You are on page 1of 30

••

• DlJHVA
EKONOMi i POLiTiKA Kurucusu Nezlh DEMIRKENT

Üçüncü köprünün yapımına Çin talip oldu Irak alım heyeti, Türk işadamlarıyla görüşüyar
o.:Motllol«ln>zeı.. Çaı)1ayBn"nlkl"'~g.eIdiOıÇın'de,TıaıretS3l<NMCh.nDerning. IznwFuoo~TurI<iI'o'Y&lJIIl.iilnlkTiearOı·~/lJl~M<lı1<tJ>lılfiGonol
isIanııuf...,Oç(JncO""""'... nün)'llllllTW\a .... pcıldu1<laınoö\,ıoolÇa(l!a't'an'.n'. .. - . , MIlclUtü.1<lII<T"",ecBolwılooılnşaatMallemeleriŞ01<eliGonolMüdütG.FuEırlıılGonol
..-.:ıaÇirıodahoönooıaMı""f'lP'I;>n('ndllllnyıınoımtlilü",,-wzoytkıgitıi Mo.Id(O(Iloncore1Bokani.;ı1nıodlOO<)<IIki1llo>rl0n<ı<ıkl1lOnısıanbu'doişa,"""o"11<>1*
üririofIndodal.. r........ ırr-lçWıgOiljiml.rt<lŞl>ılılClo.'
..... ,""'-"< .... __ .fBV8gelereklOrlıişıKll>mlaıı"'lrek'layıIDoo'lElçeQır<l ..... .-IıJ.w< .... _ ...

: :--'~·i CEO'lardan 'harekete geçin' çağrısı


Iş dünyasımn önde gelen şirketlerinin eE01an "kıizin ne zaman so"" Normal. dönmek yerine 'yenı normo!'e alışmanııı daha dol!ru ol<l,,&ulltl
crecc!tlrıl" "onnakı.n .'c cc,/ab,,,ı beklemek.en vazgeçıl. eE01.r, vurgul.yan dev şirketlerin üst dü:wy yllncllcllcrl, krlzl balı.ne ob ......k
"!lerlernek ıçın herşeyin normale dönmesini beiderneyi"" uyan•• yap". görmekten v.zgeçip. uzun vadeli slnııejiletin önemine dikkal çekıi.
GlNrı>.lLRlCI<ıı(ltO"9JIHHllI, ~1tlaO'Wp.... onrU~

~~:i?i~:i
özelsite
~~i~~=:r~
_ ...... 'IIdog"""'~....
:w:~-:.=-- ~:~. ~::.;:
..._ ..
~(>ı(DI""

hazırladı ~:""'''''::~9t.;: ;~:",;:::: ""' _ ...... ,_

Demokratık
. t:~ME~
_ _~
~ ==7'~~ ~~ı
:=::-~
__ UWJ~""' ••'I-'_. _

~~~~: 100bin haneye ~2 il?~


::.)1 % O.33'le kredi ;~~~
_
.- --i Od,.lar8Irllgı )'apı~cktö'ı.ı~cHalkbankrle}enı
blrkampan)'a)'ajm~.aa((ı EIlIlıYcnılcTurkı)'c
KampanyaıleHalkbank033fairlckredıvcrecck
lOOblııhane}'culaşıhp lmilyarllrahkışyapılacak ==:;
k>iom,..,. ... _ " " "'_o."*'"I.ı.,-
:.:s~:::~~

~;~oda ~~R~~~<.._ . . _~:':'~~~~_~1'" ==="':-: ~~::~·t~


... ~::.ıı...~~~~~
:~~"ı; g;:f~l~ ~.[~;;;:~ ~§.~~ ~f~~ ~~]
;"e';~-:::rt ==~~~~=k>- ~..=:-~'""- ~:ı..ı..;=T:=:':''::~'':':: ...oı.a ...... "
ulaşımda
büyükbir
==.:ı:=~:.:.
00_"'''' _ _ '''''",.
_

:='...
STM,deniı
projelerinde
;;§ı~~§
büyümeyi
Bu da oldu: isveç MB paraya
hedefliyor
faizvermiyor,üslealıyor

==:"'f=:,::",ı:-.::
>::;::- =::E=-~==
l)'«ioı.-.ı.....,·l=bon>olMvof"Ol'''''''''->;''.
riotı-ı,.~ ~~.~dI· ..
Mercedes C 180K Renault Fluence ı<ı""'l:ı<1.ı...l:ol""""_ideRIyoo.~_'

,-,--
D_~mlll"ınıılerlne,.lınmgleınldııll
~ ""'.l]_Yıo.

40 yıllık rekor kırdı Bursa'dan yol alacak


""'-"""""'__.
' ' ' '. ---
_ , . . . , . " ' _..o\.>b> _ _ .....-

"O_"-"lll'iIllII_l<ıtooyı~_
d I . _ = _ ~ o . . ,o-.~.

...........Ihm"""
Tırma~n"""'mertlJeodakllnrlı'"
__ ,~f'lonIoyao"""""<lo .......

======~;
v _ _ scıo"""""
YenllialelllenemenSerbutBillll""igldu
p,.

nS« IIOlr"'..... F'>'......-W>lmd>ı>_

:='''::'':''~'':=:b!t~~
1io;>d< ....... _ _ '-l4to)«,"""1<P~,.
••

D~A

~ Müteahhirlin gözü
~ dünya liderliğinde
Hu'ın1o.lIIlRlI Türk müteahhitlik ~kıöıil 31 şırket ile temsil edildi~ ListcyeglrenJlşlrkcllnıcmsl1cllcrllddalıkonuşlu
Temmuz:da dün)'aligindeÇln'lnanl,nclan Ikinci sırayayerleşii "chedeneıininlidcıilkkohuguolduJ!unuaçıkladı

anyOksek Dilnyanın""büyiik22Sşirketi
fiyatartışı _ AopliPllk_-....._
_"'-do~TM _
kurufasulyede
.,., ....... --~-"""""'"
=:-..:
! Türkiye ?l~;~;;:z4§§ 1_.... ·cıt<IOnlol
Ermenistan ..
~._ddlı.,
-,..,
ABDgoridekaldı,s,nıÇiIı'dc
,,&ıt.,1oıW-lıt.olı·
-
_ _ LL

__ -.."
slOlr1arı
açılıyor ... ::~~~~~
""'_çmo__
~LIaLOA _
-ı-l""""-
.8.0
nOl<Y.._ _ .."."...._,"",,,,"
.10.3
.._-",.: ,""..........
.... ,, 1irtaO.
.17.9
.19.4
.~-=-....:-
......

__
_lııırııotoı<l

«OJ!~~«<"_
_ ~

............-......T""""".....
~'.,...,.

__. _
~ __.iici.....
•{......
,--"""""""
~'*"\tO ...... _ ..
RecepSami lIkiolol_. Rusya'da6mllyon
Yaxıcl.son ..... ............"
".~ı_ı_'
-...... kişidahayoksullaştı
yolculuğuna
..
uğurlandı
.... ~ ~-"
:~~~=
,.\Io,)'OI:Rö.6"""_.... . ._
<dilm~

:ı.~:;::::'.:~....;::-~::."';;
Enflasyonda Altınd. ",ni beklentI 1.300 dolır
ağustos ............... ,,-~~-"""""'-

s~JE~
ayındadüşüş
bekleniyor

[=~:~g~~~] KlInsalkrlz5(lnrn.,kiiru&llnfllsyon

ıUııı_......
_.ı-n...,_"' ıIıt_ ....I_
....... ı.m.ı..,_....-ol,.,.".,...-.I..ri<
..
_ _ ll«Ill>J... lblllioıa.l<ri<ıI>ıı""..,ıbh~b
Tuzyataklan .."Oomod"''''''''',.,.. ,.ı ....
>ıoı.oo:

açılmalı
rekabet
_I<lb.~"'...ı"'
....... ibU;'><>".f"U
n..ı-"hlik<ill>i,_""""" >-_....
=-

yaratılmalı

·Biiı'Jme""'.ÇIın ....
_!""I.~,1Ik
• ..,....BES·inyıldtlı
••

• .(~ .-DJJHYA EKONOMi i poLiTiKA Kurucusu Nezih DEMIRKENT

Nakliyecilerin arazisine 200 milyon dolar


~Z~_·<'<lOI>J""ons.siııwtı<>~An1Il/lr1ıırı
=::===;~~~~
ii
i

SPK'dan önemli karar

Bayram kredisi sermayeyapmada çağn


eşiği

faizleri düşürdü % SO'ye çıktı

~ıı{~~'*·h~~ı;-~r.r~ ;~',~ ~'tL~ t~


_'* . -_. --b

"""_0<m0IIw;ı.wı"

- "'-"""---
i - - - b1r...,.. .... oll:'<O""'"_",.
...... ..,',u.me....",r...er

---
_,~1ıy,b4att«<'11

._0.01
.~~~~~--=-=~ -: -~:. ~~-=~~:
b1r~yop<ık.ıbln"""'ot.Iı<o1 ·Çln,.i"I'l'~ldUl1u"luklınç,kl",maı"
OMl _ _
.,..... ......
.ı... , . . . . - " " "........ 5OQ
-rep-.ç~p:ıı.oı_

~~ ;:.~~§:1f==
T........'k.llIl...
..._
_ __ _""""""'''''''l't......'''.
_ __ ••
'Ehlikeyf DÜNYA ile birlikte yann ücretsiz ~"'diı<

. . _"""""--"'--'*. .
DlIIma:lslım.Ameılkl·n'n~lrııan;lIS'
_1<otı
"",_'1O)'\<>dC_0Ik<d... .,_ _
_ """"_k7>"~~.~iI\.orl"

"""..aD"_....
~_poıa.IttWrıblıl~
~

:=..~~w.:====
••
o(rı

~O~~,~~
o.nT~A çal,,,,,,,,,
~.ft
ERDEMifttrl!AL.SACSATMI,
. . -.."Au.OKUllIIIVE'MElWOE
_~='.::.:::.:::..~"'U~
EKONOMi f poliTiKA Kurucusu Nezlh DEMiRKENT ..
..::=:~ ..:':..~:.

Tüketici kredisi ile kredi kartı arasında 'fark' kalmadı Elektrik zammı tüketiciye % 10 civannda yansıyacak
Ga"'m,OdıımeS<slemlonG<ır-..ıMVdVrilMellmolSeıgin.IUk<ılioıu.d;si(>Wıırm Er>orjIPıy""""OO><ıol""",Ku,un\l"'{EPOl().I_~oal,,f;yab'IOyoJZdII21.8ora<ı""'","

lI"'"aç-:'=":'ro!l';;·,=::::~==:=~':t:~lU~el"l ~ ~~~k='~2':~":':~~:::;.,oı::":=eı-=~'i~:
~o- ..... _ • ..:::~::=::,:::=,,::==: ~_c-a",*,,~~::.::"':::'=:~=~'=_"o>l~""'''.''~''oo,,_''''

... 1Illw~muı
YıhnAVM'si
IstinyePark 'çay keyfi' kaçacak
perakendecisi
Teknosaoldu

iş ı4
Türk
hayat'na~
yeniçalışma
paketigeliyor ~~~üreUdleri
-~._,.
~

~=n ı=
erkenseçım
kararıaldı
_00
100

....... ı.g~
_G ~""".__
:=~
. ,.... uııı
.1'Lı'"rtHG$ __

TI,RSAN, DAF'la anlaşmasını uzattı


T1R$AN._ .... """"_DAF" "'"",,,-
_L_ -"1,TlIl5ANV,,,,_I\U"*,~Ço\Iı>~2010yj<

1Çi.:ıo~;n===':':::n=:=
_OOo>"<lodl ...

Elektrik zammına itiraz var!


Elektriğe zam yapılması yönünde alınan karar, iş dünyası ve tüketici derneklerinin tepkisini çekti. İş dünyası
enerji fiyatının düşmesi gerekti~ine vurgu yaparken, tüketici dernekleıi yargıya gitmeye hazırlanıyor.

TisK: Yıllık artışta


Türkiye ikinci sırada
==.,~~oı:
__lI:ı ~>dmn:>.

__ ~)'DpOlıooıtI<Iu)_1U'

d<ı<l_ ..... ~ __"""'"

?'a~~~=·

Kentsel ranta
Vestel'den
IFA'da
devstandıa

~~nv,,:~~~:isi
vergi 2010' da
Maliye Bnk:ınlı~ı; yol, köprü. metro gibi kaıım hlı:metleıi sonucu sahibine rant sağlayan gayrimenkullerden de Suzan Sabancı Dinçer:
J
de-'Ieıın payalmasıııısaglayacak dU'oCnlem")"" gidıyor. Yenı kanunun 2010'01" devreye girmesi planlanıy<:>r
'-':~""_l
Türkiye
yenilenebilir
G<!nlsçaphdegişiklikl.,.var

=..e~~,='=--'"'t:
Türkiye
enerjldebüyük
potansiyel
plotıl""'l",._~...ı.ı<""<>l'~d<tioillil<l«
_ .. "llIlltıoF...-...,pd~k.....,

". " ...... ;"'-::'J ~.


güçlenerek
=~"':==--ıa:.:=
---
Kendiıerini
=:.~'=:~
... d<>k<lııpoy.......... l"'l--"'. . 4'. -..:~.: '_o -'"
-N

'. ": çıkacak


sürekliyeniliyor
amasloganları
değişmiyor
~ Ar ~~~k ,

If.,;"... /: ",' .,[. - .


"""".oı..o .._ "
.....1l'M1*-lHI
Migros 1
,"
• ~ C- _
. ' ...
Paı:ar1ama
Profesör1üğü'ne
destekartıyor

Yahoo'nun
iş modeli
Google'dan
dahaiyi

!lIllI~nl1lllllll

Türkmenistan
tercihliticarel
anlaşması
istiyor J~POnp'.lnuu,~ ilin", nntnli
_ • ...,.ıııı........,....."JlI_XIOOIıı<'!'"

........ı..ı.blnı,.o.,o...ı.ın ....... 1oo ...:in_ibtI)'><mın~..-.ıı.~


t1""'l' .....
n"""""')'Io\oiılil.<.,ı,..,'
.
.
,
.
.
~
_
~
_
Clbnloa·

........ _.>koy>-..Mloi.""'" ........._rILOt< _ __


.. ~ıcl"lll'Ill1l" W'ııl"'y6lWilaıBnllioe<>~ lollııl')'Opomı
-
'
H
i
l
l
d
l
a
ı
o
<
,
~
3
I
ı
ı
ı
l
l
y
u
_
ı
ı
ı
a
l
..."'..... ""\Ioldb"r_~p;ı_d ""'·ı._
-"'----~-~
:=.....:""'"
=_ .. ..
ill<kOcii>.SW.....ıtlIıılI.I«ek)'l!d ..bu1Iyon):h''''' 'l'''d.ı.ı SO<)T".;ı,,,"'-'ı>!> ....... ''"_ _ ......·
""S!<yt.Opd".tollp-.,.ıogllndomogd<ı> ..., "_IMoı<oI .... l>olu'"'l'" ",,-...uıo
pnıjoyo_fiııIı.o",_ ... _~_.

~,.
(""'.
_ uooo
\5050 f'O_
«ON 115C1
uLu
~_
o:ıırı.
- ... 11500
1USO
A8'O
O:ıtıIII
_
..
~.1$
~". _-.00
=:u ..
«ON e1IGS'I
AL....

~
...

=! ı::- ~
NT1LOL
_G ~""".__
:=~
. ,.... uııı
.1'Lı'"rtHG$ __

TI,RSAN, DAF'la anlaşmasını uzattı


T1R$AN._ ....
-"1,TlIl5ANV,,,,_I\U"*,~Ço\Iı>~2010yj<
""""_DAF" "'"",,,-
1Çi.:ıo~;n===':':::n=:=
_OOo>"<lodl"._L_

Elektrik zammına itiraz var!


Elektriğe zam yapılması yönünde alınan karar, iş dünyası ve tüketici derneklerinin tepkisini çekti. İş dünyası
enerji fiyatının düşmesi gerekti~ine vurgu yaparken, tüketici dernekleıi yargıya gitmeye hazırlanıyor.

TisK: Yıllık artışta


Türkiye ikinci sırada
==.,~~oı:
__lI:ı ~>dmn:>.

__ ~)'DpOlıooıtI<Iu)_1U'

d<ı<l_ ..... ~ __"""'"

?'a~~~=·

Kentsel ranta
Vestel'den
IFA'da
devstandıa

~~nv,,:~~~:isi
vergi 2010' da
Mali;e Bnk:ınlı~ı; yol, köprü. metro gibi kaıım hlı:metleıi sonucu sahibine rant sağlayan gayrimenkullerden de Suzan Sabancı Dinçer:
J
de\'leıın payalmasıııısaglayacak dU'oCnlem")"" gidıyor. Yenı kanunun 2010'01" devreye girmesi planlanlYQr
'-':~""_l
Türkiye
yenilenebilir
G<!nlsçaphdegişiklikl.,.var

=..e~~,='=--'"'t:
Türkiye
enerjldebüyük
potansiyel
plotıl""'l",._~...ı.ı<""<>l'~d<tioillil<l«
_ .. "llIlltıoF...-...,pd~k.....,

". " ...... ;"'-::'J ~.


güçlenerek
=~"':==--ıa:.:=
---
Kendiıerini
=:.~'=:~
... d<>k<lııpoy.......... l"'l--"'. . 4'. -..:~.: '_o -'"
-N

'. ": çıkacak


sürekliyeniliyor
amasloganları
değişmiyor
~ Ar ~~~k ,

If";"... /: ",' .,[. -


"""".oı..o .._ "
.....1l'M1*-lHI
Migros 1
,"
• ~ C- _
.. ' ...
Paı:ar1ama
Profesör1üğü'ne
destekartıyor

Yahoo'nun
iş modeli
Google'dan
dahaiyi

!lIllI~nl1lllllll

Türkmenistan
tercihliticarel
anlaşması
istiyor J~POnp'.lnuu,~ ilin", nntnli
_ • ...,.ıııı........,....."JlI_XIOOIıı<'!'"

........ı..ı.blnı,.o.,o...ı.ın ....... 1oo ...:in_ibtI)'><mın~..-.ıı.~


t1""'l' .....
n"""""')'Io\oiılil.<.,ı,..,'
.
.
,
.
.
~
_
~
_

........ _.>koy>-..Mloi.""'" ........._rILOt< _ __


.. ~ıcl"lll'Ill1l" W'ııl"'y6lWilaıBnllioe<>~ lollııl')'Opomı
-
'
H
i
l
l
d
l
a
ı
o
<
,
~
3
I
ı
ı
ı
l
l
y
u
_
ı
ı
ı
a
l
..."'..... ""\Ioldb"r_~p;ı_d ""'·ı._
-"'----~-~
:=.....:""'"
=_ .. ..
ill<kOcii>.SW.....ıtlIıılI.I«ek)'l!d ..bu1Iyon):h''''' 'l'''d.ı.ı SO<)T".;ı,,,"'-'ı>!> ....... ''"_ _ ......·
""S!<yt.Opd".tollp-.,.ıogllndomogd<ı> ..., "_IMoı<oI .... l>olu'"'l'" ",,-...uıo
pnıjoyo_fiııIı.o",_ ... _~_.

~,.
(""'.
_ uooo
\5050 f'O_
«ON 115C1
uLu
~_
o:ıırı.
- ... 11500
1USO
A8'O
O:ıtıIII
_
..
~.1$
~". _-.00
=:u ..
«ON e1IGS'I
AL....

~
...

=! ı::- ~
NT1LOL
BD
EKONOMi i POLiTIKA K".~w"."oeMIRKENT~
1\-
255 film 8 ayda 180 milyon lira gelir sağladı
özonF.ım......",bl_.. So\,~B1an,buıdın"""~dOOomi_2S5htmin
gösl,..; gifdl~lnI_~o'ok,oor_nl"""'mıBo_n ",•
.ıaı oıo.
"""dIO' kşy<IOtl;.$o)<ı""""._"e-o...."".'ilo',"kısmının511_YIIrtir.1m
,"rııh""""yopdd'Q'n''''''''9"lod'_OO~'_>_'''

Altıntiyatı
lODOdolar

_
ileflört
ediyor
............, .....
_.,,..... .
...... .

.... """
_~

,............ YIlaıul
Kurşun
16ayın ...
zirvesine
çıktı

-~­
Karakutu
gidiyor"
yerineuydu
geliyor

Sakarya'da
turizmatağı
içintanıtım
seferberıiği
_~ .. 'r..
.............:.. .-ıc.
SalimDündar
daima
milkemmelin

---
~Ş~:_"
Sportif AŞ'ler
kulüplerin
sonu (mu)
olacak?

ji--- =
_-..R

!!!=-

--
,
2009 YılıNıN EN iYiSi
TEB FAKTORiNG!

~
""- ,"- .
",,~"_ı-..~~...ı""

rJI~?-
=======~Ft","W==N'.'!\==_", •
iran, Venezüella'da,n benı;in ithal edecek
="~n~v=~":""ııaı:=~~"==;<Iü>""
"""""",_~VO~-'''l''''''''Iı''''nı-.''gIJnO.2DlW>""nI''''''''''
""... _ _ AAl_d,-800"'oI:y<ıtI""""'buIOuilul>ıı,"""""",,_
.. ~ ....

Kayseri'ye Abdullah Gül Üniversitesi

---
Asansörde
tehlike
çanlan
çalıyor

Yaşanan
kriıdan
çokdaha
kötüsüolabilir
Turizmciler
UıtıklUAllqlUl
çifte bayram
Verde
zeytinyağı
ihracatında
yapacak
liderlikpeşinde

_.-.
._-_.
.....
~~­
'''''G-'

-.- ........

1
! :='" :=
---
:.-;::- *1
Hakkari'deki

6erşehltoldu
Altın 6 ay sonra 1000 dolan gördü
_
--..---_..... _
....

:-:.:=-~=:~ ~
=.~~~:;==
, ,....,.,•
-'-_"'",_100_",
.-..-.-_.........,. .,.-.-.....,....
................ ..........
==--=.~
2f'"__Z~,::~
..ı-sw~
_- _
- BM, dolara a~ematif
rezerv para istiyor

""""'"
_ _ _ _ ...
__......
ı.. ~ _
uoo_-.-
.... _ , . _ _ ._
.._ =='=:ıı-E=
~-:..-:=.~-
""""'-
~. ~_

-_.
'kıdemtamWıatı'
Altın nereye kOşUYOr? , .... !JıjwClYEUK'" .. ..-.,.ı
SÜ'priziç:ıltal;*

-----
-_ _-
---- ...
Doğan Yayın'a
3.7 milyar lira
HerEROq.tiR
vergi cezası
çalışanına

~iOOOTl
~ bayram harçlığ.

---
KweytTüı1<'e
Almanya'da
"'faizsiz"

-...-
bankacılık izni

Doğuilleri
konut
satışındailk
sırayıaldı

ERGoisviçRE
2010yıhnda
büyümeya
odaklanacak

- - - - -
-
-...=..=:.~~
i!__
----.-..".. .III.L....._·I
••


(~·IIiD EKONOMi i POLiTiKA •

'Krizden çıkışın tanımı her sektöre göre değişir'


BorusonHol<llrıoCEO"$<ıAI/Ah!JOo.o'.2008~,",2009OngOtü1erW11
valJllI)'~""'"""",_MlÇIotıoll!)Oıisor-_300kl0«1ma1"""",,,",""'O"1<tyon
U;).-,krizd.n~_o,,"ın_llÖred.Q~inlso:;,1od.~'''''

inin başkenti sele teslim


~fs~~;~ ~+:E~~EE
,-....
En~oıay is
yapdanlllkeler

ı..,.,.~"""
,
=.'~:~==~~":: ::=,:ı~;~.;=~
........,."._"". _haleodol- .....buITlooMO;"' ...WII"'....
_d<_,c..~>

~f=:="'ı::"=:::=--ı,·~ ;:.,=-.-=:ı:
r_""vr..-".,.oo........ ........._ .... ~~_
dobtlM

"l"«nO,

.
---
~\""~_

'Yoldakikamyon
endeksi'ne
görekrizdeıı
.....

..
çıkışyılsonunda

Bakanlık kaprisİ Program


~-~_
!:IUi_ıaıt:
Orta Vadeli

'ihracat'ı vurdu! _=:==.=:.:::


~~ şekilleniyor
OrtakATM .... lleyoltımı.>o.i""'lüDONlWıun_O'"

kullanma
lEkim'de
_ =~~..:::=.. "'Lo>""ı_""'_,.,ı

DÜNYA'd> 3 Eylül'de yer mn ",~bcrdcn sonra Rı~)" ıçın Kn",UlaşııımaGcnelMlIdurtu4(i "resn,j)"alJyok-de5ede,


başlıyor yükleme yapan nakllycciler,btrhaftOOJrbdg'> bckll)oOl" 2 EıilulmrlhHbclgcRusyasorunuııuııblıUginlgösterl)'OI' =::.=..ıv: =:=:
=--:a~ro:: ;::?.:r:-E
1'ItdO".;ı"",..,.." _...ı.ı.po.ı.,. UND Baskalııllintsatilı:
rlnlOOorla . . m"...., 'D(Wt 'Eı<W ...........
UlIlIYoıumSORlll
NestleGrubu ==:-~~~"':',,: =">lIiil"ll....... 1ıIrkaı;g(lndt(fullmr ~~~.::=~ .;
Tür~iye'de
yenıyatırımlara
i :===.:-:~=
_"'"r<d'>''''''''&'(UiIl)''''''''''''''''ImtoI>lo$_ a,,·,,_;ı ..-
~~n;:;~r ::.::-:=~~~::::
iw~~llyOk =:~E'ia:::.:E=::~ H!:IM·.rr:ı ::EC:
~Ku"*,- ~::m:riÇ~7i::E
::-,":W~!>i==,,-=~~,=

Rusya'ya ihracat i MTG 'Tıkır Tıkır' ~==.:::"..:::.:=~,:;


-~----_._--_.~ =.:-~~E.
-_
---_.
.......'"
Çin'de ithalat patlaması
-"'~_-..""""""'-,.,

5 milyar $'a çıkacak Anadolu'ya açılacak


TIld<lıot>l_""... ,~I><,""""''y.<_"",,,,-Rub­
I<De""",yopı-.o _ _ """"",,,,",_ ""'''''''''"''''''''"''''''<l.,''''''''''''..,......
-"'''"''''''".....
JoWıin< ....
Tıb<'_-...,..,
•.ı.u.;_tJwrctytıo .. _~Jl< ..............r.......eom(MTG),""' -.Io ..·

""""" t><o>."ul;_N-G<-..
,.._.1:0_""...;",-.._
§~1b~
~ ...............

1<t_'O _bOOLOY...LSOO_I~
...""..,.,.._ ......""TsnrtonGno.... "'...
0<1"'''''''''''''''''_'''"''''_10_
".bul".........;......
..-"'blo.._ _ ""'O;tt<y>.... ~

~ ~ ==----="-------'
bU-o;~ı...ııı-~ 4coldo<-
tnd,11lı6o<oIVı-.oıopı. ,....
ma~"""""""'",,"_"ı..
~'--Ooli.""""'''.
,oIvKIodo ........ y.poWlvwb,..
-~--.o.m..t.y. --_•.
...
Z<ytin_ .... uıol ... Sbitı.ır.l:·
...... -... .. ik«.-ı,ı .
_~.

'""o<""""~_'
+
••

--~.
TOBB
ticaret
CI
(;!j
Rublede devalüasyon tartışması
a\aşeliklerini

~j~ .. _ "
Mado; Suudi
Arabistanve
Suriye'de
tesiskuracak
_1-_ ..

I
~-- ,/,

::: Uluslararası
~: 11. istanbul
• Bienaliyann
başlıyor

::'=,==
~~~
ıe. 1JIIlı.a

Dedeman
kendi
enerjisını
üretecek

Gelecekte

_.. _..
Ferrarisahipleri
tanrndan
çıkacak

_ ı doy,,,,,,,

-.-
Cariişlemler
..-~
~L~~.J
.-
lemmuzda k,,""I"
286 milyon S lj_'-
fazlavardj
~~_ . . ., {~X_- -~
yii.«k"';";

iii
i, L-
Küresel
canlanma
--' ~~.~- =-/ -..,\
Almanya'nın
ihracatınıartırdı
. "

._--
....-_-
.ç.... _

-~"
.. MarmaraekonomisiSOSveriyor
>UND:T""'ma<lIlılla~125rrifı'onEuro
>rroIo<lTESK'l<ınborç~n_Ç/lOn"
>T....,,_dabuyOk_OluŞtu

>Bırdorma'daI<l .... b<Ijoa< .. tasislemi....oo


i _·.. .· /foltat .. O.....

........ 'blblıfyelO-'"

I ~*
!:== -
="
--
:t~ •
Konut ve işyeri zararları devletçe karşılanacak
ı.ıanw"l~"'~lk"""'''''Plfmçramıgoro_·g<ınOI'<JıolIIOCkM'
~"","".ıro.~
____ .. ıS""'II01anMLlSlOIAO/ıo'ro')<\IlII\))6lll~'_l<oo'uIJ
çMşmıı\wı""""""""_~k<nıI".if~""'""""")'Oll<SOl

_ .... Iı<ıI~IIo_idlw ..' _-...._açe~,..."'\:Io'O.,. .........

Patronun yeğeni Bulgari CEO'su Trapani, yeterli perlormansı gösteremezse akıbetini açıkladı:

Ben de işimi kaybedebilirim


-_
iMKB,dün
yüzde
3.69'luk
....
primyaptı

TÜSIAD'dan ceza açıklaması:

'Ev' deki hesaplar Uygulama


demokrasi
Otomotivge
·30/09~
aıarmı
faize endekslendi sorunu
verildi
llfl....,,~

LeroyMerlln
Türkiye
pa...a.rına

Bursa'dangirdi , _ •• _ •• 1-........•
............._ _ r••.,., _ _

_ """"" _ _ ...·

__
__.. . . . . .UO-_._,l.I..
tIrilOlılıı_lIl<loıUI

_,....""""'--
orm"I<... dIIJOJ"_'l<I'I~''''''''''

TTNETde
_._
...........
::u..::::::=..=.,,'"':.."':.
_._--, _...... . " .........
,-""~GOı<Ç(,._.

3Gmobil
intemet
hizmeti sunacak
-_
iMKB,dün
yüzde
3.69'luk.
....
primyaptı

.-
TÜSIAD'dan ceza aQklamasl:

'Ev' deki hesaplar Uygulama


demokrasi
Otomotivge
·30/o9~
aıarmı
faize endekslendi sorunu
verildi

llfl.....,,~

,_. ___
LeroyMarlln
Türkiye
pa...arına

Bursa'dangirdi . -.,. . _1._-. . . .


............. ......
..."""""""__t/riI_..... IIlf:l<ııUI ...•
"""'''l''•• ~~ .. _.''''~_,~
__"""'",",lIIot_·_,I.I,,·
........... ...-........,."'--
::ı'=~:::=. ". :=..."";.....
_.
I\llo\T_
1_.-...._
' _ _ flr lUdOl
.
TTNETde
3Gmobil
,_ ~GOO>;f.~_.

internel
hiımetisunacak

......!t.\'.millllUilıl
Bartana
zekatverme
dönemi

..
başladı

--~
Opel'in
satışında
zafer, Angela
Merkel'inoldu

... .......... AL,.. •


;~:':~=
~ 'Kartla tefecilik' Elektrik
istihdamı
_~II1_l;Mo

Çaydakişi
başıtüketim
3kilograma
Anadolu'yu vurdu çarpacak _ _ _.DI
_ _ _ (a'ILI(L ....

yaklaştı

""'-_ oııını.ıaıı-TET~.

_ ıo-ı""do21

.......
..
_
0......ı.

.
......

..... .. _-
_.ÜC«itı>d<_b!ı

---'-
.....,.
~:4~~
- ... ---
~~
-...,.,pIoool,
... __. . . ....
t-.ı.

... _ _ _ _ _ ..,.w:;ıe.._

-_
..--~ _...ı-,ı._"..

----_ ~
-.._ .... ..._____.......-..1\0.
..
--- ..... ~
=:w=-'""'-:"=..~~~

izminilşadamı
Ferruh
Bozoklar
vefatetti

"IDlI~~lm""
Sunset
Moskova'da
10maı)aza
açacak
-",","-"
Şimdide
üniversitelerde
3Gdönemi
başlıyor

Mobilyave

hal~"""""1
Gaziantep'te
buluşuyOl"

:::::.-::::. İndirimli otomobil


._-
.--
.... alrriak için son 15 gün
_ _ _ _ _ _ ..........
__01\"_",_..,..
-....-dııf\ı......... _

.__
_
. _1<'O'dl._
...., . _
..
. . . . . _ _ ' - ) O I O O ı O O _

'7'II • . , . . _ ...
_ ......_ .
~.:ıo_ . __
!kdI)al"',ı.ı.

,.,....,. .... ,-15 ........


__
...,..
oıv

~.

A _ " ' " ı - '


_
""'"
..

•.' ..,._ .....


••
--~.
2009YIUNINENIYISi.
TEB FAKTORiNG!
........ _ _
"-~-
41
'
l
>
O
ı
,
.
~
L ~L:E.!!-. j EKONOMi i POliTiKA

'IMKB için doğru yapıyı kuralım, önünü açalım'


TOrkIıOSoınnoyo?l;.-.MaKı.nıu$1ılrıBlrJiOl!lo$kaıı._Onanvuı.sPKBa$I<On
V<ı<!ıll~"'~_Ş;"""oıat_l<8vuŞIlCı>Oteı:;>~_ElrıIo'l<l:In.

=~~~~-::,~"':..:ıı::=

..-
Vatandaş bu ·kez
Kumaş
ihracatında
9.büYÜk
ülkeyiz
t<>.A"""'~""'"
_ıaıcalolllOll

Koçlar'da~
. Istanbul eleştirisi:
'1 Eylulgeldi
'Lira'ya sığındı
; hazırlık yok
••

--~.
Bütçe açığında rekor, hedefi üçe katladı

----
2.elmakine
ithalatıyasağı
AB üyeliğine
kadarsürmali

TIIIIlıü;_GIı:II

Abahoğlu
bahkve
kırmızı eL

pazannagiriyor
~._.

tlIllIIı,_\lil:
Türkiye'de

ı
KOBI
bakanlığı Sanayinin cirosu
kurulmalı
tenunuzda % 3.1
oranında azaldı
Endonezya
no".,",,""'....... ""'~>"""""ı""'"
veTürkiye
arasında
:=:::::
.. )'O>Jol.l,oIporiılod
:~~,~~~:
""""'"""' ..........
lastikkavgası

5:~=~;t~
" ......"'''''''''''',." 1~... ı9.9i1<""""""
_'.S""")O<ıo löriold ....
<\obl,,"'""""""Sı.o,.
.• U."' I_
""'
...
"_T""""....~ .. kiı><rttı...ı.ı"""ı"
o«~)'l"'''l''' ,,_mı..w.,_

.. p.d<t' ' ""jU(m"'....nl""'·

=r=~=~=
ız2St<><_1' .. _ ı"", .... n:<"ı.uıdi.

.1!!I)~!!!!!J.Jkar~·~ı\fı1JilCOl-~"."
o••• ,"' n . " payı
. ... ""' ..,"' .." ....
_ • •,
~" .....

ur · . ·'··e
11.!1I 11.N UL uı ıa UI
lAT 12A2 1:1.1' 11.1! 4.51 UL uı

ur 10.1. ,U~ UM I.. LU' ~ıa


,\"Il Hım 17.11 sus U, •.• ui
Orta Vadeli Program yeni hedefleri ortaya koydu. Gerçek toparlanma için 2011 'i işaret eden yol har~asında IMF görünmüyor

Çıkış yavaş olacak


IMFlle~'<ItilşmeleriblızmkerıdıslnlnyOımUlr;onüsöyl"}'"nAl!
Babacan."Sı.;ınd·bylçinmu'aba!<aıaulaşrna}'Icn;ihcdcri'.Ancal:
GeI"".k}'!1 yüı.de3.5. 2012'de)i1we5.0 bO.)ilme hcdeflenlıw_ lMFflnnm<rn:ın'Turl;i)1: ıçın 'oI,"""","olma,degıldlr" dedi

Bliyilmedeöıelsel<tlllÜnetldnlltiıuttnlacak lssWiköllMlt1l:ıonınD1ftrakd.,....,l'd,..,.)ı "Ma1ll(uzalUygulnm...,"nagcçilecck

~~~~~~~~L;~~?~~~~~
'""<I1PItI'l,,,,,,_fIl'_ıw_04.. '''b)'>.;ıojr'''_14.1\o:~~. "'''-_~._''''VA~''''

ILILIIIIIII.IIII
Arapturistler
sayesinde
MısırÇarşısl
esnafıihyaoldu

Bernanke:ı ~
Resesyon
sona erdi
""'-.-_
A"" ....<tn_(fUI),....,.

_'*_.. .
_,utı0>1<

__.""""
-~-""""'~
..,-.r"""'
ııo,lll. __
...

..-
_"ıi

_1LIIıı", !""",-
_""""''''_''''''''ı'il<

--~~
.........

,----""'
_ıt>I~
•..." "'_,,1_
.......,..._'*0ILı0"' ....
. . _Iln<_ ....
-"'.-,..........,.. ...
.,.-....-y ....
<01:.1_ _-'",,,,,,,,,
_ _ "'<Oli.d&lilIlt..,.

"_,lI.d..... .... "'.~

Borsalar ''V''
tipi yükselişte

---
v_~-.".",..IIÜ"'"
""ı.-.ı,ı.dllo....,.._"
....ı.Al"_ _ .soı.<kt«

==.. . : ffi~;:~
.......lıııRalllı

:5~:~ i ),~~d~~~?n:i~~~i i )~~ı%:ı~~ı:: )~~~?~':~i~,_


!urı!~
ÇEı..IK'ER~
EltOEMIIl,ITHAı.6ACSATlMI,
UWf,OII_IIIAOIl'-""'Aı<f1WoIIli

-"'-="~,.,""
.:==:"_':.:'"~

Turkcell'lilere 190 milyon TL avantaj

~
Merkez
Bankasıfaizıeri
50 baz puan
Hükümet ÖTV
silahına sanldı
aşağıçekti
...... ,..............
Eleklriğe
konutta9.68
sanayide
9.85 zam

_-- _-..-
... l"""'l ...... _
.....
----
---_!>.>
.....

-.
"""'o.w",,,__
__ 9~"""''''

_tı-,.,....ıe.lal­

.....-..-.. ...
~-_

Müteahhitıerin

hesabına
1.7 milyar II
aktanlacak

-,-
BeşlerEt
5ilivri'de
kapasitesini
4'ekatlayacak
_ •......0 .........

rıIi!_'~
Perakendede
yeralzincirler
avantajı

~ı,~r;ı;_, .
..ı/I'!. ..... ıiııill:

Çinli
şirketleri
yalınma

-_-------""". ___ _---


çağınyonız

...... A"""'.Ibı1>n,~CEO.. .IOM~TlI<..

... .... . ::"~Ic!n-ı:ı.~=':'

._..
Kuzeylr;ık'UheI
....._y.ıomı
_----,------~--- ""ib<ı_....... ~·""""'"""_

._- :'~':':"'.-....w ..
-.. Hazır giyimeller hedefe kitlendi!
'U<>r~ .• rm,...ı.ıu .."'~......., .. d..... * '....... """'.ı...ı.b<Iirlm<tıUk_kl>j_,.,ı
Toyota ticaride
Adapazan önde

'=-- i ~@;~~~ ~~~~~i ~":==~A==


--~­
~~,.
................

...
ı..u_ tıo,lo;l,ı:ıı-ıo<1'llk'~o4o

--..""
""Mopuanl"'-::_,,...

-
Yine söylüyorum ~Ü~~::':::::::::;
Sanko'nun
tekstilden
çekilmesisöz
konusudağil

---
-~_.

teget geçıyor:~
ZorluCenter
istanbul'un
değerini
OJ • ',," u

Başbakan Erd$n. lşslı.llkdahll bIrçok konuda Avn'pa'doıı iyi dunnnda .. __


artıracak
oıdu#tımu~uvurgubyur.ı.k.ul3cıı yine kriz bizi ıellcı geçiyor diyorum" dedi - .. .. LIII

..........._
......,.p."""...............
.......,,,.,bn.u..-
Önceliği
ııoı-~ Oft.ıw"'_

_
&ılo&1ft,-I.5>

MefttI8aDUsl'nınılunıııulı
83 ülkede .... ljftWIr.,..,)'lon_t"""'r~ _ _ ....
ta:sv1p~lyorum
23 bin 546 r""~bit ......lm""~"...o"l'<ıb"""""_
_ _TJon'Ip"""*",_""",,*,,"-d,,,,-.....I..
bulunmayan

~1
roltıok

Türköğrenci _DQ\....._~ilIiII .. ,.... ...-.-..~.._


_ 40~_p..""" """"'*""~~"(>&

===:.:
eğitimgörüyor
d_,..ı,.,.<I\I_nı.ıı,.·... Mo~~""""
<.)UO>"_'
1Im~lmn .... ,.....oçıkIonooOn>\~P>qı.ı..o
~=.;;;:.::.
. ...... ~ , ...........
projelert;<
Obama'run
dışpolitika
_"popIWı<<Io$Il...,.,~blry>l.· .. _~'r~.w.t<tinIL
ı-ı.bamW>kbra'""""""~""'_:ıolo
nml&rd.>nh_
_ _ ""fI«ti.
_ .... '''l'.. t..al>m
'"O<ı«->ılaı<l>nJd»o

_.ılo"dö- ...... ~
kaynakyok
açılımı
bekleniyor
l:row<>LINlI ........ "
======---.----'-::~=_=.:.:-=_=::.'~..:-:..~=-= ...,,/3
Türkiye'yi zirveye taşıdı
ödülü 'Brezilya' oldu
Apple'ın
eEO'su
Steve Jobs
Işbaşıyaptı

Sanayidekiistihdam
yiizde 12 dıraldı
Türkiye'deki
15-19 yaşın
AB: Prim =.:.ı~;..::==.ı=ı.,,:
balonunu ;":"':~~~~=

_.- ~~
yüzde SO'si
_l><rIlol<M_SaıIo»l<_"-,
okulagidiyor patlattık
=~~=::.~:=
==~= ='~=...::~ 8eyUlffICllIr~8kliçiilm.lıekllror

- .
.1rıls.,M.......
__ - _ _ tolol' _ _ bof;u..,.,..
"'_ZIoPI\n"_rololı<lOOI _,~lloıIıt. _GtndMioNtllı...-~OTvollIJ\PnlIrI-

.1..... __
_lIOl>U'Olp .....
_G«QCIOOl<"ımnıtlof,$_..,.

_1,7_ıwomko.
~_olm_

<lt<fd<bit _ _ .....
I_ _
)1I.....
1\lıldı.'1!.Icb<.",.....IWCT

'>lı~~dlı><_

-.a..._,...,_........... ..
~0)'IIIııı0Uıwı.,
- ......_
"""_,ıwı .• ~0iIı ...... l»-
•• .-1·1.5......_ _
_ _ >1lt>d..,..
~Z~~~..::
b< ._
tnM,.....~"O'rI

~"PlC"'..,._Lrılan -....woır-lli<!«"""_
Yine söylüyorum ~Ü~~::':::::::::;
Sanko'nun
tekstilden
çekilmesisöz
konusudağil

---
-~_.

teget geçıyor:~
ZorluCenter
istanbul'un
değerini
OJ • ',," u

Başbakan Erd$n. lşslı.llkdahll bIrçok konuda Avn'pa'doıı iyi dunnnda .. __


artıracak
oıdu#tımu~uvurgubyur.ı.k.ul3cıı yine kriz bizi ıellcı geçiyor diyorum" dedi - .. .. LIII

..........._
......,.p."""...............
.......,,,.,bn.u..-
Önceliği
ııoı-~ Oft.ıw"'_

_
&ılo&1ft,-I.5>

MefttI8aDUsl'nınılunıııulı
83 ülkede .... ljftWIr.,..,)'lon_t"""'r~ _ _ ....
ta:sv1p~lyorum
23 bin 546 r""~bit ......lm""~"...o"l'<ıb"""""_
_ _TJon'Ip"""*",_""",,*,,"-d,,,,-.....I..
bulunmayan

~1
roltıok

Türköğrenci _DQ\....._~ilIiII .. ,.... ...-.-..~.._


_ 40~_p..""" """"'*""~~"(>&

===:.:
eğitimgörüyor
d_,..ı,.,.<I\I_nı.ıı,.·... Mo~~""""
<.)UO>"_'
1Im~lmn .... ,.....oçıkIonooOn>\~P>qı.ı..o
~=.;;;:.::.
. ...... ~ , ...........
projelert;<
Obama'run
dışpolitika
_"popIWı<<Io$Il...,.,~blry>l.· .. _~'r~.w.t<tinIL
ı-ı.bamW>kbra'""""""~""'_:ıolo
nml&rd.>nh_
_ _ ""fI«ti.
_ .... '''l'.. t..al>m
'"O<ı«->ılaı<l>nJd»o

_.ılo"dö- ...... ~
kaynakyok
açılımı
bekleniyor
l:row<>LINlI ........ "
======---.----'-::~=_=.:.:-=_=::.'~..:-:..~=-= ...,,/3
Türkiye'yi zirveye taşıdı
ödülü 'Brezilya' oldu
Apple'ın
eEO'su
Steve Jobs
Işbaşıyaptı

Sanayidekiistihdam
yiizde 12 dıraldı
Türkiye'deki
15-19 yaşın
AB: Prim =.:.ı~;..::==.ı=ı.,,:
balonunu ;":"':~~~~=

_.- ~~
yüzde SO'si
_l><rIlol<M_SaıIo»l<_"-,
okulagidiyor patlattık
=~~=::.~:=
==~= ='~=...::~ 8eyUlffICllIr~8kliçiilm.lıekllror

- .
.1rıls.,M.......
__ - _ _ tolol' _ _ bof;u..,.,..
"'_ZIoPI\n"_rololı<lOOI _,~lloıIıt. _GtndMioNtllı...-~OTvollIJ\PnlIrI-

.1..... __
_lIOl>U'Olp .....
_G«QCIOOl<"ımnıtlof,$_..,.

_1,7_ıwomko.
~_olm_

<lt<fd<bit _ _ .....
I_ _
)1I.....
1\lıldı.'1!.Icb<.",.....IWCT

'>lı~~dlı><_

-.a..._,...,_........... ..
~0)'IIIııı0Uıwı.,
- ......_
"""_,ıwı .• ~0iIı ...... l»-
•• .-1·1.5......_ _
_ _ >1lt>d..,..
~Z~~~..::
b< ._
tnM,.....~"O'rI

~"PlC"'..,._Lrılan -....woır-lli<!«"""_
Yine söylüyorum ~Ü~~::':::::::::;
Sanko'nun
tekstilden
çekilmesisöz
konusudağil

---
-~_.

teget geçıyor:~
ZorluCenter
istanbul'un
değerini
OJ • ',," u

Başbakan Erd$n. lşslı.llkdahll bIrçok konuda Avn'pa'doıı iyi dunnnda .. __


artıracak
oıdu#tımu~uvurgubyur.ı.k.ul3cıı yine kriz bizi ıellcı geçiyor diyorum" dedi - .. .. LIII

..........._
......,.p."""...............
.......,,,.,bn.u..-
Önceliği
ııoı-~ Oft.ıw"'_

_
&ılo&1ft,-I.5>

MefttI8aDUsl'nınılunıııulı
83 ülkede .... ljftWIr.,..,)'lon_t"""'r~ _ _ ....
ta:sv1p~lyorum
23 bin 546 r""~bit ......lm""~"...o"l'<ıb"""""_
_ _TJon'Ip"""*",_""",,*,,"-d,,,,-.....I..
bulunmayan

~1
roltıok

Türköğrenci _DQ\....._~ilIiII .. ,.... ...-.-..~.._


_ 40~_p..""" """"'*""~~"(>&

===:.:
eğitimgörüyor
d_,..ı,.,.<I\I_nı.ıı,.·... Mo~~""""
<.)UO>"_'
1Im~lmn .... ,.....oçıkIonooOn>\~P>qı.ı..o
~=.;;;:.::.
. ...... ~ , ...........
projelert;<
Obama'run
dışpolitika
_"popIWı<<Io$Il...,.,~blry>l.· .. _~'r~.w.t<tinIL
ı-ı.bamW>kbra'""""""~""'_:ıolo
nml&rd.>nh_
_ _ ""fI«ti.
_ .... '''l'.. t..al>m
'"O<ı«->ılaı<l>nJd»o

_.ılo"dö- ...... ~
kaynakyok
açılımı
bekleniyor
l:row<>LINlI ........ "
======---.----'-::~=_=.:.:-=_=::.'~..:-:..~=-= ...,,/3
Türkiye'yi zirveye taşıdı
ödülü 'Brezilya' oldu
Apple'ın
eEO'su
Steve Jobs
Işbaşıyaptı

Sanayidekiistihdam
yiizde 12 dıraldı
Türkiye'deki
15-19 yaşın
AB: Prim =.:.ı~;..::==.ı=ı.,,:
balonunu ;":"':~~~~=

_.- ~~
yüzde SO'si
_l><rIlol<M_SaıIo»l<_"-,
okulagidiyor patlattık
=~~=::.~:=
==~= ='~=...::~ 8eyUlffICllIr~8kliçiilm.lıekllror

- .
.1rıls.,M.......
__ - _ _ tolol' _ _ bof;u..,.,..
"'_ZIoPI\n"_rololı<lOOI _,~lloıIıt. _GtndMioNtllı...-~OTvollIJ\PnlIrI-

.1..... __
_lIOl>U'Olp .....
_G«QCIOOl<"ımnıtlof,$_..,.

_1,7_ıwomko.
~_olm_

<lt<fd<bit _ _ .....
I_ _
)1I.....
1\lıldı.'1!.Icb<.",.....IWCT

'>lı~~dlı><_

-.a..._,...,_........... ..
~0)'IIIııı0Uıwı.,
- ......_
"""_,ıwı .• ~0iIı ...... l»-
•• .-1·1.5......_ _
_ _ >1lt>d..,..
~Z~~~..::
b< ._
tnM,.....~"O'rI

~"PlC"'..,._Lrılan -....woır-lli<!«"""_
Yine söylüyorum ~Ü~~::':::::::::;
Sanko'nun
tekstilden
çekilmesisöz
konusudağil

---
-~_.

teget geçıyor:~
ZorluCenter
istanbul'un
değerini
OJ • ',," u

Başbakan Erd$n. lşslı.llkdahll bIrçok konuda Avn'pa'doıı iyi dunnnda .. __


artıracak
oıdu#tımu~uvurgubyur.ı.k.ul3cıı yine kriz bizi ıellcı geçiyor diyorum" dedi - .. .. LIII

..........._
......,.p."""...............
.......,,,.,bn.u..-
Önceliği
ııoı-~ Oft.ıw"'_

_
&ılo&1ft,-I.5>

MefttI8aDUsl'nınılunıııulı
83 ülkede .... ljftWIr.,..,)'lon_t"""'r~ _ _ ....
ta:sv1p~lyorum
23 bin 546 r""~bit ......lm""~"...o"l'<ıb"""""_
_ _TJon'Ip"""*",_""",,*,,"-d,,,,-.....I..
bulunmayan

~1
roltıok

Türköğrenci _DQ\....._~ilIiII .. ,.... ...-.-..~.._


_ 40~_p..""" """"'*""~~"(>&

===:.:
eğitimgörüyor
<.)U'> .. _ ,
d_,..ı,.,.<I\I_nı.ıı,.·... Mo~~""""

1Im~lmn .... ,.....oçıkIonooOn>\~P>qı.ı..o


~=.;;;:.::.
. ...... ~ , ...........
projelert;<
Obama'run
dışpolitika
_"popIWı<<Io$Il...,.,~blry>l.· .. _~'r~.w.t<tinIL
ı-ı.bamW>kbra,""""""~",,,_:ıolo
nml&rd.>nh_ _
_ _ ""fI«ti.
'"O<ı«->ılaı<l>nJd»o

_.ılo"dö-
.... '''l'.. t..al>m
...... ~
kaynakyok
açılımı
bekleniyor
l:row<>LINlI ........ "
======---.----'-::~=_=.:.:-=_=::.'~..:-:..~=-= ...,,/3
Türkiye'yi zirveye taşıdı
ödülü 'Brezilya' oldu
Apple'ın
eEO'su
Steve Jobs
Işbaşıyaptı

Sanayidekiistihdam
yiizde 12 dıraldı
Türkiye'deki
15-19 yaşın
AB: Prim =.:.ı~;..::==.ı=ı.,,:
balonunu ;":"':~~~~=

_.- ~~
yüzde SO'si
_l><rIlol<M_SaıIo»l<_"-,
okulagidiyor patlattık
=~~=::.~:=
==~= ='~=...::~ 8eyUlffICllIr~8kliçiilm.lıekllror

- .
.1rıls.,M.......
__ - _ _ tolol' _ _ bof;u..,.,..
"'_ZIoPI\n"_rololı<lOOI _,~lloıIıt. _GtndMioNtllı...-~OTvollIJ\PnlIrI-

.1..... __
_lIOl>U'Olp .....
_G«QCIOOl<"ımnıtlof,$_..,.

_1,7_EWomko.I_
~_olm_
_
)1I.....
""""bIt _ _ .....
1\lıldı.'1!.Icb<.",.....IWCT

'>lı~~dlı><_

-.a..._,...,_........... ..
~0)'IIIııı0Uıwı.,
- ......_
"""_,ıwı .• ~0iIı ...... l»-
•• .-1·1.5 ......_ _
_ _ >1lt>d..,..
~Z~~~..::
b< ._
tnM,.....~"O'rI

~"PlC"'..,._Lrılan -....woır-lli<!«"""_
Yine söylüyorum ~Ü~~::':::::::::;
Sanko'nun
tekstilden
çekilmesisöz
konusudağil

---
-~_.

teget geçıyor:~
ZorluCenter
istanbul'un
değerini
OJ • ',," u

Başbakan Erd$n. lşslı.llkdahll bIrçok konuda Avn'pa'doıı iyi dunnnda .. __


artıracak
oıdu#tımu~uvurgubyur.ı.k.ul3cıı yine kriz bizi ıellcı geçiyor diyorum" dedi - .. .. LIII

..........._
......,.p."""...............
.......,,,.,bn.u..-
Önceliği
ııoı-~ Oft.ıw"'_

_
&ılo&1ft,-I.5>

MefttI8aDUsl'nınılunıııulı
83 ülkede .... ljftWIr.,..,)'lon_t"""'r~ _ _ ....
ta:sv1p~lyorum
23 bin 546 r""~bit ......lm""~"...o"l'<ıb"""""_
_ _TJon'Ip"""*",_""",,*,,"-d,,,,-.....I..
bulunmayan

~1
roltıok

Türköğrenci _DQ\....._~ilIiII .. ,.... ...-.-..~.._


_ 40~_p..""" """"'*""~~"(>&

===:.:
eğitimgörüyor
d_,..ı,.,.<I\I_nı.ıı,.·... Mo~~""""
<.)UO>"_'
1Im~lmn .... ,.....oçıkIonooOn>\~P>qı.ı..o
~=.;;;:.::.
. ...... ~ , ...........
projelert;<
Obama'run
dışpolitika
_"popIWı<<Io$Il...,.,~blry>l.· .. _~'r~.w.t<tinIL
ı-ı.bamW>kbra'""""""~""'_:ıolo
nml&rd.>nh_
_ _ ""fI«ti.
_ .... '''l'.. t..al>m
'"O<ı«->ılaı<l>nJd»o

_.ılo"dö- ...... ~
kaynakyok
açılımı
bekleniyor
l:row<>LINlI ........ "
======---.----'-::~=_=.:.:-=_=::.'~..:-:..~=-= ...,,/3
Türkiye'yi zirveye taşıdı
ödülü 'Brezilya' oldu
Apple'ın
eEO'su
Steve Jobs
Işbaşıyaptı

Sanayidekiistihdam
yiizde 12 dıraldı
Türkiye'deki
15-19 yaşın
AB: Prim =.:.ı~;..::==.ı=ı.,,:
balonunu ;":"':~~~~=

_.- ~~
yüzde SO'si
_l><rIlol<M_SaıIo»l<_"-,
okulagidiyor patlattık
=~~=::.~:=
==~= ='~=...::~ 8eyUlffICllIr~8kliçiilm.lıekllror

- .
.1rıls.,M.......
__ - _ _ tolol' _ _ bof;u..,.,..
"'_ZIoPI\n"_rololı<lOOI _,~lloıIıt. _GtndMioNtllı...-~OTvollIJ\PnlIrI-

.1..... __
_lIOl>U'Olp .....
_G«QCIOOl<"ımnıtlof,$_..,.

_1,7_ıwomko.
~_olm_

<lt<fd<bit _ _ .....
I_ _
)1I.....
1\lıldı.'1!.Icb<.",.....IWCT

'>lı~~dlı><_

-.a..._,...,_........... ..
~0)'IIIııı0Uıwı.,
- ......_
"""_,ıwı .• ~0iIı ...... l»-
•• .-1·1.5......_ _
_ _ >1lt>d..,..
~Z~~~..::
b< ._
tnM,.....~"O'rI

~"PlC"'..,._Lrılan -....woır-lli<!«"""_
Borsalar tek çatı aıtında birteşmırli ~ Para'dan 'özel' kampanya
--~. SafE? Spic~'tan Hindistan'a ihracat

._.':~~~~~·~~~~~~~L~~~~~~~
.....·ullltıç_
Erdogarıve
Dolara fED ve Yeni Zelanda baskısı
---_._-
Obarna'nın
korumaları
birbirinegirdi
)KrIıiıı~yıI~lnilyenııııoclEl
~"""'l'.W"''''''''''''
_........-""'...."'....
1Io_1IJ""'_ _ lv>""""
_-_1&,..,........_.1><1_
".""""""'"'
_ _ ._0"'-"'"
"'......
,...... ..
.............
l(ftj,..~"'
""'-
'IiItiye,enhmıti,}(iilf(ellııDlte

I!-"'...
~_.~

Krizkahin!
Roubinl
.........,.,---
.._ ...ob<_.... '"'.~_.
..-ıoıt
.....
_
11 _ _"",,~
_
OOIllt-..
.."_
,_
......

2Ekim'de
Türkiye'de
'"-'~_.

H8SC'den 100
lirasermayeile
ihracat yönünü
yukarı çevirdi
işkuranlann
Uginçhikayeleri

;
"'_m_
lş!~n!?':ll " kri~in yıh~ ayından ılırnem,
KOrewl aı'ınınavnı
etkisiyle geçen ekim 1_18 Eyllll dönemlndl'aj!us(os Muharrem
finansta ] ~~\';ldcnn}~1~1C~~~yl~k~1~}~t~~~I~~~~ca( ~g~~~~neCl~~ ~?/.;,t,"rt~r~~~:'n~~~:g~kil: Bu
Eskiyapan
iddiasını
Clt<>mo<Niluııcaıı)\i><lelG7""" _<ili<i)\<).ıLıI<..."tdiYor
artırdı

""'-"'"-~-­
1_'""ı

.._
..... _
... _
""'
-ı_~)ii<d<S3.'

.....
.. _

•• _
......
...
1SFl"'l_-.,.ı._,ti:">'"

1Io
mdt<lt.~_",,"

<it.. _ _
_
...._ _.1·1'!)'lOl_ vefat etti
ıll""'''8. ~ " " " "

1OsIAı>'D........ _~""O;;O"-_

"'-,...--
_ _ . _... _10
~,.tO_

~~~=~
..... ='=~; ::ı:.:=~=::=
","_..,_... _>nA)Io!'""'<<u",,,,-07

..,w.'l""J.,.....boJoI'p..
~...=;:'=~:=~~
~ıı.-

_ 1 i < I < f t - . ~ " , , . . .

_ _"'- t-:io_.....-.I')"''''...
__.......
ıı._"'.",...-_
LIeI<ııG<_

.. M
~
O'-""'_
~
~ .. ~....
... y.po.~ç;,..".. ~ı,; .... _
bı<'""_'-

....-....Id;'_"""""""-
ı-ı.J.,.~a __ _~~ ........,...
"'"",_<li.ı..T<)~ıtm>o>trI<
""'--""'-''''''''''''-
::t:...'":ıı.-='''='=::
f. _ _ "'~ ~_"

)'lo<I:G9_1..... mım .. l«ıf<lwyoo ..


_ d o ~ " " ' ı : U _ " " ' "
oıt* .....-
OIL'N _ _. " " ........ _....
~_
.

HPbaskllan
yönetiyor
kunımlar

=~~"
CU_1WIl;

Index bu yıl
1milyon$'hk
cırohedefini

._... _-
rahatlıklaaşar

,-- _.-
._.......--.
......
_-'1>0

- ..
......o:u. .

......-.-
_~
~GOeıDirkeqı GBaSUı ödülleri 8alüpleriqj GBu1uyor
Tün. tıaso~ duayenl,gaıeıenizOÜNYA'mnlwlUCUSIJ Nezih DemIrken1'ln tıaslnyaşamındaki ~l<eIefInıvaşalmaklçlndüıl!flleoon Nezih OemI_8as'n Odaıleri
sahlplerlnel<a""şuyor.Hal>er,köşe\'8nSl.araştırmavorOponojdallannıkapsayıı.nödUlOlruluoaıvoyemlbas1naavnaynormakDı.r.tıugOn""'~I\'Or.~
__

~~;:i.f:~' Karadeniz'de
kavgasıçıktı
ticaret hareketlendi
OSB'ye indirim

---
:~~~.
Politikacı
bürokratlar
40milyarS
rUşvetahyor
ve

,.,. ..........-
Çanakkale
Seramikv8
Japonlnax
işbirliği
.. ıoıuıı __
Yılsonu
enflasyon
beklentisi
yüzde5.65

.. '~­
Selkabusu
bukez
Artvin'de
canaldı
;;-::;;; Bilgin: Türk bankacılığı büyüyemiyor
--. , _w_._ _-_..
. --.,.-.----- _------_
·Itıaleyl _ _..",.... <-00_,....__ ....-_
.......__
Vuıtdıs,k.}....' k1."k.."'d..
. . . . . . . _.....""'__.,...__
..Id>
.-._11._
Mo,..ı""lm!<n>dlY"ıllinü;!lmllo,
si~everdik"
demedik

..... -..
---------.,..........-....
------""' .............. ....... . . -.._.
....... ......--"". ........-.....-'
.,,,,,,,,,,,--'''''''',,,,---,,,"'''''''-,,,
_ı...., ......
--"" .... __
_--_
- . . . _ ...

_-------~
............ ""e

?E=~E:E ~.;~:~~~ "'-------_


""~,..
".
~
için 40 bin
seyireigele<;ek
_.. . __.. _'*"""""'- .... ....._ " " ' _....._ 0 , 0 , _ _"

Pla.ırtik
borucular
ıstanbul'da
'İndirim' bitti
tüketim düştü
~U.~k

. Otomotiv

_. _--_..-
yüzde 45

Biryıl -----_
.JJi. ... ...
daraldı

---
~E. I
öneeslkadar
iyimser ...... ",
değilim

-_
--
Y'ml1enebillr

--_--.....
_--- ,...---
_-
_0iV""'-""_

_ __....
enerji,20

------- ..,-_
milyonkişiye

. _
_-----
--'-'- ----. -
işsaı:ilayacak

... --- -~-

...... ....
...
,.,.. .. ""
'_''''''<eD_
Promosyon
ürünlerinde
Türkiye'nın
şansıartıyor
-----~ -
===-~:;; ~:!~~==-=-=--== "'-_....
--~.
fUrlJo,"·ooon~ __

"'..""""""""'<I:I/II.b(),a<...,.,..,."""......
_1çın;....ıI>lr)'Oi_~roı.
__
~ A S E l S A N W l T O ~ _ 1 I <

AS8.SAIl.goIo«ıl<"""""""'_C>(IPW
_ _... ""''''''''-9><;lMASElSANGenoI
M""""'COogl;z~·Kıizeıııor-vöıotlOt:üı\rtOCOQt;C-._
. .......
Dort segmentte satıa yapacak ING Bank Genel MüdürU:

®__...=
.~.
.la)
~ercedes 9 milyon Euro yalınmla
'ıkinci el' araç pazanna girdı

=;;;-----;;=== _.. ,.. ..,_.'_I_.. . . . .'.::7"'..:::.:.,.. . __


_ ........ ı
Dış'Çapaya ihtiyaç Yar
ama bu IMPsiz de olabilir

~_,...,..

='::-w Küresel krizden çıkan dersler


Tür1<~damlan
potansiyeli Avrupa Merh" Bankası (ECB) Başkanı Tıicheı, Dün}'" Gıda \"e Tanm Orguıil (FAO) Başkanı Oiouf. Renault Başkan Yan:lı.mclSl Pebla
ilen taşıyacak glblLslmlere "Eterekonomık kı1zden almacak [ek bİT den; olsaydı. hangisini scçcrdJnl~· diye soruldu. İşıe verdikleri cewplar.

_ _-_.
FlyattM.nnansçılann

-_._-
---'-
GıdakrtzisOriiyor Nakittekalmak

-_._
kaprialnekalmuın çekMemJ!

=_~i~ -----
Dow __500_._
Tür1ı;iye'ye

'pasifev'!
tanrta<ak

Avimedica
......- - - - -
-- -_..._""'_._.-
----
iiiiii:
..............

mikrops\Q:

._-
iiretimaıanını
hizmeteaçtı
- KOSGEB'den T;;;;;d;';~~lı
E konomiye
öncelik
'Kürtaçılımı'na
nettik
lojistikte üs
· ·
yenı
t'
IDIitıııl.-.hı

~i~~f~~t.
:ı.girişimciyi
bekliyor
' -' '-- 'lı
ızme
olmaya
_.-.~. aday
V"........,........... nOn- .. Aolı.Wdmmn~

.............._·1,......_.",..........."
"''''ır>nıı;y.._d.d''_~~

Im"latçı fınansm.." sa~ıay"n KOSGEB, arıık hızmet sektörnnü" de fınaıısman yOkünG ~~ ~~="'.:;,;

=-==
1OlL.-ıi.''' __ KOBI'lere
hunflet~'<:ek. Sistem. önomuul.ckl günlerde KOSGE.B len. KomUesi'nin karım Ilc hayat bulacak ::.d....;:•.::.."",: :::.:=::.ıı,:;
YapıKredi
5\gorta,2010'da :z="':~=-=-'-= ~,'::==~~,: . . . . .r u"" ::ı:=,,::

~,~~~~
__ )<t"'''_ ~~~~§~1
............."'....,_.IO""'''*''''o»nm_ ~~= §~ §.~
kampanya
atağınagaçecek

~'I!ıwııııııı

Bayer
CropScience
Şanlıurfa'da
;"== imalatçı
_ocu._....__
~~===:~ =~*i§ :::'7IŞrrEK081,.~.~~.ı
n..." .... """" ......... _

desteği n önü açıldı ~'E.-'S:;; Varlık Barışı yıl sonuna uzadı


,.,.,........ """-10.

pamukturunda
-""""~"".'.

MANTürkiye
Türk ~
'"
~
~.&iFga~:§~~~fa ~g~~~ ;E§~~:~L
KOBi'lere

ktıdLTmIo,<duıyı. _ _ ls........"l.iIrik«>
yöneticilere
Her dört aileden i <Ull'I"'O><\IJ<_~>-""
emanel
. -'"' . ,'r '; ./"" S8I1ııncl:3rıllık~,..,.mmııSpe'

"".-...-- ~~~.r.~s~!.~.:~:'~_," ı
~. _""""",V600"'~-""CUl«S""'·
Y""_..,...-
......__
.--
...... """ı-i<o<i.><t_....

,....<lil""'If'"
-..on>lI»>......-."'1
""OO.ıL<_"""",..ı.n.P

~-:"'~~ ~;~,.:;.=~
~,folı
"",,,,,,,,,,,,)'OpoIoo"1'ürWro
1,~"",,",,"'''ı«<.&I''1<rlnı<i1r-
j ~ .... lt~~ -1--"---
:. . .
:::""'~~~~::~7.==
~~==~~

_~l>l\JinlLGolldd""",On«I;>Io.dohtı"""'rıd,y<pdld'.

==:E~§;ı~
~ (.' l
>
[ABD'de yoksulluk yüzde 13.2'ye çıktıı ] i ı..... '_ıı...._ ..........,.,---. U._
••ii!~!!iiiiiii~kar 29Eyljllıı»'., bozukluklar yeni
. ......·.... '.... ,,",..... o· ..
Yapısal
bir dalgalanma yaratabilir
p,;ı~ Mj.;;lii~~.;;ii·~·"' ! ....... ... """'" _ _• _TO<by<·.ı.,..,.,.....,""·_

lA' 1.11 11.11 UI !.Il ı,1lI 1.15 ,<ıIc _ _ "'bilo<o~"""- _""",,.1!dl''''_l*''-'


LLT 11.111trı ,.... 1.)1 1.21 ur _C_ilo_o.-_.;(rl. _"'kdl.......__
boürtm""'T."..."._Qdo"' .... 1tril)< _ _ ~Iiı)W ..

UT ••11L 11,1L LHI UII'l.G'l ULI "''''''''' ,.,....bo.......... '''''O,_'''bO''IIlı_tı<lı«..,..oIoIopu


"'...,_ _
Illi. 181.& 11.71 ~Ui UL .& ~
d...._ rııı-I"=_"f'

ar-._,......s_... """"~

tıı.d.ııoı-no_ı>tıotir"dodl.

=-.~~~~=.:..~
yUkf""'~""""tlıdl. -,...po_.~_"",ı,oı~'o a _
=_ .. ..
S/iIı
...~
2.11'07
2._
~-2.1IICI
S/iIı
P.Oı.JLOII 2._