You are on page 1of 30

'C.~KUR~'DA 6 ASKERIN SEHiT ~ G.

SARAY iKiNCi YARıDA ACILDI, liDERLI·


i '~~~~~~la:Y~~~~~~~~:;~ .
I Gi KAPTIRMADI. San·KırmlZıhlar. dün
AnkaraspordeplasmaOlndandaücpu·
gehyor, Milli Savunma Bakanı'nıncevap' r ancıkarmayıbasardı.Skoruikinayarıda
laması istemiyle soru önergesi verildL oyuna giren Kewell ve Nonda belirledi: 2·0.

Terörün bitmesi konusunda


toplumda cok güdü mutabakat var
H~rkesdl!ılıı:ıkr.ıtlk staı'l&ıtIann yiiklflmeWll$tll'(lf. TliınWnleri!lini~n altlrlil koymalı.A(ıIlmda yabancı ~ araıııayn
BlnyıklırblrllkleyasayaomlUe1lmiı1bO(meyeklm;enlngiidlyeımez,yelmeyetektlr.8OIilı1JnefGbisiOrel~(eovazgetllslo.
AmaıılTUl. bu iilkede va:sayan herlıesin keodiniöıgilrre iIadE edeb~eı:egi bır ortam te5kl'lmek. SliIl'Q> kanı(ıkanlar&ıy;ırplı
ResmldlümllTOrt«dlr.EgitlmdlllmlzTllıt«dlr.oemokraUkaolımınasııWllblmlllellmlzllir.e6lllırikıacıreslıleT8Ulldlr.

Ankara-Erivan hattında
yeni dönem; ilişkiler
normalleıme YDlunda
wn........."......... ıw ..........
~~~'i.=r=
~"E.<Mn.ı..-·... .,~Okı
.,"f"~_.""l"".~diol<Ilcrin
'".;,; .. üili>blorinll'li;-...ın.)_
Iik I,,»­
.
,oı:oo...6ıwı._l<ıI)-bl_at<hn
.ı...p>ıIı.m<noobnn""l"... • ......ı.c.I:.llörIo«
Fıın.nbıan,~· .... ı.wr\uwWlmlO_


'191501»""" .l>l'ıIlll<ıOl"....."doll bııttin ~o
",~~","",ı..ı._

__
~_~~h.ıJ<nJ:.ı;>.olo_"
fID'I~""'bm"",o/m.U,HoiınU­
__ K>ıW$""""""'_<ıUıW,o;<1o

mdtrı..r.\::j=l:.k........
........
d o l m . ~ .. _ "" ........
_ 6""'"""
"'"•
..',Io",,,,,,",". . ,,,,,,,,,~,i<ın<guı.._
_;ı.,~ .ı.ı.ı"
_ l>=rn~"""'",'i)"".,..,..'""

""'BUII!ıOl"')-ı.,,~~.~.l'M_LUll

i Genel seçimler öncesi DAGlI(A'OA5EHITOL.ANERIN


Merkel'e eyalet darbesi KARDESINEWSWEEK'EKQtlUSTlJ
OI'I.'Y...... , I ~ _.. _

:::ııIc:;.;I.'"'::'::'~~~aX
Davaaçınca
k.rn~.""'k<l1o_ıınlatJHobOIyMD<
<OOb>ı1lJ>ııı.r_ıaıuı._."l;oıbı_·
dı.VEıKıl"Je~S"'ci~pı"'·'"
tehdit edildik
~'""Y"'~O>U.Thorlnı;<rı'.
s-w.ı-"';<ı>;<!oıı.ı",ıw."i·~ __ s..ı.

>all~·.ı.ı"'CDUII<Il<IuırııI«mım.>;'_AI
marıraumın.ı.:lIkk<Lıo-ı.",,~(Soat·
1<rodl..,ır''''IO'<lm....''''' ... ~ıhtırnoIi
gıındtrn<~_p_tIo_t'lk'<Im<.
Yt~~M<ri<atl"'<l_lcıtı"""fll<rt·
~.~~oO)INI.)IM ... !lUıı

'1;.~~ii; Ramazan alışverişini hemen; ödemeyi bir sonraki n ~~~~~~ ~


ekstrenizde yapın, anın_da 20 kontör kazanın! .. ""~ ..._ ~

•• • ~!'P!!(ll!lI!l
Miul EGiTiM BAKANLI'
i ~~~::8~lu~~:u~~~I~'
büyük fırsat. 17 bin 'uslaögretici'
anaokullarındaisllhdamedilecek.

Parasını isviçre'de
Ermenistan ile
sorunlar 6
adımda çözülecek
~=...~.:;
lI~oIu>ıurubn.ıo...,fall
gizleyenleri ağır
cezalar bekliyor
F"""ıol;~"",o6«)ıu_
ntnın<tlı.lmoöy\<j_.k._

;:mı~~~:
_'",1~·nltı""" .. t.o.
1lWJtünü""""""'.. Iıt5~ MallyeBakanlıgl,lsvlc rebankalarındakl60mllyarlWlanopeslnedlistil.
....",.",.. m.... oo,"""*ı<>n kurul
..... ,...hyor.Bu""""'nl<ı"''''' Varlık Barısı'nın son fırsat oldugunu halırlatan Bakaolık.yurldısındagiı ii
......... OW~I"".-.Pnı'D
koIolo~y<f_.ı._ hesabı olanlara, paralarmllOrklye'yegetlrmecagrtsıyapll.Akslhalde
ı.ıw"&""'o.l~Ka" agırcezalarlakar;ıkal"iıvakal;llılh!~klerıuvar\~ndatıul\llldu.
hoi'.ı.ıo<&ilmolln<laı-.u'yo:
"1_I!m><nittMı!l<~..•·
_.."".,nılWlbom<ıl~"

~-
~tôb<üriiıl"""'0I$"1l.
. . [t16
Bakii)'egilYtn(e-.HitI*'slilt
~tuguıııuzilaniıoeınlldeeil:ıı16 , , -

Faili methul
cinayetler, isvet'te
yasayan Aygan'a :~-l,ı_"o _
sorulacak ~'Y<t>"" '

Bavdemir, Divarbakır
mitingindekonustu:
Ölmekle, öldürmekle
buiscözülmez L. .....ı
BAŞÖRTÜLÜ öGRENCiNiN MÜCA-
DELESiNi ÖVDÜ. Beyaz larayda il-
tar veren Obama. dlnlOzgürlüklerln
öneminivurgularken, NashalaHearn'ln
okula baSOrtülü gırme mücadelesini anlartı.

istanbul Barosu'ndan tifte skandal

- ....--_.............
-------

HSYK'ya üye seçmeyen


tek parlamento bizde
1ıı1ı..ıı.w_

Sincan hakimi, müfettislere ifade vermedi


...
'"i~holIoIıd.ı _
~ _~SKoıı_
,..pld.IoorUt~«i _~
_ __
lApc:a.-.-ı __ eı-.n ı:-.. ....
_ _ ..... __ _
_....-Lı:a.:-...ı.r. .,ı._~
NıP"'b<Ifohmpdll<_~
__
_ __
.......T. __
...ı. IIolUlOop>lo_
.'_ı-..ı:.ıop,.-w._
v...,.ı.r
OıJı<rr_~

_~
... s--. Irifi.-'"
...
.•_ - . _..
...,.~
YÖK BASKANI ÖZCAN, ASKERi
i ~i~~~~~a:~~=~s~ı~_i-
yeyerleslirlldi@niacıkladı.Özcan,isle­
min kanuna uygun oldugunu söyledı'

ALEMOAROClU'NIJ!tAVUKAnESKIsusllRıuKHı\ı(IMlmINBASTANlUHAFSAVUNMA:

Hakimi mezhebine
kadar araştırmak hak
A~Cl'linba$,12~~asOren 9Z3sayfalıksavonrım.udlln lam.ımlai:l~~kk.il
A1emdaroglu'ron, yargılar.ııgı baskalılrda\'alja mahkeme baskaninı mezheblrJekadar ara~
brmasınrSOylesavundoJ: "Bir klsInln,keodl hakkında acılanlLlvaya bakan tıaldııiara9lr·
ması amyasal hakıır. Il,iklmiarastırrrıadan tarafsız olup ~m.ıdl8Jnl rı.ısıll'ıgrenecel\sln?"

*,,"IIColL61/ij... N>'ın~lonuIWon

:ıIr~:ı~Gof~ =~~ ilgilendiği


Devlet 'demokratik açıiım'a ~~~~~ 5:.:...~~~: sanıklar iki günde
kilitlendi, süreç hızlanıyor ~~:.;~=~
........ ,mrl:.<Iı.ıl>ooı-,..
:"'~~..=.ç;;,~ ~""""" __ '"'"''''''1''''' =,,",,=ç~
n·ddJll0.ıuıu.n,..,ı., ...... w~

",-med>ebtnJ."""""....
·""'Y''''lı.1k"oImkl'lJ<lllll1adı. _·..."...Ilu~
"'\
:;~~==':
T~~lloilul'"

lM_~itı.·11<fıln'«l
1d1Itılnıı..v...... bobııı>.nııuvsocıo.l'!:lIloıll<ANlır1o~~/ııiIJliIn...ı:;;oliı.
..
_.~og<iı.ıy-,")'In u:<.f...ıJd:l>..ı.run.·..,.....
d;l\W«J:ıI.Vt!n~""""""
---
tahliye olmuş
~~~"'='O::
_hokbıilo)1JNUtlı:ll~.
.... .ı.ı.,'Iotıo;rnyo<1laM....ttl$l<m
Koınw:MbW""",..ııı_d<dıop­
~t>Il1rı<lF~k<o'ı d<~C<ttnI>ı«.'Il;,xı.ı. ıw.l>.k.~~.
~"""'IL_l~,*",,"-Ko<-
_~)U"""_"""J<~holU:ırıoJ""",,,".ı.\· •.
m.ı..ıY>pll.9fWlran·d.>kl<k..

~~;;=7~
!JÖ'IlI"I>-_Don$)Ill.DaıreJ"'tol<anl>ll<lm\ .. ~ ~........ fIl<ılı:...<ı.ı
llJ.'"'SxI:IıI<_',~ı _Nlot.ıı.l~n"H'" .dı.:._frtclmlnhılluulı&<

~1:=~=~ ~~~. ;~~:_::~


.......
~")_K><mo>.~'.ı..,
"l1o~dotN'~"""')"IW"'·
~\~. __
l""'''S'u-U)'~..ııtY''"'_ ı..ı

'iki elim, kızımı uyuşturucuya


altştıranların yakasında'
ll'ııra.-..&lı>ı",... _I<t<g:Ifr!L)_~_""

~=:;:,-= =:;;~~.: .
.w."""~ll<pmV=l._Iw<l~.AncoI:«ıI:..."
_,,?t,o>..ıldi.Gm<kmnI7<lıbopnılo'lol"''''oIoU)'''"'"&ı
~"",.,nbn","""~Nı-,,,- .... .ıım.ciD)'" S<:o>,'<li<J&W'"
".,.N""""""".ı.)"'"y .... gd. ..ı.ı..._~~
-.l._!l6<!...ı"",..l><Ç>'''"~'~~)ÖI'<I Bakü: Sınırlar
land.",.,Y<olrnAıgı>n."Onu
bu_~bu~«kiIollJton>"'kU'«koFotih
... _m..ı.,,.,.­
acılmadan Karabag'da
<lıolbilr~....ı.ı.ı.!kl""'yW. O~So.yoI<ıI_Bo,.
ı.nı.ı,".ıı,~ r..y.,
ml AINn ı....!III.M""'Ycl.""",,,"'bo)o·
ilerlemeolabilir
~l!"reIl<gllm,U)""","",",,)'mı""-~ar<o
_ ' " ~ A.\lAlE!.rdm -.._-.m·»I/lNDEIIll ~==~
;:=:~~=.
Avrupa'da bankalar batınca ~"""""'-~)'>I"'­

...
To:.ı:-..ı.Azt>bo;_1.l11ı;ııı
~ı...o.h.ıı.d<rIoloJı""',.,ı;.
gurbetçi, dövizi Merkete yatırdı oIJulJwıı..:ıı""""~_,,,,,ııı
ı.:.~_ ''''''''l'~
_"I'Wl~ .[J(M,1z~1""",." ....ı..2ıAguO botür~A>uı\~1llft:ropIoo>u.

~=ı:~ı-.:; ~~~C:?':ı:'
tu'I_-'T~·F ......

• ••,ndo.l'>d<oldoilnbl.
nmN_1lkIJY"'tl1rı}fut1nukczB..ı<
-"""'~""'Kaı>boı
_ıI<ı\O:mC~
5Üldilrd\l/"'rul"',~nnl'ldrnl<"""'_o:b"-ı'" ...\uı;ıılo)..... ~_.­
~""""""""-.,,,,,,. nlllyof,TUm <iu"Y"l' <tkıı.,
1ı<mI ... <J(,.,..,,"lllltı)'t'l"',;>n'J'O"oI<_bt<o\tr><t\l:o'doı
/ EMogatı',,~
Tildlı"·... __ , ,
... Y'roı'~
_ ~

HalkBlnAllllA.ONWlYAZlFElllSI~DA.ifıillv.ıklhll';:tı1."<llillIDlJ,)OlIlIOu:ı.ırcoklnı;wı.J;1mfPlZda.PtIiIllı
d<rm'l"'~_I«''''nko~'''''''IJ;lNnQı,
.. t»'· Iotaıhl<-dOdn_~o<~
.. '...,ı.;_1,1ll1.5"""""ld·
. ......... "'''',po·& iılaııLm~n1mııa1l!lllrılıııılli(laJlJa/t;;i'JJillib-ııı""ı;ııronraıw/FnwJne_\l'fvmıo,tlrilRıs'
Ennmi>un'mAz<ri"'r'-"'ioll'
l!Dlllapıll'l~IIolikıllll!~ı:wnIll'~"lIII'ıoIr.lIltltıışıW~,~Iı1er.ıJIotllnl... 1lq>-
mty.. doI....l>o.Iın<d»<koW ılobl>«ıI:.ı..ıWı..'. ... """"" ...,," ................. ~A'NI;.I
s<idE.'lWld)"'ckı..""t<>olf>
Wtn:lllW<Iol7.llm.l;"..n'yo ~1Rlrıı~~malmn.s.ızunOllJQlllllll\1iaoııl5020daI.I:.ı\llM~~·~~ ... ..ı.._.·lIlm~bo·
b<laı~""ı:J.,lj.\I<kOUpluUıI"go<lo
... d...rt"-:ııIUllOoıoln 1blı.~gııo;l\'Ol"·ll)ııIık'ı1I,""yapnal;l(kı~glrIyoı_""nYlıillGllrOIZlllıo.'.R.lf,lI.ı.lIMlIll~WrıU.lXIo.ı .... b»Io ldı<>" .• .ı.-ıı.JıIlJ11l11«!Wll

.~~- Ramazan alışverişini hemen; ödemeyi bir sonraki n ~~~~~ ~


ekstrenizde yapın, anında 20 kontör kazanın! .,.,~_, __"...._ ~

•• •
IlAMAZAN'DA KILO AlMA-
MAK IdH 10 ADıM. iftar ıle sa·
hur _ndaki Zilmanı <ii \'linet·
rnek san. Kepekli ekmek ıoketın. En az
O(·lıesjJOl;iyOt1l1ll'i\Oyıvin.cuMAERTE~

anıstay cinayetinde
sorusturma sil bastan
ErBenekon davasına bakan mahkeme, krttlk bır karara inm attı. Danıstay clnayetl dosyasına konulmayan önemli delillerin ta·
mamlanmasını Ist~n savaların taı~ınl y!rinde Iıtıldıı. Mahkeme, Danımy binasındaki kameralarm olay gOmi neden bozuk
Oldugu, saldırgan Alpmlan Aı;lan'ln cep lelelonııyla kimlerle Irtibat tıaliooebulundutuBlbI onlartakrlliksonıyacevaparıyor.
Silivri raporu
istanbul Barosu'nu

.
------
karıstırdı
'"i.......
... ---~&·
....
..,.ı.

ııı--~

_
__
_Iılıl~-"""_Ay
...
==:ıt.r:.~~.::
_.u_ı-k'"_

~_ı-._~
_

""""'le
~

.........,....,ı:.ıı.-
......
·dılo....."lı-

.... _c-..v•.
I.ıtU_Ajokı._

... _',"",-oıı..ı.~_
Dı-ı~MmII)<NI.·d..I.'lKlMD"

DTP, !kalan'ı kızdırdı:


Ne konustuklarını
bilmiyorlar
~l'Oorı~ _
'lltı.IT'--~O<.ı..ı.·C_oI
~_.".ııııkornııoıwL·~1(Il.lıtrıo
l"I""Dl1'~ıll<ı>.ı..ıJj ).. ITusMc\oI""'''''
mW<"<latır\ll.OaJ.on k!oJol.. lboıı.r.ıı.'!!<J
D'W!ıIo<.ı.Nt<'<I""l.oııuı<ulJonnı~,
81t ....... dl)or'_WlIndIIk. _ _ bId
_"""'do<ll)'IltI:l·"l" bolanıno .......
Ho)ırboy\t.ı.ııı.bI _.-·
P"_~·I\lII<mlllV""..-..cını
__
_I""'I<'Ü','1lunokaıılılt

_.....-.............ı. __
-"ıoı---~
~ - -........."_ii

Tür~iye, gizli hesaplar


için ısviçre'den Demokratik açılımı baslattlğl Müteahhitlere sic;1
notu geliyor: kalitesiz is
bilgi isteyecek için Basbakan'ı kahraman yapan. ihale alamayacak
_Ml.ı.-.
olarak görüyorum lın.ı.u\Uilı&

~==='=.~="c:.
_1>ıolıoof>_-...a-pTaı'l'i'Etdotan·
UW-_.oI: . .~ > O ) l t ı w =_ _
_ ı.....-....ıı_h<iç""'-

_na:oı.ıııGcocIdtdtı".,pn._cıo

-=:::.~o.ı:-~:~~
_ ı-~"'~--..ıM; ....
.... boobW<ı _ _ o...ı"...
.... ""~.sı.-C~·IIIılo.IWbIk.w.
~ __ . ~ ~ . : ı ı I ' O l l t l u "

,1F'-i.. Ramazan alışverişini hemen; ödemeyi bir sonraki n ~A!:!K_~:.~ ~


ekstrenizde yapın, anında 20 kontör kazanın! ,,,,o,.... ~j >oH"
TORKIYEIlAPORUNDA,REFORMsümlNOEKIYAVA$LAMANINSEBEJ!.lERIElEAlINIIOR
12 bin hakim ve savcı
Avrupalı akil adamlar, faturayı elektronik oyla
HSYK'ya üye seçecek
AB liderleri ile darbecilere kesti
~ :~=;~:I~=~~Onk~ ~ ~~t~:~~I~~nma~~::I~~d~k~~: ~ ~~a~I:~·.~~:~~:~r:
~~":=.:,,:;:",~~,,;
~'·r....ıu··y·'ö'Rofu<nN
sıı ..... ılı"'" flm·..
;;,.."w_Kmulu",....(HS""'~
."s:ı;ııJık~~,\lI_.
m~~ow.ı:ÖO'ıO'*"tn~&.
riottı. 1_..
retel1nGnOnekooulan~ler.ıaıe· maII.Tarklye'l"'adllıla~ran~lıl'l' dununmOdahaleıeMldl.lı>tOlmlan sn~",J,...&oHWKı...z"nko....... "r"
dnıaydancıkmalma ....hepnldu. hak~ligısaygıyıgblleımeh~ıı. y;Jvaslıııl.Yl'fIlanay;ısaya[lllmaiı. l<IYrO_poı_.ı.ııI><l<li<l<
_p.o<ll<l<>ı<dıi.M«lil"'r"k""ı'"
!ı"""'dıııooI.ı.l""'I~lıtuo
Nbn,~_do",._~
rıI,~.. M.oI<t-...ı....muu.ol
Y"ı'''LLL'LUj<Si-...ı...<ı<''''''''''"U.
""rL>~"'ıW<--'
onJo)>lpıri:ırm\ıll"-'HS'ı'ı:lIollgilı
"'~·luImoJıtınındo""'<i=
&gitı.)"'Yı..~~~
""ı;.,Iı3'""pu"lmnl OJ"", """"'h
.OLmı ...." .."pruLr.... rtıl,:.ı~IIluI.

DOlANOIRıalAR

11 DZÜMÜYEO!,
MGINlSORMADI.
l.Ian~A1a~de Teknisyen
(ıfi(ıieılnbasldolan­
dn'Jlar1acleıtte.5aıı­ olacaktı,simdi
lelJ:>lgelff1ekOytüle-
rlnııWısulonoloıııa·
l'IP~aıakaOSl
hedefi uçak
vorlaı.Gec€n\ll~m
bOIgeIeılMekldnlan' mühendisliği
ilıııohk20 mltvool~
la\la5!I.:.ıııı:OIIOlII

Rodos Türkleri de
Yunanistan'dan
açılım bekliyor
u........... WIL""=
~~~~~~=
,~lmnb»' ...ı.ı.""""'l T~'Ol<r oJ...
"""mlıt>i"od~""'.>k~
.....,.,..
......,l<Itı ....."~c"""'ı'~1)ISI
..
~_lJIlılri>''''I'ut~·
.ı."" .. ""'t'",k.w..wm.,ı.,._~
""rIo boblon _g<.llM.,,·J.ı,-....yoJl
'l1lı.ı.mf<'l'Ul'lknrunA~~
~+k.N'_ıtıı>Jı\NlI:s<ro
~"""""Lj'tM<lo,..pıı<dl,,_.
)~""'........,""""0Ir_~-4<>I:.
_",ı.~lUrllilı972"<l<nı."ı

....... _.ı.n.),<\oı- .. UlI.Ill.4liI_


IoenoJjdıl<M.l<<f;ICirnı;\iı<ml) .... Dlnklll
KiTAP ZAMANI, SiiRi BıRAKANLA· 12 DEV ADAM POlDNYA'DA
• :il~e:i~~~:-n~~ö~~ı~e~~~i~ı~.e : ~~~~o~~:~~~iı:o~ı:f~~ıf:ibo' .....~iıILJ!....
san cok Isim var. Bu konuya mercek tutan ketbol Takımı'mız,
ilk bu aksam maçını
KitapZamanl,bugt1ngazeıebayilerinde. ll.lS'te litvanya ile oynayacak.

Kahramanmaraş'ta
cephanelik bulundu
TOrtiye'nlnkaraveSllıarı(l'p/ıaneijj;~oonblr(iftdnln
IhbansooocuyenlmDhlıımıalbulurdu.Cumhurlyetsavo­
~lngö2etlmlndejarıılillllliltar.ı~rnlanyapllankiUıda7
AB reformları ıAWsilahıile15e1veısisbombaslelegedrildl.lhbardalıu­
sonuC veriyor, lunantiftd,sılahlilflnyenltıırakılmlSolabiIKeginısöyledi.
~ ...",.- ~"""~J..ır.o/ııU._ı.."".,ı
hak ihlalleri ~~=::"Z~=~=~
yüzde 70 azaldı ="~~~:.;
1lorı,o:e11«ıj.ınd<Wv:o.....".,.
lIiIıI.llıılWI·SI ...... gjd<o_~.,,>lhtı

~~~~;~~~
~1~~:ı.ı.I=
ı.Jırou.AIınon~fllre.J"llnl>l.ın_<ı_ ..
~ı.\<tIlgı"""""'ttıl<fl_~.g«tl,.
""""Uklaı'!<ldI.o..ı.ı.nr,,,yoÇ_ ...lı<_ ..,..... ~_aIlcIwı .. AMota.ım.-.M...ıo.ı-ı·
• 1Mt"~'Ur~I~·d..ı"Odkdil<m<" ıı..m.z.,"A\~j>ı<I<rıNY"ı:.tKoor>.M.v&~IWı •
_~~ ..., ,~ııblllloınl<\>oI_
"ı.-"" l"........ """'" bllyUI.l<.oıkıY'r"
1MonHilluıOe<""iI'rılıI(\HIJ)"",., ..",. """"'~)>rWıI<>Dl.>J,,_oıı..,~~
moIınd.ıolumlupdl$onl<l"'''''!>",.nID'nln ..
m<»wnmı ....ıı,IIııl<*JiO !la>Wlım1ı<ıllr><l,~~
,_ _ ~11lr\:lyo·nlnA80<b].1ıpnuı·I<.o. r<idl~~_A;'" 1h.ııl,:I'I~l.ln~"""""
buI«!lJdlg1'lm'dokIK<I11rtl:lZin'<ol'od<ı1bo ~~IllilhImıro>ıIn.ı.T!lt>Jı'<·'*'~ı;<fmI!lI.
~u1k<lcl<lhal<lhl.>llerlı_ıo«""loo.
_F.OIJm<<!d"""ı"'1<t.y"P""ınIuJar.
_"",ucuQ/umler,b",,,,I)q:Ib!Utili>"
J""II,*,,_~.>k.M"'''''MW'ı!ıIrıY..
I:.>ıcWı'"larbr>ı;td<olm)"Oil!<t _~~ıı.:ın
h<xug.lo:lUm.y."..."".ı.n"",.
,''ot''i....
ı;clIlhl)iulo<h.>!muItu-.ıt<toı
~ __
lll...
. . . ._ . " ' .......... _ılo ..
""'RIII .. _iImıIlt_."'._-"_51"'._l.!
_,..aı.ııeıııol f\liOGRJi.ıw..~-"lI ...

""""'"."'l«"'<"'.....,.. ,.....",._~.
l<dI,llfllB.uk.>tı,ÖUIlrl:l"ilı'<dot->n.MIol·

--
_bo",",t'<Iotwıokt""""I"","d.ı~ .
.. ,.okunJ"Wl;ıl"fOl&lN~)lwwı:ıuıos

~~ TıırklVtnlndortbırtJIJflıı ii~-~ ~kSIY(HlDerglsl llEy ~,....- \11 ııelKl1anm~llldelı


SGK Iisteyi ,,"'::""l1 {lıllEvupslıltanıgelelılcr
tt""'.r,
ttı
e sahıırıın
II\Jnevl ıkiı
lul Le ılgılı oneııılı IJI tl'!
geyeulastı D" le dı 1
i ~,~,
.......
dCTlokr:ııkl(llllll<ıdl"i't,
Kı lce~lıh i ndı(o~< \
vaktinde vermedi 11111 i day" day,] ıııııar :.ı01 ınını h,]ıırlamıuı ::ılı i d rıva ~rarn I:!I ::ıl

KEV ödemeleri
gecikecek Üretici, fındıgı
pazara indirmeyince
~=~~~m~=~:
..............·
""_~'''fIVd1<lin'ı'I<OIIItnr
fiyatlar yükseldi
d... oJ<n.lı1,-"_d<g.. I<ndInntl<r",.
nu<undo~""J""I1J>t<..... bIt"l·ı«G<' ~~~~...1~:'~~
l><Hı'I<ondU<fIp. ...... )"k><I>ı<ııe<ti.C«;'"
="J:O".T:u:":.ıı:.~=ı:~ 'F_"n<l.>3,JOlltwo.llnlNj'>ı..s!o)' ...
",,-,ow,.. -ı.,ar.nJotıtıAyahMSti
l><-.. ..".",'orlh'"''''''''.''''l<nlbı<lo;rin"f'''
""sıCD,~<lo>yaı.nkuıllm&""'_':mI"'"
8onI:a<oyrt<llJlnl.SCK'yabnunl.iltmlo118 ::.~h::~~~ı:d:-~"~:·
11..ınrn·d.<!oldogu"uNo'u . . '...ok .....ı..t1oo 1nn~.""r..ı.Un1o,",I'""'·'"<I'SI
!><ıı .......l<rlnlnmUınt.Uno1m>dı!WI "l"'<;"","""""",l.>"'"Or.. ~·ı..,fIı"ll>.·
_ _.."1 i<<>' ,,".ı.ı-ı..J.o;~~ı...Lgl
H
.
>
l
<
<
a
/
I
l
r
l
"
"
,
"
,
~
"""'gı<II<mo_oblyI<bo"Y~;...:>I:. _tu""".,U",tkIl"'.bc\lıIom<n"'''',~
OJtni<l<rin)'.~iJ>bIlın<,.il<ln lbı..ı.tJ(jjrrıl<~ ın<:Slf",,"glp=nMlrmCyor.ııtıONO>lIM
""""_"'~ııaddr«."''''''''loı

kar GlE)'IılIX'lIr,_ _ ',.. _"'u..........


pa"
4@.!f··..
UV
lAV
>o" ,." ,... ,.,
10.tı

3:1.13
U..ı
1121
····F ı.ıl

11.11
u,
'.50
.~.
1.!11
1.61
""
HI

IAV TI.l1 IUL tU3 UL tU!


lll. lTI.1l 11.15 SU,j SM SUL u1

•• •
i
TilRKiYE, DlEKO'YU KOR-
KlITUVOR. Bosna-Hersek'in
OnlOgolcüSüZamao'akonustu:
....
lt .. \ , '
Türkıye cokonemlı
ovunculara sahıp.
BUyOzdenmaccoksl""lo'acak.

·Avrıı~·daTOrtı~MI51rDöftilyilKırmak·baSllkılblrral!!lrhazırlavanBagılMllTOrkI'f1!
Komlsvonu,ErgenekondavasınınAwupaBiıllSı'nıleyakındanıakıpedHtllgioıaeık1adi. KO-
misyonunTiirkiveRaportarüAlbertRohao,"Yıllardırsüregelenyaollslann mahkeme tarafın­
danortaya,lkarllıpcöliimlenmesldemokraslvehukukuniistiinlOgiilclntokÖllemli"detlı

Ergenekon davası Türkiye'nin


tarihi hatalarmı gözler önüne serdi

Damstay'da çalısmayan
kameranın altından
ilginç bağlantılar Çıktı Kur'an-ı Kerim'in Almança mealini
okuyarak mütalaa ediyorlar
MALIYE, AVDIN DOGAN'A 12 DEV ADAM'DAN BULGARiS-
i 3,76MiLVARLlKREKORVER' TAN'A FARKLI TARiFE:94-66.
Gi CEZASı KESTi. OOgan'ln sır' Lıtvanya'nın ardından ıkincı ma·
ketlerlnde u5ulsOzlok tespıt eden de- ılndandagallbıyetleaynlanMlltllerl­
netmenler, cezayı holdınge tebııg etti. miz, bugün Polonya ıle oynayacak,

Tsunami vurmuş gibi


Basbakan Erdogan:
Terörist saldırılar açılım
sürecini engelleyemeyecek

KCK, ÖCalan'ın yol


haritası aııklanana
kadar eylem kararı aldı

~.z~a~=
_
==="~:::
__
__ . .
l""'oı

... .
~ T

_~_~_ii
.......ı::o:....-~

WJıo~ı.-,......,.

__ Ooıioo)ıı.,.,_

.....,..~.~-,.,
SEL FtlAKEliNi TUFANA BEN· BOSNA iLE 1-1 BERABERE KALAN Miui·
• LERiMiz, Afrika'va@tmesanıınıbüyüköleü'
i ~~v~~~n~~n':ia~ı~~'
dikkatcektLEroglu, "Herkesinhatasıvar. lar:>ıı~o~I~~~igim;~=:I~:ıi.~;~::1ı ~
Yapanın vaptı~ vanına kar kalıvor."dedi. Terim'i 25. dakikada tribüne gönderdi.

yüzyılın en büyük sel felaketi

Tek kapılı servis aracı


7 kadın isciye mezar oldu
SfltNtetlndo .. tıalikO~Y ltr.~~bUıf*;bIrbllal
II!.Ikııli<kklbirımıllfabrlb· ~drtrılfndor1"""'l'IIkI­
\IIII\~tIeTaı.aodı.lOk..ıın<tıI\"ı_dliı'ııot"dl"Mi­
..
ildTllo:IıV nılnJlıolıl>lrandarobllllklr:ılldı"taıılWl\'tpeı'l­
\lIlı.rılUııdııbldt.l)qlill"a~if<lıOı>lilfı:tııtal..ı·
OllliVlDcI\d~(ll;ıNrıb!·tıle1clılrltlpı
... ,OllJll;ıwıun
j.Ol:fn._bd"larmf.b>so'otrvllııurı.ı~~
nl"",idndP~_"'n"f-lır.StırıOııt1ıtIU'(1ll3Yllllbir
~L!mıDlIY.ı;,ı_G(l. no;IallJ _ _ ~ ..IT
DÖNEMiN iSKi GENEL UÜDÜRÜ ERoGLU 1997'OE UYARMIS: DERE YATAKLARıNı BOSALTIN

Çözüm raporlarda kalınca


yıkımı sel yaptı

AK Parti ve CHP
istanbul'da darbeye
karsı
_0''''1\1ittifak yaptı _
:::!ııIiot"'buIi1",,",I~Io:'<"""""al\'1l"'hl:
~"",oı: :,~~,ı;:,~ t.:~
M,rli.I~Aı;o.mI<.·~~
içinı..pbirulıo~ı._l!'..ı.tı<-,·.ı. .
... ııM>yı>_"""""'~M""Iı.
_",Idmı..ıucwı-ı...nı:ı."v.·I:&a-hoII:
o_"'fblnIortI)'ai:<Jlt~f
k<o>""'~.,...,..obnoyo<aIJı.. _
.........
_ .hl:PoıtlGı"J'S6<dlıOK....ıIObda.

~,.::=..'::'~ı:rs:.
...
'rol<ı....pW1l)O>flor.·.ııy._ _1o
KADiR GECESi'NDE 2BiN 194 CAMi
SABAHA KADAR AÇiK KAlACAK. 11-
Ianbul'daSUllanahmet.EYÜpsultan,falıh
ve Süleyman",,'nın de aralannda bulundugu
72 camidegeı:e tıoyunca ılıadet edilebilecek.

Kimseye acımayacağlz, dere


yatağmda ne varsa yıkacağlz

Albay Temizötü"
askeri mahkemede
yargılanma
talebi reddedildi
iSPANYA'YI DA DEViREN 12 DEV
, ADAM, (EYREK FiNALDE. Milrne-
rimlZ,AvrupaBaskellxıllamplyona'

~;n~p:::~~I~~1::~~~~~pd~~i ;s'
Tarihi yarımada boşaldı, camiler yetim kaldı ZAMANPAZAR09

'Sel gelecekevden cıkm' diyorlar


_ı.._''R.,. _
ama gidecek baska yerimiz yok
_ _ _ _ . _ . . .LOIL_

'Adım Kenan, 12 EYlül


1980'de dogdum' dedi
askeri lise mülakalım
sualsiz geeti
~=~~~":.===
::c::::=~=~
-""""""-",-,",,--
....... ,
ı.ıı.ı F.uı1.l)OO

.......ıpnl_·Aıioo~ııı:,-. .....
::-~:::-,;:.~..:
. . . . , . . _ - - _ _ ·lll'yl.ol
l\1lllT<lr~..Jom~·do)Wl'boıIo:.olO'
..,ı.~rı.ı .. ...,ıı~
olons....... ı;, _ _ ~ C m < k
""'-_~E...,,·<lmı..u..,....~
ı...ıonı.oı..~~~loII'OllıUD
RakamlarladarlıenlnacıbllaJltosU»14

izmir,14ylldır
dere yalaktarını
bO$altamadl
iıel ... lOr::ln.lSMıJllFtllW
..... ım. ... ı...m.r.ı.ıo..ıltll
~1:«iouıI~l.J'IIG<Q.
)-ı..61ı...-."","",,,~

~~;~

---
......-..ııS7lJ>lM_

)'Il"""""""""'~~
I:IlpriItlı.h.lUJ'ftII"J<'.u,,,,,,,
kW:01 __
_ ı
............. "N'ıprtl'*"'i
aluı.":ıııtııaııııı
MiNiKLER içiN DERS ziıi ÇAlı­
i VOR. Anasınılı ve i. slnılögrencileri
bugiin okullu oluyor. Mınikler.alıs­
ma problemi yasamamalan iCin 18 EYIOI'e
kadar 'uyum programı'na alınacak.
ı

Trabzonspor, tabelaya plakayı yazdırdı: 6-1 SPOR32

DERE YATAKWIIIAZl GRUP YE ~IIKrnERlN iSPIi aitıııda. M\ltlaka bosaltılacak.


KACAKYAPll.4RYJKIUıCAK.'apusuolaıwı.lapKııipblediIfc8..Den!Ier~·ı*ıdir.
~oıp,y.tJlGJY.lıGiOıPYIKlMIEHGEııEDlSlmdl·Niy!yıkıt1allınll:rıliy!sonıyor.
,~AYAIıWıU."YIKlJCAGı"D.l.SUl.DUlLOncekilıalemahkemelilollKlCii5lerckırdl1

Dere Hazine'nin-
Iioılllını!

_ """....
.... _

-..tI<lIı.lllN""',.,.
malI, tapular
iptal edilecek

5ellnızıerlslllnlyor; Okuluselptiirdii,
dereden76TIR cıkartıldı öRrencill!r Drtada kaldı

=~~;~ ıa~:t:::=:::a:::
lıılııl ....
..... ıoı·· ..... lbıo'...-.N_
,.ıe-16rll .. loIo..... l-ıouı-ıı-<O.ıtI""'I"
_""","'JU.Co<'-'I_tı""" •
I _.I.-ı.ıuı.ıoo.1D"-
..
_ I.ıoı~_SilMl~""''''
_ U6"ilı:.t1l'b",~
"'_.O<IoItJ<nto:ntıı>_tıtilo·
yot.C'd_ı.l".,..ıI .. _1f'6ıo
,.ao""........_ ......
",aı

'SHP'de Kürt
raporunu yazanlar
tasfiye oldu,
Baykal hariç'

Erdogan DTP'ye cevap verdi: Terörün


dlmadıgı yerde operasyon yapılmaz
..... _ _ ı;W.\

.... _0t!>Jd-.. __
:::ıI~~~~~~~
' " " l " " . . , . . . . . ~
IAT
UY
U'
lLll 11.31
JU4UlI1U5
IUI lt
ui ol Ltı

uii
lU'
ui
u5
ol
~ .... ,oplıı:wp...ıa~F'""'.ı._·_ 1ui
N,...I'I"'d.-.ı. """"_--.ıt_~·G< 1 l1L1I 11.11 )(.u s.• LUt ...
_dop ....
·~~u!PId<ı:IO'-I<ı~,.ı._ ......._
-
_
<
*
.
~
l
l
ı
ı
_
_
,
.
.
~
_
.. _ ........... ..ı.Io-..J<lt_ _ ~ı..ıı."'OIl'!tUzı
: i'

Demokratik açılım bizi de etkileyecek


Dağdaki Suriyelileri alınz
~~::~~~=~:~:OOoo
OOEIerar.ısıooagcnl\ürrıellSirecbiılıle
eıkfeyecek.,I,(.lm!llSlıl:mılill'l\l~t

~ ~:~;~~~~~~~sah~
clkmafj1tot.1elaffeder.(unl<Ollede!lml1.
... Il'l1lrıl tNUrmel::tt Inııkam ...... ~ t\ı@ıl.

~:~~=~~=~
~~rı;:ooı~~~B(~=.\IY!\.i

~ FBah<eiıesKılııtboleuYasar
~1i Mumcudan 197ıde Ferem
1.-..:Iı varos a atlıgı UEFA Kupası nın .'
r. -' ,RamaıallBayramında
'
ıle
otoyollar Bogaz
koprulerlnden gwsler _
.~ KadIıG~(t>lnd~budlı
-<iilır'~ - ayıyapın AII"hlm'Sen
af/edıcısııı af/etmeyı se
Savcıların oturduğu
sitenin önünde
~ı1kgolununhıkaYfsl:ııı31 ucreısııolacak:ıııı versınhenıdeaffel:ı.ızJ suikast silahı uzi
bulundu
2MilYARL!RAlIKMAOOEElEGECiRilOi ~-----
AKPARlllLECHPARASlNDAKlSELTARlısu.ı.sIBlh1l'lOR
Polisten tarihin en büyük ~~r=='~~.i
lruı...oo"-~..ı.ı.S""Ipi'_
.u."lnc<l<nmok~.mnI}·,~.ll'l«I.

uyusturucu operasyonu liJld.ı.StrI .""",""""~lı.mı.old"S"


lO<)lI,«lııo...u.MIInomII.ı.ıI-.lant>ıı

~n~"~~~~
~,ı::..:ry="ı:ı.:::':"~
..,,,,,,, ...-uk.ıu,,otuNyOl,l!ııı<nti:m
",,,,,",,,,,,,"k.,,,_d<gto<ltl\<rı
~ı,~I" ... ı..-llg\>1nlnOıUpolmöWgo_
nıı"'"oIl.>~'''",,"<Öpımroı.ıı_
'<1rı"",,"'l""""'ı=n.ıs·~""­
ı_b.ıIdu,SI1"".ı.ı.t'ptIS'"lin·SU
ol...""""'. s<Jp!>ol....--"ın1tlikd l<iIII
O('l,s..d.l!rlUekmd.>._"'oa.",wO§

Erdogan,büyükelçilere
demokratikaçılım'ıanlattı
ve destek istedi: Bu tüm
dünyayayararsağlar
Ayarnama'nın faturası her
halükarda ağır olacak
~~~~~==~~.
~~~~=~
~~~-= .ı::~~:: .
... """'goırt .... _..,.~.J.ıonı;-.
,ıo,ı....~;"'""""""-"Thm"!kdomd.,,
kD' __ s.bn
·o.o.Iı.-_"..ı,.topuIu;pı.l..,ı;. ~ oııo. ,'llJtıl~11ltb).·"",t""" .
-'-_·A)"ornımo·",,"""· """'ı.ı..-"""_M~_ ...-..ı...~_!>:%'l"y .
<ı<~ıw...ı.-ıilnlo..ı-ılpl<friIo)-<""~"""""",IloIgoo;I<_fi. ...yotoI..ıır.~O"odo", .. .ı>kı"""".
-'~bomon,-o.m."'''"''""'t;.~1lo1\>1oOOl''.''''' ı.n._ız."tnio,wl.l"-'i'oGru·
__ l=bnd..~ooı..-dod<F<it,I>I_""'"A""bdlôn.ı.
t>u.n.ık«l<rı....-w"'''''''''.ı.,~
"")~~d.ıLoı~,.."_d<7ı;".ıoı..",,,. .~ıu.ı:.a..ıol)bl""<"""""'ı'
'BuItrtoW':ı-ı-d<ı<l""«' ond.ooldu$unulu.mı.... ,>ı,.......ıOl h.>IoJa)'>k.·IUd"""'~~:ıı~_w"
35 YIL ARADAN SONRA KIBRIS KARTAL COK tALlSTI AMA
• RUM KESiMi'NDE KADiR GECESi BA5ARAMAOI sampıvanlar Lı~'n­
• Kıbrı~ITürkJer,ı974Vıllrıdanlıenllk dekillkmaClndaM.Uniled'lkanukeden
defa Kadır Get:esı'nl Güney Kıbns Rum Kesı­ Besı~as,elkllllulbalunugollesüslevemedi.
mi'ndeki Hala Sultan camii'nde ihya etti. ingilizdevL Scholes'le ÜC puana uzandı.

Selin vurduğu firmalarda işçi


maaslannı devlet ödeyecek
seıf~ııtraranlstaııblllveTekir' ,""."/,.~
- Ili.1-f.i '"-i
dafııa basarlesııitı;alısmalan~(jrüyor.
Bölgedeon1an:afirmakapa!lmaııokta·
slrıagellıten,CalısmaBakaolıgı,Qretiml
, ,.~ı_

duran ~rketlerde maaslan 6aIMeme


kaıanaldl,ls\ıur,kı$a(:alısmaöderıegl
Savcı, tarafa beraat Için fs!etmelerden basvuru beklivor.
istedi: Kamuoyunu
bilgilendirmek
demokrasinin gereği

Bush'a ayakkabı fırlatan


gazete<:1 hapisten (ıktı,
gördügü iıkenceyi anlattı
~~>gı~~"':=:'h~~
~=~~::~~
.... ... '"
.inlıl>.ıluıımo!J .. ·mohIiımoı.. ~;
<ImI).ie"""'9..".düı!IrlIl<tız.,>ld«ıö<p­
Kopan parmağı dikmeyen
~~!~~Iere ceza yağdı
lllgür>e~"".K>pI>""_Iul>«~
don,"",,~pz<l1lCIlclnl.uıbuıW""
Oildl.(;(ır<yY'P"S'ElIlo~
.. otle'ı'ıtyonund>
ı-n!<ıf'l.'1'''''oIllı<rılo1ı''''Ell'.<ıd.MuI<ı.n
~~~~~~~A'~
<bt>dkıı'nl<n>di<n'>«Ook!rlkI __

~",sOy\«Ii.7.<ı"lh_"'<b>Uun<bl< •
-ı.~M .ı";1lr..ı:s_pd.Ötdı...mııv.uo,ı.ı."n.ı
_t'"d'1wntr.IIfa~~.llPrlI!U!.IUtl
~~~=-~~~\:ı.~~:
,ı.<:np"ho ... _U","<iunhV.ıuıCu!<bol!<~ho>tI

....",haI<b'ıdo""g<1<kI_)"If'hn>sı"'_""~
ı.o._gü .. VobfWGmclMOdMlt,·""g<l<Id<r<1j,,.~Ol

•• •
ıiiRKiYE·SURiYE ARASINDA 12 DEV AOAM'A NAZAR
ViZE KALKıYOR SıNıRlAR Atı·
lıYOR. Tanhl kararı Surıye Devlet , ~~~~i~~~~~~~~tsla-
Baskanı Esed'ln konuk oldugıJ iharprog, yan Millller.loparlanmalarına ragmen
ramında Basbakan Erdog;ın aClkladı. il- , macı 69-67 kaylıederekyenllgiyleıanııtı.
taradınicemaalliderleridekatıldı. CeyrekfinaldekırakıbımlZYunanillan,

Babacan, ekonominin 3 yıllık yol haritasını acıkladı

IMF'siz 'yola devam' sinyali


....,,-- _ _ . _-dttı"<. __
~=-~.-ı;~p~
.. ~~'""=~=-=
o..ıoı_
:llIm.r~_""
ır..,hboY-..AIi_·

_ı.oı.olınJM"""'-""'ooUando-
ho_.....-..~...,ı...l­
~
a.-ı-doo>lıNJ.ıJ'*ı_~
....
,..._Iwüo_~~ ~--,.'!lıIlol'<­

1OJ'X _~~ ...... _:llIl~ı-..ı._~ __ ..


_ ..... l~~ı..l,ı_- _ l i l l 1 , - ........ ""t.ıı-lY
d.ı,.ı..ı.6<lorolokn.~,.ı~Iıı,- .... _~._-.
....... lOW'''"JOO'''''~io~f''<'V>'''II'<ift«Wıl<cnMnn<lon_klıtt
.ım

c.wırı...~P.nFmu(NF!

....
...... .,........~

_~_~""F""I.
nmo~~l:IM_
~

.. }<IdI
~--~

.......- ..
~"""'"""'"I"F
_l\ll'_
:llI1~ı..:lo<~"'fl-ıı:d)<>n25il""'ı;,ı· ""_oıbıyIohMulonkomu"""""""

............
p><d.c;ı...
...........
....... _
1ttInıI.<ı",,,,~,~ı;,,,IItı......,....
!Iıı1m>LnIn~~"~1II
.

lILm!I 'Kendı yagımızla kavruluruz' mesajııSAAHllOlllm::ılll

ıfj~'iW'ORIlNUNYAlARlPROF. PIIIlIPS:
Kopenhag degil artık
'Ankara kriterleri'
ltIlMUllI,YOIOe.tp(l'WDOlit.oW......

Kıbrıs'taki Kur'an ~~~~~~~


ı..t-.ı.~_·f'f'O'"""­

kursu baskınları -..nJ'r<ıI.ıu...ıI't.ıı,...z-...,"._


..ı.ı.m.ı...ı"f'O-I'lu&p·
1~· ... uNlgl;aı\,oıı""'
aoIomn.tı
_
polis nezaretinde ~.~.""'~AS(),..,..
ABY........,.......,~~tdI<ft

yapılmış! PhiIIpl.~~._ı.:­
_ _:<lju,'",,*-AIIO
1""I<"<ÜlI'!'WIoIImI _
wıııO!kAulm.1.

~~-ı::ı=.ı'~

Milli Kütüphane'de
280 Kürtce eser var
BAVKAl'A MEKTUP VAZACA· ASLAN'LA GÜıDlIK
GIM. Basbakan Erdogan, gazete- FENER'LE ÜZÜLDÜK. Av-
mi~n Genel Yayın Müdürü Ekrem rupaLlgfndeG.5aray,Panat-
Dumanli'nın da katıldı~ Iharda 'demokra- liınaikOldeplasmanındaJ-1kaıandl,
tik acıllm'la ilgıli Onemli acıklamalar yaptı. Kanarya sahasında Twente'ye 2-1 yeniidi.

Milli Egitim, anaokulları için


10 bin sözleşmeli ögretmen alacak
. . ._ u _ <1P"""'·loı.ırı-.....ıt1lt

~~~~~~w:
=~....::t'.z:.,",:: :::~~i'*::'"
k ~ ~ ·.... _-ıı~·_'"
ı..ı...~bIıı<'.d<npllı.ıılllE«l .-ııııı_' .....-ılo
.......
....~ ~
""""""""~-nı...'"_' .. .ıol...
_ _ ............._UOl

Cadde Mağazalan

2 gün
Bayramdan önceki
gece 01 :OO'a kadar

~C\J0
DAUM, AVRUPA'Y15EVMiYOR. YAZıK OLDU DEV ADAM'A, Yuna·
f,Bahce'nın, sahasında Hollan· nistan karsısında son perivotta Os-
da'nın vasal takımlarından Twen- tOnolan Millller,hrsallarık.ıcır·
te'ye yenillTl€SI, Daum'un Avrupa kupala' dı ve uzatmaya gıden macı 76-74
rında~ kolU k.ırnesini gundeme getırdı' k.ıytıederekmada~asan"nı~tirdl.

FAILI MEÇHUllER DAVASıNDA ESKi BElEDIVE BASKANI'VE KORUCUBASI ATAG'OAN SOK SÖZLER,

Mücadele ettiğimiz teröristi


binbasının odasında gördüm
AIılrTernlztıtil'ıdı!_~dmdatutı.öJmkKamllAıaa . .'ltrdLOrgılıil'ırureson.ri.ısullogı~
ıOXıadhll!lCOSllJanlarm<ılı3ral:ohnlagllnjOg(lıowıanAlag.iımlnde~unıfOffilil5lv.Wı.
SeotO~biıbası.r.nıy;Vıltr(ısıKaıW)\llbaSıoıamlAMtJ.AOCakOCaywrra~ı:trend'm.-deci
.. _..".ı.,.ı..Aı4-. -.!<1top:"Io>d _
. Jlll'ln'l"o-Mıı<*>ıW..,.,.,....-...ı,ıı._·lIIrJllıl.1lO
_ _ 'HoP'Iu>J TAS-"'-"'_$oft

,....,...eT_ _ ~
.iili _,-ıdd,.",_
"'*..,...~_~

,........ı.
..
1lIıllı_._sr=-~·
....,.bJ>KtIı.ı

"'''''ldr-ıaıt-,-'-.
_
__.._ -...._
_ı:..~

... ı:...rı.ıAııt..--....ıo

,.-
ı.._

Aaıı8-r9OO"oIo ıoN-
Y>IılooI:I<.""""s.-:_

,,
_ ,...-'0 .... ._......
.,...ol ·__·_lII _ ......-..... _
grpo::ıdJ.lılado _,-........,.ı. ,.-ı.4<

_ _ . . . . . rt:J:'_ ..... ~-.- ....... _

rı" 1 uI41,~r r ~ •• 'ı rf, - -- r'


] lı' 111<1('Cmf1 r 1 ıı -) "i i
1 1 nıııgr :ılı. le.; >1f t :ıl~ :ıl II' nr

faciadan dönOldü
Hakkari'Cukurca
yolunda 10 kilo
Cinayeti işlediği gün TNT SOn anda
giydiği elbiseler, teslim Imhaedildi
olurken de üzerindeydi

==::
~~ı:..bJDı
....,.-boI...ı.CC..
.... _1ıO'.".ıırı....
::.~...=::
.....-.
;?Z'::-:i:
,.......--"p.ı~
-.,..
..

---
~=--=-=
:=<'=:=.60-
=~~-
~~.~
__
..)<Ib=ııı.-=-ı.
,--.ıaı...

..
..
--~~"",*e­
..,.... _CG.:l'_·.ı.Iı_poo:ı.
---
,...ı........~_

:-~~1O

- ... \
.,_r.ı-ı-_.~

......
_e-w.-.loI*pte--
~ c.c.lıntıooo,pı.
~.,.=ı.r.::.::::
~"""'-_
- ..._cc;;.'_ _
Mo:l<p<c:.z..m- .. ..
ı...ı-ı.c-

Ayasofya'daki padisah türbeleri


_ _- """-,.. .... '
kapılarını açtı
""",-.s.a.,-~
_-ı.ı.!"C""'~
__ _ _ _ bı r~_

"ı~·.wo,"","",

.. -.ı.-wıo.ıı.---

--_._;.iiiiiiiiiiiii
.,..-.,...... ................... y... ~ bPIOnııı ~-.u.._ podIoılıbl. "folı_"~~~,, "' yoi ........
~cG.It..--..-_,... _ _ .....·
~':ı-o..::::=.",== =..~~ ~.=.=..=.. ..,..L.IULıLııCıI-­
lıls~_bır

.... "'""'oio,........ __ hr_. __ n.)t .,.. .. <l:iP"'arpIa~",_

_
$
d
I
&
o
I
<
l
<
r
~
-
'
'
'
"
,
T
_
~
ı
.
_
_
l
I
t
c
o
k
_ ..b<p~ootW. •• .. _ _ t _ .. t l>.U ........... _ .. --f'idtb:oı
CG'*'.._ ..... l~p..ı.ı._
...ı.s.ıı.. ",,-.u.ı.ı,...,ı.ı.ı.-....w ~>KIııIIp"
ıeı ....... >ııü.....:ı.uıI ..
._"-_Joı..wY~_

-~_._----
MEKTEPli DEGIL, ALAYli TARiHciYiM KARTAl'IN UYKU5UtlJI( DERIN.
(anakkaleMahserlveYemenromanla, Genıgimi' hafta G.5aray'a farklı
rının yazarı Mehmed Nlyazi,son ki· yenilen Besllıtas. sahasında a@r'
tabl'Oagunun Olumsuz (Q[ugu'nda ladıgı Kayserıspor'a da boyun egdı.
kayıp bir nesIIn dramını anlatıyor. MustafaDeni1liislıfasinyaliverdi.

~ Ramazan Bayramı'nız kutlu olsun

IMFBaskanı Strauss-Kahn:
Türk ekonomisinin
SU anda yardıma
ihtiyacı yok
PTT, E-MAirLE YAZlLAN·MEKTUP- ~ FENERBAHÇE TEK GOLLE
LARı geleneksel sel<ılde zartlayıp gön·
deriyor. Hibrit mail projl'Sindenyarar-
Pt. hem J puanı hem bayram sevin·
• cini kurtardı. I5Ianbul B.Belediyesi'ni
Ianmakıcin tebrik. futura ~bi toplugiinderi- ~rlayan 5arı-lacıvertlller. Vederson'un ~'"
leri PTTmlı e-poSta adresine atmak yeterlI. golüyle galibiyel sensini sürdürdü. <J

Öğrencilere müjde: okul kantinlerinde bu yıl da zam yok GÜNDEM02' •

Meslek yüksekokullarmda
patronlar da yönetici olacak
Ülkemlıde milyonlarca geli{ bosgeımen §a"ayiti. callStıracak kalifiye elemanarıyor.
HOkOmetbudurumakliklocöıombulmaklci"hareketegecti.CalımıaBakanlllı'nın
haıırladlllvenldüzenlemey1!görelsdOnyasmmlemsilcileri,ml'5lekyüksl!kokul·
Iannın yÖfletiminde yeralatilk ve egitim müfredatının ClIusmasmda aktif rol oyna·
Vacak,BöVlecelilı'e"cilerpalronlaflnlsledi~idananımlaokuldanmezunolacak.

GARDiVANDANSAVCIYA1HBARMEKTUBU

Temizötü kurtarmak
için cezaevinde kirli
oyunlar oynanıyor
lIllIıı:OlJ'i"uQI .. ıSAl('~ __ ..,........,,'''',.....-~

~~t:~.::;,,~ ~~~=~~.
);ıı~Doj'.uNlo'6./I8ır .. ""~._l<ın<lrfjot:tdlil.
ı:,,'"'~'n.ı.L1ı.w;rn<Ç.blt~·
~ullct d,w"""", d<»r........ ii' T.ruIJonJ'ln<'l" L»JbIM bi
" .... l>ıı il$>rm<l.1Ilbu<KJ""~. ın;,; .. "",ı.n... "" I'" g.
~Olr~[)ip''''''l''"""<l<#>,,,,,,,,,,
...
uı.ı.ı~.MIdy.ıe.-"...ı. )'ol ~1<" ,~,..ı_·I"t<:·
.. ı:.,,,1ıJ<
CtmhurI\... ~~·""ge.._~N$vrt"kldiOO<bulun"
~""~ıuru."",.,......"ıw- ""t,h'"'«LU~",<ilioI<>n ..
m<bn.\M'o'n<tNuri_""ug" """"..ii,.
poıı..r.ı.,". ,ı.ı.-. ..
r~N>blor~._·,"I!.Alıno"ı.;ıp,,,,gUre_·'"
1I>d«inl~rm<~""'''''I'' :ııııımr.n7009'd.AI>Julh""",

~~=t:.\t,~; ~..:...,~~e;;~
booI>l.~~t""'l~~-: ~~~B':;;:;~

S2=~= ~;"~=~i:
Açılım, Türkiye'nin bütün
tabularını çökertecek
.<ıJ ...... .,DıIIPA.'S ,I<mok",'Il<I<l>Ml.>r.l>1O.""
' I P'n'·"Sn»o.I ",""",,"Yu•. m<n""'_IKW"")"o<
~...ı:<:.ılı..,.~,oı..ıı"'..ı. Pıııii'" - ...,,,,,,,,,,,"
(tlU;SS),*",,",",,'-""o!.ın!'rof.7.-·,.I<nJMı_

..

=
llomI1Rc>u..... n.l"''''ı''·Ml .....
~)" ;"""""I,nn)'I'rt<h"=_~""'dıtıoonem
~'t"fImI",,"<"Tlhin.ı::"~,~~Köıl.,.

:O",T';:;; :m
~1Ioo:.,.,ı,.,,"gO'"
,"","""oı,b.. ı.ıınJ.ın
ı.~"""Uy<ı<'l"'J<ıy<,
_Imı1l<t.,.,...ı,nt.liı

=.ı,~ıl9lI~
ı;_-!lİp
~,",.~h>
,.",ı,~ZrJ""""" 'Dereleri bize verin ~:-"='7":~fd i kar 18fY1ilzım·., .... _ .........,.... ~ ...., ..,.,....
....
payı •...;rıi!iitı::~·"" i
'"""<"Tl~'R"'" r<_ ........ o.h'I'Ö
n1y"..."ı-ı,"l.oo,",
ıaI<"h",.. """ ... ıı
}"""'""-• ....."...,,,.
ıI)"'.F""dcl<nıdk<Im sorunu bitirelim' uı: :l.l$
"""IIrtU"<i<h.lll~dolı~cı.<lddIMı'~<rUo
ı\!.Iolcr"".T""'Y':"nln ı.""",.""l>an:.<
r.a,,,ı.ı.~ml<r}~p>""''''''- od<n~")_",,·Kilit
","_lm".dH:.lımık-odorOı ,~1'oı1<1I)W<l3t2S'J(l)t1(lr><o.
gltıtb<lırt.... Ilo""oWı ...' K"~
II)-,lm,,",,.ı.. -P~~ıınn<Iji<~-
Wılım'~""""}1!<'d<""".T,,,·
dON «ık bırIı1<l"ltlıh. S<ıo)~1
......., mul'<llctl """0)'1< oynl
dLfu~~/;I<J<f<'d4tI;ı
8_ _ ..
....- : . - .
0Jf lAy
L~Y

IAI
10,04 LU!

...::. ... ,::50


1.32
37.30
U4

1O,~ ınıı ıut


1:1.10

11.15
LU'

50\,.
ULL
ui
SM
UL
11.21
.ııı
f.aı
HI

uli
~~ ... ...ı.", Kln1 .......1<' d.l1lcrbh,ı:mı5Ö"'},,",,",On.>l<
"""tdnımol"nl,,,do',>dL") "'><y\<ı'y.opılm ..,Iı.·>ıPOlITIU,11
i\VERENLER, EN COK MUHASEBE· NONDA ÜCLEDI, G.SARAV LIDERLIGi
, ci VE MAKiNECi ARıYOR. Türkiye is KAPTIRMADI. Cim Bom. Kasımpasa kar-
I Kurumu verilerine göre. en fazla ele- i sısında ilk yarıda yenik duruma düsmesi-
man a(i~ olan diger meslekler suniar, Elek- ne ragmen 6. hallayı da lider tamamlamasını
trikçl,gazaltıkaynakClSI,soförvetornacı. bildi. NondaaHıgı üç golledevlestL.

Basbug: Halkı siyaset agalarından kurta~r:m::a;;lıY:IZ~P::O:LiT:iKA1:::4~-*~~

On yıl sonra
sahil ilcelerinde
i1kögretimier

_
tocukiaria kapanabilir!
bayram
~:-nh~~=;;:;oı..

ÇHP'nin yeni tüzüğü


... ...
sevinci
Fıtlwb'lrMon_

ı,rdı.IlIıtı.ınmııIW
'''~loım<oı.~<*uI'
"~1IV<nri>O\""".ıa,w

==~.:.::.
Onder Sav'ı aşamıyor =:=ı~~ı-
ıo-~,\Iif""<dj.
"'''',T'''tıy<b_ı:unm..
(lütxı bni.BIW~lüdWilRid
_WlE"~""'" . _nıtilfllrve _y.u.~·".,orul.ım.ı

~~~:tc.~~,~~= lMlIltıIyWılıbnll» y......,:!8,5~_l.mlt'.ı.

~:n~=
boi'_J2.ı".,uıa.U;g!nI
<-s.,""'ı""""""'bsıtI.1ya<:ak_t\llIlk, JO)'Iuı<ıt,s.t..I-..ı.«Wl<
rorııııı..~'I>lr'<k_Oo1got1l)"'Boı'<>I""
)'<l'ıl1>tr''l7:)",,'O«1</I'''''''n'hon'''''''''''fI'
=yılIol<u1uho)~ • .,...,.ıuı..,illllt<.s.v",dl.
Iı1ımMlıll"lMl'tt
ldııo'Uı._.bIyr1nıo =~;:;=~.
_.ınu..ı...)"';okuly>pl

=== "'.1l
"""8~ Y'''t<llOk.~_ ortımeıin-.oılJo_
............. .ı.yo."' ......

~....e~

Faili mechul yakınları


acıga alınmayan
Temizötün dosyasını
Jandarma'ya gönderdi
._-
==""i
..---
;ıı;tı.GılItn.h!fıı.ı--
dıold""ethl.ı

ııOı~Iıır(lClVfl
_ _o

~
YAHUDi lOBiSi 'ONE MINUTE'I
UNunu. Basbakan Erdogan. New
York'ta Yahudi kUfuluslarının temsil'
ellerini kabulettL Katıhmcılar, Oavos'tava·
I] 'AFRiKA'YAGiDEMEZSEK,OÜNYA
FUTBOW KAYIl(DER: diyen Muh~r
Kenı.Omklini koruyor En biiyOk kecek1!U'
bunun basırkla tıulunan Kent. flfA8aSkanı'oın
sananlannlarihegömuldOgOnüsöyledi. da aynı gôrOste oldugunu belirliyor.

Alkol ve hız iki genç kızın hayatına maloldu GÜNDEM03

EHllVET SISTEMI DEGIS!VOR. SÜRÜCÜ ADAVLARlillE ~E EGITIM VAPACAK

Trafiğe Çı kamayan
sürücü adayına ehliyet yok
'Ehllyetlalayım, araba kullanmayı sonra ögrenlrim' de....1arlık sona erlyor.
MılliES~lmBakanlig(nlnbasla\llglçalısmayagOre.Sdaldkaylageosllr1lendlrek·
siyon sınavlan kaldınlıyor. SOrı1CO adayları hem gliooOz hem de gece sOrı1S ıes·
tlrtden ge(lrilecek. Emnl~t kemerlnl takmaına. slnyal vermeyi unutmagıbı hata-
laraffedıımeyeı:ek.Basamızolanlaryenıdendlrek5Ivoneg~lmlnegOrıder1le<ek

TurkmlJh~I1~\lrrınlasır r' ~ Gıl:ıtas.arayBa$kanIAd


IJyıpııreltlg ılk\erlıııvdıı ~ nanrolatı~d,alikonll$tu
hlıgıınH,ndl)t]n~:ınyo i Tempomuıahl(hırtakım
rıınge-;lnelirlatlloCilk::.l1J'l ıı. ayakııyduram<ıl ::.116

Aboneyi
yanıltan cep
ENERJI BAKANı TANER VILDII' operatörüne
Doğalgaza bu yıl zam milyonlarca
da yok, indirim de lira ceza yolda
~===:: ~~==:~&'
~~~4~O::=-
_."J'W')'IJ.ı_m~.
ı.n""'''' ....... Soh>jj,.,1l<a
mNij~Ieı.-rs.ınlr~l~ni\l('l1l1~d~ "'~~"lh.ıl&g<m·d<nuy:ı
ı:.;JRu5larblzlmlelsblrlitiPllmak~tıvor. "gclJl~oncmllbU
M1","" nlln "l""'lOl""lk<
_"""m«ojluın"cr<'
ııı..u.n.ı.l>iil'_ı.oln>o~ı
P"_~".t<ı..,."",

=7~:J:~'
bj"ill&uu,"'SW.p"N.
bn. ..... "'*""d.j'luoım..
=ı;.=:;'~:
fJ6'I".linıulınJ.ı~""'...

2~~:
VENE2UELALI GEliN, SOMAlI'OE REHIN TUTULAN ESINI eEKlI~OR.Aı.ılıkIOlnnsonbuldugu bayram. buyıi Venezue'
talı Aleyna Qetoırcan'ın evlndehiilned~ndu. Harıt"d"~enni bllebulnıaktOlzortand,g'Aden Körfezi·nde. ~om.:ılili kllf},ln'
~=.~):~=.
toırtmfını:loınutınloıneslninOdemlbayıımıunutturdu.nl!yna.Tlp;IJnı:IOrFoıUh·tKltvlndecalantıoıralıf~rıa.O!\lllmall·den l'lr"<""'"'<M)'Unlo<.LY",

=~~=~~~.il
(ll)tıabe.ıt.ıcagıumlNluylıkolU'fOl".Sy~...ıakioıulla'lı.ıeı.ınetOoırıi"leellfrlnlOlııphasre1inlOllbulmMlkinduoıe<liyor·
lar. Are""". 8 Iımm ....<liı UtmIal1 I!IIrIloMoıdIIgl'mlnlnmiihenll!sleı1rıMnlslllilll Dege«an't.ı veneıurIOl·datoınlSıp!vlrn·
mls.lılillıüm.ınlıgılf(mkTOrklye·rereIlO!\miı.f\I.&R,WEnWElt'l'UIO,IUIIK.lNCURAIOIıaA!lAlıllUillIllU'YlüN:.ıGO.OEWOI '""'l"l<.doalc>l'IO'O.IDI
EGiTiM SEVDALISI iSAiıAIII, DSIIANU'NIN EN KıDEMli ÜYESi HAYATA

~~~~~~LD~~~~y~~~~I~~:~e~~;
VEDA ETTi. isıanbul'da tedavi goren Er·
i ıugrul Osmanoglu,vD&un bakımdan o-
Muharrem Esklyapao,bugün Bodrum'da kamadl. Son röportajında. "Vaktim kalmadı,
yaplırdlgıokulunacıllsınakatllacaklL istanburda olmak isliyorum." demisli.
sfırekli

(D(UK ESiRGEME YURTLARıNDAKi MINiKLER IÇIN DERS zlLl BURUK (AUYOR

Onları okula anneleri değil


öğretmenleri götürüyor
Vaııııtllibitti.lSmily(lflögn!ncibtiglin
der5basıyapıyor.Qkula ann~~bala·
rılarafuıdarıugurlananOgrencllerln
mutlulul:unadlyecekYllk.Ancak\'ll~a
da kalan çocuklar Icin bugOn burukblr
gOn.OnlanokulaOgrelmenlerl Roıa­
retek. ·Cantam,6nIOgOm. her5eylm
var:dlyen N.5.g1bl hepsi aynı Olleml
duyacak: "Kl!$ke annem de olsaydı."
ERTUGRUl OSMANoGıu, Üç AYSAR'A SDRUSTURMA ACAN SAY'
DEDESiNiN YANıNDA VATACAK. Ci EMEKıiliGiNi iSTEDi. De-
i Önceki gün vefat eden OSmanogıu. yarın i mokratlk açılımla ilgili sözlerl se·
öglenamazından50nra Sultan ii. Mahmud bebiyle Hülya Avsar'asoruSlurma acan
TDrbesi'ndetoprag<ıverilecek. Savcı All Cakır. Burdur'da nolerlik yapacak.

Mahkemede Balbay'ın darbe günlükleri okundu GÜNDEMi7

Turizmciler, açılıma destek


için Doğu'ya çıkarma yapıyor
Demokralika(llımaisdDoyaslndao
somut destekler geHYCf.lUriımd·
ler,valmmıardaÖntella.LDoRuIlI~
rinevermekaranaldl.lurizmYatl-
rımcllanDernegi,tesplıe!tiglsetıir­

BU KiiRSOSONOENDi.lNVAVA$ESlENDj·
lere (ıkarma yapmaya haıırtanır·
ken.Anadolus.ehirlerlnllefclheden
Gazze'ye verdiğiniz ıurist Silyısındaki hızlı arhsda isa'
damlarını harekete gecirdI. Bu kap-
sözleri artık tutun samdaııkolelı.ıardln'deyapılacak.

Kredide ikinçi indirim dalgası ekimde geliyor


NAZMi AVlIICA DÜNYA SAMPiYoNU. FENER DiRfKlfRi OOVOÜ, 5EMiH'lf
Danımarka'daki samplyooada mındere CI- Üt PUANı ALDı' Antalyada son
kan grekoromen giiresı;ımiz Nazmi Avluca. i anakadarH'likesilliıJbozamayan
finaldeFranslZrakibiniyenerekaltınmada~aka­ F.Bahcenin üe sutu dilekten döndü.
zandl.Avluca,salondaay-ylldlZlıbayraklatura"ı. 900a sahneye 'Nöbeteı Golcü' cıktı.

Türkiye, dünya devlerinin


Ar-Ge ÜSSÜ oluyor
Araltırma-gellslll1Jll! yatınmlarli(in tmik yasası ~ıkara" TOrki'le, dun·
yanın dev slrketlerlnl hareketecet1rdl,Novartls,25 k1ll1ikeklbi Ile 80'1
askmalandaklinlkarastırmabaslallı.AralanndaMltrosollvepfiıe(ln
debulunduRu55linnaülkemiıdl'lJmllyarllralikl'.atınmkalilnaldj,
."l'UJ(ldl'iıA!1llI11 bl:m~ilımIy;ı.oylıkrnoU)""6~

~:~=:~';'~~ ~}~ı.ı;,:""Euro~·:~~
,,-.~"""-~><:>ilt\l.G<)~<dcn bl:)"1l«ıl>ltWl'fit<r,MıcrosoII.H<w·
TIı.I:l',<"'yi oı.rlb< mal:<:>I ~ s~ ı.,,,Pod:AAlEt>pOy.OUlI'lslon.Oo<hau
Do.Y""Rd..........<I<ıl!>l<tvlmlına!ılb.COl""T·",,,""'
... ıılbIdllnyod_"'.

:re==~ AJ.""
==";.TE~'S
..........
JI'IIlr"'liRlıl;AJ·G<ı"unmı)..""" kor.·
... alı!ı.IluI;Wm"""ı ..UOriIoJ''''''''''''· li< 25 ki$LiLI:
ı:..rmobtonaldı. N......•
_~.Tl1ı~'<Ie 8O"1d:ın
,""""s.Sı.. ....
"""'g.Uro<.Alıowıy.·d" "'rıdoldıniJıorOlormaN>l>tb.:ıı.-lIlU ... io ... _ ~ ...... . . . . . , . _
EBRU TY'YE 3 EMMY ÖDÜlÜ. MERKEL, YENi ORTAKLA YOLA DEVAM
ABD'devasavan TOrkler laralın- EDECEK, Alınanva'da Merkenn liderı oldugu
• dankurulanvelngillzceyayınyapan HınS1ivan DemokralBıılikPar1Isl zalerkaıanıı-
'Ebru TV' önde gelen Aınerıkan TV kanalla- ken,TO~lve'nınABOvel~nldesıeklevenkoal'­
rının kaııldıgıvarısınadaOcödOlaldı.

==--- von orıa&ı 50Ival Demokratlar bezımele ugradı.

KANUN DEGlşlvDR, BOTAI ARTIK YURTDıŞıNDA ooGALGAt ClKARABllECEK

BOTAS'a Gazprom olma yolu atılıyor

Emin Arslan'dan
uyusturucu baronuna
VIP ağırlama
_lGOtoi(A~>'Al-

~~:.:..~~~~
"'fIASO" Nroıw ıı.ı;ı, ı:- ... Il\l.:ıı>ıfl'dtlo
~ ~tc""Y"PıO&l""""
..ım.y lO<oyM«ı-.....-_-..o
biiiloEmNy<tÇ"",IM""",,I,,»f,..,fldtn1ı.
"'~'",\'ll'.,..........~
__ .. e-l_
........ ..ııa
K
M
\
a
I
'
ı
n
,
,
ı
:
.
.
.
.
ı
OCw-~KllboIiI<"""""""",,~_,

_
yoll.ooolı.. _
~.ı.n.~brionıIo)«l:oIu.ııI'
_ .. lNkan\
_ b....ı.l"".ıo. ............ ...ı:-

ı:.n.ı
t i - ~b i<
..,. ıı"diııoı--ı..
_
"'oppIlodo_~ oı.

PAAKlAU'ı1.I5lIJlUUKR!lH.(,jIl(HGEJ(;

Yalvarıyorum, beni
bu illetten kurtarın
ALMAN MECLisi'NE STÜRK
, GiRDi. Almanyada secimi ka-
zanan Basbakan Merkel,liberal
FDP ile koalisyon icin kolları sıvadı.
JDTürk kökenli adaydan 5'1 meclisle.
I BilGE KÖYÜNÜN 7z YETiMi HA-
KAN SÜKÜR ilE TDP DYNAYACAK,
Mardin'depazargünOgerceklesecekor-
ganızasyonaA!i$en,Coskun5abah,Mellem
Cumbul ve5ahan Gökbakarda kaıılacak

ise yeni girenlerin


sigorta primini 1 yıl
,devlet ödeyecek
IstlhdamıanıracakönemllblrtesvlkdahayiirOrlOgegirdI.Yenii5egi·
renlerlnslgortasılsslzllkfonu'ndankarsııanacak.6a.vlıkde<.iteksli.
1-resinlBakanlarKurululyllakadaruzatabllecek.SonOcavda,veni
elemanalanlardauygulamadanyar;ırlanacak.iscilerinkavılhcalısan·
Jardııımlaoımaslsart.Katakl~lcalıstırana,isyerln\kapa\lııVel\lblr
lsimleacanatesvikyok.Uygulamayıislismaredenleriisfcezabekliyor.

~.wı""qe.{ t.oUglllı;m<Jı_br>rmllt:a.)nn"Wll,o,
:ııI="'%:~==~
sclJi,lh<...,.. _ .. ,;ll:tdmItı...ı.
~r:.i.~~~~K"rul""'.
_ _ __ ıw

"""l-ı.ı;,,;,.w!o<l~""ob)"'<&""·>l~oon"":ı:ro.ıo~"'I'lllNokı""'''
""'TutkIı~'nlnd<~oıurou.HU.,ılcn'O<_~",.!Iurbv>l,oyıI!ı<"
1CU..... "'>mmlnO""""'kl}1lI'.OlWifietma ;WK _ _ ... ',T~ .. ıll-.....
'~lıt<n~a.d<ır<I:lclnlll:oloıok ı:.u.r"'ıınoJ<dı...p.y""ıo.'<mlIoılndo
ı-.<.ıı.moG<l<n<glnlboı:.t.op<lnll,Slp,.blih<Wn~o.ı.
p<Iın1<rlSf"""wJlrIldll.ılııd.a..
.. _IIoSQ( ~ı_doooLc..

l<"''l"... ~bı.,.,..;ı,U)vd'm .ı.ı..yiI''''. """"'l"''''''u<O)<Io ...ı.oIinnola<''1''''''


il!l<gWi.Dü«nl....,..#>« ~.)1 .... <l<,."ı,ı..-.K.ı<ol;""', ..............}""

i::~~=·rJ::· ~~~==":
""""k.So>ı..ıGllV<t1lllo~""''"''·"''''k''"''l". Icn<n~"'u~"'_n

Doğudakaryolları i"'!""~---------.....,
kesti, güneyde
günes kavuruyor
AiHM,ASKERiYARGININ·iHRAÇ ABDÜlMELiK FıRAT'IN DÜNYA SÜR·
GÜNÜ BiTTi. Ömrünün büyük bölümünü
i ' ~~~~~~~~lh~::'lfs~~~~U. sürgündegecirenfıraldünhayalınıkay'
atılan subay ve asken okul ögrencilerirıin betti. ~Devlet beni anlamadı ama kOs degilim:'
aaı~ davada TürkiY'yi mahküm etti. diyenFırat,ücyllöncesiyaselibırakmlstı.

Silivri'ye GATA gibi hastane


Ergenekonsamklarıl1ln'sevkhastanesl'olarakkullandlgı
SilivrIOevletHaslanesl'oebircokbrarıstan33doktoratandl.
Bundan böyle, Ilaslalann yeterlI uzman bulunmadı~ı gerek-
ceslyleGAlA,Cerrahpasa, Haseklgıbı Islaobul'dakl bUylik
hastanelere tedavi icin gönderiimesine gerek kalmayacak.

YARGIDANA(ILlMIBOlACAKKAIWl
DTP'Iiler mahkemeye
zorla getirilecek,
gözler Meclis'te
..... foI).".Hwr~.~==;o;;;
~~.,.;::.::=~
"""",,, _ _ ..•
llApç,...~_

,<d~<Cr...ı.1ı<d<bwloor.. .ı.ı.'f""'(iqı\l
'u~·....ıa-~'ı.ı..tlM'<Id.ı'lıY>..,·
ı..Ull'GmdIlolbl'Y'-ı:rns.."""""
Gıııpıı..bnVdlllStl.Wttkı~"'I".ıd<
......
""",,,,,,"-,=I>.~.~~t...ıı.Gmd

~Ahmol1\lok""iJı9!lW<p"""""~

=""~~~~
_ _ """""""slm<·
_DlMı_.1'I

ı--ookLıd<Ahm<lTiIıl.Jwı=,~M>
k<~",."ııoıı,*",l"I"L"'l'a./lt(llS
Haslml(ll,,'Ya'llnınsınırtammaıiı&ı.
felaketlerlnenbOyügO:ııGiJNOEIıtos

Baro direndi, Danıstay


sanıklarını Ergenekon Uyuşturucudan tutuklanan Okay, kimya Varlık Barısı'nda
avukatları savunacak mühendisi olduğu için iki kat ceza alacak süre yıl sonuna
IOWUIllol.~l"'''' kadar uzatıldı
~~"":=~~=~
moınaotı<>l<nl)"'llBdoNJj,Jıı.nWUI\&Uç.,..
~botoıatalırı.!>rlj<nl.ıw,._.
ı:ıldn""",",,,,~·_ı.ı.~do.
,... UeI"""""ı'<J,r.,..~')ru...Wıı..ın
....""""""'w..""dlAlp<ı>lonAııJ.onwOl·
~~::.~~~=~
ı....)'''''''",...ı.rr,;a..·k>ndo .... ~
...."M\l... )""' .."""toı'"""'~p:Il.-di
~LOIıL:<m<', t)1II"''lJUllmn ....wun."rı'" 'm<iı
!..ı<·"""""..·f>t<knoloaCRbdiı.....ı:.ı..w.
danl,,"lm"""fi''''''''"''''''''''''''"'''GI:Iı\IlY06

CHP'li (ankaya ÖTV indirimi


Belediyesi'nde biliyor, araç
satısları 4kat arttı
'zimmet' operasyonu