You are on page 1of 20

SULIT 1 3472/1

3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
Nama :____________________________ Tingkatan :___________


MAJLIS PENGETUA SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN
NEGERI MELAKA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
MATEMATIK TAMBAHAN
Kertas 1
2 Jam
JANGAN DIBUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUKertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Soalan Markah penuh
Markah
diperoleh
1 2
2 2
3 3
4 4
5 3
6 3
7 4
8 3
9 2
10 3
11 3
12 3
13 3
14 3
15 3
16 4
17 4
18 4
19 2
20 3
21 4
22 3
23 4
24 4
25 4
JUMLAH 80

1. Tulis nama dan tingkatan pada ruangan
yang disediakan.
2. Jawab semua soalan.
3. Bagi setiap soalan berikan SATU jawapan
sahaja.
4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan dalam kertas soalan.
5. Tunjukkan langkah-langkah penting dalam
kerja mengira anda. Ini boleh membantu
anda untuk mendapatkan markah.

3472/1
Matematik
Tambahan
Kertas 1
September
2014
2 jam
SULIT 2 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
Rumus- rumus berikut boleh digunakan untuk membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang
diberi adalah yang biasa digunakan.

ALGEBRA
1

( )

3

10

( )

4 (

11

12

)6


13


||

7KALKULUS
1


4 Luas di bawah lengkung

atau


5 Isi padu kisaran
=

atauGEOMETRI

1 Jarak
(


4 Luas segitiga

|(

) (

)|

2 Titik tengah
( ) (

)
5
||3 Titik yang membahagi suatu
tembereng garis

( ) (

)
6
SULIT 3 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
STATISTIK
1

( )


3

( )

( )

10 ( ) () () (
)
4

( )11

( )

dimana


5
(

)
12
13

6


14TRIGONOMETRI

1 8 ( )

2


9 ( )

3

10
( )
4

11


126 1314

SULIT 4 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan fungsi linear f.
Rajah 1(a) Nyatakan nilai k

(b) Menggunakan tatatanda fungsi, ungkapkan f dalam sebutan


Jawapan

(a)
(b)


For
examiners
use only

[2markah]
()
0

1

4

k
2

3

6

7

2
1
SULIT 5 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
2 Diberi fungsi | |, cari nilai-nilai x dengan keadaan ()

Jawapan:3. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan fungsi h dan fungsi gubahan h
2
.


Cari nilai a dan nilai b.

Jawapan:For
examiners
use only
[ 2markah]

2
2
2

3
3
dengan keadaan a dan b ialah pemalar[ 3markah]
SULIT 6 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
4 (a) Selesaikan persamaan kuadratik berikut:(b) Persamaan kuadratik

, dengan keadaan h dan k ialah


pemalar, mempunyai dua punca sama. Ungkapkan h dalam sebutan k.

[4 markah]
Jawapan :

(a)
(b)5. Cari julat nilai bagi[3 markah]
Jawapan :
3
2
4

3
2
5
SULIT 7 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
6. Fungsi kuadratik ()

boleh diungkapkan dalam bentuk
() ( )

, dengan keadaan m dan n ialah pemalar.


Cari nilai m dan nilai n.

[3 markah]
Jawapan :
7. Diberi

dan

ungkapkan

dalam sebutan x dan y.[4 markah]
Jawapan :For
examiners
use only

3
2
6

4
7
SULIT 8 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
8. Diberi (

, cari nilai n.
[3 markah]
Jawapan :9. (a)Tentukan sama ada jujukan berikut merupakan suatu janjang aritmetik atau janjang
geometri.

(b) Beri sebab untuk jawapan di 9(a).
[2 markah]

Jawapan :


3
2
8

4
9
SULIT 9 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
10 Tiga sebutan berturut-turut bagi suatu janjang aritmetik ialah 4-y, 9, 3y.
Cari beza sepunya janjang itu.
[3 markah]

Jawapan :

11. Tiga sebutan pertama suatu janjang geometri ialah 72, 24, 8.
Cari hasil tambah hingga sebutan ketakterhinggaan bagi janjang itu.
[3 markah]

Jawapan :10

3
For
examiners
use only
11

3
SULIT 10 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
12. Pembolehubah x dan y dihubungkan oleh persamaan

( )

Graf garis lurus diperoleh dengan memplot

melawan x, seperti ditunjukkan


pada Rajah 2.[3 markah]


Cari nilai p dan q.


Jawapan:
( )
(0,p
)
( )
(0,p
)

Rajah 2

3
12
SULIT 11 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
13. Garis lurus

, mempunyai 3 sebagai pintasan-y dan adalah selaridengan keadaan garis lurus . Tentukan nilai h dan nilai k.

[3 markah]
Jawapan :

14. Bucu-bucu sebuah segitiga ialah J(6,2), K(p,-3) dan L(5,7). Diberi luas segitiga
itu ialah 55 unit
2
, cari nilai-nilai p.
[3 markah]
Jawapan :3
14

3
13
For
examiners
use only
SULIT 12 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
15. Rajah 3 menunjukkan sebuah segiempat selari PQRS dan titik J terletak
pada garis lurus PR.

Rajah 3

Diberi bahawa

Ungkapkan

dalam sebutan
[3 markah]
Jawapan
For
examiners
use only

7

SULIT 13 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
16. Diberi dan dengan keadaan ialah pemalar. Jika dan
adalah selari, cari

(a) Nilai .

(b)
[4 markah]
Jawapan:

17. Selesaikan persamaan untuk

.
[4 markah]
Jawapan:
For
examiners
use only

4
17

4
16
SULIT 14 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
18. Rajah 4 menunjukkan seutas dawai berbentuk sector berpusat and berjejari 10 cm.

Rajah 4

(a) Cari panjang, dalam cm, dawai itu.

(b) Hitung luas, dalam cm
2
, sector itu.

[4 markah]
Jawapan:

B
A
O
0.6 rad
For
examiners
use only

4
18
SULIT 15 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
19. Diberi fungsi kecerunan

. Kecerunan lengkung itu pada titik (1,0) ialah 8.


Cari nilai k.
[2 markah]
Jawapan:

20. Lengkung

mempunyai nilai minimum 20, di mana ialah


pemalar. Cari nilai .
[3 markah]
Jawapan:For
examiners
use only

2
19

3
20
SULIT 16 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
21. Diberi ()

, cari
(a) ()

,
(b) ()

.
[4 markah]
Jawapan:
22. Hasil tambah dan

daripada Sembilan nilai masing-masing ialah 62 dan 438.


Jika dua nombor, 5 dan 8 dikeluarkan daripada Sembilan nilai tersebut, cari
(a) Min baru
(b) Sisihan piawai baru
[3 markah]
Jawapan:
For
examiners
use only

3
22

4
21
SULIT 17 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
23. Sebuah pasukan dengan 5 orang pelajar perlu dipilih daripada 5 orang lelaki dan
7 orang perempuan untuk menghadiri suatu pertandingan kuiz Matematik.
Berapakah bilangan cara pasukan tersebut boleh dibentuk jika

(a) Tiada syarat dikenakan?
(b) Sekurang-kurangnya terdapat 4 orang perempuan dalam pasukan tersebut?

[4 markah]
Jawapan:
For
examiners
use only

4
23
SULIT 18 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
24. Kebarangkalian Rodziah menyertai pertandingan merentas desa ialah


manakala kebarangkalian Yusni menyertai pertandingan tersebut ialah

.
Cari kebarangkalian bahawa

(a) Kedua-duanya tidak menyertai pertandingan merentas desa,
(b) Hanya seorang daripada mereka menyertai pertandingan merentas desa.

[4 markah]
Jawapan:


4
24
For
examiners
use only
SULIT 19 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT
25. ialah pembolehubah rawak selanjar bagi suatu taburan normal dengan
min 75 dan sisiahan piawai 15. Cari

(a) Skor apabila ,
(b) Nilai apabila ( )
[4 markah]
Jawapan:

KERTAS SOALAN TAMAT
For
examiners
use only

4
25
SULIT 20 3472/1
3472/1
[Lihat halaman sebelah
SULIT