You are on page 1of 69

:jLs[t n]vfk/LIfsx?

sf] ;"rL

o; a}+saf6 Ohfhtkqk|fKt a}+s tyf ljQLo ;+:yfx?sf] n]vf tyf x/ lx;fjsf]


n]vfk/LIf0f ug{]u/fpg] sfo{sf] nflu a}+s tyf ljQLo ;+:yf ;DjGwL P]g, @)^# sf] bkmf ^) sf]
pkbkmf -@_ adf]lhd o; a}+sn] b]xfosf] auL{s/0f cg';f/ tk;Lnsf zt{x? ;lxtsf] :jLs[t
n]vfk/LIfssf] ;"rL sfod u/L ;DjlGwt ;j}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .
zt{x?M
-!_ o; a}+ssf] :jLs[t ;"rLdf ;dfj]z ePsf n]vfk/LIf0f ug]{ JolQm jf ;+:yfx?sf] of]Uotf o;
a}sn] tf]s]sf] of]Uotf cg'?k gePdf jf To:tf n]vfk/LIfsx?n] a}+s tyf ljQLo ;+:yf ;DaGwL
P]g, @)^# sf] bkmf ^# adf]lhd sfd, st{Jo / clwsf/ k"/f gu/]df o; a}+ssf] :jLs[t
;"rLaf6 x6fpg] nufotsf cGo sf/jfxLsf nflu g]kfn rf6{8{ PsfpG6]G6\; ;+:yfnfO{ l;kmfl/;
ug]{5 .
-@_ o; a}+saf6 ;"rLs[t:jLs[t n]vfk/LIfsx? Ohfhtkqk|fKt ;+:yfsf] n]vfk/LIfsdf lgo'Qm x'g
a}+s tyf ljQLo ;+:yf ;DaGwL P]g, @)^# sf] bkmf ^! tyf sDkgL P]g, @)^# sf] bkmf !!@ /
;f] bkmfsf] pkbkmf / v08x?df pNn]v ePsf] zt{ jdf]lhd of]Uo x'g'kg]{ 5 .
-#_ o; a}+ssf] :jLs[t ;"rLdf ;dfj]z ePsf n]vfk/LIf0f ug]{ JolQm tyf ;+:yfx?n] k|To]s cfly{s
jif{sf] nflu g]kfn rf6{8{ PsfpG6]G6\; ;+:yfdf gljs/0fsf nflu lgj]bg lbg'kg]{ 5 / ;f] ;+:yfn]
a}+sljQLo ;+:yfsf] n]vfk/LIf0f ug]{ n]vfk/LIfssf] 5'} ;"rL tof/ u/L o; a}+snfO{ pknAw
u/fpg] 5 . o; a}+s / ;+:yf;+u ePsf] ;xdlt cg';f/ k|To]s cf= j= sf] kl/:s[t ;"rL k|fKt
ePkl5 cBfjlws ;"rL k|sfzg ul/g] 5 . o; a}+s / ;+:yfjLr ePsf] ;xdltkqdf pNn]lvt
zt{x? n]vfk/LIf0f ug{] JolQm tyf kmd{sf] xsdf ;d]t nfu" x'g]5 .
-$_ n]vfk/LIf0f ug{ ;Sg] sf/f]jf/ ;Ldf nufotsf cGo s'/fx?sf] xsdf k|rlnt P]g sfg"g
adf]lhd of]Uo x'g'kg]{ 5 .
g]kfn /fi6 a}+s
s]Gb|Lo sfof{no
a}+s tyf ljQLo ;+:yf lgodg ljefu
afn'jf6f/, sf7df8f}+

SNo. M.No. Name


1
1 KOMAL BAHADUR CHITRACAR
2

2 TIRTHA RAJ UPADHYAYA

3 KAUSHALENDRA KUMAR SINGH

4 GOPAL PRASAD RAJBAHAK

5 SUNDAR MAN SHRESTHA

8 SHASHI SATYAL

9 PRADEEP KUMAR SHRESTHA

CA Member List NRB


COP No.Address
1 Jwagal, Lalitpur P.O.Box: 2043, Kathmandu.
2 61, Anamika Galli, Baluwatar, Kathmandu, Nepal,
158\18 kha shreeram marga Battisputali
3 kathmandu
4 606, Blue Star Complex, Tripureshwor, ktm.
S.M.S. & Co., 20/8 Pulchowk, Lalitpur. ,
5 Kathmandu

10 PRATAP PRASAD PRADHAN

40 POB No. 58 Aman Marg, Gairidhara, Kathmandu.


Pradeep & Co., Sanepa, Lalitpur, P.O.Box 12143,
12 Ktm.
P. P. Pradhan & Co., Sanepa, P.O.Box No: 3242,
44 Ktm.

11 MADAN KRISHNA SHARMA

22

10

14 JITENDRA BAHADUR RAJBHANDARY

25

11

16 DHRUBA NARAYAN KARMACHARYA

12

18 BIJAY KUMAR AGRAWAL

13

25 JAGADISH PRASAD KHANDELWAL

27

14
15

28 ANUP KUMAR SHRESTHA


29 SATISH CHANDRA LAL

14
20

16

30 PRABHU RAM BHANDARY

43

17

31 SUDARSHAN RAJ PANDEY

38

18

32 SOYAMBU KRISHNA KANSAKAR

34 S.K. Kansakar & Co., 1668 Ramshahpath, Ktm.

Phone
Email
5522671 komal@kbc_ca.com.np
01 4410927

trupadhya@trunco.com.np

01 4472463
01 4224111,
4223778

kksingh@ntc.net.np

5521804 sundar@amit.wlink.com.np
01 4410927

ssatyal@trunco.com.np

01 5551126

pradeep.stha@gmail.com

01 5551126
014431295,
CSC & Co, 175 Gairidhara Marga, Gairadhara, Ktm 4259414
POB No. 9431, Sherpa Mall 2nd Floor, Durbar
Marga Kathmandu.
01 4228352
Saraswati Mata Marg, Koteshwor 35, House No.
162, Kathmandu.
14228484
P.O.Box No: 3761, Ktm. Sarashwoti Batika Shifal, 7,
Kathmandu.
01 4481865
Birgunj SubMetropoliton13, Adarsha Nagar,
Birgunj, Parsa.
051 523104
P.O.Box No: 8136 Kathmandu. A.K.shrestha & Co.
Naxal, Kathmandu
01 4411910
P.O.Box 9222, Ktm.
01 5550424
01 4419364
Joshi & Bhandary, Koshi Compound, Dillibazar.
4423550
S.R Pandey & Co. Radhakrishna, New Baneshwor,
Kathmandu.

Page 2 of 69

info@gpr.com.np

01 4430718

pratap@ppp.wlink.com.np
madan_sharma@cscnepal.com
jitendrarb@mos.com.np,
dnkarmachaya@gmail.com
bkag@wlink.com.np
jp_khandelwal@rediffmail.com
charteredanupbrs@gmail.com
info@scla.com.np
prbhandary@wlink.com.np
srpandey@wlink.com.np
skkansakar@wlink.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


19
34 NEM LAL AMATYA
20

37 NARENDRA BHATTARI

21
22
23
24
25

38
43
49
50
52

26

55 SUVOD KUMAR KARN

27

56 PRABIN DHOJ JOSHI

28

58 MADHU BIR PANDE

29
30
31
32
33
34

59
61
62
64
67
68

35

69 SHAMBHU PRASAD CHAUDHARY

36

70 GYANENDRA BAHADUR BHARI

37

73 NARAYAN KRISHNA JOSHI

38

75 PARMESHWAR MAHASETH

39

81 RAJESH PAUDEL

PUSPA LALL SHRESTHA


PURNESHWOR SHRESTHA
KUBER PRASAD SHARMA
JAGADISH AGRAWAL
PRAKASH JUNG THAPA

NANDA KISHORE SHARMA


KUMUD TRIPATHY
SUBHASH KUMAR JHUNJHUNWALA
MURALI DHAR TIWARI
RAJESH RAJKARNIKAR
ARBINDA KUMAR KHETAN

CA Member List NRB


COP No.Address
11 N. Amatya & Company, Asalimandap, Naxal.
P.O.Box No: 5236, Ganeshwor Rato Pool,
101 Kathmandu.
Radhakrishna Marga, Nayabaneswore,
37 kathmandu.
72 P. Shrestha & Co., 8/199 Makhan Tole, Ktm.
33 P.O.Box 11816Ktm.
13 46 Garui sankermarga kamal pokhari 1 Ktm.
54 POB No. 10309
357/55, Ganesh Marga, Shankhamul, Naya
32 Baneshwor, Kathmandu.
Prabin Josgi & Co., Sherpa Mahal 2nd Floor Durbar
24 Marga Ktm.
P.O.Box No: 12830, Shankar Dev Marga,
19 Putalisadak Ktm.
Room n 605 blue star office comrasan
18 TripureshowerKtm.
30 P.O.Box 4178, Ktm.
16 P.O.Box No: 129, Ktm.
74 1 POB 12136 kathmandu.
203 P.O.Box No: 9696, Ktm.
66 13/43, Adarshanagar, Birgunj, Parsa.
Ghar no 192 , Basuki Marga, Mid Baneshwor,
86 Ktm.( Near to Global Bank)
P.O.Box No: 5612 Kathmandu, Kumari Marg,
7 Naxal, Kathmandu.

Phone
Email
4428360 nemlal@mail.com.np
4434311 bhattarai.narendra@gmail.com
01 462367
01 5533327
01 4436372
4445218
4496407

plshrestha@wlink.com.np
prsth@mail.com.np
kuber@wlink.com.np
jagdish@jkss.com.np
prakash@pjthapa.com.au

01 4781314

suvod@ntc.net.np

01 4228352

pdjoshi@mos.com.np

01 4168025

mbpnco@wlink.com.np

01 4226014
01 4700758
01 4223722
01 4226014
01 4034786
051 528358

nksco@ntc.net.np,
kumudt@mos.com.np
casubhash@wlink.com.np
tiwarimuralidhar@gmail.com
r_rajkarnikar@hotmail.com
arvindkhetan@ntc.net.np

2050737 sp.chaudhary@hotmail.com
01 4412064
01 4444251
4444252

gbbhari@gmail.com

01 2051061

pmahaseth@hotmail.com

POB No. 3516 kathmandu, House No. 756/28,


35 Radhakrishna Marg, Newbaneshwore, Kathmandu 01 2104500

poudel.rajesh@gmail.com

48 P.O.Box No: 20583, Ktm.


House no 65 Lakhachaur Marga New Baneswor
163 ktm

Page 3 of 69

nkj@nkjoshi.com.np

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


40

82 BHASKAR SINGH LALA

41

86 LUMBA DHOJ MAHAT

42
43
44

89 TANKA PRASAD PANERU


90 PARAKRAM NATH SHARMA
92 SUDHIR KUMAR SHARMA

CA Member List NRB


COP No.Address
S.R. Pandey and Co. Radhakrishna Marga, New
45 Baneshwor, Kathmandu.
C.S.C. Company, 175 Gairidhara Marga ,
Gairidhara, Kathmandu
47
T. Paneru & Company, Tanka Prasad Ghumti
52 Sadak, Anamnagar,P.O.Box No: 1663, Ktm.
83 POB No. 2334, Kathmandu
188 Radhakuti Arcade, Putalisadak, Kathmandu.

45

93 PAWAN KUMAR RATHI

57

46

97 BIJAYA RAJ GHIMIRE

92

47

98 ARVIND DAS JOSHI

56

Rathi P.K. & Associates, 12/266, Main Road,


Infront of Joshi Bhandar, Biratnagar, Morang.
POB No. 4204, Kathmandu 176, Dhobidhara
Marga, Putalisadak, Ktm.
Joshi & Bhandari, Koshi Compound, Dillibazar,
Ktm.
POB No. 20189, Rajms & Co. Batula Ghar, Dilli
Bazar Ktm
P O B No. 13364, Kathmandu, Nepal.

48
49

101 RABINDRA RAJBHANDARI


102 MAHESH KHANAL

50
51

50

103 PRAMOD KUMAR SWARNKAR

51

106 MAN MOHAN RAJ KAFLE

64 P.O.Box No: 25041, Ktm.


Joshi & Bhandary, Koshi Compound, Dilli Bazar,
75 POB No: 3423, Kathmandu

52
53

109 SUNIR KUMAR DHUNGEL


113 HARI KUMAR SILWAL

61
114

54

114 JAGANNATH UPADHYAY NIRAULA

109

55
56

117 MAHESWARENDRA BAHADUR SHRESTHA


120 BHARAT RIJAL

68
129

57
58

122 KISHANLAL FATECHAND NAHTA


124 SHYAM KARKI

60
58

Phone

Email

01 2104600

bslala@ntc.net.np

01 4259414

ld.mahat@cscnepal.com

01 4102551
tpaneru@wlink.com.np
4261936 parakramsharma@hotmail.com
01 4782632
sudhir3@gmail.com
021 522192,
021 526239

rathipkca@yahoo.com.in

01 4442274

bghimire@ntc.net.np

01 4419364

arvind.d.joshi@jb.com.np

01 4433063
01 4421596
01 4602162,
2297212

rabindra@rajms.wlink.com
mahesh.khanal@ntc.net.np

01 4419364
01
4004580/81

manmohan.r.kafle@jb.com.np

J. N. Upadhyay & Co House no 152 Kotehwsor,


Ktm.
2092128
POB No. 720, Kathmandu, Shankhamul 10 New
Baneshwor Kathmandu
01 4781818
P.O.Box No: 8975 EPC 5984, Ktm
01 2041460
K.F.Nahta & Co., Dhanagadi Munc4, Bishalnagar,
near Jagadamba Hotel, Kailali.
091 525904
P.O.Box No: 13867, Ktm.
4460357

Page 4 of 69

pramod.dbc@gmail.com

sunir.dhungel@cscnepal.com

jupadhyay@icai.org
mbsshrestha@gmail.com
rijalb@hotmail.com
kf_nahata@yahoo.co.in
skarkinco@wlink.com.np

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


59

125 MAHESH KUMAR GURAGAIN

60

129 SHIVA CHANDRA SHRESTHA

CA Member List NRB


COP No.Address
PO BOX 8347, KTM 356Sangamchowk marg
59 baneswor

135 ASWANI BANSAL

113

62

138 KHAGENDRA BHATTARAI

262

63
64

143 SHEO HARI SHARMA


144 GOPAL KUMAR SHRESTHA

78
79

65
66

145 KANAHIA LAL TANDON


146 YAGYA RAJ BHATTA

149 RUPESH KUMAR MAHESHWARI


154 PRAKASH LAMSAL
155 JAGDISH BHATTARAI

70

160 SANJEEV KUMAR MISHRA

71

161 SUSHIL KUMAR AGRAWAL

72

164 SANJAY CHAUDHARY

73

176 RAMESH KUMAR AGRAWAL

74
75
76

185 YUDDHA RAJ OLI


186 N. KRISHNASWAMY
192 KRISHNA KUMAR BHATTARAI

Email

01 4109693
maheshguragain@gmail.com
01 5554842 01
4251790 01
142 P.O.Box No: 4385, Ktm.1/112 kupendual lalitpur 4251790
shivacs@ntc.net.np

61

67
68
69

Phone

Biratnagar13, near to Lord Buddha College,


infront of Koshi Distilarry, Shahi Marga, Morang.
P.O.Box No: 13867, Ktm. Old Baneshwor, Sameep
Bhawan.
Sheohari & Co. Siddharthanagar Munc.7,New
Sadak,Rupendhi.
POB No: 6252, Kathmandu.
Tribhuvan Chowk, Nepalgunj 13, Banke.

132
80 P.O.Box No: 9113, Ktm
Rupesh Maheshwori and Co.,Butwal Municipality
10, Shivakunj, Sukhkhanagar,Tribhuwan Path,
117 Rupandehi
94 P.O.Box No: 12437, Ktm.
96 P.O.Box No:11 816 Kamalpokhari, Ktm.
KMPC , Baluwater, 61 Anamika gali , Kathmandu
139 POB No. 4414, Ktm.
98 Anarmani VDC 4,Birthamod Jhapa.
103 Padam Marga 201 Bhatbhateni , kathmandu
Agrawal Ramesh & Co., 1st Floor, Laxmi Bank
137 Building, Adarsh Nagar, Birgunj, Parsa.
POB box No. 12437
P. Y. C. & Associates, Opposite Kumari Bank,
149 Putali Sadak, Kathmandu
152 P.O.Box No: 1061, Ktm.
157 Gauridhara, Naxal, Near Sunrise Bank Ltd.

Page 5 of 69

021 527795
021 440875

bansalcabrt@gmail.com

01 4460357

kassociates@wlink.com.np

071 525836
01 5261850
081 520175,
081 521681
01 4467343

sh_cozk@yahoo.com
gkshrestha@wlink.com.np

071 545937,
541075
01 4444009
01 4436372
01 4414695
023 541163
023 520228
01 4425641
4420191
051 523184
526482

01 4444009
01 4414948
01 4004590

kltandon@yahoo.com
ybhattaca@gmail.com

rrkmfca11@gmail.com
pyc@ntc.net.np
jagadish@kuber.com.np
smishra@trunco.com.np
skumar71001@yahoo.com
sanjaycy@yahoo.com
arcca@mail.com

pyc@ntc.net.np
kswamy@subisu.net np
kkbbhattarai@yahoo.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


77 194 MADAN KUMAR NIRAULA

CA Member List NRB


COP No.Address
160 P.O.Box No: 8262, Kathmandu.

78
79
80

200 DIP NARAYAN SAH


209 MANISH AMATYA
210 SURENDRA KUMAR PAUDEL

81

213 PRABIN KUMAR JHA

82
83

219 SURAJ BASNET


220 RAJ KUMAR RAI

84
85

225 ANILA SHRESTHA


226 PAWAN JAIN

86
87
88

236 KAMLESH KUMAR KARN


240 RAJESH PARAJULI
241 SAGAR BAGALE

164 Kusunti 13, lalitpur.


193 manish&company
197 Mahendranagar 4, Sunsari.
1160, Koshi Compound, Dilli Bazar Sadak,
Dillibazar, Kathmandu
182
S. Basnet & Co, Chartered Accountants 25, Janak
184 Marga Dillibazar, Ktm
178 Tinkune 35, KMPC, POB No: 11588, Ktm.
Sundar & CO, Pulchowk, Lalitpur, P.O.Box 3102,
183 Kathmandu
179 P.O.Box No: 7962, Ktm.
House No. 24/64, Tintauliya Path, Biratnagar 12,
187 Morang.
201 R. Parjuli & Associates, POB NO. 11703, Ktm.
202 P.O.Box No: 11930, Ktm.

89

242 SANTOSH KUMAR KHANAL

205 1104 kotdevi Marga Kotshowore Kathmandu.

90

247 TEKNATH ACHARYA

91
92

248 BHANU BHAKTA JOSHI


249 KIRAN DONGOL

93

256 SUBHASH KHANDELWAL

94

267 NAVA RAJ THAPALIYA

95

275 SUJAN KUMAR KAFLE

Phone
01 4650125
01 5539518,
5553879
4428360
01 6632111,

Email
niraulam@hotmail.com

01 4419364

prabin.k.jha@jb.com.np

01 4419383
01 4480090
01 5521804
5529942
01 4238477

basnetsuraj@hotmail.com
carkrai@gmail.com
anilashrestha@gmail.com
pawanjain@wlink.com.np

01 4258440

kkkarnca@yahoo.com
carajeshparajuli@gmail.com
sagarbagale@rediffmail.com

Shah_dns@yahoo.com.
manish@subisu.net.np
skpaudel@gmail.com

01 4771600
santosh67@yahoo.com
01
7th Floor, Shree Krishna Sadan, New Baneshwor, 6224726,6224
762,4484828 tnacharya@yahoo.com
210 P. O. Box No: 13597, Kathmandu.
POB No. 11690 Kathmandu, Buddhanagar,
213 Bhawana Marg, KMPC 10, Kathmandu, Nepal.
212 363/34, Bijay Marg1, Bafal13, kathmandu.
Subhash Khandewal & Co., 7/227, Resham Kothi
218 Road No: 2, Birgunj7, Parsa.
J. B. Rajbhandary & Dibins, Sherpa
230 Mall,Durbarmarg, Kathmandu.
POB 20357 Kathmandu,5th Floor, Daisy Bash New
Plaza Putalisadak Kathmandu Sujan Kafle &
234 Associates

Page 6 of 69

012041739,
4781160
01 4271065

joshibhanu2003@yahoo.co.in
dongolk@gmail.com

051 528647

subhashkhandelwal@hotmail.com

01 4432552

nrthapaliya@yahoo.com

4461489 sujan.kafle@hotmail.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


96

276 NIRAJAN SIMKHADA

97
98

278 ASHESH RAJBAHAK


285 BISHAMVER KUMAR KARNA

99

291 GOPAL KUMAR AGRAWAL

100

301 MUKUNDA DEV ADHIKARI

CA Member List NRB


COP No.Address
POB No. 3738 Kathmandu, Kathmandu 10, 114,
238 Buddhanagar, Nagbeli Galli, kathmandu
Kathmandu 9, 1405, Surya Bikram Gyawali
248 Marga, Battisputali.
243 8/1 Adarshanagar, Birgunj, Parsa.
P.O.Box No: 858, Ktm.Radha Bhawan, Room No.
257 402 Fourth floor, Tripureshwor, KTM
POB No. 252, Dev Associates, Patan Dhoka,
267 Lalitpur.
Madhyuapur Thimi 16, Lokanthali House No. 12,
Ganesh Marga Bhaktapur. POB 9560 Kathmandu.
Pob No. 20725 kathmandu
Balkumari 9, Lalitpur.
POB No. 3761 Kathmandu. Sarashwoti Batika 122
Pannahiti Marga, Siphal 7, Kathmandu.
S. Basnet & Co Chartered Accountants, 25,
Jankmarga, Dillibazar, Ktm

101
102
103

305 DIPAK SHIVAKOTI


310 BISHWA RAJ BASAULA
316 SURENDRA SHRESTHA

271
280
284

104

318 CHANDRA SHEKHAR PRASAD DEO

279

105

321 MUKTIBODH NAUPANE

291

106

322 SANJAY CHANDRA BASNET

107

323 RAJNISH DAHAL

108

327 BAL MUKUNDA DHUNGANA

109
110
111

332 RAJENDRA MANGAL JOSHI


338 RANJIT KUMAR YADAV
339 RABINDRA SHRESTHA

112

341 LALIT ARYAL

292 723/67, Tanka Prasad Ghumti Sadak, Anamnagar.


House No. 26, Civil Home, Tinthana, Kalanki,
293 P.O.Box No: 252, Ktm.
Kathmandu 11, House no. 201/46, Ramshah
297 Path, Thapathali, Ktm.
Social Development Bank Ltd., 193 Narayan
302 Chowr, Naxal, Kathmandu.
308 P.O.Box No: 19614, Bagbazaar, Ktm.
309 P.O.Box No: 8975, EPC : 2494, Ktm.
Third Floor Signature Complex Sadih Shukra Marg
311 Teku Ktm.

113

347 MAHESH GODAR

317 RajMS & Co.

Page 7 of 69

Phone

Email

4784001 ns.ca@ntc.net.np
4470612 rajbahak@gmail.com
526464 suvod@ntc.net.np
01 4260525

gopal@gkagco.com.np

01 6911909

mukunda@bakertillynepal.com

01 6635366
shivdipak@gmail.com
15251057 brbasaula@gmail.com
01 5006186
shrestha.suren@hotmail.com
01 4481865

csdeo.bkag@gmail.com

01 4419383

muktidai@gmail.com

01 4373701

sanjay.basnet@mos.com.np

01 5521605

rajnish@bakertillynepal.com

01 4263208

bmdhungana@gmail.com

01 5202074
rmjoshi12@hotmail.com
01 4780914
srky@wlink.com.np
5553701 rabindra.shrestha@info.com.np
01 4100054
lalit.aryal@laacanp.com
01 5543416 01
4411314
godar_mahesh@hotmail.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name

114
115

349 RABIN KUMAR SHRESTHA


352 ARJUN K.C.

116

358 SUDHIR MOOL

117

364 SAROJ JOSHI

118

365 CHHETRA GOPAL PRADHAN

119
120

367 ANIL JOSHI


372 SEWA PATHAK

121
122

376 SILKY KEDIA


377 PEEYUSH ANAND

123
124
125
126
127

385
387
392
395
397

128
129

406 JYOTI PRAKASH PANDEY


409 SUMAN DANGOL

130

411 BHOJ RAJ PANDEY

131

418 EKA RAJ SIGDEL

132
133
134

432 NIL BAHADUR SARU MAGAR


437 KESHAB KUMAR BUDHATHOKI
440 UMESH RAJ PAUDEL

SUDIN GIRI
GHANSHYAM PAUDYAL
PANKAJ THAPA
RABIN SAPKOTA
BAL CHANDRA SHRESTHA

CA Member List NRB


COP No.Address
S. N. S.& Associates,5th floor, Business Formula
House, 114 Nagbeli Marg, Buddhanagar 10,
319 Kathmandu.
322 POB No. 19519 Ktm.
POB No. 20189, Raj M.S & Company, Batule Ghar,
326 Dillibazar, Kathmandu.
POB No. 9851 Kathmandu, Gyaneshwor 33,
332 kathmandu.
POB No. 20189, Kathmandu, Raj MS & Company,
333 Batuleghar, 4th floor, dillibazar, Kathmandu.
POB NO. 11816, Ktm. Dherbam marga
335 Gyanashwor kathmandu
340 Manbhawan5, Lalitpur.
Subhash & Co., P.O.Box No: 129, Kicchapokhari,
345 Ktm.
346
Comfort Housing, House No 115, Sitapaila,
354 Kathmandu
356 P.O.Box No: 129, Ktm.
361 P.O.Box No: 20370, Ktm.
363 R. Sapkota & Associates, Baneswor, Ktm.
365 POB No: 10435, Kathmandu.
POB No: 10937, Mahadevsthan 10 house no
377 500,Baneshwor,ktm.
374 CSC & Co., Kathmandu.
Gaurighat Margha, House No. 162 'GA', Sanguri
378 Galli37, Kathmandu7.
J14, Balkumari Colony, Madhyapur Thimi14,
384 Bhaktapur.

Phone

Email

01 5525975
01 4482483

rabinks@hbl.com.np
caarjunkc@gmail.com

14433063 sudhir@rajms.com
01 4424878

sarozoshi@gmail.com

01 4433063

chhetra@rajms.com

01 4436372
aja@ntc.net.np
12074077 sewa@spassociates.com.np
01 4257877
ca.silky@gmail.com
5530250 panand29@yahoo.com
4226509
01 4486784
01 4465538
14465538
01 4250661

sudingiri@gmail.com
ca.ghanashyam@gmail.com
pankajthapa@gmail.com
rabinsapkota2010@hotmail.com
prawaha@hotmail.com

01 4494661
01 5554760

jyoti@mail.com.np
s.dangol.associates7@gmail.com

01 4114589

bpandey@ntc.net.np

01 6638538
01 4433067
397 5Th Floor, 1838, Ram Shah Path, Putalisadak, Ktm 4433069
01 4445217
401 46 Garuisanker marga kamal pokhli1 1ktm
01 4414948
404 POB No: 1061Ktm.

ersigdel@yahoo.com

Page 8 of 69

nil.saru@nbsm.com.np
kesabc@hotmail.com
mayumesh2007@yahoo.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


135 445 JALDEEP KARKI
136

447 SURESH SHRESTHA

137
138
139

448 ANUJ NEPAL


456 SUDIP DAHAL
458 SANTOSH LAMSAL

140

461 DURGA PRASAD GNAWALI

141

462 ARUN LUITEL

142
143
144
145

465
466
467
469

146

473 SURESH MAN SHRESTHA

147
148
149
150

476
477
478
482

151

483 ABHAYA POUDEL

152
153

485 ARUN RAUT


490 ANANDA SHRESTHA

154

494 RANJEEV SHRESTHA

155

502 SURESH CHANDRA SHRESTHA

ANANDA RAJ SHARMA WAGLE


SAROJ KOIRALA
SUJAN SHRESTHA
KESHAB PRASAD NEUPANE

PRAKRITI RAJ TIMILSINA


ARJUN GOSHALI
PRAMESH PARAJULI
GYANENDRA SUBEDI

CA Member List NRB


COP No.Address
410 JKarki associates
Dhapakheal 8 Lalitpur
412 G.P.O. Box No: 13685,
Madhyapur Thimi 15, House No. 31, Tamor
413 Marga, Kaushaltar, Bhaktapur.
421 Anamnagar 32, Kathmandu, Sahayog Marg.
424 KMPC32, New Plaza Marg, Putalisadak.
N. B. S. M. & Associates,Chartered Accountants,
1838 5th Floor Ramshah Path, Putalisadak,
427 Kathmandu.
POB No 19180 kathmandu Fourth floor, 146
428 Janasahayog Marg, New Baneshwor, Kathmandu.
POB 4861 Kathmandu, Dhapasi 9, kathmandu
431 Wagle & Associates.
432 Jhamsikhel, Lalitpur.
433 GPO 8975, EPC 742, Kathmandu.
435 141 Nischal Marga, Lazimpat, Ktm.
Po Box.3761Kathmandu. Sarswoati Batika 122
440 Pannahiti Marga, Siphal 7 Kathmandu.
Block No. 74.1, 3rd Floor, Durbarthok, Pokhara 9,
443 Newroad, Kaski.
444 Ram Bazaar, Pokhara 15.
445 Nadipur, Pokhara 3,
449 P.O.Box No. 9402, Kathmandu.
Kathmandu 29, Alka Galli 39, Laichour,
450 Kathmandu.
S.R. Pandey & Co. Radhakrishna Marga, New
452 Baneshwor, kathmandu
457 KMPC 29, Samakhushi, Kathmandu, Nepal.
Suite 606, Blue Star Complex, Tripureshwor,
461 Kathmandu
1123 Bhagawati Marg, Naxal, KMPC1,
467 Kathmandu.

Page 9 of 69

Phone

Email
karkijaldeep@hotmail.com

01 5570146

suresh1shrestha@yahoo.com

01 6633112
01 4245388
01 4431951

anujnepal@hotmail.com
sudipdahal1983@gmail.com
santosh_lamsal@hotmail.com

01 4433069

durga.gnawali@nbsm.com.np

14104128 aluitel@abms.com.np
01 4359359
01 4478301
01 5528564
01 4428360

associates.wagle@gmail.com
klsaroj@hotmail.com
sujanshresth@gmail.com
keshab.neupane@gmail.com

01 4481865

suniresh@hotmail.com

061 561263
061 430628
061 523272
142122972

prakritiraz@gmail.com
ca.agoshali@gmail.com
ca.prameshparajuli@gmail.com
subedig@gaa.com.np

01 4353372

abhaya.np@gmail.com

01 2060210
01 4362271
01 4224111,
4223778

arautofficial@gmail.com
anandshrestha0@gmail.com
ranjeev@subisu.net.np

01 4437525

scs.99@hotmail.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


156
157
158
159

503
504
505
507

UMESH PRASAD DHAKAL


LOK RAJ SHARMA
MANOJ KAFLE
GOBINDA SHARMA GAIRHE

160

508 SANJAY KUMAR CHAUDHARY

161
162
163
164
165

509
510
511
524
528

166
167
168

529 RAMESH THAPA


534 DILMAN SINGH CHAND
535 AMRENDRA SINGH RATHOUR

169
170

536 SIJAN SHRESTHA


542 SANGITA KADARIYA

171

544 MANISH RAJ UPRETI

172

545 MANOJ KUMAR SAH

173
174

546 RAJESH KUMAR SAH


547 ANKUSH KUMAR

175

548 SHARWAN KUMAR JAIN

176

549 PREM BHURTEL

177

550 SANTOSH TIMILSINA

HEM KUMAR KAFLE


SUBRAT DHAKAL
JAYNARAYAN PRATIHAST
VIMAN KARKEE
SILPY KEDIA

CA Member List NRB


COP No.Address
POB No. 252, Dev Associates, Patan Dhoka,
468 Lalitpur
469 Kareswore Marga, Shantinagar, Kathmandu
470 Baneswore Height,10, Kathmandu
471 POB Box No. 11904 Kathmandu.
POB No. 11438, Kathmandu, Jwagal, Kupondole,
472 Lalitpur.
194, Sahayog Marg, Anamnagar, POB no:13867,
473 Kathmandu
474 Kirtipur, Sumlangkot 1, Kathmandu.
476 Satdobato 15 Lalitpur
489 New Baneshwor ktm
493 Tinthana 8, POB No 129, Kathmandu.
Kathmandu, Koteshwor, Mahadevsthan,
494 Dharmasthal Marg, 115/13 Ka
497 GPO Box No. 12942, Kathmandu.
506 P.O.B. 11425

Phone

Email

15521605
01 4117701
4483246
01 2175003

umesh@bakertillynepal.com
lokrajsharma@gmail.com
mkafle@hotmail.com
gobindasharma@gmail.com
scanepal@gmail.com

kaflehem@gmail.com
samaratdu@hotmail.com
jaynpratihast@gmail.com
56571247 viman.karkee@gmail.com
01 4223722
casilpy@gmail.com

01 4331650

01 4482483
014314475

rrameshthapa@gmail.com
dilmanchand@hotmail.com
amrens@hotmail.com

498 46.Gauri sanker marga kamalpokhli 1KAthmandu


518 Ranibari3, Samakhushi, Kathmandu
POB 19180 Kathmandu, ABMS & Associates, 4th
Floor, 146Janasahayog Marg, New Baneshwor,
503 Kathmandu
P.B. No. 25041 Kathmandu. Siphal Pannahiti
501 marga 7, Thapa Niwas kathmandu.
5th floor, 1838 Ramshah Path, Putalisadak,
502 Kathmandu, Nepal.
512 New Plaza, Kathmandu, P.O.B. 24500
P.O.B.24500 ,New Plaza,Shankar Dev Marga
513 Putlisadak ,Kathmandu.

4445218 sijan106@yahoo.com
014380409
sangitakadariya@gmail.com

530 Butwal 11, Ganesh Path, Milanchok, Rupandehi


POB No. 19180, 4th Floor, 146Jansahayog Marg,
504 New Baneshwor, Kathmandu

Page 10 of 69

mruprety@abms.com.np
manojkumarsah@gmail.com
014433069
01 4168262

meetrajeshca@yahoo.com
anks.me@gmail.com

01 4168272

sharwan.jain@rediffmail.com

071 545614

ca_bhurtel@yahoo.com

4104128 stimilsina@abms.com.np

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name

CA Member List NRB


Phone
COP No.Address
POB No. 9250 kathmandu, Pulchowkimai Marg, H
No.. 282/13, Baneshwor (Opposite of Whitehouse
505 College)
Batas Investment co. Pvt. Ltd., Naya Bazar,
509 Pokhara9
01 4782182
507 Madhyapur Thimi 15, Gatthaghar bhaktapur.
Bigyan Marga, House No.112, Sankhamul34,
511 Kathmandu
P. B No. 11325, Kathmandu, New Baneshwor
517 Kathmandu.
4441428
519 POB No. 7009 Kathmandu.
4261151
540 Kathmandu25, Makhan Tole, House No 8/92

Email

camaryal@gmail.com

178

552 MEGHRAJ ARYAL

179
180

556 ADARSHA MAN SHRESTHA


557 NARESH KUMAR OLI

181

560 SUBHAS SAPKOTA

182
183
184

562 ISHWAR MANI UPADHYAY


563 BIPIN CHAPAGAIN
564 UJWAL BAJRACHARYA

185
186
187
188

570
572
574
576

189

585 BIPIN DEVKOTA

190

587 SHAILENDRA UPRETY

Masala Cottage, New Baneshwor, Kathmandu


Phoenix Nepal, Dillibazar, Kathmandu.
T.R. Neupane & Associates
POB No. 5638, Sundhara, Kathmandu.
POB No. 19180, 4th Floor, 146Janasahayog Marg,
525 New Baneshwor, Kathmandu.
POB No. 9113 Kathmandu, 429, Dillibazar Height
526 Marga, Kathmandu, Nepal.

191

597 BIJAYSHWAR POUDEL

569 CSC & Co., Chartered Accountants, Gairidhara.

pou_bijay@hotmail.com

192

600 PARASH MANI ARYAL

pmaryal@gmail.com

193

609 JIWAN KUMAR BUDHATHOKI

194
195
196
197

613
618
622
624

198

627 PRAVIN KUMAR KARN

541 Kathmandu 4, Lamtangin Marg 405/47, Baluwatar.


Kathmandu 32, Pipalbot, Dillibazar (Opposite of
021 540210
535 Global IME )
S. R. Pandey & Co.. Chartered Accountants, POB
585 No. 2343, Kathmandu.
536 Pepsicola, Kathmandu.
011 664219
537 Nasikasthan VDC 5, Kavrepalanchowk.
01 6209805
577 Sanothimi 17, Bhaktapur.
7/317, First Floor, Lalita Park, Laxminagar, Delhi
542 110012, India.

KAUSHLENDRA KUMAR JHA


THAKUR PRASAD ADHIKARI
TIRTHA RAJ NEUPANE
RAJAN GHIMIRE

GAURI SHANKER BASNET


YUBA RAJ PANDEYA
DEEPAK SHRESTHA
PRAHLAD GAUTAM

520
521
524
529

Page 11 of 69

ca.adarsha@hotmail.com
naresh.oli@csl.com.np
charteredsubhas@gmail.com
ishwaruca@yahoo.com
bipin_chapagain2004@hotmail.com
ujwalbajracharya@hotmail.com

kaushlendra.jha@jkkassociates.com
pokharely@gmail.com
catrneupane@yhoo.com
14231869 ca.rajanghimire@gmail.com
bdevkota@abms.com.np
4430190 shailendra1325@hotmail.com

jiwan2042@gmail.com
gaurisb@gmail.com
yubarajpandeya@gmail.com
sdeepak.sangali@gmail.com
gautamprahlad@hotmail.com
pravin@kandc.in

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


199 630 PRAKASH ADHIKARI
200 635 SABIN NEUPANE

CA Member List NRB


COP No.Address
544 Subidhanagar, Kathmandu.
546 Kusunti 13, Lalitpur.

Phone
01 5001741

Email
prkash_light@hotmail.com
sabin61@hotmail.com

01 4468944

prabrajkafle@gmail.com

638 THANESOR BASHYAL

547 236/51 'KA' Sugam Marg, Chabahil, Kathmandu.


Mahalaxmi Plaza 4th Floor, Kalimati 13,
548 Kathmandu

01 4281444

thanesor.bashyal@gmail.com

203
204

640 RAKIN BHANSAKARYA


642 DIPENDRA RAJ PANTA

549 1043, Guna Colony, Sinamangal 9, Kathmandu.


551 Chabahil 7 , Bulbule Tole Kathmandu..

061 520570
01 4481250

rakin.bhansakarya@gmail.com
dipendrarajpanta@gmail.com

205
206

645 SUDARSHAN ADHIKARI


646 DEEPAK PYAKUREL

01 4102788

casudarshan.ab@gmail.com
cadeepak36@yahoo.com

207

647 SUPRICH LAMA

552 1043, Guna Colony, Sinamangal 9, Kathmandu.


567 Imadol 5, Lalitpur.
House No. 270, Samakhusi Town Planning,
553 Kathmandu

01 4361204

suprich_lama@yahoo.com

208

650 NIRMAL BARTAULA

209
210
211
212

651
656
657
658

DIPAK BABU MAINALY


BIKASH BHATTARAI
UMESH POUDEL
RAJAN DAHAL

213
214
215
216
217
218

659
664
665
674
675
676

SURAJ NEUPANE
BHUVAN SINGH CHAD
BHUP RAJ NEUPANE
SAHIL AGARWAL
SUDHAN REGMI
ANKIT TAYAL

219

677 NISCHAL LALWANI

220
221

678 RAVI KUMAR SHRESTHA


679 KRISHNA BAHADUR KHATRI

201

637 PRABIN RAJ KAFLE

202

555 6th Floor, Sunrise bizz Park, Dillibazar, kathmandu


House no 85, Swarswatisthan, Gairidhara,
568 Kathmandu
559 Dhapakhel, Lalitpur
586 Balkot6, Bhaktapur, House No 41
565 Gothatar9, Kathmandu
Kathmandu9, Sinamangal, Binayak Marga,
560 Kathmandu
562 Baneshwor, Milanchowk, Kathmandu,
563 Sano Thimi, Bhaktapur
570 KMPC 32, New Plaza, Putalisadak.
574 POB No. 11930, Durbarmarg, Kathmandu.
571 Imadol, Kharibot, Lalitpur, Nepal.
Flat No. 402, Radha Bhawan, Tripureshwor,
572 Kathmandu.
House No. 355, Bhu Ganesh Marg, Jadibuti,
573 Kathmandu 35.
581 Satungal 7, Kathmandu, Nepal.

Page 12 of 69

nirmal.bartaula@rbpnepal.com
4444007
023561085
6633602
4990272

dbmainaly@gmail.com
bikash203@hotmail.com
umespoudel@gmail.com
dahalrajan90@hotmail.com

21461820 surajneup@yahoo.com
bhuvanchad@gmail.com
16914627 brajontheway@gmail.com
01 4011153
casahil.ktm@gmail.com
ca.sudhan@gmail.com
01 5203204
tayal.ankit88@gmail.com
01 4245408

nischallalwani@gmail.com

01 4992286

caravishrestha@yahoo.com
cakrishnakc123@gmail.com

CA Mem. NRB

SNo. M.No. Name


222
223
224

681 RASHMI GAUTAM


682 RAKESH SHRISH
685 BHOJAN ARYAL

225

687 JAGDISH KHADKA

226
227
228

688 SACHENDRA DEWAN


690 SANDEEP RAUNIYAR
693 DIPENDRA KUMAR

229
230

694 PARUL KEDIA


701 VIDYA SHRESTHA

231

702 VIKAS AGRAWAL

CA Member List NRB


COP No.Address
575 Jan Chowk, Ekata Basti, Mahankal, Kathmandu.
576 POB No. 00977, Kathmandu.
578 Lainchour, Kathmandu.
C/O Rawal Consultancy, 4th Floor, Top Class
579 Building, Dharmapath.
House No. 1313, Ward No. 29, Thasikhel, Lalitpur,
580 Kathmandu.
582 Ranighat, Birgunj 14, Parsa, Nepal.
583 Shantinagar 34, Kathmandu
C\O Subhash & Co., Khichapokhari, Kathmandu,
584 Nepal.
587 Basundhara, Kathmandu.
Bajrang Masala, Main Road, Infront of KAlimandir,
588 Biratnagar, Nepal.

Page 13 of 69

Phone

Email

01 4114517

rashmee.gautam@gmail.com
carakesh2012@gmail.com
ca.aryal@gmail.com

01 4244104

jagdish@cajsr.com

023 580353

dewan.sachendra@gmail.com
rauniyarsandeep@gmail.com
cadipendra.kumar@gmail.com

01 4223722
01 4381074

caparulkedia@gmail.com
shresthavidya@yahoo.com

021 532221

vikasmagrawal@gmail.com

CA Mem. NRB

7
8
9
10
11
12
13

7
8
9
10
11
13
14

G. B. & Co.
A. K. Shrestha & Co.
S. R. Pandey & Co.
Shashi Satyal & Co.
G. P. Rajbahak & Co.
L. D. Mahat & Co.
Deoki Bijay & Co.

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

CA Firm List NRB


Address
H.O: Bijulibazar/ B.O: Putalisadak
Swarswati Vatika Sifal, ward no 7, POB No: 3761, Ktm.
Jwagal, Kupondol, Patan, POB 2043, Ktm.
POB No. 12143, Sanapa, Lalitpur
Shankhamul, New Baneshwor, Kathmandu
61 Anamika Gale, Baluwatar, Kathmandu
KMPC1, House No. 43, Kumari Marg, Bhagawati Bahal, Naxal. POB No:
5612, Ktm.
KMPC1, House No. 43, Kumari Marg, Bhagawati Bahal, Naxal.
Radhakrishna Marg, New Baneshwor, ktm.
Gairidhara, Kathmandu
Blue Star Complex,, 606, Tripureshwor, Kathmandu.
Putalisadak, Kathmandu
Swarswati Batika Sifal, Ward No 7, POB No: 25041

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
36
37
38
41

P. R. Bhandari & Co.


N. Bhattarai & Co.
S. K. Agrawal & Co.
Sundar & Co.
Prabin Joshi & Co.
M. B. Pande & Co.
R. Poudel & Co.
B. R. S. Neupane & Co.
K. K. Singh & Co.
M. K. Sharma & Co.
Saraswoti BSPG & Co.
S. C. Lal Associates
J. B. Rajbhandari & Associates
Sanjay Chaudhary & Co.
Gopal Shrestha & Co.
A. Bansal & Associates
J. N. Upadhyay & Co.

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Koshi Compound, Dillibazar, P.O. Box 34, Ktm


POB No.5236, Gyaneswore, Kathmandu
Anarmani4, Birtamode, Jhapa
Pulchowk, Machaga, Lalitpur
Maharajgunj, Kathmandu
Putalisadak, Shankardev Marg, POB No. 12830, Ktm.
Bijulibazar, New Baneshwor, Kathmandu.
KMPC1, House No. 43, Kumari Marg, Bhagawati Bahal, Naxal.
158/18 Kha, Sriram Marg, Batisputali, Kathmandu
Kathmandu4, Baluatar.
Swarswati Batika Sifal, Ward No 7, POB No: 3761, Ktm.
POB No. 9222, Kathmandu
Sahayogmarga, Anamnagar, Kathmandu
Kathmandu4, Cha1617,Bhatbhatani, ktm.
Sainbu Ganesh Tole, Lalitpur9
Durga Market Biratnagar, Morang
House No. 152 Koteshwor, Dhungedhara Ktm

01 4412064
01 4411910 01 4419051
2104600
014410927
4224111
9851020905
014602162
01 4419364 01 4423550
9851030977
01 4434311
023541163
015521804
014228352, 247177
01 4168025
01462367
01 4411314
014472463
9851022210
4467568
5550424
4228352, 247177
014420191
015537850 5006653
021527795
014154211 2092128

31
32

43 J. Santosh & Co.


44 Parakram Sharma & Associates

CA
CA

46Gaurishanker Marg, Kamalpokhari1, Kathmandu, P.O.B. No. 10895


Ka 2/83, Tripureswore

4445217, 4440317, Fax: 4445218


4261936

SNo. F.No. Name


1
1 P. L. Shrestha & Co.
2
2 B. K. Agrawal & Co.
3
3 K. B. Chitrakar & Co.
4
4 Pradeep & Co.
5
5 Suvod Associates
6
6 T. R. Upadhyaya & Co.

Category
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Page 14 of 69

Phone
01462367
01 4481856
01 5011311, 5011313
9851042568,5551126
01 4781314
01 4495000 01 4410927

CA Firm NRB

33
34
35
36
37
38

45
46
47
49
51
54

Sunir & Co.


G. & G. Associates
P. J. Thapa & Co.
Subhash & Co.
Rathi P. K. & Associates
P. P. Pradhan & Co.

CA
CA
CA
CA
CA
CA

39

56 PYC & Associates

CA

176, Dhobidhara, Kathmandu POB NO. 4204 Ktm.


Nayabaneswor10, Kathmandu, POB No. 10309, Ktm.
POB No. 129, Khichapokhari, New Road, Ktm.
Main Road Biratnagar12
Sanepa, Lalitpur, POB NO. 3242, Ktm.
POB No 12437, Ktm, New Plaza Marga, Opp. to kumari bank, putalisadak,
Ktm.777

40

57 CSC & Co.

CA

175 Gairidhara Marg, Gairidhara, Kathmandu POBox No: 4861, Ktm.

01 4444009
014004580, 014004581, 014004582
Fax No. 4004578

41
42
43
44

58
60
64
67

Raj MS & Co.


M. Khanal & Co.
Agrawal Ramesh & Co.
Rijal. B & Co.

CA
CA
CA
CA

Batule Ghar Fourth Floor,Dillibazar,POB No. 20189/13364, Kathmandu


Kathmandu Ward No. 33, Dillibazar
Adarsh Nagar, Birgunj
PoB No. 10474, Kathmandu

01 4412580 01 4433063
014433063 ,4420903
051523184
9851056269

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

69
71
72
73
76
82
84
85
86
88
90
93
98
100
103
104
107

J. B. Rajbhandary & DiBins


M. A. R. K.. & Co.
N. K. Joshi & Co.
Aryal & Aryal
Kanahia Lal Tandon & Co
Joshi & Bhandary
S. C. Shrestha & Co.
M. B. Shrestha & Co.
T. Paneru & Co.
S. K. Mishra & Co.
Kuber & Co.
Sheo Hari & Co.
N. Krishnaswamy & Co.
B. & B. Associates
P. K. Swarnakar & Co.
Madan Niraula & Co.
Rupesh Maheswari & Co.

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Pioneer House, 246 Sahayogmarg, Anamnagar, POB No. 9431, Ktm


193, Rudranagar Marg, Battisputali, POB NO. 12545, Ktm.
14, Kuleswor, Kathmandu
Durbar Marga, Kathmandu
Nepaljung Munc15, Banke
Koshi Compound, Dillibazar, Kathmandu
Kupondole, lalitpur, POB No. 4385, Ktm.
Sankhamul Road, Nayabaneswor
Tanka Prasad Ghumti Sadak, Anamnagar, Kathmandu
Bagmati Nagar6, Kumarigal, Kathmandu
Thirbum Marg Gyaneshwor, POB No. 890, Kathmandu
Siddartha Nagar 12, Nayasadak, Rupandehi.
Toyaraj Bhawan ,Gyaneswore, GPO Box No. 1061, Ktm.
201/46, Ramshahpath, Thapathali, POB No: 12149, Ktm.
131/52 Kha Panna Hiti Shifal, 7, Ktm, POB 25661
Kathmandu10, Baneswor
Tribhuvanpath, Sukkhanagar.

01 4247177 014228352
014419364, 4423550
014444251, 014444252
4258439
520175
014419364, 014423550
01 4251878
014781818
4102551
9851039880
01 4416547 014436372
071525836
4414948
01 4263208 014269349
01 4602162
01 4650125

62
63
64

111 Y. R. Oli & Co.


115 P. Mahaseth & Co.
116 Kumud Tripathy & Co.

CA
CA
CA

Putalisadak, Opposite Kumari Bank, POB No. 10025,SPC1007, Ktm


Lakha Chower Marg New banshwor Kathmandu
Chha 2744, Thamel, Kathmandu, POB No.4178, Ktm.

014444009
9841630309
014700758

Page 15 of 69

9851033230
4223722
4257877
021 526239
01 5551126

CA Firm NRB

CA
CA
CA
CA

Baneswor, Kathmandu
Ka. Ma. Na. Pa. 35, Tinkune. POB No. 11588
Kirtipur, Tyanglaphat, Kalanki Height
Putali Sadak, Ktm

132 D. N. Karmacharya & Co.

CA

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

133
134
135
136
137
139
141
147
148
149
150
151
154
156
159
160
163
164
165
166
168

N. Amatya & Co.


A. K. Khetan & Co.
Baskota & Co.
M. G. S. & Associates
S. K. Kansakar & Co.
B. S. Lala & Co.
P. Shrestha & Co.
S. Basnet & Co.
A. D. Joshi & Co.
Surendra Paudel & Co.
R. Parajuli & Associates
S. Bagale & Co.
Khanal & Associates
R. Rajkarnikar & Co.
D. N. Sah & Associates
J. P. Associates
Dongol & Associates
B. B. Joshi & Associates
K. K. Bhattarai & Co.
S. M. S. & Co.
S. Sharma & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

91
92
93
94

174
175
181
187

T. N. Acharya & Co.


M. J. Associates
Bhatta & Co.
Manish & Co.

CA
CA
CA
CA

95

191 J. P. Khandelwal & Co.

CA

POB No. 1232, Babarmahal, Ktm.


4th Floor Gajendra Bhawan,1784/42 Ram Shah Path,
(Putalisadak)Kathmandu, Nepal.
13/43 Adarshanagar, Birgunj,Nepal
New Plaza, Putalisadak, Ktm.
356 Sangamchowk Marga Baneshwor Kathmandu 34.
1668, Ramshah Path, Ktm.
POB No. 4855, Nayabaneshwor, Bijulibazar Ktm.
8/199, Makhan , Ktm.
25 Janak Marga, Billibazar, Ktm
33, Dillibazar, Koshi Compound, Ktm.
Butwal
50, Jayanepal Marg, Biratnagar 11, Nepal
Kathmandu1, Durbar Marga, House No. 1168
Kathamandu 23, Kumari Guest House, Durbar, Square.
Marutole, Ktm.
New Baneshwor, Ktm, POB NO. 3083
Khichha Pokhari, Ktm, P. O. BOX NO. 129
363/34, Vijay Marg1, Bafal, Kathmandu 13, Nepal.
KMPC 34, New Baneshwor Ktm
Jiyaling Complex, POB NO. 8975, EPC 5197, Ktm.
Pulchowk, Lalitpur, 20/8
Kathmandu 34, Shankhamool
7th Floor, Shree Krishna Sadan, New Baneshwor, Kathmandu (Adajcent
to Everest Hotel)
Thirbum Marg, Gyaneshwor, Kathmandu 1, Nepal
KMPC 10, New Baneshwor, POB No. 5637, Kathmandu
3rd Floor, Radhakuti Arcade, Putalisadak, Ktm, Nepal
Ward No:13, Adarsha Nagar, Kailash Hotel Gitamandir Road, Birgunj
Parsa

96

192 Subhash Kandelwal & Co.

CA

77/227, Reshamkothi, Road No.2, Birgunj Nepal, Mob: 9855022740

65
66
67
68

125
127
128
129

69

Shyam Karki & Co.


R. K. Rai & Co.
P. K. Jha & Co.
S. D. P. J. & Associates

Page 16 of 69

014460357
014480090
4419364 ,4423550
01 2001107
9851021094,
014602357
4228484
014428360, 014428361(Fax)
051 528358
01440935, 4442044
014109693 9851024232
9851001360
014491187
9851045927
4419383
9851030766,4419364,4423550
9851103235
9851101095
014279786
01 4233391
01 4223722
9851078477
012041739
5529942
014782632
01 4785528 01 6219593
9851001359
01 4436372 01 4416547
014467393, 014444677
014472566
051 523104
051528467, 528508

CA Firm NRB

Sujan Kafle & Associates


P. Lamsal & Associates
K. F. Nahata & Co.
Ashesh & Company

CA
CA
CA
CA

Daisy Bas, Fifth floor, New Plaza, Putalisadak


KMPC 13, Laku, Kathmandu
Bishal Nagar, Dhangadi, Kailali
1405, Surya Bikram Gyawali Marg
Room No.402, Radha Bhawan, Tripureshwor, POB No. 858, Kathmandu,
Nepal
Room # 605, Bluestar Office Complex, Tripureswor, GPO Box No:
248Room 605 Ktm.
GPO Box: 13867, Baneshwor, Kathmandu

014440283
01 4416222
091525904, 9848486154
4470612

Patandhoka, Lalitpur
Kirtipur1, Sumlangkot, Ktm, POB No. 12136, Ktm, Nepal.
Madhyuapur Thimi 16, Lokanthali House No. 12, Ganesh Marga
Bhaktapur
Lalitpur SubMetropoliton19, Kumaripati, Lalitpur.
KMPC34, Newbaneshwor, Ktm.
KMPC8, Gaurighat, Ktm.
Mitrapark, Chabahil, Ktm.

015521605, 015521195
9851047547 4330886

97
98
99
100

200
205
208
212

101

215 G. K. Agrawal & Company

CA

102
103
104
105
106

219
222
225
230
233

N. K. Sharma & Co.


Khagendra & Associates
H. K. Associates
Dev Associates
M. Tiwari & Associates

CA
CA
CA
CA
CA

107
108
109
110
111

237
250
257
264
265

D. S. & Associates
R. Shrestha & Associates
S. R. K. & Associates
Basnet & Associates
M. G. & Associates

CA
CA
CA
CA
CA

112
113

267 R. M. Joshi & Associates


268 S. Shrestha & Associates

CA
CA

114
115
116
117
118
119

273
275
278
279
282
286

L. A. & Associates
Arjun & Associates
B. M. Dhungana & Associates
Basaula Associates
Dahal R & Associates
Anil & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA

Blue Star Complex, 4th Floor, Room No. 614, Tripureshwor, Kathmandu
Balkumari, Ringroad9, Lalitpur.
Siddhartha Complex3rd Floor, Teendhara marg, GPO No : 8975, EPC
5471, Ktm.
Baneshwor, Kathmandu
5/205 Thashikhel Lalitur 5
Satdobato, Lalitpur
Tinthana House No: 27, Civil Homes, Kalanki, Ktm.
25/3, Sambad Galli, Ranibari, Samakhushi29, Ktm.

120
121
122
123
124
125
126
127

291
297
302
306
307
309
315
319

N. S. & Associates
Joshi & Associates
P. Anand & Associates
Sudin & Associates
G. Paudyal & Associates
Pankaj Thapa Associates
Janak & Associates
Bal Chandra & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Geetanjali Chowk, Khusibu, Sorakhuttee,Ktm., Nepal POB3738, Ktm


Gyaneshwor33, Ktm. POB No: 9851, Ktm.
Kupandole 1, Lalitpur
143, Alka Marga, Bafal, Kathmandu
Baneshwor10, Ktm.
KMPC16, Naya Bazar, Ktm.
Binayak Complex, 4th Floor, New Baneshwor, ktm
Jamal, Mrigendra Guthi Bhawan, 1st Floor, POB No: 10435, Ktm.

Page 17 of 69

9851050612, 01 4245408
014226014
01 4460357 01 2060361

016635366
01 5553701,9841261729
014373701 01414081
01 4227471

01 4100054
014482482
5530696 9851104488
9841351821
014315661
014436372 014416547
4385453, 2175355
015530250
01 428518
01 4460898
9841252198
016224726
4450747, 4250661

CA Firm NRB

128
129
130
131

328
329
333
334

C. S. Deo & Associates


R. Sapkota & Associates
S. Dangol & Associates
J. P. Pandey & Associates

CA
CA
CA
CA

KMPC33, Gyaneshwor, Ktm,


KMPC10, Baneshwor, ktm.
Jwagal10, Kupondole, House No: 206, Lalitpur
KMPC10, Mahadevsthan Marg1, House No: 500, Ktm.

9851097005
9851014144
01 5542534, 98451005678
01 4494661, 9851092550

132

335 B. R. Pandey & Associates

CA

KMPC7, Gaurighat Marg, Sanguri Galli37, House No: 162 GA, Ktm.

133
134
135
136
137
138
139

347
350
355
358
361
364
365

K. K. Budhathoki & Associates


N. B. S. M. & Associates
J. Karki & Associates
U. R. Paudel & Associates
Suresh & Associates
S. L. & Associates
Wagle & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

46Gaurishanker Marg, Kamalpokhari1, Kathmandu, POB No. 10895


5th Floor, 1838, Opposite Tamrakar house, Putalisadak, Ktm.
Lalitpur14, Jawalakhel, Lalitpur
Kalankisthan, Kathmandu.
Dhapakhel8, Lalitpur
Putalisadak, Kathmandu. (Opposite to Kumari Bank)

9851100321,4114589
01 4445217, 4440317, Fax no.
4445218, 9851003049
014433069
015530698
4301272
01 5570146, 9851091579

140
141
142
143
144

367
368
369
371
372

ABMS & Associates


Sewa Pathak & Associates
Anuj & Associates
S. M. Shrestha & Associates
Gyanendra & Associates

CA
CA
CA
CA
CA

9841941939, 4364489
H/O 01 4104128 POB No. 19180, B/O
H/O 4th Floor, 146Janasahayog Marg, New Baneshwor, Kathmandu. B/O 056 524238, Web:
Chitwan
www.abms.com.np
01 5524905 9851059844
Manbhawan, Lalitpur
Tamor Marg, House No. 10, Madhyapur Thimi15, Bhaktapur
ka 18/84 Lalitpur SMPC , Mahapal, POB No.319, Patan Dhoka
5533771
Balkot VDC 2
01 6633710 9741143202

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

373
379
383
384
386
387
388
392
397
400
402
403
405
407
408

Goshali & Associates


A. Shrestha & Associates
L. M. & Associates
K. P. N. & Associates
H. Kafle & Associates
G. S. Gairhe & Associates
Suresh Shrestha & Associates
S. Dhakal & Associates
Sanjay Chaudhary & Associates
J. N. Pratihast & Associates
Chand & Associates
M. Kafle & Associates
Viman Karkee & Associates
JK & SS Associates
Shambhu Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Siddhartha Chowk, Pokhara 8 Kaski,Nepal.(nearby Siddhartha Club)


Samakhushi 29, Kathmandu.
194, Sahayog Marg, Anam Nagar32, KMPC
141 Nischal Marg, Lazimpat, KMPC
Anam Nagar32, Kathmandu
Kathmandu29, Lazimpat
1123, Bhagawati Marg, Naxal, Kathmandu, Nepal
Sumlangkot, Kirtipur1, Kathmandu
Chakupat, Lalitpur22, Nepal
Baneswor, Kathmandu
Ward No.34, Devkotamarg, New Baneshwor
Baneswore10, Kathmandu,
Kamal Pokhari, Kathmandu
46 Gaurishanker Marga, Kamalpokhari1, Kathmandu
Chapali, Bhadrakali8, Budhanilkantha, Kathmandu

Page 18 of 69

9856030095, 537649
01 4362271
01 4239261
01 4000111
4239261 9851129428
9841387829
9841337821,4436525
9841685799, 01 4331650
9841640232
9851030213
9851018213, 016913340
4493127, 9851120214
9851126264
9851051124, 4378082

CA Firm NRB

160
161
162
163
164

409
410
411
412
413

R. K. S. & Associates
M. K. Sah & Associates
A. S. Rathour & Associates
Adarsha & Associates
N. K. Oli & Associates

CA
CA
CA
CA
CA

165
166
167
168
169
170
171

414
415
416
417
418
419
420

A. S. R. & Associates
Subhas & Associates
L. R. Sharma & Associates
I M U & Associates
M. R. Aryal & Associates
Kadariya & Associates
B. Chapagain & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

172
173

421 J K K & Associates


422 T P Adhikari & Associates

CA
CA

5th floor, 1838, Ramshah Path, Putalisadak, Kathmandu


Saraswatisthan, Lazimpar, Kathmandu
Satungal7, Kathmandu, Nepal, POB 11425
Kudahar13, Pokhara
Kathmandu Metropolitan29, Thamel, Kathmandu
Shanker Dev Marg, Ward No. 31, P;utalisadak, Kathmandu. POB No.
24500.
Bigyan Marg, Sankhamul 34, Kathamndu, Nepal
Chandragiri Marg49, Battisputali9, Kathmandu
Naya Baneshwor, Kathmandu
Kathmandu31, Bagbazaar (Opposite of NCC Bank)
Ranibari 3, Samakhusi, kathmandu
Chuchhepati, Chabahil
Jagannath Bhawan, New Baneshwor, Kathmandu, Back of Masala
Cottqge.
GPO Box 10915, Dillibazar, Kathmandu.

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

423
425
429
431
433
434
435
436
437
438
441
442
443
444
445
447
448
450
451
452

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Jawalakhel, Lalitpur. G.P.O. Box 8975, EPC 2744, Kathmandu, Nepal.


New Plaza, Putalisadak, Kathmandu, Nepal
Butwal12, Rupandehi.
429, Dillibazar Height Marga, Kathmandu, Nepal.
Kathmandu32, Anamnagar, Sahayog Marga
Uttar Dhoka Sadak, Lazimpat, Kathmandu.
Pipalbot, Dillibazar 32, Kathmandu (Opposite to Global IME)
Pepsicola, Kathmandu
Bagbazar, Kathmandu.
Naya Baneswore, Kathmandu
Hanumanthan, Kupundole,
Kamalpokhari 1, Kathmandu.
Pokhara 9, Kaski.
J14, Balkumari Colony Thimi 14, Bhaktapur, Nepal.
Sitapaila 1, Kathmandu.
Mahalaxmi Plaza, 4th Floor, Kalimati 13, Kathmandu.
236/51 Ka, Sugam Marg, Chabahil, Kathmandu, Nepal.
Kusunti13, Lalitpur
146 Janasahayog Marga, New Baneshwor Kathmandu.
no. 5A3, Sitapaila 4, The TCH Towers IV

T. R. Neupane & Associates


Rajan Ghimire & Associates
Bhurtel & Associates
S. Uprety & Associates
S. Dahal & Associates
A. Poudel & Associates
J. K. B. & Associates
Y. R. P. Associates
Deepak Shrestha & Associates
Saroj Koirala & Associates
R. K. Associates
P M & Associates
P. R. Timilsina & Associates
E. R. Sigdel & Associates
U. P. Dhakal & Associates
Bashyal & Associates
P. R. K. Associates
Sabin & Associates
Arun Luitel & Associates
AB & Associates

Page 19 of 69

4433069, 9851074183
4003636, 9851118678
9851128274
9856028267
4422918, 4422919
01 4168272, 9851127506
9851089839
014468095, 9851040172
01 2296518, 9851016494
9851127378
9851130221
01 4441428
4784100, 2238505
9851094055
9843150490
014231869
9851143490
9841297269
014245388, 9851055815
9851122039
9851062276
9851031063
9851137404
9851105639
5525975, 9851016651
9851136425
9851031525, 016638538
9851147944
9851045072, 9801145072
9851129266
9851045833

CA Firm NRB

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

454
455
456
457
459
460
461
463
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

P. Adhikari & Associates


Nirmal Associates
Bikash Bhattarai & Associates
S. Lama & Associates
R. T. & Associates
B. R. Neupane & Associates
R P B & Associates
R D Associates
D. B. Mainaly & Associates
BSP & Associates
U. Bajracharya & Associates
Pyakurel & Associates
S. Agarwal & Associates
Shrestha R. & Associates
Sandeep & Associates
Sijan Shrestha & Associates
R. G. & Associates
B. Aryal & Associates
P. Gautam & Associates
Dewan & Associates
S. Neupane & Associates
Tayal Associates
S. G. & Associates
D. Kumar & Associates
G S B & Associates
Umesh Poudel & Associates
B S C & Associates

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA

Batuleghar, Dillibazar, Kathmandu.


Sunrise Bizpark, Dillibazar, Ward No. 33, Kathmandu.
Dhapakhel VDC 1, Lalitpur, Nepal.
House No. 270, Samakhushi 29, Town Planning, Kathmandu
Kathmandu35, Dharmasthal Marga 115/13 Ga
Thapagaun, Kathmandu.
6th Floor, Sunrise Bizpark, Dillibazar, Kathmandu.
Gothatar 9, Kathmandu.
Saraswatisthan Marg85, Gairidhara, Kathmandu.
New Plaza, Putalisadak, Kathmandu.
Makkhan Tole 8/92, Ward No. 25, Kathmandu.
Imadol 5, Lalitpur.
B9, Pashupati Plaza, Khichapokhari, Kathmandu.
Greenland, Dhapasi 8, Kathmandu.
Birgunj 14, Parsa, Nepal.
Kamal Pokhari, Kathmandu
1/10, Janachowk, Mahyankal VDC 9, Kathmandu
Paknajol Marg, Chhetrapati, Kathmandu.
Thirbam Marg, Gyaneshwor, Kathmandu.
House No.1313, Ward No. 14,Tole No. 29,Thasikhel, Lalitpur.
Binayak Marga, Sinamangal 9, Kathmandu, Nepal.
4th Floor, 20724, Milanmarg, Teku, Kathmandu.
Dhapasi 8, Kathmandu.
Shantinagar 34, New Baneshwor, Kathmandu
Putalisadak 32, Kathmandu.
House No. 41, Balkot 6, Bhaktapur.
Kathmandu, Baneshwor.

Page 20 of 69

9851178074
9851113302
9851068343
01 4361204
9851088804
9851153522
9841795577
4444007, 9851070959
9851181356
9841506240
9818934455
9843457111
9841525987

9843496288
9851063281
9841888285
9841636665
9803200961
9851112385
9841438168
9851015457

CA Firm NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.
1
2
3
4
5

3
4
12
26
57

RAJENDRA KUMAR SHRESTHA


RAJA RAM KARMACHARYA
HARI PRASAD ADHIKARI
RAJESH SHRESTHA
BHAWANI PRASAD SUBEDI

73 BHABANEE PRASAD BHANDARI


MUKUNDA PRASAD POKHAREL
AMRESH NARAYAN JHA
VINOD KUMAR CHAKHUN
DAMAN BAHADUR BIST

Cop
No.
87
306
108
154
164

Class Address
POB No. 12138 kathmandu, KMPC Ward No. 4, Maharajgunj,
Chhundevi.
B
B
lekhnath 11, kaski. Post Box No.14249 KTM.
B
P.O.Box No: 320, Lalitpur,
B
Butwal 6, Laxminagar, Rupandehi.
B

495 B

7
8
9
10

75
95
113
124

445
169
124
1837

11
12
13

125 BINOD PRASAD UPADHYAY DHAKAL


142 ANANDA KUMAR SAH
159 DEV BAHADUR BOHARA

1467 B
399 B
3172 B

14

165 LOK BAHADUR RAI

2582 B

15
16

172 SATYA SAGAR KHWAKHALI


178 RAMESH KUMAR NAULAKHA

2670 B
2500 B

17

179 KESHAB RAJ THAPALIYA

159 B

18

215 SHREEKRISHNA KHADKA

448 B

19
20

261 PURUSHOTAM UPRETI


265 JHANKAR RAJ SHARMA

228 B
1069 B

21

271 RAM CHANDRA KHANAL

3071 B

22

288 NAWA RAJ KOIRALA

B
B
B
B

78 B

Phone No
01 4445533/9851050066
/9841377045
014360670/9851064530
01 5539483/9851024589
071 541996/9847020381

KMPC 4, Ujjwal Marga, Dhumbarahi, House no. 116, Ktm.

01 4376694/9841766939

Gothatar VDC 8, Kandaghari, House no. 129, Kathmandu.


432, Bhagawatimai Marga, Balkhu, Ward No. 14, KMPC.
POB 176 Lalitpur, Haugal 19, lalitpur
Maharajgunj, Chakrapath, Kathmandu.
POB No. 1307 Kathmandu, Biratnagar 14, Traffic Chowk,
Morang
Ra Ra Multiple Campus Janakpur Dhanusha .
Office of the auditor general

01 4990781/9849360056
01 4330512/9851016223
01 5201142/9851051963
01 4375045/9851088437

Nepal Commerce Campus, Naya Baneshwor, Mibhawan, Ktm.


KMPC 21 House No. 145, Karunamaya Marga, Lagan Dalachhi
Ktm
65 Endrayeni Marg, Gyaneshwor, POB No: 1911, Ktm.
KMPC 7, Tushal Marga, Maiju Bahal, Gaurighat, House no.
587/92, Ka, Ktm.

01 4442862/9841243831
041 522980/9844037980
01 4262639/9841636161
01 4482363/9851005391
01 4254128/9841385350
01 4411823/9851023674
01 4479739/9841295535
01 5570945
5523701/9841023888

Dhapakhel, VDC Ward No. 5, Lalitpur. Extra Post Dhapakhel


Kathmandu 35, Phulbari Nagar Marga, Koteshwor, House no.
147/75, Ktm.
/9851096822
4371152/9840060061
Kapan VDC 3, Dhalan pool, Bekha, Narayan Chowk Ktm
Madhyapur Thimi 16, Lokanthali, Divya Marga, House no.
11/1, Bhaktapur.

Page 21 of 69

01 4812122/9741128382
01 6635221/9841286783

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

Class Address

23
24

289 DHANI RAM DHAKAL


295 RAJA RAM THAPA

786 B
1048 B

25
26
27

316 GYAN KRISHNA SHRESTHA


341 GANGA BAHADUR GHARTI CHHETRY
344 SOM RAJ POKHAREL

42 B
933 B
1721 B

Birendranagar 6, Ganesh Chowk, Surkhet. POB No. 9402


417 Maddhya Marga, Buddhanagar 10, kathmandu
Madhyapur Thimi 14, Araniko Rajmarga, Shankhadhar
Chowk, House no. 467, Bhaktapur.
Banganga 1, Pipara, Kapilbastu, Lumbini.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.

28
29

348 SHANKAR RATNA TAMRAKAR


349 SURENDRA BAJRACHARYA

2559 B
1589 B

Embassy Marga, Baluwatar, House no. 186, Kathmandu.


Dallu, Chauni, Kathmandu, P.O.Box No: 11745, Ktm.

30

357 ARJUN DAS SHRESTHA

31
32
33
34
35
36

384
409
413
415
445
447

37
38

456 KHEM PRASAD DHAKAL


463 SURESH PRASAD SHRESTHA

540 B
944 B

39
40

464 SURYA PRASAD DAHAL


472 HUM BAHADUR K.C.

558 B
707 B

41
42

480 SHIVA NARAYAN CHAUDHARY


484 UKU LAL MAHARJAN

43

486 BHUBANESHWOR PRASAD JOSHI

44
45
46

511 NABIN ADHIKARI


522 MAHESH KUMAR POUDEL
541 KRISHNA PRASAD ADHIKARI

BHAKTA BAHADUR PANDIT


PUSHKAR RAJ BHETAWAL
BISHNU PRASAD BHATTARAI
DIPAK RIMAL
SHREE RAM SHARMA
PURUSOTTAM AMATYA

398 B
114
1665
209
100
104
199

B
B
B
B
B
B

442 B
2016 B
1B
534 B
82 B
1587 B

Banepa 8, Bakutole, Gabhanani,Kavrepalanchowk.


Pandit And Associates, Maitighar kathmandu
Sunkhani 5, Nuwakot.
Ramnagar 1, Bhumahi, Nawalparasi
Lalitpur 20, Jawalakhel, Lalitpur.
Jawalakhel 14, Lalitpur.
Nakhipot 14, Lalitpur.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Urlabari 3, Morang
Agriculture Development Bank, Head Office, Internal Audit
Department, Kathmandu.
Departmet Staties office pala.
KMPC 34 Naya Baneshwor, Guru Prasad Mainali Galli, Bal
Bhadra Chowk.
Lalitpur 7, Dupat Tole, House no. 342, Lalitpur.
Lalitpur 11, Shahid Shukra Marga, Kwako, House no. 25,
Lalitpur.
KMPC 9, Battisaputali, Sahitya Marga, Housen No. Ka 93
Rastriya Biwu Bijan Co., Kuleshwor, Kathmandu.
Gejha VCD Ward No.8 Lamtar, Palpa.

Page 22 of 69

Phone No
083 522059/9803290890
01 4781258/9841531054
01 6630977/9851035589
076 550113/9851116229
01 4353305/9851095440
01 4411536/9841284234
01 4286764/9851093185
011 663846, 01 4262415,
4262417/9841374171
4257781,
5535379/9851018926
01 4022788/9841440558
/9847025403
01 5547038/9851025464
01 5530698/9841397055
2092488/9851118966
01 4602714
4262415/9841283233
021 541903/9842021745
/9842626077
075 521503/9847059693
01 4490740/9851088953
01 5528867/9841515782
01 5535414/9851034467
01 4472875/9851034338
01 4912447/98545315762
075 521079/9847028128

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
548 RAM CHARITRA PRASAD SAH
47
GOVINDA PRASAD TIMSINA
SHANKAR PRASAD GHIMIRE
TULASI CHANDRA ADHIKARI
SURYA PRASAD ADHIKARI
NARAYAN KRISHNA JOSHI

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
47 B
Janakpur 11, Mills Area, Dhanusa Path, Dhanusa.,

48
49
50
51
52

552
561
584
585
605

53

614 KAMAL KHAREL

54
55
56
57

658
666
667
669

58

679 DR. SHAILENDRA LABH KARN

1624 B

59

681 SHESU PRASAD GURAGAI

2836 B

60

707 DIGAMBAR JHA MAITHIL BAHUN

61
62
63
64

791
816
826
828

65

834 KAMAL RAJ BHANDARI

66
67
68
69
70
71

838
853
863
878
883
942

JAWAHAR LAL DEV


HARI MAN SINGH BHANDARI
BHARAT BHANDARI
JANAK PRASAD DAHAL

BAHADUR SINGH BISTA


PREM NARAYAN KHANAL
UTPAL MAN SINGH
NARAYAN PRASAD RIMAL

DIWAKAR ARYAL
GOPAL MAN SHRESTHA
BHIM BAHADUR THAPA
NARAYAN PRASAD DAHAL
NIRANJAN GAUTAM
SHEO KUMAR CHHETRY

384
2617
171
172
1563

B
B
B
B
B

513 B
926
74
73
3164

B
B
B
B

48 B
671
496
1860
437

B
B
B
B

845 B
1788
2304
1073
90
151
2102

B
B
B
B
B
B

Gothatar VDC 8, Adarshanagar, Kandaghari, Kathmandu.


Gorakha Municipality 9, Taksar, Gorakha.
Bharatpur 10, Deependra Nagar, Shanti Marg, Chitwan
Bharatpur10, Hakimchowk, Chitwan
Sanpa lalitpur POB No:8975. EPC 964, Ktm.
KMPC 7, Near Ganeshsthan , Chabahil. Baja Khala Galli, House
No. 73
VDC Bishariya 4, Saptari.
Tinthana VDC 5, Ktm.
Tinthana VDC 5, Dupa Gaun. Naikap
KMPC 33, Maitidevi, House NO, Ga 1/39
Janakpur 10, Devichowk, Chitragupta Path, House no. 215
Dharan 16, Juneli Path, House No. 16/71,
Sunsari.
Janakapur Munc.4, South of Bidhyapati Chowk & North of Raj
Shree Campus, Dhanusa.
KMPC 9, Chandradaya Marga House No. 24/55, Sinamangal
Ktm
Shankarnagar 3, Shantimarg, Rupandehi
Milan Chwok, Sukhkhanagar 10, Butwal, Rupandehi.
Jankpur 9 Sankat Mochan Bharmapuri Dhabusa.
Ministry of Labour and Employment, Singha Durbar,
Kathmandu.
District Administration Office, Palpa.
Radio Nepal, Singhadarbar, Ktm.
Lik marga kalanki, Ktm.14
Siddharthnagar Municipality8, Rupandehi.

Page 23 of 69

Phone No
041 522783/
01 4993392/9849664447
064 690220/9846056009
056 528695/9845023995
056 520601/9855063698
01 5525059/9841359762
01 4470950,
4466950/9841841805
016220894 031
521156/9804848050
01 4312047/9851072241
01 4312047/9851072241
01 419003/
041 522692
520174/9844026383
025 522284/9842024977
/9844030393
01 4485520/9851026105
071 562360/9847020847
071 622466/9857020798
041 524658/9844191978
01 4313490/9841687253
075 520902,
520007/9847029702
01 4021968/9808874406
4154072/9841527592
014467725/9841320828
01 4286191/9841395243
071 526080/9847031149

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
946 POM NARAYAN GNAWALI
72
956 SHER BAHADUR ADHIKARI
73
74

974 GOVIND PRASAD POUDEL

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
956 B
Siddhartha Nagar 8, Rabi path, Ekata Tole Rupandehi.
902 B
Manamayju VDC Ward No. 7, Nabinbasti, Kathmandu
Shree Kumari Club Balkhu14 Nakshetra Marg, House No.
263 B
92/65, Kathmandu.

75
76

1007 BISHNU DAS KAPALI


1037 BHUMI LAL LAMA

77
78
79
80
81

1039
1115
1128
1146
1149

82
83

1179 RAJENDRA RAY YADAV


1181 BINOD BAHADUR THAPA

1832 B
436 B

84
85

1225 JYOTI DEV BHATTARAI


1232 DEVHARI GAUTAM

2020 B
205 B

86
87

1271 RAJENDRA BHAGAT


1281 BACHU BABU BISTA

210 B
2797 B

88
89
90
91
92
93

1293
1345
1360
1361
1366
1403

888
690
26
2987
27
851

94
95
96

1428 SHREEDHAR GYAWALI


1430 RAJENDRA SHAHI
1448 JIB LAL BASYAL

BHARAT KUMAR TAMRAKAR


UDDHAV CHANDRA SHRESTHA
VISHWO RAJ KADEL
MAHENDRA NATH ADHIKARI
KISHOR PRASAD ADHIKARY

RAJENDRA KUMAR LAL DAS


RUDRA HARI SAPKOTA
SAILESH MAN SHRESTHA
SUNIL ACHARYA
RAJESHWOR PRASAD PRADHAN
SURENDRA PRASAD BHATTARAI

631 B
256 B
1286
1130
629
637
720

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

9B
60 B
3114 B

POB 1232 kathmandu, D. N. Karmacharya & Co.,Charted


Accountants, Saraswati Marga, Kathmandu
Bhumi Lama & Co., Thamel, Kathmandu.
Dharan Municipality10, Lok Path, House No10/87, Sunsari.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Lokathali 16 madhapur Anadabasti thami.
POB No: 12403, Ktm.
Birgunj 6, Reshemkothi, Parsa.
District Planing of Land Conseviation Office, Malangawa,
Sarlahi
Nursery Marga , Lazimpat 2, Ktm
Gha 2/24, Shree Radhekuti, Kripalu Marga, Bhagawati Bahal,
Bhagawati Dhoka, Naxal, Ktm.
POB No: 3053, Ktm.
House No: 21/18, Puja Pratisthan marg, Prachin Galli,
Baneshwor Height, Ktm.
Lalitpur 5, Lagankhel, Lalitpur.
Birgunj 14, Shreepur, Nayabasti, House no. 511, Naya Basti,
Parsa.
KMPC 35, Subidhanagar, Tinkune, Kathmandu.
POB No: 2991, Ktm.
Kapan3, Ktm.
P.O.Box No: 13158, Ktm.
KMPC 14, Kalanki, Tashing Tole, 222 .
District Treasury Controller Office,Lamjung
Lalitpur Harisadi
Madhawoliya VDC 9, Rupandehi.

Page 24 of 69

Phone No
071 523696/9847031665
01 4026514/9841546939
014333210/9841373344

01 4353930/9851063850
4480817/9851041823
025 522775/9852045775
01 4259286/9851005028
01 6630258/9851010824
01 4442339/9851078398
051 525921/9845035542
046520478/9844032415
01 4001567/9851019334
01 4423953/
01 4034227/9841392129
01 4493332/9851086847
01 5533014/9841279467
051 521825/9845037056
014155215/9841212536
01 4439132/9851062985
01 4810797/9841208852
4273902/9851062986
014284938/9849482832
01 4784744 01
6612074/9841743278
4460488/9841463767
071 621146/9747004198

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
97 1464 ASHOK KHAREL
98 1533 RAJESHWOR LAL DAS
99

1541 ASHOK KUMAR SHRIVASTAV


BHARAT KUMAR LAMA
TRILOCHAN ACHARYA
RAJ PRASAD AMATYA
RAM PRASAD BHANDARI
RADHA MANI KHATIWADA
BISHNU PRASAD CHAPAGAIN
RAMA DULAL
KAILASH MAN SINGH DANGOL
RAJENDRA PRASAD BHATTA

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
1054 B
POB No. 11254.
1597 B
Malangwa 10, Sarlahi.
POB 9337 Kathmandu, Kathmandu 34, 78/15, Ekata Marg,
25 B
New Baneshwor, Ktm.

100
101
102
103
104
105
106
107
108

1557
1587
1630
1643
1669
1672
1691
1700
1718

41
165
741
1658
942
864
2462
524
3121

109
110
111

1727 KHADGA BAHADUR PARAJULI


1775 BISHNU BASYAL
1845 DAMODAR PAUDEL

3036 B
187 B
451 B

112
113

1848 DILLI RAMAN DAHAL


1919 BASU RAM SHRESTHA

3B
2508 B

114
115

2005 ASHOK KUMAR BASNET


2047 BADRI PRASAD BHATTARAI

116
117
118

2053 SHYAM KRISHNA SHRESTHA


2097 NAWA RAJ SHARMA
2103 ISHWOR SHRESTHA

119

2135 ARUN PRASAD ACHARYA

120
121
122

2141 BASU NATH LUITEL


2144 GHANA SHYAM UPADHYAY
2159 PRAKASH BHATTARAI

B
B
B
B
B
B
B
B
B

683 B
163 B
806 B
578 B
1101 B
37 B
632 B
778 B
1160 B

KMPC3, 228/5, Diyali marga, Lazimpat.


Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Gabahal, 18 Lalitpur
Butwal 12, Kalikanagar, Rupandehi.
POB No: 9392, Kathmandu.
Sunwal vdc ghar n 1/724 nawalparasi .
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Thapathali Campus, Thapathali.
Naya Bazar 16, Kathmandu.
Nepal Telecom, Kathmandu Regional Direcotorate, Budget
Department, Tripureshwor, Kathmandu.
District Education Office, Nawalparasi
Netragunj VDC3, Sarlahi.
KMPC34, Baghdhara Tole, Sanyutamarg, House No: 158,
Shantinagar, Baneshwor, Ktm.
House No: 43, Batukakumar Marg, Shankhamul, Ktm.
A,K. & Co., Surkhet Road, Mahendra Multiple Campus,
Nepalgunj, Banke.
Nepal Auditors Association, Babarmahal, Kathmandu.
Biratnagar SubMetropolis14, Binayak Marga House No14,
Morang.
111 / 51 , Tusal Marga, Gauri Nagar, Chabahil, Ktm.
Inland Revenue Department, Lazimpat, Kathmandu
House No. 94/17, Handi Gaun, Hatti Mahankal Marga,
Kathmandu5.
Prahari Kitabkhana, Singhdurbar, Kathmandu.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Anandawan VDC , Madigram Rupandehi

Page 25 of 69

Phone No
01 4416078/9851045842
046 520023/9804880175
01 4471319/9849155861
01 4423393,
4423057/9841505836
01 4810451/9841388371
01 5537564/9841851353
071 437013/9847034179
01 4601161/9851020153
078 570323/9857045878
01 4472075/9841257880
01 5202168/9841302197
01 4359588/9751059588
01 4233003/9851003222
/9857045410
046570075/9841291571
01 4621022/9851126646
01 4783511/9841238085
081 523394/9858020477
01 4486662/9851035753
021
471992,571992/9841244091
01 4114603/9843458863
4415802/9841414747
01 4410078/9849416874
01 4372569/9841412675,
97851012675
4910167/9841784995
562601/9847039601

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


S.No.
123
124
125
126

Mem.
No.
2232
2240
2306
2330

Name
KAMAL PRASAD RIJAL
RAMESH KUMAR RAGHUBANSHI
CHET RAJ JOSHI
RAM CHANDRA BARAL

Cop
No.
2993
811
1653
107

Class
B
B
B
B

127
128
129

2331 TRI BIKRAM KARMACHARYA


2336 BABU LAL NEPAL
2338 ANANDA GHIMIRE

262 B
2002 B
773 B

130

2356 HARI PRASAD BARAL

131
132

2357 GYANENDRA PRASAD SIGDEL


2370 DR. BED NATH SHARMA

601 B
1412 B

133
134
135

2376 RAJENDRA PRASAD POUDEL


2378 NARAYAN PRASAD DWA
2399 KHEM RAJ GHIMIRE

666 B
285 B
101 B

136
137

2429 JAY PRASAD SUBEDI


2499 GAJENDRA PRASAD NIRAULA

28 B
634 B

138
139

2517 GURU PRASAD LAMICHHANE


2526 RAJENDRA PRASAD MAHATO

1255 B
504 B

140
141
142

2544 BALA RAM BARAL


2548 NIRMAL PRASAD DAHAL
2563 YUGUT LAL YADAV

143
144

2605 TRILOK PRASAD NEUPANE


2644 VIJAYA HARI SHARMA DAHAL

1729 B
331 B

145
146
147

2675 HEM NARAYAN LAL DEV BAISYA


2676 KRISHNA NANDAN PANDEY
2713 KULANAND REGMI

2673 B
2672 B
1581 B

475 B

188 B
545 B
706 B

Address
Dhankurta Municipality 7, Dhankuta, South Mode.
210 Kumari Marga, Dhobidhara, Kumaristhan, Ktm33.
Dhangadi 4, Omshanti Tole, Behind Buspark, Kailali.
Parbat Marga, Basbari 3 Kathmandu
Koteshwor 35 Om Shanti Marga, House No. 81/43, Sahayogi
Nagar, kathmandu
District Education Office, Rupandehi .
Besisahar VDC 9, Serabazar, Lamjung.
Pokhara SubMPC Ward No. 8, House No.46, Sabhagriha
Chowk, Phewa Marg, Kaski
Pokhara SubMPC Ward No. 13, House No. 99,83.Pi. Marg,
Kundahar, Kaski
Gyanmarga, House no:102, Nadipur, Pokha03, Kanski

Phone No
026 521164/9842220528
01 4411966/9851046396
524019/9749006766
01 4370140/9841851139

Pokhara 7 Sundra Marga, Mustang Chowk, House No.168


Pokhara 3, Gyan Marga, Nandipur, kaski.
Tansen 1 Palpa.
Pokhara SMPC 5, Malepatan Ashrit Marga, house No, 422,
Kaski.
Biratnagar SMPC 1, Pokhariya, Tridevi, Marga , Morang
Biratnagar SubMetropolis16, Lekhnath Marga, House No
85/16, Morang.
Bariyarpatti VDC 5, Siraha.

061 465861/9846026082
061 530541/9856021353
075 520673/9846095655

Biratnagar 15, House no. 149, Kesakiya Marga, Morang.


Biratnagar 5, Kharjee, Rajbansee Chowk , Morang.
Nepalgunj Municipality Ward No. 12, Infront of Char Bahini,
Banke.
Goisaigaun, Nepalgunj 13.
Heavy equipment Division, Nepalgunj, Banke.

021 530245/9852026495
021 421222/9852020899

01 4154144/9851121759
071 438799/9847029997
066 520028/9856045644
061 521151/9851029930
061 520608/9856020608
061 540400/9856022173

061 528730/9857630558
021 535006/9842222965

021 472807/9842044054
033 561995/9842850056
021 524832 021 540023 021
Biratnagar13, MItra Marga, Tintoliya, House No. 23, Morang. 440539/9852024585
Juneli Marga 7, House No. 13, Biratnagar Morang.
021 522022/9842021399
Shree Adshara Balika ma vi Biratnagar ,Morang.
021 528532/9842032718

Page 26 of 69

081 526109/9848020653
081 526049/9848022800
081 550391/9858021012

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


S.No.
148
149
150

Mem.
No.
2743
2748
2754

Name
SOMENDRA BAHADUR HAMAL
DIBYA NARAYAN SHRESTHA
GOVINDA RAJ JOSHI

Cop
No.
59
3150
2100

Class
B
B
B

Address
Kailali multiple campus Dhangadi
Dhangadhi Munc. 5 Hamshapur Dhangadhi Kailali.
GG and company, Dhangadhi Municipality5, , Kailali.

Phone No
091 521705/9848429724
094 521394/9749011462
091 522893/9758422241

Kathmandu 6, House No. 180, Saraswati, Sayapatri Galli


Janakpur Municipality 10,Devi CHowk, Janakpurdham,
Dhanusa.
Biratnagar 4, Kanchanbari, Bhitri Path , Morang
Law Chamber and Research Center p. Ltd, Anam Nagar, Near
Hanuman Than, KTM
Biratnagar 6, Balbhadra Marga, Bargachhi , Dharan Road,
House No. 346
Kha 4499, Ward No. 20, Maruhiti Tole, Kathmandu.
Biratnagar SMPC13, Shanti chowk, Morang.
P.O.Box No: 19341 Ktm
Flat No. 9, Block J, Oriental Colony, Kuleshwor, Ktm.
Tikathali 4, Lalitpur
Tuchhimala 9, Chochhen, Block No. 103, Bhaktapur

01 4811104/9841455989

151

2807 BINOD KUMAR DEVKOTA

1020 B

152
153

2817 UPENDRA CHAUDHARY KAYASTHA


2818 KESHAV PRASAD ACHARYA

1080 B
1087 B

154

2825 TUL BAHADUR SHRESTHA

1728 B

155
156
157
158
159
160
161

2854
2865
2869
2870
2871
2878
2880

162

2883 KRISHNA KUMAR SHRESTHA

163
164
165
166

2896
2903
2904
2921

167

2926 CHANDRA KANTA SUBEDI

137 B

Office of the Auditor General, Babarmahal, Kathmandu.


53/27 Jwala marg Asan Ktm.
POB No: 3242, Ktm.
Banapa 10 Kavre
N. K. Jha and company, New Road, Kathmandu
POB No. 13360 Kathmandu. KMPC 32, Pragati Marg 2,
Kathmandu.

168

2931 PURUSHOTTAM PRASAD POUDEL

667 B

Sanepa 2, lalitpur

169

2936 MANOJ KUMAR KHADKA

170

2938 HOM NATH SHARMA CHAULAGAIN

BHAGAT LAL SHRESTHA


AJAY KUMAR JHA
PHADINDRA PRASAD PARAJULI
OM PRASAD GHIMIRE
BHIM KUMAR SHRESTHA
MAHENDRA BAHADUR KHANAL
SURENDRA HADA

GHANA SHYAM PARAJULI


BIRENDRA BAHADUR DANGOL
BIKASH BAIDHYA
NABIN KUMAR JHA

659
184
162
128
129
453
431

B
B
B
B
B
B
B

131 B
1892
750
751
842

B
B
B
B

1870 B
482 B

Balaju , Tripureshwor Peoples Finance Opp.

Nayabaneshowr 10 ktm
POB No. 2818 Kathmandu. KMPC 3, Lohsal Pratisthan Galli,
House No. 140, Kathmandu.

Page 27 of 69

041 524676/9844098217
021 460266/98420197795
01 4215536/9841552363
021 460698/9852026806
01 4260261/9841370543
021 537010/9842067312
01 4239607/9851070162
2021742/9851075233
015007365/9841784334
01 6614124/9841257519
01
4229815/9851099729/974115
1717
01 6204625/9841362286
01 6205151/9841290776
011 662714,/9841213953
01 4231988/9841262953
01 4240254/9841362605
01 5545886/9841307732
9841241846
01 4248999
4412488/9841349318
01 4370777/9841389621

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

171

2944 KEDAR BAHADUR THAPA

Class Address
Lalitpur SubMetropolis Ward No9, Imadole, Sitapakha,
2153 B
House No: 158, Lalitpur.

172
173
174
175
176
177
178
179

2953
2956
2964
2970
2971
2974
2979
2982

1461
233
315
248
583
237
571
1016

180

2991 LAXMI PRASAD CHAMLAGAIN

477 B

181
182
183

2992 CHANDRA PRASAD SHRESTHA


2997 ASTA BAHADUR SHRESTHA
3002 SHANKAR PRASAD DHUNGEL

300 B
501 B
362 B

184

3005 PRADIP KUMAR YADAV

192 B

185
186

3016 KESHAB RAJ KAFLEY


3024 MOHAN SIWAKOTI

193 B
239 B

187
188
189

3037 YUBA RAJ DAHAL


3047 REVID KUSMA
3052 JIBA RAJ KANDEL

304 B
294 B
3059 B

190

3060 SAROJ KUMAR SUBEDI

1574 B

191

3061 RAM KUMAR DHAKAL

1615 B

192
193
194

3073 BINAM KUMAR SHRESTHA


3078 RAJ KUMAR SHRESTHA
3080 RAJENDRA KUMAR PRADHAN

191 B
642 B
2007 B

NABIN KUMAR SHARMA


CHITRA KHADKA
JITAN YADAV
PURNA BAHADUR SANGAT
TUL BAHADUR THAPA
SARAD KUMAR KARKI
JAGADISH RAJ KAFLE
GANESH PRASAD DUWAL

B
B
B
B
B
B
B
B

Shantinagar Nitya Galli 34, house No. 57/16 Kathmandu.

POB No. 21448, Kathmandu.


Rampur VDC4, School Road, Bejhang Bazaar, Palpa.
KMPC9, Battisputali, Or Bagbazar, Machhagalli Ktm.
Bageshori Collage, Chyamha shiha, Bhaktapur.
Chamlagain & Co. Dillibazar, Batule Ghar Opp. House No.
3868, Ktm.
POB No. 7328 Kathmandu. KMPC 16, Nayabazaar, Kathmandu.
Sirutar VDC1, House No: 1/64, Bhaktapur.
Manthali VDC 4 , Bhanjyang, Ramechhap.
Lalitpur SubMetropoliton3, Dhobighat, Sangam Basti
Ringroad, behindSunrise Home, Lalitpur
POB 1494 Kathmandu Thimi 15, Kaushaltar Height,
Bhaktapur.
Anarmani VDC 4 ,Birtamod,Jhapa
Dahal & Co.Charkhal Mod, Thirbam marga,3 , house no . 9,
Ktm
Bhaktapur Municipality 6, Inacho, Bhaktapur.
POB No: 15145, Ktm.
POB No. 260, Bargachhi Newspaper Store, Bargachhi,
Biratnagar.
Purbanchal Rural Development Bank, Morang,Head office
Biratnagar
Nepalgunj Municipality17, Nayabasti, Jibisa Road, House No:
4, Banke.
Biratnagar16, Janapath tole, Biratnagar
POB : 7838, Kathmandu.

Page 28 of 69

Phone No
01 6206508,
5250314/9851059935
01 4477082/9851055916
056 525696/9845361109
5202445/9841310959
4460108/9841280844
075 690757/9747025003
01 4218079/9851093908
01 4261368/9841239426
/9841257870
01 4423133/9851004652
4361621/9851041220
06636740/9841430457
048 540101/9741059165
01 5528459/9851087343
6632378/9841458886
02 3542388/9742717580
4440953/9851057117
01 6615815/9841358059
01 6214766/9851053019
021 530964/9852029912
021 532026 ,
521703/9842022891
081 523423/9858020350
021 472488/9842021015
/9841310024

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


S.No.
195
196
197
198

Mem.
No.
3090
3098
3102
3103

Name
HIMALAYA BARAL
UMESH PARSAILA
RAGHU NATH KHARAL
MAYA NATH BARAL

Cop
No.
2137
103
1683
147

Class
B
B
B
B

199

3114 DINESHWAR GOUR (DHURIYA)

243 B

200
201

3124 KRISHNA PRASAD NYAUPANE


3130 VIJAYA SHARMA

299 B
1326 B

202
203
204

3134 PARBAT ACHARYA


3135 KHYAM PRASAD TIMSINA
3138 DIPAK SUBEDI

205
206
207
208

3153
3154
3164
3166

209

3168 NAVARAJ JOSHI

588 B

210

3176 KUMAR JUNG THAKURI

564 B

211
212

3184 DIWAN BAHADUR CHAND


3211 LAXMAN KHADKA

402 B
643 B

213
214

3215 BASU DEV LAMICHHANE


3225 AGNI PRASAD BHATTARAI

1200 B
302 B

215
216
217

3237 NETRA PRASAD GNAWALI


3274 RAJENDRA PRASAD UPRETI
3288 BIJAY KUMAR NEPALI

3122 B
473 B
2651 B

218

3297 SANJIV RAJ PANTA

MANOJ KUMAR SHREEWASTAV


DHRUBA PRASAD PAUDEL
TUK RAJ PANDEY
RAJESHWOR SHRESTHA

297 B
949 B
389 B
908
1351
360
3067

B
B
B
B

878 B

Address
Shree Children Welfare Home Biratnagar Morang .
Shree Phidim Secondary School, Panchthar.
Bidur 7, Devighat, Nuwakot
Nepal Red Cross Society, Kathmandu, POB: 217, Ktm.
POB No. 21156, Kathmandu. Dhapakhel VDC1, Hattiban,
Lalitpur

Phone No
021 461348/9842109885
024 520231/9742616471
016219525/9841548144
01 4259888/9841205736

Butwal Municipality13, Kalikanagar, Karki Path, Rupandehi.


Nagarjun Marga 16, Kausartar, Bhaktapur.
KMPC34, Batuk Kumar Marg, Shankhamul, New Baneshwor,
Ktm.
Itahari Munc. 4, Narayan Gopal Marga Sunsari

071 437475/9857030360
01 6204744/9841227452,

M. K. Shreewastav & Company, Birgunj 13, Ashok Batika,


Ghadiarba Pokhari, Near Gate no.2, Parsa.
Dhurba & Associates Matighar, Kathmandu.
Butwal14, Nayagaun, Bhairabpath.
P.O.B. No. 1765, Ktm
Dhangadi Muncipality1, Basanta Tole, Kailali.
POB No. 21156, Kathmandu. Dhapkhel VDC1, Hatiban,
Lalitpur

01 5003351/9841287215

01 4781859/9851023074
585109/9842023515
056 521839/9845044494
051 531145/9855020153,
9807107427
01 4249477/9851006743
/9847043955
01 5546739/9841354577
091 523219
523822/9848428823
01 5250079/9851062752

Mahendranagar Municipality18 Campus Road, Kanchanpur.

099 525133/9858750060
5581190/9841260596

Rural Microfinance Development Centre, Putalisadak, Ktm


Koteshwor, 35 Kathmandu.
Butuwal 13, Shanti Chock , Laliguras Path Kalika Nagar,
Rupandehi.
Janakinagar VDC 3, Sarlahi.
Shantinagar, KTM.
Siddhartha Glass House,Prahari Tole, Siddharthanagar, 12,
Rupandehi

01 4385876/9851012590
01 4154205/9851083444

Page 29 of 69

071 437181/9857026759
/9745028153
4108423/9851130779
071524618/9857022977

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
219 3304 NARAYAN PRASAD GHIMIRE
KOSHAL RAJ PANDEY
ANANTA RAM SHARMA
RAM BABU SHAH (RAUNIYAR)
TIKA SINGH GURUNG
PREM BAHADUR SHRESTHA
MUKUNDA HARI GYAWALI

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
396 B
Padasari 8, Kataiya, Rupandehi
K. R. Pandey & Co., Syuchatar 2, Aagamantole, Kalanki,
Kathmandu. POB No. 13819, Kathmandu.
3095 B
465 B
Parroha 1, Murgaupa, Rupandehi
1889 B
Himalayan Traminlas Pvt. Ltd. Dryport, Birgunj.
418 B
POB : 13361 Kathmandu
372 B
Lazimpat 2 Kathmandu..
523 B
Karahiya VDC Ward No. 2, Mangal Pur Rupandehi
Kathmandu 16, Paknajol, House No. 63/300, Kaldhara Galli,
589 B
Kathmandu
Pokhara SubMetropolition 12, Hospital Chowk,
1933 B
Machhapuchchhre Marga, Ghar No. 166/12 Kaski.
1212 B
thamel 29 kathmandu
3137 B
Ghorahi Municipality 11, New Road, Dang.
Hetauda Municipality2, House No. 208 Sanopokhara,
3166 B
Hetauda, Makawanpur
3108 B
Nepalgunj Municipality 17, Bulbuliya Road, Banke
719 B
lalitpor ward n 2shanapa gashigal

220
221
222
223
224
225

3307
3322
3343
3366
3369
3382

226

3403 DHRUBA SHRESTHA

227
228
229

3405 BHOJ RAJ DHUNGANA


3409 CHANDRA BAHADUR GURUNG
3413 RAMESH K.C.

230
231
232

3436 RAJENDRA PRASAD DHUNGANA


3448 PRAKASH JUNG RANA
3461 PRADIP BAHADUR SHRESTHA

233
234
235

3473 RAM KUMAR SHRESTHA


3486 SABUR LAL CHAUDHARI
3504 MOHAN KHATIWADA

802 B
3158 B
1223 B

Gaidakot 1, Milan Chowk, Nawalparasi.


Nabin marga ,Amar tol 11 Biratnagar.
Boudha Multiple Campus Boudha

236
237
238

3536 BABU RAM KUNWAR


3540 SHAKUL KUMAR SHRESTHA
3544 BALA NANDA BHURTEL

1340 B
3065 B
381 B

Amravati Internatioonal Pvt. Ltd.


Hetauda 5,Sanopokhara, KantirajPath, Makwanpur.
Dhankuta7 shreewani

239
240
241

3553 HEM LAL NEUPANE


3569 GYANENDRA DHAKAL
3577 CHHATRA MANI KHANAL

414 B
783 B
469 B

242

3578 AMAR NATH SAH

553 B

District Treasury and Controller Office ,Nawal Parasi


Bir Hospital, Mahabouddha, Kathmandu.
Mechinagar Municipality2, Dhulabari, Jhapa.
Janakpur Municipality9, Saraswati Tole, House No: 999,
Dhanusa.

Page 30 of 69

Phone No
071 523514/9857020399
16207010/9851021535
071 440550/9847033020
051 333322/9845319490
014880176/9841315657
014438472/9841214761
07 562021/9847022625
014388242/9851068650
061 532621,
528658/9846038831
014420187/9841262533
082 563155/9857830070
057 523127/9855032329
081 524915/9858023024
015523472/9851035615
056 502047, 056
501953/9745009348
021 526815/9842031142
014821830/9841731193
01 4445313,
4357670/9851096057
057 522547/9855068247
026 520402/9852045640
520831 078
520140/9747010615
9847289758
01 4215988/9841256265
023561112/9852673381
041 520689/98540 20932

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

243

3584 DURGA PRASAD SHAKYA

899

244
245

3630 RAMESH ACHARYA


3639 KRISHNA KUMAR TODI

789
549

246
247
248
249
250
251
252
253
254

3644
3647
3653
3666
3685
3707
3721
3723
3726

MAHESH KUMAR THAPALIYA


SURYA PRASAD UPADHYAYA
PRATAP THAPA
MAHESHWAR SUBEDI
GANGA RAM BHANDARI
JANAK RAJ PATHAK
UMA PRASAD UPADHYAYA
CHET RAJ PANERU
OM PRAKASH PANERU

532
965
647
622
2587
2741
575
572
574

Class Address
Lalitpur2, Sanchal Tribeni Marga, Sanchal Tribeni Marga,
Lalitpur.
B
Tilingtar Marg, House No. 966/10 Ka, Maharajgunj,
Kathmandu.
B
161 Likern marga w n 13 ktmRabibhavan .
B
POB No. 7606 Kathmandu, Bhaktapur District, Katunje VDC
Ward No. 1.
B
Ward No. 7, Shanti Chowk, Biratnagar.
B
B
District Pople Health office Jhapa.
B
Bharatpur Munc6, Chisapani, Lanku
B
POB No. 61 Kathmandu, Kalanki14, Kathmandu.
B
Seti Finance Company, Tikapur, kailali.
B
Amargadhi 5, Tufandada, Dadeldhura
B
Dhanagarhi1, Kailali.
B

255
256
257
258
259
260
261
262

3729
3735
3743
3748
3777
3805
3813
3815

GOPAL THAPA
INDRAMANI SHERPA
GANESH PRASAD GHIMIRE
BINODANANDA JHA
PADAM RAJ SHARMA UPADHYAY
JALAJ KUMAR ADHIKARI
KRISHNA PRASAD BHANDARI
HARI BAHADUR KHATRI

1105
913
705
745
628
743
1218
1217

B
B
B
B
B
B
B
B

Nepal Commerce Campus, Naya Baneswore, Kathmandu.


Tokha 5, Saraswati, Kathmandu.
Office of land revenue, Kavre
Damak13 , Jhapa
Mahunyal Secondary School, Bhajani, Kailali.
Mahalaxmi Finance Ltd. Putalisadak, Ktm.
Resunga Multiple Campus, Gulmi.
Resunga Multiple Campus, Tamghas, Hattichaur Gulmi.

01 5560241/9841404882
01 4267471/9851097527
011660875/9841436616
023 580869/9841 494280
091 521056/9848432344
01 4224179/9851036437
079 520522/9757009522
079 520212/9857064212

263
264
265
266
267
268
269

3817
3831
3832
3841
3860
3876
3878

BAL KRISHNA ADHIKARI


PRABHA DEVI BAJRACHARYA
KESHAV PRASAD PAUDYAL
MAHENDRA PURI
RAJENDRA ADHIKARI
LAL PRASAD ACHARYA
BACHHU RAM NEPAL

644
1690
1565
646
1755
737
1356

B
B
B
B
B
B
B

Bharatpur Municipality 9, Sharadpur, Mitramarga, Chitwan.


KMPC18, Naradevi, Sunta Galli, House No: 677, Ktm.
Bharatpur Municipality4, Newq Road, Chitawan.
Butwal Municipality 10, Sukhanagar, Rupandehi.
Tangal Secondary School, Tangal, Kathmandu.
Cooperative Training and Division office, Kaski
Lalitpur 14, Thasikhel.

270

3891 BHIM BAHADUR SIWAKOTI

/984539874
01 4256539,/9841275860
056572204/9855058154
071 546193/9847045717
01 4376999/9841307484
061534543/9846029984
01 5530686/9841340778
049 421175,
421082/9741080113

752 B

District Health office Dolakha

Page 31 of 69

Phone No
01 5534153/9841295307
014363169/9843082563
014273043/9841203481
01 6612279/9851068957
021 532388/984210016
4490106/9851083643
021 522670/9842029574
056 690216/9745001367
01 4283251/9841225
091 560936/9848432785
096 420700/9848728688
091 823601/9741046822

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

Class Address

271
272

3897 MADHAV PRASAD PARAJULI


3905 NIRMAL KUMAR THAKUR

273
274
275

3908 UDAYA BAHADUR KHATRI


3940 RUDRA PRASAD NEUPANE
3950 NAWARAJ JOSHI

276
277
278

3963 ABDUL KARIM KHAN


4003 JAGAN NATH SHAH
4034 SHIVA PRASAD DHAKAL

3107 B
740 B
1541 B

279
280
281
282

4070
4085
4088
4092

885
820
3159
1176

283

4094 PARSHU RAM KHEREL

829 B

284

4105 CHANDRA BAHADUR THAPA

826 B

285

4117 GAKUL PRASAD RUWALI

973 B

286
287
288

4125 NETRA PRASAD CHAMLAGAIN


4133 JANAK RAJ JOSHI
4171 DEEPAK PRASAD NEUPANE

289

4185 UPENDRA SAPKOTA

970 B

290

4202 RAMESH MULMI

994 B

291
292

4209 SHESH RAJ PAUDEL


4233 SHAMBHU MAN SHRESTHA

KEDAR NATH BHATTARAI


DEN PRASAD LAMICHHANE
POSHAK LAL SHRESTHA
RAMESH KUMAR BASNET

3147 B
3097 B

849 B
923 B
733 B

B
B
B
B

1142 B
1392 B
833 B

1121 B
1070 B

M.P. & Company Kawasoti,5 , Nawalparasi.


Lalitpur 4, Bagdol.
Shree Rastriya Ramaniya Aadarsha Higher Secondary School,
Satashi Dham1, Dudhe, Jhapa
Shree Radhika Secondary School, Urlabari, Morang.
Dhangadi 5, Hasanpur, Kailai.
Khan & Company, Surkhet Road, Nepalgunj, Banke, Near to
Inland Revenue Office Nepalgunj.
Katahari 9, Naya Bazar, Morang.
Hansposa VDC 1,Bargachhi, Sunsari.
Madhyapur Thimi, Munc15, Gatthaghar, Bhaktapur.
P.O.Box No. 7524.
Gunjanagar VDC4, West Bhim Nagar, Chitawan.
POB No: 20157, Kathmandu
Kathmandu 5, Kalopul.

Phone No
078 540325
540405/9847054312
01 5542039/9851092765
023
81581/023470097/985267009
7
021 541302/9842103002
091 521547/9749011586
526228/9858021358
/9842042471
025476006/9842105504
01 5639629/9841755724
056 690738/9845044945
01 4812764/9851094471
014423762/9851048458

Damak Municipality10, Campusmode, Itabhatta, Jhapa.


Pokhara SubMPC Ward No. 8,New Road, Adarsha Samaj
Dainik Patrika, .

023 581489/9852672660

Nilakantha Higher Secondary School, Dhading Besi, Dhading.


Kanchanjanga Pharma, Koloni Marga, Ward No.11 Damak,
Jhapa.
Dhangadi 2, Santoshi Tole Kailali
Sri Krishnagandaki VDC 3, Balam, Tanp, Syanga.
House No. 124, KMPC 35, Ishwor Kripa Marga, Koteshwor,
Kathmandu.

010 520705/9741032857

061 534826/9856024601

023 582066/9852675211
091 520555/9858420312
/9857028874
01 4468067/9851086111

Sidhhartha Munc.8, Shivamandirpath, Wasadilwa, Rupandehi. 071 522307/9857010397


Kathamndu Valley Drinking Water Ltd, Mecanical Section,
Kirtipur.
01 4331148/9841328412
POB No: 19942, Nayabazar, Ktm.
01 4360267/9841 354586

Page 32 of 69

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
293 4234 NARENDRA BAHADUR SINGH

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
916 B
Kathmandu 7, Chabahil., Ktm.

294

4237 DHAN PRASAD SHRESTHA

295
296
297

4239 CHUDAMANI CHIMARIYA


4244 HARI BAHADUR KARKI
4309 BHAWANI SHANKAR CHAPAGAINE

983 B
1651 B
1396 B

Birendra Higher Secondary School, Chandragadi, Jhapa


UNFPA Regionalsupport office Dang
Agricultre Development Bank Morang.

Phone No
/9841453012
061
520210,061229975/98460410
26,975600399
023 455533
455051/9852671785
08262011/9849496708
021471197/9842033921

298
299

4342 TINA SUBEDI (MAINALI)


4349 NANDI KESHAR POUDYAL

3134 B
3120 B

Office of District Development Committee, Kalaiya, Bara.


Kapan 3, Nilo Pool, Kathmandu.

053 550770/9745006622
01 4810392/9851095273

300

4378 PURUSHOTAM SHARMA RIMAL

1062 B

Kathmandu 7, Chabahil, Maijubahal, House no. 1/734, Ktm.

01 4486754/9841564739

301
302

4386 ASWINI KUMAR KHADKA


4403 ANIL KUMAR KARNA

1002 B
3124 B

303
304
305
306
307

4404
4414
4415
4479
4506

1058
1885
1193
1182
1243

Rastriya Aabas Company Ltd., Head Office, Pulchowk, Lalitpur. 01 5544870/9842654320


Birgunj 3, Chhapkaiya, Near Kailash Cold Storej, Parsa.
051 529781/9845039366
071 524673 071
Bhairahawa Multiple Campus, Rupandehi
522931/9847021560
Myagdi Multipal Campus, Beni, Myadi.
069 520455/9857640155
Inaruwa Munc.woda 2 ,Sunsari
025 560513/9842031375
Comitee of District Devlopment, Syangia.
063 420540/9847405244
Biratnagar 15, Pichara.
021 471845/9842129404

308

4518 DHRUBA NIRAULA

3139 B

Kathnandu 10, Adarshamarga, Nayabaneshwor, Bijulibazar.

309
310

4519 SHIVA LAL PANDEY


4526 HARISCHANDRA PARAJULI

1128 B
1206 B

Kohalpur VDC 4, Chapargaudi, Banke.


11142 Kathmandu. Mahankal vdc 3 kathmandu.

311

4540 RAM SUNDAR MEHATA

1170 B

Inaruwa 7, Magar Tole, Sunsari.

312

4581 GOPAL DATT PANERU

1277 B

313

4584 BINOD KUMAR SHRESTHA

2222 B

Sonu Trade & Suppliers, Trinagar Complex, Dhangadhi, Kailali. 091 524905/9848765279
065 560193, 071
524484/9747002080,
Siddharthanagar 9, Barmeli Colony, Tanahun
984471147

BABURAM KAFLE
RAMJEE PRASAD SUBEDI
BISWA RAMAN POKHREL
MOTI PRASAD BHUSAL
KESHAV PRASAD GARTAULA

971 B

B
B
B
B
B

New Galaxy Higher Secondary School, Nadipur 3, Pokhara.

Page 33 of 69

4112367/9841253081
081 540885,
9848057440/9848024885
4376515/9841342045
025 561196 031
560056/9842094700

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

Class Address

314

4587 LALMAN SAH

1188 B

Shardapath, Prahari Tole, Siddarthanagar6 Bhairahawa.

315

4607 BIMAL MAINALI

1190 B

316

4608 KHAGENDRA PRASAD DHAKAL

1189 B

317
318
319
320
321
322
323
324

4611
4629
4641
4667
4686
4711
4726
4732

1221
2705
1224
1656
1273
3104
1450
1360

Surunga VDC9, Jhapa


Biratnagar 4, House No. 3, Puspa Marga, Infront of Milk
Factroy, Morang.
Kathmandu 9, Narayan Gopal Marga, House No. 92,
Battisputali, Ktm.

325
326
327

4744 KISHOR KUMAR GUPTA


4745 TARKA RAJ DAHAL
4747 MANI RAM PANDEY

1321 B
1404 B
1420 B

Mercantile Finance Co. Ldt., Aadrashanagar, Birgunj, Parsa.


P O Box5846 KTM
Lalitpur 13, Ranibu Tol , Thasikhel,, Lalitpur.

328

4748 BADRI MAN TAMRAKAR

1295 B

329
330

4762 LOK KUMAR KARKI


4767 GANGA BAHADUR KUNWAR CHHETRI

1389 B
1359 B

331

4779 RAMESH PRASAD (ADHIKARI) SHARMA

1905 B

Chhakshu 7, Sundhara, Lalitpur.


Butwal Municipality 5, House No. 24, Rampithekas Marga,
Rupandehi.
Bangesal 5, Aatitar, Pyuthan
POB No: 8919, Kathmandu or
KMPC 16, Mahype Marga, House No. 501/48, Ktm

332
333
334
335
336

4785
4787
4814
4826
4842

1421
3157
3148
1407
1463

Pokhara 8, Indrapuri, Nagdhunga, Kaski.


Lalitpur, Imadol 5, Ganoji Tole.
K. P. Paudel & Associates, Simara 3, Bara.
Agriculture Dev. Bank ,Dhangadi, 8 Kailali.
Agriculture Development Bank, Bajhang.

BISHWO BAHADUR AMATYA


AMIRA LAXMI TULADHAR
PRADIP RAJ PANT
GUNA RAM ACHARYA
BISHNU PRASAD POUDEL
RAMJI PRASAD ADHIKARI
BHAIRAB PRASAD MISHRA
BISHNU PRASAD ADHIKARI

ARJUN PRASAD PAUDEL


YUVARAJ CHAUDHARI
KRISHNA PRASAD PAUDEL
RAGHUNATH JOSHI
RAJENDRA PRASAD JOSHI

B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

POB No. 10652 Kathmandu, Gefont, Putalisadak


Shanker Nagar VDC 8, Rupandehi. (Janaki Nagar)
Bharatpur nagarpalika 05, Chitawan
Biratnagar 11, Amar Tole, Morang.
Makawanpur Multiple Campus, Hetauda.

Page 34 of 69

Phone No
071 525644/9847055125
023 550587/9842639208
9752602228
021 421349/9742000576
01 4471791/9841489035
4104266/9841 278644
056 526272/9845023905
01 4911046/9841269862
071437232/9847044939
056 524805/9845046006
021 524361/9842265128
057 521675/9845124521
051 527379
526874/9845097964
01 4771209/9841220446
01 5549618/9851130583
01
5540870/9841366196,980354
0900
071 547639/9847033174
071 698381/9847913536
01 4366082/9849952872
061 536351 069
520105/9846058507/9847633
758
01 5200972/9851129220
053 520403/9855022875
091 524815/9848421208
091 522940/9841286904

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

337

4843 DAMBAR SINGH GURU

338

4844 RUDRA BAHADUR K.C.

Phone No
Class Address
Agricultural Development Office, Regional Office, Dhangadi,
3111 B
Kailali.
091 524503/9848422514
Dhangadi Municipality Ward No4, Chatakpur, House No447,
1465 B
Kailali.
091 523955/9848424045

339
340
341

4846 SHIVARAJ BARAL


4871 TARANATH KHAREL
4876 RAJENDRA PRADHAN

3125 B
1473 B
1550 B

Pokhara 8, New road, House No 43, Bhakti Marga, Kaski.


Devdaha VDC 5, Sittalnagar, Rupandehi.
Biratnagar 15, Bihani Path Tole, Pichhara, Morang.

061 535961/9856024611
071 577096/9857032529
021 532232/9842030011

342

4906 NANIKAJI THAPA

1468 B

/9741024997

343
344
345
346
347

4911
4915
4945
4946
4950

1438
1452
1529
1513
1503

348
349
350

4951 MOHAN KUMAR KARNA


5011 DHANPATI BHATTARAI
5016 PRAKASH POKHAREL

1500 B
1542 B
515 B

Nepal Electricity Authority, Lamosanghu, Sindhupalchowk.


Pashupatinath lower secoundary
Chandragadi VDC5, Dangibari , Jhapa.
Chainpur VDC 1, Bajhang.
Nepal Pragya Pratisthan, Kamaladi, Kathmandu.
Malungatunibote VDC2, Basindanda, Syangja.
Birendranagar 02 Surkhet.
Janakpurdham, 11, Dhanusa Patha House No. 11/365
Dhanusa.
Dhapasi VDC 4, Shivamandir, Kathmandu.
Mahendranagar 4, Sunsari.

351
352

5038 SUDAMBAR YADAV


5042 LEKHNATH RIMAL

2093 B
1582 B

Kanchanpur VDC 2, Kanchanpur azaar, Saptari.

353

5043 DHARMARAJ DAHAL

1569 B

01 5203035/9841396158

354
355
356
357
358

5055
5060
5066
5073
5118

1684
1552
1554
1701
1752

Lalitpur 15, Satdobato, Behind ANFA, Bhelpa, Lalitpur.


Anarmani VDC 8, Birtabazar, Jhapa. (infront of Satya Sai
Mandir)
Dhangadi 1, Buddha Marga, Kailali.
Shanishchare 5, Jhapa.
Gaushala 8, Kathmandu.
Gothatar VDC 3, Kathmandu

359

5142 PRABHASH KUMAR CHALISE

Office of Bhaktapur Municipality,Kamalbinayak, Bhaktapur.

01 6618289/9841249647

BHALA KAJI KATHETA


PRATAP GURDHAMI
VISHWAS GHIMIRE
HARSHA BAHADUR PALLI
RUDRA BAHADUR KHATRI

NAWARAJ BHATTARAI
JANAKI KUMARI TULADHAR
JAYA DHARMA POKHAREL
LEKHARAJ NIRAULA
MITHARAM DAHAL

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B

2013 B

Page 35 of 69

023 455474/9852677315
01 4381131/9848475631
01 4382161/9841233584
/9846056038
083 520309/9848077787
041 525654/9844028080
01 4375764/9851012334
021 522855/9842077312
031
560231/9842831739/9842820
66 98428206677
001 6636577/9851056888

023 542976/9842656786
/9848660366
023 540680/9742624720
/98510 10302
014413044/9841206662

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

Class Address

Phone No

360

5148 BIKRAM KUMAR SHARMA

1639 B

POB No. 8522 Kathmandu.

4498510,6637909/984125317
3, 9851037110

361
362

5207 LAXMAN GAUTAM


5214 KRISHNA PRASAD POKHAREL

1650 B
1685 B

Pashupati Higher Secondary School, Saljhandi 4, Rupandehi.


Madhyapur, Thimi15, yakshgally , Bhaktapur

071 692192/9747032130
016637765/9741076503,

363

5226 TILAK RAJ ACHARYA

3057 B

T.R. Acharya & Co., Bharatpur Municipality10, Chitawan.

364
365

5252 DINESH PRASAD UPADHYAY ( LAMICHHANE)


5264 RABINDRA KUMAR MALLA

1672 B
1680 B

366
367

5269 PUSHKAR BANJADE


5289 AGNIDHAR PARAJULI

626 B
1800 B

House No. 80, Chuchepati, Chabahil 7, Ktm.


Gongabu VDC 8, Mahadevtar, Ktm.
Western Rural Development Bank, Head office, Butwal,
Rupandehi.
POB No. 24397, Kathmandu.

528997/9845065744
016207339/9841347643,
9808689780
01 4356859/9841361354

368
369

5296 MITHARAM SAPKOTA


5328 RAMOD DHUNGANA

1702 B
3165 B

Kathmandu 6, Sarashwati Nagar, House no. 720/17, Ktm.


POB No. : 20674, Ktm.

01 4479295/9841370422
01 4279932/9841292449

370
371

5334 SHYAM LAL ROKA


5340 LEKH PRASAD LAMICHHANE

1707 B
1694 B

/9842033225
01 4385943/9841243488

372

5368 RAJESH BASYAL

1734 B

373
374

5382 PRADIP RAJ OSTI


5384 NARAYAN BABU ADHIKARI

1737 B
1743 B

Eastern Rurar Development bank , Banking Branch, Biratnagar


KMPC Basundhara 3, Sundarnagar Marg, Kathmandu.
Ward No. 2, Lazimpat, Shivabhakta Marga, House no. 131,
Ktm.
Bharatpur Municipality10, Chitawan. In Front of Airport
Chowk.
Balaju Height, POB No. : 5783, Ktm.

375

5400 RAJOTTAM PRASAD UPADHYAY

1763 B

376

5409 LEKHAHARI BHATTARAI

1767 B

377
378

5440 KAILASH KUMAR KANAUJIYA


5454 TIKARAM POUDEL

1791 B
1807 B

379

5463 SAGAR MAN SINGH

3141 B

071 541001/9857026427
4385552/9851110273

01 4433033/9851076281
056 531183/9855057027
01 4360315/9851077579

House No. 217Balkot 9, Naya basti, Brahmanagar, Bhaktapur. 01 6633223/9841535478


029 560130
Biratnagar 15, Shiva Baba Marga, Pichara, Morang
29560140/9842033290
Dasharath Chand Municipality Ward No1, Khalanga, Gadhi,
Baitadi.
095 520487/9749503289
POB No. : 5871, Ktm.
015007406/9841350563
01 4261283
Alka Marga, Gaibachha Pati, House No. 65, Baphal
4268660/9851069455

Page 36 of 69

RA B Mem. NRB

Mem.
Name
S.No. No.
380 5471 ANIL KUMAR GUPTA

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop
No. Class Address
1815 B
Dada Pauwa VDC5, Kathmandu
Hetauda Municipallity 3 baba savining andco oprative om
bhavan
1822 B
1840 B
Thaiba VDC8, Janapath,, Lalitpur
Shree, Pasupati Higher Secondary School, Kotihawa
1921 B
Rupandehi.
1884 B
G. P.O.Box. 8903, Sundhara, Ktm.
RBB Hetudha .
2344 B
District Development Committee, Mahendranagar,
1888 B
Kanchanpur
1891 B
Kumaripati 19, Lalitpur.
Eastern Rular Devlopment Bank Ltd, Central Office, Biratnagar,
1907 B
Morang
10, New Baneshwar, House No: 503, Devkota Marga
3146 B
Kathmandu. (Near By Sosaital School )
KMPC 10, New Baneshowre, House No. 503, Devkota Marga,
3102 B
Ktm.( Near Societal School)
2280 B
District Education Office, Arghakhachi
1980 B
Madhyapur Thimi 13, Bhaktapur.
1987 B
Dhadikot VDC Ward No. 1 Naya Baste Bhaktapur
National Life & General Insurance Co.Ltd., Branch Office,
1037 B
Bahirahawa
2048 B
Dhanghadi Municipality 2, Shantoshi Tole, Kailali.
Far Eastern Rural Development Bank, Central Office Dhangadi
2134 B
Kailali.

381
382

5477 PURNA MAN SHRESTHA


5503 DHAN BAHADUR RANA

383
384

5545 KRISHNA PRASAD SHARMA


5570 ISHWARI THAPA

385

5578 UTTAM PRASAD TIMALSINA

386
387

5593 PREM BALLABH BHATTA


5607 GAYATRI DAHAL

388

5627 YUVARAJ GAUTAM

389

5651 NARAYAN BAHADUR BHANDARI

390
391
392
393

5652
5680
5736
5750

394
395

5756 RABI GAUTAM


5841 ISHWOR PRASAD JOSHI

396

5852 RUPENDRA BAHADUR ADHIKARI

397

5940 PRABODH BIDARI

2119 B

398
399
400
401
402

5949
5975
6008
6018
6019

2596
2555
2207
2558
2560

DILLI PRASAD DAHAL


MARKANDA PRASAD BARAL
SUDESH BAHADUR SHRESTHA
DHUNDIRAJ REGMI

RAJESH KUMAR ADHIKARI


GANESH KUMAR DULAL
PARASAR NEPAL
LILAMANI BHATTARAI
CHANDRALAL DHAKAL

B
B
B
B
B

Nirmal Higher Secondary School, Basamadi, Makwanpur


Commercial Agriculture Allience Anarmani Morgern
biratnagar
Bishwa Aadarsha Collage, Itahari, Sunsari.
Kathmandu 32 , Putalisadak Ktm,
Aapchour VDC1, Gulmi.
Bahundangi 4, Jhapa.

Page 37 of 69

Phone No
01 4436274/9841218197
057524725/9845029146
01 6203415/9851059511
071 698026/9847031983
/9843318972
014241364/9841286988
099 523088 094
420135/9848723088
01 5521443/9851039165
021 580314,
521703/9842041670
5200827/9841220184
01 4469203/9851081542
061 461031/9846025392
01 6635385/9751094094
016636361/9847037855
071 562605/9857831515
091 521634/9848487872
091 5522963/9848590646
057 621022/9855067799
021 470862/9842633637
025 582966/9842025925
01 4168255/9741101234
01 4433921/9747039635
023 562250/9842704456

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

403
404
405
406
407
408

6126
6129
6130
6166
6169
6180

409

6204 BAL KRISHNA DAHAL

2190 B

KMPC 7 Maijubal Chabahil, , Ktm.

Phone No
075 520967 075
420967/9847028681
077 420202/9746010262
078 545017/9747010676
/9851037977
/9841415988
01473233/9851013213
4496666/9851060118,
9751085830

410

6223 BINOD DHUNGANA

2195 B

Lumbini Banijya Campus, Devinagar, Butwal13, Rupandehi

071 549256/9847046624

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

6251
6252
6266
6270
6274
6275
6313
6329
6392
6451

2215
2217
2224
2226
3131
2229
2250
2258
2293
2329

078 580206/9847218157
061 550102/9856022922
071 542139/9847033330
/9847481592
061462296/9856028610
520492/9846137447
081 525196/9848023206
041 525879/9844022362
056 533737/9845469728
01 2113208/9851121449

421
422
423

6467 BALRAM CHOUDHARI


6511 BISHNU PANDEY
6527 NARAYAN PRASAD PANT

2339 B
2361 B
2367 B

Western Rural Devlopment Bank, Branch Office, Nawalparasi


Janapriya Multiple Campus,, Pokhara
Lumbini Banijya Campus, Butwal, Rupandehi.
Khidim VDC 4, Arghakhachhi.
POB No. 170, Pokhara.
Pokhara POB ,62.
Mandhara multiple Collage, Nepalgunj, Banke
Nepal Rastra Bank Janakpur.
POB No: 3623, Chitwan
Purano Naikap 3, Thakuri Gaun Kathmandu.
Kathmandu 4, Jalpadevi Marg, Sukedhara, House No.
123/80, Kathmandu
Avas college
Hardineta 3, Gulmi.

424
425
426
427
428
429

6603
6637
6646
6693
6721
6744

2397
2410
2414
2439
2454
2466

Karnali Higher Ma.vi., Narayanpur VDC 8, Satti, Kailali.


Kailali Multiple Campus, Dhagadi, Kailali
Bharatpur Munc. 9, Hakimchock Saradpur, Chitwan
Office of the Auditor General, Babarmahal.
Hetaunda 1, Redcross Road.
Topgachhi3, Samayagadh, Jhapa

091561270/9749006228
091 521001/9848420771
056 533300/9845079030
01 4464348/9841449967
057 523525/9845032210
023693152/9852676245

MIN PRASAD DHAKAL


KHAGENDRA BHUSAL
RISHIRAM POUDYAL
SHANKAR GYAWALI
ARUN KUMAR SHARMA
KAMAL NARAYAN LAL KARNA

MADHAV RAJ KAFLE


DAMODAR BASAULA
MADHAV PRASAD NEPAL
MUKTINATH GYAWALI
PADAM BANDHU POKHAREL
GOPAL BAHADUR ADHIKARI
LALMANI GHIMIRE
HITENDRA KUMAR LABH
PRANIL GHIMIRE
MADHAV PRASAD POKHAREL

SITARAM SHARMA BAJAGAI


KESHAVRAJ BHATTA
YAM PRASAD KAFLE
JHABINDRA PRASAD BHANDARI
RAM KUMAR BARTAULA
DIL BAHADUR POUDYAL

2160
2633
2635
2164
2166
2179

Class Address
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B

District Education Office, Palpa


District Development Committee Office, Arghakhachi
Dibyapuri 4, Keureni, Nawalparasi
POB No: 7067, Ktm.
Nepal Bank limited. KTM
chapali 6, Kathmandu.

Page 38 of 69

01 4378070/9851033982
/9847272301
071 691014/9847143258

RA B Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
Name
S.No. No.

Cop
No.

430
431
432
433
434
435
436

6767
6802
6829
6866
6899
7011
7049

BIRENDRA PRASAD SHAH


PRAKASH CHANDRA GHIMIRE
PRAMOD KUMAR REGMI
DILLI RAJ POUDEL
YADAV PRASAD MAINALI
JAMUNA SHRESTHA
MADHUSUDAN PRASAD YADAV

2476
2490
2506
2530
3113
2707
2731

B
B
B
B
B
B
B

Biratnagar 3, Shankarpur, Morang.


National Sports Council kathmandu
Bheri Technical School, Nepalgunj, Banke
Nepal Bank Ltd., Rajapur, Bardia
Lalitpur SubMunicipality, 14, Shobahite, Lalitpur
Kuleshwor Height, Bazar Marga, KMPC14.
Sanepa 2, lalitpur.

Phone No
021 521028/9852027137,
9804378564
01 4880396/9851123300
081522707/9848060826
084 560117/9858022994
01 5002120/9741030552
01 4274108/9841421459
5537297/9841255557

437
438
439
440

7063
7145
7156
7158

BISHO DEV SHRESTHA


TULASI KARKI
PRADEEP KUMAR ACHARYA
DHRUBA PRASAD MISHRA

2739
2780
2788
2790

B
B
B
B

Chapagain VDC Ward No 2, Kusan Chaur, Ikhatole, Lalitpur.


Surunga 03,Jamunabari , Jhapa
Badikhel VDC 2, Lalitpur.
POB 15142 Kathmandu, PPC 434.

01 5570517/9841239269
023 550283/9842623882
01 5560244/9841320427
01 4362140/9851034747

441
442

7182 DHAKANATH POUDYAL


7183 KAMALA TAMRAKAR

2937 B
2952 B

056 532285/9845056200
01 5201142/9841411684

443

7222 PREM KUMAR BUDHATHOKI

2823 B

444
445

7225 BASANT KUMAR SINGH


7330 TEK PRASAD NEUPANE

2825 B
2883 B

Bharatapur Municipality7, Krishnapur, Baratapur, Chitawan.


POB 176 Lalitpur, Haugal 19, Lalitpur.
Dharan Municipality Ward No16, Janapath, House No165,
Sunsari
POB No. 8639 Kathmandu, Ga2605, Battisputali, Kathamndu
1.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.

446

7335 NIRMAL PRASAD KOIRALA

2886 B

119\21 Aum sairam Galli KMPC34, Ktm

447
448
449
450
451

7358
7403
7430
7449
7477

2903
594
1152
1365
2920

452

7510 BIPIN KUMAR POKHAREL

Lumbini Commerce Campus, Butwal, Rupandehi.


POB No: 10605, Ktm.
Kumhal Tole Birjung.
Ward No. 32, Anamnagar, Ktm. (Joshi Suppliers)
Kirtipur 3, Kathmandu.
Dhumbarahi, Prakash Marga, House no.16/30 Gha,
Kathmandu.

KRISHNA PRASAD GAUTAM


LIL BAHADUR THAPA
RAM SEWAK PRASAD CHAUDHARY
GANESH BAHADUR BISTA
PARASMANI BHANDARI

Class Address

B
B
B
B
B

1983 B

Page 39 of 69

025 525866/9842038877
01 4472463/9851098557
01 6638877/9843091391
01 4486906,.
4493515/9841500362
071 541137
540500/9847034137
01 4488608/9841459996
051 523159/984124 0129
01 6226222/9841601905
01 4332561/9851085737
01 4431882/9851081502

RA B Mem. NRB

S.No. Firm No. Name


1
2005 Kumar Jung & Co.
2
3
4
5

2016
2019
2025
2031

Upreti Associates
Yadav & Co.
Parajuli & Associates
Bhushal & Co.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2035
2038
2039
2042
2046
2048
2050
2057
2058
2060
2067
2068
2078
2096
2102
2104
2107
2109
2115
2120
2121
2123
2127
2128
2137

A. & A. Co.
Baral & Associates
Bhuwaneswor & Co.
P.B. S. & Co.
Gautam & Co.
Pratap Thapa & Co.
Tiwari & Co.
Ananda & Co.
Amar & Co.
N. Sharma & Associates
Jha & Co.
Chamlagain & Co.
Bhurtel & Co.
B. L. & Co.
R. B. Joshi & Co.
T. P. J. & Co.
Amresh & Co.
Lamsal & Co.
Dahal & Co.
K. Kharel & Co.
Osti & Co.
Ghimire & Co.
R. Shahi & Co.
M. Baral & Co.
S. K. Associates

31

2143 R. R. K. & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
Kumar Jung & Co. Hattiban, Dhapakhel1, Laitpur
B
KMPC 35, Shrinkhala Galli, Block No. 373/9, POB No.
23292, Ktm.
B
Kanchanpur6, Saptari
B
Mahankal VDC Ward No. 3, Kathmandu
B
Balaju, Kathmandu
B
Pokhara SMPC Ward No. 8, Naya Sadak, B.P. Marga,
Pokhara
B
Pokhara8, Savagriha Chowk, Kaski
B
Lalitpur SMPC Ward No. 11, Lalitpur
B
KMPC2, Lazimpat, Kathmandu
B
KMPC 14, Dallu, Kathmandu
B
Naya Baneshwor Ward No. 34, Kathmandu
B
Kalyan V.D.C., 3, Surkhet
B
Janakpurdham9, Dhanusha, Janakpur
B
Janakpurdham9, Dhanusha, Janakpur
B
KMPC7, Chabahil, Kathmandu
B
Damak MPC13, Jhapa
B
Dillibazar, Kathamandu
B
Dhankuta Municipality 6, Bijay Bazar, Dhankuta
B
Biratnagar6, Bargachhi, Morang, Nepal
B
ka ma na pa 31kathmandu
B
Keltole, Kathmandu
B
432 Bhagawati Marga14, Balkhu Kathmandu
B
Siddartha Nagar Municipality1, Bhairawaha
B
KMPC , Dillibazar, Kathmandu
B
Kathmandu7, Chabahil
B
Bharatpur7, Krishnapur, Chitawan
B
KMPC , Putalisadak, Kathmandu
B
Karkhana Gate, Harisiddhi, Lalitpur
B
KMPC 16, Naya bazar, Kathmandu
B
Ratna Nagar10, Ramnagar, Chitwan
B
KMPC12, Kumali Bramha Tole, Post Box No. 4879,
Kathmandu
B

Page 40 of 69

Contact No.
5250079
01 4154638, 9841973372
031560231 9842820669
014376515, 014372955
014671394, 9841255139
014385552
061 521151, 061521151
015535414
9841214761,4438472
01 4286191
4490106
9848002358
041522900
9854020932
01 4484398
023580869 ,9841494280
9851004652 ,014423133
9852045040
021 460479
9851008640 ,4221877
01 4228510
9851016223 ,4330512
071523726, 9857021074
9851057117, 4440953
01 4486950, 4470950
056531183
01 4440694
9841463767
9841205736
9855055005 ,056561839
9847058369 9841377045

RA B Firm NRB

S.No. Firm No. Name

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class

Contact No.

32
33
34

2155 H. N. & Associates


2157 B. G. & Co.
2165 N. Adhikari & Co.

B
B
B

Chha2/557, Bansbari, Kathmandu Post Box No: 281


Bangesal VDC5, Pyuthan
Ga2248, Battishputali, Kathmandu

014370777, 9841389621
071698381
4472875, 4496095

35
36
37
38
39
40
41
42

2169
2171
2172
2179
2182
2183
2190
2196

B. K. Lama & Associates


J. L. Basyal & Co.
A. Pradhan & Co.
R. M. P. & Co.
D. Jha & Co.
B. A. T. O. & Co.
B. R. Chaudhary & Co.
Santosh & Co.

B
B
B
B
B
B
B
B

014423393
071 62146
014468216
9851087348 ,015528459
09844030393
9841381967
014378070
9845035755

43
44
45
46
47
48

2199
2219
2221
2239
2251
2272

Daman & Co.


Chimariya & Co.
Babu & Co.
G. Rai & Associates
D. Rimal & Co.
J. D. & Co.

B
B
B
B
B
B

49
50
51

2273 U. K. Jha & Co.


2274 U. Parsaila & Co.
2291 Bhagat & Co.

B
B
B

52
53
54
55
56

2295
2304
2305
2309
2310

Koirala & Co.


Bhujel & Co.
C. B. Thapa & Co.
Shrestha G. Co.
Karmacharya & Co.

B
B
B
B
B

KMPC 3, Jha 1/334 Ranibari, Lazimpat, Kathmandu


Lalitpur SMPC1, Kupondol, Lalitpur
KMPC7, Binayak Tole , Chabahil, Kathmandu
Lalitpur 3, Dhobighat, Lalitpur
Nainhi1, Jaleshwor, Mahottari
KMPC10, Old Baneshwor, Kathmandu
KMPC 35, Subidha Nagar, Tinkune, Kathmandu
Birgunj
Maharajgunj Gairitole Satisal Marga 551/37 Post Box.
No. 5812 Kathmandu
Chandragadhi1, Jhapa, Mechi
KMPC 1, Sitapaila, Lamthumki
KMPC 35, Koteshwor, Mahadevsthan, Ktm.
Jawalakhel, Lalitpur
Sahichara 5, Jhapa
HO: Lalitpur19, Kumari Pati BO: Pako New Road,
Kathmandu, POB No. 3083 Ktm
Phidim 1, Panchtar
HO: Biratnagar, BO: Kathmandu Ward No. 10
Madhyapur16, Lokanthali, Bhaktapur Or Tanki
Sunawari1, Morang
Pokhara5 Kaski
Pokhara8, New Road, Kaski.
Lazimpat, Kathmandu
Kotshowr,35 kathmandu

57
58
59
60

2319
2321
2322
2336

C. P. Shrestha & Co.


B. K. Sharma & Co.
R. M. Khatiwada & Co.
Jagadish Raj & Co.

B
B
B
B

Kathmandu16, Naya Bazar, P.O.Box No: 7328, Ktm.


KMPC10, Baneshwor, Kathmandu
KMPC35, Koteshwor, Kathmandu
KMPC 9, Battishputali, Kathmandu

Page 41 of 69

01 4375095,9851088430
023455533
4670867, 4283151, 9841324751
01 5639086 6636903
01 5547038
540680 9742524720
015552886
9742616471
014493332
016635221
061535260
061534826
014021740 4021968
9851121759 01 4154144
01 4701031
01 4104200, 9851037110 ,449810
9851020153, 01 4601161, 01 4600792
4261368

RA B Firm NRB

S.No. Firm No. Name


61
2337 G. P. Timsina & Co.
62
2340 Pant & Co.
63
2344 Basyal & Co.
64
2360 P. Acharya & Co.
65
2365 C. K. & Associates
66
2369 M. B. & Khanal Co.
67
68
69
70

2373
2387
2392
2395

O. K. S. & Co.
S. P. Dhungel & Co.
Y. Kafle & Co.
Chaudhary & Associates

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

2396
2407
2409
2412
2421
2429
2447
2456
2463
2465
2472

Ram Charitra & Co.


Dhundiraj & Co.
Bhumi Lama & Co.
S. B. Adhikari & Co.
Ankit & Co.
Malla & Associates
Gyan & Co.
D. P. Bhattarai & Co.
Shree Krishna & Co.
P. K. Chalise & Co.
Bijay & Associates

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

2484
2486
2491
2501
2503
2511
2514
2527
2529
2530
2535

R. A. C. & Co.
N. K. Thapa & Co.
B. M. S. & Co.
Pandey & Associates
R. S. & Associates
S. P. Bhattrai & Co.
B. Upadhayay & Co.
Binod Upadhyay & Co.
B. N. Sharma & Co.
L. K. Sharma & Co.
Dinesh & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
Gothachar, VDC8, Kandhaghari , KTM
B
Bharatpur2, Kshetrapur, Chitwan.
B
Padsari9, Rupandehi
B
Batukkumar marg, Sankhamul kathmandu
B
Tityang2, Baglung
B
Balkot, Bhaktapur
B
Kathmandu20, Majipat, Lakhenani, House No: Kha
3/46, Ktm.
B
Manthali4, Ramechhap
B
Bharatpur, Chitawan
B
Janakpur9, Saraswoti Tole, Dhanusa.
B
Byabasaik Lekha Parikshyak Parishad, Janakpur4,
Janakpur
B
Butawal
B
Kesharmahal, Thamel, Tridevi Marga, Ktm.
B
Manaiju VDC7, Nabin Basti, Kathamandu
B
Biratnagar16, Morang
B
Dhapasi VDC9, Bashundhara, Kathmandu
B
Shankdhar Chok Madhyapur Thimi 14, Bhaktapur
B
KMPC35, Subidha Nagar, Ktm.
B
Dhapakhel VDC5, Lalitpur
B
Katunje, Bhaktapur
B
Janakpurdham, Bhanuchowk
B
KMPC 9, Prayag Marga, Purano Baneshwor,
Kathmandu
B
Thumpakhar8, Sindhupalchowk
B
Surunga VDC9, Jhapa
B
Nepaljung, Banke.
B
3,18,Patan,dhaubahal, Lalitpur.
B
Ward No. 12 Naya Shreepur, Birgunj
B
Chandol4, Kathmandu
B
Hetauda Munc4, Karra,Makawanpur ,Nepal
B
Pokhara, Kaski.
B
Pokhara, Kaski.
B
Kalaiya 5, Cinema Hall Road, Bara
B

Page 42 of 69

Contact No.
9849664447
056 526272
9851023074

4781859

5007365
01 4257358
9741059165
056533300
041 524676
041522783
016636361
014424807
01 4026514
016220773, 9841552363
4356859
01 6630977, 9851035589
9851012334
01 5570945
9841249647
9851130779
016211268
9841024997
023550587
526049
9851024589 ,5539483
9849482832
014442861
057521176
9856021603
9841347463, 016207333

RA B Firm NRB

S.No. Firm No. Name


93
2541 M. G. Gyawali & Co.
94
2542 Manoj & Co.
95
2543 Bhola Kaji & Co.
96
2545 Surendra Bahadur Shrestha & Co.
97
2547 Shiva Prasad & Co.
98
2549 S. K. Thapa & Co.
99
2551 Jagannath & Co.
100
2565 Bharat & Co.
101
2569 Vinod Chakhun & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
Karahiya 2, Mangalpur ,Rupendhi
B
Goldhunga VDC 3 (Kha), Kathmandu.
B
Chandragadi1,Jhapa.
B
kathmandu27, Asan Nhaikantala,12/411, Ktm.
B
Hansposa1,Sunsari.
B
Kapan3, Bekha, Kathmandu.
B
Itahari9, Morang.
B
Dharan9/67,infront of reukai Office.
B
Lalitpur19, Haugal.
B

Contact No.
562021
9841349318
985267715
014250550
9842155044 025476006
4810733
9842042471
02522775
015201142

102
103

2574 S. Bajracharya & Co.


2576 Guragain & Co.

B
B

Kathmandu15, Dallu,Chhauni, Ktm. , POB No. 11745


Dharan 16, House No. 71 Sunsari.

9851093185
9842024977

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

2582
2583
2586
2588
2595
2598
2600
2602
2618
2621
2630

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

9842020458 021 524908


9845039366, 051529781
01 4107738 9841412803
9841382461
9808408276 ,9841240129
4366242
4445533
4411319
9841287215
01 4001567
031521156

115
116
117

2634 Lalman & Co.


2638 Ramesh & Associates
2645 Raj S. Co.

B
B
B

Biratnagar13,House no 8, Shantichowk, Morang.


Birjung3, Chhapkaiya, Parsa.
Damak 10, Jhapa
Putalisadak,Ktm.
KMPC 2, Gayridhara, Tangal, Ktm
Paknajole, Kaldhara ,Kathmandu MPC16
Maharajgunj, Kathmandu MPC4
Newroad, Kathmandu.
Lalitpur 13 , Kusunti.
Lazimpat 5, Kathmandu
Boria VDC4, Rajbiraj, Saptari
Sidharthanagar munc6, Sahidpath, Bhairahawa,
Rupandehi.
Hetauda4, Makawanpur.
Biratnagar15, Morang.

9847055128
057523242
9842021015

118
119
120
121
122
123

2650
2652
2653
2654
2656
2683

B
B
B
B
B
B

Gaindakot VDC1, Milanchowk, Jaujuba, Nawalparasi.


Padsari8, Rupandehi
Putalisadak Kathmandu
Jawalakhel, Lalitpur.
Baluwatar ,Kathmandu, House No:186
Butwal Munc10, Rajmarga, chaudah, Rupandahi.

9745009348
071523514
016226727
4257781, 9851018926
01 4411536,9841284234
071542669

Kafle & Associates


Anil Karna & Co.
Giri & Associates
M. Shrestha & Co.
R. S. P. & Company
Dhruba & Company
R. K. Shrestha & Co.
Srivastav & Co.
Dineshwar & Co.
Binod Thapa & Co.
Jawahar & Co.

R. & Co.
G. & Co.
T. R. & Associates
Pandit & Associates
S. R. Tamrakar & Co.
Sharma Timilsina & Co.

Page 43 of 69

RA B Firm NRB

131
132

2722 R. Raghubanshi & Co.


2728 J. M. & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
Arjun Dhara9, Jhapa, Mechi.
B
Biratnagar4, Kancharbari, Morang.
B
129, Gyan Marga, Nadipur, Pokhara.
B
Triyuga Munc2, Gaighat, Udaypur
B
Nepaljung17, Banke, Nayabasti
B
Dhulabari, Mechi Nagar2, Jhapa
B
House no : 168, Mustang Chowk, Pokhara7, Kaski
B
210,kumarimarga6,Dhobidhara, Kathmandu33, GPO
8975,EPC5306
B
KMPC 35, Koteswore, Kathmandu
B

133

2730 J. & Associates

Gongobu 8 Mahadevtar , Kathmandu, POB No : 10491

014361474

134
135
136
137
138
139
140

2732
2733
2736
2738
2752
2760
2768

B
B
B
B
B
B
B

HO : Ugrachandi Nala 5, Kavre. B.O: Bhaktapur, Nala


Dharan16, Sunsari
KMPC4, Dhumbarai, Ktm
Madhumara, Biratnagar11, Morang
Pokhara 9 Kaski
Bharatpur10, Chitwan
134 Ganesh Man Chowk, Nepalgunj 13, Banke.

014468067, 9841250937

141

2770 S. Acharya & Co.

01 4810797

142
143
144

2771 M. K. Shreevastav & Co.


2780 M. K. Poudel & Co.
2795 P. Upreti & Co.

B
B
B

145
146
147

2804 R. P. Bhattarai & Co.


2818 K. & P. Co.
2821 G. G. & Co.

B
B
B

Kapan3, Bekha, Panchakumaristhan, POB.No: 10388


Lipni Birta6, Parsa, Birjung, B.O : Birjung13,
Ghadiwarba
Jorpati VDC2 Kathmandu
H.O : Charikot, Dolakha, B.O : Bhaktapur
H.O : Lalitpur13, Kusunti, B.O : KMPC 11, Thapathali,
Kathmandu
Bharatpur, Chitwan
Jai, Dhangadi5, Kailali

148
149
150
151

2838
2839
2841
2846

B
B
B
B

Dhansapath, ward no. 11, Janakpurdham, Dhanusa.


KMPC34, New Baneshwor, Ktm
9/217, Balkot8 Thimi, Bhaktapur
Kirtipur14, Kathmandu

014480740
4490740
016633223 98415354782
012023084

S.No. Firm No. Name


124
2684 Bimoli B. & Co.
125
2686 Keshabacharya & Co.
126
2691 Dwa Narayan & Co.
127
2704 Pushpa & Co.
128
2706 Binam Shrestha & Co.
129
2707 C. M. Khanal & Co.
130
2708 R. S. U. M. & Co.

Upendra & Co.


Madhav & Co.
B. P. Bhandari & Co.
M. Pokharel & Co.
S. R. Baral & Co.
D. Subedi & Co.
D. R. Dhakal & Co.

M. Kumar & Co
S. N. Chaudhary & Co.
Rajottam Upadhyay & Co.
Paudel & Co.

Page 44 of 69

Contact No.
023465223
021460266
061530541 541435
021541903, 9842021745
081 523423, 9858020350
9852673381, 023561112
061 465861 , 530381 9846026082
014411966
9841310959

01 4990781
061535961 ,9856024611
56521839
081 528090, 9758001231

531145
9841384117 9845315762

9851050669
086572204
975900241, 091521261

RA B Firm NRB

S.No. Firm No. Name

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class

Contact No.

152
153
154
155
156
157
158
159

2866
2868
2873
2874
2876
2883
2884
2894

K. P. Rijal & Co.


S. R. Pant & Associates
S. Gyawali & Associates
P. B. & Associates
Siwakoti & Co.
Gadtaula & Associates
N. D. & Co.
S. S. R. & Associates

B
B
B
B
B
B
B
B

KMCP10, Budhanagar,New Baneshwor, Kathmandu


Sidharthanagar12, ,Nayasadak, Bhairahwa
POB NO : 7067, Kathmandu
Kritipur kathmandu.
Anarmani4, Jhapa
Biratnagar15, Pichara, Behind ADB/N
Surkhet Road Nepaljung
Sakhua, Mahendra Nagar1, Dhanusa

984222052528
01526832
9851037977
014332561
023542388
9842129404, 471845
9848024500
041 540310, 9841205628

160
161
162
163
164
165

2905
2911
2912
2915
2927
2931

M. N. & Associates
Sheo Kumar & Co.
Raman & Associates
Diwan & Co.
G. Sigdel & Co.
Padam & Associates

B
B
B
B
B
B

4442339
071526080
015540977
525133(099)
061528177
061540136

166
167
168
169
170

2937
2948
2964
2969
2970

B. B. Aryal & Co.


K. R. P. & Co.
Khatri U. B. & Co.
Tulasi & Co.
Surya & Co.

B
B
B
B
B

KMPC 33, Sanogauchar, Gyaneswore, Kathmandu


Siddarthanagar Munc8, Bhairahawa, Rupandehi
Lalitpur15,Arun Tole
Mahendra Nagar4, Kanchanpur, Campus Road
B.P Marg83, Kundahar13 Pokhara
Pokhara 3, Nadipur, Kaski
KMPC35, House No. 38/30, Chayan Marga , Koteshwor,
Ktm
Aairahiti VDC, Balaju, Kathmandu
Satasi Dham VDC1, Dundamari,Jhapa
Bharatpur 10, Chitwan
Bharatpur 7, Chitwan

171
172
173
174
175
176
177
178

2987
3002
3005
3015
3027
3028
3033
3041

N. & Co.
S. L. & Co.
Dhruba & Company
Bhattarai & Associates
G. P. Niraula & Co.
J. R. D. & Co.
Ananta & Co.
D. N. Paudyal & Co.

B
B
B
B
B
B
B
B

095 529382, Mo. No9749503193

179
180

3045 M. Sapkota & Co.


3050 R. P. Upreti & Co.

Mahendra Nagar munc3, Kanchanpur, Patan V.D.C


Mohanpur VDC: 5, Kathauna Bazar , Saptari.
Dharan ,Sunsari
Kathmandu 32, Shantinagar, Ktm.
Biratnagar 1, Pokhariya, Morang.
2 Gha, Sanepa, Chakrapath, Lalitpur
Parroha VDC 1, Rupandehi.
Bharatpur Municipality7, Krishnapur, Chitwan
KMPC Ward No. 6, Saraswoti Nagar Marg, House No.
720/17, Ktm.
Janaki Nagar, Ward No. 3, Sarlahi.

B
B

Page 45 of 69

01 4990500
4363525
023470097
056520601
056525196

025520564
9841289777, 01 4466705, 985183444
021 462006
015548931
9847033020
056532285
01 4479295, 9841370422

RA B Firm NRB

181
182
183
184
185
186
187

3051
3057
3064
3076
3097
3098
3100

B. R. Shrestha & Co.


Dhruba & Associates
Silwal & Associates
Rayamajhi & Associates
B. K. D. & Associates
Karki T. & Associates
Banjade & Associates

188
189
190
191
192
193

3105
3119
3120
3121
3123
3126

Duwal & Associates


D. R. Dahal & Associates
J. R. Sharma & Associates
Pradip B. S. & Associates
D. P. Neupane & Associates
A. P. Paudel & Associates

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
KMPC 34, Batuk Kumar Marg43, Shankhamul,
Baneshwor, Kathmandu
B
Balambu VDC5, Kathmandu
B
KMPC 16, Balaju, Ktm.
B
Gutu VDC8, Surkhet.
B
Chabahil, Ktm
B
Surunga 3, Jamunawari, Jhapa.
B
Jayanagar VDC 7, Gorusinge, Kapilbastu.
B
Bhaktapur 2 Kamalbniyak bagesawery marg
Kathmandu
B
Lalitpur 15, Satdobate, Lalitpur
B
Manthali, Ramechhap
B
Lalitpur 2, Sanepa, Gusingal.
B
Padasari 1, Rupandehi.
B
Chilaunebas 7, Thum, Syangja.
B

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

3140
3150
3152
3156
3164
3165
3170
3181
3195
3196
3207
3215
3221
3224

S. Nepal & Associates


K. P. Dhakal & Associates
D. P. Dahal & Associates
B. P. Chapagai Associates
P. & Associates
R. K. B. & Associates
Shiva & Associates
Palli & Associates
R. Kusma & Associates
Vijaya Sharma & Associates
R. P. Adhikari & Associates
Dileep Lal & Associates
Pradhan & Associates
B. Poudel & Associates

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Madhyapur Thimi15, Budhathoki Gaun, Bhaktapur


Biratnagar4, Morang.
KMPC10, Baneshwor, Ktm.
Sunawal VDC 1, Nawalparasi.
Hetauda 11, Makwanpur.
Hetauda 1, Makwanpur.
Kohalpur 4, Chapargaudi, Banke.
Malungatunibote 2, Syangja.
Bhaktapur6, Inacho
Siddharthanagar 9, Bhairahawa, Rupandehi.
Bharatpur 10, Chitwan.
Janakpur, Dhanusha
KMPC14, Kuleshwor Tole, Kuleshwor, Ktm.
Shankarnagar VDC8, Janakinagar, Rupandehi.

01 6633686
9742000576
9851081542, 9841252425
9847020701 078 570323
9855067799
056523525
9848056440,081540885
9846056038
01 6615815, 9841358059
9841227452
9855061805,9845049006
041525160
01 4301095 9841310024
9847044939

208

3253 D. P. Shakya & Associates

Lalitpur2, Sanchal, Sanepa, Tribeni marg, Lalitpur

9841295307 015534153

209
210

3256 U. M. Singh & Associates


3263 K. Timsina & Associates

B
B

Butwal 10, Milanchowk, Sukhkhanagar, Rupandehi.


Itahari Munc4, Narayan Gopal Marg, Sunsari.

9842023515

S.No. Firm No. Name

Page 46 of 69

Contact No.
4783511
4249477
014365500
083520628,
9851085830
550283
9857026427

9748026171

9841257870
9841201010 5203035 9841396158
4371152
9851035615
9857028874
061536351 ,9846058507

RA B Firm NRB

S.No. Firm No. Name


211
3264 G. B. Bista & Associates
212
3276 S. P. Dahal & Associates
213
3282 Dilip & Associates
214
3284 I. Thapa & Associates

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Class
KMPC35 Jadibuti, Ktm.
B
Duhagadi7, Jhapa
B
Lalitpur 3, Dhobighat, Lalitpur.
B
Teku, Ktm.
B

215
216
217
218
219
220
221
222
223

3294
3295
3302
3304
3310
3311
3326
3332
3336

Khwakhali & Associates


R. Mulmi & Associates
Y. R. Gautam & Associates
S. K. Shrestha & Associates
M. P. Pokhrel & Associates
D. R. Paudel & Associates
Mahato & Associates
R.K. Adhikari & Associates
Hada Associates

B
B
B
B
B
B
B
B
B

224
225
226
227
228

3343
3350
3359
3362
3365

B. B. Amatya & Associates


B. Bhandari Associates
Kharel & Associates
Shyam & Associates
Bipin & Associates

B
B
B
B
B

229
230
231
232
233
234
235
236

3375
3391
3394
3404
3405
3427
3436
3439

B. Baral & Associates


Sangita S. S. & Associates
K. P. Neupane & Associates
G. Dahal & Associates
Ramesh Adhikari & Associates
S. P. Upadhyaya & Associates
D. P. Shrestha & Associates
Sudesh Shrestha & Associates

B
B
B
B
B
B
B
B

KMPC21, Karunamaya Marg, House No: 145, Ktm.


Siddharthanagar 8, Rupandehi.
Darbesha 2, Morang.
14, Vinayak Marg, Biratnagar 14, Morang.
Dhobighat 4, Lalitpur
Rajapur, Bardia
Lahan Municipality, Ward No. 6, Siraha.
Biratnagar 16
Chochhe, Tuchhimala9, Bhaktapur Municipality.
KMPC9, Battisaputali, Narayangopal Marg, House No:
92, Ktm.
Tinthana VDC 5, Kathmandu
Ka. ma.na.pa Ward No.7, Chabahil, Ganesthan
Hattimuda V. D. C. 7, Morang
Dhumbarahi 4, Kathmandu.
87/81 Rudranagar Marg, Battisputali, KA. Ma. Na. Pa.9,
Kathamandu
Sifal, Kathmandu
Kalika Nagar 13, Butwal, Rupandehi
Kumaripati 19, Lalitpur
501/48 Mhepi Marg, Kathmandu Metro 16.
Biratnagar 7
Pokhara Ward No. 3, Nadipur.
Madhyapur Thimi 2, Balkot.

Page 47 of 69

Contact No.
9841601905 01 6226222
9842626077
01 5533929
9841380500
01 4254128, 9841385350
071522307
9842041670
021471992
9851121449
9858022994, 084460117
033 561995
021470862 9842371306
6614124
01 4474682, 9841489035
4312047, 9851072241
4470950, 4486950, 9841847805
9841803209
01 4431882, 9851081502
014480671, 4460595, 9851098084
4493349, 9851085643
9851039165, 01 5521493
01 4366082, 9849952872

9751094094, 01 6645385

RA B Firm NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
Name
106 CHHABI LAL PANTHI
1
2

123 BISHWONATH NIDHI ARUN

3
4

157 MEENA DEVI BAIDYA


205 SHALIK RAM GHIMIRE

5
6
7
8
9
10
11
12
13

212
275
448
574
600
640
928
970
1002

ROSHAN PAUDEL
GOPAL THAPA
SHREE NANDAN LAL KARN
DEEP BAHADUR ADHIKARI
BISHESHWOR GHIMIRE
DHARMA RAJ ARYAL
UDDHAB PRASAD PAUDEL
RISHI RAM PANDEY
SATYA LAL MADHIKARMI

14
15
16
17
18
19
20
21
22

1144
1284
1311
1432
1656
1720
1786
1790
1807

SUMENDRA RAJ SHRESTHA


CHIRANJIBI SHARMA
SHARAD CHANDRA GAUTAM
SHEBNATH SUBEDI
TEJ RAJ ADHIKARI
RAM KRISHNA ADHIKARI
DHARMA RAJ SHAKYA
BHOLA RAM K.C.
KASHI RAM POKHAREL

23

1942 HIMAN SINGH K.C.

24
25

2063 KHADGA BAHADUR BOGATI


2119 YOGENDRA MAN SINGH SHRESTHA

26

2253 SABITRI SHRESTHA

Cop
No. Class Address
675 C
Tamghas 6, Gulmi.
Janakpur Municipality Ward No. 4, Campus Chowk, Vidyapati
254 C
Nagar, Dhanusha.
POB No. 19814, Ktm. Employed Providend Fund, Thamel,
176 C
Kathmandu.
1224 C
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
38
122
365
415
688
175
228
247
183

C
C
C
C
C
C
C
C
C

POB No. 4546KTM


Chitrungdhara VDC 3, Palpa.
Birta4, Birgunj, Parsa.
KMPC 16, Bahini Marga, Balaju, House No 144
District Administration Office, Sankhuwasabha.
Balaju 16, Nabaganesh marga, Kathmandu.
Kathmandu 9, Battisputali, kathmandu.
Karahiya 2, Shantiban 4, Rupandehi.
Bhaktapur Ward No: 3, Tachapal Tole, Bhaktapur.

13
127
292
448
364
141
1504
846
960

C
C
C
C
C
C
C
C
C

KMPC14, Kalimati, Chunipakha, House no. 330/36, Kathmandu.


Global IME Bank Ltd. Tamchas, Gulmi.
Janakpur 1, Wokil Tole, Station Area, Dhanusa.
Sadak Depart Kathmandu.
District Treasury Conroller Office, Palpa.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Kilabaha, Tangal 21, Manjushree kathmandu.
Kathmandu 35, Subidha Nagar.
Boutal mpc no 13 laligruss Rupendahi

70 C
629 C
1450 C
463 C

Phone No
079 520327/9857028167
041 524229/9844131900
01 6633469/9841255030
01 4224615/9841658056
01 5534729 01
4416136/9851125410
075 520002/9847029319
051 530840/9845037160
014390252/9808008194
029 560134/9842041625
01 4353054/9841278262
4498474/9841364745
071 590724/9847060724
01 6616104/

Biratnagar 12 Dhanmayadha road.

01 4270975/9851054745
079 520056/9847104895
01 4498516/9841343640
01 478342/9841381289
075520003/9847030179
01 6632466/9841433772
01 4215330/9841362037
01 5104069/9851040466
9815482333/9746002500
078
570367/9806932597,9741
098783
016221871 010
560002/9841457663
021 460698/9842027788

Thapathali 11, House No. 486, Prasuti Griha Marg, Kathmandu.

01 4237862/9841347269

Swathi5, Nawalparasi.

Page 48 of 69

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
2355
27
2398
28
2423
29
2593
30
2679
31
2687
32
2696
33
2772
34

Name
BHAGAWAN ADHIKARI
PREM BAHADUR K.C.
YADU NATH NEPAL
HIM LAL ADHIKARI
NAMA RAJ PURI
TIKA RAM KHARAL
PANCH DEV PRASAD GUPTA
BHAWANI DATTA BHATTA

Cop
No.
238
1548
362
1525
1455
215
1179
1552

Class
C
C
C
C
C
C
C
C

621 C
1011 C

Address
Pokha05, Malpatan, Pokhara.
District Development office, Mustang
Office Of District Health, Palpa
Bir Hospital, Kathmandu.
Devdaha 4, Katipa Tole, Khaireni, Rupandehi.
Ramgram Munc.12, Panchgawa, Nawalparasi.
Bhimdatta Munc. 18 Mahendranagar, Kanchanpur
KMPC34, New Baneshwor, Sangamchowk Marga, House No:
265/11, Ktm.
Mandabya Multiple Campus.Madan Pokhara, Palpa,

35
36

2805 BYAS KUMAR SHARMA


2918 GOPAL PRASAD ACHARYA

37
38
39
40

2945
2948
2962
2980

KESHAV PRASAD DANGAL


PRADIP KUMAR K.C.
RAMESH BAHADUR BASNET
PUSHPA RAJ LOHANI

50
221
476
171

C
C
C
C

41
42
43
44

3003
3011
3026
3038

BADRI NATH BHATTRAI


JAYA KUMARI JHA
HARISH CHANDRA NEUPANE
RAM BAHADUR MAHAJU

311
400
105
170

C
C
C
C

St. Lawrence College, Chabahil, kathmandu.


Bageshwori VDC1, Kharipati, Nagarkot Marg, Bhaktapur.
Damak 12, Pashuhat, Jhapa.
Bidur Munc.4, Battar, Sangamchowk, Nuwakot.
One Year Education Program, Darbar Highschool, Ranipokhari,
Kathmandu.
Kathmandu 14, Kuleshor Marga, House No. 358.
Annapurna Secondary School, Namla 5, Lamjung.
Ward No. 35 Jadibuti Kathmandu.

45
46
47
48

3125
3179
3228
3239

PRAKASH KUMAR ADHIKARI


ISHWARI GHIMIRE
RAMESH KUMAR BHATTARAI
BASUDEV SHRESTHA

113
880
832
269

C
C
C
C

KMPC 35 Koteshwor, Subidhanagar, Shrinkhala Galli, Kathmandu.


Agriculture Development Bank Regional Ofice Rupendehi.
Naya Baneshwor, 34, Pragatinagar Marga, Ktm..
Balambu VDC 2, Mahadhevsthan tole, Ktm

49
50

3247 TEJENDRA BAHADUR BAM


3257 PREM RAJ ARYAL

51

3326 BISHNU DATTA BHATTA

233 C

52

3376 DWARIKA PRASAD CHAULAGAIN

202 C

78 C
89 C

Sudurpachhimanchal Rular Dev. Bank, Dhangadi.


Suda VDC 1, Kanchanpur.
Bkadrith granin purbhadhar tatha gbkopargan sudar karakam
Bathidi
KMPC 10, House No. 11/95, Buddhanagar, Gangadevi Marga,
Ktm.

Page 49 of 69

Phone No
061 520306/9846621812
061 527303/9856029433
075521701/9847099054
014154803/9841529307
071 577023/9847020529
083 521532/9848038532
078 520584/9857024955
099 525001/9749535997
01 4109500/9841525464
/9857062002
01 4487864/9851092896,
9841327874
01 5091107/9851089035
023 581128/9816000350
010 560222/9851060788
01 6631734/9841285053
01 4283958/9841986879
066 520923/9856045366
01 6632793/9851058964
01 6205109/9851093773
071526695/9747013630
01 4782276/9841287176
014312891/9841412229
091
523827,550025/98484217
36
/9848719834
093 420177/9849520994
01 4782761/9849150221

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
3401
53
3424
54
3489
55

Name
RAJAN THAPA
MAHESHWOR ACHARYA
NARAYAN PRASAD SHARMA

Cop
No.
375
199
1515

Class
C
C
C

Address
POB NO. 25693, Ktm.
Putali Bazar Municipality Ward No. 9, Lamagey, Syangja
New Road Tebahal 22, Kathmandu.

Phone No
01 4150554/9851009079
/9846073604
/9841376864
/9851144160
/9747006039

56
57

3513 SOMNATH ADHIKARI


3554 NARENDRA NEUPANE

672 C
268 C

58
59
60
61
62

3562
3579
3659
3683
3694

157
598
639
211
197

63

3720 NIRPA PRASAD TIMILSENA

204 C

Department of Irrigation, Jawalakhel, Lalitpur Room No. 208.


Argali Multiple Campus, Argali, Palpa.
Inruwa, 5, Infront of Post Office, 5/36, Cross Road, Bagaicha Tole,
Sunsari.
Karkandho5, Nepalgunj, Banke.
District Treasury Contoraller office Lalitpur
District Education Office kapilbastu.
Siddhartha Nagar Munc. 8 Bank colony Rupandehi
Far Western Rural Development Bank Ltd., Branch office,
Chaumala.

64

3739 GANESH RAJ PANT

338 C

Central Ayurbedh Bidhyapith, Bijauri, Dang

65
66
67
68
69
70

3745
3763
3802
3914
3959
3960

745
395
236
266
282
283

Jorpati VDC 6, Ktm.


Siddhanath Multiple Campus, Mahendranagar.
Bariyarpatti VDC 3, Siraha.
National Orange Research Project,, Paripatle, Dhankuta.
Khan and Co. Nepalgunj.
Khan And Co. Nepalgunj, Banke.

71
72
73

3961 TULA RAM KURMI


3998 TULARAM TIWARI
4141 BHUPENDRA RAJ GIRI

280 C
267 C
1533 C

Nepalgunj Ward No. 16, Muktipur, Banke.


Birendranagar 3 Surkhet .
KMPC9, Sinamangal, Shivanagar Marga

74
75
76
77
78

4161
4174
4200
4225
4240

560
332
383
347
1488

Shree Radhika Secondary School, Urlabari3, Morang


DHUbahari Appartment 4 ktm
Sunwal 4, Nawalparasi
District Development Committee Bhadrapur, Jhapa.

PRADIP KUMAR BHATTARAI


KRISHNA BAHADUR G. C.
PRATIT BHANDARI
ABUHARERA KHA
GANESH PRASAD PAHARI

KEDAR NATH MISHRA


ASHOK SINGH BHANDARI
SATYA NARAYAN YADAV
KHAGENDRA PRASAD NIRAULA
BHUBAN PRASAD GAIRE
ANITA KUMARI SHRESTHA

LAXMI SAPKOTA
CHHABIN KUMAR MAGAR
BHOJ PRASAD CHAPAGAIN
SOMRAJ THAPA
ANITA SILWAL

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

Page 50 of 69

025 560276/9842076524
/9858022088
/9849496434
/9747013710
071 526080/9847022952
091525805/9848421943
099 521061/9848721030,
9749506202
01 46211088/9841289832
099 520954/9848723138
033 560956/9743018980
026 520055/9852050252
526228/9848022256
081526228/9848091662
081 526186,
522089/9848022843
083 520815/9851155009
01 4481933/9851093759
021 540924
541155/9842056093
9852028028
01 4007575/9851134916
078 570078/9847031530
023 455165/9852671645
4351812/9849254258

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
4276
79
4454
80
4476
81
4488
82
4514
83
4560
84
4614
85
4616
86
4618
87

Name
GOPAL SUBEDI
SHIVA RAM BHATTARAI
BODHARAJ NIRAULA
CHET BAHADUR BAM
DAMODAR SHARMA RIMAL
UTTIM LAL MAHATO
BUDDHI SAGAR PANDEY
RAM PRAKASH PARAJULI
MEGH RAJ SHARMA

Cop
No.
387
461
443
477
594
1508
563
564
565

Address
Bidha Davi Highier secondry ma vardiya.
District Treasury Controller Office, Gulariya, Bardiya.
Itahari 1, Sunsari.
Education For Food Programme Unit, Bajura.
Kaski, Pokhara, Bhimkali Patan 1.
Malangwa VDC 8 Tower Chowk, Sarlahi.
District Education Office Rupandehi
Walling 3, Syangia.
Butwal Munc13, Kalika Nagar, Buddha Path, Rupendehi.
Barahi Aawasiya Higher Secondary School, Byas 10, Damauli,
Tanahu .
Sundar Bazar vdc2, Lamjung.

Phone No
081 690205/9848024958
071 523575/9841200731
025 587024/9842034483
097 693906/9848480511
061 525246/9856026377
046 520604/9844033416
017 524477/9847020705
063 440542/984759675
071 438936,/9847048749
065 561990, 561640,
560490/9846055300
9746000150/984650108

C
C
C
C
C

POB No. 335 Kathmandu. Shanothimi, madhapur mpc 17 Bhaktpur


Panchanagar VDC 3, Bhutahachapi, Nawalparasi.
Gaidakot VDC6, Shivanagar, Nawalparasi.
Kapilbastu Municipality 5, Taulihawo, Kapilbastu.
Matisha bikash kendra,Gota , Kailali

01 6638380/9841297592
/9857030255
056 501474/9845051699
076 560039/9847040930
091527452/9848445668
061 531657/9846027293
056 560691/9745272302
/9759500577

Class
C
C
C
C
C
C
C
C
C

88
89

4643 SABBU SHRESTHA


4683 SURYA BAHADUR K.C.

90
91
92
93
94

4730
4793
4817
4825
4840

95
96
97

4862 LAXMAN PRASAD KOIRALA


4937 KHAGENDRA POUDEL
4940 KARNA BAHADUR KHADAYAT

597 C
633 C
636 C

98
99

4971 PAVAN PRASAD SHRESTHA


4998 BISHNU PRASAD ADHIKARI

645 C
648 C

House no 138 Radha Krishna Marga , Pushyong, Pokhara,05 Kaski.


Bakulahar,Ratnanagar Municipality1, Tadni, Chitawan.
Office of District Development Committee, Darchula.
Kathmandu 30, Chhusya Bahal, House No. 245/6, Jyatha ,
Kathmandu.
Prithvi Narayan Campus, Pokhara .

100
101

5015 BHUVAN RAJ SIWAKOTI


5028 CHINTAMANI GHIMIRE

941 C
715 C

Ktm35 Om shanti Marga House No 151 Kathmandu.


Rastriya Banijya Bank, Branch Office, Butwal.

102
103
104
105

5061
5078
5090
5108

671
685
718
726

Kusaha Laxminiya VDC 2, Salampur, Siraha. Near Sukhipur Bazar.


Shankarnagar VDC3, Rupandehi.
Butwal Munc. 8, Chandranagar, Rupandehi.
Mutang District Court. Jomsom

BADRI PRASAD MAINALI


BINOD KHANAL
BOL PRASAD BHUSAL
BALARAM NEUPANE
GAURI PRASAD NATH

BHOGENDRA NARAYAN JHA


ISHWARI PRASAD BHANDARI
KESHAV RAJ POKHAREL
PADAM PRASAD UPADHYAY

503 C
670 C
1489
787
588
586
1521

C
C
C
C

Page 51 of 69

01 4250617/9841422929
061 692395/9846028366
40602900,4154200/98412
80915
071 546868/9847589726
033 620750/980472140,
9842843593
071 438678/9847046061
071 545988/9847029287
069 440134/98171720

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.

Name

Cop
No.

Class Address

106

5113 KRISHNA BAHADUR KHADKA

107
108
109
110
111
112

5131
5138
5168
5176
5190
5202

113
114

5234 HOM NATH UPRETI


5266 ASHOK KUMAR ACHARYA

1505 C
756 C

115

5267 RAMESH BAHADUR SHAHI

757 C

Western Rular DevlopmentBank Ltd. Head office, Butwal.

116

5360 HIRAKAJI SHRESTHA

826 C

Ministry of Home Affairs, Singhadarbar, Kathmandu.

117

5397 BINITA RANJIT

781 C

118
119
120
121
122

5405
5410
5432
5461
5549

JANAK BIR BAJRACHARYA


DILLI BAHADUR BAM
NARAYAN PRASAD GHIMIRE
PREM BAHADUR NIDAL
SANTOSH DHAKAL

785
790
798
1530
844

C
C
C
C
C

Shree Phantakanta Primary School lamtangin 4 Kathmandu.


Siddharthanagar Municipality 8, Bhairahawa, Rabi path ,
Rupandehi.
Suda1, Kanchanpur, Mahakali
Butwal 10, Sukhkhanagar, Shantipath, Rupandehi.
Mahakali AnchalHospital, Mahendranagar, Kanchanpur.
Ithari Municipality2, Aapgachhi Tole, Sunsari.

01 521515/9847020830
099 690915/9848879661
076 540772/9847031463
/9849507801
025 475711/9842057981

123
124
125
126
127
128
129
130

5557
5576
5586
5650
5661
5737
5739
5759

ANAND BAHADUKARMACHARYA
HARI PRASAD TIMILSINA
NARAYAN PRASAD REGMI
KIRTI BHAJAN KUMAR PRADHAN
SURYA MOHAN SAPKOTA
LAL BAHADUR MALLA
SHARADA KANTH PANT
SARBAGUN RATNA TAMRAKAR

848
1128
1529
878
883
1518
903
911

C
C
C
C
C
C
C
C

Nepaljunj Municipality 2 , House NO. 32, Gharbari Tole, Banke.


Patherkot VDC 9, Sarlahi,
Kaski District, Purunchour VDC 7.
Biratnagar 15, Pipara, Morang
Pokhara Sub Metro 10, 28 Sugam Marga, Pokhara
Khan & Co. Nepaljgunj Munc. 16 Banke.
Chiti 2, Shyaut, Lamjung.
POB No. 19733, 165 yatkha Bahal

081 523898/9848026528
041 526565/9841872662
061 520080/9846036517
021 535775/9842370118
061 541837/9846033092
081 526900/9848250290
/9846437562
01 4259076/9841275099

LAXMAN PRASAD CHAUDHARY


UDAY BAHADUR DANGI
RAM PRASAD KHANAL
PADAM LAL LAMICHHANE
SUKDEV GYAWALI
NAGENDRA PRASAD DHUNGEL

698 C
701
697
705
1519
728
738

C
C
C
C
C
C

Ugratara VDC 6, Sinagal, Banepa, Kavre.

Phone No
011 664676/9808363255,
9845797962
01 4822062/9855040019,
9845040018
082 520021/9748504423
079 521097/9847166616
087 680033/9848027403
079 520233/9847114587
01 4992553/9851130500

Rangpur 2, Manaharwa, Rautahat.


Karagar Karyalaya, Tulashipur, Dang
Gulmi, Tamghas1, UdinDhunga,
District of Administration Office, Banka
District Treasury Controller Office, Gulmi
Labour Depart Minbhavan Kathmandu.
Anarmani VDC4, (Behind Annapurna Hall, Across the
Bridge)Birtamode, Jhapa.
Butwal10, Nilgiripath, Rupandehi.

Page 52 of 69

023 540680/9842623059
071 549060/9847026612
071 445206/9846152416,
9847034500
01
4211255,4211240/984125
3734
01 4420194/9841268432

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
5804
131
5815
132
5843
133

Name
MEGHARAJ BHANDARI
HUTARAJ POUDYAL
HARI PRASAD BARAL

Cop
No.
932
1542
940

Address
GPOBox : 21339, Kathmandu
Tinkune, Subidhanagar 35, Satmarga
Bhadrabas 5, Dhakredanda, Sakhu Marga, Kathmandu.

C
C
C
C
C
C

Palpa District Hospital, Palpa, Tel :


Janakpur 08 Mohottari (pagalbaba Dharnmasala pachade)
District Election Office Kaski.
Napi Office, Banke.
Birgung 18 Parsa kabi shreemorni nagar, Bhiswa.
POB No: 11835, Kathmandu
Om Finance Limited. New Road
Pokhara, Kaski
Butwal 9, Dipnagar, (near to Amda Gate), Rupandehi.
Office of Parroha VDC , Mugiya, Rupandehi.
Nepal Red Cross, Shree Janaki Eyes Hospital, Janakpur 8,
Ramananda Chowk, Dhanusha
Singhamangal 35, Sansari Galli, Nhakatti, House No. 129,
Kathmandu
Shree Bhairab Nawadeep H.S.S. Chhahara, Palpa
POB no. 8975, EPC 5936, KtmAnamnagar, Kathmandu.
Nepal Commrece Campus, Min Bhawon Kathmandu.
Bhimadatta Munc.6, Kanchanpur.
T.U. University, Nurshing Campus, Pokhara, Kaski.
POB No. 3355, Kathmandu. Sitapaila VDC 4, Sangam Basti,
Kathmandu
Dhangadi Municipality Ward No 4, Omshanti Nagar, Dehadi,
Kailali.
Butwal 9, Amarsingh Path, Radhakrishna Tole, Rupandehi.
Land Revenue Office, Nawalparasi
District Treasury Controller Office, Kailali

134
135
136
137
138
139

5894
5920
5934
5945
5970
5974

140
141
142

5984 BIGYAN GAUTAM


5992 LUMBARAJ GYAWALI
5994 TEK RAJ BHATTARAI

988 C
987 C
989 C

143

6021 RAM NARESH PANDEY

1012 C

144
145
146
147
148
149

6034
6046
6081
6089
6139
6186

1065
1014
1022
1024
1045
1061

150

6202 DHARMA LAL SHRESTHA

1066 C

151
152
153
154

6217
6259
6267
6337

1064
1540
1078
1099

155
156
157

6404 UMESH CHANDRA YADAV


6464 MADHAV PRASAD BHATTARAI
6482 GANESH PRASAD PARAJULI

CHIRANJIBI GHIMIRE
GOPAL MISHRA
PURNANIDHI SHARMA
KARNA BAHADUR SHRESTHA
BIJAY RAJ SHARMA
MADHAV BARAL

SURESH KUMAR KHADKA


LAXMAN BAHADUR RAYAMAJHI
KUMAR PRASAD KHATIWADA
PREM PRASAD SAPKOTA
DASHARATH AWASTHI
YAMAN SINHA BOHARA

SARWAJIT SANWAD
RAM PRASAD PANDEY
RUK BAHADUR BHANDARI
ISHWARI PRASAD GHIMIRE

958
992
991
981
977
1019

Class
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
C
C

1112 C
1126 C
1133 C

POB No 52 Janakpur, Birgunj 6, Kumhal Tole, Parsa.


Tansen 14, Sundargaun, Palpa
Yemgha VDC1, Darpuk, Palpa.

Page 53 of 69

Phone No
01 6636033/9841245250
01 4601366/9851036894
01 4450320/9841251695
520733
520154/9847043954
/9844059169
075 462674/9856028238
081520996/9848023689
051 524129/9845094558
01 4485597/9741136234
061 530957/9846025391
071 548741/9847027041
071 440553/9847028007
041 527026/9844027969
01 4991387/9840050818
/9847028553
01 6915366/9851032485
01 4239125/9841458864
099 520030/9749502604
061541305/9846039856
01 4289700/9841250688
091 522394/9848425400
/9847027188
/9857026411
068 521148/9847624928
033 692084
691195/9852831750
075690410/9847043132
/9847112422

RA C Mem. NRB

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Mem.
S.No. No.
6508
158
6510
159
6514
160
6566
161
6572
162

Name
MADHUSUDAN BHATTARAI
MAHESH PRASAD PARAJULI
KESHAV BAHADUR CHAND
MOHAN PRASAD LAMICHHANE
GUNA NIDHI PANDEY

Cop
No.
1142
1143
1481
1159
1162

Address
Lalitpur smpc 14 nakhipot, lalitpur
Janagaurab Galli, Tinkune 46, Koteshor 35 Ktm.
Dasharath Municipality7, Sukuti Tole, Baitadi.
school of health science bhratpur Chitwen
Woman and Chidren Development Office gulmi.
Pokhara SubMetropolis2, Pokhara Besi Maraga, House No22,
Kaski.
Office of the Cottage & Small Industries, Kapilbastu.
District Treasury Controller Office, Tamghas, Gulmi.
POB. No. 129, Ktm
C/O Bishal Motors Pvt. Ltd., Kalanki, Kathmandu.
Siddharthanagar Muncipality Office, Rupandehi
KMPC 7, Dharm Marg, House No. 46, Sifal, Gaushala, Ktm.
Deurali3, Gopling, Gorkha
District Treasury Controller office palpa.
Sidhhartha Munc. 9, Naya Colony, Bhairahawa, Rupandehi.

Phone No
071520226/9841354298
016205848/9841021331
095 690532/9848426600
01 4360773/9741062488
079 520238/9847090803

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

6614
6620
6630
6688
6706
6824
6859
6892
6921
6973

173

6974 HARISHCHANDRA LAL SRIWASTAV

1296 C

Agriculture Development Bank Branch Office Taulihawa Kapilbastu. 076 560606/9748007755

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

6987
7026
7028
7054
7119
7137
7224
7281
7394
7404

1302
1536
1316
1323
1346
1347
1371
1384
1417
1420

184

7447 KRISHNA PRASAD SHARMA

KMPC10, Baneshwor height, Devinagar, Dhungedhara Marg, Ktm. 01 4487276/9841614708


Nigalihwa 1, Jagadushpur, Kapilbastu
076 690520/9847062448
Imadol 6, Nayabasti, Lalitpur
021471446/9842034162
Leberty College, Pragati Marga, Anamnagar, Kathmandu.
014222612/9851059890
Nepal Red Cross Society Central Office, Kalimati, Ktm
01 4315649/9841293619
Phulbari VCD 02 Okhaldunga
/9841193295
Dhangadi Munc. Wrd No. 5, Taranagar, Kailali.
091 526121/9848582409
Yurasiya The Reyukai Nepal, 22 Branch office Nawalparasi
078 580458/9857022485
Janata Namuna Higher Secondary School, Tansen, Palpa.
075 520726/9857060726
Gauradaha VDC9, Gaurdaha Bazar, Jhapa.
023 480153/9842630893
Nepalgunj Municipality Ward No. 13, Sadarline,Main Road, Gosai 081 526227 081
Gaun, House No: 235, Banke.
524049/9848070700

BISHNU PRASAD PARAJULI


RESMI RAJ PANGENI
KRISHNA PRASAD PANTHI
NITA AGRAWAL
ISHWOR POUDEL
YADAV PRASAD SAPKOTA
SURESH MALLA
RAM BAHADUR KHADKA
BINOD GHIMIRE
OM PRASAD BHATTARAI

SHAMBHU PRASAD UPADHYAY


RAMCHANDRA POUDYAL
YADAV PRASAD BASTI
PRABIN RAJ GAUTAM
GYANENDRA MAN SHAKYA
GOPAL BAHADUR THAPA
TIKARAM PATHAK
KAMAL RAJ GAUTAM
RADHESHYAM GYAWALI
KUSHA HARI DAHAL

1181
1182
1188
1205
1218
1257
1266
1275
1282
1297

Class
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1436 C

Page 54 of 69

061 534656/9846167732
/9847021525
079 520233/9847028690
01 4223722/9851010668
4288399/9851103199
071 523717/9847023717
01 4499676/9851083151
/9841402378
/9847029148
071 525485/9847013971

RA C Mem. NRB

1
2
3
4
5
6
7
8

2007
2014
2021
2080
2099
2140
2154
2159

R. R. Joshi & Co.


Roshan & Co.
R.G.M. & Co
Neg Raj & Co.
Sagar & Co.
Chalise & Co.
Khadayat & Associates
K. Adhikari & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Class Address
R.R. Joshi & Co. KMPC Ward No. 33, Ga1/319, Maitidevi,
Kathmandu
C
Lalitpur 5, Lagankhel.
C
Thecho VDC Ward No. 7, Nhuchchhe Tole, Lalitpur
C
Bhojpur
C
Kalanki 14, Kathamandu
C
KMPC 9, Battishputali, Kathamandu
C
Mahendra Nagar3, Kanchanpur
C
Jorpati, Kathmandu
C

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

2173
2181
2207
2224
2285
2324
2339
2355
2383
2398
2414
2423
2434
2457
2474
2488
2509
2510
2528
2540
2553
2608
2635
2642

Dwaraka & Co.


Nidhi & Co.
Varma & Co.
Sukkha & Associates
Ramod & Co.
L. P. Pandit & Co.
Paudel & Associates
Megha Raj & Co.
Ram Dev & Co.
R. K. C. & Associates
R. B. C. & Co.
Meena & Associates
Nirmal Kumar & Co.
S. R. Thapa & Co.
Khatri Chhetri & Co.
S. Dhakal & Co.
K. R. Pandey & Co.
K. P. AD. & Co.
Shakul & Co.
P. S. S. & Co.
J. K. & Associates
G. Acharya & Co.
N. R. S. & Associates
L. Sapkota & Co.

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

S.No. Firm No.

Name

KMPC 34, 11/95, Buddha Nagar,Naya Baneshwor, Kathmandu


Janakpur Muncipality4, Dhanusa
Nilkantha5, Dhadingbensi, Dhading
KMPC35, Nhakati, Kathmandu
Kuleshwor, Kathmandu
Kathmandu16, Naya Bazar, Ktm.
KMPC9, Gaushala, Kathmandu
Butwal 13, Kalikanagar, Rupandehi.
Janakpur Municipality11, Laxman Akhada, Dhanusa.
Ghorai11, Dang.
Thinthana 6, Kathmandu
Dadhikot9, Nayabasti, Bhaktapur.
Lalitpur2, Sanepa, Lalitpur.
Bhadrapur Jhapa,
Bageshwori1, Kharipati, Bhaktapur
Itahari2, Sunsari.
Kuriya Gaun ,Babarmahal,POB NO.1062, Ktm.
Patlekhet VDC3, Kavrepalanchowk.
Hetauda Munc5 Makawanpur ,Nepal
Nepaljung 12 Banke
Biratnagar, 5, Morang.
Rupse VDC4, Palpa.
Nepalgunj 5,
Urlabari, Morang.

Page 55 of 69

Contact No.
4421020
01 5534729, 9841103592
5545558
9804367341
4268660
01 4481129
9749503431
9851093773
014782761
9851086571
01 4991387, 9841311621
014279932
01 6206808 9841211812
016219388, 4498474
071440036, 9847048749
041521483
082563155
9742627755
9841255030
015542039
9852671645
015051105.9841218268
025475711
9851021535, 016207010
9841316601
522547
9851059890
021460604
9847044356
01524114
9852028028 ,540924

RA C Firm NRB

S.No. Firm No. Name


33
2647 Khan & Co.
34
2648 Rai & Co.
35
2673 T. R. Acharya & Co.
36
2713 P. J. & Co.
37
2715 B. R. Sharma & Co.
38
2725 Kashi Ram & Co.
39
2729 K. B. Khadka & Co.
40
2749 Surya Mohan Sapkota & Co.
41
2753 Rajeshwor & Co.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

2763
2817
2827
2848
2852
2892
2906
2909
2929
2936
2950
2985
2989
3025
3043
3055
3068
3071
3087
3090
3106
3131
3134
3142

K. P. Khatiwada & Co.


M. P. & Co.
Panchadev & Co.
G. S. & Co.
R. K. Bhatta & Co.
Khatiwada & Associates
Kandel & Co.
Ganesh & Associates
U. C. Yadav & Co.
R. B. Shahi & Co.
Poshak & Co.
B. N. B. Associates
S. R. P. & Co.
Divya Dev Upreti & Associates
A. Acharya & Co.
J. P. & Company
N. P. Gnawali & Associates
S. Pokharel & Company
R. K. B. Associates
Bohara & Associates
Thapa & Associates
T. Bhattarai & Associates
Pratit Bhandari & Associates
Ishwor & Associates

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Class Address
Surkhat Road Nepalgunj 13, Banke.
C
Nepaljung Munc13, Banke
C
Bharatpur10, Chitwan.
C
H.O :Nepaljung17, Banke, B.O : Tulsipur Dang
C
H.O : Kathmandu, B.O : Birjung, Parsa
C
Rupandehi Nagarpalika 13, Kalikanagar Butwal
C
Sinagal VDC6, Ugratara, Kavre
C
Pokhara12, Matepani
C
Lalitpur, Sundhara Kathmandu
C
House No. 107, Hanumansthan, Anamanagar, POB 8975 EPC 5936,
Kathmandu.
C
Kawasoti,5, Nawalparasi
C
Nawalparasi, Ramgram12
C
Deudakala7, Lakshmana, Bardiya
C
Naya Bazar, Kathmandu
C
Inaruwa , 3 Sunsari
C
Icchangu narayan VDC7, Kathmandu
C
Siddarthanagar Munc8, Bhairahawa, Rupandehi
C
POB. No. 52, Janakpurdham, 10 , Janaki Chowk.
C
Shankar Nagar3, Rupandehi
C
KMPC6, Mahankal, Kathmandu
C
Madhyapur Thimi Municipality Ward No. 17, Bhaktapur
C
Liwang 6, Rolpa
C
Nepalgunj13, Charbahini Sadak, Banke.
C
Butwal10, Rupandehi
C
Nepalgunj17
C
Butwal Municipality13, Laligurans Path
C
Inaruwa Munc.2, Sunsari.
C
Babarmahal, Kathmandu
C
Tansen, 13 Palpa
C
Maitidevi, Kathmandu
C
Tansen Municipality5, Palpa
C
Nepalgunj13 , Sittalnagar, Banke.
C
Kathmandu 10, Nayabaneshwor.
C

Page 56 of 69

Contact No.
051 526228
081526186
081524925
051524129 9845094558
9746002500,9815482333
011664676.,9808383255
061541837
9841354577 5546739
01 6915336, 9851032485
9857000912, 9847054312
9856024955
9848024958
9751059588
9842039161,025561179
9851053019
071526080
041 521669
9846152461, 9846152416
014467420
9841285053
9758501230
9848022013 081520269
9847026612, 071549060
523785/520275, 9758001549
071543181
025 561307 9842036990
9841287176, 4782276
9851009079, 4150554
9849496434
014477847, 01 4477877

RA C Firm NRB

S.No. Firm No. Name


66
3153 N. B. Bhandari & Associates
67
3168 Niraula Associates
68
3169 K. H. Dahal & Associates
69
3208 H. P. Baral & Associates
70
3228 K. P. Dangal & Associates
71
3231 T. S. & Associates
72
3268 S. L. Chaudhary & Associates
73
3275 I. M. Raut Associates
74
3297 Shreenandan & Associates
75
3312 D. Aryal & Associates
76
3330 Pathak & Associates
77
3357 Pathak T. R. Associates
78
3409 K. B. K. P. & Associates
79
3416 H. Raj & Associates
80
3437 Gaire Associates

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Class Address
Imadole 3, Lalitpur
C
Baneshwor, Kathmandu
C
Gauraha 9, Jhapa.
C
Kathmandu 7, Chabahil.
C
Jorpati VDC1, Ktm.
C
Kalaiya Munc. 6, Moti Bagh, Bara
C
Biratnagar SMPC11, Morang.
C
Bhuttar 6, Naule, Udayapur
C
Birgunj SMPC 4, Birta, Birgunj, Parsa.
C
C
Babiyachaur2, Surkhet
C
Dhangadi5, Taranagar
C
Biratnagar 15, Pichara, Morang.
C
Koteshwor, Kathmandu.
C
Nepalgunj 13, Banke.
C

Page 57 of 69

Contact No.
015200827 9841220184
01 4112367
9752600193, 023480153
9841251695
9841327874, 01 2073368
053 550770
9743008730, 9852830949
353054
9848116195, 9741093072
9848442135, 091 520409
01 4601366, 9851036894

RA C Firm NRB

S.No.

Mem. No.

Name
UDDHAB PRASAD PARAJULI
DHRUBA RAJ MARASAINI
HARSA BAHADUR DANGI
HARI BAHADUR GAHA

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address

023 455844/9852677844
079 520144/9847041025
082 400030/9857820516
071 545370/9847020080

91
104
154
176

5
6

199 ISHWAR PRASAD ACHARYA


272 HIRARAJ ACHARYA

1094 D
1149 D

294 KESHAV RAJ PAUDEL

1424 D

8
9
10
11

307
308
332
519

KARNA BAHADUR G.C.


BHOJ RAJ BHANDARI
BIJAY KUMAR KARKI
KHYAM NARAYAN PAUDEL

947
139
2145
1109

D
D
D
D

12
13
14
15

523
525
544
597

TARA NATH SHARMA


HOM PRASAD PAUDEL
SOM BAHADUR BASNET
LAL BAHADUR RANA

27
294
969
899

D
D
D
D

West Amawa VDC 3, Laxmangunj, Rupandehi


Butwal Municipality 13, Kalika nagar Horizon tole Birendra
path, Rupandehi.
Sunwal VDC Ward No. 3, Khayrane Nawalparasi
District Devlopment Commetti Office, Illam.
Gaidakot Adarsha 4, Jhapardi, Jhapardi, Nawalparasi
Hetuda Municipality Ward No. 7, House No 126 Nagswati,
Rangashala Road, Makawanpur
District Administration Office, Morang.
Office of the Auditor General, Babarmahal, Ktm.
Kapilbastu 5, Durga Mandir, Kapilbastu.

16
17

700 NANDA LAL SHARMA UPADHYAY


785 MISTAR BABU GHIMIRE

232 D
198 D

Siddharthanagar 7, Naya Sadak, Pancha Path, nanda Niwas


Cooperative Training and Division Office, Chitwan.

071 520349/9747013747
056 561055/9855062155

Tansen Muncipality Ward No. 8, Bhagawati Tole, Palpa


Ithari VDC Ward No. 7 Vivekananda Marga Sunsari
Ilam Munc.3, IIlam.
Rautahat Gaur 8.
Amarapuri VDC Ward No. 6, 16 No. Chok Nawalparasi
Tribhuvan Multiple campus,Tansen, Palpa
Phikal VDC 6, Phikal Bazar, Ilam.
Dudharaksha VDC2, Kalauni, Rupandehi.
Dharamapur VDC1, Adarsha Tole, Saptari.

075 522484/9847028528
025 580875/9842056935
027 520126/9742600126
/9845134609
078 527820/9845157045,
075 20114/9847029485
027 540130/9842627584
071440018/9857033642
031 560399/9842851657

District Development Committee, Kapilbastu, Taulihaba.

076 560027/9847061296

839
841
868
886
993
1056
1066
1103
1114

SOM PRASAD SHARMA


KAMAL KANT RAI
KRISHNA BAHADUR DAHAL
RAM PRASAD SINGH
KRISHNA PRASAD BHUSAL
KRISHNA PRASAD PAUDEL
SONAM CHHIRING LAMA
DILLI RAJ GYAWALI
MEGH RAJ PAUDYAL

27

1243 PREM NARAYAN ACHARYA

1123
291
1122
2124
1368
122
1240
73
224

D
D
D
D

Chandragadhi VDC 1, Chaitu Badi, Tower marga, Jhapa.


Office of District Devlopment Committee, Gulmi.
Land Revenu Office, Dang
Butwal Munc. 10, Sukhkhanagar Rupandehi
POB 1431, Kathmandu, Kritripur Munc. Ward No.1,
Amritnagar, Kathmandu
Rupse 4, Amarai, Palpa.

1
2
3
4

18
19
20
21
22
23
24
25
26

371
41
915
131

Phone No

D
D
D
D
D
D
D
D
D

1618 D

Page 58 of 69

01 4277816/
075 520003/9847028188
071 691253/9847030448,
9817420733
071 438118/9847057247
078 570083/9847025401
027 520233,/9852680010
056 502797/9745008642
/9841401392
/9842077696
01 4497648/9841344283
076 560693/9847082544

RA D Mem. NRB

S.No. Mem. No. Name


28
1277 RAM BAHADUR K.C.
29
1290 SHREEBHADRA KHANAL
30
1303 HARISH KUMAR KARKI
31
1320 HIMALAYA PRASAD BHUSHAL
LAXMAN PAUDEL
GANESH PRASAD DAHAL
HARI KISHOR LAL KARN
DAYA RAM KUSUMA
RAM BAIDEHI MISHRA BAHUN

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
Sundarbazar VDC 01, Khatritadi, Lamjung
62 D
Byas Municipality Ward No. 8, Damuli, Tanahun
339 D
Khalanga VDC3, Jajarkot.
478 D
Shankar Nagar VDC 2, Rupandehi.
1436 D

32
33
34
35
36

1390
1411
1523
1558
1561

132
91
98
965
594

D
D
D
D
D

37
38

1564 RAM KAJI THAMI


1571 ARJUN BAHADUR BHANDARI

2152 D
378 D

39
40

1657 RAM CHANDRA PANTHEE


1676 SITARAM PRASAD BARMA KATTEL

2143 D
7D

41
42

1725 HUM PRASAD ADHIKARI


1737 KESHAB BAHADUR KHADKA

1936 D
636 D

43
44
45
46

1928
1930
1931
1937

SURESH KUMAR LAL


MAHA SHARMA BHANDARI
RAM KRISHNA SAPKOTA
BHUPAL GNAWALI

928
1150
1352
1339

D
D
D
D

47
48
49
50
51

1939
1944
1981
2052
2168

HARI NATH NIDHI


DURGA PRASAD YADAV
BABU RAM SUBEDI
PREM LAL BHANDARI
JANAK KUMARI RIJAL

97
1144
275
42
2150

D
D
D
D
D

52
53

2181 NARAYAN PRASAD ARYAL


2274 TULSI RAM RIJAL

54

2302 BASHISTHA NARAYAN LAL KAYASTA

680 D
1853 D
118 D

sidharthanagar nagar palika 09 Prayathpath Bhairahawa.


Mulpaani 8, Nagdaha, Kathmandu.
Nagarain VDC3, Nagarainchowk, Dhanusa.
District Veterinary Serice, Dhulikhel, Kavre.
Village Development Committee, Mahottari.
KMPC6,Sarswoti Nagar Charkhucha Marga, House No.: 233,
Ktm
Shivamandir VDC6, Ramnagar, Nawalparasi.
Butwal 11, Hurjupath, Milanchowk, Rupandehi.
Nilkantha VDC5, Dhadingbesi, Tallo Bazar, Dhading
Butwal Municipality12, Purba Kalikanagar, House No.
151/1Kha, Rupandehi.
Hajariya 1, Sarlahi
Jaleshwor Municipality6, Kanya School Road, Mahottari
Tamghas 1, Gulmi.
District Education Office, Baglung.
Butwal 6, Laxminagar, Rupandehi.
Janakpur Municipality 4, Campus Chowk, Sharadanagar,
Dhanusha.
Gaur Municipality9, Rautahat.
Butawal 9, Shivanagar,Rupandehi
Office of District Development Committee, Gulmi.
Office of the Comptroller General, Anamnagar.
Khangbhanjyang 4, Nuwakot.
Disyrict Development Comittee, Khalanga Pyuthan

Phone No
01 4361853/9847622811
065 561547/9746002852
089 430038/9848203545
/9847140951
071 522191/9847020725
014153665/9841388143
/9724157299
01 6615312/9841271889
041 526681/9844116803
01 4810006/9841264905
078 540667/9847049407
071 544193
551544/9857031159
010 520209/9851086571
071 438318/9847093647
/9844041219
044 520595/9854030158
079 520353/9847071265
068 521910/9847622918
071 545595/9847020601
04128252/9844052246
055 520019/9845058815
071 545403/9847154114
079 520214/9850028802
01 4154875/9841342072
01 4384787 010
540219/9751063444
086 420067/9847820666

Ramswarup Ramsagar Multiple Campus, Janakpur, Dhanusa. /9844050973

Page 59 of 69

RA D Mem. NRB

S.No. Mem. No. Name


55
2310 GOPAL PRASAD CHAPAGAI
56
2312 HARI LAL PANTHI
57
2335 DINA BANDHU POUDEL

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
District Health Service Office. Rasuwa, dhunche
877 D
District Treasury Controller Office, Gulmi
433 D
Putalibazar Munc.9.
1745 D

58
59

2340 BHARAT RAJ BARAL


2348 SALIK RAM ARYAL

1338 D
2118 D

60
61
62
63

2366
2368
2397
2400

1277
586
1738
276

64

2411 SURENDRA PRASAD ACHARYA

65
66
67
68

2430
2457
2458
2467

69

2579 BABU RAM KARKI

70
71
72

2612 YAGYA PRASAD CHAULAGAIN


2636 JAGAT RAM POKHAREL
2658 BALARAM MISHRA

73

2661 PURUSHOTTAM SHRESTHA

74
75
76
77
78
79

Pokhara 7 , Bishal Marga, Maswar, Ratna Chowk, Kaski.


District Health Office, Syangia.
Pokhara SubMetropolis Ward No16, Baikuntha Marga,
House No47, Kaski.
District Devlopment committee Office, Bank.
District postal office Syangji
Shibapur VDC 7, Kapilbastu

Phone No
01 560150/9841889020
/9747024127
/9846052095
465301/9846041329
063 420408/9846039552

District Court Banke, Nepaljung.


Paiyupata VDC2, Balewa, Baglung.
Rathanachour 05 Myadi
Hamaja 6 Kaski

061 440985/9846027595
084 401018/9848014480
/9846075705
076 540180/9857055666
068 520110,
520294/9847654372
081 520266 520266
540541/9848028683
/9857623980
069 520749/9857640345
071 520487/9846022121

Shanishchare Cooperative Ltd., Shanishchare 2, Jhapa.

023 540562/9841800993

National commercial bank , regional office , Biratnagar


Biratnagar 4, Udayamarg.
Nepalgunj 13, Banke

021 462815/9842029550
021461091/9842095287
081 526228/9728151075

116 D

Nepalgunj Municipality Ward No. 3, Gharbari Tole, Banke.

081 521555/

2678 BASUDEV PRASAD BHATTARAI

2131 D

Nepalgunj Municipality Ward No. 13, Gosai Gaun, Banke.

081 524542/

2682
2692
2697
2704
2710

1158
1235
136
474
408

Nepalgunj Municipality Ward No. 1, Bishal Chowk, , Banke.


Janatako Tathbandha Karyakram Field Office, Butwal
Ramgram 3, Nawalparasi.
Land Improvement office bardiya.
Birendranagar Municipality Ward No10, Surkhet.

081 523089/9848027373
071 699422/9847020206
/9747010488
084 420134/9848023355
083 521359/9858049195

LAXMAN ADHIKARI
GOVINDA PRASAD TRIPATHEE
BANDHU RAJ REGMI
BHAWAN RAJ PAUDEL

PINAKA PURI
NARAYAN PRASAD REGMI
EK DANTA SHARMA
MITRA LAL TRIPATHI

ARJUN PRASAD SHRESTHA


RAJ KUMAR SHRESTHA
HEM RAJ KHANAL
GYAN PRASAD GAWALI
KRISHNA PRASAD POUDYAL

D
D
D
D

975 D
598
79
1208
84

D
D
D
D

168 D
1260 D
177 D
1252 D

D
D
D
D
D

Khanepani tatha Sarsaphai Division Karyalaya, Baglung.

Page 60 of 69

RA D Mem. NRB

S.No.

Mem. No.

Name

80
81
82
83
84

2712
2721
2724
2728
2762

85

2767 CHET RAJ OJHA

1548 D

86
87

2773 KRISHNA DEV BHATTA


2788 MOTI LAL UPADHYAY

242 D
1136 D

88
89

2790 RAM PRASAD SHRESTHA


3104 NARAYAN PRASAD SAPKOTA

90
91

3128 SURESH KUMAR SIGDEL


3197 DILLI RAJ BHATTA

92
93
94
95
96
97

3214
3299
3329
3389
3418
3450

98

3518 SATYA PRASAD KHANAL

99
100
101
102
103
104
105

KRISHNA RAJ PAUDEL


DURGA BAHADUR SINGH RAWAT
PITAMBAR SHARMA
BAKHAT BAHADUR KHADKA
LOK BAHADUR BOM

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
1593
182
473
1009
934

D
D
D
D
D

Phone No
081 520129, 084
District Education Office, Banke.
420063/9858023265
Khalanga 5, Salyan
088 520135/9748550071
Malpolth Office Bardiya.
084 420558/9748023946
District Post Office, Gulaliya, Bardiya.
084 420118/9848027994
Custom Office, Kanchanpur
099 524465/9749500695
4 No. Napi Goswara, Dhanagadi, Or, Dhanagadi Municipality 091 521315,
2, Santosi tole, Kailali.
521261/9748413568
Urban Development and Building Construction Department
Division Office Kailali
091 521157/9749501390
Luyata 03 gadkhet Bajhang
/9749013624
Siddharthanagar 8,Ravipath, Rupandehi, House No.8/251

071 520978/9747021978
023 455434/9842638422

1546 D
1147 D

Shiva Mandir 3, Shiva Basti, Nawalparasi, Tel. 078540329


District Education Office, Silgadi Doti.

078 540329/9847206712
091 523390/9749005325

1244
197
1153
186
940
540

Bebashaheka Tatha Sipe Bikash Talim Kendra Dhanghadi


Shiv Mandir2, Halchowk, Kawaswoti, Nawalparasi.
Madhubani 7, Rupandehi.
Daman VDC 1, Gartikhola, Makwanpur.
Deurali VDC 1, Deurali, Palpa
Panchkhal, 5, Rampur, Samajkalyan Tole, Kavre.

522614/9848421311
078 540406/9857027366
071580259/9847021978
/9845070922
/9847043392
011 499289/9841937516

202 D

Byas Municipality, 8, Chapaghat, Kantar, Damuli, Tanahun.

3543 SANTOSH SHRESTHA

213 D

3591
3597
3599
3633
3636
3637

279
872
311
299
567
309

Division Co operative office lllam.


Sanghiya Mamila Tatha Sthaniya Bikash Mantralaya,
Singhdarbar, Kathmandu.
VDC. Office Of Surkhet.
Rajhena VDC 4, Tingharuwa, Banke.
District Techniqual Office, Dolakha.
Khalanga 3, sitalparty. Salyan
Jilla Pashu Sewa Karyalaya, Nawalparasi.

065 561840/9846555338
027 520383,
520097/9842635743
01 4472075
4227850/9841637999
083 523813/9848079245
081 541231/9848027995
049 421049/9744021825
088 530042/9844852515
071 520149/9847289981

HEM RAJ SHRESTHA


SHREEDHAR SHARMA
ARJUN PRASAD CHAUDHARI
BIMAL KUMAR BISTA
KAVI RAJ ADHIKARI
MADHAV PRASAD NEPAL

SITA RAM DULAL


FARS KUMAR TIWAREE
GHAN BAHADUR CHAND
CHHATRA BAHADUR KARKI
MAJNU PRASAD SHRESTHA
RAM SEWAK CHAUDHARY

173 D
94 D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

Page 61 of 69

RA D Mem. NRB

S.No.

Mem. No.

Name

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
Bhimdatta Municipality18, Kattan Mahendranagar
Kanchanpur.
865 D
Shiva mandir VDC8, Adhikari Tole, House No: 48/8,
Koilapani, Nawalparasi.
362 D
Dadeldhura, Amargadhi Municipality 5, Tufandada.
349 D
Dhangadhi 4, Omshantinagar, Kailali.
2135 D
Birendranagar Municipality Ward No10, Buddha Path,
Surkhet.
892 D

106

3643 HARI SINGH BHANDARI

107
108
109

3665 CHANDRA KANTA ADHIKARI


3722 DEEPAK RAJ BOHARA
3753 HARI OM SHRESTHA

110

3754 HEM LAL PANT

111

3762 LOK RAJ JOSHI

112
113
114
115
116

3798
3812
3818
3845
3916

SURENDRA MAN SHRESTHA


CHITRA BAHADUR D. C.
KRISHNA PRASAD GAUTAM
LAXMI NARAYAN MARASINI
NILA KANTHA SHARMA

1076
439
736
432
482

117
118
119
120
121
122
123

3917
3934
3948
3986
3992
3993
4036

HOM NATH GAUTAM


NARBIR NEPALI
PREM BAHADUR G. C.
BIPIN SHRESTHA
TEJ BAHADUR BAMMA
PREM BAHADUR BOGATI
SHYAM NATH SHARMA

483
1116
521
597
568
570
496

124
125

4042 KESHAV GAUTAM


4043 BABU RAM AAKURO

534 D
533 D

Gulariya Municipality 6, Phulbari tole, Bardiya.


Ghulalila 6 Bardiya .

126
127
128
129
130

4044
4053
4068
4144
4172

531
856
607
562
857

District Animals Office Bardiya


Khalanga VDC 5, Danda Gaun, Salyan.
Nepal Railway Secondary School, Birgunj, Parsa.
Chandragadi VDC 2, Chaitubari, Jhapa
Primary Health Centre, Lamahi, Dang.

KESHAV RAJ POUDEL


BHAGI RAM BASNET
DINANATH RAUNIYAR
KHILA NATH BHATTRAI
NITYA NANDA BHATTARI

Phone No
099 521849/9749510771
078 540702/9847032273
096 420784/9858750944
091 522615,/9848575113
083690894/9848038118

Siddhanath Multiple Campus, Mahendranagar, Kanchanpur.

099 521584/98488729977

D
D
D
D
D

Birednra Nagar Munc. Ward No. 8, Surkhet


District Animal Service Office, Rolpa
Ravenue Nayadhikaran pokhara .
District Administration Office, Rupandehi.
Baby Irrigration Program, Bardiya.

083521194,352119/974800
3733,9848138580
086 440056/9847997245
061461370/9846062507
71520159/9857023177
084 690530,/9858023531

D
D
D
D
D
D
D

District Agriculture Development Office, Gulriya, Bardiya.


Birendra Nagar Munc. Ward 10, Khajura, Surkhet.
Bhairahawa Custom Office, Belhiya, Rupandehi,
District Animals services office Saptari.
Dhangadhi 3, Kalilai.
Dhangadi Munc 01, Shiva nagar,Kailali
Butwal 8, Jagratipath, Rupandehi.

713 D

D
D
D
D
D

Page 62 of 69

084 420946/9848024284
083 520053/9848049054
540335/9846028943
021 536758/9842033683
091525267/9749007977
524535/9848542317
071 540967/9847027081
084 420119
420691/9748004092
084 420025/9848033117
084 691458, 084
421082/9848033209
088 520150/9748502026
051 526759/9845038636
023 456963/9844611599
082 540182/9847829803

RA D Mem. NRB

S.No.

Mem. No.

Name

131

4260 NIRMAL DHUNGANA

132
133
134
135

4289
4322
4334
4435

136

4451 BIR BAHADUR K.C.

137
138
139
140
141

4453
4460
4505
4520
4527

142

4583 HIM BAHADUR KHATRI

143

GANESH PRASAD GHIMIRE


UGRA KANTA JHA
KRISHNA PRASAD SOB
DEV RAJ JOSHI

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
Nepal Bank Limited, Banke, Nepalgunj Branch, Nepalgunj ,
Banke.
898 D
Department of Small & Cottage Industries, Tripureshwor,
Kathmandu.
694 D
Malangwa Municipality 8, Sarlahi.
731 D
District Agricultural Development Office Baitadi
751 D
Dhangadi Munc2, Santoshi tol Kailali.
789 D

Phone No
081 523681/9848024500
533205 031
520174/9849286606
046 520556/9844034005
091_521853/9749016348
091 522477/9848428998

Dhangadhi Municipality5, Hasanpur, Pipal Chautara, Kailali


Cottage and Small Industry Development Committee,
Tripureshwor, Ktm.
Malangwa 10, Sarlahi.
Kapilbastu Municipality 4, Anandabagh, Kapilbastu
Land Reform Office Kailali.
Jukot 3 Bajura.

5090732/9841355274
046 520134/9844033965
076 560141/9847276692
091 526388/9749010261
097540318/9848588303

855 D

District Education Office, Chitwan

056527526,069520124/985
5061106

4585 DAYA RAM DHAMALA

841 D

Kuntadevi VDC 2, Lakuri Boat, Okhaldhunga,

/9841748153/ 9841090003

144

4591 KHADAK BAHADUR SWAR

867 D

Dhanghadi Municipality Ward No 5, Hasanpur, Kailali.

091 521408/9749018138

145
146

4606 MANI RAM OJHA


4626 BISHNU PRASAD SHRESTHA

842 D
862 D

Office of District Development Committee, Dadeldhura.


Bhojpur 4, Bhojpur.
Dhangadi Municipality Ward No. 4, Ratopul, Kailali.

/9749500738
029 420094/9742051523

147
148
149

4658 MADAN RAJ OJHA


4678 DATA RAM DAHAL
4694 GAJARAJ SINGH

873 D
901 D
933 D

150
151

4697 SHARAN BAHADUR KHADKA


4713 JAGANNATH DAHAL

1307 D
966 D

152

4750 RAN BAHADUR KARKI

1604 D

PRACHANDA KUMAR NEUPANE


JAY BALLABH LAL KARNA
RAJENDRA MAN SHRESTHA
MAHADEV OJHA
GANGA BAHADUR SHAHI

787 D
815
791
1695
833
800

D
D
D
D
D

Chandraghadi VDC8, Bisamtole, Jhapa.


Sauraha VDC 4, Kapilbastu.
District Treasury Comptroller Office., Dolakha, Charikot.
District Treasury Controller Office, Lalitpur
P.O.Box No: 5595, Ktm
Chittapol VDC4, Nalinchowk, Karki Gaun, Bhaktapur,

Page 63 of 69

091 522564/9749008089

229226/9841695179
023 456318/9814919010
/9847544047
049421140/9841464435,
9844011767
01 6206054/9841284111
01 6540627/9841725547

RA D Mem. NRB

S.No.

Mem. No.

Name

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address

153

4850 KARNA BAHADUR SINGH

1005 D

154

4866 DIL BAHADUR SINGH

1060 D

Gata 6 Bijaura Kailali


Dhangadi Munc, Ward No. 2, Ramjanaki nagar Purono
Bhanshar Road Kailali

155
156
157
158
159
160

4868
4878
4890
4891
4910
4954

KAMAL PRASAD PANTHI


TANKA PRASAD JOSHI
DHARMANAND LEKHAK
NARAYAN DATTA MISHRA
DURGADATTA BHATTA
MOTI SINGH RAWAL

1039
1061
1052
1054
1034
1093

D
D
D
D
D
D

District Treasury and Account Controller Office , Arghakhachi.


Dhangadi 5, Taranagar, Kailali.
Bhimdatta Munc.6.
Dhangadi 5 Mallo Taranagar, Kailali.
Khalanga VDC4, Darchula.
Survey Office, Shigadi Doti.

161
162
163
164
165

4989
4991
5003
5005
5056

TULARAM SUBEDI
BALARAM KOIRALA
SHANKAR SINGH KUNWAR
SAHADEV REGMI
RAMJI PRASAD GYAWALI

1085
1086
1095
1099
1440

D
D
D
D
D

Ilam Munc. Ward No. 9 Gadi Thumka, Ilam


Ilam Municipality 9, Gadi Gaun, House no. 100, Ilam.
District forest office Kanchanpur.
District Election Office, Mangalsen, Achham.
Ramgram VDC 3, Nawalparasi

166

5096 BISHNU PRASAD BHUSHAL

1159 D

Sahari Bikas tatha Bhawan Nirman Division Karyalya , Rolpa

167

5099 SHIVA KUMAR ADHIKARI

1184 D

168
169

5136 MAHENDRA CHAUHAN


5143 RAM JINISH SINGH RAJPUT

1285 D
1154 D

170
171
172
173
174
175

5153
5169
5203
5218
5239
5268

1163
1263
1215
1204
1250
1269

Gulariya 8, Shanti Tole, Bardiya


Office of District Development Committee, Ilam. Or, Ilam
Municipality3, Sera, Ilam.
Laukaha VDC 1, Laukaha, Rautahat.
Butwal 10, Sukhanagar, Rupandehi (Back side of Road
Office)
Butwal 15, Sangam Path, Rupandehi.
District Treasury controller office, Banke.
Inland Revenue Office, Bhairahawa
Silgadi Vdc 01Silgadi Doti
Bhalam VDC 7, Bhalam, Kaski.

176

5293 RATNA BAHADUR JIMI

KUNJAR MANI GHIMIRE


JIVANATH ARYAL
SUDAN PRASAD SHRESTHA
DATTA RAJ HAMAL
RAN BAHADUR GIRI
DHAKA MOHAN SUBEDI

D
D
D
D
D
D

1272 D

Office of District Development Committee, Dhankuta.

Page 64 of 69

Phone No
091 521905,
694408/9848454394
091 522208/9848427675
077 420105/9847109383
091 523238/9848675578
099 522374/9749509515
/9749006860
093 420253/9759500708
560633/9749000235
027
520363.520145/974261490
2
027 520897/9842626208
099 524985/9749501796
097 620169/9848550234
078520198/9857030432
056 533088/9855063088
084 691328
420119/9848042621
027 520940/9842627073
/9816282539
087 4400112/9847052160
071 450176/9847023508
081 525981/9848044342
520177/9848024198
09 4420306/9849038932
/98460 44770
026 521157/9842044768

RA D Mem. NRB

S.No.

Mem. No.

Name

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
Professsional Skill development training centre, Butwal.
Lahan 7, Siraha. (North of 5th House than Marwadi Sewa
Sadan
Jal Uttpanna Prakop Niyantran Division Office no 7,
Dhangadi, Kailali
Gaur 5, Bidhyapati Tole, Rautahat.
District Education office Dhankuta.

177

5324 GOKARNA RAJ POKHAREL

1279 D

178

5326 RAJENDRA PRASAD SHAH

1278 D

179
180
181

5361 HARKA BAHADUR BOHORA


5375 RAMNARESH SHARMA
5389 RAJENDRA ACHARYA

1302 D
1306 D
1315 D

182
183
184
185

5403
5404
5435
5437

RAM PRASAD PANERU


KARNA BAHADUR G.C.
KAMAL MANI TRIPATHI
RAM PRASAD NEPAL

1337
1320
1336
1343

D
D
D
D

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

5458
5470
5489
5507
5548
5579
5580
5615
5617
5625

PRALHAD SHARMA ACHARYA


BHAKTARAJ PATHAK
SURYA PRASAD UPADHYAY
RESMI RAJ BASHYAL
GOVINDA BAHADUR AIR
RAJAN RAJ TIMILSINA
JANARDAN TIMILSINA
FANADHAR SHARMA GAWALI
LAKSHMAN KESHARI GAUTAM
NARAD BAHADUR KARKI

1346
1354
1363
1373
1386
1792
1793
1412
1526
1419

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

196

5640 RAJ KUMAR TAMAL

1430 D

Mahendranagar Municipality 18 Nimbukhada Kanchanpur.


Tamghas 1, Gulmi.
Hemaja VDC 6, Hanuman Chowk, Kaski.
Napi office Illam.
Hetauda Municipality 6, House No. 162, Nyureni,
Chaughada, Makawanpur.
Dhanagadhi Municipality5, Taranagar, Kailali.
Baglung Municipality5 Ratamata, Baglung.
Bhairahawa Custom Office, Rupandehi.
District Planing Of Land Conserviation Office, Doti.
Janajyoti MA .Bi., Sarlahi.
District Forest Office, Sarlahi
Sisaniyha VDC 2, Deukhuri, Dang.
Tribhuvannagar Municipality11, Akata Tole, Dang.
Khalanga VDC02 Jajarkot.
Kapilbastu Municipality 1, Shiva Mandir, Taulihawa,
Kapilbastu

197
198
199
200
201

5645
5693
5751
5813
5844

1461
1455
1476
1506
1525

Ilam Municipality8, Singhdevi Sifring, House No: 114, Ilam.


Women and Children Development Office, Bardiya
Tamghas VDC 4 Bhagawoti Tole , Gulmi.
District Health Office, Taulihawa, Kapilbastu.
Gulariya Municipality Ward No. 7, Tulapur, Bardiya.

202
203

5854 LOKNATH KHATIWADA


5856 SHADANANDA LAMSAL

BISHNU BAHADUR KHATRI


BAL BAHADUR K.C.
RAMCHANDRA POKHAREL
TOPRAJ POKHAREL
NARHARI POKHAREL

D
D
D
D
D

1543 D
1545 D

POB. 13259, Kathmandu


POB No. 13259 Kathmandu.

Page 65 of 69

Phone No
061 540138/9747008778
033 561449/9852832549
091 525048/9747005256
055 521244/9845033704
025 582385/9842036140
099 521239/9806463434
079 520419/9747061978
061 400174/9846151949
027 550150/9742614577
057 690795/9845234944
091 521477/9848629438
068 520069/9847621739
071 561154/9847020860
091 524543/9848623700
/9841313588
041 526565/
082 540555/9847915476
561155/9847894633
089 430204/9848240000
/9847040514
027 521008/9842729745
084 420112/9848154544
079 520377/9847058776
076 560203/9847034512
084 420057/98480266081
01 4465152, 037
520106/9741061540
01 4821542/9851076295

RA D Mem. NRB

S.No. Mem. No. Name


204
5883 JAY NARAYAN SHRESTHA
205
5909 GANESH BAHADUR BISTA
206
5924 GOLE ALI DHUNIYA
207
5936 LAXMAN PRASAD SHRESTHA
MAHENDRA PRAKASH BHUSAL
MUKTI PRASAD BHATTARAI
GANGA PRASAD BHUSAL
LAXMI RAJ OJHA
GOVINDA RAJ JOSHI
RAMESH RAJ SHARMA KAFLE
SURESH BAHADUR RAJALAWAT

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
Sidharthanagar 9 Prachanda Path, Rupandehi.
1535 D
Khalanga 9. Salyan
1555 D
Maharajgunj 5, Kathmandu.
1556 D
District Healthpost office Dhangadi Kailali
1575 D
Butwal Munc.15, Kapilbastu. OR District Court,
Rupandehi.
2065 D
Anandaban 5 Rupandehi.
1584 D
Pangrang 6, Kartas, Parbat
1574 D
Dhangadi Municipality Ward No 7, Manohara, Kailali.
1583 D
Dhangadi Municipality Ward No. 2 kailali
1582 D
Salu VDC Ward No. 1, Ramechhap
1591 D
National life Insurance Dhangadi, Kailali
1605 D

Phone No
071 524151/9847054403
088 520235/9847843335
076 560027/9727664282
091 524739/9749025130
/9847033162
071 520371/9847024296
067 690009/9857630066
091 520049/9848424802
091 524620/9749017752
048 690471/9844043814
091523919/9858420416

208
209
210
211
212
213
214

5939
5948
5989
5999
6001
6030
6055

215
216

6125 DAMBARI SINGH THAGUNNA


6135 NAR PRASAD SHARMA

1638 D
1644 D

217

6136 BISHNU BAHADUR CHAND

1645 D

218
219
220

6140 DEV SINGH RAWAL


6198 TIKA BAHADUR BISWAKARMA
6271 GANESH PRASAD REGMI

1646 D
1678 D
1699 D

District Administration Office, Mahendranagar, Kanchanpur.


Maila 3, Simikot Humla.
Dhangadi Municipality Ward No 5, Tara Nagar, Dhangadi ,
Kailali.
Dasharathchandra Municipality Ward No. 5,, Markandgaun,
Baitadi.
Ghorahi Munc. 8 Dang.
Office of District Development Committee, Rasuwa

221
222
223
224
225
226
227

6293
6316
6348
6399
6422
6477
6478

1709
1724
1734
1760
1770
1666
1796

District Treasury Controller Office, Mangal Sen Achham


District Health Office, Tamghas, Gulmi.
Rastiya Banejya Bank, Achham.
Lekhnath Municipality Ward No3, Pokhara. Phone
Kalaya 11, Khapar Tattta, Bara
Siddharthanagar 8, Anapurna Tole, Rupandehi
Dhangadi 3, Kailali

228
229
230

6485 GANESH BAHADUR BOHARA


6494 TULSI PRASAD SUBEDI
6513 SHIVARAJ OJHA

1800 D
1805 D
1812 D

District Forest Office, Kailali.


Birendranagar Municipality 10, Khajura, Surkhet.
, Dhagadi,08 Kailali. Radhakrishna Mandir

095520180/9848729512
082 691750/9748512550
014389123/9851131104
097 620177/9741054661
9848435911
079520233/9747024986
097620155/9759003577
061 693213/9856023524
/9845055158
071 522048/9847030582
091520969/9741074185
091 523429,
521133/9848424029
083 520708/9841029064
091 521170/9848424408

231

6535 ISHWARI DATTA JOSHI

1824 D

Creation development ward 2 Dhadeldhura sub division

096 420125/9848804981

HARI BAHADUR KHATRI


KHUP BAHADUR KHATRI CHHETRI
MAHENDRA PRASAD TIMILSINA
INDRA BAHADUR RANABHAT
DIPAK PRASAD UPADHYAY
DILLI PRASAD PANTHI
LOKRAJ JOSHI

D
D
D
D
D
D
D

Page 66 of 69

/9749500355
087 680151/9848318114
091 523321/9848421405

RA D Mem. NRB

S.No. Mem. No. Name


232
6554 DADHIRAM MARASINI
233
6558 BUDDHIRAM GAIRE
234
6561 BHIM BAHADUR CHAND
235
6608 OM BAHADUR MALLA
SHOBHA KANT JHA
BHAWENDRA POKHAREL
BHANI CHAND
RAMCHANDRA SHRESTHA

NRB LISTING LIST OF MEMBERS


Cop No. Class Address
District Treasury Comptroller Office, Gulmi
1833 D
Sandhikharka 6, Arghakhachhi.
1834 D
Dhangadi Munc. 2, Kailali
1835 D
District Decelopment Office, Rupandehi.
1859 D
Janakpur 8, Dasharathnagar, Behind of Pannala Baba
Dharmashala .
1891 D
Illam Municipality 8 .
1922 D
Dasharath Chanda 4, Sajibata, Baitadi
1939 D
Ilam Municipality Ward No. 2, Ilam
1946 D

236
237
238
239

6696
6775
6827
6851

240
241
242

6903 SISHIR KUMAR RAI


6927 RAJENDRA PRASAD PYAKUREL
6971 YAM KUMAR SHRESTHA

1965 D
1973 D
1989 D

243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

6989
7053
7079
7126
7257
7296
7344
7409
7451
7508

1993
2009
2015
2030
2089
2126
2094
2111
233
993

253

7516 MADHAV PRASAD TIMILSINA

CHETNATH GHIMIRE
JAGAT BAHADUR THAPA
TEK BAHADUR SHRESTHA
GOKARNA RAJ GYAWALI
AMBAR GIRI
MADAN BAHADUR KARKI
AJABIR SHAHI
YAM BAHADUR DEUJA
NANDA KUMAR SHRESTHA
MANMOHAN POKHREL

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

2130 D

Phone No
079520140/9857061672
077 420703/9847107445
091 523148/9848426845
071 524696/9847010308
041523991/9844051756
/9852674153
095 690275/9749502902
027 520238/9742654817

Karkado VDC Ward No. 5, Shantinagar, Nepalgunj, Banke.


Shankha Pati Chour4, Kavrepalanchowk
POB No. 21934, Kathmandu. Gangabu VDC 8, Ktm
Small Industries And Cottage Devlopment Committee,
Ramechhap.
Kuldevmandu 04 Nabhaghar Bajura.
Bhimeshwor Munc 7, Dolakha.
District Health Office, Arghakanchi
Ghorai Municipality Ward No. 11 Dang
Lamatar VDC 2, Laxmicha, Lalitpur.
Transtapotion management office banke
Binayak Path, Gaunsahar 9, lamjung.
Khalanga VDC 6, Bhimsensthan, Salyan.
Illam Munc 2, Kuldhara, Illam,

048540036/9744229544
097 541024/9848481452
049 421404/9841019916
071 544737/9857024624
082 560677/9847860588
01 5580171/9841800843
/9748002736
066 520634/9846567805
088 520121/9847979745
027 520614/9842627294

Curiculum Development Center, Sanothimi, Bhaktpur

01 6630588/9741166424

Page 67 of 69

081 550065/9748004178
/9841299435
01 4355350/9841246699

RA D Mem. NRB

S.No. Firm No. Name


1
2074 T. M. Thapa & Co.
2
2086 Paudyal & Co.
3
2091 Timilsina & Co.
4
2093 S. Karna & Co.
5
2153 Thagunna & Co.
6
2158 B. Awasthi & Co.
7
2191 Tika Poudel & Co.
8
2220 Parajuli & Co.
Timilsina M. & Co.
Adhikari & Associates
L. Shakya & Co.
Hari Nath & Co.
Keshab Gautam & Co.
M. B. & Co.
B. K. Singh & Co.
M. L. & Co.
R. K. Shrestha & Associates
N. K. Jha & Co.
Ojha & Co.
Ram Kachhepati & Co.
Devkota & Co.

Class
D
D
D
D
D
D
D
D

Contact No.
9759002762
031 560399
061826856
041522063
9749500355
099521393, 01522242
071698310 9847038657
022455844, 984264066
9759003577
084 691328, 9848042621
542130
041528252 9844052246
084 420691
9841373839 0155809821
9851098557
9749013624
522219
9841262953, 014231988
9841695179
520978
048540018 ,9844043926

D
D
D
D
D

HO: Khoplang2, Gorkha BO: Kapilbastu MPC2, Kapilbastu


Gulariya Munc8, Bardiya
Butawal4, Naya Sadak, Rupandehi.
Janakpur4, Sharada Nagar, Dhanusa.
Gulariya Municipality6, Phulbari Tole, Bardiya
Sirutar VDC8,Bhaktapur.
Ga 2605, Battisputali, Kathmandu.
Bhajang, Chainpur
Hetauda Munc4, Huprachour.
New Road Kathmandu
Dhangadi Munc4, Ratopul, Kailali.
Siddarthanagar Munc8, Rabi path, Bhairhawa
Manthali5, Ramechhap
H.O : Nayabazar, Kathmandu16, B.O : Nepaljung16, Kodiapur,
Banke
H.O : Kuntadevi2,Okhaldhunga, B.O : Itahari Munc2, Bauka,
Sunsari
Dhangadi Munc2, Bayabehadi, Kailali
Khalanga3 , Jajarkot
H.O.Parbatipur2, Chitwan, B.O.Bharatpur12, Chitwan
Latikoili3, Nayagaun, Surkhet

D
D
D

H.O. Bajhang, Chainpur1, B.O. Bajhang, Hemantabada1


Lamatar6, Lalitpur
Narayansthan VDC9, Balewa, Kaiya, Baglung.

9749002660
01 5582500, 9841274590
9857630365

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2269
2282
2327
2385
2485
2507
2573
2614
2633
2667
2668
2702
2719

22

2746 L. B. Malla & Co.

23
24
25
26
27

2761
2808
2810
2823
2833

28
29
30

2853 Purna Khadka & Associates


2875 P. G. Associates
2880 H. N. Dhakal & Co.

Dhamala & Co.


G. Joshi & Co.
Harish & Co.
C. B. Adhikari & Co.
Prem B. C. & Co.

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
Kuldevmadi VDC4, Bajura
Dharampur1, Adarshatole, Saptari
Pokhara8, Kaski.
Jaleshwor6, Mahottari( Infront of Kanya School)
Mahendra Nagar MPC Ward No.13, Kanchanpur
Mahendra Nagar Municipality
Siddartha Nagar Municiapality, Bhairahawa
Chandragadhi1, Chaitu Mandir, Jhapa

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Page 68 of 69

081526900

9488203545
0391059160
9858050337

RA D Firm NRB

S.No. Firm No. Name


31
2896 N. P. Sharma & Co.
32
2902 G. Regmi & Company
33
2998 R. Aryal & Co.
34
3113 Briksha Lal & Associates
35
3115 Bhusal & Associates
36
3135 Shishir Rai & Associates
37
3225 G. B. & Associates
38
3244 Megh Raj K.C. & Associates
39
3246 H. P. & Associates
40
3257 N. P. Subedi & Associates
41
3267 Sapkota & Associates
42
3289 T. Sharma & Associates
43
3291 J. Lama & Associates
44
3299 Khilanath Bhattarai & Associates
45
3309 R. P. S. & Associates
46
3325 S. Lamsal & Associates
47
3327 K. P. Panthi & Associates
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

3356
3358
3373
3389
3400
3402
3422
3429
3431
3447

Thami & Associates


B. R. Karki & Associates
A. D. & Associates
C. B. Associates
Pokharel Manmohan Associates
Khanal Chudamani Associates
J. R. P. & Associates
Yam Kumar & Associates
R. C. Pokharel & Associates
Chet Raj & Associates

Class
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

NRB LISTING LIST OF FIRMS


Address
KMPC 29, Samakhushi, Kathmandu
Siddharthanagar Municipality 7, Rupandehi.
Rajbiraj6 Saptari
Duhagadhi, Jhapa.
Limithana 1, Parbat.
Karkado5, Shantinagar, Banke.
Rajhena VDC4, Tingharuwa, Banke.
Gauradaha VDC9, Jhapa
Biratnagar Munc4, Morang
Arthunge 1, Benigbazar, Myagdi
Chandragadhi VDC6, Jhapa
Hetauda Munc. 7, Nagaswati, Makawanpur.
Kharelthok 3, Kavre
Chandragadhi VDC2, Jhapa.
Lahan 7, Siraha.
Danchhi VDC Ward No. 6, Kathmandu
Butwal 13, Rupendehi

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Kathmandu6, Chakhuncha Marga, Saraswati Nagar, Kathmandu


Sanischare2, Jhapa
Kamalamai Municipality4, Madhutar, Sindhuli
Kamalamai Nagarpalika9, Dhungrebas, Sindhuli
Illam Municipality 2.
Illam Municipality 3, Illam.
Biratnagar 4, Udaymarg.
Gongabu 8, Kathmandu
Tamghas VDC Ward No. 4, Gulmi.
Dhangadi Municipality 2, Santoshitole.

Page 69 of 69

Contact No.
9841376864
9847021865
031520423 984282823
9955063088
9742004178
081 541231, 9848027995
023480227
9842077696
069 520140 9847621965
023 455434, 9842638422
9841401392
9841203122
023456963
9842850823 033561449
014821542 9851076295
9847109583
9841264905, 014810006
9842755025, 023465562
047520723, 9844042484
9842627294

9851136929, 9841246699
079 520377, 9847058776

RA D Firm NRB