You are on page 1of 2

1.

Analizirajte numeriki niz iz tabele:


Godine starosti majke Broj ivoroene djece
(12)-15 21
15-20 8187
20-25 28924
25-30 20016
30-35 7371
40-45 2951
45-50 65.
U tu svrhu izraunajte :
a) Aritmetiku sredinu koristei linearnu transformaciju oblika: d=x-22,5/5.
b) Izraunjatw prosjenu plau.
c) Izraunajte veliinu medijalne plae.Koliki su donji i gornji kvartil distribucije? Izraunajte
vrijednosst 4-og i 8-og decila. Izraunajte vrijednost 15-og percentila.Kvartile prikaite grafiki.
d) Izraunajte najeu plau radnika.Izraunjate mjere disperzije,interkvartil i interkvartilnu
razliku.
2.Broj redovnih studenata dat je u sljedeoj tabeli:
Fakultet Ukupno ena
Pravni 7328 5962
Ekonomski 5873 3986
Medicinski 2666 1779.
Sa kvadratima i krugovima prikaite ukupan broj studenata na fakultetima. U svaki krug ucrtajte
broj ena i napiite zakljuak.


3. Posmatrali smo pojavu ''A'' (nezavisna varijabla-x) i pojavu ''B''(zavisna varijabla-y) i dobili
sljedee vrijednosti:
''A'' ''B''
2 130
3 120
5 100
6 90
8 70
10 50
12 40
14 32.
Izraunajte jednadbe regresijskih pravaca.