Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal.

1. Scrieţi folosind cifrele din sistemul de numeraţie zecimal următoarele numere:
a) şapte;
b) patruzeci şi şaşe;
c)două sute cincizeci şi trei;
d)trei mii şapte;
e) douăzeci de mii cinci sute patruzeci şi opt;
f) nouă milioane treizeci şi opt de mii cinci;
2. Scrieţi toate cifrele pare.Câte sunt ?
3.Scrieţi toate numerele naturale cu două cifre folosind numai cifrele:
a)0 şi 1; b) 1şi 3; c) 2şi 2.
4. Cel mai mare nunăr natural scris cu trei cifre este .....
5. Cel mai mare nunăr natural scris cu trei cifre diferite este....
6 Cel mai mare nunăr natural scris cu trei cifre pare este .....
7. Cel mai mare nunăr natural scris cu trei cifre pare diferite este .....
8. Cel mai mic nunăr natural scris cu trei cifre este .....
9. Cel mai mic nunăr natural scris cu trei cifre diferite este....
10. Cel mai mic nunăr natural scris cu trei cifre pare este .....
11.Cel mai mic nunăr natural scris cu trei cifre pare diferite este .....
12.Aflaţi cel mai mic număr natural scris cu trei cifre care are suma cifrelor egală cu 10.
13.Aflaţi cel mai mare număr natural scris cu trei cifre care are suma cifrelor 23.
14 Aflaţi cel mai mare număr scris cu trei cifre diferite care are suma cifrelor 23.
15.Descompuneţi numerele: 234; 5478; 1098; 23451; 982318; 9231237 după următorul model:
7452=7×1000+4×100+5×10+2.
16.Scrieţi răsturnatele următoarelor numere naturale:a)32; b)5412;c)4540;d)30003
17. Andrei scrie toate numerele naturale formate din două cifre pare; iar Gabriela toate numerele naturale
formate din două cifre impare .

7
u
S


a) Cine dintre Andrei şi Gabriela scrie mai puţine numere?.De ce?.
b)Câte numere scrie Andrei?Dar Gabriela?.
18Scrieţi toate numerele naturale de forma x 43 .
19. Scrieţi toate numerele naturale de forma 34 5x ,cu x cifră pară.
20.Scrieţi toate numerele naturale din două cifre cu cifrele identice.
21. Scrieţi toate numerele naturale din două cifre cu ultima cifră 5.

22.Scrieţi următoarele numere naturale fără operaţii:
a)7×10+6; b) 8×100+5×10+3;c) 3×1000+4×100+5×10;d)4×10000+3×1000+2×100+4×10
23. Scrieţi toate numerele naturale din trei cifre cu cifrele pare şi identice.
24.Aflaţi câte numere naturale de două cifre se pot forma cu cifrele 1,2,3 şi 4 .
25..Aflaţi câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu cifrele 1,2,3 şi 4 .
26. Aflaţi câte numere naturale de trei cifre distincte se pot forma cu cifrele 1,2,3 şi 4 .

Şirul numerelor naturale
1.Completaţi şirurile :
a) 2;4;6;...;...;....;...;...;...;20 b) 1;3;5;.......;23.
c)5;10;15;....;45. d) 110;100;90;...;50.
2. În şirul numerelor naturale : 0,1,2,3,4,5,6,7 ....,n-1,n,n+1,n+2,...numerele n,n+1,n+2 sunt trei
numere naturale consecutive .Numărul n este predecesorul lui n+1;iar numărul n+2 este succesorul
numărului n+1.Numerele n şi n+2 sunt vecinii numărului n+1.
a)Cine este succesorul numărului 4?
b)Cine este predecesorul numărului 100?
c)Care sunt vecinii numărului 432?
d)Există numere naturale care au un singur vecin număr natural?
3.Calculaţi suma vecinilor numărului 100 şi apoi împărţiţi această sumă la 2.Ce observaţi?
4.Din şirul numerelor naturale alegeţi numărul cel mai mic ştiind că suma cifrelor sale este egală cu
numărul 83.Câte cifre are acest număr?Câte cifre identice are acest număr?

1
u
u

5.Aflaţi din câte numere sunt alcătuite şirurile :
a)7;8;9;...103; b) 0;2;4;6;...1000; c)3;6;9;12;...;111; d) 0;4;8;12;...1024 e)1000;900;800;...;100.
6.Fie şirul de numere naturale : 534;231;99;96;1430;123;1031;8;10004.
a)Scrieţi numerele naturale din şir crescător.
b) Scrieţi numerele naturale din şir descrescător.
c)Srieţi numerele pare din acest şir.
d) Srieţi numerele impare din acest şir.
Reprezentarea numerelor naturale pe axă
1.Reprezentaţi pe o axă numerele2; 6; 8;9.
2. Reprezentaţi pe o axă numerele: A(50),B(100),C(200),D(400),E(700).
3. Punctul A de pe axă reprezintă cifra 9. Punctul B reprezintă succesorul lui 9, punctul C reprezintă
predecesorul lui 9,iar punctul D reprezintă cifra 2.Reprezentaţi pe aceiaşi axă punctele A,B,C,D.
4.Precizaţi care dintre numerele: 4567,1234,987,10101 este cel mai apropiat de originea axei.
5.Punctul M de pe axă are coordonata (abscisa) 12 şi punctul N de pe aceiaşi axă are coordonata(abscisa)
17 .Câte puncte reprezentate de numere naturale se pot reprezenta pe aceiaşi axă între punctele M şi N?.
6.Reprezentaţi separat pe câte o axă următoarele :
a) Toate numerele naturale pare mai mici decât numărul 15
b) Toate numerele naturale impare mai mici decât numărul 11
c)Numere naturale mai mari decât 100 şi mai mici decât 101
d) Numere naturale mai mari decât 125 şi mai mici decât 129.
Compararea,aproximarea şi ordonarea numerelor naturale ; probleme de estimare.

1. Comparaţi numerele: a) 23454 cu 23544; b) 20041 cu 20149 c) x 12 cu 9 2x ;
2. Comparaţi numerele A=2×1000+3×100+5×10+7 cu B=2357.
3.Comparaţi numerele : X şi Y ,unde: X=32×100+53 şi Y=3235.
4.Determinaţi numărul minim de bancnote de 5€ pentru a cumpăra un obiect care costă 13€ ?
5. Se consideră cifrele : 2, 8,0 şi 5 scrise pe cartonaşele :
2 8 0 5
a) Care este cel mai mic număr natural obţinut prin alăturarea tuturor cartonaşelor?
b) Care este cel mai mare număr natural obţinut prin alăturarea tuturor cartonaşelor?
c)Scrieţi toate numerele naturale din două cifre folosind cele patru cartonaşe.
d) Scrieţi toate numerele naturale din trei cifre folosind cele patru cartonaşe.
e) Scrieţi toate numerele naturale din patru cifre folosind cele patru cartonaşe.
6. Numărul de telefon al unui elev este:
0723514689.
a)Este acest număr un număr natural?
b) Scrieţi cel mai mic număr natural folosind o singură dată fiecare cifră cu care este scris acest număr de
telefon.
b) Scrieţi cel mai mare număr natural folosind o singură dată fiecare cifră cu care este scris acest număr
de telefon.
7.Fie numărul natural 72403.
a)Ştergeţi o cifră din acest număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mic b)Ştergeţi o cifră din acest
număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mare.
c)Ştergeţi două cifre din acest număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mic d)Ştergeţi două cifre
din acest număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mare.
e)Ştergeţi trei cifre din acest număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mic f)Ştergeţi trei cifre din
acest număr pentru ca numărul obţinut să fie cel mai mare.
8.Andrei are două bancnote de 5€ şi trei bancnote de 10€.Sunt suficienţi aceşti bani pentru a cumpăra un
obiect care costă 39€ ?
9.Considerăm x şi y cifre nenule şi x < y.
Ordonaţi descrescător numerele :
yyx xyx yx xy , , ,
10. Se consideră numerele : 23,58,121 şi 40 scrise pe cartonaşele:

1
u
Schimbaţi între ele două cartonaşe astfel încât numărul scris pe cartonaşul de sus să reprezinte suma
numerelor scrise pe celelalte trei cartonaşe.
Adunarea numerelor naturale Proprietăţi.
1.Calculaţi: a) 21+39, b) 123+321, c) 109+901 , d)2309+5478, e) 0+1231
f) 98+309, g) 50904+4507, h) 234607+1000
i) 101010+292929, j) 98765+56789
2. Calculaţi folosind modelul:
42+53=40+2+50+3=40+50+2+3=90+5=95 următoarele sume:
a) 34+71, b) 78+52, c) 97+82,d) 46+44.
3. Calculaţi folosind modelul:
783+521=700+80+3+500+20+1=(700+500)+(80+20)+ (3+1)=1200+100+4=1304 următoarele sume:
a)345+872, b) 259+341, c) 595+413
4. Completaţi tabelele efectuând sumele :
x 7 9 12 24 53 87 345 231
x+7

x x+9 x+25
53
234
1278
1009
98780

23
58 121 40

1
u
u
9a b a+b
20 31
234 232
1258 9087
12 5648
5678 302
13987 3430
1876 4009887

a b c a+b b+c a+c a+b+c
10 11 101
222 222 999
109 907 347
900 345 120
53 109 769x y x+x y+x y+y
59 97
308 490
1430 3409
54379 45679
5436780 2345


S
4
u
9


4.Calculaţi folosind modelul:
183+345+227+935=(183+227)+(345+935)=
=410+1280=1690 următoarele sume:
a) 189+234+321+456, b)877+432+273+458
c) 672+444+388+466, d) 222+333+888+777

5.Un elev a scris rezultatele următoarelor calcule :
a) 523+436, b) 140+573, c)1421+348, d)2475+105 pe următoarele
cartonaşe:

Găsiţi rezultatele corecte fără a reface calculele.

6. Scrieţi numărul 15 ca o sumă de :
a) doi termeni,
b) trei termeni,
c) patru termeni,
d)cinci termeni,
e)trei termeni identici,
f)cinci termeni identici

7. Scrieţi numărul 18 ca o sumă de :
a) trei termeni egali,
b) şase termeni egali,
2570
959 713 1769

7
u
S


c) doi termeni egali,
d) nouă termeni egali.

8. Aflaţi un număr cu 234 mai mare decăt numărul 8974.
9. Un obiect costă 547€ .După un timp preţul obiectului se măreşte cu 13€.Care este preţul obiectului
după majorarea preţului?
10. Un elev are la matematică două note de 7, trei note de 8 şi o notă de 10.
a) Calculaţi suma numerelor ce reprezintă notele.
b)Ce notă ar trebui să primească elevul pentru ca suma tuturor notelor să fie 57 ?
11. Scrieţi în cercul din mijloc numărul care reprezintă suma numerelor din celelalte trei
cercuri.
12Pătatul magic este un pătrat în care suma numerelor de pe fiecare linie orizontală ,de pe fiecare
coloană şi pe cele două diagonale este aceeaşi.Pătratul următor este magic cu suma magică 18.
5 10 3
4 6 8
9 2 7
5354 678990
49876

_______

S
S
S
4


a) Completaţi cu cifre nenule ştiind că următorul pătrat este magic cu suma magică 15.

5


b)Completaţi următoarele pătrate pentru ca acestea să fie magice.


18 6 24
10 17
13 19 7
22 9 15 3
14 21 2 8

75
45 25
15

S
S
S
4
1
S

13Folosind modelul completaţi cartonaşele ştiind că numărul scris pe cartonaşul de sus reprezintă suma
numerelor scrise pe celelalte trei cartonaşe.
795
700
(şapte
sute)
90
(nouă
zeci)
5
(cinci)
987
_________
( )
_________
( )
7
(şapte)
777
_________ _________ _________

7
u
S

749

700
( )
______
( )
9
( )
_________
800
( )
30
( )
7
( )
708
700
( )
0
(zero zeci)
________
( )
374
____ 70 4

7
u
S
1

Scăderea numerelor naturale
1.Efectuaţi următoarele scăderi :
a)300-120, b) 9708-8932, c) 5876-4321
d) 2009-1999, e) 99999-145-456-234
f) 2222-1222 , g) 9876-6789 ,h)6590-0
2.Determinaţi numărul mai mic cu 345 decât numărul 1809.
3. Aflaţi cu cât este mai mare suma numerelor naturale 4078 şi 567 decât diferenţa lor în această ordine.
4.Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural format din patru cifre distincte şi cel mai mic
număr natural format din trei cifre identice.
5. Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural format din trei cifre şi răsturnatul său.
6. . Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare număr natural format din trei cifre distincte şi răsturnatul său.
7. Preţul unui produs era de 457€ .Care este preţul actual al produsului dacă s-a micşorat cu 177€ ?.
8. Preţul unui produs s-a micşorat de două ori,o dată cu 78€ şi a doua oară cu 56€ ajungând să coste
144€.Aflaţi care a fost preţul iniţial al produsului.
9.Fiul are 11 ani iar mama lui cu 21 de ani mai mult.Câţi ani are mama peste 13 ani ?.
10. Kilometrajul de la bordul unei maşini arată 73145 Km.Peste câţi kilometri va arăta un număr natural
cu cifrele identice ?
11. Completaţi tabelul :
x y x-y
499 378
987 446
457 57
234 129
2222 999
6767 1219
6234987 2887963


1
2
1
9
S
4


12.Numărul din cercul din mijloc reprezintă suma tuturor numerelor din celelalte trei cercuri.Completaţi
cercul fără număr cu numărul corespunzător .13.Preţul unui produs este de 548 €. După un timp preţul produsului se micşorează cu 37 €,iar apoi se
măreşte cu 23 €.
a)Aflaţi preţul după micşorare.
b)Aflaţi preţul final al produsului.
14.Diferenţa a două numere naturale este egală cu 405. Ştiind că unul dintre numere este egal cu 1269
aflaţi celălalt număr(Analizaţi ambele cazuri)
15.Din suma de 190 € ,Andrei cumpără o carte care costă 35€,o revistă care costă7€ ,caiete în valoare
de74€.Cu ce sumă de bani a rămas Andrei după achitarea tuturor cumpărăturilor făcute?
16.Aflaţi două numere naturale ştiind că suma lor este egală cu 205 iar diferenţa lor este egală cu 101.
17.În clasa a V a sunt 25 de elevi.Ştiind că fiecare elev din clasă joacă câte o partidă de şah cu fiecare
dintre colegi ,aflaţi câte partide de şah s-au disputat în total.
18.Un bilet de avion costă1245€,un bilet de tren costă 1098€ iar un bilet de autobus costă 890€.
a)Cu cât este mai scump un bilet de avion faţă de cel de autobus?
b)Cu cât este mai ieftin un bilet de tren faţă de un bilet de avion?
1096 _____
123
78999

7
u
S

c)Câţi euro ne sunt necesari pentru a cumpăra căte un bilet pentru fiecare mijloc de transport?


19.O elevă citeşte într-o zi de la pagina 57 până la pagina 83,iar în altă zi de la pagina 84 la pagina 102.
a)Câte pagini a citit eleva în prima zi ?
b)Câte pagini a citit eleva în a doua zi ?
c)Câte pagini a citit eleva în cele două zile la un loc ?
20.Trei copii au împreună 858 €.Aflaţi cât are fiecare ştiind că primii doi au împreună 686 € iar ultimii
doi au împreună 605 €.
21.O carte are paginile numerotate cu numere naturale de la 1 la 100.
De câte ori s-a folosit cifra 1 pentru numerotarea acestei cărţi ?
22.Butoanele claviaturi unui computer sunt aşezate pe şase linii .Pe linia a şasea sunt 13 butoane ,pe linia
a cincea cu trei mai multe butoane decât pe linia a şasea.Suma butoanelor de pe linia a patra şi prima linie
este egală cu suma butoanelor de pe ultimele două linii.Aflaţi câte butoane are această claviatură dacă pe
linia a doua şi a treia sunt în total 46 de butoane.
23.Suma a trei numere naturale este egală cu 168 .Dacă scădem din fiecare număr un acelaşi număr atunci
se obţin numerele 52,58 şi 43.Aflaţi cele trei numere.
24.Completaţi tabelul următor:
a a-13 a+98 999-a a+a
23
567
998

25. Precizaţi dacă rezultatele următoarelor diferenţe sunt numere naturale:
a) 1437-1430, b) 7787-7788, c) 121222-121222,d) 0-125, e) 667-199
26. Precizaţi dacă rezultatele următoarelor diferenţe sunt numere naturale pare:
a) 1335-345,b) 3459-1344,c) 798349-11111,d) 123456789-9876543


a
9
8
2
S

Înmulţirea numerelor naturale .
Proprietăţi.
1.Calculaţi:
a) 109×5 , b) 456×10, c) 3478×100,
d) 345×7, e) 23×25, f) 547×3471
g)144×678,h) 3008×2009,i)509×112
2.Calculaţi folosind modelul:
79×9=79×(10-1)=79×10-79=711 următoarele calcule:
a) 89×9,b) 39×9, c)53×99, d)49×99
e)349×9 ,f) 569×9, g)1034×99
3.Calculaţi folosind modelul:
43×11=43×(10+1)=430+43=473
următoarele calcule:
a)57×11,b)78×11, c) 784×11,d)62×11
e)11×726,f)11×554,g) 1100×78
4.Completaţi corespunzător următorul tabel:

x 175 453 123 17 36
y 103 36 51
x+y 512 101 179 107
x-y
x×y 17 365.Calculaţi produsul dintre suma numerelor 9895 ,8451 şi diferenţa lor.
6. Calculaţi suma dintre produsul numerelor 572, 487 şi diferenţa lor

S

7. Calculaţi diferenţa dintre produsul numerelor 475,123 şi suma lor.
8. Suma a două numere naturale este egală cu 1089.Aflaţi cele două numere ştiind că unul dintre ele este
egal cu dublul celuilalt.
9. Un bilet de intrare la un spectacol costă 2€ pentru un copil şi 4€ pentru un adult.Ştiind că s-au vândut
35 de bilete pentru copii şi 43 de bilete pentru adulţi aflaţi câţi bani s-au încasat pentru acest spectacol.
10. O echipă de fotbal primeşte trei puncte pentru victorie,un singur punct pentru un meci egal şi nici un
punct pentru înfrângere.Aflaţi câte puncte a obţinut echipa ştiind că din cele 34 de meciuri disputate a
obţinut 21 de victorii ,8 meciuri s-au terminat la egalitate iar restul meciurilor au fost înfrângeri.
11.Aflaţi un număr ştiind că este:
a) cu 456 mai mare decât 867
b) cu 324 mai mic decât 952
c) de 78 ori mai mare decât 412.
d) de 3 ori mai mic decât 1008.
12.Aflaţi în câte cifre de zero se termină rezultatul următoarelor produse:
a) 125×64, b) 32×625, c) 2500×256, d) 65×720,e) 531×127, f)3200×25
13. .Aflaţi în câte cifre de zero se termină rezultatul următorului produs :
1×2×3×4×5×6×7×8×9×10×11×...×2007
14.Întru-un bloc de locuinţe sunt numai apartamente cu două şi trei camere.Ştiind că sunt 32 apartamente
cu trei camere şi 64 de apartamente cu două camere aflaţi câte camere sunt în acest bloc.
15.Completaţi corespunzător următorul tabel:
a 3×a 4×a 5×a 7×a a×13 102×a
23
98
102
543
489
1256
9671

9
8


16.Un caiet costă 2€,iar o carte 4€.Cât costă 17 caiete şi 21 de cărţi cu acest preţ?
17. Într-o şcoală sunt 48 de clase .Fiecare clasă are câte 25 de elevii.Ştiind că în această şcoală sunt 700
de fete aflaţi:
a) Câţi elevi are această şcoală?
b) Aflaţi câţi băieţi sunt în această şcoală?
c) Câte fete ar trebui să se transfere din şcoală pentru ca numărul lor să fie egal cu cel al băieţilor?
18. Un elev a rezolvat în patru zile 50 de probleme .În prima zi a rezolvat 11 probleme,iar în a doua zi de
două ori mai multe probleme decât în prima zi.În a treia zi a rezolvat cu 26 probleme mai puţin decât a
rezolvat în primele două zile la un loc,iar în ultima zi a rezolvat problemele rămase.
a) Câte probleme a rezolvat elevul în a doua zi?
b) Câte probleme a rezolvat elevul în a treia zi?
c) Câte probleme a rezolvat elevul în ultima zi?

19.Scrieţi în cercul din mijloc rezultatul înmulţiri numerelor din celelalte trei cercuri.
23 100
109
-------

2
S

Factor comun.Ordinea efectuării operaţiilor.

1.Calculaţi folosind metoda factorului comun :
a) 7+7×9 ,b)5×47+5×53, c) 35×8+12×35, d) 435×92+8×435, e) 189×44-34×189,
f)35×73×69+35×73×23-35×73×92
2.Ştiind că 1+2+3+4+...+100=5050,calculaţi folosind metoda factorului comun.
a)11+22+33+44+55+...+1100
b)300+600+900+1200+...30000
c)5+10+15+20+...500
d) 4444+8888+13332+...+444400
3. Efectuaţi calculele :
a) 2009×83+17×2009, b) 2007×5+9×2007, c)37×95×41-37×41×90-37×41×5 ,
d) 25×8×15+30×8×25+8×61×25, e) 1948×1949+1947×1948-3891×1948- 5×1948,
f)2023×543-411×2023-132×23 , g) (625-25)×9+(725-125)×13+3×(1125-525)
h)( 435+121)×15+(506+50)×17+(579-23)69 i) 212121×13-13×2100-21×13,
j)64+2×64+256+2×256 k)222+333+444+555+666+777+888+999
4.Într-o parcare sunt 83 de autoturisme şi 70 de motociclete .Ştiind că fiecare autoturism are 4 roţi şi
fiecare motocicletă 2 roţi aflaţi:
a) Câte roţi sunt în total în această parcare.
b) Câte autoturisme ar trebui să plece din parcare pentru ca numărul roţilor autoturismelor şi al
motocicletelor să fie egal?
c)Câte motociclete ar trebui să vină în parcare pentru ca numărul roţilor să fie egal?
5.Dacă a+b=15 şi c=35 calculaţi :
a) a×c+b×c , b) 7×c+13×(a+b),c) c-2×(a+b) d) 17×(a×c+c×b)+2×c×(a+b)
6) Calculaţi :
a) 7× [ 25+25×(10+3×9) ]
b)357-2× ( ) [ ] 298 300 2 35 - × +
7. Produsul a două numere naturale este egal cu 18.
a)Aflaţi cele două numere ştiind că suma lor este minimă.

S
S

b) Aflaţi cele două numere ştiind că suma lor este maximă.
8. Produsul a două numere naturale este egal cu 12.Aflaţi cele două numere .(Analizaţi toate cazurile).
9.În tabelul următoare produsul numerelor de pe fiecare linie ,coloană şi diagonală este identic şi diferit
de zero.Completaţi cu numerele corespunzătore pătratele care conţin litere.
5 z y
4 10 x
a b c
Teste de evaluare
Testul nr. 1(1 punct din oficiu)

1.Scrieţi cu ajutorul cifrelor toate numerele naturale mai mari decât 103 şi mai mici decât 111.
( 1punct)
2.Reprezentaţi pe o axă numerele naturale 4,7,9,11,14. (1punct)

3.Efectuaţi următoarele calcule:
a) 2318+99807, b) 9806-7836, c) 145×5890, d) 27×2009+2009×73
(4 puncte)
4 .Un stilou costă 2€ iar o carte costă 3€
Aflaţi cât costă 3 stilouri şi cinci cărţi de acelaşi fel. ( 1 punct)
5. Calculaţi:
( ) [ ] { } 5 42 3 2 3 21 32 45 17 7 7 × + × + × - × + + + ( 1 punct)

6. Într-o şcoală sunt patru clase a V a. Fiecare clasă are un efectiv de 25 de elevi Ştiind că la clasa a Va
sunt 51 de fete aflaţi câţi băieţi sunt în clasa aVa. ( 1 punct)

Testul nr. 2(1 punct din oficiu)

1.Scrieţi cu ajutorul cifrelor toate numerele naturale mai mici decât 205 şi mai mari decât 196.
( 1punct)
2.Reprezentaţi pe o axă numerele naturale 3 ,4, 7,9,11 (1punct)
3.Efectuaţi următoarele calcule:
a) 1457+46790, b) 98109-89997, c) 512×3405, d) 53×2009+2009×947
(4 puncte)
4 .Un caiet costă 2€ iar o carte costă 4€ Aflaţi cât costă 7 caiete şi cinci cărţi de acelaşi fel.
( 1 punct)

5. Calculaţi:
( ) [ ] { } 5 42 300 21 3 21 32 45 18 8 8 × - × + × - × + + +
( 1 punct)
6.Întru-un bloc de locuinţe sunt numai apartamente cu două şi trei camere.Ştiind că sunt 30 apartamente
cu trei camere şi 62 de apartamente cu două camere aflaţi câte camere sunt în acest bloc. ( 1 punct)

Ridicarea la putere cu exponemt natural a unui număr natural.
1.Scrieţi (folosind modelul ) sub formă de putere următoarele produse de factori egali:
7×7×7×7×7×7×7×7×7×7=7
10
a)5×5×5×5×5×5×5×5×5×5×5×5
b) 2×2×2×2×2×2×2 ×2×2×2
c) 9×9×9×9×9×9×9××9×9×9×9×9×9
d) a×a×a×a×a×a×a×a×a,unde a este un număr natural oarecare.
e) y×y×y×y×y×y×y×y×y×y×y×y, unde y este un număr natural oarecare.

1
u

f) (x-y) (x-y) (x-y) (x-y) (x-y) (x-y), unde( x-y) este un număr natural oarecare.
g) (a+b) (a+b) (a+b) (a+b) (a+b), unde( a+b) este un număr natural oarecare.
h) (x+y+z) (x+y+z) (x+y+z) (x+y+z) unde (x+y+z) este un număr natural oarecare.
,i) a
3
a
3
a
3
a
3
a
3
a
3
a
3
a
3
, unde a
3
este un număr natural oarecare.
j) (a
2
+b
3
) (a
2
+b
3
) (a
2
+b
3
) (a
2
+b
3
) (a
2
+b
3
), unde (a
2
+b
3
) este un număr natural oarecare.
k) (a+b)
2
(a+b)
2
(a+b)
2
(a+b)
2
, unde (a+b)
2
este un număr natural oarecare.
l) 2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6

2.Scrieţi numerele :
a) 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024 ca puteri cu baza 2.
b) 1,3,9,27,81,243,729,2186 ca puteri cu baza 3.
c) 1,4,16,64,256,1024,4096 ca puteri cu baza 4.
d)1,5,25,125,625,3125,15625 ca puteri cu baza 5 .

e) 1,7,49,343,2401,16807 ca puteri cu baza7
f)1,10,100,1000,10000,100000,1000000,10000000 ca puteri cu baza 10.
3.Scrieţi numărul 1024 ca putere cu baza :
a) 2, b) 4, c) 1024, d) 32
4.Scrieţi ca putere cu exponentul 2 următoarele numere naturale :
a) 1,b) 4, c) 16,d)25, e) 36,f) 49, g) 64, h) 81,i)100,j) 1024.
5. Scrieţi ca putere cu exponentul 3 următoarele numere naturale :
a) 1,b) 8, c) 27,d)64, e) 125,f) 216 g) 1000, h) 0,i)343,j) 512
6.Calculaţi :
a) 2
3
b) 3
4
c) 5
2
d) 25
2
e) 32
2
f) 50
2
g) 32
2
h) 53
2
i) 1024
2
j) 54
2
k) 0
115
l) 12342
1
m) 7
3
n) 8
3
o) 10
7
p) 45
2

7.Comparaţi numerele :
a) 2
4
cu 4
2
b) 5
3
cu 11
2
c) 0
123
cu 1
124
d) 35
2
cu 1226 e) 3
4
cu 80 f) 624 cu25
2

8.Efectuaţi :

a) 2
3
+3
2
b) 3
2
-2
3
c) 3
3
-2
3
d) 3
3
-2
4
e) 2
5
-3
3
f) 2
6
-3
3
g) 3
4
-2
6
h) 5
3
-10
2
i)2
7
-3
4
j) 2
8
-3
5
k) 3
6
-2
9
l) 2
10
-3
6
m) 4
1+4
+5
6-3
n) 10
3-2
+1
109

9.Verificaţi următoarele egalităţi:
a) 8
3
-5
3
=3(8
2
+5
2
+40)
b) 12
3
+7
3
=19(12
2
-84+7
2
)
c) 34
2
-19
2
=(19+34)(34-19)

10.Aflaţi ultima cifră a numerelor:
a) A=1323
2
+23215
2
b) B= 1966
2
-35
2

c) C=91230
1234
-23331
1233
d)D=47
2
-43
2

11.Arătaţi că următoarele egalităţi sunt adevărate :
a)1994
2
+1994+1995=1995
2

b) 1995
2
+1995+2×1996+1997=1997
2

c) 1457
2
+1457+2(1458+1459)+1460=1460
2

12.Verificaţi următoarele egalităţi:
a) 75
2
=60
2
+15
2
+120×15
b)39
2
=47
2
-16×47+8
2

c)29
3
=12
3
+17
3
+432×17+867×12
13.Aflaţi ultima cifră a numărului :
a)A=1
2009
+5
20010
+6
12+34
+10
49895

b) B=31
23
+345
23
+456
1213
-10
545-543

c) C= (1×2×3×4×5×...×2009)
199920

14. Un elev a citit într-o zi prima pagină dintr-o carte, a doua zi dublu din cât a citit în prima zi,a treia zi
dublu faţă de ziua precedentă şi tot aşa până în a opta zi când a terminat de citit cartea.
a) Câte pagini a citit elevul în a şaptea zi?
b) Câte pagini avea cartea ?
15.Calculaţi:

1
4

1
u

a) 2+2
2
+2
3
+2
4
+2
5
+2
6

b) 1+7
1
+7
2
+7
3
+7
4
+7
5

c) 10
0
+10
1
+10
2
+10
3
+10
4
+10
5
+10
6

16. Arătaţi că următoarele egalităţi sunt adevărate :
a) 2
5
+2
5
=2
6
, b) 3
3
+3
3
+3
3
=3
4
, c) 2
3
+2
3
+2
3
+2
3
=2
5
,d) 2
10
=2
9
+2
9

e) 4
2
+4
2
=2
5
, f) 5
3
+5
3
+5
3
+5
3
+5
3
=5
4
17.Completaţi corespunzător tabelul următor:(x , y sunt numere naturale)
x y x
2
y
3
(x+y)
2
2 9
25 64
5 49
3 125
100 1
11 0
5 49

18.Verificaţi dacă următoarele egalităţi sunt adevărate :
a) 3
2
+4
2
=5
2
, b) 15
2
-9
2
=12
2
, c) 6
2
+8
2
=10
2
, d) 20
2
-16
2
=144, e) 150
2
+200
2
=250
2
, f)3
3
+4
3
=3
4
+10
1
,
g) 21
2
+28
2
=35
2

19.Comparaţi numerele:
a) 1024 cu 2
10
, b) 35
2
cu 1226, c) 12
0
cu 1
1231
d) 24
2
+32
2
cu 40
2
, e) (53-41) (53+41) cu 53
2
-41
2
,
f) 6
3
+5
3
cu 11(6
2
+5
2
-30) ,g) 6
3
-5
3
cu 6
2
+5
2
+30 h) 0
2010
cu 1×2×3×4×5×0×6×2010


4

20.Aflaţi ultima cifră a numărului:
A=5
0
+5
1
+5
2
+5
3
+...+5
2009

B=6
0
+6
1
+6
2
+6
3
+...+6
2010

Compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent
1.Comparaţi următoarele numere naturale:
a) 12
0
cu 14
0
, b) 34
1
cu 34
0
, c) 17
25
cu 17
27
,d)5
21
cu 5
201
, e)16
5
cu 17
5
,
f)83
19
cu12
19
,g)49
49
cu 51
49
h)101
101
cu 101
99+2
,i) 980
5+7+9
cu 980
20
,j)(89+119)
54
cu 208
49+6
,k) 18
34+17
cu18
50

2.Fie numerele naturale x=33
53
şi y=63
43

a)Arătaţi că x>32
53

b) Arătaţi că y<64
43

c) Comparaţi numerele 32
53
=2
265
cu 64
43
=2
258

d) Comparaţi numerele x şi y.
3. Ordonaţi crescător următoarele numere natural : a) 12
0
, 2
4
, 17
1
, 3
2
, 0
1009
,
b) 5
3
, 5
2
, 5
0
, 5
4
,5
10

c) 34
2
, 34
0
,34
7
, 34
5
, 34
12
,34
7

4. Ordonaţi descător următoarele numere naturale : a) 13
0
, 3
4
, 17
1
, 3
3
, 0
10
,
b) 15
3
, 15
2
, 15
0
, 15
4
, 15
10

c) 4
2
, 4
0
, 4
7
, 4
5
, 4
12
,
5.Fie numerele naturale x=3
237
şi y=5
238

a) Comparaţi numărul x cu numătul 5
237

b) Comparaţi numărul y cu numătul 5
237

c) Arătaţi că x < y.


6.Comparaţi următoarele perechi de numere naturale :
a) 2
5
cu 5
2
,b) 2
3
cu 3
2
, c) 2
4
cu 4
2
, d) 2
6
cu 6
2
,e) 2
0
cu 0
2
, f) 2
1
cu 1
2
,
g) 3
4
cu 4
3
, h) 3
5
cu 5
3
,i) 6
3
cu 3
6
.

7.Dacă x=3 şi y=2 calculaţi valoarea următoarelor expresii:
a) x
2
,b) (x×y)
2
,c) (x+y)
2
,d) x
3
-y
3
, e) (x-y)
3
,f) 3×x
2
, g) x+y
3
,h) (x+y)
3

8.Aflaţi numerele naturale x astfel încât:
a) 2
3
≤2
x
≤2
6
, b) 2
4
≤2
x+1
≤2
7
,


c ) 32
3
≤32
x
≤32
7
d) 5
15
≥5
x
≥5
14

9. Aflaţi numerele naturale x astfel încât:
a) 4≤2
x
≤31 , b) 15≤2
x+1
≤64


c ) 32≤2
x
≤65, d)126 ≥5
x
≥1
10.Comparaţi următoarele perechi de numere naturale:
a)
2
2
3
cu
2
3
2
b) 5
125
cu
5
5
3
c)
17
3
4
cu17
80

11.Comparaţi numerele :
a) 9
3
– 7
3
cu ( 9
2
+7
2
+63)×2 b) ( 4
2
+5
2
)(7
2
+11
2
) cu 83
2
+9
2

c) 31
2
+2009
0
cu (2
2
+3
2
)(5
2
+7
2
)
12. Aflaţi numerele naturale x astfel încât:
a) 4
3
≤ x
2
≤5
3

b) 2
3
≤ x
3
≤10
2

Împărţirea, cu rest zero ,a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră.
1. Calculaţi:
a) 169: 13, b) 225: 25, c) 1024:32, d) 1024: 16,e) 1024:64, f) 1024:128, g) 1024:256,
h) 1024:512, i)196:14, j) 256:16, k) 289:17, l) 324: 18, m) 361:19, n) 441:21,
o)576:24, p)676:26,r)784:28,s) 841:29, ş) 484:22,t)961:31,ţ) 1190:35.
2. Calculaţi:
a)(5+5:5)
2
:36 b)(1
2
+2
2
+3
2
+4
2
-5
2
):5,
c)(6
10
+6
10
):6
10
, d) (2
8
+2
9
+2
10
):2
8
,
e) (3
11
+3
22
+5
33
):(5
33
+3
22
+3
11
) f) (1+7
3
+8
2
):(65+49×7),
g) (25
2
-20
2
-15
2
): (231
23
+23
231
)
3.Suma a trei numere naturale consecutive este egală cu 2001.Aflaţi cele trei numere.
4. Suma a douăzeci şi cinci numere naturale consecutive este egală cu 20025 .Aflaţi cel mai mic număr
dintre cele douăzeci şi cinci de numere.

S
2
S

5. Arătaţi că următoarele egalităţi sunt adevărate:
a) 2070:(3
2
×2)+(2
3
×3
2
):72=116
b) 3
2
+5
2
+15=(5
3
-3
3
+7
2
):3
c) 203+7
2
+29
2
=(29×29
2
-7
3
):22
d) (17
3
+7
3
):24=17
2
-119+7
2

e) (31
2
-29
2
):60=2
f) (33+33:11×2
3
-3×19):(234+56
2
-50
2
)=0
6.Un bilet de intrare la un spectacol costă 25€.Câţi spectatori au fost la un spectacol ştiind că s-au încasat
3075€ ?
7.Calculaţi:
a)( yx xy + ):11
b)( cab bca abc + + ) : 111
8. Calculaţi:
a) 1+2+3+4+5+...+2009
b) 10+20+30+...+20090
c) 100+200+300+...+200900
9. Calculaţi:
a) 11+22+33+44+55...+5500
b) 111+222+333+444+...+9546
c) 1111+2222+3333+...+103323
10. Calculaţi:
a) 1+3+5+7+...+2009
b) 7+9+11+...+1111
c) 3+13+23+33+...+9993
11.Arătaţi că :
a) 1+2
1
+2
2
+2
3
...+2
10
=2
11
-1

1
1

b 1+3
1
+3
2
+3
3
+...+3
10
=(3
11
-1):2
c)1+15
1
+15
2
+15
3
...+15
10
=(15
11
-1):14
d)1+3+5+7+9+...+2009=1050
2

Împărţirea cu rest a numerelor naturale
1.Aflaţi câtul şi restul împărţirii numărului natural a la b în cazurile:
a) a=7535 şi b=49, b) a= 3636 şi b=35
c) a=5626 şi b= 25, d) a=771445 şi b=7563
2.Determinaţi numărul natural care împărţit la numărul 45 dă câtul 11 şi restul 7.
3.Aflaţi toate numerele naturale care împărţite la numărul 3 dau câtul 5.
4.Determinaţi toate numerele naturale care prin împărţi re la 103 dau restul număr natural de tri cifre,iar
câtul cel mai mic număr natural de două cifre identice.
5.Aflaţi numărul natural care împărţit la 22 dă cel mai mare rest posibil şi câtul egal cu triplul restului.
6.Determinaţi numărul natural care prin împărţire la 106 dă cel mai mare rest număr natural par iar câtul a
patra parte din rest.
7.Aflaţi la ce număr natural trebuie împărţit numărul 1945 astfel încât să obţinem cătul 29 şi restul 2.
8.Există un număr natural la care se poate împărţi numărul 1924 pentru ase obţine restul 34 şi câtul cu 3
mai mare ca triplul restului?
9.La ce număr natural trebuie împărţit numărul 3814 pentru a obţine restul 34 şi câtul cu trei mai mare ca
triplul restului?
10.Determinaţi numărul natural care împărţit la 99 are cel mai mare rest posibil cu ultima cifră 5 şi câtul
este egal cu dublul restului.
11.Aflaţi numărul natural care prin împărţire la 103 dă câtul 5 şi restul format din trei cifre distincte.
12.Determinaţi numerele naturale care prin împărţire la un număr natural de două cifre ,să câtul ega cu
răsturnatul împărţitorului şi restul cel main mare număr natural cu suma cifrelor 17.
13.Aflaţi două numere naturale ştiind că suma lor este 502 şi că împărţindu-l pe unul la celălalt se obţine
câtul 6 şi restul 12.
14.Determinaţi toate numerele naturale care împărţite la 3 dau cătul egal cu restul.
15.Aflaţi câte numere naturale împărţite la 13 dau câtul egal cu restul.
16.Care este cel mai mic număr natural scris cu trei cifre care la împărţirea la 23 dă restul 17.17. Care este cel mai mare număr natural scris cu trei cifre care la împărţirea la 23 dă restul 17.
18.Aflaţi suma numerelor care împărţite la 19 dau câtul 3.
19.Aflaţi toate numerele naturale nenule care prin împărţire la 20 dau restul egal cu pătratul câtului.
20.Aflaţi cifra unităţilor pentru următoarele numere naturale:
a)2
2009
, b) 3
2001
, c) 7
2010
,d) 8
1234
,e)4
5009

f) 123
321
,g)102
201
,h)67
76
,i)98
89
,j)644
446

k) 99
99
+88
88
+77
77
+66
66
+55
55
-44
44
-33
33
- 22
22
-11
11
-10
21.Aflaţi restul împărţiri la 5 a următoarelor numere naturale:
a)2
27
,b) 2
100
,c) 3
102
,d)28
58
,e) 5
1007
,f) 277
77

22.Fie numărul A=1×2×3×4×5×6×...×2009+1080. Aflaţi restul împărţirii numărului A la 216.
23.Aflaţi restul împărţiri numărului N= 2+2
2
+2
3
+2
4
+...+2
2001
la numărul natural 7.
24.Pentru a numerota paginile unei cărţi s-au folosit 495 de cifre.Aflaţi câte pagini are cartea.
25.Andrei are de rezolvat un număr de exerciţii.Dacă ar rezolva 22 exerciţii în fiecare zi ar termina cu
patru zile mai devreme decât dacă ar rezolva 14 exerciţii în fiecare zi. Câte exerciţii are de rezolvat
Andrei ?.
26. Într-o curte sunt 52 găini şi iepuri la un loc. Aflaţi câţi iepuri şi câte găini sunt în curte ştiind că sunt în
total 144 picioare.20i,32g
27.Dacă aşezăm câte trei elevi în bancă ne rămân două bânci libere, iar dacă aşezăm câte doi elevi în
bancă rămân şapte elevi în picioare. Aflaţi câţi elevi şi câte bănci sunt în clasă. 13b ,33e
28. Aflaţi restul împărţiri numărului xy xy 23 703+ la numărul natural 7.
29. Aflaţi restul împărţiri numărului yxy xyx + la numărul natural 37.
30. Aflaţi restul împărţiri numărului natural 3
2009
+7
2009
la numărul natural 10.
31. Aflaţi restul împărţiri numărului natural 32×2
n
+128×2
n
+512×2
n
+2
n
×2048 la numărul natural 17.

Ordinea efectuării operaţiilor
0.Efectuaţi :
a) 52-42:7-2×5, b) 1+2[ ] ) 6 5 ( 4 3 + + ,c ) 6561:81:9:3+6561:(81:9):3+6561:(81:9:3)

2

d) 243(321+123)-243(321-123)-243(240+2×3), e) 17×189+33(3×15+144)+50(144:12+3×59)
f) 9+8 ( ) [ ] ( ) 2 3 4 5 6 7 8 9 5 4 5 6 7 + ´ + ´ + ´ + - ´ + + g) (5
3
+3
5
):2
4
-23, h) 2×3
4
-2
4
×3):2:3
i) 480-480: ( ) [ ] { } 9 48 480 : 480 490 : 480 481 ´ - - -
1.Calculaţi :
a) (1+2
5
+3
2
) (33+15
2
-12
2
)
b) (23
32
+64
2
)(2
4
-4
2
)(5
3
-120)
c) (2
10
+2
10
):2
11
-20009
0

d) 22+22:22+23(53-2
6
:8)
e)( 2×10
3
+5×10
2
+9×10
1
+23
0
):(91+25×10
2
)
f) 2009- ( ) [ ] { } 2005 2009 2009 2009 - - -

2. Efectuaţi :
( ) 11 : : ) ( y z x zz yy xx + + + +

( ) c b a cab bca abc - - - + + 111 : ) (

3. Calculaţi :
a) 169:13+625:25-144:12+1024:32
b) (1+2
2
+2
3
+2
4
+2
5
+2
6
):125
c)( 841:29-5
2
)
3
-2
6
+78
2
:3
TEST DE EVALUARE I(1 punct din oficiu)
1.Scrieţi numărul 16 ca putere cu baza 2.
2. Comparaţi numerele a) 75
2
cu 5626, b) 5
31
cu 5
23
, c) 10
17
cu 12
17
,d) 2
10
cu 32
2

3. Arătaţi că:
a) 37
2
-17
2
=(37-17)(37+17) b) 8
3
+5
3
= 13(8
2
+5
2
-40)
4.Calculaţi : a) (7+7:7)
2
:2
6
, b) (2
7
+2
8
+2
9
):2
7

5. Aflaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri:

S
7
2

a) 28404:36, b) 11857:26
6. Determinaţi toate numerele naturale nenule care împărşite la 4 dau câtul egal cu restul
7. Aflaţi cel mai mic număr natural care împărţit la 24 ne dă restul 19.
8.Precizaţi restul împărţirii numărului 2
2011
la numărul natural 5.
9.Calculaţi:
19+17
2
:(144:12+5)-30
Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează un punct.Succes!

TEST DE EVALUARE II (1 punct din oficiu)
1.Scrieţi numărul 81 ca putere cu baza 3.
2. Comparaţi numerele a) 65
2
cu 4224, b) 5
34
cu 5
33
, c) 100
17
cu 112
17
,d) 2
10
cu 1025
3. Arătaţi că:
a) 37
2
+16
2
=1497+2
7
b) 8
3
-5
3
= 3(8
2
+5
2
+40)
4.Calculaţi : a) (8+8:8)
2
:3
4
, b) (3
10
+3
9
+3
8
):3
8
5. Aflaţi câtul şi restul următoarelor împărţiri:
a) 6006:39, b) 3569:31
6. Determinaţi toate numerele naturale nenule care împărşite la 3 dau câtul egal cu restul
7. Aflaţi cel mai mic număr natural nenul care împărţit la 14 dă restul 12.
8.Precizaţi restul împărţirii numărului 3
2011
la numărul natural 5.
9.Calculaţi:
(21+21:21+5)
2
:729
Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare subiect valorează un punct.Succes!

1NOTIUNEA DE DIVIZOR,NOŢIUNEA DE MULTIPLU.

1.Scrieţi divizorii naturali pentru numerele:
a) 12 ,b)14, c) 17,d) 25, e) 32,f) 35, g) 39, h) 43,i) 50, j) 72,k) 75, l) 80,m) 100,n) 120,o) 121,p) 124,r) 169

2.Scrieţi toţi divizori proprii ai numerelor :
a) 16, b) 18, c) 28, d) 34
3.Scrieţi toţi divizori improprii ai numerelor :
a) 2, b) 15, c) 26, d) 345.
4.Calculaţi suma tuturor divizorilor naturali pentru numerele:
a) 18, b) 27,c) 36,d) 45
5. Calculaţi suma pătratelor tuturor divizorilor naturali pentru numerele:
a) 12, b) 28,c) 32,d) 44
6.Scrieţi toţi divizorii naturali pentru numerele:
a) 20×23. b) 2
3
5
2
, c) 4
2
13
1
, d) 2
2
+3
3
, e) 2
3
3
2
, f) 10
2
-8
2
,g)23
2
-11
2

7.Aflaţi divizorii comuni pentru următoarele perechi de numere naturale :
a) 2 şi 4, b) 3şi 5, c) 12şi 16, d) 29 şi 30 ,e) 20 şi 25, f) 41şi 43 , g) 50 şi 75
8. Aflaţi cel mai mare divizor comun pentru următoarele perechi de numere naturale :
a) 2şi 10, b) 24 şi 25, c) 14 şi 21 d) 16 şi 40, e) 100 şi 200,g) 1024 şi 1025.
9. Precizaţi câţi divizori naturali au următoarele numere naturale :
a) 22, b) 29, c) 24, d) 30, e) 41, f) 100,g) 1024.
10. Arătaţi că următoarele numere naturale au acelaşi număr de divizori naturali:
36, 100, 1225,196,
11.Arătaţi că 11 este divizor al numărului ( ). yx xy +

1
u

12Arătaţi că numărul 37 este divizor al numărului ( ) cab bca abc + +

13. Scrieţi multiplii naturali mai mici decât 28 pentru numerele:
a) 2, b) 3, c) 4, d) 5, e) 7, f) 8, g) 10,h) 13,i) 15,j) 20
14.Scrieţi multiplii numărului natural 5,cuprinşi între 11 şi 36.
15.Arătaţi că produsul a două numere naturale consecutive este multiplu de 2.
16. Arătaţi că suma a două numere naturale consecutive nu este multiplu de 2.
17. Arătaţi că suma oricăror trei numere naturale consecutive este multiplu de 3.

.
DIVIZIBILITATEA CU 10,2,5
1. Fie numerele naturale : 12, 35, 46, 80, 123, 1256,45670,12345.
Alegeţi dintre ele numerele divizibile cu :
a) numărul natural 2.
b) numărul natural 5
c) numărul natural 10
2. Determinaţi valorile numărului natural x astfel încât numărul x 125 să fie divizibil cu :
. a) numărul natural 2.
b) numărul natural 5
c) numărul natural 10
3.Scrieţi numerele naturale de forma x 1025 să fie divizibil cu :
. a) numărul natural 2.
b) numărul natural 5
c) numărul natural 101
u
2
S

4. Arătaţi că numărul N=4a+18b este divizibil cu numărul natural 2 oricare ar fi numerele naturale a şi b.
5. Arătaţi că numărul A=15a+25b-5c este divizibil cu numărul natural 5 oricare ar fi numerele naturale
a , b,c.
6. Arătaţi că numărul P=1×2×3×4×5+2020 este divizibil cu numărul natural 10 .
7.Câte numere naturale mai mici decât 101 sunt divizibile cu :
a)2, b) 5,c) 10 ?
8. Fie numărul natural A=2
1
+2
2
+2
3
+...+2
2009
. Arătaţi că numărul A este divizibil cu :
a) numărul natural 2.
b) numărul natural 5.
c) numărul natural 10.
9. Arătaţi că numărul B=7
n
+7
n+1
+7
n+2
+7
n+3
este divizibil cu numărul natural 10 oricare ar fi n număr
natural.
Media aritmetică a două numere naturale
1.Calculaţi media aritmetică pentru următoarele perechi de nemere naturale:
a) 12 şi 34, b) 15şi 29, c) 122 şi 444, d) 333 şi 679,e)1024 şi 4008.,f) 5555şi 7777
2.Calculaţi media aritmetică pentru două numere naturale ştiind că suma lor este egală cu :
a) 102, b) 3334,c) 10004,d) 999998
3. Un elev are la matematică prima notă 8 .Ce notă ar trebui să obţină elevul pentru ca media aritmetică a
primelor două note să fie egală cu 9 ?
4.Un elev are la română o notă de 7 şi o notă de 9,iar colegul lui o notă de 6 şi o notă de 10.Care dintre cei
doi elevi are media aritmetică pentru cele două note mai mare ?.
5.Media aritmetică a două numere naturale este egală cu 50.Unul dintre cele două numere este egal
cu 70.
a)Aflaţi celălalt număr.
b) Calculaţi suma pătratelor celor două numere
c) Calculaţi diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic număr dintre cele două.
d) Calculaţi produsul celor două numere.
e)Ambele numere sunt divizibile cu 2,5 şi 10 ?

Ecuaţii în mulţimea numerelor naturale
1.Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a)x+2007=3009, b) 709=123+x, c) x-345= 1940, d) 7889=13434 -x, e) 2×x=1432, f) 345=3×x,
g) 144:x=12, h) 25= 625:x, i) 2
3
+5
2
=x+24
2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta y:
a) 2×y+1=1023, b) 1234-2×y=122, c) 3y+17=3053,d) 234-5
3
=109 y
3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a) 2x+1=x+2, b) 23-x=2x-7, c) x+x+x+23=4x-237, d) 3x-x-x+25=2x+23
4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta a:
a) (a-23)
2
=0, b)(2a-12)
2
=0,c)( 33-3a)
2
=0, d) (21-7a)
2
=0,e) (34-17a)
2
=0
5. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a)( x-1)
2
+(3x-3)
2
=0, b)( 405-81x)
2
+(15-3x)
2
=0, c) (35-5x)
2
+(7x-49)
2
=0,d)(2x-4)
2
+(3x-33)
2
=0
6. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta y:
a) (34-17y)(3y-1002)=0, b) (4y-1008)(75-25y)=0, c) (9y-18)(13y-27)=0,d) (y-1)(17y-17)(14-14y)=0,
e) (5y-14)(12-7y)=0
7. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a) ox=0, b) 0x=1,c)x+x+x+x+25=3x+x+3
2
+4
2
, d) 7x-2x+23=4x+x+109
8. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a) 5(x-1)=35, b) 34=17(2-4x), c) 2(x+3)=3(x+2),d) 4(x+2)=3(x+3)

Inecuaţii în mulţimea numerelor naturale
1.Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele inecuaţii cu necunoscuta x:
a) x+1<4, b) 5+x<17, c) x-1 3 £ ,d) 7-x>3, e) 23<24-x, f) 2x+1<9, g) 4<10-3x,h) x:4<1,
2. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale nenule următoarele inecuaţii cu necunoscuta y:
a) 11×y+1001<1023, b) 1234-2×y>1222, c) 3y+3047<3053,d) 233-5
3
>36 y
3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele inecuaţii cu necunoscuta x:

S
u
4
7

a) 2x+1<x+2, b) 23-x>2x-7, c) x+x+x+239=4x-237, d) 3x-x-x+25>2x+23
4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele inecuaţii cu necunoscuta a:
a) (a-3)
2
£0, b)(2a-12)
2
£0,c)( 33-3a)
2
³0, d) (21-7a)
2
<0,e) (34-17a)
2
>0
5. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele ecuaţii cu necunoscuta x:
a)( x-1)
2
+(3x-3)
2
£0, b)( 405-81x)
2
+(15-3x)
2
>0, c) (35-5x)
2
+(7x-49)
2
<0,d)(2x-4)
2
+(3x-33)
2
³0
6. Rezolvaţi în mulţimea numerelor naturale următoarele inecuaţii cu necunoscuta x:
a) 5(x-1)<35, b) 34>17(2-4x), c) 2(x+3)>3(x+2),d) 4(x+2)<3(x+3)
Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organiyare adatelor
1.Aflaţi două numere naturale consecutive ştiind că suma lor este egală cu cel mai mare număr natural
format din trei cifre distincte.
2.Suma a cinci numere naturale consecutive este egală cu 2005. Aflaţi cel mai mare număr natural dintre
cele cinci.
3.Aflaţi două numere naturale ştiind că suma lor este egală cu 1005 şi dacă împărţim unul dintre ele la
celălalt câtul 1 şi restul 3.
4.Elevii unei clase au obţinut la un test de evaluare la matematică notele prezentate în următorul tabel:
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Număr
elevi
0 1 2 1 4 5 7 2 2 1

a)Câţi elevi au participat la acest test?
b) Câţi elevi au obţinut note mai mari ca 6 la acest test?
c) Câţi elevi au obţinut note mai mici ca 5 la acest test?
5.

a
S

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful