Slamet Sulaiman

mydarussalam.blogspot.com mydarussalam blogspot com

maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan Allah mengilhamkan (jalan) kefasikan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.  Asy Syams 8 ‐ 10

KWADRANT  KEDUA

Selalu taat menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya

KWADRANT PERTAMA

Mo limo dilakoni kabeh, main yo madon ok, madat seneng maling yes – maksiat hobby

Di kwadrant inilah Kita berharap Kita berharap

Sopan suka S k menolong ringan tangan banyak melakukan amal baik b ik

KWADRANT  KETIGA

Gak gelem sahadat yo gak sholat, gak Zakat, gak Poso, gak Zakat gak Poso gak kaji, 

KWADRANT  KEEMPAT

KWADRANT PERTAMA
Selalu taat menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sopan suka menolong ringan tangan b t banyak k melakukan amal baik Makin tinggi score sumbu X makin tinggi tingkatan peribadahannya Kelompok K l k “Amanu wa amilus sholichah “ Menjalankan semua perintah Nya (dalam beribadah dan ber muamalah), menjauhi l l h) j hi larangan N Nya.

X

Y

KWADRANT  KEDUA
Kelompok “Amanu wa amilus nggladrah “ Hanya menjalankan semua perintah Nya dalam beribadah dan tetapi beramal / muamalah dengan jelek. Ibaratnya sholat, puasa ok haji yess zakat beres tapi berzina hoby,  menggunjing ok, korupsi yess ,  menebar fitnah juga suka adu domba apa lagi Selalu taat menjalankan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Mo limo dilakoni kabeh, main yo madon ok, madat seneng maling yes – maksiat hobby 1

X
‐10 ‐9 ‐8 ‐7 ‐6 ‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1

Y

KWADRANT  KETIGA
Mo limo dilakoni kabeh, main yo madon ok, madat seneng maling yes yes – maksiat hobby

Y
‐10 ‐9 ‐8 ‐7 ‐6 ‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 ‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 Kelompok “Musrikin ber perilaku Jahat“ Hidup tak ubahnya sebagai binatang makan tidur, memuaskan syahwat ‐6 ‐7 ‐8 ‐9 ‐10
Gak gelem sahadat yo gak sholat, gak Zakat, gak Poso, gak kaji, 

X

KWADRANT  KEEMPAT
Y X
‐1 ‐2 ‐3 ‐4 ‐5 ‐6 7 ‐7 ‐8 ‐9 ‐10 10
Gak gelem sahadat yo gak sholat, gak Zakat, gak Poso, gak Zakat gak Poso gak kaji, 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sopan suka menolong ringan tangan banyak melakukan amal l k k l baik

Kelompok “Musrikin dengan amal baik“ Tidak menjalankan syariah islam, meskipun KTP dan Dokumen lainnya diisi dengan agama Islam, tetapi hablum minannas nya sangat baik

Dan Aku Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah‐Ku. Adz Dzaariyaat 56

IBADAH (SUMBU Y)

MUAMALAH (SUMBU X)
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,  memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,  kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.  d bil l j An Nahl 90

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan‐perbuatan)  keji dan mungkar Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar mungkar. Dan sesungguhnya Allah (shalat) adalah (keutamaannya dari ibadat‐ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al Ankabut 45

Sesungguhnya meskipun sudah shalat 5 kali sehari 5 kali sehari (shalat wajib)  , kalau sesudahnya masih melakukan perbuatan keji dan munkar artinya belum mendirikan shalat

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan  akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.  Thaahaa 132

Shalat malam dengan istiqomah semata karena mencari ridlo Nya Janji Nya tidak akan di ingkari untuk mengengkat ke MAQOMA MAHMUDA

bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), Al Muzzammil Al Muzzammil 2

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah‐mudahan Tuhan‐mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al Israa’79

Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada‐Nya dan bertasbihlah kepada‐Nya pada bagian yang panjang di malam hari. Al Insaan 26 91 ayat Al Qur,an tentang sholat

DZIKIR TAK TERPUTUS
( upaya top score sumbu ( upaya top score sumbu Y)

(yaitu) orang‐orang yang mengingat Allah sambil (yaitu) orang orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia‐sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.  Ali Imran 191

Hai orang‐orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang‐orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, Al Baqarah Al Baqarah 183

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang‐orang yang  ruku.  Al Baqarah 43

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta`atlah kepada rasul, supaya y g, , p , p y kamu diberi rahmat.  An Nuur 56

Hai orang‐orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada‐Nya, dan berjihadlah pada jalan‐Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.  p g Al  Maidah 35

Maka janganlah kamu mengikuti orang orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka orang‐orang kafir, dan dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar. Al Furqan 52

27 ayat Al Qur,an tentang berjihad

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah hari kemudian malaikat‐malaikat kitab‐kitab nabi‐nabi dan memberikan harta yang Allah, hari kemudian, malaikat‐malaikat, kitab‐kitab, nabi‐nabi yang  dicintainya kepada kerabatnya, anak‐anak yatim, orang‐orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang‐orang yang meminta‐minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang‐orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang‐orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan Mereka itulah orang‐orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang‐orang yang peperangan. Mereka orang orang yang benar (imannya); dan orang orang yang  bertakwa.  Al Baqarah 177

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Al Israa 32

Hai orang‐orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,  mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan‐ g g p , p j p y j p perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.  Al Maidah 90

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.  Sesungguhnya All h S h Allah memberi pengajaran yang sebaik‐baiknya k d b i j b ik b ik kepadamu. Sesungguhnya All h d l h M h S h Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. An Nisa 58