You are on page 1of 2

Fitxa
de
lectura


Guida
Al·lès
Pons

Referència bibliogràfica:
Grundy, Sh, Producto o praxis del currículum, Madrid, Morata, 1998 (3ªed.),
pp. 19-39.

Aspectes destacats:
- La definició de currículum derivada de la teoria sobre els interessos
humans de Habermas (Knowledge and human interests, 1972). Tota
pràctica educativa suposa un concepte de l’home i del món.
- Els 3 tipus d’interessos humans provenen de la relació entre
racionalitat i supervivència -la supervivència no és possible si el saber i
l’acció són aïllats, si no interactúen- i es mostren en l’acció dialògica
(interès racional pur, Fichte, Kant) que ens separa dels animals.
- La relació d’aquesta teoria amb els tres enfocs (conceptual, cultural i
social)

Interessos
 Saber
 Acció


• Tècnics
 • Empíric‐ • Instrumental• Pràctics
 analític
 • Comunicativa

• Emancipadors
 • Històric‐ • 
hermenèutic
 Emancipadora

• Crític


Interès
 Tècnic
 Pràctic
 EmancipadorObjectiu
 Control
i
gestió
del
 Comprensió
no
per
 Libertat,
justícia,

medi.
Supervivència
 controlar
sinó
per
 emancipació

del
més
apte.

 interactuar
amb
medi.
 personal/social


Necessitat
 Què
puc
fer?.
Controlar
 Què
he
de
fer?
Sobreviure
 Necessitat
emancipadora

medi
per
sobreviure.

 en
companyia
(n.
moral)
 separa
homes
d’animals


Saber
 Empíric­analític
 Històric­hermenèutic
 Sòcio­crític


 Objectiu.
Adquirit
per
 Subjectiu.
Adquirit
per
 Autoreflexió+saber

observació
 comprensió


 POSITIVISME
(Comte).

 Consens,
interacció,
 MARXISME/FREUD:

interpretació
 inhibició
llib
indiv.


Metodol.
 Experimentació

 Interpret
textos
i
accions.
 

Acció
 Instrumental.
Control
 Comunicativa=
interacció.

 Emancipadora

de
l’ambient.
 Ambient=
objecte.
 Interpretar
per
elaborar
 Responsabilitat.
Llibertat

Objectivitat.
Per
 judicis
sobre
com
actuar
 indiv
està
lligada
a
llib

alguns,


explotació.

 de
forma
racional/moral.

 col·lectiva.

Normes
consensuades.


 Acció
objectiva
sobre
 Acció
subjectiva
 

objecte
o
persona
 (interacció)

Currículu Disseny
per
objectius.
 Fi=
Al/prof
interactúen
 Currículum
com
a
part

m
 Control
aprenentatge.
 per
donar‐li
sentit.
 integrant
d’una
cultura

Mitjans
per
aconseguir
 (circumst.

fi.
 històriques/socials). Promoure
 Vincular
coneix
i
acció
a
 

coneixement
 través
de
l’aplicació=

procés
subjectiu.


Aspectes novedosos
La relació entre la Teoria dels interessos humans i les concepcions del
currículum.

Preguntes que m’ha suggerit


- Per què explica tan a fons la segona visió i tan poc la tercera? Ella es
sitúa dins la segona? De la visió emancipadora per què no explica la
metodologia ni la
- Serà cert allò que diu Trilla1: que les tres visions se solapen i no hi ha
paradigmes purs?: copiamos a Habermas la distinción entre los tres
tipos de conocimiento: positivista, interpretativo y crítico.... problema: ni
son paradigmas Kuhnianos ni Kuhn pensaba en pedagogía cuando los
escribió. Como consecuencia se hace difícil encontrar ejemplos de
sistemas o métodos que encajen bien en estos paradigmas. Funciona
bien sólo a nivel formal, pero nadie se encuentra cómodo si le asignas
uno porque en Pedagogía lo conveniente es ser a la vez
tecnológico, interpretativo y crítico. Y los grandes pedagogos han
ejercido los tres paradigmas sin graves contradicciones. No ho sé.
Necessito pensar-hi amb calma.1
Hacer pedagogía hoy, al llibre Pedagogía y educación anter el siglo XXI,

Ruiz Berrio, Universidad Complutense Madrid, 2005