You are on page 1of 30

Reterans

i
Diyarbakırspor
, 'r
I'I)~ -II DoyçeBank'
..i"\ '\ \ Türkiye, ı DD
~k Tab~la ,el~yOr yasına basll
'lı • 04
FIYATı ı TL TO R K i YE' N ı N ı ş GAZ E T E S i

SiGORTADAN ÇiKANA ANA PARA VERGisi VOK

Maliye'ye hayat
sigortası şoku
İ5ıanbu1 3.Vergi Mahkeme-
s~ lüıyatsigorta5aıdan ayn.
~ lanlaraödenenparaıunta·
Tımm"'ıbil'ıtKllt~.
28.ilhlı.lyii.dt39_ld, ınamındaııveıgil:esilınesi·
T..-.madı,"''''''~nle~} ni yanhş buldu. Malıkeme·
_9""1"_"",,,
.. jlI>dol9.S .......<H

~~E~!~
ye giiresadecegelifdenver-
gi kesilmeli. Maliye, dava
açmalan halinde binlerce
Krize karşı
14<.~.M.d.tiföıtl~
..... ~ir.. rda "idi
kişiyı>geıi ödeme yapacak.
'Evini Yenile'
kampanyası
.:-ıott...,..._~.

_9"_""""''''
:~~~~
o<w>, ....)...,.,
~~~
nı,';y.: ,~ \>po .. kIö.;
""",1.ı,~(T08"),.ün""""",,1cn9$fI,·
IUlkI:>ı""''<)"P'''''I><' ..... """_i.w
ıı- ... o<kt<ıo1ın(Ini;bort~r- ""..-.-..ı.,.-
Mo"",UluNIP...r".
diinuılılndijgmeyel>a.lı
:.;:;..~\;.,~.:~::: '~~=. >jr"
........."'·... kru;Joo"'.ıı~ıoAI",k:ı"l"""
G<>l'" P..,on'r4on ç',",,~ ............ ı_lIıO·)~ k,,,..,,,,tKb PP'
'9"l""ÔOn~<>,~. ,..ıcı_ıllI<<'Iid;ç;n",· .....,"""'" i m,~~,
"",...... "e bi<lmUıı. n:,mO><",,,,", 1>1»0-
'",""""lOJ"'lyonade1 bn y>,.,ıd><>k. ""_ m;p""'.!l."'''''''''t1<-
=t::~br .Y''''''''.. b<b.' ....",-dilll'-'''',kloO/llu.·'IU
VoIcdl>ank,V.."Girisim :.:.:~:i~~: ';~','::';.,:ı.~
,O«:,,·""rt.lJII
~;l.~:n:::~
"'ok'.. ,..:;'... OJ'·"'n ..... I..
~,;~;:;",:::'..:.u~~ ~;~.
ı:.<d;~I~3'b;ıI:>_I~"","',

=~~~
.... lın'I...... ~, _ .."". "'-'r<'IW-' <lrdl ....

WVnnm"~"~
Reıeran
Kıedi~ 200S'de aldı jj;'~ 40 yıllık tekstilCl
... ~ ';, çinlUeı yuzunden
cından açıklayarnadı 1i zeytinyayCl oldu
;- ;< - ;p 02
TÜRKIYE'NIN Iş GAZETESI

ir[~w GOLDAŞ' A İKİNCİ


iNGiLiz NOVA SCOTlA 6S0 KiLOGRAM ALTININI iSTiYOR

MJ<8"OO
R::JN'"
ALTIN DAVASı f'nnsızSodeIl!Ge-.
nle'def\ sonn IfLBiLiZ
The Bank of Non
SC:OIU, 650 kg a11ln
ilbcağıoldutuse~k·
~esiyll! Goldaı Ku-

iiiılli.~'::::~~ yumcu1uk aleyhine


dava açtı. BmU,eoı·

....... -.
d.at'U1ifbsılUisıMi.

...,..._""
l:ıı_-,oi-
Gazprom Çağlar'ın
~
I14k8.~·"'"çok
~ilı;ündItıon.ı ~~
[;~:tif~
santralına
~
...
göz koydu
...,
oo,ı.
~:;;,..~=
,{;"pmm..ı.....I<'~~81Sı:r...
c..
.. T......,,_-..
nn'l··.ı.k.dk ""'LI ... _
_-..... __ ...

~~
~

"",,"'.. \TM<>')dn_"......... "",.. Ç,,Uu'",D<5J'il<I_

_li14,~ ....
....
_-~
....
~~=~~=_:= ==i~-~
doı\«ft,llMJolinlw!loo<lmnl "",,,,~<....ıı.ıno.~jtu.b<o......

.ı.wlOlt$oltl:i..... ota
1"....,...._ıllTk'
..,.,.....d<vm..nc.'..
COAi>("'.ımı._G»:pronı.ç.ı·

~""';k:--~~::..~ ......
("... """" ... p".. hA>k<ndioinlnl" .... >nI>oll'<lütQ~1dı

:::."":.=' ~t;:o~ ~" «lı!ı.fı:


ı~'*_' o.ı.u=".tWnln.ç,/IW .. _ _.

:=:..:.'*'.;...~: _"""'"'Q' t"...~\",;yı. rı ::;::==ı-::~2 i~~~:


~~"'T=~',';;:;:;ı,ı:,,:,
~5i'rf~~1
UW>I~''''''''' Il.ı",,"''''''' k"""*,,lı<\inJli~',~,l1~.
i",......,., CoIJ,.,'OI ~
i''''''''r
~~:::.=~":i~<
"",,,In Iı<l<Uo
Sınıf, milli maçın
.ı.r~ytt.no§i
$irt.teorta~botu
..

.......... IirIq""'WI_
__k

-
.ı.,· .... fOI<dih"',_1
"In~1dıd<''''''''''"m
..........
ardından açılacak

===\..
,~",""""',"'-Got
Th<ll.o\I;<I:~.",_ ....
~",,,,,,,ı:()II'IoM
~ ...,............-Got ""*' .ı..·.ı~ ......... "çıı..ı.nı..
f"Il'lUI;"'~""'<.loI<bıY<'

-
OSErdea"'ı..
u"PS' ....... ...laht'

...............
=:..?
~._
_

.............-~ .... . ..
~::::E
~~:1F
Referans Krizi ongDlen
Soros'un lonu
\\ .kaıuuaıtııdı
'II'lz
TORKlvE'NIN Iş GAZETESI

":W
y"

--
~
tıı.ıgdqnlıoltnindıo

ıur:'~1ioOipo._"",

§:;=~E
...............
Ckflllllntll_
',...
TÜRKiYE'NiN süt SAHit5i OLDUGU YAN SANAyi TEHDiT ALTlNDA
_.__.. . . . ,-&---
....... _ _ iHkr.,&>MU_b,lloId.

Goldaş'a üçüncü
alacak davası
ı
it~:::-=t.
Bursa'daki otomotiv
~~~
~
fabrikası bile Cin
~~r:::;z~~_~~ SO<o~'I«<ı.."",, """,*',,,"><,*,_-.,.
TBlH,R..,.Sı,orı.o'dıkl y."", ... ı:ıo,o.oı.-.." _ ...... .ı.>'t:P4
poJIIII'Iloll4.2)lçıkırdo _Iıulunın~ ~'''''-'",,"n'GoI<l.ı'

malı parça depoluyor


do('.cıl<kı""""~<lobt-;k_·ın...ı..",,,b2>I'IlıYı>
............
::=.~~~
;ç.,<~,~_.,...,.. ....,....~J'ı>ben, ........

0090"_""""'''0" ~_~~ıeı;:=~~~
_'b>e>b" _
::;:=ı:=J""It
'-'Dk~.bltl<'blJıooı...,.,

_
Tütki)'i!'deld otomotiv ilreticileri, N ....... IS[rlill· ııoo<ıl«~ II.~-",bb><~_
e--.-.ı"nk ılo'-.>onı.işklo D.ıKn'd< ~k....,,,,, >.;dmı'"
tagn .. "'".'"ı"""" krizde maliyeti dU,Urrnek i~in ~k OLLN........ UrLhI ıle Tb< m....1<t 'km.....,... ... P"

;;~\~~i:L:::
...
yansanayldeÇinveTaynn'ayö-
neldi. Oy.k Renault, Bur,a fabri-
l~oIkol'<oQ~oU . .. "'''''!> "'9.1lo!<t<'rk>ıl><t<',_

~:f'~C;;
.,-~.
kuına Uzakdoğu alımı_n için
dev lojiltik platformu kurdu.
Piyasalan sarsan
"'*'~"ıOjIedo.""
~
Yansanaylci~özUmanıyı,ında.
banka dedikodusu
KO...,..... rlj~"" AH"'''' d>Jn"l'~I""'~'''''&u'''''''ı''''
""bUy(lk .... k.n'""'''c.ıo .ı..ı.cklc."lcn.,;""ri_1!llI

::~i:.:.~=t~~·~::~ :.:.ı>.:.n"':.ıl='...ı..ı..
k,l, ><dı1••lo.Id.", '.... "r> lLorl. AIllJ·...l:l><>ı1_ .. Qn
"""'ı><W"t>o«t>ın<kl."'l<k ........ı:ı..,.ık>no,ı...-ıJd<tı.
1ç\fı~""dOn<""" .., >:,,- -.......
ı...'U,_,~""'".. ,,"""'r> (~"K")~k""'Ind<b
".ı- I..lonO)'Ql' _'l7<ı-ndooOll<'''S.1l\1
" "IÖ' "bCyakf!"U'>~ __
10<11"
""'
,-.
"""Ou"'k~"''''l
""".. bıL. "f-T'" ..
""

u".......
n"' .... _"" __
l_U~bj<-iISI

lsın)lfltlodOs- ..,,"

Trabzonspor'da eşi
görülmemiş dava

QVT,TR.UIZQItSPORYIiNETiHiNI1BRAElloIEOI ....
R~
Krizin sonunun geldiğı
yerli dizilerden belli

1,;:;!,·i:t Goldaş'a
Devletin elektriği Türkiye için IMF
5kurumdan
~~~o~,IE anlaşması şart
'"'"'"
alacak davası çarptı, AVM ve oteller
!:Ai~
"""""}'II """~'. ""'"
'''nknlAmc..... _
>",. dol.>,ı.~ ,I"",k ı.ı.ıb,o

~
~~"::..ı'!,;~,~~;
kururnı" ""'r.....
,',,~~,~,'<)'IlI;
n..,ı.."
....'"
i
özel sektöre yöneldi ~~~;i;§~
ıun""'Iiuı',,,-"·m.
Globatbllıçede :~~~'::..,:,'.~~,:" ::~~ Hükümet, elektrik fiyatlanna yeni bir:zam yaparken, başta AVM'ler, ..........,'''''''' ..,
oıellerve hastanelerolmak üzere birçok şirket, özel sektörden daha ı..ı-_n',ı.- ·Jl<"

~;~~}~
.nlaı .... oim.d'
~t",~~:::.ul:=
=-~~~":~~~~JE
ucuzaelektrik alıyor. Şirkeıler bu yolla yü2de 20 tasarrufsağlıyor.
ENIIl.lYlWl·I\l........... <>b'''''!''''''I'''''''''''
p;r=\ıO'" ı"nnm ı~p
:'~ ~iQ;:ık~
""~lbfI." .....
i(nı ......"""",", ""~l""'" :".J~;:';~~

:::S:,
'!<lıum><'!<~" "" I....... <im<-

;:~:;:.;= ;'Et~:;:
.. olc·gc
;nI>m,,,,~_

~~:~;f~~~~
p."' ""h.,..... h.r>,
rlı.~~_"<Jl·
~ "::~:,;.~
~;,~~~;~~:"~:
_"':"T'H,-""""
""_noIogel<l,l'Mı
k_loı""'ı"' ....
==9~":"~~ ,........ıı T",." ..·,~l.. "I"

Qvr~rdi~ .'p,EId<uilOl«lm.A1iı"
rrFIA~1 ,~,~ _~

ı..,oP.od<""",,,",
,;'''''1>'.
............
=.;=~;=
..... _JO".I"I"",.•

her hisse~ ıu"",.",.,.""",..ıuı.oı"


"~"'O'·c,,,,'lmr"""
~!~:~t:,"",
.....joodin&,;;_
~:~ı~~_c;:n,,~,'~:'::o
yakıyor
""""",-ı .. """'Im.n"",
""""· .... '·1'''"'''<1;<>1> ::~~"'"U.~~
~,- ~~~";;ıl~t~<~~.";;."; b</ıOn"lIıWıı;;'"'ıı:ını.ı.
I"""t><j,oll"''''''

;~il~~:~
,.,..,~"'t:'ıı.~T;~~"'~r
• ....ı.bil 11"".'""."""k
.1", .... '""'''•..;.,''''1.1=.>.

~:,::;;~'::;::.:
Bu kez IMF, Çin ile
=l':....~~'":.i~96"". stand-by imzaladı!
...,.. ...,...,.,.........., ........- "'''''''_N.....
_ ..... ,_
..... "'l'.t._l ....Io,.,"".. .....,.a
. EPDK'DAN """'<l>","o","clr1inIQ'" .ı.1ıntdc"'"Iii'i~_'''
''''.x.<N_''''''''''''ı"

'''''''11" '1~<I"",~ em fu. .... ~., ....,.. I>Wn'" .........


...,... YÜZDE miK ZAM n"\'''''l,~''~'''ı..· ......... w."..ıı,,""'oI<4Ç1ıı.1>ul
"'_,uL.AOn",,,,,.·,,""'..... ,,,.""',·UI«Itıi ...
ptı tmc it1ı:ı:m·W i hf.ii TALEBiNEONAY ,,",~kIO. OOn>~"", Uç\InC'l 'm'''''''''''''''''''' ""•• b>",
IılıIUI <'"""",,,' Çi" <it ~,.. Ok",,' ...,k~""l"
"'f\'c~",ı'><" n h<l- .......
<,Jn/; ı·""I,k, ... 1.. <Ioc~

~~'ı=E
.So'=:I""<ıY~.o'o)·"'''luo.ı.ı.''I"''m.
_""·n"'~llolO.\llllDillnnın,·"..-u.lJaı.
:ci.:'n<~~~~"" ~"'ı..~:'~- ,"",1ly>ıronj'W<lr:z,f.1J""
""'p,,,,,•.w:<>h,U!>1m.<ı.-
!<in ,....""'i~
1''IlII>.ln.I''''d«·'.........'ı-;
,-,,<lo, 1''' '" MI, ",n 1\\1'\i ,< HllI),
f<TT\lllr.~l"'<tllon!fn ~~
Qn"""""hl,'ıı<"ı>."" (Oı:rl ........... fl.;ı".oIw"'ı'.
...."",.,n'!OW)<W <>1.,....\0 ;:ı:ı'~~~:,~'~l~:;:' "!wII_~,,,",,",.""_m- n.lk~~IL"'"
._tU<oo<i<!oT.>l. .. r..... t«l.lrl\i!.m,ı
o;ıtıku\l"l",.bogl ... .ı'rd>o"""l'Y"M<JI't'l
~~~:1'=';.;''':''~
=t'.~.<o>o ==~';_LN ~""
."""'i>
.,'"","",,_ZDnmın
,~ ""'I~~ ı".w
~.~ro:ll'" 1'ıot .......... ""'o.ilOOı«
01' I.o...r.... ·~_o1d<-
~'"' dcncl1,_"".

Danimarka'nınjet sosyetesi
James Bond partisi için geliyor
... 1"""',
""ı" 'ıı< ..·,'''' .. ...ı.ı
C1o~\ •• oı.." l""l'
TUıI<lj..'. .... ~"'"ll,~

=~~2~
""l"'<"",," 110o""", ,yı,,!"

;=;;;~~~
.,.: ' '.'ef eran :t·1iiit·........ ·W
i

ri-::"~~i~
YENi HAL
NASIL OLACAK
.8.1<~.....,~.I""""..,~ri""'­
~::;;;~::.::;:;:;.~::.;;:;:;:;
.V",n",~"_ı"ı""" .... ı«<,,,~
.u""''''''''',p,tlk,""""",,,,. Tüketici kredilerinde
~~::::7::~':~'''<a''
.5.." .... "kI~
6<lfflıo..,_T
'.. :K"
'ıloJı~e' .......... batık ikiye katlandı
ilIaı ....... CItl:nl1il ""..ı.uı<
T".",dk~"'p"ıu-
k,,,,ddı.:."-ı.ı'''ilu'd...,, ..
J"«I"""'",......~ ....... ""'''.n
lOII'J..ı.::-.uın.ı.,o.<ticIı,,,,,.ı
A"""'l"'''''''?'\><'''''WlmIl· i<uIbn:ulkiıl"J"'lI<'o<flyUı"'"
ı""n)~\JIıı<o.G«nı~il<I. ",<lOtı<'mit><~ru""'9.rt=l<
d ",."'J!ind< 1"'.4< ı.M<ıb" "'. i ...ıy. ... 61lI... "" ını;,~"bı­
klrı«l<l k~,hı«ı" 'OfIbm 1<mJ;ı... ~<1l.16I<c< .. k.....ıı~ i;\ılbmn mıl<

§f~;+3§
........
""""',~,w.ı.
E~i%~§
ouo ....a..)~ı..,.. """'.. lıoı...

~DlKARTIAFFINDASÜREUZAYA8Ili~

.... Huııu~·",.""Wl
---
.:.u,<;otrı>l)""<l<ıl". .
~.......,..w~u.
""",, com.tr bulamayan soluğu
~'''~p«'
...-ı ....
'<tllçlo .... l.a..w
Tiblcq,,-"" r<'''''''"'1
f<l"'" fKb
kıy."
~
Tokelau'da alıyor
'ıı:<Wodmkcrıodıri>N~.- runn Idoı,:> "" ........ DllII~IWoAYACll·tiı,,"~1Il n;_Tvk!.ou·<!ıbiorlbil.
~ .... y...... 'bınok.llkI: .,.".,.r ı.. l<t>o ---- ~'<U<Io4uı.lııı>y>al:T<d>;.""
IlJ<O!,Çt<ıoIIp<I.çi ...... ı.nıu l.....-...~dr> .. T... k>r<·.ı.""<""'.-.....ı...ım-.,·"'·""""""'<!<kı',,.t
1_.l1,y~...ı.r.)~$<;,o.. _.lJn ..... • "'-... .. Ti>ıI<lr<\l~'l'k"""'"
..........
lıçno><.«<iP<"u. o<ıoıQoÜıı&nr.-. .lJnurMU<TiloIU) ),,,~u._~~_eı..:;,,,;; ..
... ndrn.ırnıırı'''"'"''''''''''''
""",,,01-""""""'" ·'l-,,,••'.........""' .. ou$:!{Vo .ı.kltun.o ...... <>lo::ınI>ak.ıoo
k>d,,'~k""""''',ı,· ı<\blımıd<ı.;;n.-i: nky,...... ,...,.".~""'""""~_ı..m.........ı..~
..
''''''''ı-" ''"k'J'lrr<krloil'Uk>dwl..!ubo.k''',
.....nhyorl,<'«><><Ik,r.r"', ..... I""""'T<io1"""""
<h,"Y"'b·.ok·W"_""""ıri< ....... 1k.'.,ı..f"".... ~,d;,
ulkIl(ryid<O\;l'>..... G.,,,,...,
fUll>Jl,<I<.ul''-ok·ıot>I'''''''' ......
",,,,,·"firo,,,,",I.~I,,l<kli«»'''''.w:'),*,,,,,, r.... '''''''''by'IuAkI~ ...'..· ".ı.Mo.bü",lrnllu"bnll"l"'.
..
".~...ı.~"", 'I........ k- <!AAn"""'l"" ..... IuTol<i~, ....... I~I>OTk..OIml<..OOIU!1U}"",....
.,.: ' '.'ef eran :t·1iiit·........ ·W
i

ri-::"~~i~
YENi HAL
NASIL OLACAK
.8.1<~.....,~.I""""..,~ri""'­
~::;;;~::.::;:;:;.~::.;;:;:;:;
.V",n",~"_ı"ı""" .... ı«<,,,~
.u""''''''''',p,tlk,""""",,,,. Tüketici kredilerinde
~~::::7::~':~'''<a''
.5.." .... "kI~
6<lfflıo..,_T
'.. :K"
'ıloJı~e' .......... batık ikiye katlandı
ilIaı ....... CItl:nl1il ""..ı.uı<
T".",dk~"'p"ıu-
k,,,,ddı.:."-ı.ı'''ilu'd...,, ..
J"«I"""'",......~ ....... ""'''.n
lOII'J..ı.::-.uın.ı.,o.<ticIı,,,,,.ı
A"""'l"'''''''?'\><'''''WlmIl· i<uIbn:ulkiıl"J"'lI<'o<flyUı"'"
ı""n)~\JIıı<o.G«nı~il<I. ",<lOtı<'mit><~ru""'9.rt=l<
d ",."'J!ind< 1"'.4< ı.M<ıb" "'. i ...ıy. ... 61lI... "" ını;,~"bı­
klrı«l<l k~,hı«ı" 'OfIbm 1<mJ;ı... ~<1l.16I<c< .. k.....ıı~ i;\ılbmn mıl<

§f~;+3§
........
""""',~,w.ı.
E~i%~§
ouo ....a..)~ı..,.. """'.. lıoı...

~DlKARTIAFFINDASÜREUZAYA8Ili~

.... Huııu~·",.""Wl
---
.:.u,<;otrı>l)""<l<ıl". .
~.......,..w~u.
""",, com.tr bulamayan soluğu
~'''~p«'
...-ı ....
'<tllçlo .... l.a..w
Tiblcq,,-"" r<'''''''"'1
f<l"'" fKb
kıy."
~
Tokelau'da alıyor
'ıı:<Wodmkcrıodıri>N~.- runn Idoı,:> "" ........ DllII~IWoAYACll·tiı,,"~1Il n;_Tvk!.ou·<!ıbiorlbil.
~ .... y...... 'bınok.llkI: .,.".,.r ı.. l<t>o ---- ~'<U<Io4uı.lııı>y>al:T<d>;.""
IlJ<O!,Çt<ıoIIp<I.çi ...... ı.nıu l.....-...~dr> .. T... k>r<·.ı.""<""'.-.....ı...ım-.,·"'·""""""'<!<kı',,.t
1_.l1,y~...ı.r.)~$<;,o.. _.lJn ..... • "'-... .. Ti>ıI<lr<\l~'l'k"""'"
..........
lıçno><.«<iP<"u. o<ıoıQoÜıı&nr.-. .lJnurMU<TiloIU) ),,,~u._~~_eı..:;,,,;; ..
... ndrn.ırnıırı'''"'"''''''''''''
""",,,01-""""""'" ·'l-,,,••'.........""' .. ou$:!{Vo .ı.kltun.o ...... <>lo::ınI>ak.ıoo
k>d,,'~k""""''',ı,· ı<\blımıd<ı.;;n.-i: nky,...... ,...,.".~""'""""~_ı..m.........ı..~
..
''''''''ı-" ''"k'J'lrr<krloil'Uk>dwl..!ubo.k''',
.....nhyorl,<'«><><Ik,r.r"', ..... I""""'T<io1"""""
<h,"Y"'b·.ok·W"_""""ıri< ....... 1k.'.,ı..f"".... ~,d;,
ulkIl(ryid<O\;l'>..... G.,,,,...,
fUll>Jl,<I<.ul''-ok·ıot>I'''''''' ......
",,,,,·"firo,,,,",I.~I,,l<kli«»'''''.w:'),*,,,,,, r.... '''''''''by'IuAkI~ ...'..· ".ı.Mo.bü",lrnllu"bnll"l"'.
..
".~...ı.~"", 'I........ k- <!AAn"""'l"" ..... IuTol<i~, ....... I~I>OTk..OIml<..OOIU!1U}"",....
Dünya Bankası
Yabancılar krizde ekonomi takımından
çok etkilendi
sathğından fazla .. uı.ınliıımSlOHlU. ,,"1>0>1
---A"hm.v<A<ill"'·
DUny. "'nc..
!I~,mLk RiıJ<'

"'ml.,·....'>',..........
ıı>,,,,," y,,,ı,,,,,,,h.l,OIouP,,*,I(l:$.""P)

hisseyi yerine koydu ~,'". ,kı 10,(,. lkI<c Ito~k,""" lıIlaI~.Lırt'"

f:::;=.V~~'I.~, ..ı.;: ~~';.;:"'""kı:::.n;~


nı T>l"'lj-ey.,gmek· T,<lb<JI"~A\" !""",""

~ilHeJl.q.!I!",hii.ıııiHi%miıui;:ıeıwiiiqMi ~~:seas:~ 1.4 ~~~~ : : [:;I).:;~nJ~~ ~:= ,:~~~~~


m'~_<",cl"k b<ed, d. «>i< "'''<nd,ı,nı
I'" 3"""~lq,,ri"" 1<. ,,~.
jlM~a<IeII adethissesenedi ,""......;
satan yabancı ya-
bnmal;ır, piyasa-
ıann toparlanma-
ya başladığı mart-
tan bu yana ise 2
milyar 89 mily<:ın Toıd ..... 'n rnı.
adetlik alım ger-
"nd.ı}'<'T.bnKu'"
çekleştiıd~~..,..ı~,;rl"
~=.~~"'~=':
~:~~
""'r«*k"od<...w-
_
_

d" ",ko<
(I.'.ı~ll),buydL"
...rt.,.,......b·

"",N!.> "'''' ""~


1"•..",..,.. ı""''''' f"""""-"
~;~~
.............."'l'''',......
~':t,j:yi~'~k""
~~ır.;~'~
dı IM~..... l"Id"'* l,~'"
§§fi
<hfp",..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mon'ol• .,o"".
)',,,..ı..h'= ....... """". 1Mı...m.ıu.n.nSm2y;opold'O''';odolrol
'~L~'~' \~,h pı ..,,,,,,",,, <W>Jd<A:ıIJ<l ............ 5.,.".k..... yIı.ıu,
:::==~r:~:
",<Iog«irdj·f._ı""'--

~~; j ~';~I':.r:: )~~ tlIeıııı2Oll9,


kar payı .... _
~.=:;~,..;,~
.ı.ı..v"""" .... """.yondm

~~:~~rNnbm~
"mk"finln«l<i>lj1clolri'''A>
"U"Nnk.onI.ı. .. ~
)'.I»<><ob,," Ilk7.yW ,n'

§~r~~· ... _-
Oy dere,
Ikizdere!

~§~~g:~ Rele'.1lli
R ns
Belçika iflaseden
ülke olma yolunda
"=.-.-.--=-="-.-....-.-- -.---www.referansgazeteSi.com

Hazırgiyimde
iki ünlü ismin
IMF'siz
gömlek kavgası
Faruk Saraç, Damat'ın pal10nu Süleyman Orakçıoğlu'na ağır suçlamada bulundu
Vı.ıokl»rıilftlft
Saraç, "iki yılönçe Damatmarkatı hautecouture gömlekleri benimatolytomde giz.
yoladevam
uzım.lhtlmıll,,",

:.-;.=::;~~ Iiee ürettirdi. 34-personelimiişten atbm" dedi. Orakı;ıoğlu ise iddiayıya1an1adl.


.... limıtl_'i ...,.

=!i::~
sinyali
Inş.ıatfirmaı.nyiizdt n.;:~<',.'I:"'~'''''''::~'~~~
~: ...., ::= ~~~~t'"o1 u~.~:
'""u'.. (NI') ;~';ı""oorm'
r:.='~='1.::
...
1·.I....«tio1 "'rk<Jı. "",,"",'<!.ı

~~~~i::;;..;~~;~ ~
bj'.".'""",,,,,,,.ı,,.
OUl~~"lD
...ııı_ı:triıD<.""
~~::; ~:~~:~... ~",ı;"':::; ABO·oc<"""')......""
o,',,", .k~
~ -..;~"""I""'~rtıul~k .. .ıı·
ı;wJo .1.,.

Bo"olhlıMI " .... .ıı ... ·'ıı<.-""ı"" ~~: ::S"" 1""-""

~z:~~~~~g;
1.5kaltatepgeldl I)'iı<"l"'"d,",,,,
"'>«b,<~";b;bü)""
=~:"'.~du,::~~ Y"', O'".~i" 1'1'<>'"

~!i~~~~~:;~'''I·
lıo<lIono," ,",lw'"'" 2S

~.e\:::~:~~ ::-;:~c~;;~;:: ~ı"" bo, ~'''~ d«I< LOO> "'"


~~~~'~n~~~iti~~~~U """'..... mar>'ooı...
~~bu~:;;ı,:.:.""""
..... "'· 6 -I' ,~;"d<
;·o"OOl•.-, k""nm<,
1.1

!<nJoo''"''Gloi>ıI'"'''. .....
'1"oe"".-u,...""Gono- ~ ::~~;",ı.b.~~\::'~~;~
,".,.... ........._
"oonoı.

212 hissede ~~;:'1~~:;;7:~:;:~


:.r.:;E:=E çağn tarih ::~:~:nl1~<n"f~n

oluyor
UIIIi~"YI'I5T-"'8Ul

GÜNEŞ SiGORTA
"Değerlerimizin Sigortası" ...
wwwguncssıgortocom tt (0212) 444 1957
R ans 2010 DünY~ifasl
için kaııleş kavgası

GELİYORUM DİYEN FELAKET


-1-_ c- 1

EnıhveCukurc.'d.
ç.lı ...... 6.. kerıehlt M.te<lrOıoJi"lngOnlerOrıte>iııd."dUl"'rduOv~'".ı,~,1

__....
Ma,ıNr.· ... ~Q~~ı.;r~.ıoyolotll.Sotıral<amlar.~
...n
i:"~~-=
..11U><Io1"<.. ~t'ıma<Io~ _-
.. 10 .. ~IIoy.n"'t8jtıeni,j\WOr«.~"'"""'rlcol<l\bO'lI.r<.ev,..
~,u.lıH»o.lıuı'ıW'u"sel;m"'*'?I<oıaı.S.lMibOlgel.rlll

T.-ıl'do!l'mSorOyilçe ...... \.O........ T.I.'.. "'"'r~~~I<o1dL....
~~~~d:-';:;
_n.obt<i9tld.-'.,. ~~.

KODl'l.r.~oUıy
kr.d;yo~(,k,yor
K08rltMkıoOro~

::ı=--~~"~ı':: 1-------------
=$f,!:: DOGAN YAYıN HOLDiNG, SÜBJEKTiF RAPORLARA OÜZELTME iSTEYECEK
Sanayici ışığı
,.tıorı<ı\a,bonı<j.
Kazancı olmayan işleme görmeye başladı
::;:~J;
=~
"'V<>1a/miı"bio_'''' 3.8 milyar liralık ceza TUlK1n~_.I'_
Om,......... g;ı,., ...... y\o.l<I<lcri.ıf>.

~:~i::.ı ~:~i~~I~~T:::e~:a~:~ ~~=::.::i


Gayrlmtnkulciiltrile
b.nk","rın,.lıka"<g."
Goy>ı-.kuly •• nm",ıok· II:I[LDI _ ... ~~,,,llllhılımı

~fimI>I..ilin.,.,.",..,..~npl­
\:'.;;:;::;:~ 8oQ,~ ....ndoô im>:" attı. Doğan Yayın Holding'e, ..... pro< TIuIr'l" lı ~un",," r><Wl
::=~::'r~= =:;r.~IQA ~:i~ii~n~Ş~~:~J~~e~~;ah~~:
lolu""'...... ·nd<ny.""'n'f'l.lı....·•
..,..,.-..,.~ ... ,!Ollio·
"...0\lI~'''' ...... ~..... ,;p.riıbt>o,lı ...'~
r.ano'Lfr..."9,""l~ satım varmış gibi değerlendirip lo i~"., 110 ço",'" ı.;;o r>L"'$J ı:...
~'"'9' 3.8milyarliralıkce2:atebli~eıti . .ı.:.n.m",ı."",..:.o.n.ıli~

§:~E~~
S.~nilıniwdiple~nıa
Tır...........,. f>o,l.>"y,)",'~,,"~<'li<rinl_.ı.,ııı;m
...

mm
Iıorek.tlt"mtyiikHk
(!Wtl'l>ıt",ıık,,""I"_ı:ri>"l~

~~=i::::;
hl;ı.<~!>I<_ ... ~-ı.","""",,\<oıô~-...
<XUoJ".to""'""""'''' '"""bd>R>y.. ubl .......""" •""',.• ~d<,ji"d.> .. ~,0d.>;,
".,....0nuı0>~<!< __
Ig",2O'''''_ )libI~·'~",'""'"·.l""bo.oiıJ<ri<rin
:."~=-::~= }ltrUly.uı;r,~,·<"QO ,o.
la)V";."tıI ...... tu~""'" <\m:O)>ıı...... O!ırW.<<lıY
_l..."
.,-",-
~~"'Ij~

-,.-
_<ıIorok~,l","" _~Jm'ile"""" "'''''''''' ...... - ,-~i<j.
=lınmonın~"'

cw~ii>~':~ :::'~~~
I lOOOTl!UKDESTEK ...
Gelfı.np;yu. ..'l.....n
~~rdol>r
ERDEMIR'DENIŞçISINE
Oni:• .ı ...i)'eIerind. _""''''mo'''''''' mll"".~b<n8~ın'<1·
M<'ClOOny.end<boy(ılde ""......... ,,"""""' I'I... clmi/ı... KT/....ı,.on
~'-n:""'~ '_>n.<Ol*,"'~ I..,. 'S'101n~ın'''I'i,;ı'''
~)'l:~~~
Türkiye'de iş
nıml>, '''l'"r. k>J>.Jn k<>- ""'~.6IJ\lÔ'In.....ı,w.·

A~#~~~; ~i::;: yapmak zorlaştı


dol.ı~~\'II9
fı'ılI'donlıvyon'''''~
><I;d;;l<'j"in< ...." .....

""'I
Eıdogan'a
kapıyıaraladı
~"'VlI<ıl<h'llAŞ_rlY.·
f""'1I<'l<l>ndol< '..
LO" AŞ. D<>t>"
'»e>'
w~, ,.",,,lı,,,, ııg;ıı.k.
o><tim<!=nbtuUll..oilb·
1'r<.W1W. ""'ıfwk:lnuru<bı~nol<'
IWOllGOfl~"AN'""'lA
----
"'"'.op<o«lı.T\I<Id)<lıppnı.mın
w.r\ıAı""~ISjQIkon-
r-"'Iilm<II<oA:jil<A1plınUn~..ı.ı.ıl,"
Gl'>ı>d1~"lOmlltmıtllm oklu~,.'bll\'<JWoı",
""''l".,~·
~lıv.".boU,liklOıoR.o",",,"ru
... ([}S)I~,ub· rb,nJ«ı~~·(IMU ..... <lıf">Ido
C«<n ....... ~·lltıdI......ı.o)'"':ıbn
"ş·"",am.1OOS'''lJm btof><'t<!,rı<k""",lı"" '""",T"'kJr<l>z<I,.ıa"' ........... TüokJ,'<.t.1;yh<IO .......... ı>-...
Ilenuıdibi

~
~
"_" _r'1l>rı<'mIc'M<o"II'<'1i<k"dqpkrıo.llrim<.-
...... ,
.,
"""",,"'n
_ " , . . , . .. '..
""'''"''''"''."
ımı ..... b.tU
.ıu"'Um.....
!<in
"""",,,,,,,,ru<h~'"
"'~I.n". ">}'l«i1 .'"
l"',I""b< .... ~.""'<lıy.p<a>
l<onu-...... w.ybirl\l,....,,""""
.... kJ>.~,ı;n.... _IW.-'il.
~1J»I',""'_ıo<I«_lı..;u;d"kolı"'k""'ı
.. o;ok.,..,..,_
~,Tllr.ll·~·"",.,.lıl'\bnb<ri<l<­
,·""..ım_"'sorunuijY'l"
1>i1ir1"'","*,.k"'~I"""~rıd<o1um
.

~ 8UMINOoCRuSOz
UIIIl111:1-t1ll(.l!jl! 'Türk-Kürt vicdanlan
cd ortaklaştırrnalıyız'
CM>itı80,do...., KLi<1"""""""'c6<IlmQn',-",

L~
J Cezamn yargıdan
"'"- "' ....II.j.."'''·llz<>ı'ınıIpd'''''l''''·Ç.''''''l.a'.· ... förkl..
.... ~(IrtIer""""O'?OJla'"""l"ıı.Topo;ı~-..dUşıeı..
c......"'1... t><r~.l:ıJrGa>'dMyOr.B_'oı'. . KiAI<-
riI'Ibn">n.Ar"'Ido,_y~ ... ~"'boro:i<lırIat.

~~~~~~~~
9"~.""""(llımerRzge<Wnı>ıl"''*lI.''I-~
r'Jlo~lıvILJI'doJg,""",dO<ıeıf,.,rJl:"t~.U'"
R ans
~
aris Hilton'ın TekATMbankalaıa Taşımacılık sektöründe
Türkiye sürprizi
300 rnOyon dolaı
kazandııacak
05
yeniden 'tek çab' hazulığI 1
10 EYLÜL 2009 PERŞEMBE fIYATıı TL TÜRKIYE'NIN Iş GAZETESI www.referansga~etesi.tom

~
• '''19.100
+U!'O
1~9:lO
l.ı.'n
Kontrolörler AB'ye
::\1:
.llOI<O
':~
uı uyum için çıkanlan
+ruflllJtlOl.AA1.m
" r"~B·lOO
istisnayı görmedi

Styı'RI<fIO",..ndÜ$iik
t,klilY...,.p-l!<unlu'd'.
Toplu ~'"'"t 1<10""..."

~~;:~~~
T-mbul'IllCObin
to.""mukaIKılk
oo.....94Jg,<;tt"'"._ 'AYAMAMA'NIN
r~ff:F~
pı..-loIlJo1~!Ofo<l

Akme.k""deki••
"'"
FATURASı AGıR (HP <:ie.elBıık...
ni.alY'·I.[lO\'janYayın
00_

indirimi.ürÜyor Hnldlnç".ke<'lenv·'9;
Al.... t>' ... l"..... nı ... v. ,"',",lnl'l<ıtlrdl,hykol,

:;:'=~~=
·TU'k;y.·d.o"~oI<_9;

;~:"':~,~~~:lbb.~~;:
~~ri_~
lItv>.bnseril.1çlarıMo
pa,ı"Plrı"ı.rılrocık ~~:~~~lI9ço~
~oıo,''''''''''''<lI_

~~~~
~
Irıgiltere"de, .... l'OocI;ın
ııkbkiimididogdu
f'...,.". ... ""'' J'.' '"' ' ' ' '
btıot..ıdt_'"'Glıfl.n.

==;:.,:~=
:ı''==~'~
AkiladomlarABve
Fron'lll"VI"Y'rd,
~~ ...A~~~:;Z

E~iE
~
rallrıd.ı
• rorluk
. _ ... nered~~Fo"

EkOllOlTli

-
.. yerinde
sayıyor
SEL EKONOMİK
'mrnl'HlUllSn uın,s
HAYATI DA SÜPÜRDÜ
IIl!1lml-tll14l117lt
R

J~nillımmı
·I·---~ i
-----
bocıIılııtu,by.com
•••."'""',..,,....,,. 'if "-
Aynı denetmen
Citi'ye 2milyar $
yazdı, hepsi silindi
001>" """"""u,,
~~~~~~~;::
~~~~~~
1""""3'
... bir <>POf>
::}~=d~~i;::~;.:~
;,lemltftnl"""!<)"".yru
",Iirt<,k"",.-.Il, ...
.. ". s.mur~ PlI'llUI
KuN!Iı"mJnolwnlu~
1m"1 ~!« »y<l>. 0,1'1>
BUBlRCEZA
~=S:
v.ıtw><>'(riu"U8~
ilEGlı DEMOKRAsi
_kInı>ıJffl SORUNU
1«>n<roIOr~~ •
.... Bit-."...,.), g.
bol..ı:i"'I~"1>l<mI<fl

~;:r:.."ı:ı::.~»o.ı;;
_,~buıı<>o}''''''"Y­
8I'1.""'~"u!dd"

~;'~:':'*.~
oj.,....ııo...,.ı..~;ı:;.,..

nl\">f<ll"""r- ....... G<1lı


ıw...ı~i><_
"'~ .......,. .
:'..::..~..:

=~G~=
,..·flto
...... 1ıI('< .. ı......
_1ıIWI>ıvn,0h«J"'
.ı.f''''~~
.;,.ı.bh .. ...mw.,,"wu
tıIdiI:InI~ ...

• TRT,cmdannasıl
'vmıe'çıkmlı

Tıl~"·""_f'b..,ı., .. II"uIt_,J<nbiri""" _ .... ,.....bOlil"*"Çt........ Çok~"1(bol><lm ..... k>b.


~ı....~~'· ... M...... lI<"'"b<Io(DI._. """""d<'>kf><<<V'p''<'mO<}"<çol_.'''1*ıı-'',",I'>ı<
mO!ı«ı<I"g;lJl t>tt_W>obwKlmw.nı....w"kl<ııi ...... ,ı..,,_d<.-· s..... ...
kIJ""""'M.hm«"""l."Y.ı.b
_.ıI,..._d<l>OOl"""'kk....ı..U'l,.,...nu'.KKl'.Y'lunl»."""'.ı')""UL$U"..ıo~~I<OO'
....lifbir ..
'",uyor.fqç>,.,ı....k ...'1'<nl....... rou>J,ıltip.>II..... """"'. l""y&'"d.ytl<._"""""""_~ıNo
www.r~f~ranşga'ete.i.<oın
L
Aynı denetmen
Citi'ye 2milyar $
yazdı, hepsi silindi
~:=SdzıE:~ 1Vs~~AllcmYmm
l.ınyol< ..l"nv<H,..;ı.

~?:='!.~~
... bir e..""", .......' "
::j:~d~~;:~~~~
""'nll<rinlln«ky<n.'. .
""ii,"" kOfltlQll;\lO, It,,~
... '" 5l'mu~·~ pjl~.>:l!1
Ku"'",""""olu.nWıı<lrill-

::~~~:.:fI<~ BUBIHem
~=n.::::::ı."" DECILDEMOKRASI
Y..,.""ıo.ıvllcUSC'I
.ım.tkm<~11l'l'"
SORUNU
-ırubu'*'ınwl·
..... llor _ _ 'j'oi<>. Tk'< s.... rklI<~ .. i"'.
buI ....... pp1oRiıl<'mInI
i"',..,.'
unıun !>OJWU. I,+",
<klp"'hıbıuyoı..ı...ı".
s:~=~w~
UI«li"""",""pn!ıouy­ ~~~.ı:=:;o:;::
3Ul>nu-.."nul<l\ll.ı ...·-.....u ..".w.TDsI.
~~.~~~~ AO·... ,·''''... ·I'''_
... rı>....-.ırı.iI,o;ili;ı;.l'" ~='S.t~.=;
n lP""""'r'\"""-G<llo ."..ı-""l:ttlrfl)'Ol<td<"
_Il>~ioo:"" eıeı.r ~ll>I'anLıl"ll"
.."., 'ıftl_",&nlı
N~m

:,::...~_ ...,
.. ~
~"*\oIO<bl_

~'.N.

WIlOU,_MI.rt'l<ij,

=~
""""",..,bio""_....·
iM; 101.11 .. ;,..,.."Unıl"'"
"""'N\'<ıI>)'<Iotuo","1I<ıı _"'k,,"',"6'9l~
_~Iılv<ı'"
<lor·... dol><W~ ~.:.\"t:~b~=
oIajmol\lf"-. ....
>!yI<bM~"'l"'"
~~ ....
.. TRT,ceıadanlliSll
'yiDft',,~n11

TlioUI"""'_,...nı..
>KIl$ı1o<f~~,
.. goOtiI<m<>lrl<l<,oJ<nblri<>!oo> _ .... .. UIf>~>ko.
,...._nlI<t~.ÇoI:~>d>~
.... Mı.w,fI«'"~_, ~ ... takI>r"",pV<'ml<}"<~IflI"o<,"~M,"'>ı<
ınQ/ırnd;,~Iıott_WUtı.J.tKL.R"""""'''''''''~'''''ılt«.5.>n>,ı"" _<kıRlıi'nin IN"""", M.1ım« ~l:><ı.... .ı.ı.
.... ...-'o!tı,"""n.ı!-f<.kIoni<l<' ..........>l<lcu<>lıom}"Oiunu
')OO'<I"kut.l:ı.>."""'ol'l">"L'.$ıı:ıtıdoıo..rı.t.mnıı""'hI<hof
'"'Ul"'". "",<,>I",,~ '~<y<nl_"'~ p.>~"'" """'C'. ~ y<lI<'~'~ _"""""""_rlU'<.
Büyüme verisinde
8 puanlık şüphe
Aklıolan TÜıK,2009·unikinciçeyreğiiçinimalatsanayii~timiı'ıdeyüzde16.9kii<;ü1.
me açıkladı.Ancakbu veri. büyüme rakamlanna yüzde 8,7 olarak yansıdı. Uz-
NYT,Dog~"'~v",gı
c..... tüyl'rlirp.rtici bugün sağlık manlara göre fark nonnal değiL. Ekonomideki kii<;illme 2-3 puan daha fazla.....
TO,kly<
D<9<"vq."fIo'ôn<ı".'''';.

:::.~:.'.:;ı;;t'"ıt yannmı yapmaz emuiıı;:EYREKJı'lo1l'.fJÇ('ırKl 8PIJAHLlKfARKHICGllROlMEıiI j,... ,,~;, Ku' •

",",_.~A\l""

=~~~~
M p..",-Olf)y6>,Jo.7)ibo,]Jn
".,"'ıı:.n-......ıı .... bI»..ı:koA>
""""""'''lll"'''''''''''''''rıpo. ,U '. "~uu~'...
~~-:~":}{'~-ıt".>
ITi,"iıo_
~i.~2: ~)=~.
~

")~;~. :~;;,~::::::o:;:;: Selden illağdur


A99.Ulın ~lm~l~r\a '" <kıliı;klild<ı</ı
I:rrıd<h 'l.ın</ıAı.
glicün egü,kat:o(3k :;~:;l~';.,~~~~:.,-;:. -",;'
~::-=~E
\'Ot.l,... ""trtl,•.., ...,
="~';"";"~~I::'~~":
~...::.:~.:i."'i:~,~.,,~
i "'~~~;-,-.-" ,:,.·T::~"·~··_~"{";;"'{cı i ~~=~~~:Z; to" ........... pn...ı.
olanlar için
=~~~'Qt.l, 1l'I<tJ<~lw.ıoJô/l;<fıcıl<tı
kritik 15 gün
~ ,ı"~;:ı~~~t~(~,;,:,:,
;]~§~
;:Eg;~ §f:tW~ ı
'II"('\Io;:.",c"""",,;'I',,,
18"l""",aıaı.ciı"'Q:<lOl:.
lınu"'J'l<'"'~"""'''''''
"md 'l.."" ..... ~I,r ... ı-'
~:!~~f,j~~r!~~
,'~leı.o..yıU",jwı.

:.~=~;16- ~~'~~;;\:l\U" ~;: ....._ MClkg.''''·ı'''"''''''-

Bor... herlalZ JAUö~,""",,_"'''


..
r:~:~,d::., :;~::~:

~;~~~:~~ i Yannmeı ~:.' Oı~,~,~:<>k~7.:.t


~=,~;;~1~~1~~
~~"'~t':,-:~':.~ teşvıkte hayal

;:ü,lwW:':' kl~ı~~Z~2xor ~f;i~g


1>;.. döo'<mk"ı... T(l.
M"bllyaCl~ayd~ha
KDVindirlmli.tiyor ,i<k<tl<rn<lOdoO*O<kl.,.ı;w
:';i'n":~"1'.;I;~::
1a."Y"AoI>lpW»)'kilor'
o.",~(MQ\DtPjs.ıl.ı"
,.~\1k 1"'b."'I'<1li ", l'h.",,)~
:~~~:~~~~h,":~~i~
~~~~~~= ~=~kf=:~ p"'.',kf"k"""pok·
uet""""'lckWy"k><k

:=:'~~~ ı<"m,,,IJ><,,~,p"'''k'''''

=n:,~':::'~.::'
i,,,:,: '~;~~~ ":~~:
""r" .ı.'m,l~ ,,,,..I'
_"'-",I"I'.-.... b<ı$>1:<>'ıu-

=~;l~;:'=l~:::.~~~ : : :~~ı:~"~n~~
:,".:.=ı:~::::;:; ~ .. ru><>!"'' I' ' ' ' 'nC'' '
k<'ı,""ı,kt>n ......'""'
TIuI<~"'d< ı"'"nm ifuı "'"k ,·
..d . Ei;~~~~
)~""~ok~~
ıı«"" "ııın ~ n'I«lil<>l r... ,,~
:':,';;,m~~'~.~~~"": kar payı
I1E'j1l1ı«8 .... _

lih!!'l-
~
Bo.OIdllklndH.n.

=.ri.,~~~:·~
=~"::~"':<::."=
~1!:'~:':":'\
11"'lIr.iinc.... lltlğo
Hrmaytsini$lmdl.rIlrdl
....... ho"" 11~ ....... i,..

=.:."::~:ı:~
m~=~

. JM!ı:wJııill GÜNEŞ SiGORTA (51


.I·_._-
.. i
lıoooIrlıırurby.com
"Değerlerimizin Sigortası"
_gune$$ıgorto com tr (0212}444 1957
s , .~

www.referansgazeıe.ı.com

'~'~~:t\E
IŞTE 190 MILYARlıK MATRAH FARKıNDA ATLANAN AYRINTI
Lehman
''aota«uııı.4111
8O'JO 9.14
öncesine
hızlıdönüş
178 milyar TL'lik
tOOlM

::':"n"~~~=:;.
matrah farkını
Çiftıi"jn~njgö,de.i
~,~ı:,,'"'n

F,~u.in.>Uı,d,"
..
ı ),~.ı.k;
y~, ....
".,.ı,ı.ı.. '>Wtı~ 1JUKd.ı,
70"i,,1

,,,I«<Ir,,"
>\j\u.. "'l\Xl:I·.... .j<)6ıril·
Meclis düzeltti
$ü$llm •••• y;ı "",dob,olon"'f'b"'pı

=:="':~
o,..M.o~,,*~,"N" §i~~:Jfi!
~~1.... '@<'1 """'-P... "-'"ru·...-I·,I<
","""ı,,," "";l<rl .. ~
TiiGlAD, KOIII'ler
Iıinbokonhkı.tedi
T........ GtfIÇ~_Do<
~~~'~~;I~'Jo~·
hk byh," 14' "",'on
............
Selden arta kalan
~ı:~t:'~=
<JnI.>nııen"""

oN.,"o--,,,,<U>jO"
:t::-,~~~
......,.,",.1.<"'1"1"<6.
u;Jyoo<loI"w.ı.I-'lı;U

~:ı"rl'~~,~~~~
çamurlu mallar
~
A/yonClmeolo13\'1l ::~~~~~
pazara çıktı
.. nnı$~rmııyelrt,nyor
s"....."",,..,,.,,..... ı'

~~~~;1i
OVf.SPK"nlnlslem
yısaijliCind.... ıçI,

C1VI,lHI",''''''bc<uII'''''

~~ğ~
~
InglUukonomisi
Y"'~IOp"I'M<'"
""'."""'''''''UOI8<ıL'I
~""""lırıg.lngolo

=~=:
uıı ... ;o.,<t<l·'''''''
A8lKin~.ki~m61

~~~§
.... PjOIOriı)'V..I>M,:.....
~~~,.,..

Ofisboy
• Mehrııet'in
KOrUljllıml
nQı>w _fS
Kriztıi1sedo!
• .. erık.,~omal: RUI.IWI&·lSlAN8U1.

· ~
~",,~,«."
ıamiil" ~", ·, ·ı"...I"'·
~~,~:;,'::'.:~';:;,l.
uh"'Y'nJ.
h.w.>< "'" ~?~t~~ı~~~
HUIH1"llllO;i!' 'cl'. ft""ı ..., 1,,,.10. ~,."'

· .~~n~,.ııııoow ~~~:g~;:2 ~;~;~;~;JJ:::i.


'1~lnt~~)<COnt11
_ . _ .......
BÜıte.açlgıyıllık ~eıIefI3·ekaıLadl,~
ÖlVindirimibitti
siparisler%17azaldl ..
Dev adamlann sponsorluk
ns
... .,
11 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
geliri 20 milyon S'~ çıktı
FIYATı 1 TL

mntL!DII
~~f~~~
• 1>-ı~1l·11lO

KenIG,d.bi'l<olme
~nWrm'ye.rtırl)'or
c"'*""Yx_........-
_!.oI<roı~· ... n""'l

~!d:'=~E
.....,.,...TL.""'l'O' ,~. Bankacı olarak gö~sümü
IMKB'd.bay"'m'"
sonikigünüiıılemyok
k"''''''''Menı.u1'''YnI<'''
gere gere dolaşıyorum
_'"",oMuııl·ılEy· ·",,"I,<k~"m_< ..
lQIıaıHt""'lto\om"ooı-
::~: ~';":~:~L~:=:
=~~ttr? ~';'8w~,::;ıı::;,~A~~

§~t:41:fu~
~
Rodı.lelı"CEO'su
M<Don.ldoliil>ulundu
..""'o·.'' "',....
.,ı'''.''
_ _.C.·.... ÇEO'..
:~t~:::~~E
vol.ıll..nl""""M<l),,·
b""m><oyblrutul'nkun.-
;:.~'.t;.~.;~~ ıu,wu.·W)<_,"

"-"'9~"'" '5obı:ı._b"" ''''.,.,,"


M.dYOd••'d... yold;w :.~i<~ ~~~~;,i:;:~
Pulin"._imç.lım,
o._'·""-""""lcl,o~,. .....·
ıoI1'6ol, "9mdt odcl\'ll"

?~1Ş3
<lft<I,;'~bfIo1\;,,. ...
~F~~~1§
=1'=::"!".!:::c;;:-J ~E:.~:~:mt!!~
Dolar 9 ayın dibinde
borsalar zirveye çıktı
b ••,-... .... "'*"
OOb,."','Y'.-i>I<mk...-.k
laıbo<ktı

ı=;hoo<lm<'T""'~"d,
.~
UlIıııı:t>.c1llWl11 A"""ltı",,_"" .......
;ı'Splm """"ı"" '"''''''' pir."
:"ı:u~~:.":":~ı:

_
·1--... ...............
-i
......,./nw'*f:y.com
P>"....... o.nl"lx... aı.n .....
Il.yuı<"",,,-...k"""l"_

:~~E;;:::
"~,lbFl"rii'_,I"""'''''
.ı,. l.6y~'''''1oJI. s·,,'"
.
CmıLL!'DI
.00\Ail
• EuRO
l.mG
,lS5G
Hükümetin hesapsız
harcamasına 'mali
.!illJ'I 'lIG

HEoouRılJ!
.1l<Ka·l00
kural' set çekecek

$aIlitl'JlII(Mm~

r:~~==
::,;ıt'~l=~~
ı-"lt<Iı<lr<l..:oı_inlOl
"""*,~,,,,,,

GfunmhukukUlbir
.lly~~sıb"lunn'nıyo'

~:~:.ı~=
~~:~~~
...,dOl ... dy.ooluı'u'mN
tImlt;~goId; ....

ORTAVADEli PROGRAM'AlEPKilfR
IMF fHKT~y~~E:AL:RE
'''f TOr~iyt l!eyOlllOl''''
.... !Il<o<ı,Tf dy~
.... ..
R6dIOI
n"""v_~
"'.nın, "'*"'''''''lyttl. k'I}ll><1,k·
~'n'~._m.J\y."""1
ılo1tok"'rkitınloml.·
,.fo"" ..
ri"jIlrı~ulltliml.ıo~.
-:r.ıa"iN'u_
Li~ldile~r;ıinigeçirdiler
amayenlbaionliırsisiyor
__ .......
i(iı'ı_ _ı

="t::'-~=
- ,..........IO:>">gr.cv>g-
~,..,.~odo)loo"~.

Erdogan'danIMF'ye:

=k~~~~ ~\~~:
~_.ıopIoo_lMf
.
Uıalmayın bu isi

~'H"'boUlmOlO,",,"
p'ouiıt~~ ...

IlIINETUOUl·'STM6.... ::;;:::'::::=''';;:ı:

...;";'r::"~.ı:~~.ı::
~,,, ... Kimi ~"n ..... , kimi
:''ı'".r:ı::t.1<lY;:"~~n~~
l"<Q1><lot> ... m.. p,
ıl",,,,,,,,,,,
0'i0n<:.:ık\,.ıoml ... ,.,,,,.,,.k~ 7 1'1 M'" 01•• T.. h ...
mldtb.:ıhkt',lu," '<>rlu· II:ıb.< m>tI< ,nrm.y.ı Avr"·
mlı..ı..d<bUy<;kt<,;now. Ir':n,,,l<>p<tuIn,,,,,k,,,,,,
5e~er(lllk.uvm.yene
Y"I'" ııo,~nhi'" UnJ;ın ı'<ru
n-,vu,kG}"<l<k!.1I H,ı"" !rı"
bl, kul..,,,-ı,,,,~,...Ol....,", dokkl., 11< colil'nbn <tı,ınd>

;J~~;;~
,I«le.hıb:.!gibi....,"",ukl<- 6 <"<"Au"''-': ii ton'""'"
rini """'i.....""",ri,,u ,"r·
kl/ll'<"h,ıo"'ııuı.ıu
""k,,..,.- I""'.
d«lo. ''Y'-<~.
",,,,,,,,,lmn .... rbIonko''-'lb
..........
'ni>oı'ndo'<'_kl;j' do- 11l6l',,",n ıooı..,.. IQW, ~"'O ke,J«I<nl" .."L!<nln

==~.r."'~ •.... Oron<>kol:ir.ıkp;r>s>.ı._ .....kw.okh .....

Iran 18,5 mllyar doıar


içinlMF'yekostu İş alışverişe gelince
=~,is~::~r= ~~~l~,ı:.çocuklaşlyor
tlt.yr>oOibtl!<>ilw......
oı:ı·
nOnaoiçınIMF"yt_du"'"

Do~an'lnFaaUyetRaporu ",.,nın ..... ~


A8D'denallınôdülaldl ~<ni}i'*"""''''''ob''
""".l'I ,....
cıo,..lIo'cIı')'.ıocerlo!<alıol'" it<klny:ı~rurılkr'ilRI""",ld·
>,><1 .. ",,,,,,,,,1""' _ _

~;1~
.......,."IOII,jOl~'""'"

'::1:ı~~~':t':-

=~~=
.,~=~~t':'::ı;~:\"
vt' kItIa>~~ 0nl0i>
<1</0«
'""Goı_M:n,"!' ...... ,~
lu'"
,"""'l~ dof""""l"" !='<i<j"""
Ot~· ... ""..,~ı.,,;

~=~~~-:
l<>d>r""""~'.",

Kandil'dekilere
'havuç' ve 'sopa'
OO:;'JWI\'W't>6_....... .,."..·hJanıı:rn"""
,"..t>J;y~'~i'v'r>el:IQ"jO:O'I'"
9f'l'llbo' ....,d~T ...... ıalJlljrnıı....m"lo.
T~·.ı.~"'~~f\l;$i<Jlmoı<ın""
M.(·<i4>JaI9'bl~""~.Ko­
""",*_!Jn:ld>.)(ııdo'lO'lf;t>bon\'~
1~9"'I"_oı.-.(~_
-:r.ıa"iN'u_
Li~ldile~r;ıinigeçirdiler
amayenlbaionliırsisiyor
__ .......
i(iı'ı_ _ı

="t::'-~=
- ,..........IO:>">gr.cv>g-
~""'~odo)loo"~'
Erdogan'danIMF'ye:

=k~~~~ ~\~~:
~_.ıopIoo_lMf
.
Uıalmayın bu isi

~'H"'boUlmOlO,",,"
p'ouiıt~~ ...

IlIINETUOUl·'STM6.... ::;;:::'::::=''';;:ı:

...;";'r::"~.ı:~~.ı::
~,,, ... Kimi ~"n ..... , kimi
:''ı'".r:ı::t.1<lY;:"~~n~~
l"<Q1><lot> ... m.. p,
ıl",,,,,,,,,,,
0'i0n<:.:ık\,.ıoml ... ,.,,,,.,,.k~ 7 1'1 M'" 01•• T.. h ...
mldtb.:ıhkt',lu," '<>rlu· II:ıb.< m>tI< ,nrm.y.ı Avr"·
mlı..ı..d<bUy<;kt<,;now. Ir':n,,,l<>p<tuIn,,,,,k,,,,,,
5e~er(lllk.uvm.yene
Y"I'" ııo,~nhi'" UnJ;ın ı'<ru
n-,vu,kG}"<l<k!.1I H,ı"" !rı"
bl, kul..,,,-ı,,,,~,...Ol....,", dokkl., 11< colil'nbn <tı,ınd>

;J~~;;~
,I«le.hıb:.!gibi....,"",ukl<- 6 <"<"Au"''-': ii ton'""'"
rini """'i.....""",ri,,u ,"r·
kl/ll'<"h,ıo"'ııuı.ıu
""k,,..,.- I""'.
d«lo. ''Y'-<~.
",,,,,,,,,lmn .... rbIonko''-'lb
..........
'ni>oı'ndo'<'_kl;j' do- 11l6l',,",n ıooı..,.. IQW, ~"'O ke,J«I<nl" .."L!<nln

==~.r."'~ •.... Oron<>kol:ir.ıkp;r>s>.ı._ .....kw.okh .....

Iran 18,5 mllyar doıar


içinlMF'yekostu İş alışverişe gelince
=~,is~::~r= ~~~l~,ı:.çocuklaşlyor
tlt.yr>oOibtl!<>ilw......
oı:ı·
nOnaoiçınIMF"yt_du"'"

Do~an'lnFaaUyetRaporu ",.,nın ..... ~


A8D'denallınôdülaldl ~<ni}i'*"""''''''ob''
""".l'I ,....
cıo,..lIo'cIı')'.ıocerlo!<alıol'" it<klny:ı~rurılkr'ilRI""",ld·
>,><1 .. ",,,,,,,,,1""' _ _

~;1~
.......,."IOII,jOl~'""'"

'::1:ı~~~':t':-

=~~=
.,~=~~t':'::ı;~:\"
vt' kItIa>~~ 0nl0i>
<1</0«
'""Goı_M:n,"!' ...... ,~
lu'"
,"""'l~ dof""""l"" !='<i<j"""
Ot~· ... ""..,~ı.,,;

~=~~~-:
l<>d>r""""~'.",

Kandil'dekilere
'havuç' ve 'sopa'
OO:;'JWI\'W't>6_....... .,."..·hJanıı:rn"""
,"..t>J;y~'~i'v'r>el:IQ"jO:O'I'"
9f'l'llbo' ....,d~T ...... ıalJlljrnıı....m"lo.
T~·.ı.~"'~~f\l;$i<Jlmoı<ın""
M.(·<i4>JaI9'bl~""~.Ko­
""",*_!Jn:ld>.)(ııdo'lO'lf;t>bon\'~
1~9"'I"_oı.-.(~_
-:r.ıa"iN'u_
Li~ldile~r;ıinigeçirdiler
amayenlbaionliırsisiyor
__ .......
i(iı'ı_ _ı

="t::'-~=
- ,..........IO:>">gr.cv>g-
~""'~odo)loo"~'
Erdogan'danIMF'ye:

=k~~~~ ~\~~:
~_.ıopIoo_lMf
.
Uıalmayın bu isi

~'H"'boUlmOlO,",,"
p'ouiıt~~ ...

IlIINETUOUl·'STM6.... ::;;:::'::::=''';;:ı:

...;";'r::"~.ı:~~.ı::
~,,, ... Kimi ~"n ..... , kimi
:''ı'".r:ı::t.1<lY;:"~~n~~
l"<Q1><lot> ... m.. p,
ıl",,,,,,,,,,,
0'i0n<:.:ık\,.ıoml ... ,.,,,,.,,.k~ 7 1'1 M'" 01•• T.. h ...
mldtb.:ıhkt',lu," '<>rlu· II:ıb.< m>tI< ,nrm.y.ı Avr"·
mlı..ı..d<bUy<;kt<,;now. Ir':n,,,l<>p<tuIn,,,,,k,,,,,,
5e~er(lllk.uvm.yene
Y"I'" ııo,~nhi'" UnJ;ın ı'<ru
n-,vu,kG}"<l<k!.1I H,ı"" !rı"
bl, kul..,,,-ı,,,,~,...Ol....,", dokkl., 11< colil'nbn <tı,ınd>

;J~~;;~
,I«le.hıb:.!gibi....,"",ukl<- 6 <"<"Au"''-': ii ton'""'"
rini """'i.....""",ri,,u ,"r·
kl/ll'<"h,ıo"'ııuı.ıu
""k,,..,.- I""'.
d«lo. ''Y'-<~.
",,,,,,,,,lmn .... rbIonko''-'lb
..........
'ni>oı'ndo'<'_kl;j' do- 11l6l',,",n ıooı..,.. IQW, ~"'O ke,J«I<nl" .."L!<nln

==~.r."'~ •.... Oron<>kol:ir.ıkp;r>s>.ı._ .....kw.okh .....

Iran 18,5 mllyar doıar


içinlMF'yekostu İş alışverişe gelince
=~,is~::~r= ~~~l~,ı:.çocuklaşlyor
tlt.yr>oOibtl!<>ilw......
oı:ı·
nOnaoiçınIMF"yt_du"'"

Do~an'lnFaaUyetRaporu ",.,nın ..... ~


A8D'denallınôdülaldl ~<ni}i'*"""''''''ob''
""".l'I ,....
cıo,..lIo'cIı')'.ıocerlo!<alıol'" it<klny:ı~rurılkr'ilRI""",ld·
>,><1 .. ",,,,,,,,,1""' _ _

~;1~
.......,."IOII,jOl~'""'"

'::1:ı~~~':t':-

=~~=
.,~=~~t':'::ı;~:\"
vt' kItIa>~~ 0nl0i>
<1</0«
'""Goı_M:n,"!' ...... ,~
lu'"
,"""'l~ dof""""l"" !='<i<j"""
Ot~· ... ""..,~ı.,,;

~=~~~-:
l<>d>r""""~'.",

Kandil'dekilere
'havuç' ve 'sopa'
OO:;'JWI\'W't>6_....... .,."..·hJanıı:rn"""
,"..t>J;y~'~i'v'r>el:IQ"jO:O'I'"
9f'l'llbo' ....,d~T ...... ıalJlljrnıı....m"lo.
T~·.ı.~"'~~f\l;$i<Jlmoı<ın""
M.(·<i4>JaI9'bl~""~.Ko­
""",*_!Jn:ld>.)(ııdo'lO'lf;t>bon\'~
1~9"'I"_oı.-.(~_
-:r.ıa"iN'u_
Li~ldile~r;ıinigeçirdiler
amayenlbaionliırsisiyor
__ .......
i(iı'ı_ _ı

="t::'-~=
- ,..........IO:>">gr.cv>g-
~""'~odo)loo"~'
Erdogan'danIMF'ye:

=k~~~~ ~\~~:
~_.ıopIoo_lMf
.
Uıalmayın bu isi

~'H"'boUlmOlO,",,"
p'ouiıt~~ ...

IlIINETUOUl·'STM6.... ::;;:::'::::=''';;:ı:

...;";'r::"~.ı:~~.ı::
~,,, ... Kimi ~"n ..... , kimi
:''ı'".r:ı::t.1<lY;:"~~n~~
l"<Q1><lot> ... m.. p,
ıl",,,,,,,,,,,
0'i0n<:.:ık\,.ıoml ... ,.,,,,.,,.k~ 7 1'1 M'" 01•• T.. h ...
mldtb.:ıhkt',lu," '<>rlu· II:ıb.< m>tI< ,nrm.y.ı Avr"·
mlı..ı..d<bUy<;kt<,;now. Ir':n,,,l<>p<tuIn,,,,,k,,,,,,
5e~er(lllk.uvm.yene
Y"I'" ııo,~nhi'" UnJ;ın ı'<ru
n-,vu,kG}"<l<k!.1I H,ı"" !rı"
bl, kul..,,,-ı,,,,~,...Ol....,", dokkl., 11< colil'nbn <tı,ınd>

;J~~;;~
,I«le.hıb:.!gibi....,"",ukl<- 6 <"<"Au"''-': ii ton'""'"
rini """'i.....""",ri,,u ,"r·
kl/ll'<"h,ıo"'ııuı.ıu
""k,,..,.- I""'.
d«lo. ''Y'-<~.
",,,,,,,,,lmn .... rbIonko''-'lb
..........
'ni>oı'ndo'<'_kl;j' do- 11l6l',,",n ıooı..,.. IQW, ~"'O ke,J«I<nl" .."L!<nln

==~.r."'~ •.... Oron<>kol:ir.ıkp;r>s>.ı._ .....kw.okh .....

Iran 18,5 mllyar doıar


içinlMF'yekostu İş alışverişe gelince
=~,is~::~r= ~~~l~,ı:.çocuklaşlyor
tlt.yr>oOibtl!<>ilw......
oı:ı·
nOnaoiçınIMF"yt_du"'"

Do~an'lnFaaUyetRaporu ",.,nın ..... ~


A8D'denallınôdülaldl ~<ni}i'*"""''''''ob''
""".l'I ,....
cıo,..lIo'cIı')'.ıocerlo!<alıol'" it<klny:ı~rurılkr'ilRI""",ld·
>,><1 .. ",,,,,,,,,1""' _ _

~;1~
.......,."IOII,jOl~'""'"

'::1:ı~~~':t':-

=~~=
.,~=~~t':'::ı;~:\"
vt' kItIa>~~ 0nl0i>
<1</0«
'""Goı_M:n,"!' ...... ,~
lu'"
,"""'l~ dof""""l"" !='<i<j"""
Ot~· ... ""..,~ı.,,;

~=~~~-:
l<>d>r""""~'.",

Kandil'dekilere
'havuç' ve 'sopa'
OO:;'JWI\'W't>6_....... .,."..·hJanıı:rn"""
,"..t>J;y~'~i'v'r>el:IQ"jO:O'I'"
9f'l'llbo' ....,d~T ...... ıalJlljrnıı....m"lo.
T~·.ı.~"'~~f\l;$i<Jlmoı<ın""
M.(·<i4>JaI9'bl~""~.Ko­
""",*_!Jn:ld>.)(ııdo'lO'lf;t>bon\'~
1~9"'I"_oı.-.(~_
R
Türev piyasalar yine
ans
-felaket alarmı veriyor
23 EYLOL 2009 ÇARŞAMIlA rlYATlı TL

';'t4·li.\~ Gazprom Türk ene~i


.-
., 8C~~ 1,03

:::E '~~
piyasasında büyük
oyunculukta ısrarlı

Davos'ta 'one
minute',ABD'de
'Let's forgetit,'
'''''''''''''".lc<>:pT'I' ...",I),,,,,_
wl'nlcıl",6-ld6n<m )""00" o...lıJIN",

~:::E;~!: ~.=::
"""iı\l"PU~""'''''' >oI<"'''''').I:ıdoıl>n'.I~
I<'fIWIınrı>""""Iıı· "uı)'>kı"lıit"'''''''"'''
~"'''''"''"'''l''''''' ")~"""''''''''''"8''n'
... k.ı...I .....,<'!< ....... ·do.-m<.. "lupol *""
.ı.Toı>'>"'<mı.hltıolın >«OO"'LEı.ıo,ı..n t..

~i~

IIE,ı;t~,
karpayı ...._

. ."'". "'. '". ".,. ,. . . .


Modoıd"~~IOi""'k~loQI

.I"".......'~ -"",
.s,_~

.I_~ _~"''''

...t"""..
"' "" ..,. ..
• "0l0~.~..'1>i''''''' .. _'''.;.." ..........
• u'''l''"'i' - - . ,......-. .. _

............... _..-- ......


_Uı1"""I"'I)'t\~ri
,,~/
TOBB BASKANI RIFAT HiSARCIKLlOGlU REFERANS'A AÇIKLAOI
7 milyon liralık
aldatma kavgası
Türkiye'nin IMF _ ...._-..0.''''-
_,.-.
.... .. =ı:::~ı=ı
~ .......ICL"_._
ile anlaşmasını o
o
.
.
u
ı
T
_
_
I
ı
I
ı
_
~
~
... _..,.,.. .....
_
~
_
O
I
ı
:
a
o
T
<
b
c
I
I
o
.
O
b
ı
---I.:;ıj"bflFGndo,{"",,~~
__
..-.ıe-~Olı:-T<kdoo~;J,l)l,""""

. . , . . . . , . . . _ ........." •. ,.....wi,l:> ........... ~

=:-~Iit.~ :=.~-=
gerektiren 3neden
Ona Vadeü Ekonomik Türkiye, bu
.,.,......,"'
.. ·..ıdJ
...........,ş.ı,..ı.nr<"'~~

r....-.-·_ ....
IIL1nı..ıI;I".,~~tI'·"""'
ıırtm""lV>*7..ır<>n~'"
ı bo.dlııu i<l<I<ı"-"V

.... z,_olmotvq>",_
__

Program'dılli
hedefler
krizdenç~
içinihtiyaç
büyüklükte
blrkayn8~
Notu kapan Brezilya
ıçıngereklı
olandlf
duyulan
fnla
bu kadar
dÜ1lik
arayı açmaya başladı
kaynak harcamaile maliyl!ı1e T"''''ı''''''""""",,, ""'""l~" "hI=AWn"''''''''''''oıkRl'o'l-
k""''''',ı,<d..... ''''''''''"1ulI> ..",..""'_boi,.,,".... TIıdO.
aaııanmış iç talep ba,ka~den ""'~~.,p_.ıı, ..od. r<""·""'I'Y'u'bı...lNlm ...
olacak. çan/anacak. bulamaz. od)""~ .kıı""nı.t:~";I."J"I' <>lo ~ri,ı. ... ~nı ...."""",,"
k'''''''''''''''''I:<t1tnd...lMlIr<nI· "'l"-.li'n'ıl«ıı"""llt<>oly>blt
1'·OOlkmlo"""""'.,...."Y'..... >dınl.ı.ı.. _ _ ...... ÇiWOJ

1liI....... m .... ıı,lm ....,', Y(Lk- -""'-'Y''''ılol,J~'''Ni


.«tııo..,....a _ _ """"""· _~ıl>n.ı..ıı..-

mCI ... T<>noI'oIu.~-,..,..'l"T""''l'"'d<.d


... bo"nh
olilkı.-::::.=':.: =..~~ ..."';,.,,::,,,,,.:'
LLOiiI ....' ,.... Lula b~:.~:.~~~~.~~.~~:: goçtll
Türkiye karbon
ticaretine seyirci
,*,,_
__

......
-lSf-.ı«l
ı
ı
o
m
.
ı
~
---
~::=~. ,.
_lDllT....
_ _ ...... """"'>lOII'<I<

=-;mr~:;:-"":
=--=.,~":
::~_T1i<L"'_""
~'"l'II<Ib)"­
ı...ı.:._ .... _*
~~:;
~=
-."..--
R
Sponsoısuz Filmekimi --'
ans Kreıli kaıbnda abk
seyiıciye güveniyoı oram %i ı 'le ziiv~de
www.r~feransgazele6i.com

ENERJi BAKANı YILDIZ: HiC BU KADAR iRADE KAYBIMIZ OLMADı


~'Ef;l"\: . Sinyali aldık
• •H'Il
"LLLLNO
... tuROiOOl.A-q
715

'~1'1
Yılbaşına kadar rüzgar 6-12 aya not
santralı başwnılannı
tDOLAR

artınmı

kıra döke halledeceğiz y~E~!!i~:.


Eııeıji Ba1<am Thner Y'ldız, 750
riizgar santralı başvuru5unu
$OlIuçlandırocaklanmmüjdele­
di. Yddız,«Cerekçesi ne olUl'5ll
olsun 24 aydır sürüncemede
olan""hillaadresibelirlenme-
mlş bir iş olmaz" diye konuştu.

Ytnlgilmnikt.5laijUlcia
.cenltItr··g,'IlO"m...
OO'rvlII:V"""m<lol'~
~_'''\Oi.~
=~~~.':'::
_~'ı"'~ı.­
~ ......... odO-p"'l'

K..u~t,h!ia""rşı
ta~k.rt.r.\fYdutıklbl

a~~~
~::.~~~~:
"'*~"'.o,ı..;.." ...
• FINANS OS • BUSINESS 11 .. • FOKUS 14 IYAŞAM 17

ı 3kiloluk sinarlı avladı


ıekoıa i ,5 kg kaldı

IhracattilztasımaUar

::';:':::~~~:'::'~
;~~=."':':";;:
_ " _ ...... r..y.mdoıı.
.. ~ ,
... )'O'"'llwO...ıbOı'><>..... .: ,.
Olomobitdeumutlar

~i~~~ Raylan sel götürdü


:~ı~~:~~~ AB'ye ihracat tekledi İstanbul'dabüyükza­
rarlarayol açan sel fela·
keti, Halkalı-Çerkezköy
ara:ıındakidemiryolu­
nu da vurduAu için Av-
rupaülkelenneihnıcal
darbe aldı. iki hafuıdır
döşenemeyen raylar
nedeniyle zarar 100
milyoneuroyubuldu.
Doğalgaz grubuna
KDV muafiyeti var
Doğan Yayın'a yok
~"'·'l""'H<:>I·~I"""'1İtu.«k­
<!;ng".Mmilp.ı<"ı" ri,)1.... ""'il bu!oodu·
l<<>"u.ı:uı..,.ıc.I
"'fll'V<<<'.... ~ .. ......·
~;,;..'l;:,~:~"~~ ::ı::~~~

r~~~~~ §E~~:~
""',.~'''''',..... p'''~''",·<''';I<".
tj<lıi><\.T!n<t.I»lbllt- oJ;nlm<)'rt<"i1,"ln hO·
ı.,u ..... ""'"i'"'" I::ıfl" kOm .1""" .ı."~'iI·ı,...

~=~: l~r~~~~~~
w::>~,~~~~~ ~';n::';:;-::;,:,:,,,:,:
:;':;,~"~'.:ı-.: :'::,~~;:'~~~'=
::~'<~;:u"'..:ıc~ ~~"~i;.;~=
'"'><I:o·ş.oo.'\lfI"""'oI·_·~ı'"''''''

r~ Cevap
".....vı,.,....'.."' ..'r.'''.
bekleyen sorular i
ııı::ıııı-
Fon pıwınndl hede'
5vM.150mnyarS
T~~......uY"''''dM
""",*(l):YO)B>ı!<"''''''
(~ı,ı""."dıl""'"''

~E·::r~~
" ~~
$'H""DU"R'''''SLCMU' .'7".
i~ ~ ırı ~
S""rkulüplerlbılr$lld.
~...

~§~~~
li •••

Buğdayda
.. ftne,,:l.y<;_ .... 'fındık'
taktiği
zrtAOD$lIC_lSlAıiIUl

,.,......l<O... oct!<nııinm>!
I"',...,...,,...,' P/)~" ,1
l'>U,"ı\lI<>OI_.~j'
Taksilerde GPS'li
=~;.,~~~~ güvenlik devrimi
". ""ı..ı;aı ',",dl<aıw
<b"~_"h""y.o","

~~~ ~~::':<riı ~:~"~


""'''''''''''f'l""ı.::.ı''''
'''''''SC«'l'ın<Jıbo!;<J:ı,'

:L:~~NO~
=~'=
"""_',,,<.ı"'U7b-

~;::==~
~=:=t'=
~~.;ı.~ı:;:"l:;':"w,
R
Tarkan'lı lanıhm planı t.,.
ans
Zorla mahkemeye Yapı Kredi'de büyüm

~
çıkarma, ,açılıma
ihracalçıyı böldü zarar yenı lokomotifi 'küçük'ler
03
FfYATI ı TL TÜRKIYE'NIN Iş GAZETı:Sj_ _~_ _ =======
~ i PARAVASıKıŞAN BAZI ŞiRKETLER. ÇALIŞANINAZORLA KREoi ÇEKTiRivOR EL DEGişTIREN ŞIRKE1UR

~[~ Krizdeki patrondan


~ işçiyi yakacak formül
"'" Kriz nedemyle mali den-
gesi bozulan vekredi bula-
mayan bazı KOBi'ler, çalı­
şanlanna'Yalrred1ku1la­
nacaksınızya daburnyı
kapatacağız'di~rektüke·
ticikrecli3ikuUandınyor.
Şirketlerişltrinibukrediy·
le döndünneyeçabşıyot.

--
Nel,&uar54"UMı
~ilimo4omın
....
ViM>·... kuo

Yol(nA7l'l"fO""' ....
P'n.r5u,Blrmu·,
devr.bpbirl."'e~
v_ _ ....,.., ,_ ..
_-
lıyor

.,.,..Bol»6I'o.'$rrıl)<ın
__ Tf. ..
~_

10;1"01"'""""'''''''''''
~~n : . r

_s...."".,·"'...."UZdo
ıs'... _oI:tıg~.-.o.....'

==2~~
~
~~~.::·:,~~~:.~~~nu
~':..~~~~
;".=o~:~=
=,":':'do..,,,,
1....·ıIonllalı'y.
Nı>rdtl1('1l<onmleMidl
Varlık banşında süre
yıl sonuna kadar uzadı
=~E~:::r:
~:~.'"


_.
.... ""....""'-'"L.LIiIO-

Klpıanırmıl
eııtoldu
HIll<U"""""hl<b>""hlı>
.......... "'"""""~""
~""'ı1l"'dıl\.o",

n>llonl>n
"""".",u.",,,,~)"W'o<lik
"""""'l'l,nt".>n~~~"
ı.w.y._.....ıw.,..,..,...,.."....
U"~ll"'~l!XI1.k>·l>.olvı"Iıı,:ı.ı~_t>,
.ı.,v_hou"'"'""'~""',I<>.>:tı>l<gio'IlOl><iılI)'"
y:ı,,,~,,,,,,,k iÇIn ı,.,. '''~'nl" Xurulu "'I'I'n'••

'=
'''''').po''''''''''kIOT_ """"""",,,ı.;.'l'kb=l"
""""do "'......='.10"'" L. ,,,. ~'" Il,kum« Sl>z<00il C<mil
Tuıl:iye'rıin ~~~:: ,~,~o"~~;: ~.~,~:,~, ı~:"",,,::,~;
" gOruÇin'in
ıeıerıiııde
Hükümetin yeni teşvik sistemi ,p.ı..""'.lObi".r~,~b,,"ln""'"'<>:t<""'"ln'OÜ'
broılJ"",,·k->ıl\·"'~·"'.'nln<l<L)'lu
"lu-..,'bilıotl<ndimıtııl. A1 ·!><n .....''''''.....
..."Im.>.,"""
>UrI<dI ....
UMı"- ""'0ıI
.~ yabancı yatmmcıyı çekmedi
uıuıın;.ıIIH1lQııı
IJhnb"'~"~""""'llfnl" V'"""ÖI'>U""""I"'"1""",,611
(v '>Il>J l"'P''',,,,.oul''''''''' u""· "101,,' kn"n ....k;k·rin'n .ne,.
L" ""l""nn..'oI.. .,ho>l:lon<l WIO'~'"""".I>i<=~"ln_)"<O"
li'J'<"'io<,,·;kllil<"""'n""""'" ~' U".,."-mk ...... "'IId<"n'1.o1.lb~
""""","'. . . b"<l.o<.. ~·""~.....,.,ı.rı-ı<~,,<l<d<"'P"'"
n1l.o<U"",, 2Q(l9-"n ık',." ib""""'" ....or..ı;.·,T,I ..........
nmcJ>c.ıOlw.<

=~.t:;:=';~ ~"":';'~~~=;~~~)j
::~,~~=~~l" ~~::;"--::,~":."" ."n...>"" ~ . '.r;