You are on page 1of 6

1.

Garisan boleh digunakan untuk menimbulkan


kesan-kesan di bawah, kecuali
A pergerakan B panas
C bentuk D jalinan
2. Antara berikut , teknik manakah tidak sesuai
untuk membuat garisan?
A Renjisan B olaj
C !akaran D Catan
". #asangan manakah tidak menggambarkan
warna penggenap?
A $ijau % &erah B 'ngu % uning
C (ingga % Biru D Biru % 'ngu
). ombinasi warna *ang berikut merupakan
manakah merupakan warna harmoni, kecuali
A biru % ungu % merah
B biru % hijau % kuning
C ungu % merah % kuning
D merah % jingga % kuning
+. (alinan tampak boleh didapati pada
A kulit nanas B kulit ka,ang
C kulit durian D kulit tembikai
-. Antara berikut, *ang manakah ,ontoh objek
buatan manusia *ang menunjukkan kesan
jalinan?
. /a*ar
.. (aring
... ulit ka,ang
.0 1a*ap rama-rama
A . dan .. B . dan ...
C .. dan ... D ... dan .0
2. &anakah objek di bawah *ang bukan
tergolong dalam rupa?
A B
C D
3. Apakah rupa *ang digunakan untuk
menghasilkan logo di bawah?
A #engurangan B /indanan
C 4rganik D Geometri
5. !ogo Bank 6egara &ala*sia mempun*ai
rupa-rupa *ang berikut,kecuali
A segi tiga B anak bulan
C sang kan,il D bulatan
1
78. Bentuk ilusi boleh dihasilkan dengan
menggunakan bahan-bahan berikut,
kecuali
A arang B warna air
C kra*on D plaster o9 #aris
77. #un,a ,aha*a *ang manakah sesuai untuk
bentuk di bawah?
B

A C


D
72. ebiasaann*a, bentuk bangunan *ang
dibina di &ala*sia mempun*ai ,iri-,iri
berikut, kecuali
A moden. B abstrak.
C tradisional. D kebuda*aan.
7". Apakah *ang akan berubah jika perabot di
ruang tamu diubah kedudukann*a?
A rupa B warna
C ruang D bentuk
bahan-bahan yang mempunyai fom
dilekatkan kepada perrmukaan rata
untuk membentuk permukaan tiga
dimensi
7). /eknik apakah *ang dimaksudkan dalam
pern*ataan di atas?
A /eknik bertindih
B /eknik lipatan
C Bitoline
D /eknik timbulan
7+. Apakah *ang dapat ditunjukkan oleh
gambar tentang ruang?
A Ruang diwujudkan dengan meletakkan
objek se,ara menegak
B 1ai: objek berbe:a-be:a untuk
menimbulkan ilusi ruang.
C Ruang tidak dapat dikesan dalam gubahan
ini
D /eknik bertindih digunakan untuk
mewujudkan kesan ruang.
7-. (ika pakaian anda berwarna biru muda,
warna kasut apakah *ang sesuai untuk
menimbulkan kesan harmoni dengan
pakaian anda?
A &erah B (ingga
C Biru tua D uning
72. Apakah warna *ang paling sesuai bagi
ruang *ang sempit?
A #anas B #enggenap
C ontra D $armoni
73. ar*a seni ;isual *ang manakah tidak
mementingkan kesan harmoni?
A #oster B An*aman
C 'kiran ka*u D #embungkusan
75. &engapakah penegasan ditimbulkan dalam
sesuatu kar*a seni?
A 'ntuk kelihatan kemas
B 'ntuk memenuhi ruang kertas
C 'ntuk kelihatan harmoni
D 'ntuk menarik tumpuan
2
28. Apakah warna *ang dapat memberikan
penegasan apabila menghasilkan poster?
A <arna penggenap
B <arna harmoni
C <arna sewarna
D <arna sejuk
27. Antara objek semula jadi berikut *ang
manakah tidak mempun*ai imbangan
simentri?
A Batu B 6*amuk
C Daun D .kan
22. #ilih ,orak kra9 tradisional *ang
mempun*ai imbangan.
. Corak pada wau
.. Corak kelarai
... Corak ukiran ka*u
.0 Corak kain songket
A . dan .. B ., ... dan 0
C ., .. dan ... D .,..,... dan .0
2". &anakah ,ontoh di bawah *ang
mempun*ai kontra dan kepelbagaian?
. kebun buah-buahan *ang dipenuhi
dengan buah-buahan *ang sudah masak
.. .bu a*am dengan anak-anakn*a
... #elbagai jenis ikan di lautan
.0 =oo *ang dipenuhi dengan pelbagai
binatang
A . dan .. B .., ... dan .0
C ., .. dan ... D ., .., ... dan .0
2). Berikut merupakan ,ara menimbulkan ilusi
pergerakan pada unsur seni bentuk.
. #engolahan rupa dalam grid
berpan,aran
.. #engolahan kawasan ruang *ang bebas
antara bentuk
... #engolahan susunan bentuk dalam
pelbagai sai:
.0 #engolahan bentuk *ang disusun dalam
garisan perspekti9
A . dan .. B ... dan .0
C ., .. dan ... D .., ... dan .0
2+. $asil kar*a seni gra9ik manakah *ang
mempun*ai kesatuan?
A #oster B Risalah
C ertas hiasan dinding C #apan iklan
2-. 1enarai dibawah merupakan ,orak
berstruktuk 9ormal kecuali
A ,orak sisik ikan.
B ,orak selang-seli.
C ,orak bebas.
D ,orak ,erminan.
22. Garisan grid dapat mewujudkan >>>>>
dalam men,orak.
A penegasan B kontra
C kepelbagaian D kesatuan
23. &anakah pasangan media dan teknik di
bawah *ang sesuai untuk menghasilkan
lukisan?
. #en gel % garisan
.. #ensel warna % lorekan
... ra*on % gosokan
.0 <arna air - gurisan
A . dan .. B ., .. dan ...
C ., ... dan .0 D ., .., ... dan .0
25. #roses menghasilkan seni dengan
menggunakan bahan berwarna atau ,at
*ang disapu ke atas sesuatu permukaan
*ang rata dinamakan
A ,atan. B lukisan.
C ,at air. D impasto.
"8. #ilih jenis-jenis ,etakan *ang betul di
bawah.
. ,etakan timbulan
.. Cetakan stensil?sarigra9i
3
... Cetakan monoprin
.0 Cetakan sekuji
A . dan .. B ., .. dan ...
C ., ... dan .0 D ., .., ... dan .0
"7. Antara berikut manakah bahan-bahan *ang
dapat menghasilkan ar,a?
. a*u .. Besi
... /anah liat .0 #laster o9 #aris
A . dan .. B ., .. dan ...
C ., ... dan .0 D ., .., ... dan .0
"2. Gambaran untuk menjelaskan sesuatu
keterangan atau mesej dikenali sebagai
A gambar 9oto B ilustrasi
C 9ilem D iklan
"". Bentuk persembahan *ang menggabungkan
elemen teks, gra9ik, animasi, audio dan
;ideo *ang dijana melalui sistem komputer
dinamakan
A ,atan B multimedia
C seni gra9ik D lukisan
"). &anakah antara berikut jenis awan larat?
. Awan larat silat
.. Awan larat bersilang
... Awan larat jawi
.0 Awan larat jawa
A . dan .. B ., .. dan ...
C ., ... dan .0 D ., .., ... dan .0
"+. Apakah alat *ang digunakan untuk
meregangkan kain supa*a memudahkan
proses tekatan?
A Cuban B .rasan
C #emidang ka*u D Benang emas
"-. .nstitut /eknologi &ara, kini dikenali
sebagai 'ni;ersiti /eknologi &ara @'i/&A
telah melahirkan sekumpulan tenaga
pendidik seni, telah ditubuhkan pada tahun
A 75-) B 75-+
C 75-- D 75-2
"2. 1iapakah *ang telah menghasilkan kar*a
Ali9, Ba, /a?
A Ahmad halid Buso9
B 1*ed Ahmad (amal
C Abdul !ati99 &ohidin
D $aron &okhtar
"3. 1*ed Ahmad (amal adalah pelopor aliran
>>>>>>di &ala*sia.
A impresionisme abstrak
B kiubisme
C eksperimenisme abstrak
D 9uturisme
"5. Apakah bahan *ang digunakan oleh A:i:ah
Bt &ohd Buso9 untuk menghasilkan
sulaman pada seni tekatn*a?
A Benang bulu kambing
B Benang perak
C Benang emas
D Benang pintal
)8. &anakah institusi di bawah *ang
menghantar pelatih ke 1*arikat .1&A.!
&'$A&CD untuk mendapatkan latihan
dalam bidang seni ukiran?
. .nstitut emahiran &ara
.. emajuan ra9tangan &ala*sia
... 'ni;ersiti /eknologi &ara
.0 #oliteknik 'ngku 4mar
A . dan .. B ., .. dan ...
C ., ... dan .0 D ., .., ... dan .0
Disediakan olehD
EEEEEEEEEEEEEE.
@&4$D 1ABR. B.6 A RA$&A6A
4
Guru &atapelajaran
Disemak olehD
EEEEEEEEEEEEEEE..
@#6 1./. 64R A1&A$ B/ ./$6A.6A
etua #anitia #endidikan 1eni 0isual
5
Jawapan PSV ujian akhir tahun tingkatan 2
7.A
2.A
".D
).C
+.D
-.A
2.B
3.D
5.A
78.C
77.B
72.B
7".C
7).D
7+.D
7-.C
72.D
73.A
75.D
28.A
27.A
22.D
2".D
2).D
2+.C
2-.A
22.D
23.B
25.A
"8.B
"7.D
"2.B
"".B
").C
"+.C
"-.D
"2.A
"3.C
"5.C
)8.
6