ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΔΜΒΑ΢Η ΢ΣΗΝ ΙΛΙΑΓΑ

ΟΜΑΓΑ Β
TAYTOTHTA
ΣΙΣΛΟ΢: «Οη πξσηαγσληζηέο ησλ ζηίρσλ Α 1-53 ηεο Ιιηάδαο
ζπζηήλνληαη ειεθηξνληθά»
ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ΢: Κνζξά Βαξβάξα
ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: Αξραία Διιεληθή Γιώζζα από
κεηάθξαζε ( Οκήξνπ Ιιηάδα)
ΣΑΞΗ: Β΄ Γπκλαζίνπ
ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 3 δηδαθηηθέο ώξεο

ΟΜΑΓΑ Β- ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑ΢ΙΑ΢ 2

1. Αλαηξέμηε ζηελ ηζηνζειίδα Φεθηαθό ΢ρνιείν θαη αλνίμηε ην
ςεθηαθό βηβιίν Αρταία Ειιεληθά (κεηάθραζε)- Οκερηθά Έπε,
Ιιηάδα θαη από ην κελνύ ησλ πεξηερνκέλσλ επηιέμηε ηελ ελόηεηα
Ραυφδία Α (περίιευε)-Α (1-53).
2. Γηαβάζηε ην ζρεηηθό απόζπαζκα ηεο Ιιηάδαο θαη θξαηήζηε ην
παξάζπξν αλνηρηό.
3 . Να ζπγθεληξώζεηε πιεξνθνξίεο ( θείκελα, εηθόλεο , ράξηεο,
αγγεία, αγάικαηα…) πνπ λα παξνπζηάδνπλ ηνλ Αγακέκλνλα σο
βαζηιηά ησλ Μπθελώλ θαη σο αξρηζηξάηεγν ησλ Αραηώλ ζηνλ
Σξσηθό Πόιεκν .
Σέηνηεο πιεξνθνξίεο ζα βξείηε ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο ηνπ
δηαδηθηύνπ.
Βηθηπαίδεηα
Διιεληθή Μπζνινγία
Αγακέκλνλαο
Φεθίδεο γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα

Δηθόλεο
Μπθήλεο- Δηθόλεο
( Μπνξείηε λα ςάμεηε θαη κόλνη ζαο γηα πιηθό κε αλαδήηεζε ζηε
κεραλή αλαδήηεζεο ηεο Google)
4 .Καηαγξάςηε ην πιηθό πνπ επηιέμαηε ζην ΢εκεησκαηάξην ή ζε
έλα έγγξαθν επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε κε
βάζε ην Πξόγξακκα Δπεμεξγαζίαο Κεηκέλνπ ηνπ ππνινγηζηή
ζαο. . Αλ επηιέμαηε αξρείν εηθόλαο πξέπεη λα παηήζεηε δεμί θιηθ
πάλσ ζηελ εηθόλα αποζήθεσζε φς θαη λα ηελ απνζεθεύζεηε
ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο.

5. Αλνίμηε ην Πξόγξακκα Παξνπζηάζεσλ (PowerPoint) θαη επηιέμηε
ή ζρεδηάζηε ην πξόηππν κε ην νπνίν ζα δνπιέςεηε.
6. Η παξνπζίαζε ηνπ Αγακέκλνλα νθείιεη λα έρεη ηε κνξθή
απηνπαξνπζίαζεο , δξακαηνπνηεκέλνπ δει. ιόγνπ, άξα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεηε α΄ εληθό πξόζσπν.π.ρ. Ολοκάδοκαη Άγακέκλολας
θαη είκαη ο βαζηιηάς ηφλ Μσθελώλ θαη ηοσ Άργοσς.
7. ΢ε θάζε δηαθάλεηα κπνξείηε λα πξνζζέζεηε ιόγν , εηθόλεο, ράξηεο
θ.ι.π. κε πεξηγξαθή- ιεδάληα θάησ από θάζε εηθόλα ράξηε , έξγν
ηέρλεο .
Η θάζε δηαθάλεηα πξέπεη λα θέξεη έλα ηίηιν π.ρ. . Ο βαζηιηάς
ηφλ Μσθελώλ
Δπίζεο , θαιό είλαη λα αλαθεξζείηε ηδηαίηεξα ζην ξόιν ηνπ ήξσα
ζην απόζπαζκα ηεο Ιιηάδαο πνπ κειεηνύκε .
Η παξνπζίαζή ζαο ελδείθλπηαη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4-5
δηαθάλεηεο.
8.Απνζεθεύζηε ηελ ηειηθή εξγαζία ζαο δίλνληάο ηεο θαη έλαλ ηίηιν
ζε θάθειν πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε θαη ζα απνζεθεύζεηε ζην
θάθειν πνπ δεκηνύξγεζε ε θαζεγήηξηά ζαο ζηελ επηθάλεηα
εξγαζίαο κε ηίηιν « Γηδαθηηθή παξέκβαζε ζηελ Ιιηάδα» θαη ζηε
ζπλέρεηα αλαξηήζηε ηνλ ζην blog ηεο ηάμεο ζαο.

Παξαηεξήζεηο:
 Η παξνπζίαζε ησλ ηειηθώλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε.
 Οη εξγαζίεο ζα αμηνινγεζνύλ θαη ζα βαζκνινγεζνύλ από ηελ
θαζεγήηξηά ζαο.
 Σα πνιπηξνπηθά θείκελα πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε ζηηο
δηαθάλεηεο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη γηα ηε ζπληνκία , ηε
ζαθήλεηα θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο , ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο δεκηνπξγίαο κίαο ςεθηαθήο Παξνπζίαζεο.
 Οθείιεηε λα εξγαζηείηε νκαδνζπλεξγαηηθά , δίλνληαο όκσο
ζαθείο ξόινπο ζε όια ηα κέιε ( ρξήζηεο Η/Τ , ζπληνληζηήο,
αλαγλώζηεο, γξακκαηέαο), αιιά ζπληζηάηαη θαη λα αιιάδεηε
ξόινπο.
 Η ζπλεξγαζία γηα λα επηηύρεη πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:
 Ίζεο επθαηξίεο ιόγνπ θαη ηνπνζέηεζεο επί ησλ
πξνβιεκάησλ ζε όινπο.
 Η γλώκε όισλ λα γίλεηαη ζεβαζηή, αθόκε θη αλ δε
ζπκθσλείηε καδί ηεο.
 Η ηειηθή απόθαζε παίξλεηαη ζε θιίκα δεκνθξαηηθό,
δει. πιεηνςεθηθά.