You are on page 1of 44

Airr)ar) a.KUpwacwc; a.p. mr. 1002/1.3.

2013
.lu116ou-1oc;: X. Nrouxavr)c;
Bor)fJ6c; M. {Kava
fltKaat11o c;: 29.10.2014
ENOniON TOY IYMBOYJ\IOY THI EniKPATEIAI
(TMHMA E')
nAPEMBAIH
A.E., KaL 6.1. En.nA.MAN. A.E.. rrou EOpEUEL OH'JV Km EKrrpocrwrrdTm
VOI-.lllla.
Til<; Avwvu1111<; E1mpELa<; llE 111v ErrwvullLa TEPNA /\EuKoA.L8oL A.E. rrou EOpEuEL
01'11V KaL EKrrpocrwrrl1m VOilLila.
KATA
Twv:
1. lwaVV'l KalOLKOU MavmuOLOU - 1\LilV'l<;- AyLa<; 'Avvac;
a't'OilLKW<;, aAAcl KaL W<; KaL 1'11<;
LUVEpyacrLa 1'11 <; <;
avnrroALTEUcrEw<; mu MaVTOUOLou-1\Lilvll<;-AyLa<; Avvac;
2. Kwvcr't'aV't'LVOU ILaVVLOU, KalOLKOU MavmuOLOU - 1\LilV'l<; - AyLa<; 'Avvac;
aTOilLKW<;, aAA.a Km we; 1'11<; LOLa<; avw1pw

3. Kwvcr't'aV't'Lvou navayLwmu, KalOLKOU MavmuoLou - 1\LilV'l<; - Aytac; 'Avvac;
amllLKW<;, aAA.a KaL we; 1'11<; LOLa<; avw1pw

4. haupou Koumoupa, KaTOLKou MavmuoLou - 1\Lilvll<; - AyLa<; 'Avvac;
aTOilLKW<;, aA.A.a KaL we; 111<; LOLa<; avw1pw
. +>
dJpa .!J..A..IJ

0.
1
-Atf.l .ik6Kf'l 36- ntptaTtpt
TrtA. 210 5715858-6977 347104
- - .
'
\
. - . .

z
) n l l l l 9 / \ 1 0 ) l
) l . J l C l O l n o d g ? O d U ) ( T ) 1 ' 0 > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l O l D O l D ' ) D } O g n : : J
) D / \ 1 \ V , ) D } i \ V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 C l O > I } O l D > I C l O } d l l . J r l l . J \ 7 ' 1 7 1
) n 1 0 g Q 3 ) D l U l 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l ) l . J l
n o l n o d g ? o d u ) ( T ) m > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l o m A U l D ' ) n 1 o g n 3 ) D M V .
) D } i \ V - ) l . J A r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 C l O > I } O l D > I ) D d f ! 1 9 0 3 8 ' 1
) n 1 0 g Q 3 ) D l U l 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l ) l . J l C l O l
n o d g ? o d u ) ( T ) m > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l o m ' ) m o g Q 3 A l l l o ' ) n 1 o g n 3
) D / \ 1 \ V , ) D } i \ V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 n O > I } O l D > I ' y ) D l / \ D U C l O D D Q O d ' Z T
) D l U l 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l ) l . J l n o l
n o d g ? o d u ) ( T ) m > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l o m ' ) n } o g n : : J ) n m o ' ) n } o g n : : J ) D M V ,
) D } A V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 n O > I } O l D > I ' n O } / \ ( T ) l / \ V C l O } t \ d ( T ) 3 J n
) l . J / \ r l } V ) D l U l 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l
) l . J l n o l n o d g ? o d u ) ( T ) m > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l m n ' l . J A r l } V A U l D ' ) n 1 o g n 3
) D M V , ) D } A V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 n O > I } O l D > I ' Q O d d n m ' N ' O T
' ) D M V , ) D } A V ) D l U l 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l ) L a
C l O l n o d g ? O d U ) ( T ) l D > I ' ) f ! 1 > 1 1 r l O l D ' D / \ 1 \ V , D } A V / \ U l D ' ) D } O g n : : J
) D / \ 1 \ V , ) D } i \ V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 C l O > I } O l D > I C 1 0 } D D / \ D 8 V ' 6
n o } g O O l / \ D I I \ J ) n l l . U 9 / \ 1 0 ) l ) y > l l l l O l ) l . J l
n o l n o d g ? o d u ) ( T ) m > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l m n ' 1 9 Q O l / \ D I I \ J o l o ' ) n } o g n : : J ) D M V .
) D } A V - ) l . J / \ r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J n o r l y \ 7 C l O > I } O l D > I - g
' I ) O c p l . J g l V - ) D } D U D j n o r l y \ 7 C l O l ) y > I U D r i ( T ) l i D ) l . J l D } 3 d O U
D ? N ) y > I U O r l U \ 7 ) l . J l l D > I Q O > I U O r l U \ 7
) ( T ) l D > I ' ) f ! 1 > 1 1 r l O l D ' Q O c p l . J g l V - ) D } D U D I n o r l y \ 7 C l O > I } O l D > I ' y D l 3 U ' L

( T ) d ? l ( T ) / \ D ) D } 9 1 ) l . J l Q O > I U O r l U \ 7 ) ( T ) 1 ' 0 > 1 ' ) f ! 1 > 1 1 r l O l D
' ) n } o g n : : J ) D / \ 1 \ V , ) n } A V - ) l . J A r l } V - n o } g n m / \ D I I \ J n o > I } O l D > I g

( T ) d ? l ( T ) / \ D ) D } 9 1 ) U l C 1 o g r l C 1 Q O > I U O r l U \ 7 ) ( T ) l D > I ' ) f ! 1 > 1 1 r l O l D
' ) D } O g n : : J ) D / \ 1 \ V , ) D } i \ V - ) l . J A r l } V - C 1 0 } 9 C 1 0 l / \ D I I \ J C l O > I } O l D > I ' n o d l l Q O D l U 9 } 3 l D l d V ' 5
15. TouA.Ktapt6ou, KamtKou Mavmu6tou - 1\LIJVIl<; - Aytac; Avvac;
OTil 1\LIJVIl, QTOIJlKW<;, aA.A.a Kat W<; IJEAOU<; TOU Til<;
Kotv<hllTa<; 1\LIJVIl<;.
16. AEKKa, KamtKou Mavmu6tou - 1\LIJVIl<; - Aytac; 'Avvac;
OTilV napaA.La Aytac; Avvac;, aTOIJtKw<;, aA.A.a Kat we; npo6pou,
EKnpoownou Kat yta A.oyaptao116 mu EKEL EOpEuovmc;
EnayyEAIJanwv napaA.lac; Aytac; Avvac; Ayta<; BaolA.Eto<;.
17. Maptvac; nana8avaotou - BaA.M, KQTOLKOU Mavmu6tou-I\LIJVIl<;-
Aytac; Avvac; one; aTOIJlKW<;, aA.A.a Kat we; npo6pou,
EKnpoownou Kat yta A.oyaptao116 Til<; EKEL EOpEUouoll<; 'Evwoll<; EAA.IlvtKwv
TouptonKwv EAUIJVLWV.
18. Av6pa KOKKQAlclPil, KQTOLKOU lonata<;-AtOillVOU, OTilV At61l4J6,
amiJtKw<;, aA.A.a Kat we; npo6pou, EKnpoownou Kat yta A.oyaptao116 mu
EOpEuovTo<; OTilV At61l4J6 =:Evo66xwv J\ouTpwv At61l4Jou .
19. AvTwvtou KaToLKou lonatac; - At61l4Jou, on1v At61l4J6,
aTOIJlKW<;, aA.A.a Kat we; rEVlKOU rpaiJIJQTEa TOU Et.mopoEnayyEAIJaUKOU
J\ouTpwv At61l4Jou, EKEL EOpEuovmc;.
20. NtKoA.aou ApoEv6nouA.ou, KamtKou lonatac;- At61l4Jou, OTilV lonata,
aTOIJtKW<;, aA.A.a Kat we; npo6pou, EKnpoownou Kat yta A.oyaptao116 mu mu
MEA.toooKOIJtKou lonatac;, EKEL EOpEuovmc;.
21. nllVEAOITil<; KQTOLKOU MaVTOUOLOU - 1\LIJVIl<; - Aytac; 'Avvac;
om Mavmu6t, aTOIJlKW<;, aA.A.a Kat we; Avnnpo6pou mu EKEL
EOpEUOVTO<; Kat noA.tnOIJO<; kireas.org.
22. rEwpytou rEpoytUVVIl, KQTOLKOU Mavmu6Lou 1\LIJVIl<;-Aytac; Avvac;
OTilV Ayta Avva, amiJtKw<;, aA.A.a Kat we; npo6pou, EKnpoownou Kat
yta A.oyaptao116 Tau EKEL EOpEuovmc; -
Evwoll Aytac; 'Avvac;.
23. rEwpyouo6nouA.ou, KQTOLKOU Mavmu6tou-I\LIJVIl<;-Aytac;
Avvac; OTilV amiJtKW<;, aA.A.a Kat we; npo6pou,
EKnpoownou Kat yta A.oyaptaOIJO lOU noA.monKOU KllpLv8ou
EKEL EOpEuovmc;.
3
24. EuayyEAOU I . Kapayu..i.Jpyou, KUTOLKOU Mavrou6[ou-/\LilVI1<;-AyLa<;
Avvac; 0111 8o11 lup16A.a Ay[ac; 'Avvac;, a10ilLKW<;, aAA.a Km we;
EKTlpOOWTlOU KaL yLa AOyapLUOilO 1WV
OUAAOYLKWV opwv: lOU
nH/\IOY EDpEuovwc; ow TOU AIPOTIKOY
6puovwc; 0111 h6nEA.o, wu
0
E6puovwc; o1
11
h6nEA.o, wu


01 [)YO A/\E:::ANL)POI, EDpEuovwc; 0111 h[a8o, wu
ow
11
a1ELOU OIKOL)OMON KAI EnAIIE/\MATON
c6puovwc; o1
11
Km wu ow
11
a1Lou
IONEON KAI KHL)EMONON /\YKEIOY EDpEuovwc;
0111 LKOTlEAO.
25. IEwpy[ou ayp6111, KaTOLKou Mavtou6[ou - AlllVIl<; -
Ay[ac; Avvac; otllV Kpua Bpuo11 K11pLv8ou, atOilLKw<;, aAA.a Km we;
TlPWilV npo6pou tOU EKEL EDpEUOVtO<; AyponKOU Mavwu6lou &
ncpLXWPWV.
26. MEvEA.aou Ba<j>ELCXDil, KUTOLKOU Mavwu6[ou-AlllVI1<;-Ay[ac; Avvac;
otllV AlllVIl, aTOilLKw<;, aA.A.a Km we; npw11v npo6pou tau EKEL
EDpEuovwc; AA.LwnKou Mavwu6[ou-AlllVI1<;-Ay[ac; 'Avvac;.
27. PoA.av6ou nauA.ou, Latpou, ETllXELPilllUtLa
KaA.A.uvnKwv, KaTOLKou Mavtou6[ou - AlllVIl<; - Ay[ac; Avvac;
ow AxA.a6L.
28. nllVEAOTlll<; ETllXELPilllUtla KUAAUVtlKWV,
KaTOLKou Mavwu6[ou-AlllVI1<;-Ay[ac; Avvac; oto AxA.a6L.
29. Ttl<; Map[ac; MnaA.allTlUVIl , ayp6nooac;, KaTOLKOU Mavwu6[ou-
AlllVI1<;-Ay[ac; Avvac; ow Mavwu6L.
30. navayLwtac; TpLavt6.uA.A.ou, ayp6nooac;, KaTOLKou Mavwu6[ou-
AlllVI1<;-Ay[ac; Avvac; ow Mavwu6L.
31. Map[ac; L6. unaA.MA.ou, KaTOLKou Mavwu6[ou AlllVIl<;-
Ay[ac; Avvac; 0111v napaA.[a Ay[ac; Avvac; .
4
>{_/
. \
,
32. GE66wpou LO. unaA.MA.ou, Km:oiKou Mavwu6iou-
/\ll-lvllc;-Ayiac; Avvac; OTilV napaA.la Ayiac; Avvac;.
33. navayu1JTI1 MnouA.ouyoup11, Xlli-LLKou, KaTOiKou Mavwu6iou 1\ll-lvllc;-
Ayiac; Avvac; OTil
34. BamA.dou N. 1-LEAouc; Tou AALEunKou
Mavwu6iou-/\li-LV!lc;-Ayiac;, KaTOiKou Mavwu6iou-/\i!-LV!lc;-Ayiac;
'Avvac; OTil 1\ll-lvll.
35. rapuaAA.ou, ai-LITEAOupyou, KaTOlKOU Mavwu6iou- 1\li-LV!lc;-
Ayiac; 'Avvac; OTil 1\li-LVIl.
36. lwaVVIl 1-LEAouc; Tile; KlVIlO!lc; noA.m.0v ALO!lLVOU, KaTOlKOU
lanaiac;- AL6114Jou, aTa /\ouTpa AL6114Jou.
37. lwavv11 Xlli-LLKou, KaToiKou Mavwu6iou-/\li-LV!lc;-
Ayiac; 'Avvac; one;
38. A8avamou 1-LEALaaoKol-lou, KaTOiKou Mavwu6iou-
39. Tou NLKoA.aou nanavLKOAaou, EITLXELPill-laTia EanaaEwc;, KaToiKou
Mavwu6iou-/\li-LV!lc;-Ayiac; 'Avvac; OTil 1\li-LVIl .
40. raAclVIl lwaVVIl, KaTOLKOU Mavwu6iou-/\li1VIlc;-Ayiac; 'Avvac;
OTO MaVTOUOL.
41. AvaaTaaiac; Zapyav11, KaTOiKou Mavwu6iou-/\ll-lvllc;-Ayiac; 'Avvac;
OTO MavTOUOL.
42. Zapyav11, KaToiKou Mavwu6iou-/\li-LV!lc;-Ayiac; 'Avvac;
aw Mavwu6L.
43. Zapyav11, KaToiKou Mavwu6iou-/\i!-LV!lc;-Ayiac; 'Avvac;
OTO Mavwu6L.
44. KaTOiKou MavTou6iou-/\ll-lvllc;-Ayiac; 'Avvac;
mo Mavwu6L.
45. lwavv11 Ka4JaA.a, aypoTil - 1-LEALaaoKol-lou, KmoiKou Mavwu-6iou-
1\ll-lvllc;-Ayiac; 'Avvac; OTilV 1\ll-lvllc;
46. A8avaaiou Ka4JaA.a, 1-LEALOaOKOI-LOU, KaTOiKou Mavwu6iou-/\ll-lvllc;-
Ayiac; 'Avvac; OTilV /\il-lvllc;
5
;{/
MavTouoiou-1\illVIl ' - , ; ..... -:
I
47. A8avaoiou, KTflVOTp6ou, KaTOiKou
Ayiac; 'Avvac; ow MavwuOL.
\ .. ,..,.
\ \
KTflVOTp6o u, KUTOLKOU
Mavwuoiou-1\illVIl<;-Ayiac; 'Avvac; ow MavwuOL.
49. Mapiac; unaAMAou, KaTOiKou MavwuOiou-
1\illVIl<;-Ayiac; 'Avvac; one;
50. ilauio ToaKwva, EnLXELPflllaTia aypoToupLollou, KawiKou
Mavwuoiou-1\illvllc;-Ayiac; Avvac; OTfl/\LilVfl.
51. ToallOUpa, EnLXELPflllaTLa EonaoEw<;, KUTOLKOU Mavwuoiou-
AillVIl<; - Ayiac; 'Avvac; one;
52. KwvoTavTivou Elln6pou, KaTOiKou MavwuOiou -
/\illVIl<; Ayiac; 'Avvac; OTfl/\LilVfl .
53. BAaOLilflPOU ayp6Tfl - EnLXELPflllUTia wupLOilOU, KaToiKou
MavTouoiou -1\illVIl<; - Ayiac; 'Avvac; OTfl
54. lwavv11 ayp6Tfl, KawiKou MavTouoiou - /\illvflc; - Ay.
'Avvac; OTflV
55. KwvoTavTivou MavTE, KmoiKou Mavwuoiou - Aillvflc; -
Ay. 'Avvac; ow Kflpwc;.
56. lwavv11 M6oxou, KaTOiKou Mavwuoiou - /\illVfl<; - Ay. 'Avvac;
OTflV
57. MoupyLa, ayp6Tfl, KmoiKou Mavwuoiou - AillVIl<; - Ay.
'Avvac; OTflV
58. EuayyEAou KmoiKou Mavwuoiou - /\illvflc;- Ay. 'Avvac;
CITflV
59. BpEnou, ayp6Tfl, KmoiKou MavTouoiou - AillVfl<; - Ay.
'Avvac; OTflV
60. Tr]<; llll ETaLpEiac; 1-LE Tr]V EITWVUilLU
noAmi.lv yLa TflV AEL6po {CISD), llE f:opa Tflv n6Afl Twv A811vwv,
00. KpclTflTO<; 96, N. EKnpoownOUilEVfl<; VOillllW<; an6 Tr]V np6Eop6
Tr]<;, MapyapiTa ApXLTEKTOVa- XwpOTclKTfl- noAEOOOilO.
6

61. EuaTCx8LOu fHayKUKil, KaTaLKau f::J..f::J. . Mnaxtau Mavmu<Stau - /\L11vllc;
.-'/: .' r - Ay. 'Avvac;, OTO!llKWc; KaL we; EKn:paawn:au Tile;
. _ _:_.- ," .. y"
62. EuayyA.au rEwpyaUTil, KOTaLKau f::J..f::J.. Tau Mavmuotau -
1\LilVIlc; - Ay. 'Avvac;, KaL we; bllllaTLKau Tile;

KaL A.amwv {auvaA.a 74) mmuvTwv
YnEP
1. Tau Yn:aupyau KaL AvmyWVLOTLKOTilTac;, n:au KaTaLKaEbpEUEL OTilV

2. Tau Yn:aupyau Yn:aballWV, Mnaapwv KaL f::J.LKTUWV n:au KOTOLKaEbpEUEL OTilV

3. Tau Yn:aupyau Evpynac; KaL n:au
KaTaLKaEOpEuEL OTilV
4. Tau Yn:aupyau NaunA.lac; KaL ALyatau, n:au KaTaLKaEOpEUEL mav nnpaLa.
riA THN f::J.IATHPHIH IE IIXY
1. Tile; un:' ap. CD/A.5.33/15088/945/21.12.2012 An:6aallc; 'EyKpLOil
EmXELPilllOTLKau napKau Tun:au A' Mavmu<Stau {En.nA Mavmuotau)
OTil 8all CDaupvaL Mavmu8tau Mavmu<Stau - /\L11vllc; - Ay. 'Avvac; Tile;
EVOTilTac; {CDEK B' 3540/31.12.2012).
2. Ka8E UAAilc; auvaauc; n:apaAELtVIlc; Tile; f::J.LaLKilOilc; .
ME TllV an:oaall EyKpL81lKE ll LOpUOil
EmXELPilllOTLKau napKau {En) Tun:au A' OTilV Mavmu8tau
au11wva llE nc; mu ELOLKau va11a8EnKau n:A.matau yLa Ta EmXELPilllUTLKa
n:apKa {N. 3982/2011, N. 2545/1997, KYA CD/A.15/3/2226/170/2012) Ka8wc; Km Tile;
va11a8wtac; .
H n:pWTil llllWV avwVUilll ETaLpEta, llETaxac; Tile; an:atac; ELVaL ll OEUTEPfl
llE TllV un:' ap. 36.326/5.12.2013
7
OUOTaollc; TOU X. ITELPOU (CDEK TAE&EnE 8600/5.12.2013},
apXLKWc; 1-lE TllV ETCWVUI-lLa B6pELac; A.E. KaL
OLaKpmK6 TLTAo BI.nE.BE A.E. ITil ouvxELa, OE, 1-lE TllV an6 19.12.2013 An6aoll
Tile; IUVEAEUOilc; TWV !1ET6XWV, 1-lETOVO!-lOOTilKE OE EmXELPilllanK6 napKO
MaVTOUOLOU A.E. (CDEK TAE&EnE 3862/2014}. 'Onwc; npoKUTCTEL an6 TO KaTaOTanK6
11ac; KaL TO nEpLEX6!1EVO Tile; ll npWTil llllWV nmpELa ( un6
OUOTaOil , KaTa TOV xp6vo EKOOOilc; Tile; anOTEAEL TO v611Lil0
opa TOU EmXELPilllaTLKOU napKOU Tunou A' MavTOUOLOU (En.nA.
MANTOY610Y} OTil 8oll CDoupvOL MavmuoLou MavmuoLou - 1\LI-lvllc; - Ay.
'Avvac; (TEwc; 6. KllpEwc;) Tile; Ev6TilTac; OUI-lwva 1-lE TllV
K.Y.A.
h6xoc; Tile; TOU EV .\6yw EmXELPilllaTLKOU napKOU ll
OllllLOUpyLa 1-lLac; ouyxpovllc; nou Sa 1-lTCOpOUOE va
OTilV Tile; OpaOTilPL6TilTac; OTilV TOU
MavTouoLou. Iu11wva 1-lE TllV ll
EKTaollc; 763 OTPEI-lllOTWV nEpLnou (n.\Eov 20 OTPEI-lllOTwv Tile;
va avanwx8EL OTilV LOLa 8oll, 6nou AELtoupyouoav oL EyKaTaoTaoELc;
AEUKo.\LSou KaL nupLI-laxwv Tile; nmpELac; BIOMAIN
(npwllv EnLXELPilOil Km oL onoLEc; EnavaAELToupyouv an6 TllV
OEUTEPil nmpELa TEPNA /\EYK0/\1001 AE. IKon6c; TO
EmXELPilllanK6 napKo va aTCOTEAEOEL TOV unoooxa yLa TllV
mavaopaOTilPLOTCOLilOil Tile; (BIOMAIN} Ka8wc;
ETCLOilc;, va npoo.\KuoEL KaL 6..\AEc; 6nwc;, va 11ovaoa
EVEpyELac; an6 umK6 apLo (HPON V}, ll onoLa ELXE
EKOilAWOEL oxEnK6 EVOLapov, Ka8wc; Km va npoKa.\oEL Til OllllLoupyLa vwv
KaL va npoopEL 1-lLa OELpa an6 UTC000!1Ec; KaL UTCilPEOLEc; avayKaLEc;
yLa nc; npWTEc; 6.oELc; u1c; 1-lLac; EmXELPilOilc;.
ME TllV napouoa TllV onoLa aoKOUI-lE 11 vvo11o ou11pov, we;
OLKaLOUXOL Tile; KaL opELc; mu EYKPLV611Evou E.n. a.\.\6. KaL
OpaOTilPLOTCOLOU!lEVOL EVT6c; aUTOU, TllV an6ppL4Jil Tile;
aKUpwoEwc; yLa Touc; aK6.\ou8ouc; .\6youc;:
8
1. OL an:ouVTEc; on, EVW OL lOU N. 3982/2011 KaL lOU
BLOilllXavtac; E11LHIOOOUV TllV Evapj...LOVLOil Tile; xwpoSETilOilc; TWV
napKWV npoc; nc; KalEUSuvoELc; TWV OXEOLWV, EV
npoKELj...LEVW ll KaS' 6 j...LEpoc; avapnm OTilV AELwupyta
lOU En we; XWPOU SEpj...LOilAEKTpLKOU OTaSj...LOU, aVTLKELTaL one; puSj...LLOELc;
Km KaTEuSuvoELc; yLa TllV wu MavwuBtou, nou KaTaowwvouv oL
TOU rEVLKOU nA.motou LXEOLaOj...LOU KaL AEL6pou (rnXLAA,
Ana. 6877/4872 CDEK A 128/2008), lOU ELOLKOU nA.motou LXEbLaOj...LOU
Km AEL6pou yLa Til BLOilllXavta (EnXLAA BLOilllxavtac;, Ana. 11508
CDEK AAn 151/2009), TOU ELOLKOU nA.motou LXEOLaOj...LOU KaL AEL6pou
yLa wv ToupLOj...LO (EnXLAA ToupLOj...LOU, Ana. 24208 CDEK B 1138/2009),
nEpLEpELac; hEpEac; EMa6ac; (nnXLAA LT. EMaoac;, Ana. 26298 CDEK
B' 1469/2003). LUVawc;, on OL OUVTayj...LanKEc;
yLa TllV npooTaota TOU KaL ll Tile;
A.6yw Tile; EnLTa XELPW Tile; KaTclOTaollc; Tile;

Onwc; npoKunTEL, 10 cruvoA.o Twv amaoEwv Twv avnotKwv OEv aopouv
Til VOj...Llj...LOTilTa Tile; tBpuollc; En OTilV uno KplOll aA.A.a nc;
EVbEXOj...LEVEc; EmnTWoELc; ana TllV AELlOUpyta SEpj...LOilAEKTpLKOU oTaSj...LOU
EvToc; Tau En. '011wc;, Etvm BwopEnK6 ll tBpucrll wu En llE 6pouc;
VOj...Llj...LOTilTac;, KaL bLaopEnKO ll EyKaTcloTaoll EVToc; aUlOU
j...Lovaoac;, ll onota Sa unaxSEt aE
aOELOOOTilOil, 6nwc; npoKUmEL KaL ana nc; axEnKEc; VOj...LOSElLKEc; (apSpo 54
N. 3982/2011). KaTa wuw, oL mwuvTEc; unontmouv aE va craA.11a, nou
KaSLoTa anoppmTa TllV atTilOil aKupwoEwc; wuc;: Ta napanova wuc;, KaS'6 j...LEpoc;
aopouv anOKAELOlLKcl TllV abELOOOTilOil SEpj...LOilAEKlPLKOU oTaSj...LOU, aopouv OTilV
npayj...LanKOTilTa bLOLKilnKEc; nou aopouv afi.Ao Epyo, bEV EXOUV Kav
EKBoSEt aKOj...Lil, KaL ELVaL ayvwmo EclV KaL uno noLOuc; 6pouc; Sa EKBoSouv.
EnOj...LEVWc;, OL aLlOUVTEc; anapaOEKTWc; oTpovTaL KaL TllV aKupWOil Tile;
aou Ev TEAEL ana OEv anoppouv wSwc; oL ouvnELEc;,
yw nc; onotEc; BLaj...LapTupovTaL.
9
2. navTW<;, KaL W<; npo<; U]V ouaia TOU<;, Ol LOXUPLOilOL TWV avnbLKWV m:pi
av-riSEOil<; U]<; OTOV LOXUOVTa OXEblaOilO yLa UJV
ELVOL
LUVKEKPlllEVa, Ol aVTLblKOL, EmKaAOUilEVOL OUVKEKPlllEVE<; TOOO TOU
lnXLAA oao KaL TOU EnXLAA VLa Til on Ta
au-ra nA.aiOLa bEV TllV HJ<; BopELa<; we; noA.o
napa llOVOV TllV EVLOXUOil OTilV EV AOVW
Til<; 8paaTilPLOTilTac;, ll onoia, OllW<;, Ka-ra -roue; LaxupLallouc;
wuc;, Sa aKOilll KaL xwpic; TllV i8puall En. aKoA.ouSwc;,
On ll EnavaAELTOUpyia Til<; llOVaba<; bLanUpOU llaVVIlOLa<;
(AEUKOALSou), VLa TllV onoia Sa EnapKouaE bllllLoupyia opyavwllEVOU uno<SoxEa
llOva8wv llEOil<; OXAilOil<; (-runou B'), ano-rEA.Ei npoKaAUillla yLa TllV bllllLoupyia -rwv
anapaiTilTWV npoOnoSEaEwv EyKaTaa-raall<; llova8ac; nou
npoOnoSETEL unoxpEwnKa EnnA -runou A' (ul!JilMc; OXAilOil<;), KOL ll onoia aA.A.wc;
8Ev Sa
Oa-roao, onwc; ano8ELKvunm, oL axEnKoi A.oyoL aKUpwaEwc;
H EniKAilOil ano wuc; avn8iKouc; auyKEKPLilEVWV -rwv
uLaTallEvwv axE8LaallWV Eivm KaS' oA.a Evw avnSE-rwc;,
anoaLwnwv-rm aAAE<; -rwv i8Lwv nA.maiwv, OL onoiE<; anoTEAouv EnapKE<;
SEilEALo yLa TllV -rou auyKEKPLilEvou uno<SoxEa OTilV
onwc; ano8ELKvunm ano -ro nEpLXOilEVo Til<; ano MaLo 2010
MEAETil<; EmmWOEWV B.
MnE, a. 55 Eno11.), KaSwc; KaL ano -ra un' ap. npw-r. 45842/28.11.2011 KaL
17810/10.7.2012 Eyypaa Til<; t:./VOil<; TOU YnEKA. npavllan, Ol
LOXUOVTE<; OXEbLaOilOL Til<; OUbOAW<; anOKAELOUV TllV i8pUOil
-rou ni11axou En. 1\A.A.wa-rE, oL axE8Laalloi au-roi 8Ev Exouv TllV EvvOLa Til<;
npoTaOEWV, KaTEUSUVOEWV KaL KplTilPLWV, bUVallEl TWV onOLWV llnOpEL va
ll KaTaAAilADTilTa llLa<; Touw
npOKUITTEL KaL ano TllV bLaTUnWOil Til<; Til<; nap. 2 Eb. W TOU apSpou 6
-rou EnXLAA (KYA 11508/09, <DEK -r. AAne 151/13.4.2009} Ka-ra Tllv
10
.,
orrota 8) H xwpora(LKr] KaraM,.,J..6rf7ra TfJC: {)iafJc; vw TfJV orroia KLVEi rat otaoLKaaia
OfJJ.lLOUpyi ac; opyaVWJ.lEVOU urroooxia rrpETrEL va rrpOKLJTrTEL arr6 xwpo-
t7 rroJ..EOOOJ.lLKOU axcoiou. H J.lTrOpEi va EXEL, EVaMaKn Ka, J.lOPqJrJ
Ka{)opLOJ.lOU EUpUTEpfJc; TrEPLDXi}c; ava(i)TfJOfJc;, EVOELKTLKrJC: i} OUVKEKpLJ.lEVfJC: {)afJc;, rJ
OUOTrJ J.laroc; KaTEu{)uvaEWV KaL KpLTfJPLWV TrOU EqJ apJ.lO(OJ.lEVa OTOLXELO{)EfQUV TfJV
KaraJ..J..,.,J..6r,.,ra VLa opyaVWJ.lEVO urroooxia ffJC: J.lEWTrOLfJOfJc; ... .
IEVLKa, orrw<; ytvnm 0EK1:0, 0 OXEOLaOjlO<; jliTOpEL va
11ovo we; f.va auvoALKO EVXELP'llla oA.wv 1:wv rrou
EVEpyorroLOUVTaL a' f.vav xwpo. H OlcXOl:aO'l rrpoTaaaEL va
avaA.uov1:m KaL va urr ' o4Hv KaTa T'lV EKITOV'lO'l wu
oxE6Lao11ou OAOL OL Ka8opLonKot rrapayovTE<; rrou 1:11 6Lajlopcj:>wo'l Evoc;
XWPOU, OITW<; '1 '1 KaL 0La01:pWjlclTWO'l ,
'1 l:WV UIT'lPEOLWV, '1 lOU EjliTOplOU KaL U)<; '1
l:WV OUVKOLVWVLWV KaL '1 rrpooTao[a TOU H
aVTlA'ltV'l '(OU OXEOLaOjlOU 00'1VEL avarrocj:>EUK'(a 01:'1 8EO'l , on OEV
11rropl va oL oTOXOL Tou llE AEITTOilEPELa aAA.a avTt8na llE yEvLKE<;
ypa1111E<; Km, Kma ouvf.rrELa, llE KavovE<; EurrA.aowuc; KaL
EAaonKOu<;, rrou Sa 11rropouv va on<; 6LapKw<; ava6Lajlopcj:>ou jlEVE<;
KOLVWVLKE<; ITOALHKE<; KaL OlKOVOjllKE<;
Kal:OITLV 0 OXEOLaOjlO<; we; UITEpl:OITLKO<;,
avamuoonm oE llEVUA'l KALilaKa KaT' o1:o ouvoA.o 1:ou E8vLKou E6aouc;. To
TpllO xapaKl:'lPLOnKO yvwpLOjla lOU OXEOLaOjlOU OUVLOTaTaL OT'l V
f.vavn oA.wv 1:wv urroA.otrrwv jlLKpOl:EP'l<; KALjlaKa<; KaL 1:wv ELOLKWV
OLalOjlEaKWV OXEOLaOjlWV. OL ELOLKOL OLalOjlEaKOL OXEOLaOjlOL 8ETOUV
6Lacj:>opnLKE<; KaL aAAilAOouyKpouollEVE<; rrpo1:EpaL01:'1TE<; KaL o
OXEOLaojlo<; we; urrEpwmKo<;, urrEpf.xwv KaL ouvoALKO<; ocj:>ELAEL va EmOLWKEL T'l V
1:wv EVOEXOilEvwv KOLVWVLKWV ouyKpouoEwv rrou avacj:>uovTaL jl E
aiTWl:EpO Ol:OXO 1:'1V opyaVWjlEV'l KaL ouv8EO'l l:WV Ol:OXWV lOU<;. EITO jlEVW<;
jliTOpOUjlE va 00'1Y'l80Uj1E 01:0 OUjliTEpaojla, on OE OUVLOTWOa lOU
oxE6Lao11ou avayopEunm 11 1:ou AELwupyta, Ecj:>o oov on<;
yEvLKE<; ypajljlE<; ocpELAouv va Tooo OL jlLKpOl:EP'l <;
KALjlaKa<; oxE6LaOjlOLooo KaL OL ELOLKOL OLaTOjlEaKot OXEOLao11oL
11
\ " 4 ' ,

' 1 -
G . .
" "
l 1
/ \ ( T ) l l . J o n ' { l ? / \ ' 0 / \ U l 3 r l ' O } O l l O / \ 0 1 3 r l ' 9 r l D D 1 9 3 X D D l / \ O X ? d 3 l l n 1 ' 0 > 1 9 > 1 1 l l 0 l d 3 l l n
' 9 > t r y o M o m t \ m l 1 3 > t 9 d u ) l . J o m 1 g m 9 A m d 9 A m d 3 1 Q ' I ( D > t A m l L l 0 1 Y l ? o n 3 3
l . J m > t / \ ( T ) l ) l . J 3 m l l l ? / \ D ) l . J l m > t ) D l U 1 9 > t 1 A d n 0 1 1 3 ' 1 ( ) l . J l l . J o l . J l ? d l . J l l n 3 3 l . J m A p
Q O r l D D 1 9 3 X D Q O > t 1 3 D l O d m X n 0 1 ) O X 9 1 D 1 1 9 ) c ; n u d 1 3 X ? n o l l
0 1 l D > t 1 D l 3 X ? 9 0 l l D ' Q o r l o m 9 3 X o / \ ( T ) 9 ? l l 1 l l 3 O Q 9 / \ ( T ) l 0 / \ 3 r l 9 X 3 1 d 3 l l 9 1 1 d > t m 9
0 1 m > t ) D } r l 0 9 0 3 ' I ( O l l m > t ) D } 3 D l O d m X ) l . J o ? X D ) l . J l l . J o l . J l ? 8 0 1 d o / \ U l
' 0 / \ 3 r l 9 X 3 1 d 3 l l 9 > 1 1 1 0 1 / \ 0 / \ D > t 3 r l ) l . J t \ 9 r l 0 1 d 0 9 D > t
3 D m l 3 X d ? 0 1 3 l l n ) m } / \ D l l D m > t 9 > 1 1 1 > 1 1 3 9 / \ 3 D / \ 9 / \ D > t
1 3 X ? n o l l ' n 0 9 ? l l 1 l l 3 Q O > I D 1 3 d 3 c p 1 d 3 l l 1 ' 0 > 1 Q O > t l / \ 8 3 9 r l 0 D 1 9 3 X o 9 > 1 1 3 D l O d m X / \ 0 1
3 r l U D 3 8 } 1 / \ D 3 0 9 > 1 1 1 > 1 D l 1 l l 3 1 ' 0 > 1 D 1 3 g } d > t n 9 l l D
n o l l ) n > t D r l } Y > t Q O r l D D 1 9 3 X o n m ' Q o r l o m 9 3 X o Q O > t 1 r l 0 9 0 3 ' I ( O l l
n 0 1 0 / \ 3 r l p > t 1 1 / \ D ) 3 r l O M ? ) ? > t J . D l l m d n 3 ) 3 d 3 1 9 o 0 1 d 3 l l ) 1 1 o } 3 ' 1 ( 3 1 0 l l D
) 9 1 n n ) 9 r l 0 1 d 0 9 D > t o 0 0 9 1 0 0 ) l . J t \ / \ ( T ) l 9 r l 0 1 d 0 9 D > t / \ 0 1 3 r l 1 D l } 3 A d 3 / \ 3 1 9
n m ) l . J o l . J } O l l o r l l D l . J d X ) l . J l ) 9 r l 0 1 d 0 1 9 D o d l l o m > t
/ \ O l D / \ ( T ) d 9 D 1 9 / \ ( T ) l ) 9 r l 0 1 d 3 r l ' O l ' O > t 0 1 1 9 ) O l l 9 1 ) 9 / \ 1 0 > 1 1 ' 0 / \ } 3
n o 1 9 3 X o Q O > t 1 3 D l O d m X n 0 9 ? l l 1 l l 3
n m ) ? A O ' I ( l l l 3 ) 1 1 1 3 Q 3 > 1 1 9 1 3 3 3 D / \ m > t ) 9 r l D D 1 9 3 X o ) 9 > t 1 3 n 1 o d m X o 1 3 1 ? 8 n o l l
) 1 3 D / \ Q 8 n 3 1 D > I ) 1 1 ) O d l l 1 0 / \ ( T ) c p r l Q D 1 ' 0 / \ } 3 ' 0 / \ Q O r l D D 1 9 3 X D Q O > t 1 r l 0 9 0 3 ' 1 ( 0 l l n 0 1 1 0 X 9 1 0
1 0 Q O r l D D 1 9 3 X D / \ ( T ) 9 ? l l 1 l l 3 O Q 9 / \ ( T ) l Q 3 D 1 3 r l U D ? X D l . J ' ) O ' I ( ? l ) n O l
m > t l . J A ? r l 0 1 / \ 0 l l \ n D l . J 1 ' / \ ( T ) 3 ' 1 ( 9 l l / \ ( T ) l 9 r l D m 9 3 X o
/ \ 0 1 m > t 9 r l o 1 1 n r l r l n d t \ o d l l / \ O l D } 3 l l O > t D O l l D D } r l 0 9 0 3 ' I ( O l l H ) n o d 9 l l ) Q O > t 1 o n
) n o r l 1 D ? 8 D 1 9 ) n m m > t 3 r l ) D } / \ ( T ) / \ 1 0 > 1 ) l . J l m > t n o r l 9 1 D n 0 1 / \ ( T ) l
D } l l O d d o 0 1 } 3 8 X n 3 1 1 l l 3 D / \ ' A m } d O / \ ( T ) / \ ? r l 0 1 d 0 8 D > I ) 9 1 1 \ 3
n m ) 3 Y } > t 1 0 l l ) 1 1 1 3 r l } 3 / \ D l D > t D / \ m > t D / \ m A p ) n 1 3 m o d m X
) l . J l ) 9 l l O > t D 1 1 9 ' ) 9 / \ 0 A 3 t \ O l D l D l ' O l D } A n D ) 9 1 0 l l 0 9 1 3 l . J d 3 1 Q 3 9 H
l . J y 9 l l / \ U l D O A 9 r l m > t
m > t ) p c p n o m > t 1 0 > 1 1 9 1 3 ' 1 0 A ? r l 1 d > t 3 > t t \ n o 1 ' 0 / \ } 3 Q O r l o m 9 3 X o
Q O > t 1 r l 0 9 0 3 ' I ( O l l n m 1 0 X 9 1 0 1 0 ) l . J o n g r l ? d D l l ) 3 > t D r l } Y > t ) 1 1
m t \ ) 3 1 3 d ? r l O l l l 3 ' 1 ( ) ? > t 1 1 n 3 r l D 3 9 ) } d m X n o l l ) 1 3 D A Q 8 n 3 1 D > t
\ 1 ' 0 > 1 ) n o X 9 1 0 ) Q 0 > 1 1 / \ 3 t \ 1 3 1 ? 8 1 ' 0 > 1 D 1 3 d ? 1 d 3 l l l . J d 3 1 Q d n 3 m r l 3 0 1 ' 0 1 3 D D Q l l l ' O / \ D
) ? r l D D 1 9 3 X D ) 9 > t 1 3 D l O d m X 0 1 1 9 ' ) 9 / \ 0 t \ 3 1 \ O l D 9 r l D D 1 9 3 X D 9 > t 1 3 D l O d m X
1 m 9 l l D Q O > t 1 r l 0 9 0 3 ' I ( O l l n m l . J ' m d ? l ( T ) / \ ' 0 D l 3 1 1 \ 1
\ y
0001-lEVWV KaL trW np6yvwcr11 "CWV 1-lEAAOVHKWV "CL8EV"CaL OL
llUKponp68EO!-lOL O"COXOL 1:11<; KaL O"Ca nAaLOLa
.:)// rtiiVTOTE TOU cj>ucrLKOU KaL TWV cj>U<JLKWV rt6pwv .... 0L
1:wv crxc6lwv 1-lE mv no;\co6ollLK6
crxE6Lacr116, nou cruvLcr"Ca uXEOLacr116 KALilaKac; a.a. nE 601,
602/2002).
ME 1:a avw1:pw, Ka8lcr1:mm crac; 6n, 11 npocryyLcrll 1:wv
avnOLKWV, 1-lE 1:11V onola, 11 xwpo8E1:110'llOU uno KpLOil En oELAEL va
OE "CWV EnLKUAOUilEVWV
crxc6lwv, av"CLKEL"CaL Ev "CEAEL cr1:a LOLaL"CEpa yvwplcr11a1:a KaL Ev yvEL cr1:11V l6La 1:11v
3. Ka8E nEpLn"CWOil, 11 KatUAAilAO"C'l"Ca Til<;
lOU En 8E11EALWVElaL Ka"Capxac; EnapKW<; OE E8VLKO EnLnEOO, an<; KatEU8uvcrEL<; lOU
E8VLKOU n;\awlou KaL AEL6pou CDEK
128 A'/3.7.08). Oc; npoc; 1:11 6Lap8pwcr11, Km
(E6,7) OlD avapnm 6n: H xwpa ELVat rri\ouaw OE
J-lEraAAEUJ-lara Kat opuKra. Ot axEnKic; 6paarf7pt6rf7rEc; auvavrwvrat axE66v aE
6i\ouc; roue; VOJ-lOU( Tf7( XWpac;, aKOJ-lf7 Kat one; Vf70LWTLKE( TrEPWXE(, 6rrou
cmavrwvrat 6tacpopa KotraaJ-lara Kat opuKTa Kat ra orroia, aE opwJ-lEVEc;
TrEplTrTWOEL(, arrOKTOUV L0LaLTEpf7 Of7J-laaia i\6yw Tf7( OUJ-l6oi\rjc; roue; 0Tf7V
rrapaywyLKrJ 6ta6tKaaia. H xwpLKrJ 6taaraaf7 r17c; Kat J-lEraAAEunKr]c;
6paarf7pl0Tf7Ta( OUVOEETal J-lE Tf7V avayKf7 avavvwpwf7c; TWV opUKTWV rr6pwv we;
LOOTLJ-lWV rrpoc; roue; i\omouc; cpuaLKouc; rr6pouc; Kat J-lE Tf7V r17c;
6uvar6r17rac; roue;, Kara rp6rro auJ-l6ar6 J-lE Tf7V rrpoaraaia rou
TrEpL6ai\i\ovroc; Kal Tf7V Ct0Kf70f7 roupLOTLKWV rJ ai\i\wv 6paOTf7plOTrJTWV. EKTLJ-lrXTat
OTL, J-lE Tf7V rrpo0rr6t'JEOf7 TrJpf70f7( TWV arratroUJ-lEVWV TrEpt6ai\i\oVTLKWV 6pwv Kat
J-lETpWV, '7 Ct0Kf70f7 J-lEWAAEUTLKWV 6paarf7plOTrJTWV J-lTrOpEi va OUJ-l6ai\AEL 0Tf7V
romKrJ TrEPWXWV J-lE TrEplOpLOJ-lEVE( OLKOVOJ-llKE( OpaOTf7plOTf7TE( Kat 0Tf7
OUVKPCtTf70f7 rou rri\f7t'lUOJ-lOU 0Tf7V urratt'lpo xwpa.
13
H EUpLrrEPil EVOTilTa Tile; xwpo8EtllOilc; -rou En
u5LaLTEPil yLa Til Kal opyavWOil TOU E8VLKOU XWPOU.
TO 6.p8po 51, oA.6KAilPil ll Km -ra yupw VllOLa (Lnop6.6Ec; KaL -ra
nA.Ilotov Tile; VllOLa) oTOv Ava-roA.LKO XEpoato
nou avan-ruoonm Kat6. TOU nAGE KaL ll TOu
EVLOXUEL TO OUVOAO OXE66v TWV Tile; xwpac; roue; onotouc;
ouv<SE:nm AELTOUPYLKO. nEpaLTEpw, TO 6.p8po 7B TOU EnXLAA, OTO
OTLOLO KataypacpOVTaL Ol OTOXOL KaL KaL Ol KaTEU8UVOELc; yLa TllV
opyOVWOil KaL TWV KUplWV napaywyLKWV Tile;
TWV KatEU8UVOEWV, Ol OTLOLEc; va
OTO ELDLKO nA.aLOLO yLa Til KaL ll
Tile; 6paOTilPLOTilTac; one; nEpLOXEc;
avaop6. OTilV LTO t&o 6.p8po va np6voLa
yLa xwpLK6 -rwv a<Spavwv uA.LKWv, ETOL worE va
ll anpOOKOTLTil KaL KOOTOc; KOAU4Jil TWV avayKWV TWV AOLTLWV
napaywyLKWv KaL E:pywv nap6.A.A.IlA.a TllV EAOXLOTil
ETLLTLTWOil OTO ETLLOilc;, ll TWV
npouno8EOEWV YLa Til AELTOUpyta TWV
Kal Kuptwc; Tile; DUVaTOTiltac; XWp08ETilOilc; npWTOYEVOUc;
opuK-rwv npw-rwv uA.wv KaL yLa Ka8nonOLilOil Tile;
OTOuc; XWpouc; 6nwc; ETLLOilc; KaL Tile; 8aAOOOLWV
yLa DLaKLVIlOil -rwv npo'(6v-rwv, 6-rav au-r6 yLa
A.6youc; yLa A.6youc; aocpaA.ELac;, napOAAilAa
KaL -ra avayKata npoo-raotac; KaL anoKa-rao-raollc; TOU TEA.oc;,
yLa nc; VEEc; TO t<SLO 6.p8po 7B TllV TOuc;
OE uno<5oxLc; OE KaTOAAilAEc; 8onc;, napOAAilAa TOV
Tile; EKT6c; OXEDLOU
nEpaLTEpw, OTO nEplEPELaK6 nA.atmo AEL6pou
(nnXLAA) LTEpEac; EA.A.6.<5ac; (CDEK 1462 B'/9.10.03) LDLat-rEpa o
p6A.oc; Tile; nEplQlEpELac; OTilV A.6yw Tile;
KaL Tile; TWV opUKTWV Tile; n6pwv, KaL avayoVTaL OE LDLaLTEpO
TOU nA.motou Tile; nEpLEpELac; OL
14
\ OpUKlOL n:opOL KUL ll UUlOU<; OpamllPLOTilTU
(nnXLAA, /\p8po 21, nlvaKa<; SWOT Eu KmpLE<;,
An:ELA.E<; ), Evw, w<; n:po<; TllV opyavwcrll EvpyELa<;, n:poTdvnm ll
Ev8apuvcrll Til<; EvEpyELa<; yLa 6A.E<; n<;
LO
TllV n:ap.B.3.1. yLa Til
opamllpLOTilTU, 0 pETaL va iXEL we;- KUPW xapaKrr]pLOnK6.
fOU rr} OfJJ . .aoupvia BwwJxavLKwv Kat fooo oro
rov UJV c5paoffJPLOffJW 6oo KaL oE
Kit 6. c5ouc;- ivraof}c;- fEXVOAoviac;- (Eic5f} c5wfpocpr}c;-, ucpavroupvia,
Kat oLOfJpouxa fJ viae;- ut/Jf]Ar}c;-
fEXVDAoviac;- KaL fJ BEAri wof} ffJ ;" avravwvwnKOff}rac;- fWV viwv KA6.c5wv
Emc56oEL;", fJ nEpLcpipEw IfEpEac;- EAA6.c5ac;-
va xapaKrf]pi (EraL oav fJ nEpLcpipEw fWV EraLpELWV KaL acpou ro
16% fWV EraLpELwv aufwv {70 EraLpEiEc;-) AELroupvouv oE aufrJV. Ocrov aopa crTo
nA.atcrLO (t.2} avapnm 6n: ME ffJV Loxupr} c5wouvc5Eof} rou
DEUfEpO)IEvouc;- ivrova KaL
roue;- ELDLKouc;- n6pouc;- (opun6., c5wfpOcpLK6. npoi'6vra) KaL ffJ t'Jiof} ffJ;" nEpLcpipEwc;-
fOV fpLro)IEVrJ ivrova KaL
i pwvac;- KaL aVWWff}( EKnaiOEUOf](, EITLOLWKEWL f} ITOOOTlKrJ KaL ITOLOTl KrJ
ff} ( nEpLcpipELa(... << 0 OEUfEpO)IEVrJ( {}a KaL Of f} via
& Kani a va H c5paoffJPLOffJW t'Ja ouvEx ioEL
KaL UITOOff]pLKTlKi( UITf]pEOlE( Ut/Jf]AOU
EKTWLOEUTlKOU Emnic5ou KaL nEpLBaAAOVTlKrJ Off}
rrapavwvr}, avac5ELKvuovrac;- ifoL, ffJ c5EufEpO)IEvouc;- - fpLro)IEvouc;- oE
romKO EninEOO.
LTO n:A.atcrLo aun) OLamcrTwvnm ll A.ELToupyta
TOU Om6A.ou MaVlOUOLOU - n:apclOOOil A.oyw Til <;
I opaOTilPLOTilTU<; UUTWV TWV KEVTpwv.
OOOV aopa mL<; noA.EL<; KUL lO 0LKLOTLKO ilLKTUO (84} avapnm on:
c5inoAa Off]V KaL ff}
c5uvafOffJfE;" oE aonKrj fPOXL6. EupufEpwv DLKruwoEwv avwf Epa
15
aanKa Kivrpa, anorE.Aouv ra 8inoAa Mavrou8L - lliJJ.VfJ Kat iJlaroJJ.o - AvriKupa,
J<aL npoTELVETaL 11 OUI . AELTOupyta TOU om6A.ou va EvwxufJEi
warE va J.l.EVEfJuvfJE[ f] rDTrLKrJ UTrOOOJ.l.rJ VLa va npowfJrjaEL
napEJJ.BaaELc; nou fJa rfJV EJ.l.TrELpia rou an6 rf] 8wpKouaa
6LOJJ.fJXaVLKrJ KpiarJ avfJpwmvou 8uvaJJ.LKOU (ap8po 2.t..3.1}. TA.o<;, 6oov aopa n<;
KaTEU8uvoEL<; opyaVWOI"J<; TOU napaywyLKOU xwpou, KaL ELOLKOU:pa, TI"J<;
KaL TI"J\ (ap8po 2.t..3.3}, KaT' apxa<; EK VEOU
on OTOXO TOU nEpLQ>EpELaKOU nAaLOLOU anOTEAEL 11 opyaVWOI"J TWV napaywyLKWV
TOilEWV KaL 11 xwpo8ETI"JOI"J TWV va KaTaTELVEl OE OUVKEVrpWJJ.EVEc;
UTTOOOJJ.Ec; auvfJErOU TrEpLEXOJ.l.EVOU nou {}a npowfJouv ff] Kupiwc; rou
8wrEpoyEvouc;/rpLroyEvouc; aAAa Kat npwroyEvouc;/rpLroyEvouc; roJJ.ia rf]c;
OLKOVOJJ.iac; Kat fJa ro aanK6 8iKruo KaL nc; xwpLKic; Ev6rf]ric; rou. ME
TI"JV aVWTEpW KaTEU8UVOEL<; yLa (a) TOV
ouv8no napaywyLKO XWPO TI"J<; EUpUTEPI"J\ TI"J<; /\a11La<;, TI"JV
OEOilll (llE Twv 0Lvothwv}, (y) n<; nEpLOXE<; Twv
llETaAAEUHKWV KaL AaTOillKWV KaL (y) clAAE<; EKTanKE<; opyaVWilEVE<;
unoOOilE<;. 'Ooov acf>opa OTI"JV KaTI"Jyopta TWV llETaAAEUTLKWV nEpLOXWV KaL TWV
llEyaA.wv A.aTOilELwv (llE LOLaLTEPil avaopa OTI"JV MavTouotou- 1\lllVI"J<;}, TO
nnXLAA EnLOI"JilaLVEL 6n OL nEpLOXE<; auT<; OLEnovTm an6 toLO Ka8EoTw<;, KaL
anOTEAOUV 6nou npOTEpaLOTI"JTa EXEL ll ouyKEKPlllEVI"J opaOTI"JPLOTI"JTa
0Uilwva llE TO OUVOALKO np6wno TI"J<; nEpLEpELa<;, ... AOVW fQ(
aat.wvnKQ( fJiaa( rou( arav napavwVLKQ 8w8LKaaia. napaAAI"JAa, 6oov aopa
OTI"JV Ka-r11yopta Twv /\omwv Opyavw11vwv Ynooo11wv, 6n, oE EntnEoo
noAEOOOilLKou OXEOLao11ou Sa avn11nwmoTOuv vEaL unoooxEt<; Tunou BlnA/BIOnA
EVT6c; TOU aonKou LOTOU TWV KEVTpwv 3u EmnE:oou.
Etvm, EITOilEVW<;, anoppmTEOL OL ouvaEtc; LOXUPLO!lOL TWV avnOLKWV (a. 29
aLTI"JOI"Jc; aKUpWOEW<;) nEpl aVTL8EOI"J<; TI"Jc; npoc; n<; KaTEU8uvoELc;
TOU nnXLAA 6nou npOTELVETaL llOVOV ll VEa opyaVWilEVI"J
Tunou BEnE OTI"JV TI"Jc; KaL OXL OTO MavTOUOL, OLOTL, TO
MavTouoL PI"JTwc; Twv llETaAAEUnKwv nEpLoxwv, nou
anOTEAOUV llE LOLO Ka8EoTwc;, aAA.a TaUToxpova unayovTaL OTI"JV
KaTI"Jyopta TWV opyaVWilEVWV UITOOOXEWV. TOUTO OUVclYETaL an6 TI"JV a11Eowc;
16
. -
\
n:apPK<h:w otaT(mwall 6n EKT6c; rwv opyavw11ivwv unoooxiwv nou avacpipt'JfJKCI.V
c; nct.pCI.TrClVW Trcptypct.cpEVTcc; XWpouc; ... . 1\?\.AwaTE, ll
cO, llOPcPWOilc; opyaVWilEVOU un:oooxa OTilV <DwK[oac;, ll on:o[a
KaTayp6.nm Km aTo aop6. llEV aTilV [ota ncptE: pna
E?\.Aaoac;), a?\.Aa OE Otacf>opETLKO VOilO (<DWKLOac;), Tile; XWpac;,
n:ou oEv xwptK6. llE Tllv Km oEv Sa 11n:opouaE va
11ov6.oEc; TOu No11ou oE 6n TO MavTOuot, an:6 TO
nnnAA we; n:pOTEpaLOTilTac; Tile; opaaTilPLOTilTac;, aA.A. a llE
TllV opyavWOil TOilEa (llEOilc; OXAilOilc;), KaTa TO n:EpLEXOilEVO
TOU nlvaKa llE TLTAO KaT' EUpUTEpEc; rt:EPLOXEc; yta OaTOOO,
OU11wva llE TllV ELOLKOTEPil ll EVEpyon:OlllOil TOU 8E0110U TWV
n:pOTELVETaL yta TllV TWV Ka8wc; KaL yta TllV
KaL opyaVWOil AELTOupy[ac; OUAAELTOupy[ac; OTOV
KaL TOilEa.
TEA.oc;, TO un:6 KpLOil En n:Mpwc; llE TO TOU
un:oooxE:a Km nc; n:poOn:o8E:aEtc; n:ou avaE:povTm aTo EtotK6 nA.a[ato
yta Til BtOilllXav[a (KYA 11508/09, <DEK T. AAnG
151/ 13.4.2009). E[vm yEyov6c; 6n, mo BtOilllxav[ac;
KaTEU8UVOil yta TllV n:apaywyLKWV OE opyaVWilEVOu c;
Urt:OOOXELc; OE allEOil OUOXETLOil 11E TOuc; Tile; xwpac; OE E8VLKO
En:Ln:EOO (6.p8po 6, ap8po 9 n:ap. napapTillla I KaTEU8UVOEWV), n)ao anc;
n:Eptoxc; Ert:EKTUOilc;, 6ao KaL anc; n:EpLOXEc; avaotap8pwallc; Tile;
(6.p8po 4.A.3). AKOilll OE KaL yta nc; n:EptoxE:c; Tile;
EKELvEc; nc; n:EptoxE:c; llE avamuyllEVIl n:apaooataKou
we; KUTEU8UV01l ll Tile; KaL
TOuc; Km ll n:ou llrt:OpE[ va mv611Eva
Km an:oaTa8Epon:oLilOilc; Tile; ayopac; Epyaa[ac; ,
ElOLKOTEpa OE ll ouvaTOTilTac; PllOil c;, En:avaxpllOil c; KaL Oil c;
11Ey6.A.wv rt:PWilV xwpwv UKOilll KaL yta Til xwpo8Til01l 6.A.A.wv
EyKmaaTaaEwv 11Ey6.A.Ilc; KALilaKac; (6.p8po 4.A.3 Eo. W-o') . nEpmTE:pw, aTo 6. p8po 5
n:ap. 2 6n 2. KaTilYOPLEc; llE
an:6 n:pWTEc; UAEc; n:pOEPXOilEVEc; an:6 a) KUTilYOPLEc; auTc; EVTaaaoVTaL,
17
oul-lcpwva 1-lE Twv un:r]pEou..0v wu
EyKataonioELc; n:pwwyEvouc; opuKTwv n:pwTwv uA.w'
AatOI-lLKWV opuKTWV one; n:Epwxc; TO
MovaoEc; 1-lEtan:Olr]Or]c; xwpo8Etr]l-lEVEc; OE n:EpLOXEc; EKI-lETUAAEUOr]c; opl
n:pwTwv uA.wv, nc; on:oiEc; OL auTc; Ka8non:owuv. -Mo
1-lE an:o opuKTEc; n:pwTEc; uA.Ec; one; n:EpLoxc;
Touc;. ILa Tr]V iopuorj TO ucpLOTUI-lEVWV 1-lOVUOWV n:ou avr
one; opaOTr]plOTr]TEc; aUTEc; OLOOVTaL Ol aKOAOU8Ec; KaTEu8uvoELc;: xwpo8nr
1-lEtaAAELa AatO!-lELa, EmTpEn:OVTaL 1-lOVUOEc; TOU n:apovwc; ap8pou, Eq
an:o n:pwTEc; uA.Ec; n:ou n:apayovTm ow avTioTOLXO )
... . TEA.oc;, OUI-ltPWVa 1-lE nc; KaTEU8uvoELc; lOU I, yLa Tr]V nEpLcp.
EA.A.aoac; (n:ap. 3.2L ooov acpopa TrJV OrJI-lLoupyia opyavw11vwv un:ooo:
on OpvavWJ..lEVT) xwpofJETT)OT) fT)( 6LOJ..lf7Xav[ac;: Av Kat n nape
opyaVW/1EVWV UnOOOXEWV Eivat OUVKQLnKCt OQI..WVrLKQ OQJ1Epa, 0 via EnEVO
opaaroptornra Kat 0 QOO unapxouaa OQJlaVrtKQ 6LOJ1QXaVLKQ 6aan Em6a)
au(non, apKEICt U/JT)Arl J..lE OXErLKOU( opouc; KaL U/JT)Arl J..lE anoJ...urouc;,
opyavwgivwv unoooxiwv, nou fJa ixouv rpmJ...o poJ...o: ucpwraJ..LEVW
VKEvrpwaEwv (toiwc; aro rJ..lr']J..la r17c; nEpupipEtac; nou EJ..Ln[nrEL arT) M.l
J..lEIEVKaraaraaEt( UC{JtOfCtJ..lEVWV Kat EVKaraaraaT) VEWV J..lOVCtOWV. 'Ooov a<
one; KAaOLKEc; n:pOTEpaLOTr]TEc; yLa TO N. on KJ...a,
nporEpatorT)rEc;: H ucpwraJ..LEVf7 KAaotKr] cpuawvvwJ..Lia rou NoJ..Lou (noJ...o,
J..lT)fpOnOALnKE( opaarf]ptorT)rEc; Kat J..lE wpurEpT) OAOKAr]pwaT)}, raurox,
auvEKnKr] Kat otEUPUJ..lEVf7, oEv anatrEi Kanow aJ...J...17 napiJ..L6aaf7 nJ...17v r17c; arr]
1
fT)( owrr]pT)Of]( aurou rou xapanr]pa. En[aT)c;, '7 U/JT)Ar] napoua[a rwv KACtOWI
13 (J..LEWAJ...ouxa J..lEWMEUJ..lara) aro KEVrptKO fJ..lrlJ..la (ApraKT), !J[pcpf] o
Kat AtyorEpO ivrova14 (J...omic; Kat AaWJ..lLKE( opaarT)ptOrJ
(Mavrouot-lliJ..LVf7, AJ...t6ipt, Kapuaroc;, KuJ..Lf7) EXEt npoaEAKuaEL J..LovaoEc; rwv KAc
27 (6aatKr] J..LEraJ...J...oupvia) Kat 26 (J..L'7 J..lEraAAtKa opuna/otKoooJ..LtKa uAtKa}, nou
nEt va Af]cpfJE[ unO/JT) ana ro OXEOWOJ..lO, roao J...ovw rou on avnnpoawnEI
nEpmrwaEL( avayKaanKQ( npoaoEaO( aE npwrE( uJ...Ec oao Kat J...oyw ro( aoga
fOU( yta fGV EfJVLKQ OLKOVOJl[a. LT)J..lELWVEWt, rEAD(, f7 ELO[KEUOT)
T)AEKrponapavwvr] {AJ...t6ipt-fJEpJ..ltKr], vona Eu6ota-uno (WVT) awJ...
18
J rrapKwv) rrou J.mopEi va OWOEL t5uvar6rf)ra Of]JJ.LOUpyiac; opLOJJ.EVWV t5opucpopLKWV
J,LOVCtOWV, EVW, KaL OL LbLOL OL avti8LKOL an:o8Exovtm (a. 18
. I
1

ll ll opyavw11vou un:o8oxa atll Xai\Ki8a 8Ev dvm


' /'
.. aou yLa mo No116
on OpyaVWJJ.EVf] xwpo0rf)af] Tf]( 6LOJJ.f)Xaviac;: AvaJJ.EVEraL '7
AEtroupyia rou 8/0.nA. XaltKit5ac;, aJ..Jta urrapxEL aK6ga gcvaJ..n avavKn
opvavwgivwv urrot5oxwv, vw VEE( gova&c vw gErEVKaraaraaELC vw rnv
opvavwan ucptaragEvwv auvKEvrpwaEwv, Kat vw rnv Evt5cx6gcvn Kaltu/Jn gcvaltwv
govat5wv aurorEAot}( xwpo0rnan(>>. H avayKmD-rllta twv opyavw11vwv
un:obOXEWV aE EITLITEbO N0110U 1-lE
auvaynm 1-lE KaL an:6 toU tOU II.
au11wva 1-lE ta Lhaypa1111ata n:ou auvo8Euouv to
auvaynm 6n ll Mavtou8iou
la}, KaL tO auvoi\o tOU VOI-lOU noi\u (3}
II} .
ll an:6 (a. 20
EAAELl!Jil 8Eall08EtllllEVOU UITOKELI-lEVOU axE8LaallOU I (( ... 6rrwc; rni
({EVLKO noAEOOOJJ.LKO IXEOLO), IXOOAn (IXEOLO XwpLKrJ( 0LKLOrLKrjc; Opyavwaf)c;
AvotKrrjc; n6Jtf]c;) rj ZOE (ZwvfJ OtKLanKou EMvxou), rrou va rrpo6JtirrEL TfJ OfJJJ.LOupyia
OTfOLOUOrJTfOTE UTfOOOXEa, TrOAU TrEpLOaOTEpO ut/Jr]ArJ( OXArJOEW( ... bEV auvLata
ITAilllllEAELa 6XL 116vov 8L6n, OL EV i\6yw avaEP611EVOL
aXEbLaallOL bEV aUVLatOUV ai\i\a ITOAEObO!lLKcl ax8La, ai\i\a En:LITAEOV
KaL yLa tOV i\6yo 6n, ana KaVEVa Kav6va bLKaLOU bEV ll npOil VOUI-lEVIl
npoOn:68Eall En .
Ev KataKi\Ei8L, ll t6ao tou uno8oxa aTilV
Mavtou8lou (1-lE tllV En:avai\ntoupyia twv unapxouawv
EVKaLaataaEwv AEUKoi\t8ou KaL nupLI-laxwv), 6ao Km OL
tou En (all11avnK6 twv on:otwv Sa
anotEi\EaEL ll n:ou TllV
8paatllpL6tllta} ELVaL 1-lE to n:p6tun:o
an6 KaL
un:6 TllV an:apEyKi\Ltll npo0n:68Eall tOU Ka8opLallOU KaL tWV
19
opwv TWV KaT
1
uSiav nou Sa HJV
llE TO EUpUTEpO nAEylla Tile;
5. OL avTLOLKOL (a. 23-24 aKUpWOEWc;} on 11
11CIOXEL, Ka8' 6 llEpoc; OEV nAilPOL OpLOilEVa ana Ta TOU
ap8pou 8 nap. 1 TOU EnXIAA BLOilllXaviac;, Ta anoia, onwc; EmKaAOUVTaL, OcPELAEL va
TllPEl 0 xwpoc; nou yLa En, KaTa TO ap8po 44 nap. 6 TEAEUTaio EOcXcPLO
Tau N. 3982/2011, nou on ... rrpbrEL va rr?t.rypouvmt ra Kptr1pw rrou
avacpipovmL aw ap{Jpo 8 TOU Eu5LKOU n?t.aw[ou LXEOWOJ.I.OU Kal
AEtcp6pou yw TfJ BWJ.lfJXav[a.
ELOLKOTEpa, OL avTiOLKOL TllV -rwv aK6A.ou8wv
yEVLKWV KplTilPLWV TOU ap8pou 8:
i. OE TrOAOUc; 1 TOU {JVLKOU rrpOTUTrOU
opyavwaryc; TfJ 6LOJ.lfJXaV[ac; TOU ap{Jpou 4 TOU rrapovroc;. (EVV. TOU
EnXLAA
ii. Xwpo{Jirryary aE rrEptcpEpEta 1 NoJ-1.6 vw roue; orro[ouc; EXEL owwrrw{J[
Kard;{Juvary, am napapTfJJ.la I, TrEp[ OfJJ.laVnK1c; avayKryc; OfJJ.llOUpy[ac; opyaVWJ.lEVWV
urroooxiwv OUVEKTLJ.lCIWl LOWLTEpa {JnKa yta TfJ OfJJ.llOUpy[a opyaVWJ.lEVWV
urroooxiwv, TrAfJV TWV EVOLCIJ.I.EOWV urroooxiwv. To [ow WXUEL vw xwpo{Jirryary OE
TrEPWXEc; EVWTLKOTrOLfJOf]c;, TrEPWXEc; ETrEKTaaryc; 1 TrEPWXEc; TrOlOTLK1c;
avaotap{Jpwaryc;.
iv. Xwpo{Jirryary opyaVWJ.lEVWV urroooxiwv anc; Karryyop[Ec; TrEpwxwv rryc;
rrap. 2 rryc; EVOTf]Wc; A TOU ap{Jpou 4. Ira rr?t.a[aw aura: (a) Ot rrEpwxic;
EvmnKorrolryaryc; Kat rrownK1c; avaotap{Jpwaryc; ixouv ucJ;ry?t.1
rrporEpCtLDrfJW yta OAouc; urroooxclc; VEVLKOU xapaKr1pa Kal J.I.EJ.I.OVWJ.I.EVWV J.lOVaOwv,
Kat ot rrEpwxic; ErrEKTaaryc; va inovmt E?t.acppwc;, Kat (6) Ot rrEpwxic; nownK1c; ava-
8tap{Jpwaryc; txouv ucj;ry?t.1 nporEpm6rrym vw rrEpwxic;
vii. no?t.u Ka?t.1 urrEpmmK1 rrpoarrE?t.aatJ.I.DrfJW Kat Kara npor[J.lfJOfJ Eyyurryw
J.I.E KOJ.1.6ouc; auvouaaJ.I.Evwv J.I.Emcpopwv. AnorE?t.Ei unoxpEwnK6 Kptr1pw yw 6?t.ouc;
roue; opyaVWJ.I.Evouc; unoooxclc; n?t.ryv rwv EVOLCIJ.I.Eawv.
20
-
'
xii. H xwpoiJETf]OfJ arov TrEpLaOTlKO xwpo urro8oxiwv J.I.EOf]c; Kat Ulj;f]Ar]c;
OXJ..f]Of]c; OUVEKTlJ.I.cXTat apVf]TlKa, XWpic; va Tf]V anoKJ..EiEt optOJ.I.OU.
EmnAov, Ol avTLblKOl TllV TWV aKOAou8wv ELOLKWV
KpLTilpiwv, nou acj>opouv TllV xwpo8nllOil vf.wv unoooxf.wv J.lovaowv nou
EJ.lnimouv OTilV Tile; Oollyiac; SEVESO II.
(( ...
ii. Xwpo1JETfJOfJ aE tKavrj an6araarJ an6 aanKa KEvrpa Kat otKWJ.I.ouc; Ka1Jwc;
KaL m1JavEc; ETrEKTcXOELc; roue;.
iii. Xwpo1JETf]OfJ OE TrEPLOXEc; J.I.E xaJ.I.f]Ar] EVTaOfJ XPrJOEWV Vf]c;, Of]J..a8rj J.I.E
J.I.ELWJ.I.EVf] napouaia J.I.OVLJ.I.OU rJ J.l.f] rrJ..f]1JUOJ.I.OU.
0 A.oyoc; aKupwaEwc; Eivat anopptmf.oc;, Kupiwc; OLon, Kma
TO PllTO nEpLEXOJ.lEVO Tile; EmKaAOUJ.lEVIlc; TOU ap8pou 8 TOU EnXIAA, OTO
nAaLatO Tile; EKTLJ.lllOilc; Tile; XWp08ETilOilc; TWV J.lOVaOWV
Kat unoooxf.wv, Ta OTil YEVLKa
KaTaAAilAOTilTac;, OUVOEOJ.lEVa npoc; Ta xapaKTilPLOTLKa Ka8E xwpo8ETilOilc;
... auvEKnJ.I.wvraL 1JETtKa, xwp[( a iAAEuj;a rou( va AEtroupvEi 8uauEvw(, J.I.E
nc; nEpmrwaELc; 6rrou avacpipEraL Kan 8LacpopEnK6 (ap8po 8 nap. 1 a).
EnOJ.lEVwc;, ll TOU ap8pou 8 bEV avayKaiEc;,
npo0no8f.aELc;, nou ll wuc; ObllYEL <Stxwc; aAAO OTilV aouvaJ.lLa
EKOOallc; f.yKpLallc; A.oyw Tile; xwpo8ETilOilc;, napa J.lovo
OTOlXELa nou EUVOOUV TllV J.lE TllV EKELVWV TWV
nEpLTlTWOEWV nou OplOJ.lEVO avaynat PllTWc; Kat J.lE OE sine qua
non npouno8Eall xwpo8ETilOilc;. KaTa Til OLaTunwall Tile; OLKlac; wu
ap8pou 8, TOUTO OUVTPEXEL J.lOVOV OTilV nEpimWOil TOU uno l.a(vii) KpLTilPLOU Tile;
nOAU KaMe; npoanEAaOLJ.lOTilTac;, TO onoio, onwc; anoOELKVUETat, EV
npOKELJ.lEVW OUVTPEXEL. onwc; npoKUTlTEl ano TllV MnE, ano TllV ano MaLO
2010 MEAETil LKOnLJ.lOTilTac; BLWOlJ.lOTilTac; Tile; BlnEBE, aAAa Kat ano TllV LOLa TllV
(ap8po OTO uno KpLOil En ll npoanEAaatJ.lOTilTa
ano Til ZWVIl TOU En, TllV LOLOKTilTil
IKaAa <DopTWallc; ll onoia EVOWJ.lmwvnat Kat anoTEAEL
avanoanaam Tou En.
21
n/\.ov Twv 6awv xouv avanTUX8Ei a11awc; avwTpw (uno 2), I
OXEnKa llE HJV Kat EVapll0Vl011 Tl1<; xwpo8ET11011<; lOU En
llE n<; KaTEU8UVOEl<; TWV OXEOlaOilWV KcX8E EmnEOOU Kat TOilEa '
(E8VlKO, nEplcpEpElaKO, nou TI1V EKnMpW011 TWV
KplTI1PLWV 1.a(i), (ii) Kat (iv), OcpELAEl EntnAEOV va EnlOI11laV8EL on,
xwpo8ET110I1<; opyavw11vwv uno6oxwv, nou n/\.11pEiTat EV npoKElllEVW, anoTEAEL
uno 1.a(v) 11 nlEOEWV OTI1V ayopa Epyaaia<; T11<; EUpUTEP11<; 11
llEya/\.11 Tl1<; ayopac; Epyaaiac; ana Tl11lETanoi11cr11, nou
Ka8optanKa Tl1 npay11anK6T11Ta OTI1V EUpuTEP11
TOU Mavmu6iou 6nou, UOTEpa t6iwc; ana Tl1 AElTOUpyiac; Tl1<; BIOMAIN, Ta
u4J11A.a EninE6a avEpyiac; anoTEA.ouv xpovto 6nwc; TEKil11PlWVETat
ava/\.unKa Kat crTI1V MEMTI1 BtwatllOTI1Ta<; Tl1<; BlnEBE (cr. 10 En611.)
Kat OTI1V MnE (cr. 37, 130). Emnpoa8ETW<;, Enl0111laLVETat on, cru11wva llE T11V nap.
6 lOU ap8pou 44 lOU N. 3982/2011, Kma/\./\.I1AOTI1Ta<; yta T11 xwpo8ETI1011 En
ano-rEA.ouv Kat ot utcrTcXIlEVE<; VOillllE<; 6paaTI1PlOTI1TE<;, EV npoKElllEVW, OE, TO
auvo/\.o T11<; EKTaOI1<; nou 6taTE811KE yta TI1V lOU En anoTEAOUOE cXTUnl1
(avEvEpy6) 'ETcrl, 11 0111lloupyia mu En, nou crTI1PiX811KE OTI1V
Enavaxp11cr11 unapxoucrwv EYKaTaOTcXOEWV Kat TI1V Enava/\.ElTOUpyia
llETanOl11nKWV Kpi811KE on llnopEi va anOTEAEcrEl KUplO llOXAO yta
TI1V avnllETWntcrl1 aUTWV TWV Kat Tl1 Tl1<; nOlOTI1Ta<;
OTI1V EUpUTEP11 lOU Mavmu6iou.
T1\.oc;, W<; npo<; Ta EmKaAOUilEVa ElOlKcX Kat nou
auv6ov-rat llE TI1V Tl1<; 0611yiac; SEVESO II, npouno8muv TI1V Ol11ltoupyia
11ova6ac; SEVESO. Ev npoKElllEvw, 611wc;, 6Ev npoKElTat yta TETOta nEpin-rwa11, aou,
OUTE 11 0111ll0Upyia EntXElPI11lanKOU napKOU, OUTE 11 EnavaAElTOUpyia TWV
EyKmaa-raaEwv 6mupou 11avv11aiac;, ouTE 11 wxov
0111ltoupyia 8Epll011AEKTptKou ma811ou EVEpyEla<; llE uatK6
apto, Ev-raaaov-rat crTo nE6io Tl1<; 0611yiac; SEVESO II, 6t6n 6Ev
anOTEAOUV llOVcXOE<; 6nou unapxouv EnlKLVOUVE<; Xl11llKE<; ouaiE<;, unapxEl uno4Jia
on llnOpEi va 0111llOUPYI180UV OE nEpimWOI1 OE nocrOT11TE<; LOE<;
avWTEpE<; ana nc; avaEPOilEVE<; OTO napapTI11la I Tl1<; cruyKEKPlllEV11<; 0611yiac;.
llla 6paOTI1PlOTI1Ta EyKaTcXOTaOI1, lOU
22
6-
=
To(rco, Ollwc;, 6Ev ouv6nm anapatn,-ra llE arwavnKc; EmmwoELc;
llE npoKAI1011c; llEyaA.ou napa 11ovov unoxpEo(rrm
OTI1V KaL MEAET11c; AoaA.Etac;, nou anooKonEL OTI1V npoAI1LVI1 KaL
EAaXLOLOnOLI1011 Tl1c; m8avoT11Tac; EnEAEU011c; KaL OTOV 6paonKo
nEpLOplOilO TWV TUXOV OUVEnELWV LOU. 'OmE, aKOill1 Kl av OUVETPEXE nEpLmWOI1
Tl1c; OEV OTI1V aOEL000TI10I1c; Iliac; TETOLac; EyKaTaoTaOI1c;, a;\Aa
OTI1 M4JI1 Twv anaLTOUilEvwv llETpwv yLa TI1V wu onOLou m8avou
lla-roc;.
6. on 11 i6puol1c; En OEV
llE nc; KaTEu8uvoELc; TOU EnXLAA LOUpLOilOU (<DEK B' 1138/11.6.2009L
OTI1V uno Kpl011 unapXEL 6paOTI1PLOTI1Ta- KaL
VaL llEV, TO ap8po 8 nap. 2B LOU EnXLAA LOUplOilOU OEV anOKAELEl 11
6paoTI1PLOT11Ta, o11wc; Ev npoKELilEvw npoKELTaL yw oE
6paOTI1PLOT11Ta ULV11Mc; OXAI10I1c; . LUvawc;, on TO
EnXLAA LOUplOilOU OUVOEEL T11V EUplOKOilEV11 OE anooTaOI1 5,5 X"-11 ana TO En
Tl1c; Ay. 'Avvac; llE noA.o SaA.aomou wupLOilOU llE EnLKEVTpo T11 hu:l8o, KL
EnOilEVWc;, Kala wuc; LOXUPLOilOUc; TWV avnOLKWV (o. 28 aKupwoEwc;L 11
L0pUOI1 LOU En KaL nc; KaTEU8uvoELc; Tl1c;
LKLa8ou.
0L OXEnKOL AOVOL aKUpWOEWc; nEpl ouyKpOUOI1c; Tl1c; llE TO
EnXLAA wupLollou 6Lon, Km naA.L, 11 EnLKAI10I1 Twv
oxEnKwv ano wuc; avn6tKouc; Etvm oA.wc; To EmTpEmo Tl1c;
xwpo8ETI10I1c; BEnE OTI1V uno KpLOI1 8EilEALWVELaL KaT' apxac; 010
EmKaAOUilEVo ano wuc; t6LOuc; ap8po 8 nap. 2B, nou aopa nc; EnLLpEmc;
6paOTI1PLOTI1TEc; KaL llE TO nAaLOLO apo11c; m8avwv
ouyKpouoEwv Twv 6uo we; B. - H cwKnan
E(OpUKrLKWV c5paOTQpLOTQTWV, 0 npWTOVEVQ( ETTE(Epyaa[a TWV OpUKrWV npwrwv
uAwv arou( xwpou( E(6pu(n( Kat n E(aacpcHwn rwv avavKaiwv OaAaaatwv
c5tE(6c5wv vw rn c5wKivnan rwv npoiavrwv Evr6( rwv nEpwxwv nou xapannpi(ovraL
23
11E ro rrap6v we rrEOW)(ie rrporEpat6rarae roupta[ ...wu 6Ev grropEi t\6vw rwv
t6wirEpwv )(apaKrapwnKwv Kat rae cpuaae rae 6paarapt6rarae va arroKAELarEi. Hi
ETrEKWOfJ rf]c; 6paarf]pt6rf]rac; anc; rrEpwxic; auric; Kat aE rJ ..UJJ..Wra rrou Evrorri(ovrat
via KOLrcXaJl.ara, EiVat uarEpa arr6 OUVEKrLJl.f]OfJ KOLVWVLKWV, OlKOVOJl.lKWV
Kat TrEpt8aAAOVrLKWV auyxpovwv Jl.E{J66wv
Jl.Eracpopac;, 6wxEiptaf]c; rrEpwptaJl.OU I avnJl.ErWmaf]c; rwv
Kat arroKaraaraaf]c; rou rorriou) rrapaJl.Erpwv. H EKJl.ErcXAAEUOfJ rf]c;
6paarf]pt6rf]rac; we; Ev6wcpipovroc; roupwnKou rr6pou,
OUJl.TrEPLAaj1.8avoJ1.iVf]c; rf]c; rwv rraALWV Jl.EWAAELWV EivaL urr6
rrpourro{JiaEtc; Kat
nEparrpw, KaL OTO ap8po 8 nap. 2A TOU nou aopa,
Km:a wv TLTAo Tou, n1v EnlA.ua11 Tux6v auyKpouacwv Km
EV YEVEL, 6n: ToupwJ1.6c; -
8lOJ1.fJXavia: IE rrEpwxic; Jl.E avarrruyJl.iVf] avarrruaaOJl.EVfJ
6paarfJpt6rfJra Eivat Kara Kav6va fJ auyKivrpwaf] 8lOJ1.fJXaVLKWV
EyKaraaraaEWV Jl.iaf]c; Kat OXAfJOf]c; OE opyavwjl.ivouc; urro6oxEic;. H ruxov
EmrpETrOJl.EVfJ xwpo{Jirf]afJ rf]c; 8lOJ1.fJXaviac; 6Ev rrpirrEL va {JiyEL ro
rrEpt8at\t\ov Kat ro rorrio we; roupwnKouc; rr6pouc;.
Ka8E nEpLnTwar], 6nwc; npoKumEL an6 Ta un' ap. npwT .. 45842/28.11.2011
KaL 17810/10 .. 7.2012 yypaa Tr]<:; [}.jvcrr]c; TOU YnEKA OL aKTE<:; Tr]<:;
aTr]V wu Mavwuotou OEV yta
11 napaKna TOU unaynm one; B2 TOU
anc; onOLE<:; OEV EmTpEnETaL napa EVTO<:; TWV
KaL aE an6maa11 500 an6 Ta 6pta Touc;, Evw 11 an6aTaa11 Tile; BEnE an6
Tr]v Tile; Aytac; Avvac;, nou unaynm anc; B1 Tau
(nEpLOxc; nEpt8wpta Ta 10 an6
Tov KaL 6 an6 Tr]V
Ev KaTaKAELOL, EV OEV np6KELTaL yta wuptanKwc;
Evw Tux6v EUVOELTaL an6 Til auyKEVTpwar]
OLaan:apTWV OE unoooxa, nc; KaTEU8UVaELc; TOU

24
---
7. Luvawc;, (a. 31 aKupwaEwc;) 6n, ll
TEAEL aE aVTL8Eall jlE nc; KalEU8uvaELc; TOU nnXLAA, Ka8' 6 jlEpoc; ll
EUpuTEPil TWV TtPWilV Kllpwc;, NllA.Ewc; Km EA.u11vtwv, we;
TtpOTEpaLOTilTac; aTO TtEOLO TOU aypowupLajlOU KaL TOU OLKOTOUpLajlOU, KaL
jlclALOla, jlE LOLaLTEpa xapaKTilPLOlLKa, TtOU TllV Ka8wwuv
avnKELjlEVO TtpOaTaatac;.
npav TWV a11awc; aVWTEpW avacj>EpOjlEVWV YEVLKWV KaTEU8uvaEWV TOU
EnXLAA ToupLajlOU, jlE nc; OTtOLE<:; ETtLAUELaL aE ETtLTtEOO
axEOLaajlOU ll auyKpOUall aEv6c; TWV wupLOjl OU,
anpou Til<:; Til<:; OpaaTilPLOTilTac;, ETtLall jlaLVELaL
Emnpoa8ETW<:; on, OL auvalc; LaXUPLajlOL TtEPL EUma81l aLac; Til<:;
A.6yw Tile; awv EmmllllOVLK6 KaTaA.oyo wu OLKTuou Natura, llE
KWOLK6 A2420000-3, Etvm KaL napanA.avllnKoL H LOLaLTEPilc;
EUaLa81latac; Til<:; TEKilllPLWVELaL aTilV MnE,
nou avapEL 6n H ITEPLOXrJ rou pyou &v BpiaKEraL Evr6<; rwv opiwv
npoararEUOJ..l.EVfJ<; ITEPLOXrJ<; vw aro c5iKruo Natura 2000. (a. 15) KaL 0
xwpo<; J..l.EAErf]<; OEV BpiaKEWl Evr6<; npoararEUOJ..l.EVf]<;" ITEPLOXrJ<; rf]<; cpuaf]c; J..l.E
aro Eupwnai'K6 !JiKrUO NATURA 2000, ourE EXEL xapaKrf]plarEi we; npoararEura
OUJ..l.cpwva J..l.E ro apfJpo 21 rou N.1650/86 rJ J..l.E aAAf] VOJ..l.OfJErLKrJ pufJJ..LWfJ. OL
ucpwraJ..LEVEc; nEpwx<; npoaraaiac; arf]v EupurEpfJ nEpwxr] rf]c; B. Eu8owc;
EUpi aKOVWL OE J..l.EVcXAE<; anoaraaEL<;" an6 ra 6pta rf]<; 8/.nE.B.E, J..l.E nAf]OLEarEpEc; an6
aur<; n<;: GR.2420010{SPA) - Opo<; Kavrr]AL, J..l.E EAcXXLOrfJ an6araaf] 7790 nEp. J..l.. ara
N!J, Kat GR.2420011{SPA}- OpfJ KEvrp. Eu8ow<; K.An, J..l.E EAaxwrfJ an6araa'7 8260 J..l. .
nEp. ara NA, OL onoiE<; xouv EvraxfJEi aro Eupwnai'K6 !JiKruo NATURA 2000 (a. 34) .
Ta avwTEpw Km an6 TllV t.LOLKilall , auyKEKPLilEVa, OE, aTilV un' ap.
60833/1395/2.8.2010 yvwjlOOOTilall wu t.aaapxEtou /\LilVIl<:; PllTW<:; llVIlllOVEun m
6n 7. H TtOU Sa YLVEL ll OEV EXEL xapaKTilPLa8EL
avaoaaljna ouTE OEv Etvm EVTayjlEVIl aE otKwo Natura 2000 Km
OEV aTtOTEAEL npomaatac; yLa TtlllVcl, aujlwva jlE '(Q ap8po 21 TOU N.
1650/86 aA.A.Ilc; pu811Lallc; OLE8vouc; (Ramsar
K.ATt . ). )) .
25
Oc; yvwoT6v, TO l'liKTUO Natura 2000 anoTEAEL E.va Eupwna(Ko 0LKOAOYLKO
l'liKTuo npooTaoiac; 6A.wv Twv wSwv Tile; KaL
nEPLOXEc;, oL onoiEc; OLKOT6nouc; wSwv oE navEUpwna(Ko
EninEoo. To OLKTUO Natura anoTEAELTaL an6 ouo KaTilyopiEc; nEpLoxwv, 6nwc;
oE ouo Eupwna(Kf.c; OOilYLEc; (79/409/EK KaL 92/43/EOK), nou xouv
oTo EAAilVLKO oiKmo llE unoupyLKEc; anocioELc;: nc; ZwvEc;
npooTaoiac; (ZEn) (Special Protection Areas - SPA) yLa TllV opvL8onavioa, KaL Touc;
Tonouc; (Sites of Community Importance- SCI) . Movll ll
OTO l'ILKTUO Natura 2000 OEV OUVEnayETaL anayopEUOil
Kcl8E opaOTilPLOTilTac; EVTOc; TWV opiwv Tile;, aAA.ci TllV unoxpEWOil M4Jilc; llETPWV
OLaXELPLOilc;, WOTE OL opaOTilPLOTilTEc; nou xwpa EVTOc; TOU OLKTUOU va
ELVaL aEL6pEc; KaL OE llE TO cPUOLKO KaL Til Tile;
ciypLac; navioac; KaL xA.wpioac; . To ioLO ouvciynm Km an6 Til mu cip8pou 44
nap. 2 TOU N. 3982/2011.
llcPWVa llE Til Kcl8E Kpcimc; llEAOc; Tile; EE
AioTa llE nEpLoxc; LOLaLTEPilc; KaL TllV OTilV
nou TllV EAEYXEL KaL EmKupwvEL TllV Twv nEpLoxwv mo
oiKTuo. 0 nMpllc; KmciA.oyoc; Twv nEpLOxwv Natura OTilV EA.A.cioa
OTOV np6oaTO N. 3937/2011 yLa TllV npOOTaOLa Tile;
Onwc; oTo un' ap. npwT. 160539/725/5.4.12 yypao Tile;
l'ILEuSuvollc; mu vnEKA, ll mv KwoLKo
GR2420003 OEV anoTEAEL mu OLKoA.oyLKou OLKTuou Natura, aA.A.ci ll
anoia, ciA.A.Ec; nEpLoxc;, aou EAyx81lKav yLa HlV KaTaAAilAOTilTci muc; npoc;
oTo OLKTUO Natura, Ta oxEnKci Ev TEAEL
anoaoio81lKE va llllV npoTa8ouv npoc; OL nEpLOxf.c; auTc; oTov
EmoTilllOVLKO KaTciA.oyo nEpLOxwv, va avnoLamf.A.A.ovTm llE
mv E8vLKO KaTciA.oyo nEpLOxwv, nou npoTci81lKav an6 TllV Xwpa 11ac; KaL EV TEAEL
OTO l'ILKTUO Natura. KaTaMyEL OE lll'ILOLKilOil on ILa nc; nEPLOXEc;
nou Ev TEAEL OEv om oiKTuo, OEv uncipxouv OEOilEUOELc; Tile; xwpac; 11ac; nou
va anoppf.ouv an6 TllV Tile; Oollyiac; 92/43, OUTE EmuA.cioonm
TOUc; ano nAEUpcic;, Oooc; aopci OTO cPUOLKO
TOUc; TOU N. 3937/11, clAAOU ncivTwc;, aKOilll KL
26
. .,.
av 11 l.lE TOV KW8LKO GR2420003 ELXE EVTaXSEi OTO bLKTUO Natura, KaL naAL TO
En Sa EKTO<; Twv opiwv Tl1<;.
rEVLKcl, rtptlRLJ11TEL KaL ana T11V MnE, OTI1V 11EAET11<; bEV
EVTacrcrETaL Ka11ia npomacria<;, KaL 11 TOU En bEV
npOKELTaL va baaLKE<; EKTclOEL<; va EmpEL E11LnHDOEL<; OE
uLcrTai1Evou<; otl<ot6ttciL<;. AvTiSna, va avan;\acrTOuv nEpLox<; nou
EXOUV unocrTEl onw<; OL ZwvE<;
AnoKaTclOTaOI1<; r6iti&u {Kt. 6.3. MnE) KaL va A11Souv 6;\a Ta anaLTOUI.lEVa llETpa
(EAEYXOL ojlpp(WQ, KaSapLOI.lO<;, cPLATpa K.An.) npOKELI.lEVOU va 1111V
d kullaaLWTI1<; KaL 11 AEKclVI1 TOU.
dt h\rtlSiKOl (a. 32 aKupwcrEw<;) on, bLa Tl1<;
6ttvtpyElTaL 1111 VOI.lll111 xwpoSETI1011 GHL. LUYKEKPLI.lEVa,
6-tt 11 MnE, KaTa To 11po<; nou Evawl.laTwvnm aT11v
,.
an6acr11 (apSpo 47 nap. 8 crE cruv8. 11E 63 nap. 2 N.
3982/201lL l:JE KaSE nEpl11TWOI1, OL cruvaEi<; opOL,
EvTacrcrol.lv 6Tb Mavtou8L GHL, yEyov6<; nou TOV axE8Laa11o,
acj>ou avtLRtitdl TOU rEVLKOU, TWV ELbLKWV KaL TOU nEpL<f>EpELaKOU
Li[otou.
'trpoavapS11KE, Tuxov avaopwv T11<; MnE crE
E11L11EPOU\ bpaOTI1PLOTI1TE<; nou va EyKaTacrTaSouv OTO En, OE
Ka11ia nEplnTWOI1 11 anoacr11 TOU En bEV OUVLOTa
TaUTOXPOVa KaL abELObOTI1011 TWV l.lOVclbWV aUTWV. TouTO cruvayETaL ano TO PI1TO
nEpLEXOI.lEVO Tl1<; TOU apSpou 47 nap. 8 TOU N. 3982/2011, KaTa TI1V onoia,
11 anoacr11 EYKPLOI1<; Tl1<; EnnA EnEXEL Scr11 EnO TOU ibLOU TOU
E11LXELPI11laTLKOU napKOU, KL EnOI.lEVW<;, OXL KaL TWV l.lOVabwv nou Sa EYKaTacrTaSouv
OE aUTO. rLa TOV AOYO clAAWOTE aUTO, OE Kavva OI111El0 T11<; bEV
yivnm ;\oyo<; yLa a8no86T11cr11 Tl1<; 11ova8a<; AvnSTw<;, 11
avaopa aTI1V EyKmaaTacrl1 GHL aopa anoKAELcrnKa Km
l.lOVOV Ta anaLTOUI.lEVa pya yLa TI1V T11<;, KaL cruyKEKPLI.lEVa,
T11V bEOI.lEU011 TWV 0111.lElWV ObEU011<; TWV aywywv l.lETa<f>opa<; UbaTO<;, pya
nou cruvapTWVTaL, EK Tl1<; <f>ucrEW<; TOU<;, npo<; TO avayKalO nEpLEXOI.lEVO TWV Epywv
27
EVO<; EnnA, KaL 1a on:oLa OEV Oflj..lLOu pyouV1aL yLa 1f1V 111<;
I
Ka8E auyKEKpqlEVfl<; j.lOVaOa<;, aft..ft..a yLa 1f1V opyavWafl KaL
LOu En aLO auvoA.6 LOu.
Ta Emj...!Epou<; pya KaL OLK1ua n:ou Sa avamux8ouv a111v EK1aa11 LOU En, (
KmaypacpOV1aL a1f1V an:o MaLO 2010 MEAErf)
BtnEBE - noAEOOOf..lLKi) npoKatapKnKi) f..lEAErf) KaL npoKatapKnKi)
f..lEAErfJ tpywv TEXVLKi] Ed7Ea!J (a. 26L Ka8w<; Km mfl MnE (a. 75) Km
0LEVEpyEL1aL 10U<;. n poKEL1aL YLa 1a aKOAOu8a pya:
(1) XWj.laLOupyLKa, (2) MK1UO ooon:OLLa<;, (3) MKLUO UOpEUafl<; n:oaLj.lOU VEpou, (4)
6LK1UO uOpEUafl<; KaL (5) 6LKLUO an:OXE1EUaf1<; KaL
Ka8apLaj.lOU aanKwv AUj.la1wv, (6} 6LKLUO an:OXE1EUaf1<; KaL
Ka8apLOj...!OU (7} 6LK1UO an:OXE1EUaf1<; (8) 6LK1Ua
r)AEK1po661flaf1<; KaL f1AEK1pocpwnaj.lou, (9) OLK1UO, (10) 6LKLUO aywywv
j.lELacpopa<; 8aA.aaaLOU uoaLO<; K.An:., {11) 1\Lj...!EVLKa pya {12) KnpLaKE<;
EyKaLaa1aaEL<; KaL (13) 6Laj.lopcpwaEL<; xwpou. j.lE 1f1V LOLa
w<; avw MEAE1fl hOn:Lj.l01f11a<; - BLWaLj.l01f1La<; (a. 17L 6aov acpopa 10 pya 1WV
aywywv j.lELacpopa<; UOaLO<;, yLa 10 On:OLO n:apan:OVOUV1aL OL aLLOUV1E<;,
avacppOV1aL 1a A.2.8. rEVLKi) TTEpfVpacpi) - OLKrUOU
aywywv (laJ...aaawu H npOOEVVLOfl lOU (7/..WtO( OE aurd tn ({JCtOfl
rwv f1EAErwv anoaKonEi mov Ka(lopwu6, KaL ETTOf1EVW( rn otauEuan (wva(
KaraArll/HJ( rou tpvou, nou (la owa<paAiaEL rn f1EAAovnKd uJ...onoinad rou.
Avnunwni(ovraL (7gara opw(lrnaa( KaL VEVLKWv xapanapwnKwv rou tpvou nou
Emrpinouv U]V EKOOOfl TTEpL6aAAovnKWV opwv vw rnv KataOKEUO rou. OL opaL
AELroupvia( rou tpvou (la npoaowpwrouv ano n( f1EAErE( rou ara(luou napavwvd(
aAEKrpLKQ( EVEPVELa(,.. . To oinuo TTEpLAaf..l6CtVEL.' - To avrAwaraaw JTOU
ronot'JnEiraL avaf..lEOa !Jacponoraf..lOU Kat rou uno
KaraaKEui] ALf..lEVa Kuf..laoiou, - Tov aywyo rf) BtnEBE Kat ELOLKorEpa
oro 0. T.9 onou npo6J...nnat fJ EyKaraaraarJ rou ara(lf..lou
Kat - Tov aywy6 nou (la EK6aAAEL vonoavaroALKa
. ... H (wvf) rou tpyou OLKruou aywywv (lEwpEirat
KOLVOXPfJOrf) UJTOOOf..lti BtnEBE warE va UTTCtPXEL ouvar6rf)ta KaL
aJ...J...ou aywyou (TTX apyou TTErpEAa[ou ECtV aura
28
-

arw.Lrr]t'JEi. TE:A.oc;, m11v tom MEAE1'1 LKonq..t61111ac; - BLWOLI.l01'11ac; y
wu ELOouc; -rwv anmw(q..tEvwv oWA'lVWOEW'
aywywv llnaopac; Km 111c; npo-rELVOI.lEV'lc; wuc;, 111c;
wu av-rA.LOo-raotou K.A.n.
OL lOLEc; we; avw avaopc; KaL 01'1V MnE (o. 68), '1
nEpm-rpw nEpLypaELw Ev A.6yw pya ouvoEo'lc; -rwv ouo EmllEpouc; 111'111U11
Bl.nE. B.E. 1-LE aywyouc; llnaopac; Km 8aA.aooLOu u
we; ELOLK6 avnKELI.lEVO OXEOLaOI.lOU, Km avaEpEL (o. 55) : .. . H rrapouaa J
acpopa JlOVO TO VEW(...lErp[a KCXL 8aaLKa TEXVLKCx xapa.KrQpLOrLKa WU OLKTUOU,
rrpoaowpwf.16 6pwv Ka.L f..lErpwv rrpoaraaiac; rou rrEpL8a.1.1ovroc; arr6 UJV Karc
rou, rrou t'Ja Emrpit/JEL rov Kat'JopLOf..lO rf'}c; (wvf'}c; KaraAf'Jt/Jf'Jc; rou ipyou we; Tf..l l
rf')c; BtnEBE, owacpa.M(ovrac; iraL rf') 6uvar6rf'}ra iopuaf'}c; arat'Jf..lOU nape
f'JAEKrpLKrJc; EvipyEwc;. Gif..lara XPf'Jf..lCXro66rf'}af']c; rf'}c; KaraaKEur]c; Ka.L Emm
arr6 rn AELroupvia rou ipvou t'Ja avrL{...lErwmarouv Kara rnv a6Ew66rn
OAEKrporrapavwvrk, arr6 nc; ErmpiEc; rrou t'Ja Kavouv XPrJOf'J rwv ouvarorr]rwv
EK -rwv avw-rpw, ouvaynm 1-LE 6n, ow nA.ato
an6ao11c;, 10 116vo 1-LE wv GHL
m11v Km OEOI.lEUO'l 111c; avayKatac; VIle;, yLa 111v -rux6v IlEA
EYKalU01a0'1 0LK1UWV aywywv yLa 1'1V lOU, KaL OE Kal.lla nq:
EmmwoELc; an6 111v A.ELwupyta wu Km wu toLOu wu GHL,
onoto Sa Ka-ra 10 o-raOLO aoELoo6-r'lo'lc; 111c; Ka8E llovaoac; xwpLoH
AA.A.wo-rE, ou11wva 1-LE nc; -rou N. 3982/2011, 11 EyKa-rao-r
AEllOUpyta Ev-r6c; 10U En dvm l.lOVOV l.lElcl 1'1V OAOK
-rwv pywv KaL 111v EKOOO'l unc
an6ao'lc;, xouoac; 8EO'l aOElac; AEllOUpytac; lOU En. MaAL01a, Ol EITLX
au-rc;, ou11wva 1-LE 10 ap8po 54 nap. 4 wu N. 3982/2011 OEv anaA.A.aooo
111v OLaOLKaota EKOOo'lc; EnO (nA.11v EKdvwv nou 0111v unoKa1'1YO
Eivm xa1111Mc; 6xA.11o'1c;), ou-rE an6 111v unoxpwo11 aOELac; i\n
{ap8po 54 nap. 5 OE ouvouao116 1-LE ap8po 20 N. 3982/2011). EnOl-LEV<
alEKI.l'1PlW10c; KaL o LOXUPLOI.lOc; 1WV avnOLKWV, nou 8EI.lEALWVc
EoaA.I.lEV'1 6n 11 EYKPLO'l ouvLo-ra -rauwxpc
29
aonoo6-rt')Or) lOU ETHKaAOUjlEVOU GHL, ECJTW, E:pyou lOU. ILa TOV LOLO
A.6yo, anopplmEOL Eivm KaL Ol auvaEi<; LaxupLajlOL axEnKa jlE nAr)jljlEAELa
Tr)<; amoltoyia<; Ttl<; un' ap. 17810/10.7.2012 (ap. npooLjliou 58)
yvwjloo6Tr)ar)<; Ttl<; Mvar)<; Tau YnEKA.
9. Ol aVTLOLKOL on t1 Kani
TOU ap8pou 44 nap. 6 lOU N. 3982/2011, nou avapETaL aE aUVEKTljlr)ar) TWV
UcPLOTcljlEVWV OLOTL, 6nw<; npOKUnTEl an6 TO nEplEXOjlEVO Tr)<; MnE
(a. 44 KaL 51), unapXEL opaaTr)plOTr)Ta<; aTr)V KaL
TO AaTOjlEio Eivm avEvEpy6.
LTr)V npayjlaTLKOTr)Ta, Ol aVTLOLKOL napEpjlr)VEUOUV TO nEpLEXOjlEVO Tr)<;
EmKaAOUjlEVr)<; t1 anoia yLa Tr)V Tr)<;
Kmanr)AOTr)Ta<; TOU XWPOU nou yLa Tr)V En npo<; TO ELOO<; TOU
En, Tr)V ML!Jtl un6LjJr) TWV uLaTajlEVWV VOjlljlWV ME ana A.6yLa, t1
OEV anaLTEL unoxpEWTLKO Tr)V AELTOupyia aTr)V EUpUTEPtl
lOU En, ana, EOV KaL E6aov unapxouv, Tr)V aUTWV
unoljJr), ETHKOUpLKa, jlE aKOno TOV Ka8opLajlO TOU ELOOU<; TOU En.
TETOLE<; UcPLaTajlEVE<; opaaTr)plOTr)TE<; aUVLaTOUaav EV npOKEljlEVW Ol
EyKamaTaaEL<; AEUKoAi8ou Tr)<; BIOMAIN (npwr)v auyKpOTr)lla
nou, aujlwva jlE Tr)V MnE (a. 12 EnOjl.), avanTuaaovTaV aE jlla
EKTaar) 800 aTp. nEpinou, CITr)V LOLa 8Ear) 6nou TO uno Kpiar) En, KaL
EKTO<; lOU EpyoaTaaiou nupljlOXWV, KaL EyKmaaTaaEL<; EjlnAOUTLajlOU Ka8w<; KaL
11ovaoE<; KaL EninA.Euar)<; Km nA.mEiE<; Evan68Eai"J<; AEuKoA.i8ou. 'Onw<; op8a
ETHar)jlaivnm am un' ap. npwT. 5504 7/16.12.11 E:yypao Tr)<; D./vat')<;
TOU YnEKA, npOKELTaL yLa Enavaxpr)OljlOnOLr)ar) UcPLaTOjlEVr)<;
(brownfield development) KaL TWV ALjlEVLKWV Tr)<;
EyKmaaTaaEWV, nou aE AELTOupyia an6 Ta TEAll lOU 19u mwva, KaL DXL yLa
VEa EyKmaaTaar) (greenfield development). EnOjlEVW<;, KaTa Tr)V EVVOLa TOU ap8pou
44 nap. 6 lOU N. 3982/2011, op8w<; Ol EyKaTaaTaaEL<; TWV npWr)V
w<; uLaTajlEVI"J VOjlljlr) opaaTr)plOTr)Ta, t1 anoia
anwaTE EnavaAELTOupyEi. am jlETPO nou t1 W<; avw OEV KaVEl
A6yo yLa AELTOupyouaE<; aA.A.a jlOVO yLa ULaTajlEVE<; VOjlljlE<; opaaTr)plOTr)TE<;,
30
_. I
il_..
1A I
----
-
op8w<; an6 H) LJLOiKI"JOI"J KaL I"J OI"JI..llOUpyia
KuKA.ou
EVEpyELa<; an6 uoLK6 aEpLO an6 TI"JV nmpda HPON VA. E. mu Ol..liA.ou
rEK TEPNA), OEOOI..lEvou 6n, KaTa mv xpovo aoELoo6TI"JOI"J<; mu En, yLa TI"JV 1-lovaoa
EiXE KLVI"J8Ei 11 OLaOLKaoia KaL ELXE EK008Ei T6oo 11 un' ap.
506/2009 yvwl..lOOOTI"JOI"J TI"J<; PAE 6oo KaL 11 an6 !:15-
HA/r /<D28/201n/813/9193/9.6.2010 aoELa
10. an6 lOU<; avnOLKOU<; on EV npOKEll..lEVW TO
ap8po 42 nap. 2 lOU N. 3982/2011, nou on, ... f] TWV En VLVETaL
VW AOVOU( 8f]J100La( WcpEAELa( KaL aTrOOKOTrEL." a) OTf]V TrEplcpEpEtaKi} KaL
TrJV npoawaia rou nEpt6ai\i\ovro( am ni\aiaw Tf7( aEtcp6pou 6) ar17
6Ei\riwafJ rwv uno80J1WV, t8wirEpa aE TrEPLOXE<;" nou napouata(ouv npo6i\i}J1am
uaripf]Of'J( Kat nEpt6ai\i\ovnKi}<;" uno6at'JJ1Laf'J(, vJ ar17v EviaxuafJ Tf7(
ETrLXElpfJJ1aTLKOTfJW( Kal Tf'J( anaaxoi\fJOf'J(, 8) OTf'J 6EATLWOf'J Tf'J( avraywvtaTLKOTf'JW(
TWV EyKaTEOTf'JJ1EVWV ETrlXELpi}aEWV, E) OTf'J 6EATLWOf] Tf'J( TrOlOTf'JW( (Wi}( TWV
KaroiKwv i} ni\fJaiov rwv avwripw nEpwxwv. ELOLKOTEpa, oL avTiOLKOL
6n EV npoKELI..lEVW OEV uimaTm Kavva<; A.6yo<; OI"JI..lOOLa<; wA.ELa<;,
ouT KanOLo<; an6 Tau<; oKonou<; TI"J<; aA.Aa avn8Tw<;, 11
noALTELa OI"JAWVEL Tr)V Tr)<;, TO EnnA va npOOEAKUOEl TI"JV EyKaTaOTaOI"J OTOV
opyaVWI-lEVO unoooxa 1-lOVcXOWV UlVIlM<; OXAI"JOI"J<;, nou OEV uimaVTaL OTr)V
El..lcPUTEUETaL opyaVWI-lEVO<; unoooxa<; OE Ilia nou OEV
unapxEL avayKI"J, 1-lE 1-lEYcXAr) OaOOKcXAUlVr), 1-lE avanTUOOOI..lEVE<; TOUplOHKE<;
opaaTI"JPLOTI"JTE<;, KaL xwpi<; TI"JV OLEVEpyELa Kal..lia<; unoOOI..lWV.
KaT' apxac;, oEiAEL va EnLOI"JI-lav8Ei 6n, 11 EKTil..li"JOI"J TI"J<; avayKmOTI"JTa<;
OI"JI..lLOupyia<; opyavwl-lEvou opa OTr)V Evan6KELTm Ev TEAEL OTr)V
KpiOI"J TI"J<; LJLOiKr)Or)<;, ll anoia, KaT' TWV VOI..lil..lWV KplTI"JpLWV
KaL TWV KaTEU8UVOEWV, KaL KaTOnLV OLaOLKaoia<; KaL
EKpaoi"J<; an64JEwv opwv Km opyavwv an6 oA.6KAr)po m aol-la TI"J<; iJLOLKI"JOI"J<;
KaL Twv Ka8' UAI"JV apl..loOiwv uni"JpEmwv, amoA.ovi"JI-lEVa OTI"JV
avayKmOTI"JTa OI"JI..lLOupyia<; mu ouyKEKPLI-lEvou En.
31
- - -
n :
' ) l . J D U ' { 9 X D m m ) l . J 1 l . . l o n X D ) / \ 3 / \ U 1 ) c y > ' { l i D 1 X 9 A n O Q / \ > 1 1 3 9 0 l i D ) O l n D ) 0 1 1 8 1 d D 1 0 ) n 0 1 ?
n m ) 0 ' { ? 1 0 1 ) ( Y ) ? o o z ) n m A n o m ; > d 3 l i 3 3 D / \ 3 9 m B A ? r 1 D A D ' o n ) n m o " 9 > 1 1 ' { 0 M D
l D l i \ O X d ? A D O A 9 r 1 l D > I ) l . J 1 " 9 1 3 " 9 1 0 A d 3 D 1 D D / \ 3 r 1 Q O ' { O X D D l i D 1 0 ' ) D D n O / \ ) D ) r 1 3 d D l i
) l . J d 3 1 Q 3 9 ) l . J 1 l . J o l . . I ) O l i 0 1 d l . . I 1 D D d 9 D A D l i 3 A U 1 " 9 1 3 r 1 ' n d 3 r 1 l , J D 1 1 9 9 > 1 1 1 m d l . . I 1 > 1 D d n X
l D / \ ) 3 n r 1 0 1 " 9 0 0 0 1 D 1 1 3 0 " 9 1 n e U D U ' { 9 X D D l i D L l U 3 n m L l 3 n l l i " 9 / \ D
/ \ U 1 D c y > / \ 3 ' D r 1 0 1 " 9 0 0 9 l i D ( Y ) / \ " 9 l i 1 \ Q O ' { O X D D l i D D l \ 1 D l 3 l i ? ' { l O d l i
l D > I n 0 8 1 ' { 9 > 1 n 3 ' { ) D ) D D A d 3 3 3 l i 3 ) 3 9 " 9 1 \ 0 n 3 9 1 0 ' ) D ) D D A d 3 / \ ( Y ) 3 D ? 8 Q O T 1 9 1 d n
Q O > I U A D r 1 L l o D ] A d n m r 1 L l 9 L l m 1 3 l i ? ' i l o d l i U 3 n m L l o " 9 L 1 1 " 9 1 D > J ( A
" U 3 n 0 1 m d 9 D l D n O ) l i 0 1 ) U D D 1 D " 9 1 D > I O l i D
D ] A d n m r 1 L l 9 L 1 1 3 r 1 m > 1 ' ( A ( Y ) 3 3 Q d o 3 3 A c ; > > I D 1 3 / \ D 1 l i 3 u o n 1 D " 9 1 D > I O l i D
/ \ U 1 m A / \ Q 0 8 U 1 0 l i O r 1 1 D l . . l d X n e n o l i ) l D > I / \ ( Y ) ) l i 1 3 d 3 A c y > > I 1 / \ D X L l r 1 0 1 l
L l o M d > l " 9 r 1 0 l i D / \ U 1 3 r 1 ' ( ) o w r 1 ? d n m ) l . J A ? r 1 L l 1 3 8 0 1 d o ) l . J 1 ) l . J d 3 1 Q d n 3 ) n o d d " 9 r 1 1 3 X
n m ) D ) D D 1 D O d l i ) n p d n 3 D ) A d n m r 1 L l 9 L 1 1 3 r 1 ' L l 1 c ; > 1 o n r 1 n > J n o d d " 9 r 1 1 3 X n m
D 9 " 9 ' { 1 0 > 1 1 \ U l D ) 0 1 / \ 0 Y ' { " 9 l 1 d 3 l i Q 0 > 1 1 D n n 0 1 U D D 1 D " 9 1 D > I O l i D 1 \ U l D l D > I 1 3 ' { ' { " 9 l r 1 n o D 8
U 3 n m D ) A d n m r 1 L l 9 L l ' ) l . J o n 1 > 1 ? ) l . J 1 n o ' { 9 M D n o 1 u m r 1 9 Q d d m 9 A L 1 1 3 1 / ' J
( m O ) Q 3 " 8 U l . J d U ' { > I 9 ' { 0 ) 3 8 U ' { 3 < f ' ( Y ) l i 3 D 8 O ) O l i O 1 \ 0 1 9 l i D ' n O ] d 3 D Q 0 > 1 1 D n ) " 9 d O < f ' D 1 3 r 1
) 9 1 \ ( Y ) A D ) U 3 n m A ( Y ) 9 " 9 " o r 1 ) n o d ? r 1 1 l i 3 D ] A d n o 1 1 3 ' { l . . l 1 A Q 0 1 0 l i 0 1 3 D ( n 0 ] 9 n 0 1 A D I I ' J
1 1 \ " 9 r 1 1 ' { ' ) m O l Q 3 " 8 ) D / \ 0 3 " 9 ) 9 > 1 1 9 0 ) 9 r 1 D D 1 9 3 X D 9 > 1 1 3 D l 0 d ( Y ) X 0 1 9 l i D 1 D 1 / \ 0 l i ? ' { ) O d l i 3 1 ) 3
n o l i n O ) D O r 1 L l 9 A c y > r 1 0 9 0 l i n / \ ( Y ) 1 L 1 3 m l i " 9 / \ D / \ U 1 m > 1 1 3 A Q X D 1 1 l i 3 D / \ p d o l i r 1
1 1 9 o m 1 ? 9 l D / \ ) 3 ' A O ? ' { l i 1 l i 3 ' ) l . J 1 H ) n ] A d 3 / \ D m > 1 ) l . J o l . . l d ? l D n
n r 1 L l ' { ] 9 d l i 9 d n g o o 9 l i D n o l i n 0 ] 9 n 0 1 / \ D i f i J n m / \ U 1 m A
D ) D > I A D A D n d 3 1 ) D 1 9 1 m r 1 9 1 n n 3 9 D > 1 ) 3 ' { 3 1 0 l i D U 3 0 1 ( 9
) l . J 3 n l l i " 9 / \ D n o d 9 < f ' 1 3 D ) l . J 1 D l D ) D ' { l i
D 1 D ) 0 1 / \ 0 Y ' { " 9 l 1 d 3 l i n 0 1 ) D ) D D 1 D O d l i O d 1 ? r 1 9 > 1 1 X d D 1 ( Y ) d l i ) 3 ' { 3 1 0 l i D
U 3 n O A ? r 1 U l 3 8 0 r 1 D 3 8 ) 9 1 \ 3 m d 9 D 1 D D D ? r 1 / \ ( Y ) 1 A c y > 1 n D D ) A d n 0 1 1 3 ' {
H " / \ ( Y ) d 9 l i A c y > > I 1 D n A c y > > l 1 l i 0 1 l . J o l . . I ) O l i 0 1 3 D 1 \ U l D m > 1 A n O A ) D g o d l i A O ? ' { l i l l i 3 n o l i
/ \ ( Y ) 9 " 9 / \ 0 r 1 A c y > > I 1 / \ D X L l r 1 0 1 l / \ ( Y ) r 1 1 D c y > 1 l D ) A d n o 1 1 3 ' { l D > I l . . l o n d 9 ) / \ U 1 m A / \ ( Y ) 3 D ? 8 0 l i ( ) O d l i
/ \ ( Y ) 1 D ) A d n m r 1 L l 9 l 1 1 3 r 1 L 1 3 m l i " 9 / \ D / \ U 1 D 1 3 W " 9 l r 1 n o U 3 0 1 ( n
; ) ( Y ) 8 Q O ' { O > I D
) ( Y ) ' n o z / Z 8 6 N n m z d n l i Z 1 7 o d 9 d " 9 m ' " 9 > 1 1 l n 3 d ( Y ) D 1 X 9 m > 1
, n o l i ) Q O l i O > I D ) n m ) o d l i U 3 L l D ) d > l 9 l i n n m L 1 3 m l i " 9 / \ D
" / m > 1 u o n d 9 1 u ' ( g s - s s o ) 3 U I I ' J l . . l 1 9 l i D m > 1 l 3 1 l i Q > I O d l i ) ( Y ) l i 9 ' ( Y ) d ? 1 m d 3 U
'f
I
..
aA.Aa TflV VOXOJ.lVfl TtLAUOfl TOU 0 XPOVOU. nE:pav aumu, 0
n:cpimWOfl wx6v aOLOOOTflOfl<; Kat ALTOUpyiac; JlOVaoac; 11
Tfl<; an:oppLn:TOJlcVfl<; ScpJlOTrJTa<; Sa Jln:opouo va 16oo oTfl
JlclWOfl TOU KOOTOU<; Tfl<; KaTavaAWOfl<; (TflAcSEpJlaVOrJ) 000 Kat
OTflV JlOpcpwv cKJlTclAAUOfl<; OTrJV
cupuTPfl TEA.oc;, TO En Sa an:oTAEoL L6avLK6 16n:o yKaTaoTaof1<; Kat yLa
JllKpOTp<; JlOVclO<; n:ou yKaTamaof1<; Kat
Tfl<; OpaOTflplOTflTa<; TOU<;.
6) H Tfl<; an:aOXOAflOfl<;, '1 JlclWOfl TOU KOOTOU<; Tfl<;
KaTavaAWOfl<; Kat fl TWV OpWV clOKflOfl<; n:apaywyLKWV, Kat
ELOLKOTEpa ywpyLKWV, OOflYOUV OE Tfl<; n:OLOTflTa<;
Twv KamiKwv o xp6vou.
6A.wv TWV avwTEpw ouvaynat 6n '1 OflJllOUpyia TOU En MavTouoiou
n:AflpOl TOU<; OKOn:ou<; OflJlOOLa<; wcpEALa<;, K TWV avacpcpOJlEVWV OTO apSpo 42
n:ap. 2 TOU N. 3982/2011.
11. K TWV avnOLKWV on, '1 EK008rJKE Kala
TOU ap8pou 44 n:ap. 2 Kat3 N. 3982/2011, OE OUVOUaOJlO Jlc TO ap8po 13
mu N. 3937/2011, 6v cM8'1 un:64J11 11 n:pooTaoia TOU n:oTaJlOU
KuJlaOLWTfl, we; VflOLWnKou uypo16n:ou, KaTa TflV E:vvOLa Twv avwTE:pw
To u6aT6pcJla (XELJ.lappoc;) KuJlaOLWTfl<;, OLEPXTat KaTa Tfl<;
Tou En, Kat n:po Tfl<; EKOOofl<; Tfl<;
XWpa '1 TOU, Jlc TflV un:' ap. 5012/219401/5.11.2012 an:6cpaof1 Tfl<; rr
An:oKEVTPWJlEVfl<; 8ooaAiac;- EA.A.aoac; (<DEK 681).
H n:LKaAOUJlVfl TOU ap8pou 44 n:ap. 2 n:cpLOplOJlOU<; OTrJV
xwpo8ETflOfl En ... VTO( npoaraa[a( apxawJ..oyLKWV xwpwv, TOTTWV
npoararEUJ1Evwv an6 n( Tf)( KELJlEVf)( VOJ10flaia( yw Tf)V noJ..manKr]
KAf)pOVOJ1LcX KaL TO cpuaLKO KaL TTOALnOTLKO TTpL6cXAAOV KaL OaaLKE( KTcXOL(, ...
TTEPLDXE( rou DLKruou (J)YIH {NATURA) 2000, an( onoi( TTpLAaJ16avovraL oL Zwv(
ELDLKrJ( npoaraa[a( {Z.E.n.) Tf)( opvLfJonav[Oa( Tf)( OOf)yia( 79/409/EOK, ... . On:wc;
E:xn avamuxSci avwTE:pw, v n:poKCLJlEVw 6Ev n:p6KLTat yLa TETOLa
33
'
'1 ETUKaAOUilEVfl TOU ap8pou 44 n:ap. 2 Tfl 0
xw En ... arouc; otKDronouc; anc; nopwxtc; an 6Au+ :. :
rrpooraoiac; U]c; cpuof]c; TTOU KaTJopi(oVral Kara nc; TWV ap-8pWV "'
"'
rrapavpacpol 1 Kal 2 Kat 21 TOU V. 1650/1986, 6rrwc; EKcXOTOTE lOXUEl, Ka-8wc; ETTLOf]c;
Kat orouc; rruprjvEc; E-8vtKwv opuJ1wv, ora owrrypryra J1VfJJ1Eia rryc; cpuoryc; Kat ora
rorria lOWLTEpOU cpUOlKOU KcXAouc; . OaToao, OllOLW<; EV n:pOKElllEVW, an:6 KaVEVa
OTOLXELO yypao TOU aKEAOU OEV ouvaynm 6n EV n:pOKElllEVW n:p6KELTaL yLa
llE TETOLov xapaKTflPLOI-16, aou 6Ev EXEL EKoo8EL Kall[a
xapaKUlPLOilOU, 0Uilwva llE n<; Tfl<; ELOLKOTEpfl<; VO!l08EoLa<; yLa TflV
n:pooTao[a TOU (N. 1650/86, ap8pa 18-21), OE OUVOUa0110 llE U<;
Tou n:poavaEP011Evou v611ou yLa HlV n:pomao[a Tfl<; (N.
3937 /2011) . OuTE 11n:opd va un:ooTf1PLX8EL 6n o XELilappo<; Ku11aou.i>T'1<;
ouyKEVTpWVEL Ta TOU ap8pou 13 TOU N. 3937/2011, KaL OUTE EXEL
oulln:EplA.fl8EL omv an:6 KmaA.oyo llLKpwv uypoT6n:wv, woTE va EXEL
TOV OXETLKO xapaKTflplOilO KaL va n:pooTaTEUETaL W<; VflOLWUKO<;
uyp6mn:o<;. En:ollEVW<;, OL ouvaEL<; LOXUPLOilOL Twv avno[Kwv ELVaL an:oppmTEOL.
12. OL avTLOLKOL n<; aK6A.ou8E<; n:A.flllllEAELE<; Tfl<; MnE, n:ou
OUiln:apaoupouv OE aKUpOTflTa UlV
a) OU n:apaVOilW<; llE UlV EyKplVETaL TO
ououwa Tau llEA.A.ovnKou GHL. OaToao, 6n:w<; EXEL avaEp8E[ avwTEpw,
Ol OXETLKE<; avaop<; Tfl<; MnE aopouv an:OKAELOUKa KaL llOVOV OTflV
OEOilEUOil<; Tfl<; avayKa[a<; EKTaOil<; yLa TllV Tux6v EyKaTaoTaOil Tau
ouyKEKPLilEvou OLKTuou, KaL 6XL, OTflV mu
Ta OLKTua mu En. Avn8Tw<;, 11 EKTLilllOil TWV En:mTwoEwv an:6 TllV Tux6v
EyKaTaoTaoll aywywv 11naopa<; uoaTo<; Km AELmupy[a
yLa TllV llEA.A.ovnKou GHL an:oTEA.El, n:poavw<;, n:ou Sa
KaTa TO maOLO Tfl<; aOELOOOTflOfl<; Tfl<; Ka8E
llOVaOa<;.
on '1 MnE T1Afl1111EAW<; llOVO yLa
TllV ao11 Tou E:pyou, KaL 6XL yLa TflV ao11 Til<; AELToupy[a<;, 110A.ov6n oL
opaOTilPLOTflTE<; Tfl<; AELTOUpy[a<; TOU ELVaL YVWOTE<;.
34
' ..
'p J"' ... __ _:_.:,....
S
) l . n D l D ] U ' ( l l r > 1 D 1 1 9 l r > 1 3 1 \ ] r > r l l J D l l l 3 r > 1 l r > 1 1 \ Q O A l J j 3 l l 3 r > ] A d n 0 1 1 3 ' ( U 1 " 9 l r > > l
) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3 " " 9 " C j > 3 ) 1 O l D ' I \ O ? ' ( l l 1 l l 3 " ) : p n X J ) 7 1 9 U X J ) X J ] r f ) / . J l
) I J D U 1 9 9 0 1 3 $ W X J ] D X J > 1 1 g m g 1 \ U l I I Q O ( } D m 3 ' p X J ( }
1 \ ( T ) l X J ] I i d n 0 1 1 3 ' ( 1 \ U l 9 U X J J 1 3 D C ! J l l 1 7 U 3 ) 3 1 0 U 9 1 0 1 1 9 ) ? d J X J D W l l ] ]
1 1 1 J 1 ) o d u m > 1 9 u X J W l i i Q 0 / \ 1 > 1 n o u I I ( T ) l ) ? u r l o u > l 3 ) 7 1 3 r l ) m ] d n > l W l i i 0 ? 9 1 1 n D
) 3 ] 0 U O 7 0 ' X J d W d J D 9 r f 1 X J 1 \ U l D J 1 3 D f ! J l l 1 7 U 3 J ? > I 7 1 1 1 X J r f i J D 1 m i i O I I ? r f X J I I X J 1 1 3 9 " ] U " / 8
) / . J l ) X J ] I i d n o l 1 3 ' ( I J 1 ( 1 7 1 D ) 3 U I I \ I ) l J 1 O l \ 3 r l 9 X 3 1 d 3 l l 9 1 l . J d 0 1 " 9 l r > > l
u 3 n m ) l J D n d 9 1 ) l J 1 m 1 3 l l ? n o l l ' ) r > 9 " 9 1 \ 0 r l 3 8 " 9 > 1 ) l J 1 3 U I I \ I ) l J 1 " 9 ' ( ' ( r > U 3 n m
3 U 1 1 \ 1 ) U 1 O l \ 3 r l ] 3 > 1 U I \ U ] 3 ' ( 3 1 0 l l r > U l \ p d o l l r l 1 \ 3 9 ' U 3 n 0 1 O d < ! J X / \ O l D I \ Q 0 8 D 1 D r > m > I A 3 U S
n o l l I \ ( Y ) 9 " 9 1 \ 0 r l I \ < ! J > I 1 1 \ r > X l . J r l m g I \ ( Y ) 1 r > ] A d n 0 1 1 3 ' ( I \ U 1 9 l l r l ) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3 ) ? > I U I \ O ' ( ' ( r > g 1 d 3 l l
1 0 ' 1 0 1 3 . ) 3 1 U 1 9 1 d l J 1 0 r > d 9 ) ? > 1 1 1 1 \ 0 ' ( ' ( 3 r l ) ? I \ D 8 1 l l ) u m A r > ] 3 X 1 0 1 D
r > r l l D ? 8 D 1 9 U 1 3 1 ] 3 ' ) ? 1 D ( Y ) I \ i \ 1 \ 3 9 3 1 ] 3 ' ) 3 ] 0 l l 0 1 0 ' 1 3 D Q > 1 ' ( 3 D O d l l U l \ 0 1 1 3 > 1 9 d l l 3
n o l l I \ ( Y ) 3 D " 9 1 D r > 1 r > > I A 3 I \ ( Y ) 1 ' ) Q O r l D l d 0 1 d 3 l l l r > > l ) 3 1 \ 9 1 \ D > I ) n O I \ ? r l 1 d > I 3 > 1 A n D
3 r l ' r > ? X 0 9 0 l l n ) ( Y ) U 3 n 0 1 r > ] A d n 0 1 1 3 ' ( I \ U 1 9 l l r > ) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3 1 0 I \ U > I l J c f > " 9 d A 1 d 3 l l
" 9 1 n r > D l D ] D ' ( l l " 3 \ 7 0 X 3 U A n 0 1 ) n O ] ' ( > I n > I A 3 ) ? > 1 1 1 3 X D ) u l r > > l ) < ! J S D > I ' m > l
t o o z o z / Z / S / > 1 3 < D / 1 7 0 H D / O L / 1 7 1 0 U U H ' 0 6 / 6 9 l 6 9 V A > I ) u ' Z O O Z / 0 1 0 " N o 1 m > 1
l r > > l 9 8 / 0 5 9 1 " N 0 1 U l \ ? r l 1 d > I 3 > 1 A n D l r > > l r > ] D 3 8 0 r l O I \ ' ) l J 1 O l \ 9 d X
1 \ 0 1 " 9 l r > > l U l \ 3 r l " 9 1 D l c f > n I \ U 1 3 r l X J I \ ( Y ) c f > r l Q D 3 > 1 U 8 3 U 1 1 \ 1 l J ' ( Y ) I \ ? r l 1 3 > 1 0 d l l 1 \ 3
) U D l J A 9 ' ( 0 1 j r >
D 1 D D > I 1 9 D 1 9 3 D m 1 1 \ 0 A " 9 l l n U 3 0 1 0 I \ Q O S r > 1 D r > 1 r > > I A 3
D 8 n o l l 1 0 ' I \ 0 ' ( ' ( " 9 r l 3 9 < ! J ' ( ' ( O l l ' U 3 n 0 1 ) l J D U 1 9 9 0 1 3 9 D
0 / \ 9 d X 1 \ 0 1 " 9 l r > > l ) ? l D ( Y ) / \ i \ l r > l \ ] 3 1 \ 3 9 ) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3 ) ? 1 n r > ) ? > I U I \ O ' ( ' ( r > g 1 d 3 l l 1 0 ' O D 9 1 D 0
9 1 n r > 3 D I \ Q 0 8 D 1 D r > l r > > I A 3 D 8 n o l l I \ ( Y ) 9 " 9 1 \ 0 r l I \ ( Y ) 1 ) 0 9 ] 3 0 1 9 l l r l l r > l i \ < ! J 1 d r > j 3 " 9 ' ( ' ( r l -
r > 9 " 9 1 \ 0 r l 9 1 n r > 3 , c p u " 9 1 0 1 1 \ n D 1 \ 3 9 O ] O l l o 0 1 - U 3 n 0 1 n 0 1 9 1 n 0 1 r > ] A d n 0 1 1 3 ' (
U 1 9 l l r l r > 1 U 1 9 > 1 U r > r l A r > d l l I \ U 1 D M O ? d d o l l r > 1 \ 3 9 U 3 n 0 1 l J j d r > l l Q I \ U 1 9 l l r l ) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3
1 0 ' 0 1 9 " 9 1 D U 1 1 3 l l ? 1 3 r l 0 1 " 9 1 r l > l 1 1 9 n O I \ ? r l 0 9 3 9 ' n 0 1 r > ] A d n 0 1 1 3 ' ( I \ U 1 D l r > > l l r > 1 1 \ 0 I \ ] 3 1 > 1 3
1 \ 3 9 m > 1 n m ) l J 1 l J D " 9 c f > I \ U 1 D ) ( Y ) ] d n > l ' n 0 1 ) < ! J 3 D Q c f > ) l J 1 > 1 3
n 0 1 ) 1 3 D < ! J 1 l l 1 l l 3 ) ? > 1 1 D r > g 1 o ' 0 1 Q 0 1 " 9 l r > > l " I \ < ! J 1 D 3 d l . J l l n I \ < ! J ' ( 3 c f > ( Y ) I \ 1 o > 1 ) 1 \ ( Y ) d < ! J X
' 1 \ ( Y ) d < ! J X I \ ( Y ) 1 D l J d X 9 1 \ 1 0 > 1 ' 1 \ ( Y ) Q 1 > 1 1 9 I \ ( Y ) 3 D ? 9 1 \ f 1 D l r > > l ) 1 \ ( Y ) A d ? I \ ( Y ) 1 U 1 ] r > d r > l l r > I \ ( Y ) 1
U D 3 ' ( ? 1 > 1 3 I \ U 1 ' 0 1 9 " 9 1 0 O l \ 3 r l 9 l l 3 3 D ' 9 l l 0 > 1 D 3 r l n O l l Q 1 f l O I \ ? r l 1 d > I 3 > 1 A n D
n o d < ! J X l J D l J 1 ? 8 0 1 d o 1 \ U l D m 1 p ' ( 1 1 \ r > j 3 U 3 ) 9 1 \ 3 ) l J D n d 9 ] L l j " 9 d l l l J ' n o z / Z 8 6
N n o 1 ) 1 3 j " 9 1 D 1 9 ) u 9 l l r > 1 3 1 l l Q > I O d l l m > 1 ' ] 3 8 d 3 c f > r > l \ r > O d l l 1 3 X ? ) ( Y ) l l 0 ,

- - -

1 / - -
. '
, - -, . . - :
'
Y /
/
9
? 9 n d x n r n m 1 3 ' { ' { 1 ? g o d l l
) o t \ 9 ' { ) 9 > 1 1 1 3 X D o ) m A ? r 1 0 l l 3 p 9 l . J 1 o l l o ' { n 3 ' { 3 8 y A O D 9 3 ' ) n 9 ' 1 ? A o r 1 ) l . J A 3 r 1 Q O ' ( D > I 1 l l 3
) l . J l ) l . J D U 1 9 9 0 1 3 9 D ) y > I 1 1 1 \ 0 ' { ' { D j 1 d 3 l l ) l . J l O l D 1 D ' { l l O l D ) < ; J ' { 3 1 0 l n n
D 8 0 1 0 l l 0 0 1 m t \ D l l . J l y j m r 1 n A n 1 D l 1 3 > 1 9 d l l ' U D D l D 9 l l D U ' ( ' I ? A 3 r 1 3 D 1 D l 3 > 1 D 1 d l
n o l l ' n o D y A O ' ( ' { V n o > l d ' I ? U Q 0 > 1 1 A 8 3 n 0 1 ) y X m d 3 l l ) l . J A 3 r 1 Q O ' { D > I 1 l l 3 ) l . J l l . J D A D l l Q d
y > 1 1 r l l . J X m > 1 y > 1 1 r l d 3 8 l . J A 3 r 1 Q O ' ( D > 1 1 l l 3 l . J m 1 3 A ' 9 A n D 1 \ 3 9 o p X 1 o 1 D D A ? A D > I 9 l l D ' 1 1 9
n O A ? r 1 0 9 3 9 ' Q o r 1 m d n X m Q 0 > 1 1 1 3 X D n 0 1 n o r 1 1 D n g n ) < ; J A n o d l l n 0 1
e . m : J . e N y X m d 3 l l l . J A 3 r 1 9 n 3 1 D l D O d l l ] 3 ' { 3 1 0 l l n n o l l ' n o D y M O ' { V O > l d ' I ? U 9 > 1 1 1 \ 8 3 O l D
m > 1 ) 1 3 D < ; J l l l 1 l l 3 ) ? d n g o D 1 3 d ? 1 l l 3 D 8 ' ) 3 9 ' 1 ? d O l l l ) 3 1 3 d 9 g ) 1 1 3 r 1 U 3 n 0 1 y X m d 3 l l 1 \ U l
A n 0 ? 9 A n D n o l l f \ f l 1 l ' l ? r 1 n 3 d f \ f l 1 1 m t \ 9 ' { ' 9 d 3 1 \ 9 A l D D D ' { D 8 3 r 1 l H G n 0 1 n r 1 l . J l D Q D 9 > 1 1 1 > 1 n r p
0 1 1 1 9 1 D l i \ Q O ' ( D > 1 1 l l 3 1 0 > 1 1 9 ] 1 1 \ D 1 0 ' l H G Q O > I 1 1 1 \ 0 ' { ' { 3 r 1 n 0 1 ) l . J D U 1 9 9 0 1 3 9 D
) m ) l . J A 3 r 1 9 ' { ' ( n g D o d l l ) l . J l l . J D L l d < ; J 3 8 l . J A ? r 1 ' { n D 3 A U l D ) n l A O A ? r 1 r 1 3 n
. I '\
........
.
14. n:Arll..l11EALa 1"11c; MnE, ?\oyw an:ouotac;
EKlllli10I1c; OXEnKa 1-LE nc; En:L1l1"WOELc; n:ou ouvap1"WV1"aL 1-LE lOV
opo n:Epl n:ou 01"0 un:' ap .
197201/28.3.2012 YVWilOOOnKo f:yypacj>o 1"11c; EYnE/YnEKA, n:ou 11VI1110VEUEtaL 1-LE
ap. 51 om n:poOL!-lLO 1"11c; an:oao11c;. 1-LE m
yypacj>o aU1"0, OE n:Epl1l1"W011 avayKI1c; Ka1"a 1"11 AEllOUpy(a 1"11c;
EyKa1"amaor]c;, 11 an:oppLLVI11"WV Sa ytvnm oE KmaAAI1AO
XWPO 01"11V 01"11 Sa?\aooa, OE 11EyaAU1"EpO 1"WV 50 11 KaL OE an:oo1"a011
11EyaAU1"EP111"WV 2 XAI-l. an:o 1"11V KaL OE KclSE n:Epln:1"WOI1, Ka1"omv YVWI-lcl1"EU011c;
KalclAAI1AOU Epya01"11PlOU KaL aonac; 1"11c;
on, EV o4;L 1"11c; an:oppL4JI1c; 1"WV UALKWV 1"WV OE Sa?\aooLa
EUPLOK011EV11 oE an:oo1"a011 n:?\ov 1"WV 2 XAI-l . an:o 1"11V 1"LSnm
apll00l01"111"ac; KaL clAAWV opyavwv, KaL ELOLK01"Epa, 01"0 n:AalOLO lOU apSpou
47 n:ap. 2 N. 3982/2011, Sa ocj>ELAE va KaL 11 nEpLpna 8Eooa?\tac;,
on:ou oL B.
OL oxEnKOl AOVOL OEOOI-LEVOU on, 11 EmKaAOUilEV11
on 11 an:oaol1 yKplOI1c; lOU En EKOlOElaL U01"Epa
an:o YVWI10001"fl011 1"0U Ka1"a 1"0n:ov apllOOLOU nEplcj>EpLaKOU 11 OE
apll00L01"r]1"a KplVEtaL 1-LE 1"11V lOU lOLOU lOU pyou
mu En, om Mavmu8L KaL oxL 1-LE 1"11V Eupu1"EP11
En:EAEUOI1c; 1"WV cj>EpOilEVWV lOU EmiT"rWOEWV.
mSavwv OEv OLEvEpyEt Ka11ta avacj>opa oE an:omaoELc; 0111-LELa
an:opp(LlJEWV, on:wc; lO EmKaAOUilEVO un:' ap. 197201/28.3.2012 YVW!-lOOOnKo
yypao 1"11c; EYnE/YnEKA, at.Aa n:apan:11n:EL PI11"Wc; oE
OLaOLKaota an:o 1"11 om n:?\atmo 1"11c; on:otac; n:pocj>avwc; Sa
oL an:o4;nc; 1"WV ap11ootwv KaS' u?\11v Km KaTa Ton:o OLOLK11nKwv
U1l11PEOLWV.
nav1"wc;, aKOI111 KaL 11 avacj>opa 1"0U un:' ap. 197201/28.3.2012 YVWilOOOnKOu
Eyypaou 1"11c; EYnE/YnEKA 8Ev un:oxpEwnKa 1"11V OLEvpyELa
yLa 1"flV un:oxpEwnKou n:uS11va, ou1"E
ouyKEKPL11EV11 EVOEOELY11EV11 mn:oSEota an:oppl4JI1c; TOU UALKou,
37
napa IJOVOV on, av T-rOLa nEpLnTWOI"}, TOTE '1 an6ppL4J'l TWV
Sa npEnEL va YLVEL OE KaTUAAI"}AO npoc; TOlJTO xwpo, ELTE OTI"}V
ELTE OTI"}V SaA.aooa, KaL KaTOITLV YVWilcXTEUOI"}c; KaTUAAI"}AOU Epyaml"}pLOU KaL aOELac;
Tl"}c; npoKELTaL OE, we; YVWOTOV, yLa opo nou
SEIJEALWVETaL OE nayLa EVTOM TOU lEN KaL naVTOTE IJE TI"}V
LOLa OLaTLJITWOI"} OE anoaoELc; Eno naol"}c; uoEwc; ALIJEVLKWV E:pywv.
15. 0L aLTOUVTE<; EmKaAOUVTaL (cr . 56 aKUpWOEW<;) on OL
napaooxc; Tl"}c; MnE (nap. 5.5.4.} we; npoc; EnapKELa TWV uOanKWV nopwv Tl"}c;
EUpUTEpl"}c; KaSwc; KaL Ol opOL TOU KE<j}aA.a[ou VEpOU Tl"}c;
an6aol"}c; ELvm nA'lllllEAELc;, OLon E:xouv OLaTUnw8EL xwptc; va EXEL
npo'lv11Sd yvw!JoOoTI"}O'l Tile; Ka8' uA.11v ap!JoOLac; {)./vol"}c; YoaTwv IT. EA.A.aoac; Tile;
AnoKEVTPWIJEVI"}c; 6LOLKI"}OI"}c; 0EooaA.Lac;. ILa TI"}V 8E!JEALWO'l TOU oxEnKou A.oyou
aKupwoEwc;, Ol aVTLOLKOL EmKaAOUVTaL Tl"} TOU ap8pou 46 nap. TOU N.
3982/2011, 11 onota OIJWc; OEV llE TOV LOXUPLOilO TOuc;,
aou llOVOV on OTI"} MnE o<j}ELAEL va TEKil'lPLWVETaL '1 TOU
En llE n c; Y'lc; Tile; yupw AvnSE:Twc;, 6nwc; 8E!1EA.Lwvnm EnapKwc;
OH)V MnE, Ol KaTavaA.wol"}c; TOU En Sa KaA.u8ouv ana nc; unapxouoEc;
TOU xwpou TOU En, xwptc; KallLa EnLmWOI"} OTa OLKTUa uOpEUOI"}c; Tl"}c;
UllEO'lc; EupuTEP'lc; TOU E:pyou.
16. EK TWV avnOLKWV (o. 57 aKUpWOEW<;) on, '1
TO apSpo 47 nap. 5E TOU N. 3982/2011, nou
on H arr6cpaaf} 'EVKPLOf]c; EmXELPfJJ-larLKOU napKOU rrEptAaJ-1.6CtVEL,
EU5LK6rEpa, ra ... E. To xpovo6LavpaJ-lJ-la opvavwaf}c; KaL AELroupviac; rou
EmXELpf]J-larLKOU napKOU.
H we; avw anaLTEL TI"}V XPOVOOLaypallllaTOc;, EVW TO
Tl"}c; TOU, anOTEAEL nou ouvapTUTaL llE nc; OUVEnELE<; Tl"}c;
TOU ouyKEKPLIJEVOU opou. Ev npOKElllEVW, OE, OE Ka8E nEpLmWOI"}, '1
TETOLO xpovo8Laypa1111a, ou11wva llE TO J:\p8po 5 llE TLTA.o
XpovoOLaypalllla opyavwol"}c; KaL AELTOupytac; TOU EmXELP'lllanKOU napKOU nou
on To ETrLXELPfJJ-lCXILKO napKO J-lEOa one;
38
).
'0
/"
rou ap{Jpou 53 rrap. 4 EO. a rou N. 3982/2011 Kara rrEpirrrwarp>.
XPOVOOLaypalllla UA0110Lt')Oil<:; TOU pyou TOU En EVTO<:; TWV anaLTOUil EVWV
npoSEOilU.DV, KUL OTilV an6 MaLO 2010 MEAETT] OKOTrLJ10TT]Wc; -
BLWOLJ10TT]rac;- npoKarapKrLKrJ J1EAETT] TrOAEOOOJ1T]OT]c; KaL EPVWV UTrOOOJ1rj c; - TEXVLKrJ
iK{}EaTJ (a. 55}. o oxEnK6c; A.Oyoc; ELVUL
17. OL avTLDLKOL (o. 57 aKupwoEwc;) 6n ll
8Ev dvm llE TllV Til e;
Km 8Ev avTanoKptvnm one; Tou apSpou 47 nap. N. 3982/ 2011nou
HlV TEKilllPLWOil TWV 11p0011HKWV 11pOOEAKUOil<:; KUL
TOU En OTilV 0LKOVOilLa. ELDLKOTEpa, (a. 60-61} on , Ol
TWV anaoxoAOUilEVWV OTO En ELVUL Eo<j>aAilEVOL 6nwc;
avapnm Km mrw ow nA.atoLO Tile; 8LaDLKaotac; an6
MaLO 2010 'EKSEOil TEKilllPLWOil<:; Til<:; Til<:; 11pOTELVOilEVIl <:; Sollc; , TO
EnLnE8o wu TOmKou 11AilSUollou ELVUL xallllAO, KL E110ilEvwc;, ll
DllllLOupyta llE 8Ev Sa
OTilV OLKOVOilLa, EVW ll DllllLOUpy[a llOVa8ac; 8mupou
nou Sa anaaxoA.d OllllavnK6 ELvm llEOil c; 6xA. Il ollc;
Km 8Ev anmTELTm En n)nou A' (ut!JilMc; 6xA.Ilollc;) yLa va
LUilwva llE TllV EmKaAOUilEVIl fLa TTJV 'EvKpLOTJ
EmXELPTJ J1 arLKOU napKOU Aaj18avovrm urr6lj;T] : a. .. . 8. '7 OKOTrLJ10TTJW KaL
8twOLJ10TTJW rou i pvou, t8wirEpa we; rrpoc; TTJV rEKJ1TJpiwaf7 rwv rrpoorrnKwv
rrpOOEAKUOT]c; ETrLXElprJOEWV, KaL '7 OUj180ArJ WU OTTJV TOTrLKrJ KaL E{JVLKrJ
OLKOVOJ1[a ... .
Km' apxac;, napaTilPELTm 6n, oL avTLDLKOL 8Ev Til
lOU pyou OTilV KUL OLKOVOilLa, llE TllV Til <:;
anaOXOAilOil<:;, a,\,\a llOVOV TO llEYESoc; Til<:;. LlEXOVTUL, TO
auwv61lTO, 6n o Twv Sa a,\,\a npoonaSouv va
we; npoc; TOV AvaKU11TEL, E1101l EVW<:;, TO
EUAoyo EpWTillla: nwc; SEilEALWVETUL TO EVVOilO 0Uilpov TWV avnDLKWV, OTaV ll
avallEVOilEVIl anaox6AilOil , aKOilll KUL EAaxLma llLKPOTEPil Tile;
39
- - - - - - - - -
/
. ( '
. ( " . .
p
0 1 7
9 > 1 1 l i 0 l O l 9 l i D / \ ( T ) 3 D ? 8 1 \ ( T ) l 1 \ U l / \ n 0 ] 3 ' ( > 1 0 l i D 1 \ 3 9 ( ] O t \ l . J 9 0 ' ) 3 1 d l D ] d D 8 D > l
- ) 3 > 1 D ' ( Q ' 1 7 1 : ' ] O > l n U > l 1 0 1 9 6 ' ) l . J D n 3 9 ] D l i > l 3 ) U D ? r i l D > l ) l . J d 3 l f ; > / \ D ] O > l 1 / \ X 3 l S ' ] O > l 1 T i l . J X
Z ' ] 0 > 1 1 / \ D X l . J r i 9 ) ) n O l ) p r i m 1 0 Q O c f > D / \ O l D / \ ( T ) f l ? r i o 1 n A d 3 ' 1 7 8
/ \ ( T ) / \ 3 T i 9 l i 3 ' ( ) 0 d l i 1 \ ( T ) l ) 9 T i 9 1 d n ) 9 > 1 1 \ ( 0 M D 0 1 D l 3 L ] A O ' ( O l i n M D ) r ; > 8 d 0 ' ) U D ] l i 3
" U 3 ) 9 l > l 3 1 D > l 1 X 9 3 D Q O A d n O l 1 3 ' ( D 8 U / \ ? r i 1 d > l 3 > l t \ n o l . J
3 9 l D / \ ] 3 ' U 3 O l D f i ( T ) / \ 3 T i Q O ' ( O X D D l i D f i ( T ) l Q O r i 9 1 d D Q O > l 1 ' ( 0 M D n m 1 \ U l m t \
) 9 l n D ) 9 r i 9 1 d n 0 ) r ; > 8 d O ' ( T Z ) ) D ] D U / \ t \ D r i n o d Q l i 1 9
1 \ U l D / \ ( T ) f l ? r i o i n A d 3 1 \ ( T ) l ) 9 r i 9 1 d n 0 1 D l ] 3 l l l g m r i n 1 ' 1 3 9 / \ 0 0 9 3 ' D d 3 l 9 > 1 1 9 1 3
u 3 n m l . J D D l > l ? U l i l 0 ' ( 9 l i n 1 \ U l D ) l . J o l l ' ( 9 X D D l i D
) l l l 9 r i m t \ o ' ( o l i n 1 \ 0 l m t \ ) ? > l n l . J 1 0 l i D l 3 r i 3 D / \ ( T ) f l ? r i o 1 n t \ d 3 ) D l U l 9 1 ' 1 > l n l i
f i ( T ) l i Q l O d 3 8 D l D U 1 D l ] 3 l l . J g m r i n ' ) ( T ) ] D ) 3 ) ' 3 l Q O ' ) n O > l ] 9 n i ' I D ) n O l 9 l i D
l D l / \ Q O l l . J g m c f > T i D 1 ' 1 3 9 n o l i ' ( ) D ] D U / \ t \ D r i n O d Q l i 1 9 l D > l
/ \ f ; > > l 1 t \ ( T ) t \ D d D l i / \ f ; > > l 1 D D g O Q 9 1 \ ( T ) l ) 3 / \ ? r i 1 d > l 3 > l t \ n o 3 T i
1 3 l l i Q > l O d l i / \ ( T ) f l ? r i o i n t \ d 3 1 \ ( T ) l ) 9 T i 9 1 d n 0 ' ) 3 l ? ' ( 3 1 t \ 1 ( T ) d ? l ( T ) / \ D ) 1 l D ' ( T ) d ? l 1 D d 3 U
( ) l . J D ( T ) ] d l . J r i > l 3 1 ) l . J D 3 8 > 1 3 , 8 o ) U 3 U D ] d > l 9 l i n n m D ] A d n m r i l . J 9 I . . J ) ( T ) l i 9
/ \ f ; > > l n U 1 0 l i D l 3 T i ) D l U l 9 l D M 9 ) l . J l D l 3 A d ? 1 ' ( ' ( D > l 1 \ U l 3 r i 1 3 8 ' ( ? l i 3 D / \ p d o l i r i
l . J o l . J / \ 9 t \ o ( T ) 1 D I ' I D l D > l U I ' I 3 T i Q O l l . J 1 l . J ' n 9 n r i o n d ? l i r i n o O l D
) 3 l ? ' ( 3 1 t \ 1 1 0 n m U / \ ] 3 > 1 3 ) ( T ) l i 9 ' l . J o l ' l n 8 Q 3 l D > l
) f ; > ' ( 3 l / \ 3 3 D ) n O l ) 9 r i D l ' ( O l D / \ D D O d l i D / \ D l D > l
l . J 1 D l D l D ] 8 D > l 3 l 9 l i O ' D ] > l 1 ' ( U l . J A ? T i l . J d ( T ) X O d l i 3 T i l D > l ' ) l . J 3 n d 9 3 3 ) l . J l
l D > l ) l . J D U ] O l i D l 3 T i ) l . J l ) 3 l U l 9 1 d U l D D d 9 ) n o n o l i ) 3 l U l 9 / \ D > l 1 l D > l ) 1 3 D f ; > / \ t \
3 r i m t \ 1 D l 1 3 > 1 9 d l i " Q O > l 1 r i D I ' I n 9 n 0 / \ 1 l i f ; > d 8 / \ D
l D > l l D > l ) l . J D n 3 9 ] D l i > l 3 0 9 3 l i ] l i 3 O l l . J r p 9 l i n D / \ 1 3 l i ? d l i
D 8 ) l . J D U ' ( 9 X D D l i D / \ ( T ) 3 D ? 8 ) n ] A d n 0 1 T i U 9 1 0 l D > l n 0 9 ? l i 1 l i 3
Q O > l n ( T ) c f > d o r i Q O ' ( U T i D X l D / \ ] 3 1 \ ( T ) > l ] O l D > l 1 \ ( T ) l 9 l D O D O l i O d 3 l Q ' ( D A 3 r i O l n 9 ' % L Z O l W O Z
O l / \ D l 9 X d 3 / \ D D ] A d 3 / \ D l . J 1 9 Q O l / \ D i t \ l O l D ' f l f ; > l 3 O Z - S T
1 \ U l 9 l i D n d 3 l ] D l 9 1 p A U ' ( l i 1 3 X ? l . J ' ) 3 l ? ' ( 3 1 t \ 1 ( T ) t \ 9 ' ( / \ 3 ) n o 1 D l 3 d ? D / \ D ) ( T ) l i Q
) l . J D ( T ) ] d l l r i > l 3 1 U D 3 8 > 1 3 , U / \ 3 T i Q O ' ( D > l 1 l i 3 1 \ U l D l D > l ' ) D l U l 9 r i 1 D ( T ) 1 8 -
U l ? \ ( 3 1 1 \ 1 1 \ U l D l D > l 0 0 9 ' 3 U 1 1 \ 1 D ] 3 > 1 1 0 1 \ U l D O D 9 l 1 D l 3 / \ f ; > 1 d l . J r i > l 3 l D ] T i 0 / \ 0 > 1 1 0
l D > l A U l D U 3 n m n o A d ? n m l . J ' l . J D ( T ) l l i ] d 3 l i
. .
l D > l
) l . J l l . J o n X D ] / \ 3 1 \ U l D l D > l ) D ] A d 3 / \ D ) l . J l U D 1 l i f ; > l 3 T i n i ' I D 1 \ U l D
1 t 7
r n l J 1 Q d D j D O n 0 3 Q D 1 3 X ? ) l J O l J ' ( 9 X O D 1 1 D ) l . J 1 l D > I ) l . J 1
H : 1 1 9 l 3 U ? ' { l o d u n o u ' L J O l . J ' { 9 X D D U D m > 1 D p 1 o A O > l l O D A 0 3 ' d . n m ) l . J o l . J ' ( 9 X o m m
) l . J 1 L J o n X o } A 3 z : o d 1 ? 1 t \ 1 0 1 3 1 1 ' D A ? 1 1 1 d > I 3 > 1 A n o ' ) D / \ 1 \ ' d , A v - n o 1 9 n 0 1 1 \ D i t \ l
n m n m ) 1 3 0 A Q 8 n 3 1 D > I ) 1 1 3 1 1
U l \ 3 r i 9 ' ( ' ( D g o o d l 1 l J D l O I \ I \ ? I \ U 1 9 l i A ) l . J 1 I \ U 1
1 3 d ? c p 1 U 3 D 8 1 D > l L J o l J ' ( 9 X o D 1 1 D 1 \ L i l D 8 O } O l i O 0 1 ' l . J A 3 1 1 9 ' ( ' ( D g o o d l 1
I \ U 1 3 r i m 1 p A d 3 1 \ 3 1 9 n o 1 1 ' n o 1 9 3 X o Q O > l 1 1 n 9 A 3 1 1 3 n O A ? 1 1 1 d > l 3 > 1 A n o ) 9 1 \ 3 ) l . J o m l 1 Q 1 D 1 9
) ) U 1 1 1 1 \ D I \ ? ' ( ) 3 1 > l d D 1 1 Q I \ D l D > l ) ( l ) A ? r i O X 3 9 1 \ 3 ) ) ? > l l l l i O O d l i ) ? > l l l l \ 0 ' ( ' ( 3 r i
1 D > l ) 3 1 0 1 d 9 D m A ' 1 D 1 1 3 > 1 9 d U 1 \ U l D ) l . J o n 9 A ? l 1 3 0 1 9 ? X O
9 > 1 1 1 D r i l . J d l 3 X 1 1 1 3 O A ? 1 1 ( 1 ) 1 1 n l D 1 9 1 D 1 D 1 D } c p n 3 1 Q O
3 1 0 1 1 ? 9 n O ) l . J 1 I \ U 1 3 1 1
l \ f y > > l D l O U d 1 3 X 1 1 1 3 m A 9 ' ( 1 \ 3 1 \ ( 1 ) 1 ) 1 3 0 1 \ Q 8 n 3 1 D > l ) 3 1 \ 3 r i 9 ' ( ' ( D j O d l 1 1 0 , l D ) !
) L J O I \ D l 1 Q d ) l . J 1 D l \ } l > I D
3 o

) L J 1 ) 3 1 ' ( D d D 1 1 f Y > I \ 3 ' ( ' 1 1 ' ( X s ' s ) u o D 1 o 9 1 1 D


D d 3 1 1 D l 9 1 3 o m A p ' D M ' d , A v L J n m o d 1 3 d ? e o d 3 1 Q ' ( D A 3 1 1 o 1 Q O c p D ' 9 r i m d n m
1 \ 0 1 0 ) 1 3 0 f y > 1 1 1 1 1 1 3 A n 0 8 ' ( ? 1 1 3 D 8 n o A d ? n m L J o l J } O l i O ' ( n I \ U 1 9 1 1 D ' 1 1 9
1 0 > 1 1 9 } 1 1 \ D 1 0 ' D d 3 1 9 > 1 1 9 1 3 D } 3 d D 1 1 n i \ D D l A ) l J O m } d l . J r i > l 3 1
) l . J o 3 8 > l : : J . ) l . J 1 ) ? X 0 9 D d D 1 1 ) u 3 r i l . J 0 3 8 } 1 1 \ D 3 0 Q O > l 1 o n c p n o d 3 1 } D l 9 1
' ) 9 r i m d n m ) ) D 1 U 1 9 1 D d 3 1 0 d l 1 ) Q O > I U 3 d o c p m 9 3 r i
' ) m 3 d ? c p 1 d 3 U ) L J 1 n m D 1 9 1 1 D 1 3 1 1 1 Q > l O d l 1
) m 1 1 9 ' ) ) l . J 1 D J r i m A A O l o n c p l J ' 1 1 9 U " 8 1 :
' 1 \ ( 1 ) > 1 ) 9 1 1 1 \ D A m 1 J O r i m d n X m
n 0 1 ? 8 1 1 1 \ D n 0 1 J d 3 1 1 1 0 1 0 ? 1 1 1 1 d d 0 1 1 D l D I \ } 3 l D > l ' ) l J A ? r i O ' ( ' ( D j O O d l 1 ) l . J 1 0 1 0
l D > l ' ) l . J O U ' ( 9 X O D 1 1 D ) l . J 1 l . J o n X O ) I \ 3 I \ U 1 3 r i ' D J 1 1 0 I \ 0 > 1 1 0
m > 1 U 3 n m n o A d ? n m L J ' m d ? 1 ( l ) I \ D 1 \ ( 1 ) 1 1 3 c f 1 9 " 3
n o J d D r i d D i t \ l
n 0 1 D l 3 d 9 l ) ? > l 1 1 U 1 0 1 1 D 1 3 1 1 3 0 l \ ( l ) l \ 3 r i Q O ' ( O X O D 1 1 D 1 \ ( 1 ) 1 n 0 ' ( 9 1 \ n o n 0 1
% 0 1 0 1 ) 1 ' ( 9 r i A Q 0 ' ( 3 1 0 1 1 D D 8 n o 1 1 L J o n > l ' ( ? O O d l i 3 r i ' " m 9 ? 1 1 0 > l 1 0 1 \ ( 1 ) 1 n 0 ' ( 9 A n O
n 0 1 l J ) m 1 Q ' ( O l 1 D ) m ' U 3
1 \ ( 1 ) 1 m A 9 ' ( ' ) L J o m J d l . J r i > l 3 1 l . J 0 3 8 > 1 1 A l . J 1 3 r i D A m c p r i Q O ' u 3 n 0 1 l . J o D 1 > l ? L J 1 1 1 0 ' ( 9 1 1 n
I \ U 1 0 ) L J O l J ' ( 9 X O D 1 1 D ) L J 1 9 1 1 D l A O ' ( O l 1 n 1 \ 0 1 1 \ 0 0 9 ' ) O ' ( ? l ' 9 > 1 1 r i D A n 9 9 > l l l D A d 3
- -
. . . , .
( " .
. . . . \
,
(
'
. /
, _ _ . . . . . . -
z v
9 > 1 1 B d o r n 9 1 3 X ? ' n T 1 T 1 n d A 9 d l l 1 0 > 1 y 0 1 9 ? X D n o l l ) n O l n o A ? T i 1 3 > 1 1 1 / \ D
n 0 1 ( Y ) A 9 y D } O l l O U ) U l ? ' { 3 T i ) y > I 1 A U 1 D d l o U D U / \ 9 l l > 1 3
u 1 \ U ' { l l ' 1 0 1 } 3 1 1 0 l l D U D U T i } l > l 3 Y > I 1 1 / \ 0 Y Y D l 1 d 3 l l Y > I 1 A U 1 D d l D D / \ 3 T i 9 d 3 D / \ D O d l l
D l 1 \ U l D 1 J ' ( " y : n 0 1 ) D ) D D l D O d l l n 0 9 ? l l 1 l l 3 t ; l O ' { U r p n ) D ) T i
L l 3 n 3 l } l l 3 / \ U l 1 0 > 1 ) L J 3 m w ; > A D n o d 9 1 3 n ) u l L l l ' A ( Y ) ) 9 3 X o / \ ( Y ) l / \ ( Y ) 3 D C T J l l l 1 l l 3
/ \ ( Y ) A 3 T i 9 X 3 9 / \ 3 1 \ ( Y ) l 1 \ U l r n A A C T J 1 D D > I 1 9 r n 9 1 0 > 1 A ( Y ) d 9 ' A ( Y ) d l ? T i ) ( Y ) 3 D y 1 3 9 0 1 n
) u l ( Y ) D ? T i ' ) ( Y ) } 9 1 1 0 > 1 r n 9 ? X D n n > l ( Y ) A 9 y / \ 3 ) I . J l r n 0 / \ 1 \ ? A l a
D l D ) y > l n A o y y n g 1 d 3 l l ) u l u 1 0 1 3 > 1 C T J 1 9 1 l l 3 ' ) y l n n ) D } D D > l 1 9 D 1 9
) u l u o u d y 1 1 \ U l 3 1 1 \ J ' ( O ! O Z / O S 9 n o y o 1 0 > 1 y g d l l ' H O Z / ! Z 1 7 !
O l D ) 1 3 D c y l l l l 1 l l 3 ) ? d D g o o / \ n O d ? 1 l l 3 D 8 1 1 9 1 0 1 3 d } D T i > l 3 1 ' ) n O l ) y t \ o T i d D c p 3
) U l y ) n O l n O A ? T i 1 3 > 1 1 1 / \ D n 0 1 ( Y ) t \ 9 ' { ' D } O l l O D l / \ ( Y ) ) 9 3 X D
/ \ ( Y ) d 9 r n 9 / \ ( Y ) 3 0 c y l l l l 1 l l 3 / \ c y l > I 1 1 / \ 0 ' { ' { D g 1 d 3 l l 1 \ ( Y ) l ) l J D U T i } l > l 3 ) y > I 1 A U 1 D d l 0 D } D D > I 1 9 D 1 9
L J ' > 1 3 / Z 1 7 / ! 0 0 Z D } A l l 9 0 A l J l ) o d l l u o ( Y ) d 9 T i r i n o 3 D 3 > 1 U 8 D } d o ' ( g o o z 6 s ; s z n
, 8 > 1 3 < D ) 9 0 0 Z / L ! O L O ! \ f A > l ) u l ) 1 1 3 T i ' 9 1 > 1 3 9 1 0 1 3 / \ } A ) ( Y ) l l 0 ,
' > 1 3 / Z 1 7 / ! O O Z ) n } A U 9 0 ) l J 1
1 0 > 1 9 0 0 Z / L ! O L O ! \ f A ) l J l ) 1 1 3 T i D / \ ( Y ) T i Q D ) D } D D > I 1 9 r n 9 ) U / \ 3 T i c ; w t \ u o d l l
( Y ) t \ 9 y ' ) l J A ? T i o y y n g o o d l l ) I . J l r n 3 y ? T i r i l l y l l " 6 !
y X m d 3 l l / \ U l D ) D l U 1 9 1 d U l D D d 9 ) y > l 1 1 n 3 ' { 1 ( D l 3 T i
) I . J l l J o n X D } / \ 3 1 \ U l D l U 1 9 1 0 d 3 1 0 d l l y c p n o 3 0 ) D l / \ 0 1 ? 8 ' / \ ( Y ) 3 D y d X ) 1 3 D t ; 1 0 d > l t \ n o
A 9 X m 1 3 Q ' { l l l 3 ' ) ( Y ) } d n > l ' 1 0 > 1 ) l J l 1 \ ( Y ) l y > 1 1 1 m d n m
1 \ U l r n A ) 1 3 D A Q 8 n 3 1 D > I ) p c p n o 1 3 1 ? 8 ' J 3 8 d 3 c p D A n o d l l 1 3 X ? ) ( Y ) l l 9 ' o } o l l o 0 1 ' t ; w r i m d n m
n O l M O Q X D U D > I / \ 3 9 D / \ 3 T i c ; l O ' { D > I 1 l l 3 D l
A ( Y ) l y l o 1 d U l D D d 9 / \ c y l > l 1 t \ ( Y ) A D d D l l ) y X o 9 0 l l n
1 \ ( Y ) d c y J X - / \ c y J X O l d 3 l l 1 \ ( Y ) A ? T i n d n j 1 l l 3 1 \ ( Y ) l 1 0 > 1 U D / \ D } A n 3 3
' Z T ! 0 n 0 1 ) D l U 1 9 1 0 l l ) U l D ) D D l D O d l l
1 0 > 1 U D ( Y ) } l ' { 3 8 T ! o d l ? l t \ J O l 9 l l n ) m / J 1 9 1 0 1 1 ) / J l L l . o m p ' { 3 9 W > l ) / J j n l l l r ; J I I X J
) / J l ) X J ] d O c h 7 3 X J ) U l ' ) O l / \ O ' { ' { f l 9 1 d 3 1 1 n 0 1 U . D 7 ' { r ; J c h . O X J 7 \ l ! D / \ 0 3 ' f . / \ 0 1 0 / \ 0 0 9 3
) r n 3 d ? 1 d 3 U ) u l Q O > I r n o u d 1 3 X 1 l l 3 O A 3 T i 9 X 3 1 d 3 l l
0 1 ) O d l l 1 0 > 1 D l U 1 9 1 D j T i n o 1 0 1 D l D } c p n ' A O ? ' { l l 1 l l 3 ' Y > 1 1 T i D A n 9 y d n X m / \ n 0 2 ) A D c p T i 3
I - n o l l ) 3 A ? T i A 3 ' { 1 l l 3 1 1 9 3 D n d 3 1 9 > 1 1 9 1 3 ) O l / \ O d ? r n 9 A 3 1 0 > 1
/
1
*
1
) y X o o o d l l ) l J d 3 1 1 r n 9 1 A 9 l l 1 0 ' { 1 3 2 y d x n d 3 1 Q d n 3 1 0 > 1 o r i y \ 7 0 1 r n A O A 9 T i 1 X 9

/
'
. . . -
J
-
n:EpLEXOilEVO KaL AELTOupy[a an:6 En:LTLTWOEWV, Ol
an:aLTOUVTaL yLa pya KaL
Om6ao, Kani KYA, OEV cruvaynm ETLOUOEVL
on Ta EmXELPilllaHKcl napKa EllTlln:TOUV OTilV EVVOLa TWV OXEOLWV KaL
n:poypallllclTWV E8VLKOU En:m8ou, yw Ta on:ota aKoA.ou8ELTaL ll OLaOLKaata

ELOLKOTEpa, 0Uilwva llE TO ap8po 2 KYA, a) axi6ta Kat
npoypcXflJ . .WW: ra OXEDta Kat npoypcXflflCXW, OUJ1TTEpLAaJ18CXVOJ1EVWV EKEiVWV TTOU
auvxPfJJlaro6orouvraL an6 rf]v Eupwnal'KrJ Kow6rr]ra, Kat'Jwc; Kat oL rpononotr]aELc;
roue;: - nou EKnovouvrat r]/Kat EyKpivovrat an6 Df]JlOata apxr] aE Et'JvtK6,
TTEplcpEpEtaKO rJ romKO ETTiTTEDO rJ TTOU EKTTOVOUVWL ana JlLa Df]JlOata CXPXrJ
npOKElflEVOU va EyKpLt'Jouv, JlEOW VOJlOt'JErl KrJc; DtaDLKaaiac;, ana ro Kotvo8ou}..w rJ
U]V Ku8ipVf]Of], KCXL - TTOU anatrouvrat 8aaEl VOflOt'JErLKWV rJ KCXVOVWrLKWV
Kat ELDLK6rEpa N6J1wv, n. Y.I., n .tJ ., Y.A. Kat anocpaaEwv rwv rEvtKwv
(pCXJlJlCXrEWV nEpllpEpElWV Kat'Jwc; Kat JTOU EKDi6ouv ra apJ10Dta npoc; rouro
6pyava NntJtJ r] Nni!J, aUJ1TTEplAaJ18avof1ivwv rwv OpyaVWJlWV TomKr]c;
Auro6wiKf]af]c;. aTo napapTillla I axEotwv
n:poypallllclTWV yLa Ta on:ota an:mTELTaL ll OLaOLKaata rnE (En:LXELPilOLaKa
n:poypallllaTa KaL ax8La auxPilllamoomullEVa an:6 TllV EE, ELOLKa KaL
nEpLEpELaKa nA.atma rxEOLaOilOU KaL AEL6pou
rx8La, IEVLKU noA.EOOOilLKcl rx8La, r.X.O.O.A.n. , n.O.A.n.t. ., n.E. X. n .,
r.o.A. n. , n.E.P.no., n.o.T.A. K.A.n:.), aTa on:ota 8Ev Ta
EmXELPilllaHKcl napKa. Ta EmXELPilllaHKcl napKa OEV an:OTEAOUV OUTE
OXEOLa npoypclllllaTa Ta on:o[a EVTclOOOVTaL OE KcliTOLa an6
EpWTilllclTWV n:A.Ilpouv Ta Tou II , Km auyKEKPLilEva, OEv
TO n:A.atmo yLa TllV EKOOOil aOELwv yLa pya KaL
TOU I K.Y.A. 15393/2332/2002 (B' 1022),
8L6n OEV an:OTEA.ouv aTpaTilYLKOU Emnoou.
an:OTEAOUV Ta LOLa Ta EmXELPilllaHKcl napKa pyo unay61lEVO OE OLUOU<aata
KaLa K.Y.A. 15393/2332/2002,
llE ap. 292 OTOV nlvaKa 9 ( OflcXDa 91J )
mu OLKELou 1 KYA,
43
' \\ t\'1\1 .
{n:.x. BlnE, BlnA, BIOnA, NABinE).


l ... ...
, , , , , , , ci"'
EVTaOOOVTaL OTOV ntvaKa 9 KaL OXL OTOV ntvaKa 6, E<.,aLpOUVTaL an:o TO
6
\"4

Til<; TOU apfJpou 10 nap. 4 Tf1( KYA TTOU
on ((4, ME Tf1V EcpapJ..lOVrJ Tf1( napouaac; an6cpaaJ7c; 0 TTDAEOOOJ..llKOc; Kat
axEoWaJ.16c; KaL n.o. T.A. nou auJ..lnEpLAaJ.18avovrm arov nivaKa 6 rou
napaprr}J..laroc; I TJ7( J..lE a.J7.TT. 15393/2332/5.8.2002 KOLVrJ( UTTDUPVLKrJ( an6cpaOJ7(,
OEV UTTOKELVTal OE OWOLKaaia n.n.E.A. Kal E.n.o. OUJ..lcpwva J..lE nc;
TJ7( J..lE a.J7.TT. 11014/703/$104/20.3.2003 KOLVrJ( UTTDUPVLKrJ( an6cpaaJ7c; aMa OE
owoLKaaia I.n.E. auJ..lcpwva J..lE rJ7v napouaa an6cpaaJ7. i\A.A.waTE, Km oE Ka8E
n:Ep[mwoll, Ta un:6 KpLOil En EXEL EyKpL8E[ KaT' KaL ou11wva llE nc;
ELf>LKE<; KaTEU8UVOEL<; lOU n:ou OUVLOTcl OXEf>LaOllO
avwTEpou Emn:E:6ou, EXEL un:axSd OE 6ta6LKao[a KaL EXEL EKrt:OVIl8EL KaL
EyKpt8d yLa auTo Kma muTo, EXEL EKrt:AilPW8E[ 11 an:aLTilOil
Til<; KaL VOll08EOLa<; yLa TWV
EnLn:TWOEWV OE OTpaTilYLKO Ert:lrt:Ef>O.
riA OAOYI. TOYI. ANOTEPO AOrOYI.
KaL 6oouc; EmuA.aoo6llaOTE va n:pooSE:ooullE
ZHTOYME
Na ytvEL ll n:apouoa 11ac;.
Na an:oppLcj>8ELil aLTilOil aKUpWOEW<; TWV avnf>LKWV.
Na Kma6LKao8ouv ot avTt6tKOL OTil 11ac; 6an:avll.
< r I .
I
l ........
44
''