You are on page 1of 30

+

A HABERlüRKrTEN YiNE EŞSiZ BiR ESER! ~


. . RUyATABiRLERi ANSilLOPEOiSi ...,

Ermenistan cekiliyor
iTürkiye sınırı açı,or
Türkiye ile Ennenistan'ın 'dostluk açılımı'ndafınale sayılı gün kaldı. 6 hafta sonra
iki protokol imzalanacak. Ennenistan Karabağ'dan çekilecek, Türkiye sının açacak
'MUTABAKATA VARDıK'
.,;,,,,,I,...,..
İran'da din değiştiren aı •
"nin arabuluculu8'ınd.
i.<liilellÖmuı,,,,vel,vi<,Te­
~iir\ilultn
;"e-ı,:,.meni.lana.ı;ıl,rnı"nd,\,.rıı..ııwrı
"!'ürki.

iki kız idamı bekliyor nokt•. dunoklOmuç"lkeninorto.k""ık·


lam.Sl)'ı.. ıum diillJ"lO'" iliin edildi: "Uuıa
bakaıa,-.,dık.6h.l\;>oonr.ıikiPN\Okbl
im>.>I.I\.c.k.parl.n><"toı.."'.unw..eaJr.."

AZERBAYCAN'AG(lVENCE
14Eklm·dekıTllrkl~F.rmenl,,"nruıbol
ma<:I!'Ov""I,,,,,k;ıd'r.d'ml.ral,l.cak.
E"""nisı.nKılml>a&"<iano;<ıkllirken'!'ı-, ..
kiyc.,nırk'pLlln'llÇ""llk.dlp!Qm.hl<ilif"

Y~= ';a";~iD I ~~~~~~ii;~a.::~~~kiy<>nld<!nbo.sı::ıy


. .... k.Bııklın[W.outo/ı1u
IscAıerbifean'''cııw"""vcr<li:''H~
.8$<l1'nod" Auıriçık."
göt<:lik""'k,",r...

I 4.5 ay hapis ~:~~:;~~~;~~ . ltF J


'" ~kefe.1::Gbesi=
" Ç,""';~~~~9
ONCESINIR.
SONRAARSIV
Erivan'la protokol onaylandıktan 2 ay sonra sınır açılacak
'Ermeni iddiaları' için 'ortak arşiv komisyonu' kurulacak
KARABAG TEK SART

Ev almak için uygun


zaman şimdi mi?
i :':'\:::::i~ı:~;k
p;ya",,'" hareketlendi.
i ~~~a~~=r~ıuı.
nl "rtınr"db'<:n
de var.
U<m:ınları.artı$&,l'(Jt: ·F'lıızlerdü~tü d;l"c~""

~~";j'~~~n ;:'~:~~~di.
HABERTüRK'TEN YiNE
~a~~~~"~~~T~~S~'~~ G "~~~~~lıIıl~••'-;1ıiıl1ll
RUYA TABIRLERi
ANSIKLOPEDiSi

~ --~

BIZE TOP ROLü DüSTü


Maç açılımı Ermenileri kızdırdı. Yapılan protokolde Türkiye'nin kazançlı çıkacağını
vurgulayan siyaset yorumcuları, "Futbol diplomasisinde bize top rolü düştü" diyor
§ SARKiS'l'AN'A TEPKI i

•i
i

Bu açılımları Nobel
al ak için yapıyor
r .. ~~~~~;:€~2r;~
~ NORVEC'U BiRLIKTE YOııOTOVOII
"oıw: minute krizi do tezgih. Norveç'in
",ıud~N<>beIiddiu>nı~"ndiriı'or.Yıl
sonundaaday~liolerilirse~ır'
mııym:'G!lı<~NAIIAMvr_.
+
FıRSAT KOPONUNUZ BUGUN
KanlHblııYuıullarmll'daA

RuvA TABIRLERI
ANSIKLOPEDISI@
:="..." '::-
Sakın hçımlrınl ~,'e'

HAaamJflKTV,
~loQu$tos
ayıncloda.cırdılre.....
enbaşMI'hat>ııtkanıılo
oIdu.ABgruburıdl
l:>aı>eOlerlClıka'llıllar ..
bllellf<l<lebral<.u.
MMlttGOLEI\IHTM.o.c;~H

Kamusal alanda
'sıklık' kriteri
Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, istanbul Milli Eğitim'in
kadın basın şefini kıyafetinden ötürü görevden aldı
TENZllI ROTBE OEYAPllOl
K:ılıln.nlns,kl,~ı,ylaıanınankawnbW·
nı N1metÇubukçu,lslaıibulil MiLLI Eill·
ıımMüdQrl(l~B:>s'nSellAynurllab:orJ
·l1Jk·olllllld,~,lçjnkl,) ... feılndl!noıuıılgll­
rwdenoJdl.TeıWliıiltbeedllenB.ıııll,
'fusım;ı]ıtllIUm'dememury.pdd,

SENoiKA DAVA AÇıYOR


E~llmSenı.Ulnbuıa.skonıH.nefi
13<nt.,II,"Bi.egerckı;eolarnk.a.kan
Çubukçu'nun&bat'ınkıyMellerinl
be~enmemesl g&nerildi" dl,y<e<ek
açma,)'ıh.",rlanly<lr.a"baılse"rnemu.
d.".
rum"d~... konus..... dı,~"nU"""5'''

Erivan'da öfke:
Antalya'ya gitme
"8:ınıpmtokel0"a&ınmllllyel".;
I ErmerıimuM1crctinio;IJd,rtll.
Erivıınsoluoklıınıw "An!llJya'~l1
gidenberErmenl.TI'ltkOrtluiU.
'nuaU""'lnnt1ırın<ıkllldır.
TIlrkJen>ı:ıviıv~rm~·
afişleıiaSllmııyıı.hn1l:mdı. . .
Gökçek halkı donatıyor
Diyeti t>ıseı,:ma:;
bitirece ~..,nsede=~
mucize hap ~,~,,:;,ı::=~.:
Birılerı gelir, dünyayı değiştirir... c~ = _:

Adnan Hoca'ya
Suda 135 saat kaldı
elleri böyleydi
135s11nıu\tvııryumıl3kalarnk
dll~n:konık'",nCcm
Kıı'obn)',"90$boknn',
bckledlm.eelmedl·
dcdi,Kıırnbay',ncl'"

di gizli tamk
ll)...kI'nklroo;gibtydl.s'..

Depreme 4 gün
önceden uyarı
i :~~~.::?~,;::ı~2.'ml~ü~~~1;;
Adnan Oktar için "suç örgütü kurmaktan" yeni bir tiJ<\it:i.i'lcm,fa,"dlıklh.",kcllcrllctop·
nıkve'ul\lı",kcLleı;niizlt')"""'kdepr,>­

iddianame hazırlandı. Seks kölesi 7 genç kız gizli tanık m;~ııonllna>tl<!nh.bcr",,")...... 5·"

'Cennette seks'İ
hoca anlatıyor
i ;r~~::~~~=i~~~~~Et ~
"mOhCTCTkc~cikihurirlcnl.bi·
lic,çiInküyıı..'krok.HT.a.... ·oIo
l ı7;,:uıj~ı>ed~kl3m'YlaQ}"nC\Jlutab"~
~1UlE2{;JW:ıroeıU.'\''IIlllU1yıı·Fnın''z"",
lnk YOl'lm' "For ,\ Momml hcedom"do ho,..
roloynool.Nm.A"Il81urya"ılınoo..,or·.
··EnbiFilm"d"1ımınadlly"dll)~old".2·d.

Anne disinden
uzmanlık cıktı
Yeni düzenleme ile diş hekimlerine uzmanlık sınavı getirildi.
Bakan Akdağ da, annesinin yaşadığı olayla yeniliği destekledi
2 BIN HEKiM ISYAN Em AMA..
T~mmUZ~1nd" tlpln uzmanlık yönel-
m..Jit'ndey"p'lanbiTdcti~;klik.Zb;n
ci"arınd"kidi~h.kimin;nkAbusu"l·
du. Oolı.tornynpt'ktnnronrıı".""'n....
y,landi$hcklmıeri.deklş;klikle'pr.
li.ycnlıgc"dÜ$'O.Ar!ıku""'o"olmok
;cin&ın'''",rlı",tirlldL

ANNESINOEN ÖRNEK VERDI


'DiSiLERLE CALISMAM'
Bursa Belediyesi meslek kurslarının yeni koordinatöründen kadın çalışanlara: Ben·
gelmesem burası geneleve dönecekti, makyajınızı silin, taharetinizi yapın, namaz kılın
SORU ONE~GUI 'GÖREVOEN Al~~
Karaciger nakli Bu...:d. Belediye Mn.I~k
!:iiil;mKunlan·... koor<li",..
Skand.al Uıorrin .. 13u<p Mil·
t kili!ıbduUOh<4er.

felçliyi yürüttü tôr~\.OI"nYiıkoelYeni·nin


kadın gğrevlilere"Denıltl·
1 lcri~k"nı· ... biroo'"
anl!f~.. i".. roi.~T.koo,...
~mbu''''''R ..'''''eved6- din'löriın "gen StMI"v de·
i :r~~'~~~ll~n~~~ı:l n=k11 Gidin nıok>'~ını..
ıilin.laIıarelinili)"p'n••b·
,»«lım. raM"''\Jevi dedim.
b.,,,.komplokuruldu"di,rt:
birilkelm1.ll~ll•. Fe~lI,..,.ıro..ıu
itıınınUÇllrl39),kal'llCiC:eTrW<­ de~tinizialın.rı;ı".... kılın. kendisini ...\'UndullUnu
I;Slclıcmhnaıııhıınıhemdcfclci Bud6nerrıdedWı«le~lı.. SÖ)'IO'dI,,,,gö<..,,tk'n
)"'ndi.(:eyOolltNOGlI'ı"'. m:un"<kdil:i&leıüriLldli. .bnm... "ui.I...ı.i.6"d.

Sonbahar geldi
5 gün yagış var
lI:ıJ\aoo,ııJıoalEdime"denEr­
wnınfa~",'W.
Man'rwa'-er.ce'detlrtuılı
. . dere-
bekıenırır.tn.ıııculıkf
...,dOı;Oyor._VA_WU
-~.. ~

. l'~,sele teslim. Felaketin bilanç~u


'-a~lerce ev ve ~yeri ~~I... altında.
I':.:!!=::t::::'..~,,~
..:-ı~_Ml-.ıi....,.,.
nagoılcli.E'loı*-.- .... SiIMl . .
Ana kucag-ından sel sularına
...-. ..... .-idiillSao1ıyIlçesi.u.d,
l:tt--I:ıiIonı;ow:s-r(T~'
lıIiı,lb)oıp.ı;.tıılı;oıfNnbıA;21/ı1O,."
JlP.SiIMi~26lQ,.~
VE iSTANBULLULAR
3.5 saat süren kilbus sona erip. sular çekilince, felaketin bilançosu ortaya çıktı:
21 kişi öldü... 7 kadın işçi servis aracında, 6 TIR şoförü de uykuda boğuldu
TIR GARAJI SULAR ALTINDA
ı::n"" kka ı,plk;telı,'de)'3$al1<1ı;1k:.dın
iwi,p<'no..,.,.il..ı-n·is ......'lYl."'k.lilr......
rikaı<ırı.a ul»\ı_ AnQ!< su Wc oııd:o ~~ıin""
kiliUlkaldıklan.ro<;tal>o/:uklubc.RiT
di~erdr:ıon""TlR~ar.ojınd"y=nd,
BuçilER NÖBETTE öınO
s.ı.ulan'I'>Illorca~ıkWr.iTIR·ı"n
"l'U"".k']';Ib<o1arl(ibiili..,,'nli.Uyku<l.
y.kal'n.,,6"lRıofÖJ'llllldu.OıurnZ
bo.l«-i)lide nöbeltcyakalad,.Ce$e<li bu·
lu.... n6kiııiJlinl<irnlikh.'<iar;ısunILyor.
,la",\
~::-
d;::;;'ll!
j,IM"'ill'.lIiilliifJ,jlliffi,'1
EMINEBEDl:rnnençol<SiIlan3~
~i{;lb'IUıBERTÜRK'Ic\l\'lnlze~1jor!

"'L:'M. \\
YARIN

~I<IARA
O"M'~
HABERTURK'TEN HAFTA SONU ,HEDIYELERI
PAZAR
EmlneBEDER'cleoBaklava~BayramTaUılantarllleıi

+
:::U~". ~
~ ,~ ~
i
1ıI!. . . ._
\ . ,. \ •• _ " TARIFLER

OLENISUC
7 kadın işçiyi yük aracıyla taşıtanlartutuklandı. Şirket
ise "Islanmamak için inmediler" diye ölenleri suçladı
••
Bugune 1--
i· ...~ '~'T'
oj W
11sınnb\llsclinrlc~rlnrüSlk"1"
'",,""m'olmll)'nnyük minibü ..lndc

~.
ı.ıllllbtAıtan
.' ~ ~;a~~~~rr~!;~
nin .. hib;vemUdünltu\uklnndı.

::~:'B';:""~ i ya:;I;ı:I:~~~~~-:~i~:;t;I:f~~~~"'
l'!'ılış~s.-ı 20 Mnllmdi.
gc!diı\:in6c'u Anı
""1<Iv:ır"""'2OO cıny:ın.urgOliikepISllIÇlldl.Amıı
kgYaıNl"'k,' minib(i't<!kiler15lnnmnkiSlcmNlik·
lerindeninme<!i1er"dcdi,u·'r,.

Ayamama!
Yeter artık
istifa et!..
Haogl_tı<ın_
oIayoı..:ıblt:ıon..o:nluçııl< ...
l$lfn"""',AYNP3·""aa.
A1rika'<l:I<ıO<;yı..Ya....
neyopt>tı?ildncik.. "'w.
=:=~:':~
·S..ç_deQil,yalaQ....
"'taa'Y'lpIIIIl_"
diy<>noıı.Dere~"
bil.lst~•• ~bo'l<O·
....ordat>'<a""'a, ~

O'''''nGlNÇlO/'V 1ıf" _

Omüthis ruh:~
neden bitti? . Milliler, Euro 2DDB'in yıldızıydı. Hep
son anlarda kazanıp Avrupa 3'üncüsü
oldu, ancak artık o 'müthiş takım' yok
'uRIM GITSIN' DiYENLER 'BıRAKMASıN' OIYENLER
Q.BILGlç, "200B'd~ki b~ı~rJ LTVZEIIIEJ'l: "ÇÖlÜm Tcn",'
h.n; ",n$d~il,lp<....r"rma""· inb"..ıkm(ll,de~;l.y"";""
lJ?Artı!<l»luıneyok:' kimgel""",,k?Cnpeno)ııd.
..
M.DEMIRKOL: "ıı.a",,, z.Iı/ı" UPI'; gelse kabuL. Am. ""'.
mızın SQrumluIN tak,m'm.. d"" bir yob"nc' gel~k'"
,·ctelmikrn,,)·ettir.'· 'I"ı>r;mbır"km""ln,"
S.çELlKLER:··Eun>ZOOll'<!e E.SAJl,TÇI: ..tulbo1culo"n
hcl' Bplan,yı. knandık. iı""rlnd"öıauıp"'t'~or<:l'
birIUrlUtakımnlamııd,k" I'OU"'Il(j!r~.
KAÇiRilMAYACAK FıRSAT
steyene

Kendimi nasıl
affettireceğim
Selde ölen 7 kadın işçiyi taşıyan
şoför yaşadıklarını gözyaşı dökerek
anlattı: Çığlıklar kulağımdan gitmiyor
'SEL BIR ANDA GELDI" "ZAMAN YETMEOI-
Tutull$Ui.~ __ "Çığlıl<b~l\i(lıı.
bmbtnkıLıı.ıı~MdImet~ miyor.Yudıııı:ıouman)'t'lıı><'<b.
swılanlllylrdi:"BüyıIlı.bu DcnbulCQ'l.>ıı.-ı~l
ıUrl!Jliloldu..Ozımmil<o...ı.... ıan 7 ........ aLIdninoltMduı:>in:wl.
ıd<li.lkiQbitunamühın.~ :.ırt'!~r...... ~

Halk zorda onlar kavgada


r...
12 Eylül
ketenperesl
1~
,.""''''.ıp
1.)<1

YNI.... oyI.1
~-kU\t'~~:rJ:
..,.,.....
ııom ....... BENi NASIL.
BıRAKıRSıNız
"ı~.",_""
h."" """}ıy<Ir ...

Suudi hastanesinde bebekleri karışan aile, biyolojik oğullarıyla


geri dönerken onları 6 yıldır anne-baba bilen Yakup böyle sordu
BUGüN SON FıRSAT
4 THE BLUE PLANET ve
~ YıRTıCı HAYVANLAR BELGESEli...
•." ' .
!il wl·
_ L
Korsan bestselleri
E. Şafak, O. Pamuk
ı~~.ı.:ı=e:;;·~:
IııI"kSek"~.ı6<.llında.K.orsanla.~ ·
.. ndanıçok ıaırŞafu, 1"rof.Ahmt<Ma n-
k, ..... Othanl..m...k·"nkil:oplan"".l1·.
Çocuk tacizcisi
Üzmez'e 13 yıl
ADALET,3KM
Çeyrek fınale hız.
keserek girdik
!~~~~!~M'~d~d~
yazı 3 kilometreyi 3 halfada alınca, dosya zamanaşımına uğradı

.
i~'''' ,.}f- .
-'J,WJJ-=! W
ÖNCE BOROl(RASI -

-l ~L/'J i U)ı jj
.• ·~··~lJ~llJi.
~'~~r::::::;'--~j:'ı
{;
..1 i;{'
""MardinliSU"",,'~
lKOoerı(21;ı,'<lQn"
1 ::~':"~n~n. :
Garipoğlu Ailesi, Cem'i teslim etmeden önce dev/etten, güvenlik garantisi istedi.
Katil zanlısı genç, "canavarca hisle tasarlayarak öldürmek" suçundan tutuklandı
~ART KO TU "'-ÜKSEK KORUMA
197 giinlük k.",slan lIOnnı, Kam.... l""l. V~ ~ör."'ıiı~tl~
ön.....kig«eyan<ıı.ı.nbul gö::etimalhn<.laıutu!a""k.
n:ı.hçeli~"\er'd.ıe.limol.n A,'luyaıek~lt\.açıluı,,~k.
c..rnC.kin,devıeı""",,"-, Yas'18"donktl<.'ÖkOldul:u
~i~~r~::.~':::;~·~ ~~~~~,,:~~r;:ı.e~n
CeınG ...........,,;ndeLekki.i· lJ'«:elutukb!l:lnC.ı"C.,
likbirhnç~yekonul.çak. :'olaU~'VCc.,,,,,,,,,i'nek(ll,uldu.

i ~ı:.~~.:n~~;t'
k.plı""ı.5~~,n<lakiDi·
1.·nın""...<1i,9gii"..,......
b.llkçıagl:mno.takıldl
llumıKaTaCllbcyoahilin.
debuluoonresedi.bııbo
M.""v\qhioe1ıi.· ..

Hasta olan kadın


terk ediliyor

Hatırasına para
bile istediler
Beş TIR dolusu
Güven Timi ne yapsın
i t~:~~~':~~~~~t~.~a~~r.~/l~:rakl
Guv~"'I'i,,,lcri,~uçlu)'tlg0z3çt'rmıyor.An·
Acem palavrası
Üç iranlı, "7.5 milyar dolarlık nakit ve 20 ton altınımızı taşıyan
cak.anW..... y;ıs,~I"nn~Jukıannd"nY"·
<arlampkurluJuy<>t'.IO'11C k llJo""ıbulu""" TIR'ları Türkiye gasp etti" diyerek IMF Başkanı'na mektup yazdı
A-O.,l2kczyakalnn.nS,'ddnmK.hillin",·
mlZdB.M"".""mÇAGv.ıı.$.ıi~CINÇ.lJ". GOMROKTE BUHA.R HESAP 8ILMiYORlAR
Iddi"Y'lJlÖre.'Vcrı>ill.:ın. hanh3po1iO!<ao,meklup
.,·nd""yarur1anrmı.kisle-~llU·lkışk",u
Delikli şemsiyeyiz )~nl,..ml,biri••d"rru.c1· Kalın'<wı.Tıl,IU,ye'niııbu
k~7.~ll'liWooı,,,. ilCrv.. ljiadedJn(.'$;rui$tc~

füze almak şart n:ıkilvcllmib=dol;ı ...


hk20IonnlunyoU:tdı.
Arn:I.SÖld<'""l'Vt'tTürk
dik.'.TIlrkiyeMcr:kc'2
Il.:ınk=B:ısk:ınıYı1m:ı:l;
is... idıli:ıyJ'"O~'
gllmrtltllndcbııharhııll.. ıa,,"naY3~TlRı:crcltir,.
lran.iddiayıIMF'claııdl, dlycy.ı:.nıaıllllUltd.

'Silahla çözülmedi
ordu da kabul etti'
........
l K:uabukll'woltatıl
'Jfllımobn).llÔM\

... nıı .. c..mG.. buı

=~
pec.-...... i·ndoilkilı.i
llN'"lIUl«n\lelclt
basın.>ııı«inliIUtn
wrır.ıda" toırus.> ~ıItIL

i ~~=.,ı;r::;~;::i$ln.
<.I~d".~ı""nu'y,oo;ıyıp)';ısa.
m,.iliA'.lO>Ci"·"~n)'ıpu~r:ı..
n"'ili~," -..ldu. C~m. '1':aci.

~J::~~,':l~~~~unıw

~ Çapkınlıkolmazsa
• : i '!

ı milyar kişi ölür

Cinayet gibi
Darülaceze
korkusuyla
ücearoldum
MetlnAl<p"'..,..... tkonomı
IOhbı.otl:""TUcalr)wadıllf"
lıdtCiUm.Daıilla<:wo·dt
ıllıill>('f('kl"ılıntmtkiçin
tio<arctk~ı.l"O"'m.·
'promosyon
Çocuklara satılan cipsle birlikte promosyon olarak maytap verildi
A"...;ıMT.t.IIWlf1"'l<OItOMl
Bunu yutan çocuk ölümün eşiğine geldi, karaciğeri ağır hasarlı
Medya, 48 yıl önee
Ayla'yı bu1arnarruştı
11II.,~:JIıJ~lIIIiiiJrıı~!:~~~~:~~
-
BÖ8REKLERlZEHIRLU
Buna·dôl.ciPlpU""""~
TAKSlui CiNAYET OLUR
DoklGtbra~COC'I'Pb:a-

lo yanlı$lık1ayunu.lW'ac:It... tNlı:ııkçı.ılar ......anac:ımadde


i ı.11ll'M!V'YtrKıınıWl"t·unfedalulıctibaıu.
ı~~~ıı.·:::-::.~eııuıı:~.
~~~~~q nakledildlZeM.nbCbftt<'
~~ttlM'-ar.
Utinl)'etclur"dedile<.
~uuuu.s.~'"
:1 'ı

i =~~::::'~~:~ı~-a·
lu:ııTOılK'~anlanı:""Qml<nnun
cmln<lcbirad.mdelil.çocı:ıkmT
Onubu\'a!tı1eino,yeteoüril.kIefI'rı.
g13yl>ırmalıkomO<lo",kooak."

i ~:~:~ ::;i~~i~ı~;:;ıij~e~t:~~ı~.
ulıçOOtlk"konumunngdırmoyl

Yengeç yürüyüşü
amııçla""navuk",'"On"aıınyıp
pul1amlyonlm.'Unas:tvulıulınıı.
hokklv;ıJ".ıbnJ(lniım.orunwm.ız
taoIı •• ta",ndedi.'1'

9 Ekim yürüyüşünde 'protokale sırtını döndü' diye albayı kızdıran ve kınama


ezası alan öğretmen iptal davası açtı: O, ancak yengeç yürüyüşünde olur
KOMUTANÇ~
Oiu"olme"ı:nııiııKıu;ılaş.~n
y~B<>drurn'd:ıkiCwnlıuny"ı
ilayrn""ıöreny(lnlyllıiind.
pn:ılokot(:o.ırurudllnnıcklO$u<;,­
ıandı.~nKcımuı.aruAlb3y
$a}"'·ll1tlalc-plı.iı:6:ıı<:,di/ıiKa.
"'UO$·akınaın.o<x'Z:><Il't'<ikli._

CEZAIPTALEDILSIN
174 bin çocuk
okula yazılmadı
i ~:'%,,~~~=,,";;~:ı
Ancak 17~ bin 5i:ı'<;'nci bYıtl"Jl~
l1rmadı.l.tanbtıl"d:Iki!!ll,V140bin.
Bazı.kull=laıIcrTJikba$"'alS
otrcn<i<!Q$ll)"O,,'f"d;ı

Camideki rezi1e
300 lira ceza
i ~~i:~~~~tı~ı~u\'a •
"'tlnl yap.n kl~jnin kiınli/i';
bl>lirlendi.Ynkuı,""":!2
)"'~ll1dakl f.I.Y:y 3(l(ITI.
i,l;ı.riııa"""wSl ,rlldi.)',"
i ~~l~a~~~:ı~~~~~.ı\lda
1980'dePell'Olş:ırkı!tyla
15'lnelolnnı><,kk:m"Genç.
lcrinOnıınQkııp.:ılnmıım"
<1iyereddclll,IfTM"~IN

Mahkemelerin
kaçlığı dosy
7 gizli tanığın ifadelerine dayanan Adnan Hoca davası açıldı
'Kocalarıma asla
ama mahkemeler topu birbirine atınca karar Yargıtay'i kaldı
aşık olmadım' 3 YıLDıR SONUC VOK KADIKÖV; DAVA ACILSIN
IlketimKemnl';ntorpillylcgıızcıecloldum.
• Onn da, ı'nd "'lım Emin'\ld\l'~ık olmadım. 'Sueilllcmek icinOml kur· An""kgec;lllıiml~llYll1rdn""·
• Emin, MYCmdeAK Parti')'" glrip....,kil oldu mıık·lıı.udıınan....,8yılhlı· d,kÖYl.Aj('rCeuı"~vııııç,l·
.TııyyipB\lyynro.delikanh..... I....VS... II,I'ı..1 pilillıemiylehakl<ındnlddi. •,n"detli.l)o,ıynüsküdnrA<!.
ıınnmctıazırlıınnnAdnıınH". Ilyc";·nu.orndnnd.l.uuıbul
rnrunCt>dnnnOklnr)dnvusı Adliye.i'ne~"Önderikli.Her·
ortı>dııkaldı.3yıUıkgeçmi$C ke. "Yell<lrn)'<lk" de)"inee.
ıııhlp$Or1lıllll'l'tl:>l!ııOnre dn\'nnıngOrillec<.'lti)'<'tlçin
"""'1:lrtopu birbirin<!ııtu. kaf1ll'yıırıııtay·.knldı. •·...
'Ierebakmayın
bölünmüyoruz'

KMçolabota
ıanl$ll>rk."
$amsun'daki

~z.~~:,~~
i f;;~~~~~~~~l~~~::~~:n
\crcnlobcl"lora'AdI~c Hoble'ICcrkc"
lcrlnYMOd'lıLböl~c)ya7.d,.Muh\3r"1'ek
kov~am,.ckmck··dcdi,"y"",o><J'Td.

OGLUMUN DAr "~­


KATiLiNi BULUN
Katilleri 289 gündür yakalanamayan barcı Engin Temel'in
annesi, Cem G.'yi yakalayan Müdür Çapkın'a böyle seslendi
Bayram bilançosu
çok vahim: 151 ölü
i ==d~.::ı~~~~"~~c~k
kaulımnd:ıll>pl.ım
151 vatandqırı",,=
vemJ. 675kisi <\eyoıral<ındl. fiıikil.r1n
diinÜljlnfikid<>oldukçaçi1cU)'<li..r...

MOn""""r'inkulllwnh· "MOnc",,<!,';naileoi,,,,
sı Cem'ln lcoJim olmo... baynom hed~'csi vc<di·
ŞI$li'd<!OldfırOlcnLo"c nl•. Oh...ı~ıx,n<k Çin'in domuz gribi
~;~.\~ıCnı;~~~~ı~~~~ ~~i~':'~::;~~:;~:::~~ko- aşısı başarılı
~'nd"dl,i\nncHaı;.,. ufuk tlIphcm;"Olr. Ama
·1'cınCı,dn:OYL1.ın<;llziil. b<>nun6mrilmYCıCrmi
mc.i için ı.ıanbul Em· bllmiyorum1
lIi)'el Müduro. C,pkln" N""ı1kl)'dıl'"
d>ny"rWınisl.<.'<li: ... lan".... ?..

Donla Beyaz Saray


., . önüne çıkmış
EııkiRUI,j'aıldcriYel";n'in
l!J9.l·ıeCllnloıı~","n~en~.,.
m,~"ldul:t,9<.'Yll"Sıırafd"$a'"
hoJıılupkıııQllak"P'Y~ı;ıkt'~""
lok...... d'r;ıOl'll<Yaı;ıktı.'O'. ..
+
ÇOCUKLAR MüJDE... OKUL SETiNiZ GELiYOR
HABERlüRK'TEN ORiJiNAL . YlneBEN10'uno~Jlnal
BEN 10'UN ÇANTA VE DEFTERLERi ~e~M~~~i;:'p=l~liketl
·0

~_. Okullarda ders


• başı, trafiğe dikkat
i ~~~:n~ı;:~~a:~:::'~;,:::~~";:t:
''''licido:.''''1J«.llY:ıPQ'Ol".lIkd-lro'Aynmc:ıl,k",
öl:n'\.lrnmi&kanNim<~(,"'bu\«U.''''''
M:ırıarı:I,·ı.ıjllllld'l.,I;;ı.IA

Yıldırım darıtelleri
Polat prezervati.fi!
i ~;~:~~~~~ıt~~·,~~~=:·

ONLAR GiBi.
nn'pr=ıvaUt.<.\anIC!'''<fu;k;;ı.ı,y><:ımar\ı.."ol.
""'l<.-sciIı~lirtIIlti~';ı.o;1kll,""""'" <i>

HiSSET DERSi
Robert Kolej, "etiketli" açılım yaptı, 'Barış Dersi'nde öğrencilerin
alınlarına "Kürt", "Ermeni", "Yahudi" gibi.etiketler yapıştırıldı
DERSIMIZ:BAR1S
A:tın~kı""'yI>n"llk oyrımcıht,ort,'<lon
kaldlrnla)'ı.moçlll)'.nMiI1if.ğ;timll.'·
k"·llııı·lId"nön~t ..onbul'd..kiRnbeTt
Kowjh."'kel"g"Çli.141yıllık<>klıl.b<"
k.anh~ınlm:lj."iylelyııönce·8",ı$~r .
• i'ıodı.ılınd.y"nlbirderol>lısı.nı.
83'1~ işadamına
tecavüz şikilyeti
I=IIM'
manBS!.
EN BUYUK228
MASONADAVA
Varpnma'

...
=:~'~
)'IU.kıevgl·
ll$iııil~n
1\,"IY4~'
.,'''''n(83)
$iı..y~lçiDl,
du: "27 Atuno.'t4Hi,kly(o~l"n,·ki.uxli.Roo·
denim. Oillyle .. "ım. !>uunp lU,k~"l!wrlıı·
dı. Di..... nillCO! 11&."<10." ~SOnAl/~MAGAl[N
Masonlara ikinci yolsuzluk davası açıldı. Bu kez içinde 3 'büyük
üsıad'ın bulunduğu 22 mason, 216 bin TL'lik vurgunla suçlanıyoı

~ ~~~~~n ~~=:=:
I G""""' ""...
l\imlerinKilr1....,
isimlıaldMınaıa.
lip:T,..,onpItMınw
t~Adam).
II.......,~_.
~iiın,YÜndUi:>
"G\l.ıoetiC<ı<-·
dUıD-.~
dilM""i,yifilm
• )
f' triI,yonItdr.)Uıuzlllkdavu, ...... ndaDuyUkOs1adSOWı
oO:'<:rl<.ccı.muonlarikincibu ~''rilerl>''''eskıa.:.;)'l1J<Oı,
<hvaytıPNıldı.)Ii:lll<.>,wmii. tadlarAsımAkin..... Kay.aı..
''"'ıi$lIri.lım'' ..deldbinlotadı·
blu:ılıb.216bmn.!:ırllıöde-
......r.ı..'"U·~ırı:uon-
Iarkaıqb......... Atin·u:uo-
_y.>pUdıttıoıte<pı.tf:dinlıe nikgunı""",,~"
ClenpMtIs.v.. ıb1ınd:ı~'
tt_ie:nlbl.."...ıcıı.. .ı.)"rmır.~o_~"
çı).MaiiııIO\o. ıuneı.:uad>y
mobiIlllTl~ ~oldol.2'.

iii 'ilr~ c'·


Erdoğan: Yeri gelince
Tev,epf M,(t;-.J \ i
iktidardan ineceksin
·_i~~ ...

_ . . '~.ıt: ~Srı:
var.
)""UI risk
Y~riRflditind(>
!ıal>$O/ı:iroc<'k.
ıin,)~ı:eldi.
~lnd<ılktid:ıor.
d3nll\O)C('k.,n·!lal-.nEo<lOjjaı\.8MGoooI$omIoon'rwı....ooı
de<.lL.Is'lo )'*mOI<loAllOB~Ol>amoUoQi\ohlO~u"lu

~
Uyuşturucuyu
öğretmenvernıiş
Onı~nılcllIk!BÜn'V~.
InoI·ln(%3).~'rıdouln"
~ıiim .. ""ı>e<lt:nolan
fflllni. ML\T~'d~ t~
ı1:ıvig;;TÜrke n '''''' lj li
~lInB.•dlıc.k1bir
kiın~a61ı'.tm.nlndcn
:ıJdı~lorıa)"çıktı.Da"
hlı.lIıl<'euyuııuruaı
Bakan Yıldırım'a Horizon 1'deki mürettebatın durumu için bir
y(i:din~l\ıneıle~kn
auı:ı.n~tmen,ııdli.
öneri getirdim: Gerekirse fidye, örtülü ödenekten ödenmeli
Y<.'Y" ..." ,kodildi"" ÖIITÜlÜ ÖDENEK VAR
Gemi oahib~nin "i&ortlllll
bulundutuıtinkoI'Slln1a'
",nd)"f:lldcrrı«<1itini56y·
leyenY,k1lnm'a,."ne-'lcl
23 ,... ran&şınıkU/'l;ll'­
mn için IlrtQlCl Ildf'""k·
,,,,,n~~rMZmi·
diy(\oordum.Onerimi

=~;:ı;:~~~
o;Wllmloer''''''
Dağdaki
Kürtlerin
açılımı

Topkapı Sarayi
1=~=CiZIi
o;dWn11'Wl\için_lW'-
m;ıı..ıat.ılmYoriıDlQesi
5atallTClTU..:Jn'&8KıN
~EnkriUJı;.soru
"GIlı1lııtOkrllatsllıtınd:ıı
po'maldınmı!~oldu_f'U

" .

işgal altmda.
Bazı bakanlıkların ve fırsatçıların, tarihi mekanı depo gibi
kullandığım söyleyen Günay, "Hepsini çıkaracağım" dedi
'TURIST BILE GIOEMEZ OLDU'
KUllli.r""T\>rilJnBakanıErtutruJOil.
noy'danevpıcı~~lstanbul·a.
gelip1leyotlu'nu.I!ota',ı6tonluristin
<nk ...... lıkr$imiTopbpı·yııM1yor.
Topkapıs.n.rı.nı:bıı..menh<rt>abn1J.
tmhaksu:)'ftl'~rttij:ibir)"ft .....•

BAKAHUKLAKIN DEPOSU GIBi


"BakanIıklar~blızıbl'ılUnıloriııi
cltp:ıoı.aklı;u\l;ını1'Jl'.NllJjQıw.,
~""ll1asUıı'Nı'ıwıbaıı1XllCiınkrlnl
~S>w.nmıı·lWl~ı:le­
polano~var.G.~1t(>.
nUllUm,ıaldılmizihaklıbuldu.-ıJ'lt
EM UZAN
I'l2.UTI MI?

'Açı!ım'a evet
Portakal'a hayır
i ~f:~::'7.ı~;~P"or:;~\~and~:~O;~~_·
di.!I"""kl~b;nEu'oi!rte)'ince.nı~·
mn olmadı. (;(mner b.~$kn bir ",";:.nl·
Polise dayağa
müdür örtbası
.".yonlçjnı6Ekim'de;:el=k.ı.~.

Keşif yapan iki lise


öğrencisine suçlama
i ~~~'~j~iX'lcn<:i(jiıl~'~;:'~~
birerdi2lh:tı1l>i1~il:ayarblkiiilletl<lirildilcr_
t\n<o:lk cnv:uıı.,t<leolrn:>,:ı':ın'iıui"~Y"rini·.
Bismil'de nüfuzlu bir aşiret, 7 polisi hastanelik etti. Emniyet
p'u;"lcrinili.>'''1Il1"",."r'dly''.unduklan
iclnhaklarınd••uı,duYIINmyop'l' .... 5... Müdürü dayakçılara kahve ısmarladı, dosyayı örtbasa çalıştı
iNTERNETTEPATLADı
Emnlyc(lIflldOrllAk'n"".
kin. ~ :uı1"'1 ll)'eeinc tarako]·
do <:<l.".kohvcik"'m<..ıip"",,"
I>crtbırokıncopollslctbyıın
CllLOIo.yinıe.......:ıedilsOnce.
Çil'leIOl\lŞ1Ul'rn'nçıldl.E>i'"
polislerin de ~lIr<;!v ~-cri de·
lisllrilıll. T(iıoıı~c.ol\,ll1·'l·"

."
i Gölge etme baJka
hizmetiste-mem
~ _ (
'.
IYl,lrtçapındarezalet ~.
lSerillansayfalan •
HABERTüRK'TEN YiNE ÇOK KALitEli ESERLER GEliYOR... iLK KUPON CUMARTESi
~,«. Isteyene..• VCO'ler,devOOnyaveıO.klyeharııalan. Isteyene... • Isıeyene ...
~tBIiii!'!J~-' üLKB.ER ~ .+EQhici &~ DüNYA ATLAS.' ~~:ı~::r~g:"'AT\ASI
~ -aY' i.
DüNYASERiSı KURE . 1 ~"20~_ iKiSiBiRLiKTE
~ La • -'f.1ıl:ı34-Ua1ıa.m. _ ' i • . i ' 'I" • . i '

-~)

Cadırda C.S.I.
Yolcular yuhaladı
Talat uçmaGlı
I ABO'dendOnenKK'I'CCum.
lıur\xlŞkMl
Talat. btanbul'·
d:ıltiuc:ı.R'b<'lı.Iı1.in<'eYO!"'"
lartarıı1'uıdanyul,alanılı.

~~~r~~~i'~~~ı::~d Servet harcanarak inşa edilen Adli Tıp'ta havalandırma


kileruo;;ıJılt<>rkelti.l1'cIo
hatalı diye ve i hastanın otopsisi bahçede çadırda yapıldı
SORUNLAR 'Dizi Dizi' DIR kURDULAR
E1ugıu.C.S.ı.(OlayY""I".,... "1<>Tııdıın",kanlı.iıvobina)'l
lemelkonuludix;f.Jmlert!e dolql'Il,veayrıl.>irb;>caıa
.uçlubn kın k..kyanırak).... kılmad,g';çinbu1>s,<:ıha ......
kalmeıı,bimel.ombl.5kan· hktanOlenlerinot..... l.s'
daly.ı:;andı. 2il milyon TL morgd'Y.P~aııuYOl.Hanı:ı
h=an:ın.Avn>p"'nınenbii. virii$ut>den(vebo)ôJenbi.
y\'lk A,Ui Tıp Kunımu'nda sence de b.ıh,,,,)'1: kunılan ça·
hava)aııd"mo hol.lılıçıklı. dlı..ıo<>t"""iyap~abll~i.6·d.

_ ilj f'i!iliiı5 t P'dH·II""lIf __

Koç: Cebi kapat


bizi dinliyorlar
i ~~,~ ~~~~.~~~;Ie-
Baykal'uı biroraya gel.
ılil::igeteY<'lelekubk
~=ı(a:wuV\lrdu.Zi('\le­
~cTISK&ık"",Kudoı­
gobilik'in""biç;ıklı

i ~~~~~~H~~.
ıniı dinl<:niJ';>nı.>."
deyin-
ee,m",",dakiiı:ıdomlan
UJııohldınllJ'or u;,'Umvıı= 1aııac"...... 1I1. "ll.ngimi.r.dinleıımiyo-

1..",U,,', i!l-'uı:M",i""-f" ıs!ıı,"',/.\!i~;"jı,'.'j :;ı:.~:':;;~,:,:=:e

~~[il1Z