You are on page 1of 12

Erti

1. Akhlak
Akhlak pada umumnya menerangkan tentang perilaku atau perbuatan manusia.Akhlak itu
sangat penting bagi manusia.Akhlak manusia itu ada dua, yaitu akhlak yng baik dan akhlak
yang buruk.Akhlak merupakan kehendak manusia dan sumber akhlakpun bermacam-
macam.

Untuk meraih kesempurnaan akhlak, seseorang harus ,melatih diri dan membiasakannya
dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang harus melatih diri dan membiasakan diri berfikir
dan berkehendak baik.Akhlak seseorang bukanlah tindakan yang direncankan pada saat-saat
tertentu saja. Akhlak juga juga merupakan keutuhan kehendak dan perbuatan yang melekat
pada seseorang yang akan tampak pada perilakunya sehari-hari.

Akhlak juga memiliki istilah lain yaitu etika, moral dan kesusilaan. Akhlak itu tersumber dari
agama dan dari bukan agama. Akhlak bagi manusia itu sangatlah penting, karena sifat
seseorang itu akan terlihat dri akhlaknya. Banyak manfaat yang didapat dari ilmu tentang
akhlak.

Akhlak adalah ilmu yang menerangkan tentang perilaku atau perbuatan manusia.Akhlak itu
sangat penting bagi manusia.Sifat seseorang dapat dilihat dari akhlak seseorang
tersebut.Kemuliaan akhlak sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang penuh
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Moral
Perkataan moral berasl dari bahasa Latin mores yaitu jamak dari mos yang berarti adat
kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik
buruk perbuatan dan perkataan. Moral merupakan istilah yang digunakan untuk
memberikan batasan terhadap aktiviti manusia dengan nilai atau hukum baik dan
buruk.Perbedaan antara moral dan etika yaitu, etika lebih banyak bersifat teoritis sedangkan
moral lebih banyak bersifat praktis.Etika memandang tingkah laku manusia saecara umum,
sedangkan moral secara lokal. Moral menyatakan ukuran, sedangkan etika menjelaskan
ukuran itu.( Asmaran, 1992: 8-9).
3. Nilai& fungsi nilai
Nilai
i. Jules Henry (1975) mendefinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik sepertikasih
sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan,ketenangan dan
kesederhanaan. Raths, Harmin dan Simon (1980) merumuskan nilaisebagai garis panduan
umum terhadap tingkah laku. Garis panduan ini memberikansatu arah kepada kehidupan
seseorang atau anggota sesuatu masyarakat. MasyarakatMelayu mempunyai cara tersendiri
dalam mendidik masyarakatnya untuk menghayatinilai. Penghayatan nilai ini bukannya
secara terang-terangan namun disampaikansecara halus melalui pantun, sajak dan
sebagainya.Mengikut Redfield (1953) nilai ialah suatu konsep tersurat atau tersirat
bagiindividu atau sifat-sifat bagi suatu kelompok yang dikehendaki yang
mempengaruhipemilihan ragam, maksud dan segala tindakan.Masyarakat Melayu
menggunakanpantun yang mempunyai maksud tersirat dalam menyampaikan nilai atau
pengajaranterhadap sesuatu perkara.Pantun merupakan salah satu nilai tradisi yang
telahdikembangkan dalam kalangan anggota masyarakat Melayu sejak zaman dahulu
lagi.Pada zaman dahulu, pantun sering digunakan bagi menyindir atau menegur
seseorangsecara halus.Namun begitu pada zaman sekarang pantun dilihat sebagai satu
hasilsastera yang mempunyai nilai estetika yang tinggi tetapi ada juga yang
beranggapansebaliknya.Perkembangan nilai tradisi ini dapat mengukuhkan ikatan sosial
danmenonjolkan identiti masyarakat Melayu. Nilai-nilai tradisi yang telah bertapak dengan
kukuh telah menyebabkanterbentuknya sistem nilai yang mencorakkan beberapa
kepercayaan, norma, amalandan tingkah laku anggota sesuatu masyarakat khususnya
masyarakat Melayu. Nilai inijuga merupakan nilai budaya masyarakat Melayu itu sendiri
contohnya amalanbergotong-royong ketika mengadakan kenduri.Amalan bergotong-
royongmencerminkan nilai kerjasama yang erat dalam kalangan masyarakat
Melayu.Nilaitradisi ini telah terbentuk dari satu generasi ke satu generasi yang meliputi idea,
amalandan pengetahuan.Hutcheon (1972), seorang ahli antropologi mempunyai beberapa
pengertian lainuntuk mentakrifkan nilai. Menurut beliau, nilai merupakan norma, idealisma
budaya,kepercayaan, barang-barang berharga, orientasi nilai, tingkah laku yang baik dan
sikap.
ii. Raymond Firth (1964) pula menerangkan bahawa nilai dikenal pasti melalui objek,
motifdan matlamat. Clyde Kluckhohn (1951) menjelaskan bahawa konsep nilai kadang
kaladikelirukan dengan sikap, tindak-tanduk, objek, kuantiti yang boleh diukur, adat
istiadatatau tradisi. Menurut beliau lagi, nilai ialah satu konsepsi yang diingini sama ada
yangtersurat atau tersirat yang mencirikan individu atau kumpulan yang mempengaruhi
cara,maksud dan matlamat tindakan yang dilakukan. Menyedari akan kepentingan
penerapan nilai bukan sahaja dalam kalanganmasyarakat Melayu malahan seluruh anggota
masyarakat, Pusat PerkembanganKurikulum telah menyenaraikan sebanyak 15 nilai murni
dalam Falsafah PendidikanNegara sebagai salah satu elemen dalam pengajaran dan
pembelajaran di sekolah.Kesemua nilai-nilai yang digariskan ini merupakan nilai-nilai asas
peribadi yang inginditerapkan dalam kalangan murid. Penerapan nilai sejak di peringkat
sekolahsememangnya sangat tepat kerana nilai merupakan penentu dalam diri
manusiaseterusnya mempengaruhi pilihannya dalam kehidupan dan akan menentukan
tingkahlaku. Super (1957) menerangkan bahawa nilai menyerapi semua aspek
kehidupan,semua matlamat yang telah ditetapkan oleh seseorang individu dan perkara-
perkaradalam kehidupan yang sangat penting. Coughlan (1969) dalam merumuskan
definisinilai menjelaskan bahawa nilai kebiasaannya dilihat sebagai keutamaan, kriteria,
objek,milik, personaliti dan sifat-sifat status, pemikiran yang tetap yang diwariskan
dalamobjek-objek atau terdapat dalam diri manusia yang bersamaan dengan tingkah
laku.Sebagai contohnya melalui pantun di bawah : Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung
Daik bercabang tiga, Hancur badan dikandung tanah, Budi yang baik dikenang juga.
iii. Melalui pantun ini dapat dilihat bahawa nilai yang ingin ditonjolkan ialah nilaiseseorang
yang mempunyai budi yang baik. Meskipun seseorang itu telah tiada didunia perkara baik
yang telah dilakukan semasa hayatnya tetap dikenang oleh orang.Sikap serta nilai murni
yang ditonjolkan menggambarkan personaliti seseorang yangbaik akan meningkatkan status
dirinya. Hal ini kerana, pada zaman dahulu statusseseorang bukanlah digambarkan melalui
kekayaan harta benda serta pangkatnyatetapi melalui personalitinya yang sopan serta
ketinggian budi bahasanya.Melaluipantun, masyarakat Melayu zaman dahulu dapat
menyampaikan nasihat, meluahkanperasaan dan berhibur.Berdasarkan aspek psikologi pula,
Clyde Kluckhohn (1951) mendefinisikan nilaisebagai aspek motivasi yang boleh dirujuk
kepada sesuatu taraf, peribadi atau budayaiaitu nilai itu tidak wujud secara
mendadak.Definisi ini menekankan bahawa faktor nilaidigunakan untuk melakukan sesuatu
tindakan dan juga merupakan pengawalanterhadap arah tindakan.William A. Scott (1965)
menyamakan nilai dengan moral yangunggul.Beliau mentakrifkan nilai sebagai suatu konsep
individu tentang perhubunganyang unggul yang digunakan untuk menilai sesuatu keburukan
atau kebaikan dansesuatu kesalahan atau kebenaran tentang perhubungan yang sebenarnya
dilihat ataudirasai.Hal ini kerana, nilai ialah suatu kesedaran yang dinyatakan oleh
seseorang.Kenyataan tersebut pula boleh jadi tidak jitu kerana kecetekan pemikiran dan
dayaintelek yang terbatas. Sesuatu nilai bukan sahaja memberi satu matlamat tindakan
yangkonkrit tetapi juga merupakan satu nilai tara untuk pemilihan matlamat. Nilai bukan
sahaja berasaskan kepada kepercayaan semata-mata. Nilai jugamempunyai dimensi lain
iaitu emosi. Nilai menunjukkan komitmen emosi yangberpengaruh iaitu bagaimana
seseorang itu menunjukkan perasaan suka atau benciterhadap sesuatu.Hal ini boleh
diumpamakan seperti kita menyukai seseorangdisebabkan oleh nilai emosi suka atau kita
sangat tidak menyukai seseorangdisebabkan oleh pengaruh nilai emosi benci. Masyarakat
Melayu yang juga sinonimberagama islam sememangnya telah diterapkan dengan amalan
nilai-nilai murni.Objektif penerapan nilai-nilai ini adalah bertujuan supaya nilai murni dan
sikap positiftentang kehidupan dan pekerjaan yang dianjurkan dapat dipraktikkan dan
diamalkan
iv. bagi membaiki taraf hidup manusia dan mencapai hasil yang maksimum
berdasarkansumber yang telah diberi. Penekanan terhadap nilai-nilai Islam juga bertujuan
supaya ajaran-ajaran Islamyang dipegang dan diyakini selama ini perlu dihayati mengikut
suasana dan kontekskehidupan manusia. Umpamanya sifat membazir adalah dilarang sama
sekali dalamIslam dan kehidupan masyarakat Melayu, namun tafsiran membazir setakat ini
terhadkepada penggunaan wang atau harta benda secara berlebihan sahaja. Selain itu,
nilaijuga mencorakkan kekuatan dan kelemahan sesuatu bangsa.Menurut Atiq Ebady
perbezaan di anatara nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai orang Islam timbul oleh sebab
orang Islam tidak mengamalkan agama Islammereka secara sempurna.Maka, timbul satu
jurang diantara nilai-nilai Islam yangsebenar dengan nilai-nilai yang dipegang oleh orang
Islam sendiri seperti keadaan yangditerangkan di atas. Dalam dunia moden hari ini, kita
dapat melihat banyak bangsayang kuat dari segi persiapan material tetapi lemah dari segi
ketahanan diri. Maka,bangsa yang kuat itu menjadi lemah dan tidak dapat menjaga
kestabilan dankeutuhannya. Masyarakat Melayu yang beragama Islam seharusnya memiliki
persiapanyang seimbang tidak kira dari segi material mahupun ketahanan diri supaya
apabila kitadi hadapkan dengan cabaran dugaan, kita dapat bangkit dan membina semula
tamadunmenggunakan persiapan material dan ketahanan diri yang ada.Kesimpulannya, nilai
merupakan satu aspek yang penting dalam mencorakkanbudaya hidup manusia. Nilai
jugalah yang mencerminkan norma masyarakat. Norma iniamat penting bagi mengawal
tingkah laku manusia atau kelompok masyarakat keranajika setiap anggota kumpulan
masyarakat dibiasakan membuat apa sahaja tanpaperaturan dan pantang larang, maka
sesuatu perkara itu akan dilakukan mengikutsesuka hati sahaja tanpa memikirkan persepsi
serta pandangan masyarakat atau orangyang berada di sekeliling. Selepas memperhatikan
kepelbagaian nilai, kita dapatmengetahui nilai yang bertumpu kepada orang Melayu. Nilai-
nilai tersebut diwarisi,dipertahankan dan dijaga dengan rapi. Namun ada juga nilai-nilai yang
dipegang sudahberubah, sedang berubah dan akan berubah. Justeru penerapan nilai yang
berasaskan
v. kepada norma yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa perlu berjalan seiring
agarsebuah masyarakat yang harmonis dan bersatu padu dapat dibina
Fungsi nilai
Fungsi nilai sosial adalah :

a. Sebagai faktor pendorong, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan
cita-cita dan harapan.

b. Sebagai petunjuk arah mengenai cara berfikir dan bertindak, panduan menentukan
pilihan, sarana untuk menimbang penghargaan sosial, pengumpulan orang dalam suatu unit
sosial.

c. Sebagai benteng perlindungan atau menjaga stabilitas budaya.
Fungsi utama dari nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai sebagai standar (Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994), fungsinya ialah:
Membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam socialissues tertentu
(Feather, 1994).
Mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi
politik yang lain.
Mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain.
Melakukan evaluasi dan membuat keputusan.
Mengarahkan tampilan tingkah laku membujuk dan mempengaruhi orang lain,
memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai dan tingkah laku individu lain yang
berbeda, yang bisa diprotes dan dibantah, bisa dipengaruhi dan diubah.

2. Sistim nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan
keputusan (Feather, 1995; Rokeach, 1973; Schwartz, 1992, 1994)
Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktivasi beberapa nilai dalam sistim nilai individu.
Umumnya nilai-nilai yang teraktivasi adalah nilai-nilai yang dominan pada individu yang
bersangkutan.


3. Fungsi motivasional
Fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-
hari, sedangkan fungsi tidak langsungnya adalah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar
sehingga nilai dikatakan memiliki fungsi motivasional.Nilai dapat memotivisir individu untuk
melakukan suatu tindakan tertentu (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994), memberi arah dan
intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku (Schwartz, 1994).Hal ini didasari oleh
teori yang menyatakan bahwa nilai juga merepresentasikan kebutuhan (termasuk secara
biologis) dan keinginan, selain tuntutan sosial (Feather, 1994; Grube dkk., 1994).

Nilai Sebagai Keyakinan (Belief)
Dari definisinya, nilai adalah keyakinan (Rokeach, 1973; Schwartz, 1994; Feather, 1994)
sehingga pembahasan nilai sebagai keyakinan perlu untuk memahami keseluruhan teori
nilai, terutama keterkaitannya dengan tingkah laku. Nilai itu sendiri merupakan keyakinan
yang tergolong preskriptif atau proskriptif, yaitu beberapa cara atau akhir tindakan dinilai
sebagai diinginkan atau tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan definisi dari Allport bahwa
nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan
pilihannya (dalam Rokeach, 1973).Robinson dkk.(1991) mengemukakan bahwa keyakinan,
dalam konsep Rokeach, bukan hanya pemahaman dalam suatu skema konseptual, tapi juga
predisposisi untuk bertingkah laku yang sesuai dengan perasaan terhadap obyek dari
keyakinan tersebut.


Dalam Rokeach (1973) dikatakan, sebagai keyakinan, nilai memiliki aspek kognitif, afektif
dan tingkah laku dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Nilai meliputi kognisi tentang apa yang diinginkan, menjelaskan pengetahuan, opini dan
pemikiran individu tentang apa yang diinginkan.
2.Nilai meliputi afektif, di mana individu atau kelompok memiliki emosi terhadap apa yang
diinginkan, sehingga nilai menjelaskan perasaan individu atau kelompok terhadap apa yang
diinginkan itu.
3.Nilai memiliki komponen tingkah laku, artinya nilai merupakan variabel yang berpengaruh
dalam mengarahkan tingkah laku yang ditampilkan.

Pemahaman nilai sebagai keyakinan, tidak dapat dipisahkan dari model yang dikembangkan
Rokeach pertama kali pada tahun 1968, yang disebut Belief System Theory (BST).Grube dkk.
(1994) menjelaskan bahwa BST adalah organisasi dari teori yang menjelaskan dan mengerti
bagaimana keyakinan dan tingkah laku saling berhubungan, serta dalam kondisi apa sistem
keyakinan dapat dipertahankan atau diubah. Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam BST,
tingkah laku merupakan fungsi dari sikap, nilai dan konsep diri.


Menurut Grube, Mayton, II & Rokeach (1994), BST merupakan suatu kerangka berpikir yang
berupaya menjelaskan adanya organisasi antara sikap (attitude), nilai (value), dan tingkah
laku (behavior). Menurut teori ini, keyakinan dan tingkah laku saling berkaitan.Keyakinan-
keyakinan yang dimiliki individu terorganisasi dalam suatu dimensi sentralitas atau dimensi
derajat kepentingan. Suatu keyakinan yang lebih sentral akan memiliki implikasi dan
konsekuensi yang besar terhadap keyakinan lain. Jadi perubahan suatu keyakinan yang lebih
sentral akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkah laku dibandingkan pada
keyakinan-keyakinan lain yang lebih rendah sentralitasnya. Urutan keyakinan menurut
derajat sentralitasnya adalah self-conceptions, value, dan attitude.
Sikap (attitude) adalah keyakinan yang menempati posisi periferal/tepi atau paling rendah
sentralitasnya dalam BST.Sikap merupakan suatu organisasi dari keyakinan-keyakinan sehari-
hari tentang obyek atau situasi.Jumlah sikap yang dimiliki individu dapat berhubungan
dengan banyak obyek atau situasi yang berbeda-beda.Karenanya seseorang dapat memiliki
sikap yang ribuan jumlahnya.Mengingat sikap adalah keyakinan yang periferal, maka
perubahan sikap hanya memiliki pengaruh yang terbatas pada tingkah laku.


Nilai (value) adalah keyakinan berikutnya yang lebih sentral.Nilai melampaui suatu obyek
dan situasi tertentu. Nilai memegang peranan penting karena merupakan representasi
kognitif dari kebutuhan individu di satu sisi dan tuntutan sosial di sisi lain.


Konsep diri (self-conceptions) adalah keyakinan sentral dari BST. Menurut Rokeach (dalam
Grube, Mayton, II & Rokeach, 1994) konsep diri adalah keseluruhan konsepsi individu
tentang dirinya yang meliputi organisasi semua kognisi dan konotasi afektif yang berupaya
menjawab pertanyaan "Siapa diri saya ini?". Semua keyakinan lain dan tingkah laku
terorganisasi di sekeliling konsep diri dan berupaya menjaga konsep diri yang positif.


Jadi, perubahan pada satu komponen BST, akan menyebabkan perubahan pada komponen
lain termasuk tingkah laku. Berbeda dengan sikap, nilai adalah keyakinan tunggal yang
mengatasi obyek maupun situasi. Karenanya, perubahan nilai lebih dimungkinkan akan
menyebabkan perubahan komponen lainnya dibandingkan yang lain.
- See more at: http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/fungsi-dasar-psikologi-
mainmenu-27/43-human-value/51-aspek-nilai#sthash.k5AMTos5.dpuf

Berkaitan dengan definisi nilai sebagai cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu, maka
indikator pertama adalah pernyataan tentang keinginan-keinginan, prinsip hidup dan tujuan
hidup seseorang. Indikator berikutnya adalah tingkah laku subyek dalam kehidupannya
sehari-hari.Nilai berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertingkah laku, memberi arah
pada tingkah laku dan memberi pedoman untuk memilih tingkah laku yang diinginkan.Jadi
tingkah laku seseorang mencerminkan nilai-nilai yang dianutnya. Dari tingkah laku dapat
dilihat apa yang menjadi prioritasnya, apa yang lebih diinginkan oleh seseorang. Fungsi nilai
adalah memotivasi tingkah laku. Seberapa besar seseorang berusaha mencapai apa yang
diinginkannya dan intensitas emosional yang diatribusikan terhadap usahanya tersebut,
dapat menjadi ukuran tentang kekuatan nilai yang dianutnya. Salah satu fungsi dari nilai
adalah dalam memecahkan konflik dan mengambil keputusan. Dalam keadaan-keadaan
dimana seseorang harus mengambil keputusan dari situasi yang menimbulkan konflik,
nilainya yang dominan akan teraktivasi. Jadi, apa keputusan seseorang dalam situasi konflik
tersebut dapat dijadikan indikator tentang nilai yang dianutnya. Fungsi lain dari nilai adalah
membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam suatu topik sosial tertentu
dan mengevaluasinya. Jadi apa pendapat seseorang tentang suatu topik tertentu dan
bagaimana ia mengevaluasi topik tersebut, dapat menggambarkan nilai-nilainya. - See more
at: http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/fungsi-dasar-psikologi-mainmenu-27/43-
human-value/51-aspek-nilai#sthash.k5AMTos5.dpuf
4. Etika
Perkataan etika berasal dari bahasa yunani ethos yang berarti adat kebiasaan.Di dalam
kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang
mengajarkan keluhuran budi (baik dan buruk). Menurut Dr. H. Hamzah yaqub etika adalah
ilmuyang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal
perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.( Asmaran, 1992: 7). Etika
menurut Ki Hajar Dewantara etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan
keburukan di dalam hidup manusia semuanya. (Saputra, 2004: 59).
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika
i. Kejujuran
ii. Integritas
iii. Objektivitas
iv. Perilaku Profesional
v. Tanggungjawab

6. undang-undang
Undang-undang (Jawi: - ) dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem
peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya ini adalah
peraturan sesuatu negara.Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar
peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah. Peraturan ini biasanya
dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan
bersosial antara satu sama lain. Kadangkala, undang-undang juga dibuat oleh sekumpulan
orang yang berfikiran sama.

Undang-undang secara lazimnya ditadbir oleh suatu sistem mahkamah dimana hakim
(kadangkala dengan bantuan juri atau lay magistrate) mendengar pertikaian diantara pihak,
dan mengaplikasi satu set peraturan untuk memastikan satu keputusan yang adil. Cara
dimana undang-undang ditadbir dipanggil sistem perundangan, yang lazimnya berkembang
mengikut adat-adat sendiri sesebuah negara.

Kebanyakan negara mengharapkan polis untuk menguatkuasakan undang-undang.Pegawai
polis lazimnya harus terlatih dalam penguatkuasaan undang-undang sebelum mereka
dibenarkan melakukan sesuatu dibawah warna undang-undang, untuk mengeluarkan
amaran berbentuk undang-undang dan petikan, untuk mengarahkan satu pencarian atau
apa-apa lagi waran membuat penangkapan.

Pengamal undang-undang lazimnya mesti mendapat latihan secara professional dalam
undang-undang sebelum mereka dibenarkan mewakili satu pihak dalam satu mahkamah
undang-undang, merangka dokumen undang-undang, atau memberi bantuan guaman.

7. Perbezaan antara moral,agama dan adat
Peraturan Moral Peraturan Adat
Perbezaan i. Sama dan
dipatuhi
setiap masa dan di
mana-mana tempat
i. Setiap kaum
mempunyai adat
sendiri dan penafsiran adat
berbeza antara suku kaum
ii. Disampaikan secara
lisan
iii. Dipengaruhi oleh
perkembangan
sosial ekonomi
kaum

Peraturan Moral Peraturan Agama
Perbezaan i. Peraturan moral
adalah
rekaan manusia
untuk
diikuti demi
menjaga
kebaikan individu
dan
masyarakat
sejagat
ii. Unsur kerelaan
diri
sendiri untuk
mematuhi
peraturan moral
iii. Tidak
menentukan
tempat dan
waktu untuk
menjalankan
amalan
moral
i. Setiap agama
mempunyai
peraturan dan nilai
murni yang
tercatat dalam
kitab-kitab suci
agama masing-
masing
ii. Semua kebaikan
yang
dilakukan adalah
atas diri
sendiri dan
tanggungjawabnya
adalah antara
individu dengan
Tuhannya
iii. Menetapkan
tempat dan waktu
untuk sembahyang

Peraturan Moral, Adat, Agama dan Undang-undang
Sumber: Asas Dinamika Guru Modul 1/3 BPG KPM 2004

Peratur
an
Pengertian Ciri-ciri Prinsip-prinsip
Peratur
an
Moral
Satu hasil kajian
tentang betul
salah tingkah laku
manusia
Menyediakan
undang-undang
yang sistematik
tentangan
tanggapan-
tanggapan/matlam
at-matlamat yang
unggul
Bersifat rasional
dan autonomus
kerana manusia
Boleh
diubah-ubah
Tiada
pengasas
Seseorang
yang bermoral
haruslah
menghormati
orang lain
Dicipta oleh
manusia
Prinsip
manakah yang
banyak
mempengaruhi
tindakan anda?

Prinsip
Autonomi
Meliputi
pertimbangan
bebas
Pertimbanga
n dan tingkah
laku akibat
paksaan luar
sentiasa berminat
dalam
tingkahlakusendiri,
berfikir dan
bersoaljawab
tentang tingkah
laku,
membandingkan
tingkah laku
manusia dan cuba
mencari prinsip-
prinsip dan
rasioanl atas
tingkahlakunya
sendiri.
tidak
dikategorikan
sebagai moral

Prinsip
Keadilan
Menghormat
i hak orang lain
dan saksama
Tidak
membenarkan
individu
menyalahgunak
an
kebebasannya
untuk individu
yang bersifat
tamak dan
mementingkan
diri sendiri

Prinsip
Altruisme
Belas kasihan
Simpati
menghargai
dan mengambil
berat kebajikan
orang lain.
Menjauhkan
individu
daripada
kejahatan
mementingkan
diri sendiri


Pengertian Ciri-ciri Prinsip-prinsip
Peratur
an
Adat
Adat bererti
kebiasaan dalam
mengharungi
kehidupan
manusia
Cara hidup
manusia yang
mementingka
n sifat-sifat
tingkah laku

Takrif 1: Dr.Van
Dijk
Semua kesusilaan
dan kebiasaan
dalam semua
lapangan hidup,
juga semua
peraturan tingkah
laku
Takrif 2: Syed Alwi
Peraturan-
peraturan hidup
yang dipusakai
daripada datuk
nenek kita dan
yang
diperturunkan
daripada bapa
kepada anak atau
daripada yang tua
kepada yang muda
dengan kaedah
ditunjuk, diajar,
ditegur dan disapa
dan tidak dengan
cara yang bertulis.
yang murni
serta baik
Dicipta oleh
manusia
Disampaika
n secara lisan
seperti
nasihat,
teguran dan
teladan
Diturunkan
dari satu
generasi
kepada
generasi yang
lain
Penafsiran
peraturan
adar berbeza
mengikut
kaum, masa
dan lokasi
Peratur
an
Agama
Takrif 1: Alan
Haris
Agama
mempunyai
peraturan-
peraturan
tertentu.
Peraturan-
peraturan ini
berlainan
mengikut ajaran
agama masing-
masing
Peraturan
agama
merangkumi
semua aspek
kehidupan
manusia
Tidak boleh
diubah-ubah
Bukan
ciptaan
manusia
Setiap
penganutnya
mestilah
mematuhi
peraturan
yang terdapat
di dalam
agama
masing-
masing
Peraturan
agama adalah
satu cara
hubungan

Peraturan ini
termaktub dalam
kitab agama.
Peraturan ini
menetapkan
panduan tingkah
laku dan
menyatakan
balasan jika
peraturan itu
dilanggar.
Justeru,
peraturan boleh
mendorong
penganutnya
mematuhi
tuntutan agama.
antara
manusia deng
an tuhan
Peraturan
agama juga
merangkumi
cara
hubungan
antara
manusia
dengan
manusia

Peratur
an
Undang
-undang
Weber
Norma, nilai dan
peraturan
sesebuah
masyarakat yang
boleh membentuk
tingkah laku
dengan watak
seseorang itu lahir
daripada
kepatuhan individu
terhadap autoriti
yang sah

Austrinm, seorang
ahli fikir Inggeris
menyifatkan
peraturan undang-
undang sebagai
satu perintah yang
diberikan oleh
pihak pemerintah
kepada rakyat dan
sekiranya perintah
itu tidak ditaati,
pihak pemerintah
akan
menggunakan
Peraturan-
peraturan
masyarakat
yang telah
diluluskan
oleh autoriti
yang sah
Alat
kawalan dan
bahan rujukan
bagi suatu
kesalahan
Perlu
dupatuhi oleh
setiap individu
Setiap
kesalahan
hanya
didenda
dengan wang
atau penjara
Kejahilan
terhadap
suatu
peraturan
undang-
undang tidak
boleh menjadi

kekerasan supaya
undang-undang
dipatuhi.
alasan bagi
membela diri
dari tuduhan
atau dakwaan
Perasaan
kasih sayang,
belas kasihan,
tolak ansur
dan baik hati
tidak wujud
Tidak ada
unsur pilih
kasih dan
faktor-faktor
kronisme
dalam
pelaksanaan
undang-
undang