You are on page 1of 2

2. Nemzetkzi Boszniai Piramis Konferencia 2011 Szeptember Duds en!

"so#t
$ttp%&&piramidasunca.ba&en'&#atest(ne)s&dai#*(ne)s&icbp(2011(conference&
$ttp%&&piramidasunca.ba&en'&#atest(ne)s&item&20+(conc#usions(of(t$e(icbp(2011(conference.$tm#
, k-pen a .. sorban kiss- e#!re$a/o#0a #t$attok1 a konferencin me'ismert1 N-metorsz'ban -#!1
szint-n 2#e#miszeripari 3zemm-rnk szem40e'es bartom ba# o#da#n.
Kicsi a 0i#'. 56kdik a 0onzs tr0-n*e1 0a'* sem7 %(8
9sak r0iden mes-#n-k a 2011(es Nemzetkzi Boszniai Piramis Konferencir:#1 amin e'*ed4#i
5a'*ark-nt 0ettem r-szt. Pontosabban 0o#t ott m-' e'* 5a'*ar r-'-sz is1 de !k akkor f!#e' kinti
fe#trsokon do#'oztak1 ;'* a konferencia e'-sz-n nem tudtak r-szt 0enni.
,z e'-sz ka#and <'* kezd!dtt1 $o'* a S0/ci 5a$aris$i ='*etemen 0o#tam mr e'* ide/e1
stud*()ork pro'ram keret-ben. Napi .(> :rs szabadid!met arra $aszn#tam1 $o'* ?(@ $:napon
kereszt4#1 szinte nap mint nap azon do#'okat kutattam1 amiket a f!isko#s -0eim a#att a tanraim
nek4nk nem1 s!t1 nekik sem tan;tottak.
5i 0o#t ez a ren'ete' an*a'7 ,z 2#et e'-sze1 spiritu#is1 m60-szi -s tudomn*os tekintetben.
5i0e# ezen ter4#eten kutatok mr tbb mint +0 -0e1 ;'* sok o#*an forrs informci:m 0o#t1
ami0e# kutatsaimat fo#*tat$attam. =zt a kutatst nem r-sz#etezem1 $anem inkbb arr:# mes-#ek1
$o'* amikor a apnn# fe#fedezett 0;za#atti 0rosr:#1 -s piramisokr:# tudomst szereztem
ABona'uni81 0a'* $o'* K;nban tbb mint 2>0 piramis ta##$at:1 akkor na'*on e#'ondo#kodtam
azon1 $o'* err!# mi-rt nem tud:s;t a m-dia a na'*0i#'ban7
,ztn to0bb fokozta k;0ncsis'omat az1 $o'* a D-#(,merikai kontinensen1 5:ricz nos ACuan
5oricz8 #ta# fe#fedezett Da*os bar#an'okban 0a#a$o# e#re/t0e1 aran* f-m#emezeken 0an az
emberis-' !strt-ne#me.
='*re n0ek0! rmme# kutattam a *outube csatorna 0ide:i kztt1 -s ta##tam e'* r0id #-'i
fe#0-te#t a Boszniai Nap piramisr:#. ,nn*ira e'*-rte#m6en #t$at: a fe#0-te#en1 $o'* az e'* piramis1
$o'* csak e'* te#/esen be'*psdtt a'*<1 k-pze#et(ti#t: a'*< me'-#$et-si(tudomn*os professzor
nem #t/a me' azt1 amit a forma az ember e#- tr.
=kkor dntttem e#1 $o'* e#utazom a 2. E9BP(re ANemzetkzi Boszniai Piramis Konferencira81
a$o# szem-#*esen is me'ismerked$ettem Semi Fsmana'ic$(a#1 0a#amint o#*an na'* ne06
kutat:kka# mint K#aus Dona1 Da0id Catc$er 9$i#dress1 Cu'$ Ne)man1 -s m-' sok ms nemzetkzi
kutat:0a#.
, #e'me'#ep!bb az 0o#t1 $o'* sszesen a Gna'*'*<kka#H e'*4tt /: $a 0o#tunk ?0(an1 akik a 0i#'
minden t/r:# sere'#ett4nk a konferencira. N*itott e#m-/61 e#fo'u#at#an r-'-szek1 n*e#0-szek1
szabad ener'ia kutat: professzorok1 a $atrtudomn*ok e#ismert szaktekint-#*ei. F#*an <ttr!k1
akik munk/ukka# ;rtk be ne04ket a tudomn*trt-ne#embe1 -s ma/d csak >0(100 -00e# $a##uk
utn fo'nak nekik szobrot ##;tani. F#*an emberek1 akik ismerik -s k0etik Niko#a Des#a1 Iiktor
Sc$auber'er1 Ia#ter Jusse## ne0-t -s tudomn*os munk/t1 o#0astk kn*0eiket.
=zek azok a Korrsok me#*ek kie#-';tik a tuds(szom/as tud:sok i'-n*eit.
, konferencir:# k-sz;tettem L2 r0id 0ide:t1 amit a *outube(on me' #e$et tekinteni%
$ttps%&&))).*outube.com&p#a*#ist7#istMPN+B@B,?,=,DK.>>K1
,mikor me'-rkeztem Boszniba1 ? -s f-# :rs 0onat k-s-sse#1 mr az e'-sz busz csak rm 0rt.
ock Doub#eda* e'* fantasztikus ember az e'*es4#t Kir#*s'b:# $a /:# tudom1 ( ! szedte ssze a
csapatot a rept-rr!# -s a 0onat##omsr:# Szara/e0:b:#.
$ttps%&&))).*outube.com&c$anne#&O9fru+kNP#,Qm"RPn#21C/S&0ideos
2/szaka me'-rkezt4nk a Cote#ekbe1 me'ismerkedt4nk Semir Fsmana'ic$(a#1 aki ked0es 4d0z#!
sza0ak utn e#mondta a pro'ramunkat.
, konferencia e#!tt tbb $e#*sz;nt is me'#to'attunk1 a$o# me'csod#$attuk a Derm-szet 0ad
sz-ps-'eit1 -s az !si tudomn*os szakemberek a#kotsait. Bosznia o#*an $e#*1 a$o# ren'ete' !s(
tuds 0an e#re/t0e. =zt mindenkinek ma'nak ke## me'ismernie1 mert so$a1 de so$a nem fo'/a
mindezt me'tapaszta#ni az Enternet me##!#.
Co'* mi#*en a Ja0ne a#a'<t7 F#*an oRi'-nd<s a #e0e'! bent1 $o'* a K#d sszes #e'ma'asabb
ne'at;0 ion koncentrci:/< $e#*-t is #epip#/aT 5inden /:'snak e# ke## oda mennie -s 1 $etet
/:'zni az a#a'<tbanT 5int a$o'* ez a $#'*1 ,s/a tette%
$ttps%&&))).*outube.com&)atc$70M/P1(UN?U00V#istMOOfru+kNP#,Qm"RPn#21C/SVindeRM11
Semir Fsmana'ic$ abszo#<t partner minden a#ternat;01 tudateme#!1 spiritu#is -s e'-szs-''e#
kapcso#atos kutatsban1 -s $a 0a#aki szeretne e#menni oda1 csak sz:#/on -s me'szer0ezz4k az
utazst akr csoportok r-sz-re is. A=(mai#% /eno.dudasW'mai#.com1 De#efon% 00 +? 20 2+L QQ L28
, r-'i id!kben mindenki azon 'ondo#kodott1 $o'*an 0/tk ki a k0eket a piramisok$oz1 $o'*an
-p;tett-k fe# a piramisokat1 $o'* 0/tk ki a Ja0ne a#a'utat. Szerintem1 nem -p;tett-k a piramisokat1
sem az a#a'utakat1 $anem r-te'r!#1 r-te're nttt-k !ket.
=zt az e#k-pze#-semet me'osztottam Semir Fsmana'ic$(a#1 ock Doub#eda*(e# -s azt is
me'osztottam 0e#41 $o'* 0an ennek a tec$no#:'inak modern me'fe#e#!/e. Ieres K#ra e'* </1
5a'*ar 2 komponens6 fo#*ad-k me'fe#e#! arn*< sszeke0er-s-0e# k-pes brmi#*en an*a'ot
sszera'asztani. =z #e$et $omok1 sza#ma1 fa1 for'cs1 'umi1 kermia1 40e'1 sa#ak1 m6an*a' stb.
Carmad ann*i id! a#att1 $armad ann*i k#ts-''e#1 #e$et o#*an $zakat fe#-p;teni1 ami e##en## az
id!nek -s $a csak szer0es an*a'ot rakok a komponensekbe1 akkor te#/esen ko min!s-'6... Keress
r az Enterneten% 0ek#a1 $abiten1 k#a>>>1Ieres I#ra. Sa/t szememme# #ttam ezt az an*a'ot a
Budapesti 56szaki ='*etemen1 amikor bemutattk a na'*kzns-'nek.
, r-'i $ata#mas k!tmbket csak e'* k4k#opsz akar/a e'*ik $e#*r!# a msikra cipe#ni1 az ember1 $a
$aszn#/a az esz-t1 akkor inkbb $e#*ben kinti a me'fe#e#! formkat az ott ta##$at: an*a'okb:#.
E'en1 brmi#*en szi#rd an*a'ot k-pesek 0o#tak szerintem a r-'iek 0a#ami#*en e#/rssa# fo#*:s;tani1
0a'* pedi' a por a#ak<1 ka0icsos szerkezeteket sszeo#0asztani e'* k#a>>>($z $ason#: tbb
komponens6 fo#*ad-kka#.
Jen'ete' tuds 0an az orrunk e#!tt1 de sa/nos err!# a m-dia nem t/-koztat benn4nket.
Pr tud:s kiszo#'#ta a banki(karte# -rdekeket1 pr tud:s nem. , kiszo#'#: -s az e#$a##'atott
tud:sok is #t$at:k ezen az 1Q21(es k-pen%
$ttp%&&pub#ic.media.smit$sonianma'.com&#e'ac*Ub#o'&SomersetUsteinmetz(marconi(einstein(
tes#a./p'
, kiszo#'#:kat -s ta##mn*aikat r-sz#etesen ismered1 az e#$a##'atottakat pedi' nem. X'* tudod
me'ta##ni azt1 $o'* mi#*en irn*ba ke## keresned a Gm-#*tudati tudomn*os 0a#:s'otH.
Ca szeretn-# e#indu#ni e'* m-#*tudati tudomn*os <ton1 akkor a/n#om a fi'*e#medbe Ia#ter
Jusse## #ta# fe###;tott 0i#'k-pet1 amit kn*0ei -s ma'ntan;t:i /e'*zetei a#ap/n me'-rt$etsz%
$ttps%&&))).scribd.com&D$eJea#Ierbz&documents
Ste0en Ca)kins1 =instein -s a tbbi mai e'*etemeken tan;tott tud:s e#m-#et-t csak az-rt tan;t/k1
mert ezeket -rtik me' az e'*etemekenY ezt tmi a kutat:k fe/-be az ,kad-mia. Iiszont mr 1Q00
e#!tt is t<#$a#adtuk !ket1 s!t1 Niko#a Des#a -s Ia#ter Jusse##1 Iiktor Sc$auber'er a ma'a ide/-ben
mr me'$a#adta !ket. Nincs -rte#me o#*anna# tudssa# fo'#a#kozni1 ami nem k;n# me'o#dst a
modern kor ki$;0saira1 s!t1 k-pesek k!korszaki ##apotba /uttatni minket.
=rre /tt4nk r mindann*ian1 akik a Boszniai Konferencin ta##koztunk1 szinte f-#sza0akb:#
me'-rtett4k e'*mst. 5indann*ian u'*anazt az utat /rtuk mr be1 0o#t aki ,n'#iban1 0o#t aki
,merikban1 5a'*arorsz'on1 0a'* Kanadban1 ,usztriban -s ,usztr#iban.
=z 0o#t 2011(ben Boszniban1 a piramis konferencin. 5ost1 201.(ben mr </ sze#ek f</nak
5a'*arorsz'on -s a n,'*Ii#'ban. ='* $etes sz##odai ott tart:zkodsom1 az utazsom1 a
konferencia1 -s az ottani tanu#mn*i kirndu#sok Semir Fsmana'ic$ 0ezet-s-0e#1 K#aus Dona1
Da0id Catc$er 9$i#dress -s Cu'$ Ne)man kommentr/ai0a# sok(sok bartta# me'ismerked0e
fe#e/t$etet#en -#m-n*t /e#ent szmomra. Zrmte#i Dudomn*os Znk-pz-st 5inden 5a'*arnakT