You are on page 1of 16

63 - 40 , 6. 8. 2014.

postupka izreeni u prekrajnom postupku, a koji su jo


predmet izvrenja, evidentirat e se u Registru novanih
kazni na nain propisan lanom 102. ovog zakona.
lan 113.
Prestanak vaenja Zakona
(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje vaiti
Zakon o prekrajima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).
(2) U sluaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti sa
ovim zakonom primjenjivat e se ovaj zakon.
(3) U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene
prekrajem primjenjivat e se odgovarajue odredbe
posebnog propisa koji ureuje oduzimanje imovinske
koristi.
(4) Odredbe propisa kojima se regulira visina novanih kazni u
prekrajnom postupku uskladit e se sa odredbama ovog
zakona u roku est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona.
lan 114.
Stupanje na snagu i primjena Zakona
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajui
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi, s. r.
Predsjedavajui
Predstavnikog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi, s. r.


Temeljem lanka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim
UKAZ
O PROGLAENJU ZAKONA O PREKRAJIMA
Proglaava se Zakon o prekrajima, koji je donio Parlament
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupnikog doma
od 06.05.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 05.06.2014.
godine.
Broj 01-02-585-02/14
29. srpnja 2014. godine
Sarajevo
Predsjednik
ivko Budimir, v. r.

ZAKON
O PREKRAJIMA
DIO PRVI
I. OPE ODREDBE
lanak 1.
Predmet Zakona
Ovim se zakonom definira: prekraj, prekrajne sankcije,
postupak prema maloljetnicima, zastara, prekrajni postupak,
prekrajni nalog, zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka,
usmeni pretres, rjeenje o prekraju, alba, povrat u preanje
stanje, ponavljanje postupka, evidencija i brisanje sankcija,
izvrenje kazni, kao i druga pitanja od znaaja za prekraje na
podruju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Federacija).
lanak 2.
Definicija prekraja
(1) Prekraj predstavlja krenje propisa, javnog poretka ili
drugih drutvenih vrijednosti koje nisu zatiene kaznenim
zakonima i drugim zakonima u kojima su propisana
kaznena djela, kao i krenje drugih propisa kojima su
odreena obiljeja prekraja i za koje su propisane sankcije.
(2) Odgovornost za prekraj pretpostavlja izvrenu ili
proputenu protupravnu, skrivljenu radnju koja je propisom
mjerodavnog tijela odreena kao prekraj.
(3) Nema prekraja ukoliko je iskljuena protupravnost ili
krivica iako postoje sva bitna obiljeja prekraja.
(4) Prekraj moe biti poinjen injenjem ili neinjenjem.
(5) Nehaj od izvritelja je dovoljan da se izvritelj smatra
odgovornim za prekraj, osim ako je odredbama o
prekrajima propisano da e izvritelj biti kanjen za djelo
poinjeno iskljuivo s umiljajem.
(6) Prekraj mogu poiniti fizike i pravne osobe.
(7) Pokuaj izvrenja prekraja nije kanjiv.
lanak 3.
Znaenje izraza
(1) Posebni izrazi u smislu ovoga zakona imaju sljedea
znaenja:
1) ovlateno tijelo je bilo koje od sljedeih:
a) mjerodavno policijsko tijelo Bosne i
Hercegovine, Federacije ili kantona,
b) mjerodavna inspekcijska tijela ili
c) ministarstvo, poduzee ili druga pravna osoba
koja ima javne ovlasti i u iju mjerodavnost
spada izravno ili neizravno provoenje bilo
kojeg zakona ili propisa koji propisuju prekraje;
2) Registar novanih kazni i prekrajne evidencije je
elektronska baza podataka o izreenim novanim
kaznama za prekraje, drugim prekrajnim sankcijama
i trokovima postupka kao to je propisano u Zakonu
o Agenciji za identifikacijske dokumente, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine ("Slubeni
glasnik BiH", broj: 56/08);
3) okrivljenik je pravna ili fizika osoba protiv koje je
pokrenut prekrajni postupak;
4) oteenik je pravna ili fizika osoba koja je pretrpjela
tetu koja je na bilo koji nain nastala poinjenjem
prekraja;
5) sud je opinski sud u kojem je osnovano prekrajno
odjeljenje;
6) drugostupanjski sud je mjerodavni kantonalni sud;
7) kanjenik je osoba za koju je konanim prekrajnim
nalogom ili pravomonim rjeenjem o prekraju
ustanovljeno da je odgovorna za odreeni prekraj;
8) uruenje pismena potom je uruenje putem
preporuene pote na adresu fizike osobe koje je
odreeno u Registru prebivalita i boravita, a koju
vodi Glavni centar za obradu podataka u Bosni i
Hercegovini ili na registriranu adresu sjedita pravne
osobe;
9) posao (rad) za ope dobro je neplaeni rad u korist
drutva kojim se ne vrijea ljudsko dostojanstvo i ne
ostvaruje profit i koji se moe izrei samo uz
pristanak uinitelja, a ne moe trajati krae od 10 sati
niti dulje od 120 sati, s tim to se ne moe obavljati
dulje od dva sata dnevno.
(2) Gramatika terminologija koritenja mukog ili enskog
roda podrazumijeva ukljuivanje oba roda.
(3) Znaenje izraza navedenih u lanku 2. Kaznenoga zakona
Federacije Bosne i Hercegovine ("Slubene novine
Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05,
42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit e
se u ovome zakonu ukoliko se kontekstom jasno ne
zahtijeva drukije.
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 41

lanak 4.
Prava osoba okrivljenih za prekraje
Nitko ne moe biti kanjen za prekraj, niti se prema njemu
mogu primijeniti prekrajne sankcije ako radnja koja mu se
stavlja na teret prije nego to je bila izvrena nije bila zakonom,
ili na zakonu utemeljenom propisu, odreena kao prekraj i za
koju zakonom ili drugom na zakonu utemeljenom propisu nije
propisana vrsta i visina sankcije za uinitelja.
lanak 5.
Svatko tko je okrivljen da je poinio prekraj ima pravo
zahtijevati da o njegovoj odgovornosti za poinjeni prekraj
odlui sud, ukoliko on to zahtijeva u roku koji je propisan
zakonom. Takve osobe imaju pravo da:
1) smatraju se nevinim dok se ne dokae njihova
odgovornost sukladno zakonu;
2) u najkraem roku budu izvijetene, detaljno i na
jeziku koji razumiju, o prirodi i razlogu optubi protiv
njih;
3) im se da odgovarajue vrijeme i mogunost za
pripremu njihove odbrane;
4) brane se osobno, ili putem branitelja po vlastitom
izboru, ili ukoliko nemaju dovoljno sredstava, da im
se on osigura besplatno kada to zahtijevaju interesi
pravde;
5) ispitaju ili da se u njihovo ime ispitaju svjedoci koji ih
terete i da se osigura nazonost i sasluanje svjedoka u
njihovu korist pod istim uvjetima kao i svjedoka koji
ih terete;
6) dobiju besplatnu pomo prevoditelja ako ne razumiju
jezik koji se koristi u sudu.
lanak 6.
(1) Ako se protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi ne moe
pokrenuti postupak, postupak e se pokrenuti i provesti
samo protiv pravne osobe.
(2) Ako je pravna osoba prestala postojati ili postoje druge
pravne smetnje za voenje postupka, postupak e se
pokrenuti i provesti samo protiv odgovorne osobe u pravnoj
osobi.
(3) Odgovornost odgovorne osobe za prekraj ne prestaje zato
to joj je prestao radni odnos u pravnoj osobi ili to je u
registru subjekta upisa nakon poinjenja prekraja izvrena
promjena te odgovorne osobe.
lanak 7.
Predstavnik okrivljene strane pravne osobe je osoba koja
upravlja predstavnitvom ili drugom poslovnom jedinicom te
pravne osobe u Federaciji, ukoliko za predstavnika pravne osobe
ne bude odreena druga osoba.
lanak 8.
Osobe koje ne mogu biti predstavnici pravne osobe
(1) Predstavnik pravne osobe ne moe biti osoba koja je u istoj
stvari svjedok.
(2) Predstavnik pravne osobe ne moe biti odgovorna osoba
protiv koje se vodi postupak za isti prekraj, ili osoba koja
istie da je postupala po naredbi druge odgovorne osobe ili
tijela upravljanja.
(3) U sluajevima iz st. (1) i (2) ovoga lanka sud je duan
pozvati pravnu osobu da u roku osam dana odredi drugog
predstavnika.
lanak 9.
Diplomatski imunitet
U pogledu voenja prekrajnog postupka prema osobama
koje uivaju pravo imuniteta u Bosni i Hercegovini primjenjuju
se pravila meunarodnog prava.
lanak 10.
Za prekraj ne mogu biti odgovorni Federacija, kanton,
grad, opina i mjesne zajednice.
lanak 11.
(1) Ako se prije zapoinjanja prekrajnog postupka utvrdi da je
osoba protiv koje se pokree postupak umrla, odnosno
pravna osoba protiv koje se pokree postupak prestala
postojati, rjeenjem e se odbaciti zahtjev za pokretanje
prekrajnog postupka, a ako se injenica smrti ili prestanak
postojanja pravne osobe utvrdi nakon zapoinjanja
postupka, rjeenjem e se obustaviti prekrajni postupak.
(2) Ako se postupak moe provesti protiv pravnog sljednika
pravne osobe, nee se donositi rjeenje iz stavka (1) ovoga
lanka, ve e se zastati s postupanjem i postupak nastaviti
nakon to ovlateno tijelo na odgovarajui nain izmijeni
zahtjev. Ako je ve doneseno rjeenje iz stavka (1) ovoga
lanka, nakon to ovlateno tijelo izmijeni zahtjev, to e se
rjeenje staviti izvan snage i nastaviti postupak.
(3) Ako se nakon izdavanja prekrajnog naloga, a prije njegove
pravomonosti ili stavljanja izvan snage, utvrdi da je
okrivljenik umro, odnosno okrivljena pravna osoba prestala
postojati, rjeenjem e se ovlatenog tijela prekrajni nalog
staviti izvan snage.
(4) Rjeenje iz st. (1) i (2) ovoga lanka donosi sud kod kojeg
se nalazi spis u trenutku utvrenja smrti okrivljenika,
odnosno prestanka postojanja pravne osobe.
lanak 12.
Propisivanje prekraja
(1) Prekraji i prekrajne sankcije mogu biti propisani
zakonima Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona ili
drugim propisima Vijea ministara Bosne i Hercegovine,
Vlade Federacije, vlada kantona i odlukama gradskoga ili
opinskoga vijea.
(2) Tijela ovlatena za donoenje propisa o prekrajima mogu
propisivati samo kazne i zatitne mjere predviene ovim
zakonom i u granicama koje odreuje ovaj zakon.
(3) Tijela ovlatena za donoenje propisa iz stavka (1) ovoga
lanka mogu propisivati prekrajne kazne i zatitne mjere
samo za povrede propisa koje oni donose u okviru svoje
mjerodavnosti utvrene Ustavom i zakonom, pod uvjetima
odreenim ovim zakonom.
(4) Tijelo ovlateno da propisuje prekrajne kazne i zatitne
mjere ne moe ovo pravo prenijeti na druga tijela.
lanak 13.
Vrijeme izvrenja prekraja
Prekraj je izvren u vrijeme kada je poinitelj radio ili bio
duan raditi, bez obzira na to kada je posljedica nastupila.
lanak 14.
Mjesto izvrenja prekraja
Prekraj je izvren kako u mjestu gdje je poinitelj radio ili
bio duan raditi, tako i u mjestu gdje je nastupila posljedica.
lanak 15.
Mjerodavnost sudova
(1) Sudovi u Federaciji stvarno su mjerodavni odluivati o
prekrajima iz lanka 12. stavak (1) koji su poinjeni na
teritoriju Federacije.
(2) Sud na ijem je podruju poinjen prekraj mjesno je
mjerodavan za voenje prekrajnog postupka.
lanak 16.
Izricanje prekrajne sankcije
(1) Prekrajnu sankciju moe izrei sud u prekrajnom
postupku koji je pokrenut i proveden sukladno ovom
zakonu.
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 42 , 6. 8. 2014.

(2) Ovlateno tijelo moe izrei prekrajnu sankciju putem
izdavanja prekrajnog naloga sukladno postupku koji je
propisan ovim zakonom.
lanak 17.
Lienje slobode i jamstvo kao osiguranje nazonosti i plaanja
novane kazne
(1) Policijski slubenik moe na zahtjev ovlatene slubene
osobe liiti slobode osobu koja je osumnjiena za prekraj,
ali je duna takvu osobu odmah, a najkasnije u roku 12 sati,
izvesti pred sud kako bi se osigurala njezina nazonost u
sudu pod sljedeim uvjetima:
1) kada osoba odbija ili nije u mogunosti otkriti svoj
identitet,
2) kada osoba nije nastanjena u Bosni i Hercegovini ili
privremeno boravi u inozemstvu, a postoji sumnja da
moe pobjei kako bi izbjegla odgovornost za prekraj
ili
3) kada postoji opasnost da e osoba nastaviti s vrenjem
prekraja, ili ponovno poiniti istovrsni prekraj.
(2) Sud mora ispitati okrivljenika odmah a najkasnije u roku 12
sati od trenutka kad je ta osoba liena slobode.
(3) Svako lienje slobode moe biti odreeno samo ako se ista
svrha ne moe ostvariti drugom mjerom, mora biti razumno
i sukladno prirodi poinjenog prekraja, a mora se voditi
rauna o starosti i drugim osobnim svojstvima te osobe,
tako da duljina trajanja lienja slobode odgovara
okolnostima. Svaka osoba liena slobode sukladno
odredbama ovoga lanka mora biti u najkraem roku
izvijetena, detaljno i na jeziku koji razumije, o razlozima
za lienje slobode, kao i o prekraju koji joj se stavlja na
teret.
(4) Radi osiguranja nazonosti pred sudom policija, ili drugo
ovlateno tijelo moe zahtijevati od osobe koja je okrivljena
za prekraj, a nema prebivalite u Bosni i Hercegovini ili
privremeno boravi u inozemstvu a eli napustiti Bosnu i
Hercegovinu prije okonanja postupka, a za koju postoji
sumnja da moe pobjei kako bi izbjegla odgovornost za
prekraj, da preda svoju putovnicu ili drugi identifikacijski
dokument do pojavljivanja na sudu, ali ne dulje od 24 sata.
Uz prekrajni nalog, ili zahtjev za pokretanje prekrajnog
postupka sudu e biti predata putovnica ili drugi
identifikacijski dokument.
(5) Radi osiguranja plaanja novane kazne osobi koja je
okrivljena za prekraj, a nema prebivalite u Bosni i
Hercegovini, ili privremeno boravi u inozemstvu, a eli
napustiti Bosnu i Hercegovinu prije okonanja postupka, a
za koju postoji sumnja da moe pobjei kako bi izbjegla
odgovornost za prekraj, sudija moe naloiti da poloi
novano jamstvo u visini maksimalne kazne koja moe biti
izreena za takav prekraj.
lanak 18.
Primjena odredbi Kaznenoga zakona i Zakona o kaznenom
postupku Federacije Bosne i Hercegovine
(1) Ukoliko nije drukije propisano odredbama ovoga zakona,
sljedee e se odredbe Kaznenog zakona primjenjivati
mutatis mutandis na prekraje: l. 26. i 27. koji nose naziv
"Nuna obrana" i "Krajnja nuda"; l. 31., 32. i 33. koji
nose naziv "Suuiniteljstvo", "Podstrekavanje" i
"Pomaganje", lanak 36. pod nazivom "Ubrojivost"; lanak
37. pod nazivom "Umiljaj"; lanak 38. pod nazivom
"Nehaj"; lanak 39. pod nazivom "Stvarna zabluda"; lanak
40. pod nazivom "Pravna zabluda" i Glava XIV. pod
nazivom "Odgovornost pravnih osoba".
(2) Ukoliko nije drukije propisano odredbama ovoga zakona,
sljedee odredbe Zakona o kaznenom postupku Federacije
Bosne i Hercegovine ("Slubene novine Federacije BiH",
br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07,
9/09 i 12/10 - u daljnjem tekstu: Zakon o kaznenom
postupku) primjenjivat e se mutatis mutandis u
prekrajnom postupku: Glava I. pod nazivom "Temeljna
naela"; Glava III. pod nazivom "Pravna pomo i slubena
suradnja", Glava IV. Odjeljak 2. pod nazivom "Mjesna
mjerodavnost" i Odjeljak 3. pod nazivom "Spajanje i
razdvajanje postupka"; Glava V. pod nazivom "Izuzee";
Glava VII. pod nazivom "Branitelj"; Glava VIII. Odjeljak 1.
pod nazivom "Pretres stana, prostorija i osoba"; Glava VIII.
Odjeljak 2. pod nazivom "Privremeno oduzimanje
predmeta i imovine"; Glava VIII. Odjeljak 4. pod nazivom
"Ispitivanje osumnjienika"; Glava VIII. Odjeljak 5. pod
nazivom "Ispitivanje svjedoka"; Glava VIII. Odjeljak 6. pod
nazivom "Uviaj i rekonstrukcija "; Glava VIII. Odjeljak 7.
pod nazivom "Vjetaenje"; Glava XI. pod nazivom
"Podnesci i zapisnici"; Glava XII. pod nazivom "Rokovi";
Glava XVI. pod nazivom "Trokovi kaznenog postupka";
Glava XVII. pod nazivom "Imovinsko-pravni zahtjevi";
Glava XXI. pod nazivom "Glavni pretres"; Glava XXIII.
Odjeljak 1. pod nazivom "alba na prvostupanjsku
presudu"; Glava XXIV. pod nazivom "Izvanredni pravni
lijekovi"-"Ponavljanje postupka"; Glava XXVII. pod
nazivom "Postupak prema maloljetnicima", Glava XXVIII.
pod nazivom "Postupak za kaznena djela protiv pravnih
osoba" i Glava XXIX. pod nazivom "Postupak za primjenu
mjera sigurnosti, za oduzimanje imovinske koristi
pribavljene kaznenim djelom i za opozivanje uvjetne
osude".
(3) U sluaju bilo kakvih nesuglasnosti izmeu odredbi
Kaznenoga zakona iz stavka (1) ovoga lanka i odredbi
Zakona o kaznenom postupku iz stavka (2) ovoga lanka i
ovoga zakona, primjenjivat e se odredbe ovoga zakona.
Upuivanje na odredbe Zakona o kaznenom postupku koje
se odnose na tuitelja na odgovarajui nain primjenjivat e
se na svako ovlateno tijelo.
lanak 19.
Odmjeravanje kazni
Ako se prilikom odmjeravanja kazne utvrdi da prekrajem
nisu prouzrokovane tee posljedice, a postoje olakavajue
okolnosti koje ukazuju da se i blaom kaznom moe postii svrha
kanjavanja, propisana kazna moe se ublaiti tako to e se
izrei kazna ispod najmanje mjere kazne propisane za taj
prekraj, ali ne ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne.
lanak 20.
Naknada tete kao razlog obustave postupka
Sud moe obustaviti postupak protiv poinitelja prekraja
za koji je propisana novana kazna kao jedina kazna u iznosu do
1.000,00 KM, ako je on dragovoljno nakon poinjenja prekraja,
a prije odravanja usmenog pretresa otklonio protupravno stanje
ili nadoknadio tetu koju je prouzroio prekrajem.
II. SANKCIJE
lanak 21.
Vrste sankcija
(1) Sljedee sankcije mogu biti izreene osobi odgovornoj za
poinjeni prekraj:
1) novana kazna;
2) uvjetna osuda; .
3) ukor i
4) zatitne mjere.
(2) Sljedee mjere mogu biti izreene kao posljedica
odgovornosti za poinjeni prekraj:
1) oduzimanje imovinske koristi;
2) obveza naknade tete;
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 43

3) kazneni bodovi i
4) lienje slobode radi naplate novane kazne.
lanak 22.
Novana kazna
(1) Novana kazna moe se propisati u odreenom rasponu ili
u fiksnom iznosu.
(2) Za prekraje iz oblasti poreza, carina, financija, zatite
okoline i koncesija, radnih odnosa i zatite na radu novane
kazne mogu se propisati u viestrukom iznosu ili kao
postotak porezne, carinske, financijske ili koncesijske
obveze koja je trebala biti plaena, ili kao postotak ili
viestruki iznos vrijednosti robe koja je predmet prekraja,
ali ne u iznosu veem od 200.000,00 KM.
(3) Kada zakon odreuje raspon u visini novane kazne za
odreeni prekraj, sud e odrediti visinu kazne uzimajui u
obzir sve olakavajue i oteavajue okolnosti ukljuujui,
ali ne ograniavajui se na teinu prekraja i njegove
posljedice, stupanj odgovornosti okrivljenika, uvid u
evidenciju o njegovim prethodnim prekrajima, njegovu
financijsku situaciju, kao i je li iskazao kajanje.
(4) Novana kazna za fiziku osobu ne moe se propisati u
iznosu niem od 30,00 KM, za odgovornu osobu u pravnoj
osobi u iznosu niem od 50,00 KM, za pravnu osobu u
iznosu niem od 500,00 KM, a za osobu koja obavlja
samostalnu poslovnu djelatnost - obrt u iznosu niem od
100,00 KM.
(5) Za prekraj propisan zakonom novana kazna moe se
propisati za fiziku osobu do 10.000,00 KM, za odgovornu
osobu u pravnoj osobi do 20.000,00 KM, a za pravnu osobu
do 200.000,00 KM.
(6) Za prekraj koji poini osoba koja obavlja samostalnu
poslovnu djelatnost - obrt, zakonom se moe propisati
novana kazna do 20.000,00 KM.
(7) Za prekraj propisan uredbom ili odlukom vlade, odlukom
gradskoga ili opinskoga vijea novana kazna moe se
propisati za fiziku osobu do 3.000,00 KM, za odgovornu
osobu u pravnoj osobi do 5.000,00 KM, za pravnu osobu do
10.000,00 KM, a za osobu koja obavlja samostalnu
poslovnu djelatnost - obrt u iznosu do 6.000,00 KM.
lanak 23.
Rok plaanja novane kazne
(1) Rjeenjem o prekraju odredit e se rok u kojem novana
kazna treba biti plaena, koji ne moe biti krai od osam
dana niti dulji od tri mjeseca od dana pravomonosti
rjeenja o prekraju.
(2) U sluaju plaanja novane kazne u roku odreenom na
temelju lanka 57. ovoga zakona, kanjenik se oslobaa
plaanja 50% iznosa izreene novane kazne.
lanak 24.
Stjecaj
(1) Ukoliko okrivljenik, jednom ili s vie radnji, poini vie
prekraja, novana e kazna biti utvrena za svaki pojedini
prekraj, a onda e biti izreena jedinstvena novana kazna
na temelju tako utvrenih novanih kazni.
(2) Izreena jedinstvena novana kazna iz stavka (1) ovoga
lanka mora biti vea od svake pojedinane utvrene
novane kazne, ali ne smije prijei zbroj utvrenih novanih
kazni.
lanak 25.
Uvjetna osuda
(1) Uvjetnom osudom sud okrivljeniku utvruje novanu kaznu
i/ili zatitnu mjeru i istodobno odreuje da se ona nee
izvriti ako okrivljenik za vrijeme koje odredi sud, a koje ne
moe biti krae od est mjeseci niti dulje od jedne godine
(vrijeme provjere), ne izvri novi prekraj ili ispuni drugi
uvjet koji mu odredi sud.
(2) Pri odluivanju hoe li izrei uvjetnu osudu sud e, vodei
rauna o svrsi uvjetne osude, posebice uzeti u obzir
osobnost okrivljenika, njegov raniji ivot, njegovo
ponaanje poslije izvrenog prekraja, stupanj prekrajne
odgovornosti i druge okolnosti pod kojima je prekraj
izvren.
(3) Zatitne mjere izreene uz uvjetnu osudu izvravaju se.
lanak 26.
Opoziv uvjetne osude
(1) Uvjetna osuda opozvat e se ako uvjetno kanjeni u roku za
koji je odgoeno izvrenje kazne i/ili zatitne mjere izvri
novi isti takav ili tei prekraj, ili ako ne ispuni postavljeni
uvjet.
(2) U sluaju opozivanja uvjetne osude sud koji vodi prekrajni
postupak izrei e, primjenom odredaba lanka 24. ovoga
zakona, kaznu i/ili zatitnu mjeru za ranije izvreni i za novi
prekraj, uzimajui kaznu i/ili zatitnu mjeru iz opozvane
odluke kao ve utvrenu.
lanak 27.
Ukor
(1) Ukor je prekrajnopravna sankcija koja se moe primijeniti
prema poinitelju prekraja za koji je propisana kao jedina
kazna novana kazna do 3.000,00 KM, a sud utvrdi da
postoje okolnosti koje u znaajnoj mjeri umanjuju
odgovornost okrivljenika te da se radi o oito lakom obliku
toga prekraja, a da se s obzirom na sve okolnosti koje se
tiu poinitelja ili njegova odnosa prema oteeniku i
naknadi tete prouzroene prekrajem i da postoje uvjeti na
temelju kojih sud moe zakljuiti da e se okrivljenik
ubudue suzdrati od injenja prekraja i bez kanjavanja
novanom kaznom.
(2) Ukor se moe primijeniti i na prekraje poinjene u stjecaju
ako su se za svaki od tih prekraja stekli uvjeti iz stavka (1)
ovoga lanka.
lanak 28.
Zatitne mjere
(1) Zatitne mjere mogu se propisati samo zakonom.
(2) Za prekraj se mogu propisati sljedee zatitne mjere:
1) oduzimanje predmeta,
2) zabrana vrenja poziva, djelatnosti ili dunosti,
3) potpuna ili djelomina zabrana upravljanja motornim
vozilom,
4) lijeenje od ovisnosti i
5) zabrana pristupa oteeniku, objektima ili mjestu
izvrenja prekraja.
(3) Zakonima koji propisuju prekraje mogu se odrediti
dodatne vrste zatitnih mjera, s tim da svaka zatitna mjera
koja nije predmet izravnoga izvrenja od tijela vlasti mora
biti uvjetovana dragovoljnim pristankom okrivljenika na
takvu zatitnu mjeru.
lanak 29.
Izricanje zatitnih mjera
(1) Sud moe rjeenjem o prekraju okrivljeniku izrei jednu ili
vie zatitnih mjera. Kada razlozi za izricanje zatitnih
mjera prestanu postojati, zatitna mjera bit e opozvana.
(2) Trajanje zatitne mjere predstavlja najkrae razdoblje
potrebno da se okrivljenik sprijei da poini slian prekraj,
kao to je odreeno od suda, uzimajui u obzir sve
olakavajue i oteavajue okolnosti, ukljuujui ali ne
ograniavajui se na teinu prekraja i njegove posljedice,
stupanj odgovornosti okrivljenika, uvid u evidenciju o
njegovim prethodnim prekrajima ili kaznenim djelima,
njegovu financijsku situaciju, kao i je li iskazao kajanje.
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 44 , 6. 8. 2014.

(3) Ovlateno tijelo moe prekrajnim nalogom izrei samo
jednu zatitnu mjeru u najkraem predvienom trajanju, kao
i zatitnu mjeru oduzimanja predmeta.
lanak 30.
Stjecaj zatitnih mjera
Ako je jednim rjeenjem za vie prekraja utvreno vie
zatitnih mjera iste vrste, za koje je propisano da e se izrei u
odreenom trajanju, izrei e se jedinstvena zatitna mjera koja je
jednaka zbroju trajanja pojedinano utvrenih zatitnih mjera, s
tim da ona ne moe prijei najviu zakonsku granicu trajanja te
vrste zatitne mjere.
lanak 31.
Oduzimanje predmeta
(1) Predmeti koji su uporabljeni, ili su bili namijenjeni za
izvrenje prekraja, ili koji su nastali izvrenjem prekraja
mogu se oduzeti ako su vlasnitvo okrivljenika.
(2) Predmeti iz stavka (1) ovoga lanka mogu se oduzeti i kada
nisu vlasnitvo okrivljenika, ako je to neophodno radi
zatite interesa ope sigurnosti, uvanja ivota i zdravlja
ljudi, sigurnosti robnog prometa ili razloga javnoga morala,
kao i u drugim sluajevima predvienim zakonom.
(3) Sud koji donosi rjeenje o prekraju ili ovlateno tijelo koje
izdaje prekrajni nalog odredit e, sukladno posebnim
propisima, hoe li se oduzeti predmeti unititi, prodati ili
predati odgovarajuem ovlatenom tijelu. Sredstva
ostvarena prodajom pripadaju odgovarajuem proraunu
sukladno zakonu koji ureuje pripadnost javnih prihoda.
(4) Predmeti koji se prema zakonu mogu oduzeti ili se
oduzimaju, oduzet e se i kada se prekrajni postupak ne
zavri odlukom kojom se okrivljenik oglaava odgovornim,
ako to zahtijevaju interesi ope sigurnosti ili razlozi morala,
kao i u drugim sluajevima odreenim posebnim zakonom.
O oduzimanju predmeta donosi se posebno rjeenje.
(5) Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo treih osoba na
naknadu tete od okrivljenika.
lanak 32.
Zabrana vrenja poziva, djelatnosti ili dunosti
(1) Zabrana odgovornoj osobi da vri odreene poslove sastoji
se u zabrani okrivljeniku da vri poslove koje je vrio u
vrijeme izvrenja prekraja ili rukovodnu dunost u
gospodarskom ili financijskom poslovanju, ili odreenu
vrstu poslova ili sve ili neke dunosti vezane uz
raspolaganje, koritenje, upravljanje ili rukovanje
povjerenom imovinom.
(2) Ako propisom kojim se odreuje prekraj nije drukije
odreeno, zabrana odgovornoj osobi da vri odreene
poslove izrie se kad odgovorna osoba zlouporabi dunost
radi izvrenja prekraja.
(3) Sud moe okrivljenoj fizikoj osobi zabraniti vrenje
poziva, djelatnosti ili dunosti ako je poinila prekraj
vrei takav poziv, djelatnost ili dunost i ako sud utvrdi
kako bi doputanje okrivljeniku da i dalje vri takav poziv,
djelatnost ili dunost moglo rezultirati poinjenjem
prekraja u budunosti. Zabrana kanjenoj osobi da vri
odreene poslove moe se izrei u trajanju od tri mjeseca
do jedne godine, raunajui od pravomonosti rjeenja.
(4) Sud moe zabraniti okrivljenoj pravnoj osobi vrenje
odreene djelatnosti ili narediti zatvaranje poslovnih
prostorija ili nametnuti druga ogranienja u vrenju
djelatnosti pravnoj osobi u razdoblju do est mjeseci koja se
ukau odgovarajuim u sprjeavanju budueg injenja
prekraja.
lanak 33.
Ogranienje upravljanja motornim vozilima
(1) Kao sankciju za prekraj poinjen u prometu sud i ovlatena
tijela mogu okrivljeniku zabraniti upravljanje motornim
vozilima ili odreenom vrstom motornog vozila na
razdoblje koje nije krae od 30 dana niti dulje od jedne
godine.
(2) Kao sankciju za prekraj poinjen u prometu sud moe
kanjeniku odrediti ogranienja na upravljanje motornim
vozilima kao to su: zabrana upravljanja vozilom tijekom
noi, ili preko odreene udaljenosti od kue, ogranienje na
vonju do i s posla, ili ogranienje samo na vonju vezanu
uz obavljanje posla na razdoblje koje nije krae od 30 dana
niti dulje od jedne godine.
(3) Oduzimanje vozake dozvole moe se izrei kao posljedica
dodijeljenih kaznenih bodova sukladno Zakonu o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini
("Slubeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 48/10 i
84/13). Sud ili ovlatena tijela ne mogu promijeniti broj
kaznenih bodova koji se automatski uraunavaju kao
rezultat odgovornosti za prekraj sukladno Zakonu o
osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i
Hercegovini.
lanak 34.
Lijeenje od ovisnosti
(1) Uvjetna ili ublaena sankcija moe se izrei okrivljeniku
koji je poinio prekraj pod odluujuim djelovanjem
ovisnosti o alkoholu ili opojnim drogama pod uvjetom da se
podvrgne lijeenju ovisnosti o alkoholu i drogama u
odreenom razdoblju, ili dok se ne ustanovi da ne postoji
potreba za daljnjim lijeenjem okrivljenika, utemeljena na
miljenju specijaliziranih strunjaka zaduenih za lijeenje,
uz uvjet da trajanje takvog lijeenja nije dulje od jedne
godine.
(2) Sud e opozvati uvjetnu ili ublaenu sankciju ukoliko se
kanjenik ne podvrgne odreenom lijeenju.
lanak 35.
Zabrana pristupa oteeniku, objektima ili mjestu izvrenja
prekraja
(1) Zabrana pristupa oteeniku, objektima ili mjestu izvrenja
prekraja izrie se radi sprjeavanja poinitelja da ponovi
prekraj ili da nastavi ugroavati oteenika.
(2) Mjera iz stavka (1) ovoga lanka izrie se na pismeni
prijedlog podnositelja zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka ili na usmeni zahtjev oteenika istaknut na
sasluanju u prekrajnom postupku.
(3) Odluka suda kojom se izrie zabrana pristupa mora
sadrati: vremensko razdoblje u kojem se izvrava, podatke
o osobama kojima poinitelj ne smije pristupiti, naznaenje
objekata kojima ne smije pristupiti i u koje vrijeme, mjesta
ili lokacije u okviru kojih se poinitelju zabranjuje pristup.
lanak 36.
Krenje zabrane pristupa oteeniku, objektima ili mjestu
izvrenja prekraja
(1) Kanjenik kojem je pravomonim rjeenjem izreena mjera
zabrane pristupa, a koji pristupi oteeniku, objektima ili
mjestu izvrenja prekraja tijekom trajanja mjere ili ostvari
kontakt s oteenikom na nedozvoljen nain ili u
nedozvoljeno vrijeme bit e kanjen novanom kaznom do
1.000,00 KM.
(2) Kaznom iz stavka (1) ovoga lanka bit e kanjen i
oteenik na iji je prijedlog mjera odreena, koji svojim
radnjama navede kanjenika da prekri zabranu pristupa.
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 45

lanak 37.
Oduzimanje imovinske koristi i naknada tete
(1) Nitko ne moe zadrati imovinsku korist pribavljenu
izvrenjem prekraja.
(2) Od okrivljenika e se oduzeti novac, predmeti od
vrijednosti i svaka druga imovinska korist koji su
pribavljeni prekrajem ili e se okrivljenik obvezati da
nadoknadi tetu koju je pretrpio oteenik.
(3) Iznos i vrsta oduzimanja ili naknada tete odredit e se
rjeenjem o prekraju.
(4) Ako kanjenik u odreenom roku ne plati novani iznos iz
stavka (2) ovoga lanka, naplata e se izvriti prinudnim
putem.
lanak 38.
Oduzimanje imovinske koristi od drugog
Ako je prekrajem pribavljena imovinska korist za drugu
fiziku osobu ili za pravnu osobu, ta e se korist oduzeti.
lanak 39.
Zatita oteenika
Ako je oteeniku u prekrajnom postupku dosuen
imovinsko-pravni zahtjev, oduzimanje imovinske koristi izrei e
se samo ukoliko ta korist prelazi dosueni imovinsko-pravni
zahtjev oteenika.
III. MALOLJETNICI
lanak 40.
Prekrajni postupak prema maloljetnicima
(1) Odredbe l. 1., 2., 3., 4.,5.,12.,15.,16., 18. i 21. ovoga
zakona primjenjuju se prema maloljetnim poiniteljima
prekraja ukoliko u l. od 41. do 44. ovoga zakona nije
drukije odreeno.
(2) Prema maloljetniku koji u vrijeme izvrenja prekraja nije
navrio 14 godina ivota ne moe se pokrenuti, ni voditi
prekrajni postupak.
(3) Prekrajni postupak prema maloljetniku moe se pokrenuti
samo putem zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka.
(4) Maloljetnik mora imati branitelja tijekom voenja
prekrajnog postupka.
(5) Podnositelj zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka
protiv maloljetnika jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu,
jednu kopiju zahtjeva mjerodavnom tijelu starateljstva, a
jednu kopiju maloljetniku i njegovim roditeljima, odnosno
zakonskom zastupniku osobno ili putem pote.
(6) Sudac koji vodi postupak protiv maloljetnika pribavlja
podatke o osobnosti maloljetnika od tijela skrbnitva i
poziva tijelo skrbnitva na usmeni pretres. Tijelo skrbnitva
ima pravo upoznati se s tokom usmenog pretresa, u tijeku
postupka davati prijedloge i ukazivati na injenice i dokaze
koji su od vanosti za donoenje pravilne odluke.
(7) Kada je maloljetnik koji nije navrio 14 godina poinio
prekraj zbog proputanja dunog nadzora roditelja,
usvojitelja, odnosno skrbnika, a ove su osobe bile u
mogunosti takav nadzor vriti, roditelj, usvojitelj ili
skrbnik maloljetnika bit e kanjen za prekraj kao da ga je
sam uinio.
(8) Zakonom se moe propisati da e za prekraj biti kanjen i
roditelj, usvojitelj, odnosno skrbnik maloljetnika koji ima
od 14 do 18 godina koji je poinio prekraj ako je poinjeni
prekraj posljedica proputanja nadzora nad maloljetnikom
a bili su u mogunosti vriti takav nadzor.
lanak 41.
Sankcije prema maloljetnicima
(1) Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio
14 a nije navrio 16 godina ivota (mlai maloljetnik) mogu
se izrei samo odgojne mjere.
(2) Maloljetniku koji je u vrijeme izvrenja prekraja navrio
16 a nije navrio 18 godina ivota (stariji maloljetnik) mogu
se izrei odgojne mjere, kao i bilo koja od sankcija ili mjera
odreenih u lanku 21. stavak (1) i stavak (2) to. 1) i 2)
ovoga zakona.
lanak 42.
Uvjeti za primjenu odgojnih mjera
(1) Uvjeti za primjenu odgojnih mjera starijem maloljetniku
jesu njegovo priznanje da je poinio prekraj i izrazio
aljenje zbog poinjenog prekraja i da je dragovoljno
pristao na takve odgojne mjere.
(2) U sluaju da stariji maloljetnik ne da dragovoljni pristanak
za primjenu odgojne mjere iz stavka (1) ovoga lanka sud
e izrei sankciju iz lanka 41. stavak (2) ovoga zakona.
lanak 43.
Vrste odgojnih mjera
Prema maloljetniku mogu se odrediti sljedee odgojne
mjere:
1) nalaganje osobnog izvinjenja oteeniku;
2) nalaganje redovnog pohaanja kole;
3) rad za ope dobro na slobodi;
4) nalaganje prihvaanja odgovarajueg zaposlenja;
5) nalaganje maloljetniku da posjeuje odgojne,
obrazovne, psiholoke i druge vrste savjetovalita;
6) nalaganje maloljetniku da se suzdrava od
konzumiranja alkoholnih pia i opojnih droga;
7) zabrana druenja s osobama koje imaju lo utjecaj na
maloljetnika i
8) policijska kontrola kretanja poslije odreenog
vremena.
lanak 44.
Izbor odgojnih mjera
(1) Prilikom odluivanja o izboru odreene odgojne mjere sud
e uzeti u obzir ukupne interese maloljetnika i oteenika.
Pritom e posebice voditi rauna da primijenjenim
odgojnim mjerama ne ugrozi redovito kolovanje
maloljetnika ili njegov rad. Izbor i primjena odgojnih mjera
vrit e se u suradnji s roditeljima ili starateljima
maloljetnika i tijelima socijalne skrbi.
(2) Sud moe ukinuti ili izmijeniti mjeru koju je odredio.
Odgojne mjere mogu trajati najdulje jednu godinu.
lanak 45.
(1) Sud e postupiti sukladno odredbi stavka (1) lanka 44.
ovoga zakona i ako je maloljetnik postao punoljetan prije
donoenja odluke.
(2) Ako je maloljetnik postao punoljetan poslije donoenja
odluke kojom je bila izreena odgojna mjera, sud moe
sukladno stavku (1) ovoga lanka rjeenjem obustaviti
izvrenje te mjere.
lanak 46.
Ako se nakon donoenja odluke kojom je izreena odgojna
mjera pojave okolnosti kojih nije bilo u vrijeme donoenja odluke
ili se za njih nije znalo, a one bi bile od utjecaja na donoenje
odluke, izvrenje izreene mjere moe se obustaviti ili se izreena
mjera moe zamijeniti drugom odgojnom mjerom.
lanak 47.
Ponovno odluivanje o odgojnim mjerama
Ako je od pravomonosti odluke kojom je izreena neka od
odgojnih mjera proteklo vie od est mjeseci, a izvrenje nije
zapoeto, sud e ponovno odluiti o potrebi da se izvri izreena
mjera. Pri tomu moe odluiti da se ranije izreena mjera izvri,
ne izvri ili da se zamijeni nekom drugom odgojnom mjerom.
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 46 , 6. 8. 2014.

lanak 48.
Sud je duan voditi posebnu evidenciju za svakog
maloljetnika kome je izreena odgojna mjera.
lanak 49.
Izricanje odgojne mjere ili kazne za prekraje u stjecaju
(1) Ako je maloljetnik uinio vie prekraja u stjecaju, sud e
pri izboru odgojnih mjera jedinstveno cijeniti sve prekraje i
izrei samo jednu mjeru.
(2) Ako sud za neki od prekraja utvrdi kaznu, a za druge
prekraje odgojne mjere, izrei e samo kaznu.Tako e
postupiti i ako se nakon izreene odgojne mjere, odnosno
kazne utvrdi da je maloljetnik prije ili poslije njezinog
izricanja uinio prekraj.
IV. ZASTARA
lanak 50.
Zastara pokretanja i voenja postupka
Prekrajni postupak ne moe se pokrenuti ni voditi za:
1) prekraje za koje je propisana novana kazna u iznosu
do 3.000,00 KM kad proe dvije godine od dana kada
je prekraj izvren, ako ovim zakonom nije drukije
propisano;
2) prekraje za koje je propisana novana kazna u iznosu
veem od 3.000,00 KM kad prou tri godine od dana
kada je prekraj izvren, ako ovim zakonom nije
drukije propisano;
3) prekraje u oblasti poreza, carina, financija, rada,
zatite na radu, zatite okolia i koncesija kada proe
pet godina od dana kada je prekraj izvren.
lanak 51.
Zastara izvrenja zatitnih mjera
Zastara izvrenja zatitnih mjera propisanih ovim zakonom
nastupa kada proe jedna godina od dana pravomonosti rjeenja
ili konanog i izvrnog prekrajnog naloga kojim su te zatitne
mjere izreene.
lanak 52.
Tok i prekid zastare
(1) Zastara za pokretanje i voenje prekrajnog postupka
poinje od dana kada je prekraj izvren, a zastara za
izvrenje novane kazne i zatitne mjere od dana
pravomonosti rjeenja ili konanog i izvrnog prekrajnog
naloga kojim je novana kazna i zatitna mjera izreena.
(2) Zastara se prekida svakom procesnom radnjom ovlatenog
tijela ili suda poduzetom radi gonjenja poinitelja prekraja,
voenja postupka ili izvrenja zatitne mjere.
(3) Svakim prekidom zastara poinje ponovo tei, ali, bez
obzira na prekide, zastara u svakom sluaju nastaje kada
protekne dva puta onoliko vremena koliko je predvieno u
l. 50. i 51. ovoga zakona.
DIO DRUGI
V. PREKRAJNI POSTUPAK
lanak 53.
Prekrajni postupak
(1) Prekrajni postupak pokree se na sljedei nain:
1) izdavanjem prekrajnog naloga, ili
2) podnoenjem zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka sudu koji je mjerodavan prema lanku 15.
stavak (2) ovoga zakona.
(2) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka podnijet e se
samo u sluajevima kada ne postoje uvjeti za izdavanje
prekrajnog naloga odreeni u lanku 54. ovoga zakona.
VI. PREKRAJNI NALOG
lanak 54.
Izdavanje prekrajnog naloga
(1) Ovlateno e tijelo izdati prekrajni nalog ukoliko ustanovi
da je prekraj iz njegove mjerodavnosti utvren na jedan od
sljedeih naina:
1) neposrednim opaanjem od ovlatene slubene osobe
prilikom inspekcije, nadzora i pregleda, kao i uvida u
slubenu evidenciju mjerodavnog tijela, kao i druge
slubene dokumentacije koje je pravna ili fizika
osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost -
obrt duna voditi odnosno imati sukladno zakonu ili
slubene zabiljeke ili pisane prijave drugih ovlatenih
tijela;
2) na temelju podataka dobijenih uporabom ureaja za
nadzor ili mjerenje;
3) prilikom provoenja inspekcijskog ili drugog nadzora,
pregledom dokumentacije, prostorija i robe, ili na
drugi zakonit nain ili na drugi posredan nain na
temelju izvrenog nadzora ili izvjea drugog
ovlatenog tijela; ili
4) na temelju priznanja okrivljenika o izvrenju prekraja
pred ovlatenim tijelom na licu mjesta poinjenja
prekraja ili u nekom drugom sudskom ili drugom
postupku.
(2) Prekrajni se nalog moe izdati samo u sluajevima kada
odgovarajui zakon ili drugi propis odreuje fiksnu
novanu kaznu, kada novana kazna moe biti izraunata
koritenjem matematike formule, ili kada ovlateno tijelo
odlui izrei minimalnu novanu kaznu, odnosno zatitnu
mjeru u najkraem trajanju ili zatitnu mjeru oduzimanja
predmeta odreenu takvim zakonom ili drugim propisom.
(3) Ako okrivljenik izvri vie prekraja u stjecaju, tada
ovlateno tijelo moe prekrajnim nalogom izrei
jedinstvenu novanu kaznu primjenom lanka 24. ovoga
zakona, a ako je za samo jedan od izvrenih prekraja
predviena zatitna mjera, moe izrei i tu zatitnu mjeru u
najkraem predvienom trajanju.
(4) Ovlateno tijelo koje je izdalo prekrajni nalog moe u
svako vrijeme ispraviti pogreke u pisanju, ili ostale
oigledne pogreke po slubenoj dunosti, ili na prijedlog
strana u postupku.
(5) O ispravci iz stavka (4) ovoga lanka donosi se poseban
zakljuak o ispravljanju pogreke u nalogu, sukladno
odredbama Zakona o upravnom postupku.
lanak 55.
Sadraj prekrajnog naloga
(1) Prekrajni nalog izdaje se u pisanoj formi i mora sadravati
sljedee podatke:
1) naziv: prekrajni nalog;
2) naziv ovlatenog tijela koje ga je izdalo;
3) ime i svojstvo slubene osobe koja ga je izdala;
4) jedinstveni broj odreen od ovlatenog tijela;
5) datum izdavanja i datum uruenja kao to je odreeno
u lanku 56. stavak (3) ovoga zakona;
6) prekraj koji je poinio okrivljenik, naziv zakona i
lanak koji odreuje prekraj;
7) u sluajevima gdje je okrivljenik fizika osoba -
njegovo ime i prezime, njegova stalna adresa,
odnosno adresa iz evidencije prebivalita i boravita,
jedinstveni matini broj, a za strance broj putovnice,
drava izdavanja putovnice, datum roenja, kao i
mjesto uposlenja okrivljenika;
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 47

8) u sluajevima gdje je okrivljenik pravna osoba -
njegov naziv i sjedite i jedinstveni identifikacijski
broj;
9) mjesto, datum i vrijeme kada je prekraj poinjen, kao
i injenini opis radnji koje odreuju pravnu
kvalifikaciju prekraja;
10) utvrena sankcija, ukljuujui novanu kaznu i/ili
zatitnu mjeru;
11) iznos naknade tete ako se taj iznos moe odrediti
prema objektivnim mjerilima i trokovi postupka
ukoliko su odreeni zakonom u fiksnom iznosu;
12) naputak da se novana kazna, teta i trokovi trebaju
platiti, ili da okrivljenik mora zatraiti sudsko
odluivanje o prekrajnom nalogu u roku osam dana
od dana uruenja;
13) naputak o nainu plaanja novane kazne, tete i
trokova i
14) potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog tijela.
(2) Ako je prekraj poinjen u prometu i ukljuuje motorno
vozilo, sljedei dodatni podatci trebaju biti sadrani u
prekrajnom nalogu:
1) registarski broj vozila i broj prometne dozvole,
2) broj vozake dozvole vozaa, ako je poznat i
3) broj kaznenih bodova koje zakon propisuje za takav
prekraj.
(3) Prekrajni nalog, pored ostalog, sadravat e sljedee
naputke:
1) okrivljenik ima pravo podnijeti zahtjev za sudsko
odluivanje o prekrajnom nalogu, naznaavajui
kojem sudu i u kojem roku okrivljenik treba podnijeti
zahtjev;
2) kazna izreena od suda moe biti vea od one koja je
izreena prekrajnim nalogom;
3) okrivljenik e biti duan nadoknaditi sudske trokove
u sluaju kada zatrai sudsko odluivanje o
prekrajnom nalogu ukoliko sud utvrdi da je on
odgovoran za prekraj naveden u prekrajnom nalogu;
4) u sluaju prekraja iz oblasti prometa za koje zakon
propisuje dodjeljivanje kaznenih bodova, prihvaanje
odgovornosti, ili utvrivanje odgovornosti od suda
rezultirat e dodjeljivanjem tih kaznenih bodova.
(4) U sluaju kada sud postupa po zahtjevu za sudsko
odluivanje, ako je nalog nerazumljiv ili nepotpun, pozvat
e se ovlateno tijelo da u roku osam dana uredi nalog.
(5) Prekrajni nalog sadravat e odreeno mjesto na kojem e
se okrivljenik potpisati u sluaju da zahtijeva sudsko
rjeavanje sukladno lanku 59. ovoga zakona.
(6) Ako postoji dogovor izmeu ovlatenog tijela i suda,
prekrajnim nalogom moe se odrediti datum i vrijeme
usmenog pretresa koji ne moe biti krai od osam dana od
datuma izdavanja prekrajnog naloga.
(7) Svako ovlateno tijelo moe imati vlastiti obrazac
prekrajnog naloga. Obrazac takvog prekrajnog naloga
treba biti odobren od Federalnoga ministarstva pravde.
(8) U sluaju da su ovlatena tijela Bosne i Hercegovine,
prekrajni nalozi koji se izdaju na obrascu odobrenom od
Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine bit e
pravovaljani, u smislu ovoga zakona, ako sadre podatke iz
st. (1) do (3) ovoga lanka.
lanak 56.
Uruenje prekrajnog naloga
(1) Prekrajni nalog sastoji se od originala i najmanje dvije
kopije. Original zadrava ovlateno tijelo u svojoj
evidenciji. Dvije kopije uruuju se okrivljeniku.
(2) Prekrajni nalog moe se uruiti okrivljeniku na bilo koji od
sljedeih naina:
1) osobnim uruenjem,
2) uruenjem putem pote ili
3) privrivanjem ili ostavljanjem prekrajnog naloga
na sigurnom i vidljivom mjestu na motornom vozilu
ako je prekraj koji je poinjen vezan uz nepropisno
parkiranje motornog vozila.
(3) Kada je prekrajni nalog uruen osobno, datum uruenja je
datum kada ga je okrivljenik primio. Kada je prekrajni
nalog uruen putem pote, smatrat e se da je dostava
izvrena po isteku pet radnih dana nakon to ga je ovlateno
tijelo predalo na potu. Kada je prekrajni nalog ostavljen
na motornom vozilu, datum uruenja je datum kada je
ostavljen na motornom vozilu.
lanak 57.
Prihvaanje odgovornosti
Okrivljenik moe prihvatiti odgovornost za prekraj tako
to e platiti novanu kaznu i sve druge obveze utvrene
prekrajnim nalogom u odreenom roku, ili obavijestiti ovlateno
tijelo o prihvaanju sankcije odreene u prekrajnom nalogu, ako
je prekrajnim nalogom specificirano da je takva obavijest
prihvatljiva alternativa. Svaka osoba koja prihvati odgovornost
sukladno ovom lanku ne moe kasnije odbijati odgovornost, ili
se aliti na visinu kazne ili vrstu bilo koje sankcije ili trokova.
lanak 58.
Proputanje
(1) Ako je prekrajni nalog pravilno dostavljen sukladno
odredbama lanka 56. ovoga zakona i ako okrivljenik u
roku koji je odreen u prekrajnom nalogu ne prihvati
odgovornost za prekraj sukladno odredbama lanka 57.
ovoga zakona, ili ne zatrai odluivanje o predmetu pred
sudom, smatrat e se da je okrivljenik prihvatio
odgovornost proputanjem i prekrajni e nalog postati
konaan i izvran.
(2) Kada je novana kazna odreena zbog proputanja
sukladno stavku (1) ovoga lanka, ovlateno tijelo koje je
izdalo prekrajni nalog odredit e dodatnu pristojbu za
naplatu u iznosu od 20,00 KM.
(3) U sluaju kada je prekrajni nalog uruen sukladno lanku
56. stavak (2) toka 3) ovoga zakona ovlateno e tijelo
izvijestiti vlasnika vozila osobnim uruenjem ili putem
pote da takav prekrajni nalog postaje konaan i izvran u
roku 10 dana od datuma izvjeivanja.
lanak 59.
Postupak po zahtjevu za odluivanje od suda
(1) Okrivljenik koji primi prekrajni nalog i eli se o predmetu
odluiti pred sudom mora:
1) zatraiti sudsko odluivanje tako to e na
odgovarajuem mjestu potpisati jednu kopiju
prekrajnog naloga i dostaviti je sudu kao to je
odreeno u prekrajnom nalogu prije isteka roka
odreenog prekrajnim nalogom i
2) pojaviti se pred sudom na dan i u vrijeme odreeno za
usmeni pretres po prekrajnom nalogu, ili, ako datum
nije naveden, na dan koji je sud odredio za usmeni
pretres.
(2) Kada okrivljenik zahtijeva sudsko odluivanje, sankcije
odreene u prekrajnom nalogu smatrat e se nitavnim.
Sud moe izrei bilo koju sankciju koju zakon dozvoljava,
ukljuujui i stroiju sankciju od sankcije izreene
prekrajnim nalogom.
lanak 60.
Osobe koje nemaju prebivalite u Bosni i Hercegovini
Okrivljeniku koji nema prebivalite u Bosni i Hercegovini,
a primi prekrajni nalog moe se ponuditi mogunost plaanja
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 48 , 6. 8. 2014.

novane kazne u najblioj policijskoj postaji, ili u uredu
ovlatenog tijela.
lanak 61.
Ako okrivljenik iz lanka 60. ovoga zakona ne plati
novanu kaznu, smatrat e se da je podnio zahtjev za sudsko
rjeavanje i tada predstavnik ovlatenog tijela moe okrivljenika
odmah izvesti pred mjerodavni sud. Ako nije mogue
okrivljenika odmah izvesti pred sud, predstavnik ovlatenog tijela
moe poduzeti one radnje kojima bi se osiguralo njegovo
pojavljivanje sukladno odredbama lanka 17. ovoga zakona.
VII. ZAHTJEV ZA POKRETANJE PREKRAJNOG
POSTUPKA
lanak 62.
Sadraj zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka
(1) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka treba biti na
standardnom obrascu propisanom od Federalnoga
ministarstva pravde i treba sadrati sljedee podatke:
1) naziv ovlatenog tijela koji podnosi zahtjev;
2) prekraj koji se okrivljeniku stavlja na teret, naziv i
lan propisa koji propisuje prekraj;
3) u sluaju da se radi o fizikoj osobi - ime i prezime
okrivljenika i, ukoliko je poznata, njegova stalna
adresa, odnosno adresa iz evidencije prebivalita i
boravita, jedinstveni matini broj, a za strance broj
putovnice, drava izdavanja putovnice, datum roenja
i mjesto zaposlenja;
4) u sluaju da se radi o pravnoj osobi - njezin naziv i
sjedite, kao i jedinstveni identifikacijski broj;
5) injenini opis radnji koji odreuje pravnu
kvalifikaciju prekraja, vrijeme i mjesto poinjenja
prekraja i druge okolnosti neophodne za odreivanje
prekraja,
6) procijenjenu visinu naknade tete i druge trokove;
7) prijedlog dokaza koji se trebaju izvesti; i
8) potpis ovlatenog predstavnika ovlatenog tijela.
(2) Podnositelj zahtjeva jednu kopiju zahtjeva dostavlja sudu, a
drugu kopiju dostavlja okrivljeniku, osobno ili putem pote.
(3) Zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka moe biti
povuen od ovlatenog tijela koje ga je podnijelo sve do
donoenja rjeenja o prekraju po zahtjevu za pokretanje
prekrajnog postupka.
(4) Ako je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, sud e podnositelju
uputiti poziv da zahtjev u odreenom roku, a najkasnije u
roku osam dana od dana dostavljanja poziva, ispravi,
odnosno dopuni, a ako to ne uini, zahtjev e biti odbaen.
U pozivu za ispravku, odnosno dopuni podneska
podnositelj e biti upozoren na posljedice proputanja.
lanak 63.
Sporazum o sankciji
(1) Ovlateno tijelo, uz zahtjev za pokretanje prekrajnog
postupka, moe priloiti ponudu okrivljeniku da prihvati
predloenu sankciju koja moe biti novana kazna i/ili
predloena zatitna mjera. Ako okrivljenik prihvati
predloenu sankciju ili ako se ovlateno tijelo i okrivljenik
sporazumiju o drugoj sankciji prije donoenja odluke o
prekraju, ovlateno tijelo moe podnijeti sudu na
odobrenje pisani sporazum koji sadri detalje o sankciji,
potpisan od okrivljenika i ovlatenog predstavnika
ovlatenog tijela. U opravdanim sluajevima sporazumom o
sankciji moe se predvidjeti i plaanje novane kazne u
ratama u roku do est mjeseci. Sud e odobriti sporazum
izmeu okrivljenika i ovlatenog tijela ako utvrdi da on
ispunjava zakonske uvjete.
(2) Za sve to nije regulirano ovim lankom analogno se
primjenjuju odredbe lanka 246. Zakona o kaznenom
postupku.
(3) Sporazum o sankciji koji sud odobri moe biti izvren od
ovlatenog tijela sukladno odredbama l. 102. do 105.
ovoga zakona.
VIII. USMENI PRETRES
lanak 64.
Suenje
Suenje u prekrajnom postupku provodi se na usmenom
pretresu koji vodi sudac pojedinac. Ukoliko ne postoje iznimne
okolnosti, prekrajni postupak trebao bi se okonati na jednom
usmenom pretresu.
lanak 65.
Zakazivanje usmenog pretresa
(1) Kada sud primi zahtjev za odluivanje od suda sukladno
lanku 59. ovoga zakona, ili zahtjev za pokretanje
prekrajnog postupka (u daljnjem tekstu: zahtjev), ispitat e
takav zahtjev kako bi utvrdio je li podnesen u roku koji je
odreen zakonom.
(2) Ako sud utvrdi da zahtjev nije pravodobno podnesen, ili da
postoje drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne
moe pokrenuti ni voditi, donijet e rjeenje o odbacivanju
zahtjeva. Kopije toga rjeenja dostavit e se osobno ili
putem pote ovlatenom tijelu i okrivljeniku.
(3) Ukoliko je zahtjev pravodobno podnesen i ako datum i
vrijeme usmenog pretresa nisu ve odreeni sukladno
lanku 55. stavak (6) ovoga zakona, sud e odrediti datum i
vrijeme usmenog pretresa i o tome obavijestiti okrivljenika,
ovlateno tijelo i oteenika, uz primjenu sljedeih pravila o
pozivanju:
1) pozivanje se vri dostavljanjem pisanog poziva koji
sadri: naziv suda koji poziva, ime i prezime
okrivljenika, naziv prekraja koji mu se stavlja na
teret, mjesto, dan i sat odravanja suenja, uz
naznaenje obveza i posljedica proputanja prema l.
66., 67. i 68. ovoga zakona, te otisak slubenog
peata, ime i prezime sudca koji poziva;
2) u pozivu okrivljeniku, uz koji se dostavlja kopija
zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka, navest
e se da se poziva u svojstvu okrivljenika, uz
upozorenje da je duan odmah izvijestiti sud o
promjeni adrese, kao i o namjeri da promijeni
boravite;
3) kada se okrivljenik prvi put poziva, pouit e se u
pozivu o pravu da uzme branitelja, kao i o njegovim
pravima sukladno l. 4. i 5. ovoga zakona.
(4) Ukoliko je zahtjev pravodobno podnesen i ako su dan i
vrijeme usmenog pretresa ve odreeni sukladno lanku 55.
stavak (6) ovoga zakona, sud e izvijestiti ovlateno tijelo i
oteenika da je okrivljenik podnio zahtjev za odluivanje
od suda.
(5) Prije poetka usmenog pretresa okrivljenik moe uloiti
pisani prijedlog za obustavljanje prekrajnog postupka iz
bilo kojeg od razloga odreenih u lanku 76. ovoga zakona.
U tome sluaju sud moe:
1) usvojiti prijedlog i donijeti odluku o obustavljanju
prekrajnog postupka,
2) zahtijevati od ovlatenog tijela da uloi pisani
odgovor, ili
3) razmotriti takav zahtjev na poetku usmenog pretresa.
lanak 66.
Proputanje pojavljivanja okrivljenika
Okrivljenik koji se ne pojavi na dan i u vrijeme odreeno za
usmeni pretres sukladno lanku 55. stavak (6), ili lanku 65.
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 49

stavak (3) ovoga zakona smatrat e se da je prihvatio
odgovornost proputanjem da se pojavi ako je:
1) prekrajni postupak pokrenut putem prekrajnog naloga,
prekrajni nalog postat e konaan i izvran s danom kada
je usmeni pretres trebao biti odran sukladno lanku 58.
ovoga zakona, ili
2) prekrajni postupak pokrenut podnoenjem zahtjeva za
pokretanje prekrajnog postupka, sud e donijeti odluku o
prekraju sukladno lanku 78. ovoga zakona.
lanak 67.
Proputanje pojavljivanja ovlatenog tijela
(1) Ako okrivljenik pristupi na usmeni pretres na dan i u
vrijeme odreeno za usmeni pretres sukladno lanku 55.
stavak (5), ili lanku 65. stavak (3) ovoga zakona, a
predstavnik ovlatenog tijela propusti da se pojavi, sud e
donijeti odluku o obustavljanju prekrajnog postupka i
stavljanju izvan snage prekrajnog naloga ukoliko je
postupak pokrenut prekrajnim nalogom.
(2) U sluaju da je prekrajni postupak pokrenut zahtjevom za
pokretanje prekrajnog postupka, a predstavnik ovlatenog
tijela propusti da se pojavi na usmenom pretresu, sud e
donijeti rjeenje o obustavljanju postupka. Protiv ovoga
rjeenja alba nije doputena.
(3) Ako na usmeni pretres ne pristupe ni predstavnik
ovlatenog tijela niti okrivljenik, a prekrajni je postupak
pokrenut putem prekrajnog naloga, prekrajni nalog postat
e konaan i izvran sukladno lanku 58. ovoga zakona, a
ako je prekrajni postupak pokrenut podnoenjem zahtjeva
za pokretanje prekrajnog postupka, sud e donijeti odluku
o obustavljanju postupka. Protiv navedenih odluka suda
alba nije doputena.
lanak 68.
Svjedoci i isprave
(1) Ako okrivljenik, ili ovlateno tijelo namjeravaju pozvati
svjedoke, oni moraju osigurati pojavljivanje takvih
svjedoka na usmenom pretresu. U sluaju da svjedok ne eli
dragovoljno pristupiti na sud svaka od strana moe
zahtijevati od suda da pozove takve svjedoke. Svaki takav
zahtjev mora se podnijeti najmanje osam dana prije dana
odreenog za usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev
za pozivanje i ako je neophodno dodatno vrijeme kako bi se
ti pozivi uruili, sud moe odgoditi usmeni pretres.
(2) Svaka strana koja namjerava podnijeti bilo koju ispravu kao
dokaz mora donijeti takvu ispravu na usmeni pretres. Ako
takva isprava nije dostupna strani koja je eli podnijeti kao
dokaz, ta strana moe zahtijevati od suda da izda sudski
nalog za njezino pribavljanje. Svaki takav zahtjev mora biti
podnesen najmanje tri dana prije dana koji je odreen za
usmeni pretres. Ako sud odobri takav zahtjev za izdavanje
sudskog naloga i ako je neophodno dodatno vrijeme kako bi
se taj nalog uruio, sud moe odgoditi usmeni pretres.
Isprava iz ovoga stavka mora biti u formi originala ili
ovjerene fotokopije.
(3) Usmeni pretres nee biti odgoen, ili pomjeren zbog
proputanja bilo koje strane da osigura svjedoke ili isprave,
osim ako sud ne utvrdi da je to proputanje bilo potpuno
izvan kontrole te strane.
lanak 69.
Postupak na usmenom pretresu
(1) Usmeni pretres poet e objavljivanjem glavnog sadraja
prekrajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekrajnog
postupka. Sud e traiti od okrivljenika da se oituje o tomu
prihvaa li odgovornost. Ako prihvati odgovornost, sud e
razmatrati samo vrstu i visinu sankcije. U tom sluaju
rjeenje ne treba sadrati obrazloenje, a u pouci e se
navesti da se okrivljenik moe aliti samo u pogledu
sankcije i zatitne mjere. Ako okrivljenik odbija
odgovornost, sud e pozvati predstavnika ovlatenog tijela
da izloi to se stavlja na teret okrivljeniku.
(2) Teret dokazivanja da je okrivljenik poinio prekraj je na
ovlatenom tijelu.
(3) Okrivljenik ima pravo iznijeti svoju odbranu, ali nije
obvezan govoriti ili iznositi dokaze.
(4) Svaka strana ima pravo biti sasluana i ispitati svjedoke
koje je pozvala protivna strana.
(5) Svaka strana ima pravo prezentirati dokaze i podnositi
prijedloge tijekom usmenog pretresa.
(6) Svaka strana ima pravo na zastupanje ili pomo od
odvjetnika.
(7) Usmeni pretres bit e proveden od suda na nain koji
okrivljeniku jami sva prava predviena l. 4. i 5. ovoga
zakona.
(8) Usmeni pretres bit e otvoren za javnost, osim ako sud
odredi da je iskljuivanje sredstava informiranja ili javnosti
opravdano radi zatite morala, javnoga reda i nacionalne
sigurnosti u demokratskom drutvu, kada to zahtijevaju
interesi maloljetnika, ili zatita privatnosti stranaka, ili u
stupnju kada je to stvarno neophodno u posebnim
sluajevima kada bi publicitet prejudicirao interese pravde.
(9) Kopije bilo kojeg pisanog dokaza prezentiranog na
usmenom pretresu bit e zadrane u spisu predmeta. Po
pravilu, vodit e se zapisnik koji treba sadrati samo saete
podatke o toku i sadraju poduzete radnje. U narativnoj
formi u zapisnik se unosi samo ono to je bitno u datim
izjavama i svjedoenjima. Pitanja se unose u zapisnik
jedino ako su bitna za shvaanje odgovora. Tonski zapisi, ili
doslovni prijepisi sasluanja nee se vriti, osim u
sluajevima kada sud odredi da je to opravdano
postojanjem posebnih okolnosti.
(10) Svakom tko ima opravdani interes moe se, na pisani
zahtjev, dozvoliti razmatranje i kopiranje spisa.
lanak 70.
Dokazi
(1) Pravo suda da ocjenjuje postojanje ili nepostojanje injenica
nije vezano ni ogranieno posebnim formalnim dokaznim
pravilima.
(2) Sud ne moe svoju odluku temeljiti na dokazima do kojih
se dolo krenjem ljudskih prava i sloboda na nain utvren
u lanku 11. Zakona o kaznenom postupku.
lanak 71.
Prethodno pitanje
Ako primjena propisa o prekraju ovisi o prethodnom
rjeenju kakvog pravnog pitanja za ije je rjeenje mjerodavan
sud u kojem drugom postupku ili koje drugo dravno tijelo, sud
moe sam rijeiti i to pitanje prema odredbama koje vae za
dokazivanje u prekrajnom postupku. Rjeenje toga pravnog
pitanja ima uinak samo za prekrajni predmet o kojem se
raspravlja.
IX. RJEENJE O PREKRAJU
lanak 72.
Rjeenje o prekraju
(1) Prekrajni postupak zavrava se donoenjem rjeenja o
prekraju.
(2) Rjeenjem o prekraju sud e odluiti:
1) da se prekrajni postupak obustavlja,
2) da je okrivljenik odgovoran zbog proputanja, ili
3) da se okrivljenik oglaava odgovornim za prekraj.
(3) Ako se okrivljenik oglasi odgovornim zbog proputanja ili
odgovornim za prekraj, rjeenjem o prekraju izrei e se
sankcija prema okrivljeniku.
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 50 , 6. 8. 2014.

(4) Sud koji je donio rjeenje o prekraju moe u svako vrijeme
ispraviti pogreke u pisanju ili ostale oigledne pogreke po
slubenoj dunosti ili na prijedlog strana u postupku.
lanak 73.
Donoenje rjeenja
Sud e na kraju pretresa usmeno objaviti rjeenje. U
posebnim sluajevima sud moe odgoditi donoenje rjeenja, ali
ni u kojem sluaju rjeenje nee biti doneseno po isteku roka od
15 dana od dana kada je usmeni pretres zavren.
lanak 74.
Rjeenje o prekraju
Rjeenje o prekraju sadrat e sljedee podatke:
1) naziv i sastav suda;
2) broj i datum donoenja rjeenja o prekraju;
3) prekraj koji je poinio okrivljenik, naziv i lanak
zakona, ili drugog propisa koji propisuje prekraj;
4) kratku ocjenu injeninog stanja i navoenje propisa
kojim je propisan prekraj;
5) je li prekrajni postupak obustavljen ili je okrivljenik
odgovoran zbog proputanja ili je oglaen krivim;
6) izreenu sankciju;
7) odluku o trokovima prekrajnog postupka;
8) odluku o imovinsko-pravnom zahtjevu;
9) pouku o pravnom lijeku i
10) potpis sudca.
lanak 75.
Uruenje rjeenja
Sud e uruiti kopiju rjeenja o prekraju osobnim
uruenjem ili putem pote okrivljeniku i ovlatenom tijelu ili
oteeniku u roku tri dana od dana donoenja rjeenja o prekraju.
Kada je rjeenje o prekraju urueno putem pote, smatrat e se
da je dostavljanje izvreno po isteku pet radnih dana od dana
kada je rjeenje predano na potu.
lanak 76.
Obustavljanje postupka
Rjeenje o prekraju kojim se obustavlja prekrajni
postupak sud e donijeti kada se utvrdi sljedee:
1) radnja koja se okrivljeniku stavlja na teret nije
prekraj;
2) sud nije mjerodavan za odluivanje;
3) postupak je voen bez zahtjeva ovlatenog tijela;
4) okrivljenik je zbog istog prekraja pravomono
osuen u drugom prekrajnom postupku;
5) okrivljenik je u kaznenom postupku pravomono
oglaen krivim za djelo koje obuhvaa i obiljeja
prekraja;
6) okrivljenik ima imunitet;
7) nastupila je zastara za voenje prekrajnog postupka;
8) okrivljenik je tijekom prekrajnog postupka obolio od
trajnog duevnog oboljenja ili umro;
9) ovlateno tijelo odustalo je od zahtjeva za pokretanje
prekrajnog postupka prije donoenja rjeenja o
prekraju;
10) postoje druge okolnosti koje iskljuuju odgovornost
za prekraj,
11) nije dokazano da je okrivljenik poinio prekraj ili
12) postoje drugi razlozi predvieni zakonom.
lanak 77.
Osloboenje od kazne
(1) Sud e poinitelja prekraja osloboditi od kazne kad to
zakon izriito propisuje.
(2) Sud moe poinitelja prekraja osloboditi od kazne kad
zakon propisuje takvu mogunost.
(3) Kad zakon propisuje mogunost osloboenja od kazne, sud
moe, umjesto osloboditi od kazne, poinitelja prekraja
blae kazniti na nain propisan lankom 19. ovoga zakona.
(4) Sud moe osloboditi od kazne i poinitelja prekraja koji je
nakon poinjenja prekraja u cijelosti nadoknadio tetu
uinjenu prekrajem ili platio propisana davanja zbog ijeg
je neplaanja pokrenut prekrajni postupak.
lanak 78.
Odgovornost zbog proputanja
Ako okrivljenik ne pristupi na usmeni pretres zakazan na
temelju zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka, sud e
donijeti rjeenje kojim e okrivljenika oglasiti odgovornim zbog
proputanja. Sud e utvrditi odgovarajuu sankciju na temelju
dokaza podnesenih od ovlatenog tijela.
lanak 79.
Rjeenje o prekraju kojim se okrivljenik oglaava odgovornim
Rjeenje o prekraju kojim se okrivljenik oglaava
odgovornim za prekraj bit e doneseno kada ne postoji niti jedan
od razloga utvrenih u lanku 76. ovoga zakona i kad je
okrivljenik odgovoran za prekraj.
X. ALBA
lanak 80.
Izjavljivanje albe
Okrivljenik i ovlateno tijelo mogu izjaviti albu na rjeenje
o prekraju. Oteenik moe izjaviti albu na rjeenje o prekraju
samo u pogledu imovinsko-pravnog zahtjeva.
lanak 81.
Rokovi za podnoenje albe
(1) alba se moe izjaviti u roku 15 dana od dana dostavljanja
rjeenja o prekraju.
(2) U sloenim predmetima sud moe na zahtjev bilo koje
strane produljiti rok za izjavljivanje albe za maksimalno
osam dana.
lanak 82.
Posljedice izjavljivanja albe
Izjavljena alba odgaa izvrenje rjeenja o prekraju.
lanak 83.
Sadraj albe
(1) alba treba sadrati broj i datum rjeenja o prekraju protiv
kog se izjavljuje i potpis podnositelja albe (u daljnjem
tekstu: alitelj). alba treba sadrati razloge zbog kojih se
izjavljuje, a koji su navedeni u l. 85. ili 86. ovoga zakona.
(2) alba se dostavlja sudu koji je donio rjeenje o prekraju u
dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu.
lanak 84.
Temelji za albu
Rjeenje o prekraju moe se pobijati zbog:
1) bitnih povreda prekrajnog postupka,
2) povrede materijalnog propisa o prekrajima ili
3) odluke o sankciji, zatitnoj mjeri, oduzimanju imovinske
koristi, trokovima prekrajnog postupka i imovinsko-
pravnom zahtjevu.
lanak 85.
Bitne povrede prekrajnog postupka
Bitne povrede prekrajnog postupka postoje ako:
1) rjeenje o prekraju donio je sudac koji se morao
izuzeti ili je bio izuzet od voenja prekrajnog
postupka;
2) okrivljeniku su uskraena bilo koja prava odreena u
l. 4. i 5. ovoga zakona;
3) sud nije bio stvarno mjerodavan rjeavati u toj stvari;
4) prekrajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekrajnog
postupka podnesen je od neovlatenog tijela;
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 51

5) nije u cijelosti odlueno o prekrajnom nalogu ili
zahtjevu za pokretanje prekrajnog postupka ili ako je
odlueno mimo toga zahtjeva;
6) rjeenje o prekraju temelji se na dokazu koji se nije
mogao koristiti, osim ako je oigledno da bi i bez tog
dokaza bila donesena ista odluka ili
7) sud je propustio da primijeni ili je pogreno primijenio
odredbe ovoga zakona, to je rezultiralo znaajnom
tetom po interese alitelja.
lanak 86.
Povreda materijalnog propisa o prekraju
Povreda materijalnog propisa o prekraju postoji ako je taj
propis povrijeen s obzirom na to:
1) predstavlja li prekraj radnja opisana u prekrajnom
nalogu ili zahtjevu za pokretanje prekrajnog
postupka;
2) postoje li okolnosti koje iskljuuju odgovornost za
prekraj;
3) nastupa li zastara pokretanja i voenja prekrajnog
postupka ili je stvar ve pravomono rijeena;
4) je li dolo do pogrene primjene zakona ili propisa
koji odreuju prekraj ili
5) je li odlukom o sankciji ili drugoj mjeri sud
prekoraio ovlasti koje ima prema zakonu.
lanak 87.
Odgovor na albu i dostavljanje spisa predmeta
(1) albu protiv rjeenja o prekraju sud dostavlja na odgovor
suprotnoj strani.
(2) Strana iz stavka (1) ovoga lanka odgovor na albu
dostavlja prvostupanjskom sudu u roku osam dana od dana
prijema albe.
(3) Po prijemu odgovora na albu ili po isteku roka za odgovor
na albu, prvostupanjski sud e je, ako utvrdi da je alba
pravodobna, potpuna i doputena, zajedno s odgovorom na
albu, ako je podnijet, i spisom predmeta dostaviti
drugostupanjskom sudu.
lanak 88.
Razmatranje albe
(1) Nepravodobnu, nepotpunu ili nedoputenu albu odbacit e
drugostupanjski sud rjeenjem, ako to nije uinio
prvostupanjski sud.
(2) Po albama na rjeenja prvostupanjskog suda kojim je
izreena novana kazna u iznosu do 3.000,00 KM odluuje
sudac pojedinac drugostupanjskog suda. Po albama na
rjeenja prvostupanjskog suda kojim je izreena novana
kazna u iznosu veem od 3.000,00 KM drugostupanjski sud
odluuje u vijeu sastavljenom od trojice sudaca od kojih je
jedan predsjednik vijea.
(3) Drugostupanjski sud razmotrit e albu na temelju spisa
predmeta, albe i odgovora, bez odravanja usmenog
pretresa.
lanak 89.
Odluivanje o albi
(1) Odluujui o albi, drugostupanjski sud moe rjeenje o
prekraju potvrditi, preinaiti ili ukinuti.
(2) Drugostupanjski sud putem pote dostavlja strankama
prijepise svoga rjeenja i vraa spis predmeta
prvostupanjskom sudu.
lanak 90.
Potvrivanje rjeenja o prekraju
Drugostupanjski sud odbit e albu i potvrditi rjeenje o
prekraju ako nae da ne postoji ni jedan od temelja za
podnoenje albe koji su odreeni u lanku 84. ovoga zakona.
lanak 91.
Preinaenje rjeenja o prekraju
(1) Ako prvostupanjski sud okrivljenika oglasi krivim, a
drugostupanjski sud utvrdi da zbog bitne povrede
prekrajnog postupka ili povrede materijalnog propisa o
prekraju, prekrajni postupak treba obustaviti,
drugostupanjski sud e preinaiti rjeenje o prekraju i
obustaviti prekrajni postupak.
(2) Drugostupanjski sud moe preinaiti rjeenje o prekraju
ako utvrdi da je zbog bitne povrede prekrajnog postupka ili
povrede materijalnog propisa o prekraju izreena sankcija
u rjeenju o prekraju nepravilna.
(3) Ako je albu podnio samo okrivljenik, rjeenjem o
preinaenju rjeenja o prekraju ne moe se izrei stroija
sankcija od one izreene u prvostupanjskom postupku.
lanak 92.
Ukidanje rjeenja o prekraju i odravanje usmenog pretresa
(1) Ako prvostupanjski sud, prije dostavljanja predmeta na
odluivanje drugostupanjskom sudu, utvrdi da je nastupila
zastara voenja postupka, donijet e rjeenje kojim e svoje
rjeenje staviti izvan snage i obustaviti prekrajni postupak.
(2) Ako drugostupanjski sud utvrdi da je poinjena bitna
povreda prekrajnog postupka ili krenje materijalnih
propisa o prekrajima, uslijed ega su znaajno oteeni
interesi alitelja, i ako ne postoji nain da se posljedice
takvog krenja isprave bez ponavljanja usmenog pretresa,
ukinut e rjeenje o prekraju i odrat e usmeni pretres.
XI. POVRAT U PREANJE STANJE
lanak 93.
Prijedlog za povrat u preanje stanje
(1) Okrivljenik kome je izreena sankcija zbog proputanja da
se pojavi sukladno odredbama lanka 58. ovoga zakona, ili
u odnosu na kog je rjeenje o prekraju doneseno sukladno
lanku 78. ovoga zakona ili ako propusti rok za albu, moe
podnijeti prijedlog za povrat u preanje stanje.
(2) Sud e uvaiti prijedlog za povrat u preanje stanje ako
okrivljenik moe dokazati da mu nije uruen prekrajni
nalog ili zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka ili
poziv za usmeni pretres ili kopija rjeenja o prekraju i da je
proputanje pojavljivanja ili pravodobnog postupanja
nastalo iz opravdanih razloga.
(3) Ovlateno tijelo u odnosu na koje je doneseno rjeenje o
obustavljanju prekrajnog postupka sukladno lanku 67.
ovoga zakona moe podnijeti prijedlog za povrat u
preanje stanje.
(4) Sud e uvaiti takav prijedlog za povrat u preanje stanje
ako ovlateno tijelo moe dokazati da je do proputanja
pojavljivanja dolo iz opravdanih razloga.
lanak 94.
Rok za podnoenje prijedloga za povrat u preanje stanje
Svaki prijedlog za povrat u preanje stanje mora biti
podnesen sudu u roku tri mjeseca od dana kada je prekrajni
nalog postao konaan ili izvran ili od dana donoenja rjeenja o
prekraju.
lanak 95.
Posljedice podnoenja prijedloga
(1) Ako sud uvai prijedlog za povrat u preanje stanje,
odredit e se dan i vrijeme za usmeni pretres i o tome
obavijestiti okrivljenik i ovlateno tijelo.
(2) Ako sud uvai prijedlog za povrat u preanje stanje,
prekrajni nalog ili rjeenje o prekraju stavljaju se izvan
snage.
(3) Ako, nakon to je sud uvaio prijedlog za povrat u
preanje stanje, okrivljenik propusti pojaviti se na dan i u
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 52 , 6. 8. 2014.

vrijeme odreeno za usmeni pretres, sud e odbiti prijedlog
za povrat u preanje stanje i izdani prekrajni nalog ili
rjeenje o prekraju odrati na snazi.
(4) Ako se, nakon to je sud uvaio prijedlog za povrat u
preanje stanje, okrivljenik pojavi na dan i u vrijeme
odreeno za usmeni pretres, a predstavnik ovlatenog tijela
propusti da se pojavi, sud e donijeti rjeenje kojim se
obustavlja prekrajni postupak ili prekrajni nalog stavlja
izvan snage ako je prekrajni postupak pokrenut putem
prekrajnog naloga.
XII. PONAVLJANJE POSTUPKA
lanak 96.
Zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka
Kanjenik koji je rjeenjem o prekraju oglaen
odgovornim moe sudu podnijeti zahtjev za ponavljanje
prekrajnog postupka i to:
1) ako se dokae da je odluka utemeljena na lanoj
ispravi ili na lanom iskazu svjedoka ili vjetaka;
2) ako se dokae da je do odluke dolo uslijed kaznenog
djela sudca ili druge slubene osobe koja je
sudjelovala u postupku;
3) kada se utvrdi da je kanjenik za tu radnju ve
kanjen u prekrajnom postupku ili za tu radnju prije
donoenja rjeenja o prekraju proglaen krivim u
kaznenom postupku;
4) kada se iznesu nove injenice ili podnesu novi dokazi
koji bi doveli do drukije odluke da su bili poznati u
ranijem postupku ili
5) ako Ustavni sud Bosne i Hercegovine ili Europski sud
za ljudska prava utvrdi krenja Europske konvencije o
ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kao i
Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine i ako je odluka utemeljena na
tim krenjima.
lanak 97.
Rok
Zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka mora se
podnijeti u roku est mjeseci od dana pravomonosti rjeenja o
prekraju.
lanak 98.
Razmatranje zahtjeva
(1) O zahtjevu za ponavljanje prekrajnog postupka rjeava sud
koji je donio prvostupanjsku odluku o prekraju.
(2) U zahtjevu se navodi po kojoj se zakonskoj osnovi trai
ponavljanje i kojim se dokazima potkrepljuju injenice na
kojima se zahtjev temelji. Ako zahtjev ne sadri ove
podatke, odbacuje se rjeenjem.
(3) Zahtjev e se odbaciti i ako prvostupanjski sud, na temelju
zahtjeva za pokretanje prekrajnog postupka i dokaza iz
spisa predmeta iz ranijeg postupka, utvrdi da je zahtjev
podnijela neovlatena osoba ili da je nepravodobno
podnesen ili da nema zakonskih uvjeta za ponavljanje
postupka ili da injenice i dokazi na kojima se zahtjev
temelji oigledno nisu podobni da se na temelju njih
dozvoli ponavljanje prekrajnog postupka.
(4) Sud e usvojiti zahtjev za ponavljanje prekrajnog postupka
samo ako novi dokazi navedeni u zahtjevu mogu voditi
znaajnijoj promjeni odluke suda u korist kanjenika.
(5) Uvaavajui zahtjev, sud moe izmijeniti prvobitno rjeenje
o prekraju ili odrediti dan i vrijeme za usmeni pretres. U
tom sluaju izvrenje rjeenja o prekraju bit e odgoeno
do donoenja nove odluke.
(6) Ako je kazna ve bila izvrena prema kanjeniku, sud moe
odrediti povrat naplaene novane kazne ili trokova i/ili
ukinuti svaku drugu sankciju.
XIII. EVIDENCIJA I BRISANJE SANKCIJA
lanak 99.
Voenje evidencije
(1) Sud koji donosi rjeenje o prekraju i ovlateno tijelo koje
izda prekrajni nalog bez odgaanja e u elektronskoj formi
u prekrajnu evidenciju unijeti podatke o novanoj kazni i
zatitnim mjerama izreenim fizikoj osobi, pravnoj osobi,
odgovornoj osobi kao i osobi koja obavlja samostalnu
poslovnu djelatnost - obrt.
(2) Sud koji primi zahtjev za sudsko odluivanje, sukladno
lanku 59. ovoga zakona, taj e podatak bez odgaanja
unijeti u prekrajnu evidenciju u elektronskoj formi i brisati
sankcije izreene prekrajnim nalogom.
(3) Novana kazna nee se brisati iz prekrajne evidencije dok
se vodi kao dug u Registru novanih kazni sukladno lanku
102. ovoga zakona. Zatitne mjere nee se brisati iz
prekrajne evidencije dok se ne izvre ili dok ne istekne rok
zastare.
(4) Posebnim zakonom mogu biti propisani dulji rokovi za
brisanje sankcija iz prekrajne evidencije.
(5) Propis o sadraju i nainu voenja prekrajne evidencije
donosi federalni ministar unutarnjih poslova uz suglasnost
federalnoga ministra pravde.
lanak 100.
Brisanje sankcija
(1) Kanjavanost pravne osobe, fizike osobe, odgovorne
osobe kao i osobe koja obavlja samostalnu poslovnu
djelatnost - obrt novanom kaznom brie se iz evidencije ex
lege ako kanjena pravna osoba, fizika osoba, odgovorna
osoba kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu
djelatnost - obrt u roku dvije godine od dana pravomonosti
odluke kojom je izreena kazna ne uini novi prekraj,
odnosno ako pravna osoba, fizika osoba, odgovorna osoba
kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost -
obrt ne uini kazneno djelo koje sadri obiljeje prekraja.
(2) Pravnoj osobi, fizikoj osobi, odgovornoj osobi kao i osobi
koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, koja je
vie puta bila kanjena za prekraj brisat e se ranije kazne
ako u roku dvije godine od dana pravomonosti odluke
kojom je izreena posljednja kazna ne izvri novi prekraj,
odnosno ako pravna osoba, fizika osoba, odgovorna osoba
kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost -
obrt ne izvri kazneno djelo koje sadri obiljeje prekraja.
lanak 101.
Davanje podataka iz evidencije
(1) Podatci iz evidencije mogu se dati samo ako sud utvrdi da
za to postoje opravdani razlozi.
(2) Podatci iz evidencije mogu se dati samo: drugom sudu,
mjerodavnom tuiteljstvu, tijelima unutarnjih poslova i
tijelima inspekcije u svezi s kaznenim postupkom ili
postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe koja je
ranije bila kanjavana za prekraj, tijelima mjerodavnim za
izvrenje sankcija za prekraje ili mjerodavnim tijelima koja
sudjeluju u postupku brisanja kazne.
(3) Na obrazloen zahtjev mjerodavnog tijela vlasti, ili osobe
mogu se dati podatci iz evidencije ako jo traju odreene
pravne posljedice kazne ili zatitne mjere, ili ako za to
postoji opravdan interes utemeljen na zakonu.
(4) Ako je odluka o kazni brisana, podatci o toj odluci nikom se
ne daju osim sudu i mjerodavnom tuiteljstvu u svezi s
postupkom za prekraj koji se vodi protiv osobe ija je
odluka brisana.
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 53

DIO TREI
XIV. IZVRENJE KAZNI
lanak 102.
Unos podataka o kaznama u Registar novanih kazni
(1) Sve novane kazne i trokovi postupka izreeni na temelju
konanog i izvrnog prekrajnog naloga ili pravomonog i
izvrnog rjeenja o prekraju upisat e se u Registar
novanih kazni i biti evidentirani kao dug koji kanjenik
duguje odgovarajuoj razini vlasti kojoj se plaa.
(2) Nakon to prekrajni nalog postane konaan i izvran ili
rjeenje o prekraju postane pravomono i izvrno,
ovlateno tijelo ili sud izvrit e unos podataka o novanoj
kazni i trokovima postupka u Registar novanih kazni.
(3) Nain i postupak unosa podataka o novanoj kazni i
trokovima postupka u Registar novanih kazni iz stavka
(2) ovoga lanka utvrdit e Federalno ministarstvo
unutarnjih poslova u roku tri mjeseca od dana stupanja na
snagu ovoga zakona.
(4) Novane kazne i trokovi postupka evidentiraju se kao dug
u Registru novanih kazni dok kanjenik ne plati puni iznos
novane kazne i trokova postupka. Novana kazna i
trokovi postupka u svakom sluaju bit e brisani iz
Registra novanih kazni po isteku pet godina od dana kada
je prekrajni nalog postao konaan i izvran ili je rjeenje o
prekraju postalo pravomono i izvrno.
(5) Sud e na prijedlog ovlatenog tijela ili po slubenoj
dunosti donijeti rjeenje o obustavljanju postupka
izvrenja kazni i trokova postupka u sluaju smrti ili
trajnog duevnog oboljenja kanjenika, nakon ega e se
izvriti brisanje novane kazne i trokova postupka.
lanak 103.
Posljedice upisa kazne u Registar novanih kazni
Dok se ne plate sve novane kazne i trokovi evidentirani u
Registru novanih kazni, kanjeniku se nee dozvoliti:
1) registracija ili produljenje vanosti registracije
motornog vozila;
2) izdavanje ili produljenje vanosti vozake dozvole;
3) sudjelovanje na javnom tenderu;
4) registracija pravne osobe, promjena registracije
pravne osobe ili registracije samostalne poslovne
djelatnosti - obrta; ili
5) promjena vlasnitva motornog vozila.
lanak 104.
Postupak prinudne naplate
(1) Svako je ovlateno tijelo odgovorno za praenje izvrenja
novanih kazni i drugih mjera izreenih prekrajnim
nalogom ili putem sporazuma o sankciji.
(2) Sudovi e pratiti izvrenje novanih kazni i drugih mjera
izreenih rjeenjem o prekraju.
(3) Ovlateno tijelo ili sud koji je izrekao novanu kaznu
zatrait e od mjerodavnog suda prinudnu naplatu
blokiranjem rauna fizike, odnosno pravne osobe,
sukladno odredbama Zakona o izvrnom postupku
("Slubene novine Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06,
39/06, 39/09 i 35/12) u sluaju:
1) ako se utvrdi da kanjenik izbjegava platiti novanu
kaznu, ili
2) ako postoji opasnost od nastupanja zastarjelosti za
izvrenje novane kazne.
(4) Iznimno od odredbi stavka (3) ovoga lanka, prinudnu
naplatu moe provesti i ovlateno tijelo ako je to propisano
posebnim federalnim zakonom.
lanak 105.
Lienje slobode zbog neplaanja
(1) Kanjenik koji u roku ne plati u potpunosti ili djelomice
novanu kaznu koja mu je odreena rjeenjem o prekraju
ili prekrajnim nalogom bit e prinuen na plaanje
odreivanjem lienja slobode ako sud smatra da je to jedini
razuman i uinkovit nain koji e primorati kanjenika da
plati iznos na koji je obvezan. O lienju slobode zbog
neplaanja sud odluuje rjeenjem koje se protiv kanjenika
moe donijeti samo jednom za odnosni prekraj. Lienje
slobode moe biti odreeno od suda po slubenoj dunosti
ili na prijedlog ovlatenog tijela ili Porezne uprave
Federacije Bosne i Hercegovine. Sud e izvijestiti
podnositelja prijedloga o svojoj odluci i o izvrenju lienja
slobode.
(2) Sud moe odrediti lienje slobode do 15 dana. Vrijeme za
koje je kanjenik lien slobode nee utjecati na plaanje
iznosa koji duguje. Kanjenik e biti odmah osloboen
nakon plaanja punog iznosa novane kazne.
(3) Lienje slobode prema odredbama ovoga lanka ne moe
biti odreeno kanjeniku koji moe dokazati da nije u
mogunosti platiti novanu kaznu.
(4) Protiv rjeenja o lienju slobode kanjenik moe izjaviti
albu drugostupanjskom sudu u roku osam dana od prijema
rjeenja o lienju slobode. Prvostupanjski sud duan je
albu dostaviti dugostupanjskom sudu u roku tri dana od
dana prijema albe. Drugostupanjski sud mora donijeti
odluku po albi u roku 15 dana od prijema spisa. alba
odgaa izvrenje.
(5) Prije poetka izvrenja rjeenja o lienju slobode kanjenik
moe sudu predloiti da obavlja poslove za ope dobro ili
poslove za dobro lokalne zajednice kao zamjenu za plaanje
novane kazne. Sud e voditi listu takvih poslova u suradnji
s mjerodavnim kompetentnim tijelima vlasti. Prilikom
odluivanja o prijedlogu sud e razmotriti sve okolnosti
sluaja, kao i financijske uvjete i mogunost kanjenika da
plati novanu kaznu, kao i vrstu izvrenog prekraja, uzrast,
fiziku i radnu sposobnost, psihika svojstva, obrazovanje,
sklonosti i druge posebne okolnosti koje se odnose na
osobnost uinitelja.
(6) Ako sud usvoji prijedlog iz stavka (5) ovoga lanka, izdat
e nalog za obustavu izvrenja lienja slobode za vrijeme
dok ne istekne rok za obavljanje takvog posla. Ako
kanjenik obavi predvieni posao, lienje slobode nee se
izvriti i novana e se kazna brisati iz Registra novanih
kazni i nee biti naplaena. Ako kanjenik uope ne obavi
predvieni posao, rjeenje o lienju slobode bit e izvreno,
a ako ga obavi samo djelomice, sud e ocijeniti je li
svrsishodno izvriti rjeenje o lienju slobode i o tomu
donijeti odgovarajui nalog.
(7) U sluaju kada sud ili ovlateno tijelo utvrdi da se ne moe
izvriti novana kazna izreena na temelju konanog i
izvrnog prekrajnog naloga ili pravomonog rjeenja o
prekraju, primjenom odredbi l. 103. i 104. ovoga zakona i
st. (1), (2) i (3) ovoga lanka, sud e po slubenoj dunosti
ili na prijedlog ovlatenog tijela donijeti rjeenje o izvrenju
novane kazne kojim se kanjeniku nalae da obavi
odreene poslove za ope dobro ili poslove za dobro
lokalne zajednice kao zamjenu za plaanje novane kazne.
Ako kanjenik obavi predvieni posao, novana e se kazna
brisati iz Registra novanih kazni.
(8) Postupak i uvjete za izvrenje sudskog rjeenja o liavanju
slobode kanjenika zbog neplaanja novane kazne, kao i
postupak i uvjete obavljanja poslova za ope dobro ili
poslova za dobro lokalne zajednice i nain voenja
evidencije o obavljanju tih poslova regulirat e
https://advokat-prnjavorac.com
63 - 54 , 6. 8. 2014.

podzakonskim propisima federalni ministar pravde u
suradnji s mjerodavnim kantonalnim ministarstvima u roku
est mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
lanak 106.
Potraga
(1) Ako se ne zna prebivalite ili boravite kanjene osobe
tijekom postupka izvrenja odluke o prekraju, kao i u
drugim sluajevima kad je to prema ovom zakonu potrebno,
sud e zatraiti od policije da nae osobu odgovornu za
prekraj i sud obavijesti o njegovoj adresi.
(2) Sud moe narediti privoenje osobe iz stavka (1) ovoga
lanka.
XV. NAKNADA TETE ZBOG NEOPRAVDANOG
KANJAVANJA
lanak 107.
Pravo na naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja
Pravo na naknadu tete zbog neopravdanog kanjavanja
ima osoba kojoj je pravomonim rjeenjem bila izreena
prekrajna kazna ili zatitna mjera, a kasnije je povodom
izvanrednog pravnog lijeka prekrajni postupak obustavljen, osim
u sljedeim sluajevima:
1) ako je povodom zahtjeva za ponavljanje prekrajnog
postupka na tetu okrivljenika novi postupak
obustavljen uslijed smrti ili kakvog trajnog duevnog
oboljenja okrivljenika nakon uinjenog prekraja;
2) ako je novi prekrajni postupak obustavljen zbog
zastare gonjenja do koje je dolo zbog nedostupnosti
okrivljenika;
3) ako je okrivljenik svojim lanim priznanjem ili na
drugi nain namjerno prouzroio svoje kanjavanje,
osim ako je na to bio prinuen.
lanak 108.
Drugi sluajevi prava na naknadu tete
Pravo na naknadu tete ima i osoba:
1) koja je bila zadrana u prekrajnom postupku pa je
postupak obustavljen;
2) koja je uslijed pogreke ili nezakonitog rada sudca
neutemeljeno zadrana dulje nego to zakon
dozvoljava.
lanak 109.
Vraanje novanih iznosa
(1) Osoba kojoj je u prekrajnom postupku neopravdano
izreena novana kazna, zatitna mjera oduzimanja
imovinske koristi ili zatitna mjera oduzimanje predmeta
ima pravo na vraanje plaene novane kazne, vraanje
oduzete imovinske koristi, vraanje predmeta ili novane
vrijednosti oduzetog predmeta.
(2) Smatra se da je osoba neopravdano kanjena ako je u
sluaju preinaenja ili ukidanja pravomonog rjeenja o
kanjavanju postupak protiv nje obustavljen ili je donijeto
oslobaajue rjeenje uslijed toga to je utvreno da radnja
nije prekraj ili to postoje temelji koji iskljuuju
odgovornost uinitelja prekraja ili to nije dokazano da je
ta osoba uinila prekraj.
(3) Vraanje novanog iznosa ne moe zahtijevati kanjena
osoba koja je lanim priznanjem prouzroila kanjavanje.
(4) Poslije smrti neopravdano kanjene osobe naknadu tete,
odnosno vraanje novanog iznosa mogu traiti njezin
brani partner i njezini srodnici koje je ona po zakonu bila
duna izdravati.
lanak 110.
Zastara prava na vraanje novanog iznosa
(1) Pravo neopravdano kanjene osobe i osoba iz lanka 109.
stavak (4) ovoga zakona da trai naknadu tete, odnosno
vraanje novanog iznosa, zastarijeva za jednu godinu od
dana pravomonosti rjeenja, odnosno rjeenja kojim je
prekrajni postupak bio obustavljen.
(2) Zastara iz stavka (1) ovoga lanka prekida se podnoenjem
zahtjeva mjerodavnom tijelu, ministarstvu ili upravi
mjerodavnoj za poslove prekraja.
(3) Ako je zahtjev za naknadu tete, odnosno vraanje
novanog iznosa podnijela neopravdano kanjena osoba,
poslije njezine smrti osobe iz lanka 109. stavak (4) ovoga
zakona mogu produljiti postupak za ostvarivanje zahtjeva u
roku tri mjeseca od dana smrti neopravdano kanjene osobe
i to samo u granicama ranije podnesenog zahtjeva.
(4) Ako se neopravdano kanjena osoba odrekla zahtjeva za
naplatu tete, odnosno vraanje novanog iznosa, nakon
njezine smrti zahtjev se ne moe podnijeti.
lanak 111.
Postupak ostvarivanja prava
(1) Ovlatena osoba duna je svojim zahtjevom za naknadu
tete obratiti se mjerodavnom tijelu, ministarstvu ili upravi
mjerodavnoj za poslove prekraja radi sporazuma o
postojanju tete i visini naknade.
(2) Ako do sporazuma ne doe u roku tri mjeseca od dana
prijema zahtjeva, ovlatena osoba moe mjerodavnom sudu
podnijeti tubu za naknadu tete protiv Federacije BiH,
kantona, grada ili opine ovisno o tomu u korist ijeg je
prorauna plaena novana kazna, oduzeta imovinska
korist, uknjien oduzeti predmet ili novana vrijednost
oduzetog predmeta.
(3) Zahtjev za vraanje novanog iznosa podnosi se tijelu
uprave mjerodavnom za financije sukladno stavku (2)
ovoga lanka.
XVI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE
lanak 112.
Prijelazne odredbe vezane uz sankcije
(1) Odluke o prekrajima koje su postale pravomone prije
stupanja na snagu ovoga zakona izvrit e se prema
odredbama ovoga zakona.
(2) Danom stupanja na snagu ovoga zakona sve neplaene
novane kazne izreene za izvrene prekraje, kao i trokovi
postupka izreeni u prekrajnom postupku, a koji su jo
predmet izvrenja, evidentirat e se u Registru novanih
kazni na nain propisan lankom 102. ovoga zakona.
lanak 113.
Prestanak vaenja Zakona
(1) Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje vaiti
Zakon o prekrajima Federacije Bosne i Hercegovine
("Slubene novine Federacije BiH", br. 31/06 i 37/10).
(2) U sluaju da su drugi zakoni u Federaciji u suprotnosti s
ovim zakonom primjenjivat e se ovaj zakon.
(3) U postupku za oduzimanje imovinske koristi pribavljene
prekrajem primjenjivat e se odgovarajue odredbe
posebnog propisa koji ureuje oduzimanje imovinske
koristi.
(4) Odredbe propisa kojima se regulira visina novanih kazni u
prekrajnom postupku uskladit e se s odredbama ovoga
zakona u roku est mjeseci od dana stupanja na snagu
ovoga zakona.
https://advokat-prnjavorac.com
, 6. 8. 2014. 63 - 55

lanak 114.
Stupanje na snagu i primjena Zakona
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Slubenim novinama Federacije BiH".
Presjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinovi, v. r.
Predsjedatelj
Zastupnikog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softi, v. r.

1651
IV..7. )(IV)
,

-a 2014.
- 2014. ,

12.03.2014.
18.07.2014. .
01-02-586-02/14
29. 2014.


, . .

31. (4)
(" ", 66/13)

,
, ,
12.3.2014. , ,
18.7.2014. ,

- 2014.
1.


12.


,
,
.
2.
- 2014. :
1. 2.895.411,00
2. 2.895.411,00

3.
2014.
- ,


-,
-, 2015.
, (3) 31.
.
. - - 2014.
()

2.825.411,00
60.000,00
10.000,00
2014. 2.895.411,00

4.
-
, .
,
10%
.
- ,
( )
- 2014.
, (1) 23.
.
. - - 2014.
2014. ()
6111

1.713.079,00
6112

280.160,00
612

193.757,00
613

590.915,00
6131 83.500,00
6132 37.000,00
6133 42.655,00
6134 24.000,00
6135 19.000,00
6136 174.000,00
6137 29.000,00
6138 ., , .,

19.350,00
6139 162.410,00
821

117.500,00
688131 84.100,00
688151 8.400,00
688136 25.000,00

2014.
2.895.411,00

5.

" "
2014. .
01,02-14-1365/14
18. 2014.

, . ., . .


https://advokat-prnjavorac.com