You are on page 1of 26

ASAS KOMPUTER

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER


Sebelum anda mempelajari program-program aplikai a!au periian eebua"
kompu!er penge!a"uan aa mengenai kompu!er adala" di perlukan bagi
mema!ikan anda !idak mengalami maala" ke!ika mengendalikann#a$ Sa#a akan
%uba menuli eringka mungkin mengenai aa-aa eebua" kompu!er$ Di dalam
era kompu!er mul!i media !uga eua!u kompu!er i!u di pelbagaikan dan ia menjadi
begi!u lua pengunaan#a kerana ian#a bukan a"aja ber!indak ebagai ebua"
mein menaip mala" ian#a menjadi ala! peng"ibur dan pen"ubung anda dengan
dunia luar bagi #ang me"endaki ian#a ber&ungi ebegi!u$ Dengan eebua"
kompu!er anda meraakan anda !erlalu deka! dengan rakan-rakan anda 'alaupun
pada "akika!n#a anda di pia"kan ole" ( lau!an$ )nila" #ang elalu dika!akan dunia
!ampa empadan$
Teknologi kompu!er ebenarn#a berkembang begi!u pan!a dan ian#a en!iaa di
perba"urui e!iap "ari ole" gergai-gergai pengeluar kompu!er$ Dari ebua" mein
#ang ebear-bearn#a aia kini emakin di ke%ilkan e"inga kepada %uma ebua"
mein di !elapak !angan anda$Dan munkin a!u ke!ika nan!i ian#a akan di ke%ilkan
lebi" dari #ang !ela" ujud eka!rang$ Teknologi kompu!er juga menjadikan egala
makluma! dan ilmu "an#a berada di "ujung jari anda$
*alaubagaimanapun ke%agi"an kompu!er !idak la" bermakna !ampa periian
aplikai #ang !uru! juga berlari eiring dengan !eknologi eebua" kompu!er$ Aplikai
eebua" ebenarn#a merupakan n#a'a kepada !eknologi kompu!er i!u endiri
!ampa aplikai #ang baik !eknologi kompu!er !idak akan berkembang dengan baik
dan pan!a$ Keimpulan#a iala" !eknologi pembua!an kompu!er mi!ila" eiring
dengan !eknologi pengeluaran aplikai a!au periian#a$
Kompenen u!ama kompu!er
Seebua" kompu!er me!i mempun#ai + komponen u!ama bagi melengkapkan
i!emn#a agar ian#a dapa! ber&ungi dan dapa! menjami keberkeanan
penggunaan#a$ *alaubagaimanapun penggunaan Moue adala" lebi" kepada
aeori pili"an kepada anda kerana !ampan#a kompu!er anda !e!ap akan ber&ungi$
dan pengunaan prin!er pula lebi" kepada pen#ediaan !erak"ir anda dalam
penggunaan eebua" kompu!er kerana ian#a "an#a ber!indak ebagi ala! pen%e!ak
a"aja$ Lima kopenen u!ama kompu!er iala",
-a. Moni!or -paparan.
-b. /PU -#!em uni!.
-%. Ke# board
-d. Prin!er
-&. moue
Si!em uni! -/PU.
/PU a!au -/en!ral Pro%e%ing Uni!. adala" ala" a!u kopenen mu!a"ak bagi
eebua" kompu!er anda$ Di dalam Si!em uni! a!au /PU eebua" kompu!er i!u
endiri !erdapa! + lagi kopenen u!ama #ang menjadi nadi kepada eebua" kompu!er
ke%a%a!an a!au keroakkan kepada ala" a!u i!em i!u mengakiba!kan kompu!er
anda !idak akan ber&ungi$011 2 $ Rangkaian i!em u!ama dalam i!em uni! iala"$
-). Mi%roproeaor - -brain.
-ii. )nga!an -memor#. RAM
-iii. )npu!3ou!pu!3)34
-5. S!oran -dik !orage.
-i5. Program
Penjelaan
Mikroproeor
Mikroproeor merupakan 6rain a!au o!ak kepada eebua" kompu!er !ampan#a
kompu!er !idak dapa! be&ungi egala ara"an akan di"an!ar un!uk diproe di dalam
mikroproeor #ang kemudian#a akan di7papar pada krin kompu!er anda$
Kepan!aan eebua" kompu!er melakukan proe bergan!ung kepada jeni %ip
mi%roproeorn#a$
Mialn#a eebua" kompu!er peribadi #ang mempun#ai %ip miroproeor 819:8;
biaan#a mempun#ai 9M6 RAM dan bagi kompu!er #ang mempun#ai %ip
miropro%e%or 81:; ian#a mempun#ai <M6 RAM$ Namun begi!u nilai RAM bole"
di!amba" jika dike"endaki ole" pengguna$
Miroproeor ber!uga ebagai
-0. Melakanakan ara"an kompu!er
-<. Melakanakan ara"an-ara"an aa=
-a. !amba" !olak
-b. d"arab3ba"agi
-%. operai logik3operai pembandingan
)nga!an -Memor#3RAM.
)nga!an a!au Memor# #ang lebi" dikenali ebagai RAM -Random A%%e Memor#.
merupakan !empa! impanan emen!ara eua!u da!a dalam i!em kompu!er anda
ebelum dipinda"kan e%ara kekal kepada /ekera lia! a!au %ekera liu! anda$
*alaubagaimana pun !erdapa! dua jeni inga!an u!ama ia!u RAM dan ROM
-penjelaan ila li"a! pada !ajuk RAM dan ROM.
)npu!3ou!pu!
)npu! dan Ou!pu! -)3O. merupakan aluran di mana ian#a membole"kan da!a mauk
kedalam i!em kompu!er anda dan da!a bole" di keluarkan melalui i!em kompu!er
anda >rinkan#a adala" eper!i diba'a",
)npu!
Ara"an a!au da!a #ang diberikan kepada kompu!er un!uk di lakanakan$ Kompu!er
!idak dapa! melakanakan eua!u !ugaan dengan baik ekiran#a !erdapa!
kekurangan pada ara"an a!au da!a !erebu!$Ala! ala! )npu! adala" eper!i
). Ke#board
ii. Moue
iii. Paddle
5. ?o#!i%k
5i. digi!ier
i@. Tra%kball
Ou!pu!
Ou!pu! iala" kepu!uan pemproean #ang di"ailkan ole" kompu!er anda$ )an#a
bole" dili"a! pada krin kompu!er anda a!au di%e!ak !eru pada ke!a %e!ak$ ala!-ala!
au!pu! adala" eper!i$
). @DU -@idual Dipla# Uni!.
ii. Mein pen%e!ak
iii. Plo!!er
S!oran -dik !orage.
S!oran a!au dik !orage merupakan !empa! pen#impan makluma! a!au da!a-da!a
dengan ban#ak $ )an#a muda" di panggil emula pada bila-bila maa diperlukan $
Media !oran diperlukan memandangkan impana da!a didalam RAM adala" beri&a!
emen!ara$ Media !oran iala" eper!i
). Aard Dik
ii. Magne!i% &lopp# dike!
iii. Magne!i% !ape
5. Laer dike!
PerkakasanHardware
Perkakaan a!au lebi" dikenali dengan BAard'areC kompu!er merupakan
ekumpulan perkakaan di dalam kompu!er #ang bole" dili"a!> dien!u" dan diraa$
Se%ara umumn#a> "ard'are kompu!er bole" diba"agikan menjadi 9 ba"agian eper!i
beriku!=
Ala! )npu!
- Tou%" %reen
- Ke#board
- Moue
- S%anner
- /D-Rom
- Dlopp# dik
- Tra%kball
- M)/
- Poin!ing de5i%e
Ala! Proe
Terdiri daripada /PU -%en!ral pro%eing uni!. a!au mein memproe #ang diokong
ole" mo!"erboard -papan induk. dan diban!u ole" komponen-komponen #ang
!erdapa! di dalam mo!"erboard !erebu!$
Ala! Oupu!
- Prin!er
- Moni!or
- /D-R*
- D@D-R*
- Dlopp# dik dri5e
- Plo!!er
Media Pen#impanan
- Aard dik
- Dike!
- Dla" memor#
- T"umb dri5e
Mein Memproe -Pro%eor.
Mein memproe -pro%eor. merupakan o!ak dan pua! #ang mengendalikan
kompu!er #ang diokong ole" komponen-komponen lain$ Pro%eor merupakan %"ip
#ang kerap diebu! Bmi%ropro%eorB$ Era kini> aiE pro%eor !ela" men%apai !a"ap
giga"er!E$ SaiE a!au ukuran !erebu! merupakan kiraan kelajuan pro%eor dalam
mengola" da!a a!au in&ormai$ Proe pengola"an> ake da!a dan in&ormai
menjadi emakin laju ekiran#a ukuran emakin bear$ Pada daarn#a> i!em kerja
pro%eor diban!u ole" da!a bu dan %"ipe!$
Pelbagai jeni pro%eor !erdapa! di paaran adala" eper!i beriku!=
AMD -Ameri%an Mi%ro De5i%e.
)n!el
)6M
/#riF
APPLE
)DT
Program
Program merupakan So!'are a!au ara"an kompu!er anda #ang lebi" dikenali
ebagai program Aplikai merupakan kopenen mu!a"ak dalan menen!ukan
pengoperaian eebua" kompu!er $ Tampa program aplikai kompu!er anda !idak
bemakna dan dapa! ber&ungi $ Di an!ara proram-program aplikai #ang popoler
eper!i$ *ordper&e%!> Pro&eional 'ri!e$ *oard S!ar *indo' dan beribu-ribu lagi #ang
berada dipaaran$ Anda bole"lan memili" program aplikai ini mengiku! keperluan
anda$
RAM = Random Access Memory
Sumber = )n!ern#e!G
Memor# biaan#a diebu! ebagai RAM> ingka!an dari Random A%%e Memor#$
Memor# ber&ungi ebagai !empa! pen#impanan da!a emen!ara$ Memor# bekerja
dengan men#impan H men#uplai da!a-da!a pen!ing #g dibu!u"kan Pro%eor dengan
%epa! un!uk diola" menjadi in&ormai$ Karena i!ula"> &ungi kapai!a merupakan "al
!erpen!ing pada memor#$ Dimana emakin bear kapai!an#a> maka emakin
ban#ak da!a #ang dapa! diimpan dan diuplai> #ang ak"irn#a membua! Pro%eor
bekerja lebi" %epa!$ Suplai da!a ke RAM beraal dari Aard Dik> ua!u perala!an
#ang dapa! men#impan da!a e%ara permanen$
Apa itu SDRAM, DDR dan RDRAM ?
Sumber = )n!ern#e!G
I SDRAM -S#n%"ronou D#nami% RAM. J T#pe RAM #g dibua! pada !a"un 0KK;$
SDRAM merupakan RAM #g anga! legendari> dan mampu ber!a"an lama dalam
perkembangan #!em kompu!er$ Seuai dengan naman#a SDRAM mempun#ai !erm
S#n%"ronou D#nami%> #ai!u kemampuan RAM un!uk men#amai %lo%k dengan %lo%k
pro%eor$ ?ika %lo%k RAM dan pro%eor ama> maka #!em kompu!er akan
berjalan eimbang karena aliran da!a dian!ara keduan#a berjalan lan%ar$
Karak!eri!ik !ekni SDRAM memiliki 0;8-pin> :$:@ H DS6 01130:: MAE$ Saa! ini
SDRAM uda" !idak dipakai lagi ole" pla!&orm kompu!er> !erak"ir digunakan pada
Pen!ium 9 5eri generai per!ama$ Tipe-!ipe SDRAM = SDRAM :<> ;9> 0<8> <+;>
+0<M6 P/01130::$
I DDR -Double Da!a Ra!e. J T#pe RAM #g merupakan pengembangan lanju! dari
!eknologi SDRAM$ DDR dibua! pada !a"un <111$ DDR per!amakali dibua! ebagai
peaing u!ama dari memor# RDRAM #g dikembangkan )n!el dan Rambu pada a'al
generai Pen!ium 9> dan aa! ini menjadi main!ream dari pla!&orm kompu!er$
Karak!eri!ik !ekni DDR adala" 089-pin> <$+@ H DS6 <;;3:::3911 MAE$ Se%ara !eori
DDR mempun#ai kemampuan pengola"an dua kali lipa! dibandingkan SDRAM>
karena mampu memba'a < bi! pada a!u %lo%k-n#a -dibandingkan SDRAM #g "an#a
0 bi!$ DDR mai" digunakan pada berbagai pla!&orm #ang ada> eper!i Pen!ium 9 H
/eleron D dan akan egera digan!ikan dengan !eknologi DDR<$ Tipe-!ipe DDR =
DDR 0<8> <+;> +0<> 0$1<9M6 P/<0113<(113:<11$
I DDR< -Double Da!a Ra!e Genera!ion <. J DDR< merupakan generai lanju!an dari
DDR dengan perbaikan berbagai &i!ur> eper!i penggunakan )/ 6GA -6all Grid Arra#.
#g !a"an pana H memiliki deni!a !inggi er!a DS6 #ang lebi" !inggi$ Karak!eri!ik
!ekni DDR< adala" <91-pin> 0$8@ H DS6 9113+::3;;(3811 MAE$ DDR< memiliki
kapai!a #ang lebi" bear dari DDR> dimana nan!in#a bia men%apai <G6 3 modul$
Dan aa! ini DDR< akan menjadi !andar un!uk emua pla!&orm )n!el <11; dan
e!erun#a$ Tipe-!ipe DDR< = DDR <+;> +0<> 0$1<9M6 P/:<1139:113+:113;911$
I RDRAM -Rambu D#nami% RAM. J T#pe RAM #g per!amakali dibua! !a"un 0KKK$
RDRAM merupakan RAM #g menggunakan !eknologi baru #g dikembangkan ole"
perua"aan bernama Rambu$ RDRAM mempun#ai kemampuan band'id!" #g
men#amai kebu!u"an band'id!" pada pro%eor )n!el Pen!ium 9$ Teknologi Dual
/"annel per!amakali diperkenalkan ole" RDRAM$ 6erbeda dengan #g lain RDRAM
mempun#ai !ipe pengola"an Serial> dibanding SDRAM H DDR #g mengola" e%ara
Paralel$ Karak!eri!ik !ekni dari RDRAM adala" 089-pin> <$+@ H DS6 811> 0$1;;
dengan ari!ek!ur 0;-bi! -< b#!e.$ Saa! ini emua !ipe RDRAM !idak digunakan lagi
pada kompu!er karena "argan#a #g !erlalu ma"al dan per&orman%e-n#a uda" dapa!
diamai ole" DDR3DDR<$ Tipe-!ipe RDRAM = RDRAM ;9> 0<8> <+;> +0<M6
P/81130$1;; MAE$
Display Card atau pun rap!ic Card"""
Tuga ala! ini adala" un!uk memberikan mu!u gambar !er"adap grap"i% #ang !er!era
di ka%a moni!or anda$ Grap"i% /ard ini !erdiri dari pelbagai jeni dian!aran#a adala"
eper!i beriku!=
L /GA Dipla# /ard$$$$$ ?eni ini da" kirer buang lau!$ ?eni ini keban#akkan
digunakan ole" MT Kompu!er$
L )SA 0;bi! @GA /ard$ ?eni mai" digunakan ole" ban#ak pengguna #ang
menggunakan /PU :8; ke 98;$
L )SA :<bi! Lo%al 6u 0M6$ ?eni ini ua" nak dapa! iki!$ Tapi mai" !e!ap
digunakan ole" Kompu!er jeni 98;DM<-;;$
L P/) Dipla# /ard 0M6> <M6 dan 9M6$ Ada ban#ak jeni ini mai" berada di
paaran$ ?eni ini biaan#a bole" mengeluarkan ke!epa!an piFel dari 0; %olor> <+;
%olor 0;M %olor dan <9M %olor$ Ada dian!aran#a memerlukan Dri5er dan ada
dian!aran#a PnP$
L AGP Dipla# /ard$ Dipla# %ard jeni ini digunakan ole" M36oard Pen!ium ))$ Aan#a
P)) a"aja menggunakan Dipla# /ard ini$ Aan#a Papan )nduk #ang !eredia dengan
AGP dipla# a"aja #ang !idak diediakan AGP Slo!$
6AGA)MANA KOMPUTER 6ERDUNGS)
Seebua" kompu!er ber&ungi mengiku! konep logik$ Pemproean #ang dilakukan
di dalam kompu!er adala" beraakan i!em nombor perduaan a!au Nbinar# digi!N
Si!em logik ini !erdiri dari beribu-ribu imbol memben!uk logik Simbol
memben!ukkan logik adala" eper!i beriku!,$
A*D /ODE
ORE
Apa #ang ada dalam mi%roproeor iala" gabungan ribuan logik-logik dia!a$
-penjelaan lanju! mengenai konep logik ini bole"la" di %ari pada buku-buku
rujukkan a!au ber!an#a !eru kepada pakar mengenai kompu!e.
RAM3ROM
RAM
RAM a!au Random A%%e Memor# ber&ungi men#impan da!a a!au program #ang
di!uli ole" ki!a e%ara emen!ara a"aja dan ian#a !idak kekal dan bole" di padam$
6iaan#a da!a #ang mu!a"ak akan diimpan !eru dalam %ekera lia! a!au %ekera
liu!$ Apa #ang diimpam didalam RAM bole" diba%a di uba" uai dipadam a!au
diimpan dalam !oran$ 6iaan#a RAM #ang ke%il akan melamba!kan pemproean
berbeEa dengan RAM #ang bear #ang menjadikan kerja pemproean #ang lebi"
pan!a dan %epa!
ROM
Rom a!au Read Onl# Memor# ber&ungi men#impan makluma!-makluma! mengenai
i!em kompu!er i!u endiri #ang perlu dirujuk ole" /PU kompu!er anda pada e!iap
kali anda ON kompu!er anda$ ROM "an#a bole" diba%a !ampa bole" di padam a!au
diuba"uai kerana ian#a memang uda" di bua! di kilang dan kekal dalam kompu!er
anda epanjang "a#a! kompu!er i!u endiri$ )an#a ber&ungi epanjang maa dengan
menggunakan ba!erin#a !erendiri$ Ke"abian a!au keroakkan ba!erin#a
mengakiba!kan ROM !idak ber&ungi dan ekali gu menjejakan pengoperaian
kompu!er anda $
6ASE SOSTEM
6ae i!em mempun#ai rangkaian pin-pin di ba"agian luarn#a memben!uk eper!i
kaki-kaki #ang pada e!iap kakin#a mempun#ai !ugaan #ang !erendiri !erdapa! :8
pin #ang ber&uni iai!u
i. < pin un!uk po'er
ii. 0; pin un!uk da!a
iii. 0; pin un!uk addre
5. elebi"n#a un!uk lain
6)T36OTES
Mua!an da!a-da!a dalam i!em kompu!er dikira menuru! i!em bi!3b#!e 6i! 36#!e
iala" kobinai i!em nombor #ang !eruun mengiku! angka perpulu"an dimana
e!iap uunan 8 bi! menjadikan 0 b#!e dimana e!iap 0 b#!e akan me'akili 0
akara dan e!iap < b#!e akan menjadikan 0 'ord a!au perka!aan$ )ni juga
bermakna e!iap perka!aan mempun#ai 0; bi! a!au < b#!e i&irn#a eper!i diba'a"
eper!i di ba'a"
8 bi! P 0 b#!e
0 b#!e - me'akili 0 akara
< b#!e - 0 'ord3perka!aan
0 perka!aan mempun#ai 0; bi!
lebi" bear da!a ba lebi" %epa! kerja pemproean da!a
Se!iap nilai 0 dan 1 dipanggil bi! dan kombinai dari 8 bi! inila" menjadikan ) b#!e
#ang me'akili 0 akara -"uru& abjad> angka a!au imbol$. $ Un!uk men"an!ar dan
men!a&ir makluma! dengan lebi" berkean> < b#!e dia!ukan un!uk memben!uk
a!u perka!aan -*ord.$
?ika di !uli uunan bi! eper!i beriku!,
Di%emal digi!
1
0 11 - KK
< 111 - KKK
:
9 01 - 0 P 011 P 0 P KK
+
;
(
8
K - 01 - 0 P 01 - 0 P K
)ni bermakna e!iap 0 bi! !erdapa! dua pili"an
0bi! -ada < pili"an.
1
0
?ika < bi! !erdapa! 9 pili"an
< bi! -ada 9 pili"an.
11
10
01
00
jika 9 bi! -ada 0+ pili"an.
1111 - 1
1111 - 0
0
0
0
0000 - 0+
< - ; P 0; - 0 P 0+
dan jika 8 bi! !erdapar <++ pili"an
11111111
11111111
0
0
< - 0 P <++
)ni bermakna jika lebi" bear da!a ba lebi" %epa! kerja pemproean da!a dapa!
dijalankan ole" eebua" kompu!er$
UKURAN D)DALAM 6OTES
0 kilob#!e P 01<9 b#!e
0 mengab#!e P 0198+(; b#!e
0 Gigab#!e P 01(:(908<9 b#!e
Seebua" kompu!er !erba"agi kepada !iga komponen u!ama iai!u$ dan beberapa
kompenen !amba"an
0. MON)TOR <. /PU :. KEO 6ORD kompenan !amba"an 9. MOUSE -a!u
keperluan ejak 'indo' di perkenalkan. +$ D)SK DR)@E ;$ /D ROM ($ MODEM
-keperluan un!uk mela#ari in!erne!.
TUGAS-TUGAS 0. MON)TOR3SKR)N Tuga moni!or iala" mempamerkan imej pada
krin e!ela" mendapa! i#ara! dari /PU$
<. /PU -/en!er Proeing Uni!. /PU A!au uni! memproe da!a pula ber!uga
ebagai pemproe da!a e!ela" mendapa! ara"an dari Ke# 6ord lalu di"an!ar ke
pada moni!or un!uk di pamerkan di a!a krin$
:. KEO 6ORD Ke# 6ord ber!indak eper!i mein !aib biaa dengan mempun#ai
!amba"an kekun%i i!eme'a$ Apa a"aja #ang di!ekan di ke# bord akan !er!era pada
krin moni!or kompu!er$
MOUSE Moue a!au !e!iku adala" ala" a!u kompenen #ang mu!a"ak !eru!ama
jika anda mengunakan pengoperaian *indo' kerana bole" dika!akan keeluru"an
ara"an kompu!er bergan!ung kepada moue Ke!iadaan moue a!au moue #ang
!idak ber&ungi mengakiba!kan kerja kerja anda !ergan!ung kerana keban#akan
program !ela" dielarikan dengan ara"an moue$
D)SK DR)@E
Se!iap kompu!er dilengkapi dengan Dik Dri5e -Pema%u /ereka. Pema%u %ereka
lia!3liu! -Dik Dri5e !erle!ak pada /PU Di dalam i!em kompu!er biaan#a !erdapa! :
dik dri5e iai!u=
0. Dri5e Dik A -kebiaaan#a diba"agian a!a3kiri /PU. <. Dri5e Dik 6 -Kebiaaan
diba"agian ba'a"3kanan /PU :. Dri5e Dik / -a!aupun dipanggil Aard Dik.
elalun#a !erle!ak di dalam /PU !idak keli"a!an$
/D ROM
/D ROM adala" merupakan a!u keperluan jika anda ma"ukan keadaan a!au
pereki!aran #ang elea emaa bekerja dengan kompu!er anda$ See!enga" orang
munkin mengangap ian#a "an#a un!uk mendengar muEik dan menon!on mo5ie !e!api
"akika! ebenarn#a ian#a mengjankau !uga lebi" bear dari i!u kerana keban#akan
program Aplikai ekarang perlu di in!all dengan mengunakan /D ROM$ Ke!iadaan
/D ROM mengakiba!kan anda !idak bole" memaukan -in!all. program !erbaru a!au
men upgred -memperba"arui. program aplikai #ang edia ada$ Te!api euai
dengan naman#a /D ROM ian#a "an#a bole" membua! kerja kerja memba%a a"aja
-Read Onl# Memorie.$
*alaubagaimanapun !eknologi !erkini !ela" mengeluarkan /D *R)TE #ang
membole"kan anda memba%a dan men#impan da!a kedalam /D anda$
Pen#impanan da!a di dalam /D adala" lebi" elama! dan dapa! memua!kan da!a
#ang begi!u bear pada e!iap /D berbanding dengan dike! #ang di gunakan
ekarang$
PER)NGATAN
?ika kompu!er !erebu! !idak mempun#ai i!em Aard Dik %uma !erdapa! dua dik
dri5e a"aja padan#a iai!u Dik dri5e A a!au Dik dri5e 6$
Didalam paaran !erdapa! dua jeni kompu!er #ang dijual iai!u, 0. Kompu!er Aard
Dik <. Kompu!er !idak mempun#ai i!em Aard Dik$-Doubel Dik. -!idak di
keluarkan lagi.
*alaubagaimanapun ole" kerana perkembangan !eknologi kompu!er emakin
%angi" keban#akan kompu!er ekarang mempun#ai i!em Aard Dik dan
berkemampuan memproe da!a dengan %epa! dan pan!a$
/URSOR3KURSOR
/uror iala" a!u !anda a!au !apak #ang !er!era pada krin kompu!er me'akili "uru&
a!au garian #ang bakal di !aip$ Tulian akan !er!era dimana !empa! %uror i!u
dile!akkan a!au diara"kan$ Terdapa! dua keaadaan kedudukkan %uror iai!u=
0 --. /uror #ang normal3biaa
< -P. /uror #ang !er!era e!ela" di !ekan )ner!$
MODEM
Modem iala" ua!u ala! !amba"an #ang di perlukan jika eaorang i!u meng"endaki
kompu!ern#a bole" mela#ari in!erne! !erdapa! < jeni MODEM iai!u MODEM dalaman
dam MODEM luaran$ Tampa MODEM anda !idak bole" menjalankan kompu!er anda
un!uk !ujuan !ujuan meng A%%e in!erne!$
MODEM juga mempun#ai kemampuan #ang berbeEa-beEa bergan!ung kepada
kepan!aan eebua" MODEM$ Sebelum anda memaukan a!au membeli MODEM
dapa!kanla" nai"a! dari peniaga kerana keala"an memili" MODEM
mengakiba!kan proe do'nload da!a a!au proe meng A%%e in!erne! menjadi
begi!u ukar dan lamba!$
6AGA)MANA MEM)L)A KOMPUTER
Selalun#a !eknologi kompu!er beruba" mengiku! peredaran maa$ Kemampuan dan
keberkeanan eebua" kompu!er bergan!ung kepada ke%angi"an %ip!aann#a>
bermula dari i!em kompu!er !idak ber"ard dik -Double dik. e"inggala" kepada
i!em ber"ard dik$ ?ika anda ingin membeli kompu!er pa!ikan anda membeli
ebua" kompu!er #ang mempun#ai i!em Aard Dik kerana i!em double dik !idak
lagi di gunapakai ekarang dan ian#a juga uda" !idak ujud dalam paaran
ekarang$ Mala" ian#a uda" menjadi ba"an ejara"$
Anda juga me!i mema!ikan juga berapa keupa#aan kompu!er anda baik dari egi
Kelajuan Pro%e%or keupa#aan "ardik men#impan da!a kebearan RAM dan
pelbagai kemuda"an #ang lain #ang !erkini$ Kegagalan anda memili" kompu!er #ang
!epa! dengan keperluan emaa anda akan menngakiba!kan anda munkin !idak
berupa#a menandingi kepan!aan pengeluaran periian #ang beruba" e!iap 'ak!u$
Dalam era Mul!imedia ini keba#akan kompu!er di lengkapi dengan RAM #ang !inggi
dan Aard Dik #ang bear beer!a mempun#ai beberapa kei!ime'aan lain eper!i
mempun#a MODEM un!uk meng A%%e in!erne! /D ROM dan pelbagai a%%eor#
!amba"an #ang menjadikan kompu!er anda lengkap melengkapi$ dan muda" di
kendalikan
Semakin !inggi kemampuan eabua" kompu!er i!u biaan#a emakin !inggila"
"argan#a di paaran$ Terdapa! dua jeni kompu!er di paaran iai!u #ang genuine
-branded. dan klon$ Kedua duan#a mempun#ai kemampuan #ang ama namun
kompu!er genuine adala" lebi" !a"an dan !erjamin bua!an#a$ Un!uk ke!erangan lanju!
ebelum anda membeli eebua" kompu!er "ubungi dan dapa!kanla" nai"a! dari
orang-orang #ang pakar !en!ang eebua" kompu!er$
KOMPUTER AARD D)SK
Kompu!er Aard dik iala" i!em kompu!er #ang uda" dilengkapi dengan OS dan
program-program aplikai !er!en!u mengiku! pili"an anda endiri$ Anda !idak lagi
perlu men#un!ik OS #!em pada e!iap kali "endak beroperai -eper!i kompu!er
double dik. dan !idak juga perlu lagi men%ari dike!-dike! program !er!en!u un!uk
menjalankan kompu!er anda kerana egalan#a uda" !erimpan dan !eredia
didalam Aard Dik #ang juga dipanggil Dik /$ Sebenarn#a Aard Dik ini bole"la" di
!amba" lagi kepada D dan E jika anda memerlukan#a$ An!ara OS i!em #ang u!ama
iala" DOS>*)NDO*S dan MAN/)NTOS$ Namun begi!u dalam era K1an DOS uda"
!idak di gunakan lagi dan jika ada pun "an#ala" pemankin kepada 'indo'$
Semen!ara OS MA/)NTOS !idakla" menjadi pili"an u!ama bagi penguna kompu!er di
Mala#ia 'alaupun ada egelin!ir dari mereka #ang mengunakan OS ini$
KOMPUTER T)DAK 6ERAARD D)SK -uda" !idak di gunakan lagi.
Kompu!er ini akan "an#a beroperai e!ela" anda men#un!ik DOS di dalamn#a dan
anda juga mi!i pula menpun#ai beberapa jeni dike! progam #ang anda perlukan$
*alaubagaimanapun perkembangan !eknologi kompu!er ekarang !idak
memungkinkan lagi anda dapa! men#impan ee!enga" program didalam dike!
#ang mempun#ai kemampuan #ang !er"ad$ 6iaan#a ia perlu diimpan di dalam
beberapa bua" dike! #ang mengakiba!kan kompu!er anda !idak bole" memba%a
program !erebu! kerana ian#a aling berkai!an an!ara a!u dengan #ang lain !ampa
bole" di pia"kan dari a!u &orma! kea!u &orma! #ang beriku!n#a$)nila" dian!ara
kelema"an kompu!er !idak ber"ard Dik$
Ole" i!u anda di nai"a!kan upa#a memiliki3membeli kompu!er ber"ard dik agar
anda bole" menjalankan keemua progam #ang anda perlukan dengan %ara anda
bole" men#impan !eru program !erebu! didalam Aard Dik Anda> i!upun
bergan!ung kepada kemampuan kompu!er anda$
PER)NGATAN See!enga" kompu!er !ela" di programkan ua!u PAS*ORD !er!en!u
ebagai ka'alan un!ukn#a> anda me!ila" memaukan pa'ord ini !elebi" da"ulu
bagi mema!ikann#a bole" beroperai$
DOS
Do -Dik Opera!ing Si!em. iala" ua!u i!em program #ang di bua! k"a un!uk
menjalankan i!em kompu!er anda$ )an#a di lengkapi dengan berbagai-bagai &orma!
un!uk kegunaan eebua" kompu!er$ Si!em Do en!iaa di perba"arui dari maa
keemaa bergang!ung kepada keperluan emaa dan ke%anggi"an !eknologi
kompu!er i!u endiri$ Tampa Do eebua" kompu!er !idak dapa! ber&ungi$
*alaubagaimanapun jika anda membeli ebua" kompu!er Aard Dik ia uda"
ememangn#a di lengkapi dengan i!em Do> !e!api un!uk i!em kompu!er !idak
ber"ard dik i!em Don#a di impan didalam dike!$ Sun!ikan Do pelula" dibua!
!erlebi" da"ulu un!uk menjalankan kompu!er jeni ini$ Si!em Do ini endiri
mempun#ai ban#ak 5erionn#a endiri mengiku! peredaran maa$
Periian DOS ;$<< adala" #ang !erak"ir ebelum mun%ul *indo' K+ dan di uuli
pula ole" *indo' K8 dan *indo' <111 menjelang ala& baru$ *alaubagaimanapun
!idak la" ban#ak perbeEaan#a an!ara #!em pengoperaian 'indo' dan Do
kerana *indo' lebi" m'ngu!amakan ke&a"aman dan ara"an @iual berbanding
DOS$ Dan bagi #ang perna" mengunakan DOS pengunaan *indo' adala" lebi"
memuda"kan kerana ian#a di reka%ip!a un!uk kemuda"an pengguna berbanding
DOS #ang lebi" mengu!amakan ara"an e%ara ber!uli$
Dan keba#akan kopu!er era ekarang mengunakan pengoperaian 'indo' dan DOS
%umala" menjadi eba"agian daripada ba"agian ba"agian #ang di perlukan ke!ika
beroperai$ Anda mai" bole" mengunakan DOS un!uk kerja kerja !er!en!u kerana
dia di keampingkan berama ara"an 'indo'$
*)NDO*S
*indo' merupakan a!u OS i!em lanju!an a!au pengan!ian kepada DOS>
Keba#akan kompu!er era !erkini mengunnakan OS *)NDO*S 'alaupun kedapa!an
OS dari MA/)NTOS kerana keba#akan penguna kompu!er dunia lebi" bermina!
mengunakan #!em pengoperaian *)NDO*S$
OS 'indo' bermula dengan *)NDO* :$0 kemudian *)NDO*S :$00 dan di uuli
ole" *)NDO*S K+ dan *)NDO*S K8 dan #ang !erbaru *)NDO*S <111$
*alaupun !eknologi OS i!em ini beruba" agak pan!a !e!api elalun#a ian#a !idak
jau" berbeEa an!ara a!u dan lain kerana egala !amba"an a!au peruba"an #ang di
bua! ebenarn#a un!uk memuda"kan lagi para pengunan#a$
6erbeEa dengan OS DOS #ang mengu!amakan ara"an ber!aip OS *)NDO*S lebi"
ban#ak memaparkan ara"an berben!uk gra&ik un!uk kemuda"an pengguna$ Dan
egala ara"an OS *)NDO*S lebi" !er!umpu kepada keperluan mengunakan !e!iku
-moue. )a!u lebi" ban#ak ara"an Klik -maue. un!uk e!iap periian #ang da!ang
beraman#a$
Paparan an!ara muka un!uk OS *)NDO*S juga menjadikan anda muda" mela#ari
kompu!er anda 'alaupun pada peringka! a'al penggunaan#a$
6AGA)MANA UNTUK MEMULAKAN OPERAS) SESE6UAA KOMPUTER$
Ole" kerana !erdapa! < jeni kompu!er iai!u kompu!er #ang mempun#ai i!em Aard
Dik dan !idak ber"ad Dik a#a !erpakala" menunjukkan bagaimanaka" %aran#a
un!uk memulakan operai kedua-dua jeni kompu!er-kompu!er !erebu!$ *alaupun
pada "akika!n#a kompu!er !idak ber"ard dik uda" pupu di paaran a#a akan
!unjukan juga %ara menjalankan#a bagi !ujuan membandingkan ber!apa !eknologi
kompu!er i!u ebenarn#a memuda"kan lagi kompu!er anda$
KOMPUTER AARD D)SK
Apabila anda ON a"aja ui kompu!er dari jeni ini anda akan dapa! li"a! !eru
enarai program #ang anda perlukan akan !er!era pada de!op kompu!er anda dan
anda %uma perlu memili" progam kegemaran anda$ *alaubagaimanapun ian#a
bergan!ung kepada OS #!em #ang anda gunakan amada dari Dere%! A%%e menu
a!au pengoperaian *indo' K+ a!au *indo' K8$ Namun un!uk era ekarang
emua pembekal !ela" men#ediakan OS !erbaru pada e!iap kali mereka menjual
kompu!er un!uk anda$ ?adi anda !idak la" perlu riau !en!ang OS #ang anda gunakan
ke%uali jika anda memang meng"endaki ebalikn#a$
PENGOPERAS)AN MELALU) OS *)NDO*K+ ATAU *)NDO*K8
Namun begi!u jika anda mengunakan pengoperaian *indo' K+ a!au K8 kompu!er
anda akan !eru ke mukadepan p'ngoperaian OS !erebu! dan anda %uma perlu
memili" program #ang di ke"endaki amaada #ang !eredia di De!op a!aupun pada
S!arup$ Pengoperaian dari OS #!em 'indo' adala" lebi" memuda"kan dan
enang di la#ari dan ian#a uda" menjadi !rend !erkini dan di guna pakai ole" emua
pemilik kompu!er ke%uali bagi #ang memili" OS MA/)NTOS$ Keban#akan#a program
#ang di ediakan lebi" grap"i% logo-logo !er!en!u bagi memuda"kan di kenali dan di
kendalikan 'alaupun pada 'ak!u per!ama kali ian#a di gunakan$ Anda "an#a perlu
klik kepada program a!au logo #ang di ke"endaki$ dan berki!an dengan ara"an-
ara"an !er!en!u$
KOMPUTER T)DAK 6ERAARD D)SK -!ela" !idak di gunakan lagi.
PENGOPERAS)AN DAR) DOS
-ekadar rujukan.
Un!uk mema!ikan kompu!er jeni ini beroperai agak rumi! kerana anda !erpaka
menjalankan beberapa langka" !er!en!u mengiku! !er!ibn#a #ang !erendiri$
Langka"n#a eper!i beriku!,
0. On ui kompu!er
<. Maukan dike! DOS dalam A !ekan ENTER dan biarkan e"ingga
keluar AQ= -A promp!.
:. Se!ela" keluar AQ= keluarkan dike! DOS dan
9. Maukan dike! program pili"an anda ke A -%on!o"n#a un!uk
program P*.
+. Taipkan P* dan En!er
AQ=P*< En!
AQ=P*<3
;. Taipkan P* ekali lagi dan ENTER
AQ=P*<3P* En!
)n#aalla" anda akan mauk ke progaram P*$-Pro&eional *ri!e. 6egi!ula" juga
dengan lain-lain progran !e!api anda "aru men%ari "uru& ringka un!uk progran i!u
umpaman#a P* un!uk pro&eional *ri!e$NE*S un!uk Ne' Ma!er dan
ebagain#a$
PENGOPERAS)AN DAR) MENU DERE/T A//ES
/on!o" )mej #ang akan keluar e!ela" anda me"idupkan Sui$
?ika kompu!er anda mengunakan Menu Dere%! A%%e
-Q A. Pro&eional *ri!e
6. Aar5ad Grap"i%
/. *ord Per&e%! +$0
E. SAS
D. Ne' Ma!er
ENTER
-dan !erdapa! ban#ak lagi program #ang !eredia mengiku! kemampuan kompu!er
anda dan pili"an anda endiri.$
Se!ela" moni!or mempamirkan imej eper!i di a!a anda %uma perlu,
0. Mengerakkan -Q -anak Pana". Kepada program pili"an anda -gunakan kekun%i
ara". dan !ekan ENTER a!au=
<. Menaip Auru& #ang !er!era di depan#a amaada A>6>/>D>E>a!au D Anda akan !eru
memauki program #ang anda pili"$
PENGOLAAAN DA)L MENGUNAKAN DOS
-pengunaan DOS dalam i!em OS 'indo'.
*alaupun DOS uda" !idak di gunakan lagi namun ian#a mai" kekal dalam OS
*)NDO*S kerana keperluan#a mai" ada !eru!aman#a dalam kerja kerja
membe!ulkan kon&igurai eabua" kompu!er$ Diba'a" ini a#a enaraikan
beberapa dari kegunaan DOS jika anda mai" memerlukan#a$ *alaubagaimanapun
anda bole" mengunakan ara"an-ara"an ini daklam 'indo' eFplorer #ang lebi"
memuda"kan dan enang di &a"ami ole" emua pengguna$
Te!api jika anda mema"ami DOS anda eola" ola" menge!a"ui apa ebenarn#a
#ang berada di ebalik ara"an klik dengan moue #ang beraakan grap"i% i!u$
Mema"ami DOS akan menjadikan anda lebi" mema"ami dan pakar dari orang #ang
"an#a mema"ami *indo'$ Kerana DOS adala" %eri!a ebenar di belakang !abir
e!iap ara"an klik dengan moue #ang anda bua! ekarang$
Selama! men%uba dan belajar$
6AGA)MANA /ARA MEMASUK) PROGRAM KOMPUTER MELALU) /=RQ PROMPT
UNTUK KOMPUTER AARD D)SK$
0. ON kan ui -e"inga eleai 6OOT.
<. Mauk melalui DOS iku! ara"an kompu!er$ -ada gambar grap"i% DOS.
:. Dapa!kan promp!, /=RQ
9. Taipkan /D$$
/=RQ/D$$En!
+. /=RQ
Taipkan /D P* -Un!uk %on!o" program P*.
/=RQ/D P*<
En!
;. /=RQP*<3
(. Taipkan P* ekali lagi$
/=RQP*<3P*
En!
)n#aAlla" anda akan mauk ke program pili"an anda$ 6egi!ula" juga un!uk lain-lain
progam !e!api pa!ikan program i!u ememangn#a ada dalam kompu!er Aard Dik
anda$ ?ika jeni program #ang anda pili" ememangn#a !idak 'ujud dalam kompu!er
anda> anda !idak akan dapa! memauki kedalam program !erebu! ke%uali e!ela"
anda memaukan dike! program !erebu! kedalam dik dri5e A kompu!er anda dan
menjalankan beberapa proidiur !er!en!u un!uk mendapa!kan#a a!au
memanggilnn#a$
6AGA)MANA MEMASUK) PROGRAM LA)N OANG T)DAK TERDAPAT PADA
KOMPUTER AARD D)SK>
Ada ke!ikan#a eua!u program #ang anda perlukan !idak ada di dalam kompu!er
"ard dik anda bagaimanaka" un!uk anda mendapa!kan#a S$ )ku!i langka" beriku!
!e!api pa!ikan anda !erlebi" da"ulu memiliki dike! program #ang di perlukan$
/on!o"n#a anda !idak mempun#ai program Ne' Ma!er didalam kompu!er "ard
Dik AndaT )ku!i langka" beriku!=
0. Mauk kedalam /=RQ -/ Promp!.
<. Tukar /=RQ promp! kepada A=RQ promp!
:. Maukkan Dik program kedalam Dri5e A -/on!o" Ne' Ma!er.
9. Taipkan pada A=RQ Ne'
+. Tekan En!er
)n#aAlla" anda akan memauki program !erebu!$
Anda juga bole" memauki lain-lain program dengan %ara dia!a !e!api anda "aru
mema"ami dan !a"u apaka" "uru& ringka un!uk eua!u program !erebu!$ Kerana
ara"an #ang !idak !epa! kepada kompu!er anda akan mengakiba!kan#a gagal
ber&ungi$
/ONTOA AURUD R)NGKAS PROGRAM$
0.Pro&eional *ri!e ;. Aar5ard Grap"i% :
P* AG:
<. Ne' Ma!er (. S!a!i!ik Analii Si!em
NE*S SAS
:. lo!u 0<: 8. *ord S!ar 9
LOTUS 0<: *S 9
9. Prin! S"op K. Prin! Ma!er
PS PM
+. *ord Per&e%! +0 01. S#mpon#
*P+0 S#mpon#
Dan ban#ak lagi enarai program #ang lain #ang !erdapa! di paaran$ Un!uk
kemuda"an anda bole"la" dirujuk kepada D)R -Dire%!or#. kompu!er anda$
D)R3D)RE/TORO
6AGA)MANA UNTUK MEL)AAT DA)L DALAM D)SKET -D)R.
Sebelum ki!a mempelajari "al-"al lain mengenai kompu!er adala" baik kalau ki!a
mempelajari da"ulu bagaimanaka" pula %aran#a un!uk ki!a meli"a! kandungan &ail
-D)R. amaada dalam Dri5e A>6>a!aupun /$ -A dan 6 a"aja bagi kompu!er !idak ber
Aard Dik.
Ka!akanla" ebelum anda menaip anda ingin !erlebi" da"ulu meli"a! jumla" a!au
nama &ail anda$Terdapa! dua %ara meli"a! &ail iai!u,
0 Meli"a! e%ara menegak
< Meli"a! e%ara menda!ar a!au meling!ang$
MEL)AAT DA)L SE/ARA MENEGAK$ Un!uk meli"a! &ail e%ara menegak iku!i
langka" beriku!,
/=RQ -/ promp!. un!uk li"a! dalam / !eru !aip begini>
/=RQD)R !ekan ENTER
-nama &ail akan keluar e%ara menegak.
/on!o"
LOTUS S)M
P* SUN
*P+0 DAR
AASA)M AAR
DLL DS6
MEL)AAT DA)L SE/ARA MEL)NGTANG ATAU MENDATAR Un!uk meli"a! &ail e%ara
meling!ang3menda!ar anda perlu menamba" "uru& * elepa D)R$
/=RQD)R3* !ekan ENTER -Nama &ail akan keluar meling!ang a!au menda!ar.
LOTUS P* *P+0 AASA)M DLL
S)M SUN DAR AAR DS6
D)SKET
Dike! iala" komponen mu!a"ak dalam kompu!er kerana ia ber!uga ebagai
pen#impan &ail a!au da!a anda$ Terdapa! berbagai-bagai jeni dike! dipaaran iai!u
amaada un!uk dri5e ke%il a!au juga un!uk dri5e bear eper!i,
0. Mi%ro &lopp# dik MD< DD
<. Mi%ro &lopp# dik MD<AD
:. Minidik <S3<D
dan ban#ak lagi #ang !ak dapa! a#a enaraikan diini dengan berbagai jenama
!erendiri$ /uma anda bole" beEakan amaada dike! i!u Aard dik a!au !idak pada
!ulian DD un!uk biaa dan AD un!uk #ang "ard dik$ Dike! AD bole" men#impan
da!a lebi" ban#ak dari dike! DD$
PROTE/T3PEL)NDUNG D)SKET
Un!uk keelama!an dike!-dike! anda dari diroakkan ole" anak-anak anda a!au
a!au ebarang ganguan anda bole"la" melindungi dike! anda dengan mengunakan
kaeda" beriku!$
0 Tolakkan pengun%i dike! di belakang dike! anda ke ba'a"$
< Dike! anda !idak bole" di ba%a dan di a5e e"inggala" anda
menolak pengun%i dike! kea!a emula$
DORMAT D)SKET
Dike!-dike! kompu!er #ang di beli !idak bole" !eru digunakan kerana See!enga"
dike! #ang di jual dipaaran belum di &orma! lagi>namun ada juga dike! #ang uda"
iap di &orma! -li"a! kepada jenin#a.$ Selalun#a dike! #ang uda" di &orma! ada
di%a!a! pada ko!ak dike! !erebu!$ Terpulangla" kepada anda un!uk memili"n#a$
Ka!akanla" dike! #ang anda beli belum di &orma! bagaimanaka" %aran#a un!uk anda
&orma!kan dike! !erebu!$ Sebelum anda menjalankan kerja-kerja &orma! pa!ikan
da"ulu adaka" kompu!er anda mempun#ai i!em &orma!>Li"a! dalam i!em DOS$
Kalau ada anda bole" mulakan dan jika !idak ada anda !erpakala" men%ari program
&orma! a!aupun min!a dari ka'an un!uk &orma!kan dike! anda$ ?ika !idak dike! anda
!idak akan beroperai a!au !idak bole" digunakan$
6AGA)MANA DORMAT D)SKETS
Un!uk Dorma! Dike! iku!i Langka" beriku!,
0. Maukan ke dalam DOS
<. Dapa!kan /=RQ promp!
:. Maukan dike! baru anda ke Dri5e A=
9. Taipkan begini,
/=RQ&orma! A=
Tekan En!er
+. Dorma! akan bemula dari 12-0112
;. Kemudian pada krin akan keluar
Dorma! /omple!e
More Dorma! -O3N.
Kalau ma"u menerukan &orma! dike! #ang lain !ekan O -Oe. Kemudian maukan
dike! #ang baru kedalam dri5e A dan En!er$
Kalau !idak ma"u &orma! dike! lagi !ekan N -NO.
Anda bole" &orma! eberapa ban#ak dike! #ang anda ma"u$
PERAAT)AN
Dike! #ang uda" di iikan &ail jangan ekali-kali di&orma!kan emula kerana ian#a
akan memadam keemua &ail anda A*ASU
S/AN D)SKET
Un!uk menga'al dike! dari di mauki 5iru dike!-dike! ebaik baikn#a "endakla"
di S%an !erlebi" da"ulu ebelum e!iap kali penggunaann#a$)ni bagi menjamin dike!
anda a!au mungkin i!em "ard dik anda !idak dierang @iru #ang akan
meroakkan emua &ail dan program anda$ Apabila anda membua! %an anda akan
di!unjukkan amaada di dalam dike! anda mengandungi 5iru a!au !idak$
6AGA)MANA S/AN D)SKET
Un!uk %an dike! anda mi!i mempun#ai ua!u program k"a #ang bole"
menjalankan kerja ini$ Nor!on An!i@iru iala" ala" a!u program #ang di program
un!uk kerja-kerja S%an membaiki &ail dan ebagain#a$ ?adi pa!ikan kompu!er anda
mempun#ai program-program !erebu!$ ?ika kompu!er anda mempun#ai program
Nor!on An!i @iru )ku!i langka" beriku! un!uk kerja-kerja S%an dike!$
0$Mauk ke program Nor!on An!i@iru
< Pili" &orma! S%an
: Pili" amaada un!uk S%an Dri5e -A$ /. a!au &ile
9 Maukkan dike! pada A -un!uk S%an dike!.
?ika un!uk S%an / -Aard Dik. ba'a penunjuk ke / a"aja
+ Tekan En!er
; Dike! dalam dri5e !eliba! akan di S%an perla"an-la"an
Kompu!er akan menunjukkan amaada 5iru di!emui a!au !idak di dalam dike! a!au
Dri5e anda$ ?ika !erdapa! 5iru didalamn#a dapa!kan pakar kompu!er un!uk
membuang a!au meng"apukan#a egera ebelum ia men#erang dike! a!au Drui5e
anda dengan lebi" eriu #ang memungkinkan keemua &ail dalam dike! anda
muna" a!au keemua program dalam i!em "ard dik anda "ilang$
6AGA)MANA UNTUK /OPO3SAL)N DA)L$
Ka!akanla" anda ingin membua! a!u alinan &ail lagi bagaimanaka" %aran#a anda
"aru lakukan un!uk men#al
PENGOPERAS)AN *)NDO*S
*)NDO*S
*indo' merupakan a!u program OS #!em lanju!an a!au pengan!ian kepada
DOS> Keba#akan kompu!er era !erkini mengunnakan OS *)NDO*S 'alaupun
kedapa!an OS dari MA/)NTOS kerana keba#akan penguna kompu!er dunia lebi"
bermina! mengunakan #!em pengoperaian *)NDO*S berbanding lain lain OS
#ang ada$
Periian DOS ;$<< adala" #ang !erak"ir ebelum mun%ul *indo' K+ dan di uuli
pula ole" *indo' K8 dan *indo' <111 menjelang ala& baru$ *alaubagaimanapun
!idak la" ban#ak perbeEaan#a an!ara #!em pengoperaian 'indo' dan Do
kerana *indo' lebi" m'ngu!amakan ke&a"aman dan ara"an @iual berbanding
DOS$ Dan bagi #ang perna" mengunakan DOS pengunaan *indo' adala" lebi"
memuda"kan kerana ian#a di reka%ip!a un!uk kemuda"an pengguna berbanding
DOS #ang lebi" mengu!amakan ara"an e%ara ber!uli$
Dan keba#akan kopu!er era ekarang mengunakan pengoperaian 'indo' dan DOS
%umala" menjadi eba"agian daripada ba"agian ba"agian #ang di perlukan ke!ika
beroperai$ Anda mai" bole" mengunakan DOS un!uk kerja kerja !er!en!u kerana
dia di keampingkan berama ara"an 'indo'$
PENGOPERAS)AN *)NDO*K+ dan *)NDO*K8
Keban#akan kompu!er mul!imedia ekarang mengunakan pengoperaian *indo' K+
dan *indo' K8$ *alaupun uda" !erdapa! 'indo' <111 !e!api keban#akan
penguna mai" mengunakan 'indo' K+3K8 kerana ian#a anga! muda" di kendali
dan uda" menjadi erai dengan mereka$ S#!em pengoperaian 'indo' juga lebi"
di gemari ole" keba#akan pemilik kompu!er 'alaupun ada juga pemilik kompu!er
lebi" men#enan"gi #!em pengoperaiam MAN/)NTOS$ Kedua dua #!em operai
ini mempun#ai kei!ime'aan !erendiri dan keba#akan penguna kompu!er di
Mala#ia uda" !erbiaa dengan #!em pengoperaian *indo' dan uda" inonim
dengan mereka$
6agi kedua dua #!em pengoperaian ini anda %uma perlu ON kompu!er dan
menunggu e"ingga keemua #!em 6OOT lengkap dan anda akan !eru berada
dalam Dek!op kompu!er anda$ anda %uma perlu menngunakan Moue dan klik
kepada program pili"an anda amaada #ang uda" !er!era pada De!op a!au pun
program #ang di lengkapi pada bu!ang STARTUP diba'a" kiri dek!op anda$ Klik
pada !ar!up dan pili" la" mana mana program #ang di perlukan dan #ang !ela"
!eredia di kompu!er anda$ Dengan ekali klik a"aja anda ebenarn#a uda"
memauki program !erebu! dan bolela" memulakan kerja kerja anda dengan
elea$ *alaubagaimanapun jumla" program dan pili"an program #ang anda
perlukan "endakla" di maukan !erlebi" da"ulu ke!ika anda membeli kompu!er anda$
Peran%angan #ang !eli!i dalam memili" program program #ang di perlukan adala"
mu!a"ak kerana anda !idak perlu lagi berulang alik kekedai memaukan program
!erbaru$ Namun begi!u bagi penguna #ang ma"ir dalam kerja kerja in!al program
ian#a bole"la" di lakukan endiri di ruma"$
6egi!u juga ke!ika anda menama!kan kerja anda anda "endakla" mema!ikan
keemua program #ang anda !ela" mauk dan gunakan> e!ela" eleai anda perlu
mengambil emula bu!ang STARTUP mengunakan moue dan pili" SAUT DO*N
un!uk mema!ikan kompu!er anda$ Se!ela" ara"an !erak"ir di beri anda barula" bole"
menu!up ui u!ama kompu!er anda$ Dengan %ara ini kompu!er anda akan di !u!up
dengan elama! dan mengikiu! pera!uran #ang be!ul !ampa menjejakan &ail &ail lain
dalam kompu!er anda$
)nga! jika anda !eru menu!up kompu!er anda !ampa S"u! Do'n lama kelamaan
kompu!er anda kan Aang a!au roak kerana ada di an!ara &il &ail OS #!em#a akan
!erpadam a!au roak$ Anda !erpakala" Se!up emula kompu!er anda bagi
mema!ikan emuan#a akan berjalan lan%ar empurna eper!i aal$
Keban#akan pemilik baru kompu!er mengalami maala" ini kerana kurangn#a
penge!a"uan !en!ang ilmu perkompu!eran$ Anda dinai"a!kan ber!a#a ediki!
eba#ak %ara pengunaan#a dari penjual kompu!er #ang !eriba! ebelum anda
memulakan operai endiri di ruma"$
PEN?AGAAN KOMPUTER
Seebua" kompu!er "endakla" di jaga dengan rapi pada perala!an luar - Aard'are.
dan perala!an dalaman -So&!'are . bagi mema!ikan ian#a en!iaa berada didalam
keaadaan baik dan bole" digunakan pada bila-bila maa a"aja di perlukan$ Un!uk
!ujuan ini pemerikaan "endakla" dibua! elalu ekurang-kurangn#a 0 !a"un ekali
-er5i.
Tujuan pemerikaan iala" un!uk,
-0. Un!uk memanjangkan jangka "a#a! kompu!er$
-<. Mema!ikan kompu!er en!iaa dalam keadaan baik
-:. Mema!ikan "ard dik kompu!er anda !idak dimauki @)RUS
PERALATAN
Perala!an minima #ang anda perlukan un!uk membua! pemerikaan-pemerikaan
!erebu! iala"
-0. Pen%u%i dike!
-<. 6lo'er35a%um
-:. S%ru dri5er
-9. Alk"o"ol pen%u%i3pu!ik kapa
-+. 6eru
PENG?AGAAN AARD*ARE
Penjagaan Aard'are kompu!er anda ebenarn#a anga! muda" dan bole" dilakukan
endiri ole" anda dengan "an#a berbekal ediki! perala!an eper!i !er%a!i! di a!a$
Langka" #ang perlu diambil iala" perika keemua perala!an Aard'are kompu!er
anda dan iku!i langka" diba'a"$
T)NDAKAN
-0. /u%i dri5e A dan 6
-<. S%an "ard dik
-:. 6lo'er dalam kompu!er anda un!uk membuang "abuk-"abuk
-9. Perika keemua perala!an kompu!er anda ekiran#a longgar
PEN?AGAAN SODT*ARE
PEN?AGAAN AARD D)SK
Penjagaan dan pemerikaan Aard dik kompu!er anda memerlukan ediki!
kema"iran dan ke!eli!ian kerana ian#a meliba!kan penggunaan o&!'are #ang lain
dan perlu dibua! e%ara ber"a!i-"a!i agar !idak meroakkan i!em Aard Dik anda$
Anda dinai"a!kan merujuk kepada orang#ang pakar dalam "al-"al berkai!an dengan
kompu!er$ Namun begi!u diba'a" ini diper!urunkan ediki! makluma! a!au !indakkan
#ang bole" dibua! un!uk er5i Aard Dik kompu!er anda$ )!upun bergan!ung kepada
penge!a"uan anda$
-0. S%an @)RUS
-<. 6ua! 6A/KUP pada &ail #ang di&ikirkan perlu
-:. /OPO3Program #ang mu!a"ak
-9. Gunakan De&rag un!uk memerika lubang-lubang pada Aard Dik anda
-+. Perika e!iap 6ad Tra%k dalam "ard dik anda
PERAAT)AN
Anda dinai"a!kan menggunakan S!abiliEer un!uk men!abilkan aliran le!ri! #ang
mauk kedalam i!em kompu!er anda upa#a !iada ganguan #ang mungkin
meroakkan Aard Dik Anda$ Di dalam Aard Dik anda juga akan en!iaa dipenu"i
dengan &ail-&ail TMP -Dail emen!ara. dan &ail 6AK -&ail ba%kup. kerana &ail-&ail ini
en!iaa dibua! ole" kompu!er anda$ Un!uk mengelak dari !erjadin#a keempi!an
ruang pada mua!an Aard Dik anda /ari dan beri"kan "ard dik kompu!er anda dari
&ail-&ail !erebu!$ Dan guna peren!a" DELETE un!uk membuangn#a a!aupung
gunakan perin!a" De&rag bagi memberi"kan#a$$
Dail = TMP - Dail emen!ara - bole" dibuang DEL I TMP3S a!au TMP SSS$SS Dail =
6AK - perlu dibuang un!uk memberi"kan "ard dik - guna DEDRAG3NDD
PEMER)KSAAN LA)N-LA)N PERALATAN
D)SK DR)@E Aendakla" di%u%i ebaikn#a 0 minggu ekali$ Gunakan pen%u%i dri5e
#ang !erdapa! dipaaran$ Anda juga bole" menggunakan pu!ik kapa un!uk mem%u%i
kepala dik dri5e anda dengan mengunakan %e%air alko"ol pen%u%i kepala radio
kae! anda$
PLUG PO)NT
Gunakan plug poin! <91 @ un!uk keelama!an kompu!er anda ?ika keaadaan
pen"a!aran karan diruma" anda !idak !abil anda dinai"a!kan menggunakan
pen!abil ele!rik -!ablilaEer.
PO*ER SUPPLO
Perika keemua ambungan plug un!uk mema!ikan kompu!er bagi mema!ikan
kompu!er anda en!iaa menerima karen #ang empurna$
6ASE UN)T
-a. Mo!"er 6aord - kemakan %ip #ang longgar dan %u%i "abuk-"abuk mengguna
blo'er pada keeluru"an /ip #ang !erdapa! pada Mo!"er 6oard
-b. /ard H Adap!ar - kemakan /ip-/ip #ang longgar
-%. Dan %ondi!ion - pa!ikan ian#a ber&ungi -berpu!ar.
-d. 6a!er# - gunakan be!eri #ang be!ul -me!i an!ara 9-+ 5.
D)SKET A36
-0. Gunakan perin!a" D)R un!uk mema!ikan ian#a ber&ungi a!au !idak
-<. Gunakan perin!a" D)SK /OPO un!uk men#alin kedike! lain ekiran#a dike!
!erebu! roak
-:. Gunakan S/AN D)SK un!uk pemeriaan dike!
-9. Gunakan NDD un!uk membaiki dike! #ang mungkin roak
-+. Perin!a" Dorma! digunakan ebagai jalan !erak"ir un!uk menge!a"ui amada
Dike! i!u ber&ungi
a!au !idak $ ?ika mai" !idak ber&ungi dike! !erebu! bole"la" dibuang kerana ian#a
!idak bole"
digunakan lagi$
KEO6OARD
-0. Perika keemua kekun%i amada ber&ungi a!au !idak$
-<. Terbalikkan ke#board anda dan ke!uk perla"an-la"an un!uk membuang "abuk$
-:. Gunakan 4APLUS un!uk memerika keemua kekun%i ke#board anda$
PR)NTER
-0. Simpan manual prin!er un!uk rujukan$ ?ika e!n#a !idak be!ul akan keluar "uru&
#ang !idak
epa!u!n#a$
-<. ?aga kepala prin!er Se! kedudukan bereuaian dengan jeni ker!a #ang
digunakan amada nipi a!au !ebal$
-:. Elakkan prin!er menggunakan !enel$
PEN?AGAAN PR)NTER
Prin!er anda perlu dijaga dan diberi per"a!ian elalu kerana dengan ke!iadaan prin!er
a!au keaadaan prin!er #ang !idak ber&ungi ian#a akan menjadikan kerja-kerja anda
!idak dapa! di%e!ak keluar$ Adala" !idak ukar bagi melakanakan penjagaan prin!er
kerana ian#a keban#akan meliba!kan penjagaan luaran a"aja$ Se!iap kali anda ingi
er5i kompu!er anda iku!i lamngka" beriku!$
-0. 6uka dan beri"kan keemua ba"agian dalam prin!er gunakan blo'er$
-<. ?ika ia berbun#i kua! perika !in pelapik dan !olakkan upa#a lebi"
rapa! dengan kepala prin!er$
-:. Pa!ikan ma!a prin!er mempun#ai <9 jarum - jika pa!a" gan!ikan
dengan #ang baru$
-9. 6eri"kan !empa! laluan kepala prin!er upa#a muda" ber&ungi$
PERL)NDUNGAN DATA
Seebua" kompu!er ebenarn#a en!iaa di an%am ole" erangan @iru-5iru
kompu!er amaada #ang di biakan melalui dike! a!aupun in!erne!$ Proe
perlindunngan da!a kompu!er "endakla" elalu dibua! dan di kemakinikan kerana
erangan @iru akan mengakiba!kan kompu!er anda mengalami maala" dan ada
ke!ikan#a gagal ber&ungi !eru$ Periian 5iru pula ering di %ip!a aban "ari bagi
mengangu pengoperaian kompu!er anda$ Dan ebagai %abaran#a pula anda
"endakla" elalu mema!ikan kompu!er anda di lengkapi dengan program an!i5iru
!erbaru dan bole" membunu" keemua 5iru #ang bakal men#erang kompu!er anda$
6an#ak periian an!i5iru di keluarkan e!iap "ari un!uk mema!ikan kompu!er anda
en!iaa elama! dari an%aman @iru 5iru ini anda ebagai penguna "endakla"
en!iaa memperba"arui program program an!i 5iru !erebu!$ Sa#a di ini !idakla"
bermadud menuli panduan mengunakan an!i5iru !erebu! kerana e!iap an!i5iru
#ang di keluarkan akan di er!akan berama proedia penggunaan#a$ *alau
bagaimana pun a#a akan menunjukkan aa pengunaan#a #ang munkin !idak ba#ak
berbeEa an!ara a!u dan #ang lain$
ANT)-@)RUS UNTUK *)NDO*S
0$On kompu!er anda
<$Paparan *indo' !er!era
:$Klik pada program an!i5iru #ang ada
-mada melaui !arup a!au de!op.
9$Gunakan MOUSE -!e!iku.
d'ike!ik - Program An!i5iru
V
+$d'ike!ik - An!i-5iru-pili"n.
-akan keluar menu.
;$Pili" amada ingin %an dri5e a a!au "arddik -%.
($ Kompu!er anda mula mengimba 5iru
8$?ika ada 5iru kompu!er akan memeberi!a"u jeni 5iru #ang di !emui
K$Anda bole"la" gunakan ara"an K)LL 5iru
Segala 5iru #ang ada akan di "apukan
anda bole"la" memili" amada ingin %an @iru pada dike! a!au kepada Aard dik
anda$
/ONTOA-/ONTOA PROGRAM ANT)@)RUS$
0$ P/ lin
<$ Nor!on An!i5iru
:$ P &ro!
9$ dan ban#ak lagi pili"an di paaran ANT)@)RUS DAN @)RUS
Periian an!i5iru generai ekarang ama!la" muda" un!uk di kendalikan kerana
anda "an#a perlu mengunakan !e!iku un!uk mauk dan memberi ara"an agar
an!i5iru anda dapa! ber&ungi mengimba amada pada Dri5e a a!au "arddik anda$
*alaubagaimanapun anda bole" juga mele!akan an!i5iru anda ke 6OOT i!emn#a
dimana ian#a !eru ber&ungi mengimba 5iru pada e!iap kali anda ON kompu!er
anda$
@iru #ang !ela" di kean ujud dalam kompu!er anda bole"la" di buang a!au di bunu"
!eru ole" program an!i5iru anda$ Namun begi!u penulian a!au pembbenaan 5iru
baru #ang di bua! e!iap maa memunkinkan an!i5iru anda !idak dapa! mengean
a!au membunu" 5iru !erebu! dengan an!i5iru #ang edia ada jadi anda di
nai"a!kan en!iaa memperba"arui program an!i5iru anda ekurang kurang n#a
pada e!iap ; bulan ekali dan munkin lebi" kerap dari i!u bergan!ung kepada
kepan!aan !eknologi membena 5iru i!u endiri$
See!enga" 5iru bole" merebak melalui dike! dan ada pula melalui aluran
in!erne!$ @iru-5iru ini berupa#a "idup dan merebak dalam "ardik anda dan bole"
meroakan keeluru"an i!em kompu!er anda jika !indakan a'al !idak di ambil$
Pa!ikan anda mempun#ai program an!i5iru bagi mema!ikan kompu!er anda
elama! di gunakan$ Aaru di inga! erangan 5iru kompu!er mengakiba!kan emua
da!a- da!a mu!a"ak anda munkin "ilang$ ?adi a#a #orkan berbelanjala" ediki!
un!uk an!i5iru !erbaru demi keelama!an da!a dan kompu!er anda$ Anda juga bole"
Do'nload e%ara per%uma program an!i5iru dari in!erne!$ Dapa!kan nai"a! #ang
pakar un!uk !ujuan ini$
ANT)-@)RUS UNTUK DOS -AUTOMAT)K.
Anda juga bole" mengimba 5iru kompu!er anda melalui DOS kerana mai"
kedapa!an an!i5iru #ang berke"endakan aplikai DOS menjalankan#a$ Diini #a
per!urunkan %ara mengimba 5iru melalui DOS$ Selama! men%uba
Un!uk men#embun#i dan mengean 5iru pada %akera kekal -"ard dik. a!au
pema%u -dri5e. e%ara Au!oma!ik apabila anda memulakan operai kompu!er$
/aran#a = maukkan @SADE$/OM pada AUTOEME/$6AT
6erikan perin!a" /=RDOS ;R@SADE$/OM
Program @SADE$/OM #ang di!empa!kan pada AUTOEME/$6aT mai" belum
menjamin keelama!an program dan da!a dalam %akera liu! a!au %akera kekal dari
5iru$ ?adi un!uk mengimba -%aning. dan meng"apu 5iru gunakan
MSA@$ -M)/ROSODT ANT) @)RUS.-!erpulang kepada jeni an!i5iru #ng di gunakan.
Taipkan /=Q MSA@ -akan keluar menu.
pili" %an
A -
6 -
/ -
un!uk buang %lean
/ARA MENG)M6AS @)RUS MELALU) DOS -MANUAL.
0$ Klik pada MS DOS
<$ Dapa!kan / =Q pron!
:$ Taipkan jeni an!i5iru pada / pron!
9$ Taipkan ara"an ke dri5e a !au /
+$ kompu!er akan mula mengimba 5iru
;$ ?ika ada 5iru kompu!er akan memberi!a"u
($ )ku!i langka" un!uk membuang 5iru
-bergan!ung kepada jeni an!i5iru #ang di gunakan.
8$ Segala 5iru akan di buang
K$ Taip EM)T un!uk ke de!op emula