You are on page 1of 99
USIŢ – osobna iskaznica
USIŢ – osobna iskaznica

Udruga slijepih Istarske

G.I.S.I

br. 3

2013.

Udruga slijepih Istarske G.I.S.I br. 3 2013. ž upanije 1 GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE UDRUGA SLIJEPIH

županije

slijepih Istarske G.I.S.I br. 3 2013. ž upanije 1 GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE

1

GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE

Udruga

2

Izdavač: Udruga slijepih Istarske županije

Urednik: Zlatko Kuftić

Uredništvo: Katja Meden

Indira Hujdur Kosi

Đina Tončić – Fonović

Dizajn: Samuel Kuftić

USIŢ – osobna iskaznica

2

Sadrţaj

1 USIŢ – osobna iskaznica

7

2 Aktivnosti Udruge

8

2.1 Knjiţnica slijepih Istre

8

2.2 Dani otvorenih vrata Udruge

8

2.3 Jednodnevni izlet u Toplice Lešće

10

2.4 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom

11

2.5 Povjerenstvo

za osobe s invaliditetom

12

2.6 Informacije i

pitanja

12

2.7 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama

12

2.8 MeĊunarodna suradnja

15

2.9 Podruţnica Poreĉ

15

2.10 Zapošljavanje

16

2.11 Naknada za nezaposlene ĉlanove

16

3 Projekti i programi Udruge

17

3.1 «Dobar dan!»

17

3.2 „Spremni! – Idemo!“

17

3.3 „Inkluzivni turizam“

18

3.4 „Learning mobilities for persons with disabilities“

19

3.5 „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“

20

3.6 „Hoćemo i mi“

21

3.7 „Javni rad - društveno koristan„

21

4 Aktivnosti klubova Udruge

22

4.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»

22

4.2 Klub prijatelja slijepih Istre

22

4.3 Klub

slijepe mladeţi Istre

22

4.4 Klub slijepih ţena Istre

23

4.5 Klub umirovljenika slijepih Istre

23

4.6 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije

24

4.7 Sportska udruga slijepih «Uĉka» Pula

24

5 Radionica «MI SMO TU»

25

6 Rekreativne aktivnosti ĉlanova

26

USIŢ – osobna iskaznica

3

6.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre Regionalni centar inkluzivnog

turizma - Cukrići

 

26

6.3

Financiranje sportskih aktivnosti

 

27

6.3.1 II. Maraton slijepih Istre u pikadu

27

6.3.2 XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta

29

6.3.3 Prvi pojedinaĉni memorijalni pikado turnir „Eduard Ţufić“

29

6.3.4 I. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice

Pula za 2013. godinu

 

30

6.3.5 Prijateljski

sportski susret triju

Udruga;

30

6.3.6 II. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice

Pula za 2013. godinu

 

31

6.3.7

III. Ekipni i pojedinaĉni pikado turnir izmeĊu Podruţnice Poreĉa i Podruţnice

Pula za 2013. godinu

 

31

7 Financijske potpore ĉlanovima

 

33

8 Statistiĉki podaci o ĉlanovima

35

9 Aktivnosti Tijela Udruge

36

10 Financiranje rada Udruge

37

11 Sponzori, donatori, financijeri Udruge

38

11.1 DRŢAVNI PRORAĈUN

38

11.2 ŢUPANIJA

 

38

11.3 GRADOVI

38

11.4 OPĆINE

38

11.5 PRAVNE OSOBE

 

39

11.6 FIZIĈKE OSOBE

39

11.7 STRANI DONATORI

39

11.7.1 Pravne osobe

 

39

11.7.2 Fiziĉke osobe

 

39

11.8

OSTALO

39

12 Priznanja

 

40

12.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionici radionice «MI SMO TU!»

40

12.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak

izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u prikupljanju financijskih sredstava

40

12.2.1 Pravne osobe:

 

40

12.2.2 Fiziĉke osobe

40

12.3

Dodijeljene plakete u 2013. godini

40

12.3.1 Pravne osobe:

40

12.3.2 Fiziĉke sobe:

 

41

12.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu koja je odrţana 15.

lipnja 2013. godine

41

12.5 Dodijeljene pismena zahvalnice za organiziranu izloţbu taktilnog slikarstva koja je

USIŢ – osobna iskaznica

4

12.5.1 Pravne osobe

41

12.5.2 Fiziĉke osobe

41

12.6

Ostala dodijeljena pismena priznanja

42

13 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj

43

14 Mediji o nama

44

14.1 ODRŢAN GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

44

14.2 PREDSJEDNIK PODRUŢNICE SAŠA STANKOVIĆ

44

14.3 UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA GODIŠNJE SASTANKE ZA PODRUŢNICE

ROVINJ I LABIN

45

14.4 ZA SLIJEPE GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULA

46

14.5 ODRŢANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

46

14.6 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI ZA ĈLANOVE UDRUGE SLIJEPIH

ISTARSKE ŢUPANIJE

47

14.7

GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH U POREĈU

48

GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULE

48

14.8 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI UDRUGE SLIJEPIH U BUZETU I PAZINU

 

49

14.9 ĈLANICE KLUBA SLIJEPIH ŢENA ISTRE SUSRELE SE POVODOM

 

VALENTINOVA

50

14.10

PULA: UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA NATJECANJE U ĈITANJU

BRAILLEOVOG PISMA

51

14.11 U PULI ODRŢAN MEĐUNARODNI MARATON SLIJEPIH U PIKADU

52

14.12 ISPRED ARENE PREDSTAVLJENA JEDINSTVENA TURISTIĈKA KARTA

ZA SLIJEPE

54

14.13 MARINA RADOŠIĆ SA OŠTEĆENIM VIDOM SREBRNA U KATAMA

57

14.14 ODRŢAN XXI. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR„SILVANO DRUŢETA“

58

14.15 Memorijal „Eduard Ţufić“ u pikadu za slijepe

58

14.16 Zlatko Kuftić, novi, stari predsjednik Udruge slijepih

59

14.17 Australija opet uz Udrugu slijepih Istarske ţupanije

61

14.18 Osobna asistencijama slijepima u samaĉkim domaćinstvima se nastavlja

61

14.19 Udruga slijepih IŢ ugostila uĉenike pulske Medicinske škole

63

14.20 Dani otvorenih vrata u Udruzi slijepih Istarske ţupanije

63

14.21 Udruga slijepih Istarske ţupanije odrţala niz programa

64

USIŢ – osobna iskaznica

5

14.22

Udruga slijepih organizirala natjecanje u elektronskom pikadu

66

Karlovaĉki tjednik, 08.06.2013

67

14.23 Sveĉano otvorenje meĊunarodne izloţbe taktilnog slikarstva

67

14.24 U Premanturi otvorena meĊunarodna izloţba taktilnog silkarstva

68

14.25 http://www.youtube.com/watch?v=s3WcwH5puUs

69

14.26 Rezultati pilot programa “Dobar dan!“

69

14.27 Prijateljski sportski susret triju udruga slijepih

69

14.28 Medicinska škola Pula posjetila Udrugu slijepih IŢ

71

14.29 Medicinka škola Pula u posjeti Udrugu slijepih

71

14.30 Odrţano pikado natjecanje za slijepe

72

14.31 Kamenjak dobio osjetilno-didaktiĉku šetnicu

74

14.32 Pikado turnir povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa u Kopru

75

14.33 Budući Medicinari posjetili Centar slijepih u Cukrićima

75

14.34 Sljepoća nije prepreka za aktivan ţivot

77

14.35 PREZENTIRANI RADOVI STVARAJ LJEPOTU I OSJEĆAJ SREĆU

78

14.36 OSNOVANO POVJERENSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM

79

14.37 UDRUGA SLIJEPIH TURNIROM U PIKADU OBILJEŢILA MEĐUNARODNI

DAN OSOBA S INVALIDITETOM

80

14.38

NA PULSKOM SAJMU KNJIGA PO PRVI PUTA ŠTAND SLIJEPIH I

SLABOVIDNIH

81

14.39 SLIJEPI I SLABOVIDNI ISTRE NA MEĐUNARODNOM DANU VOLONTERA

81

14.40 OBILJEŢEN MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA

82

14.41 PRIHVAĆANJE RAZLIĈITOSTI

83

14.42 SLJEPOĆA NIJE PREPREKA ZA AKTIVAN ŢIVOT

83

14.43 U SVIBNJU ZAVRŠAVA PROJEKT „DOBAR DAN“

84

15 Intervjui

86

16 Slijepi umjetnici

88

16.1 Pasana

vrimena

88

16.2 Pravila

moga ţivota

89

16.3 Na sceni i iza nje

90

17 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj

97

17.1 Gradovi:

97

17.2 Općine:

97

USIŢ – osobna iskaznica

6

Rijeĉ urednika

Inicijativa za tiskanje «Godišnjeg INFA slijepih Istre» pokrenuta je sa ţeljom da se u najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske ţupanije. Uvidjevši iskazano zadovoljstvo ĉlanova i financijera izlaskom proteklih brojeva (za 2011. i 2012. godinu) urednik i uredništvo Godišnjaka pripremio je Godišnji INFO slijepih Istre broj 3. za 2013. godinu.

Godišnji «INFO slijepih Istre» namijenjen je široj javnosti.

Ovim putem takoĊer zahvaljujemo financijerima koji su prepoznali rad Udruge.

Svi podaci o aktivnostima u Udruzi i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre Regionalnom centru inkluzivnog turizma - Cukrići dostupni su na web stranici www.usiz- pula.hr ili na Facebook stranici Udruge.

stranici www.usiz- pula.hr ili na Facebook stranici Udruge. Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge Urednik Zlatko Kuftić

Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge

Urednik

Zlatko Kuftić

USIŢ – osobna iskaznica

7

1 USIŽ – osobna iskaznica

Udruga slijepih Istarske ţupanije utemeljena je 22. veljaĉe 1951. godine. Kroz Udrugu je do danas prošlo 1660 slijepih osoba razliĉite ţivotne dobi. Udruga slijepih Istarske ţupanije djeluje na podruĉju Istarske ţupanije kroz sedam podruţnica koje nemaju svojstvo pravne osobe: Buzet, Labin, Pazin, Poreĉ, Pula, Rovinj i Umag.

Udruga slijepih Istarske ţupanije je u proteklom periodu osnovala:

- Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»,

- Ĉitaonicu za slijepe i slabovidne Istre,

- Klub prijatelja slijepih Istre,

- Klub slijepe mladeţi Istre,

- Klub slijepih ţena Istre,

- Klub umirovljenika slijepih Istre,

- Knjiţnicu slijepih Istre,

- Teretanu za slijepe Istre.

A ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije su u proteklom periodu osnovali:

- Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije,

- Sportsku udrugu slijepih “Uĉka” Pula.

Aktivnosti Udruge

8

2 Aktivnosti Udruge

2.1 Knjiţnica slijepih Istre

Knjiţnica slijepih Istre u prostorijama Trg kralja Tomislava je sve bogatija s knjigama na brailleovom pismu i zvuĉnim izdanjima, a natjecanja u ĉitanju teksta na 'brajici' potiĉu slijepe osobe da koriste to dragocjeno pismo koje današnja mladeţ zanemaruje oslanjajući se na audio zapis.

Povodom obiljeţavanja

62.

godine postojanja

Udruge slijepih

Istarske ţupanije

odrţano je natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma. Prisustvovalo je pet natjecatelja.

Ocjenjivaĉka komisija: Indira Hujdur Kosi, Zlatko Kuftić, Đina Tonĉić Fonović.

Rezultati su slijedeći:

5. Soka Bakša 4. Marija Legović

3. Marĉelo Jeromela

2. Aldo Kalebić

1. Franko Bakša

3. Marĉelo Jeromela 2. Aldo Kalebić 1. Franko Bakša Prvoplasirani Franko Bakša je 20. travnja 2013.

Prvoplasirani Franko Bakša je 20. travnja 2013. godine sudjelovao u Zagrebu na drţavnom natjecanju u ĉitanju Brailleovog pisma, na kojem je ostvario osmo mjesto od ukupno trinaest natjecatelja. Drţavno natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma organizirala je Hrvatska knjiţnica za slijepe, a natjecanje Franka Bakše djelomiĉno je subvencionirala i Udruga slijepih Istarske ţupanije.

Kao i ranijih godina Hrvatskoj je knjiţnici za slijepe Zagreb iz sredstava Udruge uplaćena ĉlanarina za 2013. g. za 48 ĉlanova USIŢ koji su korisnici Knjiţnice i uplata pretplate na ĉasopis HSS - INFO za 62 ĉlana te pretplata na Brailleove ĉasopise za sudionike natjecanja u ĉitanju Brailleovog pisma (5 ĉlanova) i ĉlanove ocjenjivaĉke komisije (1 osoba).

U Hrvatskoj knjiţnici za slijepe u zvuĉnoj tehnici snimljen je, Gospin Molitvenik i Statut Udruge slijepih Istarske ţupanije.

2.2 Dani otvorenih vrata Udruge

U sklopu obiljeţavanja Europske godine graĊana, a na inicijativu Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, od 11. do 15. lipnja 2013. godine u cijeloj Hrvatskoj su obiljeţeni Dani otvorenih vrata udruga, stoga se i Udruga slijepih Istarske ţupanije ukljuĉila u manifestaciju sa pozivom graĊanima „DOĐITE I UPOZNAJTE NAS“ sa slijedećim programom:

11.06.13. odrţana je tiskovna konferencija za medije u prostorijama USIŢ-a, Zadarska 40, Pula,

12.06.13 predstavljen je film o radu Udruge „Slijepi u Istri“ koji je snimljen povodom 60. godina postojanja Udruge,

12.06.13 vršilo se upoznavanje sa pomagalima za slijepe i slabovidne,

13.06.13. odrţana je promocija Braillevog pisma na pulskoj trţnici,

Aktivnosti Udruge

9

13.06.13. organiziran je „Pikado turnir u mraku“ koji su videće osobe odigrale sa povezom na oĉima kako bi se jednakim snagama okušale u igri pikada, ujedno se i oslonile na druga osjetila kao što to ĉine slijepe osobe, budući da ipak 80% informacija ĉovjek prima putem osjetila vida. Plasmani u pikadu: 3. Petar PalaĊi, 2. Subhija Druţetić, 1. SlaĊana Šupljikac,

14.06.13. u prostorijama Udruge odrţana je kreativna radionica pod nazivom „Stvaraj ljepotu, osjećaj sreću“ za ĉlanice Kluba slijepih ţena koju vodi Tatjana Grgorović, predstavljeni su radovi nastali u istoj, te su posjetitelje „Dana otvorenih vrata“ upoznale sa taktilnim slikarstvom,

14.06.13. organizirana je tandem voţnja Pulom u popodnevnim satima s obuĉenim tandem bike vodiĉima koji su prošli obuku u sklopu programa „Dobar

dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“, polazak je bio iz Flavijevske ulice, a vozilo se do Muzila i nazad,

15.06.13. odrţan je „Susret slijepih Istre“ sa ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije i ĉlanovima Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre - Regionalnom centru inkluzivnog turizma – Cukrići na kojem je sudjelovalo oko 150 ĉlanova obiju Udruga. Susretu su takoĊer prisustvovali dobroĉinitelji Udruge iz Australije, Daisy i Libero Soldatić koji su i tom prilikom uruĉili Udruzi donaciju za završetak izgradnje sportsko rekreativnog objekta „Kuće svjetla“, ĉlanovi Udruge slijepih Zagreb Barbara i Davor Gergorić, Orijano Belušić sa suprugom, ĉlanovi Udruge slijepih Krapinsko zagorske ţupanije, Tomo i Verica Riĉko, predstavnik MaĊarskog kulturnog društva "Moricz Zsigmond", Petar PalaĊi te osobne asistentice koje su zaposlene u sklopu programa „Dobar dan!“.

koje su zaposlene u sklopu programa „Dobar dan ! “. U sklopu susreta odrţane su slijedeće

U sklopu susreta odrţane su slijedeće aktivnosti:

Pojedinaĉni turnir na visećoj kuglani, za sve tri kategorije, potpuno slijepe osobe (B1), osobe sa ostatkom vida (B2) i videće osobe (B3), a plasmani su slijedeći:

Aktivnosti Udruge

10

B1:

3.

mjesto Marija Legović, Pula

2.

mjesto Zlatko Sandrić, Pula

1.

mjesto Aleksandar Ninković, Koper

B2:

3.

mjesto Nevenka Ivanĉić - Ninković, Koper,

2.

mjesto Angela Novak, Koper,

1.

mjesto Tomaţ Furlan, Koper,

B3:

3.

mjesto Denis Serblin, Pula,

2.

mjesto Dušan Dević, Pula ,

1.

mjesto Subhija Druţetić, Pula

Dević, Pula , 1. mjesto Subhija Druţetić, Pula E kipni turnir na visećoj kuglani gdje su

Ekipni turnir na visećoj kuglani gdje su dvije udruge odmjerile snage, a pobijedila je ekipa Medobiĉnskog drušva slepih in slabovidnih Koper. Sastav ekipe iz Slovenije: Safet Baltić, Tomaţ Furlan, Aleksandar Ninković, Angela Novak, Sastav ekipe iz Istre: Ţeljka Benĉić, Marija Legović, Milan Rojnić, Zlatko Sandrić.

Pojedinaĉni šahovski turnir;

3.

mjesto Davor Besedić, Pula,

2.

mjesto Guštin Ladi, Koper,

1.

mjesto Drago Šajn, Koper.

Turnir u briškuli:

3.

mjesto Đina Tonĉić Fonović i Angela Novak,

2.

mjesto Milan Rojnić i Ladi Guštin,

1.

mjesto Josip Gajski i Zlatko Sandrić.

U sklopu susreta takoĊer se odrţala i tombola, a prikupljena financijska sredstva su se utrošila za završetak izgradnje „Kuće svjetla“. Ovim putem zahvaljujemo svim tvrtkama koje

su nam pomogle donacijom svojih proizvoda i artikala: Agrolaguna d.d. PC Podrum, Poreĉ,

Arenaturist, Pula, Glas Istre Novine d.o.o., Pula, Mesnica Bilić, Pula, Mesnica Libero, Pula, Općina Motovun, Opg Krušvari, Krušvari, OPG Lorena Stipanĉić, Pula, OPG Marija, Milivoj i Kristijan Ivetac IEC – Istarski eko proizvod, Pula, Puljanka d.d, Pula, Rasadnik Škatari, Škatari, Splendid Pula d.o.o., Pula, Turistiĉka zajednica grada Buja, Turistiĉka zajednica grada Poreĉa, Turistiĉka zajednica grada Pule, Turistiĉka zajednica grada Umaga, Uljara

Tonin, Vodnjan, Vino Trapan - Opg Trapan Bruno, Pula.

2.3 Jednodnevni izlet u Toplice Lešće

Za ĉlanove Udruge, tvrtka Pavletić d.o.o. iz Rijeke i Udruga slijepih Istarske ţupanije

su 24. studenog 2013. godine, organizirali jednodnevni izlet u Toplice Lešće. Na izletu je

sudjelovalo 50 sudionika, od toga veći dio redovni ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije, a

u svojstvu gostiju izletu su se pridruţili i Vlatko Golac, predsjednik Udruge slijepih

Karlovaĉke ţupanije, Antonija Hasan, voditeljica sekcije slijepih ţena Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije, te Rosa Matić, predsjednica Udruge slijepih Dubrovaĉko neretvanske

Aktivnosti Udruge

11

ţupanije.

Aktivnosti Udruge 11 ţupanije. 2.4 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom Istarski forum udruga osoba s

2.4 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom

Istarski forum udruga osoba s invaliditetom trenutaĉno ima 8 ĉlanica, a one su: Društvo distrofiĉara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije, Udruga cerebralne paralize Istarske ţupanije, Udruga djece i mladih oštećena sluha Istre, Udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara Istarske ţupanije, Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga za autizam Istra. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije, Olimpija Meden i Zlatko Kuftić su i dalje ĉlanovi Upravnog vijeća Foruma, a za predsjednika Foruma izabran je Aleks Tanković.

Na pulskoj trţnici 20. svibnja 2013. godine Istarski forum udruga osoba s invaliditetom ukljuĉio se u projekt „Pula zdravi grad“ kojim se promiĉe inovacije u zdravstvenoj politici na lokalnoj razini zagovarajući novi pristup javnom zdravstvu, unutar kojeg se udruţuju politiĉki interesi, sudjelovanje zajednice, te poticanje programa usmjerenih ka prevenciji bolesti, odnosno k oĉuvanju zdravlja na kojem su sudjelovali voditeljica Kluba slijepih ţena Istre, Marjana Peitel i Denis Serblin.

Predsjednik i dopredsjednica Udruge, Zlatko Kuftić i Olimpija Meden, prisustvovali su potpisivanju Ugovora sa gradonaĉelnikom Grada Pule, Borisom Miletićem, i primopredaji kljuĉeva poslovnih prostora koji su dodijeljeni trima ĉlanicama IFUOSI, te su redovito prisustvovali sjednicama Upravnog vijeća IFUOSI-a.

Predsjednik Udruge je 27. svibnja 2014. godine prisustvovao sveĉanom otvorenju novih prostorija ĉlanice IFUOSI-a, Udruge djece i mladih oštećena sluha Istre i promociji projekta GraĊanska inicijativa „Ţivjeti i sa oštećenjem sluha“.

Zlatko Kuftić i Indira Hujdur Kosi prisustvovali su donaciji kombi vozila sela Fiorini Društvu distrofiĉara Istre.

Aktivnosti Udruge

12

2.5 Povjerenstvo za osobe s invaliditetom

Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom (03.12.) osnovano je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom te je u Pazinu 3. prosinca 2013. godine odrţana konstituirajuća sjednica, a 13. prosinca 2. sjednica.

Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, izabran je u Povjerenstvo kao predstavnik Udruge slijepih Istarske ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije.

ţupanije i Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije . 2.6 Informacije i pitanja S vaki zadnji ĉetvrtak

2.6 Informacije i pitanja

Svaki zadnji ĉetvrtak u mjesecu predsjednik Udruge informirao je ĉlanove Podruţnice Pula o mjeseĉnim aktivnostima i novostima USIŢ-a, a ĉlanove Podruţnice Poreĉ prilikom odlaska u Podruţnicu te je ĉlanovima omogućeno postavljanje pitanja o aktivnostima i radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, kao i Hrvatskog saveza slijepih.

2.7 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama i institucijama

Udruga je suraĊivala i sa ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj na poslovnom i sportskom planu, s ciljem što boljeg upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako i njihovih problema te mogućnosti njihovog zajedniĉkog rješavanja.

Slani su telegrami sućuti obiteljima umrlih ĉlanova Udruge i obiteljima umrlih suradnika Udruge, te pozdravni telegrami prilikom nemogućnosti odazivanja na sveĉana obiljeţavanja godišnjica pojedinih Udruga slijepih RH.

Udruga i dalje uspješno suraĊuje sa Lions Clubovima Novigrad, Poreĉ i Pula.

Zlatko Kuftić i Jasna Guerin odrţali su radni dogovor sa Elvisom Zahtilom, ravnateljem Javne ustanove za upravljanje zaštićenim podruĉjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na podruĉju Istarske ţupanije „Natura Histrica“ glede prilagodbe Park šume Šijana osobama oštećenog vida, a u ERKS Premanturi je demonstrirano korištenje taktilnih oznaka u kojem su sudjelovali Franko Bakša, Anton Krelja, Zlatko Kuftić i Elvis Zahtila.

Predsjednik USIŢ, Zlatko Kuftić, i sluţbenica USIŢ, Indira Hujdur Kosi, 30. sijeĉnja 2013. godine su u Gradu Rovinju, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, odrţali radni dogovor sa Proĉelnicom, Editom Sošić-Blaţević, Voditeljem Odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo, Draganom Poropatom, roditeljima, Marinom i Mariellom Buršić glede prijema u ĉlanstvo djevojĉice iz Rovinja, Marinelle Buršić.

Puljanka d.d. omogućila je ĉlanovima Udruge odreĊeni popust prilikom kupovine korištenjem puljankinih kartica u njihovim prodajnim centrima.

Aktivnosti Udruge

13

U prostorijama Udruge 13. oţujka 2013. godine predstavnici tvrtke „G-M Pharm Zagreb d.o.o.“ (Ranka Jelovĉić Najednovski i Nikola Kurijan) su odrţali prezentaciju govornog glukometra. Poziv za dolazak na prezentaciju upućen je Dijabetiĉkoj udruzi Istarske ţupanije i ĉlanicama Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom.

Klub lijeĉenih alkoholiĉara Pula je 16. oţujka 2013. godine u prostorijama USIŢ odrţao Izbornu sjednicu Skupštine Kluba.

Magistrica socijologije, Bijana Bekić, i predsjednik USIŢ su 11. svibnja 2013. godine posjetili Dnevni centar slijepih Udruge slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a u svezi pokretanja inicijative za otvaranje dnevnog centra slijepih Istre u organizaciji Udruge slijepih Istarske ţupanije.

Predsjednik Udruge, gospodin Kuftić, nazoĉio je slijedećim Skupštinama:

- 2. oţujka - 2. Izvještajnoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije,

- 6. oţujka - 3. Izvještajnoj Skupštini Udruge slijepih MeĊimurske ţupanije,

- 23. oţujka - Redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge slijepih Primorsko - goranske ţupanije,

- 5. travnja Redovnoj Skupštini Hrvatskog saveza slijepih,

- 25. listopada – Sveĉanoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Ţupanije Šibenko-Kninske povodom obiljeţavanja 60. godina rada Udruge u Gradskoj knjiţnici u Šibeniku,

- 5. prosinca - Sveĉanoj sjednici i proslavi obiljeţavanja 65. godina rada i postojanja Udruge gluhih i nagluhih osoba Istarske ţupanije,

- 11. prosinca – Sveĉanoj sjednici Skupštine Udruge slijepih Zadarske ţupanije povodom obiljeţavanja 60. godina rada Udruge.

Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, a u suradnji sa Hrvatskom knjiţnicom za slijepe, ukljuĉile su se sa promotivnim štandom u 19. Sajam knjige u Istri sa porukom „I mi ĉitamo“, a sudjelovali su; ĉlanovi USIŢ: Zlatko Kuftić, Marija Legović, Marjana Peitel i Antonija Uka, ĉlanovi USOIŢ: Valter Kramar i Andrea Turcovich. Pratnja ĉlanovima: Rajka Ivković, Natali Kramar i Danilo Piutti.

Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je odrţao radni dogovor sa Valeriom Drandićem, naĉelnikom ţupanijske uprave Istarske ţupanije glede osiguravanja financijskih sredstava za uklanjanje arhitektonskih barijera. Razgovarao je sa Verom Krulĉić glede organiziranje humanitarnog glazbenog koncerta za završetak izgradnje „Kuće svjetla“, prisustvovao je sastanku Povjerenstva za izmjenu i izradu Statuta Hrvatskog saveza slijepih, sjednicama Izvršnog odbora HSS-a, sveĉanosti obiljeţavanja Dana osloboĊenja i Dana grada Pule te dodjeli javnih priznanja Grada Pule u Istarskom narodnom kazalištu – Gradskom kazalištu Pula. Prisustvovao je nastupu Duo Magnolie na ljetnoj akademiji slijepih ţena RH u ERKS Premanturi u organizaciji HSS-a, susreo se sa predsjednikom MeĊuopštinske organizacije slepih Kruševac, Nemanjom Vujĉićem, glede suradnje dviju Udruga, prisustvovao je predstavljanju knjige „Kamenjak“ koja se odrţala u Premanturi na poziv Javne ustanove Kamenjak. TakoĊer se odazvao obiljeţavanju Dana Doma „Vila Maria“, promociji knjige „Kolembalica“ ĉlanice Udruge Valentine Fiorentin u Zajednici Talijana Circolo, razgovarao je sa predstavnicama MUP-a Pula glede organiziranja edukacije za djelatnike, prisustvovao je predavanju „Umjetnost ţivljenja sa slabovidnošću“ prezentaciji pomagala za slabovidne osobe, sa Tatjanom Grgorović bio na radnom dogovoru

u Istragrafici d.o.o. u Kanfanaru glede donacije materijala za kreativnu radionicu „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“. Nazoĉio je sveĉanom otvorenju 10. Simpozija distrofiĉara Istre „Ususret zdravlju 2013“ ; razgovarao je sa Vladimirom Jagarincem, roditeljem ĉlana Udruge

Aktivnosti Udruge

14

Kristijana Jagarinca iz Podruţnice Poreĉ glede pomoći u dobivanju statusa skrbnika, posjetio je Biljanu Majkić u Fionirima radi moguće suradnje, u Zagrebu je potpisao ugovor sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva jer je Udruga jedan od 5 partnera na projektu „Kad slijepi i gluhi rade zajedno onda svi razumiju“. Prisustvovao je i radnom sastanku u Zagrebu u svezi pokretanje inicijative za otvaranje dnevnog centra sa Tajnikom Udruge slijepih Zagreb i predsjednikom Udruge slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a, odrţao je sastanak sa Biljanom Bekić glede prijavljivanja na raspisane natjeĉaje u 2014. godini.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, predsjednica Podruţnice Umag Vanda Boţić, ĉlanica Podruţnice Umag Marija Kosanović, voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, voditeljica kreativnih radionica „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ Tatjana Grgorović , predsjednik Udruge slabovidnih osoba Istarske ţupanije Andrea Turcovich, sudjelovali su u aktivnostima koje je organizirao Grad Umag povodom „MeĊunarodnog dana volontera“.

Zlatko Kuftić, Dara Paris i Marjana Peitel su prisustvovali izloţbi Kluba maketara Pula-2004 u Zajednici tehniĉke kulture grada Pule.

Zlatko Kuftić i Marjana Peitel prisustvovali su posljednjem ispraćaju ĉlana Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije Emila Punoša, u Kostreni.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić je u ime predsjednika Hrvatskog saveza slijepih, u ERKS Premanturi, 13. rujna 2013. prisustvovao Sveĉanom otvorenju 5. MeĊunarodnog simpozija društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehniĉara.

Delegacija USIŢ u sastavu: Franko Bakša, Zlatko Kuftić, Marjana Peitel, Danilo Piutti, Anotnija Uka i obitelj Pugar iz Zagreba, prisustvovali su prikazivanju filma sa naracijom za slijepe osobe na 16. Motovun film festivalu.

Od 16. do 26.09.2013. godine Sanja Milotić, Zlatko Moĉenić i Antun Smolica sudjelovali su u ERKS Premanturi u provoĊenju programa «Zaposlenje – kruna integracije slijepih» u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih.

Zlatko Kuftić je u Vodnjanu nazoĉio obiljeţavanju 10. godišnjice postojanja Literarne udruge Cvitak i promociji zbirke pjesama ĉlanica.

Predstavnici USIŢ-a su 06. srpnja 2013. godine u Karlovcu sudjelovali na susretu

povodom dana grada Karlovcu u organizaciji Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije. Uz domaćina na susretu su sudjelovali ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije i ĉlanovi Udruge slijepih Šibensko kninske ţupanije. Prilikom susreta odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu. Sudjelovale su 4. ekipe, a plasman je:

3.

Karlovĉani,

2.

Šibenĉani,

1. Puljani.

Pojedinaĉni plasmani u kategorija B1, natjecatelji bez ostatka vida, ukupno je sudjelovalo 8 natjecatelja, a natjecatelji iz Istre su se plasirali:

3.

mjesto Zlatko Kuftić

2.

mjesto Jovo Šupljikac.

Aktivnosti Udruge

15

Kategorija B2, natjecatelji sa ostatkom vida, sudjelovalo je 7 natjecatelja:

1. mjesto Terezija Gajski

Predstavnici USIŢ 13. srpnja 2013. godine sudjelovali su na prijateljskom susretu na Edukativnom centru slijepih Primorsko goranske ţupanije u Bakarcu. Susret je odrţan sa

ĉlanovima Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije i domaćinima susreta ĉlanovima Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije. U sklopu susreta odrţan je ekipni turnir na visećoj kuglani. Plasman:

3.

natjecatelji Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije,

2.

natjecatelji Udruge slijepih Istarske ţupanije u sastavu: Radenko Druţetić, Zlatko Sandrić, Ivan Fonović i Saša Stanković,

1.

natjecatelji Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije.

Predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, i voditelj Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem Zlatko Sandrić, prisustvovali su otvorenju pouĉne šetnice za slijepe i slabovidne osobe na Gornjem Kamenjaku u organizaciji Javne ustanove Kamenjak.

Organizirani su prijemi u Cukrićima, prostorijama Udruge i teretani: Darku Ĉuturilu, Daisy i Liberu Soldatiću, braĉnom paru iz Momjana Michaelu i Marijani Stechow, uĉenicima i profesorima Medicinske škole Pula u više navrata u prostorijama Udruge i jednom na ERCSI u Cukrićima, ĉlanovima Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa, ĉlanovima Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper, ĉlanovima Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije te ĉlanovima Udruge slijepih Šibensko kninske ţupanije.

Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić je, 27. prosinca 2013. godine nazoĉio prijemu Grada Pule i Istarske ţupanije povodom boţićnih blagdana i Nove godine u galerijsko-izloţbenom prostoru Sveta Srca u Puli.

Petar Vranješ u ime tvrtke ATT-STOP postavio je u vidu donacije taktilne oznake na ulazu u Udrugu. Na prostoru USIŢ u Zadarskoj 40 postavljena je zaštitna ograda od provaljivanja u prostorije i brodski pod u prostoru kod pikada.

2.8 MeĊunarodna suradnja

Dopredsjednica Udruge i predsjednica Podruţnice Poreĉ Olimpija Meden, je u Isoli 23. oţujka 2013. godine prisustvovala je Zboru ĉlanova Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper.

Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije sudjelovala je u Kopru na meĊunarodnom ekipnom turniru u elektronskom govornom pikadu za slijepe u organizaciji Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper pod nazivom „I. meĊunarodni turnir v govoreĉem pikadu za pokal Kopra“.

2.9 Podruţnica Poreĉ

Ĉlanovi Podruţnice Poreĉ redovito su se okupljali dva puta tjedno, a jednom mjeseĉno susretima ĉlanova prisustvovao je predsjednik Udruge. Dopredsjednica Udruge Olimpija Meden, angaţirala se u traţenju financijskih sredstava za daljnje opremanje prostorija u

Aktivnosti Udruge

16

Poreĉu, izgradnji Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalnog centra inkluzivnog turizma - Cukrići, dobivanju lokacija za kioske te se ukljuĉivala u aktivnosti vezane uz Lions Club Poreĉ.

Dopredsjednica Udruge i predsjednica Podruţnice Poreĉ Olimpija Meden, u ime USIŢ-a je, sa Vesnom Turković prisustvovala Sveĉanoj sjednici Grada Poreĉa povodom dana Grada, preuzela je u Gradu Poreĉu i ovjerila kod javnog biljeţnika Ugovor o korištenju prostorija u Poreĉu.

Zlatko Kuftić i Olimpija Meden su odrţali radni sastanak sa predstavnicom Lions Club Poreĉ glede organiziranja humanitarnih akcija za Udrugu slijepih Istarske ţupanije.

Lions Club Poreĉ je svakom ĉlanu Podruţnice Poreĉ dodijelio poklon bon u vrijednosti 100,00 kn povodom uskršnjih blagdana, i poklon bon u vrijednosti 100,00 kn povodom boţićnih blagdana.

2.10 Zapošljavanje

Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne probleme. Komisija za školstvo, zapošljavanje i tiflo-tehniĉka pomagala zalagala se na podruĉju zapošljavanja slijepih osoba. U proteklom razdoblju na radnome mjestu telefoniste na odreĊeno vrijeme u Općoj bolnici Pula, zaposlena je Marina Zonta Gobo, ĉlanica iz Podruţnice Pula.

2.11 Naknada za nezaposlene ĉlanove

U 2013. godini putem Udruge slijepih Istarske ţupanije, a iz sredstava Istarske ţupanije, ukupno je isplaćeno 27.679,35 kn za naknade za jedanaest nezaposlenih ĉlanova Udruge. Naknade su isplaćivane kvartalno, u iznosu od 210,00 kn mjeseĉno po osobi.

Projekti i programi Udruge

17

3 Projekti i programi Udruge

3.1 «Dobar dan!»

Za provoĊenje trogodišnjeg programa „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“, financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih, za 2013. godinu ukupno je odobreno 416.000,00 kn. Olimpija Meden, dopredsjednica Udruge, je u Zagrebu u Ministarstvu potpisala ugovor za 2013. godinu.

Sa 1. lipnjem 2013. godine u radni odnos primljena je Katja Meden na radno mjesto asistentice voditeljice programa, nakon odlaska Jasne Guerin.

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije 27. srpnja 2013. godine odrţan je

susret programskog tima i korisnika programa „Dobar dan!“. U sklopu susreta odrţan je pikado turnir sa osobnim asistenticama, partnerima i direktnim korisnicima programa.

Rezultati su:

Kategorija B1 natjecatelji bez ostatka vida sudjelovalo je 6. natjecatelja:

3.

Aldo Kalebić,

2.

Zlatko Sandrić,

1.

Jovo Šupljikac.

Kategorija B2 natjecatelji sa ostatkom vida sudjelovala su 3. natjecatelja:

3.

Marija Piljan,

2.

AnĊelo Piljan,

1.

Zlatko Kuftić.

Kategorija B3 videći natjecatelji – sudjelovalo je 10. natjecatelja:

3.

Azra Dedić Mraĉević,

2.

Denis Serblin,

1.

Natalia Delton

U

prostorijama Udruge 19. prosinca 2013. godine odrţan je sastanak programskog

tima programa „Dobar dan!“ sa asistenticama korisnika programa te su tom prilikom asistenticama uruĉeni ugovori o radu za 2014. godinu do 31. svibnja 2014. godine.

3.2 „Spremni! – Idemo!“

Program „Spremni! – Idemo!“, usluge videćeg pratitelja osobama oštećena vida, trogodišnji je program financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih putem kojeg je za 2013. godinu odobreno 77.832,00 kn. Program je zapoĉeo sa 1. travnjem 2013. godine, a cilj programa je poboljšanje kvalitete ţivota slijepih osoba kroz pruţanje usluge videćeg pratitelja, razvoj prioritetnih socijalnih usluga i širenje mreţe socijalnih usluga koje pruţa Udruga u cilju povećanja

Projekti i programi Udruge

18

socijalne ukljuĉenosti, te prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom. Na radno mjesto videći pratitelj zaposlena je Laura Kauzlarić.

Usluge videćeg pratitelja tijekom 2013. godine ukupno je koristilo 28 korisnika, od toga 6 muških korisnika i 22 ţenske korisnice. Usluge videćeg pratitelja preteţno su koristili ĉlanovi s podruĉja grada Pule ili ĉlanovi iz unutrašnjeg dijela Istarske ţupanije prilikom dolaska u Pulu, kada bi ih videća pratiteljica doĉekala na autobusnom ili ţeljezniĉkom kolodvoru i otpratila do ţeljenog odredišta. Usluga videćeg pratitelja najviše se koristila za odlazak kod lijeĉnika, ali isto tako za razna druţenja, odlazak u kazalište, šetnju, odlazak u druge javne ustanove.

Statitstiĉki podaci korisnika:

0-30 godina - 2 korisnika 30-40 godina - 2 korisnika 45-60 godina 7 korisnika 60-70 godina 11 korisnika 70 i više godina – 6 korisnika

3.3 Inkluzivni turizam

Projekt

je

financiran

od

strane

Ministarstva

turizma

Republike

Hrvatske,

iznos

odobrenih sredstava je 100.000,00 kn. Projekt je namijenjen ureĊenju Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Regionalni centar inkluzivnog turizma - Cukrići i izradi govorne turistiĉke karte grada Pule za slijepe osobe.

28. veljaĉe 2013. godine odrţana je konferencija za medije i završno dogaĊanje projekta „Inovativni inkluzivni turizam“, podrţanog i sufinanciranog od strane Ministarstva turizma. Prezentiran je projekt „Govor dodira" - turistiĉka karta grada Pule za slijepe osobe, inovativni govorni turistiĉki vodiĉ, te polusatni turistiĉki obilazak grada Pule kako bi se demonstriralo korištenje istih.

grada Pule kako bi se demonstriralo korištenje istih. U sklopu promocije projekta Biljana Bekić i Zlatko

U sklopu promocije projekta Biljana Bekić i Zlatko Kuftić prisustvovali su radnom dogovoru u Istarskoj razvojnoj turistiĉkoj zajednici kod predstavnika Siniše Miljevića glede promocije turistiĉke karte za slijepe osobe te su odrţali sastanak sa predstavnicom Društva turistiĉkih vodiĉa grada Pule Rossanom Matejĉić – Miljević.

Projekti i programi Udruge

19

3.4 Learning mobilities for persons with disabilities

„Learning mobilities for persons with disabilities“ - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba, projekt je koji se provodi u partnerstvu sa udrugom slijepih iz Slovenije:

Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i udrugom slijepih iz MaĊarske: Buda- környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, a financiran je od strame Agencije za mobilnost i programe EU, sva tri partnera su ukupno dobila 70.000,00 eura.

Od 25. do 28.03.2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, dopredsjednica Udruge, Olimpija Meden, vozaĉ i prevodioc Petar PalaĊi, voditeljica projekta Biljana Bekić, i ĉlanica USIŢ-a Podruţnice Poreĉ Marina Radošić, otputovali su u MaĊarsku, u Buda- környéki Látássérültek iz Budaorsa zbog seminara o socijalnom poduzetništvu, osposobljavanju i zapošljavanju slijepih osoba.

U Sloveniji u Isoli od 21. do 26. travnja 2013. godine kao dio projekta Learning mobiliteis for persons with disabilities“ odrţana je radionica taktilnog slikarstva pod vodstvom slikarice Stanke Golob. Sudionici radionice iz Hrvatske: Biljana Bekić, Terezija Gajski, Tatjana Grgorović, Zlatko Kuftić, Nevija Kuftić, Marija Legović, Petar PalaĊi, Marjana Peitel, Marina Radošić, Danijela Stoković, Marija Šimiĉević, Antonija Uka.

Voditeljica projekta „Learning mobilities for persons with disabilities“ Biljana Bekić, voditeljica kreativnih radionica za slijepe ţene Tatjana Grgorović, pratitelj Nevija Kuftić, predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, te vozaĉ i prevoditelj Petar PalaĊi, 3. lipnja 2013. godine nazoĉili su u Kopru sveĉanom otvorenju izloţbe taktilnog slikarstva u organizaciji Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper.

U Kući prirode u Premanturi, 16. srpnja. 2013. godine USIŢ je organizirao sveĉano otvorenje izloţbe taktilnog slikarstva „Slike u pijesku“ koje su nastale u Isoli. Na otvorenju je prisustvovao veliki broj uzvanika sa partnerima Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte. Izloţba u Premanturi bila je otvorena do 31. srpnja 2013. godine, a od 1. do 31. kolovoza 2013. godine izloţba je bila postavljena u prostorijama Udruge u Zadarskoj ulici u Puli.

postavljena u prostorijama Udruge u Zadarskoj ulici u Puli. Od 1.do 8. rujna 2013. godine u

Od 1.do 8. rujna 2013. godine u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih – Premantura odrţan je program obuke tandem bike vozaĉa. U obuci tandem bike vozaĉa sudjelovali su: Terezija Gajski, Zlatko Moĉenić, Marjana Peitel i Darko Švić te bike vodiĉi:

Vili Akeljić, Bojan Gajić, Vladan Milošević i Marino Modrušan. U sklopu provoĊenja

Projekti i programi Udruge

20

programa obuke bike vozaĉa, Udruga slijepih Istarske ţupanije partnerima je organizirala razne sadrţaje:

- razgledavanje: Nacionalnog parka Brijuni, Nacionalnog parka Kamenjak na kojem je izgraĊena šetnica za slijepe, Grada Pule uz pomoć turistiĉkog vodiĉa i Brailleovih karata Dodir govora“, Crkve Sv. Blaţa u Vodnjanu, u organizaciji Turistiĉke zajednice Grada Vodnjana, Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre Regionalnog centra inkluzivnog turizma – Cukrići,

- te veĉeru u Safari baru na RT-u Kamenjaku.

8. rujna 2013. godine uruĉeni su certifikati tandem bike vozaĉima i vodiĉima za uspješan prolazak obuke.

bike vozaĉima i vodiĉima za uspješan prolazak obuke. Od 4. do 9. studenog 2013. godine p

Od 4. do 9. studenog 2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, dopredsjednice Udruge Sonja Belušić i Olimpija Meden, vozaĉ i prevodioc Petar PalaĊi, i voditeljica projekta Biljana Bekić otputovali su u MaĊarsku, u Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa te su prisustvovali otvorenju izloţbe taktilnog slikarstva, seminarima pedagoški pristupi edukaciji osoba s invaliditetom, uloga Bulake programa senzibilizacije i edukacije uĉenika, predstavljanje škole, prezentacija školskog programa.

3.5 „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“

Program „Zaštita i unapreĊenje kvalitete ţivljenja slijepih osoba u Istarskoj ţupaniji“ redovan je program koji provodi Udruga slijepih Istarske ţupanije za sve ĉlanove Udruge. Program je financiran je od strane: Istarske ţupanije, gradova Pule, Rovinja, Poreĉa, Novigrada, Buzeta, Umaga, Labina, Vodnjana, Pazina, općina Funtane, Liţnjana, Medulina, Vrsara, Marĉane, Raše, Karojbe, Kanfanara, Ţminja, Svete Nedelje, Tara, Brtonigle, Kršana

Projekti i programi Udruge

21

U 2013. godini za program je odobreno 192.841,80 kn.

3.6 „Hoćemo i mi“

Cilj projekta „Hoćemo i mi“ je kupovina laptopa sa govornim programom za osobe oštećena vida, sufinanciran putem Hrvatske elektroprivrede dd. Ukupno je odobreno 3.000,00 kn za provoĊenje projekta.

3.7 Javni rad - društveno koristan„

Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mjera za poticanje zapošljavanja, „Javni rad – društveno koristan“ Udruga slijepih Istarske ţupanije zaposlila je Denisa Serblina na šest mjeseci, i to od 10. oţujka do 10. rujna 2013. godine. Za zapošljavanje Denisa Serblina odobreno je 20.873,11 kuna.

Aktivnosti klubova Udruge

22

4 Aktivnosti klubova Udruge

4.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem»

Adaptiran je prostor u Flavijevskoj ulici za smještaj tandem bicikli.

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan je radni dogovor ĉlanova Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem glede sudjelovanja u manifestaciji „Hrvatska volotnira“ i „Parenzani 2013.“

Ĉlanovi USIŢ i Biciklistiĉkog kluba slijepih Istarske ţupanije – Tandem treću su godinu za redom sudjelovali u manifestaciji Hrvatska volontira, biciklijadom na podruĉju grada Pule. Sudjelovali su: Vili Akeljić, Rajka Ivković, Zlatko Kuftić, Ferucio Lazarić, Marino Modrušan, Marjana Peitel, Zlatko Sandrić, Saša Stanković. Logistika: Danilo Piutti.

Voditelj Biciklistiĉkog kluba je Zlatko Sandrić, a zamjena Ferucio Lazarić.

kluba je Zlatko Sandrić, a zamjena Ferucio Lazarić. 4.2 Klub prijatelja slijepih Istre Klub prijatelja slijepih

4.2 Klub prijatelja slijepih Istre

Klub prijatelja slijepih Istre je osnovan 19. lipnja 1999. godine.

Klub broji 53 ĉlana.

Predsjednica Kluba je Fedora Zorić Franke.

4.3 Klub slijepe mladeţi Istre

je Fedora Zorić Franke. 4.3 Klub slijepe mladeţi Istre Klub slijepe mladeţi Istre osnovan je 16.

Klub slijepe mladeţi Istre osnovan je 16. srpnja 2005. godine.

Ĉlanovima Kluba slijepe mladeţi Istre omogućeno je sudjelovanje na susretima slijepe mladeţi RH.

Voditelj Kluba je Saša Stanković, a zamjenik Damir Ugrin.

Aktivnosti klubova Udruge

23

4.4 Klub slijepih ţena Istre

Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, u ime Udruge prisustvovala je:

- okruglom stolu na temu „Ţene s invaliditetom u lokalnim izborima“ povodom

MeĊunarodnog dana ţena u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula, a u organizaciji Društva

distrofiĉara Istre,

- u Sisku susretu slijepih ţena Hrvatske povodom Majĉinog dana u organizaciji Udruge

slijepih grada Siska i dijela SMŢ-a,

- sveĉanosti obiljeţavanja 135. obljetnice djelovanja Crvenog kriţa u Hrvatskoj, dodjeli

jubilarnih zahvalnica te promociji filma Gradskog društva Crvenog kriţa Pula u Domu hrvatskih branitelja,

- otvorenju skladišnog prostora i novih poslovnih prostorija Društva distrofiĉara Istre,

- u Zagrebu 19. susretu najteţih vojnih invalida domovinskog rata u organizaciji Bedema ljubavi,

- posjetila je Slavku Dalić nakon izlaska iz bolnice, a zajedno s Darom Paris i Amaliju Miholić

- u Zagrebu 10. sastanku Mreţe slijepih ţena Hrvatske.

Od 4. do 11. srpnja 2013. godine u ERKS Premanturi Dara Paris, ĉlanica iz Podruţnice Pazin, je sudjelovala na ljetnoj akademiji slijepih ţena RH. Za uĉesnice ljetne akademije slijepih ţena RH u ERKS Premanturi USIŢ je organizirao: nastup Duo Magnolie, pojedinaĉni turnir u pikadu i veĉer poezije „Poezijom u Europu“.

U sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom, ĉlanice Kluba

slijepih ţena Istre organizirale su promotivno prodajni štand radova nastalih u kreativnoj

radionici „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“ .

Ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre sudjelovale su na tradicionalnom susretu ţena triju Udruga: Udruge slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije u Karlovcu.

U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije za ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre je

organizirano:

- susret povodom Valentinova,

- 20. kreativnih radionica pod nazivom „Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću“,

- predavanje „Prihvaćanje razliĉitosti“ od strane Obiteljskog centra Istarske ţupanije pod vodstvom Danijele Ustić, a u sklopu predavanja odrţana je i prodaja ruĉnih radova

4.5 Klub umirovljenika slijepih Istre

Klub umirovljenika slijepih Istre osnovan je 23. veljaĉe 2002. godine.

Ĉlanovima Kluba umirovljenika slijepih Istre omogućena je igra pikada ponedjeljkom u jutarnjim satima u prostorijama Udruge.

Voditeljica Kluba je Sonja Belušić, a zamjenik Martin Dedaj.

ponedjeljkom u jutarnjim satima u prostorijama Udruge. Voditeljica Kluba je Sonja Belušić, a zamjenik Martin Dedaj.

Aktivnosti klubova Udruge

24

4.6 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije

Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije osnovali su Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije 1. lipnja 2011. godine. Klub ima svojstvo pravne osobe.

Klub trenutaĉno broji 18 ĉlanova.

Predsjednik Kluba Ferucio Lazarić, u ime Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije prisustvovao je turistiĉkom razgledavanju grada Zagreba - „Zagreb na dlanu“ koje je organizirano povodom Dana bijelog štapa od strane Udruge HUPRT.

Udruga slijepih Istarske ţupanije je financirala odlazak Ferucia Lazarića i Zlatka Kuftića u Zagreb na Skupštinu Hrvatskog športskog saveza slijepih u ime Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije.

Predsjednik Kluba je Ferucio Lazarić, a dopredsjednik Saša Stanković.

4.7 Sportska udruga slijepih «Uĉka» Pula

Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije utemeljili su Sportsku udrugu

slijepih «Uĉka» Pula 19. oţujka 1998. godine. Udruga ima svojstvo pravne

osobe, radi na organiziranju sportskih natjecanja.

Predsjednik Udruge je Franko Bakša, a dopredsjednik Jovo Šupljikac.

radi na organiziranju sportskih natjecanja. Predsjednik Udruge je Fr anko Bakša , a dopredsjednik Jovo Šupljikac.

Radionica «MI SMO TU»

25

5 Radionica «MI SMO TU»

Tijekom 2013. godine organizirana je jedna radionica „MI SMO TU“ koja je odrţana u sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana bijelog štapa prezentacijom prirodne kozmetike „Just“ od strane Patrizie Šegon.

obiljeţavanja MeĊunarodnog dana bijelog štapa prezentacijom prirodne kozmetike „Just“ od strane Patrizie Še gon.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

26

6 Rekreativne aktivnosti članova

6.1 Teretana za slijepe Istre

aktivnosti članova 6.1 Teretana za slijepe Istre Teretana za slijepe Istre osnovana je 24. svibnja 2006.

Teretana za slijepe Istre osnovana je 24. svibnja 2006. godine.

Teretana se nalazi u vlastitom prostoru Udruge, na adresi Trg kralja Tomislava 1 u Puli. Nakon što je ureĊen i opremljen prostor, teretana je otvorena zahvaljujući sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih.

Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje teretane svaki petak od 17 do 19. sati, osim ljetnih mjeseci.

6.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre Regionalni centar inkluzivnog turizma - Cukrići

– Regionalni centar inkluzivnog turizma - Cukrići Kada je 22. veljaĉe 2003. godine projekt Cukrići u

Kada je 22. veljaĉe 2003. godine projekt Cukrići utemeljen imao je naziv Izletište slijepih Istre – Cukrići, nakon toga je preimenovan u Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići, a kako je projekt bliţi svom cilju, za svakodnevnu upotrebu osobama oštećena vida, tako je i naziv evoluirao u Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre Regionalni centar inkluzivnog turizma Cukrići, a sve s ciljem prepoznatljivosti projekta, kako u Republici Hrvatskoj tako i šire.

projekta, kako u Republici Hr vatskoj tako i šire . U proteklom razdoblju u Cukrićima je

U proteklom razdoblju u Cukrićima je izvršeno:

- tvrtka Linograd t.m.e.k. d.o.o. uklonila je kiosk sa terase i sanirala terasu nakon uklanjanja kioska,

- uz pomoć tvrtki Supercolor trgovina i usluge d.o.o. te Cvitić Gradnja obrt za graĊevinarstvo, postavljena je fasada na graĊevinskom objektu,

- tvrtka Aluminij-Parkovi-dizajn d.o.o. postavila je vanjsku aluminijsku stolariju,

- izgraĊena je nova viseća kuglana,

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

27

- ureĊivane su montaţne kućice na Centru.

Svi podaci o aktivnostima u Udruzi i na ERCSI - Cukrići dostupni su na web stranici www.usiz-pula.hr.

U 2013. godini odrţane su slijedeće aktivnosti za Centar i na Centru:

- 06.04.2013. godine U Sidneyu u Australiji Libero Soldatić putem Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney, Australia, organizirao je humanitarni bal za završetak izgradnje „Kuće svjetla“, u koji se predsjednik USIŢ ukljuĉio direktno telefonski,

- 15.06.2013. godine na Centru je odrţan je „Susret slijepih Istre 2013“ kojemu su prisustvovali i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper. U sklopu susreta je organizirana tombola i razne sportske aktivnosti. Susret je odrţan u sklopu Dana otvorenih vrata koji se odrţavaju povodom obiljeţavanja Europske godine graĊana na inicijativu Ureda za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

- 26.08.2013. godine Zlatko Kuftić je ugostio obitelj Libera Soldatića na Centru.

- 23.10.2013. godine predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić, i sluţbenica USIŢ-a Indira Hujdur Kosi, ugostili su 57 uĉenika i 7 profesora Medicinske škole Pula na Centru. 27.10. i 29.10.2013. godine Davor Besedić i Zlatko Kuftić instalirali su u „Kući svjetla“ govorni pikado.

6.3 Financiranje sportskih aktivnosti

Udruga slijepih Istarske ţupanije organizirala je i financirala sljedeće sportske aktivnosti u 2013. godini:

meĊunarodni 2. Maraton slijepih Istre u pikadu,

susret u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji u pikadu u prostorijama Podruţnice Poreĉ izmeĊu Poreĉa i Pule u tri navrata,

prvi pojedinaĉni memorijalni pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu,

21. pojedinaĉni memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta,

prijateljski sportski susret Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Šibensko kninske ţupanije u prostorijama USIŢ i na ERCSI – Cukrići.

Isplaćeno je 200,00 kn Marini Radošić za osvojeno 2. mjesto na Prvenstvu Hrvatske u izvoĊenju karatea za seniorke te 200,00 kn Radenku Druţetiću za osvojeno drugo mjesto na pojedinaĉnom drţavnom prvenstvu u pikadu.

6.3.1 II. Maraton slijepih Istre u pikadu

U sklopu obiljeţavanja 62. godine postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije u prostorijama Udruge u Zadarskoj 40 u Puli odrţan je meĊunarodni 2. maraton slijepih Istre u pikadu. Maraton je trajao 14,30 sati, zapoĉeo je 23. veljaĉe 2013. godine s poĉetkom u 9 i 30 i trajao do 24. veljaĉe 2013. godine do 04 h. Ukupno je sudjelovalo 29 natjecatelja.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

28

Na ovogodišnjem maratonu u pikadu pikadistima Udruge slijepih Istarske ţupanije pridruţili su se i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper i ĉlanovi Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije - Rijeka. Natjecateljski dio Drugog maratona slijepih Istre u pikadu je uspješno organizirao Jovo Šupljikac, a vjerni volonteri i podupirući ĉlanovi Udruge su odradili tehniĉki dio maratona. Pikadisti Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper su primili pehar za sudjelovanje na maratonu. Od 29. natjecatelja, 14 ih je bilo najupornijih i maraton su odigrali do kraja:

1.

Radenko Druţetić,

2.

Subhija Druţetić,

3.

Ivan Fonović,

4.

Aldo Kalebić,

5.

Zlatko Kuftić,

6.

Marija Legović,

7.

Dara Paris,

8.

Marjana Peitel,

9.

Danilo Piutti,

10. Zlatko Sandrić,

11. Saša Stanković,

12. Jovo Šupljikac,

13. SlaĊana Šupljikac,

14. Đina Tonĉić Fonović. U ekipnom meĊunarodnom turniru sudjelovalo je 7. ekipa, a rezultati su slijedeći:

3. mjesto „Pikado ekipa Buzet“ u sastavu: Ibrahim Huseini, Jovo Šupljikac, Dara Paris,

Danilo Piutti.

2. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije“ u sastavu: Radenko Druţetić,

Zlatko Sandrić, Ibrahim Ĉaušević, Terezija Gajski.

1. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Primorskog goranske ţupanije“ u sastavu: Zlatko

Kuftić, Tomislav Lilić, Nenad Marković, Milutin Topić.

Organiziran turnir u mraku ukupno je sudjelovalo 15 natjecatelja:

3.

mjesto Terezija Gajski,

2.

mjesto – SlaĊana Šupljikac,

1.

mjesto – Saša Stanković. Turnir parova ukupno je sudjelovalo 9 parova:

3.

mjesto – Radenko Druţetić, Terezija Gajski.

2.

mjesto – Marija Legović, Danilo Piutti,

1.

mjesto – Aldo Kalebić, Saša Stanković. Pojedinaĉni turnir u kategoriji B1 – natjecatelji bez ostatka vida ukupno je sudjelovalo 14 natjecatelja:

3.

mjesto – Zlatko Sandrić,

2.

mjesto – Jovo Šupljikac,

1.

mjesto – Đina Tonĉić – Fonović. Pojedinaĉni turnir kategorija B2 – natjecatelji sa ostatkom vida ukupno je sudjelovalo 9 natjecatelja:

3.

mjesto - Ivan Fonović, Pula,

2.

mjesto Milutin Topić, Rijeka,

1.

mjesto – Nenad Marković, Rijeka Pojedinaĉni turnir – kategorija B3, podupirući ĉlanovi i volonteri Udruge, videće

osobe- ukupno je sudjelovalo 6 natjecatelja:

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

29

2. mjesto – Saša Stanković – redovan ĉlan Udruge, kategorija B2,

1. mjesto Danilo Piutti.

6.3.2 XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Družeta

22. oţujka 2013. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţan je XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta koji se odrţava svake godine u spomen na dugogodišnjeg ĉlana i šahistu, pokojnog, Silvana Druţetu. Ukupno je sudjelovalo 6 šahista, natjecatelja, ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije; Davor Besedić, Ibrahim Huseini, Aldo Kalebić, Zlatko Kuftić, Milan Milanović, Milan Rojnić, a plasmani su:

3.

Milan Rojnić,

2.

Davor Besedić,

1.

Milan Milanović, podupiruĉi ĉlan Udruge.

6.3.3 Prvi pojedinačni memorijalni pikado turnir „Eduard Žufić“

U prostorijama USIŢ, 13.04.2013. godine odrţan je Prvi pojedinaĉni memorijalni pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu.

Turnir je organiziralo USIŢ. Sudjelovalo je 26. Natjecatelja u 3 kategorije.

U kategoriji B1 natjecatelji bez ostatka vida sudjelovalo je 11 natjecatelja, a rezultati

su:

3.

Đina Tonĉić – Fonović,

2.

Jovo Šupljikac,

1.

Radenko Druţetić.

Kategorija B2 natjecatelji sa ostatkom vida sudjelovalo je 8 natjecatelja, rezultati su:

3.

Saša Stanković,

2.

Ibrahim Ĉaušević,

1.

Zlatko Moĉenić,

Kategorija B3 videći natjecatelji, podupiruĉi ĉlanovi Udruge, sudjelovalo je 7 natjecatelja, a rezultati su:

3.

SlaĊana Šupjlikac,

2.

Ivan Ţufić,

1. Danilo Piutti.

Uz Jovu Šupljikca turnir su izvrsno odradili Subhija Druţetić, Denis Serblin i SlaĊana Šupljikac. Delegacija USIŢ-a poloţila je cvijeće na grob Eduarda Ţufića povodom organiziranog prvog pojedinaĉnog memorijalnog pikado turnira „Eduard Ţufić“ u sastavu: Ivan Fonović, Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i Đina Tonĉić – Fonović.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

30

6.3.4 I. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i Podružnice Pula za 2013. godinu

U prostorijama Podruţnice Poreĉ 30. travnja 2013. godine odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u pikadu povodom dana grada Poreĉa i dana grada Pule. Ekipno Puljani pobijedili Poreĉane sa rezultatom 7:1. Natjecatelji po ekipama - Poreĉ: B1– Ţeljko Ĉiţmešija, Zlatko Kuftić, B2 Poreĉ: Ivan Fonović, Andrea Milotti. Pula: B1: Jovo Šupljikac i Zlatko Sandrić, B2: Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković

Pojedinaĉno, kategorija B1 bez ostatka vida, sudjelovala su 4 natjecatelja:

4.

Zlatko Kuftić,

3.

Zlatko Sandrić,

2.

Jovo Šupljikac,

1.

Ţeljko Ĉiţmešija.

Pojedinaĉno, kategorija B2 sa ostatkom vida, sudjelovala su 4 natjecatelja:

4. Andrea Milotti,

3.

Saša Stanković,

2.

Ivan Fonović,

1.

Ibrahim Ĉaušević.

Za uspješnu organizaciju ekipnog i pojedinaĉnog turnira u pikadu zasluţni su:

predsjednica Podruţnice Poreĉ i dopredsjednica Udruge, Olimpija Meden, Danilo Piutti, Denis Serblin, Jovo Šupljikac, SlaĊana Šupljikac, i volonterka iz Poreĉa Ljubica Vukas.

6.3.5 Prijateljski sportski susret triju Udruga;

U prostorijama USIŢ i na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Regionalnom centru inkluzivnog turizma – Cukrići 14. rujna 2013. godine odrţan je prijateljski sportski susret triju Udruga; Udruge slijepih Istarske, Karlovaĉke i Šibensko kninske ţupanije. Prijateljski susret odrţan je u slijedećim disciplinama; Elektronskoj igri pikada u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji; Plasmani u ekipnom turniru u pikadu:

3.

Udruga slijepih Šibensko kninske ţupanije,

2.

Udruga slijepih Istarske ţupanije – pikado ekipa: Radenko Druţetić, Jovo Šupljikac,

Ibrahim Ĉaušević, Saša Stanković,

1. Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije.

Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 8 natjecatelja u B1

kategoriji bez ostatka vida:,

3.

Tihomir Jurković, Šibenik,

2.

Radenko Druţetić, Pula,

1.

Denis Velimirović, Karlovac.

Plasmani u pojedinaĉnom turniru u pikadu u kojem je sudjelovalo 6. natjecatelja u B2

kategoriji sa ostatkom vida:

3. Nedeljko Popović, Karlovac,

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

31

2. Darko Juras, Šibenik,

1. Saša Stanković, Pula.

Uspješna logistika prijateljskog susreta; Subhija Druţetić, Zlatko Kufitć, Jovo Šupljikac, SlaĊana Šupljikac, Anica Todorović.

6.3.6 II. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i Podružnice Pula za 2013. godinu

Povodom MeĊunarodnog dana bijelog štapa (15.10.) i Svjetskog dana vida (drugi ĉetvrtak

u mjesecu listopadu) odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnr u elektronskom govornom pikadu

izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i Podruţnice Pula. Turnir je odrţan 11. listopada 2013. godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ u Balotinoj ulici u Poreĉu.

Ekipa Poreĉ pobijedila Puljane sa 6:2. Pikado ekipa Podruţnice Pula: B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac, B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Ivan Fonović. Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ: B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora Dujmović, B2-sa ostatkom vida – Davor Besedić i Andrea Milotti.

Pojedinaĉno:

B1 kategorija - sudjelovalo 5 natjecatelja:

3.

Radenko Druţetić, Pula,

2.

Jovo Šupljikac, Pula,

1.

Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ.

B2 kategorija - sudjelovala 4 natjecatelja:

3.

Ivan Fonović, Pula,

2.

Davor Besedić, Pula,

1. Ibrahim Ĉaušević, Pula.

Organizaciju turnira uspješno odradila dopredsjednica Udruge slijepih Istarske ţupanije Olimpija Meden, za natjecateljski dio bili su zaduţeni Subhija Druţetić, Danilo Piutti, Jovo Šupljikac i SlaĊana Šupljikac.

6.3.7 III. Ekipni i pojedinačni pikado turnir između Podružnice Poreča i Podružnice Pula za 2013. godinu

Povodom MeĊunarodnog dana osoba s invaliditetom (03.12.) odrţan je ekipni i pojedinaĉni turnir u elektronskom govornom pikadu izmeĊu ĉlanova Podruţnice Poreĉa i

Podruţnice Pula. Turnir se odrţao 3. prosinca 2013. godine u prostorijama Podruţnice Poreĉ

u Balotinoj ulici u Poreĉu.

Ekipa Pula pobijedila Poreĉane sa 8:0. Pikado ekipa Podruţnice Pula: B1-bez ostatka vida - Radenko Druţetić i Jovo Šupljikac, B2-sa ostatkom vida - Ibrahim Ĉaušević i Saša Stanković. Sastav pikado ekipe Podruţnice Poreĉ: B1-bez ostatka vida - Ţeljko Ĉiţmešija i Zora Dujmović, B2-sa ostatkom vida Andrea Milotti i Regina Mussizza.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

32

Pojedinaĉno: B1 kategorija - sudjelovala 4. natjecatelja:

4.

Jovo Šupljikac, Pula,

3.

Zlatko Kuftić, Pulam,

2.

Ţeljko Ĉiţmešija, Poreĉ,

1. Radenko Druţetić, Pula.

Pojedinaĉno: B2 kategorija – sudjelovala 4. natjecatelja:

4.

Regina Musiza, Poreĉ,

3.

Saša Stanković, Pula,

2.

Ibrahim Ĉaušević, Pula,

1.

Andrea Milotti, Poreĉ,

Organizaciju turnira vrlo uspješno odradila je dopredsjednica Udruge slijepih Istarske ţupanije Olimpija Meden, a natjecateljski dio Subhija Druţetić, Danilo Piutti, Jovo Šupljikac i SlaĊana Šupljikac.

Financijske potpore ĉlanovima

33

7 Financijske potpore članovima

Udruga je isplaćivala: jednokratne financijske pomoći ĉlanovima u skladu sa financijskim mogućnostima, ĉlanovima koji su se prijavili do 1. svibnja kalendarske godine regres za odmor i oporavak do 10 dana u iznosu od 100,00 kn po danu.

U 2013. godini isplaćeno je:

1. regres za odmor i oporavak 8.920,00 kn

2. financijske pomoći ĉlanovima Udruge – 2.400,00 kn

Iz sredstava Hrvatskog saveza slijepih Zagreb za dvije je ĉlanice uplaćena financijska pomoć u visini od 1.000,00 kn, jednoj za uskršnje blagdane iz Podruţnice Rovinj, a drugoj za boţićne iz Podruţnice Umag.

Udruga je redovno informirala ĉlanstvo o aktivnostima i radu putem elektronskih te tiskovnih medija. Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne probleme. Udruga je slala gradovima i općinama zamolbe za uklanjanje arhitektonskih barijera.

Redovito su rješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima kao što su: dugi bijeli štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina, diktafoni i dr. Ĉlanovi su upoznavani s mogućnošću ostvarivanja njihovih prava; sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja radio i televizijske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja participacije, za što su im redovno izdavane potvrde.

Svakodnevno se ĉlanovima USIŢ-a pomagalo u ostvarivanju odreĊenih zakonskih prava kao što je doplatak za pomoć i njegu, odlazak u mirovinu, a pisane su i odreĊene zamolbe primjerice za odlazak na invalidsku komisiju. Ĉlanovima Udruge s podruĉja grada Pule tijekom ljetnih mjeseci Grad Pula je odobrio sufinanciranje prijevoza u Premanturu na plaţu prilagoĊenu slijepim osobama.

Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku, a ĉlanovima Sportske udruge slijepih «Uĉka» za odlazak na sportska natjecanja.

Sonja Belušić, predsjednica Podruţnice Labin posjetila je ĉlanove Podruţnice Labin koji su smješteni u domu za umirovljenike - Dom za starije i nemoćne osobe Raša. Zlatko Kuftić, predsjednik USIŢ posjetio je ĉlanove koji su smješteni po domovima umirovljenika i slijepim izbjeglima koji su smješteni na podruĉju Grada Pule (Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe „Vila Maria“, Dom za starije i nemoćne osobe „Alfredo Štigilć“, Centar za rehabilitaciju Gregovica, Centar Kamenjak). Olimpija Meden, predsjednica Podruţnice Poreĉ, posjetila je ĉlanove Podruţnice Poreĉ koji su smješteni po domovima umirovljenika (Dom za starije i nemoćne osobe Poreĉ, Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe Motovun). Nikola Ţivković, predsjednik podruţnice Rovinj, posjetio je jednog ĉlana Podruţnice Rovinj koji je smješten u domu umirovljenika (Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj).

Redovno su posjećivani ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije koji su bili na lijeĉenju.

Udruga je sufinancirala odlazak Franka Bakše u Zagreb na drţavno natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma u organizaciji Hrvatske knjiţnice za slijepe i odlazak Dragana Stokovića u Obzor (Bugarska) na 79. meĊunarodni kongres slijepih esperantista.

Financijske potpore ĉlanovima

34

Predsjednica Podruţnice Labin Sonja Belušić, posjetila je kući Maria Hrvatina, Josipa Tominovića i Katicu Viţentin.

Statistiĉki podaci o ĉlanovima

35

8 Statistički podaci o članovima

Udruga je radila na evidentiranju i uĉlanjivanju slijepih osoba u suradnji s nadleţnim institucijama koje raspolaţu s potrebnom dokumentacijom. Tijekom 2013. godine u Udrugu je uĉlanjeno 16 slijepih osoba.

Na dan 31.12.2013. godine Udruga broji ukupno 312 redovna ĉlana, od toga po Podruţnicama;

1.

Buzet 16

2.

Labin 37

3.

Pazin 23

4.

Poreĉ 31

5.

Pula 156

6.

Rovinj 25

7.

Umag 24.

Po spolu:

Muških – 168

Ţenskih – 144

Dob:

Do 0 -5 god.:

4

6 - 13 god.:

4

14

- 19 god.:

7

20

29 god.:

11

30

39 god.:

17

40

49 god.:

27

50

59 god.:

39

60 i više:

203

Aktivnosti Tijela Udruge

36

9 Aktivnosti Tijela Udruge

Aktivnosti i rad Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2013. godini odvijali su se putem djelovanja: Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, Nadzornog odbora te stalnih i povremenih komisija.

Tijekom 2013. godine odrţane su:

- 1 Izborna sjednica Skupštine,

- 1 sjednica Nadzornog odbora,

- 3 sjednice Upravnog odbora,

- 5 sjednica Izvršnog odbora.

Sukladno odlukama Skupštine Udruge dobiveno je novo Rješenje od Ureda drţavne uprave u Istarskoj ţupaniji, temeljem kojeg je promijenjen naziv Udruge te je usvojen novi Statut, kojim je Sonja Belušić ovlaštena osoba za zastupanje Udruge, a izraĊen je i novi peĉat.

U 2013. godini na sjednicama Upravnog odbora ukupno je obraĊeno 32. toĉke

Dnevnog reda, a 22. toĉke na sjednicama Izvršnog odbora.

svim

Podruţnicama.

U prostorijama Udruge odrţan je sastanak inventurne komisije za popis osnovnih

sredstava, sitnog inventara, zaliha tiflo-tehniĉkih pomagala, novĉanih sredstava, obveza i potraţivanja USIŢ za 2012. godinu.

Troĉlana komisija za otvaranje humanitarnih kasica u sastavu Indira Hujdur Kosi, Nevija Kuftić i SlaĊana Šupljikac u 2013. godini sastala se i otvorila 14 kasica za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići», ukupno je prikupljeno 18.183,63 kn.

Poĉetkom

godine

odrţani

su

godišnji

sastanci

sa

ĉlanstvom

Udruge

u

Financiranje rada Udruge

37

10 Financiranje rada Udruge

Pregled prihoda za 2013. godinu

1.

Prihodi od ĉlanarina i ĉlanskih doprinosa

28.400,00

2.

Prihodi od imovine (kamate na depozite po viĊenju)

621,00

3.

Prihodi od prodaje roba, prihodi od pruţanja usluga

8.204,00

4.

Prihodi od donacija iz drţavnog proraĉuna (MSPM)

554.498,00

5.

Prihodi od donacija iz proraĉuna Istarske ţupanije

63.930,00

6.

Prihodi iz proraĉuna Grada Pule

63.000,00

7.

Grad Buzet

5.925,00

8.

Grad Labin

3.000,00

9.

Grad Novigrad

4.999,00

10.

Grad Pazin

500,00

11.

Grad Poreĉ

5.000,00

12.

Grad Rovinj

18.000,00

13.

Grad Umag

4.000,00

14.

Grad Vodnjan

500,00

15.

Općina Bale

1.000,00

16.

Općina Brtonigla

500,00

17.

Općina Funtana

4.000,00

18.

Općina Groţnjan

1.000,00

19.

Općina Kanfanar

1.000,00

20.

Općina Kaštelir - Labinci

168,00

21.

Općina Kršan

4.500,00

22.

Općina Liţnjan

4.500,00

23.

Općina Lupoglav

500,00

24.

Općina Marĉana

2.000,00

25.

Općina Medulin

3.000,00

26.

Općina Motovun

900,00

27.

Općina Raša

2.000,00

28.

Općina Sveta Nedelja

2.000,00

29.

Općina Tar – Vabriga

1.000,00

30.

Općina Višnjan

500,00

31.

Općina Vrsar

4.900,00

32.

Općina Ţminj

1.000,00

33.

Prihodi od ostalih pravnih osoba

27.608,00

34.

Prihodi od graĊana (prihodi od priloga i donacija – graĊani, ostali prihodi od donacija)

46.682,00

35.

Prihodi od refundacija

62.799,00

36.

Prihodi od naknade šteta

13.466,00

 

UKUPNO PRIHODI

1.065.130,00

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

38

11 Sponzori, donatori, financijeri Udruge

11.1 DRŢAVNI PRORAĈUN

1. Ministarstvo socijalne politike i mladih, Zagreb

11.2 ŢUPANIJA

1. Istarska ţupanija

11.3 GRADOVI

1. Grad Buzet

2. Grad Labin

3. Grad Novigrad

4. Grad Pazin

5. Grad Poreĉ

6. Grad Pula

7. Grad Rovinj

8. Grad Umag

9. Grad Vodnjan

11.4 OPĆINE

1. Općina Bale

2. Općina Brtonigla

3. Općina Funtana

4. Općina Groţnjan

5. Općina Kanfanar

6. Općina Kaštelir – Labinci

7. Općina Kršan

8. Općina Liţnjan

9. Općina Lupoglav

10. Općina Marĉana

11. Općina Medulin

12. Općina Motovun

13. Općina Raša

14. Općina Sveta Nedelja

15. Općina Tar – Vabriga

16. Općina Višnjan

17. Općina Viţinada

18. Općina Vrsar

19. Općina Ţminj

Sponzori, donatori, financijeri Udruge

39

11.5 PRAVNE OSOBE

1. Istarske ceste d.o.o., Pula

2. OPG Krušvari, Krušvari

3. Stomatološka poliklinika za ortodonciju i protetiku Dr. Percac, Ĉakovec

11.6 FIZIĈKE OSOBE

1. Magodolna Erdeši, Pula

2. Pjerina Gobo, Labin

3. Michael Tomašević, Rovinj

11.7 STRANI DONATORI

11.7.1 Pravne osobe

1. Croatian Radio Sydney Australija, Australija

2. Istra Social & Sports Club Sidney INC, Australija

11.7.2 Fizičke osobe

1. Australien friend from Melbourne

2. Marija & Mladen Bautović, Australija

3. Ivan & Elka Bazderić, Australija

4. Ruţa Pavić & Mladen Bijelić, Australija

5. Charles (Karlo) Bilich, Australija

6. Jim & Pauline Jelić, Australija

7. Miro & Duša Jurĉević, Australija

8. AnĊelo Kršanović, Australija

9. Boris Laurić, Australija

10. Tomislav Nazor, Australija

11. Gina Sinoţić, Australija

12. Ivan Spehar, Australija

13. Albert Vozila, Australija

14. Juliana Vurušić, Australija

15. Joţa Zović, Australija

11.8 OSTALO

1. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

Priznanja

40

12 Priznanja

12.1 Dodijeljena pismena priznanja sudionici radionice «MI SMO TU!»

1. Patricija Šegon.

12.2 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla» ili pomoć u prikupljanju financijskih sredstava

12.2.1 Pravne osobe:

1. Croatian Radio Sydney Australija, Australija

2. Istra Social & Sports Club Sidney INC, Australija

12.2.2 Fizičke osobe

1. Australien friend from Melbourne, Australija

2. Marija & Mladen Bautović, Australija

3. Ivan & Elka Bazderić, Australija

4. Ruţa Pavić & Mladen Bijelić, Australija

5. Charles (Karlo) Bilich, Australija

6. Jim & Pauline Jelić, Australija

7. Miro & Duša Jurĉević, Australija

8. AnĊelo Kršanović, Australija

9. Boris Laurić, Australija

10. Tomislav Nazor, Australija

11. Gina Sinoţić, Australija

12. Ivan Spehar, Australija

13. Albert Vozila, Australija

14. Juliana Vurušić, Australija

15. Joţa Zović, Australija

12.3 Dodijeljene plakete u 2013. godini

12.3.1 Pravne osobe:

1. Bravarsko kovaĉka radnje Joco, Pula

2. OTP banka d.d., Zadar

3. Udruga slijepih Zadarske ţupanije, Zadar

4. Udruga slijepih Ţupanije Šibensko Kninske, Šibenik

Priznanja

41

12.3.2 Fizičke sobe:

1. Lino Baškera, Labin

2. Charles (Karlo) Bilich, Australija

3. Valerio Drandić, Pula

4. Manuela Kraljević, Pula

5. Đina Sinoţić, Australia

6. Lina Slivar Radovan, Pula

7. Alma Tomljanović, Pula

12.4 Dodijeljene pismena zahvalnice za donirane artikle za tombolu koja je odrţana 15. lipnja 2013. godine

1. Agrolaguna d.d. PC Podrum, Poreĉ

2. Glas Istre Novine d.o.o., Pula

3. Izo d.o.o., Ţminj

4. Mesnica Bilić, Pula

5. Mesnica Libero, Pula

6. Općina Motovun,

7. OPG Marija, Milivoj i Krisitjan Ivetac, Pula

8. OPG Krušvari, Buzet

9. OPG Lorena Stipanĉić, Pula

10. Puljanka d.d. , Pula

11. Rasadnik Škatari, Škatari

12. Splendid-Pula d.o.o, Pula

13. Turistiĉka zajednica grada Buja,

14. Turistiĉka zajednica grada Poreĉa,

15. Turistiĉka zajednica grada Pule,

16. Turistiĉka zajednica grada Umaga,

17. Uljara Tonin, Vodnjan

18. Vina Trapan, Opg Trapan Bruno, Pula

12.5 Dodijeljene pismena zahvalnice za organiziranu izloţbu taktilnog slikarstva koja je odrţana u Kući prirode u Premanturi

12.5.1 Pravne osobe

1. Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

2. Javna Ustanova Kamenjak, Premantura

3. Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Koper

12.5.2 Fizičke osobe

1. Safet Baltić, Slovenija,

2. Biljana Bekić, Karlovac

Priznanja

42

3. Stanka Golob, Slovenija

4. Neven Iveša, Premantura

5. Fatime Nykes, MaĊarska

6. Gorka Ostojić Cvajner, Pula

7. Petar PalaĊi, Pula

8. Nina Skoko, Premantura

9. Goran Stjepić, Premantura

10. Drago Šajn, Slovenija

12.6 Ostala dodijeljena pismena priznanja

1. Opća bolnica Pula, Pula

2. Regional express, Pula

3. VIPnet d.o.o., Zagreb

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 2.

43

13 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre broj 2.

1. Grad Buzet

2. Grad Pazin

3. Grad Rovinj

4. Grad Vodnjan

5. Općina Liţnjan

6. Općina Tar

Mediji o nama

44

14 Mediji o nama

14.1 ODRŢAN GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU U prostorijama Udruge

USVOJEN GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije 12. sijeĉnja 2013. godine odrţan je godišnji sastanak za sve ĉlanove Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnice Pula. Ukupno je nazoĉilo dvadesetak ĉlanova. Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju. Nakon proĉitanog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen. Nakon smrti dopredsjednika Udruge, predsjednika Podruţnice Pula i zastupnika u Skupštini Udruge gospodina Eduarda Ţufića, USIŢ je sukladno svom Statutu duţna imenovati druge osobe na njegovo mjesto. Ĉlanovi Podruţnice Pula jednoglasno su izabrali zastupnike u Skupštinu USIŢ-a, za Podruţnicu Pula su imenovali Zlatka Sandrića, a za predsjednika Podruţnice Pule imenovan je Saša Stanković za mandatno razdoblje 2010.-2014. Predsjednik Udruge Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ. (REX)

Regional express, 14.01.2013.

14.2 PREDSJEDNIK PODRUŢNICE SAŠA STANKOVIĆ

PULA - U prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije poĉetkom godine odrţan je godišnji sastanak pulske Podruţnice Udruge slijepih Istarske ţupanije kojem je prisustvovalo dvadesetak ĉlanova. Minutom šutnje odali su poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju. Nakon usvajanja Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije tijekom 2012. godine prionulo se imenovanju novog predsjednika pulske Podruţnice, budući da je dosadašnji predsjednik, ujedno i dopredsjednik Udruge i zastupnik u Skupštini Udruge Eduard Ţufić

Mediji o nama

45

preminuo. Ĉlanovi Podruţnice Pula jednoglasno su za zastupnika u Skupštini USIŢ-a za Podruţnicu Pula imenovali Zlatka Sandrića, a za predsjednika Podruţnice Pule Sašu Stankovića. On će tu funkciju obnašati u mandatnom razdoblju 2010.- 2014. godine. Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je prisutne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ-a. N. S.

Glas Istre, 15.01.2013.

14.3 UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA GODIŠNJE SASTANKE ZA PODRUŢNICE ROVINJ I LABIN

ODRŢALA GODIŠNJE SASTANK E ZA PODRUŢNICE ROVINJ I LABIN USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ZA PROTEKLU GODINU

USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU ZA PROTEKLU GODINU

Udruga slijepih Istarske ţupanije u srijedu je, 30. sijeĉnja odrţala je u prostorijama Doma Kulture u Rovinju godišnje sastanke za ĉlanove Podruţnice Rovinja, i za ĉlanove Podruţnice Labin u prostorijama Velike vijećnice Grada Labina.

Predsjednik USIŢ i sluţbenica USIŢ su u Gradu Rovinju, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, odrţali radni dogovor sa proĉelnicom Upravnog odjela za društvene djelatnosti, Editom Sošić-Blaţević, voditeljem Odsjeka za sport, socijalnu skrbi, vatrogastvo i civilno društvo, Draganom Poropatom te ih tom prilikom upoznali sa radom i aktivnostima Udruge.

Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen, prisutni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju.

Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.

Po završetku godišnjeg sastanka ĉlanove Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnice Labin, posjetio je gradonaĉelnik grada Labina, gospodin Tulio Demetlika koji se interesirao o radu i aktivnostima Udruge te mu je tom prilikom predsjednik Udruge uruĉio Izvještaj o radu USIŢ-a za razdoblje 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine.

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je prisutne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a mogu ostvariti putem USIŢ-a.

Mediji o nama

46

Regional express, 01.02.2013.

14.4 ZA SLIJEPE GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULA

Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, mogućnosti ostvarivanja pomoći i potpora za slijepe te projekt glasovne turistiĉke karte grada Pule bile su neke od tema godišnjeg sastanka poreĉke podruţnice ove udruge. Podruţnica broji 30 ĉlanova, koji se dvaput tjedno okupljaju u prostorima u naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina na korištenje dodijelio Grad Poreĉ. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zlatko Kuftić i predsjednica poreĉke podruţnice Olimpija Meden te poreĉki ĉlanovi.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je 520 tisuća kuna za drugu godinu finan

ciranja trogodišnjeg programa "Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije.“ Putem Agencije za mobilnost i programe EU Udruga je, u partnerstvu s Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i Udrugom slijepih iz MaĊarske, prošla na natjeĉaju za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba te je odobreno 70 tisuća eura za program Learning mobilities for persons with disabilities".

Ministarstvo turizma uplatilo je 100 tisuća kuna za projekt "Inovativni inkluzivni turizam", a u planu je izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom na troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada. Projekt bi se u budućnosti trebao proširiti i na druge istarske gradove. Uplaćena su sredstva za nastavak izgradnje Edukacijskog centra slijepih Istre Cukrići, i to 30 tisuća kuna od TE Plomin, oko 15 tisuća kuna od Istria social & sports kluba iz Sydneya te 400 kuna od tamošnjih stanovnika Marije i Josipa Ţufića. Nešto više od 12 tisuća kuna prikupljeno je putem humanitarnih kasica postavljenih u poštama, tvrtkama, restoranima i drugim punktovima u Istri.

- Ne cvatu ruţe, ali niti u jednom trenutku nisu dovedene u pitanje aktivnosti i projekti udruge, kazao je Kuftić. (Napisao i snimio J. PRODAN)

Glasistre.hr, 01.02.2013.

14.5 ODRŢANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

Kuftić. (Napisao i snimio J. PRODAN) Glasistre.hr, 01.02.2013. 14.5 ODRŢANA SJEDNICA UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

Mediji o nama

47

U prostorijama Grada Labina u srijedu je odrţana sjednica Udruge slijepih Istarske ţupanije

na kojoj je predoĉeno Izvješće o aktivnostima koje su realizirane od 1. sijeĉnja do 31. prosinca 2012. godine.

Predstavnike udruge pozdravio je gradonaĉelnik Grada Labina Tulio Demetlika. Grad Labin u svome proraĉunu osigurava sredstva i pruţa podršku udrugama za realizaciju programa, projekata i aktivnosti, pa tako i ove godine financijski potpomaţe Udrugu slijepih Istarske ţupanije. „Cilj nam je jaĉati partnerski odnos i doprinijeti razvoju civilnog sektora te osnaţiti potencijal organizacija koje su na sebe preuzele dio skrbi, te okupljaju i brinu o odreĊenim grupama graĊana. Ţelja nam je poboljšati kvalitetu ţivljenja slijepih osoba u našem gradu, doprinijeti njihovoj socijalnoj integraciji, rušenju barijera i predrasuda o njihovim mogućnostima“, obratio se gradonaĉelnik Tulio Demetlika.

Na sjednici je ustanovljeno da na dan 31. prosinca 2012. godine Udruga broji ukupno 310 redovnih ĉlanova, od toga u Buzetu 16, u Labinu 36, u Pazinu 25, u Poreĉu 30, u Puli 154, u Rovinju 23 i u Umagu 26. Redovito su rješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima Udruge kao što su: dugi bijeli štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina, govorne ĉitaĉe ekrana. Ĉlanove se upoznalo sa njihovim zakonskim pravima i ostvarivanju istih kao što su sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja od plaćanja radio i televizijske pretplate, oslobaĊanje od participacije, doplatak za pomoć i njegu, dobivanje znaka pristupaĉnosti, odlazak u mirovinu te pisanje molbi za odlazak pred invalidsku komisiju, sufinanciranje prijevoza i naknade za nezaposlene slijepe osobe te izdavanje potvrde za navedena prava. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2012. godini ostvarivali su pravo na korištenje teretane za slijepe kao i na sluţbeno vozilo prilikom odlasku lijeĉniku.

TakoĊer, dotakli su se projekata odobrenih od strane Ministarstva socijalne politike i mladih

za projekt „Dobar dan!“ koji se bavi uslugama osobne asistencije slijepim osobama koji ţive

u samaĉkim kućanstvima te Ministarstva turizma za projekt „Inovativni inkluzivni turizam“. Udruga je u 2012. godini suraĊivala i sa ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj, ali i sa udrugama slijepih u inozemstvu, na poslovnom i sportskom planu, a u cilju što boljeg

upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako i njihovih problema i mogućnosti zajedniĉkog rješavanja istih.

14.6 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI ZA ĈLANOVE UDRUGE SLIJEPIH ISTARSKE ŢUPANIJE

PODRUŽNICE POREĈ I UMAG Udruga slijepih Istarske ţupanije 1. je veljaĉe 2013. godine odrţala godišnje sastanke za ĉlanove Podruţnice Umaga, u prostorijama Puĉkog otvorenog uĉilišta „Ante Babić" Umag, i za ĉlanove Podruţnice Poreĉ u prostorijama Podruţnice Poreĉ, Mate Balote 13. Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju. Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen. Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ. (REX)

Mediji o nama

48

Regional express, 04.02.2013.

14.7 GODIŠNJI SASTANAK UDRUGE SLIJEPIH U POREĈU GLASOVNA TURISTIĈKA KARTA PULE

U planu je izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom na troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada

telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada POREĈ - Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske

POREĈ - Izvještaj o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije, ostvarivanje projekta glasovne turistiĉke karte grada Pule te mogućnosti ostvarivanja pomoći i potpora za slijepe, bile su neke od tema godišnjeg sastanka poreĉke podruţnice ove udruge. Podruţnica broji 30 ĉlanova, koji se dvaput tjedno okupljaju u prostorima u naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina na korištenje dodijelio Grad Poreĉ. Sastanku su prisustvovali predsjednik Zlatko Kuftić i predsjednica poreĉke podruţnice Olimpija Meden te poreĉki ĉlanovi. Udruga je, kao i prijašnjih godina, posredovala pri nabavi specijalnih pomagala za ĉlanove, ostvarivanju prava na sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanja plaćanja RTV pretplate, participacije te drugih posebnih prava slijepih osoba. Organizirana su sportska nadmetanja i edukacije, a isplaćene su jednokratne pomoći ĉlanovima. Omogućeno je korištenje teretane za slijepe, sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku i ĉlanovima sportske udruge slijepih Uĉka za odlazak na sportska natjecanja. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi odobrilo je 520 tisuća kuna za drugu godinu financiranja trogodišnjeg programa “Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama” koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije. Putem Agencije za mobilnost i programe EU-a Udruga je, u partnerstvu s Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i Udrugom slijepih iz MaĊarske, prošla na natjeĉaju za obrazovanje odraslih (slijepih) osoba te je odobreno 70 tisuća eura za program “Learning mobilities for persons with disabilities”. Ministarstvo turizma uplatilo je 100 tisuća kuna za projekt “Inovativni inkluzivni turizam”. U planu je izrada glasovne turistiĉke karte Pule na kojoj će svaka slijepa osoba, pozivom na troznamenkasti telefonski broj, moći saznati o znamenitostima grada. Projekt bi se u budućnosti trebao proširiti i na druge istarske gradove. Uplaćena su sredstva za nastavak izgradnje edukacijsko centra slijepih Cukrići, i to 30 tisuća kuna od TE Plomin, oko 15 tisuća kuna od Istria social & sports kluba iz Sydneya te 400 kuna od tamošnjih stanovnika Marije i Josipa Ţufića. Nešto više od 12 tisuća kuna prikupljeno je humanitarnim kasicama postavljenih u poštama, tvrtkama, restoranima i drugim punktovima u Istri. - Protekla je godina rezultirala jednom stabilnom financijskom situacijom. Ne cvatu ruţe, ali niti u jednom trenutku nisu dovedene u pitanje aktivnosti i projekti udruge, kazao je Kuftić te podsjetio da slijepe osobe preko udruge imaju pravo na besplatne pozive prema telefonskoj sluţbi informacija. J. PRODAN

Glas Istre, 05.02.2013.

49

49

14.8 ODRŢANI GODIŠNJI SASTANCI UDRUGE SLIJEPIH U BUZETU I PAZINU

GODIŠNJI SASTANCI UD RUGE SLIJEPIH U BUZETU I PAZINU PREDSTAVLJENI PROGRAMI I PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO

PREDSTAVLJENI PROGRAMI I PROJEKTI KOJI SE TRENUTNO PROVODE

U sklopu provoĊenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i

unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba" koji je financiran iz sredstava gradova i općine Istarske ţupanije i same Istarske ţupanije, 12. veljaĉe 2013. godine odrţani su zadnji godišnji sastanci za 2013. godinu. Godišnji sastanak za Podruţnicu Buzet odrţan je u Domu za starije i nemoćne osobe Buzet, a za Podruţnice Pazin u Spomen domu u Pazinu.

Na poĉetku godišnjeg sastanka, prije samog ĉitanja dnevnog reda, koji je jednoglasno usvojen, nazoĉni su minutom šutnje odali poĉast preminulim ĉlanovima Udruge u proteklom razdoblju.

Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije je putem odrţanih godišnjih sastanak promovirao programe i projekte koje Udruga trenutno provodi:

„Dobar dan - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima

na podruĉju Istarske ţupanije" program koji je financiran putem sredstava Ministarstvo

socijalne politike i mladih, „Learning mobilities for persons with disabilities" - obrazovanje odraslih (slijepih) osoba - u

partnerstvu Medobĉinskim društvom slepih in slabovidnih Koper i MaĊarske: Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete iz Budaörsa kraj Budimpešte, program je financiran putem Agencije za mobilnost i programe EU, „Inovativni inkluzivni turizam" - izrada turistiĉke govorne karte osobe oštećenog vida i ureĊenje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalnog centra inkluzivnog turizma - Cukrići, projekt je financiran putem Ministarstvo turizma.

Nakon podnijetog Izvještaja o radu Udruge slijepih Istarske ţupanije za period od 1. sijeĉnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine, jednoglasno je usvojen.

Predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić informirao je nazoĉne o pravima na koje slijepe osobe imaju, a koje mogu ostvariti putem USIŢ-a. (REX)

Regional express, 13.02.2013.

50

50

14.9 ĈLANICE KLUBA SLIJEPIH ŢENA ISTRE SUSRELE SE POVODOM VALENTINOVA

KLUBA SLIJEPIH ŢENA ISTRE SUSRELE SE POVODOM VALENTINOVA SMIJEH, PLES I RUŽA ZA SVAKU ŽENU U

SMIJEH, PLES I RUŽA ZA SVAKU ŽENU

U

prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u subotu, 16. veljaĉe 2013. godine odrţale su

se

razne aktivnosti; sjednica Izvršnog odbora, sjednica Upravnog odbora i susret ĉlanica

Kluba slijepih ţena Istre povodom Valentinova. Aktivnosti su odrţane u sklopu provoĊenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba" koji je financiran iz sredstava gradova i općina Istarske ţupanije i same Istarske ţupanije. Sukladno odluci Izvršnog odbora Udruge slijepih Istarske ţupanije, Udruga će putem javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primiti u radni odnos djelatnika za pomoć u rješavanju administrativnih poslova, gospodina Denisa Serblina. Sukladno odlukama Upravnog odbora utvrĊeni je novi prijedlog Statuta Udruge, te su usvojeni: Strateški plan Udruge za razdoblje od 2013-2018. godine, Operativni plan za 2013. godinu, Pravilnik o arhivskoj graĊi i Izvještaj o radu za razdoblje od 01.01.2012 - 31.12.2012. godine. Druţenju ĉlanica Kluba slijepih ţena Istre prisustvovala je i Tatjana Grgorović glede dogovora sa ĉlanicama Kluba oko organiziranja kreativnih radionica. Susretu je prisustvovalo 30-ak uĉesnica te je time zastupljeno pet podruţnica od sedam; Labin, Pazin, Pula, Rovinj i Umag. Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, prezentirala je ĉlanicama plan

aktivnosti za 2013. godinu. Uz smijeh, razgovor i ples ĉlanice Udruge i Kluba zabavile su se i podijelile meĊusobna iskustva. Udruga je svakoj ĉlanici Kluba i njihovim pratiteljicama uruĉila jednu ruţu. (REX)

Regional express, 18.02.2013.

51

51

14.10 PULA: UDRUGA SLIJEPIH ODRŢALA NATJECANJE U ĈITANJU BRAILLEOVOG PISMA

SLIJEPIH ODRŢALA NATJECANJE U ĈITANJU BRAILLEOVOG PISMA Natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma Udruga slijepih

Natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma

Udruga slijepih Istarske ţupanije proslavila je svoj 62. roĊendan te je u sklopu obiljeţavanja obljetnice u prostorijama Udruge u Puli, 21. veljaĉe odrţano natjecanje u ĉitanju Brailleovog pisma u kojem je svoje snage odmjerilo pet natjecatelja.

Naţalost, to dragocjeno pismo kao da pomalo izumire meĊu osobama oštećenog vida koje se sve više oslanjaju na zvuĉnu tehniku ĉitanja, zvuĉne ĉasopise, zvuĉne knjige, zvuĉne brošure.

Prvoplasirani, Franko Bakša 20. travnja sudjelovat će u Zagrebu na drţavnom natjecanju u ĉitanju Brailleovog pisma koji organizira Hrvatska knjiţnica za slijepe.

Drugo mjesto zauzeo je Aldo Kalebić, treće Marĉelo Jeromela, ĉetvrto Marija Legović a petoplasirana je Soka Bakša.

Natjecanje se svake godine odrţava u sklopu redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije: „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba“, koji je financiran iz proraĉuna Istarske ţupanije, gradova Buzet, Labin, Novigrad, Poreĉ, Pula, Rovinj, Umag i Vodnjan te Općina Funtana, Kršan, Liţnjan, Medulin, Marĉana, Raša, Tar i drugih, izvijestio je predsjednik Udruge Zlatko Kuftić.

http://www.istarski.hr/node/7199.2013.

52

52

14.11 U PULI ODRŢAN MEĐUNARODNI MARATON SLIJEPIH U PIKADU

U PULI ODRŢAN MEĐUNARODNI MARATON SLIJEPIH U PIKADU U SKLOPU OBILJEŽAVANJA 62. GODINE POSTOJANJA UDRUGE

U SKLOPU OBILJEŽAVANJA 62. GODINE POSTOJANJA UDRUGE SLIJEPIH U sklopu obiljeţavanja 62. godine postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije u prostorijama Udruge u Zadarskoj 40 u Puli odrţan je meĊunarodni 2. maraton slijepih Istre u pikadu. Maraton je trajao 19 sati, zapoĉeo je 23. veljaĉe 2013. godine s poĉetkom u 9 i 30 te je trajao do 24. veljaĉe 2013. godine do 04 h.

Ukupno je sudjelovalo 29 natjecatelja, od toga po kategorijama:

B1 natjecatelji bez ostatka vida - 14 natjecatelja B2 natjecatelji sa ostatkom vida - 9 natjecatelja B3 videći natjecatelji, podupirući ĉlanovi i volonteri Udruge - 6 natjecatelja.

Na ovogodišnjem maratonu u pikadu pikadistima Udruge slijepih Istarske ţupanije pridruţili su se i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper i ĉlanovi Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije.

Natjecateljski dio Drugog maratona slijepih Istre u pikadu uspješno je organizirao Jovo Šupljikac, a vjerni volonteri i podupiruĉi ĉlanovi Udruge uspješno su odradili tehniĉki dio maratona.

Pikadisti Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper primili su pehar za sudjelovanje na maratonu.

Od 29. natjecatelja, 14 ih je bilo najupornijih i maraton su odigrali do kraja:

1.

Radenko Druţetić,

2.

Subhija Druţetić,

3.

Ivan Fonović,

4.

Aldo Kalebić,

5.

Zlatko Kuftić,

6.

Marija Legović,

7.

Dara Paris,

8.

Marjana Peitel,

53

53

10. Zlatko Sandrić,

11. Saša Stanković,

12. Jovo Šupljikac,

13. SlaĊana Šupljikac,

14. Tonĉić Fonović Đina.

U ekipnom meĊunarodnom turniru sudjelovalo je 7 ekipa, a rezultati su slijedeći:

3. mjesto „Pikado ekipa Buzet" u sastavu: Ibrahim Huseini, Jovo Šupljikac, Dara Paris,

Danilo Piutti.

2. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Istarske ţupanije" u sastavu: Radenko Druţetić,

Zlatko Sandrić, Ibrahim Ĉaušević, Terezija Gajski.

1. mjesto „Pikado ekipa Udruge slijepih Primorskog goranske ţupanije" u sastavu: Zlatko

Kuftić, Tomislav Lilić, Nenad Marković, Milutin Topić.

Organiziran turnir u mraku - ukupno je sudjelovalo - 15 natjecatelja:

3.

mjesto - Terezija Gajski,

2.

mjesto - SlaĊana Šupljikac,

1.

mjesto - Saša Stanković.

Turnir parova - ukupno je sudjelovalo 9 - parova:

3.

mjesto - Radenko Druţetić, Terezija Gajski

2.

mjesto - Marija Legović, Danilo Piutti

1.

mjesto - Aldo Kalebić, Saša Stanković

Pojedinaĉni turnir - kategorija B 3, podupirući ĉlanovi, videće osobe- ukupno je sudjelovalo 6 natjecatelja:

3.

mjesto - Anica Todorović

2.

mjesto - Saša Stanković - redovan ĉlan Udruge, kategorija B2

1.

mjesto - Danilo Piutti

Pojedinaĉni turnir kategorija B 2 - natjecatelji sa ostatkom vida - ukupno je sudjelovalo 9 natjecatelja:

3.

mjesto - Ivan Fonović, Pula

2.

mjesto - Milutin Topić, Rijeka

1.

mjesto - Nenad Marković, Rijeka

Pojedinaĉni turnir u kategoriji B1 - natjecatelji bez ostatka vida - ukupno je sudjelovalo 14 natjecatelja:

3.

mjesto - Zlatko Sandrić

2.

mjesto - Jovo Šupljikac

1.

mjesto - Đina Tonĉić - Fonović

Regional express, 25.02.2013.

54

54

14.12 ISPRED ARENE PREDSTAVLJENA JEDINSTVENA TURISTIĈKA KARTA ZA SLIJEPE

PREDSTAVLJENA JEDINSTVENA TURISTIĈKA KARTA ZA SLIJEPE Davor Horvat, Zlatko Kuftić i Biljana Bekić „Tek kada su

Davor Horvat, Zlatko Kuftić i Biljana Bekić

„Tek kada su nam u posjet došli gosti iz MaĊarske koje smo vodili u obilazak grada, shvatili smo da su slijepe i slabovidne osobe uskraćene za turistiĉki doţivljaj i tada došli na ideju za realizaciju projekta 'Inovativni i inkluzivni turizam'“, kazala je Biljana Bekić, inicijatorica i koordinatorica projekta Govor dodira, turistiĉka karta za slijepe.

Rijeĉ je o hvalevrijednom projektu, podrţanom i sufinanciranom od strane Ministarstva turizma, koji je 28. veljaĉe predstavljen ispred Arene u Puli. U sklopu projekta izraĊena je turistiĉka karta Pule naziva „Govor dodira“ namijenjena slijepim osobama koju prati inovativni govorni turistiĉki vodiĉ. Izradio ju je nagraĊivani inovator Davor Horvat i Udruga slijepih Istarske ţupanije kako bi potaknuli socijalnu inkluziju slijepih osoba i njihova prava na turistiĉki doţivljaj.

Horvat je rekao kako mu je drago da se ukljuĉio u projekt i dodao da je govorni vodiĉ snimljen zahvaljujući glasu glumca Dubravka Sidora. Naţalost, Tarik Filipović koji se spremno odazvao pozivu, morao je odustati zbog ozlijede u prometnoj nesreći. „Osim karte koja je na Brailleovom pismu, pa turisti prstom mogu vizualizirati raspored ulica, tu je i broj mobitela koji zovu kako bi ĉuli informacije o znamenitostima“, pojasnio je Horvat.

kako bi ĉuli informacije o znamenitostima“, pojasnio je Horvat. Kartu je osmislio nagraĊivani inovator Davor Ho

Kartu je osmislio nagraĊivani inovator Davor Horvat

55

55

Minuta poziva stoji 2,35 kuna, ali je ĉitava priĉa humanitarnog karaktera pa novac od poziva ide za Udruge slijepih. „Rijeĉ je o socijalnom poduzetništvu“, napomenula je Bekić. Istaknula je kako je projekt tek dio šire priĉe i on će se nastaviti. Stoga su im se u obilasku grada i demonstraciji korištenja usluge pridruţili i predstavnici Udruga slijepih iz Kopra i Rijeke. Dušan Mioĉić iz rijeĉke udruge nakon obilaska grada kazao nam je kako je izrazito zadovoljan osmišljenim projektom te dodao da će svakako nastojati uvesti ga u Primorsko – goransku ţupaniju, Rijeku i okolne otoke.

„Izdavanjem ove turistiĉke karte i vodiĉa od strane Udruge slijepih Istarske ţupanije, a uz podršku Ministarstva turizma, Grad Pula i Istarska ţupanija bit će zabiljeţeni na turistiĉkoj karti Hrvatske, Europe i svijeta kao i u povijesti inovativnog inkluzivnog turizma koja se upravo stvara kao njegovi inicijatori, zaĉetnici i primjer pozitivne prakse“, naglasio je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije nakon polusatnog obilaska pulskih znamenitosti kojem su prisustvovali slijepi turisti iz Pule, Rijeke i Kopra. (Tekst i foto: Paola Albertini)

iz Pule, Rijeke i Kopra. ( Tekst i foto: Paola Albertini ) Slijepe osobe iz Pule,

Slijepe osobe iz Pule, Rijeke i Kopra iskušali su kartu

Albertini ) Slijepe osobe iz Pule, Rijeke i Kopra iskušali su kartu Projekt Govor dodira predstavljen

Projekt Govor dodira predstavljen je obilaskom grada

56

56

56 Dušan Mioĉić Slijepe osobe znatiţeljno su dodirom ĉitale kartu U kartu su upisane pulske znamenitosti

Dušan Mioĉić

56 Dušan Mioĉić Slijepe osobe znatiţeljno su dodirom ĉitale kartu U kartu su upisane pulske znamenitosti

Slijepe osobe znatiţeljno su dodirom ĉitale kartu

Mioĉić Slijepe osobe znatiţeljno su dodirom ĉitale kartu U kartu su upisane pulske znamenitosti

U kartu su upisane pulske znamenitosti http://www.istarski.hr/node/7304, 28.02.2013.

57

57

28.02.2013.

28.02.2013.

387717, 28.02.2013.

osobe/11488/, 28.02.2013.

14.13 MARINA RADOŠIĆ SA OŠTEĆENIM VIDOM SREBRNA U KATAMA

MARINA RADOŠIĆ SA OŠTEĆENIM VIDOM SREBRNA U KATAMA U nedjelju, 10. oţujka 2013., u Zagrebu je

U nedjelju, 10. oţujka 2013., u Zagrebu je odrţano Prvenstvo Hrvatske u izvoĊenju kata za

seniore/ke, te veterane i veteranke. Za Karate klub ”Finida” iz Poreĉa vrlo uspješno nastupila je Marina Radošić u kategoriji veteranki preko 35 godina te se plasirala na drugo mjesto i tako

osvojila srebrnu medalju. Marinin uspjeh još je i veći ako se zna da ima 100% oštećenje vida i

da joj je to bio prvi nastup na sluţbenom natjecanju. (Sportistra)

58

58

14.14 ODRŢAN XXI. MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR„SILVANO DRUŢETA“

XXI. MEMORI JALNI ŠAHOVSKI TURNIR„SILVANO DRUŢETA“ UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE U sklopu provoĊenja

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE U sklopu provoĊenja redovnog programa Udruge slijepih Istarske ţupanije „Zaštita i unapreĊenje kvaliteta ţivota slijepih osoba", financiranog iz sredstava gradova i općina Istarske ţupanije i same Istarske ţupanije, 22. oţujka 2013. godine u prostorijama USIŢ-a odrţan je XXI. Memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta koji se odrţava svake godine u spomen na dugogodišnjeg ĉlana i vrhunskog šahistu pokojnog Silvana Druţetu.

Ukupno je sudjelovalo 5 šahista ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije, a plasmani su slijedeći:

3.

Milan Rojnić

2.

Davor Besedić

1.

Milan Milanović, podupiruĉi ĉlan Udruge

Regional express, 23.03.2013.

14.15 Memorijal „Eduard Ţufić“ u pikadu za slijepe

14.15 Memorijal „Eduard Ţufić“ u pikadu za slijepe Povodom obljetnice smrti dopredsjednika Udruge, Eduarda

Povodom obljetnice smrti dopredsjednika Udruge, Eduarda Ţufića, i dugogodišnjeg aktiviste Udruge, 13. travnja 2013. godine delegacija Udruge slijepih Istarske ţupanije u sastavu:

Zlatko Kuftić, Zlatko Sandrić i Đina Tonĉić – Fonović je poloţila cvijeće na grob Eduardu

59

59

Ţufiću. 13. travnja 2013. godine u prostorijama Udruge je odrţan 1. Memorijalni pojedinaĉni pikado turnir „Eduard Ţufić“ za 2013. godinu. Turnir je organizirala Udruga slijepih Istarske ţupanije, a sudjelovalo je 26 natjecatelja u 3 kategorije.

U kategorija B1 natjecatelji bez ostatka vida ukupno je sudjelovalo 11 natjecatelja, a rezultati

su: 3. Đina Tonĉić – Fonović, 2. Jovo Šupljikac, 1. Radenko Druţetić.