupanije.
Program je poĉeo 2011. godine, a završit će u svibnju 2014. godine.

85
Udruga slijepih provodi ga u partnerstvu s Istarskom ţupanijom i Centrom za socijalnu skrb, a
resorno je Ministarstvo u ovoj godini za njega izdvojilo 416 tisuća kuna. Novac je dobro
iskorišten, kaţe Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije.
U sklopu projekta 'Dobar dan' ĉetiri su osobe završile detaljne pripreme za osobnog asistenta
slijepim osobama u samaĉkim domaćinstvima i to dvije za Pulu i okolicu te dvije za ostala
podruĉja Istre. Osobna asistencija iznimno je pridonijela podizanju kvalitete ţivota slijepih
osoba, istaknuo je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije.
Većina slijepih, osobe su starije ţivotne dobi, koje vrlo ĉesto ne mogu raĉunati na svakidašnju
pomoć obitelji, stoga je vrlo vaţno da se takav ili sliĉan naĉin pomoći u njihovim dnevnim
potrebama nastavi, kaţe Kuftić.
Za slijepe osobe - osobni kontakt i osobna pomoć jedini su uĉinkoviti oblik pomoći i znaĉajno
podiţu kvalitetu njihova ţivota, komunikacije s ostalim društvenim skupinama i lokalnom
zajednicom te povećavaju sigurnost njihove mobilnosti, zakljuĉio je Zlatko Kuftić, a to
potvrĊuje i projekt 'Dobar dan' koji ulazi u svoju završnu fazu.
http://radio.hrt.hr/clanak/u-svibnju-zavrsava-projekt-dobar-dan/34073/, 23.12.2013.


86 Intervjui
15 Intervjui


U 2013. godini predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, Zlatko Kuftić, dao je
slijedeće intervjue:

1. 14.01. novinarki Radio Giardini u svezi odrţanog godišnjeg sastanka ĉlanova
USIŢ, Podruţnice Pula,
2. 27.02. novinarki Radio Pule glede organizirane promocije turistiĉke karte grada
Pule za slijepe osobe,
3. 25.04. u Isoli novinarki Radio Kopra glede radionice taktilnog slikarstva u sklopu
projekta „Learning Mibilities for persons with disabilities“,
4. 25.04. u Isoli predstavnici udruge Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa glede
radionice taktilnog slikarstva u sklopu projekta „Learning Mibilities for persons
with disabilities“,
5. 10.06. novinarki HRT-a glede organiziranja Dana otvorenih vrata u periodu od
12.-15.06.2013. godine,
6. 11.06. novinarski Radio Istri glede organiziranja Dana otvorenih vrata,
7. 14.06. novinarki Hrvatskog radia, Radio postaje Pula, glede organiziranja Dana
otvorenih vrata,
8. 26.06. novinarki HRT-a glede izrade „šetnice“ za slijepe osobe u Premanturi na
Kamenjaku,
9. 27.06. novinarki HRT-a glede izrade „šetnice“ za slijepe osobe u Premanturi na
Kamenjaku,
10. 28.06. predsjednik USIŢ je gostovao u HRT-ovoj emisiji „Dobro jutro Hrvatska“
glede izrade „šetnice“ za slijepe osobe u Premanturi na Kamenjaku,
11. 15.07. novinarki HRT glede organizirane izloţbe taktilnog slikarstva u Premanturi,
12. 06.09. novinarki HRT-a glede aktivnosti u Premanturi po meĊunarodnom projektu
„Learning mobilities for persons with disabilities“,
13. 06.09. novinarki TV Nove glede aktivnosti u Premanturi po meĊunarodnom
projektu „Learning mobilities for persons with disabilities“,
14. 06.09. novinarki Hrvatskog radija, Radio postaja Pula glede aktivnosti u
Premanturi po meĊunarodnom projektu „Learning mobilities for persons with
disabilities“,
15. 08.09. novinarki Hrvatskog radija, Radio postaja Pula u svezi završenih aktivnosti
u Premanturi po meĊunarodnom projektu „Learning mobilities for persons with
disabilities“,
16. 14.10. novinarki HRT, HRT Pula, u svezi otvorenja pouĉne šetnice za slijepe i
slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku,
17. 15.10. novinarki Televizije Slovenije, Primorska kronika, u svezi aktivnosti koje
provodi Udruga,
18. 28.10. novinaru Radio Istre u svezi aktivnosti u USIŢ,
19. 04.11. novinarki maĊarske televizije u skopu sveĉanog otvorenja izloţbe taktilnog
slikarstva u MaĊarskoj,
20. 23.12. novinarki Hrvatskog radia, Radio postaja Pula u svezi programa „Dobar
dan!“,
21. 30.12. novinaru Radio Istre glede provedenih aktivnosti u 2013. godini i
predviĊanja za izvršiti u 2014. godini.


87 Intervjui
U 2013. godini snimljene su slijedeće reportaţe:

1. 26.02. djelatnici TV Istre snimili su reportaţu u kojoj su sudjelovali predsjednik USIŢ,
Zlatko Kuftić, i voditeljica Kluba slijepih ţena Istre, Marjana Peitel,
2. 06.09. u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih - Premantura snimljene su
reportaţe za HRT i TV Novu s uĉesnicima meĊunarodnog projekta; ĉlanovima Buda-
környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, ĉlanovima Medobĉinskog
društva slepih in slabovidnih Koper,
3. 01.10. snimljena je reportaţa za TV Novu za Udrugu slabovidnih osoba Istarske
ţupanije u sklopu predavanja „Umjetnost ţivljenja sa slabovidnošću“ koje se odrţalo u
Domu zdravlja Pula


88 Slijepi umjetnici
16 Slijepi umjetnici

16.1 Pasana vrimena

Naši stariji veliki siromahi su bili
Iz šterne su vodu pili
Vajk sve jenu hranu ili
Svejeno su kuntenti bili
Sa unim ća su imali
Pazeći da nebi bez hrane ostali

Svako toliko bi zakantali
Štorice povidali
Od srca se smijali
Usne harmonike su svirili
Ko bi se posvadili
Ure da bi se pomirili

Got vina u kupmaniji bi popili
Istrijansku kantu zakantali
Mladosti se domišljali
Tako bi puni truda vrime pasali
Za bolja vrimena nisu znali
Cili ţivot kampanju su delali
Veliku kilometraţu su morali
Na noge pasati
Ko su stili kamo rivati
S kravami zemlju orali
Da nebi bez svega ostali

Tribalo je fameju mantinjati
I na dicu pensati
Da ne bi laĉni bili
I svega ţelili
I tako iz dana u dan
Bija njin je veliki san
Da se moru ĉiniti
Da će bolje ţiviti
Na delo će hoditi
I plaću dobiti.

Pokle dela u hladu će poĉivati
Sa famejami kuntenti biti
Da su i oni poĉeli lipo ţivitiDragica Macuka, ĉlanica Udruge slijepih Istarske ţupanije

89 Slijepi umjetnici

16.2 Pravila moga ţivota

U ţivotu morate hrabri biti
Nikada suze liti
Uzdignute glave kroz ţivot se kretati
Nikome zlobu nametati

Osmijeh na licu nosite
Sa sobom se ponosite
Nedaće u ţivotu ublaţite
Jedni u drugima utjehu potraţite

Tako ćete sretni biti
Svoje snove ostvariti
Prijateljsko kolo zaplešite
Sve probleme riješite

Ljubavi i sreću upoznajte
Sve o ţivotu doznajte
Ţivite u pratnji, ljubavi i sreći
U nadi da vam nikada nedostajati neće

Dragica Macuka, ĉlanica Udruge slijepih Istarske ţupanije


90 Slijepi umjetnici
16.3 Na sceni i iza nje

Kada sam prvi puta ĉula pjesmu „Na plavom nebu iznad Zagreba“, srce mi je
zatreperilo od uzbuĊenja, jer pjesma govori o glazbenicima, kojih više nema, a koji sa plavog
neba iznad Zagreba posmatraju svoje prijatelje.
Sjetilo me to na one, sa kojima sam toliko godina suraĊivala u Kulturno umjetniĉkom
društvu „Filip Višnjić“, a koji više nisu meĊu nama, i koji nas moţda slušaju sa plavog neba
iznad Osijeka, i tuţni su što se naše Društvo ugasilo, što nitko više u Savezu ne svira i ne
pjeva. A kako smo lijepo i vrijedno radili. Sada su ostale samo uspomene, ostale su slike sa
koncerta, ostali su snimci, koje ĉesto slušam suznih oĉiju.
Razmišljam kako na par stranica opisati trideset godina moje suradnje u Kulturno
umjetniĉkom društvu „Filip Višnjić“ koje je kasnije preimenovano u Kulturno umjetniĉko
društvo „Branko Filip Štriga“.
Još kada je društvo osnovano, prvo kao sekcija pri Savezu slijepih, odnosno kada je
rad glazbene sekcije obnovljen, jer je sekcija postojala i ranije, došle su k meni teta Angela i
Kaja, da bi mi predloţile da se ukljuĉim u rad kao solistica. Rekla sam da ću razmisliti i da ću
porazgovarati sa suprugom. No, znala sam da od toga neće biti ništa. I, bila sam u pravu.
Kada sam rekla Marku da bih rado radila u glazbenoj sekciji, razvikao se tako, da je bila
strahota slušati. I tako od moje ţelje nije bilo ništa. Pomagala sam im samo prepisujući im
tekstove pjesama, kojih sam oduvijek znala mnogo.
U rad sam se ukljuĉila negdje poĉetkom 1964. Na prvi koncert išla sam sa Društvom
krajem veljaĉe te iste godine. Koncert se odrţavao u Petrijevcima, selu nadomak Osijeka.
Imala sam takvu tremu, da su mi se koljena tresla. Sve je bilo dobro dok smo pjevali u gurpi.
Naime, koncert je zapoĉinjao koliko se sjećam, pjesmom „Kiseljak“ koju smo pjevali u grupi.
Kao naredna toĉka, u kojoj sam uĉestvovala, bile su dvije pjesme, koje sam pjevala sa Kajom.
I to je prošlo u redu. Ali, kada sam se pred mikrofonom našla sama, da bih otpjevala
Makedonsku pjesmu „Trgna mi Lenka na vodenica“ osjećala sam takvu tremu, da sam jedva
protiskivala glaz kroz stegnuto grlo. No, kada se iza prve strofe zaorio snaţan aplauz, moje
treme je nestalo, kao da je nikada nije ni bilo.
Svih tih godina za mene je bio nenadmašan uţitak lijepo se obući, srediti frizuru ili u
frizerskom salonu ili sama, i krenuti u Savez, da bih tamo ušla u autobus, koji će nas odvesti u
mjesto, gdje ćemo nastupati. U autobusu su prštale šale i dosjetke. Zadirkivali smo jedan
drugog, ali sve je to bilo prijateljski, bez zle namjere.
Društvo je imalo dvije sekcije: glazbenu i dramsku. Dramska sekcija je uvjeţbavala
razne kratke igrokaze, koji su izvoĊeni u sklopu koncerta.
Kada sam se ukljuĉila u rad Društva, dramsku sekciju je vodio i uvjeţbavao
umirovljeni glumac Osjeĉkog kazališta gospodin Stjepan Dobrić. Prvi igrokaz, koji je
postavio sa našima, bio je „Aktovka od Pecije Petrovića Braca“. To je igrokaz iz liĉkog
ţivota. U njemu su igrali: Vilko Brik, koji je igrao oca, Angela Sladić, koja je igrala majku, i
koju smo svi od tada po njenoj ţelji, zvali Maja, Mato Šulentić, koji je igrao sina Bracu, i
Kaja Mihaljević, sada Cvjetović, koja je, ma kako to ĉudno zvuĉalo, igrala slugu Janka. Bila
je mršava, ponešto djeĉaĉkog lika, pa joj je uloga baš odgovarala. Mene je gospodin Dobrić
odabrao da budem šaptaĉ. Kada nije mogao doći na probe, traţio je od mene da sa glumcima
ponavljam tekst, kako bi ga svi dobro savladali. I, tu je došlo do jednog od rijetkih
nesporazuma, koji sam imala s nekim. Naša Teta Angela, inaĉe Slovenka, nikako nije mogla
nauĉiti da pravilno izgovori rijeĉ dušmanluk. Kod nje je to ispadalo uvijek nešto kao
dušmajnluk, ili tako nekako. Gospodin Dobrić ju je ĉesto vraćao, objašnjavao joj kako treba
izgovoriti, ali bez uspjeha. I, jednom kada on nije bio prisutan, i kada sam ja ponavljala tekst
sa glumcima, vratila sam par puta tetu Angelu zbog nesretnog dušmanluka. U jednom
trenutku, ona se razvikala, pa je ljutito otišla s probe. Bilo mi je jako ţao, jer je nisam vraala

91 Slijepi umjetnici
zbog toga, da bih je gnjavila, nego jer sam ţeljela da to konaĉno savlada. Došla sam kući s
probe sva nesretna, pa me mama upitala što mi je, a ja sam samo rekla da me pusti na miru, i
pošla spavati. Narednog jutra, oko šest sati, netko zvoni i ne pušta zvono. Kada je mam
otvorila, ulazi teta Angela, ispriĉava se što je tako rno došla, pita za mene, ulazi u kuhinju,
gdje sam spavala na otomanu, i kaţe: „Je li dušmanluk?“
„Bravo, teta Angela, tako je, a još je veći dušmanluk što ste me tako rano probudili.
No, sjednite, sada će mama skuhati kavu, pa ćemo popiti kavu i rakijicu, i dušmanluk će biti
manji.“
„Znaš, bilo mi je jako ţao što sam vikala na tebe, jer ti si inaĉe tako strpljiva i ne voliš
se svaĊati. Tako tuţna sam i zaspala, i sanjala kako mi objašnjavaš kako trebam reći.
Probudila sam se, ponovila rijeĉ par puta, i, da sam imala telefon, bila bih te nazvala, da te
pitam je li tako dobro.“
„E, pa, da ste me nazvali u neko doba noći, to bi tek bio pravi dušmanluk. Šalim se, vi
znate da se ne bih ljutila na vas, ma kada da ste me nazvali.“
Da, naša teta Angela, naša draga Maja. Bila je tehnika Društva, brinula se o svemu, što
nam je trebalo. Jednom prilikom, kada smo gostovali u Koprivnici, pošli su ona i Vjeko prvi u
dvoranu, u kojoj smo trebali nastupiti, ona da bi sredila pozornicu, a Vjeko da bi naštimao
instrumente. Vjeku je netko bio upozorio da na pozornici postoji šaptaĉnica, rupa, duboka par
metara, u kojoj za vrijeme predstave boravi šaptaĉ. Rekao je teti Angeli: „Angela, pazi, na
pozornici ima rupa“, na što se ona javila odnekud odozdo: „Znam, već sam unutra“.
Pri tome padu je povrijedila nogu, ali je svejedno išla s nama na koncerte sa gipsom na
nozi. Sve sitnije stvari, potrepštine za nastupe, drţala je u jednom velikom, drvenom sanduku,
koji su morali tovariti u autobus i istovarati po dvojica. U tom sanduku uvijek je nosila na
koncerte i po jednu od dvije termos boce kave, i po litru pića, najĉešće konjaka za smirivanje
treme naših ĉlanova orkestra. Moram reći, da su svi bili priliĉni tremaroši, ili bar priliĉni
ljubitelji konjaka.
Jednom, dok je na sceni išao igrokaz „Išijaz“ koji je pokojni Stjepan Dobrić napisao
upravo za našu dramsku grupu, deĉki su me nagovorili da potraţim u teta Angelinom sanduku
konjak. I, teta Angela, koja je igrala punicu, jednu od njenih najboljih uloga, na sceni govori:
„Umrijet ću, a onaj tvoj nesretnik raznijet će moje milijune.“ Na što se Janko iza scene
nadovezao: „Za milijune ne znam, ali konjak smo ti svakako raznijeli.“
Rekoh da je gospodin Dobrić „Išijaz“ napisao za našu dramsku grupu. Ulogu bogate
mušiĉave amerikanke, punice, napisao je baš za tetu Angelu, a ulogu Boglje, jednog ĉovjeka
iz polusvjeta, malo skitnice, malo sitnog lopova koji, kako lijepo kaţe, radi svašta da ne radi
ništa, baš za našeg Matu Šuletnića, ĉovjeka sa mnogo glumaĉkog dara, pravog vrsnog
komiĉara i na sceni, i u ţivotu. Kada je teta Angela bila u bolnici na jednoj priliĉnoj teškoj
operaciji, Mato se htio raspitati kako joj je. Znao je, ako nazove i samo kaţe da joj je
priljatelj, da mu vjerojatno neće dati nikakvu informaciju. Sjetio se, kako je u spomenutom
igrokazu izigravao doktora, pa je nazvao, predstavio se kao doktor Boglja, rekao da na odjelu
leţi njegova roĊaka Angela Sladić, i da bi on volio znati kako joj je. Medicinska sestra, sa
kojom je razgovarao, ĉuvši da je on doktor, topila se od ljubaznosti. Objasnila mu je detaljno
kako je sa njegovom roĊakom, upotrijebivši pri tome i mnogo latinskih izraza, koje Mato nije
razumio, jer, tamo, gdje je on polagao za doktora, latinski se nije uĉio. Mato ju je zamolio da
priprazi malo na njegovu roĊaku, što mu je ona ĉvrsto obećala. Odjelom se ubrzo proširila
vijest, da Angela Sladić, ima roĊaka lijeĉnika, i svi su prema njoj bili vanredno ljubazni,
mnogo ljubazniji, nego prije tog Matinog poziva. Teta Angela je zadnje godine ţivota provela
u Domu umirovljenika, gdje smo je ĉesto posjećivali, gdje smo dok je ona tamo boravili, dali
par koncerata. I, svaki puta me prije koncerta zamolila da, kada budem vodila program,
svakako ispriĉam kako je u Koprivnici upala u šaptaĉnicu. Zadnjih mjeseci ţivota mnogo toga
je bila zaboravila, jedva je znala i tko je, ali je do svog zadnjeg ĉasa ponavljala uloge, koje je

92 Slijepi umjetnici
igrala u dramskoj sekciji, toliko joj je taj rad znaĉio. Moram još ispriĉati i kako je Mato dobio
najveći aplauz za pjesmu. Gostovali smo u jednom selu. Mato je morao obaviti veliku
potrebu, pa ga je jedan od naših pomagaĉa, koji je vidio, odveo u neki kukuruz,. Pošto je
obavio ono, što je morao, Mato se umjesto papira posluţio šakom trave, ili onoga, za što je on
mislio da je trava, na povratku je oprao ruke na pojilu za konje, smijući se tom neobiĉnom
povratku u prirodi, i ĉim je ušao u dvoranu, morao je na scenu, jer je koncert upravo poĉinjao,
Nakon zborne pjesme, Mato je ostao na sceni, da bi otpjevao dvije narodne pjesem. Dakle,
pjeva naš Mato, griješi da je strahota slušati, a publika plješće tak zdušno, kao da neki od
najpopularnijih pjevaĉa izvodi koji svoj najveći hit. Nama iza scene ništa nije bilo jasno, sve
dok orkestar nije došao na pauzu, i dok gitarista, koji je jednin od glazbenika imao ostatak
vida, nije upitao:
„Pa, Mato, za Boga, što ti bi? Pjevaš narodnu pjesmu i izvodiš tvist, trbušnjak, što ja
znam šta.“
Na to će Mato: „Ma, izvodio bi ti i dva trbušnaja, da si se neposredno prije koncerta
obrisao koprivom kao ja.“
Pošto smo stigli u jedno selo, gdje smo trebali izvesti program, oko autobusa se
okupilo priliĉno radoznalaca. Neki su i pomogli istovarati stvari. I tako, pripremamo se mi za
koncert, kad naiĊe jedan ĉovjek i upita: „Što će to biti?“
Na to će jedna baka: „Ma, došli neki slijepi cirkusaneri iz Osijeka. Ali, da vidiš kako
će biti smiješno kada poĉnu padati po pozornici.“
U to vrijeme imali smo na programu igrokaz „Curetak“, jedan odlomak iz poznatog
djela Branka Ćopića „Nikoletina Bursać“. Na poĉetku igrokaza, Mato, koji je igrao ulogu
Nikoletine, izlazi na scenu, splete se o pušku i padne. Dakle, toga puta, program je tekao da
ne moţe bolje pred punom dvoranom, što baš nije bio ĉest sluĉaj. I, kada je došao na red
igrokaz „Curetak“ kada je Mato izašao na scenu, spotakao se o pušku i pao, svi u dvorani su
uzdahnuli, a ona bakica je uzviknula: „Eto, eto, vidite li, jesam li vam reka što će biti?“.
Tek kada je Kaja u ulozi curetka, jedne ĉobanice, rekla: „DoĊi da te dignen. Da nijesi
prebio pušku, kukavĉe moj“, publika je shvatila, da Mato nije pao zato, što ne vidi, nego da je
to morao, jer je tako nalagala uloga, koju je igrao. Jednom pirlikom, na jednom koncertu u
taka najpoznatijoj dvorani u Osijeku u Radniĉkom domu, povodom nekog seminara
muzikologa o radu kulturnoumjetniĉkih društava, moj duopartner Đuka Šakić, ĉovjek lijepog,
snaţnog glasa, i ja pjevali smo dvije Makedonske pjesme, jednu sporiju „Ţalna Majak“ i
jednu brţu „Lenĉe bre dušo.“ I kod te brţe, razišao nam se orkestar. Šapnula sam Đuki da se
samo ravnamo po harmonici. Bio je to priliĉno neugodan osjećaj. Drţali smo se ĉvrsto ispod
ruke, kao da se spremamo skoĉiti u ledeno hladnu vodu, a tako smo se nekako i osjećali. No,
sve je ispalo dobro, a jedan od spomenutih muzikologa, inaĉe iz Skopja pohvalio je našu
interpretaciju makedonskih pjesama. Rekao je, da smo i tekst otpjevali toĉno, što se inaĉe baš
ne dogaĊa ĉesto. Ĉuvši to, samo sam se osmjehnula od uha do uha, jer sam tekstovima svih
pjesama inaĉe posvećivala veliku paţnju, ispravljajući uz mnogo isprika naše pjevaĉe, pošto
smatram da je to veoma vaţno.
Sa tekstovima je znalo biti i smiješnih nezgoda. Katarina Seka Lukić i ja smo pjevale
makedonsku pjesmu: „Se nalutil Dimĉe na starata majka“. I, na jednom koncertu, Seka se
zbunila i poĉela drugu strofu: „se prošetal Dimĉe“, a onda se sjetila da treba pjevati prvu
strofu i nastavila je: „na starata majka“. Nesmisao je bio takav, da su neki od publike prasnuli
u smijeh, a ja sam na sceni jedva uspjela zdrţati ozbiljan izraz lica.
Drugom zgodom opet pjevali smo „Oj Vardare makedonski“ i moja Seka lijepo
otpjeva na jednom koncertu: „Srede Skopje Vardar stoji.“ Nakon koncerta sam joj rekla:
„Seko, Vardar je rijeka, i nikako ne moţe stajati, nego teĉe, ili na makedonskom vrvi“. U
jednom selu za vrijeme koncerta htjela sam iza scene proći sa jedne na drugu stranu. Negdje
na sredini toga prolaza, bile su stepenice, njih tri ili ĉetiri, koje su vodile nekuda dolje. Dakle,

93 Slijepi umjetnici
prolazeći, omakla mi se noga, pa sam se skotrljala niza te stepenice. Nisam se baš jako
udarila, pa sam se digla, i otresajući sa sebe prašinu, penjala se natrag, kada me Seka upitala:
„Milka, znaš li, tko je to pao?“. Nasmijala sam se, jer mi je bilo zgodno, što to ona baš mene
pita, a ona se razvikala: „Sram te bilo, netko od naših je pao, moţda se i povrijedio, a ti se
smiješ.“ Na tu njenu primjedbu, nasmijala sam se još jaĉe, a njoj je netko objasnio da sam baš
ja pala. Prišla mi je, zagrila me, pitala me jesam li se jako udarila, i ispriĉavala mi se što je
vikala na mene.
A naše turneje? O, kako je to bio lijep, prelijep ĉergarski ţivot. Davno sam otkrila da
imam u sebi dvije kapi skitniĉke krvi. I, na tim turnejama, te dvije kapi baš su dolazile na
svoje.
1975. bili smo na petodnevnoj turneji po Istri. Spavali smo u Puli u hotelu, ĉijeg se
imena trenutaĉno ne mogu sjetiti. Kada smo došli u hotel, kada smo Janko, Irena i ja ušli u
dodjeljeni nam apartman, kada je Irena proĉitala na unutrašnjoj strani ormara cijenu
apartmana, rekla sam joj da ništa ne raspakuje, da idemo dolje na recepciju. Došavši dolje,
zamolila sam recepcionera da nam promjeni smještaj. Pitao nas je što nam se ne sviĊa, na što
sam mu rekla da je apartman sjajan, ali da me uplašila cijena, jer je mnogo veća od one, koja
je bila dogovorena, i koja se sigurno odnosi na skromniji smještaj. Recepcioner me umirio
rekavši, da ne obraćamo paţnju na cijenu koja je napisana na tom cjeniku, koji smo proĉitale,
da vrijedi cijena koja je dogovorena, a dao nam je dao apartman, jer nas je troje, i jer nam to
sigurno bolje odgovara. Iskoristile smo odmah priliku da se javimo našima kući da smo sretno
stigli i lijepo se smjestili. Ujutro smo saznali, da je vlak, koji je išao prema Puli iza našeg
vlaka, iskliznuo iz traĉnica. Bila sam sretna što sam se prethodne veĉeri javila kući i što se
mama i tata neće uplašiti, kada na radiju ili televiziji ĉuju ili vide tu vijest.
Svakog dana smo nakon doruĉka sjedali u autobus, u našu kuću putujući i odlazili u
grad, u kome je bilo predviĊeno da damo prijepodnevni koncert. U tom gradu bismo najĉešće
i ruĉali i opet sjedali u autobus, da doĊemo do grada, gdje smo davali popodnevni koncert.
Naveĉer bismo se vraći u Puli na veĉeru i spavanje.
Zadnji dan davali smo i prijepodnevni i veĉernji koncert u Puli, i oba koncerta su bila
odliĉno posjećena. Na prijepodnevnom koncertu, naš voditelj programa, navikao inaĉe da su
koncerti najĉešće naveĉe, pozdravio je publiku sa: „Dobro veĉe, dragi gledaoci“, na što se u
dvorani zaorio smijeh. Predstavljajući orkestar, rekao je „Naš veĉerašnji koncert prati orkestar
u sastavu“ i pobrojio je ĉlanove orkestra. Te veĉeri, na banketu povodom završetka turneje, na
kome su nam se pridruţili i ĉlnovi Saveza slijepih iz Pule, koji su zapravo bili naši domaćini i
organizatori turneje, prišao mi je jedan ĉovjek, pruţio mi ruku i pozdravio se sa mnom,
rekavši, da se jako raduje da samo se nakon toliko godina sreli. Nisam ga mogla prepoznati,
pa mi je rekao da je on Marĉelo Jeromela. Ĉuvši njegovo ime, naprosto sam se ukoĉila,
mislim da sam ĉak i zinula od zaprepaštenja. Naš sluţbenik, gospodin Kupanovac me
prodrmao za rame i upitao me što mi je.
„Nništa, o ništa“, promucala sam. Za veĉerom je Marĉelo sjedio do mene, pa me u
jednom trenutku upitao zašto sam se tako zaprepastila, kada me pozdravio, to jest, kada je
rekao tko je.
„Ma, ništa, oprosti“, zamuckivala sam u neprilici.
„Ali, ipak mi reci“, inzistirao je Marĉelo.
„Pa, u redu, oprosti, ali ja sam prije mnogo godin ĉula da si ti umro.“
„Pa si pomislila da te to moj duh pozdravlja. Ne, sasvim sam ţiv, a da ti to dokaţem,
sada ćemo lipo ĉašom dobre malvazije nazdraviti našem ponovnom susretu, a duhovi, kao što
znaš, ne piju.“

S nama na toj turneji bio je i Bruno Mikulić, koji mi se pet godina ranije, kada nas je
na brodu za Stomorsku upoznao Josip Ĉivić, Ĉile, predstavio Bruno Mikulić zvani „pas“.

94 Slijepi umjetnici
Toliko sam se smijala, da se ja njemu nisam ni uspjela predstaviti. Volio je popiti, ali
je piće u skladu sa svojim nadimkom zvao „tekuće kosti.“ To je bio jedan od rijetkih ljudi,
koji je i u piću znao biti veoma zanimljiv. U Društvu je uĉestvovao u dramskoj sekciji. Igrao
je ulogu, koja mu je baš odgovarala, to jest, ulogu jednog pijanog gosta, koji je konobarici,
koju je igrala teta Angela, pravi priliĉno problema, pa ĉak od nje dobije i batine. Teta Angela
ga je znala baš onak s apetitom izudarati, a mi smo je zadirkivali, da mu bar na taj naĉin vraća
za sve, što je nasekira na probama i na koncertima, jer ju je volio ponedak izvesti iz takta.
Još na putu prema Puli, u vlaku Bruno se bio popriliĉno napio, pa nitko nije htio s njim
dijeliti sobu. Vlatko Ĉović, koji je uĉestvovao kao pjevaĉ divnog, toplog, raspjevanog glasa,
kao stvorenog za sevdalinke, prihvatio je da spava u istoj sobi sa Brunom. No, nije bila u
pitanju samo ista soba, neg i isti, braĉni krevet. I jedne noći, Bruno je u snu pomislio da je kod
kuće, u svom krevetu, kraj svoje ţene, pa je poĉeo pipkati Vlatka, na što mu je ovaj rekao da
ga pusti na miru, da mu nije on ţena, a Bruno se ispriĉao i okrenuo se na drugu stranu.Vlatko
to ne bi nikada bio ispriĉao, jer ni za što na svijetu ne bi doveo u nepriliku nikoga od ĉlanova
Društva, ali Bruno nije mogao prešutjeti tako smiješan dogaĊaj, i sam nam ga je ispriĉao.


Još jedna zgodica mora imati mjesta na ovim stranicama. Putovali smo na gostovanje
u Austriju. Znajući, da bi noću u autobusu moglo biti hladno, ponijela sam sa sobom deku, i
dobro mi je posluţila. Vera Soldo, vokalna solistica lijepog, njeţnog i glasa i lika, molila me
da joj posudim deku, jer da joj je hladno. Ispriĉala sam joj se, pošto joj deku nisam mgla
posuditi, jer je hladno bilo i meni. Rekla sam joj da uzme Jankov mantil i da ga obuĉe, pa da
će se tako zagrijati. Kada smo stigli u Austriju, vrijeme be bilo sunĉano, pa su i Jankov mantil
i moja deka ostali u autobusu. Prvi koncert smo dali te veĉeri u jednom mjestu, gdje ima
nmnogo naših radnika na privremenom radu. Drugi koncert smo narednog dana, to jest, u
subotu davali u Lincu. Bio je to ustvari jedan program, u kome je osim našeg Društva
uĉestvovalo još glazbenika. Program je imao takmiĉarski karakter. I meni je palo na pamet da
recitiram pjesmu Alekse Šantića: „Ostajte ovdje“ pa sam dobila prvu nagrdu kao recitator. U
nedelju smo se spremali za povratak kući, i tada je nastala strka. Naime, Verica nigdje nije
mogla naći svoju putovnicu. Ĉak su kolima išli u mjesto, u kome smo davali koncert prve
veĉeri, traţili po pozornici i po garderobi, ali bez uspjeha. Morali smo krenuti, pa smo u
povratku posjetili i zloglasni koncentracioni logor iz Drugo svjetskog rata „Manthauzen“. Par
mjeseci prije toga ĉitala sam knjigu spisateljice Svjetlane volarić „Zvijezde su nad nama
ravnodušno sjale“ u kojoj ona upravo opisuje ţivot i patnje logoraša u tom logoru, pa me ta
posjeta zbilja rastuţila još i više, nego ostale. Zakljuĉila sam tada da bi svi mladi morali u
sklopu nastave obići takav jedan logor da shvate, da dobro shvate, što ljudi nikada, nikada ne
bi smjeli ĉiniti jedni drugima. No, na ţalost, i naša bliţa prošlost svjedoĉi o tome, da ljudi
izgleda neke stvari nikada neće nauĉiti, ili neke loše stvari nikada neće prestati ĉiniti.
Kada smo se pribliţili granici, naš Franjo Budimir, koji je svirao kontrabas, pa smo ga
zbog toga svi zvali Burduš prema simaptiĉnom liku iz nekada veoma popularne televizijske
serije „Muzikanti“, dosjetio se rješenju Veriĉinog problema. Rekao je da je s njime na
putovnici i njegova surpuga, koja se takoĊer zove Vera. I tako je Vera sjela do njega,
naslonila glavu na kaput, koji je visio na prozoru i pretvarala se da spava. Franjo je pokazao
putovnicu i rekao: „A ovo je moja ţena, samo, znate, malo je pospana, da je propudim?“.
„Ne, ne morate. A gdje je Sanja“, pitao je sluţbenik, misleći na franjinu kćerku, koja
je takoĊer bila uvedena u putovnicu.
„Ona nije ovaj puta s nama“, mirno je rekao Burduš.
Kada smo prošli granicu, Vera je opet sjela na svoje ranije mjesto, a mi smo ih
zadirkivali, da je to bio valjdanajkraći brak, za koji se zna, jer je trajao svega par minuta.

95 Slijepi umjetnici
Kada smo stigli u Osijek, i kada smo trebli izaći, Janko je, obukavši svoj mantil,
odjednom upitao: „A kakav je ovo pasoš u mom unutrašnjem dţepu u mantilu?“
„Pa, valjda tvoj“ reĉe netko iz Društva.
„Ne, nije moj, moj je u sakou.“
Tek onda sam se sjetila, kako sam Veru posavjetovala na putovanju prema Ausstriji da
uzme Jankov mantil i da ga obuĉe. Ona je, pošto je na granici pokazal putovnicu, onako
pospana putovnicu vjerojatno stavila u unutrašnji dţep mantila, koji je imala na sebi, i na to
potpuno zaboravila.
Pošto se Janko inaĉe rado šalik poneki su mislili da joj je on sakrio putovnicu, ali
nikada to ne bi bio napravio, nikada se tako ne bi bio našalio, a nije imao ni pojma da je Vera
imala na sebi njego mantil, jer je spavao kao „top“.
Da ispriĉam i kako sam progovorila na sceni. Imali smo voditelja, koji je priliĉno volio
popiti, pa je bilo i krivih najava, i pomiješanih toĉaka i promijenjenih imena, i svaĉeg pomalo.
I, jednom prilikom, izveli su me pred mikrofon, orkestar je ĉekao najavu, ja sam ĉekala
orkestar i provela pred mikrofonom šuteći par zaista neprijatnih trenutaka. Shvativši da se
voditelj programa vjerovatno neće pojaviti, a da orkestar neće poĉeti prije najave, razmislila
sam na brzinu, ispriĉala neku šalu i najavila se. Od tada sam ĉesto priĉala šale, pa sam i
program vodila i u tome uţivala. Program sam uvijek vodila napamet, bez ikakvih
zabiljeţaka. Htjela sam dokazati, da moţemo mnogo toga upamtiti. Jedno voĊenje programa
mi je ostalo posebno u sjećanju. Bio je to susret invalida iz Vojvodine, Slavonije i Baranje, a
odrţao se u Bilju, selu nadomak Osijeka. Prije koncerta dobili smo ruĉak na samoj sceni, i to
odliĉan „fiš-paprikaš“. Bilo je zaista neobiĉno jesti na sceni, bez obzira na to, što je zastor bio
spušten.
Bila sam upravo ponesena ĉinjenicom, da publiku saĉinjavaju uglavnom osobe s
invaliditetom svih kategorija, pa sam priĉala mnoge šale iz našeg ţviota, nesporazume, na
koje nailazimo u kontaktu sa ljudima, koji nisu osobe s invaliditetom. To se publici veoma
dopalo. Na kraju programa sam rekla: „Dragi prijatelji, bilo da ste u kolicima, na štakama, ili
da hodate sluţeći se štapom bijelim ili drugaĉijim, samo hrabo naprijed, dignute glave, sa
osmijehom na licu. Jer naša volja za ţivotom je jaĉa od hendikepa, jaĉa od svega.“
Par mjeseci kasnije u Strugi, u Makedoniji, u Hotelu Galeb, graĊenom baš za osobe s
invaliditetom u kolicima, a u tome je toga puta bio organiziran smještaj za uĉesnike glazbene
smotre slijepih iz cijele tadašnje Jugoslavije, prijavljivalji smo se na recepciji moja djeca
Stojan, SlaĊana i ja. Djeca su mi rekla da kraj recepcionerke sjedi jedan ĉovjek u kolicima i da
me paţljivo posmatra. Kada smo se prijavili, ĉovjek me upitao: „Jeste li vi prije par mjeseci
vodili program na priredbi za osobe s invaliditetom u Bilju u Hrvatskoj?“
„Da, jesam.“
„Znate, taj program ostvio je na sve nas snaţan utisak, pogotovo ono, što ste rekli na
kraju. To je mnogima od nas baš podiglo moral. Hvala vam.“
Nema priznanaj, koje bi mi moglo više znaĉiti.
Dok ovo pišem, slušam snimke, koje smo napravili na Radio Osijeku davne 1966.
godine. Toga proljetnog popodneva sjećam se tako ţivot, kao da je od tada prošlo ne ĉetrdeset
i dvije godine, nego moţda par mjeseci. Oh, bili smo tako mladi, tako raspoloţeni. Harmonika
našeg Vjekoslava, voditelja orkestra, nešto je škripala, pa su nas gotovo za svaku pjesmu
vraćali po par puta. Vjeko se strašno iznervirao. Kada smo odlazili sa radiostanice, samo je
ljutito otpuhivao, a mi, ostali smo ga zadirkivali da sada vidi, kako je to teško, kada jednu
stvar mora poĉinjati tko zna koliko puta, a da on nas stalno vraća, pa se mi ne ljutimo ni upola
toliko, koliko on sada.
Imao je on, ustvari, neizmjerno strpljenje. Kolikim mladima je dao prve poduke iz
glazbe, vjeţbao s njima strpljivo i uporno, a oni bi, ĉim bi nešto nauĉili, ĉim bi bili sposobni
kako tako svirati, odlazili potraţiti isplativije sviranje, pa je Vjeko opet nekog drugoga morao

96 Slijepi umjetnici
uvjeţbavati. Za svoj rad dobivao je neku minimalnu, više simboliĉnu naknadu, od koje, da je
kojom nesrećom pušio, ni cigarete za mjesec dana ne bi bio mogao kupiti.
Od orkestra, koji nas na ovim snimcima prati, ţiv je samo Vjekoslav Brezak. Tu je i
Janko Popovski, ali on nije bio ĉlan orekstra, kada je ovo snimanp, u Osijek je došao par
godina kasnije. Ponekad bi na koncertu otpjevao i koju makedonsku pjesmu, ali je, pošto je u
to vrijeme mnogo pušio, imao veom promukao glas, To mi je upravo bio poticaj za moju
antipušaĉkupromidţbenu poruku. Rekla bih: „Ĉujete li kako je promukao, a da ne puši, imao
bi mnogo bolji glasi. Pušaĉi, jeste li ikada pogledali dimnjak iznutra? Vjerujte, jako je crn, a
loţimo ĉetiri do pet mjeseci godišnje. Vi, meĊutim, pušite preko cijele godine, svaki dan,
ponekad i noću. Razmislite o tome.“
Sumnjam da je netko zbog toga baš prestao pušiti, no, ako sam koga navela da bar
razmisli, ipak sam nešto postigla. Ostali tadašnji ĉlanovi orekstra: kontrabasista Tomo Šćurla,
violinista Dragomir AranĊelović i gitarista Stevo Hanţek odavno već nisu s nama, a prije par
godita nas je napustio i Dragiša Ljubisavljević, bubnjar.
Što se tiĉe pjevaĉa, tu smo još svi, to jest, bili smo š svi, kada sam ovo pisala. U
meĊuvremenhu su nas napustili: Katarina Seka Lukić, Mato Šulentić i Vlatko Ĉović, tako da
smo ostale još samo Kaja Cvijetović i ja. Kaja ĉesto nastupa u Domu umirovljenika i u nekim
drugim prilikama, uglavnom u humanitarne svrhe, a ja ponekad zapjevam s mojim
Makedoncima u Kulturnom društvu „Braća Miladinovci“ u Osijeku.
Od dramske grupe nisu više s nama Vilko Brik, Bruno Mikulić, Đuro Bobok, Etelka
Trbojević, Vlado Ćorković, Angela Sladić i Ivan Tomaš, dugogodišnji predsjednik Društva,
ĉovjek, koji je sredstva za rad Društva znao iskamĉiti iz tko zna kojih izvora.
U jesen 1992. pošto se sitacija u Osijeku potpuno smirila, razgovarali smo o tome, da
li nastaviti sa radom ili ne. Bila su mišljenjak, da naš rad ima ĉak više smisla nego ranije radi
mnogih novih osoba s invaliditetom, kojima će od svih priĉa, od svega, što im govore o tome,
da trebaju prihvatiti svoju situaciju, više znaĉiti da vide, da hendikepirane osobe ne samo da
ţive normalnim ţivotom, nego se bave i umjetnošću onoliko, koliko znaju i mogu, ali svim
srcem. I tako su nam se pridruţili, da bi popunili naš orkestar, prognanici iz Baranje: Antun
Vratović na ritam gitari i kao vrstan vokalni solista, Stjepan Herceg na bas gitari i takoĊer i
kao vokalni solista i Zlatko Gregoran na bubnjevima. S nama je jedno vrijeme suraĊivao i
Zdravko Zetović kao vokalni solista, pa smo ĉak i izvodili neke njegove kompozicijie. Bila je
to jedna zaista kvalitetna suradnja. Dali smo par zapaţenih koncerata. Gostovali smo dva puta
i u „Naselju prijateljstva“ u Ĉepinu. I taj snimak negdje ĉuvam, pa ću morati pronaći i
preslušati, da bih se prisjetila punih imena naših suradnika, pošto smo ih uglavnom zvali
njihovim nadimcima. U Društvu sam prestala raditi 1994. Godine. No, toga rada sjećat ću se s
ljubavlju sve do zadnjeg trenutka svoga ţivota.

Milka Tarbuk Ĉivić, ĉlanica Udruge slijepih Osjeĉko baranjske ţupanije97 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 3.
17 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 3.

17.1 Gradovi:
1. Buzet
2. Pazin
3. Rovinj
4. Vodnjan

17.2 Općine:
1. Liţnjan
2. Općina Tar


98 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 3.
Izdavaĉ:
Udruga slijepih Istarske ţupanije

Urednik:
Zlatko Kuftić
Uredništvo:
dipl. nov. Katja Meden
Indira Hujdur Kosi
prof. Đina Tonĉić Fonović,

99 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 3.