You are on page 1of 30

li@LiEfhU'

Bakan Çaglayan'a ENGELLERi


Çin terbiyesizligi
VIP listesinde bulunduğu
halde üzerini aramak ve x-ray
12'DEN
cihazından geçirmek istediler
WRUYOR""
• Ok""ı"kıa nırk~~')'C iiI< def~ dOn)"'
~"'tmulal,,,.,,n"<l<nI<I."lI"li
O"'~"Girişın<IL<"sdt'",m~<lr. Un;·
,.. "';"~iı<'",fdc~"'biı"n!lly:o'
~.l:isp<>ml.4l"'baocıdilbil~"r

ERMENi MESELESi DE
TARiH OLUYOR i~~ni~i~~e
1i ' i, Demokratık açılım ıle yenı sayfa açan
açılabilir
, Ankara 'kangren' halıne gelen Ermenı
+ " '" krızını de tarıhe gommeye hazırlanıyor.
~ IlNIRLARTAHIftMAU AKTIFDIŞSIYASET

• r-wki)'c ~, Em"''''''' "r,ısınili .n...'llWillu. "Danıııır;kri>kr_


siiıpri> ŞO~ i~" I"'r.lf «lle" ,\:jL <~"Ü"""p:ıtbrn>y;ıtwı,tıııml>:ılaı
• 'lill<iknngohlıı"lmeı:ıney(ln<la.: gihi. K",",,,, "'iil""l'nn:ı<l:ı.ı.h

r-~ ~:li~a:1 §~~;~~,~ E~~~§§


OZTUNA -....:f,,:':~:'":'.i;:"':'~n:;":":":.:~=mli;";;.:;r":~;;'l1:~=~~~
~~~-'-Ol
GÜL: Tartısmalar
ı- ülkeyi ger.i 'bıraktı
Ermeni lobisi, Ankara ile Erivan'ın teması üzerine
ABD Kongresine baskıyı artırdı: "Soykırımılanı"

Amalar, dilleriyle
ışığa kavuşacak
SÜI""ı<l,Jilk.kiIçilkhirki",,,, ..
ile fOlutr>f",l<iyur.C'ih.... göriin.
IOkti cl<ktri, ıilr<':JimkrirIC 0;<."\,.
rip.dilcn13I'lfIJ"1'.O,h."",ra

I b<l.... 1'Ol1'''>ı\>itıpllcr. b"""'"


gö<lIn'(\yeıl6nilşıl)u',2'l>I!
Buzulun
gözyaşı

ACILIMDA MUTABAKAT
f- Başbakanlık'tagerçekleştirilen
i'
mini Milli Güvenlik Zirvesi'nde, demok- i'I!",~~ı.ı
'i •i •i
ratik açılımın devletin üniter yapısına halel getirmeyeceği vurgulandı
IIII
TEK HEDEF GWBlVET
• ,\ Mjilj TakuUlmlZ20IOOünyll Kupuı ~rup
c\cmcma"ndabugilnl:sıon},,'Y'''iırl''yd­
C;tk.f.kibjn,iı.ç;'~1mb'gÜn(i&>:s:ıalkr­
sck·loy:ıp"C"~i;ıfin.11niıc1;!inıJekım"çö"",,~

~rn~~~ ~~~~~~~~;~~~~ı_~ri51.~~~~u_
f'.ı:~,,':'~~~:;\~:'~~~~=~da

işçi çıkarmanın
faydası olmaz
ÇAUŞ,,"_RIMIZLABU't1JDilK
• U"",k ŞirI:<tl<rOru"" Yönotim Kwuı..

llıtıkamOWrnıiı,kNd*><"';_iv'~ II.ııııIı"~~""_."_IıııI""Iıı",.
s:.";:;i.~~~~~t:
riımizliie .. bq>clur_lliz""günkn:~ı­
san""ımı>>a)'C!indoıı<ld~

:.,.

• , i' i
ÜZERINDE ÇAUŞMAUYIZ
.Tuw""''''''' Yun~"rnn',"r~"", IIOlla

=5~~·:=~~6
güvl:ı>.k:1ıİ<Ied«dJcr,Muhallal:bı.ıho­
c-.il'mniiıt:rindı:(;lI~m'l"'P'lınah:"""A

'''Ft\Hptii
Ergenekon'da en
kalabalık duruşma
• Ernı:kli"'i"""r.ılı:rindı:bWu"""iuS6saıukJl
2. &ı<nı:.kM·~ iı<;Uıı<ı:i wnıııı= t>tııWı. ~
~'!labO'ksıiriJı:n,;.ı::tgı:"""und"~J>lilJI\ı2
"""gı<bil;tIcl'lWimbı"""""o;ıbcal:.ıO'DA

' YeraltındanYinel
" ," cephane lışkırdı

.
•.
., ~
• • Kah..n..nm.""'·.... h.1ı«
r.ularn"}'agidonh;,kll'r'ln.
'"'";~."~"~""".
j

ii
'"
lAy 10.12

.'O
11.41

'O.•
UI

'O .•
;: ,::::: :::: ::: ;': :::
''O ••
U,

_~_~_. '"":-. j•
, .

., ,.,., .', .
. n"mılak"")"dp'ld,./\,.••

L ss:~ırL
.:~.

.=IıI1 ••ııiiiilll;i1zı:lI3~.
NATO, Afganistan'da r ~
prestij kaybediyor! ' .~
~EE~~~"
.....
~
g""""'~""I"'"'"g"_",n"
....... ç.c"' ....... ,......, >2'D<

ı
ı
i'
Hastaların hastane
borçlanna af yolda
==~ı..:: _
ı
v
.
ı
o
-
S
l
J
l
I
i
r
ı
ı
i
6
d
c
ı
ı
ı
<
ı
ı
i
-.100 __

"~alb.~""
7 şehide ağlarken
2 şehrt daha verdik
~~:::/:':.=='::
T.t-.\'.·.. ıı.ıt*iIoc>iodtı<ılo
~==:.:-
Dere yatagındaki
yapılar yıkılacak

istanbul selin yaralarını sarmaya


çalışırken meteorolojiden yeni uyarı
geldi. YAGIŞLAR DEVAM EDECEK
TEOBtRIMlZlwM Kürt Dili'ne onay
.YOKG<n<1Kurulu."rilikiyc'de
~~r~:~ ~~~7i:Q'fu'~~~~,.~~.::;
"~dı. E"lıilU<Io Kan..., dahil dite'
,ı,lIetdcöY<:1ılcı,;lcc<k.I1'OE
Davutoğlu'nun ilk
teması Baykal'la
• Dl$i\l~ri I~,k."ı ,\hmct
Oa"'ı<ıtiu.Erıncni<ı"n'l.
imuı..nanpmıokolusiy:ı>;
ezarlar da sele gitti
istantıul'u._llllınaal",,~yag,ışSO-IÇwreyeyayıbnkernikler.~ıa-aı ...
l'l\ICuHablblot'deldC<beclMc!z""'l)(nclo clanıoplanıltnkOOlrıe<ikli.Kemikleıinkime
""rıil<"'aı,ı,ıa<ak
D'''l0&lU·"",,ilk,,,,..l.n'. loprnI<kayrnasımeyd.... geldi.yaklaı.ıl< oItold<.ıg.......,l... dllhlı""""'belir'Ieı'ıece\
'u"lıgCınüllaıbl'la.U"DI' LOOme.ı'" tıo'lı1poldu. Dagolon ...... aıIar- ...-.Büyü~._yeslm=ı<'"
danç,kan _ _ konşıl,"'1~açıl<Jadı.10'DA
Nemalananlar
aılıma karşıl

Selin sürüklediği
bidonları açmayırı
.c""c,"Qrmaııllnl::lnlıtıc ..··
",Yön<.jrni(koclMü<lıln",Ulıfo

~~~~~=
bidon"n""""b",,,ru1amna1:ın
Q'I;"h1ôk.lidi,"d<<3L

Yağışlar bugün
devam edecek
ürki e
KAN HiC11iTMESiN
.1
'

i ,
--
I, 'ııiSTiYORLAR
, Erdoğan: şehitlerimizin kanı üze-
rinden siyaset yapanlar, anaların
gözyaşı dinecek diye panik yaşıyor

lU ..." ıuı uı .. uo ui
HT _t1."".IlUIIUlllG
Ht _w.ıııUliUln.5lUl

ın. 11l1lt1JP $(.11:ı I. . . . . . uii


ERDDGAN, YABANCI BUYUKEıÇllERE ınAR VERDI HAmR GECENil
MIJOAR~I~.IOLSUNt .. ~ı

.Çözüme vakınız
Başbakan, "Demokratik açılım sürecimiz kararlı
olara~ ckuyucula"mıııoKa
dlrGeceslolle~tlked~or
Islmnillenıl Iç n hayırlara
vesile olmasını diliyoruz i p
-,
'...........
!lı.

bir şekilde ilerliyor. Bedeli her ne olursa olsun,


bu işi mutlaka nihayete erdireceğiz" dedi
KARAMUK GÜÇLERE DlJA OEDIK
.Tüfk~"'ılo".:ıri:vr""""h"~ı,kck:i"rlob;,...,
J~nkurulu>lar .. ınt,""iIciI,ri)1cıfuırtb
biTar..,~gel<n EıtJOtaı1, "ülkej1.'oplumu
i<;ton~kcınironhubıkdoııppıhnm:iliıra.
o;<toler.n"Io,,, '.. bnnhk~Oc; odak",,,",
kıır;,,,""'In=bird"""">trgılo<lik"d<di
i8MEK engellileri
iş sahibi yapıyor
.1_~~r.ıeııeıcEQI1tri

-·-i~'~.-"­
~ I
c
ıı=
:ıl
'.1II1W1'1111A1E1l11TDE
.. r
ıır."".anır........ıı.-..cıa

ERMENi DGRENCi
~i _ACILIMI' ~

100 Ermeni öğrenci, Türkiye'deki


.
üniversitelerde 6 ay eğitim görecek

ı;;-.,. :'"~ II':'·:


.ı:~: :::~
~.ı.~ .
.
""tm_• •
-
~.ı.~ J
..
,
Dış borca
muhtaç
değiliz!..
BAŞBAKAN ERDOGAN. GENEL AYıN MODORLERiNE DEMOKRAtiK AÇıL MI ANLAm

Sehil anaları
'r' 'çözün' diyor
if "Şehit aileleriyle görüşüyorum.
Herkeste bu_prob-
lemin çözülmesi yönünde büyük bir beklenti var"
DEMOIlJlAı1K AÇlUM, BIR DEVLETPROJESIDIR BIZDOı ÇARE 1lbUJY000LAR

OUYINSATANiZMLE ilGisi VOK


.17ı",ııdWC<m(J.<:i~lj...,.ıı:nill<d~
_M.oğllı>Jıı "I'o'bto.i,ky(iJ:ilndon. J>ism;ınım"
rcvııbıru,·mliZanlı,-C<scdiıW,d'ıjımkoni<n­
rcrıerirJ>lg<lo><çıim.sı."ııirınloip)<lk"d<di.

BAVULASIGMAYINCAKESıiM
.Y.Lolanıp>ı:l'bo>lbu:ı.kılJotn,1IlanbY"n"."ı"
·o.... uı.>ığrm)m:ııMu1'IC'o,,,.,.·.,l>ajomk<oıim"
il<<LYwtdı\.o:»hii;çıbıı"'"iJrubclinmO:mG
·lknihiı,~>Jesakladılar·d~d'onO>lu.'·D'"
~ Gl I, FUI MliJoreıSi

AYRAM-lVEU
ıBRET DOLU BiR HAYATIN
FILMI-HASAT SADECE 15
KUPONA EVINIzE GELIYOR
. ""'t'ltB-

Mlldlli:

Kredi naturrıuzu yükselten. i~i uluslararası


kuruluş: TURK EKONOMısı, IMF'ye de
başka bir dış desteğe de muhtaç değil
MOODY'SÇARIIEl'Ti

---------;
"Ihllı':!!'-'.
MI-! %1'.'..111'1.'1#3"" _
j
SIMit$ElIERS.o.mM

.BU>am:ın:ıI:a<l",tı<Pbernlx'k"ll:ıdıtr-I·Başb;ıI:.'U1Roo."PT'~)irr~T\'do
nıız!ıolT.lmlan.')njIJ\O)""'böIlinlııcye oanltolıırakl"l'lt\WwıbirJMlW'lmı!ıı
1'.. ıme<!<"ı,"cbirhultinWıa\:. har.~I.nl"".Eı<l<ıP
.. Jl.<ons;nb;'
nıbn""",,,,,l:<lMlaŞae:ığıı.U'DI aJknnı~oW:ıI<<J<tn~wo:.
ci<ldiı>,h;oyAlm(lc>JcJc>;,<f\hı;n;
Ixlirtcrd"Yeriııoldi>inıil,"uı!<.)eri
gckl;,1d<r",ıllk-,lc<h.U'1l~

Diş tedavisinde
.....
yeni.._
Diı_
dönem
_ ı;,;

<-". ~a:~$~~
,k....... CAH'lH~

Kı","""~ble<iri""'"tı<:ıol>I

Karlaipuana
hasrel kaldı
ANAOOW'NllNGOU
FElHINMlIJllEClsl

t:9=:ıı~
Bize bölücü
diyen üllıeyi böler NEFRIETFAYDAGIETlItMU 1EII.MUHATAPMlu.ET
.lla;OOluınlWogıın~<k-
ı.. menl: "Ao;ıhn,cla nıuıı,,,.bım ..

*;f~~~.xm.ı::::fı~7;'r"~~~. ~
:a~~~~=~~~~. "vmpa sonunda
~~~ -.;:::=::;=;:=~~::~~:~~ll~ gerçekleri gönlü
i Yıldız: lürkije'nin enerji koridoru olduğunu anlayan
Rusya ve AB oiıimlemasaya oturmak zorunda kaldı
oilVENLI Dlwl KORIDORUVUZ
.~ll<ıjill>.luın,T.ıı<:tYıldıt.R",lidcrPu,in·in.
·Avrup"~"~""I,,,"~"TiI,k~·yiır.msilillk.
"bml:ıIUIiln">''''''">Ö'lUIledi'ı""

rı ~L7~~~i~~~n
ii .....;, • _ _" ~~'=~j~::%i.~<k

l~Y 11.1l4 lu! U:I 4.114 UI 3.5$


HT l1.ıo '3.1t 11.GIl 4.06 U,
IAV lO-5l IUD :lUI H,IUI nı

iyll 161.5lI LUS' >uli S.4ol 41.51


TEK YOL PKK'NIN Partilerde
'açılım'lı
bayram...

fSiLAH BIRAKMASı
KONuŞUlANlDıKONU
• Siy>oip'rıi1<;rRama=ı
Il.ı':unı·nmık",<i~nil"<k

~~L~;~~~t.~A7f'P';,"A\·~
"n~"yaşandl.DlT' ise on /it.
'if·r"çiyiağırlaJ-.np.~i
ol~".llııyr:ım["""'(On:nl<r\.
nınıckgiiOOomiv:ıf<11,O(J.,

ORG. BASBUG: Akan kanı durduracak T'"moI;rntikA,ıllııfd.,U'(>E

tek çözüm: bölücü örgütün teslim olması

~
mmıım KANI DÖKENlO 8ELLI

.F~ '(ılmaz
OZTUNA
IMF'sizde
iyi gidiyor
rErsin Özince: Türkiye güçlü bir ülke. IMF ile
anlaşma imzalamak mecburiyetinde değiliz
OLMAZSA OLMAZ DECIL
J:4L MUN~!1 CiNAYEnNDE
+
YUm'y"Y"';
ilk uydu uzayda
~.:~~:~"~~
1~·niııi.Lr<"iı;-ITOp­
5GDZALTI
s.t.TI"u}<JU"')"Oriing«i.
""J"''''>''.6'Y''''')'.ı.
kalacıoku)uuilkfolotmf·
lıınn,<lag~i.Turki;~,
pıtıj<iIO","ybilim1<ri,·c

:r;~=~ı="'f:~
Bosna'dan basladık
120 üLKEYE ulaştık Insani Yardım Vacfı IIHHlBaş­
Kanı Bülent Yıldınm~ Yardım
için ijlumü bile 1!»-e aldık ..
• -Iyil;k hc<k,1"Y' ııc,r,loga.

:~[~~~§0~~;~~;
~.
"a)."gi";k.h;T\'OIı~hit"'rd;.'.
"m.)'lm.dll:.~u.r.dadilny:ının
lıc'l"'nncIHlrruny.ruım<11

raT
"'-'tnıyur"<k:<li.l1'Of

i"w~•.,~".';<om"

e
(IJLOmU!.ijl"'uo U~
Kriz bitiyor ama
tedbirler sürmeli
Başbakan Erdoğan G-20 zirvesinde yaptığı konuşmada
dünya liderlerine tedbiri elden bırakmamaları çağrısı yaptı
F.fr ':;;;~:ii;':.:;;;::-!
lAy ... lZR 1.2'1 •.IIL UI Hi
U! ıl.iM ıur 11.11l I.JI ın

IAl 1U~ LU\! n.1Il 1.3!5 21.11 U.


llL 1_ LUI ~.11 UL ll," 4.•
._-_.fIIIi!!!I
. . . . e_
~I-=-=M===F'Y~E
MECBUR
~----, DEGiLiZ