/ {

'

) ')

---1. ,-Z+..

-

-/'._ 1.b

;.

-. &-$'*/P/

';';{'aftg
<-)), [,

a't<J'I

-l

-

i..

t;

I

qtoq JEeIJ tsnur uotttsod uo Jallo;luor agt 'saut1 eol-lel-fll

Fi,'{ lJ'

'

il

1,...

,'ii,t-

ti

I

o1

',l:'il^,",l .t.'t,1.\' :3 : ?,'": ;"1 uos raN 1r e14 sa1 o r ..' I'J ".,,:rlti it I. tj 'sde,uriet Jr{t uo saueld Suurarrp sI oq.t\ 'lrorqeg urr{ s.(us "rl Sutu;our Jr{r s(I1,, ,,'11n1 .,'uor8r1ag f14 8urso1,, s,'IAI'E'U :punor8ryug lll uI fpjos Surfeld sl COgy 'relleq uouour-,4 ols Jo purl u ur fuq Jnlq eqt re^o lJo a>let pue puey saueld 'aptstng 'arueleqruou JrJeJ t{trm staspuaq otur spueturuoJ puu sapor 8ur:aDn pue sJrerlf rraqt ur punoru 3ur11or are daql 'sulgs suods pue 's;aluaus 'sr1eq1 ur lno pJ>prq 's1ed a8allor plo se ,(;aaqr sB urars srJllortuor Jql 'Sururour rr{l ur 0t:01 rE .{>1s anlq reelr u Surreg ',(sea fuard ruaas s8utqt 'g8noqr '.trou lsnf 'uooC uIAa) lost,lradns ra.,vrol s,{es ,.'lI J,to1 P.e A,, ..'Jersee qfnur os sgof rno e>leru p.]L, 'oB ol ,{erur .(1uo aqr sr .{eq aqr olut Sutqrterts s,(entun; Ieuonlppe pllnq ueld eqt (f,EruJBl Jr{t J^oge pue uo rgJeJr 1a[ aqr Jo .^ JI^ :ture.loued JIeI{t luog ]ng
'.(s:aa.ortuor lBtuauruoJr^ue a8ng e sl-puelsl JJnsBe[ Jo azIS eq] saullt JnoJ rnoqu-feq Jqr Jo salru Jo arunbs o^/!u ot dn ur 11g pue sJaxltu elalf,uol aqt dn >lu€JJ ot lesodo:d s,uod;ru eqt ter{l .t\ou>l .{aqa's,{enunr.uJU lynq trodrre eqt jI eq plno.,!,r tt lea:8./v\ol{ otu Jqr ur s,{n8 aq

3ur11ar a;e

uod;ry leuorteuJatul olsrlueJC ues 1B Ja./!\or IoJruoJ-rUJeJr-JIE

tse66rq oqt lo uotteloldxe Outuedo-eAe uy

qsel 3

I

F I'
.!

l"l

1\, /r*

7'!;
I

Iq

I

',l

A)SUSNVH ]NNV AB SHdVUDOI-OHd

ufDu38 NtAt)

^q 'sree^ 0g ul Aeq oL{l leno el}leq lelueuuojlnuo

unJ

PUu

',{1s eql ur sauuld3o rur:t8o1 u,, Sursnur'pasn aq .{e,.llun: Surpuul auo ,(1uo trqt slsrsur fta3us 'lrodrrr: aqt qluorddc ,(aqr sc raqtouu euo JJs t,uur stolrd pue ur s,lno11g 3og snoLLIeJ eqt rruO 'rrqter..,!\ prq ur sur:ds8ur^\ rpr.r\ rrrr{l pur: s-la[ s,.{rpor J]EpoturuoJtlr ot jaqtaSot esolJ ool

'Suryrus'sfes uoo3,,'IUIqt ot rlrl p,e.4^ teq./r{ s,tuqJ,, 'e:ou; fuc plor{ t.uer fldurs'lurod auros tu'lrodrrtl aql jr pnole repuom 1 'mog ,{peals eqt lE przELuV JIeq E alnurlll ,{ra,ra eruo330 8ur1ur pue Jtnuruj e 3uo lu Surnr.l:u ur8aq sauuyd 'uoog
3o fqs rsn(

rtel

E

arc s,{rruun: s,1;gg 'uosp16 s,{r:s'l:udr raeJ

0Sl tV

'slold agr ot suorlf,rrrp puB sraqurnu Surlueqr
tnoqtr^\ 'pue 'go
J>lEt

,,'.(u.trunr JUo .{luo uo slulr;Jt

,{1yoor sur8aq 'teaq e Surssrur

ol

Sutttu,,n sra[ yo eurl rr]t 1E slool 'sauuld Sulqrr:o.lddu p 3o Surrrs uo lragr ot adors :epe:3ur1ur1g eqr tE saruey8 oq,tr 'ulruur\ ,{pur3 ,(q pa:e1da; sr uosleN 's:norl rerql :o o.ul ,{:ane 1urrg u elel {aqt 't.ra1e puu

qsa:; ,{lleruaur ulEtuar oJ'srellojtuol loJ ourrl tsrrsnq aqt st Sutu:oru ''ru'r II puu 0l uer.t{taq Surr.ledop pue 3ur,rr:.ru sauuld 3o raqrunu aqt ur drp tq8rls E

etrdsag 'Iuerq
s,{us

E ro3 Surnuoy sr

uoslrN',{11enrry

'uoslag

,,'areq Jo tno rur te8 .(aga,, 'tesptseq srq 3-;o 8ur>1er ,.'1urts c ,rorrll uur{t rrotu faqt 'qratr,,
'uolr?lJrA

.r\ollu uul a.tr 's:noq 8ur1;o,tr tno 3o tuat:ad 0t tnoqu .rog og 's8uru.roru tsollr arrll punoru s8uuq 3og go ra,{r:1 ruur?ur v 'srntuN rrlllot{ Iortuot t,uEt rlA 'lrqler.{\ rl1 rnp eru s,{u1ap :no go tuar:ad g6-uayqo:d felap e r^Erl t.uop al6,, 'ra.r\ol arlt ur ruJ uo e.{J uE Surdaal sr orl,&\ puu s.rua{ 1g:og l:od.rrr: Jqt r.itr^\ urrq srq oq,/v\ 's:ru33u {trunururorJo rotrorrp llut .(ro^ puu lurur8 s,OCq (uoslrlA uou s.(ps ,,'srgr a>1ry s{up {uuns uo uayqo.rd u r^Erl t,uop a A,, iualqord aqr qtrq.tr og ..'1r ars ot elrl J,rr .(tA\ Jq] tsnl,, 'uoo3 s,{us ,.'or:uuars trag:ad y,, ',{r:ldsrp s1ro.Mrrg u ur s>lurrts rlrl rrqto q)ur Luo{ .{u,nr: 1ut:q pur: ',{uq rqt rJ^o f,pntrt[r uru8 's.{u,uun.l a.rnt:udap aqr uo peads dn qlcl staI o,,n] 'os op ,{aqt sV 'uodrru aql pru,&\ot puarsrp .{1pnpe:8 puu a8pr,rg oatury ur?S aqt r3^o a:r:13 eqt3o tno rzrl?rraturu 'aprs {q eprs 8ur,{g 'sta[ o.,lra '{yqroous s3^our ]g3urt rqr 'llrts ,,irroru ur Sur8ur:g daal lsn( srurpre rqt tng,,

uroqac

rrlsers,\\ru / l)uuBr{c sl eJI.r\ s,uoslsN ..'r3rllrr ]l ,&\ollu l.uo.r\ eJ!,{\ slq PUV,, 'Irorqug s>purasr,tr .,'11n1 Suru;our oqt s.tr ssalun 1ro.u ,{1ya51 trl t,uo^\ rA\,, 'peuaddr:q Ja^JU scq 'aru sarnssu uooC 'Surtaaru

t qlns 'plrurrr erlt Jo alppnu aql ur ,{lrssaur alrnb Surlaau uro.r3 seueyd eqt Surtua^ard :o3 alqrsuodse.l sr rrls ro aq Suruuaur 'slJoalet rqt pue s8urpuey eqt

k@.%kh_*

t_

-J'fl'*
l

. ;/r-

Lf,

lserq aqt lq8g ol rroru uorllrq t$ rno lyeqs ot {peer sr OCS .&\oN 'qte,tturuC >leenbg a1r1
slsIUE IEf,ol ,{q sSurrured urapourlsod ,tune{ pue---oJtsBC Jr| ur rrq 8rq e ,(ysnor,rerd-9ge3 poo.,rrrrrg oql a>lrl stuernelsar aor;-poo3 1un( 8ur:nteag 'leurruraa leuorteuJalul .&au eqt sr uort)e:Ie Jets osor{.
^

g8noqtp'.(e1ap ogyerr-rre ur uorlrnper e sr lgrueq aql 'aser srql uJ 'lu3rurrlop Iululuuorrluo eqr qSrarrlno 3ur11g Jo sl5rurg rrlqnd eql 'sa,{ 8ur,(es sre -uorssrur(uoJ perurodde LZ Jo Lwoleur E saler le.rorddv'CCCS eql uro{ trured
a13urs e

e peau no,( pue ,{eq ar{t Jo tooJ arenbs uBId 'sfemunr aqr or {o1

[U

01

oql splor.l CCCS eqr eqr Eurylg uo rueg-lleq sredola.rap 3o lno tuurls aql a{el ol 596I ul aels rtp {q pareprSol

(,{Bq

'ue1d ralsuru str uo uorllrg t'Z$ luads seq .(pee:1e ggg '.{rore8rnd ur rynrs Sureg (sreruJo tno Surls aqr oIBl oa 'r.rod.Iry leuorteuratul esol uES pue uodrrv leuortuurrlul puEIIEOJo sate8 aqr q8norqr Surssed srelaleJl ur asr: {peets e fq ua,rord-ssoursng uJntal JoJ llo.,lr apog l,uoP sJaruotsnr Surgrae5 ',{ezrl srgt 1aa3 or no.{ ruEA{ t,usaoP ogs 'slneN euqpoaH NNrJo euorp rr{t edersa ol alqeun'1eas

,,'olnlPN Jaqlol\

lolluof, l,uef, oM lng 's!r{l elfl s^ep {uuns uo ulo1qoJd
e o^eq l,uop eM,, eurolqojd eql s,leL{^^ os
.,'rfunluac eJler1 ueql Jroru uI Surqr rsaSSrq egr,(peop sr sil.p oS's0E6l

rql uI sel\ teqt pue'pue1s1 rrnsue{
dyqeqord se.tr srql aro3ag rra(ord rsaSSrq

eqJ,'puelsl Euang Eqra ol orsr)uErc uES ruog e8prrg ,{eg aqr se 3uo1 se sr

rrrseld preg e ur e8n3ar rlel ot par:og Suraq ueqt tueseald ssel are aJrl ur s8urqr rrrag'sleururlal eurlJre sB u.{\ou>l flerxue Jo suep ,{ruuep agt ur looJ slas ogm euo,fua,re go aruanud aqt se8e,r.ur teql
tseaq ,{rq8rule eql sr tI

sde.uunr rsor{l Jo ruo 'Jtnur[u B lrel6, ',(es no,( 'rr lu 1oo1 no,( ueqly '{eq agt 3o oroqd 8rq e uo s{emunr aqr dn peryour a1y\,,'(CCCS) uorssrururo3 tuarudo -le^ec pue uortelJasuoC {eg ocsrcuerg ues Jr{l Jo JolJelrp elrlnJaxo 'sr.tera
1116 s,(es ..'Suruatq8rrg

{elep 'sa{ 'qy

s(tl, 'uollurlls

'sfes aq ..'de1ep olEurr.urlJ ,{11entrr,r ot sr
1eo3 auo Jaqurnu rno,, 'PUEI or uarqlrrq rrrr{r roJ Surlrem tnoqrr/yr JJo 3>lBr

q8noua polroJeJ l(userl azrs alrsseul .s{emunr e,rtlradsord aqa :8urqr aues

ppor

seueld 30

qrleq

.4

ou

eql ew s11ar ueyd aql ur pa^lo^ul IBIlgJo crlqnd pue tsrluarf,s dre,r,e dlruag 'srua,( ro3 JelB^\ aql ssoJle r.llJoJ Pue

elor{i\a E

lnq 'qltou

u ssa:ts

rlrrll u.4roP IerP srallorr -uof, eql plnor ,{1uo rou 'uos111 sureldxa'uega 'rard 3uo1 u a41 frg eqr olur sPuelxe Pue sjer{to 3I{l ssorf, l.us3op reqr .(errr
-unr E plrnq or sueld osle ocs'reqtouB euo tuo{
aluBlsrP gas E urelurEru ol slu3(unJtsur rreql uo .(1o: plnor srold su'lrodrrr aql sle1uelq 3og usqrr,t aprs ,{q
aprs puPI 11rs

peq Snqr ppo^\ ler{t sa8reg 3o urert E uI OCS ol paddrqs pue eroqs ^rols epaurBlv aqtl;o tsn[ eore ue ur ,(eq agr Jo urotroq eqr tuo{ pa8perp eg {lqeqord I]r^ pues aqa 's{errrunJ ataJ)uor-pue 'laels aqr lf,nJlsuof, ol l{llq^a uo eseg ,(prnrs e rrrroJ ol pasn eq III.{\ glII{1!{ 'pues go r{lro^\ .slrnrr dunp uoIIIItu xrs lnoqe dn 3ur33rp errnbor sueld re88rq aqa 'llr-IJo pua q8rq egr p.IB^\ol

3ut11t1 uotlern8guor u pueurtuolor IIII\ trodrrz JI{t Jalrruns srgl des srrplsul 'sene 00t'I ot 00' uro5 sa8uer legt

ppor

saueld

'raa3 ggg'O lnoge 'lrede Jer{tJEJ Patf,nJtsuof,aJ aq

sdemunr eql plnoqs ..'aun1d a13urs e

Igpuel Sutterodrorur'suuld .{umunr ruer{Jlp rnoJ sraJJo ue.r8or4 uoltern -Sguorag dervrung eql'666I ur paglleH 'sde,lr unr mau Surplnq dg-sraurotsno pue seueld arolu tlerl€ pue-de1ap 3o

q8no:qr oB or Surrre,l lle

llosl! Aeq eqr uaaq seq sdnor6
leluoruuoJtnua pue podrre
eL{l ueeMloq

spJoM

lo re/v\

eql u! pornrsqo
yyr.r furouora eql s,r\ou>l eg,, 'ualo:d ,{u,uun; aqt roJ rol)aJlp suortef,runruuror su l)u or OCS or paqrredsrp {puerer ro,{uur agt u;oq,tr 'srua,{ r^U JoJ ,{:ula:tas ssard s u..!\ojg .{|:eurog ':apuag Jtrr?pur?) slsrsur ,,'ua:y ,{ug aqr 3unu3 enssr luul:odurr tsoru sr srqt sa.terlaq .{11ua.r,, :o,{eur eqt 's,{u,uun: aqr 3o uordur:qt pJqsuquun uV

'3ur1oo1 sr u^rorg

rrllr1\

eraq.r\ sl qllq,&\ '.{ruouore

erllJo surl aqt q8no:qr .(u1ap ,nar.r nof gr plnor ry uortu,ru-r38u rrlt r^rrl3; or sqr8uel

ila^B:t JruJo

.{r:q aqrgo

rua:8 qrns ot Suro8 ag {11ua: tr plnoC'tuut;odurr uortralo:d lutueruuorr^ua pauaep .{tarros

u se J,4 arurs lra[o.ld a,rrsuadxa lsouJ puu rsaSSrq aql Sursodo.rd sr 1:od.lrc aql '>lurqt no.{ elutu saop tl

,,'rlqel rqt 01 lsorulr: u,^Aop tua^r pueq s..{poq,{:a,ra'.(u,r,r -unr rer{tour? pauortuetu .(aqr se uoos su puy,, 'lusodo;d s,uod:ru aqt ssnJsrp ot slsrluarlsJo laued u pJue^uor
.{trroqrnu Surpeel u 'ztlmolretr{
1up1

CCCg rql'6661 uI 'spes rogrurl e,rrluu s,fr:q aql uo
rsr8olorq ,(rrs:a,r

-run alurs orsl]ulrjc ur:5 s,(us ,."{u,{\ srqt 1r lnd aru 1a1,, 'aleJs prtuepua:dun uu uo fSolote s.,{r:g aqr tdn.rsrp
1[.lrt uorsur:dxa ,{u,trunr aq] 'azrs slt Jo asnuJaq 'oslv .,'rrns ru.I '.ploJ Inre^rs ,{q-,{rua8r: uu sr atu:edo or ra8png B sD aluq e,4^ uuql suorruya: llqnd uo fauoru a:ou Surpueds q OCS 'u8ruduur lulrrlod u rlrl unJ Sureq sr auo srqt 'sr sn a:ogaq seuoJ tuql lra[ord 8rq :aqro ,{:a,ra puu srqt uor,r{leq rf,uarg3rp luer eqJ,,

rn#

"'"

'sfr:s ',{a1urr:g proJIL{A rolle eqt olrl slool or{^\ 'sr^u{ 'turuqr ,(:tunor >luu{ rllrlA 'slusodo:d .raqro puu s,(u,u -unj Jql ueJ.{\l3g uorlJurlsrP IurJnJJ Jaqlouu s.JJJqI 'eruuu slr ur Tuautdolanap to uotlo!'rJesuoJ )y)

's:eaf o.trl :o3 rrodrre rqr qrr^a ayrruq leorrrlod e Sur8e,tr uraq e^er{ ,(ug eqt e^es sE qrns sdno:8 IEluauuort^ue IBtrol alr{lA 'eroJaq r3^ru 3>lrl srnlu^ Jo LIsEII srqr uq8ryqSrq rre(o.ld .(e.nunr aqa ,,'uorsuudxe l:od:ru ,nau u go sseulea;3 aqt ot pa:udu.ror ayqr8rlSau rre senlu^ JJqlo eseql sr{es t1 ,'tuauuorr^ue 'no,( lla:r5, 'sl.us teqt ,{uq er{l Jo elpprur rqt ur preoqlllq 8lq E Surrrnd a1r1 sr tra[ord .(e.nun: srgr ]ng ',i1s eqt uelrep luql asaa8 pue s>lrnp Jo srq8rg pue srqsruru snopueurrl :sarlneeg lsarl:Ea str Jo euos puq 8ur.lq uef, eA\ tr?r{l aso:e uorldarrad y 'lenrrrrds tnq lruouo)a lou sc,r\ anle^ stl teql a16 ',(uq aqt Surees3o .(e.{\ .uau ^\es p prp^ ol Surpueg urSaq azvr,, 'sfus eq '.s09. aqt ur slsruortEAJesuol earv .{ug 8ur:aauord ot slueqa 'luoruu;adural su r{Jnru sE s>lool ur ucurtrqd\ lle116 selqurrse: ur1o8:ery 'p.reeq plr.{\ puu rreg 3uo1 slq qrl1ysuerlraulv a.rrlep lsed s.rere 3qt 8urle1ap '[o11 auoy.lg rZJ Jo roq]ne puu '.{.rorsrq lernteu s.pruro;rle3 rnoqu s>looq pue amtzN {,og pa11n aurze8eu .tnou u Jo :aqsrlqnd 'ur1o8:ey4i rulorlul7q sr lr 'eteernel r: sr:q .{r:g aqt 31 'sa.try ,(p:p :no ur ,{trynbuelt urut:al u ol r{urq a,u8'pue1 :no Jo rnoluol eqr ruurp saynu e:unbs ggg sr1 '.(eq aql Jo rnrl tou sr qlrqlA 'suortrefo:d f,nuouoJr lnogu u;aod e elor.r\ Je e euo ou 'orurl etuus Jrll lV '0202 aqt otul t{slue^ IIr.t\ ^q3o3 srnuelrr ssrursnq ur uorllrg S'l$ pun sgo( 699'76 reqt slre[ord uJnroC )rurouof,g aqt-s8urrn eqr ur slusodo:d uorsuedxa r^uq osle qrrq.n ':aueu; reqr roJ 'strod:ru puepleo pue eso{ ues tE pue-Ogg te sfu.trun: .uau tnoqtll^ ',trlrtrnpord lsol ur uorllltu 0ZI$ s:a8uassud tsor :ea,{ ruqr s.{eyap ggg 'aprsurrroP eqr uO '666I ur uor8a: rrll ol senua^al sseursng ur uorlllg S'tZ$ lq8norq rusr:nol puu 'slrurluor uortrn:lsuor 'sgo[ pere:eue8-ggS luqr IEr^rr suortBlnrlBr sr1 'dno:8 qf,reesJ: peluJrJo-ssoursng u'urnrog f,truouotrE ee:y .{eg aqt
,{g papr,rord aru sraqunu Surr:oddng 's.(u.r,runr rr{1 plng ot stf,erluo) rellop-uorllrurrrlnur

rurFePun l[r,r\ e]o^ str JeqtJq^,\ JePUo. ol sre^rasqo ^ ,{uuru Sursner 'CCJg aqr go {:orsrq aqt ur lusodo:d IIUpuul rsaSSrq eqt s,tl '1rop err,rr.rd srq ot stuls
poo,t\Prj rror.u eJ E PPu uEJ :auno tqru,{ uornqrJ ^ u rar{tarl^\ Surprrep Jo re]luru eydurs u tou sr srql 'a:ou; s tur111 'sanuo8u reqto Jr{l uprll sJJuorssrurtuot Jo urnrtrads lerrrryod repra u suq tr Jsnuf,Jq'srnu:1 s{us 'uorsnap Iuug aqlJo raqta.,lrllaq tr sl O61CB aqt tng
's:aaur8ug 3o sd:o3

.{ury 'S'n rr{1 pue

'p:eog 1o:tuo3 {tryun} :elu.,q luuor8a5 ururoJrluC aql 'uorssrururo3 3uruuu14 s,{trr eqt apnltrur rserll 'srrrnosar IBrnlEu:nogo fppuppuu:8 aqr',{eg eql orur
a.rogaq senua8r: ,{rolr:1n8a:3o sa8e4

Surua8 tou sruJg uorlrnrlsuof, letrolJo uorsr^ lJep rql s(rrrr{l urrll'urpr{srrC ur{ol Surpue: s:ug t:od -JrE ur Jrurt ,{ueduror fr,tre Surllgrrr sae,{o1du,ra ro.ry fug pur: '69 :er4;o pr?rlsur tearls uogrnog or Suro8 stsrrnot'se8arl su1 roJ of,srf,uu:C uug Surssud,(g sjseuortuaAUol JJssJoJ,{lrunuuror

sur:t JrJqt Surpuatxa

rqr puu u1!\org 's.{elap OCS rluorlltr ol

ssaursng 1uuor8a.l anCJ

,.'rlqur^ rd:q rou sr lrod:te eqr JI relJns

.trolla JIqEtrJeA u uo:3 1u,to:ddu snoruruuun eArJraJ ol e.tut1 s,{urrlun: oqt--otrsrruerC uus Jo ,{f tf, eqt ,{q pau..no u sr t:od.lru eql esnurrg '.(11:ntry '{emu s:ua,{ omt poo8 u sr Jto^ ICIJS r s.lt-{lrtur rrlqnd

llltJo IUUq u uo Surp;uuts rru rA\ '1rn.lt pa1-lr:d srrl r[)rs eq] uo dn paclclo:cl '.t981 urrr) ',{cq aqt 3o dr:tu -]o Pruoqpru) u,no:q fi;q e seLl

labets uents

sr: aq ,{r:ur

'puurts

'rprstno Surcldets sr: eldurs rrmsuu eq1 .s{r:,trunr aqt plrnq r^\ plnoqs
'euouos lsser0
ur

rLlt -Jo 's,{cs rr-l 'llFS 'sf,snoll lJ^rl-]rlds Jo Llsul u PUB 's;a,not rurl-rJ,\aorl lur:ril '1g ,{r:,uqiig ,Surt.rociclns sall -slrl Ircls IIlll 'lrurJclrr llroc'l cLtrouo\^ lrocl aql rA^ou Sil sl)unorrns ]uql\ {J^rr1s Puu c1n lool f,/!\ uJrll 'saJoLIss,{r:q aql rlrrn lurlt spuu[]e^\ luprt eqt lno sturod le8ers 'clr:ur 1r::rrotsrq rqt punoru Jf,8url srrl Suruung ',{8oyor: s.,(r:c1 agt papuacln pur? spuulta/il arll palclnrr::t tsrll lur{l ssJra3or(l -}o rlrrlrlrr rgr srq8rlq8rq

puelqsreu
e JAA0 SASSolt

uorsur:clxe t:ocl:n: eqt 'lr sJJs la8arq sy ''(r:q aqr qrr.u spuJlq Jsllr,r\rls^Jl-l Jjeq,u 'sauoz Surxltrr r-IJr-r ,{11r:Jl3o1 -orc1 icl [)JJJl)rocl 'sllutl]J,h Ilr[)I] ur JsrnoJ t{b^lr;J u Sutt pur: 'Hutu;out clst.rr 'tqlirci r: s,t1 ',{r.:q aqt -yo

-te8 urr:

l9

lPli{qblH
l(Bq

1

:lasuns le

selueds

qtnolu ujsqtJou l] o]ur tl5^Jutu {Pulrs u qSno:ql s'rtog re^lr rr-ll ersrl,u 'srs\^r.rr8 IIul {q PaSur.r 'Je^tu Eltlnlulsd

,{ra,na 3uo1e rturaqrr^ar slrorls qrrq,&\ ul a3ll Jo qJ,l\ pJtlf,uuoJratur uu 'slulrrruu pur': sturydSo sar:ads 000!Z uuqt JJoru ot alrrorl sl 'uooru JqlJo suosuJs Jrll ,(q paylo;tuor srprt str ',{uq :qa 'sllrrerts puu retr,{\ lp:s 3o puno.r8 Surlaaur alrl;J-l s eJntcu 'sarrr:ntse tua.r8 s ppom llt Jo ruo -Jo ,{8o1ore l{t qtr.,rr rurlmrr3 rrr sn go ,ra3 ',(lnr:aq lunsr^ str llu roJ ttrql ,{userrp J Jlesrr ,(eq aql ulrq srq sprom Jo rr?,{\ rrJrlt ur pJ:nf,sqo

oql .rllt

t
o o

IeJntlnl

E

lurssrdrj s{ed\unr rql

'/t\3r^ s,le8Jrs uJ

:
t

',{uq

aqr;o adeqs agr 8ur:el1e pue 8ur>lurrgs

'srets.{o pue uotules elrleu ar{l 'spoo,lrpa: pue sreJt >Ipo eql Jo tsour ,edolelue pue .>11e .sreag aqt are

q o
o

rer{trnJ fq 'sl.es eq 'pareqrarexa rg IIr.&\ leqt tf,edurr ue s.tl 'uealr rr qsng dy:g reqr s.4 ol' Ieprr parur,bs pue feq aqt ur Jate,u Jo Junlo^ Ietot rr{t prrnpal eleq

€ € €
c 4
o

e,tr 'tuaurdolaAap qrr,r sreaf aqt .ra,ro spuellarr,t dn Surree .(g teql sureydxa le8arg 'tra;ga epr.,trfeq e aleg ssalaqteuou llrn ,{aqr-lJal .ry\eJ arB arar{t-spuBlte^ Ieprt arunort fprerrp t,uo,tr s,(e.uunl ,4Aau arlr JIrr]IA
.,'qo.ry\ PooJ

o
P
c o

srrtue aql

auo8 3uo1 .6'eJll pue {trs.lo,up snopuauarl srqt IIE rsol e,r,a6 'spuod tlBs pue'arnllnrrrSe .tueurdola,rap ueqrn ot lsol ur3q a^Brl spuelta^a aql3o ruarrad 06 ,s00gI arEI rr{r af,urs 'earv ,(eg aqr ur poueddeq s.leq.4{ s,leqJ .s1eas 'sasdellor dor aqt ',(ervre uol1oq egt arlet nod 31 roqJer{ pue'slerlsnur'sre11o a1r1 sleturueur pue .sprrq 'gsg -to; pooJ rqt 11e aprrrord ,{eq1,, 'agy1 deg 3o aror aqt fpoqura'sfes aq,seuoz Surxrtu pue spuelre \

tcedur pue srrle.&\ uado aqt olur pee;ds s:ate^a paluu -Iuleluof 'spuelteru aql aloruol no,( ueq.l og 'uratsfs
rr{r Jo tno qrlg agl IIe retlg ,{ega,, 'la8arg s,{es ..',{-runlse

s.11,, 's,{es ag,,'laaru relelr.Eas pue role^\r{se{ aJaql\ ,(lr,rrtrnpord prrSolorg go tunoure snopuaure.rl e 1eB nol, 'sPuelrepuorn lecrSolorg sarrenlsa slpc 1e3er3

'areqr IIB are qsg aqa 'mo:8 srueld aqr IIe erar1.r\

..',{lr,rrlonpord 3o .reluacrde ue s.t1

'3rl*lJ drue.trg sr rrlres

aqr 3o s,(ouprl aqt erB sPuEIle,&\ leprJ,, 'rare^a er{l ruo{ surxot Urs {lleJnteu srusrueS:o pue slueld rraql su '.(uorr lrnrl e sr spuelto^\ aqr Surlper 'tre3 u1 'a8eqre8's.lrou1 a:reaqrrqdruy aurlaror{S aqt pue lurod >llrlsJlpueC tE tooJ tas sur{ or{^\ euo.{rarta se 'pue poo.,',' puu uorr 3o sde:rs pruflun( s,tl 'sleor{s zlesjo Jno olnlrlsuof, 1v\ou ler{l ,{eq eqr Jo r.uouoq rr{t ruorJ po8pe:p puus pue surelunoru ,(greeu uor; parrueu,(p lrrp .{1uo lou s(tr puv 'llrrlsrc EurreI^J ar{l

urroJ ot e^ol B otur rr padrunp .(ega ;arg pue alenb -quBe 906I eqr woU strqaP Jqr IIe qlliYr oP srsI{lEJ {ln s,orsrcuerC uES plp regr16 'le8arg s,{us 'ggg1 ur seivr tr uEql rallurus Prrr{t-auo sr ,{eg aqr 'lrupu?l ot rncJ

.C.rlcl srq go rta[gns eq] s.tr 1errs,(qd ur uorteuasslp asnetreg lauuer{l srqt sJ^ol e11 'sdno;8 Ielu3ruuoJrlue pue sreuueld luatuureno8 qtr.A{ patlnsuor seq srea,{ 41 JoJ or{.&\ tsrluartrs spuBlla/r leuorsseSord e sr 1a3er5 ...{eq aql yo slred pedola.tapun Jo suortsBq tsBI eql Jo euo sr srqt,, 'spuelsser8 eqr q8norqr fem str Surpurrn sn punlag rf,^rr
z

.tuoor IIEIrrr srr{Jo Jrueu aqI 'qsrluolr\ tuo{ JBJ sr aq -ssep eql ur tou pu? pleg eqr ur arun srg spuads ogm rereqr 'tng 'fe1a1reg 3n re fqderSoe8
auo Jo f,rlsrra

I
s{eilunr oullslxl

oi

/t
,;;.

rv-Ya

lr$
0

\Jl

@

@

tl

@

b"="itf

!

--

tr*n,t @qqltno I i -.;- -.1-

"l;r.

t

4 r /

i{

7{*'' -

'

76J

'*r^'--"1
\\

s,{es laEarg

.ralu

3r{l 3uo1e aa,ray u dote lyervr ezrr

sy

@

l.

n o t

= o
Y
o :

esnef, plnof, ssef,oJd ar{t ur pue'ye8arg sdes'tno t.tos ol sread elet IIr./\^ lI 'selqetr Ief,rrllole pue 'saurladrd se8 -lBJntBU'soltsarl peorlrer'sadtd a8errras'speor :punoqe selrersgo 'esrnol str unr ernteu 8urla1 pue sa>llp eql Surqrearq 3o ralleru e .(1a:aru tou s.tl 's.{es aq ..'spuod lles Jo tno sPuEIle^\ etBarf,-er ot tlnruJlP .{lgrpaDur
s.r1,,

'le8arg spuodsa.r 'auop ueql pres rersee sl

l{rlq^\

o

'ra8euetu

lelueuluoJrAue

0
:1
@

'eary feg aqr ur slralord uorteJotsoJ InJssef,f,ns lsou eqlJo auo stsor{ tr asnef,eq lods srgt ot aur tr{8norq osle seq lo8arg 'Sururnt sr'1eeds ot os 'aprt aql lng '.{rtuno3 eur1A aqr ot {e.4a -ete8 tlaJJad oqt 'sasseursnq pue saruoq qtr^\ alelduol 'e8e11,l lrsuelt e sB sJaplrng Eruouos dq pauorsr,rua se.Lr o8e 3uo1 lou qlrq^\ pue atrs leurturat-.&ra3 E sB parpnls Suraq ,{yluerrnf, sr gJn{.tr-i\ ou Surpuets eJ(a^\ aJar{,l\eurretr^{ Eruouos rrocl eqr apnltru .{aqa ',(eq aqt uo se,ta trodrre aql seprs3g sradole,rap3o f1ue1d
rreql a^eq
11us

alqEIII dre,r s,ggg 'aurprele3 ud1 sdes ..'s,{Brlrunt aqr Surppnq roJ JJo-epBrt rrBJ e ueqt erour s.ll >luql ei6,, 'spuella^ ot tueql traluof, pue spuod tles el{t 3o a8etuarrad e8rel e ,{ng ot srelyop go

leql 'o8e

3uo1 oot uaddeq l,uPIP

lI leql

a111

sPullrrar

t

,,'s^PMunJ oL{}

Ourplnq rol llo-apprl rlel e upLll orou ql! eM,, 'spuqlonn
>lu!r{l

ol ueql ua^uof, pue spuod 1'1es aql lo a6eluered e6re1 e Anq ol sasruord uodrp oql
'spuod
11es

116re3 eqg :0u!leJoqs

suorllrrrr Jo suat puods ot Sursrurord sl OCS '>lre.4aeN fg pau.tro ere s,.{eg qrnog aql uI petetrol ''ru1
11r3-re3

s0lrsf, ues el|l lo il 0!A leliee uv :Molls
'suopern0gluor

atntrlsuof, qrrqn 'spuod tps pe>llpJo se:ce ggg'79 s,deq

q)rg^\ pue EarE ef,eJrns letol

slr go

tuarrad SI lnoge

pauopueqe

eql s,leqt puu-,{sralorluor dn peJJIts sEI{ salrs Jo qrteq e8nq E lng 's>larrr pa88op ot saseg af,roJ rIE tuo{ r{f,taJls uorleJotsal rog adtr seery

ilefiiunr

pesodod

s,ojs l0

0u0

1o uer0e;p

v :levd lISOddo

s,(es ..'deq er{t

eq ueqr lnq 'urea;p 3rg s,reqag ru dn sperc la8arg ,,'3rg oor sr ,(eq eloqrrr eqa,, :parlda-r :aqag'uoo8el e uBr{t ajoru aFlrl ra^o aulr{s o] eur1,{1s s(oJslf,uBrc uus 8ur -.rea1 'sruep rql ppq ol petue^ aq dqm pelse ueqlA 'ep!uo.tq) ornJuotl uos )gl pue 'ocsnue:g ues Jo uoqerf,ossv etelsg IeeU Jqt 'sreeur8ua ee:y ,{ug 'sray8ue yerol Jo uorlrleol e pres 'sn or poo8 spunos roJ tnort qtrl',' sa>lel 3r{t >lrols ot pasttuo:d rrqag rng 'tno pedr.vt eq plno^ osle urea:lsdn sJeArJ ur u.ueds ol srrlu.ry\ er{l g8norgt prlruueqJ teql uorules >loourl{O Jo slooqls aSnq eql 'rrrrlt srr.&ol' rueld or serpel qnlr -uepre8 aqr ta8 ot pasrurord req)U rnq ',{uq egr Sur8urr

(('ef,rnos3r lernteu e;o drgsprerrrets Jo puli slqr u1r^or{s sBq drlunoc eql ur asle fpogop,, 'uollerolsrr spuepa/\ ur pellolur seroua8e;o uoIlIIeoJ e 'ernluen ruro{ deg of,srf,uurC uBS er{rJo rolf,arlp'a.raalg uqo{ Jo sseusnoosuor s.aldoad ur r;rqs o8ng 'dem rapun eJe-serf,e Jo spuesnoql
e Sureas

el.al\,,

spuelle,l\ Ieprt rqt lle

Jo suel Surluasarder-slra[ord uor]ElolseJ 08 ueql a:ow'fpuerrnO'BarV (eg eqr rnoq8norqr af,ro; Iernl -1nr sursrr E st SpUella/U\ aLll 6UUOlSeg

IIrI plnolrr suep eqt'arng

,,'sqt op uBtr oA\ lerp Surzerue s.lt 'tt ol urnop rq8rr ra8 no,( ueq1yleueuouaqd s,r1 'sPrrq aql'uoqelaSair lql le lool ,no5,, '1a3ar5 s{es ,,'o8e sread xrs dluo plag pe.rtrold E se^\ SII{J,, 'paal ot r{sretu al{l ut ra,rog si(e.t .t\oll"qs l"q eJaql\ leu8rs pues eqt uI slo^Iq rl{t Jo rno poo3 Suqoad 'spuelst aqt ssorre redtuers sprrqeroqs Pue sllnc 'erer{ PaturoJ a^eq leql sPuelsl
'J3IEA{

'sourl peorlrer rnoJ pue seuel ferrrq8rq 7E r.roddns plnol surep aqr 3o sdor agt 'arour s,req,1yuare .{rsrrql 'Surmor8 e qruanb or lno pedurnd aq ueqr plnoc rele.4ar{sa{ eqJ 'selel luet8 orr,tt otur peddert aq ppol deg aqrSo slurod u:aqtnos pue urequou otul pe,v\ou

teqt Jatel{ relrr 'dern IBI{J 'puelleo ot of,sIf,uBJC uBS lIIo{ euo Pue Puourr{lru ot IreJEu UBS tuo{ Paqtrl3rls lugl 3uo ',{Eq al{r ur sruep rrtue8rS o^ l lrnrtsuor se1\^ 'pres aq 'op or papoeu ,{rrr eqr teqlA 'stuelgord d8reua

dpues {urr 3o sa8pe atp eur1 r{snrlnq pue sse:8pror 1ua 'Surlerqrl ,(le.trtrsod sr qsruru IauuEI{l aqt 'spunoru trrp Jo sarf,e pue serf,B sI l{rlr{^r 'eene1 aqt ;o eprs rg8rr eql uo plau feq reo uerreq aqt qtl^\ pereduo3

'sfes aq ..'Surunt-aug eqt saop ernteu pue aleldruet prrsfqd ar{r ereorf,-er rsnf a11,, 'r(rueqcp Jror{t lJo.41\ puB JtIs aql ol urnter ol sJete.&\ e Surqrearq su"etu uoltuJotseJ

pprl Surmolp'eerrel

'gay rno ol I{srELu IEpIr Jo earv erre-Sl )ql uI se 'sasel dueul u1 'a1durrs ,{Iard sr uolteJolsal sPuBIte^

pue '.letem 'uortetrodsuert s,of,srf,ueJg ues Jo IIe e^los plnoa ler{t ueld e dn pe>loor eq 'dpnrs 3o s.ree,( rel3y 's>lro1\ rqgnd puu Surraaur8ua dtn qtr,r. pessasqo se,t\ raqag 'slerrrleaqt 8ur:nol parnpord oq^\ Jotf,e uV '.{gs 1oo1 eue) uazrtrC e>leru s0}, agr ur feq aqt rog sueld asog,u taqeg uqof tnoqe etu sllet eq se sutr8 la8arg 'aletsa IeeJ sE tnq'&rr8atur u,l\o sll qlr.tr uetsds -ora ue sB lou pe.4aerl sem 'ssaurapltlv\ uetrIJeuv er{l Jo lsar ar.ll e11 'deq eqr 's69, al{t uI JJo >loot turturlotu IBtueruuorr^ue rrp aroJeq lBql rlqEPu?lsrrPun s(lI 's.{es ag ..'ll5 Jo sapur arenbs .{reu o.l.rl
Surceg ere r^a erer{ puy,, 'feq aqr 3ur11g uo salerg eql tnd stsrTetuauruoJllua eJoJrq etult e ot'p:e,rrpeg deel

qrrr{^\ '.per roddull ururoJrpC ,{8pncl eqa '000'.S2 uuqr ssel ol 000'05 u.Io{ pesurrr3p r^rq s>lrnp lruqsu^utl pepueq-prr 'lrrls '0861 rrurs 'aruutsur .rog 'pe:aBuupue ro pauettal{t sE petsrl JJE sprrq ,{ug go s:oeds eur5 ,,'sPrrqJo requnu rqt ul tuettlr]sl

-ulrulp

e Suraas ,{pca:yr:

ar.r4yuotluuld

:o3 3ur1oo1

puu s,,{1rn1 goJoor or{t uo Surpur:1 aq ot Suro8 erc e:aq dots teqt sprtg ,{rolu:8rul eqt puu ,{r:q aqr ur e^rl teqt sprlq rql,, 'aq:u13 s.(rs ,.'lurod arros tV,,

',mou tsn( 'rrttl\ aqt ut punogt tuqt uurt)uq puu au31r: Jqt rnolap durr:qs Jqt (urlutuoq :alr:rvr eurru tr:a:8 eqt qtrm tresur ut puu s3tr:qJuanur ,{daer: '{urt .reqto qtr.u 3uo1y'ri^rptrcd s,prrq c srqt eluur tuqt trreq] uo paa3 tuqt qsu lunrs rqt purr 'puod e18urs u ur uorllrg gg sr: ,{uuur su'dnrrrgs aurrg ldot"^ortrur er{t s,tl 'rrII rlsrrnolt 1r?r{] sPrrq eql ot strerql rqt puu urals{sora purl-rl-jo-ruo srqr pucts tno Suraq rnoqu lttsllrsnqlur

-rrpun aur

Surdyaq 'arorl

'sprlq 969'91 'sarfeds /g:lunol s,Ourutou srql

sdunlr aL{} dn ppe uoql'09 lo sdulnll ur sprq eql lunol ol oql
o^eLl uauoM
,,ies1a arr:ldauros oB

{aql uuJ selrrrt e;oru {ur:ur

,uo11

,{11n3.rapuo,n rru surrury ang tsrSolorg pleu puu '(:a8uuuur arg-;o s,,(;olr:,lrosqo 3qt puu tuapnts ,(Soyorq u)

'IStr I ,,1o8 or asla aruldauos pur; rsn[ sprrg aq] t.uo.4.\ tng,, ,.'s,{r:,,nun: arp rnd ot ur:1d .{eqr e:eq,,ur 'r-clnr:ts^ puc srrtors Jrns a1r1 'sqrnp Jo spuusnoqt eru rrrqt puv 'tttrquq sr mrr tuqt rsn leqt sprrq aqr Surrr:ydsrp,, 's.{r:s

'uragr l:oddns ot stuarrrrrnba.r lrlrgeq rrrlto puc poo3 q8noua s.araqt Jr ,{1uo rng,, 's,(us eqs ,.'ayqrssod s,r1,,

r1lrl.r uuuv'urlrW'8urulonr plor-3lurrq aql atrdsaq

eqs.''udu'snorurour.ul'?:::::i::..il1'l*1r;t*;,".

'ta:y ,{r.:g aql ur Surpuuts Url umot :rtsn.r ,(1uo aqt {1e.rns 'osr,tly ,{q:uau ur pJsuq tr;tno qf,rcrsar tgo:duou r': ',(:otr':,t:asq1; p:rg {t:g oJsrlurrC ucq aqt ro3 slro,\\ Jtl:^ '.ror,lu!aQ :raqt .3ur,l.rasqo puu sprrqrror{s pur i-llnp -to )^Puusnoqt Surtuno: ',(up ,(.re,ra ,(11urrtrr:.lcl spuod rryapagr,{sd rqt uar.r\trq srr^ll Jrlt sJsrJlurt llal[rW ';etu.n ,{dnos :qt ur ilurl:r,,',rs selrJgatjaAul
puu srusrut:8:ooJJrru Jo suol[ltq Luo! esrJc rlJrr{.r\ 's:o1or uaa.l8 l)ulr uoo;rur Jr[[t]JLLr lrJql lt 8urla,trt:ur puu spuod tlus^ Jgt uo umop 3ur1oo1 sr oJsrJurrC uus orur 8ur,{g lnogu Surql tsaq rqt 's,, oul ,{poq,{:a,ra sy

'slultqtq rllllJ-t tsotu

s.,{uq

tnoqu r;e {oql par::orn ,&\oq eru

tuql euo Jqt ot Julrrurs ura1s,(sore uu aterrlda: 'p3tuJrl ,{lyurrgrr:u l:ed ur g8noqllu 'spuocl tlus arll aru sllal ua11y41 's1:ed ss3ursnq puu stJrrlsrp Iurluaprsrr ,r\ou eru sluoq lruortrpt;rl rrllt go .(uuu os luql sr spuod l1r.:s aql ur alu8a:8uor sp:tq oql uoscrr umlu erlt sdr:q:e4 's,{u,uun: peuuuld st:od:rr: aql .taql '>1-lo,.,l,r ,{agr sy
11al

e^uq 'llnr.Jrp ,{q 'spuod lps

eqt lJuourt Suraq sr: pa8:aura rql 'spuulta.{\ aqt 3o tuer:ecl

('rprlq gOS'gt 'sarrads

/t

:lunor s.Sururorr srql) 'spruocl

spuod

08 PrLLllu[] suq uortuzrlr^rr rsnctrg 'tslroc tullud f,rll u.,nop Surlr:-r.3tlu spltqJjoqs aqr3o tuar:acl g1r.ro-; clols lser rtuo^l1 u puu spltq 3o s:rr:cl'- 0sl ot rlrroq eru rllt tr 'er?H
r1r:s

-dryr uo rrrrrlt rtou pur:'sdurnp eqr dn ppr:'gE tnoqu-1o sdurnp ur ruarlt tunor'sanads aqt lguuepr uelrrom rrlt oS ',(11unpr,trpur tunor ot sp:rq ,{uuur oot ,(r:,,nr rru Jrer{I '8urq8ne1 's,(us aqs ..'apnlrltu rll./r\ s>lrn(L, 'sl,,,lruqory elry dn Surtooqs sreqttej ltrclq puu spr:aq uaa;ll -e1ddy ,{pue3 a,teq sprrq eql.isr3rltra3 p1.,lt lrlll eac 'dn

aqr ',{r:q rql urrqtnos -Jo pur

'[req]

lruq dod pur rrtu^\rrpun oB ,{aqa 'qrtu.&\ or loor a.r..{eqa,, 'nellrry s{us ,.'srynp Surrr:a-qsg a:,,{aqa,,

'rlrrl.-r

Jo tno PJ{lu,!\ srrlool6-Jr pasr:d;ns rq t.uplno.r\ I 'plrlC ur-IJOtr^{ 1r: s:u8uuq ckuryq o,ut puu 'lJtorl uossrpug c-to luo{ ur u,{\ul uaa.l8 pa.'norr r: 'q8no1s ,{gs.lcur r,: 'spuod t1r:s astonbrnl-;o sarre8uot aqt JJAo ssud sa,{a,(ru'::ur':tsrp 3t-ll otur uraql puo,{aq azr:8 I sy 'ae^al t Suol': a:ua-y

s,{r:s .,'spuar.r-1

;ep:rg .lno,( gtr.,n slurod .rolcur no,{ erors Ilr,r\ rsor1J,, ,.'s:asuu3:aru pJtscJJq

-perJo 3ur:3 aptrl t s.ereql, 'ltellry{ s.{us ,.'1oo1,, 'e:er{ tno s>pnp ,(tar:r:,r -uap:u8 :no{ lou Jru eseqt '.llu raUV 'aur ot sanads uounuofun tno Surturod ur tq8ryap uJlrro,.\\ erlJ
'JIfuJrLU
ur,rr^r'r

sr: s8ut,,lr.rraql's11n33o

rtrt-ll!\ Suol rr Sururro3 'rruo tu IIu lsoor sylnB aqa 'tr rlrl rrour sr luarrn\^ '8ur1rurs'uelpry 1,(:aq3 tsrSoprcl puullJtu,&\ 8uno,( s,{r:s ..itr t.usr '8urztluu .(tte.r4,, rrPPrI u sB,/!\ "{\olls tpr!g )t/J s-.Iro)r.lrtrH prr_Jlv :iiurlurgr l-tr.I 'pc3ri ,{rr ;a,lo lq8r,r 3ur:a,toq 'surlorn puusnor{t u sc pnol pnolr u 5^r tJ'Lu:r?,.lrs u tou 5^r tl

auros -io PUrI

Suru;ro3.rad 3r sr 'ralr:.tr SurualsrlS rqt ssorru 11:,u s8al pa.r 3uo1 r{tr.l\ stlrts palJru-lJclq InJrlnurg o,,lrl 'puod auoJo alpprru .{\ol]cqs rrll ur rlrrl,r\ 'qsu puu durr.rqs

uar,t\trq

'sprrq-Io IroU r lou sr tJ's11n8 arrq,n qrr,tr palad.ru: sr ,{1s anlq aql puu's11q tuoura;g rrl) lf,r\o uasr: tsn( sr:q uns rqJ',{r:g qrnog aqt ur spuod r1r:s s.11r3.ru.1-;o o,nl ,{ppnltr u uo Surpuu]s ur,1 '{g.r,r aes <1
ae,la1

re Surlred 'spuod aqr So rrr4rns aqr Suoye qoq srynp

'pooli ur:qt e8r:urup luluJrlruo:r^ue

JroLLr

upqt rer{trnJ sro8 srooIAJ snorres eql rPuullEo ul raturtr ,{ln ,,,',reu rql a^oqu qBIq 'arg3o srq ur petues
ruJas t,useop

',&\rrlrr 3ur,tro13 e uad ot Suro8 s.aq {1aqr1 lr ',{r:pot suotutdo srt{Jo rourr rqr urol-}

'spJ!q aql uo lf,edtur .sr(ervrunr aq1
,.'lullquq InJrrPuo^\ stqr

aqt 's,,r.,ru1 lprrpf,J put 'rtuts '.(rr: .{q palyaduo3 'r.ruarq ratl ro srg Jo ssrupurl eqr Jo tno .{1ayos os Surop sr auo ou q8noqrp-parpnts Suraq sr 'gllpll^\ s,,{cq eqr 11r: uo

ututuruur put JAES plnoJ aA\ tr;ql tuuJur lr3r lool lr 3uo1 re^a^\oq roJ rurl ur putls .(1pr13 pyno.,n I 'lle,/y\,, 'rlrulC s{es ,.'lrodrru aqt tr s{e1ep tnoge llul s.{u,trp a1doa4,,
'sor.uoq Sururuura: tsul ,sprrq aqt Jo

auo JlnlrtsuoJ spuod aqr su 'srrlryod .{q papurlg suraas os op ot gsnr luer -rnr eqt(sarturtlrJ)un aqr 11e uarr8 rng '{es ,(aqt 'stutrgeq prnleu rraql ot prrotser eq plnoqs spuod r1:s aqi 'rrqdosoyqd ,uor8 Jo euros sduq;a4 uJrfro,!\ aqr 'a:ggo ,{rolu.t:asgo aql ol

Iruq ar^al aqr

3uo1u

'001 lnoqu

llu.{\ r,r\ sV ol Punoqrr

puv'srrqrrrur p;Boq-rate^\ eqt ol t:odar pallttrp t enssr .(yatuurtln IIt.t\ pu€ ur:1d s.l:od:ru aqr 8urz,{yuut sr e:oory 'ur:1d u sagrl:er p:tog JJtt,^^ lll yttun ltu:ad B azrror{tnu t,uo^\ CC3B 'trr:g u1 'ratu^{ s,,(tq Jqr lnoJ Jequnj lou IIr,&\ s,(t,,ntun: aql lurF aa;8u lsntu sJeqLUauI p.reoq paruroddr osoq,tr 'p:uog 1o:luo3 {rryrn} retr16 leuor8ag atuts eqt ro3 raaut8ua uc 'erootr^{ ua^rts uuql e:our JUou puy 'r:r:durr JIellt tnoqn ,{la,rrtutr:oqtnu 1,:ads op puu unr 'sut1d s,uod:te aqt pelpnls r^uq oq,t\ ',{rq eqt 3o s,{r,.'r, aqr uI prlooqtrs st:edxe reqlo lng '.rea{ srqt Jo pua eql ru parayduror sr ,(pnrs aql Irlun arr Jo selll aql ol >ller ol lou PssI^Pu u33q r^tr.l ruoq,{\Jo IIV 'slsttualJs uery ,(ug :ug fur:urgo sarllros srlt uo Peller suq pue-(sruarrnr PUE saprr s,.ttq eqr 3o ,{pnts aqr) ,(8oyorp.{q pue ',(Soloursras ',{tr1:nb :ete,u Surpnpur-splog leturuluorl^ur 6l uI salpnts petJurl -uorqns sr:q {uudu;or eq1 'uorttrodroC SUn LurU 3ur:aaur8ua lruortuurelur,{q perr':da.ld Surag't-roda: lrudur-yutuauruoJr^ua IBIIUJo uc Surpun3 st uodrtu

tr pedlag a,rr:q sl:a(o:d uorturolsrr apr,'rr.(tg q8noqlle'2661 ul 0SZ rrrnr ot pa8unld 'spucsnoqt Jo surt ar{l ur spuulta.t\ rqt petuntJund a:uo
r:

t, "€r*.:,::,
',, " - -:

ir.i

-'\"-

:/

:" -

"dF

Ct.#*

*

,.r,i:tfi ii;,!i:ir: r€i *sri.:: :, rt;:i:t

:.

'spuod llps ,{eg q1no5 eql alqndod lBtl}
sP qrns

'(Moll€) slolbe lBelb pue q1n0

'sprq eql uo sn30l 1a1ty1 1fueq3 pue (cNnoueldoj) allel] euuv

,oS,, .(iJrur I ppoqs ,tqrr,t,, 'i(es 1 ,,'aqn.r eqt ,{e1d ol ,,'s33e uenor 30 lletus eqr ra8 no,{ pue (qsg aql s111 rr 'dn oB sapgps aqt 'ua8r(xo 3urnsuol {aqa 'seueueq oF eu31e pue sagorf,rur eqt suonelnf,rrl :ood qrr6 'surxot eql setnlrp pup ue8fxo aqt saqsruelda: pue

ur seuror qrrq.tr 'ueero Jr{t Jo rluEIEg IBJntEu eW JJo A^olr{l no1,, 's.{es eq ,.(Jaleivr rog su;attud uortelnJjrl ,(1un3 alearo nod (alnteu ur seurl lq8reJls IErf,UrtJE esagt JteJJf, no,{ uaq16,,

(sn 6.'slBr.urue Jlllrl uo sEr{ lr ltraJJa aql aurSeur uBf, no{ alII sleturuu 8tq ut reruer sasneJ tl JI 'ueSouruer B sr qtrn{1\^ 'slazray g34 gSrq d11uer seq uortels rrv Ie^BN epeurelv aql reau BarE ter{t puv 'qsnr plo8 aqr or ireq .(e.,n ogr 1p 8ur1ep'1us1n11od ro[eur e sr gJrr{1\ 'drnrretu all'slerruegr3o gtJolr s(uollnloleJ lelJtsnpur eloq,/\.\ e,, sr ,(eg ar{t ur perJng 'sfes aq ..'lsed eqr Jo stsoq8 eqr dn Sur8pa:p aq euuo8 ar(no ,, 'epawelv rueu dn e8parp or sueld uodrre rqt legl -feg ap 3o s.re,{e1 .(ppnru aqr rilBouoq srprser r.{lrr{1}a-pues Jo tunotu? elrsseur eqt s,ter{t puy 's,{es aq 'uelqord lear qtrlr pareduor e)uesrnu e ,(1uo sr auoz peep aql lng

eqr

'f,uoz pEOp letrSoyorg e Suqear 'aurlarogs eqt ur tlrs ar{r Jo pue ,(eg arlt Jo uorlelnf,rrf, aqt 8op pm 's,{es etooyq 's.{eznun: punoqr{trou aqJ'tsBr Surqrlerrs euo pue'191 ,(eznq8rg qtr.,n Suruunr;r se 'qlrou SurrrnI s-rerd 3uo1 a1r1 padeqs
1e11e:ed

,.'fddeq ag ot Surog rou er,,taga 'turocl rals,{O ur s8urplng ergSo .{rue; rreql ur >lro^\ or.l^r s{loJ eqt ot fllerredsr--oruoq trq euuo8 sr srqa 'loodsser B a>lrl llours ot Suro8 sr orsrtruerC uBS qtnos 'arer ppoqs no{ {qm qreql '1urts euuo8 s.lr rsnef,ag,,

s,(emunr

or d1e11 tsoru uortern8guol egl 'ssarord uortelnJrrr IEJnt?u s,feq arp radureq 1ym s{e.trun: eqt Surqrrsep ur ye8erg

^

eu

olrt

seJnteeJ

uodrre aqr ,(g papuauruola: aq ^\oq

'uooureu?

u{er

P uo

leq

aq1 s{eruns

'lPoq ouuoq slq uo

'ldoq elull ueuleqslj

-\f,E
it

rr{t tnoqe paureJuor dl.relnrrrred sl ztll\ o1rehtr 'setrs lno-lnBr{ ,slEJs eqr uo tusrur{feoJf,uJ puE 'slauueqr drqs3o Sur8parp tuetsuol egr tetem agl ur stueunuetuor ot anp 'sragurnu .{gtpatl ur Sur.uor8 tou sr uonepdod yees s,,(eg aql 'eruro;rp3 Jo srrle^ Ietseol ar{t atelndod rer{t sleas roqrur{ rr{t qrr.^\ a>lrlun 'uoql roJ terlqur{ alqerrdsoq tsotu aqt lou sr {Bg ar{t (Suurer{ aql IIe e^ol slees rr{l allq^\ leql s,(es zrrmolrey4l
'pue1s1

ur Surddeg '8ur.ueg 3o spuesnoql aqr pue 'ruagl uo rqSrlpoog otrq^\ E aurqs ,(aqr 'slau rrerll ur laer uaur -rar.{sg eqt uerl1yseerl sprutsrrqC e>lrl rate.4{ tq8ru eqt ssorf,e rr>lf,ru qrrg.tr 'srseur rraqt Jo dor aqr re srg8rl uaa:8 pue par furl ,{eldsrp srpoq aqJ 'eary .{eg eqr ur stg8rs :eynrerreds tsotu rr{t Jo euo sl Jnlq otrlesnes e dole uor3 uaurer{sU 8ur:rat1 agr 3urqrte16 'r{lrery ot JequeloN'uoseas Surqsg aqr Suunp srqSru ,{ep1aa.4A uo rlof, otrlesnes eqt ur ate8ar8uor sreog Surqsg 11eus 'rg8ru aqr ur .(y8uorts tsotu aleC ueploC aqr q8norqr slrnd ,{11e:aua8 eprr Poou aql esnef,eg 'oalBhl ues ot otrlesnEs tuo{ sl?oqs sse:8 pue {f,oJ uo u.ueds ot seprl ueero uo ,(eq aql orur deelts Sutrraq erlJ 'o>lounzel pallet ,{rerrlep rqsns e sE uede{ or patrodxe pue patf,EJlxo eJE Jor esoq.an '8urr-raq

sre{sEIV uo sdnd 002 Jo sql€rp er{l prsner a,reg feur saueyd Surfg-,/(ol reqr u/lroqs seq ,,(pnrs leas roqreq auo 'peaqra^o 8ur,{g sre( or 1u,{e>1 e ur .(g Surlpped euoruros ruor3 8urgt,{ue ,{q pelle: oq uBtr slees qsqtr>ls egl sdes zlrmo>lrery 'arp ot urar{t Surneal'sdnd rragl uopuege fetu 'pap:els 3r 's:agtour aqt 'Sursrnu ueg.n

rypr8na

.1

,,'lu!o6 rels^o ut s6urplrnq a3ry+o Arue; treql

_*b

t

tr

ut IloM oq/v\ sllol eq} * t'"* o1 AlelmdsHruoq llq * euuo6 st slw loodssol p al1 ltaus ol 6uro6 F;s F* st ofsDueu ues vlnoS 'alef plnoqs no{ {qnn s,leql'Iults Puuo6 qu,,
.

uJ^g 'eJueqrntsrp tsBal aqt ol a^rl
-rsuas ag uef, sleurruu aqr sfes 'l.ladxe

sr ezud aqJ 'Eorp ueqrn uE Jo sauuuol rr{l aprsur s,teql uorlBu aqr ur ,{roqsg lBrfr3ruruol .(Iuo aqr sr Leq aql leql st .{:arrorsrp Sursrrdrns tsour ,{ur teg fg rng

'lrodrre arlr 3o grnos rsn( 'tuo:;.{eg eryT slred eprr1 prra^\ Jo stegpnur lea,eturrd JI{t Punole Japuel^ puu 'ro1ue3 letuatuuoJrlug e8n3ag oJIIpllA\. IeuoupN eql te seruraunq tnoge slloJ tllr^{ reqtr '.{Bq eqr p:relndod af,uo ler{t uorules a^Iteu etlt Surl.pnrs stsuuertrs rpl.lr lpr pue sqBI l5olorg auIJeuI ot ,{aurno[ 1 'uone.rresard slr ol petBf,rP3p sereld pue aldoad agr 11e Surrarorsrp sr ,{eq aqr 8ur-roldxa (,trou rnoqe s8urqr rsrg ar{r Jo euo ler{t lnupe ot a,req 1 rsn{ auo sr areqrJr.OplS Aql UO

pas Surpeol s,uor8:r rr{l 'ztr1v\o>l;Etr{ 8uro8,{sua aqt 'dlrsrertrull alets
1e11

orsrf,uerc ues re elgJo srq uI PalBas 's,{enunr .lvrau aql Jo urroJ eql ur alfelsgo ue alrnb punoJe rur,l s ol a^eq plno{\ .{arp '8urr:ag ro3 Surlunrl oB faqr urq^ oS'deg qrnog aqr ur pJtB)ol e:E 'lser ol J3lE.{\ srpJo lno eluoJ

lq6!Jq

aq or Suro8

..'sleturueJo rol BJo se^rl rr{t ,{ortsap ot Suro8 s,tr 'srseq lenpr^rpur ue uo tr tE lool a,tr gr pue 'lrege Iertuelsqns d11e:r e a^eq ot Suro8 s,lr 8ur.(es tsn[ u,1 'trodrre aqr ur Surqt srqr rnd ezu;r ure8e ,(ug agt ur slpas rrlru rre erarp Sur,tes lou ru,I 'saulnlgJrpJo

rol e ,{g PrluoUuo) erB Pue tuauruorl^Ua parnllod e ur 8urlr1 fpearle ere ter{l slewru? rnoqe 3ur11er ar,no,{,, 'lla^ 'lng 'lesodord fe.,lrunr oqt rnoqe rrlsrrurssad
punos ol tue^r t,usaop ag 's,(es ztr.,rrol:ehl 'os ualg 'satrs lno-lneq

,{agr eraq,la, ',{eq eqr ur s)lrs tno-Ferl I I .slees eql Jo lsoru 'lre; u1 ',(eg qrnog aql uI pelelol sr 'g8no1s .{rrrtory 'qrrrq Sur,rr8 .ro3 alrs puBI elrro^eJ rragt 'os1y rrlB^\ aql ur slrsodap snorrrj Jrll ruo{ rlnseJ IIa.{\ ,{etu sleoc qsrppeJ Jrer.lJ 'slelJurur pue surxol lsoru Jr{t Surtuns -uor dn pua fegr 'aregl uregr pooJ ar{l go dor agr sV 'slurs roqrer{ rlrteu os Jo 969 s,.{eq aqt eq ppo./r^ suoralals aqr ,tg patuner{ tsour slerurue agr sdeqra4 ,.'suolrla>ls egr dn 8rp lou s(le-I 'orar{l oB t,uoq,, :sr elr^pe s(eJoow'rnou .rog 'raaur8ua :rrrle8rlsa,rur ul/\o slr qlr.t{

tlnsuol

'ato^

-ler

IIr.4\ osle tI leug str 8ur eroJag lroda: leluauruorr^ua SUn

eqt Jo euros dn 3o1o .(eur saqrrosap arooy4l Surtps sserxs er{l leqt serjJo.4 osle eH 'slees er{l qrnlsrP Pue rale^ aqt q8no.rgr oqle III.ry\ tBqt Sullr^u pnol Jo Ietue IIrd\ r{trnl.4\ 's.{e.,nunl aqt Jo uortf,nrtsuof,
s:ea,{

aI{] ,{pnrs IIr.4a preoq rate/( aqt 'saltrua8e rrlqnd :agro oqt pue OCICS aql oIrT

@

J
a_+

o
N

e1yurru;otlsg puu srsr8olorq rurrprrr Surpual s.reru rrll
-Jo

plo rqt Jo roog dor eqr uo 'arg3o srq ur :egla8ot ra8

o o

:

Sur8pa:p .iytuersuor tnoqu 3ur11ct Jo pretsul, 'rrpurC syse,,;.ieq srgt qtt,!\ op ot tue..\\,(11ee-r a.Lr tr sr teql6,, ,,'JsJoA\ Suruo8 s,rr puv 'sursrurS;o rrqto pus qsu eqr 3o so1:,(r grl eqt ur

eruos Jo Surtaau u sa8uu.l,ru eq tuqt os s.aq 'ue1d ,{r:.,uun: Jrit tnoqr slurql

prll?r I petrlxa lr{ tuq./v\ lse ol

3 3

tng

'suorlunossy s.uaLruar{srC Jo uortuJepeC tspoC tgrlud al{t Jo rotrrlp Jlrtnrexe 'reprJC e>lJZ IIur I ul{,^A 'urels{sora Surgrua:g '8ur.tr1 u (stpogles .ro3 puno:8,{r:1d r: tsn( tou sr-}lastr rete.r\

!l
o

u.\\opluarq atalduror r sateartr tI 'tuauruorrlur pallorl -uoJ a:our qrnul E JABq e,ra'sarlrt puu a:nllnrr:8e .ia11e y yu:rua3 ro; suorsJalrp rJtulr\ Jo esnereg '^\oN,, 's8urruag Jetu,\\ lrlqnd tE u3rurllsg stuasa:de: ueuo aq su 's:ea,{ :o3 stsrSolorq rurJEuJ rllr.^\ pellnsuotr surl orl.\\ 'ouu.\Erre4 s,{es ,,'spaqsrate.rn Etlep aqt puu uBOf,o

Jtlt-lu.is ur se,n 8urqt.{:ane'o8u s:ea,{ pa:punq y,,
'slcJs

':r;e,{ tsaq srq

3o fpog aql-,(uq eqr tuqt rrpunuar u a:e Suuraq eqt 'q8noqt 'eru oa '000'002$ uur{l rroru passo:8 3deow uI :slenpr^lpul ro-l ,{yr:r:ssatau rou q8noqr

'f.rlsnpur yluurs ,{1a,rrlcle-r r: sr ,(r:q aqr ur Surqsg 3ur-r -rrtl 'uorl]rru 0l$ or dn3o rlut Iunuuu Iulot r: rltrl6 'ure8e 8ur:raq Jeqlouu ees ot tuu,r{ ralau ',{11uuos:ad '1 'qsgJo suot SI sno8uourng u lq8nr:r aneq 'palsnr:qxe

'ruay puu3dao;1 '8uru;our ,(g ,,'a:aq tno tr e^ol J 'etu ezturu ot sJsuar JJAeu tl 'sqo[ -laqlo uro:3 saa8nSa: puu urulrer{sg 3uo1e3r1 ega 'lq8ru lu {1n aqr 'qsg aql '!steoq otlJ,, 'urleJ JorJg r: 8ur:np eur ot s,(us 3dao;1 8ur:rds.rad r: ,.',{r:g srqt rnoqu Surqteuros s.errrlJ,,
'lJnq eqt orur

PUU usuJerlsg :Jatefi\ Jr{l uo slurururtu Jo sPurl qloq roJ s,t\ou puq sr uorlelndod qsU erlt ur rurlf,ap y 'sBurlqlug pue s33a qsg qloq IIII pur; stplrqrq 3ur -prrrqJo't:od;re aqt reau sanods qsg raqlo {uuul puu '8ur::aq rqr gor ragrrnJ plnol Sur8perp ,tq dn pa:rrls stua[rrPJs f,rxo] Pue uodJrB ar{] Ju3u uorlulnJjrJ JJtu..\\Jo ssol .ir:s .(aqa 'pareurrlep Suraq ,sletrquq Suru.truds 3o tlns)r Jrlt osle s,lr lBr{t {JJolr\ stsrSolorg tnq :ql ur sepfr IErntBU 01 enp rq ,(eur eurpep"{.rentse aqa 'suot 000'01 su q8rq se se,,'r etonb eqt

IIr! ur3qt lel o1

'le1d 1e slees

'oBe s:r:a,( rno; lsuot 00L'Z Jo lutot rr q)tel ot peprur:ad a.ra.rr .i:qt 'uoseas srgl ':ra,{ snor.re:d eqr ur .{uq eqr teqt Suureq aqtgo tuar.rad E1 ol 91 .(1uo

otur Lrm^

S

roqJBq a^leu oMl lJsrlt4 s,ueur0rls!l

le ls0r le sleoq 0u;qsr1
:AV8

r{IPr ol usurJsr{su Ierf,Jsurruof ,fiollu s,\\ul tuaurl:edap erurB puu qsg Jlets Jr{t 'tueuuorr,\uJ Jr{t rl1r.4.\ JJuEIuq c r:lrrts oa '.{raqsg e su {y.rr:lnrrt.lcd-ualsfsora s.,{eg

qrt€rl u suado pur: qs5 eqt q8no.rqt seqsols aH '8ur.r.req tltt.l{ gruqtug c a>1r1 dn sllU uoos tcoq s3daoy Jo lrop eqt puu-eurl ,(lquressu alrqotllotnu ur: a1r1 3ur1uu1t e-ru e^or Jrlt ur sluoq rrlt Jo llu-punos 8ur1ur:yr a,trlrleda: c srTrru rrlEr{s JqJ '>lr3p eq1 otuo puc lau rqtJo lno qsu aqt sdrg q:rq,tr'(;a1r:qs aqr) eprs str uo prurnl

gNt,ln lHl

,,'alua!f,s ot{l pounq ll :saop lr
lPqM ptp sf,ruod JoleM uaql {ue1r eA 'lueuroru
peL{

papunor6
-af,uorf,s auo Jol,,
.totutt8u eurr1Juru Surgsr:.,u
D

J>lrl i->lool tug,,nr :a,ro

sassr,:d

aql rasdn lyrrrr s,(errrun: ,!\ru rql lr:ql aa.r8u 1yr {aqa 'e[rrl3Jrl JUo JoJ surJols prrrrlod q8noua paraqler,r\ srrl rr{ tr?qt slue^rr OCS Jo ,!\or^ ,(1ue.lr srq pue 'OCIJS rql Jo uortr?rrr aqt ol
Pal qtrrq^a'lf,v

tr'.,noq oqtJo 1ruq rrll tu Iarr 8rq aql oluo sloods 1eu

sutad-reotvrw oql PaIlEg,(lruapru

rrp qtr^{ o8e

's/rrel Ieluluuo.rr.rua {a1 s.eruro-JrleC Jo euos UErp padlaq :ory 'rru3 uy 'luaturrudap aure8 pur: qsU rtuls sree,{ gy ,ieg aql 8ur.{pnrs ur:8ag oqm tsrl

-uorf,s serrer{s5 Surllnsuor

t ';ar; IIIS puu iueru;aqsg

3uo1e3r1 e tnq Surqrou eg plnol aq no,( IIrl preeq atrq^\ PuB e)eJ {ppn.l asoq.,n 'oue.tellu4 ortar4 l{tolu:oqe1 rurrery u8apog sr^BC CII erllJo rottrrrrp rturlossu r^rl

eqt sV '1r?og egt otur '8ur.rraq Suruurnbs qlr,/r\ pa-lJnrs '1ru rqt Surprn8 ur8aq luay qrrg 3tututuoq puu rr.l pue '1ae,r eq1 truts ot r{rtrms r: sdrg ap1 '1ae: rrynu.rp,{q u uo eurl u ot tr sJqJullu puu sleu srr.l Jo ruo stods aq ''ru'd I I punorv 'rq8ru 8rq s.,;dao; os1? sr srql ,.i.{q.rap u sI srqt tng,, 'tuoq rrll uo trrsnru lurrssr?lr or suarsrl oq.tr tdaoy rrrospuuq {1pa33u: eqr s.(us 'relrurlr rlqu5rturpr ,,'3urxr:ya.r aq or pasoddns sEurqsr,{,, uB tllr1!\ qrua ':a1r:,u Jrll ur slau elquqrulJp :raqr ruuld uaurrar{su rqt sr raqtout ruo otur Sur8ur:1r ,(11ul1rr.::d

-ptrrorltnc aqr 'r.rrg InBd aru pa:egrr:8 asoqr Suoruy .,'rrgJo uEJo IIeq auo to8 1 rng,, 's,(es repurC ,,'qrnur fud l,usaop qo{ slrlJ,, 'uopuo'I rye{ 3o lno lq8ru:1s sr aru;o eql '0l81 ol >pug Surrup srouorssrururotr SuIqsU
,(q rdal s1oog3o1 .&snp grr,vr prllu sa^laqs pue 's:tuqr Ierrurpu ryuyg's11ezvr lrup r.ltrlA'p1arg fssr.r3go pua lsaM Jr{] lE sllrslr{oPur1!\ uaarS pue selSurqs uoorBlll qtrar Surplnq urpoo,4,\ rlrq.l,r u 'uorlels p:en8 tsuor

'lq8ruor e^or ar.lt ur 's;aryrd.uoq prllpr 'sruog 8ur::ag 'rounq f,rtsurrls '.{:m srq qrr,u 3uo1 sr: lsnl 0S tunor I ro3 q8nr:1 eldoad Surluru uaaq tqnop ou sr:q puu s:r;a,{
97 to1 heq eql ur 8ur::aq Surq:rt:r urrq suq or{,.$ 'uELLr -JeqsU uJo uos Jdaoy arurE s,{r:s ,,leraq tno ruoz re.r\ r s,11,,',(.ro1s turrrJjrp r: sr tq8ru,fur:nuu{ plor uJo rlppl[r rql uI luoq 3ur:req u pruog uo Suraq 'ra^r,,l\oH 'surcr{r :e,r1s e8nq e1r1 .rerrr18 (stru f,qt Jo r^ue,r\ aql

'a'reeiqllrt/!

't69r-99s (srr)

'GgoB sLLlLoL)

euuel^

euouos

99St-Bt1 (otg)

uod
-ssaf,f,ns

'098z-69z (0gg) :lurod uoj 'orprsard :lueuruedac uorle eql jo PUa quou -ertreu Pue s)red eq] }e Palelol 's.le 'anue^v -Mod lernleu gleq

,{emq6rg -fo.rd uorletolsa"r

serqllrf\ uo lsea eL{} }o esuas alqel 06 't0[ {emq6rg -1e6.ro1un ue 1a6 #O 'saurleroqs 11,no1 ,(1c luacrlu

potu

1er.r1

.ratem .(tLSg_ZgZ aql ot lleilrrpreoq 6uo1 aql /ggt) raruol uo IleM pue (9052 uorletnpj leluauj -6zt/91il )aua) -uorr^uf osr^lv aq] arn1e5 1e uorlecnpa tno{
anr1ard.ralu1

aql s+uaselder leql 'paqsruen ]reqle puelqsieur aql aas 'luelqt^ e se {eq o] ra^u pue splalJ aLll ourbeur pue leo eql uaaMlaq 'sprei(drq5 ppol plo eanal aq] 6uo1e aql punole repueM

aq] ol /t :luauyeda6 a)el'pe )red pue uot}eal)ou ;n1 epeLuelv 'a6e g{eq -snpur aq} +o laluaf,

spue1,{eg

suen3

ur6ag 'peou je1ue7

a6ue.r ^eq lpm 1oo1 e 1a6

aql ur llrs raqunj -6eu e slrs sa.roqs ,(er-u Xaql eraqm asoq,rn uo 'r(e11ea aq] olu! re^u srr.ll olur 6urr.1sru Pue s{ennunr ueero I1q6ru.r1e }e
Mau aql ^^oq ol areld

eql ]P )ool Pue 'aprs o3srf,uerl ue5
eq} uo a6pug

lsog

eL{t sl

slrll

'le[pnu e 6uole
,(em11ean e

aleg uaploC aq]
qleausq ,{;loaLrp

915 1o qlnos spre,( palenlrs 'Uo, eq] 10 parpunLl a;dnor do1 aqr ol qurll)

sar;

pua uraquou
eurouos

alJossJd

lred

y luorlfeg

lulod Uol

'leolls utel^ jo )leM 'sMar^ lerol -sed pou: aq1 1o pua quou aql ol auos seprnord 'fue oD paprulsuol -nlsa aL{l o}ur Mol} 6ureq a.rem sdrqs Iaarl ole^oN pue {paqr1 pue 6ur6et ia^ru euinlelod aql seM ll reM plloM araqan ',{eq eql 1o uotlm 's0t6t aL1} o} aql )3eq le^ei]-auJrl ePaurelv quoN uod

spuel/teg

Xcnl aql }e slrqrllxa or 167 ,{e,r,rq6rp aurj aql lno )traLll a1e1 'aro;e6 sprrq 'Peou oraPef,.requ-rf pup 'soqsreur Ieptl uo ]sea 06'to1 'sleppnur'spuod ,{emq6rg #O 'suef, lles :,0o;6 aGuells -r;ed ,{1un1 }o s)rol} slr lle ur Ieg qrno5 'sp.rrq .reqlo 6uoue eql eruar:adxa pue abn}eu a}rlppM 'ol aurorl pue ,{eq eLl] pieMol 6ur6ua 1euor1e5 ,(eg sesser6 uaar6 pue otrsrf,uel3 ues aLll p1o6 'qs-rer-u 1;es sr lo dr1 uraqlnos aq+ paruasard g1eq41 le )lem srrl] e)el oJnleN dool ;1e.r1 oled q6no6 os;a;y

otlv

'(Lggg-zzgloog 'ssard ptruoln€ ,o

aplng awpJo.ls /{pg o2spueJ! ups a^tllull3p

^llsrailunl eql lo e le6 ueql'(o4ge-Ze€/gl?) oltlesnes ut lepol,{ Aeg 0-g a^tsseul 'lpuoUesuas aql ltst^ 'q6noql '6utq1 ^dotr leal aql Futf,uauadxe arolag 'ppo/v\ aql ut Jaqlo {ue a4nun ssauJaplr'^ ueqJn ue Jno^ lno Eutllen altl st aql Euuoldxj
st

ll 'puel ubraJoj butleutrse; auos olur pue

Joop

lreq

AVg 3Hr 33S
a:out But:ap:o ,{c1 srualcyr.rrl str pa,rlos s,(r:'n1r: scrl OCS ipaqs rltlrl auo gtr.tr l)lcr.l rllrl u sullr {lluJr ]r uarl,{\ '!lZ6l Jf,urS :JJns ;og s.Surql euo lng 's.(u,r,run: ,&\JU Jr{t JO JsugJp tse8uo;ts eqt 3q tou ,{r:ur ur p:11g ,{pua;yu sr tr osnurrq rsn[ ,(uc1 aqt ur,3ur1p; ]ulll'rr^r,lroll 'fus ot a3us s.t1

0r SAV A XtS

^eq

sr uor]tltuaLllnrop llrluJuruo;rAuJ Jrlt ,'r\oq puu Burpeero:d sr i:a[o-rd ,{r:,uunr srq] .r\orl tu lool L, :prr.lsrur; ]ou s.ll puv ..'puelluo puu aso{ uus ot lelrcru eql rsol ol lulr,t\ l.useoP OCS 'qBIq Sutuun: sl tusIUI.\nullJ u.4{olu,4^oP rsnuJrq sr Surlaau srqt 8ur^url aJ.J,r\ uoscrr .i1uo eq1 .,{untr: altu u u8rr:duluJ u JlJLrrs uuJ no1,, 's.{us aq ,.'uurt:p u JJulrur t,usJop 11,, '{r:,n,(ur puJJ ot alrrrl eqt elct t,uo[) SJJIuru,&\uI tuqt srllrot )UrtuJrrs rltr.,lt tr pug suq 'q8nogt ':ery s,{us aq

..'lulrUluu ilc sr l:od.rrtr rtll Punolu rullrlotls f,LlI 'Jnll s,ll,, 'ur sJrlrnlf, 'nua;nq 1r:luaruclola,r:lp s,llocLrr: JL[l ]lr Lrroor Jf,uJ sr puu rJuur'rur Surtura:dep-3les -JaJUOJ 1r ur i-n qlr.tr '3ur11rs '3ur1ur1u:r'lur uu sull oLI,\\ ';a8r:uurtr IUlualuuorrAUJ S.C)CS !JUrpJJIr') u,(1 'aprrr-uuur sr ,(uc1 .]rlt rlo rJtJLrrr.recl aql rLlt trr{,r\ tcql slrs rf,l)urfl

Itqt

sr suuJur
r'/

,{11ua.r .ro,{r':ur

{aqt lurqt -unr JsJrit
s.tuq,,lr

lurnluu Surqrou

rrrtl]

'/iuq aql tnogll ..,'rl)uLLr-uuur llu \^,tl
'11e16, 'sao8

..'ur:r {aqt Iurqt t.uop I tng'JSuturp srqlJo rulos Jtu8rtrru urr s.radolo,rep ple5rru aqa 'aygrssodurr tsourp sr s{u,.lr uor]ue^rrtur uc op r,\\ ull,!{ uaddr:q ot Suro8 poui u Surtua:: ln{t patuJrldrlor os a-ru ,{aqa
a>lr[
Ie

Jo

ot to8 r^.no , 'ro,{r:ur aqt ot ,(r':s 1 puy,, ',3urpuls 'r-{us eqs ,.'sr oq .&\ou>l L, 'Iruur)r s.u.{\org go tno :8ua1rur ,{rr:rlqncl 3o rol u SurDeB sr sr.MJ-I pr^rcJ JOIJJJTp elrlrlJJxJ ,{r:g aqr JAuS lurll

rq puv .'tuqt

8ur,(r:s trnb

';otre;rp suortu)runrlrrror s.OCS 'rrpu.rg lupuu) Ilat I 'rrntuu ..',{r:q tuqt lnoclu lurnluu Surqtou sr errLIJ ur IuJnluu sr ,{rs .{aql turl.lr -Jo
aq

ra^ru plnoqs

rrlll

tr:gt uorurclo aqt3o ,{1urrg

Sur8ur':::u:,r.r .ro Surqrntsrp {ut: ,(eqa,,

::r

'suratsfs rrtunbl: dn 8urrynu ur seJtl ,{larros tuqt &1nrg3rp rt{t sr stql 'rrntnJ rLIt ul urdduq ot Suro8 s.1uq.,u 1:rpa:d o1 uortu[uoJur qSnoua JABq ].uop JA\ tng,, 's,{r:s oq ,,'.rnou setu:ado ,{r:q aqt,{u,tr aqrgo e:nlrrd lnJasn u etu3rr llr,\{ Jf,urrrs rrlf,, ':teydutorut aq rnq dlaq t,ut:f, (uortturroJur rlqtnlu^ un]tuol ol umurJ a|q,tr ',{pnrs SUn eqt 'se^erleq r:rg 'a:our s.tur{l6 .,'erueDs eqt P3ung tI :rrujoJtlltc ur sJop srrtrlod rltu,{\ tur{^\ prp srurlod Jalu.,,lr urrll puv

'rsqrrrrrc tsEl s,&\au I lruur?Ll.) p[o] u^/\orfl ..'Prrls r[]II ruo rltr.4\ plrr; aptrl r: tsnl su..lr l1;gr^l uarl,{\ o] lruq lror.racl eqt ll()r ot JIIL, plno.tr s.{u.,r,run: :x1t :rsoclclo oq.,n e1doa4 'sputLrr JTJLII

',ftr:r:p 1ua:3 puq e^\ 'tuatuoul pepuno-r8-aruarls ruo roC 'lnJrlnurq srm 1r 'porl 'sonJds s,,{uq eql rlunlu^r ot tueds )-u.^{ uorl|ur 0s$ rlquqorcl, ':er14 s,{rs ,."{uorurrsar Jo saSrd 000'4 puu srrqrqxrJo se8r:d 669'9tr lno tq8norq.(aqJ,, 'surrl ltrnllnrr:8r: pur: uuqrn ot :etu,u Surt:a.rrp daal ot pJtuu.,,'r
ot{.1r\

a8ur:gr ot uosrar rlurl Lrrllt ur^r8 scq aq 's,{r:.uun: rql ro} Irurl luuorlotuo:d 3qt u(J 'stsrluluJLuu()rrAUr Lllr,il trq 8rq u ueJq tou suq aq '3ur11r1 aqt -jo rrulls rru; u pr[) slrulcl b-u 3uo1 sr: ur prl5 su,tr .{uq rLIt Jr oruJ t.uprp rLI lrLll slsruortc^.lesuor ,{a1a1,r:g 3o dno:8 r: plor ,{lpal.roda; puu ur:ur,{lqur:t^su orsrJuurC uuS t su,&\ eq ueqm '!896 I JJurs JJAE '.{sra,ro:luor3o po.r lluru

)-tq8rr,u{,rueq lurrrrlod eqt Jo ro^uJ ur parou8r e:ern 's{us aq 'uals,{sote slr urrtsns or {uq aqr otur s,&\oLJ Jelu,&\qsJ:3

-rqglt

s.ueld r(ervrun.r aLll paoput st umoJg

u.{\ortJ :r11111 rnq,{uc1 ,. i aqt3o ,(:or'^rq .rqt ur 1[1,{r:c1 tsell,3rcl ]LIt o[) o] rrrll,\\-s,{\ouI -ti^rJrl1 Lrro{ f,ltlPUuur ll LIlrl\\ cln e ruol JAllq l)lno,{\ JS[J Ilrr.l rqr ul or{lA 'ur da:p ,(t:,n sr xr1 lqt-poql:o-rclcft: Suraq

.3ursua::ur pJpuauuroJal orl,&\ stsrtuang',(rr1:nb .ratu,.n s,,{uq aql t:ato.rd or pau8rsap '8861 or 9861 uro{ Surtsul 's8ur:eeq rrlu.t\ rtuts llt tnoqu sn sllrt :er14 'srrtrlod ,{q pag3nqa.r f11u -ntecl:ad uf,rq scq'aa:8r: {aql',{ug aqtgo uorsr^ trrtsrlor{ E lng ,,'Jq ot {uq aqt luulr J.&{ tuq,u Jo uorsr^

Ilurr^() uu eq ot Lrrf,rs t(useop a:aqa 1s:alsfo puu sqrrJ Jlrl ',(llurrrorsrq rreq rrr,&\ ruqt s8urql eqt Jo rluos ryuq Sur8ur-rq lnoqt SurIlut JA\ l.uarr; ,(qrn 's,{r:.uun.r ,trau Surplnq puu

all

'u-rnrpod

are s{ulap slr Jo tua)red S6 tegt ,(es 6g9 uer ^ og oS,, 's.{r:yap go luauad ueqt re./(al ro3 alqrsuodsar sr rerllea^\ S peq '.{e1ap 3o .(pnrs paperap u./rl,o srq uI 'seurl palnpagcs rsed se:nl:edap Jo sle^rrre ol rlnqlrluol srotruJ 06 ol dn se's.{es eq

rrl

eztuSorar JA ,, tur{t sJauorssnutuof, el{l sulJoJur sa>let .(lgsrdaags rurpreleC 'ssaupatqSrs-troqs str :og

t:od:ru

:
@

'arrlre:d snorqnp

E sr

: t -

errnos al8urs ,{uu uo s,{u1ap Surureyg ,,'gtLZ)q) s,1r fus lyrrt

Jaqtoue apg,u 'uorteu aql ur lrodrre pa,{u1ap lsoru I{tJnoJ al{l rurelr IIr^\ srequnu Jo las auo 'etu sllet aq 'slrodrte
sl,, OCS sr u-ra1qo.ld delep

t
c
o

rrqlo ueqt as:o.{ ,(|ressaf,au tou

s,6g5

{
1 o c
a

,,',(ervte a3u33n1

agr Surprqr stsrlelueruuoJrAue Jo uorssarord e 8uruo1log ,,'puedxa ot lou ro reqleq.{ eprrap,, uaqt puB .<serf,uarf,UJo esar{t ur etedrcrlred pue'paurro3ur ^\au 'eru,ryru aurof,aq plnoqs,, 's,(us :q 'OCS '{uq rqt olur tlrnq Sureq s,{errtunJ .r\ou lnoqtr.,rt-sfelep ef,npar ,{puergru8rs pue 's.reggo ag 'sar>ls rr{t ur uortse8uor tno qloorus plnoJ satno; pue serSolouqrat asrrlJ'trodrre eqtJo tno pue olur sqred tq8rg l,usEq pue 'sra./r^ot lortuof,

r^rteuJallE peroldxa

^\ru

,(11n3e.lec

rrrql lnd or Surfrr pue dn Surpuets aydoad ol .trerr erEI E tuo:g 'preoq uo ef,r ou or rold 1)rs E tuo{ 8urgt,{:eaa eq uer tEqI 'seurlrrp .{q pasner a:e s,{e1ap go tuer:ad 96 rsou;1e,, 's.{us sruerllr4\ 'tualqo:d eqr Jo rreeq eqt ot u^rop re8 no,( ueq16 'eturr ..'rUJErr rle Ientle qlpr op ot Sulqrou :,r,eq Laqa PrlnPeqls BJo srtnuru sl urqrr.r\ uolluullseP e o1 saueld stt st:3 aurl:re ue JeglJrll\^-aruuuro3:ad eJnsBeuL(1uo .{aqa,, r(ieur uoPred,, 's,{es aq ,,'Sutqtou ar..{eqa,, :s,(eyap roJ uorteu aqt ur st:od;re lsro.r rr{tJo auo sI OCS Sururrup'radedsrvreu aql ur reedde s,(u.u1u tugt uorlet:od -sue{Jo luotulredeq agl urog se.rn8g rsrrll rnoge teq^\ lrruEtsur .rog 'ualqord ,{.e1ap aqt puulsrapun au,r d1:q uer aq Jr IsE pue urq dots I '!uoorqteq er{l Jo rno sJruol eq uel{l6 'urrr{ .&\olloJ I 'ruoor rrll sr^Er] surtsrllri6 teqt a)Itou 1 'uaarcs B uo selrs Puepo^! PJqsruB^ Jo
'u0llerols0r spuellaill

uorsrlrp l:od:re aqt'lre; u1 'uralqo:d JI{r e^los ot sdrrts Surpuel .,rreu uo Surlueq ere rprr{1\^ Jo r{roq 'VVC rl{t puu ggg tsure8e ,{ypapnap sun: s,(e1ap ot uortnlos ,{1uo aqt tou JJu s,{emun: 1t\JU tur{t a8essaur srq tng 'le:rnuaJnq poo8 e'trns lauueg ,{e.13 aqr ur ueru eql alrl slool rrl 'uorlertsrurtupv uort€r^V IBreprC ar{t Jo uorsrlrp TUJEJl-rrE aql ur :a8uuuru roruroJ V 'uralqo:d .(e1ep s.ggg azf,leue or CCCS aqr ,(q perrg 'suery116

-rUJEJt-JrB pue sta[ :o3 su;ets,{s uor]e8r,reu IJE-Jr{t-Jo-Jtets tunof,f,E otur r>lEl or prlrBJ seq ocs teql sreuorss[uuo) 3q] 3ur11ar sr eq 'zmog ,.'luorlno peurrureteperd agr or .(tr,r.rtrelqns 1re(ur ueql arou; Surqlou euop a^Eq ot s:eedde,, u;algo:d Lelap srr;o srs,{1eue pepunJ-OCS 'fqr8u:1 e ruqr 8ur-lepap ',(retuu;ns ueurr.4a e prnssr suJeIIItlA 'r(ep aqr ur JaIIreE 'pa.to:dde eg ueld ,{errrunr aql pForls uorsuedxa :og OCS ot srellop Jo suorlpu Jo sual luer8 ,{1a11 p.u VVC arlt Jo

a':oas'"""".',:'.',;"i]$"#ix,li,ir:'f

qdu.r8 1n3:o1or e slreford ar{ sv 'sPuelta^\ ot uJrrlt 8un:an -uor pue spuod rlus pue puel {eq Surseqr:nd ,{q s,{r:,nunr aqr

#."Ji:i,',1',:r'

eql pue uodrls eql re^o ieqs uo^Jg Joleuos olels pue ur org rolel,\| ueoilloq dn sleaq uorssnxsrp e :'{sq llnbuP.rl orl} ie^o sie^oq lel v :)'lvl ]Nvld

-]o,,lledrul leluauruo.lt,rua

.{ue

:e>1eads e 3une3 are

re q8noqrle 'leas srq ur sulrls oq se aleJ srq uo uu8 e dael ot tseq srq Surop sr oqrrl 'aurprale3 pue 'slsrleu:no( 'slsrlel -ueruuoJrluJ r{trl\ peruuu:tr sJrer{tr Jo s^\oJ pue ulnrpod e te .(eqa 12 u ur paduqs salger 3uo1 te Sururs

.,Aeq aLll lnoqe lelnleu ourqlou {r
aroql 1laM.',seo$ aq puv,'leql
OulAes

ilnb ol lo0

3n,noA, lor{euj

eql ol Aes ;,,
a1e8r1nu,, or ueld s,lrodrte egr tnoge sJeuolsslrutuol eqt slltl pue unrpod eqt ol surnler aulpreleC'1earq t.roqs e raUV

are sJeuorssrturuor

JCOS rr{J

'euo puno: 8ursol sr 1:od:ru aqt

'olsrcue:g ues u./r\otui{op ur 8ur:eaq CCOS ,irenrqag srqr u1 'lutuJruuolrAua fltrr:ts aJe sJal

agr ur

fltuorrnr

s,rr ls.{u1ap3o

rrrllea^\ peg ur puel ot saueld eroru

'prllErsul Sureq 3o ssarord a8uluar:ad lleurs E ef,nPar PUE III.&\ teql uratsfs

^lollu

-teru snorlurtuoJ arlt 'rvro11 's8urqt plrnq ol spuoq Surrrnbre ualqo.rd ou seq pue ,firnba yeror ul uorllrru gt5$ qlr,lr qsng ',{auou sl OCS 'luaruelels lerlueuu rsslel sll ot Surp:orry ot rou lnq-s8ultootu ,tn ot Surqrruu llrts s.tr puv
JoJ >lse

reper uorllrur sz$ Perue^Pe ue paseqr.rnd lrod:re aql 's.(es aq ',(puara: rsn{ ,,'serSolougcet uotte8r^eu rqr 1p pa:o1dxa pue ereds:re eary ,(eg 3rrlue JIlt Jo Surlapour a^Isurlx3 auop

'uorsuedxa

:o; ,{euou

-,fir: ol Surgueur fg arntcnrlsergur 3ur3e stl lnoqe turelduor
,{re,ra perarnsue seq

eJotu JoJ 8ur1se pue s8urlaau lrf,unor

,(rrrrlqnd elqrrrrl lerl.{\

l:odrre aql 'ueqt aluls 'of,slf,uuJC ues JoJ 'luulurrat oql

puv

seq,, lrod:re eql sn sllat oH ,,'qrnrt arp urog relprnJ eg pFol 8urglog,, 's,{es eg ,.'sa,rtreuretye snoIJEA 3o uorteurguror .{uu SurpuaruurorJJ lou aJ(e.{\ reqr aluf,Ipul ol sureJs r:odar oqa,, (,,13uo.r16 13uor4 i3uo.r16,,'Surrnoqs'pued e qtr.{,\ tr qSno:gt pallsuls ag 'atuoq le t:oder oqr PEar aq uaq.^^ lEr{l 3tu PIor PEq rr{ rarlrug) ,,'sSurqr eldnor e uo uols -sardur eqt a8ueqr,, or rlII plno,tr aq s,(es rnq t:ode: aql uo sururllrd\ sPurruurof, aH .('rrosar lsul e sl(eq agr 3ur115 teqr

rlp uI rynls lo3'aue1d 8ur ot IrEq pr.&{ol rq or purl pue -ruof,uo uB prole ol ,4.elttxel JIltlJo palJa/\ s 'aue1d re8uassed -Z€. e q t:odrre aql rrrog JJo eler or Surrduatte 'q8:agpurl solreqC uaqm '6761 ur ue8eq IIe selqnorl .{errrun: oqa 's.{e.r,run; rneu Surplrng pue IIUpu"l

lSurteryurnq ^\oIJ (pnur

JaAa seuel ,uau Surppu spH :aur ot uortsanb ]elr:olJrlJ Jr{l pasod a^eq sje^Jesgo 'saturt sseltuno3 '8ur,{g rq IIr.r\ or{^{

'sarpntg uotlelrodsue:a Jo rlnlllsuJ s,felalrag On tV ;s,(ezvraar3 rl{t uo rg3e:l Pateultulla

puy 'paralduror

s>lloJ .,lrau eqt IIE alpuurl

ppor fep InJtgnop

s,tr

(urr{l ur^r

.(q Lpreu s,{e1ap setelnrp) OCS 's.{ulap areururle lyrrr s,{ervr -un: .{\ru terlt surrelf, s,OCS ere alqeuorrsenb sr leq.4^ lng 'PruruEP eg sreruotsnr pa,ielap'tr dols uer Surqlou 'selnu[u 97 ,{ra,la orsrtuerg ueg

aq IIr^\ ,{eqr uaqrn lnoqe sl qcrg.,'r 'srea.{ uer

roJJaIIoJ ,(ue oprno.rd tou IIr.r\ sdrrfs Surpuel agl 'sfeznunr aql pllnq ol rq8rl uaer8 aqt re8 srop OCS.IT ua.ra .{es srrlr:3 'rr>lrep sta8 arnrrrd aqr 'q8nogr 'Surqrun:r regrunu aqr puo,{ag ,,'s.(e1op r^rrlrr ot rltlrl op 11lzn s.(e,nun.r ltau,, 's.{es JeuJogI 'oJUr tegt uolrC 'Jerllee./y\ ar{t Jo ssaypre8a.r

or sela8uy soT r.uo{ saueld qlunel ol sluel\ pue uortrladuror arll Jo InJreg sr ',(uedurol rer{lo ,{uE ueqt OCS te saueld arour saterado qJrq./v\ (saurltrv parrunJl ',{g uet faqr uaqrrr tuaqr IIat Jou 'araq puel ol tuE.{{ t?r{l sruBld ,{e.tre urnt l.uB) stjodrrE leql suBaru ,{rtsnpur rurlrrB peteln8a:ep s uorleu aqJ 'urrll

prrrntrf,o r^Erl plno.r\ s,{e1ep s,ggg jo luerrad 69 'uorlulnrler srq fg '.ragrearn poo8 8ur:np oreld a>1er s,{e1ap fueur ,r\oq tnq 'saop trod;re agt se 'sar1s .(pno1r rapun rnltro s.{e1ap ,{ueu lou sessJJts 'sa.ln8g u.t\o S,OCS Sursn 'slsqeluaruuojl^uJ

(raurorlJ rata4 rs,(1eue frryod'a:our s,teqlA JoJlerlag uo

,&\or{

'PePuerts sn sdael req.4^ Jo a8eruerrad llpurs e sr rer{terr\ lBrll punoJ Jr{ 'euryrre :o(eur e3o suorteredo alnurur-,{q-alnuru Jrll uo prsnroJ pue sl.rod:re puo,{aq ,(pnrs srg pepuedxa stuurllrlA uaq^r tng 'uodrrB rrlt lE suorlrpuor uo ,{1e.lenbs slleJ etuulq 'spoqteuj asoqt uo pasrg rq8rg gJee JoJ .rnrm ,(aqt rlrrr{./rr lE ({PnolJ Jo JEslf se./!r erurl srlt tu eleJ er{l PuE
JJr{tB3./r{ arll Jr

rteporuuorre or .(ddeq oJe saurlrru aqt pue-.{ylunuue tual -:ed g rnoqe go aserrf,ur ue-:ea,{ ,{:a,ra uery feg agt go rno pue otur 8ur.{g e:e aydoad arou puv'orsrf,ue:g ueg srqr 'ete1d relndo4 'palsa8uor aru srrls IEtrol tur{l uortsanb ou s,e:eql 'urlols peq € a{ll OCS uo u,&top ure: 'dlrunruurol ssrursnq rqr pur :o,{eu.r aql ,{q pagrldure 's.{elap lnoqe slureyd -urof, se 'f,suegur aJoru og r.uplnol 3ut11o.r srotre:tuor er{t le8 ol arnssard eqr puv 'sseursng auop s{En\le a,r..(eqr Le.tr agr .{ldurrs

lnrro {eqt

,{ep

jo aulrr rqt Suunseru

s,1y '1rod:re rr{t Jo lno pue ur saueld e:ou te8 ot '{e^r luerpadxr Surplrnq'VVC aqr pue OCS oJ tsotu aqt sr s,(e.uun: ^\au ,.'a.ted ol tue,t\ t,uprp tr leql rlt:eJ erlt Jo rlEJ orll uo r3t€1\a ro puEI Jo arord ,{ue uees ralau serl VVC aqa 's,(e,nunr aqt plng lrodrle rqt slue.4 VVC eql asrnor JO ',(ep yo trg seq OCS

01

JsJnoJJo tng,, 's8urteaur Jprslno Jur 1at ,iaql ,,'u1ylop srrll Jlrj1r{ 1,uoc,, 'snolJau {sra,lo-rtuor arlt ur pJA]oAUr aldoed

:{auou

saleu turlt 3urq1 ruo eqt s,tJ

eq plnol oseg ef,iol

'g)- + f f 'satlturcr^ raq] ul qal Isrou oloi! ]o eapr eq] elgeq ol a.rns ale sdnol6 suezrlo Ieg qlnos pue quoN se 'lrodrre eely r(eg qunol e olur sof,rruas treql 6uunpe.r1 esoddo I;e1; plnom saulplv 'spunoqe af,ueprsau :siToUnH 'satuoq Jraql o1 rasolf, qcnr.u ssac:e podlre 'r(lanrpedsar 'sluaprsal r{eg quop pue qlnos 6urnr6 'uorlernp lerf,raururof, alpueq o} peloo}al llv sr^e{ pue plerj.jrv lerepel ua#ol^ suodJlv pluaurlrlo) ,neN

Jo JaA od

aql

+

,,,',{auou.r no,( e,rr8 elto8 a,tr 'ou ',{q16, ,lf8o1ouqrar ,r\ru E ur

+ + .yodrre aql olul slqbrg 6urparrp ]o potllau Mau eql eno.rdde ot a^eq HnoM Wl aql pue 'ssa.r6uo3 1o lre ue errnbar plnoM :sg1oung 'seue;d ralleLus ,to aler aql af,nper pue aldoad alour plor.l le(1l seueld ra6re1 Ig seur;.rre 1eq1 6ur1e1nd11s pue 'sre6uassed lsoru aql lllivr slef e6re; o1 ,{1.ror.rd 6urpue; anr6 sleanol lor}uot leql 6ur1srsur lnoLl qsnt 6uunp g35 le puel o} eJoul seuq;.rre 6ur6.reqr 'erurolle3 urerllnos LUo+ pue o1 s1q6r;1 jo raquJnu q6rq aqr 6urdder ,{q uorlsa6uoc OIS ocnpsr plnom leql suorle;n6ar Mou,o olrns V luetltg6euB1ry puetueq
+ + + 'salnpaqtrs +116111 lo.rtuol o1 rQr.roqlne Meu e Mollp o1 uor1e1n6e.rap aur;.rre lsure6e ssa.r6uo3 ur leq o1 o6 o1 eneq plnom sla)eurmel letro'l :3'IounH 'slaqlo Llllm eladtuoc l,uplnoM req] slrl6lgloj saLpu umo raql aleelc silodlre lenpr^rput d;eq pue 'syodrre ueemleq uorleyodsuerl puno.r6 qsrlqelse 'suodlre aleudo.rdde o1 s1e[ o6tec pue alenud Utrls ,uots
rofeu

3urrg, ,',{euou no,{ a,rr8 elo8 ai6, 'frs feqr ,'ou '11a11, 1s:rnpacord a8uuq3'op.{oqt 1ye s,lug1,,'s,{es sruerllrd\,,'a:nlrn:tse:gur plrng puB ,{auou Lu,ue a,rr8 ol sr
yeo8 ,{yuo s.uorstArp t:od.rru

aqa,,
's(e.Lr

-unr ar{t ppnq ot OCS uo Surrrnd sr uorsr^rp trod:re svvg Jrll ter{l ernsse:d aqt ot rtrurr3Je: ,{1s e s,r1
,.'Surqrou

-uedxe uodrre lo, spunl 1no lac.red 'salnor Jre pue selnpaLltrs lq6!11 eteulplool plnoM 'tl#ell rte 6utcnpar ut srauued se 1nq 'uor11eduiotr se lou Jeqloue auo MerA o1 syod.rre Jour.! pue s,eare aqt alqeua plnoM leql ,{poq 6uru.rano6 ;eeo; /quoqfnv UodJlV

y

lulof

nof

e,rr8

f f

'rualsr(s aql bullenle^a ,{1}ue.unc sr tlf,rrlm pue lorluotr tr!#er}-re sa6eueu qtlqm

'WJ

ILI ro osnor{ rno.{ uo plrnq or uorl

eql uro4 ;enordde elnbar p;nop1 :gtounH 'elselv pue olqg u! suodrre le palsal {;1n1ssac -f,ns ueeq seH rnoq ue seue;d 69 o1 dn-sarls Jealt ur sp raqleam peq ur puel p;noc seue;d Iueur se Bulueeu 'slervrunr 6u;lsrxe s,OlS uo aurrl Iue 1e Ilsnoauel;nr.uts puel o] saueld oanl }o uorparp pue 'paeds 'uorilsod esrceld
Molle plnoM

il

,{;;er1ue1o6 'r(lruDrn lraq} ur saueld

aql qf,elop leql deur uorte6rneu p.reoquo up

r1llm s1o;1d

saprnor6

Jepeu atuelllerun5 lualed g;

-Iru 0Z$ srql asn rar{tro uEf, no^ itl op no,{ p1no.u'esnoq :no.{ puedxa 01 uorllrur 0Z$ no,( a,rr8 ot Suro8 'srqt no,{ >lse etu ta-L, s(ernun.l
se,/{ I
.ln'eu

JI

,,

1

dn burpno lnoq ue saue;d gy ot Og ulo4 reqleom Ipnolc ur a1e.r 6urpue; eql eseartrur plnoM '144, oOS'E ueql iaMol ou 6ur|ar pnolt e q+!/vl puel uer saue;d oMl /v\oN 'laaj ^lsnoauellnurs 009'f se Mol se ro^or pnolf, ur eprs {q aprs puel o1 seueld oM} smollv JEpeU uqFltald

f

'auory :f'lounH 's,{e;ap 1o

o1

sl OCS

rsaqt Surppng uo oq 3un3 no,{ op dgrn og,,

lurqr

bur4urql

l eu e aJrnbeJ {ldurrs plnom = + + + lo ^el apelap aql ull.{l!/v\ alqlssod = + + uoosouturoS=+.A3y

..'sra.{\ot aqr IIe-Jur ol pa8uolaq 8urqr.{:e.tg 'rgJert rre eql Jo IIV 'rurred eqt Jo IIB puu 'rrerrtell 'epe.reg'euozt ty'ururo;rp3 ul VVC alog&r aqt pa8eueu; 1,,
((ire,&\ol Iortuof, E ur Pr>lro/!\ aruo no,{ .(es no,{ r,uplp lJrlreE,,

'saNleuralle 6ursrr.r.ro.rd lo dnor6 llalas e Jo saf,ueq3 aql ateJ 'sAe/nunJ Mau Eurpilnq lnoqlu'A slelap arnpal plnoJ UodJre aql Ies sls^leue luapuadapur 'paepur puv ,.'ailleuJalle plrnq-ou,, e Joprsuor lsnur ols 'A el ^g

al

,,'ruJr{l
aIEPIIeA

l.uel I

'PUnu u./v\o Jraql

S3AIIVNU3I]V AVMNNU

ur Prle^ aq ,{eur leql srsgurnu Jo lrs e Sursn a:,,{aqa 'Eapr ou e^eq L, '>lse I ,,lral{learrr ,{g pasner

@

i

'lfepol sluu^r OCS su lunotue luus Jqt ttroge) :attnt aql otul llu Jo salru a:unbs oml durnp ol pauuuld rr 'gg-1 ;o aprs tsr.,r\ oqt ug 'sue1d 8lq p",{ .{a1a1:ag yo ,fir: aqr 'uagr ryeg ',{uq eqr eAEs or prpllep pue s,rra) uI
'sar>loor puorule

pr^rrs !0961 ur auoq

s11q .{eya1:ag

9.

raqta8ot ro8 serpuy arrl{r eqJ 'f11ue.r ',(:ots aldurrs ,{:a.t Ietuetuuorr^ur eql peqlunul

y

'uorlBu agl uI luatus^otu 'spuarr3 raq puu uryq8nr:11X ,{us ,(uryq 'r:ary ,{eg eqr ur tueurJ^oru lEluJuruoJr^uJ ar{l ol r1t:rq a,r.r:8 '.le1r:a:qpur.tr
3ur11um pe; 8ur:ea,tr '.(8:oua Sururqs

'Irl[nC reqrsg

pue

rre) aulrrl]le3

prr rrrl tlrleu ot seoqs

rrlt qtr./n ueuro,t\ . -rds srqt leqt aur8r:tur or p:utl lou s.ll 'rrrl roJ ueeg lou 1I Plltl J:aqt uarq e^uq plno^\ tuql uorlseSuor uuqrn eqt SululSeurt '(uq uado rrlt ssorre >lool or Sulddors daa>1 1 asnr:req rnq
'p1o s:r:a{ gg sr ur1q8nu1f,trAl esnurag tou '1:e4 ze^uq3 res33 s,uurllu aql uI qtud .{sse.r8 e 3uo1u f1,tro1s 3ur11e.,n e.r.e16

,,'8ur,{g dots ot Suro8 r,uere aldoed 'satnurur 97 pa.(u1ap a:u srq8rg Jr ur^g,, 'sar1s ,(u;rots-upql-ssal ur prrllul rru s.{e1ap rsour tng 'rerllue,r\ ,{sno1 ur :a8uo1 e:u s.{r:yap ruqt anrr s.lJ 'olquJJlot uortuJru o1 1ou 'sselSulueatu sI setnulu 9I Jo satnurur g1 -roy aur:1d r: .ro; Sutre.tr uar^\lrq arueralJlp eqr tng 'selnulur 51 Lg arurr pelnpaqrs sll srsslur tr gr pe.{r1ap aueld E slJprsuol uorlut:odsuu:a 3o luaurlredaq aqr 'satr 'uoseas sr?rulsrn{O aqr Sur.lnp sfup .trag B roJ uI pelros se.tt ,{1yee.r ocs ueq.4^ 'g661 ul oglN IE ,{g ,(1ureu-r 'uorlrodo:d 3o 1no u,Molq ueeq seq 's.(es Surysog's.{e1ap re^o sn>l)nr eqr tng 'PIrUrrBC rBeu esug 3froc rIV sI^E{ rl{l Jo rsn IenJaruruotr su qJns 'l:od;tu :o[r:ur qtrno3 u raplsuof osls plnoqs uortnlos ur:el-8uo1 e ro3 3ur1oo1 auo,(ue t€qt sralJo 3ur1so9 'uorlsa8uor arnprr plno) leql sarSolouqrat Iortuol -lrt-Iurt-rrE ,rr\eu puu !st:od:rr: uee.{\tog aldoad l-rodsuu:t ol
s,eeJe eqt

sureJt Jo sor.r.ra3 poads-q8rq lsalgouolnu PUu 'sutu:t 'saueyd 3o lyu Suotur: [a^EJ] Jlellseqc:o o1 .fir:oqtne r:od:tu

'ur1q8nul1q ur,rlfg

s,{us

,.itI l,usr'ftp errg,,
'uns aql

fq pagru8rur

lutap {:a,ra',tro13 or uraas slllq uaa:8 pue 'sa8pr.rq 'seltt) aql 'uortra:rp f:o,ra u1 'puo,{ag puu puulsl 1o3uy or Sutqrte:ts '8utu:our :uap ,{11u;ntr:u sdur al rnlq Jo ees u sl{uq aqa -radns r s,rr 'eutJey{ aJaH

turol e epnpur eseqJ 'uor]se8uor rlnpe: plnor ret{t srlprurrr apr.,'r-uor8e: Jo serres u 8urp1u:aq a:e sdno:8 lEluilxuorl^ug iluaruuo:rlua s.uor8a; aqt;o asuadxa aqt tB'1se,(eqr'rgo:d

Aelallag aql le

oJsrJuuJC ues pue OCS plnoqs 'snot:adurt st rlllrr ruo uuql eJou sa>y:ls e8eluu,rpe anrtrleduor e ute8 ot-saueyd JJoru JoJ tuoo: 8ur>1uur sr '11u ral3u 'qrrqzvr-s,{eznrunj 1!leu

plp

'r^rrP rerllouu roJ elrlll s,{errrl: s,a:ega :sI Jo IUIqI uu) I IIV iaruld rs:g aqr ur .{uq aqt lraro:d o1 a8eueu a,vt
^Aog

Surplnq tng 's;au;otsntr ttrellle ot sseulsnq ut st tt 'sl:odrte IItr alll ls:ua s,6gg ot rrsnul tou aru sUIIls rr>lruur qtns

',iupot uaddeq uuJ slllt JI 'peuunts alttr1 e sndruul

'r{uou seqrlarls ts^{uni lualJnJ e :Aelalrag a$enoqlls P se

grs ffi

ruros

,{1r aql :inn:tn lVg

sleedd; Otilf

^ul slr Surtta8 s.gg5 uo sdrql :reqr lnd plno.ar srs{1euu 'rr

1!:1? 1,-uorlujn8guor '{uq^aql 11g or rrur:ad

't:odrn: aqr or stq8rg rrntnJ Ppu ot .{1e11un a:e 'pa.{r:yap Suraq :raqr roJ srluolsnl . q pe:aururuq Surag 3o pa:rt'sa.tyasurrql saurlrru '(1:uyrturg 'y1ug ot ur8eq ppor OCS tu srequnu rg;e.rr 'aso{ uBS puu puel>luo roJ lno tq3r1 s:org
parr:nr:.r33e rroru sV 'uottsa8uor allt Jo euos tlaJJoJ III.I\ talreru rarunsuor agt 'sfes aq '11e 3o tsrlC 'os slurqr Surlsog

r(eq aW aAes

ol paF!)sp pue
'seg>;oor puou4e

paruas'0961 u! suq Aela{reg aLll
u! t€r{ta$o} 106

selpBl aarqt

eql

uo teq ol peq .{aqr g1 'uro.r3 fu.trr: urnl ol sotrua8e ,fuoruln8e: aqt ro3 rg8rrg oor rq llt^\ sfelap uo snf,oJ f,Ituouora s.lrodrtu

asr'a(uo''"iI;J:]lTJff

1il??;oo":,uJ"t":ff."J."
'snonads sr spuulte.l{ :og s,(u.,vrun: aqt 8ur:ar.req tulll Jalunof, stsrluluetuuo:rAUJ lng 'spur3pJ.{'\ aqr a:otsel or ueld srr .{q
13gJo aq llzll aSuruep lerrSolore ,{uu ruqt senS:u l:od;re aqa 'dug eqt 3o ruaulods:p aqt te Suuets Url ere e,u Jerlar Surrsel

;,{uq aqt orur Surppng tnoqll./r\ s,(elap arnpe: OgS ueC .('olsIJueJC uES uI oP e.4 sE Pu€l>lEg ur ,(eg aqr or Surqr aru€s allt op 3.&\ uel{r\ eg IIIrh tI esro,&r Ilrnur ,noq aurSuul :uorlulnf,JrJ uo sltrelJe pue uorteuSr:ls lnoqu >lluJ 'puEI>1?O tu .{t,trunr prBoglno uu a,ro:dde ot r^EIl

apr.to:d rou
aprs .(uu

u;o{

1I,u ,(eqt areq,&\ uorlenlls B uI JIaslI puu II/( cclg 3I{1 leql poot{Ilalry 1ua: .(:e.t e s(rrrlll 'lreJ uI .'rnoj Puu 33rl{r paau a,&\ ifeq aqt ur s.(u.,vrun; oltl lsn[ ]ou peeu am ssan8 1 'sdooqr11, '8ur,(es roop s CCJS eqr lu >ltruq eq ot Suro8 sr l:od:ru of,srf,uurC uBS,,'0I02 ut 's(us og'{trlqego:d 1p u1
'luef,f,e qsrtrJg srq ,{.g parunrlund sl.leura: stg

rrruouof,e ar{l

3ur1oo1 ap 3o IIr./\^ s(emun: ldru tuql puu 'ssu13 pe.,vral^ rq uul-tuagt trlog Pauott{su; suotlrafo:d pue-srrn8g ,iu1ep tcqt aas e,4 JaUV 'aJEJ tsnru

'rtlr:l

.{lrununuol luuor8a: u su J,tr lutll uortsanb egt s,rr '.{latturrrln ...isalnultu ual s:a8uassud atuos JAus ol lsnI s]sol
IUIU3tUUOJIAUa

Surtu:teued u s,aq

'ggg Surpnpur 'sttod:tu uetrlodo;leur ot tuellnsuol u uaog seq oI{^\ lsrlerrads Suruueld-t.lod:re

ssJl{l IIU JnJUI 01 lull,4A '{11r:a:

ezvr

oq,

'1se

:a33rq aqt

plno.n nof ',{r:1ep a8ura,re eqt rrPtsuof, .(1uo nol.3t 'uotlsonb rt 3ur1oo1 pun >l)uq Surpuuts lng,, 's,{es 3ur1so9

uy ',{.rers alltll u sr trafqns aqt 1o a8pol,nou>l slq Surlurqr ur.I lBql uolllrl^lr PuB slJodJIE uo slroda: pue slr:urnof qtrrv' q8rq os prltrets sI sruJo sndruur s.8ur1sog fa:goag

oJsrJUuJc ul:\^ JJTLTJO-J 'uJrJsLrrV JO IUug 'l3lr{JJH l).)PrllJUr JtulsJ llrJj otur ir:cl JLI] Surulnt [rro{ pJ(Iclo]s spuJr{ lJLl pur: urlqBnr':1rry tuLlt sesnoq:r.uocl rqa :ilurqsruotsu s.ty

'rolrpa a^rlnfaxa s,ors/rue! ues sr ra6ra8 ur^a> .,'uJJs rJAe P.J,\\ Surqt lnjrlnuJq ]5^oLrr Jrlt sPAA ll,, 's,(us Jqs..',{uc1 u:clo rLlt uo tno )(x)l ()t [)J]uu,n tsnI JlA,, ':11u,\ JLII ssolrtl (]rSPlJH f,tUf) uJplor) rlll [)]u,\\{)l I(x)[ [)uu rlo]s r,n i(r:1xrt eurrt tsr:1 rLIl r()C ',(zr:r: ru.1 llrl rLu lr: 3ur1<xi1 sdrrl urlq8nu-lrW

rqr3o .rocl:r:r1 1uBr1 eqr sr l(JJtJ l[] [)azrroq]nn Jrntuls-rllrl eql ]JJr{^\ 'olulllrtjJu\^ ul Surtsrrl ,i1[:ur1 pur: ,(r:,,u,r cqt 8u()lu r^uur.rrlrlod pur: llcloed .3urraqtu,3 '3ursr-r ut:ii:c1 r.rorl
',(uc1

-clns.p Jr\u,\\ S

'b^looLlrs

lu uo;plnll ot :lyocls

pur-'

'siiur]:eur
,(aqt

PUV ,, jsrlrs rtuurJllv i,(urouoJJ III (,(3o[or;) ]noqu IFrl no{ l)r(I asrJdolr,\rl) JLI] turcl no{ prp,\\oH il ()p no{ plp ,nog,, '3ur1sr': claal I 'l:urJurlr JLI] iluoIr] IIu/u J,l,r 5^V 'ur:1cl s.t.rocLrr: Jtll ol arll

punrn-itr:

1u

prtsltor(l 's.re{g tno turs ,(JqI 'pru-rurl

rru rrrLIt tuql Surpl)u

,,rr v,(,H *rr J r rr.,.,rs

JJJLI] su tsnl 'sttruJJ[) .sJr(lo[r^r[) iicl o1 s:r'rt]t-'urrllr: s{u./\\1u ..'urrrlt Lltr,r HuoIu o:l ].uPlP
's,(r:s erls

r,ill,:;',
]-f

'puulllro-Jo uod

ill]

i(r:,!\1n:g

uluul^ 'o]()rlv qclaso{ :o'(r:ur

;:::,]l l];:ll ::1*,,

-uo: ':^ilurppnq Jrq-Jo puu slatoq trrrr ol s:adola,rep a8r:-lno:u:r

'srr::,{ uat txru lrlt ur tnu 'ssJlaSo:cl -p .rozopllncl Jrlt ,(u,r\ -J() rqt ur ilurpur':ts tnoqu Surqlou .\\euI-sJrJuuortnlo,\Jr Jrl(x)r -PUoLtt[1] JLll sll U,\\t)U) Jcl ()1 uoos-s[)uJIl-J JJLI PUu ']slSo -lor8 ,{rplrrg ,)n u-Jo r-Jr,n rlJ 'urlq8nulrl\ 'rLrrrl rr.lt lV ',(r:c1 aql ssorJu pJpullxJ turlt r^,{r:,.nun; Lllr,r 'Surpuuls JJ,J,\\ :.raq,u tqiir.r tJo(l;ru r\\JU u plrnq pur: '.{r:,near-1 [)u()]rs u l.rnrts

t\,:rt::r:ri!:sr4#gq4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful