ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΙΛΙΑΓΑ

ΟΜΑΓΑ Γ
TAYTOTHTA
ΣΙΣΛΟ΢: «Οη πξσηαγσληζηέο ησλ ζηίρσλ Α 1-53 ηεο Ιιηάδαο
ζπζηήλνληαη ειεθηξνληθά»
ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ΢: Κνζξά Βαξβάξα
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα από
κεηάθξαζε ( Οκήξνπ Ιιηάδα)
ΣΑΞΗ: Β΄ Γπκλαζίνπ
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 3 δηδαθηηθέο ώξεο

ΟΜΑΓΑ Γ - ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ 4
1. Αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα Φεθηαθό ΢ρνιείν θαη αλνίμηε ην
ςεθηαθό βηβιίν Αρταία Ελληνικά (μεηάθραζη)- Ομηρικά Έπη,
Ιλιάδα θαη από ην κελνύ ησλ πεξηερνκέλσλ επηιέμηε ηελ
ελόηεηα Ραυφδία Α (περίληυη)-Α (1-53)
2.Γηαβάζηε ην ζρεηηθό απόζπαζκα ηεο Ιιηάδαο θαη θξαηήζηε ην
παξάζπξν αλνηρηό.
3 . Να ζπγθεληξώζεηε πιεξνθνξίεο ( θείκελα, εηθόλεο , ράξηεο,
αγγεία, αγάικαηα…) πνπ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ Ιεξέα Υξύζε
θαη ην ξόιν ηνπ σο ηθέηε απέλαληη ζηνλ Αγακέκλνλα.
Βηθηπαίδεηα
Ιθεζία
Δηθόλεο -ηθεζία
Υάξηεο

Δηθόλεο – αξραία ηεξά
( Μπνξείηε λα ςάμεηε θαη κόλνη ζαο γηα πιηθό κε αλαδήηεζε ζηε
κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google)

4. Καηαγξάςηε ηα θείκελα πνπ επηιέμαηε ζην ΢εκεησκαηάξην ή
ζε έλα έγγξαθν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε κε
βάζε ην Πξόγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ ηνπ ππνινγηζηή
ζαο. Αλ επηιέμαηε αξρείν εηθόλαο πξέπεη λα παηήζεηε δεμί θιηθ
πάλσ ζηελ εηθόλα αποθήκεσζη φς θαη λα ηελ απνζεθεύζεηε
ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.
5. Αλνίμηε ην Πξόγξακκα Παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη
επηιέμηε ή ζρεδηάζηε ην πξόηππν κε ην νπνίν ζα δνπιέςεηε.
6. Η παξνπζίαζε ηνπ Υξύζε νθείιεη λα έρεη ηε κνξθή
απηνπαξνπζίαζεο , δξακαηνπνηεκέλνπ δει. ιόγνπ, άξα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηήζεηε α΄ εληθό πξόζσπν.π.ρ. Ονομάζομαι Χρύζης
και είμαι ιερέας ηοσ θεού Απόλλφνα.
7. ΢ε θάζε δηαθάλεηα κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ιόγν , εηθόλεο,
ράξηεο θ.ι.π. κε πεξηγξαθή – ιεδάληα θάησ από θάζε εηθόλα
ράξηε , έξγν ηέρλεο .
Η θάζε δηαθάλεηα πξέπεη λα θέξεη έλα ηίηιν π.ρ. Το ησπικό ηης
ικεζίας.
Δπίζεο , θαιό είλαη λα αλαθεξζείηε ηδηαίηεξα ζην ξόιν ηνπ
Υξύζε ζην απόζπαζκα ηεο Ιιηάδαο πνπ κειεηνύκε .
Η παξνπζίαζή ζαο ελδείθλπηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4-5
δηαθάλεηεο.
8. Απνζεθεύζηε ηελ ηειηθή εξγαζία ζαο δίλνληάο ηεο θαη έλαλ
ηίηιν ζε θάθειν πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε θαη ζα απνζεθεύζεηε ζην
θάθειν πνπ δεκηνύξγεζε ε θαζεγήηξηά ζαο ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο κε ηίηιν « Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηελ Ιιηάδα» θαη ζηε
ζπλέρεηα αλαξηήζηε ηνλ ζην blog ηεο ηάμεο ζαο.

Παξαηεξήζεηο:
Οη παξαθάησ παξαηεξήζεηο πξνζηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ θύιινπ
εξγαζίαο όισλ ησλ νκάδσλ:
 Η παξνπζίαζε ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε.
 Οη εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνύλ θαη ζα βαζκνινγεζνύλ από ηελ
θαζεγήηξηά ζαο.
 Σα πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε ζηηο
δηαθάλεηεο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηε ζπληνκία , ηε
ζαθήλεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο , ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο δεκηνπξγίαο κίαο ςεθηαθήο Παξνπζίαζεο.
 Οθείιεηε λα εξγαζηείηε νκαδνζπλεξγαηηθά , δίλνληαο όκσο
ζαθείο ξόινπο ζε όια ηα κέιε ( ρξήζηεο Η/Τ , ζπληνληζηήο,
αλαγλώζηεο, γξακκαηέαο), αιιά ζπληζηάηαη θαη λα αιιάδεηε
ξόινπο.
 Η ζπλεξγαζία γηα λα επηηύρεη πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
 Ίζεο επθαηξίεο ιόγνπ θαη ηνπνζέηεζεο επί ησλ
πξνβιεκάησλ ζε όινπο.
 Η γλώκε όισλ λα γίλεηαη ζεβαζηή, αθόκε θη αλ δε
ζπκθσλείηε καδί ηεο.
 Η ηειηθή απόθαζε παίξλεηαη ζε θιίκα δεκνθξαηηθό,
δει. πιεηνςεθηθά.